AZ EÖTVÖS JÓZSEF BÖRTÖNÜGYI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EÖTVÖS JÓZSEF BÖRTÖNÜGYI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 AZ EÖTVÖS JÓZSEF BÖRTÖNÜGYI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Eötvös József Börtönügyi Egyesület 2. Jogállása: közhasznú egyesület 3. Az Egyesület székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u Az alapítás éve: Mködési területe: Sátoraljaújhely és vonzáskörzete 6. Az Egyesület önálló jogi személy 7. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, országgylési képviseljelöltet nem állít és nem támogat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 8. Az Egyesület, mint társadalmi szervezet demokratikus és önkormányzati elven mköd önkéntesen létrehozott szervezet. 9. Az Egyesület bélyegzje: Téglalap alakú, a következ szöveggel: Eötvös József Börtönügyi Egyesület, Sátoraljaújhely. 10. Az Egyesület tevékenységének és gazdálkodásának adatait a helyi sajtó útján vagy honlapján köteles nyilvánosságra hozni. II. Az Egyesület célja 1. Az Egyesület célja a börtönüggyel kapcsolatos kutatómunka és ismeretterjesztés, a büntetés-végrehajtás iránt érdekldk összefogása, a rendvédelmi és honvédelmi hagyományok ápolása, valamint a börtönügy különböz területein tevékenykedk munkájának segítése. 1

2 III. Az Egyesület feladatai, tevékenysége 1. Az Egyesület céljait az alábbi módokon kívánja elérni: a) elsegíti a büntetés-végrehajtási munka megismerését, b) elsegíti a tagok munkavégzését, szakmai kapcsolattartását, együttmködését, c) elsegíti a szakmai és társadalmi érdekeket egyaránt szolgáló tudás, készség kialakítását illetve terjesztését tagjaiban és a társadalomban. 2. Mindezek érdekében az Egyesület: a) meghatározott idközönként tudományos eladásokat szervez, b) szakmai és tudományos anyagokat dolgoz fel és publikál, c) konferenciákat rendez, d) szakmai kapcsolatokat épít ki, tart fenn és fejleszt tovább e) a büntetés-végrehajtásban dolgozók szakmai feladatellátását segít, támogató tevékenységet folytat, f) fogvatartottak szabadulásra való felkészítése érdekében szakköri tevékenységek szervezésében közremködik, g) bnmegelzési programokban vesz részt, h) részt vesz a Börtönmúzeum mködtetésében, fejlesztésében, i) egyházi, karitatív és egyéb szervekkel tart kapcsolatot. 3. Az Egyesület által szervezett tudományos eladásokon, konferenciákon, egyes bnmegelzési programokon az Egyesület tagságán kívül bármely más harmadik személy is részt vehet. 4. Az Egyesület a II. III. fejezetben a célok és feladatok megvalósítása érdekében a közhasznú szervezetekrl szóló évi CLVI. törvény értelmében az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi és támogatja: - tudományos tevékenység, kutatás, - bnmegelzés és áldozatvédelem. 2

