SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET TARJÁN ALAPSZABÁLYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET TARJÁN ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET TARJÁN MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA JANUÁR 22-ÉN ELFOGADOTT VÁLTOZAT

2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Az egyesület neve: Sporthorgász Egyesület Tarján 1.2. Az egyesület székhelye: 2831 Tarján, Vadász u Az egyesület alapításának éve: Az egyesület jogi személy Az egyesület vize: Tarján község külterületén 0133/5, 0171/2, 0132/3, 0167/1, 0139/13, 0133/2, 0175/6, 186 helyrajzi számokon nyilvántartott halastó (továbbiakban horgásztó) 1.6. Az egyesület pecsétje: Kör alakban az egyesület neve, alakulásának éve, székhelye, középen horog Az Sporthorgász Egyesület a Ptk ban meghatározott szervezet, amely mködését az egyesületi jogról szóló évi II. törvény alapján fejti ki Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezetünk pártoktól független és pártoknak anyagi vagy egyéb támogatást nem nyújt. II AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATAI 2.) Az egyesület a tagok által létrehozott önkéntes társadalmi szervezet, melynek célja: a) A szabadid hasznos és aktív eltöltése; kedvez lehetségek biztosítása elssorban sporthorgászok számára, b) A horgász sport fejlesztése, népszersítése, c) A társadalmi együttélésre, a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartására nevelés, d) A természet szeretetére és védelmére való nevelés, e) Az egyesületben tömörült tagok érdekképviselete és érdekvédelme. 3.) A horgász egyesület a fent meghatározott célkitzései érdekében biztosítja tagjainak: a) A rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, a horgászattal összefügg szakismeretek gyarapítását. b) A horgászathoz kapcsolódó jogszabályi és más rendelkezéseket, ill. azok változásai megismertetését, c) Korszer halgazdálkodást folytat a kezelésében lév vízterületeken. d) Biztosítja a halállomány védelmét, a Házirend betartását, ill. az Országos Horgászrend szabályainak megtartását. Ezzel összefüggésben együttmködik a hatóságokkal, az orv horgászat és az orv halászat leküzdéséért, a környezetszennyezés megelzéséért és megállításáért. e) Halfogóversenyt és sportrendezvényeket szervez. Alapszabály_vegleges_22jan

3 4.) Az egyesület nem saját tagjai részére sport- és szabadids horgászati lehetséget biztosít. Ezen belül gyerekhorgász, ifjúsági- és féljegyes horgász, valamint felntt horgász jegyeket értékesít. 5.) Az egyesület mködését meghatározó alapelvek Az egyesület a horgásztó partján lév horgászállások számát (137 db horgászállás) állandónak tekinti. Az ún. kis tó sem horgászállással, sem egyéb magáncélú építménnyel nem építhet be. Az egyesület célja, hogy a terület maradjon meg eredeti természeti szépségében, úgy a jelen, mint az utókor számára. Az építési munkákra vonatkozó részletes szabályokat a Házirend tartalmazza. III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA Az egyesület tagjai 6.1) A tagokat megillet jogok és az ket terhel kötelezettségek terjedelme alapján az egyesület tagjai: a) Egyesületi rendes tagok, b) Egyesületi pártoló tagok, 6.2) Az egyesületnél bármely jogon csak az lehet tag, aki egyesület célkitzéseit támogatja, a Házirendet ismeri, az Alapszabályt elfogadja, a belépési- ill. tagdíjakat megfizeti. 7.1) Az egyesületnek teljes jogú felntt tagjai, továbbá anyagi kötelezettségek szempontjából kedvezményezett helyzetben lév, de ugyanakkor tagságok jogok tekintetében korlátozott ifjúsági tagjai lehetnek. Ifjúsági tag a 18. életévét be nem töltött személy lehet. Az ifjúsági tagok figyelembe véve életkorukat szavazati joggal nem rendelkeznek. Ezen belül: - az egyesületnek csak az lehet a tagja, aki nem áll horgászjegy váltásának tilalma alatt, s a horgászatot nem keres tevékenységként folytatja, - az egyesületnek nem magyar állampolgár is lehet a tagja, A.) A rendes tagok jogai 7.) A tagokat jogszabályban foglaltak, továbbá az ifjúsági tagokra vonatkozó korlátozások kivételével egyenl jogok illetik meg, és egyforma kötelességek terhelik. 8.) A rendes tagok jogai: a) a Közgylésen felszólalási, javaslati és szavazati jog illeti meg. b) részt vehet a határozatok, az ajánlások és más döntések meghozatalában. c) Indítványozhatja, hogy valamely kérdést az Ellenrz Bizottság vizsgálja meg. d) A taggylés vagy az elnökség elé terjeszthet minden olyan kérdést, javaslatot, amely az egyesület hatáskörébe tartozik. e) A rendes tagsági jogviszony automatikusan egy horgászati jogot is jelent. Joga van a rendes tagnak horgászati tevékenységet folytatni, de csakis a Házirend rendelkezéseinek betartásával. f) Ha a rendes tag rendelkezik horgászállással, akkor megilleti annak birtoklása, használata, a Házirend szabályainak megfelelen. Alapszabály_vegleges_22jan

4 A rendes tagok kötelezettségei: 9.) A rendes tagok kötelesek: a) Az Alapszabályt, a Közgylés és az egyesület vezet szerveinek határozatait, és a Házirendet megtartani. b) Megfizetni a tagsági és egyéb díjakat, védeni a halvagyont és a közösség tulajdonát. c) A vizek és partjainak tisztasága felett rködni, az esetleges vízszennyezéssel, halpusztulással kapcsolatos észrevételeit haladéktalanul jelenteni. d) A víz minségének megóvása, halvédelem. Ha a rendes tag horgászati jogát szüneteltetni kívánja, akkor lehetsége van csökkentett mérték tagdíj megfizetésére. Ennek mértékét az elnökség határozza meg. A horgászati jog szüneteltetésének maximális ideje: 1 év. B.) Az egyesület pártoló tagja 10.1) Az egyesület pártoló tagja lehet minden olyan természetes személy, aki az egyesület alapszabályát magára nézve köteleznek elfogadja, az egyesület elnöksége a pártoló tagok névsorába felveszi, és a közgylés által meghatározott pártoló tagdíjat megfizeti. A pártoló tagok tagfelvételi kérelmét az egyesület elnökségénél lehet benyújtani. 10.2) Az egyesület pártoló tagjának jogai: a) javaslatokat, észrevételeket tehet az egyesület mködésével kapcsolatban, b) részt vehet az egyesület közgylésén, c) részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben, d) horgászati joggal rendelkezik. 10.3) Az egyesület pártoló tagjának kötelezettségei: a) Az Alapszabályt, a Közgylés és az egyesület vezet szerveinek határozatait, és a Házirendet megtartani, b) pártoló tagdíj megfizetése, c) az egyesület által meghatározott célkitzések erkölcsi támogatása, megvalósításának elsegítése. d) A vizek és partjainak tisztasága felett rködni, az esetleges vízszennyezéssel, halpusztulással kapcsolatos észrevételeit haladéktalanul jelenteni. e) A víz minségének megóvása, halvédelem. IV. A TAGSÁGI VISZONY KELETKEZÉSE ÉS MEGSZNÉSE Belépés 11.1) A mind rendes, mind pártoló tagként történ belépési szándékot az egyesület által rendelkezésre bocsátott Belépési nyilatkozat pontos kitöltésével és aláírásával kell a belépnek kinyilvánítani. A Belépési nyilatkozathoz mellékelnie kell 2 rendes tag ajánlását is. Alapszabály_vegleges_22jan

5 11.2) A felvétel ügyében az elnökség indokolt határozatban dönt. Az elnökség elutasító döntése esetén a belépni szándékozó személy fellebbezéssel élhet a másodfokon eljárni jogosult szervhez, a Közgyléshez, a határozat kézhezvételétl számított 30 napon belül. A fellebbezésrl a legközelebbi közgylés dönt. Döntése ellen az egyesületi önrendelkezési jogra tekintettel további jogorvoslatnak nincs helye. 11.3) A Horgászati alapismeretekkel (állami horgászvizsga) nem rendelkez új belépnek beszámolót kell tennie. Sikertelen vizsga esetén kérelmét el kell utasítani. Tagsági díj 12.1.) Tagsági díj fizetése minden egyesületi tag részére kötelez. Ennen mértékét az éves közgylés állapítja meg. A tagsági díjat évente március 31-éig kell befizetni. A tagdíj megfizetésére pótdíj ráfizetésével április 30-áig van lehetség. A pótdíj mértékét az elnökség állapítja meg. 12.2) Ha a tag április 30-ig sem fizeti meg a tagdíjat, írásbeli felszólítás alapján a felszólítás kézhezvételétl számított legkésbb 15 napon belül van lehetsége a befizetésre. Amennyiben a tag az utolsó határidt is elmulasztja, a Fegyelmi Bizottság indokolt határozatával dönt a tag kizárásáról. 12.3) Ifjúsági és kedvezményezett horgász a tagdíj mértékének maximum 50 %-át fizeti meg. A tagság függetlenül a belépés idpontjától január 1-jétl december 31-éig tart. 13.1) A tagsági jogviszony megsznik: a.) kilépéssel, b.) törléssel, c.) kizárással, d.) a tag halála. Tagság megsznése a) Kilépési, átigazolási szándékot a tárgyév december 31-éig írásban kell bejelenteni. Amennyiben ezen kötelezettségét a tag elmulasztja, a következ évi tagsági díj megfizetésére kötelesi. Ha a díjfizetést nem teljesíti határidre, úgy a Fegyelmi Bizottság indokolt határozata alapján törlik az egyesület tagjai sorából. b) Amennyiben a tag befizetési kötelezettségeit az elre meghatározott határidre nem teljesíti, és erre történ a 15 napos póthatárid biztosításával megküldött fizetési felszólítás ellenére sem tesz eleget, a Fegyelmi Bizottság dönt a tag tagsági jogviszonyának kizárással történ megszüntetésérl. A tagsági jogviszony törlése a tag fizetési kötelezettsége esedékességének idpontjára visszamen hatállyal következik be. c) Kizárás folytán az veszíti el tagságát, akit fegyelmi eljárás során meghozott a Fegyelmi Bizottság indokolt jogers határozattal kizár az egyesület tagjainak sorából. A tagi jogviszony fennállásáig befizetett tagdíjak vissza nem követelhetk. A kizáró határozat ellen a kézhezvételtl számított 15 napon belül a Közgyléshez fellebbezéssel lehet élni, amelyrl a soron következ Közgylésen döntenek. d) Elhalálozás esetén megsznik a tagsági viszony, a befizetett tagdíjakat az egyesület nem fizeti vissza. A tagi jogosultság nem örökölhet. Alapszabály_vegleges_22jan

6 Ha a tagsági jogviszony évközben sznik meg az arra az évre befizetett tagdíjak vissza nem követelhetk. 13.2) Az a tag, akinek tagsági jogviszonya megsznik, horgászatra nem jogosult és köteles Fogási naplóját az Elnökségnek leadni. V. AZ EGYESÜLET SZERVEI ÉS TISZTSÉGVISELI 14.1) Az egyesület szervei: 1) Közgylés 2) Elnökség 3) Ellenrz Bizottság 4) Fegyelmi Bizottság 5) Halrök 14.2) Az egyesület tisztségviseli: 1) Elnök 2) Titkár 3) Gazdasági felels 4) Tógazda 5) Fegyelmi Bizottság elnöke 6) Fellenr 7) Ellenrz Bizottság elnöke 14.3) Az egyesület ügyintéz és képviseleti szerveit a közgylés választja. Az egyesület képviseleti és ügyintéz szerveinek bármely magyar állampolgár, továbbá letelepedési, bevándorlási vagy tartózkodási engedéllyel rendelkez nem magyar állampolgár a tagja lehet, amennyiben a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva. A jelölés feltételei: büntetlen elélet nagykorúság. A választás legfeljebb ötévi idtartamra szól. A választás elkészítését, a választást megelz éven a közgylés által meghatározott számú Jelöl Bizottság szervezi meg. Tisztségviselt ugyanarra a posztra többször is lehet választani. 14.4) Az egyesület elnöke, gazdasági felelse és a felügyel bizottsági tagok nem lehetnek egymás közvetlen hozzátartozói. 14.5) Az egyesület szervei akkor határozatképesek, ha az ülésen tagjaiknak több mint fele jelen van. Ha az ülést határozatképtelenség miatt el kell halasztani, akkor az eredeti napirendi pontokban ismételten összehívott ülés idpontja az eredeti ülés kezdési idpontjától számított fél órán belül az ülést szabályszeren összehívottnak kell tekinteni. Az ismételten összehívott ülést az eredeti napirenden szerepl kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Ez a rendelkezés csak a Közgylésre, de nem az Elnökségre vonatkozik, mivel az Elnökség csak akkor határozatképes, ha az ülésen az elnökségi tagok több mint fele megjelent. A szavazás a személyi kérdések esetében lehetvé tett titkos szavazás kivételével nyílt. Szavazategyenlség esetén az elnök szavazata dönt. Személyi kérdésben megválasztottnak tekintend az, aki a legtöbb szavazatot kapta. Alapszabály_vegleges_22jan

7 A.) A Közgylés 15.1) Az egyesület legfbb szerve a Közgylés, amely: a) elfogadja, módosítja az egyesület Alapszabályát, megválasztja tisztségviselit, b) kimondja az egyesület feloszlását, vagy más egyesülettel történ egyesülését, amelyhez 2/3-os szótöbbség kell, c) megtárgyalja az elnökség éves beszámolóját, meghatározza az egyesület munkájának további irányát, jóváhagyja munkaprogramját, elfogadja az éves költségvetést, d) másodfokon eljár a tag fegyelmi ügyéiben, az elnökségi, ill. a Fegyelmi Bizottsági határozatok ellen benyújtott fellebbezési ügyekben, e) mindazon kérdések, melyet jogszabály vagy Alapszabály a Közgylés hatáskörébe utal. 15.2) A Közgylést rendes ülésére évenként egyszer össze kell hívni (évi rendes Közgylés). Ezen kívül rendkívüli ülést kell összehívni, ha: a) az egyesület tagjainak egyharmada az ülés összehívását ok és cél együttes megjelölésével kéri, b) az Ellenrz Bizottság, illetve az elnökség szükségesnek tartja, c) a felügyel felettes szerv azt írásban indítványozza, d) ha az elnökség létszáma 2 f alá csökken, e) ha a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv elrendeli, f) az Alapszabályban vagy jogszabályban meghatározott egyéb esetben. 15.3) A közgylés összehívása Az évi rendes közgylés idpontját az elnökségnek legalább harminc nappal korábban meg kell állapítania, és annak helyérl, idpontjáról, tervezett napirendjérl és a beterjesztett javaslatokról a szavazásra jogosult tagokat, az Ellenrz Bizottságot tizenöt nappal a közgylés eltt írásban értesíteni kell. A közgylési meghívóban szerepelnie kell annak, hogy amennyiben a közgylés a meghívóban meghirdetett idponttól számított harminc percen belül nem válik határozatképessé, úgy a közgylést ismételten összehívottnak kell tekinteni, amely a megjelentek számától függetlenül is határozatképes. A rendkívüli közgylést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétl számított kilencven napon belül össze kell hívni. A rendkívüli közgylésre egyebekben a rendes közgylésre vonatkozó szabályok az irányadóak. 15.4) A közgylés határozatképessége A közgylésen minden rendes tag egy szavazattal rendelkezik. A közgylés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok 50%-a plusz 1 f jelen van. Az egyesület tagjai által beterjesztett javaslatokat abban az esetben lehet napirendre tzni, amennyiben azokat a közgylés idpontja eltt nyolc nappal az elnökséghez benyújtották. Az e határid után, vagy a közgylésen beterjesztett javaslatok abban az esetben tárgyalhatók, amennyiben annak napirendre tzését a közgylés szótöbbséggel elfogadja. Alapszabály_vegleges_22jan

8 15.5) A közgylés határozathozatala A közgylés határozatait általában nyílt szavazással, egyszer szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlség esetén az elnök szavazata dönt. A közgylés titkos szavazással dönt a hatáskörébe tartozó testületi tagok, tisztségviselk személyérl. A közgylésrl jegyzkönyvet kell készíteni, melyet a Közgylés megkezdésekor megválasztott kett tag hitelesít. A jegyzkönyv vezetésérl a titkár gondoskodik. A Közgylés jegyzkönyvét az Ellenrz Bizottságnak 30 napon belül meg kell küldeni. A jegyzkönyvnek tartalmaznia kell a közgylésen elhangzott lényeges észrevételeket, javaslatokat, valamint határozatokat. B.) Az Elnökség 16.1) Az elnökség az egyesület általános hatáskör végrehajtó szerve, amely gondoskodik a Közgylés határozatainak végrehajtásáról, valamint biztosítja a két Közgylés közötti idszakban az egyesületi munka folyamatosságát. 16.2) Az elnökség elnöke az egyesület elnöke. 16.3) Az elnökségnek négy tagja van: az elnök, a titkár, a gazdasági felels és a tógazda. 16.4) Az elnökség határköre a) Gazdálkodik a Közgylés által reá bízott költségvetési kereteken belül, az egyes rovatok között átcsoportosíthat az egyesületi érdekeknek megfelelen. b) Dönt a halasítások idpontjáról, azok összetételérl. c) Meghatározza az egyesület mködéséhez szükséges díjak, a gazdálkodás körébe tartozó fizetési kötelezettségek mértékét, befizetésének határidejét, az éves tagdíj kivételével. d) Határoz a tagok felvétele, döntése kérdésében. e) Tagjai sorából megválasztja képviselit a szövetség megyei küldöttgylésre. f) Els fokon eljár a választott tisztségviselk fegyelmi ügyeiben. g) Halfogó és egyéb versenyeket ír ki, valamint más rendezvényeket rendez, szervez. h) Kitüntetést ill. jutalmat adhat a legtöbb társadalmi munkát végz, vagy az egyesületnek kiemelkeden nagy hasznot hozó tagnak. 16.5) Az elnökség évenként legalább két alkalommal rendes ülést tart, melyet az elnök hív össze. Rendkívüli ülést kell tartani, ha ezt az elnökség tagjai közül az egyesület elnöke vagy két tagja a napirend megjelölésével kéri. Az elnökségi üléseken az egyesület Ellenrz Bizottságának elnöke, a Fegyelmi Bizottság elnöke, valamint a Fellenr tanácskozási joggal részt vehet. 16.6) Az elnökség tagjai tisztségüket társadalmi megbízatásként látják el, melyért díjazásra nem jogosultak. Az elnökségi tagság az egyesület közgylése által történ megválasztással jön létre. Az elnökség tagjait a közgylés öt évre választja meg. Az elnökségi tagok tisztségükben újraválaszthatók. Az elnöksége maga állapítja meg ügyrendjét és munkatervét. Alapszabály_vegleges_22jan

9 16.7) Az elnökségi tagság megsznik: a.) a mandátum lejártával, b.) felmentéssel, c.) lemondással, d.) elhalálozással, e.) az egyesületi tagság megsznésével. Az egyesület közgylése felmentéssel megszünteti az elnökségi tag megbízatását, amennyiben az elnökségi tag neki fel nem róható okból nem képes eleget tenni megbízatásából ered feladatainak. A felmentést a tisztségviselvel írásban kell közölni. A felmentést a határozatot hozó szerv köteles megindokolni, amely indokolásból a felmentés okának világosan ki kell tnnie. A felment határozatban a tisztségviselt tájékoztatni kell az egyesülési jogról szóló évi II. törvény 10. szerinti jogorvoslati lehetségrl. 16.8) Az elnökség üléseirl jegyzkönyvet kell felvenni. A jegyzkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket, javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. Az ülésen hozott határozatokról az érintett szerveket és személyeket a határozat megküldésével értesíteni kell. 16.9) Az elnökség ülését az egyesület elnöke hívja össze. Az ülés helyérl, idpontjáról és a tárgyalandó napirendekrl - az elterjesztések megküldésével - legalább nyolc nappal korábban értesíteni kell az elnökség tagjait és a meghívottakat. Halaszthatatlanul sürgs esetben az elnök az elnökségi ülést egy nappal korábban telefon útján is összehívhatja ) Az elnökség a tagok több mint felének jelenléte esetén határozatképes. Az elnökség határozatait általában nyílt szavazással, egyszer szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlség esetén az elnök szavazata dönt. Az egyesület Elnöke 17.1) Az elnök feladat- és határköre: a) Képviseli az egyesületet, illetve az Elnökséget. b) Összehívja a Közgylést, az elnökségi üléseket, és az üléseken elnököl. c) Ellenrzi a testületi szervek határozatainak végrehajtását, rködik az egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszer tevékenysége felett. d) A költségvetés keretei között utalványozási jogkört gyakorol. e) A titkárral, ill. a gazdasági felelssel együtt kötelezettséget vállalhat szerzdések megkötésére. 17.2) Az egyesület elnökét a Közgylés választja. Az egyesület titkára 18.1) Hatásköre: a) Segítséget nyújt az elnöknek feladatai ellátásához, valamint az elnök megbízása alapján eljár az egyesület ügyeiben. b) Gondoskodik a Közgylés és az elnökségi ülések jegyzkönyveinek vezetésérl. c) Irányítja, bonyolítja az egyesület írásbeli teendit, levelezéseit. d) Szervezi az egyesületi rendezvényeket. e) Elnökkel együtt szerzdések megkötésénél kötelezettséget vállal. Alapszabály_vegleges_22jan

10 18.2) Az egyesület titkárát a Közgylés választja. Az egyesület gazdasági felelse 19.1) Hatásköre: a) Intézi az egyesület gazdasági ügyeit, rendszeresen beszámol az elnöknek, az elnökségnek és a Közgylésnek az egyesület vagyoni helyzetérl. b) Okmányolt számadásokat vezet a pénz és vagyonkezelésrl. c) Elkészíti az évi költségvetést, zárszámadást, vagyonmérleget. Az elnökség, majd a Közgylés elé terjeszti. d) A rábízott vagyont (pénz, értékpapír, részvény, napijegyek, stb.) tekintetében anyagi felelsséggel tartozik. 19.2) Az egyesület gazdasági felelsét a Közgylés választja. Tógazda 20.1) Az egyesület tógazdáját a Közgylés választja. 20.2) Feladatköre: a) A horgásztó vízminségének folyamatos ellenrzése és megtartása b) A mtárgyak állapotának ellenrzése, karbantartása, állandó üzemi vízszint fenntartása a vízügyi elírásokkal összhangban, c) A horgásztanya üzemeltetése, karbantartása, d) A vízterületre vezet utak karbantartása, az egyesület tulajdonában lév terület rendben tartása, szemétszállítás koordinálása, e) Közremködés a haltelepítésekben, a halállomány védelme, f) A tó téli rzésének szervezése, illetéktelen személyek távoltartása, lékek vágása, g) Közremködik a halfogó versenyek megszervezésében. Fellenr 21.1) Az egyesület fellenrét az Elnökség választja. 21.2) A Fellenr feladatköre: a) A halrök munkájának irányítása, a folyamatos ellenrzés megszervezése, b) Az éves munkájáról a Közgylésnek és az Elnökségnek beszámol. 21.3) A Fellenr mellett 4 halr teljesít szolgálatot. Valamennyi ellenrzésre jogosult halr Horgászellenr igazolvánnyal rendelkezik és az ellenrzés során köteles azt felmutatni. 21.4) A halrök feladatai: a) Az horgászok ellenrzése, a szabálytalankodók figyelmeztetése a halállomány védelme érdekében. b) Sportszer és etikus magatartásával példát mutat a horgászok számára. c) A fegyelmi vétséget elkövet horgásznak jogosult bevonnia a fogási naplóját. d) Közremködnek a halfogó versenyek megszervezésében, lebonyolításában. e) A gyermek és ifjúsági horgászok nevelése, segítése. Alapszabály_vegleges_22jan

11 C.) Az Ellenrz Bizottság 22.1) Az Ellenrz Bizottság elnökét, és 2 tagját a Közgylés választja. Az Ellenrz Bizottság tagjai egyidejleg nem lehetnek az elnökség, ill. a Fegyelmi Bizottságnak tagjai. 22.2) A bizottság köteles ellenrizni az egyesület költségvetésének, valamint a testületi szervek határozatainak végrehajtását, továbbá a Közgylés kivételével az egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszer mködését, különös tekintettel a tulajdonosi érdekek érvényesítésére. Félévenként ellenrzi a pénz- és anyagkezelést, valamint a bizonylati fegyelmet. 22.3) Ha a bizottság ellenrzése folyamán hiányosságot, alapszabályi, jogszabályi, ill. egyesületi érdeket sért magatartást vagy eseményt észlel, arról írásban köteles tájékoztatni az egyesület elnökét. Súlyosabb esetben az ok megjelölésével a bizottság 30 napon belül rendkívüli Közgylést hívhat össze. 22.4) A bizottság elnöke tanácskozási joggal részt vehet az elnökségi üléseken. A bizottság munkaterv alapján dolgozik, és évente beszámol a Közgylésnek. D.) A Fegyelmi Bizottság 23.1) A Fegyelmi Bizottság elnökét és 2 tagját a közgylés választja. A Fegyelmi Bizottságnak 3 f rendes és egy póttagja van. A Fegyelmi Bizottság tagjai egyidejleg nem lehetnek az elnökségnek, ill. az Ellenrz Bizottságnak tagjai 23.2) A Fegyelmi Bizottság els fokon eljár az egyesület tagjainak fegyelmi ügyében. A Fegyelmi Bizottság eljárására a MOHOSZ FEGYELMI SZABÁLYZATÁNAK rendelkezései ill. az egyéb szigorításokat és enyhítéseket tartalmazó Házirend vonatkozik 23.3) A Fegyelmi Bizottság évente beszámol a Közgylésnek. VI. AZ EGYESÜLET VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA 24.1) Az egyesület pénzforgalmát a Tata és Vidéke Takarékszövetkezet Tarjáni Kirendeltségénél vezetett folyószámlán bonyolítja. Az elnökség bármely két tagja együttesen rendelkezik utalványozási joggal. 24.2) Az egyesület házipénztárában Ft, azaz Ötszázezer forint készpénz rizhet. Pénztár-kezelésrl a házipénztár szabályzat rendelkezik. 24.3) Az utalványozásra jogosultak az alapszabállyal ellentétes, számukra felróható vétkes károkozások esetén személyes és anyagi felelsséggel tartoznak. 24.4) Az egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. Az egyesület tagjai az egyesület tartozásaiért a befizetett tagdíjon túlmenen saját vagyonukkal nem felelnek. 24.5) Az egyesület tevékenységi célja szerinti gazdálkodását, valamint gazdasági-, vállalkozási tevékenységét, és az abból származó eredmény megállapítását a társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységérl szóló jogszabályok rendelkezései alapján végzi. Alapszabály_vegleges_22jan

12 VII. AZ EGYESÜLET MEGSZNÉSE 25.1) Az egyesület megsznik: a.) feloszlásának a közgylés által történt kimondásával, b.) más egyesülettel vagy társadalmi szervezettel való egyesüléssel, c.) feloszlatásával, d.) megsznésének megállapításával. 25.2) Az egyesület megsznése esetén vagyonának felhasználásáról az egyesület közgylése rendelkezik. Amennyiben a vagyonról a közgylés nem rendelkezett, továbbá amennyiben az egyesület feloszlatással sznt meg, vagy megsznését állapították meg és vagyonáról nem történt rendelkezés, úgy vagyona a hitelezk kielégítése után állami (önkormányzati) tulajdonba kerül, és azt kulturális célokra kell fordítani. VIII. AZ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA 26.1) Az alapszabály módosítására vonatkozó javaslatot indokolással és szövegtervezettel ellátva a közgylést megelzen legalább harminc nappal az egyesület elnökségéhez kell benyújtani. 26.2) Az elnökség a javaslatot szakérti vizsgálat alá veti és megvitatja. A javaslatot az elnökség saját véleményével kiegészítve a közgylés eltt legalább tizenöt nappal megküldi a szavazati joggal rendelkez egyesületi tagoknak. 26.3) Elnökségi javaslat nélkül amely lehet a javaslatot támogató, módosító, vagy elutasító - az alapszabály-módosítás a közgylésen általában nem tárgyalható. Kivételesen indokolt esetben elnökségi javaslat nélkül is tárgyalható alapszabálymódosítás, abban az esetben, amennyiben az indítványt a jelen lév szavazásra jogosultak közül ötven százalék + egy f támogatja. Alapszabály_vegleges_22jan

13 IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 27.1) Az egyesület tagjai kötelezik magukat arra, hogy a kulturális tevékenységgel, illetleg az egyesületben folytatott tevékenységgel összefüggésben egymással, valamint az egyesülettel keletkezett vitás ügyeiket megpróbálják tárgyalásos úton rendezni, valamint azzal mindaddig nem fordulnak bírósághoz, vagy más hatósághoz, amíg azt az egyesület elnöksége meg nem tárgyalta. Egyebekben a jogorvoslatra az egyesülési jogról szóló évi II. törvény 10. -ának rendelkezései az irányadóak. 27.2) Az egyesület alapszabályában, egyéb szabályzataiban foglalt rendelkezések értelmezésére az egyesület elnöksége jogosult. Az elnökség állásfoglalása az egyesület valamennyi tagjára, illetve szervére nézve kötelez. 27.3) Az egyesület alapszabályát az elnök a Komárom-Esztergom Megyei Bíróságnak nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel és szükséges mellékletekkel együtt benyújtja. Jelen Alapszabályt az Egyesület a január 22-i Közgylésén elfogadta. Fülöp István elnök Alapszabály_vegleges_22jan

A SZEGVÁRI HORGÁSZ, VÍZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATAI

A SZEGVÁRI HORGÁSZ, VÍZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATAI A SZEGVÁRI HORGÁSZ, VÍZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATAI 1. (1) Az Egyesület neve: Szegvári Horgász, Víz- és Környezetvédelmi Egyesület (továbbiakban:

Részletesebben

ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I./1. Klaszter bemutatása, célok: A polgári biztonsági iparág tevékenysége átszövi a modern társadalom életének

Részletesebben

SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2012. május 9.

SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2012. május 9. SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 2012. május 9. I. Általános rendelkezések 1. A Sportiskolák Országos Szövetsége (a továbbiakban szövetség) az

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Snowboard Szövetség (a továbbiakban: MSBSZ) az Egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény, a Ptk, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI és a Sportról

Részletesebben

A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat

A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat Tartalomjegyzék: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 II.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A BUDAPESTI FARKASOK AMERIKAI FUTBALL KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Budapesti Farkasok Amerikai Futball Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben) Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) 2009 2 A Logikusak(k) Kulturális és Sport Egyesület Tagjai az Egyesülési jogról szóló

Részletesebben

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA A vastagított, dőlt betűvel szedett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Az EGYESÜLET ADATAI 1.1. Az Egyesület neve: Futapest Klub Egyesület 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE

FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Fogyatékkal Élők Budapesti Sportszövetsége (a továbbiakban: FÉBSSZ) a Fővárosban működő fogyatékos

Részletesebben

Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület. Alapszabály. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület. Alapszabály. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1 Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület Alapszabály A Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar

Részletesebben

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya az 1989.évi II. tv valamint az 1997. évi CLVI. tv szabályai alapján a változásokkal egységes szerkezetben 10/1 Bendiák Kyokushinkai Közhasznú

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y HÍRKÖZLÉSI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS A L A P S Z A B Á L Y 2013. május A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács Taggyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva A MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL

Részletesebben

A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szakszövetség a Magyar Köztársaságban működő, az ökölvívás sportágban sporttevékenységet folytató jogi személyek, pártoló tagok,

Részletesebben

A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben. (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra.

A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben. (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra. A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra.) - változások dőlt betűvel szedve - 1. oldal I. rész ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló, 1989. évi II. törvény alapján, az alapítók a 2008. május 13.-án megtartott taggyűlésen Egyesületet hoztak létre az alábbiak

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról; a 2011. évi

Részletesebben

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. (1) A Magyar Mőugró Szakszövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) a Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) alapszabályában és a sportról szóló 2004. évi I. Törvényben

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

FOUNDING DECREE. (In Hungarian)

FOUNDING DECREE. (In Hungarian) FOUNDING DECREE (In Hungarian) 1 A Pannon Növény - Biotechnológiai Egyesület (székhelye: 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2, nyilvántartásba vevő bíróság: Székesfehérvári Törvényszék, nyilvántartási szám:

Részletesebben

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17.

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. Jászjákóhalma Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5121 JÁSZJÁKÓHALMA Fő út 27 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2013. 05. 24. napján megtartott közgyűlésen elfogadott, a 2013. 06. 30. és 2014.02.28. megtartott

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET. Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott

DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET. Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott ALAPSZABÁLY amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. 1.) A Társaság neve: Magyar Tervezôgrafikusok és Tipográfusok Társasága

ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. 1.) A Társaság neve: Magyar Tervezôgrafikusok és Tipográfusok Társasága ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1.) A Társaság neve: Magyar Tervezôgrafikusok és Tipográfusok Társasága A Társaság rövidített neve: MATT 2.) A Társaság székhelye: 1012 Budapest, Attila út 105. III.

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben