Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM"

Átírás

1 Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

2 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 5 AZ ISKOLA PROFILJA... 5 AZ ISKOLA ARCULATA, LOGÓJA... 6 I. FEJEZET NEVELÉSI PROGRAM AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI Alapelvek, célok Feladataink, eszközeink, eljárásaink SZEMÉLYISÉG- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK Személyiségfejlesztés Tehetséggondozás, felzárkóztatás Beilleszkedési, magatartási nehézséggel összefüggő pedagógiai tevékenység Tanulási kudarcnak kitett tanulók segítése Ifjúságvédelmi feladatok Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység Közösségfejlesztés RENDEZVÉNYEK ISKOLAI PARTNEREK A SZÜLŐ, TANULÓ, ISKOLAI, KOLLÉGIUMI PEDAGÓGUS EGYÜTTMŰKÖDÉS Diákönkormányzat Szülői képviselet, fórum Kollégium A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI, AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA, AZ OSZTÁLYFŐNÖK FELADATAI A pedagógusok intézményi feladatai Az szakfelelősi (osztályfőnöki) munka tartalma EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Alapelvek célok Hosszú távú célok Feladatok Konkrét célok és feladatok Projekt módszer keretében valósul meg Egészség hét az iskolában projekt KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM Alapelvek célok AZ ISKOLA ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSÁNAK NEVELÉSI PROGRAMJA AZ ISKOLAVÁLTÁS, VALAMINT A TANULÓ ÁTVÉTELÉNEK SZABÁLYAI A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Osztályozó vizsga Javítóvizsga Különbözeti vizsga

3 Teljesítmény-pótló, vagy érdemjegy emelő vizsga vizsgák időpontjai A vizsgák követelményei: Értesítés a tanulók felé: Az egyes vizsgatárgyak számonkérési formái: Az egyes vizsgarészek szabályozása: Komplex szakmai vizsga Szakmai képesítő vizsga: Szabályozási elvek: II. FEJEZET AZ OKTATÁSHELYI RENDSZERE KÉPZÉSEK, SZAKIRÁNYOK választott kerettantervek megnevezése A BEIRATKOZÁS, A KIVÁLASZTÁS MÓDJA, FELLEBBEZÉS LEHETŐSÉGE, ELJÁRÁSOK KÉPZÉSBE VALÓ BEKAPCSOLÓDÁS KÖVETELMÉNYEI Az intézménybe való felvétel, beiratkozás feltételei Átvétel felvétel más iskolából Tanulói jogviszony keletkezése A tanulók csoportba sorolásának elvei Magasabb évfolyamba való lépés feltételei Szakmai vizsgára bocsátás feltételei Kilépés, tanulói jogviszony megszűnése, megszűntetése AZ ISKOLA MUNKARENDJE Napirend (részletesen az SZMSZ-ben és a Házirendben megtalálhatóak) Heti rend VÁLASZTHATÓ /NEM TANÓRAI/ ÓRÁK, TEVÉKENYSÉGEK, FOGLALKOZÁSOK: TANÉV RENDJE ISKOLAI SZOLGÁLTATÁSOK Tanulási Segédeszközök Tára Számítógépterem Taniroda SZOCIÁLIS ELLÁTÁS III. FEJEZET HELYI TANTERV, SZAKMAI PROGRAM TANTÁRGYAK, ÓRASZÁMOK, ELŐÍRT TANANYAGOK ÉS KÖVETELMÉNYEK KÉPZÉSEINK Tantárgyfelosztásokat szakokra lebontva, illetve a tantárgyi programja: kötelezően választandó vagy szabadon választható tanórai foglalkozások megnevezése: TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK, TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE ÉS OSZTÁLYOZÁSA, Tanulók értékelése és osztályozása SZAKMAI PROGRAM Oktatás, pedagógia, szociális szolgáltatások területén Vendéglátás, idegenforgalom Ügyvitel, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció Művészet, közművelődés, kommunikáció Ügyvitel

4 6. FELNŐTTKÉPZÉSI OKTATÁS A FELNŐTTKÉPZÉS FELADATA FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGPOLITIKA KÉPZÉSI FOLYAMAT LEÍRÁSA PANASZKEZELÉS EGÉSZSÉG-, KÖRNYEZETI NEVELÉSI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI PROGRAM HELYZETELEMZÉS, HELYZETKÉP KÖRNYEZETI NEVELÉS PROGRAM AZ ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Az iskolai egészségneveléshez, egészségfejlesztéshez kapcsolódó fogalmak AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS AZ EGÉSZSÉGNEVELÉS Az iskolában folyó egészségnevelés és egészségfejlesztés célja AZ ISKOLAI KÖRNYEZETI ÉS EGÉSZSÉGNEVELÉS KÖZÖS PROGRAMTERÜLETEI Hosszú távú célunk, jövőképünk A KÖRNYEZETI ÉS EGÉSZSÉGNEVELÉS SZÍNTEREI, TANULÁSSZERVEZÉSI ÉS TARTALMI KERETEK Tanórai és tanórán kívüli foglalkozások Lehetőségeink a környezeti és egészségnevelési témakörben Módszerek, taneszközök Erőforrások KOMMUNIKÁCIÓ KÜLSŐ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁCIÓ Iskolán kívüli kommunikáció formái Más oktatási intézményekkel való kapcsolattartás Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás BELSŐ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁCIÓ Iskolán belüli kommunikáció formái MINŐSÉGFEJLESZTÉS KÜLDETÉSNYILATKOZAT, MINŐSÉGPOLITIKA JÖVŐKÉP MINŐSÉGCÉLOK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER A vezetés felelőssége és elkötelezettsége A tervezés, szervezés lépései A PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI TÁRGYI FELTÉTELEK ISKOLA ÉPÜLETE SZAKMAI, SZEMÉLYI FELTÉTELEK TOVÁBBKÉPZÉSI, BEISKOLÁZÁSI TERV PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ESZKÖZJEGYZÉK ZÁRADÉKOLÁS A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE, FELÜLVIZSGÁLATA A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

5 A PEDAGÓGIAI PROGRAM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA NYILATKOZATOK

6 Bevezető Iskolánk 1994 óta működik alapítványi fenntartással. Intézményünk nevét egy betűszó adja, ami az ILS, azaz International Language School, melyet a kezdetek kezdetén alapított nyelviskolától örököltük. Folytatva a hagyományokat, képzéseinkben továbbra is központi szerepet játszik a nyelvoktatás. Hitünk szerint olyan fiatalok képzését folytatjuk, akik az európai munkaerőpiacon piacképes, korszerű szaktudásra szeretnének szert tenni, magas szintű idegen nyelvtudás elsajátítása mellett. Célunk, hogy elősegítsük azon tanulóink sikeres felvételi felkészülését, akik valamely felsőfokú intézményben szeretnék folytatni tanulmányaikat. Intézményünk fiatal, lendületes pedagógus kollektívája és vezetése a biztosítéka a nyitott, modern szemléletnek és módszereknek, amelyek a tanulók eredményesebb munkáját kívánják előmozdítani, általános kreativitásuk és alkalmazkodóképességük erősítése révén. Sokoldalú kapcsolataink lehetővé teszik, hogy diákjaink a város, az ország, valamint az Unió különböző intézményeivel, iskoláival és vállalkozásaival, széles körű tapasztalatokat szerezzenek szakmájukkal kapcsolatban, kapcsolatokat építsenek ki és ápoljanak, valamint a szaktudás és nyelvismeret mellett viselkedéskultúrájuk és látókörük szélesebbé válhasson. 2. Intézményi adatok Az intézmény adatai Név: ILS Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény Szakközépiskola, Szakiskola, Felnőttképző Intézmény Rövidített neve: ILS Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény mail: Honlap: OM azonosító szám: Fenntartó neve: Európai Nyelvoktatás Alapítvány Az iskola profilja Az ILS Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény Szakközépiskola, Szakiskola, Felnőttképző Intézmény működését a köznevelésről szóló évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény, illetve a felnőttképzésről szóló évi CI. törvény előírásainak megfelelően folytatja. Iskolánk érettségire épülő szakképzést folytat. 5

7 Az iskola arculata, logója I. fejezet 3. Nevelési program Képzéseink során az egyik fő célunk, hogy a diákjaink egy gyakorlat orientált és a munkaerő piacon jól alkalmazható képzettséget kapjak, mely segíti munkavállalásukat. Hisszük, hogy a legmodernebb szakmai ismereteket elsajátítva diákjaink a nyugat-európai munkaerő piacon is helyt tudnak állni nemcsak ismeretanyag, hanem hozzáállás és elhivatottság tekintetében is. Mindezt segítjük az idegen nyelvi órák szakmai anyagával is, amelyek által a tanulók megismerhetik és nyitottá válhatnak a sajátjuktól eltérő kultúrák értékvilágára, elfogadására. Akár az idegenforgalom, akár a vendéglátás akár a marketing akár a pedagógiai területeket tekintjük, elengedhetetlen kompetenciának tartjuk az olyan kommunikációs képességek és készségek elsajátíttatását, melyek alkalmazásával nemcsak a tárgyi tudásszint növekszik, hanem fokozatos személyiségfejlődés is végbemegy. Ezáltal a diák képessé válik az egyes szituációkban adekvát megnyilvánulásra illetve cselekvésre. Fontosnak tartjuk, hogy a tanulási módszereink folyamatos megújításával tudatosabban váljon valóra a hátrányos helyzetű tanulók képességeinek kibontakoztatása. Ezért a jövőképünkben kiemelt helyen szerepel az esély-hátrányok csökkentése, a tehetséggondozás, a tolerancia fejlesztése és a tanulás presztízsének helyreállítása. Az iskola alkalmazottai fokozottan törekszenek arra, hogy a diákjainknak jó példát mutatva, látassák a munkához, a tanuláshoz való pozitív hozzáállást. Célunk, hogy a munka és a tanulás szeretetét elültessük és ápoljuk tanulóinkban azáltal, hogy saját példánkon keresztül mutatjuk meg, mennyire elengedhetetlen a munkához való megfelelő hozzáállás, és célkövetés. Mindezek által becsületes, egészséges önbizalmú, szorgalmas és optimista hozzáállású fiatalokká válhatnak az iskolapadon kívüli életben, és véljük, hogy könnyebben fogják tudni megállni a helyüket bármely munkahelyi környezetben is. Fontos, hogy az iskola nemcsak tanulás szempontjából segítse diákjai felzárkózását, de támasz legyen olyan folyamatok alakulásában, mint a felnőtté válás vagy az erkölcsös, józan életvitel elsajátítása. A tanulóink szociális, illetve pszichés fejlődésének tekintetében szem előtt tartjuk, hogy végzéskor egy széles problémamegoldó stratégiával rendelkező fiatal hagyja el iskolánkat, aki a gyakorlati életben adekvátan fogja tudni kezelni és megoldani az élethelyzet adta problémákat. Mindehhez elengedhetetlen, hogy kiemelten támogassuk diákjaink családi kapcsolatrendszerét is, mely hozzásegíti őket egy kiegyensúlyozott életet 6

8 kialakításához. Ezért rendszeres kapcsolatot ápolunk a szülői közösség képviselőjével, aki a szülői szervezet jogosítványaival bír iskolánkban. A sikeres tanulmányi munka érdekében a pedagógusaink lehetővé teszik, hogy a diákok használatba vegyék az egyes tantárgyak rövidített tematikáját és általa jobban megismerjék a tantárgyak ismeretanyagát, felépítését Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Alapelvek, célok Alapelveink központi elemei a következők: - értékközvetítés - gyakorlatorientált elméleti pedagógia - demokratikus-értékrend közvetítése - európai, humanista értékek - nyitottság és tolerancia - modern oktatási és tanulási módszerek, technikák alkalmazása Iskolánk pedagógiájának középpontjában az értékközvetítés áll. Ezt a tanári példamutatáson túl az órákon megjelentő interaktivitás is serkenti és segíti. Széleskörű elméleti pedagógiánkat a gyakorlatorientáltság fémjelzi, mely a diákok önállóságára, produktivitására épül. Ezen alapvető célunk eléréséhez fontosnak tartjuk, hogy a gyakorlati helyek is azonosuljanak pedagógiai szemléletünkkel. Erre a gyakorlati helyekkel és a gyakorlatvezetőkkel történő folyamatos kapcsolattartás és együttműködés ad teret. Pedagógusaink az iskola falain belül is megteremtik annak a lehetőségét, hogy a tanulók a reproduktív tanulás mellett az önálló feladat- és problémamegoldást képességeikhez mérten kreatívan alkalmazzák. Oktató nevelő munkánkat a demokrácia értékei és a kölcsönösség jellemzi, hiszen olyan magatartásra készítjük fel tanulóinkat, amelyben az egyén és a közösség érdekei egyaránt megfelelő szerephez jutnak. Ehhez kitűnő lehetőséget biztosítanak a tréningfoglalkozások és az elmélet igényes gyakorlati órák keretei. Ugyanakkor markánsan megjelennek a DÖK és a nevelőtestület együttes munkája során. Nevelő oktató munkánk a közös nemzeti értékeket is szolgálja azzal, hogy fontos szerepet szán a hagyományoknak, a nemzeti azonosságtudat ápolásának. Ezek igazítjuk iskolai rendezvényeinket és megemlékezéseinket is. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, az európai, humanista értékrend előtérbe helyezését is, mikor azokra a tartalmakra összpontosítunk, amelyek az Európához való tartozásunkat erősítik. Bele tartozik ebbe a különböző kultúrák iránti nyitottságunk is. Iskolánkat ilyen tekintetben társadalmi és tudományos értékek közvetítőjének is tartjuk, amihez az alapot a 7

9 külföldre szervezett szakmai gyakorlatokkal kívánjuk elérni. Tanulóink egy része Németországban, Angliában illetve Észak-Írországban tölti nyári szakmai gyakorlatát. A globalizálódó világ, ill. Európába történő integrálódásunk megkívánja, hogy tanítványaink rendelkezzenek a másság elfogadásának igényével, az értékek tiszteletével, az önazonosság, a magyarság tudat megtartásával és vállalásával is. Ezt kívánjuk erősíteni nem csak az órai tananyagba beépítve, hanem a közösségi programok által is. A modern oktatási és tanulási módszerek, technikák alkalmazása kiemelten fontos területe az iskolai oktató-nevelő munkánknak. A pedagógiai munka során egyaránt alkalmazzuk az előadás, a magyarázat, az el- és megbeszélés, a szemléltetés és a vita módszerét is. Fő irányvonalunk a projektmódszer, mely a kooperatív oktatási módszerek közül megítélésünk szerint a leghatékonyabb céljaink eléréséhez. A fentiek értelmében olyan programot szeretnénk megvalósítani, melynek eredményeként nálunk tanuló diákok magas színvonalú szakmai tudás megszerzése mellett, jól alkalmazható kompetenciákra tesznek szert az anyanyelvi kommunikáció, az anyanyelvi és az idegen nyelvi kommunikációs képessége, a digitális-informatikai ismeretek, hatékony tanulásmódszertan és a személyiség- szociális, az önkifejezés és az állampolgári kompetenciák terén. Céljaink és stratégiánk megfogalmazásakor szem előtt tartjuk azt a tényt, hogy képzéseink időtartama, a tanulók motiváltsága és elkötelezettsége a választott szakma iránt, valamint tanulmányi átlaguk - a központi program által előírt követelményeket figyelembe véve - olyan módszereket és eszközöket igényel, melyek változatossá, érdekessé, sokszínűvé, használhatóvá teszik az oktatást. Céljainkat összegezve tehát, arra törekszünk munkák során, hogy a társadalom számára hasznos embereket neveljünk tanítványainkból. Olyan felnőttekké váljanak, akik alkotásra, boldogságra képes emberek, szabad és gazdag személyiségek, tisztességes, felelős polgárok, önállóan el tudnak igazodni a társadalom, változó viszonyaiban, akik magas színvonalú, és sokrétű ismeretekkel rendelkeznek, valamint képesek az önálló problémamegoldásra, kreativitásra, saját gyakorlatban hasznosítható önértékelésre, és az általános normákhoz igazított önfegyelem megtartására. 8

10 Feladataink, eszközeink, eljárásaink Célok Napjainkban a kommunikáció szerepe erősödik, ezért fontosnak tartjuk tanulóink fejlett kommunikációs kultúrájának kialakítását mind anyanyelvi mind idegen nyelvi területen. A tanulóink felkészítése az önálló ismeretszerzésre, az élethossziglan tartó tanulásra. Magyarország európai integrációjához kapcsolódó felkészítés. Feladatok, eszközök, eljárások A kommunikációs képességek fejlesztését különös tekintettel a tréningek, az idegen nyelv, és a kommunikáció, illetve az informatika órák keretén belül valósítjuk meg. A kommunikációs tréningek megvalósíthatósága érdekében az idegennyelv-oktatás területén az OKJ-s vizsgára való felkészítés mellett minél több tanuló jusson el a nyelvvizsgáig. A szükség esetén különböző idegen nyelvi előképzettségi szinthez igazodóan az idegennyelv-oktatást évfolyamonként sávosan szervezett csoportokban végezzük. Pályázat megvalósítása: Tevékenység - nyelvi témahetek: a projekt során 4 alkalommal rendezzük meg, alkalmanként 9 féle programmal. A nyelvi témahét keretében budapesti idegen nyelvi napot rendezünk. A nap programjában szerepel idegen nyelvű városnézés, múzeum látogatás, színházi előadás megtekintése. Nyelvi vetélkedőket szervezünk tanulóink nyelv gyakorlási lehetőségének gazdagítására. A tanulók önálló ismeretszerzését önálló otthoni feladatokkal, projektmunkákkal, kiselőadások kidolgozásával és megtartásával szorgalmazzuk. Gyakorlati foglalkozásokon kiemelt szerepet szánunk az interaktivitásnak. Az önálló felkészülés és tudás megszerzésének tárgyi feltételeit, a könyvtárat, az internet használatot a tanulók számára hozzáférhetővé tesszük. Mindezen eszközök önálló felhasználására az órai keretben készítjük fel őket. Külön tantárgy keretében foglalkozunk ezen kompetencia megszerzésével. Mindemellett évek óta részei vagyunk Európai Uniós oktatási programnak (Leonardo da Vinci). A tanulók személyiségének harmonikus fejlesztése Tanulóink mind magasabb szintű idegen nyelvtudását emelt óraszámú oktatással, fakultációs lehetőséggel segítjük. A tanulók önismeretét, önértékelését mind a tanórákon, mind a tanár diák kapcsolat 9

11 Felelős állampolgári szerepvállalás kompetenciája Képességfejlesztés Hagyományőrző azonosságtudatra nevelés. Nemzeti hagyományok, helytörténeti ismeretek feldolgozásához és megismeréséhez kapcsolódó tanórán kívüli tevékenység. A képzés valamennyi területén a gyakorlati tapasztalatszerzés biztosítása Pályaorientáció biztosítása a tanulók egyéni képességrendszeréhez igazodva. A képzésben résztvevők sikerélményének biztosítása, a tanulási kudarcok keretein belül segítjük és fejlesztjük. mindezt a tevékenységet egészíti ki az iskolapszichológiai ellátásunk is. A DÖK szervezésében lehetőséget adunk önismeretei programoknak is. Pályázat megvalósítása: Tevékenység - a készségfejlesztést, a konfliktuskezelőképességet, illetve az egyéni megküzdőképesség fejlődését elősegítő programok: iskolai pszichológus és egyéb mentálhigiénés szakember bevonásával,. Társadalmi ismeretek, vállalkozási ismeretek és egyéb ilyen tematikájú tantárgyak tanítása lehetőséget nyújtanak az órai keretben történő kompetenciafejlesztésnek. Iskolai diákönkormányzat működtetése és a segítő attitűdű tanár- diák kapcsolat kialakítása mellett a tanári példamutatáson át a demokratikus elvek érvényesítése a fő irányvonala pedagógiai munkánknak. Csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet a számítástechnikát és a tréningeinket. Mindez nagyobb teret enged a differenciált oktatásnak és lehetőséget ad a tanulásban lemaradt diákok felzárkóztatása mellett a tehetséges tanulók fejlesztésére is. Iskolánkban a hagyományok megőrzése, a nemzeti ünnepeinkről való megemlékezés és az országunk kulturális és történelmi nevezetességeinek megismertetése fontos része mind a tanórai, mind a tanórán kívüli oktatásunknak. Pályázat megvalósítása: Tevékenység 4 alkalommal nemzeti történelmi ismeretek megszerzéséhez, helytörténeti ismeretekhez kötődő kihelyezett foglalkozásokat tartunk, Békéscsabán a Munkácsy Emlékházban, A gyakorlati jellegű foglalkozások biztosításához mind az iskolában mind a gyakorlati helyeken nagy hangsúlyt fektetünk a jól felszerelt tárgyi adottságú helységek megléte mellett a magas szakmai tudással rendelkező oktatók kiválasztására. Egyéni igényektől függően az iskolapszichológiai szolgáltatás keretén belül lehetőséget biztosítunk az egyéni illetve 10

12 minimalizálása. Egészségfejlesztés Az emberi környezet és a természet megóvása Az együttműködő, a szolidaritás és a munkához való pozitív viszonyulás kialakítása. Széles problémamegoldó stratégiával rendelkező, önképzésre vállalkozás tudásának és képességének megalapozása csoportos képesség és személyiség felmérésének és differenciált pályaorientációs tanácsadásnak. Mindezek mellett a tanórákon kialakított kiscsoportos oktatás alkalmazása is nagy segítséget nyújt a különböző tanulási és pályaorientációs kompetenciafejlesztésnek Az iskolai rendezvényeink legtöbbjén lehetőséget biztosítunk a tömegsportra, a testedzésre, és az egészséges életmódra nevelésre. Szaktárgyi és szakfelelősi tanári munka során rendszeresen kitérünk az egészséges életmódra és az egészségvédelemre. Szenvedélybetegségek és drog-megelőzési programot működtetünk, együttműködve a Békéscsabai Városi Rendőrkapitánysággal. Pályázat megvalósítása: Tevékenység - Egészségnap (félévente), a projekt ideje alatt 4 alkalommal valósul meg, alkalmanként 5-7 programmal (kiállítás, vetélkedő, tanácsadások, kortárs programok, flash mob, egészséges ételkóstolók, véradás, mozgásos bemutatók, közös sport-zumba, főzés, stb.). Az iskolai kulturált környezetének megőrzése érdekében rendszeres felhívásokkal élünk mind tanórai, mind ezen kívüli keretekben. továbbá érdekes és tudományos cikkek teszünk közre a faliújságjainkon. Az előbbieket markánsan kiegészíti a iskolai dolgozók személyes példamutatása is. Csoportos feladatok biztosítása mind az elméleti, mind a gyakorlati képzés során. DÖK tevékenység támogatása, mellett szakmai kirándulásokat, üzemlátogatásokat szervezünk. Kiemelten kezeljük az életszerű, gyakorlatias órai feladatok és projektmunkák alkalmazása mellett az önálló feladatvégzést és az otthoni egyéni felkészülés gyakoroltatását különböző információhordozók használata által. Mindehhez biztosítunk könyvtári szolgáltatást és internet-használatot. A gazdasági kamarákkal és egyesületekkel való együttműködés is biztosítja - a szintvizsgák és gyakorlati vizsgák által - az igényes és élethű munkakörnyezetet, a 11

13 Life learning. A technikai informatikai naprakészség és az idegen nyelvismeretének kompetenciája. A szakképzés kompetencia alapú, moduláris kivitelezése. A pedagógiai-módszertani megújulás szerves részeként az önfejlesztést, a pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő gyakorlatorientált pedagógus továbbképzések megvalósítása. komplex közlekedési ismeretek oktatása (baleset-megelőzési ismeretek) Elsősegély-nyújtási tanfolyam Hagyománnyá tehető tevékenység kialakítása. tanult szakma gyakorlati megvalósítását. Önálló tanulásra, információgyűjtésre, problémamegoldásra késztető feladatok alkalmazását kiegészítve az élethosszig tanulás és ismeretszerzés kompetenciájának legkiemelkedőbb energiaforrása a pedagógusaink folyamatos példamutatása az önképzés és az önfejlődés területén. Az idegennyelv-oktatás egyéni igényekhez való alakítása és az informatikai eszközökhöz való állandó hozzáférés biztosítása, elősegíti ezen képességrendszerek kialakulását és fejleszthetőségét. Pályázat megvalósítása: Tevékenység - informatikai szakkör. A szakköröket a projekt időszakában több alkalommal indítjuk. Informatika tantárgy tanításának fejlesztése, illetve más tárgyak oktatásának IKT-val való támogatása. A szakmai programok kidolgozásakor a tantárgyi szerkezeten belül kialakított moduláris struktúrát adoptálva a tantárgyaink tartalmát, az alkalmazandó módszereket a szakmai és vizsgakövetelményekben és a központi programokban elvárt kompetenciák fejlesztéshez igazítjuk. Pályázat megvalósítása: Tevékenység - a köznevelési törvényben megfogalmazott új nevelési feladatokhoz kapcsolódó ismeretek elsajátítását segítő tanártovábbképzések a tehetséggondozás területén. Tanulási és magatartási problémák felismerését szolgáló képzés, helyben szervezve. Jó gyakorlatok átvétele. Pályázat megvalósítása: Tevékenység - Komplex közlekedési ismeretek oktatása (baleset-megelőzési ismeretek): 4 alkalom, alkalmanként 3 óra időtartamban. Gyakorlati bemutató rendezvény. Pályázat megvalósítása: Tevékenység Az iskola tanulóinak nem tanórai rendszerű keretek között korszerű elsősegély-nyújtási ismeretek átadása, elsősorban közlekedési vonatkozásokban. Pályázat megvalósítása: Tevékenység - Gasztrokulturális nap, illetve Gólyabál. Mindkét tevékenység a diákok identitástudatát erősíti, alkalmat ad a 12

14 tanórán kívüli nevelésre, formálja a közösséget Személyiség- és közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Pedagógia munkánk egyik alapvető célkitűzése, hogy diákjaink a korszerű szakmai ismeretek elsajátítása mellett kibontakoztathassák képességeiket, egész személyiségük olyan fejlődési utat járhasson be, amelynek során érett, felelősségteljes, dolgozni tudó és akaró, a társadalom és szűkebb környezete számára hasznos, értékes emberré váljanak. Ezen munka elsődleges színtere a tanóra, illetve további lehetőségeket biztosítanak a tanórán kívüli foglalkozások, tanulási, művelődési, sportolási és szórakozási tevékenységek. Mindezeket egészíti ki a Humán Tanácsadó Szolgálat működtetése is iskolánkban Személyiségfejlesztés Pedagógia programunk célja, hogy nevelési, tanítási folyamatunk teret adjon a színes és sokoldalú iskolai életnek és munkának, fejlessze a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, konfliktus- és problémamegoldó képességét, járuljon hozzá életmódjuk, szokásaik, értékekkel történő azonosulásuk stabilizálásához. Ahhoz, hogy mindezt értékként közvetíteni tudjuk diákjaink felé, kellenek a jól képzett tanárok, akik nem csak az adott szakterületükön felkészültek, de rendelkeznek azzal a kommunikációs eszköztárral is, mely lehetővé teszi számukra a helyes konfliktus- és problémakezelést a tanulókkal és kollégákkal, valamint a tágabb környezettel szemben, és mindezt úgy teszik, hogy követendő példaként, referens személyként is élenjárnak. Ennek a tudatos fejlesztésére céloztuk meg a pedagógusok továbbképzéseink körvonalait is. A szakmai fejlődésen túl, a személyiségfejlesztést, a kommunikációs képesség és az asszertivitás kompetenciájának fejlesztését is központi elemmé tettük. A diákok felé megnyilvánuló pedagógiai munkánkban a tanórákon is keressük és próbáljuk felismerni azokat az interperszonális eszközöket, készségeket, melyek javítják a kommunikáció hatékonyságát, amitől javul az emberi kapcsolatok minősége. Erre kifejezetten alkalmas terepet jelentenek a tréningek és a különböző kis csoportos foglalkozások. Pedagógiai munkánk során megjelenő személyiségfejlesztési tevékenységünk négy fő területre bonthatók: a) Az értelem kiművelése /kognitív kompetencia/ Tanulási módok fejlesztése / tapasztalati és értelmező tanulás / Megismerési vágy fejlesztése Felfedezési és alkotásvágy fejlesztése Önfejlesztési igény növelése 13

15 Kognitív képességek fejlesztése /gondolatképzés, tapasztalati következtetés, konfliktusés problémamegoldás/ b) Segítő életmódra nevelés /szociális kompetencia/ A pozitív értékrend elfogadásának és az e szerinti viselkedés, magatartás elsajátításának, a szociális képességek továbbfejlesztésének, a kreativitás növekedésének elősegítése. A szociális viselkedés alapvető szabályainak, a szabálytudatnak az elmélyítése, a döntési szabadság és a felelősségtudat erősítése. Olyan iskolai légkör kialakítása, melyben a tanulók folyamatosan tapasztalhatják, melyek az egyén és a csoport kölcsönös megértésének, segítőkészségének, együttműködésének előnyei illetve hiányuk káros következményei. Olyan iskolai életrend kialakítása, melyben a tanulók biztonságban érzik magukat. Meghatározóan pozitív légkör megteremtése az iskolában a tanulók és pedagógusok viszonyában, ami érzelmi biztonságot ad mindenki számára. Segítő légkör megteremtése. A segítő versengés képességének fejlesztése. c) Az egészséges és kulturált életmódra nevelés /személyes kompetencia/ Az egészséges életmód a szervezet, a pszichikum szükségleteinek optimális kielégítését, működését szolgálja. Az iskola alapvető feladata a személyes kompetencia fejlődésének segítése, ilyenek a befogadóképesség, önkifejezés, egészségvédelem, önértékelő-, önmegismerő- és önfejlesztő képesség. A testi-lelki harmónia alappillére a sikeres, önmegvalósító munkának. Az egészséges és kulturált életmódra nevelés keretében iskolánk alkalmazza projektoktatás módszerét, az iskolai egészségnevelési hét keretében. d) A szakmai képzés alapozása / speciális kompetencia / Tág értelemben vett alkotóképesség, a kreativitás fejlesztése. Tapasztalati alkotóképesség, a tárgyiasítható alkotás lehetőségének megteremtése. Értelmező alkotóképesség Tehetséggondozás, felzárkóztatás A tanítás folyamatában nagyon fontos, hogy az egyéni képességek figyelembe vételével történjen az oktatás, és mindegyik tanuló megkapja a lehetőséget az egyéni maximális teljesítmény megvalósításához. Intézményünk valamennyi pedagógusának feladat, hogy felismerje, és segítse kibontakozni a nagyobb tempójuk, tehetséges gyermekek képességrendszerét, kompetenciáját. Ennek a célnak megvalósításának érdekében iskolánk a következő területeken igyekszik biztosítani tanulói számára a kibontakozás lehetőségét: - csoportbontásban való tanulás megszervezése, 14

16 - differenciált tanórai oktatás - projektmunkák - előzetes tudás felmérés alkalmazása - tanítási órákon kívüli tanulmányi versenyek - egyéb, az iskolai élethez szorosan nem kötődő tehetségek megnyilvánulásaink biztosítása az intézmény rendezvényein, képzőművészeti kiállításain (ILS Galéria) Beilleszkedési, magatartási nehézséggel összefüggő pedagógiai tevékenység A beilleszkedési és magatartási nehézséggel küzdő tanulóink számára a tanórákon is kiemelt figyelmet fordítunk. Pedagógusaink évente felkészítésben vesznek rész, a tekintetben, hogy hogyan lehet kezelni az ebből az állapotból adódó pedagógiai folyamatokat. A diákok személyiségének jellegzetessége, hogy a genetikai adottságok mellett a környezeti befolyások is hatással vannak rájuk. Formálják és módosítják azokat. Mégsem redukálhatjuk le, csak ezen két folyamat szummatív hatására a személyiség alakulását és az esetleges nehézségeit. Mindenképp figyelembe kell vennünk, a szociokulturális környezte mellett, magát a személyiséget szerkezetében és törekvéseiben. A beilleszkedési és magatartási nehézségek kialakulása okán pedig különösen szem előtt kell ezt tartani minden pedagógusnak. Célunk, hogy az ilyen jellegű nehézséggel hozzánk kerülő diákok számára segítsük elő, a közösségbe való integrálódást, konstruktív magatartás formák megvalósulását a pozitív életélmények mentém. Ehhez a következő módszereket és kapcsolatrendszereket alkalmazzuk: - Pedagógiai szemléletünk szerint az első és a legfontosabb segítő kapcsolatrendszer a szülőkkel való rendszeres kapcsolattarás, mely elengedhetetlen az ilyen jellegzetességgel bíró diákjaink esetén. - Preventív pedagógiai tevékenységek, mind a tanórán, mind azon kívül, mint az olyan szociális technikák, melyek nélkülözhetetlenek az ön- és emberismeret fejlesztéséhez. Ilyenek a minta, modellnyújtás, megerősítések, /pl. a buzdítás, dicséret, jutalmazás / és az egyes gyakorlatokhoz kapcsolódó szerepjátékok, amelyek olyan tantárgyakhoz kapcsolódnak, mint pl. kommunikáció, marketing kommunikáció, reklám, hostess elmélet és más gyakorlatias tantárgyak. - Segítő technikák, eljárások, melyek a pedagógusok felől érkező meggyőzés, tudatosítás, ösztönzés, dicséret, normarendszer, elfogadás, illetve empátia tükrözése a diák felé. Különösen fontosnak tartjuk, hogy jutalmazzuk a hosszabb ideig tartó, példamutató magatartást, közösségi munkát, rendkívüli teljesítményeket. A jutalmazás szóban, írásban, oklevél, pénzbeli jutalom formájában nyilvánulhat meg.. Továbbá a keretek tartásához és 15

17 közvetítéséhez némely esetben elengedhetetlen, a fegyelmező módszerek alkalmazása is, melyek szigorúan csak végszükség estén alkalmazzuk, mint pl. a felszólítás, büntetés /szóbeli figyelmeztetés, iskolából/. igazgatói figyelmeztetés, nevelőtestület elé idézés, kizárás az - Szakellátási intézményekkel való együttműködés, mely esetén, az iskola vezetése rendszeres és visszacsatoláson alapuló kooperációs kapcsolatot tart fenn ezen intézményekkel. Ide tartozik az Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Mentálhigiénés tanácsadók (pszichológiai tanácsadó, SOS lelki segély- szolgálat, háziorvos), Esély Pedagógiai Intézet, önkormányzat érintett osztályai, kollégiumok Tanulási kudarcnak kitett tanulók segítése A tanulási kudarcokkal küszködő tanulóink jelentős részénél rosszul alkalmazott tanulási technikák, valamint motivációs problémák állnak a háttérben. A motivációval kapcsolatos gondokon a tanulók jobb megismerésre, önismereti tréningek szervezése révén igyekszünk segíteni. A tanulást eredményesebbé tevő technikákat, módszereket pedig mind a tanórák keretében, mind azokon kívül folyamatosan megismertetjük diákjainkkal. Intézményünk célja, hogy a tanulási kudarcnak kitett tanulóink esetében meg tudjuk valósítani a felzárkóztatást és a képzésekhez szükséges minimális követelményrendszert el tudjuk sajátíttatni. ehhez az egyéni felkészítések (szaktanári korrepetálások) és tréning jellegű tanulás-módszertani foglalkozásokat szervezünk szakemberek segítségével, mind a tanórai keretben, mind a délutáni órákban. A differenciált oktatást, ezen gyerek esetében is megvalósítjuk a tanórai foglalkozásokon is. Iskolánk pedagógusaival szemben támasztott követelmény, hogy ismerje a differenciált oktatás módszertanát és tudja ezt alkalmazni, tartózkodjon a hátrányos megkülönböztetéstől, jelezze, ha ilyen problémával rendelkező tanuló van a diákjai között, értékelésnél vegye figyelembe ezen jellegzetességet, segítse a tanuló magasabb szinten lévő képességeinek előtérbe helyezését és mutasson példát a másság elfogadása terén Ifjúságvédelmi feladatok Az ifjúságvédelmi feladatok végzése a évi CXC. törvény a köznevelésről és a nevelésioktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján történik. Az ifjúságvédelem családpolitikai, nevelési, társadalmi, nemzeti érdek is egyben. A tanórai lehetőségeken túl az iskolai rendezvények keretén belül szervezünk orvos, pszichológus, rendőr, pedagógus szakemberek által vezetett foglalkozásokat, előadásokat, illetve filmvetítéseket, és konzultációkat. Szenvedélybetegségek és drog-megelőzési programot működtetünk, együttműködve a Békéscsabai Városi Rendőrkapitánysággal. Kiemelt figyelmet érdemelnek a következő területek: 3. érzelmi kapcsolatok 4. alkalmazkodási problémák 16

18 5. önértékelés, és annak zavarai 6. baráti és kortársi kapcsolatok Ezen területek fő feladatai: a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett fiatalok megismerése, ügyük figyelemmel kísérése megelőzés, prevenció kiemelt fontossága tanulási problémákkal küszködők segítése, tanulási technikák ismertetése iskolai dohányzás, alkohol- és drog fogyasztás figyelemmel kísérése kritikus esetekben a szülőkkel, ill. a megfelelő ifjúságvédelmi csoportokkal való kapcsolat felvétel drog- és bűnmegelőző programok mentálhigiénés programok Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység Kiemelt célunk, a mai gazdasági világhelyzetet is figyelembe véve, hogy támogassuk azon fiatalokat, akik tanulni vágynak, de szociális helyzetük nem, vagy csak korlátozott mértékben teszi mindezt lehetővé. Számukra az iskolánk fenntartója szociális alapon az egyénileg benyújtott kérelmek alapján támogatást igyekszik nyújtani, mind anyagi, mind taneszközbeli lehetőségekkel Közösségfejlesztés Közösségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek közé tartoznak a különböző iskolai rendezvényeink, hagyományaink, amelyek hatékonyan segítik elő az osztályközösségek összekovácsolódását, az iskola tanulóinak egységes közösségéé való szerveződését. Fontos terület a diákönkormányzat szervezésében folyó közösségi munka, és a diákok spontán együttműködésében létrejövő programok. Az iskolában működő DÖK tanári segítség mellett, önállóan végzi munkáját: szervezi a diák-életet, közös programokat, elsődleges fóruma a tanulói vélemény-nyilvánításnak. Különös figyelmet fordítunk tanulóink esetében a környezettudatos és fogyasztóvédelmi nevelés, valamint az egészségnevelés területeire. Mivel képzéseinkhez, ezen kérdések szorosan kapcsolódnak, a tanórákon és azokon kívül is nagy hangsúlyt fektetnek tanáraink ez értékközvetítésre Rendezvények A rendezvények szervezésénél kiemelten fontosnak tartjuk a közösségi élet kiépítése mellett, hogy a diákok által készített alkotásokat, kiállítások és bemutatók formájában is meg tudjuk jeleníteni. Az iskola által szervezett rendezvényeken megjelenő célcsoport a diákság, illetve a partneri hálózatunk képviselői. Az oktatási intézményben olyan hatékonynak bizonyult nevelést ösztönző rendezvényszervezési módszert alkalmazunk, mely során a szervezői munkát a diákönkormányzat koordinálja. 17

19 Az iskola hagyományai, hagyományos rendezvényei: Évnyitó ünnepség (szeptember hónap) Hagyományosan a tanév első napján kerül megrendezésre. Az igazgató és a tantestület tagjai köszöntik a diákokat, néhány fontos információval szolgálnak a tanévkezdést illetően. ILS Sportnap (szeptember hónap) Az iskola tanulói és teljes nevelőtestülete részt vesz egy egész napos sport rendezvényen, amelyen különböző sportágakban mérik össze tudásukat, ügyességüket egyéniben és csapatban. A legnépszerűbb mérkőzések közé tartoznak a tanár-diák meccsek. A sportnap végén az iskola igazgatója kiosztja a legjobb csapatoknak és egyéni versenyzőknek kijáró díjakat. ILS Gólyabál (október hónap) Az első éves tanulók és új tanárok tiszteletére kerül megrendezésre az ILS Gólyabál. Remek alkalom ez az iskola diákjai számára a megismerkedésre, a kötetlen szórakozásra, az iskolai közösség összekovácsolására. A vetélkedőkkel és tréfás feladatokkal tarkított este zenés-táncos mulattsággal zárul. ILS Mikulás (december hónap) A diákok minden korosztályban örülnek ennek a kedves ünnepnek, amit a tanárok közreműködésével szervezünk. Az iskola és a fenntartó gondoskodik ekkor tanulóink számára egy kis meglepetésről. ILS Bál (február hónap) Ez a bál a végzős tanulók ünnepe, amikor utolsó éves diákjaink saját koreográfiájú tánccal kedveskednek a megjelenteknek. Az igazgató rövid értékelő beszédében búcsúzik a végzős diákoktól. A kellemes hangulatú, közös szórakozás ezt az estét is emlékezetessé szokta tenni. ILS Galéria (március hó) Ezen iskolai rendezvényünkön tanulóink bemutathatják képzőművészeti tehetségük legjavát. A kiállítás igen nagy népszerűségnek örvend minden évben, és a legjobbnak ítélt alkotásokat jutalmazni szoktuk. ILS Nap (április hónap) Ezen a jó hangulatú rendezvényen az iskola minden diákja és a nevelőtestület tagjai vesznek részt. Rendszerint közös játékokkal, vetélkedőkkel tesszük tartalmassá ezt a napot Iskolai partnerek Tanulók 18

20 Iskolánk elsődleges partnerei a nálunk tanuló diákok. A kapcsolattartás fő színtere az iskolai tanítási órák és szünetek, valamint nagy hangsúlyt kap a Diákönkormányzattal való együttműködés. Tanulóink szakmai-tanulmányi előmenetele mellett figyelemmel kísérjük lelki-szellemi fejlődésüket is. Örömmel veszünk minden visszajelzést az iskola elvégzése utáni életútjukról. Felsőoktatási intézmények Intézményünk számos egyetemmel és főiskolával áll kapcsolatban, mind a szakképzés, mind a pedagógus képzés területén. : Szakmai gyakorló helyek bel- és külföldön Számos gyakorlati képző hellyel van iskolánknak együttműködési megállapodása abból a célból, hogy diákjainknak magas színvonalú gyakorlati képzést kapjanak, amely elősegíti szakmai felkészülésüket leendő munkájukra. Folyamatos kapcsolattartásra és eredményes közös munkára törekszünk már meglévő partnereinkkel, továbbá törekszünk újabbak felkutatására, abból a célból, hogy diákjaink minél többrétű tapasztalatra tehessenek szert. Az európai munkaerőpiac nyitottá válása esélyt teremt a külföldi szakmai tapasztalatszerzésre is. Sikeres pályázataink révén egyre több tanulónknak nyílik lehetősége arra, hogy tudását külföldön is gyarapíthassa. Oktatási irányító intézmények Intézményünk kapcsolatot tart a helyi és megyei oktatásirányítási szervekkel, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumával. Eleget teszünk bejelentési és tájékoztatási kötelezettségeinknek a Békés Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya felé Hivatal, és a törvények által meghatározott egyéb érintett szervezet felé. Munkaügyi Központok A regionális munkaügyi központtal együttműködésben igyekszünk elősegíteni végzős diákjaink eredményes elhelyezkedését. Tájékozódunk a keresett szakmák felől, hogy a hozzánk jelentkezőket tanácsokkal láthassuk el a képzés befejezése után várható munkaerő-piaci lehetőségekről. Részt veszünk diákjainkkal a munkaügyi központ által szervezett pályaválasztási vásárokon, rendezvényeken. Arra bíztatjuk tanulóinkat, hogy tegyenek szert minél több információra a kínálkozó álláslehetőségekről. Pályaválasztási kérdésekben vegyék igénybe a munkaügyi központ által biztosított egyéb lehetőségeket (álláskeresési tanácsadás, önismereti csoportok, nyelvvizsga tesztek, stb). A munkaügyi központ a felnőttképző intézmények felügyeletét is ellátja, így ezen a téren is kapcsolatban állunk. 19

A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium

A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium BéKSZI Pedagógiai Program 2008. Hatályos 2010. június 15 Ikt. szám: D-41/2010 A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2008 Jóváhagyásra került Békéscsaba Megyei Jogú Város

Részletesebben

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja A Tatabányai Árpád Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Ezt a Pedagógiai Programot a Tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2013. szeptember 30-ai értekezletén az Iskolaszék, a Szülői Munkaközösség

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalom ISKOLÁNK KÜLDETÉSNYILATKOZATA... 3 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

Pedagógiai Program. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7.

Pedagógiai Program. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7. OM azonosító: 027826 KIK egységkód: 030008 Telefon: +36/76/351-344 Email: vadamk@gmail.com Honlap: www.kutyafuluek.hu

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program Pesti Magyar Színiakadémia Művészeti Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a módosításokkal egybeszerkesztett, a nevelőtestület által 2013. március 22-én elfogadott, az igazgató által jóváhagyott

Részletesebben

CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 1 Figyelembe vett jogszabályok... 4 2 Helyzetelemzés... 4 3 Az intézményekben folyó nevelő-oktató

Részletesebben

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K Ö Z P O N T Ú J S Z Á S Z I V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A Félig sem olyan

Részletesebben

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Pedagógiai program uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Közgazdasági Szakközépiskola opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Hatályos 2014. szeptember 1-től

Hatályos 2014. szeptember 1-től Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfűzfő OM: 037218 Pedagógiai program "Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra."

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT SZAKKÖZÉPISKOLA NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TAGINTÉZMÉNYE 2013. MÁRCIUS

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT SZAKKÖZÉPISKOLA NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TAGINTÉZMÉNYE 2013. MÁRCIUS PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT SZAKKÖZÉPISKOLA NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TAGINTÉZMÉNYE 2013. MÁRCIUS 1 AZ INTÉZMÉNY KÜLDETÉSNYILATKOZATA... 4 1.1 Rövid áttekintés intézményünkről iskolatörténet...

Részletesebben

GÖNCZI FERENC GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

GÖNCZI FERENC GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. GÖNCZI FERENC GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalomjegyzék Iskolánkról...3 Küldetésnyilatkozat...5 Jövőkép...6 NEVELÉSI PROGRAM...7 I. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. 2013 Pedagógiai Program 031593 Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Tartalomjegyzék: 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.3. Fejlesztési területek nevelési célok... 9 1.4. A

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Inczédy György Nyíregyháza, Árok u. 53. PEDAGÓGIAI PROGRAM A.) B.) C.) D.) Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Nyíregyháza, 2004. május 2 Az Inczédy

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Pedagógiai program 2014. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 037313 Az iskola székhelye: 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. Telefon,

Részletesebben

KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd.

KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd. KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd.hu Intézményvezető: Weszprémy Barna Gábor PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 - 2 ISKOLÁNKRÓL... 3 N E V E L É S I P R O G R A M... 4 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 4 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI.. 6 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben