SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET TARJÁN ALAPSZABÁLYA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET TARJÁN ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET TARJÁN MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA JANUÁR 22-ÉN ELFOGADOTT VÁLTOZAT

2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Az egyesület neve: Sporthorgász Egyesület Tarján 1.2. Az egyesület székhelye: 2831 Tarján, Vadász u Az egyesület alapításának éve: Az egyesület jogi személy Az egyesület vize: Tarján község külterületén 0133/5, 0171/2, 0132/3, 0167/1, 0139/13, 0133/2, 0175/6, 186 helyrajzi számokon nyilvántartott halastó (továbbiakban horgásztó) 1.6. Az egyesület pecsétje: Kör alakban az egyesület neve, alakulásának éve, székhelye, középen horog Az Sporthorgász Egyesület a Ptk ban meghatározott szervezet, amely mködését az egyesületi jogról szóló évi II. törvény alapján fejti ki Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezetünk pártoktól független és pártoknak anyagi vagy egyéb támogatást nem nyújt. II AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATAI 2.) Az egyesület a tagok által létrehozott önkéntes társadalmi szervezet, melynek célja: a) A szabadid hasznos és aktív eltöltése; kedvez lehetségek biztosítása elssorban sporthorgászok számára, b) A horgász sport fejlesztése, népszersítése, c) A társadalmi együttélésre, a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartására nevelés, d) A természet szeretetére és védelmére való nevelés, e) Az egyesületben tömörült tagok érdekképviselete és érdekvédelme. 3.) A horgász egyesület a fent meghatározott célkitzései érdekében biztosítja tagjainak: a) A rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, a horgászattal összefügg szakismeretek gyarapítását. b) A horgászathoz kapcsolódó jogszabályi és más rendelkezéseket, ill. azok változásai megismertetését, c) Korszer halgazdálkodást folytat a kezelésében lév vízterületeken. d) Biztosítja a halállomány védelmét, a Házirend betartását, ill. az Országos Horgászrend szabályainak megtartását. Ezzel összefüggésben együttmködik a hatóságokkal, az orv horgászat és az orv halászat leküzdéséért, a környezetszennyezés megelzéséért és megállításáért. e) Halfogóversenyt és sportrendezvényeket szervez. Alapszabály_vegleges_22jan

3 4.) Az egyesület nem saját tagjai részére sport- és szabadids horgászati lehetséget biztosít. Ezen belül gyerekhorgász, ifjúsági- és féljegyes horgász, valamint felntt horgász jegyeket értékesít. 5.) Az egyesület mködését meghatározó alapelvek Az egyesület a horgásztó partján lév horgászállások számát (137 db horgászállás) állandónak tekinti. Az ún. kis tó sem horgászállással, sem egyéb magáncélú építménnyel nem építhet be. Az egyesület célja, hogy a terület maradjon meg eredeti természeti szépségében, úgy a jelen, mint az utókor számára. Az építési munkákra vonatkozó részletes szabályokat a Házirend tartalmazza. III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA Az egyesület tagjai 6.1) A tagokat megillet jogok és az ket terhel kötelezettségek terjedelme alapján az egyesület tagjai: a) Egyesületi rendes tagok, b) Egyesületi pártoló tagok, 6.2) Az egyesületnél bármely jogon csak az lehet tag, aki egyesület célkitzéseit támogatja, a Házirendet ismeri, az Alapszabályt elfogadja, a belépési- ill. tagdíjakat megfizeti. 7.1) Az egyesületnek teljes jogú felntt tagjai, továbbá anyagi kötelezettségek szempontjából kedvezményezett helyzetben lév, de ugyanakkor tagságok jogok tekintetében korlátozott ifjúsági tagjai lehetnek. Ifjúsági tag a 18. életévét be nem töltött személy lehet. Az ifjúsági tagok figyelembe véve életkorukat szavazati joggal nem rendelkeznek. Ezen belül: - az egyesületnek csak az lehet a tagja, aki nem áll horgászjegy váltásának tilalma alatt, s a horgászatot nem keres tevékenységként folytatja, - az egyesületnek nem magyar állampolgár is lehet a tagja, A.) A rendes tagok jogai 7.) A tagokat jogszabályban foglaltak, továbbá az ifjúsági tagokra vonatkozó korlátozások kivételével egyenl jogok illetik meg, és egyforma kötelességek terhelik. 8.) A rendes tagok jogai: a) a Közgylésen felszólalási, javaslati és szavazati jog illeti meg. b) részt vehet a határozatok, az ajánlások és más döntések meghozatalában. c) Indítványozhatja, hogy valamely kérdést az Ellenrz Bizottság vizsgálja meg. d) A taggylés vagy az elnökség elé terjeszthet minden olyan kérdést, javaslatot, amely az egyesület hatáskörébe tartozik. e) A rendes tagsági jogviszony automatikusan egy horgászati jogot is jelent. Joga van a rendes tagnak horgászati tevékenységet folytatni, de csakis a Házirend rendelkezéseinek betartásával. f) Ha a rendes tag rendelkezik horgászállással, akkor megilleti annak birtoklása, használata, a Házirend szabályainak megfelelen. Alapszabály_vegleges_22jan

4 A rendes tagok kötelezettségei: 9.) A rendes tagok kötelesek: a) Az Alapszabályt, a Közgylés és az egyesület vezet szerveinek határozatait, és a Házirendet megtartani. b) Megfizetni a tagsági és egyéb díjakat, védeni a halvagyont és a közösség tulajdonát. c) A vizek és partjainak tisztasága felett rködni, az esetleges vízszennyezéssel, halpusztulással kapcsolatos észrevételeit haladéktalanul jelenteni. d) A víz minségének megóvása, halvédelem. Ha a rendes tag horgászati jogát szüneteltetni kívánja, akkor lehetsége van csökkentett mérték tagdíj megfizetésére. Ennek mértékét az elnökség határozza meg. A horgászati jog szüneteltetésének maximális ideje: 1 év. B.) Az egyesület pártoló tagja 10.1) Az egyesület pártoló tagja lehet minden olyan természetes személy, aki az egyesület alapszabályát magára nézve köteleznek elfogadja, az egyesület elnöksége a pártoló tagok névsorába felveszi, és a közgylés által meghatározott pártoló tagdíjat megfizeti. A pártoló tagok tagfelvételi kérelmét az egyesület elnökségénél lehet benyújtani. 10.2) Az egyesület pártoló tagjának jogai: a) javaslatokat, észrevételeket tehet az egyesület mködésével kapcsolatban, b) részt vehet az egyesület közgylésén, c) részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben, d) horgászati joggal rendelkezik. 10.3) Az egyesület pártoló tagjának kötelezettségei: a) Az Alapszabályt, a Közgylés és az egyesület vezet szerveinek határozatait, és a Házirendet megtartani, b) pártoló tagdíj megfizetése, c) az egyesület által meghatározott célkitzések erkölcsi támogatása, megvalósításának elsegítése. d) A vizek és partjainak tisztasága felett rködni, az esetleges vízszennyezéssel, halpusztulással kapcsolatos észrevételeit haladéktalanul jelenteni. e) A víz minségének megóvása, halvédelem. IV. A TAGSÁGI VISZONY KELETKEZÉSE ÉS MEGSZNÉSE Belépés 11.1) A mind rendes, mind pártoló tagként történ belépési szándékot az egyesület által rendelkezésre bocsátott Belépési nyilatkozat pontos kitöltésével és aláírásával kell a belépnek kinyilvánítani. A Belépési nyilatkozathoz mellékelnie kell 2 rendes tag ajánlását is. Alapszabály_vegleges_22jan

5 11.2) A felvétel ügyében az elnökség indokolt határozatban dönt. Az elnökség elutasító döntése esetén a belépni szándékozó személy fellebbezéssel élhet a másodfokon eljárni jogosult szervhez, a Közgyléshez, a határozat kézhezvételétl számított 30 napon belül. A fellebbezésrl a legközelebbi közgylés dönt. Döntése ellen az egyesületi önrendelkezési jogra tekintettel további jogorvoslatnak nincs helye. 11.3) A Horgászati alapismeretekkel (állami horgászvizsga) nem rendelkez új belépnek beszámolót kell tennie. Sikertelen vizsga esetén kérelmét el kell utasítani. Tagsági díj 12.1.) Tagsági díj fizetése minden egyesületi tag részére kötelez. Ennen mértékét az éves közgylés állapítja meg. A tagsági díjat évente március 31-éig kell befizetni. A tagdíj megfizetésére pótdíj ráfizetésével április 30-áig van lehetség. A pótdíj mértékét az elnökség állapítja meg. 12.2) Ha a tag április 30-ig sem fizeti meg a tagdíjat, írásbeli felszólítás alapján a felszólítás kézhezvételétl számított legkésbb 15 napon belül van lehetsége a befizetésre. Amennyiben a tag az utolsó határidt is elmulasztja, a Fegyelmi Bizottság indokolt határozatával dönt a tag kizárásáról. 12.3) Ifjúsági és kedvezményezett horgász a tagdíj mértékének maximum 50 %-át fizeti meg. A tagság függetlenül a belépés idpontjától január 1-jétl december 31-éig tart. 13.1) A tagsági jogviszony megsznik: a.) kilépéssel, b.) törléssel, c.) kizárással, d.) a tag halála. Tagság megsznése a) Kilépési, átigazolási szándékot a tárgyév december 31-éig írásban kell bejelenteni. Amennyiben ezen kötelezettségét a tag elmulasztja, a következ évi tagsági díj megfizetésére kötelesi. Ha a díjfizetést nem teljesíti határidre, úgy a Fegyelmi Bizottság indokolt határozata alapján törlik az egyesület tagjai sorából. b) Amennyiben a tag befizetési kötelezettségeit az elre meghatározott határidre nem teljesíti, és erre történ a 15 napos póthatárid biztosításával megküldött fizetési felszólítás ellenére sem tesz eleget, a Fegyelmi Bizottság dönt a tag tagsági jogviszonyának kizárással történ megszüntetésérl. A tagsági jogviszony törlése a tag fizetési kötelezettsége esedékességének idpontjára visszamen hatállyal következik be. c) Kizárás folytán az veszíti el tagságát, akit fegyelmi eljárás során meghozott a Fegyelmi Bizottság indokolt jogers határozattal kizár az egyesület tagjainak sorából. A tagi jogviszony fennállásáig befizetett tagdíjak vissza nem követelhetk. A kizáró határozat ellen a kézhezvételtl számított 15 napon belül a Közgyléshez fellebbezéssel lehet élni, amelyrl a soron következ Közgylésen döntenek. d) Elhalálozás esetén megsznik a tagsági viszony, a befizetett tagdíjakat az egyesület nem fizeti vissza. A tagi jogosultság nem örökölhet. Alapszabály_vegleges_22jan

6 Ha a tagsági jogviszony évközben sznik meg az arra az évre befizetett tagdíjak vissza nem követelhetk. 13.2) Az a tag, akinek tagsági jogviszonya megsznik, horgászatra nem jogosult és köteles Fogási naplóját az Elnökségnek leadni. V. AZ EGYESÜLET SZERVEI ÉS TISZTSÉGVISELI 14.1) Az egyesület szervei: 1) Közgylés 2) Elnökség 3) Ellenrz Bizottság 4) Fegyelmi Bizottság 5) Halrök 14.2) Az egyesület tisztségviseli: 1) Elnök 2) Titkár 3) Gazdasági felels 4) Tógazda 5) Fegyelmi Bizottság elnöke 6) Fellenr 7) Ellenrz Bizottság elnöke 14.3) Az egyesület ügyintéz és képviseleti szerveit a közgylés választja. Az egyesület képviseleti és ügyintéz szerveinek bármely magyar állampolgár, továbbá letelepedési, bevándorlási vagy tartózkodási engedéllyel rendelkez nem magyar állampolgár a tagja lehet, amennyiben a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva. A jelölés feltételei: büntetlen elélet nagykorúság. A választás legfeljebb ötévi idtartamra szól. A választás elkészítését, a választást megelz éven a közgylés által meghatározott számú Jelöl Bizottság szervezi meg. Tisztségviselt ugyanarra a posztra többször is lehet választani. 14.4) Az egyesület elnöke, gazdasági felelse és a felügyel bizottsági tagok nem lehetnek egymás közvetlen hozzátartozói. 14.5) Az egyesület szervei akkor határozatképesek, ha az ülésen tagjaiknak több mint fele jelen van. Ha az ülést határozatképtelenség miatt el kell halasztani, akkor az eredeti napirendi pontokban ismételten összehívott ülés idpontja az eredeti ülés kezdési idpontjától számított fél órán belül az ülést szabályszeren összehívottnak kell tekinteni. Az ismételten összehívott ülést az eredeti napirenden szerepl kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Ez a rendelkezés csak a Közgylésre, de nem az Elnökségre vonatkozik, mivel az Elnökség csak akkor határozatképes, ha az ülésen az elnökségi tagok több mint fele megjelent. A szavazás a személyi kérdések esetében lehetvé tett titkos szavazás kivételével nyílt. Szavazategyenlség esetén az elnök szavazata dönt. Személyi kérdésben megválasztottnak tekintend az, aki a legtöbb szavazatot kapta. Alapszabály_vegleges_22jan

7 A.) A Közgylés 15.1) Az egyesület legfbb szerve a Közgylés, amely: a) elfogadja, módosítja az egyesület Alapszabályát, megválasztja tisztségviselit, b) kimondja az egyesület feloszlását, vagy más egyesülettel történ egyesülését, amelyhez 2/3-os szótöbbség kell, c) megtárgyalja az elnökség éves beszámolóját, meghatározza az egyesület munkájának további irányát, jóváhagyja munkaprogramját, elfogadja az éves költségvetést, d) másodfokon eljár a tag fegyelmi ügyéiben, az elnökségi, ill. a Fegyelmi Bizottsági határozatok ellen benyújtott fellebbezési ügyekben, e) mindazon kérdések, melyet jogszabály vagy Alapszabály a Közgylés hatáskörébe utal. 15.2) A Közgylést rendes ülésére évenként egyszer össze kell hívni (évi rendes Közgylés). Ezen kívül rendkívüli ülést kell összehívni, ha: a) az egyesület tagjainak egyharmada az ülés összehívását ok és cél együttes megjelölésével kéri, b) az Ellenrz Bizottság, illetve az elnökség szükségesnek tartja, c) a felügyel felettes szerv azt írásban indítványozza, d) ha az elnökség létszáma 2 f alá csökken, e) ha a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv elrendeli, f) az Alapszabályban vagy jogszabályban meghatározott egyéb esetben. 15.3) A közgylés összehívása Az évi rendes közgylés idpontját az elnökségnek legalább harminc nappal korábban meg kell állapítania, és annak helyérl, idpontjáról, tervezett napirendjérl és a beterjesztett javaslatokról a szavazásra jogosult tagokat, az Ellenrz Bizottságot tizenöt nappal a közgylés eltt írásban értesíteni kell. A közgylési meghívóban szerepelnie kell annak, hogy amennyiben a közgylés a meghívóban meghirdetett idponttól számított harminc percen belül nem válik határozatképessé, úgy a közgylést ismételten összehívottnak kell tekinteni, amely a megjelentek számától függetlenül is határozatképes. A rendkívüli közgylést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétl számított kilencven napon belül össze kell hívni. A rendkívüli közgylésre egyebekben a rendes közgylésre vonatkozó szabályok az irányadóak. 15.4) A közgylés határozatképessége A közgylésen minden rendes tag egy szavazattal rendelkezik. A közgylés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok 50%-a plusz 1 f jelen van. Az egyesület tagjai által beterjesztett javaslatokat abban az esetben lehet napirendre tzni, amennyiben azokat a közgylés idpontja eltt nyolc nappal az elnökséghez benyújtották. Az e határid után, vagy a közgylésen beterjesztett javaslatok abban az esetben tárgyalhatók, amennyiben annak napirendre tzését a közgylés szótöbbséggel elfogadja. Alapszabály_vegleges_22jan

8 15.5) A közgylés határozathozatala A közgylés határozatait általában nyílt szavazással, egyszer szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlség esetén az elnök szavazata dönt. A közgylés titkos szavazással dönt a hatáskörébe tartozó testületi tagok, tisztségviselk személyérl. A közgylésrl jegyzkönyvet kell készíteni, melyet a Közgylés megkezdésekor megválasztott kett tag hitelesít. A jegyzkönyv vezetésérl a titkár gondoskodik. A Közgylés jegyzkönyvét az Ellenrz Bizottságnak 30 napon belül meg kell küldeni. A jegyzkönyvnek tartalmaznia kell a közgylésen elhangzott lényeges észrevételeket, javaslatokat, valamint határozatokat. B.) Az Elnökség 16.1) Az elnökség az egyesület általános hatáskör végrehajtó szerve, amely gondoskodik a Közgylés határozatainak végrehajtásáról, valamint biztosítja a két Közgylés közötti idszakban az egyesületi munka folyamatosságát. 16.2) Az elnökség elnöke az egyesület elnöke. 16.3) Az elnökségnek négy tagja van: az elnök, a titkár, a gazdasági felels és a tógazda. 16.4) Az elnökség határköre a) Gazdálkodik a Közgylés által reá bízott költségvetési kereteken belül, az egyes rovatok között átcsoportosíthat az egyesületi érdekeknek megfelelen. b) Dönt a halasítások idpontjáról, azok összetételérl. c) Meghatározza az egyesület mködéséhez szükséges díjak, a gazdálkodás körébe tartozó fizetési kötelezettségek mértékét, befizetésének határidejét, az éves tagdíj kivételével. d) Határoz a tagok felvétele, döntése kérdésében. e) Tagjai sorából megválasztja képviselit a szövetség megyei küldöttgylésre. f) Els fokon eljár a választott tisztségviselk fegyelmi ügyeiben. g) Halfogó és egyéb versenyeket ír ki, valamint más rendezvényeket rendez, szervez. h) Kitüntetést ill. jutalmat adhat a legtöbb társadalmi munkát végz, vagy az egyesületnek kiemelkeden nagy hasznot hozó tagnak. 16.5) Az elnökség évenként legalább két alkalommal rendes ülést tart, melyet az elnök hív össze. Rendkívüli ülést kell tartani, ha ezt az elnökség tagjai közül az egyesület elnöke vagy két tagja a napirend megjelölésével kéri. Az elnökségi üléseken az egyesület Ellenrz Bizottságának elnöke, a Fegyelmi Bizottság elnöke, valamint a Fellenr tanácskozási joggal részt vehet. 16.6) Az elnökség tagjai tisztségüket társadalmi megbízatásként látják el, melyért díjazásra nem jogosultak. Az elnökségi tagság az egyesület közgylése által történ megválasztással jön létre. Az elnökség tagjait a közgylés öt évre választja meg. Az elnökségi tagok tisztségükben újraválaszthatók. Az elnöksége maga állapítja meg ügyrendjét és munkatervét. Alapszabály_vegleges_22jan

9 16.7) Az elnökségi tagság megsznik: a.) a mandátum lejártával, b.) felmentéssel, c.) lemondással, d.) elhalálozással, e.) az egyesületi tagság megsznésével. Az egyesület közgylése felmentéssel megszünteti az elnökségi tag megbízatását, amennyiben az elnökségi tag neki fel nem róható okból nem képes eleget tenni megbízatásából ered feladatainak. A felmentést a tisztségviselvel írásban kell közölni. A felmentést a határozatot hozó szerv köteles megindokolni, amely indokolásból a felmentés okának világosan ki kell tnnie. A felment határozatban a tisztségviselt tájékoztatni kell az egyesülési jogról szóló évi II. törvény 10. szerinti jogorvoslati lehetségrl. 16.8) Az elnökség üléseirl jegyzkönyvet kell felvenni. A jegyzkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket, javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. Az ülésen hozott határozatokról az érintett szerveket és személyeket a határozat megküldésével értesíteni kell. 16.9) Az elnökség ülését az egyesület elnöke hívja össze. Az ülés helyérl, idpontjáról és a tárgyalandó napirendekrl - az elterjesztések megküldésével - legalább nyolc nappal korábban értesíteni kell az elnökség tagjait és a meghívottakat. Halaszthatatlanul sürgs esetben az elnök az elnökségi ülést egy nappal korábban telefon útján is összehívhatja ) Az elnökség a tagok több mint felének jelenléte esetén határozatképes. Az elnökség határozatait általában nyílt szavazással, egyszer szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlség esetén az elnök szavazata dönt. Az egyesület Elnöke 17.1) Az elnök feladat- és határköre: a) Képviseli az egyesületet, illetve az Elnökséget. b) Összehívja a Közgylést, az elnökségi üléseket, és az üléseken elnököl. c) Ellenrzi a testületi szervek határozatainak végrehajtását, rködik az egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszer tevékenysége felett. d) A költségvetés keretei között utalványozási jogkört gyakorol. e) A titkárral, ill. a gazdasági felelssel együtt kötelezettséget vállalhat szerzdések megkötésére. 17.2) Az egyesület elnökét a Közgylés választja. Az egyesület titkára 18.1) Hatásköre: a) Segítséget nyújt az elnöknek feladatai ellátásához, valamint az elnök megbízása alapján eljár az egyesület ügyeiben. b) Gondoskodik a Közgylés és az elnökségi ülések jegyzkönyveinek vezetésérl. c) Irányítja, bonyolítja az egyesület írásbeli teendit, levelezéseit. d) Szervezi az egyesületi rendezvényeket. e) Elnökkel együtt szerzdések megkötésénél kötelezettséget vállal. Alapszabály_vegleges_22jan

10 18.2) Az egyesület titkárát a Közgylés választja. Az egyesület gazdasági felelse 19.1) Hatásköre: a) Intézi az egyesület gazdasági ügyeit, rendszeresen beszámol az elnöknek, az elnökségnek és a Közgylésnek az egyesület vagyoni helyzetérl. b) Okmányolt számadásokat vezet a pénz és vagyonkezelésrl. c) Elkészíti az évi költségvetést, zárszámadást, vagyonmérleget. Az elnökség, majd a Közgylés elé terjeszti. d) A rábízott vagyont (pénz, értékpapír, részvény, napijegyek, stb.) tekintetében anyagi felelsséggel tartozik. 19.2) Az egyesület gazdasági felelsét a Közgylés választja. Tógazda 20.1) Az egyesület tógazdáját a Közgylés választja. 20.2) Feladatköre: a) A horgásztó vízminségének folyamatos ellenrzése és megtartása b) A mtárgyak állapotának ellenrzése, karbantartása, állandó üzemi vízszint fenntartása a vízügyi elírásokkal összhangban, c) A horgásztanya üzemeltetése, karbantartása, d) A vízterületre vezet utak karbantartása, az egyesület tulajdonában lév terület rendben tartása, szemétszállítás koordinálása, e) Közremködés a haltelepítésekben, a halállomány védelme, f) A tó téli rzésének szervezése, illetéktelen személyek távoltartása, lékek vágása, g) Közremködik a halfogó versenyek megszervezésében. Fellenr 21.1) Az egyesület fellenrét az Elnökség választja. 21.2) A Fellenr feladatköre: a) A halrök munkájának irányítása, a folyamatos ellenrzés megszervezése, b) Az éves munkájáról a Közgylésnek és az Elnökségnek beszámol. 21.3) A Fellenr mellett 4 halr teljesít szolgálatot. Valamennyi ellenrzésre jogosult halr Horgászellenr igazolvánnyal rendelkezik és az ellenrzés során köteles azt felmutatni. 21.4) A halrök feladatai: a) Az horgászok ellenrzése, a szabálytalankodók figyelmeztetése a halállomány védelme érdekében. b) Sportszer és etikus magatartásával példát mutat a horgászok számára. c) A fegyelmi vétséget elkövet horgásznak jogosult bevonnia a fogási naplóját. d) Közremködnek a halfogó versenyek megszervezésében, lebonyolításában. e) A gyermek és ifjúsági horgászok nevelése, segítése. Alapszabály_vegleges_22jan

11 C.) Az Ellenrz Bizottság 22.1) Az Ellenrz Bizottság elnökét, és 2 tagját a Közgylés választja. Az Ellenrz Bizottság tagjai egyidejleg nem lehetnek az elnökség, ill. a Fegyelmi Bizottságnak tagjai. 22.2) A bizottság köteles ellenrizni az egyesület költségvetésének, valamint a testületi szervek határozatainak végrehajtását, továbbá a Közgylés kivételével az egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszer mködését, különös tekintettel a tulajdonosi érdekek érvényesítésére. Félévenként ellenrzi a pénz- és anyagkezelést, valamint a bizonylati fegyelmet. 22.3) Ha a bizottság ellenrzése folyamán hiányosságot, alapszabályi, jogszabályi, ill. egyesületi érdeket sért magatartást vagy eseményt észlel, arról írásban köteles tájékoztatni az egyesület elnökét. Súlyosabb esetben az ok megjelölésével a bizottság 30 napon belül rendkívüli Közgylést hívhat össze. 22.4) A bizottság elnöke tanácskozási joggal részt vehet az elnökségi üléseken. A bizottság munkaterv alapján dolgozik, és évente beszámol a Közgylésnek. D.) A Fegyelmi Bizottság 23.1) A Fegyelmi Bizottság elnökét és 2 tagját a közgylés választja. A Fegyelmi Bizottságnak 3 f rendes és egy póttagja van. A Fegyelmi Bizottság tagjai egyidejleg nem lehetnek az elnökségnek, ill. az Ellenrz Bizottságnak tagjai 23.2) A Fegyelmi Bizottság els fokon eljár az egyesület tagjainak fegyelmi ügyében. A Fegyelmi Bizottság eljárására a MOHOSZ FEGYELMI SZABÁLYZATÁNAK rendelkezései ill. az egyéb szigorításokat és enyhítéseket tartalmazó Házirend vonatkozik 23.3) A Fegyelmi Bizottság évente beszámol a Közgylésnek. VI. AZ EGYESÜLET VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA 24.1) Az egyesület pénzforgalmát a Tata és Vidéke Takarékszövetkezet Tarjáni Kirendeltségénél vezetett folyószámlán bonyolítja. Az elnökség bármely két tagja együttesen rendelkezik utalványozási joggal. 24.2) Az egyesület házipénztárában Ft, azaz Ötszázezer forint készpénz rizhet. Pénztár-kezelésrl a házipénztár szabályzat rendelkezik. 24.3) Az utalványozásra jogosultak az alapszabállyal ellentétes, számukra felróható vétkes károkozások esetén személyes és anyagi felelsséggel tartoznak. 24.4) Az egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. Az egyesület tagjai az egyesület tartozásaiért a befizetett tagdíjon túlmenen saját vagyonukkal nem felelnek. 24.5) Az egyesület tevékenységi célja szerinti gazdálkodását, valamint gazdasági-, vállalkozási tevékenységét, és az abból származó eredmény megállapítását a társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységérl szóló jogszabályok rendelkezései alapján végzi. Alapszabály_vegleges_22jan

12 VII. AZ EGYESÜLET MEGSZNÉSE 25.1) Az egyesület megsznik: a.) feloszlásának a közgylés által történt kimondásával, b.) más egyesülettel vagy társadalmi szervezettel való egyesüléssel, c.) feloszlatásával, d.) megsznésének megállapításával. 25.2) Az egyesület megsznése esetén vagyonának felhasználásáról az egyesület közgylése rendelkezik. Amennyiben a vagyonról a közgylés nem rendelkezett, továbbá amennyiben az egyesület feloszlatással sznt meg, vagy megsznését állapították meg és vagyonáról nem történt rendelkezés, úgy vagyona a hitelezk kielégítése után állami (önkormányzati) tulajdonba kerül, és azt kulturális célokra kell fordítani. VIII. AZ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA 26.1) Az alapszabály módosítására vonatkozó javaslatot indokolással és szövegtervezettel ellátva a közgylést megelzen legalább harminc nappal az egyesület elnökségéhez kell benyújtani. 26.2) Az elnökség a javaslatot szakérti vizsgálat alá veti és megvitatja. A javaslatot az elnökség saját véleményével kiegészítve a közgylés eltt legalább tizenöt nappal megküldi a szavazati joggal rendelkez egyesületi tagoknak. 26.3) Elnökségi javaslat nélkül amely lehet a javaslatot támogató, módosító, vagy elutasító - az alapszabály-módosítás a közgylésen általában nem tárgyalható. Kivételesen indokolt esetben elnökségi javaslat nélkül is tárgyalható alapszabálymódosítás, abban az esetben, amennyiben az indítványt a jelen lév szavazásra jogosultak közül ötven százalék + egy f támogatja. Alapszabály_vegleges_22jan

13 IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 27.1) Az egyesület tagjai kötelezik magukat arra, hogy a kulturális tevékenységgel, illetleg az egyesületben folytatott tevékenységgel összefüggésben egymással, valamint az egyesülettel keletkezett vitás ügyeiket megpróbálják tárgyalásos úton rendezni, valamint azzal mindaddig nem fordulnak bírósághoz, vagy más hatósághoz, amíg azt az egyesület elnöksége meg nem tárgyalta. Egyebekben a jogorvoslatra az egyesülési jogról szóló évi II. törvény 10. -ának rendelkezései az irányadóak. 27.2) Az egyesület alapszabályában, egyéb szabályzataiban foglalt rendelkezések értelmezésére az egyesület elnöksége jogosult. Az elnökség állásfoglalása az egyesület valamennyi tagjára, illetve szervére nézve kötelez. 27.3) Az egyesület alapszabályát az elnök a Komárom-Esztergom Megyei Bíróságnak nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel és szükséges mellékletekkel együtt benyújtja. Jelen Alapszabályt az Egyesület a január 22-i Közgylésén elfogadta. Fülöp István elnök Alapszabály_vegleges_22jan

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

AZ ERDÉSZETI HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. Az egyesület neve, célja és feladata 1..

AZ ERDÉSZETI HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. Az egyesület neve, célja és feladata 1.. AZ ERDÉSZETI HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület neve, célja és feladata 1.. 1./ Az egyesület neve: Erdészeti Horgász Egyesület (továbbiakban: egyesület) 2./ Az egyesület székhelye: 9245. Mosonszolnok,

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

A Fehérvár és Környéke Horgászegyesület ALAPSZABÁLYA

A Fehérvár és Környéke Horgászegyesület ALAPSZABÁLYA A Fehérvár és Környéke Horgászegyesület ALAPSZABÁLYA 1.. 1. Az egyesület neve: Fehérvár és Környéke Horgászegyesület 2. Rövidített név: FKHE 3. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Budai út 92. 4. Levelezési

Részletesebben

Magyar Anatómus Társaság

Magyar Anatómus Társaság Magyar Anatómus Társaság alapszabálya. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A társaság a./ neve : Magyar Anatómus Társaság (MAT) b./ székhelye : Budapest c./ működési területe: Magyarország d./ pecsétje:

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

BALASSAGYARMATI MIKSZÁTH KÁLMÁN HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.. I. Az egyesület neve, célja és feladata. II. Az egyesület célja

BALASSAGYARMATI MIKSZÁTH KÁLMÁN HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.. I. Az egyesület neve, célja és feladata. II. Az egyesület célja BALASSAGYARMATI MIKSZÁTH KÁLMÁN HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.. I. Az egyesület neve, célja és feladata 1. Az egyesület neve: Balassagyarmati Mikszáth Kálmán Horgász Egyesület 2. Székhelye: 2660 Balassagyarmat,

Részletesebben

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET Alapszabály I. Az egyesület neve, székhelye, bélyegzője 1. a. Az egyesület neve: ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET b. Az egyesület székhelye: 1047 Budapest IV., Attila utca 150. c.

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Rokka Horgász Egyesület Békéscsaba Bajza u. 11. A Rokka Horgász Egyesület ALAPSZABÁLYA. Békéscsaba 2013. március 14.

Rokka Horgász Egyesület Békéscsaba Bajza u. 11. A Rokka Horgász Egyesület ALAPSZABÁLYA. Békéscsaba 2013. március 14. Rokka Horgász Egyesület Békéscsaba Bajza u. 11 A Rokka Horgász Egyesület ALAPSZABÁLYA Békéscsaba 2013. március 14. I. Az egyesület neve, célja és feladata 1. Az egyesület neve: Rokka Horgász Egyesület

Részletesebben

A FELSDUNAI VÍZI POLGÁRR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

A FELSDUNAI VÍZI POLGÁRR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések A FELSDUNAI VÍZI POLGÁRR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések II. A társadalmi szervezet tagsága III. A társadalmi szervezet szervezete és a hatáskörök IV. A társadalmi szervezet pénzügyi

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF BÖRTÖNÜGYI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ EÖTVÖS JÓZSEF BÖRTÖNÜGYI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ EÖTVÖS JÓZSEF BÖRTÖNÜGYI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Eötvös József Börtönügyi Egyesület 2. Jogállása: közhasznú egyesület 3. Az Egyesület székhelye: 3980

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Lőrinci Város Sport Club Sportegyesület Rövidített neve: LVSC 1.2. Az egyesület székhelye: 3024

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Békatutaj Szabadidősport Egyesület (továbbiakban: egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő,

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

TARNAMENTI HORGÁSZ EGYESÜLET JÁSZDÓZSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A 2 0 1 1. Az egyesület célja, neve és feladata

TARNAMENTI HORGÁSZ EGYESÜLET JÁSZDÓZSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A 2 0 1 1. Az egyesület célja, neve és feladata 1 TARNAMENTI HORGÁSZ EGYESÜLET J Á S Z D Ó Z S A EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A 2 0 1 1. Az egyesület célja, neve és feladata 1. Az egyesület neve: TARNAMENTI HORGÁSZ EGYESÜLET JÁSZDÓZSA

Részletesebben

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Kapos Íjász Egyesület (a továbbiakban sportegyesület) az önkéntesség elvén létrehozott, az egyesülési jogról alkotott 1989. Évi

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

MARCALI ÉS VIDÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. (a Közgyűlés 2009./02./14./8. sz. határozatának módosításaival egységes szerkezetben)

MARCALI ÉS VIDÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. (a Közgyűlés 2009./02./14./8. sz. határozatának módosításaival egységes szerkezetben) MARCALI ÉS VIDÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a Közgyűlés 2009./02./14./8. sz. határozatának módosításaival egységes szerkezetben) A módosítások dőlt betűvel szerepelnek. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya 1./ A sportegyesület neve: Jánossomorjai Sportegyesület /rövidítve: JSE/ I. Székhelye: Jánossomorja Ibolya u. 1. Színe: Kék-fehér Zászlaja: Kék-fehér Alapításának

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA -1- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet neve: ÉRD Városi Rádióklub Sport Egyesület (továbbiakban civil egyesület) 2. Az egyesület a Magyar Honvédelmi

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI VÍZMŰ SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

BÉKÉSCSABAI VÍZMŰ SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA BÉKÉSCSABAI VÍZMŰ SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Békéscsaba, 2013. 1 1. Az egyesület neve, célja és feladata (1) Az egyesület neve: Békéscsabai Vízmű Sporthorgász Egyesület (2) Székhelye: 5600 Békéscsaba,

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Rákosmente Kerékpáros Sport és Szabadidő Egyesület (továbbiakban: Egyesület) alakuló Közgyűlése az Egyesülési jogról szóló 1989. évi

Részletesebben

BALATONKENESEI HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

BALATONKENESEI HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA BALATONKENESEI HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1. Az egyesület neve, célja, jogállása és feladata: o Az egyesület neve: Balatonkenesei Horgászegyesület o Székhelye: Balatonkenese, Csónakos utca 6. o Pecsétje:

Részletesebben

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA l. Az egyesület neve: ARRABO Szabadidősport Egyesület. Rövidítve: ARRABO Sz. E. 2. Székhelye: Szombathely, Malom u. 8. 3. Működési területe országos. 4. Színei:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL (A MÓDOSÍTÁSOK A TAGOK 2014/3., 2014/4., 2014/6. ÉS 2014/7.SZÁMÚ HATÁROZATAIN ALAPULNAK. A MÓDOSÍTÁSOKAT DŐLT BETŰS SZEDÉS JELZI.) Franciaországi Ösztöndíjasok

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

Hernádszentandrási Sport Egyesület

Hernádszentandrási Sport Egyesület Hernádszentandrási Sport Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Hernádszentandrási Sport Egyesület Rövidítése: HSE Színe: fekete-fehér Alapításának éve: 2006 Székhelye:

Részletesebben

A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA

A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Túrabotos Természetjáró Klub 2.Rövidítése: TTK 3.Az egyesület székhelye: 9400 Sopron, Halász utca 39. 4.Működési

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Szedres és Vidéke Horgászegyesület. Alapszabálya. Köriratban az egyesület neve, alapító évszáma, középen horog, hal.

Szedres és Vidéke Horgászegyesület. Alapszabálya. Köriratban az egyesület neve, alapító évszáma, középen horog, hal. Szedres és Vidéke Horgász Egyesület Alapszabálya 1. Egyesület neve: Székhelye: Működési területe: Vízterülete: Pecsétje: Szedres és Vidéke Horgászegyesület Szedres Szedres Holt - Sárvíz Köriratban az egyesület

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

Csongrádi Ferences Hagyományokért Egyesület. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

Csongrádi Ferences Hagyományokért Egyesület. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Csongrádi Ferences Hagyományokért Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Az alapító tagok -figyelemmel a Polgári Törvénykönyvrl szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya ( módosítva: 2007. április 20-án)

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya ( módosítva: 2007. április 20-án) A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya ( módosítva: 2007. április 20-án) 1 I. Az egyesület neve, célja és feladata 1. (1) Az egyesület neve: Lipóti Sporthorgász Egyesület (2) Az egyesület alakulási

Részletesebben

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják.

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják. MHE tagsági adatok frissítése Kérjük, az alábbi űrlapon frissítse tagsági adatait annak érdekében, hogy könnyebben el tudjuk érni Önt! Frissítem a tagsági adataim Az alapszabályunk III. fejezete: Az Egyesület

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya melyet az alulírott tagok az 1989. évi II. tv. 1.. szerint fogadtak el az alulírott helyen és időben.. 1. Az Egyesület adatai: (1) Az egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Az egyesület önkormányzati elv alapján működő társadalmi szervezet.

ALAPSZABÁLY. Az egyesület önkormányzati elv alapján működő társadalmi szervezet. ALAPSZABÁLY Általános rendelkezések Az egyesület neve: Szigetközi Sportrepülő Egyesület Az egyesület székhelye: 9228. Halászi Püski utca ( Külterület ) Az egyesület adószáma: Az egyesület bankszámlaszáma:

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

A TAVASZ HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATA

A TAVASZ HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATA A TAVASZ HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATA (1) Az egyesület neve: TAVASZ Horgászegyesület, Pogány (2) Székhelye: 7666 Pogány, Széchenyi u. 12. (3) Pecsétjei: Körbélyegzőn:

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

A VÁRPALOTAI BÁNYÁSZ HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSA egységes szerkezetben

A VÁRPALOTAI BÁNYÁSZ HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSA egységes szerkezetben 1/8 A VÁRPALOTAI BÁNYÁSZ HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSA egységes szerkezetben 1.. 1. Az egyesület neve: Várpalotai Bányász Horgász Egyesület 2. Székhelye: 8100 Várpalota Beszálló akna ltp. 3.

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. 1.) A Társaság neve: Magyar Tervezôgrafikusok és Tipográfusok Társasága

ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. 1.) A Társaság neve: Magyar Tervezôgrafikusok és Tipográfusok Társasága ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1.) A Társaság neve: Magyar Tervezôgrafikusok és Tipográfusok Társasága A Társaság rövidített neve: MATT 2.) A Társaság székhelye: 1012 Budapest, Attila út 105. III.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

IASS Magyar Asso99 Osztályszövetség ASSO 99 OSZTÁLYSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST. 2007. ASSO 99 Osztály Szövetség Alapszabálya 1

IASS Magyar Asso99 Osztályszövetség ASSO 99 OSZTÁLYSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST. 2007. ASSO 99 Osztály Szövetség Alapszabálya 1 ASSO 99 OSZTÁLYSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST 1 Alapvető meghatározások és elvek 1.. Az Asso 99 Osztályszövetség a Magyar Vitorlás Szövetség szervezeti egységeként működő, öntevékeny vitorlás flotta,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések (1) A Franciaországi Ösztöndíjasok Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) nonprofit jogi személy. Alapítói az Alapszabály 1.

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott.

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

Az EV-sport Magyarország Autósport Egyesület alapszabálya

Az EV-sport Magyarország Autósport Egyesület alapszabálya Az EV-sport Magyarország Autósport Egyesület alapszabálya Az alapító tagok az egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvényben biztosított jogukkal élve önkéntes elhatározással megállapodnak abban, hogy

Részletesebben

A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. Felügyelbizottságának Ügyrendje

A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. Felügyelbizottságának Ügyrendje A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. Felügyelbizottságának Ügyrendje A 2006. évi IV. törvény elírása, valamint az Alapszabály alapján a Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Részvénytársaság

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

A Magyar Ultisok Országos Egyesülete Alapszabálya

A Magyar Ultisok Országos Egyesülete Alapszabálya A Magyar Ultisok Országos Egyesülete Alapszabálya 1.Általános rendelkezések 1.1.Alapítás A jelen alapszabály (továbbiakban: Alapszabály) 1. sz. mellékletében megjelölt személyek az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

ELZETT CERTA HORGÁSZEGYESÜLET FEGYELMI SZABÁLYZATA. 1.. A fegyelmi szabályzat célja

ELZETT CERTA HORGÁSZEGYESÜLET FEGYELMI SZABÁLYZATA. 1.. A fegyelmi szabályzat célja ELZETT CERTA HORGÁSZEGYESÜLET FEGYELMI SZABÁLYZATA 1.. A fegyelmi szabályzat célja A szabályzat szankciórendszerén keresztül biztosítani az egyesület tagsága számára az egyesületi élet zavartalan működését,

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

HATVANI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

HATVANI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA HATVANI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Érvényes: 2012.11.10 1.. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Hatvani Horgász Egyesület (továbbiakban: Egyesület) 2. Székhelye: 3000 Hatvan Pázsit út 17

Részletesebben

A HEGYESHALMI VASUTAS SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A HEGYESHALMI VASUTAS SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A HEGYESHALMI VASUTAS SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATA 1. 1) Az egyesület neve: Hegyeshalmi Vasutas Sporthorgász Egyesület 2) Az egyesület alakulási éve: 1989.

Részletesebben

A GYULAI "MUNKÁCSY" HORGÁSZ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA

A GYULAI MUNKÁCSY HORGÁSZ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA A GYULAI "MUNKÁCSY" HORGÁSZ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA /egységes szerkezetbe foglalva/ (A 2012. évi január 20. napján tartott közgyűlésen megszavazott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

III. Az Egyesület Szervei

III. Az Egyesület Szervei III. Az Egyesület Szervei Az Egyesület szervei: 1. Közgyűlés 2. Választmány 3. Elnökség 4. Regionális szervezetek, Régiók 5. Felügyelő Bizottság 6. Etikai Bizottság 7.Munkabizottságok 1. KÖZGYŰLÉS 1.1.

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

A FERT TAVI VÍZI POLGÁRR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

A FERT TAVI VÍZI POLGÁRR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések A FERT TAVI VÍZI POLGÁRR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések II. A társadalmi szervezet tagsága III. A társadalmi szervezet szervezete és a hatáskörök IV. A társadalmi szervezet pénzügyi

Részletesebben

A TIR Biztosító Egyesület módosított A L A P S Z A B Á L Y A

A TIR Biztosító Egyesület módosított A L A P S Z A B Á L Y A A TIR Biztosító Egyesület módosított A L A P S Z A B Á L Y A 1. A TIR Biztosító Egyesület célja A TIR Biztosító Egyesület (a továbbiakban: biztosító egyesület) tagjait a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben