REGULY ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA REGULY ANTAL GRUNDSCHULE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "REGULY ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA REGULY ANTAL GRUNDSCHULE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013"

Átírás

1 REGULY ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA REGULY ANTAL GRUNDSCHULE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Jó és szép dolgokat az ember mindig nemes célból tegyen... Reguly Antal Lasst euch die Kindheit nicht austreiben! Nur wer erwachsen wird und Kind bleibt, ist ein Mensch! Erich Kästner

2 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai Alapértéknek tekintjük Alapelveink és céljaink Az iskolában folyó nevelő-oktató munka feladatai Az iskolában folyó nevelő-oktató munka eszközei és eljárásai A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A személyiségfejlesztés céljai A személyiségfejlesztés feladatai A személyiségfejlesztés formái, helyszínei A személyiségfejlesztés sikerkritériumai A személyiségfejlődés szakaszai A 6-9 éves tanulók jellemzői A 9-12 éves tanulók jellemzői A éves tanulók jellemzői Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az egészségfejlesztés iskolai feladatai Az elsősegély-nyújtási ismeretek elsajátítása A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A közösségi nevelés területei az iskola keretein belül A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok A tanórán kívüli és szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai A diák-önkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai Az osztályközösség fejlesztésének feladatai Az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok Az együttműködés formái a szülők részéről Az együttműködés formái az iskola részéről A tanulók tájékoztatása A nyilvánosság biztosításának helyi lehetőségei A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai A pedagógusok helyi intézményi feladatai Az osztályfőnök feladatai és hatásköre A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység A sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos pedagógiai feladatok Gyengén látó tanulók fejlesztésének általános céljai, feladatai Autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók fejlesztésének általános céljai, feladatai Pszichés fejlődési zavarra küzdő tanulók iskolai fejlesztése Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai feladatok Kiemelten tehetséges tanulókkal kapcsolatos pedagógiai feladatok Az ifjúságvédelmi feladatok ellátása A szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenység

3 7. A tanulói részvétel rendje az intézményi döntési folyamatban A kapcsolattartás formái a szülőkkel, a tanulókkal, az iskola partnereivel Tanulókkal Szülőkkel Külső partnereinkkel Német Önkormányzat Óvodák Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központja További intézmények, egyesületek, szervezetek A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata A tanulmányok alatti vizsgák rendje Általános szabályok A javítóvizsga Az osztályozó vizsga A különbözeti vizsga Az iskolaválasztás, valamint a tanuló átvételének szabályai II. AZ INTÉZMÉNY HELYI TANTERVE A választott kerettanterv megnevezése Óratervek Bővített nyelvoktató forma Sajátos nevelési igényű tanulók Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei: A Nemzeti Alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak helyi megvalósítása A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak helyi megvalósítása Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak helyi megvalósítása A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak helyi megvalósítása Kiemelt fejlesztési feladatok Erkölcsi nevelés Nemzeti öntudat, hazafias nevelés Állampolgárság, demokráciára nevelés Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése A családi életre nevelés A testi és lelki egészségre nevelés Felelősségvállalás másokért, önkéntesség Fenntarthatóság, környezettudatosság Pályaorientáció Gazdasági és pénzügyi nevelés Médiatudatosságra nevelés A tanulás tanítása Mindennapos testnevelés Az iskolánkban alkalmazott sajátos pedagógiai módszerek

4 5.1 Differenciált tanítási órák Csoportmunka és kooperatív tanítási órák Interaktív tananyagok alkalmazása a tanítási órákon Projektek A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések Céljaink Támogató tevékenységek Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A számonkérés módjai Írásbeli beszámoltatás Szóbeli beszámoltatás Gyakorlati beszámoltatás Az ismeretek számonkérésének rendje Az írásbeli számonkérés rendje A szóbeli számonkérés rendje A gyakorlati számonkérés rendje A tanulók tanulmányi munkájának értékelése Az értékelés alapelvei Az értékelés formái Szöveges értékelés Értékelés érdemjegyekkel Az írásbeli számonkérések értékelése A szóbeli számonkérések értékelése A továbbhaladás feltételei A felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei A csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezési elvei A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség kultúrájának megismerését szolgáló tananyag A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek Az őszi mérés értékelése A tavaszi mérés értékelése Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei Az iskola egészségnevelési elvei Célok Feladatok Tanulásszervezési és tartalmi keretek Az iskola környezeti nevelési elvei Célok Feladatok Tanulásszervezési és tartalmi keretek Tanórai keretek A tanulók jutalmazása és fegyelmezése, a magatartás és a szorgalom értékelési elvei

5 14.1 A magatartás értékelésének elvei A szorgalom értékelésének elvei A jutalmazás és fegyelmezés iskolai elvei A tanulók jutalmazásának elvei A tanulók jutalmazásának formái A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei III. MELLÉKLETEK számú melléklet: A nemzetiségi oktatás helyi tanterve számú melléklet: Az osztályfőnöki órák helyi tanterve számú melléklet:az egyes tantárgyak értékelési rendszere számú melléklet: Az iskolai könyvtár pedagógiai programja

6 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 135 éve fennálló intézményünk hagyományainak megfelelően a teljes lakosság nyitott iskolája. Méretei lehetővé teszik a családias körülmények között folyó oktató-nevelőmunkát. Ez a munka a közösség önkéntes együttműködésén alapuló, ugyanakkor az egyén szuverenitását is tiszteletben tartó elvek alapján folyik. Hagyományokban gazdag iskolánk rendeltetésének valljuk még az általános emberi értékek elfogadtatását, tiszteletben tartását, az ennek megfelelő normakövető magatartás kialakítását és gyakoroltatását. 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai 1.1 Alapértéknek tekintjük az egyetemes, nemzeti és magyarországi német nemzetiségi kultúra tiszteletét, a hagyományőrzést; az egészséges nemzettudatot, a tudás megbecsülését és a tudásvágyat, a toleranciát, a másság elfogadását, az empátiát, a gyermekközpontúságot, az önfegyelmet, a példamutatást, az önismeretet és az önértékelést, a kreativitást, az egészséges életmódra való törekvést, a természet védelmét, az ökológiai szemléletet, a szabadidő tartalmas és hasznos eltöltését. 1.2 Alapelveink és céljaink Alapelv: Iskolánkban a tanulók készségeire, képességeire épülő korszerű ismereteket nyújtunk, teljes személyiségüket fejlesztve. Céljaink: tanulóinkból szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges embereket neveljünk, 6

7 olyan ismereteket közöljünk, melyek megalapozzák a tanulók műveltségét, világszemléletét, formálják világképüket és segítik eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben, hozzájárulva a helyes pályaválasztásukhoz, és ahhoz, hogy rugalmasan tudjanak alkalmazkodni a változásokhoz, a tanulóink megismerjék a nemzeti kultúra és történelem eseményeit, személyiségeit és hagyományait, hogy ezek megbecsülése révén táplálódjék bennük a haza, a szülőföld iránti szeretet, tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának legyen becsülete, tanulóinkban alakuljon ki a reális önértékelés képessége tanulóink sajátítsák el és alkalmazzák a kommunikáció írott és íratlan szabályait, fogadják el az érzékszervi, képességbeli, nemzetiségi, vallási különbségeket, legyen fontos számukra egészségük védelme, nevelő oktató munkánkat hassa át az élet és a természet szeretete, a természeti kincsek és az épített örökség megbecsülése. Alapelv: A német nemzetiség identitásának megőrzése és fejlesztése Céljaink: tanulóink ismerjék meg a német nemzetiségi kultúra és történelem eseményeit, kiemelkedő személyiségeit és hagyományait, alakuljon ki a tanulókban a reális nemzetkép és kisebbségkép, tudatosuljon a tanulókban, hogy a nyelv közösségalakító és megtartó erő, a tanulók számára váljanak nyilvánvalóvá a nyelvi és kulturális gazdagság előnyei. Alapelv: Az iskolában olyan légkör megteremtése, ahol tanuló és pedagógus is jól érzi magát. Céljaink: tervszerűen és következetesen, a tanulók egyéni képességeinek és személyiségének figyelembevételével végzett nevelő-oktató munka, szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítása tanuló és tanuló, tanuló és nevelő, szülő és nevelő, nevelő és nevelő között. 7

8 1.3 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka feladatai az általános és széles alapműveltség biztosítása, a tanulási kudarcok megelőzése, a sikeres beilleszkedés elősegítése, az önismeret fejlesztése, a család tiszteletére, megbecsülésére, udvariasságra, figyelmességre, mások szokásainak és tulajdonának a tiszteletben tartására való nevelés, magyar nemzeti kultúra ápolása, hazaszeretetre nevelés, a nemzetiségi német nyelv tanításánál a gyakorlati nyelvi készségek kialakítása, a németség történelmének, szellemi és anyagi kultúrájának megismertetése és ápolása, kisebbségi jogok és gyakorlási módjuk megismertetése. 1.4 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka eszközei és eljárásai Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek. Nevelési módszereink: 1. Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül, személyes kapcsolat révén hat a tanulóra. 2. Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói közösségen keresztül érvényesül. Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások: 1. Szokások kialakítását célzó, beidegző módszerek Közvetlen módszerek - Követelés - Gyakoroltatás - Segítés - Ellenőrzés - Ösztönzés Közvetett módszerek - A tanulói közösség tevékenységének megszervezése - Közös (közelebbi vagy távolabbi) célok kitűzésének elfogadása - Hagyományok kialakítása - Követelés - Ellenőrzés - Ösztönzés 8

9 2. Magatartási modellek bemutatása, közvetítése 3. Tudatosítás (meggyőződés kialakítása) - Elbeszélés - Tények és jelenségek bemutatása - Műalkotások bemutatása - A nevelő személyes példamutatása - Magyarázat, beszélgetés - A tanulók önálló elemző munkája - A nevelő részvétele a tanulói közösség tevékenységében - A követendő egyéni és csoportos minták kiemelése a közösségi életből - Felvilágosítás a betartandó magatartási normákról - Vita 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 2.1 A személyiségfejlesztés céljai a tanulók valamennyi személyiség összetevőjének értelmi, érzelmi, testi, és társas harmonikus és differenciált fejlesztése a pedagógiai programunkban megfogalmazott értékek alapján, lelkileg és testileg olyan egészséges, kiegyensúlyozott tanulók nevelése, akik bíznak önmagukban, képességeikben, tisztában vannak értékeikkel, törekszenek hibáik kijavítására, sikeresen beilleszkednek az osztály és az iskola közösségébe, igényesek iskolai munkájukban, törekednek a minőségi munkavégzésre, és felelősséget vállalnak az általuk okozott hibákért, károkért. 2.2 A személyiségfejlesztés feladatai a tanuló megismerése, a mentálhigiénés feltételek kialakítása, önismeretre, önértékelésre való igény és képesség kialakítása, önbizalom, önkritika, rendszeresség, igényesség, koncentrációs készség kialakítása, kulturált közéleti magatartásra nevelés, a szabadidő hasznos eltöltése iránti igény felkeltése, a szülőkkel való tartalmas együttműködés. 2.3 A személyiségfejlesztés formái, helyszínei szaktanár által közvetített tudás, világkép, emberi értékek, személyes példamutatás, 9

10 egyéni beszélgetések, interaktív tanár-diák kapcsolat, tanítási órák, tanórán kívüli tevékenységek, szülői értekezlet, fogadóóra, nyílt napok. 2.4 A személyiségfejlesztés sikerkritériumai önismereten alapul, feltárja az egyéni lehetőségeket és gátakat, megerősíti az egyén erényeit és képességeit, a tanuló tudja hibáit korrigálni, fejlődik a tanuló magatartási kultúrája, a tanuló viselkedése megfelel iskolánk házi rendjének. 2.5 A személyiségfejlődés szakaszai A személyiségfejlesztés során az iskola figyelembe veszi a különböző fejlődési szakaszok jellemzőit A 6-9 éves tanulók jellemzői nagyfokú mozgás és pihenés igény, alakuló finommotoros koordináció, csoportszerepek stabilizálódása, viták prekonvencionális erkölcs, alacsonyszintű kudarctűrés, nagyfokú elismerés és siker iránti igény, konkrét műveletek kezdete, erős belső motiváció a tanulásra, kialakul az iskolával és a tantárgyakkal szembeni attitűd A 9-12 éves tanulók jellemzői testi növekedés, a nemi érés kezdete, finommotoros koordináció kifejlődése, a kortárs csoport referencia szerepe megnő, gyakori konfliktusok és magatartási problémák, konkrét és kezdődő formális műveletek, a tanulási motiváció csökkenése, a tanulási, tudás és képességbeli különbségek felerősödése. 10

11 2.5.3 A éves tanulók jellemzői testi növekedés, nemi érés, saját testtel való fokozottabb törődés, fáradékonyság, egyértelműen a kortárs csoport az irányadó, elindul a másik nemhez közeledés, áttérés a konvencionális erkölcsre, serdülőkori krízis, identitásválság, formális műveletek, absztrakt fogalmakban való gondolkodás. 3. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az iskolában folyó egészségnevelés kiterjed a testi (szomatikus) egészség, a lelki (pszichés) egészség, a szociális egészség védelmére, harmóniájának alakítására. Célunk, hogy tanulóink korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében. 3.1 Az egészségfejlesztés iskolai feladatai bemutatjuk tanulóinknak és gyakoroltatjuk az egészséges életmódot szolgáló tevékenységi formákat, és az egészségbarát viselkedésformákat, a tanulókat az életkoruknak megfelelő szinten tanórai és tanórán kívüli foglalkozások keretében megismertetjük az egészség megőrzésének szempontjából legfontosabb tudnivalókkal a táplálkozás, az alkohol- és kábítószer-fogyasztás, a dohányzás, a családi és kortárskapcsolatok, a környezet védelme, az aktív életmód, a sport, a személyes higiénia, a szexuális fejlődés területén, motiváljuk és segítjük a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében, ösztönözzük tanulóinkat a mindennapos higiéniás szokások betartására, alkalmazására. biztosítjuk, hogy tanulóink kielégíthessék mozgásigényüket, egészséges és biztonságos környezetet biztosítunk a tanuló fejlődéséhez. A feladatok megvalósítása érdekében együttműködünk: iskolaorvossal védőnővel 11

12 gyermekjólét szolgálattal LOGO Ifjúsági Szolgálattal Nevelési Tanácsadóval sportegyesületekkel 3.2 Az elsősegély-nyújtási ismeretek elsajátítása Iskolánk figyelmet fordít az elsősegély-nyújtási ismeretek elsajátíttatására. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái: a) 1-4. évfolyamon környezetismeret órán b) 5-8. évfolyamon biológia és osztályfőnöki órán Tanulóinknak megtanítjuk a mentő hívásának szabályait. Tudatosítjuk a gyerekekben, hogy a jó elsősegélynyújtó mindent megtesz annak érdekében, hogy a feltétlenül szükséges beavatkozások megtörténhessenek. Nem kezd olyan ellátásba, mely az adott helyszínen felesleges vagy nem kivitelezhető, esetleg kifejezetten káros. Az elsősegélynyújtónak tisztában kell lennie alapvető biológiai, anatómiai ismeretekkel, alapvető elsősegély-nyújtási műfogásokkal, az életveszélyes vagy ahhoz vezető állapotok felismerésével. Mindezekhez fontos a kapcsolatteremtő képesség fejlesztése, amire nagy hangsúlyt helyezünk. Szombathely,,a segítés városa. E program keretében több kollégánk is előzetes felkészítésen vett részt, és az itt szerzett tudásukat folyamatosan továbbadják diákjainknak. 4. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok Az iskolai nevelés legfőbb célja a tanuló minél szélesebb körben történő fejlesztése, felkészítése az életre. A gyermek fejlődése azonban szorosan összefügg és nem választható el a közösségtől, a közösségi neveléstől. Célunk olyan iskolai közösség kialakítása, ahol a gyerekek jól érzik magukat, elismerést, támaszt, biztonságot, igazságos elbírálást kapnak. Nevelői segítséggel közösen tudnak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért összehangolt módon tevékenykednek és az elvégzett munkát tudják értékelni. 12

13 Minden tanuló találja meg a helyét, az útját az életben, társaival való kapcsolatában, hogy eligazodjon a társadalmi együttélés normáiban, szabályaiban. Élete során képes legyen jól dönteni, s társait is erre ösztönözni. A diákok kötődése az iskolai közösségekhez lehetővé teszi az azokon keresztül közvetett módon megvalósuló oktatás és nevelés hatásának erősödését. Ezért is alapvető feladat a közösségben, illetve a közösség által történő nevelés megszervezése és irányítása. Ezért a közösségi nevelés nevelő-oktató munkánk kiemelt területe, jelentős része pedagógiai tevékenységünknek 4.1 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok a közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása, a közösségfejlesztés legfontosabb kialakítandó értékei az önismeret, a jó kapcsolatteremtő készség, az empátia, a tolerancia, a másság elfogadása, a belépő első osztályosok beszoktatási idejében a szokások kialakítása, a beilleszkedés elősegítése, az alapvető emberi viselkedési szabályok megismertetése és gyakoroltatása, a felsőbb évfolyamok csoportjai szerepeket, feladatokat kapnak, vállalnak, amelyekben a megfelelő viselkedést elsajátítják, átveszik a kulturális értékeket, átélik az intézményi szocializációt, a tanuló tudjon és merjen a konfliktusokról beszélni - a felnőttekkel is -, tapasztalja meg, hogy ezek természetesek, s hogy van rájuk megoldás; tanítsuk meg a konfliktusok kezelésére, megoldására. 4.2 A közösségi nevelés területei az iskola keretein belül tanórák, tanórán kívüli és szabadidős iskolai foglalkozások, diákönkormányzat tevékenysége, az osztályközösségek programjai. 13

14 4.2.1 A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok A tanórán résztvevő tanulók egy osztályközösség tagjai, az osztályközösséget pedig a közösségi érdek, közösségi cél, közös értékrend, közös tudat tartja össze. Célunk olyan valódi közösséget formálni, amely képes és hajlandó a közös cél érdekében együttműködni, a közös értékrendet elfogadni, és ennek megfelelően viselkedni, munkálkodni. Ennek érdekében az alábbi feladatok megvalósítására törekszünk: a tanulás támogatása kölcsönös segítségnyújtással, közösségi ellenőrzéssel, a tanulmányi és munkaerkölcs erősítésével, a tanulók kezdeményezéseinek segítése, a közösségi cselekvések kialakításának segítése, fejlesztése, a tanulók önállóságának, öntevékenységének, önigazgató képességének fejlesztése, az egymásért való felelősség érzésének erősítése különböző változatos munkaformákkal A tanórán kívüli és szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai A közösen átélt szabadfoglalkozások érzelemmel teli élményei a közösségfejlesztés kiváló területei. Feladatok: olyan foglalkozások szervezése, melyek fejlesztik a közösséget, erősítik a közösséghez való tartozás érzését, megismertetik a tanulókat a társas együttélés alapvető szabályaival, a séták, kirándulások mélyítsék el a természet iránti tiszteletet, és a környezet iránti felelősség érzését. olyan közösségek létrehozása, amelyek nemcsak befogadják, hanem tevékenységük által elérhetővé és élővé teszik kulturális örökségünket, nemzeti, nemzetiségi, iskolai hagyományainkat, 14

15 a csoporton belüli kapcsolatok erősítése, a csoportokban végzett közös munka során az önismeret elmélyítése, az önfegyelem fejlesztése A diák-önkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai Az iskolai diákönkormányzat a tanulók önirányító, önszervező közössége, melynek keretében önállóan intézik saját ügyeiket. Életkori sajátosságaikból kifolyólag általános iskolánk felső tagozatában működik, de itt is a segítő pedagógus irányítása mellett, sokszor a pedagógusközösséggel együttesen. Feladatok: olyan közös érdekeken alapuló célok kijelölése, amelyek nem sértik az egyéni érdekeket, a már kialakított hagyományok, programok szervezése, lebonyolítása, a régi tevékenységek mellett új hagyományok teremtése, a közösség iránti felelősségérzet (felelősségtudat) kialakítása, fejlesztése, a közösség érdekeit szolgáló, cselekvésre késztető tevékenységek szervezése, olyan tanulóközösség kialakítása, fejlesztése, amely büszke saját közösségének sikereire, értékeli más közösségektől megkülönböztető tulajdonságait. Hagyományaink: egy őszi projektnap szervezése felsős farsang diáknap szervezése Reguly-díj odaítélése, finanszírozása Az osztályközösség fejlesztésének feladatai Az osztály az iskola hagyományos, máig is legfontosabb szerveződése. A tanuló idejének legnagyobb részét az osztályközösségben tölti. Szellemisége, hangulata életre a tanuló egész életére meghatározó. E közösség előtt születik a legtöbb siker, illetve sikertelenség. 15

16 E közösségen múlik, hogy ezeket az élményeket hogyan éli meg a tanuló. Az osztályközösség szervezése, fejlesztése állandó, folyamatos feladat. Feladatok: a tanulók pozitív irányú befolyásolása, az egyéni értékek felismerése, egymás tiszteletben tartása, egymás segítése a tanulásban, a beilleszkedési problémák megoldásában, a másság elfogadása, a tolerancia. A közösség irányításában, alakításában, a problémák felismerésében meghatározó a szerepe az osztályfőnöknek. 4.3 Az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok Az iskolai nevelés, a tanulói személyiség harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a szülői ház és a pedagógusközösség koordinált aktív együttműködése. Ezen együttműködés alapja a gyermek iránt érzett közös nevelési felelősség. A megvalósulás formái: a kölcsönös támogatás és a koordinált pedagógiai tevékenység. Feltétele: a kölcsönös bizalom és a tájékoztatás, az őszinteség. Eredménye: a családi és iskolai nevelés egysége és ennek nyomán kedvezően fejlődő gyermeki személyiség Az együttműködés formái a szülők részéről együttműködő magatartás, nevelési problémák őszinte megbeszélése, közös megoldás keresése, érdeklődő, segítő hozzáállás, aktív részvétel az iskolai rendezvényeken, közreműködés a szervezésben, szponzori segítségnyújtás. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg illetve választott képviselők, tisztségviselők útján közölhetik az iskola vezetőségével, nevelőtestületével. 16

17 4.3.2 Az együttműködés formái az iskola részéről Feladat: a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztályszintű programokról: az iskola igazgatója legalább félévente egyszer a szülői közösség választmányi ülésén vagy az iskolai szintű szülői értekezleten, az osztályfőnökök évente legalább kétszer az osztályok szülői értekezletén a szaktanárok folyamatosan a fogadóórán, a nyílt napokon A tanulók tájékoztatása az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a diákönkormányzat vezetőségének ülésén, a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének ülésén, az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel A nyilvánosság biztosításának helyi lehetőségei az iskolai hirdetőtáblák az iskola honlapja az iskola hangosbemondója A gyakorlati eljárás szabályait az Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend szabályozza. 5. A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai 5.1 A pedagógusok helyi intézményi feladatai A nevelőtestület minden tagjának feladata, hogy a legmagasabb szinten, a lehetőségeket legjobban hasznosítva nevelje, oktassa iskolánk tanulóifjúságát, és az iskola érdekeit szem 17

18 előtt tartva tevékenykedjen. Munkája során a Nemzeti Köznevelési Törvény, a NAT, a nemzetiségi irányelvek, a helyi tanterv és a pedagógiai program alapelveit, értékeit, cél- és feladatrendszerét maradéktalanul betartsa ill. teljesítse. Szakmailag és pedagógiailag képezze magát. Minden pedagógus alapvető kötelessége, hogy az iskolai munka zavartalanságát, eredményességét, és a pedagógiai programokban rögzített célok elérését biztosító feladatokat teljesítse: tartsa be a pedagógiai etika írott és íratlan szabályait, a problémák megbeszélése mindenkor nyíltan, a megfelelő hangnemben történjen meg, tanulóval - szülővel - kollégával - vezetővel egyaránt, irányítsa és értékelje a tanulók munkáját, gondoskodjon a tanulók testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről, figyelembe véve a tanuló egyéni képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét, támogatást nyújtson az értékes személyiségjegyek kibontakoztatásához, hogy ezáltal kialakuljon a gyermekben az önfegyelmezés, az önirányítás, a helyes irányba való egyre önállóbb haladás képessége, közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében, a tanuló életkorának, fejlettségének figyelembevételével elsajátíttassa a közösségi együttműködés magatartási szabályait, és törekedjék azok betartatására, hozzásegítse a tanulót a valóság helyes észlelésére, értékelésére, részt vegyen az ünnepélyek és megemlékezések rendezésében, megszervezésében, az iskola hagyományainak ápolásában, ügyeletet, helyettesítést vállaljon, és a vállalt illetve rábízott feladatokat ellássa, részt vegyen az iskola szülői értekezletein, fogadóórát tartson, tanulás megtanítása, az önállóságra szoktatás. vegyen részt a tehetséggondozásban, és a tanulási nehézséggel küzdők felzárkóztatásában, közreműködjön az iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában. 18

19 5.2 Az osztályfőnök feladatai és hatásköre Az osztályfőnök olyan pedagógiai kompetenciával rendelkező szakember, akinek erkölcsi és jogi felelősséget kell vállalnia valamennyi rábízott tanulóért és az érdekükben kifejtett pedagógiai munkáért. Felelős vezetője az osztály közösségének. Elsősorban az osztályfőnökök jelenítik meg a diákok számára az iskolai elvárásokat, a normákat, emellett az osztályfőnök képes figyelni minden egyes diákra, ő tudja az egész iskolai létet humanizálni. Az osztályfőnököt az igazgató jelöli ki. Feladatai: a tanulók személyiségének alapos, sokoldalú megismerése, differenciált fejlesztése, közösségi tevékenységük irányítása, öntevékenységük és önkormányzó képességük fejlesztése, együttműködik az osztályban tanító pedagógusokkal, felelős osztálya rendjéért, tisztaságáért, az osztályozó értekezleten értékeli osztálya neveltségi szintjét, magatartását, tanulmányi helyzetét, összehangolja az iskola és a család nevelőmunkáját, együttműködik a szülőkkel, a továbbtanulásra jelentkezést megelőzően segíti a pályaválasztási munkát, szükség esetén családlátogatást végez, fogadóórát és szülői értekezletet a munkatervben meghatározott rendben tart, havonta ellenőrzi az osztálynapló és a tájékoztató bejegyzéseit, a tájékoztató könyvben értesíti a szülőket a tanuló magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről, és ellenőrzi, hogy a szülők ezeket a bejegyzéseket figyelemmel kísérték-e, elvégzi az ügyviteli és adminisztrációs teendőket, megírja az anyakönyveket, kitölti a bizonyítványokat, felelős az osztálynapló rendes és folyamatos vezetéséért, a haladási naplóba az órarendet hetenként előre beírja, a bejegyzéseket ellenőrzi, az igazolásokat összeszedi, az osztályzatok számát figyelemmel kíséri, a napló megjegyzés rovatában gondoskodik a jutalmazások- büntetések bejegyzéséről ill. bejegyeztetéséről, a házirendet, a balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályokat az első tanítási napon ismerteti, ellenőrzi a tanulók szakkörre, tanfolyamra, sportegyesületbe való jelentkezését, 19

20 rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység A különleges bánásmódot igénylő tanuló: a) sajátos nevelési igényű, b) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, c) kiemelten tehetséges tanuló. 6.1 A sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos pedagógiai feladatok A sajátos nevelési igényű tanulókat a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet (A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve) figyelembe vételével oktatjuk, illetve fejlesztjük. Részükre a szakvéleményben javasolt fejlesztő eszközöket és felszerelést a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet alapján biztosítjuk. A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése és oktatása esetén a helyi tanterv a fogyatékosság típusához és fokához igazodik. A sajátos nevelési igényű tanulóknak - a mindenkor hatályos jogszabályok szerint - biztosítjuk a habilitációs, rehabilitációs órakeretet. A gyengén látó tanuló egyéni fejlesztést kap, amit az Aranyhíd Oktatási és Nevelési Központ látássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanára biztosít. A sajátos nevelési igényű tanulók oktatása integráltan történik. A sajátos nevelési igényű tanulók köréből intézményünk feladat-ellátási körébe tartozóan az alábbi fogyatékossági típusú és súlyossági fokú tanulókat láthatja el: - ép értelmű gyengén látó, - autisztikus, - beszédsérült, - tanulási zavart mutató (dyslexiás, dysgraphiás, dyscalculiás), - tanulási gyengeséget, nehézséget mutató. Kiválasztásuk és diagnosztizálásuk az alábbi intézmények körébe tartozik: - Látásfogyatékosok Országos Rehabilitációs Szakértői Bizottsága, 20

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák

Tanulmányok alatti vizsgák Tanulmányok alatti vizsgák A vizsgaszabályzat célja. Általános szabályok A vizsgaszabályzat célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI

Részletesebben

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje 3.1.1. Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje A beszámoltatás, számonkérés feladatai a) Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM AZONOSÍTÓ: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A Than Károly Ökoiskolában a tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest,

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, 2017.03.02. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium A tanulók felvételének, átvételének helyi szabályai, a tanulmányok alatti vizsgák követelményei, rendje 2014 Tartalomjegyzék 1. Az általános iskolai

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 1.1. A vizsgaszabályzat célja Vizsgaszabályzatunk célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása, illetve a saját hatáskörben

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

1. A Pedagógiai Program módosulása a szöveges értékelés változása miatt

1. A Pedagógiai Program módosulása a szöveges értékelés változása miatt 2010. A Szent László Katolikus Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítását a szöveges értékelés, a nem szakrendszerű oktatás és Sárvár város Intézményfenntartó Társulásának Közoktatási Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Kinizsi Lakótelepi Tagiskola OM 033966 7400 Kapvár, Búzavirág u. 21. TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az intézmény főja: Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév Gimnáziumi felvételi tájékoztató 2017/2018. tanév Miért érdemes gimnáziumunkat választani? Jó hangulatú iskola. Értéket közvetítő hagyományok, rendezvények, sportolási lehetőségek (úszás, kézilabda, szertorna).

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge 9/A 1. Milyen elvárásai vannak iskolánkkal kapcsolatban? Kérjük, állítson fel fontossági sorrendet az 1-5 skála felhasználásával. Vigyázzon arra, hogy az 1. és 2. helyre maximum két területet jelölhet!

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 2 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 3 1.2 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK...

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

A Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája A Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A Than Károly Ökoiskolában a tanulmányok alatti vizsgák

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium A tanulók felvételének, átvételének helyi szabályai, a tanulmányok alatti vizsgák követelményei, rendje 2013 Tartalomjegyzék 1. Az általános iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Lucfalvi Általános Iskola 116002, 3129 Lucfalva Rákóczi út 36. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései Készítette: Kozák András köznevelési szakértő Tanulói terhelhetőségi küszöbszám Az egyes évfolyamokra a kerettantervben megállapított

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei A tanév alatti vizsgák rendje a pedagógiai program alapján: 2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-22885/2010 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-22885/2010 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-22885/2010 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Általános iskolák Pedagógiai Programjának

Részletesebben

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN A 2016/2017-es tanévre tervezett rendezvények, események A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM 2016/2017. TANÉV MUNKATERVE ALAPJÁN 1 1. A szorgalmi idő 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. alapján:

Részletesebben