Rokka Horgász Egyesület Békéscsaba Bajza u. 11. A Rokka Horgász Egyesület ALAPSZABÁLYA. Békéscsaba március 14.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rokka Horgász Egyesület Békéscsaba Bajza u. 11. A Rokka Horgász Egyesület ALAPSZABÁLYA. Békéscsaba 2013. március 14."

Átírás

1 Rokka Horgász Egyesület Békéscsaba Bajza u. 11 A Rokka Horgász Egyesület ALAPSZABÁLYA Békéscsaba március 14.

2 I. Az egyesület neve, célja és feladata 1. Az egyesület neve: Rokka Horgász Egyesület Székhelye: 5600 Békéscsaba Bajza u. 11 Működési területe: Pecsétje: Békéscsaba Kör alakú, 25mm átmérőjű, középen az egyesület logója az alapítás évszámával, amit körbevesz az egyesület neve. Adószáma: Gyulai Törvényszéken nyilvántartási száma: 325/2005 Az egyesület 1973-ban alakult Békéscsabai Kötöttárugyár Rt. Sporthorgász Egyesülete néven. Jelenleg mint jogi szervezet az május 28-án megalakult Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének tagja. Az egyesület logója: 2. Az egyesület célja: a. A horgászegyesület tagságának érdekképviselete, érdekvédelme. b. A területi Szövetségen keresztül értékesített horgászengedélyekkel való ellátás. c. A horgászok között a társadalmi együttélés, a horgászerkölcs szabályainak betartására, a természet szeretetére és védelmére való nevelés. d. Az egyesületi és Szövetségi halfogó versenyeken keresztül a halfogó sport fejlesztése. e. Az egyesület vagyonával való ésszerű gazdálkodás. Az egyesület alapszabálya a 2. -ában meghatározott célkitűzések érdekében: 3.

3 a. Biztosítja tagjai számára a legszükségesebb feltételeket az egyesületi élethez (klubfoglalkozások, ismeretterjesztő előadások, halfogó versenyek, közgyűlés). b. A horgászattal kapcsolatos jogszabályok változását ismerteti a tagsággal. c. Tagsági és egyesületi érdeket képvisel illetve közvetít a megyei Szövetségben. d. Gondoskodik az Országos Horgászrend szabályainak betartásáról. e. Részt vesz társadalmi halőrein keresztül a Szövetség működési területén a halállomány védelmében, ellenőrzésében. f. A közgyűlés által jóváhagyott időben és vízterületen megrendezi a halfogó versenyeket. g. A Szövetségi tagságból eredően kedvezményes halfogási lehetőséget biztosít a Szövetség kezelésében lévő vízterületeken. 4. A Rokka Horgász Egyesület a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének tagjaként végzi tevékenységét, jogait és kötelezettségeit a Szövetség és az Egyesület alapszabálya határozza meg. II. Az egyesület tagjai 5. 1, Az egyesületnek teljes jogú tagjai illetve anyagi kötelezettségek szempontjából kedvezményezett helyzetben lévő de korlátozott tagsági jogokkal rendelkező ifjúsági tagjai lehetnek. 2, Az egyesületnek csak az lehet tagja, aki nem áll az állami horgászjegy váltásának tilalma illetőleg az egyesületi tagságot kizáró horgász fegyelmi büntetés hatálya alatt. 3, Ifjúsági tagként lehet felvenni az egyesületbe a tizennegyedik életévét már betöltött és a tizennyolcadik életévét még el nem ért fiatalokat. Az ifjúsági tagokat csak a szülő (gyám) írásbeli beleegyezésével lehet az egyesület tagjai közé felvenni. 4, Az egyesületnek tiszteletbeli és pártoló tagja is lehet. 5, Tag nem magyar állampolgár is lehet. 6, Felvétel előtt a jelentkezőnek horgászati ismeretekből sikeres vizsgát kell tennie. 7, Az új tagoknak belépéskor a közgyűlés által meghatározott díjat kell fizetniük. 8, A felvételről az egyesület vezetősége dönt. Elutasító határozat esetén a felvételt kérő jogorvoslat céljából a közgyűléshez fordulhat.

