PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012"

Átírás

1 Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012

2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ INTÉZMÉNYI ADATOK, A FENNTARTÓ ADATAI AZ INTÉZMÉNY ADATAI A FENNTARTÓ ADATAI AZ ISKOLA PROFILJA AZ ISKOLA ARCULATA, LOGÓJA NEVELÉSI PROGRAM AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI Alapelvek, célok Feladataink, eszközeink, eljárásaink A nevelési program végrehajtásához szükséges, a nevelő munkát segítő eszköz és felszerelések jegyzéke SZEMÉLYISÉG- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK Személyiségfejlesztés Tehetséggondozás, felzárkóztatás Beilleszkedési, magatartási nehézséggel összefüggő pedagógiai tevékenység Tanulási kudarcnak kitett tanulók segítése Ifjúságvédelmi feladatok Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység Közösségfejlesztés Rendezvények Iskolai partnerek A szülő, tanuló, iskolai, kollégiumi pedagógus együttműködés Diákönkormányzat Szülői képviselet, fórum Kollégium AZ OKTATÁSHELYI RENDSZERE KÉPZÉSEK, SZAKIRÁNYOK A BEIRATKOZÁS, A KIVÁLASZTÁS MÓDJA, FELLEBBEZÉS LEHETŐSÉGE, ELJÁRÁSOK KÉPZÉSBE VALÓ BEKAPCSOLÓDÁS KÖVETELMÉNYEI Az intézménybe való felvétel, beiratkozás feltételei ÁTIRATKOZÁS MÁS ISKOLÁBÓL TANULÓI JOGVISZONY KELETKEZÉSE A TANULÓK CSOPORTBA SOROLÁSÁNAK ELVEI MÁSIK CSOPORTBA VALÓ ÁTLÉPÉS LEHETŐSÉGEI, FELTÉTELEI MAGASABB ÉVFOLYAMBA VALÓ LÉPÉS FELTÉTELEI SZAKMAI VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI KILÉPÉS, TANULÓI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE, MEGSZŰNTETÉSE (BŐVEBBEN: KN TV. 53. ) AZ ISKOLA MUNKARENDJE Napirend (részletesen az SZMSZ-ben és a Házirendben megtalálhatóak) Heti rend VÁLASZTHATÓ /NEM TANÓRAI/ ÓRÁK, TEVÉKENYSÉGEK, FOGLALKOZÁSOK: TANÉV RENDJE ISKOLAI SZOLGÁLTATÁSOK Könyvtárszoba Számítógépterem Taniroda SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

3 5. HELYI TANTERV, SZAKMAI PROGRAM TANTÁRGYAK, ÓRASZÁMOK, ELŐÍRT TANANYAGOK ÉS KÖVETELMÉNYEK TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK, TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI A TANULÓI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI, OSZTÁLYOZÁSI VALAMINT A TANULMÁNYI VIZSGÁK RENDJÉNEK SZABÁLYZATA SZAKMAI PROGRAM Oktatás, pedagógia, szociális szolgáltatások területén Vendéglátás, idegenforgalom Ügyvitel, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció Művészet, közművelődés, kommunikáció Ügyvitel FELNŐTTKÉPZÉSI OKTATÁS A FELNŐTTKÉPZÉS FELADATA FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGPOLITIKA KÉPZÉSI FOLYAMAT LEÍRÁSA PANASZKEZELÉS EGÉSZSÉG-, KÖRNYEZETI NEVELÉSI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI PROGRAM KÖRNYEZETI NEVELÉS PROGRAM Helyzetelemzés, helyzetkép Az iskola környezeti nevelés programja AZ ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Az egészségnevelés, egészségfejlesztés alapelveit szabályozó jogi háttér Az iskolai egészségneveléshez, egészségfejlesztéshez kapcsolódó fogalmak Az iskolában folyó egészségnevelés és egészségfejlesztés célja AZ ISKOLAI KÖRNYEZETI ÉS EGÉSZSÉGNEVELÉS KÖZÖS PROGRAMTERÜLETEI Hosszú távú célunk, jövőképünk A KÖRNYEZETI ÉS EGÉSZSÉGNEVELÉS SZÍNTEREI, TANULÁSSZERVEZÉSI ÉS TARTALMI KERETEK Tanórai és tanórán kívüli foglalkozások Lehetőségeink a környezeti és egészségnevelési témakörben Módszerek, taneszközök Erőforrások AZ ISKOLA FOGYASZTÓVÉDELMI PROGRAMJA Iskolánkban a fogyasztóvédelmi oktatás célja Iskolánkban a fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei A fogyasztóvédelmi nevelés színterei az iskolában A fogyasztóvédelmi oktatás módszertani elemei KOMMUNIKÁCIÓ KÜLSŐ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁCIÓ Iskolán kívüli kommunikáció formái Más oktatási intézményekkel való kapcsolattartás Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás BELSŐ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁCIÓ Iskolán belüli kommunikáció formái MINŐSÉGFEJLESZTÉS A PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI TÁRGYI FELTÉTELEK ISKOLA ÉPÜLETE SZAKMAI, SZEMÉLYI FELTÉTELEK

4 10.4 TOVÁBBKÉPZÉSI, BEISKOLÁZÁSI TERV PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ZÁRADÉKOLÁS A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE, FELÜLVIZSGÁLATA A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA FÜGGELÉKEK

5 1. Bevezető Szakközépiskolánk 1994 óta működik alapítványi fenntartással. Intézményünk nevét egy betűszó adja, ami az ILS, azaz International Language School, melyet a kezdetek kezdetén alapított nyelviskolától örököltük. Folytatva a hagyományokat, képzéseinkben továbbra is központi szerepet játszik a nyelvoktatás. Hitünk szerint olyan fiatalok képzését folytatjuk, akik az európai munkaerőpiacon piacképes, korszerű szaktudásra szeretnének szert tenni, magas szintű idegen nyelvtudás elsajátítása mellett. Célunk, hogy elősegítsük azon tanulóink sikeres felvételi felkészülését, akik valamely felsőfokú intézményben szeretnék folytatni tanulmányaikat. Intézményünk fiatal, lendületes pedagógus kollektívája és vezetése a biztosítéka a nyitott, modern szemléletnek és módszereknek, amelyek a tanulók eredményesebb munkáját kívánják előmozdítani, általános kreativitásuk és alkalmazkodóképességük erősítése révén. Sokoldalú kapcsolataink lehetővé teszik, hogy diákjaink a város, az ország, valamint az Unió különböző intézményeivel, iskoláival és vállalkozásaival, széles körű tapasztalatokat szerezzenek szakmájukkal kapcsolatban, kapcsolatokat építsenek ki és ápoljanak, valamint a szaktudás és nyelvismeret mellett viselkedéskultúrájuk és látókörük szélesebbé válhasson. 2. Intézményi adatok, a fenntartó adatai 2.1 Az intézmény adatai Név: ILS Szakközép- és Felnőttképző Iskola Honlap: OM azonosító szám: A fenntartó adatai Fenntartó neve: Európai Nyelvoktatás Közhasznú Alapítvány 2.3 Az iskola profilja Az ILS Szakközép- és Felnőttképző Iskola, működését a köznevelésről szóló évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény, illetve a felnőttképzésről szóló évi CI. törvény előírásainak megfelelően folytatja. Iskolánk érettségire épülő közép-, emelt és felsőfokú szakképzést folytat 13. és 14., illetve 15. évfolyamon, nappali és levelező tagozaton. 2.4 Az iskola arculata, logója 5

6 3. Nevelési program Képzéseink során az egyik fő célunk, hogy a diákjaink gyakorlat orientált és a munkaerő piacon jól alkalmazható képzettséget kapjak, mely segíti munkavállalásukat. Hisszük, hogy a legmodernebb szakmai ismereteket elsajátítva diákjaink a nyugat-európai munkaerő piacon is helyt tudnak állni nemcsak a szakmai tudásuk, hanem hozzáállás és elhivatottság tekintetében is. Mindezt segítjük az idegen nyelvi órák szakmai anyagával is, amely által a tanulók megismerhetik és nyitottá válhatnak a sajátjuktól eltérő kultúrák értékvilágára, elfogadására. Akár az idegenforgalom, akár a vendéglátás akár a marketing akár a pedagógiai területeket tekintjük, elengedhetetlen kompetenciának tartjuk az olyan kommunikációs képességek és készségek elsajátíttatását, melyek alkalmazásával nemcsak a tárgyi tudásszint növekszik, hanem fokozatos személyiségfejlődés is végbemegy. Fontosnak tartjuk, hogy a tanulási módszereink folyamatos megújításával tudatosabban váljon valóra a hátrányos helyzetű tanulók képességeinek kibontakoztatása. Ezért a jövőképünkben kiemelt helyen szerepel az élethelyzeti hátrányokkal küzdő jelentkezők képzési esélyeinek növelése, a tehetséggondozás, a tolerancia fejlesztése és a tanulás presztízsének helyreállítása. Az iskola alkalmazottai fokozottan törekszenek arra, hogy a diákjainknak jó példát mutatva, látassák a munkához, a tanuláshoz való pozitív hozzáállást. Célunk, hogy a munka és a tanulás tiszteletét elültessük és ápoljuk tanulóinkban azáltal, hogy saját példánkon keresztül mutatjuk meg, mennyire elengedhetetlen a munkához való megfelelő hozzáállás, és célkövetés. Mindezek által becsületes, egészséges önbizalmú, szorgalmas és optimista hozzáállású fiatalokká válhatnak az iskolapadon kívüli életben, és véljük, hogy könnyebben fogják tudni megállni a helyüket bármely munkahelyi környezetben is. Fontos, hogy az iskola nemcsak tanulás szempontjából segítse diákjai felzárkózását, de támasz legyen olyan folyamatok alakulásában, mint a felnőtté válás vagy az erkölcsös, józan életvitel elsajátítása. A tanulóink szociális, illetve pszichés fejlődésének tekintetében szem előtt tartjuk, hogy végzéskor egy széles problémamegoldó stratégiával rendelkező fiatal hagyja el iskolánkat, aki a gyakorlati életben adekvátan fogja tudni kezelni és megoldani az élethelyzet adta problémákat. Mindehhez elengedhetetlen, hogy kiemelten támogassuk diákjaink családi kapcsolatrendszerét is, mely hozzásegíti őket egy kiegyensúlyozott életet kialakításához. Ezért rendszeres kapcsolatot ápolunk a szülői közösség képviselőjével, aki a szülői szervezet jogosítványaival bír iskolánkban. A sikeres tanulmányi munka érdekében a pedagógusaink lehetővé teszik, hogy a diákok használatba vegyék az egyes tantárgyak rövidített tematikáját és általa jobban megismerjék a tantárgyak ismeretanyagát, felépítését. 3.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Alapelvek, célok Alapelveink kiemelt irányai a következők: - értékközvetítés - gyakorlatorientált pedagógiai folyamatok 6

7 - demokratikus-értékrend közvetítése - európai, humanista értékek - nyitottság és tolerancia - modern oktatási és tanulási módszerek, technikák alkalmazása Iskolánk pedagógiájának alappillére az értékközvetítés. Ezt a tanári példamutatáson túl az órákon megjelentő interaktivitás is serkenti és segíti. Széleskörű gyakorlatorientáltságunk a diákok önállóságára, produktivitására épül. Ezen alapvető célunk eléréséhez fontosnak tartjuk, hogy a gyakorlati helyek is azonosuljanak pedagógiai szemléletünkkel. Ezt a gyakorlati helyekkel és a gyakorlatvezetőkkel történő folyamatos kapcsolattartással és együttműködéssel valósítjuk meg. Pedagógusaink megteremtik annak a lehetőségét, hogy a tanulók a reproduktív tanulás mellett az önálló feladat- és problémamegoldást képességeikhez mérten kreatívan alkalmazzák. Oktató nevelő munkánkat a demokrácia értékei és a kölcsönösség jellemzi, hiszen olyan magatartásra készítjük fel tanulóinkat, amelyben az egyén és a közösség érdekei egyaránt megfelelő szerephez jutnak. Ehhez kitűnő lehetőséget biztosítunk a tréningfoglalkozásokkal, és az elmélet igényes gyakorlati órák keretein belül. A demokratikus értékrend elemei markánsan megjelennek a DÖK és a nevelőtestület együttes munkája során. Nevelő oktató munkánk a közös nemzeti értékeket is szolgálja azzal, hogy fontos szerepet szán a hagyományoknak, a nemzeti azonosságtudat ápolásának. Ezek igazítjuk iskolai rendezvényeinket és megemlékezéseinket is. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, az európai, humanista értékrend előtérbe helyezését is, mikor azokra a tartalmakra összpontosítunk, amelyek az Európához való tartozásunkat erősítik. Bele tartozik ebbe a különböző kultúrák iránti nyitottságunk is. Iskolánkat ilyen tekintetben társadalmi és tudományos értékek közvetítőjének is tartjuk, amihez az alapot a külföldre szervezett szakmai gyakorlatokkal kívánjuk elérni. Tanulóink egy része Németországban, Angliában illetve Észak-Írországban tölti nyári szakmai gyakorlatát. A globalizálódó világ, ill. Európába történő integrálódásunk megkívánja, hogy tanítványaink rendelkezzenek a másság elfogadásának igényével, az értékek tiszteletével, az önazonosság, a magyarság tudat megtartásával és vállalásával is. Ezt kívánjuk erősíteni nem csak az órai tananyagba beépítve, hanem a közösségi programok által is. A modern oktatási és tanulási módszerek, technikák alkalmazása kiemelten fontos területe az iskolai oktató-nevelő munkánknak. A pedagógiai munka során egyaránt alkalmazzuk az előadás, a magyarázat, az el- és megbeszélés, a szemléltetés és a vita módszerét is. Fő irányvonalunk a projektmódszer, mely a kooperatív oktatási módszerek közül megítélésünk szerint a leghatékonyabb céljaink eléréséhez. A fentiek értelmében olyan programot szeretnénk megvalósítani, melynek eredményeként nálunk tanuló diákok magas színvonalú szakmai tudás megszerzése mellett, jól alkalmazható kompetenciákra tesznek szert az anyanyelvi kommunikáció, az anyanyelvi és az idegen nyelvi kommunikációs képessége, a digitális-informatikai ismeretek, hatékony tanulásmódszertan és a személyiség- szociális, az önkifejezés és az állampolgári kompetenciák terén. Céljaink és stratégiánk megfogalmazásakor szem előtt tartjuk azt, hogy a tanulók motiváltsága és elkötelezettsége a választott szakma iránt, valamint tanulmányi átlaguk - a 7

8 központi program által előírt követelményeket figyelembe véve - olyan módszereket és eszközöket igényel, melyek változatossá, érdekessé, sokszínűvé, használhatóvá teszik az oktatást. Céljainkat összegezve tehát, arra törekszünk munkák során, hogy a társadalom számára hasznos embereket neveljünk tanítványainkból. Olyan felnőttekké váljanak, akik alkotásra, boldogságra képes emberek, szabad és gazdag személyiségek, tisztességes, felelős polgárok, önállóan el tudnak igazodni a társadalom, változó viszonyaiban, akik magas színvonalú, és sokrétű ismeretekkel rendelkeznek, valamint képesek az önálló problémamegoldásra, kreativitásra, saját gyakorlatban hasznosítható önértékelésre, és az általános normákhoz igazított önfegyelem megtartására Feladataink, eljárásaink Célok Napjainkban a kommunikáció szerepe erősödik, ezért fontosnak tartjuk tanulóink fejlett kommunikációs kultúrájának kialakítását A tanulóink felkészítése az önálló ismeretszerzésre, az élethossziglan tartó tanulásra. Magyarország európai integrációjához kapcsolódó felkészítés. Feladatok, eljárások A kommunikációs képességek fejlesztését különös tekintettel a tréningek, az idegen nyelv, és a kommunikáció, illetve az informatika órák keretén belül valósítjuk meg. A kommunikációs tréningek megvalósíthatósága érdekében az idegennyelv-oktatás területén az OKJ-s vizsgára való felkészítés mellett minél több tanuló jusson el a nyelvvizsgáig. A szükség esetén különböző idegennyelvi előképzettségi szinthez igazodóan az idegennyelv-oktatást évfolyamonként sávosan szervezett csoportokban végezzük. A tanulók önálló ismeretszerzését önálló otthoni feladatokkal, projektmunkákkal, kiselőadások kidolgozásával és megtartásával szorgalmazzuk. Gyakorlati foglalkozásokon kiemelt szerepet szánunk az interaktivitásnak. Az önálló felkészülés és tudás megszerzésének tárgyi feltételeit, a könyvtárat, az internet használatot a tanulók számára hozzáférhetővé tesszük. Mindezen eszközök önálló felhasználására az órai keretben készítjük fel őket. Külön tantárgy keretében foglalkozunk ezen kompetencia megszerzésével. Mindemellett évek óta részei vagyunk Európai Uniós oktatási programnak (Leonardo da Vinci). Tanulóink mind magasabb szintű idegen nyelvtudását emelt óraszámú oktatással, fakultációs lehetőséggel segítjük. 8

9 A tanulók személyiségének harmonikus fejlesztése Felelős állampolgári szerepvállalás kompetenciája Képességfejlesztés Hagyományőrző azonosságtudatra nevelés A tanulók önismeretét, önértékelését mind a tanórákon, mind a tanár diák kapcsolat keretein belül segítjük és fejlesztjük. mindezt a tevékenységet egészíti ki az iskolapszichológiai ellátásunk is. A DÖK szervezésében lehetőséget adunk önismeretei programoknak is. Társadalmi ismeretek, vállalkozási ismeretek és egyéb ilyen tematikájú tantárgyak tanítása lehetőséget nyújtanak az órai keretben történő kompetenciafejlesztésnek. Iskolai diákönkormányzat működtetése és a segítő attitűdű tanár- diák kapcsolat kialakítása mellett a tanári példamutatáson át a demokratikus elvek érvényesítése a fő irányvonala pedagógiai munkánknak. Csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet a számítástechnikát és a tréningeinket. Mindez nagyobb teret enged a differenciált oktatásnak és lehetőséget ad a tanulásban lemaradt diákok felzárkóztatása mellett a tehetséges tanulók fejlesztésére is. Iskolánkban a hagyományok megőrzése, a nemzeti ünnepeinkről való megemlékezés és az országunk kulturális és történelmi nevezetességeinek megismertetése fontos része mind a tanórai, mind a tanórán kívüli oktatásunknak. A képzés valamennyi területén a gyakorlati tapasztalatszerzés biztosítása Pályaorientáció biztosítása a tanulók egyéni képességrendszeréhez igazodva. A képzésben résztvevők sikerélményének biztosítása, a tanulási kudarcok minimalizálása. A gyakorlati jellegű foglalkozások biztosításához mind az iskolában mind a gyakorlati helyeken nagy hangsúlyt fektetünk a jól felszerelt tárgyi adottságú helységek megléte mellett a magas szakmai tudással rendelkező oktatók kiválasztására. Egyéni igényektől függően az iskolapszichológiai szolgáltatás keretén belül lehetőséget biztosítunk az egyéni illetve csoportos képesség és személyiség felmérésének és differenciált pályaorientációs tanácsadásnak. Mindezek mellett a tanórákon kialakított kiscsoportos oktatás alkalmazása is nagy segítséget nyújt a különböző tanulási és pályaorientációs kompetenciafejlesztésnek 9

10 Egészségfejlesztés Az emberi környezet és a természet megóvása Az együttműködő, a szolidaritás és a munkához való pozitív viszonyulás kialakítása. Széles problémamegoldó stratégiával rendelkező, önképzésre hajlamos munkaerő megalapozása Az iskolai rendezvényeink legtöbbjén lehetőséget biztosítunk a tömegsportra, a testedzésre, és az egészséges életmódra nevelésre. Szaktárgyi és szakfelelősi tanári munka során rendszeresen kitérünk az egészséges életmódra és az egészségvédelemre. Szenvedélybetegségek és drog-megelőzési programot működtetünk, együttműködve a Békéscsabai Városi Rendőrkapitánysággal Az iskolai kulturált környezetének megőrzése érdekében rendszeres felhívásokkal élünk mind tanórai, mind ezen kívüli keretekben. továbbá érdekes és tudományos cikkek teszünk közre a faliújságjainkon. Az előbbieket markánsan kiegészíti a iskolai dolgozók személyes példamutatása is. Csoportos feladatok biztosítása mind az elméleti, mind a gyakorlati képzés során. DÖK tevékenység támogatása mellett szakmai kirándulásokat, üzemlátogatásokat szervezünk. Kiemelten kezeljük az életszerű, gyakorlatias órai feladatok és projektmunkák alkalmazása mellett az önálló feladatvégzést és az otthoni egyéni felkészülés gyakoroltatását különböző információhordozók használata által. Mindehhez biztosítunk könyvtári szolgáltatást és internet-használatot. Life learning. A gazdasági kamarákkal és egyesületekkel való együttműködés is biztosítja - a szintvizsgák és gyakorlati vizsgák által - az igényes és élethű munkakörnyezetet, a tanult szakma gyakorlati megvalósítását. Önálló tanulásra, információgyűjtésre, problémamegoldásra késztető feladatok alkalmazását kiegészítve az élethosszig tanulás és ismeretszerzés kompetenciájának legkiemelkedőbb energiaforrása a pedagógusaink folyamatos példamutatása az önképzés és az önfejlődés területén. 10

11 A technikai informatikai naprakészség és az idegen nyelvismeretének kompetenciája. A szakképzés kompetencia alapú, moduláris kivitelezése. Az idegennyelv-oktatás egyéni igényekhez való alakítása és az informatikai eszközökhöz való állandó hozzáférés biztosítása, elősegíti ezen képességrendszerek kialakulását és fejleszthetőségét. A szakmai programok kidolgozásakor a tantárgyi szerkezeten belül kialakított moduláris struktúrát adoptálva a tantárgyaink tartalmát, az alkalmazandó módszereket a szakmai és vizsgakövetelményekben és a központi programokban elvárt kompetenciák fejlesztéshez igazítjuk A nevelési program végrehajtásához szükséges, a nevelő munkát segítő eszköz és felszerelések jegyzéke Megnevezés Darabszám Diktafon (digitális) 1 Diktafon (analóg) 1 Fényképezőgép (digitális) 2 Videókamera (digitális) 1 Videókamera (analóg) 1 Videókameraállvány 2 Hangfalszett (számítógéphez) 3 Projektor (LCD) 7 Prezentációvezérlő (vezetéknélküli) 5 Laptop, notebook 9 Netbook 2 Számítógép szerver (2 éves) 1 Számítógép asztali tanulói (6 éves) 19 Számítógép asztali tanulói (8 éves) 17 Számítógép asztali tanári (8 éves) 1 Számítógép asztali titkárság (3 éves) 4 Monitor (TFT) 21.5'' 1 Monitor (TFT) 17'' 22 Monitor (TFT) 15'' 5 Monitor (CRT) 17'' 18 Fénymásoló (nagyteljesítményű) 2 Fénymásoló (kisteljesítményű, multifunkcionális) 3 Nyomtató lézer, színes 1 Nyomtató lézer, mono 6 Nyomtató tintasugaras, színes 1 Szkenner (multifunkciós) 4 11

12 Írógép 1 PenDrive 2 Telefonközpont 2 Telefon (vezetékes) + Mikrofonos fejhallgató (CallCenter) 2 Telefon (vezetékes) (CallCenter) 1 Telefonkészülék (vonalas, üzenetrögzítős) + Fax 2 Telefonkészülék (vonalas) 4 Telefonhosszabítós készülék 1 Telefon (mobil) 2 Televízió 55 cm-es méretű 3 DVD felvevő + lejátszó asztali 1 DVD lejátszó asztali 4 Videófelvevő + lejátszó 3 Hangfalszett erősítőhöz (nagyteljesítményű) 1 Hangfalszett erősítőhöz (kisteljesítményű) 1 Hangvégerősítő 1 Hangkeverőerősítő 2 Hangkeverőpult 1 Mikrofon (vezetéknélküli) 2 Mikrofon (vezetékes) 5 Mikrofonállvány 3 Tárolókocsi (hangtechnikai eszközökhöz) gurulós 1 Ethernet Router 1 Ethernet Router (Wifi) 3 Ethernet Switch 4 Ethernet Hub 4 Magnó (kazettás-s, rádió-s) 3 CD-s magnó (mp3) 5 CD-s magnó 3 Hangdoboz 2 utas, fali 12 Írásvetítő 2 Írásvetítő (összecsukható) 1 Vetítővászon 2 Diavetítő 1 Gyorsfűző (lyukasztó) 1 Multikontroller (bill. PS2, video D-Sub és egér PS2) 1 Szűnetmentes tápegység 2 TanNet felügyeleti rendszer munkahelyi egység (videokapcs.+erős.+ kábelrendszer) 20 TanNet felügyeleti rendszer oktató egység (tan.kezelőpult, tápe., illesztő egys.) 1 Interaktívtábla 2 Interaktívtáblahoz állvány 1 VGA Splitter (elosztó) 1 PS2 multi controller (elosztó) 1 Laminálógép 1 Papírvágó 1 12

13 Spirálozó 1 Tűzőgép 1 Hősugárzó (mobil) 1 Radiátor elektromos (mobil) 2 Ventilátor (mobil) 2 Ventilátor (álló) 1 Szék (tanulói használatra) 270 Szék forgó számítógépteremben (tanulói használatra) 19 Tábla 10 Tábla (mobil) 2 Tanári asztal 10 Tanulói asztal Személyiség- és közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Pedagógia munkánk egyik alapvető célkitűzése, hogy diákjaink a korszerű szakmai ismeretek elsajátítása mellett kibontakoztathassák képességeiket, egész személyiségük olyan fejlődési utat járhasson be, amelynek során érett, felelősségteljes, dolgozni tudó és akaró, a társadalom és szűkebb környezete számára hasznos, értékes emberré váljanak. Ezen munka elsődleges színtere a tanóra, illetve további lehetőségeket biztosítanak a tanórán kívüli foglalkozások, tanulási, művelődési, sportolási és szórakozási tevékenységek. Mindezeket egészíti ki a Humán Tanácsadó Szolgálat működtetése is iskolánkban. A Humán Tanácsadó Szolgálat működése: Iskolánkban 2008 szeptemberében alakult meg a Humán Tanácsadó Szolgálat, melynek működési területei a következők: az oktatással és neveléssel összefüggő pszichés és képességbeli problémák kezelése és az esetleges további szakellátásba való irányítás. általános, prevenciós tevékenységek az iskolát körülvevő szociális társadalmi környezet függvényében (drog és bűnmegelőzési programok) a mentálhigiénés programok alkalmazásának szorgalmazása a nevelőtestület bevonásával kapcsolattartás a diákönkormányzattal a szakfelelősök segítségével a veszélyeztetett tanulóknál nyilvántartás vezetése a veszélyeztetettség okának, súlyosságának feltüntetésével részvétel fegyelmi eljárásokon a hátrányos helyzetű tanulóknál a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése javaslattétel a fentiekhez kapcsolódó nevelési értekezlet megtartására a nevelőtestület szemléletformálása az ifjúságvédelemmel kapcsolatban szakkönyvek beszerzése 13

14 az ifjúságvédelmi feladatot ellátó fontosabb intézmények címét, telefonszámát az iskolai folyosó hirdetőtábláján való közzététele ha bármilyen módon a szakember, illetve az iskola bármely dolgozója tudomására jut, hogy egy tanuló anyagilag veszélyeztetett helyzetben van, akkor köteles az igazgatónál kezdeményezni, hogy a lakóhely szerinti illetékes önkormányzatot megkeresve, az a tanuló számára rendszeres vagy rendkívüli szociális segélyt folyósítson. A szolgáltatás biztosítását szakpszichológus végzi az egyéni igényekhez igazodva Személyiségfejlesztés Pedagógia programunk célja, hogy nevelési, tanítási folyamatunk teret adjon a színes és sokoldalú iskolai életnek és munkának, fejlessze a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, konfliktus- és problémamegoldó képességét, járuljon hozzá életmódjuk, szokásaik, értékekkel történő azonosulásuk stabilizálásához. Ahhoz, hogy mindezt értékként közvetíteni tudjuk diákjaink felé, kellenek a jól képzett tanárok, akik nem csak az adott szakterületükön felkészültek, de rendelkeznek azzal a kommunikációs eszköztárral is, mely lehetővé teszi számukra a helyes konfliktus- és problémakezelést a tanulókkal és kollégákkal, valamint a tágabb környezettel szemben, és mindezt úgy teszik, hogy követendő példaként, referens személyként is élenjárnak. Ennek a tudatos fejlesztésére céloztuk meg a pedagógusok továbbképzéseink körvonalait is. A szakmai fejlődésen túl, a személyiségfejlesztést, a kommunikációs képesség és az asszertivitás kompetenciájának fejlesztését is központi elemmé tettük. A diákok felé megnyilvánuló pedagógiai munkánkban a tanórákon is keressük és próbáljuk felismerni azokat az interperszonális eszközöket, készségeket, melyek javítják a kommunikáció hatékonyságát, amitől javul az emberi kapcsolatok minősége. Erre kifejezetten alkalmas terepet jelentenek a tréningek és a különböző kis csoportos foglalkozások. Pedagógiai munkánk során megjelenő személyiségfejlesztési tevékenységünk négy fő területre bonthatók: a) Az értelem kiművelése /kognitív kompetencia/ Tanulási módok fejlesztése / tapasztalati és értelmező tanulás / Megismerési vágy fejlesztése Felfedezési és alkotásvágy fejlesztése Önfejlesztési igény növelése Kognitív képességek fejlesztése /gondolatképzés, tapasztalati következtetés, konfliktusés problémamegoldás/ 14

15 b) Segítő életmódra nevelés /szociális kompetencia/ A pozitív értékrend elfogadásának és az e szerinti viselkedés, magatartás elsajátításának, a szociális képességek továbbfejlesztésének, a kreativitás növekedésének elősegítése. A szociális viselkedés alapvető szabályainak, a szabálytudatnak az elmélyítése, a döntési szabadság és a felelősségtudat erősítése. Olyan iskolai légkör kialakítása, melyben a tanulók folyamatosan tapasztalhatják, melyek az egyén és a csoport kölcsönös megértésének, segítőkészségének, együttműködésének előnyei illetve hiányuk káros következményei. Olyan iskolai életrend kialakítása, melyben a tanulók biztonságban érzik magukat. Meghatározóan pozitív légkör megteremtése az iskolában a tanulók és pedagógusok viszonyában, ami érzelmi biztonságot ad mindenki számára. Segítő légkör megteremtése. A segítő versengés képességének fejlesztése. c) Az egészséges és kulturált életmódra nevelés /személyes kompetencia/ Az egészséges életmód a szervezet, a pszichikum szükségleteinek optimális kielégítését, működését szolgálja. Az iskola alapvető feladata a személyes kompetencia fejlődésének segítése, ilyenek a befogadóképesség, önkifejezés, egészségvédelem, önértékelő-, önmegismerő- és önfejlesztő képesség. A testi-lelki harmónia alappillére a sikeres, önmegvalósító munkának. d) A szakmai képzés alapozása / speciális kompetencia / Tág értelemben vett alkotóképesség, a kreativitás fejlesztése. Tapasztalati alkotóképesség, a tárgyiasítható alkotás lehetőségének megteremtése. Értelmező alkotóképesség Tehetséggondozás, felzárkóztatás A tanítás folyamatában nagyon fontos, hogy az egyéni képességek figyelembe vételével történjen az oktatás, és mindegyik tanuló megkapja a lehetőséget az egyéni maximális teljesítmény megvalósításához. Intézményünk valamennyi pedagógusának feladat, hogy felismerje, és segítse kibontakozni a nagyobb tempójuk, tehetséges gyermekek képességrendszerét, kompetenciáját. Ennek a célnak megvalósításának érdekében iskolánk a következő területeken igyekszik biztosítani tanulói számára a kibontakozás lehetőségét: - csoportbontásban való tanulás megszervezése, - differenciált tanórai oktatás - projektmunkák - előzetes tudás felmérés alkalmazása 15

16 - tanítási órákon kívüli tanulmányi versenyek - egyéb, az iskolai élethez szorosan nem kötődő tehetségek megnyilvánulásaink biztosítása az intézmény rendezvényein, képzőművészeti kiállításain (ILS Galéria) Beilleszkedési, magatartási nehézséggel összefüggő pedagógiai tevékenység A beilleszkedési és magatartási nehézséggel küzdő tanulóink számára a Humán Tanácsadó Szolgálatunk szolgáltatásain kívül a tanórákon is kiemelt figyelmet fordítunk. Pedagógusaink évente felkészítésben vesznek rész, a tekintetben, hogy hogyan lehet kezelni az ebből az állapotból adódó pedagógiai folyamatokat. A diákok személyiségének jellegzetessége, hogy a genetikai adottságok mellett a környezeti befolyások is hatással vannak rájuk. Formálják és módosítják azokat. Mégsem redukálhatjuk le csak ezen két folyamat szummatív hatására a személyiség alakulását és az esetleges nehézségeit. Mindenképp figyelembe kell vennünk, a szociokulturális környezete mellett, magát a személyiséget szerkezetében és törekvéseiben. A beilleszkedési és magatartási nehézségek kialakulása okán pedig különösen szem előtt kell ezt tartani minden pedagógusnak. Célunk, hogy az ilyen jellegű nehézséggel hozzánk kerülő diákok számára segítsük elő, a közösségbe való integrálódást, konstruktív magatartás formák megvalósulását a pozitív életélmények mentém. Ehhez a következő módszereket és kapcsolatrendszereket alkalmazzuk: - Pedagógiai szemléletünk szerint az első és a legfontosabb segítő kapcsolatrendszer a szülőkkel való rendszeres kapcsolattarás, mely elengedhetetlen az ilyen jellegzetességgel bíró diákjaink esetén. - Preventív pedagógiai tevékenységek, mind a tanórán, mind azon kívül, mint az olyan szociális technikák, melyek nélkülözhetetlenek az ön- és emberismeret fejlesztéséhez. Ilyenek a minta, modellnyújtás, megerősítések, /pl. a buzdítás, dicséret, jutalmazás / és az egyes gyakorlatokhoz kapcsolódó szerepjátékok, amelyek olyan tantárgyakhoz kapcsolódnak, mint pl. kommunikáció, marketing kommunikáció, reklám, hostess elmélet és más gyakorlatias tantárgyak. - Segítő technikák, eljárások, melyek a pedagógusok felől érkező meggyőzés, tudatosítás, ösztönzés, dicséret, normarendszer, elfogadás, illetve empátia tükrözése a diák felé. Különösen fontosnak tartjuk, hogy jutalmazzuk a hosszabb ideig tartó, példamutató magatartást, közösségi munkát, rendkívüli teljesítményeket. A jutalmazás szóban, írásban, oklevél, pénzbeli jutalom formájában nyilvánulhat meg.. Továbbá a keretek tartásához és közvetítéséhez némely esetben elengedhetetlen, a fegyelmező módszerek alkalmazása is, melyek szigorúan csak végszükség estén alkalmazzuk, mint pl. a felszólítás, büntetés /szóbeli figyelmeztetés, igazgatói figyelmeztetés, nevelőtestület elé idézés, kizárás az iskolából/. 16

Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM

Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 5 2. INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 5 AZ ISKOLA PROFILJA... 5 AZ ISKOLA ARCULATA, LOGÓJA...

Részletesebben

A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium

A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium BéKSZI Pedagógiai Program 2008. Hatályos 2010. június 15 Ikt. szám: D-41/2010 A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2008 Jóváhagyásra került Békéscsaba Megyei Jogú Város

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

A BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009. A BKF Kommunikációs Alapítvány által fenntartott BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA BUDAPEST PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyási záradékok

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Perkó László igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA, ALAPADATOK 4 2. AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE, HAGYOMÁNYOK 5 3. AZ ISKOLA

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja A Tatabányai Árpád Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Ezt a Pedagógiai Programot a Tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2013. szeptember 30-ai értekezletén az Iskolaszék, a Szülői Munkaközösség

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014. Tartalom Az iskola adatai...

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program 2013 1 Tartalom Az iskola rövid története... 3 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja Baja, 2010. BEVEZETŐ Az iskola ünnepélyes megnyitására 1904. február 24-én került sor, a várostól e célra kapott 46 kh-on. Az iskola céljaira

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola*Pedagógiai program* 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola*Pedagógiai program* 2013 KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Kelt: Eger, 2013. március 27. Összeállította: az iskola vezetése 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALMA 1. BEVEZETŐ...7 1.1 A pedagógiai

Részletesebben

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program Fabriczius József Esti Gimnázium Pedagógia program 2013-2017 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4 Az iskola alaptevékenysége... 5 Az intézmény sajátossága... 6 Az iskola földrajzi, társadalmi helyzete, tárgyi

Részletesebben

A MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ZSIGMOND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ZSIGMOND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ZSIGMOND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program Pesti Magyar Színiakadémia Művészeti Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a módosításokkal egybeszerkesztett, a nevelőtestület által 2013. március 22-én elfogadott, az igazgató által jóváhagyott

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Ellenjegyezte, jóváhagyta:...... igazgató fenntartó képviselője Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 01. Módosítás, felülvizsgálat:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Pedagógiai Program 2014.

Pedagógiai Program 2014. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ - Nyíregyházi Tankerület Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon:

Részletesebben

Hatályos 2014. szeptember 1-től

Hatályos 2014. szeptember 1-től Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfűzfő OM: 037218 Pedagógiai program "Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra."

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 1. Az intézmény adatai... 3 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. Pedagógiai alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások... 4 2. Személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd.

KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd. KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd.hu Intézményvezető: Weszprémy Barna Gábor PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Pedagógiai Program. Budapest, 2013. március 31.

Pedagógiai Program. Budapest, 2013. március 31. II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakközépiskola 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. OM azonosító szám: 035428 Tel.: (+361) 342-4905, FAX: (+361) 342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.hu

Részletesebben

MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA

MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 1118 BUDAPEST, RÉTKÖZ UTCA 39. TEL./FAX: 36-1-246-1365, 36-1-246-1367 web: www.mechatronika.hu e-mail: mecha@mechatronika.hu A MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja Tartalomjegyzék 1. NEVELÉSI PROGRAM 3 1.1 Helyzetelemzés 3 1.1.1 Tartalmi szabályozás új dokumentumai 5 1.2 Pedagógiai alapelvek és értékek - iskolánk pedagógiai hitvallása 5 1.3 Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben