AZ EÖTVÖS JÓZSEF BÖRTÖNÜGYI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EÖTVÖS JÓZSEF BÖRTÖNÜGYI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 AZ EÖTVÖS JÓZSEF BÖRTÖNÜGYI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Eötvös József Börtönügyi Egyesület 2. Jogállása: közhasznú egyesület 3. Az Egyesület székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u Az alapítás éve: Mködési területe: Sátoraljaújhely és vonzáskörzete 6. Az Egyesület önálló jogi személy 7. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, országgylési képviseljelöltet nem állít és nem támogat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 8. Az Egyesület, mint társadalmi szervezet demokratikus és önkormányzati elven mköd önkéntesen létrehozott szervezet. 9. Az Egyesület bélyegzje: Téglalap alakú, a következ szöveggel: Eötvös József Börtönügyi Egyesület, Sátoraljaújhely. 10. Az Egyesület tevékenységének és gazdálkodásának adatait a helyi sajtó útján vagy honlapján köteles nyilvánosságra hozni. II. Az Egyesület célja 1. Az Egyesület célja a börtönüggyel kapcsolatos kutatómunka és ismeretterjesztés, a büntetés-végrehajtás iránt érdekldk összefogása, a rendvédelmi és honvédelmi hagyományok ápolása, valamint a börtönügy különböz területein tevékenykedk munkájának segítése. 1

2 III. Az Egyesület feladatai, tevékenysége 1. Az Egyesület céljait az alábbi módokon kívánja elérni: a) elsegíti a büntetés-végrehajtási munka megismerését, b) elsegíti a tagok munkavégzését, szakmai kapcsolattartását, együttmködését, c) elsegíti a szakmai és társadalmi érdekeket egyaránt szolgáló tudás, készség kialakítását illetve terjesztését tagjaiban és a társadalomban. 2. Mindezek érdekében az Egyesület: a) meghatározott idközönként tudományos eladásokat szervez, b) szakmai és tudományos anyagokat dolgoz fel és publikál, c) konferenciákat rendez, d) szakmai kapcsolatokat épít ki, tart fenn és fejleszt tovább e) a büntetés-végrehajtásban dolgozók szakmai feladatellátását segít, támogató tevékenységet folytat, f) fogvatartottak szabadulásra való felkészítése érdekében szakköri tevékenységek szervezésében közremködik, g) bnmegelzési programokban vesz részt, h) részt vesz a Börtönmúzeum mködtetésében, fejlesztésében, i) egyházi, karitatív és egyéb szervekkel tart kapcsolatot. 3. Az Egyesület által szervezett tudományos eladásokon, konferenciákon, egyes bnmegelzési programokon az Egyesület tagságán kívül bármely más harmadik személy is részt vehet. 4. Az Egyesület a II. III. fejezetben a célok és feladatok megvalósítása érdekében a közhasznú szervezetekrl szóló évi CLVI. törvény értelmében az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi és támogatja: - tudományos tevékenység, kutatás, - bnmegelzés és áldozatvédelem. 2

3 IV. Az Egyesület tagjai Az Egyesületnek rendes és tiszteletbeli és pártoló tagjai lehetnek, akik elfogadják az Egyesület alapszabályát. 1. Rendes tagok azok a magán- és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkez más szervezetek (a továbbiakban: szervezetek), akik az Egyesület Alapszabályát elfogadják, akiket az Egyesület a tagjai sorába felvett, és akik a tagdíjat rendszeresen fizetik. Új tagok felvétele kérésre, az Elnökség döntése alapján történik. A rendes tagok jogai és kötelességei: a) A tag személyesen, illetve a szervezetek képviseljük útján részt vehetnek az Alapszabályban meghatározottak szerint az Egyesület testületeinek munkájában; jogosult az egyéni vagy csoportos véleménynyilvánításra, tudományos publikációk elkészítésére és az Egyesület neve alatt annak közzétételére; igénybe veheti az Egyesület rendelkezésére álló anyagi eszközöket; az Egyesület bármely tisztségére választható; egy szavazattal rendelkezik; az Egyesület bármely szervének törvénysért határozatát - a tudomására jutástól számított 30 napon belül - a bíróság eltt megtámadhatja. Az Egyesület által nyújtott kedvezményeket, támogatásokat csak az veheti igénybe, aki az évi tagdíját befizette. b) Az Egyesület rendes tagja köteles: az Alapszabályban elfogadott célkitzéseknek megfelel munkájával, társadalmi és erkölcsi magatartásával az Egyesülethez méltó tevékenységet kifejteni; a rábízott és vállalt feladatokat elvégezni; a tagok munkáját támogatni; a megállapított tagdíjat, illetve jogi személy pártoló tagsági díjat rendszeresen fizetni. 2. Tiszteletbeli tag az a hazai vagy külföldi állampolgár lehet, aki az Egyesület céljai (vagy céljainak valamelyike) érdekében olyan kimagasló tevékenységet folytatott, hogy ezáltal méltóvá vált erre a megtiszteltetésre. Tiszteletbeli taggá választás az Elnökség javaslatára a Közgylésen történik. Az Egyesület a tiszteletbeli tagnak megválasztásáról oklevelet ad át. A tiszteletbeli tag tagdíjat nem fizet, szavazati joggal nem rendelkezik, az Egyesület szerveibe nem választható. 3

4 3. Pártoló tag az a természetes személy vagy szervezet, aki az Egyesületet pártolói tagsági díjjal - azaz legalább az egyéni tagdíj tízszeresével - támogatja. A pártoló tagság elfogadásáról az Elnökség dönt. Egyéb jogokkal és kötelességekkel a pártoló tag nem rendelkezik. 3. A tagság megsznése: a) A tagság elhalálozás, a szervezet megsznése, kilépés, törlés vagy kizárás következtében sznik meg. b) Annak a tagnak, aki tagdíjjal tartozik és fizetési kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti tagságát az Elnökség felfüggesztheti és a soron következ Közgylésen javaslatot tehet a tagok sorából határozattal történ törlésére. c) Fegyelmi úton történik a kizárás, ha a tag megsérti az Egyesület Alapszabályát, vagy tevékenykedése ellentétes az Egyesület célkitzéseivel, illetve ha bntettet vagy közerkölcsöt súlyosan sért cselekményt követett el. Az eljárási rendet ld. a b) pontban. Újrafelvételi kérelmekben törlési elzmény esetén az Elnökség, kizárási elzmény esetén a Közgylés dönt. V. Az Egyesület szervei Az Egyesület szervei: Közgylés Elnökség Felügyel Bizottság Tagozatok A vezet szervek határozatai - ellenkez rendelkezés híján - az ülést követ napon lépnek hatályba. 4

5 Közgylés 1. A Közgylés az Egyesület legfelsbb szerve. A Közgylés a tagok összessége és az Egyesületet érint minden kérdésben dönthet. 2. A Közgylés kizárólagos hatáskörébe tartozik: az Egyesület Alapszabályának megállapítása és módosítása; az Elnökség éves beszámolójának elfogadása; a Tagozatvezetk éves beszámolójának elfogadása; a következ évi szakmai és pénzügyi tervének, valamint a közhasznúsági jelentésnek az elfogadása, az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, valamint feloszlásának kimondása; az Elnökség tagjainak megválasztása; tiszteletbeli tagság adományozása; a tagdíj megállapítása; döntés megfellebbezett kizárás esetén; az évi költségvetés meghatározása. 3. A Közgylést (rendes közgylés) évenként egyszer - de az Egyesület Elnökségének határozatára vagy a tagok egyharmadának a cél megjelölésével az Elnökséghez benyújtott írásbeli kérésére (rendkívüli közgylés) bármikor, a benyújtást követ 30 napon belül - össze kell hívni. A Közgylésre a tagokat legalább 14 nappal az ülés eltt meg kell hívni, a napirend megjelölésével. 4. A Közgylés nyilvános, azon - megfigyelként - bárki részt vehet. 5. A Közgylés határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagoknak legalább fele + 1 f és az Elnökség minden tagja (esetleg felhatalmazottja) jelen van. Határozatképtelenség esetén, ha a közgylés az eredeti idpontjától számított egy órán belül nem válik határozatképessé, a Közgylést el kell halasztani. Az eredetileg közölt idpontot követen 1 óra múlva ismételten össze lehet hívni a Közgylést. Ezt a lehetséget az eredeti idpontra megküldött meghívóban közölni kell a tagokkal. Az ismételten összehívott Közgylés az eredeti napirendre felvett kérdésekben, a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. A határozatképesség hiánya miatt másodszorra összehívott Közgylést az els Közgylést követ 30 napon belül össze kell hívni. 5

6 6. A Közgylés a határozatait - a személyi ügyek kivételével - nyílt szavazással és egyszer szótöbbséggel hozza. Amennyiben az Elnökség tagjaira csak egy jelöltet állítanak, a szavazás nyílt eljárásban is történhet. Az Elnökség tagjaira többes jelölés esetén a szavazás titkos eljárásban történik. Minden tagnak egy szavazata van. A Közgylésen megjelent tagok többségének kérésére titkos szavazással lehet határozatot hozni. Szavazategyenlség esetén az elnök szavazata dönt. 7. A Közgylésrl 8 munkanapon belül jegyzkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza: - a megjelent tagok nevét, - a Közgylés lényeges mozzanatait; - az egyes napirendi pontokkal kapcsolatban elfogadott döntések tartalmát, idpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzk számarányát (és ha a Közgylés egyszer többséggel kéri: személyét). Nem egyhangú határozat esetén - ha a kisebbség ezt kéri - a kisebbségi véleményt is rögzíteni kell. A jegyzkönyvet az Egyesület elnöke vagy annak megbízásából az Elnökség egyik tagja, valamint a jegyzkönyvvezet írhatja alá. 8. A döntésekrl az érintetteket tájékoztatni kell, mely lehet közvetlen azonnali, (szóbeli) - de az érintett kérésére, attól számított 15 napon belül írásban is közölni kell a vonatkozó határozatot -, vagy írásbeli, ez esetben a meghozataltól számított 30 napon belül kell a vonatkozó határozat tartalmát az érintettel közölni. A tagság egészét érint határozatok az egyesületi hírlevélben kerülnek közzétételre. A Közgylés jegyzkönyve bárki számára megtekinthet. Elnökség 1. Az Elnökség az Egyesület tagjainak képviseleti, vezet és ügyintéz szerve. Gondoskodik a Közgylés határozatainak végrehajtásáról, valamint a Közgylések közötti idszakokban dönt az Egyesület mindazon ügyeiben, amelyeket az Alapszabály nem utal a Közgylés kizárólagos hatáskörébe. 6

7 2. Az Elnök elterjesztése alapján éves jelentést készít, amely tartalmazza az Egyesület tárgyévi tevékenységét, valamint a pénzügyi beszámolót. Az Elnökség feladata az éves beszámolóval egyidejleg a közhasznúsági jelentés elkészítése. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Közgylés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közhasznúsági jelentés nyilvános, az Elnökség köteles az elfogadott közhasznúsági jelentést minden év május 31-ig honlapján közzétenni. A közhasznúsági jelentése tartalmazza: a) a számviteli beszámolót, b) a költségvetési támogatás felhasználását, c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, d) a cél szerinti juttatások kimutatását, e) a központi költségvetési szervtl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitl kapott támogatás mértékét, f) az Egyesület vezet tisztségviselinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, g) a közhasznú tevékenységrl szóló rövid tartalmi beszámolót. A közhasznúsági jelentés nyilvános, abba bárki beletekinthet, és abból saját költségére másolatot kérhet. 3. Az Elnökség üléseit szükség szerint, de legalább 6 havonként tartja. Az üléseket az elnök hívja össze, illetve ha tagjainak egyharmada írásban kéri, rendkívüli ülés bármikor összehívható. a) A tagokat legalább 8 nappal elbb az Elnök hívja meg, a napirend megjelölésével. b) Az elnökségi ülés nyilvános. c) Határozatainak megszavazását és érvényességét illeten a Közgylésre vonatkozókat kell értelemszeren alkalmazni. Határozata az Egyesület tagjaira nézve kötelez. 4. Az Elnökség üléseirl készítend dokumentumokra vonatkozóan szintén a vonatkozó közgylési bekezdésben foglaltakat kell értelemszeren alkalmazni a következ eltérésekkel: az aláírásokat az Elnökség egy tagja hitelesíti; a felügyeletet ellátó szervhez felterjeszteni nem kell; határozata ellen, a határozat kihirdetésétl számított 15 napon belül - az Elnökségen keresztül - írásban lehet fellebbezni a Közgyléshez. 7

8 5. A döntésekrl az érintetteket tájékoztatni kell, mely történhet közvetlen módon azonnal, (szóban) - de az érintett kérésére, attól számított 15 napon belül írásban is közölni kell a vonatkozó határozatot -, vagy írásbeli, a meghozataltól számított 30 napon belül kell a vonatkozó határozat tartalmát az érintettel közölni. A tagság egészét érint határozatok az egyesületi hírlevélben kerülnek közzétételre. 6. Az Elnökség létszáma három f, az Elnököt 3 évi idtartamra a Közgylés szavazás útján választja. Az Elnökség tagjai: Elnök (aki egyben az Egyesület elnöke), továbbá két f elnökségi tag: Általános Tagozat vezetje és a Végrehajtói (tiszthelyettesi) Tagozat vezetje. Az Elnököt a Közgylés közvetlenül választja meg. Az elnökségi tagokat (Tagozatvezetket) a tagozatok jelölik, megválasztásuk a Közgylés hatáskörébe tartozik. 7. Az Elnökség tagja csak büntetlen elélet nagykorú magyar állampolgár lehet. Adataikat a felügyeletet ellátó szervhez be kell jelenteni. 8. Az Egyesület elnökének feladatai: a) az elnökség üléseinek összehívása és vezetése, a közgylés elnöki tisztségének ellátása, b) az Egyesület képviselete, c) az alapszabály, a közgylési és elnökségi határozatok végrehajtásának irányítása és ellenrzése, d) döntési jogkört gyakorolhat mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgylés, az elnökség, illetleg az Egyesület egyéb szervének hatáskörébe, e) aláírási és utalványozási joggal rendelkezik. f) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály; az alapszabály, illetleg a közgylés, vagy az elnökség hatáskörébe utal, 9. Az elnököt távolléte, vagy akadályoztatása esetén az elnök általa megbízott más elnökségi tag helyettesíti. 8

9 10. Az általános tagozatból jelölt és megválasztott elnökségi tag feladatai és hatásköre: a) összehangolja az Egyesület tevékenységét, b) szervezi a közgylés és az elnökség határozatainak végrehajtását, c) elkészíti az elnökség üléseit, d) megbízás alapján képviseli az egyesületet, e) tájékoztatja a hírközl szerveket az Egyesület tevékenységérl, f) gondoskodik az elnökségi ülések jegyzkönyveinek vezetésérl, rzésérl, a határozatok nyilvántartásáról, g) figyelemmel kíséri az Egyesülettel kapcsolatos jogszabályokat, és biztosítja azok végrehajtását, szükség esetén kezdeményezi az egyesületi határozatok módosítását h) képviseli a tagozatot az elnökségben, i) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az alapszabály vagy egyéb szabályzat, illetleg a közgylés vagy az elnökség a hatáskörébe utal. 11. A végrehajtói tagozatból jelölt és megválasztott elnökségi tag feladatai és hatásköre: a) részt vesz a közgylés és az elnökség határozatainak végrehajtásában, b) megbízás alapján képviseli az egyesületet, c) figyelemmel kíséri az Egyesülettel kapcsolatos jogszabályokat, és biztosítja azok végrehajtását, szükség esetén kezdeményezi az egyesületi határozatok módosítását d) képviseli a tagozatot az elnökségben, e) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az alapszabály vagy egyéb szabályzat, illetleg a közgylés vagy az elnökség a hatáskörébe utal. 12. Az általános tagozatból jelölt és megválasztott elnökségi tag köteles nyilvántartani a közgylési és az elnökségi ülések anyagait. A nyilvántartásnak az alábbiakat kell tartalmazni: a) a közgylések és az elnökségi ülések idpontját, b) a közgylések és az elnökségi ülések határozatképességérl szóló tájékoztatást, c) a közgyléseken és az elnökségi üléseken hozott határozatok szövegét és számát, d) a határozatok meghozatalakor kialakult szavazati arányokat (a döntést támogatók és ellenzk, valamint a szavazástól tartózkodók számát és személyét), e) a közgylési és az elnökségi határozatoknak az érintettekkel való közlésének a módját, mely lehet a közvetlen azonnali, (szóbeli) - de az érintett kérésére, attól számított 15 napon belül írásban is közölni kell a vonatkozó határozatot -, vagy írásbeli, ez esetben 9

10 az alapszabály eltér rendelkezése hiányában - a meghozataltól számított 30 napon belül kell a vonatkozó határozat tartalmát az érintettel közölni. 13. Az elnökségi tagok aláírási és utalványozási jogkörrel rendelkeznek. Az egyesület bankszámlája feletti rendelkezéshez minden esetben egy elnökségi tag és a pénztáros együttes aláírása szükséges. 14. A határozati nyilvántartás, a közhasznúsági jelentés és az Egyesület mködésével összefüggésben keletkezett bármilyen irat, valamint az Egyesület szolgáltatásainak igénybevételi módozatairól szóló tájékoztató nyilvános, abba bármely érdekld az Egyesület székhelyén - az ott meghirdetett idpontokban - beletekinthet és azokból - saját költségére - másolatot kérhet. 15. Az elz bekezdésekben foglalt nyilvántartás és a közhasznúsági jelentés teljes szövegét köteles az Elnökség naptári évenként honlapján nyilvánosságra hozni. Felügyel Bizottság 1. A Felügyel Bizottságot az Egyesület tagjaiból a Közgylés választja 3 évre. A Felügyel Bizottság három tagú, amely egy elnökbl és két tagból áll. 2. Nem lehet a Felügyel Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki a) az Elnökség elnöke vagy tagja, b) az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehet nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesít okiratnak megfelel cél szerinti juttatást -, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 10

11 3. A Felügyel Bizottság ügyrendjét maga határozza meg. 4. A Felügyel Bizottság közvetlenül a Közgylésnek van alárendelve, tagjai és közeli hozzátartozóik megbízatásuk idtartama alatt az Egyesületben más tisztséget nem viselhetnek, és nem állhatnak az Egyesülettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban. 5. A Felügyel Bizottság tagjai és közeli hozzátartozóik nem kaphatnak az Egyesülettl semmiféle juttatást, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehet nem pénzbeli szolgáltatásokat, valamint az Egyesület minden tagjának nyújtott cél szerinti juttatásokat. 6. A Felügyel Bizottság a) figyelemmel kíséri az Egyesület jogszabályok és Alapszabály szerinti mködését, b) ellenrzi az Egyesület pénzügyi gazdálkodását, különösen az Egyesület költségvetésében jóváhagyott összegek rendeltetésszer és a mindenkori elírásoknak megfelel felhasználását, c) megvizsgálja az Egyesület zárszámadását, és véleményét közli a Közgyléssel, d) fegyelmi eljárást indítványozhat az Egyesület tagjai és alkalmazottai ellen. 7. A Felügyel Bizottság megállapítása és javaslata alapján az Egyesület illetékes szerve köteles a megfelel intézkedéseket megtenni, annak végrehajtását ellenrizni és minderrl a Felügyeli Bizottságot és a Közgylést is értesíteni. 8. A Felügyel Bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek az Elnökség ülésein, az elnöktl és a titkártól jelentést, az Egyesület alkalmazottaitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhetnek, továbbá betekinthetnek az Egyesület könyveibe és irataiba, azokat megvizsgálhatják. 9. A Felügyel Bizottság tevékenységérl jelentést tesz a Közgylésnek. 10. A Felügyel Bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik. 11

12 11. A Felügyel Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezet szervet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a) az Egyesület mködése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sért esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezet szerv döntését teszi szükségessé, b) az elnökségi tagok felelsségét megalapozó tény merült fel. 12. Az intézkedésre jogosult vezet szervet a Felügyel Bizottság indítványára - annak megtételétl számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határid eredménytelen eltelte esetén a vezet szerv összehívására a Felügyel Bizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes mködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyel Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. Tagozatok 1. Az egyesület közgylése által létrehozott tagozatok: - Általános Tagozat - Végrehajtói (tiszthelyettesi) Tagozat 2. A egyes tagozat vezetését a tagozat elnöke végzi az egyesület elnökének felügyeletével. A tagozat vezetjének személyére a tagozat tesz javaslatot, akit a Közgylés közvetlenül választ meg. A tagozat elnöke az egyesület elnökségének tagja. 3. A tagozat munkaszervezetét és ügyrendjét maga állapítja meg és azt a Közgylés hagyja jóvá. 4. A tagozat szervei az általuk hozott határozatokat 30 napon belül kötelesek megküldeni az Elnökség részére. A Tagozat szerveinek határozatát az Egyesület elnöksége hatályon kívül helyezheti. amennyiben a határozat jogszabályt sért vagy ellentétes az Alapszabályában foglaltakkal 12

13 5. A tagozat tevékenységérl a tagozat elnöke a Közgylés felé köteles beszámolni évente minimum 1 alkalommal. VI. Az Egyesület vezet tisztségviseli 1. Az Egyesület vezet tisztségviseli az Elnökség és a Felügyel Bizottság tagjai. a) Az Egyesületnek nem lehet vezet tisztségviselje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megsznését megelz két évben legalább egy évig - vezet tisztséget, amely az adózás rendjérl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. b) A vezet tisztségvisel, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elzetesen tájékoztatni, ha ilyen tisztséget egyidejleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 2. A vezet szervek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelsség alól mentesül, vagy b) bármilyen más elnyben részesül, illetve a megkötend jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minsül elnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehet nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesít okiratnak megfelel cél szerinti juttatás. A közhasznú szervezet megszntét követ két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezet tisztségviselje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszntét megelz két évben legalább egy évig - vezet tisztséget, amely az adózás rendjérl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezet tisztségvisel, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 13

14 VII. Az Egyesület gazdálkodása 1. Az Egyesület mködéséhez szükséges anyagi források: a) az Egyesület tagjai által fizetend tagdíjak, melynek éves összege: 500,- Ft, b) az Egyesületet támogató magánszemélyek és szervezetek felajánlásai és hozzájárulásai, c) az Egyesület által elnyert pályázati pénz- és egyéb eszközök, d) az egyes rendezvényekbl, illetve a díjfizetéshez kötött kiadványokból származó bevételek, e) egyéb támogatások. 2. Az Egyesület magánszemély tagja köteles az éves tagdíjat minden év március 31-éig az egyesületnek megfizetni, ennek módját és mértékét a közgylés határozza meg. Az Egyesület nem magánszemély tagja a tagdíjat minden év január 31-éig átutalással köteles az egyesületnek megfizetni. 3. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak megjelölt céljai és feladatai megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytathat. 4. Az Egyesület a gazdálkodása során elért jövedelmét nem oszthatja fel, azt csak megjelölt céljaira és tevékenységeire használhatja. 5. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok saját vagyonukkal azért nem felelnek. 6. Az Egyesület szabályszer vagyonkezeléséért az elnökség tagjai együttesen felelsek. 14

15 IX. Záró rendelkezések 1. Azokban a kérdésekben, amelyekben az Alapszabály nem rendelkezik, az egyesületekre vonatkozó jogszabályok az irányadóak. 2. Az egyesületet Kerchnerné dr. Fels Zsuzsanna elnök képviseli, akinek lakcíme: 3958 Hercegkút, Petfi u Az Alapító Okiratot az Eötvös József Klub alakuló Közgylése július 11-én elfogadta. 4. Az Eötvös József Klubot a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság Pk /1996/2. számú végzésével szám alatt nyilvántartásba vette. 5. Fenti Alapszabályt a május 26-ai Közgylés jelen formájában módosította és elfogadta. Sátoraljaújhely, május 26. Kerchnerné dr. Fels Zsuzsanna elnök 15

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2012. május 9.

SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2012. május 9. SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 2012. május 9. I. Általános rendelkezések 1. A Sportiskolák Országos Szövetsége (a továbbiakban szövetség) az

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület (2) Az Egyesület rövidített elnevezése: KORE (3) Az

Részletesebben

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület - a továbbiakban: MEIT vagy Egyesület - a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített egyesülési jog

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (2.számú módosítás, ahol a módosítások vastag álló betűvel írtak) Az Egyesület a törvény alapján önkéntesen létrehozott önkormányzattal rendelkező

Részletesebben

98. Határőr Sport Club

98. Határőr Sport Club 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület 9700 Szombathely Söptei út külső 98. Határőr Sport Club A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület A A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben)

ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1./ Egyesület neve: Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság 2./ Székhelye:

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Snowboard Szövetség (a továbbiakban: MSBSZ) az Egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény, a Ptk, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI és a Sportról

Részletesebben

Kalocsa és Térsége Civil Szerveztek Szövetsége ALAPSZABÁLYA. Alapító tagok:

Kalocsa és Térsége Civil Szerveztek Szövetsége ALAPSZABÁLYA. Alapító tagok: 1 Kalocsa és Térsége Civil Szerveztek Szövetsége ALAPSZABÁLYA I. Alapító tagok: 1. Esélyt a Teljes Életre Közhasznú Egyesület Kalocsa, Katona I. 15. 2. Logikusak(k) Oktatási Kulturális és Sport Közhasznú

Részletesebben

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17.

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. Jászjákóhalma Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5121 JÁSZJÁKÓHALMA Fő út 27 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben) Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) 2009 2 A Logikusak(k) Kulturális és Sport Egyesület Tagjai az Egyesülési jogról szóló

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület elvi alapja: Az egyesület olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik,

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A GÉPJÁRMŰBONTÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetben (A módosított részek dőlt betűkkel került szedésre) (nyilvántartási szám: 10503) A 2010. SZEPTEMBER 10. NAPJÁN

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szakszövetség a Magyar Köztársaságban működő, az ökölvívás sportágban sporttevékenységet folytató jogi személyek, pártoló tagok,

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A Kossuth Lajos Nemzetőr Egyesület Közhasznú Társadalmi Szervezet a közrend és közbiztonság védelme, a bűnmegelőzés segítése és az abban való aktív részvétel, a katasztrófa-elhárítás, az önkéntes tűzoltás,

Részletesebben

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület jogállása, székhelye 1) Az Egyesület neve: Magyar Elektromobilitás Szövetség Az Egyesület angol neve: Hungarian Electromobility Association Az Egyesület rövidített neve: Elektromobilitás

Részletesebben

Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA

Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2010. C:\Users\Rendszergazda\Desktop\MAÚT\MAÚTalszabályegységes2010május.doc 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A társaság neve:

Részletesebben

A Magyar Edzők Társaságának alapszabálya

A Magyar Edzők Társaságának alapszabálya I. Általános szabályok A Magyar Edzők Társaságának alapszabálya 1. A társaság neve: Magyar Edzők Társasága (rövidítve: MET). 2. A társaság működési területe: Magyarország 3. A társaság székhelye: 1146

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés. I. fejezet

ALAPSZABÁLYA. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés. I. fejezet MEZİHEGYESI ÁLLATVÉDİK EGYESÜLETÉNEK MeÁVE ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ Az

Részletesebben

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A sportegyesület hagyományos elnevezése: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete

Részletesebben

Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület. Alapszabály. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület. Alapszabály. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1 Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület Alapszabály A Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar

Részletesebben

AZ INSPI-RÁCIÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ INSPI-RÁCIÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ INSPI-RÁCIÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) A Szervezet elnevezése: Inspi-Ráció Egyesület 2) A Szervezet rövidítése: Inspi-Ráció Egyesület 3) A szervezet alapítási éve: 2002 4)

Részletesebben