4 6. 1, A tagokat egyenlő jogok és kötelezettségek illetik meg. 2, A tagoknak jogukban áll: a, Az egyesület útján a Szövetségtől állami illetve területi horgászjegyet igényelni b, Az állami és területi jegy birtokában a feltüntetett vízterületeken horgászni. c, A megyei Szövetség és a megyei horgász egyesületek által üzemeltetett horgásztanyákat, horgászfelszereléseket díjazás ellenében igénybe venni. d, Az egyesületek és a Szövetség által rendezett, horgászattal kapcsolatos előadásokon, filmvetítéseken, vetélkedőkön, kiállításokon és horgászversenyeken részt venni. 3, Az egyesület teljes jogú tagjait a közgyűlésen személyes tanácskozási, indítványtételi és szavazati jog illeti meg és a jogszabályban megállapított feltételek esetén az egyesület bármely tisztségére megválaszthatók. 4, Az ifjúsági tagok a közgyűléseken tanácskozási és indítványozási joggal rendelkeznek, szavazati joggal szintén rendelkeznek, de tisztségekre nem választhatók. 5, A tagok kötelezettségei: a, Az alapszabályt, a közgyűlés és az általa megválasztott vezetőség határozatait betartani. b, A Szövetségi és egyesületi tagságból eredő tagdíjakat és egyéb díjakat az egyesületi pénztárba az előírt határidőig befizetni. c, Részt venni a közgyűlésen, tevékenyen közreműködni az egyesület által rendezett programokon. d, Folyamatosan követni a horgászokra vonatkozó országos és helyi jogszabályok változásait és azokat betartani. e, A fogási naplót előírás szerint vezetni és összesítve a megadott időre leadni. f, A horgászvizek tisztasága felett őrködni és az észlelt vízszennyezésről az érintett vízterület kezelőjét értesíteni. 1, A tagság megszűnik: a, Elhalálozás b, Kilépés c, Törlés d, Kizárás következtében. 7. 2, A kilépési szándékot írásban kell bejelenteni az egyesület vezetőségének. Az év közben

5 kilépő tag a befizetett tagdíjat nem követelheti vissza. 3, Kizárás folytán az veszti el egyesületi tagságát, akit az illetékes fegyelmi bizottság jogerős határozattal kizár az egyesület tagjai sorából. 4, Elhalálozás vagy kizárás esetén a tagdíjfizetési kötelezettség megszűnik, de a már befizetett tagdíj és egyéb díj vissza nem követelhető. III. az egyesület szervei és működésük 8. 1, A testületi szervek akkor határozatképesek, ha az ülésen tagjainak fele +1 fő jelen van. Amennyiben a Rokka HE közgyűlése nem határozatképes, akkor a közgyűlés kezdetét követő 30 perc múlva az eredeti napirendben felvett kérdésekben a jelen lévő tagokkal a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképessé kell nyilvánítani a közgyűlést. 2, A szavazás minden kérdésben nyílt. A határozathozatal egyszerű szótöbbséggel történik. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Megválasztott tisztségviselőnek az tekinthető, aki a legtöbb érvényes szavazatot és legalább az érvényes szavazatok felét +1 szavazatot magkapta. 3, Az egyesület az ügyintéző és képviselő szerveit 4 (négy) éves időtartamra választja. A testületek és tagjaik a választóknak beszámolni kötelesek, ha feladataikat nem megfelelően látják el, a megválasztó szerv bármikor visszahívhatja őket. 1, Az egyesület szervei: a, Közgyűlés b, Vezetőség c, Felügyelő bizottság 9. 2, Az 1. bekezdés b,c pontjaiban felsorolt szervek tagjai csak büntetlen előéletű magyar állampolgárok lehetnek. 3, A vezetőség és a felügyelő bizottság tagjai nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói (szülő, gyermek, testvér, házastárs) , Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés: a, Elfogadja és módosítja az egyesület alapszabályát b, Kimondja az egyesület feloszlását vagy más egyesülethez való csatlakozását. c, Meghatározza a megválasztandó testületek vezetőség, felügyelő bizottság -

6 taglétszámát. Megválasztja a vezetőség illetve a felügyelő bizottság tagjait és póttagjait. d, Megállapítja az egyesület éves költségvetését, az egyesület tagdíjait, a versenydíjat, az új belépők díját és egyéb díjakat. Elfogadja az éves költségvetést, zárszámadást és vagyonmérleget. e, Megtárgyalja a vezetőség éves beszámolóját, meghatározza további munkáját és jóváhagyja az éves munkaprogramját. f, Megsemmisíti a vezetőség, illetve a munkabizottságok jogszabályba ütköző határozatait. g, Beszámoltatja a felügyelő bizottságot a munkájáról. h, Meghatározza az egyesületben évente elvégzendő közösségi munka módját, mértékét. i, Az éves költségvetésben meghatározza a vezetőség tagjainak adható tiszteletdíj és egyéb juttatás (szgk. használat térítés) összegét , A közgyűlést rendes ülésre évenként össze kell hívni. Rendkívüli ülést kell tartani, ha azt: a, Az egyesület tagjainak egyharmada kéri meghatározott céllal. b, A felügyelő bizottság, vagy a vezetőség szükségesnek tartja. c, A bíróság elrendeli (vagy az ügyészség indítványozza) 2, A közgyűlést az egyesület elnöke hívja össze. Időpontjáról, napirendjéről az egyesületi tagokat a közgyűlés időpontja előtt 15 nappal értesíteni kell. 3, A közgyűlésen az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén a vezetőség által megbízott személy elnököl. A közgyűlésen elhangzottakról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az ülés levezető elnöke és a jegyzőkönyv vezetője írja alá. A vezetőség 12. 1, A vezetőség az egyesület általános hatáskörű végrehajtó szerve, amely gondoskodik a közgyűlés határozatainak a végrehajtásáról valamint az egyesület munkabizottságainak folyamatos működéséről. 2, A vezetőség elnöke az egyesület elnöke. A vezetőség tagjai: - egyesületi elnök - titkár - gazdasági- és sportfelelős 13. 1, A vezetőség kitűzi a közgyűlés időpontját, napirendjét összeállítja és arról időben értesíti az egyesület tagjait. 2, Gazdálkodik a közgyűlés által megállapított költségvetés keretében, a költségvetés egyes rovatai között 10. (1) bekezdés i. pontját kivéve átcsoportosíthat.

7 3, Határoz a tagok felvétele, törlése tárgyában. 4, Meghatározza a vezetőség egyes tagjainak szakfeladatait. Tagjai sorából kijelöli a Szövetséggel kapcsolatot tartó egyesületi képviselőt. Elkészíti az egyesület éves munkatervét. 5, A költségvetés keretében határoz egyes személyek egyesületi tagdíjának mérséklése és más díjkedvezmények nyújtásáról. 6, Első fokon eljár a fegyelmi bizottság tagjainak fegyelmi ügyében. Másodfokon eljár az egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjai ügyében. 7, Meghatározza a horgászversenyek, egyéb rendezvények időpontjait, feltételeit, a rendezvény felelőseit és a díjazás mértékét. 8, A megyei Szövetség által szervezett egyéni és csapatversenyre felkészíti az egyesület versenycsapatát , A vezetőség évenként legalább két alkalommal tart rendes ülést. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt: a, A vezetőség tagjainak egyharmada kéri meghatározott céllal. b, Az egyesület elnöke vagy a felügyelő bizottság szükségesnek tartja. 2, A vezetőség ülését az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén a titkár hívja össze és látja el az elnöki feladatokat. 3, A vezetőség üléseire a választott vezetőségi tagokon kívül meg kell hívni a felügyelő bizottság elnökét is. 4, A vezetőségi ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni. 15. Az egyesület elnöke 1, Az egyesület elnöke bármely szavazati joggal rendelkező tag lehet. a, Képviseli az egyesületet, alkalmanként a vezetőség egyes tagjait megbízza az egyesület esetenkénti képviseletével. b, Összehívja a közgyűlést, a vezetőség üléseit és azokon elnököl. c, Ellenőrzi a testületi szervek határozatainak végrehajtását. d, Őrködik az egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszerű tevékenysége felett. e, A költségvetés keretei között utalványozási jogkört gyakorol. 2, Az elnököt a munkájában az egyesület titkára segíti, akadályoztatása esetén helyettesíti. 16. Az egyesület titkára 1, Az egyesület titkára bármely szavazati joggal rendelkező egyesületi tag lehet. a, Segíti az egyesület elnökét feladatainak ellátásában és akadályoztatása esetén

8 helyettesíti őt. b, Előkészíti a közgyűlés és a vezetőség ülései elé kerülő előterjesztéseket. c, Gondoskodik a közgyűlés és a vezetőség ülései jegyzőkönyvének vezetéséről és hitelesítéséről. d, Irányítja illetve ellátja az egyesület és szervei írásbeli teendőit. e, Szervezi az egyesület rendezvényeit. f, Gondoskodik a fogási naplók összesítéséről és az adatok leadásáról a Szövetség felé. g, Segít a gazdasági felelősnek a horgászcikkek beszerzésében, kiadásában, nyilvántartásában és elszámolásában. h, Segíti az egyesültbe belépni szándékozó gyermek, ifjúsági, felnőtt horgászok vizsgára való felkészítését. 17. Gazdasági- és sportfelelős 1, Az egyesület gazdasági felelőse olyan szavazati joggal rendelkező egyesületi tag lehet, akinek legalább középfokú szakirányú végzettsége van. a, Az egyesület költségvetési terve szerint intézi az egyesület gazdasági ügyeit. Az egyesület vagyoni helyzetéről az elnöknek és a vezetőségnek rendszeresen beszámol. b, Vezeti a pénz és vagyonkezelésről szóló okmányokat, számadásokat. Ügyel a szigorú pénzfelvételi, kiadási szabályok betartására és a bizonylati fegyelemre. c, Elkészíti határidőre az egyesület költségvetését, zárszámadását, vagyonmérlegét és azt a vezetőség illetve a közgyűlés elé terjeszti. d, Az értékesítésre átvett horgászcikkekből befolyt összegeket az OTP Rt. Bank útján folyamatosan átutalja az érintett szervek felé. 18. A felügyelő bizottság 1, A felügyelő bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja. A felügyelő bizottságnak három tagja és egy póttagja van. 2, A bizottságtagjai egyidejűleg nem lehetnek a vezetőség illetve más bizottság tagjai. 3, A felügyelő bizottság köteles ellenőrizni: a, Az egyesület költségvetésének betartását. b, A testületi szervek határozatainak a végrehajtását az egyesület szerveinek törvényes és alapszabály szintű működését kivéve a közgyűlést. c, Negyedévenként a pénz és anyagkezelést, a bizonylati fegyelmet. d, Az ellenőrzés eredményéről köteles írásbeli beszámolót készíteni. 4, Ha a bizottság ellenőrzése során hiányosságokat állapít meg, arról a vezetőséget, súlyosabb esetekben a közgyűlést tájékoztatja. A bizottság ez irányú indítványa alapján a rendkívüli közgyűlést 30 napon belül össze kell hívni. 5, A bizottság elnöke tanácskozási joggal jogosult részt venni a vezetőség ülésein. 6, A bizottság éves munkaterv alapján dolgozik.

9 7, A bizottság elnöke köteles a végzett munkáról a közgyűlésnek évente beszámolni. 19. A fegyelmi bizottságnak 1, A fegyelmi bizottság ad-hoc rendszerben működik. Elnökét a közgyűlés választja, tagjait adott fegyelmi ügy tárgyában a vezetőség bízza meg. 2, A fegyelmi bizottságnak három tagja és egy póttagja van. 3, Nem lehet a bizottság tagja, aki a vezetőség illetve a felügyelő bizottságban visel tisztséget. 4, A bizottság első fokon eljár az egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak, valamint a felügyelő bizottság tagjainak fegyelmi ügyében. 5, A bizottság tájékoztatja a vezetőséget és a közgyűlésen beszámol az egyesületi tagságot érintő fegyelmi határozatokról és a bizottság munkájáról. 6, A bizottság a mindenkor érvényben lévő fegyelmi szabályzat rendelkezései szerint hozhatja meg határozatait. 7, A lefolytatott fegyelmi tárgyalásokról köteles jegyzőkönyvet vezetni. 20. Az egyesület jogállása és vagyona 1, Az egyesület a cégbíróság által történő nyilvántartásba vétellel válik jogi személlyé. 2, Az egyesületnek csak a MOHOSZ és a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségében a taglétszám arányában nevesített oszthatatlan tulajdona, és a tagdíjakból befizetett készpénz vagyona van. 3, Az egyesület bevételei képződnek: a, Egyesületi tagdíjakból. b, Egyesületi versenydíjakból. c, Az újonnan belépő horgászok díjából. d, Alapszabályszerű tevékenységből eredő bevételekből (folyószámla kamat, jutalék, stb.) 4, Az egyesület gazdálkodásáért a vezetőség egyetemlegesen felelős. 5, Az egyesület megszűnése esetén a Szövetségben meglévő vagyoni hányadát a tagegyesületek között kell felosztani (Szöv. alapsz. 25. szerint.)

10 21. Az egyesület felügyelete 1, Az egyesület törvényességi felügyelete az egyesülési törvény rendelkezései alapján valósul meg. 2, Az egyesület jogszabályi feltételhez kötött vagy abban szabályozott tevékenysége fölötti felügyeletet a jogszabály által felhatalmazott szervezet gyakorolja a hatósági ellenőrzés vonatkozó szabályai szerint.

11 Ezen alapszabályt az egyesület napján megtartott évi rendes közgyűlése elfogadta. Békéscsaba március HSE elnök... HSE titkár... jkv. vezető... jkv. hitelesítő... jkv. hitelesítő

BALASSAGYARMATI MIKSZÁTH KÁLMÁN HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.. I. Az egyesület neve, célja és feladata. II. Az egyesület célja

BALASSAGYARMATI MIKSZÁTH KÁLMÁN HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.. I. Az egyesület neve, célja és feladata. II. Az egyesület célja BALASSAGYARMATI MIKSZÁTH KÁLMÁN HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.. I. Az egyesület neve, célja és feladata 1. Az egyesület neve: Balassagyarmati Mikszáth Kálmán Horgász Egyesület 2. Székhelye: 2660 Balassagyarmat,

Részletesebben

AZ ERDÉSZETI HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. Az egyesület neve, célja és feladata 1..

AZ ERDÉSZETI HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. Az egyesület neve, célja és feladata 1.. AZ ERDÉSZETI HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület neve, célja és feladata 1.. 1./ Az egyesület neve: Erdészeti Horgász Egyesület (továbbiakban: egyesület) 2./ Az egyesület székhelye: 9245. Mosonszolnok,

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI VÍZMŰ SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

BÉKÉSCSABAI VÍZMŰ SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA BÉKÉSCSABAI VÍZMŰ SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Békéscsaba, 2013. 1 1. Az egyesület neve, célja és feladata (1) Az egyesület neve: Békéscsabai Vízmű Sporthorgász Egyesület (2) Székhelye: 5600 Békéscsaba,

Részletesebben

A Fehérvár és Környéke Horgászegyesület ALAPSZABÁLYA

A Fehérvár és Környéke Horgászegyesület ALAPSZABÁLYA A Fehérvár és Környéke Horgászegyesület ALAPSZABÁLYA 1.. 1. Az egyesület neve: Fehérvár és Környéke Horgászegyesület 2. Rövidített név: FKHE 3. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Budai út 92. 4. Levelezési

Részletesebben

Szedres és Vidéke Horgászegyesület. Alapszabálya. Köriratban az egyesület neve, alapító évszáma, középen horog, hal.

Szedres és Vidéke Horgászegyesület. Alapszabálya. Köriratban az egyesület neve, alapító évszáma, középen horog, hal. Szedres és Vidéke Horgász Egyesület Alapszabálya 1. Egyesület neve: Székhelye: Működési területe: Vízterülete: Pecsétje: Szedres és Vidéke Horgászegyesület Szedres Szedres Holt - Sárvíz Köriratban az egyesület

Részletesebben

A GYULAI "MUNKÁCSY" HORGÁSZ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA

A GYULAI MUNKÁCSY HORGÁSZ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA A GYULAI "MUNKÁCSY" HORGÁSZ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA /egységes szerkezetbe foglalva/ (A 2012. évi január 20. napján tartott közgyűlésen megszavazott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

TARNAMENTI HORGÁSZ EGYESÜLET JÁSZDÓZSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A 2 0 1 1. Az egyesület célja, neve és feladata

TARNAMENTI HORGÁSZ EGYESÜLET JÁSZDÓZSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A 2 0 1 1. Az egyesület célja, neve és feladata 1 TARNAMENTI HORGÁSZ EGYESÜLET J Á S Z D Ó Z S A EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A 2 0 1 1. Az egyesület célja, neve és feladata 1. Az egyesület neve: TARNAMENTI HORGÁSZ EGYESÜLET JÁSZDÓZSA

Részletesebben

A HEGYESHALMI VASUTAS SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A HEGYESHALMI VASUTAS SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A HEGYESHALMI VASUTAS SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATA 1. 1) Az egyesület neve: Hegyeshalmi Vasutas Sporthorgász Egyesület 2) Az egyesület alakulási éve: 1989.

Részletesebben

BALATONKENESEI HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

BALATONKENESEI HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA BALATONKENESEI HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1. Az egyesület neve, célja, jogállása és feladata: o Az egyesület neve: Balatonkenesei Horgászegyesület o Székhelye: Balatonkenese, Csónakos utca 6. o Pecsétje:

Részletesebben

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya ( módosítva: 2007. április 20-án)

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya ( módosítva: 2007. április 20-án) A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya ( módosítva: 2007. április 20-án) 1 I. Az egyesület neve, célja és feladata 1. (1) Az egyesület neve: Lipóti Sporthorgász Egyesület (2) Az egyesület alakulási

Részletesebben

2. Székhelye: 7200 Dombóvár Árnyas utca 26. II/9. (a mindenkori elnök lakcíme)

2. Székhelye: 7200 Dombóvár Árnyas utca 26. II/9. (a mindenkori elnök lakcíme) DOMBÓVÁRI NYERGESVÖLGYI HORGÁSZ SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület adatai 1. Egyesület neve: Dombóvári Nyergesvölgyi Horgász Sportegyesület 2. Székhelye: 7200 Dombóvár Árnyas utca 26. II/9. (a

Részletesebben

A VÁRPALOTAI BÁNYÁSZ HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSA egységes szerkezetben

A VÁRPALOTAI BÁNYÁSZ HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSA egységes szerkezetben 1/8 A VÁRPALOTAI BÁNYÁSZ HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSA egységes szerkezetben 1.. 1. Az egyesület neve: Várpalotai Bányász Horgász Egyesület 2. Székhelye: 8100 Várpalota Beszálló akna ltp. 3.

Részletesebben

A SÍKVÖLGYI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A SÍKVÖLGYI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A SÍKVÖLGYI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1. 1. Az egyesület neve: Síkvölgyi Sporthorgász Egyesület 2. Székhelye: 2800 Tatabánya I. Gál ltp. 529. 3/7 3. Működési területe: Tatabánya Síkvölgy 4. Vízterülete:

Részletesebben

Badacsonytördemic Horgászegyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben a 2010. március 13. napján tartott Közgyűlésen elfogadott módosításokkal)

Badacsonytördemic Horgászegyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben a 2010. március 13. napján tartott Közgyűlésen elfogadott módosításokkal) Badacsonytördemic Horgászegyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben a 2010. március 13. napján tartott Közgyűlésen elfogadott módosításokkal) I. 1. Az egyesület neve: HORGÁSZEGYESÜLET DACSONYTÖRDEMIC

Részletesebben

MÁGORI HORGÁSZ EGYESÜLET VÉSZTŐ ALAPSZABÁLYA

MÁGORI HORGÁSZ EGYESÜLET VÉSZTŐ ALAPSZABÁLYA MÁGORI HORGÁSZ EGYESÜLET VÉSZTŐ ALAPSZABÁLYA VÉSZTŐ, 2012. FEBRUÁR 5. I. Az egyesület neve, célja és feladata 1. (1) Az egyesület neve: Mágori Horgász Egyesület (2) 1 Székhelye: Vésztő, Északi utca 2.

Részletesebben

A TAVASZ HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATA

A TAVASZ HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATA A TAVASZ HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATA (1) Az egyesület neve: TAVASZ Horgászegyesület, Pogány (2) Székhelye: 7666 Pogány, Széchenyi u. 12. (3) Pecsétjei: Körbélyegzőn:

Részletesebben

HATVANI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

HATVANI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA HATVANI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Érvényes: 2012.11.10 1.. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Hatvani Horgász Egyesület (továbbiakban: Egyesület) 2. Székhelye: 3000 Hatvan Pázsit út 17

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

BODROGMENTI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET. Alapszabálya

BODROGMENTI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET. Alapszabálya BODROGMENTI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET Alapszabálya I. Az egyesület neve, székhelye,célja és feladata: 1. Az egyesület neve: Bodrogmenti Sporthorgász Egyesület 2. Az egyesület rövid neve: Bodrogmenti Sporthorgász

Részletesebben

KISBÉRI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

KISBÉRI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1 - KISBÉRI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.. Az egyesület neve: KISBÉRI HORGÁSZ EGYESÜLET Székhelye: 2870 Kisbér, Deák Ferenc utca 78. Működési területe: Vízterülete: Bélyegzője: Kisbér városi Park-tó

Részletesebben

MARCALI ÉS VIDÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. (a Közgyűlés 2009./02./14./8. sz. határozatának módosításaival egységes szerkezetben)

MARCALI ÉS VIDÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. (a Közgyűlés 2009./02./14./8. sz. határozatának módosításaival egységes szerkezetben) MARCALI ÉS VIDÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a Közgyűlés 2009./02./14./8. sz. határozatának módosításaival egységes szerkezetben) A módosítások dőlt betűvel szerepelnek. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az

Részletesebben

Dunavarsányi Petőfi Horgász Egyesület Alapszabálya

Dunavarsányi Petőfi Horgász Egyesület Alapszabálya Dunavarsányi Petőfi Horgász Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 2012.12.15. A Dunavarsányi Petőfi Sporthorgász Egyesület Alapszabálya (A 2012.12.15. napján tartott közgyűlésen

Részletesebben

Magyar Anatómus Társaság

Magyar Anatómus Társaság Magyar Anatómus Társaság alapszabálya. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A társaság a./ neve : Magyar Anatómus Társaság (MAT) b./ székhelye : Budapest c./ működési területe: Magyarország d./ pecsétje:

Részletesebben

A BÁCSBOKODI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A BÁCSBOKODI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A BÁCSBOKODI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület neve, célja és feladata: 1. 1. Az egyesület neve: BÁCSBOKODI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ( rövidítése: BSHE ) 2. Székhelye: Bácsbokod, Gróf Széchenyi

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

A SZEGVÁRI HORGÁSZ, VÍZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATAI

A SZEGVÁRI HORGÁSZ, VÍZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATAI A SZEGVÁRI HORGÁSZ, VÍZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATAI 1. (1) Az Egyesület neve: Szegvári Horgász, Víz- és Környezetvédelmi Egyesület (továbbiakban:

Részletesebben

A Mozdulj Világos Sport Egyesület ALAPSZABÁLYA. Az Egyesület neve, célja és feladatai

A Mozdulj Világos Sport Egyesület ALAPSZABÁLYA. Az Egyesület neve, célja és feladatai A Mozdulj Világos Sport Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Egyesület neve, célja és feladatai 1. (1) Az Egyesület neve: Mozdulj Világosi Sport Egyesület (2) Székhelye: 8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.

Részletesebben

A HULLÁM HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A HULLÁM HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A HULLÁM HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Hullám Horgász Egyesület (továbbiakban Egyesület), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

A SÍKVÖLGYI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A SÍKVÖLGYI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A SÍKVÖLGYI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013.

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

BODROGMENTI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BODROGMENTI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 BODROGMENTI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Az egyesület rövidített neve: Székhelye: Hatóköre: Bélyegzője: BODROGMENTI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET BSHE 3950

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja:

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja: A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. Az Osztályszövetség arra törekszik, hogy a magyar 40-es hajóflotta önálló versenyosztályként az MVSZ-szel együttműködve,

Részletesebben

Tiszabábolnai Sporthorgász Egyesület A L A P S Z A B Á L Y A

Tiszabábolnai Sporthorgász Egyesület A L A P S Z A B Á L Y A Tiszabábolnai Sporthorgász Egyesület A L A P S Z A B Á L Y A (2014. november 29. napjával módosított és egységes szerkezetbe foglalt szövege) Az egyesület neve célja feladata 1.. 1. Az egyesület neve:

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

DOBÓ FERENC HORGÁSZ EGYESÜLET

DOBÓ FERENC HORGÁSZ EGYESÜLET A DOBÓ FERENC HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alapítva: 1933. A DOBÓ FERENC HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN/ I. AZ EGYESÜLET NEVE 1.1. Az egyesület neve: Dobó Ferenc

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

Ráckevei Horgász Egyesület. ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetbe foglalva az 1996. évi 2001. évi és 2009. évi módosításokkal együtt)

Ráckevei Horgász Egyesület. ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetbe foglalva az 1996. évi 2001. évi és 2009. évi módosításokkal együtt) A Ráckevei Horgász Egyesület ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetbe foglalva az 1996. évi 2001. évi és 2009. évi módosításokkal együtt) Ráckeve, 2009. március 2 1. Az egyesületet azonosító meghatározók RÁCKEVEI

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések

A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések 1.1 A sportegyesület neve: Soproni Építők Sportköre (továbbiakban: egyesület) Rövidített

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

Az ÖLBŐ-TAVI ARANYHAL HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Az ÖLBŐ-TAVI ARANYHAL HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az ÖLBŐ-TAVI ARANYHAL HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a 2004. május 14-én kelt Alapszabály, az időközben bekövetkezett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) (1.) Az egyesületazonosító meghatározók

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya 1./ A sportegyesület neve: Jánossomorjai Sportegyesület /rövidítve: JSE/ I. Székhelye: Jánossomorja Ibolya u. 1. Színe: Kék-fehér Zászlaja: Kék-fehér Alapításának

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

Gyöngyöspatai Vadásztársaság ALAPSZABÁLYA. Gyöngyöspata, 2008.

Gyöngyöspatai Vadásztársaság ALAPSZABÁLYA. Gyöngyöspata, 2008. A Gyöngyöspatai Vadásztársaság ALAPSZABÁLYA Gyöngyöspata, 2008. A L A P S Z A B Á L Y I. Általános rendelkezések 1. A Gyöngyöspatai Vadásztársaság nevű egyesület az alapító tagok által önkéntesen létrehozott,

Részletesebben

A Dunakeszi MÁV Sporthorgász Egyesület Egységes Szerkezetbe Foglalt Alapszabálya

A Dunakeszi MÁV Sporthorgász Egyesület Egységes Szerkezetbe Foglalt Alapszabálya A Dunakeszi MÁV Sporthorgász Egyesület Egységes Szerkezetbe Foglalt Alapszabálya 1. Az egyesület főbb adatai: 1.1. Az egyesület neve: Dunakeszi MÁV Sporthorgász Egyesület 1.2. Székhelye: Dunakeszi Tőzegtó,

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

BEZDÉD HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

BEZDÉD HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA BEZDÉD HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Továbbá a 2013. év szeptember hónap 07 napján az egyesületi közgyűlés módosításokkal egységes szerkezetben foglaltan fogadta el. I. Az egyesület adatai 1. Az egyesület

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y 1. Az egyesület neve (1) Az egyesület neve: Harley Tulajdonosok Klubja Dél- Magyarország Chapter Az egyesület rövidített neve: H.O.G. Dél- Magyarország Chapter Az egyesület neve angolul:

Részletesebben

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya az 1989.évi II. tv valamint az 1997. évi CLVI. tv szabályai alapján a változásokkal egységes szerkezetben 10/1 Bendiák Kyokushinkai Közhasznú

Részletesebben

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET Alapszabály I. Az egyesület neve, székhelye, bélyegzője 1. a. Az egyesület neve: ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET b. Az egyesület székhelye: 1047 Budapest IV., Attila utca 150. c.

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Harmadik számú módosítás A Ford Klub Magyarország Egyesület alakuló közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Ford Klub

Részletesebben

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL (A MÓDOSÍTÁSOK A TAGOK 2014/3., 2014/4., 2014/6. ÉS 2014/7.SZÁMÚ HATÁROZATAIN ALAPULNAK. A MÓDOSÍTÁSOKAT DŐLT BETŰS SZEDÉS JELZI.) Franciaországi Ösztöndíjasok

Részletesebben

A KUNSZENTMÁRTON VÁROSI KÖRÖS HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KUNSZENTMÁRTON VÁROSI KÖRÖS HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KUNSZENTMÁRTON VÁROSI KÖRÖS HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA BEVEZETÉS 1.) A Körös Horgászegyesület (a továbbiakban: egyesület) olyan önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező közhasznú szervezet,

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

HULLÁM HORGÁSZ EGYESÜLET 2011. FEBRUÁR 9-EI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐKÖNYV

HULLÁM HORGÁSZ EGYESÜLET 2011. FEBRUÁR 9-EI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐKÖNYV HULLÁM HORGÁSZ EGYESÜLET 2011. FEBRUÁR 9-EI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐKÖNYV Készült 2011. február 9-én, Zalaszentgyörgyön, a Kultúrházban. Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint 1. Tóth István elnök köszönti

Részletesebben

Klímatechnikai Horgász Egyesület J á s z á r o k s z á l l á s

Klímatechnikai Horgász Egyesület J á s z á r o k s z á l l á s Klímatechnikai Horgász Egyesület J á s z á r o k s z á l l á s ALAPSZABÁLY- terv I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület leírása 1.1 Az egyesület neve: Klímatechnikai Horgász Egyesület Jászárokszállás

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

-1- A SZENTESI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. Pecsétje: AZ EGYESÜLET NEVE KÖRALAKBAN, KÖZÉPEN HOROG, ALATTA 1946. /az alapítás éve /

-1- A SZENTESI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. Pecsétje: AZ EGYESÜLET NEVE KÖRALAKBAN, KÖZÉPEN HOROG, ALATTA 1946. /az alapítás éve / -1- A SZENTESI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA l- Az egyesület neve: GERECZ ELEMÉR SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET SZENTES Rövidített neve: Szentesi Horgász Egyesület Pecsétje: AZ EGYESÜLET NEVE KÖRALAKBAN, KÖZÉPEN

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Az Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület alakuló közgyûlésén alapszabályát a következõkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1.

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1. MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest, 2005. április 1. Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

A NAGY LAJOS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A NAGY LAJOS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A NAGY LAJOS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Öregdiák Egyesület az 1912-ben alapított Szombathelyi M. Kir. Állami Főreáliskola (később Faludi Ferenc Gimnázium)

Részletesebben

A GABONATERMESZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. 2005. április 27.

A GABONATERMESZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. 2005. április 27. A GABONATERMESZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2005. április 27. 1. A Szövetség adatai Neve: GABONATERMESZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Rövidített elnevezése: GOSZ Székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u.

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

Magyar Anyagtudományi Egyesület Alapszabály módosítás az ajánlott módosítás döntött szöveggel szerepel a tervezetben ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Magyar Anyagtudományi Egyesület Alapszabály módosítás az ajánlott módosítás döntött szöveggel szerepel a tervezetben ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Magyar Anyagtudományi Egyesület Alapszabály módosítás az ajánlott módosítás döntött szöveggel szerepel a tervezetben 1./ Az Egyesület neve: Magyar Anyagtudományi Egyesület (Rövidítve: MAE) Angol nyelvű

Részletesebben

Szolnoki Metszőkör Egyesület Alapszabálya

Szolnoki Metszőkör Egyesület Alapszabálya Szolnoki Metszőkör Egyesület Alapszabálya Általános rendelkezések 1. 1. A Szolnoki Metszőkör Egyesület célja a. Műhely biztosítása a gyermekek, felnőttek számára, különös tekintettel a magasnyomó technikákra.

Részletesebben

FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET -

FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET - EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET - S Z E G E D Szent-Györgyi Albert u. 2. Egységes szerkezetbe foglalva: 2006. július 6. ALAPSZABÁLY A Független Városi Szövetség Magyar

Részletesebben

III. Az Egyesület Szervei

III. Az Egyesület Szervei III. Az Egyesület Szervei Az Egyesület szervei: 1. Közgyűlés 2. Választmány 3. Elnökség 4. Regionális szervezetek, Régiók 5. Felügyelő Bizottság 6. Etikai Bizottság 7.Munkabizottságok 1. KÖZGYŰLÉS 1.1.

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

Rakaca-tó Horgász Egyesület Alapszabálya. Rakaca-tó Horgász Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya. I. Az Egyesület adatai:

Rakaca-tó Horgász Egyesület Alapszabálya. Rakaca-tó Horgász Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya. I. Az Egyesület adatai: Rakaca-tó Horgász Egyesület Alapszabálya Rakaca-tó Horgász Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya I. Az Egyesület adatai: 1. Az egyesület neve: Rakaca-tó Horgászegyesület 2. Az egyesület rövidített

Részletesebben

BUDAPESTI TOLLASLABDÁZÓK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

BUDAPESTI TOLLASLABDÁZÓK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA BUDAPESTI TOLLASLABDÁZÓK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest 2015 Hatályos: 2015. 06. 22. - 1 - I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1. A Szövetség neve: Budapesti Tollaslabdázók Szövetsége Rövidített neve:

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

A Békési Városvédő-és Szépítő Egyesület Alapszabálya

A Békési Városvédő-és Szépítő Egyesület Alapszabálya A Békési Városvédő-és Szépítő Egyesület Alapszabálya A Békési Városvédő- és Szépítő Egyesület 1989. március 25-én megalkotott Alapszabály a módosításokkal egységes szerkezetben való szövege. Általános

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia.

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia. A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia Preambulum A PTE Állam- és Jogtudományi Kara (a továbbiakban. ÁJK)

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA l. Az egyesület neve: ARRABO Szabadidősport Egyesület. Rövidítve: ARRABO Sz. E. 2. Székhelye: Szombathely, Malom u. 8. 3. Működési területe országos. 4. Színei:

Részletesebben

Bull & Mastiff Sportkutyás Klub Egyesület Alapszabálya (Dőlt betűs módosításokkal, egységes szerkezetben.)

Bull & Mastiff Sportkutyás Klub Egyesület Alapszabálya (Dőlt betűs módosításokkal, egységes szerkezetben.) Bull & Mastiff Sportkutyás Klub Egyesület Alapszabálya (Dőlt betűs módosításokkal, egységes szerkezetben.) Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése szerint elhatározták

Részletesebben