4. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 10., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125, Ft. Oldal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 10., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125, Ft. Oldal"

Átírás

1 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, ja nu ár 10., szombat 4. szám Ára: 1125, Ft TARTALOMJEGYZÉK 3/2009. (I. 10.) Korm. rendelet A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló évi XXXIII. tör vény végrehajtásáról a mûvészeti, a közmûvelõdési és a közgyûjteményi te rü le ten fog lal koz ta tott köz al kal ma zot tak jog vi szo nyá val össze füg gõ egyes kér dé sek ren de zé sé rõl szó ló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításáról /2009. (I. 10.) Korm. ren de let Az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság részére történõ bejelentési rendjérõl /2009. (I. 10.) ÖM ren de let Az or szág gyû lé si kép vi se lõk idõ kö zi vá lasz tá sa költ sé ge i nek nor - ma tí vá i ról, té te le i rõl és elszámolási rendjérõl /2009. (I. 10.) ME határozat A Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kor - mánya között a moldovai vízumkérelmezõk személyes adatainak átadásáról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról 60 3/2009. (I. 10.) KüM ha tá ro zat A Magyar Köztársaságnak a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája 2. Cikk 2. bekezdése szerinti kötelezettségválla - lásai cigány (romani és beás) nyelvekre történõ kiterjesztésérõl szó ló évi XLIII. tör vény ai hatálybalépésérõl /2009. (I. 10.) KüM ha tá ro zat A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a bûncselekmények megelõzése és az ellenük való küz de lem te rén foly ta tott együtt mû kö dés fo ko zá sá ról szó ló Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl szó ló évi LXVII. tör vény ai hatálybalépésérõl /2009. (I. 10.) KüM ha tá ro zat A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazah Köztársaság Kormá - nya kö zött a gaz da sá gi együtt mû kö dés rõl szó ló Meg ál la po dás ki - hir de té sé rõl szó ló 197/2008. (VIII. 4.) Korm. ren de let 2. és 3. -ának hatálybalépésérõl /2009. (I. 10.) KüM ha tá ro zat A Magyar Köztársaság, valamint Montenegró Köztársaság között a társadalombiztosításról és a szociális biztonság egyes kérdéseirõl szó ló, Bu da pes ten, má jus 20-án alá írt Egyez mény ki hir de - té sé rõl szó ló évi LXXII. tör vény 2. és 3. -ának ha tály ba lé - pésérõl /2009. (I. 10.) KüM ha tá ro zat A Magyar Köztársaság, valamint Montenegró között a társadalombiztosításról és a szociális biztonság egyes kérdéseirõl szóló Egyezmény végrehajtására szolgáló Igazgatási Megállapodás ki - hir de té sé rõl szó ló 274/2008. (XI. 21.) Korm. ren de let 2. és 3. -ának hatálybalépésérõl Oldal Hi va ta los Ér te sí tõ (2009/1. szám)

2 30 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/4. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 3/2009. (I. 10.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tör vény végrehajtásáról a mûvészeti, a közmûvelõdési és a közgyûjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggõ egyes kérdések rendezésérõl szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításáról A Kor mány az Al kot mány 35. -ának (1) be kez dés b) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kör ében el jár va a köz al - kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló évi XXXIII. tör vény (a továb biak ban: Kjt.) 85. (2) és (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el: 1. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló évi XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról a mû vé sze ti, a köz mû ve - lõ dé si és a köz gyûj te mé nyi te rü le ten fog lal koz ta tott köz al - kal ma zot tak jog vi szo nyá val össze füg gõ egyes kér dé sek ren de zé sé rõl szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. ren de let (a továb biak ban: ren de let) 2/A. -a (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: [(2) Nem kö te le zõ pá lyá za tot ki ír ni],,b) az e ren de let 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott al ko tó mû vé sze ti in téz mé nyek ben el lá tott mû vé sze ti szak - mai mun ka kö rök ese tén, 2. (1) A ren de let 4. -a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: c) köz gyûj te mé nyi in téz mény ben az e ren de let 1. szá - mú mel lék le té ben sze rep lõ mu ze á lis in téz mé nyi, könyv tá - ri, le vél tá ri szak mai mun ka kö rök, (2) A ren de let 4. -ának (2) be kez dése a kö vet ke zõ c) pont tal egé szül ki: c) an nak, aki a mun kál ta tó alap te vé keny sé gi kö ré ben bár mi lyen mun ka kör ben már tel je sí tet te a gya kor no ki kö - ve tel mé nye ket. (3) A ren de let 4. -ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép: (3) A gya kor no ki idõ vel kap cso la tos szak mai kö ve tel - mé nyek két rész bõl áll nak: az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek bõl és a mun ka kör höz kap cso ló dó kö ve tel mé nyek bõl. Az ál ta - lá nos kö ve tel mé nyek tel je sí té sét min den gya kor nok ré szé - re elõ kell írni. Az in téz mé nyen be lül tör té nõ mun ka kör vál to zás ese tén a gya kor nok tól nem le het meg kö ve tel ni a már tel je sí tett ál ta lá nos kö ve tel mé nyek el sa já tí tá sá nak meg is mét lé sét. A mun ka kör höz kap cso ló dó kö te le zett sé - gek meg ál la pí tá sá nak alap ja a ki ne ve zés ben meg ha tá ro - zott mun ka kör, il le tõ leg az ah hoz kap cso ló dó mun ka kö ri le írás. (4) A ren de let 4. -a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé - szül ki: (8) A hon vé del mi ága zat ba tar to zó köz gyûj te mé nyi in - téz mény ben a gya kor nok nak meg kell is mer nie ál ta lá nos sza bá lyo kon túl a Ma gyar Hon véd ség alap te vé keny sé gé - hez kap cso ló dó jog sza bá lyo kat és bel sõ ren del ke zé se ket. 3. A ren de let 5. -a és az azt meg elõ zõ hi vat ko zás he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: [A Kjt. 70. (3) bekezdéséhez] 5. (1) A ma ga sabb ve ze tõ, va la mint a ve ze tõ be osz tá - sok kö rét és a ve ze tõi pót lék mi ni má lis mér té két e ren de let 3. szá mú mel lék le te tar tal maz za. (2) A hon vé del mi ága zat ba tar to zó köz gyûj te mé nyi in - téz mény ben fog lal koz ta tott köz al kal ma zot tak munkakö - reinek el ne ve zé sét, fi ze té si osz tá lyok ba so ro lá sát, a ma ga - sabb ve ze tõi, va la mint a ve ze tõi mun ka kö re it, a ma ga sabb ve ze tõi meg bí zá sa it a 4. szá mú mel lék let tar tal maz za. (3) A hon vé del mi ága zat ba tar to zó köz gyûj te mé nyi in - téz mé nyek mun ka kö ri jegy zé ke ki zá ró lag az e ren de let 4. szá mú mel lék le te sze rin ti mun ka kö ri meg ne ve zé se ket tar tal maz hat ja. 4. A ren de let 6. -a és az azt meg elõ zõ hi vat ko zás he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: [A Kjt. 23. (3) bekezdéséhez] 6. (1) Mû vé sze ti in téz mény ben a ma ga sabb ve ze tõ és a ve ze tõ be osz tás el lá tá sá val szak irá nyú fel sõ fo kú vég zett - ség gel és leg alább öt éves szak mai gya kor lat tal ren del ke zõ köz al kal ma zott bíz ha tó meg. (2) Könyv tá ri és köz mû ve lõ dé si in téz mény ben ma ga - sabb ve ze tõ be osz tás el lá tá sá val csak olyan köz al kal ma - zott bíz ha tó meg, aki a) szak irá nyú egye te mi vég zett ség gel, vagy nem szak irá nyú egye te mi vég zett ség gel és fel sõ fo kú szak irá nyú mun ka kö ri szak vizs gá val, fõ is ko lai könyv tá ro si, köz mû ve lõ dé si kép zett ség - gel, és b) leg alább öt éves szak mai gya kor lat tal ren del ke zik, to váb bá

3 2009/4. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 31 c) ki emel ke dõ szak mai vagy tu do má nyos te vé keny sé - get vé gez. (3) Fõ is ko lai könyv tá ro si ké pe sí tés sel ren del ke zõ köz - al kal ma zott ese tén a mun kál ta tó tíz év szak mai gya kor la ti idõt is ki köt het. (4) Könyv tá ri és köz mû ve lõ dé si in téz mény ben ve ze tõ be osz tás el lá tá sá val csak olyan köz al kal ma zott bíz ha tó meg, aki szak irá nyú egye te mi vagy fõ is ko lai vég zett ség gel, vagy nem szak irá nyú egye te mi vagy fõ is ko lai vég zett ség - gel és fel sõ fo kú szak irá nyú mun ka kö ri szak vizs gá val ren - del ke zik, és leg alább há rom éves szak mai gya kor la tot szer zett. (5) Le vél tár ban ma ga sabb ve ze tõ be osz tás el lá tá sá val csak szak irá nyú egye te mi vég zett ség gel ren del ke zõ, leg - alább öt éves szak mai gya kor la tot szer zett és ki emel ke dõ szak irá nyú tu do má nyos te vé keny sé get foly ta tó köz al kal - ma zott bíz ha tó meg. (6) Mu ze á lis in téz mény ben ma ga sabb ve ze tõ be osz tás el lá tá sá val csak szak irá nyú egye te mi vég zett ség gel ren - del ke zõ, leg alább öt éves szak mai gya kor la tot szer zett, ide - gen nyelv tu dás sal ren del ke zõ és ki emel ke dõ szak irá nyú tu do má nyos te vé keny sé get foly ta tó köz al kal ma zott bíz ha - tó meg. (7) Le vél tár ban és mu ze á lis in téz mény ben ve ze tõ be - osz tás el lá tá sá val csak szak irá nyú fel sõ fo kú is ko lai vég - zett ség gel ren del ke zõ, szak irá nyú tu do má nyos te vé keny - sé get foly ta tó és leg alább öt éves szak mai gya kor la tot szer - zett köz al kal ma zott bíz ha tó meg. (8) Az (1) (7) be kez dés ren del ke zé sei nem ter jed nek ki a ma ga sabb ve ze tõ és ve ze tõ be osz tá sú gaz da sá gi, mû sza - ki és igaz ga tá si köz al kal ma zot ti mun ka kö rök re. (9) Ma ga sabb ve ze tõ, ve ze tõ be osz tás ese tén szak mai gya kor la ti idõ nek mi nõ sül a szak irá nyú fel sõ fo kú vég zett - ség nek meg fe le lõ mun ka kör ben, va la mint az in téz mény alap te vé keny sé gé nek meg fe le lõ mun ka kör ben ko ráb ban el töl tött va la mennyi jog vi szony. 5. (1) A ren de let 7. (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (4) Az in téz mény ve ze tõ és az in téz mény gaz da sá gi ve - ze tõ meg bí zás el lá tá sá ra vo nat ko zó pá lyá za ti fel hí vást a Ma gyar Köz löny mel lék le te ként meg je le nõ Hi va ta los Ér - te sí tõ ben köz zé kell ten ni. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár - ide jét min den eset ben a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol - gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont (KSZK) in ter - ne tes ol da lán tör té nõ köz zé té tel tõl kell szá mí ta ni. (2) A ren de let 7. -ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet - ke zõ ren del ke zés lép: (6) A bi zott ság tag ja a Köz al kal ma zot ti Ta nács, il let ve a rep re zen ta tív szak szer ve zet ál tal de le gált egy-egy tag, to váb bá egy or szá gos szak mai szer ve zet kép vi se lõ je is. 6. A ren de let 9. -a és az azt meg elõ zõ hi vat ko zás he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: [A Kjt. 40. (5) bekezdéséhez] 9. (1) A Kjt. 1. szá mú mel lék le te 3.6 pont ja te kin te té - ben a kul tu rá lis in téz mény ben lé te sít he tõ mun ka kö rök höz kap cso ló dó to váb bi szem pont: A szak mai tu dás fej lesz té se Ki emel ke dõ meg fe le lõ ke vés sé meg fe le lõ nem meg fe le lõ. (2) A Kjt. 1. szá mú mel lék le te 3.6 pont ja te kin te té ben a köz gyûj te mé nyi és köz mû ve lõ dé si in téz mény ben lé te sít - he tõ mun ka kö rök höz kap cso ló dó to váb bi szem pont: A tel je sít mény-kö ve tel mé nyek nek való meg fe le lés Ki emel ke dõ meg fe le lõ ke vés sé meg fe le lõ nem meg fe le lõ. 7. A ren de let 20. -a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: [A Kjt ához] 20. (1) A 8. (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott cím ze - tes fõ igaz ga tó, il let ve cím ze tes igaz ga tó cí met vi se lõ sze mély pót lék ra jo go sult. A pót lék mér té ke cím ze tes fõ - igaz ga tó cím ese tén a Kjt. sze rin ti pót lék alap 100%-a, cím ze tes igaz ga tó ese tén a Kjt. sze rin ti pót lék alap 50%-a. (2) A 8. (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott cím ze tes ma gán éne kes, il let ve cím ze tes ma gán tán cos cí met vi - se lõ sze mély pót lék ra jo go sult. A pót lék mér té ke a Kjt. sze rin ti pót lék alap 25%-a. (3) Pót lék ra jo go sult az a köz al kal ma zott, aki mun ka kö - ri fel ada ta i nak el lá tá sa mel lett kon cert mes te ri, il let ve szó - lam ve ze tõi fel ada tot is el lát. A pót lék mér té ke kon cert - mes ter ese tén a Kjt. sze rin ti pót lék alap 75%-a, a szó lam ve - ze tõ ese tén a Kjt. sze rin ti pót lék alap 50%-a. (4) Ered mé nyes sé gi pót lék ad ha tó an nak a köz al kal ma - zott nak, aki te vé keny sé gé vel az õt fog lal koz ta tó kul tu rá lis in téz mény mû kö dé sé nek mi nõ sé gét, ered mé nyes sé gét je - len tõs mér ték ben köz vet le nül be fo lyá sol ja. A pót lék mér - té ke a Kjt. sze rin ti pót lék alap 25% 50%-a le het. (5) Te rü le ti pót lék jár an nak a köz gyûj te mé nyi és köz - mû ve lõ dé si in téz mény ben szak mai mun ka kör ben fog lal - koz ta tott köz al kal ma zott nak, aki olyan köz ség ben dol go - zik, ame lyik sze re pel a gaz da sá gi-tár sa dal mi szem pont ból el ma ra dott te le pü lé sek jegy zé ké ben. A pót lék mér té ke a Kjt. sze rin ti pót lék alap 35%-a, mely nek konk rét meg ál la - pí tá sá nál a fenn tar tó kö te les a te le pü lés va la mennyi, a Kjt. ha tá lya alá tar to zó in téz mé nyé ben azo nos mér té kû pót lé - kot meg ál la pí ta ni. (6) Pót lék ál la pít ha tó meg an nak a köz al kal ma zott nak, aki mun ka kö ri fel ada ta i nak el lá tá sa mel lett egye te mi vagy

4 32 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/4. szám fõ is ko lai hall ga tók, szak kö zép is ko lá sok, szak mun kás ta - nu lók vagy szak mai gya kor la tot vég zõk be ta ní tá sá val, gya kor la tá nak ve ze té sé vel fog lal ko zik. A pót lék mér té ke a Kjt. sze rin ti pót lék alap 15% 35%-a le het. (3) A ren de let 3. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 3. szá mú mel lék le te lép. (4) A ren de let 4. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 4. szá mú mel lék le te lép. 8. A ren de let 22. -a (1) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: e) köz gyûj te mé nyi in téz mény: az ál lam, a he lyi ön - kor mány zat, va la mint az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány - zat, a köz tes tü let és a köz ala pít vány tu laj do ná ban (fenn tar - tá sá ban) mû kö dõ, vagy ál ta luk ala pí tott könyv tár, le vél tár, mu ze á lis in téz mény, kép-, il let ve hang ar chí vum. 9. (1) A ren de let 2/A. -ának hi vat ko zá sa a kö vet ke zõ kép - pen mó do sul: [A Kjt. 20/A. (2) bekezdéséhez ] (2) A ren de let 14. -ának hi vat ko zá sa a kö vet ke zõ kép - pen mó do sul: [A Kjt. 61. (1) bekezdéséhez] 10. (1) A ren de let 1. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. szá mú mel lék le te lép. (2) A ren de let 2. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 2. szá mú mel lék le te lép. 11. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba. (2) Ez a ren de let a hatályba lépését kö ve tõ 30. na pon ha - tá lyát vesz ti. 12. E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a ren de let a) 1. -ának (3) be kez dé se, 2/A. -a (2) be kez dé sé nek e) pont ja, 3. -a, a, a, 21. -a és 22. -ának (5) be kez dé se ha tá lyát vesz ti, b) a 7. -ának (1) és (8) be kez dé sé ben az ön ál ló szö - veg rész, 22. -a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban a Nem ze ti Fil har mó nia, va la mint az és az In te rart Fesz ti vál iro da szö veg rész, a 22. -a (1) be kez dé sé nek d) pont já ban a Kép zõ- és Ipar mû vé sze ti Lek to rá tus szö veg rész ha tá lyát vesz ti, c) 1. (2) be kez dé sé ben a töl ti ki szö veg rész he lyé be a töl ti be szö veg rész lép, a 22. (1) be kez dés f) pont já - ban a me gyei mû ve lõ dé si köz pont, me gyei köz mû ve lõ dé - si in for má ci ós köz pont szö veg rész he lyé be a me gyei köz mû ve lõ dé si szak mai ta nács adást, szol gál ta tást vég zõ szer ve zet szö veg rész lép, a Ma gyar Mû ve lõ dé si In té zet szö veg rész he lyé be a or szá gos köz mû ve lõ dé si szak mai ta nács adást, szol gál ta tást vég zõ szer ve zet szö veg rész lép. Gyur csány Fe renc s. k., mi nisz ter el nök 1. szá mú mel lék let a 3/2009. (I. 10.) Korm. ren de let hez [1. szá mú mel lék let a 150/1992. (XI. 20.) Korm. ren de let hez] Kulturális közalkalmazotti munkakörök Fi ze té si osz tá lyok Mun ka kör meg ne ve zé se A B C D E F G H I J Elõ adó mû vé sze ti in téz mény nél mû vé szi és egyéb mû vé sze ti munkakörök ren de zõ * * kar mes ter, kar nagy * * ba lett mes ter, ko re og rá fus * * dra ma turg * * lek tor * * szí nész * * *

5 2009/4. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 33 Fi ze té si osz tá lyok Mun ka kör meg ne ve zé se A B C D E F G H I J ma gán éne kes * * * ma gán tán cos * * * * éne kes, hang sze res szó lis ta * * * tán cos szó lis ta * * * * vers- és pró za mon dó * * * * ope ra-, szim fo ni kus és ka ma ra ze nei tag * * * já ték mes ter * * * kor re pe tí tor, ének mes ter * * * dísz let-, jel mez ter ve zõ * népi ze ne kar ve ze tõ * * * fes tõ, szob rász, báb ter ve zõ * * báb ké szí tõ * ének ka ri tag * * * * * egyéb ze ne ka ri tag * * * * tánc ka ri tag * * * * * * ar tis ta * * * pan to mi mes * * * se géd ren de zõ, asszisz tens * * ügye lõ, súgó * * szce ni kus * * * * se géd szí nész, gya kor la tos szí nész * * cso por tos sze rep lõ (sta tisz ta) * * * Al ko tó mû vé sze ti in téz mény nél mû vé sze ti szak mai munkakörök mû vé sze ti fõ ta nács adó * * * mû vé sze ti ta nács adó * mû vé szet tör té nész-ki ál lí tás ren de zõ * * * ki ál lí tás ren de zõ * * gyûj te mény ke ze lõ, adat tá ros * Le vél tá ri szak mai mun ka kö rök fõ le vél tá ros * * * le vél tá ros * * se géd le vél tá ros * * * le vél tá ri fõ res ta u rá tor * * * le vél tá ri res ta u rá tor * * * le vél tá ri se géd res ta u rá tor * * le vél tá ri könyv tá ros * * * * * le vél tá ri könyv tá ros asszisz tens * le vél tá ri ke ze lõ * * le vél tá ri fo tós * * * * * *

6 34 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/4. szám Fi ze té si osz tá lyok Mun ka kör meg ne ve zé se A B C D E F G H I J le vél tá ri könyv kö tõ * * le vél tá ri in for ma ti kus * * * * le vél tá ri rend szer szer ve zõ * * * * le vél tá ri adat rög zí tõ * * * Mu ze á lis in téz mé nyi szak mai mun ka kö rök fõ mu ze o ló gus * * * mu ze o ló gus * * * se géd mu ze o ló gus * * * fõrestaurátor * * * res ta u rá tor * * * * * se géd res ta u rá tor * * * * * mû tárgy vé del mi mun ka társ (mû tárgy vé del mi asszisz tens) * mu ze o ló gus asszisz tens * * mû tárgy vé del mi mun ka társ (mú ze u mi gyûj te mény- és rak tár ke ze lõ) * * * * mú ze u mi könyv tá ros * * * * * mú ze u mi se géd könyv tá ros * mú ze u mi könyv tá ros asszisz tens * mú ze um pe da gó gus * * * * * mú ze u mi me di á tor, ani má tor, tár lat ve ze tõ * * * * * mú ze u mi kul tu rá lis me ne dzser, mú ze u mi köz mû ve lõ dé si szakember * * * * * mú ze u mi fo tós * * * * * * * ré gész tech ni kus * mú ze u mi ki ál lí tás ter ve zõ * * * * * * * mû tárgy vé del mi mun ka társ (mú ze u mi pre pa rá tor) * mú ze u mi adat tá ros * * * * * * mú ze u mi in for ma ti kus * * * * mú ze u mi rend szer szer ve zõ * * * * mú ze u mi adat rög zí tõ * * * Könyv tá ri szak mai mun ka kö rök fõ könyv tá ros * * könyv tá ros * * * tu do má nyos ku ta tó * * * szak tá jé koz ta tó * * * * * for mai, tár gyi fel dol go zó * * * * könyv tá ri szak in for ma ti kus, in for ma ti kus * * * * könyv tá ri rend szer szer ve zõ, rend szer szer ve zõ * * * * ze nei könyv tá ros * * * * gyer mek könyv tá ros * * * * hely is me re ti könyv tá ros * * * *

7 2009/4. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 35 Fi ze té si osz tá lyok Mun ka kör meg ne ve zé se A B C D E F G H I J se géd könyv tá ros * könyv tá ros asszisz tens * rak tá ros * * adat rög zí tõ * * * könyv tá ri res ta u rá tor * * * * * Köz mû ve lõ dé si szak mai mun ka kö rök I. köz mû ve lõ dé si szak em ber I. * * * köz mû ve lõ dé si szak em ber II. * * köz mû ve lõ dé si szak em ber III. * A köz mû ve lõ dé si mun kát köz vet le nül se gí tõ mun ka kö rök tu do má nyos ku ta tó * * * in for ma ti kus * * * köz szol gá la ti és kö zös sé gi mé dia szer kesz tõ és szervezõ * * * * mû vé sze ti ve ze tõ * * * * * * * né pi já ték- és kis mes ter sé gek ok ta tó * mar ke ting és rek lám szer ve zõ * * * sport szer ve zõ * * * * * * * A köz mû ve lõ dé si mun kát se gí tõ egyéb mun ka kö rök de ko ra tõr * * * * moz gó kép-for gal ma zó * * * II. Ál lat- és nö vény ker tek köz mû ve lõ dést se gí tõ szak mai mun ka kö rei köz mû ve lõ dé si szak em ber I. * * * köz mû ve lõ dé si szak em ber II. * * köz mû ve lõ dé si szak em ber III. * tu do má nyos ku ta tó * * * zoo pe da gó gus * * * * * könyv tá ros * * * * * se géd könyv tá ros * könyv tá ros asszisz tens * fo tós, vi deo tech ni kus * * * ki ál lí tás ren de zõ * * * * pre pa rá tor * * zaj tá ros, do ku men tá tor, saj tó ar chi vá ló * adat tá ros * Egyéb köz al kal ma zot ti mun ka kö rök kul tu rá lis me ne dzser * * * kul tu rá lis szer ve zõ * * * *

8 36 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/4. szám Mun ka kör meg ne ve zé se Fi ze té si osz tá lyok A B C D E F G H I J biz ton sá gi szak re fe rens * * * * * gaz da sá gi, mû sza ki, igaz ga tá si szak al kal ma zott * * * * * gaz da sá gi, mû sza ki, igaz ga tá si ügy in té zõ * * * * ügy vi te li al kal ma zott * * * * mû sza ki, fenn tar tá si, üzem vi te li al kal ma zott, szak mun kás, se géd mun kás, ki se gí tõ alkalmazott * * * * 2. számú melléklet a 3/2009. (I. 10.) Korm. rendelethez [2. szá mú mel lék let a 150/1992. (XI. 20.) Korm. ren de let hez] Tudományos munkakörök jegyzéke Mú ze u mok: fõ mu ze o ló gus mu ze o ló gus fõrestaurátor fel sõ fo kú vég zett ség gel ren del ke zõ res ta u rá tor fel sõ fo kú vég zett ség gel és leg alább 3 éves mú ze u mi szak mai gya kor lat tal ren del ke zõ mú ze u mi könyv tá ros fel sõ fo kú vég zett ség gel és leg alább 3 éves mú ze u mi szak mai gya kor lat tal ren del ke zõ köz mû ve lõ dé si szak em ber, mú - ze um pe da gó gus Tu do má nyos mun ka kör csak a mu ze á lis in téz mé nyek rõl, a nyil vá nos könyv tá ri el lá tás ról és a köz mû ve lõ dés rõl szóló évi CXL. tör vény sze rin ti mú ze u mi mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ in téz mény ben lé te sít he tõ. Könyv tá rak: Tu do má nyos fo ko zat tal ren del ke zõ mun ka társ. Az a fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség gel ren del ke zõ köz al kal ma zott, aki a könyv tá ri és in for má ci ós te vé keny ség vagy az in téz mény szak te rü le té hez kap cso ló dó va la mely te rü let el mé le té vel, tör té ne té vel, al ko tói fej lesz té sé vel fog lal ko zik, leg - alább mun ka ide jé nek fele ré szé ben. Tu do má nyos mun ka kör csak az Or szá gos Szé che nyi Könyv tár ban, or szá gos fel adat kö rû szak könyv tár ban, egye te - mi-fõ is ko lai könyv tár ban, me gyei könyv tár ban lé te sít he tõ. Le vél tár: Tu do má nyos fo ko zat tal ren del ke zõ mun ka társ: fõ le vél tá ros le vél tá ros fel sõ fo kú vég zett ség gel ren del ke zõ (fõ)res ta u rá tor fel sõ fo kú vég zett ség gel ren del ke zõ le vél tá ri könyv tá ros Köz mû ve lõ dés: Tu do má nyos fo ko zat tal ren del ke zõ mun ka társ: tu do má nyos ku ta tó Tu do má nyos mun ka kör csak a me gyei és or szá gos köz mû ve lõ dé si szak mai ta nács adást, szol gál ta tást vég zõ szer ve ze - tek ben lé te sít he tõ.

9 2009/4. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y számú melléklet a 3/2009. (I. 10.) Korm. rendelethez [3. szá mú mel lék let a 150/1992. (XI. 20.) Korm. ren de let hez] Vezetõi és magasabb vezetõ beosztások Beosztás megnevezése Vezetõi pótlék (%) Elõ adó mû vé szet Ma ga sabb ve ze tõ: fõ igaz ga tó 300 fõ igaz ga tó-he lyet tes 275 mû vé sze ti igaz ga tó 275 igaz ga tó fõ ren de zõ 300 igaz ga tó 300 igaz ga tó kar nagy 300 fõ ze ne igaz ga tó 275 fõ ren de zõ 275 ba lett igaz ga tó 275 Ve ze tõ: mû vé sze ti ve ze tõ 200 igaz ga tó he lyet tes 200 ügy ve ze tõ igaz ga tó 200 ze ne igaz ga tó 200 elsõ kar mes ter 200 mar ke ting-me ne dzser igaz ga tó 175 mû vé sze ti fõ tit kár 175 kar ve ze tõ 175 kar igaz ga tó 175 ze nei ve ze tõ 175 ze ne kar-igaz ga tó 175 ve ze tõ kar nagy 175 Al ko tó mû vé szet Ma ga sabb ve ze tõ: (fõ)igazgató 300 (fõ)igaz ga tó he lyet tes 275 Ve ze tõ: fõ osz tály ve ze tõ 200 osz tály ve ze tõ 175 al ko tó te le pi ve ze tõ 150 Köz gyûj te mény, köz mû ve lõ dés Ma ga sabb ve ze tõ: Or szá gos (fõ vá ro si) in téz mény, or szá gos szak könyv tár és köz mû ve lõ dé si in téz mény, va la mint 300 egye te mi könyv tár, or szá gos mú ze um fõigazgatója, igazgatója Or szá gos (fõ vá ro si) in téz mény, or szá gos szak könyv tár és köz mû ve lõ dé si in téz mény, va la mint 275 egye te mi könyv tár, or szá gos mú ze um fõ igaz ga tó-he lyet te se, igazgatóhelyettese Or szá gos (fõ vá ro si) in téz mény, or szá gos szak könyv tár és köz mû ve lõ dé si in téz mény, or szá gos mú ze um 225 fõ osz tály ve ze tõ je (tudományos titkára) Me gyei in téz mény, fõ is ko lai könyv tár, me gyei mú ze um igaz ga tó ja 275 Me gyei in téz mény, fõ is ko lai könyv tár, me gyei mú ze um igaz ga tó he lyet te se 250 Mi nisz té ri um, or szá gos ha tás kö rû szerv szak le vél tá rá nak, or szá gos szak mú ze um igazgatója 250

10 38 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/4. szám Be osz tás meg ne ve zé se Ve ze tõi pót lék (%) Me gyei jogú vá ro si (fõ vá ro si ke rü le ti) köz mû ve lõ dé si in téz mény igazgatója 225 Fõ vá ro si könyv tár-igaz ga tó (köz pon ti, ré gió) 250 Me gyei jogú vá ro si (fõ vá ro si ke rü le ti) köz mû ve lõ dé si in téz mény igaz ga tó he lyet te se 200 Vá ro si könyv tár, köz mû ve lõ dé si in téz mény igaz ga tó ja 225 Köz sé gi könyv tár, köz mû ve lõ dé si in téz mény igaz ga tó ja 200 Fel sõ ok ta tá si, tu do má nyos, kul tu rá lis vagy egész ség ügyi in téz mény szak le vél tá rá nak igaz ga tó ja, kari 200 könyvtár vezetõje Or szá gos szak mú ze um, fel sõ ok ta tá si, tu do má nyos, kul tu rá lis vagy egész ség ügyi in téz mény 150 szak le vél tá rá nak igazgatóhelyettese Mi nisz té ri um, or szá gos ha tás kö rû szerv szak le vél tá rá nak igaz ga tó he lyet te se 200 Me gyei jogú vá ro si le vél tár, va la mint te rü le ti mú ze um igazgatója 200 Me gyei jogú vá ro si le vél tár, va la mint te rü le ti mú ze um igaz ga tó he lyet te se 150 Te ma ti kus mú ze um igaz ga tó ja 150 Te ma ti kus mú ze um igaz ga tóhe lyet te se 100 Fõ vá ro si ke rü le ti könyv tár, köz mû ve lõ dé si in téz mény igaz ga tó he lyet te se 200 Köz ér de kû mu ze á lis gyûj te mény, köz ér de kû mu ze á lis ki ál lí tó hely vezetõje 150 Vá ro si le vél tár igaz ga tó ja, vá ro si könyv tár, to váb bá köz mû ve lõ dé si in téz mény igaz ga tó he lyet te se 175 Vá ro si le vél tár igaz ga tó he lyet te se 125 Ve ze tõ Mi nisz té ri um, or szá gos ha tás kö rû szerv szak le vél tá rá nak osz tály ve ze tõ je 150 Or szá gos (fõ vá ro si) in téz mény, or szá gos szak könyv tár és köz mû ve lõ dé si in téz mény, or szá gos mú ze um 175 fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te se Or szá gos (fõ vá ro si) in téz mény, or szá gos szak könyv tár és köz mû ve lõ dé si in téz mény, va la mint 150 egye te mi könyv tár, or szá gos múzeum osztályvezetõje Or szá gos (fõ vá ro si) in téz mény, or szá gos szak könyv tár és köz mû ve lõ dé si in téz mény, va la mint 100 egye te mi könyv tár egyéb vezetõje Fõ vá ro si könyv tár fõ osz tály ve ze tõ je 225 Fõ vá ro si könyv tár fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te se 200 Fõ vá ro si könyv tár osz tály ve ze tõ je 150 Fõ vá ro si könyv tár osz tály ve ze tõ-he lyet te se 125 Fõ vá ro si könyv tár cso port ve ze tõ je, or szá gos szak mú ze um egyéb vezetõje 100 Te rü le ti mú ze um, te ma ti kus mú ze um egyéb vezetõje 100 Me gyei, fõ vá ro si ke rü le ti in téz mény, me gyei mú ze um osz tály ve ze tõ je (tu do má nyos titkára) 150 Me gyei, fõ vá ro si ke rü le ti in téz mény, me gyei mú ze um egyéb vezetõje 100 Fõ vá ro si ke rü le ti köz mû ve lõ dé si in téz mény osz tály ve ze tõ je 150 Fõ vá ro si ke rü le ti köz mû ve lõ dé si in téz mény egyéb vezetõje 100 Vá ro si könyv tár, to váb bá köz mû ve lõ dé si in téz mény osz tály ve ze tõ je 125 Vá ro si köz gyûj te mény, köz mû ve lõ dé si in téz mény egyéb vezetõje 100 Egyéb köz sé gi ön kor mány za ti kul tu rá lis in téz mény vezetõje 150 Gaz da sá gi, mû sza ki és igaz ga tá si szak te rü let Ma ga sabb ve ze tõ: Gaz da sá gi, mû sza ki, igaz ga tá si szak te rü let irá nyí tá sá val meg bí zott ve ze tõ, amennyi ben a kul tu rá lis 250 in téz mény ve ze tõ je és he lyet te se magasabb vezetõnek minõsül Ve ze tõ: Ma ga sabb ve ze tõ gaz da sá gi (mû vé sze ti in téz mény) mû sza ki, igaz ga tá si, szak te rü le ten mûködõ 200 helyettese Az in téz mény ve ze tõ jé nek gaz da sá gi, mû sza ki, igaz ga tá si te rü le ten mû kö dõ helyettese 150 A mun ka meg osz tás szem pont já ból el kü lö nült gaz da sá gi, mû sza ki, üze mel te té si és igaz ga tá si szer ve ze ti 100 egység irányítója

11 4. számú melléklet a 3/2009. (I. 10.) Korm. rendelethez [4. szá mú mel lék let a 150/1992. (XI. 20.) Korm. ren de let hez] Ve ze tõi mun ka kö rök: A honvédelmi ágazatba tartozó közgyûjteményi intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak munkaköreinek megnevezése, fizetési osztályokba sorolása és a vezetõi pótlék mértéke Mun ka kö rök meg ne ve zé se a) Ma ga sabb ve ze tõ mun ka kör: Fi ze té si osz tá lyok A B C D E F G H I J fõ igaz ga tó * * * fõ igaz ga tó-he lyet tes * * * * gaz da sá gi igaz ga tó * * * * igaz ga tó (fõig. h.) * * * b) Ve ze tõ mun ka kör: igaz ga tó * * * gaz da sá gi igaz ga tó-he lyet tes * * * * osz tály ve ze tõ * * * * fõ szer kesz tõ * * * 150 c) Cso port ve ze tõ: iro da ve ze tõ (ki ren delt ségve ze tõ) * * * * * iro da ve ze tõ-he lyet tes * * * * * osz tály ve ze tõ-he lyet tes * * * rész leg ve ze tõ (ügy vi te li) * * * * * 1. Kul tu rá lis mun ka kö rök: Cso port ve ze tõ könyv tár ve ze tõ, könyv tár igaz ga tó * * * * könyv tár ve ze tõ-he lyet tes, könyv tár igaz ga tó-he lyet tes 1 Kizárólag a vezetõi és a magasabb vezetõi megbízások tekintetében kerül feltüntetésre. * * * * Ve ze tõi pót lék %-a /4. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 39

12 Fi ze té si osz tá lyok Mun ka kö rök meg ne ve zé se A B C D E F G H I J 2. Köz mû ve lõ dé si mun ka kö rök: kul tu rá lis me ne dzser * * * * nép mû ve lõ-szer ve zõ * * * * fõ mun ka társ * * * fõ elõ adó * * * mun ka társ * * * se géd mun ka társ * * * au di o vi zu á lis tech ni kus * * * * elõ adó * * * 3. Köz gyûj te mé nyi mun ka kö rök: a) Le vél tá ri mun ka kö rök: fõ le vél tá ros * * * le vél tá ros * * se géd le vél tá ros * * * * le vél tá ri fõ res ta u rá tor * (le vél tá ri) ke ze lõ * * (le vél tá ri) fo tós * * * (le vél tá ri) könyv kö tõ * * le vél tá ri res ta u rá tor * * * (le vél tá ri) adat rög zí tõ * * * b) Mú ze u mi mun ka kö rök: fõ mu ze o ló gus * * * fõrestaurátor * * * res ta u rá tor * * * * * mu ze o ló gus * * * * se géd mu ze o ló gus * * * * mú ze um pe da gó gus * * * * ki ál lí tás-épí tõ * * * * * * szer kesz tõ * * * * fo tós * * * * * Ve ze tõi pót lék %-a 1 40 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/4. szám

13 Fi ze té si osz tá lyok Mun ka kö rök meg ne ve zé se A B C D E F G H I J adat rög zí tõ * * * * adat tá ros * * * * irat tá ros * * * * ke ze lõ * * * * gra fi kus * * * * gyûj te mény ke ze lõ * * * nyom dász, nyom da ve ze tõ * * * gép mes ter * * * se géd res te u rá tor * * * tár lat ve ze tõ * * * gond nok * * * * ügy ke ze lõ * * * szak mun kás * * * c) Könyv tá ri mun ka kö rök: fõ könyv tá ros * * * könyv tá ros * * * * le vél tá ri könyv tár ke ze lõ * * le vél tá ri könyv tá ros * * * * * * mú ze u mi könyv tá ros * * * * * * könyv tár asszisz tens * * * d) Tu do má nyos ku ta tói mun ka kö rök Tu do má nyos ku ta tói mun ka kö rök a Kjt. 79/C. -ának (2) be kez dé se, il let ve a 2. szá mú mel lék le te szerint ku ta tó * * * Ve ze tõi pót lék %-a /4. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 41

14 42 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/4. szám A Kormány 4/2009. (I. 10.) Korm. rendelete az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság részére történõ bejelentési rendjérõl A Kor mány a me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé - sek hez kap cso ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl szóló évi XVII. tör vény 81. (1) be kez dés c) pont já ban, va la - mint az ál lam ház tar tás ról szóló évi XXXVIII. tör - vény 124. (2) be kez dés v) pont já ban ka pott fel ha tal ma - zás alap ján, az Al kot mány 35. (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el jár va, a kö vet ke zõ ket ren - de li el: 1. E ren de let al kal ma zá sá ban: 1. ag rár- és vi dék fej lesz té si ál la mi tá mo ga tás: a me zõ - gaz da sá gi, a ha lá sza ti, az er dé sze ti, a vad gaz dál ko dá si, va - la mint a vi dék fej lesz té si ál la mi tá mo ga tás; 2. ál la mi tá mo ga tás: az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés (a továb biak ban: EK-Szer zõ dés) 87. cik ké nek (1) be kez dé se sze rin ti tá mo ga tás; 3. ál ta lá nos cse kély össze gû (de mi ni mis) ren de let: a Bi zott ság 1998/2006/EK ren de le te (2006. de cem ber 15.) a Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a de mi ni mis tá mo ga tá sok ra való al kal ma zá sá ról; 4. ál ta lá nos cso port men tes sé gi ren de let: a Bi zott ság 800/2008/EK ren de le te (2008. au gusz tus 6.) a Szer zõ dés 87. és 88. cik ke al kal ma zá sá ban a tá mo ga tá sok bi zo nyos faj tá i nak a kö zös pi ac cal össze egyez tet he tõ nek nyil vá ní tá - sáról; 5. be je len tés: az ál la mi tá mo ga tás EK-Szer zõ dés 88. cikk (3) be kez dé se sze rin ti be je len té se az Eu ró pai Bi - zott ság ré szé re; 6. disz kont ka mat láb: a kü lön bö zõ évek ben fo lyó sí tott tá mo ga tá sok, il let ve a több év alatt meg va ló sí tott pro jek - tek fel me rült költ sé gei je len ér té ké nek ki szá mí tá sá hoz hasz nált ka mat láb, amely egyen lõ a re fe ren cia alap ka mat - láb 100 bá zis pont tal nö velt ér té ké vel; 7. egye di tá mo ga tás: a kö zös sé gi el já rá si ren de let 1. cikk e) pont já ban meg ha tá ro zott tá mo ga tás; 8. egyé ni re fe ren cia ka mat láb: kü lö nö sen a ked vez mé - nyes ka ma tú és ka mat men tes köl csö nök, to váb bá a vál to zó ka mat lá bon ala pu ló ka mat tá mo ga tá sok tá mo ga tás tar tal - má nak ki szá mí tá sá hoz hasz nált, a re fe ren cia alap ka mat - láb ból szá mí tott, a hi tel koc ká zat tól füg gõ en el té rõ össze - ha son lí tó ka mat láb; 9. egy sze rû sí tett be je len tés: a kö zös sé gi be je len té si el - já rá si ren de let 4. cik ké ben meg ha tá ro zott el já rás; 10. el szá mol ha tó költ sé gek: az egyes tá mo ga tá si tí pu - sok ra, il let ve ka te gó ri ák ra vo nat ko zó kö zös sé gi jog sza bá - lyok ban és egyéb ren del ke zé sek ben e cí men meg ha tá ro - zott költ sé gek; 11. er dé sze ti ál la mi tá mo ga tás: az er dõ rõl és az erdõ vé del mé rõl szóló évi LIV. tör vény ben meg ha tá ro - zott cé lok tel je sí té se ér de ké ben vég zett te vé keny sé gek re nyúj tott ál la mi tá mo ga tás; 12. ha lá sza ti ál la mi tá mo ga tás: a ha lá sza ti és ak va kul - tú ra-ter mé kek pi a cá nak kö zös szer ve zé sé rõl szóló (1999. de cem ber 17.) 104/2000/EK ta ná csi ren de let 1. cik ké ben fel so rolt ten ger- vagy bel vi zek ben ha lá szott ter mé kek, il - let ve ak va kul tú ra-ter mé kek elõ ál lí tá sá val, fel dol go zá sá val és for gal ma zá sá val kap cso la tos te vé keny sé gek re nyúj tott ál la mi tá mo ga tás; 13. ha lá sza ti cse kély össze gû (de mi ni mis) ren de let: a Bi zott ság 875/2007/EK ren de le te (2007. jú li us 24.) az EK-Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a ha lá sza ti ága zat ban nyúj tott cse kély össze gû (de mi ni mis) tá mo ga tá sok ra való al kal ma zá sá ról és az 1860/2004/EK ren de let mó do sí tá sá - ról; 14. ha lá sza ti cso port men tes sé gi ren de let: a Bi zott ság 736/2008/EK ren de le te (2008. jú li us 22.) a Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a ha lá sza ti ter mé kek elõ ál lí tá sá val, fel dol - go zá sá val és for gal ma zá sá val fog lal ko zó kis- és kö zép vál - lal ko zá sok nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tá sok ra tör té nõ al - kal ma zá sá ról; 15. jog el le nes tá mo ga tás: a kö zös sé gi el já rá si ren de let 1. cikk f) pont já ban meg ha tá ro zott tá mo ga tás; 16. kö zös sé gi be je len té si el já rá si ren de let: a Bi zott ság áp ri lis 21-i 794/2004/EK ren de le te a Ta nács EK-Szer zõ dés 93. cik ké nek al kal ma zá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról szóló 659/1999/EK ren de le té nek vég re haj tá sá ról; 17. kö zös sé gi el já rá si ren de let: a Ta nács már ci us 22-i 659/1999/EK ren de le te az EK-Szer zõ dés 93. cik ké - nek al kal ma zá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok meg ál - la pí tá sá ról; 18. lé te zõ tá mo ga tás: a Cseh Köz tár sa ság nak, az Észt Köz tár sa ság nak, a Cip ru si Köz tár sa ság nak, a Lett Köz tár - sa ság nak, a Lit ván Köz tár sa ság nak, a Ma gyar Köz tár sa - ság nak, a Mál tai Köz tár sa ság nak, a Len gyel Köz tár sa ság - nak, a Szlo vén Köz tár sa ság nak és a Szlo vák Köz tár sa ság - nak az Eu ró pai Uni ó hoz tör té nõ csat la ko zá sá ról szóló Szer zõ dés IV. mel lék let 4. pont ja sze rin ti, va la mint a kö - zös sé gi el já rá si ren de let 1. cikk b) pont já ban meg ha tá ro - zott tá mo ga tás; 19. me zõ gaz da sá gi ál la mi tá mo ga tás: a me zõ gaz da sá - gi ter mé kek el sõd le ges elõ ál lí tá sá ra, a me zõ gaz da sá gi ter - mé kek fel dol go zá sá ra vagy a me zõ gaz da sá gi ter mé kek for gal ma zá sá ra irá nyu ló te vé keny sé gek re nyúj tott ál la mi tá mo ga tás;

15 2009/4. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y me zõ gaz da sá gi cse kély össze gû (de mi ni mis) ren - de let: a Bi zott ság 1535/2007/EK ren de le te (2007. de cem - ber 20.) az EK-Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a me zõ gaz - da sá gi ter me lõ ága zat ban nyúj tott cse kély össze gû (de mi - ni mis) tá mo ga tá sok ra való al kal ma zá sá ról; 21. me zõ gaz da sá gi cso port men tes sé gi ren de let: a Bi - zott ság 1857/2006/EK ren de le te (2006. de cem ber 15.) a Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a me zõ gaz da sá gi ter mé kek elõ ál lí tá sá val fog lal ko zó kis- és kö zép vál lal ko zá sok nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tá sok ra tör té nõ al kal ma zá sá ról és a 70/2001/EK ren de let mó do sí tá sá ról; 22. me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv: a me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap - cso ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl szóló évi XVII. tör vény ben (a továb biak ban: Tv.) meg ha tá ro zot tak sze rin - ti szerv; 23. me zõ gaz da sá gi ter mé kek: az EK-Szer zõ dés I. Mel - lék le té ben fel so rolt ter mé kek a 104/2000/EK ta ná csi ren - de let ha tá lya alá tar to zó ha lá sza ti és ak va kul tú ra-ter mé kek ki vé te lé vel; a 4502, a 4503 és a 4504 KN-kód alá tar to zó ter mé kek (pa ra fa ter mé kek); il let ve az 1234/2007/EK ta ná - csi ren de let ben em lí tett, te jet és tej ter mé ke ket után zó vagy he lyet te sí tõ ter mé kek; 24. me zõ gaz da sá gi ter mé kek el sõd le ges elõ ál lí tá sa: az EK-Szer zõ dés I. Mel lék le té ben fel so rolt ter mé kek a 104/2000/EK ta ná csi ren de let ha tá lya alá tar to zó ha lá sza ti és ak va kul tú ra-ter mé kek ki vé te lé vel; a 4502, a 4503 és a 4504 KN-kód alá tar to zó ter mé kek (pa ra fa ter mé kek); il let - ve az 1234/2007/EK ta ná csi ren de let ben em lí tett, te jet és tej ter mé ke ket után zó vagy he lyet te sí tõ ter mé kek el sõd le - ges elõ ál lí tá sá ra irá nyu ló te vé keny ség; 25. me zõ gaz da sá gi ter mé kek fel dol go zá sa: a me zõ gaz - da sá gi ter mé ke ken vég zett min den olyan mû ve let, amely - nél a mû ve let ered mé nye ként lét re jött ter mé kek szin tén me zõ gaz da sá gi ter mé kek nek mi nõ sül nek, ki vé ve a gaz da - sá gon be lü li olyan te vé keny sé ge ket, ame lyek kel az ál la ti vagy nö vé nyi me zõ gaz da sá gi ter mé ke ket elõ ké szí tik az elsõ al ka lom mal való ér té ke sí tés re; 26. me zõ gaz da sá gi ter mé kek for gal ma zá sa: a me zõ - gaz da sá gi ter mé kek re irá nyu ló ér té ke sí tés, ér té ke sí tés re való fel kí ná lás, le szál lí tás vagy bár mely más mó don tör té - nõ for gal ma zás cél já ból való bir tok lás vagy be mu ta tás, ki - vé ve az el sõd le ges me zõ gaz da sá gi ter me lõ ál tal a vi szont - el adók nak vagy fel dol go zók nak való elsõ ér té ke sí tést és bár mely olyan te vé keny sé get, amely a me zõ gaz da sá gi ter - mé ke ket ilyen elsõ ér té ke sí tés re elõ ké szí ti; az el sõd le ges me zõ gaz da sá gi ter me lõ ál tal a vég sõ fo gyasz tó nak való ér - té ke sí tés ak kor mi nõ sül me zõ gaz da sá gi ter mé kek for gal - ma zá sá nak, ha ez a te vé keny ség kü lön erre a cél ra fenn tar - tott he lyi ség ben tör té nik; 27. pá lyá za ti fel hí vás: tá mo ga tá si prog ram vég re haj tá - sa ér de ké ben meg je len te tett fel hí vás a tá mo ga tá si prog - ram ban való rész vé tel re; 28. re fe ren cia alap ka mat láb: az egyé ni re fe ren cia ka - mat láb, a disz kont ka mat láb és a vissza fi zet te té si ka mat láb alap ja; 29. tá mo ga tás tar ta lom: a ked vez mé nye zett szá má ra nyúj tott ál la mi tá mo ga tás fo rint fi ze tõ esz köz ben szá molt tá mo ga tá si egyen ér té ke; 30. tá mo ga tá si in ten zi tás: a tá mo ga tás tar ta lom és az el - szá mol ha tó költ sé gek je len ér té ké nek há nya do sa, szá za lé - kos for má ban ki fe jez ve; 31. tá mo ga tá si prog ram: a kö zös sé gi el já rá si ren de let 1. cikk d) pont já ban meg ha tá ro zott tá mo ga tás; 32. tá mo ga tás sal való vissza élés: a kö zös sé gi el já rá si ren de let 1. cikk g) pont já ban meg ne ve zett ma ga tar tás; 33. tá mo ga tás nyúj tá sá ról dön tõ szerv: az egye di tá - mo ga tás oda íté lé sé rõl dön tõ vagy a tá mo ga tá si prog ram, il let ve a pá lyá za ti fel hí vás el ké szí té sé ért fe le lõs szerv vagy sze mély; 34. új tá mo ga tás: a kö zös sé gi el já rá si ren de let 1. cikk c) pont já ban meg ha tá ro zott tá mo ga tás; 35. vad gaz dál ko dá si ál la mi tá mo ga tás: a vad vé del mé - rõl, a vad gaz dál ko dás ról, va la mint a va dá szat ról szóló évi LV. tör vény ben meg ha tá ro zott cé lok tel je sí té se ér de ké ben vég zett te vé keny sé gek re nyúj tott ál la mi tá mo - ga tás; 36. vi dék fej lesz té si ál la mi tá mo ga tás: az Eu ró pai Me - zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból (EMVA) nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tás ról szóló 1698/2005/EK ta ná csi ren de let (2005. szep tem ber 20.) 88. és 89. cik kei sze rin ti ál la mi tá mo ga tás; 37. vissza fi zet te té si ka mat láb: az Eu ró pai Bi zott ság ál - tal a kö zös sé gi be je len té si el já rá si ren de let 9. cik ké ben fog lal tak alap ján meg ál la pí tott, a jog el le nes nek mi nõ sí tett tá mo ga tás ese tén al kal ma zott ké se del mi ka mat láb. 2. E ren de let ha tá lya az ag rár- és vi dék fej lesz té si ál la mi tá mo ga tá sok ra és az azok fo lyó sí tá sá val kap cso la tos in - téz ke dé sek re, a tá mo ga tás nyúj tá sá ról dön tõ szer vek re, a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv re, a tá mo ga tá sok ked vez mé nye zett je i re és ezen tá mo ga tá - sok Eu ró pai Bi zott ság (a továb biak ban: Bi zott ság) ré - szé re tör té nõ be je len té sé ben köz re mû kö dõ szer ve ze tek - re ter jed ki. 3. (1) E ren de let ha tá lya alá tar to zó, a (2) be kez dés ben rész le te zett tá mo ga tá sok kö zös sé gi sza bá lyok nak való meg fe le lé sé nek vizs gá la tá val és a Bi zott ság ré szé re tör - té nõ be je len té sé vel kap cso la tos fel ada to kat az agrár - politi káért fe le lõs mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) lát ja el.

16 44 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/4. szám (2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel ada tok a) a ren de let ha tá lya alá tar to zó lé te zõ tá mo ga tás nak mi nõ sü lõ ál la mi tá mo ga tá sok be je len té sé vel, egy sze rû sí - tett be je len té sé vel, b) e ren de let ha tá lya alá tar to zó új ál la mi tá mo ga tá sok be je len té sé vel, egy sze rû sí tett be je len té sé vel, to váb bá c) a me zõ gaz da sá gi, a ha lá sza ti, il let ve az ál ta lá nos cso port men tes sé gi ren de le tek ben fog lal tak alap ján a Bi - zott ság tá jé koz ta tá sá val, és d) a me zõ gaz da sá gi, a ha lá sza ti, il let ve az ál ta lá nos cse kély össze gû (de mi ni mis) ren de le tek ha tá lya alá tar to - zó ag rár- és vi dék fej lesz té si ál la mi tá mo ga tá sok kal kap cso la tos ügyek in té zé sé re ter jed nek ki. (3) A lé te zõ tá mo ga tá so kat érin tõ, a kö zös sé gi be je len - té si el já rá si ren de let 4. cikk 2. be kez dé se sze rin ti vál toz ta - tá sok egy sze rû sí tett be je len tést von nak ma guk után, ame - lyet a mi nisz ter ré szé re tör té nõ tá jé koz ta tást köve tõen a kö zös sé gi be je len té si el já rá si ren de let II. mel lék le té ben sze rep lõ egy sze rû sí tett be je len té si nyom tat vány ki töl té se után, an nak a Bi zott ság ré szé re tör té nõ to váb bí tá sá val a mi nisz ter el vé gez. (4) A ren de let ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tá sok mó do sí - tá sá nak, vagy új ál la mi tá mo ga tá sok nak a ter ve ze te i rõl a tá mo ga tás nyúj tá sá ról dön tõ szerv nek az 1. szá mú mel - lék let sze rin ti for ma nyom tat vá nyon pa pír ala pú és elekt ro - ni kus for má ban elõ ze tesen kell tá jé koz tat nia a mi nisz - tert, amely az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott vizs gá lat tól füg gõ en in téz ke dik a be je len tést il le tõ en. (5) A mi nisz ter a tá mo ga tás kö zös sé gi jog sza bá lyok kal való össz hang já nak meg íté lé se ér de ké ben, va la mint a be - je len tés vég re haj tá sá hoz az ál ta la meg adott for má ban, ha - tár idõ tû zé sé vel to váb bi in for má ci ó kat kér het a tá mo ga tás nyúj tá sá ról dön tõ szerv tõl, ame lye ket az kö te les a meg - adott ha tár idõ ben ren del ke zés re bo csá ta ni. (6) A re fe ren cia alap ka mat láb ról, a disz kont ka mat - láb ról és a vissza fi zet te té si ka mat láb ról a Bi zott ság hi - va ta los ér te sí té sét köve tõen az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter köz le ményt ad ki, il let ve azt az ál lam ház tar tá - sért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um hon lap - ján köz zé te szi. 4. (1) A mi nisz ter az ál ta la tel jes nek ítélt in for má ci ók alap - ján a tá mo ga tás nyúj tá sá ról dön tõ szerv 3. (4) be kez dé - sé ben meg ha tá ro zott tá jé koz ta tá sa sze rin ti tá mo ga tást a tá jé koz ta tás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott har minc na pon be - lül meg vizs gál ja. A vizs gá lat alap ján a 3. (2) be kez dés a) és b) pont ja alá tar to zó, ál la mi tá mo ga tás nak mi nõ sü lõ, a kö zös sé gi sza bá lyo zás alap ján a Bi zott ság nak tör té nõ be - je len tés re al kal mas nak ítélt tá mo ga tá so kat figye lembe véve a (3) (5) be kez dé sek ben fog lal ta kat is a Bi zott ság ré szé re be je len ti a vo nat ko zó kö zös sé gi sza bá lyok ban és a kö zös sé gi be je len té si el já rá si ren de let 3. cik ké ben fog lal - tak figye lembevétele mel lett. (2) Amennyi ben a Bi zott ság a be je len tett tá mo ga tá sok - kal kap cso lat ban ki egé szí tõ in for má ci ó kat kér, a mi nisz - ter, vagy fel ké ré sé re a mi nisz ter ál tal meg adott ha tár idõ re a tá mo ga tás nyúj tá sá ról dön tõ szerv kö te les eze ket össze - ál lí ta ni, és eze ket a mi nisz ter a kö zös sé gi be je len té si el já - rá si ren de let 8. cik ké ben fog lal tak figye lembevétele mel - lett to váb bít ja a Bi zott ság nak. (3) Amennyi ben a tá mo ga tás nyúj tá sá ról dön tõ szerv 3. (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott tá jé koz ta tá sa sze rin ti tá mo ga tás a kö zös sé gi jog gal nincs össz hang ban, a mi - nisz ter kö te les ezt a tá mo ga tás nyúj tá sá ról dön tõ szerv tu - do má sá ra hoz ni, és eb ben az eset ben a mi nisz ter jo go sult a Bi zott ság ré szé re tör té nõ be je len tés meg ta ga dá sá ra, va la - mint a tá mo ga tás kö zös sé gi jog gal való össz hang já nak meg te rem té se ér de ké ben tör té nõ ja vas lat té tel re. (4) Ha a tá mo ga tás nyúj tá sá ról dön tõ szerv a (3) be kez - dés ben fog lalt ja vas la tot vi tat ja, és a tá mo ga tást az ere de ti for má ban kí ván ja mû köd tet ni, a mi nisz ter hez for dul hat. Eb ben az eset ben a tá mo ga tás nyúj tá sá ról dön tõ szerv írás - ban ki fe je zett igé nyé re a mi nisz ter kö te les ti zen öt na pon be lül a Kor mány dön té sét kér ni a tá mo ga tás Bi zott ság ré - szé re tör té nõ be je len té sé rõl. A Kor mány kö te les a dön té sét har minc na pon be lül meg hoz ni. (5) Amennyi ben a tá mo ga tás a 3. (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott tá jé koz ta tá si kö te le zett ség el mu lasz tá sa mel lett ke rül be ve ze tés re, a mi nisz ter kö te les amennyi - ben er rõl a tény rõl tu do mást sze rez a jog el le nes tá mo ga - tás ról utó la gos tá jé koz ta tást, va la mint a tá mo ga tás mû köd - te té sé nek fel füg gesz té sét kér ni a tá mo ga tás nyúj tá sá ról dön tõ szerv tõl ad dig az idõ pon tig, amíg a mi nisz ter cse - kély össze gû (de mi ni mis) tá mo ga tás ese tén a tá mo ga tás - ra vo nat ko zó vizs gá la tot és cso port men tes sé gi ren de let ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tás ese tén a Bi zott ság felé történõ tá jé koz ta tást el vég zi, il let ve amíg be je len tés esetén a Bi zott ság vo nat ko zó dön té sét kéz hez nem kap ja. (6) Az (5) be kez dés ben fog lalt eset ben a tá mo ga tás nyúj tá sá ról dön tõ szerv kö te les a tá mo ga tás mû köd te té sét fel füg gesz te ni. (7) Az (5) be kez dés ben jel zett tá mo ga tá sok Bi zott ság - nak tör té nõ be je len té sét köve tõen amennyi ben a Bi zott - ság a kö zös sé gi el já rá si ren de let alap ján el ren de li a tá mo - ga tás vissza fi ze té sét a mi nisz ter kez de mé nye zé sé re a tá - mo ga tás nyúj tá sá ról dön tõ szerv kö te les a tá mo ga tás vissza fi ze té sét a vissza fi zet te té si ka mat láb alap ján meg nö - velt összeg ben el ren del ni. A jog el le nes tá mo ga tás adók mód já ra be haj tan dó köz tar to zás nak mi nõ sül. (8) A (7) be kez dés ben fog lal tak nem vo nat koz nak a Tv. ha tá lya alá tar to zó szer vek ál tal tel je sí tett ki fi ze té sek re.

17 2009/4. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 45 (9) Amennyi ben a tá mo ga tás nyúj tá sá ról dön tõ szerv tá - mo ga tás sal való vissza élést ész lel, kö te les in téz ke dé se ket hoz ni a jog el le nes ma ga tar tás meg szün te té se, a jo go su lat - la nul igény be vett tá mo ga tás vissza fi zet te té si ka mat láb alap ján meg nö velt összeg ben tör té nõ vissza fi zet te té se vagy az egyéb szük sé ges in téz ke dé sek meg té te le cél já ból. (10) A jog el le nes tá mo ga tás és a tá mo ga tás sal való vissza élés ese té ben a vissza té rí tés re vo nat ko zó an figye - lembe kell ven ni a kö zös sé gi el já rá si ren de let 15. és 16. cik ké ben fog lalt ha tár idõ ket. (11) A tá mo ga tás vissza té rí té se kor al kal ma zan dó ka mat meg ál la pí tá sa kor a kö zös sé gi be je len té si el já rá si ren de let cik ké ben fog lal tak az irány adó ak. (12) A Bi zott ság meg ke re sé sé re a mi nisz ter a tá mo ga tás nyúj tá sá ról dön tõ szer vet to váb bi adat szol gál ta tás ra, nyi - lat ko zat té tel re kö te lez he ti, ame lyet az a mi nisz ter ál tal meg adott ha tár idõ ben és for má ban kö te les a mi nisz ter ré - szé re meg ten ni. 5. (1) Amennyi ben a mi nisz ter meg ál la pít ja, hogy a tá mo - ga tás nyúj tá sá ról dön tõ szerv 3. (4) be kez dé sé ben meg - ha tá ro zott tá jé koz ta tá sa sze rin ti tá mo ga tás a me zõ gaz da - sá gi, a ha lá sza ti, il let ve az ál ta lá nos cso port men tes sé gi ren de le tek vagy a me zõ gaz da sá gi, a ha lá sza ti, il let ve az ál - ta lá nos cse kély össze gû (de mi ni mis) ren de le tek va la me - lyi ké nek ha tá lya alá tar to zik, a mi nisz ter er rõl ér te sí ti a tá - mo ga tás nyúj tá sá ról dön tõ szer vet. (2) A mi nisz ter a) a me zõ gaz da sá gi cso port men tes sé gi ren de let ha tá - lya alá tar to zó tá mo ga tá sok ese té ben a me zõ gaz da sá gi cso port men tes sé gi ren de let 20. cikk (1) be kez dé sé ben hi - vat ko zott in for má ci ó kat az elõ írt ha tár idõ ben, b) a ha lá sza ti cso port men tes sé gi ren de let ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tá sok ese té ben a ha lá sza ti cso port men tes sé - gi ren de let 25. cikk (1) be kez dé sé ben hi vat ko zott in for má - ci ó kat az elõ írt ha tár idõ ben, c) az ál ta lá nos cso port men tes sé gi ren de let ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tá sok ese té ben az ál ta lá nos cso port men tes - sé gi ren de let 9. cikk (1) be kez dé sé ben hi vat ko zott in for - má ci ó kat az elõ írt ha tár idõ ben, d) a me zõ gaz da sá gi, a ha lá sza ti és az ál ta lá nos cse kély össze gû (de mi ni mis) ren de le tek ha tá lya alá tar to zó ag rárés vi dék fej lesz té si ál la mi tá mo ga tá sok ese té ben a mezõgazdasági, a ha lá sza ti és az ál ta lá nos cse kély össze gû (de mi ni mis) ren de le tek al kal ma zá sá val kap cso la tos, a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal (a továb biak - ban: MVH) ál tal mû köd te tett nyil ván tar tá si rend szer alap - ján össze ál lí tott in for má ci ó kat írás be li ké re lem re to váb bít ja a Bi zott ság ré szé re. (3) A (2) be kez dés d) pont já ban meg ha tá ro zott nyil ván - tar tá si rend szer ben sze rep lõ ada tok, a (4) be kez dés b) pont ja alap ján szol gál ta tott ada tok, va la mint a me zõ - gaz da sá gi, a ha lá sza ti és az ál ta lá nos cse kély össze gû (de mi ni mis) ren de le tek ál tal elõ írt, ked vez mé nye zet tek ál - tal tett nyi lat ko za tok alap ján az ag rár- és vi dék fej lesz té si ál la mi tá mo ga tá sok ked vez mé nye zett jei vo nat ko zá sá - ban az MVH el len õr zi, hogy egy ked vez mé nye zett re vo - nat ko zó an bár mely há rom éves idõ sza kot te kint ve a) a me zõ gaz da sá gi, a ha lá sza ti és az ál ta lá nos cse kély össze gû (de mi ni mis) tá mo ga tás jog cí me ken az 1535/2007/EK bi zott sá gi ren de let 3. cikk (2) be kez dé sé - ben, a 875/2007/EK bi zott sá gi ren de let 3. cikk (2) be kez - dé sé ben, il let ve az 1998/2006/EK bi zott sá gi ren de let 2. cikk (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott össze gek ne ke - rül je nek túl lé pés re, to váb bá b) a me zõ gaz da sá gi és a ha lá sza ti cse kély össze gû (de mi ni mis) tá mo ga tá sok hal mo zott össze gei ne ha lad ják meg a vo nat ko zó ren de le tek mel lék le te i ben Ma gyar or szág szá má ra meg ha tá ro zott össze ge ket. (4) Az ál ta lá nos cse kély össze gû (de mi ni mis) ren de let ha tá lya alá tar to zó ag rár- és vi dék fej lesz té si ál la mi tá mo - ga tá sok ked vez mé nye zett jei vo nat ko zá sá ban a (2) be kez - dés d) pont já ban meg ha tá ro zott nyil ván tar tá si rend szer mû köd te té se cél já ból a) a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv ha az adott szerv az adat ke ze lé sé re tör vény alap ján egyéb ként jo go sult tá jé koz tat ja a nem nyil vá nos ag rárés vi dék fej lesz té si ál la mi tá mo ga tá si ada tok ról a Ma gyar Ál lam kincs tárt (a továb biak ban: Kincs tár) 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let ben (a továb biak ban: Ámr.) sza - bá lyo zott mó don az ál ta lá nos cse kély össze gû (de mi ni - mis) ren de let vég re haj tá sá hoz kap cso ló dó an, b) a Kincs tár az ál ta la mû köd te tett kincs tá ri mo ni tor ing rend szer alap ján ada tot szol gál tat ked vez mé nye zet ti bon - tás ban az Ámr.-ben sza bá lyo zott mó don a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv adat szol gál ta tá sá ban sze rep lõ az ál ta lá nos cse kély össze gû (de mi ni mis) ren - de let ha tá lya alá tar to zó ag rár- és vi dék fej lesz té si ál la mi tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ked vez mé nye zet tek rõl az MVH ré szé re. (5) Amennyi ben az MVH az ál ta la ve ze tett, (2) be kez - dés d) pont já ban meg ha tá ro zott nyil ván tar tá si rend szer sze rin ti ada tok alap ján ész le li, hogy az adott ked vez mé - nye zett vo nat ko zá sá ban a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek a nyúj ta ni ter ve zett ag rár- és vi dék fej lesz té si ál - la mi tá mo ga tás vo nat ko zá sá ban nem tel je sül nek az MVH meg ta gad ja a ter ve zett tá mo ga tás nyúj tá sát. (6) A me zõ gaz da sá gi, a ha lá sza ti, il let ve az ál ta lá nos cso port men tes sé gi ren de le tek vagy a me zõ gaz da sá gi, a ha - lá sza ti, il let ve az ál ta lá nos cse kély össze gû (de mi ni mis) ren de le tek ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tá sok ese té ben a tá - mo ga tás nyúj tá sá ról dön tõ szerv kö te les biz to sí ta ni, hogy