3 IV. Az Egyesület tagjai Az Egyesületnek rendes és tiszteletbeli és pártoló tagjai lehetnek, akik elfogadják az Egyesület alapszabályát. 1. Rendes tagok azok a magán- és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkez más szervezetek (a továbbiakban: szervezetek), akik az Egyesület Alapszabályát elfogadják, akiket az Egyesület a tagjai sorába felvett, és akik a tagdíjat rendszeresen fizetik. Új tagok felvétele kérésre, az Elnökség döntése alapján történik. A rendes tagok jogai és kötelességei: a) A tag személyesen, illetve a szervezetek képviseljük útján részt vehetnek az Alapszabályban meghatározottak szerint az Egyesület testületeinek munkájában; jogosult az egyéni vagy csoportos véleménynyilvánításra, tudományos publikációk elkészítésére és az Egyesület neve alatt annak közzétételére; igénybe veheti az Egyesület rendelkezésére álló anyagi eszközöket; az Egyesület bármely tisztségére választható; egy szavazattal rendelkezik; az Egyesület bármely szervének törvénysért határozatát - a tudomására jutástól számított 30 napon belül - a bíróság eltt megtámadhatja. Az Egyesület által nyújtott kedvezményeket, támogatásokat csak az veheti igénybe, aki az évi tagdíját befizette. b) Az Egyesület rendes tagja köteles: az Alapszabályban elfogadott célkitzéseknek megfelel munkájával, társadalmi és erkölcsi magatartásával az Egyesülethez méltó tevékenységet kifejteni; a rábízott és vállalt feladatokat elvégezni; a tagok munkáját támogatni; a megállapított tagdíjat, illetve jogi személy pártoló tagsági díjat rendszeresen fizetni. 2. Tiszteletbeli tag az a hazai vagy külföldi állampolgár lehet, aki az Egyesület céljai (vagy céljainak valamelyike) érdekében olyan kimagasló tevékenységet folytatott, hogy ezáltal méltóvá vált erre a megtiszteltetésre. Tiszteletbeli taggá választás az Elnökség javaslatára a Közgylésen történik. Az Egyesület a tiszteletbeli tagnak megválasztásáról oklevelet ad át. A tiszteletbeli tag tagdíjat nem fizet, szavazati joggal nem rendelkezik, az Egyesület szerveibe nem választható. 3

4 3. Pártoló tag az a természetes személy vagy szervezet, aki az Egyesületet pártolói tagsági díjjal - azaz legalább az egyéni tagdíj tízszeresével - támogatja. A pártoló tagság elfogadásáról az Elnökség dönt. Egyéb jogokkal és kötelességekkel a pártoló tag nem rendelkezik. 3. A tagság megsznése: a) A tagság elhalálozás, a szervezet megsznése, kilépés, törlés vagy kizárás következtében sznik meg. b) Annak a tagnak, aki tagdíjjal tartozik és fizetési kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti tagságát az Elnökség felfüggesztheti és a soron következ Közgylésen javaslatot tehet a tagok sorából határozattal történ törlésére. c) Fegyelmi úton történik a kizárás, ha a tag megsérti az Egyesület Alapszabályát, vagy tevékenykedése ellentétes az Egyesület célkitzéseivel, illetve ha bntettet vagy közerkölcsöt súlyosan sért cselekményt követett el. Az eljárási rendet ld. a b) pontban. Újrafelvételi kérelmekben törlési elzmény esetén az Elnökség, kizárási elzmény esetén a Közgylés dönt. V. Az Egyesület szervei Az Egyesület szervei: Közgylés Elnökség Felügyel Bizottság Tagozatok A vezet szervek határozatai - ellenkez rendelkezés híján - az ülést követ napon lépnek hatályba. 4

5 Közgylés 1. A Közgylés az Egyesület legfelsbb szerve. A Közgylés a tagok összessége és az Egyesületet érint minden kérdésben dönthet. 2. A Közgylés kizárólagos hatáskörébe tartozik: az Egyesület Alapszabályának megállapítása és módosítása; az Elnökség éves beszámolójának elfogadása; a Tagozatvezetk éves beszámolójának elfogadása; a következ évi szakmai és pénzügyi tervének, valamint a közhasznúsági jelentésnek az elfogadása, az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, valamint feloszlásának kimondása; az Elnökség tagjainak megválasztása; tiszteletbeli tagság adományozása; a tagdíj megállapítása; döntés megfellebbezett kizárás esetén; az évi költségvetés meghatározása. 3. A Közgylést (rendes közgylés) évenként egyszer - de az Egyesület Elnökségének határozatára vagy a tagok egyharmadának a cél megjelölésével az Elnökséghez benyújtott írásbeli kérésére (rendkívüli közgylés) bármikor, a benyújtást követ 30 napon belül - össze kell hívni. A Közgylésre a tagokat legalább 14 nappal az ülés eltt meg kell hívni, a napirend megjelölésével. 4. A Közgylés nyilvános, azon - megfigyelként - bárki részt vehet. 5. A Közgylés határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagoknak legalább fele + 1 f és az Elnökség minden tagja (esetleg felhatalmazottja) jelen van. Határozatképtelenség esetén, ha a közgylés az eredeti idpontjától számított egy órán belül nem válik határozatképessé, a Közgylést el kell halasztani. Az eredetileg közölt idpontot követen 1 óra múlva ismételten össze lehet hívni a Közgylést. Ezt a lehetséget az eredeti idpontra megküldött meghívóban közölni kell a tagokkal. Az ismételten összehívott Közgylés az eredeti napirendre felvett kérdésekben, a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. A határozatképesség hiánya miatt másodszorra összehívott Közgylést az els Közgylést követ 30 napon belül össze kell hívni. 5

6 6. A Közgylés a határozatait - a személyi ügyek kivételével - nyílt szavazással és egyszer szótöbbséggel hozza. Amennyiben az Elnökség tagjaira csak egy jelöltet állítanak, a szavazás nyílt eljárásban is történhet. Az Elnökség tagjaira többes jelölés esetén a szavazás titkos eljárásban történik. Minden tagnak egy szavazata van. A Közgylésen megjelent tagok többségének kérésére titkos szavazással lehet határozatot hozni. Szavazategyenlség esetén az elnök szavazata dönt. 7. A Közgylésrl 8 munkanapon belül jegyzkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza: - a megjelent tagok nevét, - a Közgylés lényeges mozzanatait; - az egyes napirendi pontokkal kapcsolatban elfogadott döntések tartalmát, idpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzk számarányát (és ha a Közgylés egyszer többséggel kéri: személyét). Nem egyhangú határozat esetén - ha a kisebbség ezt kéri - a kisebbségi véleményt is rögzíteni kell. A jegyzkönyvet az Egyesület elnöke vagy annak megbízásából az Elnökség egyik tagja, valamint a jegyzkönyvvezet írhatja alá. 8. A döntésekrl az érintetteket tájékoztatni kell, mely lehet közvetlen azonnali, (szóbeli) - de az érintett kérésére, attól számított 15 napon belül írásban is közölni kell a vonatkozó határozatot -, vagy írásbeli, ez esetben a meghozataltól számított 30 napon belül kell a vonatkozó határozat tartalmát az érintettel közölni. A tagság egészét érint határozatok az egyesületi hírlevélben kerülnek közzétételre. A Közgylés jegyzkönyve bárki számára megtekinthet. Elnökség 1. Az Elnökség az Egyesület tagjainak képviseleti, vezet és ügyintéz szerve. Gondoskodik a Közgylés határozatainak végrehajtásáról, valamint a Közgylések közötti idszakokban dönt az Egyesület mindazon ügyeiben, amelyeket az Alapszabály nem utal a Közgylés kizárólagos hatáskörébe. 6

7 2. Az Elnök elterjesztése alapján éves jelentést készít, amely tartalmazza az Egyesület tárgyévi tevékenységét, valamint a pénzügyi beszámolót. Az Elnökség feladata az éves beszámolóval egyidejleg a közhasznúsági jelentés elkészítése. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Közgylés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közhasznúsági jelentés nyilvános, az Elnökség köteles az elfogadott közhasznúsági jelentést minden év május 31-ig honlapján közzétenni. A közhasznúsági jelentése tartalmazza: a) a számviteli beszámolót, b) a költségvetési támogatás felhasználását, c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, d) a cél szerinti juttatások kimutatását, e) a központi költségvetési szervtl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitl kapott támogatás mértékét, f) az Egyesület vezet tisztségviselinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, g) a közhasznú tevékenységrl szóló rövid tartalmi beszámolót. A közhasznúsági jelentés nyilvános, abba bárki beletekinthet, és abból saját költségére másolatot kérhet. 3. Az Elnökség üléseit szükség szerint, de legalább 6 havonként tartja. Az üléseket az elnök hívja össze, illetve ha tagjainak egyharmada írásban kéri, rendkívüli ülés bármikor összehívható. a) A tagokat legalább 8 nappal elbb az Elnök hívja meg, a napirend megjelölésével. b) Az elnökségi ülés nyilvános. c) Határozatainak megszavazását és érvényességét illeten a Közgylésre vonatkozókat kell értelemszeren alkalmazni. Határozata az Egyesület tagjaira nézve kötelez. 4. Az Elnökség üléseirl készítend dokumentumokra vonatkozóan szintén a vonatkozó közgylési bekezdésben foglaltakat kell értelemszeren alkalmazni a következ eltérésekkel: az aláírásokat az Elnökség egy tagja hitelesíti; a felügyeletet ellátó szervhez felterjeszteni nem kell; határozata ellen, a határozat kihirdetésétl számított 15 napon belül - az Elnökségen keresztül - írásban lehet fellebbezni a Közgyléshez. 7

8 5. A döntésekrl az érintetteket tájékoztatni kell, mely történhet közvetlen módon azonnal, (szóban) - de az érintett kérésére, attól számított 15 napon belül írásban is közölni kell a vonatkozó határozatot -, vagy írásbeli, a meghozataltól számított 30 napon belül kell a vonatkozó határozat tartalmát az érintettel közölni. A tagság egészét érint határozatok az egyesületi hírlevélben kerülnek közzétételre. 6. Az Elnökség létszáma három f, az Elnököt 3 évi idtartamra a Közgylés szavazás útján választja. Az Elnökség tagjai: Elnök (aki egyben az Egyesület elnöke), továbbá két f elnökségi tag: Általános Tagozat vezetje és a Végrehajtói (tiszthelyettesi) Tagozat vezetje. Az Elnököt a Közgylés közvetlenül választja meg. Az elnökségi tagokat (Tagozatvezetket) a tagozatok jelölik, megválasztásuk a Közgylés hatáskörébe tartozik. 7. Az Elnökség tagja csak büntetlen elélet nagykorú magyar állampolgár lehet. Adataikat a felügyeletet ellátó szervhez be kell jelenteni. 8. Az Egyesület elnökének feladatai: a) az elnökség üléseinek összehívása és vezetése, a közgylés elnöki tisztségének ellátása, b) az Egyesület képviselete, c) az alapszabály, a közgylési és elnökségi határozatok végrehajtásának irányítása és ellenrzése, d) döntési jogkört gyakorolhat mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgylés, az elnökség, illetleg az Egyesület egyéb szervének hatáskörébe, e) aláírási és utalványozási joggal rendelkezik. f) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály; az alapszabály, illetleg a közgylés, vagy az elnökség hatáskörébe utal, 9. Az elnököt távolléte, vagy akadályoztatása esetén az elnök általa megbízott más elnökségi tag helyettesíti. 8

9 10. Az általános tagozatból jelölt és megválasztott elnökségi tag feladatai és hatásköre: a) összehangolja az Egyesület tevékenységét, b) szervezi a közgylés és az elnökség határozatainak végrehajtását, c) elkészíti az elnökség üléseit, d) megbízás alapján képviseli az egyesületet, e) tájékoztatja a hírközl szerveket az Egyesület tevékenységérl, f) gondoskodik az elnökségi ülések jegyzkönyveinek vezetésérl, rzésérl, a határozatok nyilvántartásáról, g) figyelemmel kíséri az Egyesülettel kapcsolatos jogszabályokat, és biztosítja azok végrehajtását, szükség esetén kezdeményezi az egyesületi határozatok módosítását h) képviseli a tagozatot az elnökségben, i) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az alapszabály vagy egyéb szabályzat, illetleg a közgylés vagy az elnökség a hatáskörébe utal. 11. A végrehajtói tagozatból jelölt és megválasztott elnökségi tag feladatai és hatásköre: a) részt vesz a közgylés és az elnökség határozatainak végrehajtásában, b) megbízás alapján képviseli az egyesületet, c) figyelemmel kíséri az Egyesülettel kapcsolatos jogszabályokat, és biztosítja azok végrehajtását, szükség esetén kezdeményezi az egyesületi határozatok módosítását d) képviseli a tagozatot az elnökségben, e) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az alapszabály vagy egyéb szabályzat, illetleg a közgylés vagy az elnökség a hatáskörébe utal. 12. Az általános tagozatból jelölt és megválasztott elnökségi tag köteles nyilvántartani a közgylési és az elnökségi ülések anyagait. A nyilvántartásnak az alábbiakat kell tartalmazni: a) a közgylések és az elnökségi ülések idpontját, b) a közgylések és az elnökségi ülések határozatképességérl szóló tájékoztatást, c) a közgyléseken és az elnökségi üléseken hozott határozatok szövegét és számát, d) a határozatok meghozatalakor kialakult szavazati arányokat (a döntést támogatók és ellenzk, valamint a szavazástól tartózkodók számát és személyét), e) a közgylési és az elnökségi határozatoknak az érintettekkel való közlésének a módját, mely lehet a közvetlen azonnali, (szóbeli) - de az érintett kérésére, attól számított 15 napon belül írásban is közölni kell a vonatkozó határozatot -, vagy írásbeli, ez esetben 9

10 az alapszabály eltér rendelkezése hiányában - a meghozataltól számított 30 napon belül kell a vonatkozó határozat tartalmát az érintettel közölni. 13. Az elnökségi tagok aláírási és utalványozási jogkörrel rendelkeznek. Az egyesület bankszámlája feletti rendelkezéshez minden esetben egy elnökségi tag és a pénztáros együttes aláírása szükséges. 14. A határozati nyilvántartás, a közhasznúsági jelentés és az Egyesület mködésével összefüggésben keletkezett bármilyen irat, valamint az Egyesület szolgáltatásainak igénybevételi módozatairól szóló tájékoztató nyilvános, abba bármely érdekld az Egyesület székhelyén - az ott meghirdetett idpontokban - beletekinthet és azokból - saját költségére - másolatot kérhet. 15. Az elz bekezdésekben foglalt nyilvántartás és a közhasznúsági jelentés teljes szövegét köteles az Elnökség naptári évenként honlapján nyilvánosságra hozni. Felügyel Bizottság 1. A Felügyel Bizottságot az Egyesület tagjaiból a Közgylés választja 3 évre. A Felügyel Bizottság három tagú, amely egy elnökbl és két tagból áll. 2. Nem lehet a Felügyel Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki a) az Elnökség elnöke vagy tagja, b) az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehet nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesít okiratnak megfelel cél szerinti juttatást -, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 10

11 3. A Felügyel Bizottság ügyrendjét maga határozza meg. 4. A Felügyel Bizottság közvetlenül a Közgylésnek van alárendelve, tagjai és közeli hozzátartozóik megbízatásuk idtartama alatt az Egyesületben más tisztséget nem viselhetnek, és nem állhatnak az Egyesülettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban. 5. A Felügyel Bizottság tagjai és közeli hozzátartozóik nem kaphatnak az Egyesülettl semmiféle juttatást, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehet nem pénzbeli szolgáltatásokat, valamint az Egyesület minden tagjának nyújtott cél szerinti juttatásokat. 6. A Felügyel Bizottság a) figyelemmel kíséri az Egyesület jogszabályok és Alapszabály szerinti mködését, b) ellenrzi az Egyesület pénzügyi gazdálkodását, különösen az Egyesület költségvetésében jóváhagyott összegek rendeltetésszer és a mindenkori elírásoknak megfelel felhasználását, c) megvizsgálja az Egyesület zárszámadását, és véleményét közli a Közgyléssel, d) fegyelmi eljárást indítványozhat az Egyesület tagjai és alkalmazottai ellen. 7. A Felügyel Bizottság megállapítása és javaslata alapján az Egyesület illetékes szerve köteles a megfelel intézkedéseket megtenni, annak végrehajtását ellenrizni és minderrl a Felügyeli Bizottságot és a Közgylést is értesíteni. 8. A Felügyel Bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek az Elnökség ülésein, az elnöktl és a titkártól jelentést, az Egyesület alkalmazottaitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhetnek, továbbá betekinthetnek az Egyesület könyveibe és irataiba, azokat megvizsgálhatják. 9. A Felügyel Bizottság tevékenységérl jelentést tesz a Közgylésnek. 10. A Felügyel Bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik. 11

12 11. A Felügyel Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezet szervet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a) az Egyesület mködése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sért esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezet szerv döntését teszi szükségessé, b) az elnökségi tagok felelsségét megalapozó tény merült fel. 12. Az intézkedésre jogosult vezet szervet a Felügyel Bizottság indítványára - annak megtételétl számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határid eredménytelen eltelte esetén a vezet szerv összehívására a Felügyel Bizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes mködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyel Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. Tagozatok 1. Az egyesület közgylése által létrehozott tagozatok: - Általános Tagozat - Végrehajtói (tiszthelyettesi) Tagozat 2. A egyes tagozat vezetését a tagozat elnöke végzi az egyesület elnökének felügyeletével. A tagozat vezetjének személyére a tagozat tesz javaslatot, akit a Közgylés közvetlenül választ meg. A tagozat elnöke az egyesület elnökségének tagja. 3. A tagozat munkaszervezetét és ügyrendjét maga állapítja meg és azt a Közgylés hagyja jóvá. 4. A tagozat szervei az általuk hozott határozatokat 30 napon belül kötelesek megküldeni az Elnökség részére. A Tagozat szerveinek határozatát az Egyesület elnöksége hatályon kívül helyezheti. amennyiben a határozat jogszabályt sért vagy ellentétes az Alapszabályában foglaltakkal 12

13 5. A tagozat tevékenységérl a tagozat elnöke a Közgylés felé köteles beszámolni évente minimum 1 alkalommal. VI. Az Egyesület vezet tisztségviseli 1. Az Egyesület vezet tisztségviseli az Elnökség és a Felügyel Bizottság tagjai. a) Az Egyesületnek nem lehet vezet tisztségviselje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megsznését megelz két évben legalább egy évig - vezet tisztséget, amely az adózás rendjérl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. b) A vezet tisztségvisel, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elzetesen tájékoztatni, ha ilyen tisztséget egyidejleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 2. A vezet szervek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelsség alól mentesül, vagy b) bármilyen más elnyben részesül, illetve a megkötend jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minsül elnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehet nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesít okiratnak megfelel cél szerinti juttatás. A közhasznú szervezet megszntét követ két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezet tisztségviselje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszntét megelz két évben legalább egy évig - vezet tisztséget, amely az adózás rendjérl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezet tisztségvisel, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 13

14 VII. Az Egyesület gazdálkodása 1. Az Egyesület mködéséhez szükséges anyagi források: a) az Egyesület tagjai által fizetend tagdíjak, melynek éves összege: 500,- Ft, b) az Egyesületet támogató magánszemélyek és szervezetek felajánlásai és hozzájárulásai, c) az Egyesület által elnyert pályázati pénz- és egyéb eszközök, d) az egyes rendezvényekbl, illetve a díjfizetéshez kötött kiadványokból származó bevételek, e) egyéb támogatások. 2. Az Egyesület magánszemély tagja köteles az éves tagdíjat minden év március 31-éig az egyesületnek megfizetni, ennek módját és mértékét a közgylés határozza meg. Az Egyesület nem magánszemély tagja a tagdíjat minden év január 31-éig átutalással köteles az egyesületnek megfizetni. 3. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak megjelölt céljai és feladatai megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytathat. 4. Az Egyesület a gazdálkodása során elért jövedelmét nem oszthatja fel, azt csak megjelölt céljaira és tevékenységeire használhatja. 5. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok saját vagyonukkal azért nem felelnek. 6. Az Egyesület szabályszer vagyonkezeléséért az elnökség tagjai együttesen felelsek. 14

15 IX. Záró rendelkezések 1. Azokban a kérdésekben, amelyekben az Alapszabály nem rendelkezik, az egyesületekre vonatkozó jogszabályok az irányadóak. 2. Az egyesületet Kerchnerné dr. Fels Zsuzsanna elnök képviseli, akinek lakcíme: 3958 Hercegkút, Petfi u Az Alapító Okiratot az Eötvös József Klub alakuló Közgylése július 11-én elfogadta. 4. Az Eötvös József Klubot a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság Pk /1996/2. számú végzésével szám alatt nyilvántartásba vette. 5. Fenti Alapszabályt a május 26-ai Közgylés jelen formájában módosította és elfogadta. Sátoraljaújhely, május 26. Kerchnerné dr. Fels Zsuzsanna elnök 15

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

A FELSDUNAI VÍZI POLGÁRR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

A FELSDUNAI VÍZI POLGÁRR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések A FELSDUNAI VÍZI POLGÁRR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések II. A társadalmi szervezet tagsága III. A társadalmi szervezet szervezete és a hatáskörök IV. A társadalmi szervezet pénzügyi

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

Biztonságos Városunkért Közalapítvány Alapító Okirata

Biztonságos Városunkért Közalapítvány Alapító Okirata Biztonságos Városunkért Közalapítvány Alapító Okirata Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 126/1999. (IX.14.) Kt. sz. határozata alapján Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testülete

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

Veszprémi Motoros Egyesület M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

Veszprémi Motoros Egyesület M KÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. SZERVEZET I. Általános rendelkezések Veszprémi Motoros Egyesület M KÖDÉSI SZABÁLYZAT 1.) Az egyesület neve: Veszprémi Motoros Egyesület 2.) Az egyesület m ködési helye: 8200 Veszprém, Nyerges u. 6.

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA

A p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y Egyesület ALAPSZABÁLYA A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA Amelyet a Polgári Törvényk6nyvröJ szóló többször módosftott 1959. évi IV.tv. 61-64. -ai, az Egyesülési Jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a 2007.óktóber

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYLÉSÉNEK. 211/2008.(VI.23.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYLÉSÉNEK. 211/2008.(VI.23.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYLÉSÉNEK 211/2008.(VI.23.) számú h a t á r o z a t a a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkít Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról és kiegészítésérl

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

A FERT TAVI VÍZI POLGÁRR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

A FERT TAVI VÍZI POLGÁRR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések A FERT TAVI VÍZI POLGÁRR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések II. A társadalmi szervezet tagsága III. A társadalmi szervezet szervezete és a hatáskörök IV. A társadalmi szervezet pénzügyi

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET Alapszabály I. Az egyesület neve, székhelye, bélyegzője 1. a. Az egyesület neve: ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET b. Az egyesület székhelye: 1047 Budapest IV., Attila utca 150. c.

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzat Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes I. rész Szervezet neve: Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Székhelye: 1061 Budapest,

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya A Rubato 1 Művészeti Egyesület 2008. március 31-én az alapító tagok közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg. I. Általános rendelkezések Az Egyesület

Részletesebben

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület 2003. október 20-án megtartott alakuló közgyűlésén majd az alapszabály módosításait követően az egyesület alapszabályát

Részletesebben

"HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

HARMATCSEPP SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a szociális gondoskodás színvonalának emelésére

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Nagycenk Fejl déséért - Közhasznú Egyesület Alapszabály

Nagycenk Fejl déséért - Közhasznú Egyesület Alapszabály Nagycenk Fejl déséért - Közhasznú Egyesület Alapszabály A Nagycenk Fejl déséért -Közhasznú Egyesület közgy lése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illet leg a Magyar Köztársaság Polgári

Részletesebben

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A kecskeméti Puszta Német Magyar Kulturális Egyesület tevékenységébe bekapcsolódó személyek - felismerve a közös Európa megteremtése érdekében

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

Csongrádi Ferences Hagyományokért Egyesület. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

Csongrádi Ferences Hagyományokért Egyesület. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Csongrádi Ferences Hagyományokért Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Az alapító tagok -figyelemmel a Polgári Törvénykönyvrl szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

A MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

A MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A A MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A I. Általános rendelkezések Az Egyesület neve: Magyar Környezeti Nevelési Egyesület Rövidített neve: MKNE angolul: Hungarian Society for Environmental

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

"NYÁRIDŐ" KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

NYÁRIDŐ KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "NYÁRIDŐ" KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a munkanélküli szülő gyermeke üdültetésére, valamint

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. június 25. 10 óra 30 perces kezdettel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 1035 Budapest, Raktár utca 1. szám alatt. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

Alapszabály. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

Alapszabály. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Alapszabály (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) I. Az Egyesület létrejötte Az alapítók az 1989. évi II. törvény alapján a Polgári Törvénykönyv 61. -64. -ra, valamint az 1997. évi CLVI. Törvényre

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya módosítás: dőlt vastag szöveg I. Általános rész: Az egyesület neve: Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépett: 2008. július 4-én Érvényes: visszavonásig Jóváhagyta: Magyarországi Iskolai Szociális Munkások

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE BÚZAVIRÁG SC. KAPOSVÁR TISZA UTCA 1. 1981. 2. A SPORTEGYESÜLET MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

Alapszabály Vállus és Vidékéért Egyesület

Alapszabály Vállus és Vidékéért Egyesület Alapszabály Vállus és Vidékéért Egyesület 1. Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: Vállus és Vidéke Fejl déséért és Turizmusáért Egyesület (a továbbiakban Egyesület) 1.2. Az Egyesület rövidített

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

A MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA AZ EGYESÜLET NEVE, CÍME, MŰKÖDÉSI TERÜLETE, PECSÉTJE

A MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA AZ EGYESÜLET NEVE, CÍME, MŰKÖDÉSI TERÜLETE, PECSÉTJE A MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. AZ EGYESÜLET NEVE, CÍME, MŰKÖDÉSI TERÜLETE, PECSÉTJE 1. Az egyesület neve: Magyar Levéltárosok Egyesülete 2. Székhelye: Budapest 3. Címe: 1014 Hess András

Részletesebben

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések Az egyesület neve: SíTV Sportegyesület Az egyesület székhelye: 2094, Nagykovácsi Kossuth utca 91. A SíTV Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT A BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT Alapszabálya 1122 Budapest, Maros u. 31. Egységes szerkezetben az Egyesület Közgyűlése által elfogadott módosításokkal. 2013. január 12. 2 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

Az EV-sport Magyarország Autósport Egyesület alapszabálya

Az EV-sport Magyarország Autósport Egyesület alapszabálya Az EV-sport Magyarország Autósport Egyesület alapszabálya Az alapító tagok az egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvényben biztosított jogukkal élve önkéntes elhatározással megállapodnak abban, hogy

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása Az Egyesület a Budapesti Fővárosi Bíróságnál történt (Nyilvántartási szám 4627, 16.Pk.68949/1992, 1992.07.09.) nyilvántartásba vétellel jött létre.

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet)

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) 1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) I. Fejezet 1. Név: Magyar Békeszövetség (MBSZ) 2. Székhely: Budapest 3. Cím: 1016 Budapest, Dezső u. 3. 4. Bélyegző: kör alakú,

Részletesebben

A Magyar Coach Egyesület alapszabálya

A Magyar Coach Egyesület alapszabálya A Magyar Coach Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Magyar Coach Egyesület. 2. A szervezet nevének rövidítése: ---- 3. Az alapítás éve: 2010. 4. A szervezet működési területe:

Részletesebben

A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyv vonatkozó eloírásaira figyelemmel, tartós közérdeku célok megvalósítására, jelen alapító okirattal, az alább

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) ALAPSZABÁLY (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. Az Egyesület neve: AOPA Hungary, Magyar Repülőgéptulajdonosok és Pilóták Szövetsége Közhasznú Egyesület, a továbbiakban Egyesület.

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.)

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.) Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete (Módosítva 2008. szept. 13.) I Az Egyesület neve: Az Egyesület neve: Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Az Egyesület rövidített

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

A Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete Alapszabálya

A Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete Alapszabálya A Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete Alapszabálya 2004. 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) Székhelye:

Részletesebben

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET 2006. június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Tótkomlósi

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben