PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012"

Átírás

1 Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012

2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ INTÉZMÉNYI ADATOK, A FENNTARTÓ ADATAI AZ INTÉZMÉNY ADATAI A FENNTARTÓ ADATAI AZ ISKOLA PROFILJA AZ ISKOLA ARCULATA, LOGÓJA NEVELÉSI PROGRAM AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI Alapelvek, célok Feladataink, eszközeink, eljárásaink A nevelési program végrehajtásához szükséges, a nevelő munkát segítő eszköz és felszerelések jegyzéke SZEMÉLYISÉG- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK Személyiségfejlesztés Tehetséggondozás, felzárkóztatás Beilleszkedési, magatartási nehézséggel összefüggő pedagógiai tevékenység Tanulási kudarcnak kitett tanulók segítése Ifjúságvédelmi feladatok Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység Közösségfejlesztés Rendezvények Iskolai partnerek A szülő, tanuló, iskolai, kollégiumi pedagógus együttműködés Diákönkormányzat Szülői képviselet, fórum Kollégium AZ OKTATÁSHELYI RENDSZERE KÉPZÉSEK, SZAKIRÁNYOK A BEIRATKOZÁS, A KIVÁLASZTÁS MÓDJA, FELLEBBEZÉS LEHETŐSÉGE, ELJÁRÁSOK KÉPZÉSBE VALÓ BEKAPCSOLÓDÁS KÖVETELMÉNYEI Az intézménybe való felvétel, beiratkozás feltételei ÁTIRATKOZÁS MÁS ISKOLÁBÓL TANULÓI JOGVISZONY KELETKEZÉSE A TANULÓK CSOPORTBA SOROLÁSÁNAK ELVEI MÁSIK CSOPORTBA VALÓ ÁTLÉPÉS LEHETŐSÉGEI, FELTÉTELEI MAGASABB ÉVFOLYAMBA VALÓ LÉPÉS FELTÉTELEI SZAKMAI VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI KILÉPÉS, TANULÓI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE, MEGSZŰNTETÉSE (BŐVEBBEN: KN TV. 53. ) AZ ISKOLA MUNKARENDJE Napirend (részletesen az SZMSZ-ben és a Házirendben megtalálhatóak) Heti rend VÁLASZTHATÓ /NEM TANÓRAI/ ÓRÁK, TEVÉKENYSÉGEK, FOGLALKOZÁSOK: TANÉV RENDJE ISKOLAI SZOLGÁLTATÁSOK Könyvtárszoba Számítógépterem Taniroda SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

3 5. HELYI TANTERV, SZAKMAI PROGRAM TANTÁRGYAK, ÓRASZÁMOK, ELŐÍRT TANANYAGOK ÉS KÖVETELMÉNYEK TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK, TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI A TANULÓI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI, OSZTÁLYOZÁSI VALAMINT A TANULMÁNYI VIZSGÁK RENDJÉNEK SZABÁLYZATA SZAKMAI PROGRAM Oktatás, pedagógia, szociális szolgáltatások területén Vendéglátás, idegenforgalom Ügyvitel, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció Művészet, közművelődés, kommunikáció Ügyvitel FELNŐTTKÉPZÉSI OKTATÁS A FELNŐTTKÉPZÉS FELADATA FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGPOLITIKA KÉPZÉSI FOLYAMAT LEÍRÁSA PANASZKEZELÉS EGÉSZSÉG-, KÖRNYEZETI NEVELÉSI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI PROGRAM KÖRNYEZETI NEVELÉS PROGRAM Helyzetelemzés, helyzetkép Az iskola környezeti nevelés programja AZ ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Az egészségnevelés, egészségfejlesztés alapelveit szabályozó jogi háttér Az iskolai egészségneveléshez, egészségfejlesztéshez kapcsolódó fogalmak Az iskolában folyó egészségnevelés és egészségfejlesztés célja AZ ISKOLAI KÖRNYEZETI ÉS EGÉSZSÉGNEVELÉS KÖZÖS PROGRAMTERÜLETEI Hosszú távú célunk, jövőképünk A KÖRNYEZETI ÉS EGÉSZSÉGNEVELÉS SZÍNTEREI, TANULÁSSZERVEZÉSI ÉS TARTALMI KERETEK Tanórai és tanórán kívüli foglalkozások Lehetőségeink a környezeti és egészségnevelési témakörben Módszerek, taneszközök Erőforrások AZ ISKOLA FOGYASZTÓVÉDELMI PROGRAMJA Iskolánkban a fogyasztóvédelmi oktatás célja Iskolánkban a fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei A fogyasztóvédelmi nevelés színterei az iskolában A fogyasztóvédelmi oktatás módszertani elemei KOMMUNIKÁCIÓ KÜLSŐ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁCIÓ Iskolán kívüli kommunikáció formái Más oktatási intézményekkel való kapcsolattartás Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás BELSŐ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁCIÓ Iskolán belüli kommunikáció formái MINŐSÉGFEJLESZTÉS A PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI TÁRGYI FELTÉTELEK ISKOLA ÉPÜLETE SZAKMAI, SZEMÉLYI FELTÉTELEK

4 10.4 TOVÁBBKÉPZÉSI, BEISKOLÁZÁSI TERV PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ZÁRADÉKOLÁS A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE, FELÜLVIZSGÁLATA A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA FÜGGELÉKEK

5 1. Bevezető Szakközépiskolánk 1994 óta működik alapítványi fenntartással. Intézményünk nevét egy betűszó adja, ami az ILS, azaz International Language School, melyet a kezdetek kezdetén alapított nyelviskolától örököltük. Folytatva a hagyományokat, képzéseinkben továbbra is központi szerepet játszik a nyelvoktatás. Hitünk szerint olyan fiatalok képzését folytatjuk, akik az európai munkaerőpiacon piacképes, korszerű szaktudásra szeretnének szert tenni, magas szintű idegen nyelvtudás elsajátítása mellett. Célunk, hogy elősegítsük azon tanulóink sikeres felvételi felkészülését, akik valamely felsőfokú intézményben szeretnék folytatni tanulmányaikat. Intézményünk fiatal, lendületes pedagógus kollektívája és vezetése a biztosítéka a nyitott, modern szemléletnek és módszereknek, amelyek a tanulók eredményesebb munkáját kívánják előmozdítani, általános kreativitásuk és alkalmazkodóképességük erősítése révén. Sokoldalú kapcsolataink lehetővé teszik, hogy diákjaink a város, az ország, valamint az Unió különböző intézményeivel, iskoláival és vállalkozásaival, széles körű tapasztalatokat szerezzenek szakmájukkal kapcsolatban, kapcsolatokat építsenek ki és ápoljanak, valamint a szaktudás és nyelvismeret mellett viselkedéskultúrájuk és látókörük szélesebbé válhasson. 2. Intézményi adatok, a fenntartó adatai 2.1 Az intézmény adatai Név: ILS Szakközép- és Felnőttképző Iskola Honlap: OM azonosító szám: A fenntartó adatai Fenntartó neve: Európai Nyelvoktatás Közhasznú Alapítvány 2.3 Az iskola profilja Az ILS Szakközép- és Felnőttképző Iskola, működését a köznevelésről szóló évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény, illetve a felnőttképzésről szóló évi CI. törvény előírásainak megfelelően folytatja. Iskolánk érettségire épülő közép-, emelt és felsőfokú szakképzést folytat 13. és 14., illetve 15. évfolyamon, nappali és levelező tagozaton. 2.4 Az iskola arculata, logója 5

6 3. Nevelési program Képzéseink során az egyik fő célunk, hogy a diákjaink gyakorlat orientált és a munkaerő piacon jól alkalmazható képzettséget kapjak, mely segíti munkavállalásukat. Hisszük, hogy a legmodernebb szakmai ismereteket elsajátítva diákjaink a nyugat-európai munkaerő piacon is helyt tudnak állni nemcsak a szakmai tudásuk, hanem hozzáállás és elhivatottság tekintetében is. Mindezt segítjük az idegen nyelvi órák szakmai anyagával is, amely által a tanulók megismerhetik és nyitottá válhatnak a sajátjuktól eltérő kultúrák értékvilágára, elfogadására. Akár az idegenforgalom, akár a vendéglátás akár a marketing akár a pedagógiai területeket tekintjük, elengedhetetlen kompetenciának tartjuk az olyan kommunikációs képességek és készségek elsajátíttatását, melyek alkalmazásával nemcsak a tárgyi tudásszint növekszik, hanem fokozatos személyiségfejlődés is végbemegy. Fontosnak tartjuk, hogy a tanulási módszereink folyamatos megújításával tudatosabban váljon valóra a hátrányos helyzetű tanulók képességeinek kibontakoztatása. Ezért a jövőképünkben kiemelt helyen szerepel az élethelyzeti hátrányokkal küzdő jelentkezők képzési esélyeinek növelése, a tehetséggondozás, a tolerancia fejlesztése és a tanulás presztízsének helyreállítása. Az iskola alkalmazottai fokozottan törekszenek arra, hogy a diákjainknak jó példát mutatva, látassák a munkához, a tanuláshoz való pozitív hozzáállást. Célunk, hogy a munka és a tanulás tiszteletét elültessük és ápoljuk tanulóinkban azáltal, hogy saját példánkon keresztül mutatjuk meg, mennyire elengedhetetlen a munkához való megfelelő hozzáállás, és célkövetés. Mindezek által becsületes, egészséges önbizalmú, szorgalmas és optimista hozzáállású fiatalokká válhatnak az iskolapadon kívüli életben, és véljük, hogy könnyebben fogják tudni megállni a helyüket bármely munkahelyi környezetben is. Fontos, hogy az iskola nemcsak tanulás szempontjából segítse diákjai felzárkózását, de támasz legyen olyan folyamatok alakulásában, mint a felnőtté válás vagy az erkölcsös, józan életvitel elsajátítása. A tanulóink szociális, illetve pszichés fejlődésének tekintetében szem előtt tartjuk, hogy végzéskor egy széles problémamegoldó stratégiával rendelkező fiatal hagyja el iskolánkat, aki a gyakorlati életben adekvátan fogja tudni kezelni és megoldani az élethelyzet adta problémákat. Mindehhez elengedhetetlen, hogy kiemelten támogassuk diákjaink családi kapcsolatrendszerét is, mely hozzásegíti őket egy kiegyensúlyozott életet kialakításához. Ezért rendszeres kapcsolatot ápolunk a szülői közösség képviselőjével, aki a szülői szervezet jogosítványaival bír iskolánkban. A sikeres tanulmányi munka érdekében a pedagógusaink lehetővé teszik, hogy a diákok használatba vegyék az egyes tantárgyak rövidített tematikáját és általa jobban megismerjék a tantárgyak ismeretanyagát, felépítését. 3.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Alapelvek, célok Alapelveink kiemelt irányai a következők: - értékközvetítés - gyakorlatorientált pedagógiai folyamatok 6

7 - demokratikus-értékrend közvetítése - európai, humanista értékek - nyitottság és tolerancia - modern oktatási és tanulási módszerek, technikák alkalmazása Iskolánk pedagógiájának alappillére az értékközvetítés. Ezt a tanári példamutatáson túl az órákon megjelentő interaktivitás is serkenti és segíti. Széleskörű gyakorlatorientáltságunk a diákok önállóságára, produktivitására épül. Ezen alapvető célunk eléréséhez fontosnak tartjuk, hogy a gyakorlati helyek is azonosuljanak pedagógiai szemléletünkkel. Ezt a gyakorlati helyekkel és a gyakorlatvezetőkkel történő folyamatos kapcsolattartással és együttműködéssel valósítjuk meg. Pedagógusaink megteremtik annak a lehetőségét, hogy a tanulók a reproduktív tanulás mellett az önálló feladat- és problémamegoldást képességeikhez mérten kreatívan alkalmazzák. Oktató nevelő munkánkat a demokrácia értékei és a kölcsönösség jellemzi, hiszen olyan magatartásra készítjük fel tanulóinkat, amelyben az egyén és a közösség érdekei egyaránt megfelelő szerephez jutnak. Ehhez kitűnő lehetőséget biztosítunk a tréningfoglalkozásokkal, és az elmélet igényes gyakorlati órák keretein belül. A demokratikus értékrend elemei markánsan megjelennek a DÖK és a nevelőtestület együttes munkája során. Nevelő oktató munkánk a közös nemzeti értékeket is szolgálja azzal, hogy fontos szerepet szán a hagyományoknak, a nemzeti azonosságtudat ápolásának. Ezek igazítjuk iskolai rendezvényeinket és megemlékezéseinket is. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, az európai, humanista értékrend előtérbe helyezését is, mikor azokra a tartalmakra összpontosítunk, amelyek az Európához való tartozásunkat erősítik. Bele tartozik ebbe a különböző kultúrák iránti nyitottságunk is. Iskolánkat ilyen tekintetben társadalmi és tudományos értékek közvetítőjének is tartjuk, amihez az alapot a külföldre szervezett szakmai gyakorlatokkal kívánjuk elérni. Tanulóink egy része Németországban, Angliában illetve Észak-Írországban tölti nyári szakmai gyakorlatát. A globalizálódó világ, ill. Európába történő integrálódásunk megkívánja, hogy tanítványaink rendelkezzenek a másság elfogadásának igényével, az értékek tiszteletével, az önazonosság, a magyarság tudat megtartásával és vállalásával is. Ezt kívánjuk erősíteni nem csak az órai tananyagba beépítve, hanem a közösségi programok által is. A modern oktatási és tanulási módszerek, technikák alkalmazása kiemelten fontos területe az iskolai oktató-nevelő munkánknak. A pedagógiai munka során egyaránt alkalmazzuk az előadás, a magyarázat, az el- és megbeszélés, a szemléltetés és a vita módszerét is. Fő irányvonalunk a projektmódszer, mely a kooperatív oktatási módszerek közül megítélésünk szerint a leghatékonyabb céljaink eléréséhez. A fentiek értelmében olyan programot szeretnénk megvalósítani, melynek eredményeként nálunk tanuló diákok magas színvonalú szakmai tudás megszerzése mellett, jól alkalmazható kompetenciákra tesznek szert az anyanyelvi kommunikáció, az anyanyelvi és az idegen nyelvi kommunikációs képessége, a digitális-informatikai ismeretek, hatékony tanulásmódszertan és a személyiség- szociális, az önkifejezés és az állampolgári kompetenciák terén. Céljaink és stratégiánk megfogalmazásakor szem előtt tartjuk azt, hogy a tanulók motiváltsága és elkötelezettsége a választott szakma iránt, valamint tanulmányi átlaguk - a 7

8 központi program által előírt követelményeket figyelembe véve - olyan módszereket és eszközöket igényel, melyek változatossá, érdekessé, sokszínűvé, használhatóvá teszik az oktatást. Céljainkat összegezve tehát, arra törekszünk munkák során, hogy a társadalom számára hasznos embereket neveljünk tanítványainkból. Olyan felnőttekké váljanak, akik alkotásra, boldogságra képes emberek, szabad és gazdag személyiségek, tisztességes, felelős polgárok, önállóan el tudnak igazodni a társadalom, változó viszonyaiban, akik magas színvonalú, és sokrétű ismeretekkel rendelkeznek, valamint képesek az önálló problémamegoldásra, kreativitásra, saját gyakorlatban hasznosítható önértékelésre, és az általános normákhoz igazított önfegyelem megtartására Feladataink, eljárásaink Célok Napjainkban a kommunikáció szerepe erősödik, ezért fontosnak tartjuk tanulóink fejlett kommunikációs kultúrájának kialakítását A tanulóink felkészítése az önálló ismeretszerzésre, az élethossziglan tartó tanulásra. Magyarország európai integrációjához kapcsolódó felkészítés. Feladatok, eljárások A kommunikációs képességek fejlesztését különös tekintettel a tréningek, az idegen nyelv, és a kommunikáció, illetve az informatika órák keretén belül valósítjuk meg. A kommunikációs tréningek megvalósíthatósága érdekében az idegennyelv-oktatás területén az OKJ-s vizsgára való felkészítés mellett minél több tanuló jusson el a nyelvvizsgáig. A szükség esetén különböző idegennyelvi előképzettségi szinthez igazodóan az idegennyelv-oktatást évfolyamonként sávosan szervezett csoportokban végezzük. A tanulók önálló ismeretszerzését önálló otthoni feladatokkal, projektmunkákkal, kiselőadások kidolgozásával és megtartásával szorgalmazzuk. Gyakorlati foglalkozásokon kiemelt szerepet szánunk az interaktivitásnak. Az önálló felkészülés és tudás megszerzésének tárgyi feltételeit, a könyvtárat, az internet használatot a tanulók számára hozzáférhetővé tesszük. Mindezen eszközök önálló felhasználására az órai keretben készítjük fel őket. Külön tantárgy keretében foglalkozunk ezen kompetencia megszerzésével. Mindemellett évek óta részei vagyunk Európai Uniós oktatási programnak (Leonardo da Vinci). Tanulóink mind magasabb szintű idegen nyelvtudását emelt óraszámú oktatással, fakultációs lehetőséggel segítjük. 8

9 A tanulók személyiségének harmonikus fejlesztése Felelős állampolgári szerepvállalás kompetenciája Képességfejlesztés Hagyományőrző azonosságtudatra nevelés A tanulók önismeretét, önértékelését mind a tanórákon, mind a tanár diák kapcsolat keretein belül segítjük és fejlesztjük. mindezt a tevékenységet egészíti ki az iskolapszichológiai ellátásunk is. A DÖK szervezésében lehetőséget adunk önismeretei programoknak is. Társadalmi ismeretek, vállalkozási ismeretek és egyéb ilyen tematikájú tantárgyak tanítása lehetőséget nyújtanak az órai keretben történő kompetenciafejlesztésnek. Iskolai diákönkormányzat működtetése és a segítő attitűdű tanár- diák kapcsolat kialakítása mellett a tanári példamutatáson át a demokratikus elvek érvényesítése a fő irányvonala pedagógiai munkánknak. Csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet a számítástechnikát és a tréningeinket. Mindez nagyobb teret enged a differenciált oktatásnak és lehetőséget ad a tanulásban lemaradt diákok felzárkóztatása mellett a tehetséges tanulók fejlesztésére is. Iskolánkban a hagyományok megőrzése, a nemzeti ünnepeinkről való megemlékezés és az országunk kulturális és történelmi nevezetességeinek megismertetése fontos része mind a tanórai, mind a tanórán kívüli oktatásunknak. A képzés valamennyi területén a gyakorlati tapasztalatszerzés biztosítása Pályaorientáció biztosítása a tanulók egyéni képességrendszeréhez igazodva. A képzésben résztvevők sikerélményének biztosítása, a tanulási kudarcok minimalizálása. A gyakorlati jellegű foglalkozások biztosításához mind az iskolában mind a gyakorlati helyeken nagy hangsúlyt fektetünk a jól felszerelt tárgyi adottságú helységek megléte mellett a magas szakmai tudással rendelkező oktatók kiválasztására. Egyéni igényektől függően az iskolapszichológiai szolgáltatás keretén belül lehetőséget biztosítunk az egyéni illetve csoportos képesség és személyiség felmérésének és differenciált pályaorientációs tanácsadásnak. Mindezek mellett a tanórákon kialakított kiscsoportos oktatás alkalmazása is nagy segítséget nyújt a különböző tanulási és pályaorientációs kompetenciafejlesztésnek 9

10 Egészségfejlesztés Az emberi környezet és a természet megóvása Az együttműködő, a szolidaritás és a munkához való pozitív viszonyulás kialakítása. Széles problémamegoldó stratégiával rendelkező, önképzésre hajlamos munkaerő megalapozása Az iskolai rendezvényeink legtöbbjén lehetőséget biztosítunk a tömegsportra, a testedzésre, és az egészséges életmódra nevelésre. Szaktárgyi és szakfelelősi tanári munka során rendszeresen kitérünk az egészséges életmódra és az egészségvédelemre. Szenvedélybetegségek és drog-megelőzési programot működtetünk, együttműködve a Békéscsabai Városi Rendőrkapitánysággal Az iskolai kulturált környezetének megőrzése érdekében rendszeres felhívásokkal élünk mind tanórai, mind ezen kívüli keretekben. továbbá érdekes és tudományos cikkek teszünk közre a faliújságjainkon. Az előbbieket markánsan kiegészíti a iskolai dolgozók személyes példamutatása is. Csoportos feladatok biztosítása mind az elméleti, mind a gyakorlati képzés során. DÖK tevékenység támogatása mellett szakmai kirándulásokat, üzemlátogatásokat szervezünk. Kiemelten kezeljük az életszerű, gyakorlatias órai feladatok és projektmunkák alkalmazása mellett az önálló feladatvégzést és az otthoni egyéni felkészülés gyakoroltatását különböző információhordozók használata által. Mindehhez biztosítunk könyvtári szolgáltatást és internet-használatot. Life learning. A gazdasági kamarákkal és egyesületekkel való együttműködés is biztosítja - a szintvizsgák és gyakorlati vizsgák által - az igényes és élethű munkakörnyezetet, a tanult szakma gyakorlati megvalósítását. Önálló tanulásra, információgyűjtésre, problémamegoldásra késztető feladatok alkalmazását kiegészítve az élethosszig tanulás és ismeretszerzés kompetenciájának legkiemelkedőbb energiaforrása a pedagógusaink folyamatos példamutatása az önképzés és az önfejlődés területén. 10

11 A technikai informatikai naprakészség és az idegen nyelvismeretének kompetenciája. A szakképzés kompetencia alapú, moduláris kivitelezése. Az idegennyelv-oktatás egyéni igényekhez való alakítása és az informatikai eszközökhöz való állandó hozzáférés biztosítása, elősegíti ezen képességrendszerek kialakulását és fejleszthetőségét. A szakmai programok kidolgozásakor a tantárgyi szerkezeten belül kialakított moduláris struktúrát adoptálva a tantárgyaink tartalmát, az alkalmazandó módszereket a szakmai és vizsgakövetelményekben és a központi programokban elvárt kompetenciák fejlesztéshez igazítjuk A nevelési program végrehajtásához szükséges, a nevelő munkát segítő eszköz és felszerelések jegyzéke Megnevezés Darabszám Diktafon (digitális) 1 Diktafon (analóg) 1 Fényképezőgép (digitális) 2 Videókamera (digitális) 1 Videókamera (analóg) 1 Videókameraállvány 2 Hangfalszett (számítógéphez) 3 Projektor (LCD) 7 Prezentációvezérlő (vezetéknélküli) 5 Laptop, notebook 9 Netbook 2 Számítógép szerver (2 éves) 1 Számítógép asztali tanulói (6 éves) 19 Számítógép asztali tanulói (8 éves) 17 Számítógép asztali tanári (8 éves) 1 Számítógép asztali titkárság (3 éves) 4 Monitor (TFT) 21.5'' 1 Monitor (TFT) 17'' 22 Monitor (TFT) 15'' 5 Monitor (CRT) 17'' 18 Fénymásoló (nagyteljesítményű) 2 Fénymásoló (kisteljesítményű, multifunkcionális) 3 Nyomtató lézer, színes 1 Nyomtató lézer, mono 6 Nyomtató tintasugaras, színes 1 Szkenner (multifunkciós) 4 11

12 Írógép 1 PenDrive 2 Telefonközpont 2 Telefon (vezetékes) + Mikrofonos fejhallgató (CallCenter) 2 Telefon (vezetékes) (CallCenter) 1 Telefonkészülék (vonalas, üzenetrögzítős) + Fax 2 Telefonkészülék (vonalas) 4 Telefonhosszabítós készülék 1 Telefon (mobil) 2 Televízió 55 cm-es méretű 3 DVD felvevő + lejátszó asztali 1 DVD lejátszó asztali 4 Videófelvevő + lejátszó 3 Hangfalszett erősítőhöz (nagyteljesítményű) 1 Hangfalszett erősítőhöz (kisteljesítményű) 1 Hangvégerősítő 1 Hangkeverőerősítő 2 Hangkeverőpult 1 Mikrofon (vezetéknélküli) 2 Mikrofon (vezetékes) 5 Mikrofonállvány 3 Tárolókocsi (hangtechnikai eszközökhöz) gurulós 1 Ethernet Router 1 Ethernet Router (Wifi) 3 Ethernet Switch 4 Ethernet Hub 4 Magnó (kazettás-s, rádió-s) 3 CD-s magnó (mp3) 5 CD-s magnó 3 Hangdoboz 2 utas, fali 12 Írásvetítő 2 Írásvetítő (összecsukható) 1 Vetítővászon 2 Diavetítő 1 Gyorsfűző (lyukasztó) 1 Multikontroller (bill. PS2, video D-Sub és egér PS2) 1 Szűnetmentes tápegység 2 TanNet felügyeleti rendszer munkahelyi egység (videokapcs.+erős.+ kábelrendszer) 20 TanNet felügyeleti rendszer oktató egység (tan.kezelőpult, tápe., illesztő egys.) 1 Interaktívtábla 2 Interaktívtáblahoz állvány 1 VGA Splitter (elosztó) 1 PS2 multi controller (elosztó) 1 Laminálógép 1 Papírvágó 1 12

13 Spirálozó 1 Tűzőgép 1 Hősugárzó (mobil) 1 Radiátor elektromos (mobil) 2 Ventilátor (mobil) 2 Ventilátor (álló) 1 Szék (tanulói használatra) 270 Szék forgó számítógépteremben (tanulói használatra) 19 Tábla 10 Tábla (mobil) 2 Tanári asztal 10 Tanulói asztal Személyiség- és közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Pedagógia munkánk egyik alapvető célkitűzése, hogy diákjaink a korszerű szakmai ismeretek elsajátítása mellett kibontakoztathassák képességeiket, egész személyiségük olyan fejlődési utat járhasson be, amelynek során érett, felelősségteljes, dolgozni tudó és akaró, a társadalom és szűkebb környezete számára hasznos, értékes emberré váljanak. Ezen munka elsődleges színtere a tanóra, illetve további lehetőségeket biztosítanak a tanórán kívüli foglalkozások, tanulási, művelődési, sportolási és szórakozási tevékenységek. Mindezeket egészíti ki a Humán Tanácsadó Szolgálat működtetése is iskolánkban. A Humán Tanácsadó Szolgálat működése: Iskolánkban 2008 szeptemberében alakult meg a Humán Tanácsadó Szolgálat, melynek működési területei a következők: az oktatással és neveléssel összefüggő pszichés és képességbeli problémák kezelése és az esetleges további szakellátásba való irányítás. általános, prevenciós tevékenységek az iskolát körülvevő szociális társadalmi környezet függvényében (drog és bűnmegelőzési programok) a mentálhigiénés programok alkalmazásának szorgalmazása a nevelőtestület bevonásával kapcsolattartás a diákönkormányzattal a szakfelelősök segítségével a veszélyeztetett tanulóknál nyilvántartás vezetése a veszélyeztetettség okának, súlyosságának feltüntetésével részvétel fegyelmi eljárásokon a hátrányos helyzetű tanulóknál a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése javaslattétel a fentiekhez kapcsolódó nevelési értekezlet megtartására a nevelőtestület szemléletformálása az ifjúságvédelemmel kapcsolatban szakkönyvek beszerzése 13

14 az ifjúságvédelmi feladatot ellátó fontosabb intézmények címét, telefonszámát az iskolai folyosó hirdetőtábláján való közzététele ha bármilyen módon a szakember, illetve az iskola bármely dolgozója tudomására jut, hogy egy tanuló anyagilag veszélyeztetett helyzetben van, akkor köteles az igazgatónál kezdeményezni, hogy a lakóhely szerinti illetékes önkormányzatot megkeresve, az a tanuló számára rendszeres vagy rendkívüli szociális segélyt folyósítson. A szolgáltatás biztosítását szakpszichológus végzi az egyéni igényekhez igazodva Személyiségfejlesztés Pedagógia programunk célja, hogy nevelési, tanítási folyamatunk teret adjon a színes és sokoldalú iskolai életnek és munkának, fejlessze a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, konfliktus- és problémamegoldó képességét, járuljon hozzá életmódjuk, szokásaik, értékekkel történő azonosulásuk stabilizálásához. Ahhoz, hogy mindezt értékként közvetíteni tudjuk diákjaink felé, kellenek a jól képzett tanárok, akik nem csak az adott szakterületükön felkészültek, de rendelkeznek azzal a kommunikációs eszköztárral is, mely lehetővé teszi számukra a helyes konfliktus- és problémakezelést a tanulókkal és kollégákkal, valamint a tágabb környezettel szemben, és mindezt úgy teszik, hogy követendő példaként, referens személyként is élenjárnak. Ennek a tudatos fejlesztésére céloztuk meg a pedagógusok továbbképzéseink körvonalait is. A szakmai fejlődésen túl, a személyiségfejlesztést, a kommunikációs képesség és az asszertivitás kompetenciájának fejlesztését is központi elemmé tettük. A diákok felé megnyilvánuló pedagógiai munkánkban a tanórákon is keressük és próbáljuk felismerni azokat az interperszonális eszközöket, készségeket, melyek javítják a kommunikáció hatékonyságát, amitől javul az emberi kapcsolatok minősége. Erre kifejezetten alkalmas terepet jelentenek a tréningek és a különböző kis csoportos foglalkozások. Pedagógiai munkánk során megjelenő személyiségfejlesztési tevékenységünk négy fő területre bonthatók: a) Az értelem kiművelése /kognitív kompetencia/ Tanulási módok fejlesztése / tapasztalati és értelmező tanulás / Megismerési vágy fejlesztése Felfedezési és alkotásvágy fejlesztése Önfejlesztési igény növelése Kognitív képességek fejlesztése /gondolatképzés, tapasztalati következtetés, konfliktusés problémamegoldás/ 14

15 b) Segítő életmódra nevelés /szociális kompetencia/ A pozitív értékrend elfogadásának és az e szerinti viselkedés, magatartás elsajátításának, a szociális képességek továbbfejlesztésének, a kreativitás növekedésének elősegítése. A szociális viselkedés alapvető szabályainak, a szabálytudatnak az elmélyítése, a döntési szabadság és a felelősségtudat erősítése. Olyan iskolai légkör kialakítása, melyben a tanulók folyamatosan tapasztalhatják, melyek az egyén és a csoport kölcsönös megértésének, segítőkészségének, együttműködésének előnyei illetve hiányuk káros következményei. Olyan iskolai életrend kialakítása, melyben a tanulók biztonságban érzik magukat. Meghatározóan pozitív légkör megteremtése az iskolában a tanulók és pedagógusok viszonyában, ami érzelmi biztonságot ad mindenki számára. Segítő légkör megteremtése. A segítő versengés képességének fejlesztése. c) Az egészséges és kulturált életmódra nevelés /személyes kompetencia/ Az egészséges életmód a szervezet, a pszichikum szükségleteinek optimális kielégítését, működését szolgálja. Az iskola alapvető feladata a személyes kompetencia fejlődésének segítése, ilyenek a befogadóképesség, önkifejezés, egészségvédelem, önértékelő-, önmegismerő- és önfejlesztő képesség. A testi-lelki harmónia alappillére a sikeres, önmegvalósító munkának. d) A szakmai képzés alapozása / speciális kompetencia / Tág értelemben vett alkotóképesség, a kreativitás fejlesztése. Tapasztalati alkotóképesség, a tárgyiasítható alkotás lehetőségének megteremtése. Értelmező alkotóképesség Tehetséggondozás, felzárkóztatás A tanítás folyamatában nagyon fontos, hogy az egyéni képességek figyelembe vételével történjen az oktatás, és mindegyik tanuló megkapja a lehetőséget az egyéni maximális teljesítmény megvalósításához. Intézményünk valamennyi pedagógusának feladat, hogy felismerje, és segítse kibontakozni a nagyobb tempójuk, tehetséges gyermekek képességrendszerét, kompetenciáját. Ennek a célnak megvalósításának érdekében iskolánk a következő területeken igyekszik biztosítani tanulói számára a kibontakozás lehetőségét: - csoportbontásban való tanulás megszervezése, - differenciált tanórai oktatás - projektmunkák - előzetes tudás felmérés alkalmazása 15

16 - tanítási órákon kívüli tanulmányi versenyek - egyéb, az iskolai élethez szorosan nem kötődő tehetségek megnyilvánulásaink biztosítása az intézmény rendezvényein, képzőművészeti kiállításain (ILS Galéria) Beilleszkedési, magatartási nehézséggel összefüggő pedagógiai tevékenység A beilleszkedési és magatartási nehézséggel küzdő tanulóink számára a Humán Tanácsadó Szolgálatunk szolgáltatásain kívül a tanórákon is kiemelt figyelmet fordítunk. Pedagógusaink évente felkészítésben vesznek rész, a tekintetben, hogy hogyan lehet kezelni az ebből az állapotból adódó pedagógiai folyamatokat. A diákok személyiségének jellegzetessége, hogy a genetikai adottságok mellett a környezeti befolyások is hatással vannak rájuk. Formálják és módosítják azokat. Mégsem redukálhatjuk le csak ezen két folyamat szummatív hatására a személyiség alakulását és az esetleges nehézségeit. Mindenképp figyelembe kell vennünk, a szociokulturális környezete mellett, magát a személyiséget szerkezetében és törekvéseiben. A beilleszkedési és magatartási nehézségek kialakulása okán pedig különösen szem előtt kell ezt tartani minden pedagógusnak. Célunk, hogy az ilyen jellegű nehézséggel hozzánk kerülő diákok számára segítsük elő, a közösségbe való integrálódást, konstruktív magatartás formák megvalósulását a pozitív életélmények mentém. Ehhez a következő módszereket és kapcsolatrendszereket alkalmazzuk: - Pedagógiai szemléletünk szerint az első és a legfontosabb segítő kapcsolatrendszer a szülőkkel való rendszeres kapcsolattarás, mely elengedhetetlen az ilyen jellegzetességgel bíró diákjaink esetén. - Preventív pedagógiai tevékenységek, mind a tanórán, mind azon kívül, mint az olyan szociális technikák, melyek nélkülözhetetlenek az ön- és emberismeret fejlesztéséhez. Ilyenek a minta, modellnyújtás, megerősítések, /pl. a buzdítás, dicséret, jutalmazás / és az egyes gyakorlatokhoz kapcsolódó szerepjátékok, amelyek olyan tantárgyakhoz kapcsolódnak, mint pl. kommunikáció, marketing kommunikáció, reklám, hostess elmélet és más gyakorlatias tantárgyak. - Segítő technikák, eljárások, melyek a pedagógusok felől érkező meggyőzés, tudatosítás, ösztönzés, dicséret, normarendszer, elfogadás, illetve empátia tükrözése a diák felé. Különösen fontosnak tartjuk, hogy jutalmazzuk a hosszabb ideig tartó, példamutató magatartást, közösségi munkát, rendkívüli teljesítményeket. A jutalmazás szóban, írásban, oklevél, pénzbeli jutalom formájában nyilvánulhat meg.. Továbbá a keretek tartásához és közvetítéséhez némely esetben elengedhetetlen, a fegyelmező módszerek alkalmazása is, melyek szigorúan csak végszükség estén alkalmazzuk, mint pl. a felszólítás, büntetés /szóbeli figyelmeztetés, igazgatói figyelmeztetés, nevelőtestület elé idézés, kizárás az iskolából/. 16

17 - Szakellátási intézményekkel való együttműködés, mely esetén, az iskola vezetése rendszeres és visszacsatoláson alapuló kooperációs kapcsolatot tart fenn ezen intézményekkel. Ide tartozik az Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Mentálhigiénés tanácsadók (pszichológiai tanácsadó, SOS lelki segély- szolgálat, háziorvos), Esély Pedagógiai Intézet, önkormányzat érintett osztályai, kollégiumok Tanulási kudarcnak kitett tanulók segítése A tanulási kudarcokkal küszködő tanulóink jelentős részénél rosszul alkalmazott tanulási technikák, valamint motivációs problémák állnak a háttérben. A motivációval kapcsolatos gondokon a tanulók jobb megismerésre, önismereti tréningek szervezése révén igyekszünk segíteni. A tanulást eredményesebbé tevő technikákat, módszereket pedig mind a tanórák keretében, mind azokon kívül folyamatosan megismertetjük diákjainkkal. Intézményünk célja, hogy a tanulási kudarcnak kitett tanulóink esetében meg tudjuk valósítani a felzárkóztatást és a képzésekhez szükséges minimális követelményrendszert el tudjuk sajátíttatni. ehhez az egyéni felkészítések (szaktanári korrepetálások) és tréning jellegű tanulás-módszertani foglalkozásokat szervezünk szakemberek segítségével, mind a tanórai keretben, mind a délutáni órákban. A differenciált oktatást, ezen gyerek esetében is megvalósítjuk a tanórai foglalkozásokon is. iskolánk pedagógusaival szemben támasztott követelmény, hogy ismerje a differenciált oktatás módszertanát és tudja ezt alkalmazni, tartózkodjon a hátrányos megkülönböztetéstől, jelezze, ha ilyen problémával rendelkező tanuló van a diákjai között, értékelésnél vegye figyelembe ezen jellegzetességet, segítse a tanuló magasabb szinten lévő képességeinek előtérbe helyezését és mutasson példát a másság elfogadása terén Ifjúságvédelmi feladatok Az ifjúságvédelmi feladatok végzése a évi CXC. törvény a köznevelésről és a nevelésioktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján történik. Az ifjúságvédelem családpolitikai, nevelési, társadalmi, nemzeti érdek is egyben. A tanórai lehetőségeken túl az iskolai rendezvények keretén belül szervezünk orvos, pszichológus, rendőr, pedagógus szakemberek által vezetett foglalkozásokat, előadásokat, illetve filmvetítéseket, és konzultációkat. Szenvedélybetegségek és drog-megelőzési programot működtetünk, együttműködve a Békéscsabai Városi Rendőrkapitánysággal. Kiemelt figyelmet érdemelnek a következő területek: érzelmi kapcsolatok alkalmazkodási problémák önértékelés, és annak zavarai baráti és kortársi kapcsolatok Ezen területek fő feladatai: a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett fiatalok megismerése, ügyük figyelemmel kísérése megelőzés, prevenció kiemelt fontossága 17

18 tanulási problémákkal küszködők segítése, tanulási technikák ismertetése iskolai dohányzás, alkohol- és drog fogyasztás figyelemmel kísérése kritikus esetekben a szülőkkel, ill. a megfelelő ifjúságvédelmi csoportokkal való kapcsolat felvétel drog- és bűnmegelőző programok mentálhigiénés programok Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység Kiemelt célunk, a mai gazdasági világhelyzetet is figyelembe véve, hogy támogassuk azon fiatalokat, akik tanulni vágynak, de szociális helyzetük nem, vagy csak korlátozott mértékben teszi azt lehetővé. Számukra az iskolánk fenntartója szociális alapon az egyénileg benyújtott kérelmek alapján támogatást igyekszik nyújtani, mind anyagi, mind taneszközbeli lehetőségekkel Közösségfejlesztés Közösségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek közé tartoznak a különböző iskolai rendezvényeink, hagyományaink, amelyek hatékonyan segítik elő az osztályközösségek összekovácsolódását, az iskola tanulóinak egységes közösségéé való szerveződését. Fontos terület a diákönkormányzat szervezésében folyó közösségi munka, és a diákok spontán együttműködésében létrejövő programok. Az iskolában működő DÖK tanári segítség mellett, önállóan végzi munkáját: szervezi a diák-életet, közös programokat, elsődleges fóruma a tanulói vélemény-nyilvánításnak. Különös figyelmet fordítunk tanulóink esetében a környezettudatos és fogyasztóvédelmi nevelés, valamint az egészségnevelés területeire. Mivel képzéseinkhez, ezen kérdések szorosan kapcsolódnak, a tanórákon és azokon kívül is nagy hangsúlyt fektetnek tanáraink ez értékközvetítésre Rendezvények A rendezvények szervezésénél kiemelten fontosnak tartjuk a közösségi élet kiépítése mellett, hogy a diákok által készített alkotásokat, kiállítások és bemutatók formájában is meg tudjuk jeleníteni. Az iskola által szervezett rendezvényeken megjelenő célcsoport a diákság, illetve a partneri hálózatunk képviselői. Az oktatási intézményben olyan hatékonynak bizonyult nevelést ösztönző rendezvényszervezési módszert alkalmazunk, mely során a szervezői munkát a diákönkormányzat koordinálja. 18

19 Az iskola hagyományai, hagyományos rendezvényei: Évnyitó ünnepség (szeptember hónap) Hagyományosan a tanév első napján kerül megrendezésre. Az igazgató és a tantestület tagjai köszöntik a diákokat, néhány fontos információval szolgálnak a tanévkezdést illetően. ILS Sportnap (szeptember hónap) Az iskola tanulói és teljes nevelőtestülete részt vesz egy egész napos sport rendezvényen, amelyen különböző sportágakban mérik össze tudásukat, ügyességüket egyéniben és csapatban. A legnépszerűbb mérkőzések közé tartoznak a tanár-diák meccsek. A sportnap végén az iskola igazgatója kiosztja a legjobb csapatoknak és egyéni versenyzőknek kijáró díjakat. ILS Gólyabál (október hónap) Az első éves tanulók és új tanárok tiszteletére kerül megrendezésre az ILS Gólyabál. Remek alkalom ez az iskola diákjai számára a megismerkedésre, a kötetlen szórakozásra, az iskolai közösség összekovácsolására. A vetélkedőkkel és tréfás feladatokkal tarkított este zenés-táncos mulattsággal zárul. ILS Mikulás (december hónap) A diákok minden korosztályban örülnek ennek a kedves ünnepnek, amit a tanárok közreműködésével szervezünk. Az iskola és a fenntartó gondoskodik ekkor tanulóink számára egy kis meglepetésről. ILS Bál (február hónap) Ez a bál a végzős tanulók ünnepe, amikor utolsó éves diákjaink saját koreográfiájú tánccal kedveskednek a megjelenteknek. Az igazgató rövid értékelő beszédében búcsúzik a végzős diákoktól. A kellemes hangulatú, közös szórakozás ezt az estét is emlékezetessé szokta tenni. ILS Galéria (március hó) Ezen iskolai rendezvényünkön tanulóink bemutathatják képzőművészeti tehetségük legjavát. A kiállítás igen nagy népszerűségnek örvend minden évben, és a legjobbnak ítélt alkotásokat jutalmazni szoktuk. ILS Nap (április hónap) Ezen a jó hangulatú rendezvényen az iskola minden diákja és a nevelőtestület tagjai vesznek részt. Rendszerint közös játékokkal, vetélkedőkkel tesszük tartalmassá ezt a napot. 19

20 Iskolai partnerek Tanulók Iskolánk elsődleges partnerei a nálunk tanuló diákok. A kapcsolattartás fő színtere az iskolai tanítási órák és szünetek, valamint nagy hangsúlyt kap a Diákönkormányzattal való együttműködés. Tanulóink szakmai-tanulmányi előmenetele mellett figyelemmel kísérjük lelki-szellemi fejlődésüket is. Örömmel veszünk minden visszajelzést az iskola elvégzése utáni életútjukról. Felsőoktatási intézmények Intézményünk számos egyetemmel és főiskolával áll kapcsolatban, mind a szakképzés, mind a pedagógus képzés területén. : Szakmai gyakorló helyek bel- és külföldön Számos gyakorlati képző hellyel van iskolánknak együttműködési megállapodása abból a célból, hogy diákjainknak magas színvonalú gyakorlati képzést kapjanak, amely elősegíti szakmai felkészülésüket leendő munkájukra. Folyamatos kapcsolattartásra és eredményes közös munkára törekszünk már meglévő partnereinkkel, továbbá törekszünk újabbak felkutatására, abból a célból, hogy diákjaink minél többrétű tapasztalatra tehessenek szert. Az európai munkaerőpiac nyitottá válása esélyt teremt a külföldi szakmai tapasztalatszerzésre is. Sikeres pályázataink révén egyre több tanulónknak nyílik lehetősége arra, hogy tudását külföldön is gyarapíthassa. Oktatási irányító intézmények Intézményünk kapcsolatot tart a helyi és megyei oktatásirányítási szervekkel, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumával. Eleget teszünk bejelentési és tájékoztatási kötelezettségeinknek a Békés Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya felé Hivatal, és a törvények által meghatározott egyéb érintett szervezet felé. Munkaügyi Központok A regionális munkaügyi központtal együttműködésben igyekszünk elősegíteni végzős diákjaink eredményes elhelyezkedését. Tájékozódunk a keresett szakmák felől, hogy a hozzánk jelentkezőket tanácsokkal láthassuk el a képzés befejezése után várható munkaerő-piaci lehetőségekről. Részt veszünk diákjainkkal a munkaügyi központ által szervezett pályaválasztási vásárokon, rendezvényeken. Arra bíztatjuk tanulóinkat, hogy tegyenek szert minél több információra a kínálkozó álláslehetőségekről. Pályaválasztási kérdésekben vegyék igénybe a munkaügyi központ által biztosított egyéb lehetőségeket (álláskeresési tanácsadás, önismereti csoportok, nyelvvizsga tesztek, stb). A munkaügyi központ a felnőttképző intézmények felügyeletét is ellátja, így ezen a téren is kapcsolatban állunk. 20

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM

Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 5 2. INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 5 AZ ISKOLA PROFILJA... 5 AZ ISKOLA ARCULATA, LOGÓJA...

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Idegen nyelvi munkaközösség

Idegen nyelvi munkaközösség Idegen nyelvi munkaközösség A Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában kiemelt odafigyeléssel kezeljük az idegen nyelv oktatását. Az iskolavezetés, a szakmai munkaközösség és a tantestület támogatásának

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Tájékoztató a felnőttoktatás keretében szervezett képzésről

Tájékoztató a felnőttoktatás keretében szervezett képzésről -1- Tájékoztató a felnőttoktatás keretében szervezett képzésről Kiknek kínáljuk a képzéseinket? Két szakképesítés állami szakképzési rendszerben történő megszerzésének ingyenessé tétele elősegíti a felsőfokú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS

ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS 1. Az intézmény neve: - Comenius Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 027440 - alapításkor: Comenius Szakközépiskola és Humánszolgáltató

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Hordozd a gyertyát! A Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Intézményi adatok: Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Tudnivalók: DIÁKOKNAK A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések Ha a tanuló a nyolc évfolyamos általános iskola elvégzése esetén 17., gimnázium

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

Éves munkaterv 2013/2014. tanév

Éves munkaterv 2013/2014. tanév Éves munkaterv 2013/2014. tanév I. Helyzetelemzés Az iskola fenntartója a Fiatalok Idegen Nyelv- és Szakmai Továbbképzéséért Alapítvány. Az intézmény típusa: az Alapító Okirat szerint szakközépiskola.

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Felvételi tájékoztató

Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Felvételi tájékoztató Alapítva 1885-ben Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Felvételi tájékoztató 2016-2017. tanév Iskolánkban közgazdasági ágazatban folytatunk oktatást a 9-13. évfolyamon.

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA Baja, Bácska tér 1. OM azonosító: 203028 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOK RÉSZÉRE 2017-2018. tanév Türr sok éves múlt, versenyképes

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium Felvételi tájékoztató a 2016/17 os tanévre Az iskola mottója : Legfontosabb adatok Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium e mail.: honlap: OM azonosító: 036723 "A míveletlen föld csak gazt terem, A lélek

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2012/2013-as tanév esti és levelező 1223 0255 1478 Pécs 2012 az esti és levelező tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Iskolánk vendéglátó-ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi szakképző iskola, ahol szakközép- és szakiskolai képzés keretében a nyolc általános iskolai osztályt végzett, illetve az

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM

RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM Cím: 2660 Balassagyarmat Nyírjes, Nyírjespuszta 5. OM azonosító: 100804 Telefonszám: 35/300-352 Faxszám: 35/300-585 Honlap: www.ridens.hu Email

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium MENTOROK TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium mentor szó a következőket jelentheti: Mentór, Alkumusz fia Odüsszeia című epikus költeményben Télemakhosz atyai jóbarát A mai szóhasználatban egy olyan személyt

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

Felvételi eljárási rend

Felvételi eljárási rend Felvételi eljárási rend 2014/2015-ös tanév Európai Üzleti Szakközép és Szakiskola OM: 200466 Tisztelt Szülő, Kedves Érdeklődő Nyolcadikos! Iskolánkban 2004-től érettségire épülő szakképzés folyik. Közel

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2011/2012-es tanév. esti és levelező. Pécs 2011

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2011/2012-es tanév. esti és levelező. Pécs 2011 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2011/2012-es tanév esti és levelező 1223 0255 1478 Pécs 2011 az esti és levelező tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású

Részletesebben

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz)

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, TURISZTIKAI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002 Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052/002 Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1. Telefonszám: 62/550-486 Fax: 62/550-486 E-mail: isktitkar@kossuthzs-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 2890. Tata, Új út 19. Tel/Fax.: 34/ 587-580 E-mail: javorka@javorka-tata.sulinet.hu Internet cím: www.javorka-tata.sulinet.hu

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Eötvös József Iskolaalapítvány Szakközépiskolája. Nappali és esti tagozat

SZAKMAI PROGRAM. Eötvös József Iskolaalapítvány Szakközépiskolája. Nappali és esti tagozat Eötvös József Iskolaalapítvány Szakközépiskolája SZAKMAI PROGRAM Nappali és esti tagozat Elfogadta az Eötvös József Iskolaalapítvány Nevelőtestülete 2005. március 30-án megtartott ülésén. Piller Sándor

Részletesebben

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 2017/2018 TANÉVRE VONATKOZÓAN

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 2017/2018 TANÉVRE VONATKOZÓAN Feltételeket ld. alább részletezve. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ RIDENS Szakgimnázium, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium Cím: 2660 Balassagyarmat Nyírjes, Nyírjespuszta 5. OM azonosító: 100804

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév Könyvtári munkaterv 2015/2016. tanév Olvassunk tehát minél többet, hiszen az irodalom az örökkévalóság távcsöve: felébreszti bennünk létünk rejtett erőit, amelyek átsegítenek minket sorsunk nagy viharain

Részletesebben

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzés célja Az iskolarendszeren kívüli rendőr szakképzés célja, hogy a rendőrség középfokú szakképesítéshez kötött beosztásaiba előírt szakképzettség megszerzését

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók! Iskolánk szakmai képzésének minél jobb megismerését segítjük tájékoztatónk megjelentetésével.

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Nyugat-magyarországi Egyetem.Kar Cím:. Pf. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 08-0124-05, OM azonosítója: FI 21120 Képviseli: Prof. Dr. Faragó Sándor

Részletesebben