BALATONKENESEI HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BALATONKENESEI HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 BALATONKENESEI HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1. Az egyesület neve, célja, jogállása és feladata: o Az egyesület neve: Balatonkenesei Horgászegyesület o Székhelye: Balatonkenese, Csónakos utca 6. o Pecsétje: Kör alakú bélyegző, melynek közepén egy horgász horog helyezkedik el, a horog köré írva: Balatonkenesei Horgász Egyesület, a bélyegző alján az egyesület alapításának évére utaló es évszám látható kettő csillag között Az Egyesület jogállása: Az évi II. számú törvény alapján működő jogi személyiségű társadalmi szervezet, mint önálló jogi személy, az évi CXVI. Törvény szerinti szervezet. A Balatonkenesei Horgászegyesület olyan önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, amely a jelen Alapszabályban meghatározott célra alakult, nyilvántartott tagsággal rendelkezik és céljainak elérése érdekében szervezi tagjai tevékenységét. Az egyesület célja: 2- a. Tagjai horgászérdekeinek képviselete, kedvező horgászlehetőség biztosítása, b. a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, c. a horgászoknak a természet szeretetére és védelmére való nevelése, valamint velük a jogszabályok, a társadalmi együttélés és horgászerkölcs szabályainak betartása. 3. Az egyesület a 2. -ban meghatározott célkitűzések érdekében: a. Biztosítja tagjainak a horgászattal összefüggő szakismeretek gyarapítását, ennek érdekében ismerteti a horgászattal összefüggő jogszabályokat, rendelkezéseket, b. biztosítja, hogy tagjai a horgászatra vonatkozó jogszabályokat, előírásokat és az országos horgászrend szabályait betartják, 1

2 c. segíti a hatóságot az orvhalászat és orvhorgászat megelőzésében és leküzdésében, részt vesz a víz és környezete tisztaságának megőrzésében, d. halfogó és a tagság kívánsága esetén egyéb sportversenyeket rendez, e. az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, politikai pártok tevékenységét nem támogatja, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól támogatást nem kap és nem fogad el. Az országgyűlési, megyei valamint fővárosi önkormányzati képviselői és helyi választásokon jelöltet nem állít és nem támogat. f. Kapcsolatot építeni a helyi önkormányzattal, a Balaton érdekében tevékenykedő szervezetekkel. 4. Az egyesület feladatainak eredményes ellátásához igényli az állami, a helyi közigazgatási szervek, civil szerveződések és regionális szervek erkölcsi, valamint anyagi segítségét. 5. Az egyesület tagjai Az Egyesület tagja lehet minden természetes személy, függetlenül állampolgárságától, aki az Alapszabályt elfogadja, a Házirendet magára nézve kötelezően betartja és az egyesületi tagdíjat megfizeti. Pártoló tag lehet minden természetes és jogi személy, egyesület, önkormányzat, aki az Egyesület alapszabályát elfogadja. Az egyesületnek teljes jogú tagjai, továbbá az anyagi kötelezettségek szempontjából kedvezményezett helyzetben lévő, ugyanakkor a tagsági jogok tekintetében korlátozott ifjúsági tagjai is lehetnek. Ifjúsági tagnak 18 éven aluli fiatalokat lehet felvenni. Az általános iskolába járó tanulók csak szülői (gyámi) beleegyezéssel léphetnek az egyesületbe. Az egyesületnek jogi személy, továbbá pártoló és tiszteletbeli tagjai is lehetnek. A jogi személy tagsági viszonyát, illetve az egyesület tevékenységében való részvételére vonatkozó részletes szabályokat az egyesület vezetősége és a jogi személyvezetője által kötött együttműködési megállapodás rögzíti. A pártoló és tiszteletbeli tag anyagilag, illetve szakmai, erkölcsi, elvi támogatásával elősegíti az egyesület céljainak teljesítését. Az egyesületbe új tagként belépő horgászt a közgyűlés által meghatározott összegű belépési díj megfizetésére kötelezi. Az egyesületbe csak olyan személy kérheti 2

3 tagfelvételét, aki nem áll horgászjegy váltásának tilalma alatt, illetve az egyesületi tagságot kizáró horgász fegyelmi büntetés hatálya alatt. 6. A belépési szándékot az egyesület belépési nyilatkozatának kitöltésével kell kinyilvánítani. A felvételről az egyesület vezetősége dönt. A döntést - indokolással ~ a kérelmezővel közölni kell. A felvételt elutasító határozat ellen a kérelmező fellebbezést nyújthat be az egyesület közgyűlésének. Az új belépővel az Alapszabályt ismertetni kell. 7. A tagokat a jogszabályban foglaltak továbbá jogi személyekre az ifjúsági, pártoló és tiszteletbeli tagokra vonatkozó korlátozások kivételével egyenlő jogok illetik meg és egyforma kötelességek terhelik. A tagoknak jogukban áll: a. Amennyiben az egyesület teljes jogú tagja, a közgyűlésen személyes tanácskozási, észrevételezési és szavazati jogot gyakorol. A jogszabályokban megállapított feltételek esetén az egyesület bármely tisztségére megválasztható. b Az egyesülettől horgászjegyet igényelni. c. A horgászjegy birtokában területi engedélyt váltani és az abban feltüntetett vízterületen horgászni, kikötőhelyet bérelni és használni a Kikötőrendben, a Házirendben és a Hajóhely-biztosítási Szerződésben megfogalmazottak szerint. d. Az egyesület által fenntartott csónakkikötőt igénybe venni a kikötőrendben meghatározott feltételek betartásával. e. Az egyesület által rendezett tanfolyamokon, előadásokon, filmvetítéseken, horgászversenyeken és más rendezvényeken részt venni. Az ifjúsági, jogi, pártoló és tiszteletbeli tagok szavazati joggal nem rendelkeznek és tisztségekre nem választhatók. Közgyűléseken azonban tanácskozási és indítványtételi jog illeti meg őket. A tagok kötelesek: a. Az alapszabályt és a közgyűlés és egyesület választott szerveinek határozatait, a Kikötőrendet, a Házirendet és a Kikötőhely-használati Szerződésben foglaltakat betartani. b. Védeni az egyesület tulajdonát, a tagdíjat és egyéb díjakat az egyesület pénztárába befizetni. 3

4 c. Részt venni a közgyűléseken, tevékenyen közreműködni az egyesület munkájában, valamint segíteni az egyesületet feladatai teljesítésében. d. A horgászatra vonatkozó jogszabályokat, az országos horgászrendet, illetve az egyes vízterületeken érvényes helyi horgászrendet megtartani. e. A vizek és partjainak tisztasága felett őrködni, valamint az esetleges vízszennyezéssel, halpusztulással kapcsolatos tapasztalataikat az egyesület vezetőségével haladéktalanul közölni. A tagsági viszony megszűnik: 8. a. elhalálozás, b. kilépés, c. törlés, d. kizárás esetében. A kilépési szándékot az előző év november 30. napjáig ajánlott levélben kell bejelenteni az egyesület vezetőségének. Ennek elmulasztása esetén a tag köteles a következő évi tagdíjat is befizetni az egyesületnek. E kötelezettség alól az év közben kilépő tagot az egyesület vezetősége - alapos okból, egyéni elbírálás alapján - egészben, vagy részben mentesítheti. Azt a tagot, aki tagdíjjal vagy egyéb díjakkal hátralékban van és tartozását az írásbeli felszólítás határidejéig nem egyenlíti ki, a vezetőség a tagok sorából törölheti. A törlés nem érinti az egyesületnek a hátralékos tagdíjra, illetve egyéb díjakra vonatkozó követelését. A kikötőhely használati jog megszűnése esetén amennyiben a tag vállalja a parti horgászok tagi fizetési kötelezettségének teljesítését, abban az esetben az egyesületi tagság továbbra is fennmarad. Amennyiben a tag ezen díjfizetési kötelezettséget nem vállal, úgy egyesületi tagsága megszüntetésre kerül. Kizárás folytán az veszíti el tagságát, akit az illetékes fegyelmi bizottság jogerős határozattal kizár az egyesület tagjai sorából. Elhalálozás vagy kizárás esetén a tagdíjfizetés kötelezettsége megszűnik, de a befizetett díjak vissza nem követelhetők. Elhalálozás esetén azonban az egyesület vezetősége egyéni elbírálás alapján méltányosságból a már kifizetett díjak időarányos részét visszatérítheti. A hátralékos tagdíj vagy egyéb díj iránti követelés bírói úton is érvényesíthető. Elhalálozás esetén a tagsági jogviszony és az ehhez kapcsolódó kikötőhely jogosultság az örökösre, vagy vita esetén a hagyatéki határozatban megjelölt egyetlen személyre száll át. Kizárással. A Közgyűlés határozatával kizárhatja azt a tagot, aki a tagsági viszonyból származó kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy az Egyesület érdekeit sértő, vagy veszélyeztető magatartást tanúsít; illetve ha a tag tagdíjfizetési kötelezettségének a 3. felszólítás ellenére 15 napon belül nem tesz eleget. Az Elnökség a Közgyűlésig a tagsági viszonyt felfüggesztheti. 4

5 Az egyesület szervei és működésük 9. A testületi szervek akkor határozatképesek, ha az ülésen tagjainak legalább 50 %- a + 1 fő jelen van. Ha a közgyűlést annak határozatképtelensége miatt el kell halasztani, a másodszorra összehívott közgyűlés az eredeti napirendben felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A szavazás minden kérdésben nyílt. A határozathozatal egyszerű szótöbbséggel történik. Szavazategyenlőség alapján az elnök szavazata dönt. Megválasztottnak tekinthető, aki sorrendben a legtöbb érvényes szavazatok legalább azonban a leadott szavazatoknak több mint felét megkapta. Az egyesület az ügyintéző és képviselő szerveit választja. A választás öt évre szól- A testületek és tagjaik a választóiknak beszámolni kötelesek, ha feladataikat nem látják el megfelelően, a megválasztó szerv bármikor visszahívhatja őket. Az egyesület szervei: a. közgyűlés b. vezetőség c. felügyelő bizottság d. fegyelmi bizottság 10. A vezetőség, a felügyelő bizottság és a fegyelmi bizottság tagjai nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói, és az egyesület alkalmazottai. Az első bekezdés b., c., d. pontjában felsorolt szervek tagjának csak büntetlen előéletű 18 év feletti, magyar állampolgár és Magyarországon tartózkodási engedéllyel rendelkező 18 év feletti nem magyar állampolgár választható. 11. Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés a. Elfogadja és módosítja az egyesület alapszabályát. b. Kimondja az egyesület feloszlását, vagy más egyesülettel való egyesülését. A feloszlás és az egyesülés kimondásához 2/3-08 szótöbbség szükséges. c. Meghatározza a megválasztandó testületek (vezetőség, esetleges elnökség, felügyelő bizottság, fegyelmi bizottság) taglétszámát. Megválasztja az egyesület elnökét, alelnökét, titkárát, gazdasági felelősét, a vezetőség többi tagját, valamint póttagját, valamint a felügyelő bizottság, fegyelmi bizottság elnökét, tagjait és póttagjait. 5

6 d. Megállapítja az egyesület költségvetését. e. Elfogadja a zárszámadást és a vagyonmérleget. f. Felhatalmazza a vezetőséget a megállapított költségvetésben az egyes rovatok közötti átcsoportosításra. g. Megállapítja a tagok évi tagdíját, az esetleges belépési és egyéb díjakat. h. Meghatározza a pártoló és tiszteletbeli tagok számát. i. Dönt ingatlanvételekről, illetve az egyesület tulajdonában lévő ingatlan elidegenítéséről. j. Megtárgyalja a vezetőség éves beszámolóját és meghatározza munkájának tovább irányát, jóváhagyja munkaprogramját. k. Megsemmisíti a vezetőség jogszabályba, valamint alapszabályba ütköző határozatait. l. Beszámoltatja a felügyelő és fegyelmi bizottságot munkájáról. m. Másodfokon eljár a vezetőség, a felügyelő és fegyelmi bizottság tagjainak fegyelmi ügyében, illetve dönt a tagfelvételt elutasító vezetőségi határozatok ellen benyújtott fellebbezési ügyekben. n. Költségvetésben állapítja meg a vezetőségi tiszteletdíjakat. o. Meghatározza az egyesület érdekében évente elvégzendő közösségi munka módját, mértékét, illetve pénzbeni megváltásának rendjét. p. Jóváhagyja a kikötőhelyek használatával összefüggő szabályozást, az ehhez igazodó megállapodás tervezeteket. q. Jóváhagyja továbbá a a hatósági előírásokra figyelemmel - a kikötő és a horgásztanya használatának Házirendjét. A közgyűlés a 2. bekezdés i. pontjában meghatározott hatáskörét a vezetőségre átruházhatja. 12. A közgyűlés rendes ülését évente össze kell hívni. Rendkívüli ülést kell tartani, ha azt: a. az egyesület tagjainak 1/3-a az ülés céljainak megjelölésével kéri, b. a felügyelő bizottság, illetőleg c. a vezetőség szükségesnek tartja, d. a felügyelő szerv írásban indítványozza. A közgyűlést az egyesület elnöke hívja össze. A napirendet tartalmazó meghívót az ülés kitűzött időpontja előtt legalább 8 nappal előbb meg kell küldeni az egyesület tagjainak. Ha a közgyűlés az eredetileg meghirdetett kezdési időpontjától számított 1 órán belül nem válik határozatképessé, úgy l óra elteltével az eredeti napirendi pontokra vonatkozóan a megjelent tagok számától függetlenül a közgyűlést határozatképesnek kell tekinteni, melyre a tagokat az eredeti meghívóban figyelmeztetni kell. A megismételt közgyűlés nem dönthet azon kérdésekről, melyek eldöntéséhez tagjai 2/3-os többsége szükséges, ha egyébként - főszabály szerint nem lenne határozatképes. A közgyűlésen az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök elnököl. A közgyűlésről az elhangzottak lényegét tartalmazó jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv vezetéséről a titkár gondoskodik, hitelesítésére pedig a közgyűlés megkezdése előtt két felnőtt tagot kell választani. 6

7 A vezetőség 13. A vezetőség az egyesület általános hatáskörű végrehajtó szerve, amely gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, valamint biztosítja a két közgyűlés közötti időszakban az egyesületi munka folyamatosságát. Az egyesület elnökén, alelnökén, titkárán és gazdasági felelősen kívül a vezetőségnek a közgyűlés által megválasztott 1-3 rendes tagja van. A vezetőség: 14. a. Kitűzi a közgyűlés időpontját, összeállítja és előkészíti tárgysorozatát. b. Gazdálkodik a közgyűlés által megállapított költségvetési keretből. A közgyűlés által megállapított körben a költségvetés egyes rovatai között átcsoportosíthat. c. Dönt a 11. (3) bekezdése alapján a közgyűlés által átruházott hatáskörben. d. Határoz a tagok felvétele, törlése tárgyában. e. Meghatározza, hogy a vezetőség egyes tagjai milyen szakfeladatot látnak el, tagjai sorából megválasztja képviselőit a szövetség megyei küldöttközgyűlésére. f. A költségvetés keretében határoz az egyes tagok tagdíjának mérséklése, elengedése kérdésében és más díjkedvezmény nyújtásáról, és javaslatát a Közgyűlés elé viszi. g. Első fokon eljár a fegyelmi bizottság tagjainak fegyelmi ügyében. Másodfokon eljár az egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak fegyelmi ügyében. h. Megállapítja a halfogó és egyéb versenyeknek, valamint egyéb rendezvényeknek az időpontját és kijelöli rendezőit, bíráit. i. Kijelöli az egyesület versenycsapatát és vezetőjét a szövetség intéző bizottsága által rendezett halfogó versenyeire, illetőleg más rendezvényeirej. Egyéni elbírálás alapján korra, egészségi állapotra, valamint egyéb méltányolást igénylő okokra való tekintettel dönt az egyesület érdekében végzendő közösségi munka alóli felmentés érdekében. k. A költségvetésben megállapítja az egyesület alkalmazottainak munkabérét. l. Megállapítja a pártoló és tiszteletbeli tagok, valamint a rendes taggá váló ifjúsági tagok tagdíj és egyéb díjfizetési kötelezettségét. m. Munkabizottságokat hoz létre, meghatározza tagjainak számát, kijelöli vezetőit, meghatározza feladatkörüket és beszámoltatja végzett munkájukról őket. n. Meghatározza saját munkatervét. o. Ellátja az egyesület kikötőjének üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a hatósági előírások betartásáról és betartatásáról. Gyakorolja az üzemeltető jogait, ennek keretében határoz a kikötőhely használati megállapodás megszüntetése tárgyában. 7

8 A vezetőség az l. bekezdés h) és i) pontjában meghatározott hatáskörét az elnökre, illetve a titkárra átruházhatja. Fontos és sürgős döntések esetén a vezetőség az egyesület tagjait írásbeli szavazásra is felkérheti, közgyűlés megtartása nélkül. Az ilyen szavazás eredményét a rendes közgyűlési szavazással azonos módon kell megállapítani. 15. A vezetőség szükség szerint évenként legalább négy alkalommal rendes ülést tart, határozatait a kikötőben elhelyezett hirdetőtábláján teszi közzé. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha ezt: a- legalább 3 vezetőségi tag az ülés céljainak megjelölésével kéri, b. az egyesület elnöke, illetőleg c. a felügyelő bizottság szükségesnek tartja. A vezetőség ülését az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén alelnöke látja el az elnöki feladatokat. A vezetőség üléseire meg kell hívni a felügyelő bizottság elnökét is. A vezetőség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. Az egyesület elnöke és alelnöke 16. Az egyesület elnöke a. Képviseli az egyesületet, illetőleg a vezetőség egyes tagjait megbízza az egyesület esetenkénti képviseletével, irányítja az Egyesület operatív tevékenységét. b. Összehívja a közgyűlést és a vezetőség üléseit, és ezeken elnököl. c. Ellenőrzi a testületi szervek határozatainak végrehajtását, őrködik a testületi szerveknek törvényes és alapszabályszerű tevékenysége felett. d. A költségvetés keretei között utalványozási jogkört gyakorol. e. A vezetőség előzetes döntése alapján kinevezi, illetve szerződést köt az egyesület alkalmazottaival, gyakorolja felettük a munkáltatói jogkört. f. Eljár a 14. h) és i) pontjai alapján a vezetőség által átruházott jogkörben. g. Teljeskörűen ellátja a kikötővezetői feladatokat, biztosítja a kikötő zavartalan üzemeltetését. h. Irányítja az Egyesület vagyonának a kezelését a Közgyűlés határozatainak megfelelően. i. Megköti az Egyesület működéséhez szükséges vállalkozási szerződéseket, melyeket a vezetőség hagy jóvá. j. Egy személyben felelős a folyó ügyekért és egy személyben aláírási joggal rendelkezik. Az elnököt munkájában az alelnök, illetve a titkár segíti, akadályoztatása esetén helyettesíti. 8

9 Az egyesület titkára 17. Az egyesület titkára a. Előkészíti a közgyűlést és a vezetőség elé kerülő előterjesztéseket. b. Gondoskodik a közgyűlés és a vezetőség ülései jegyzőkönyvének vezetéséről. c. Irányítja, illetve ellátja az egyesület és szervei írásbeli teendőit. d. Szervezi az egyesület rendezvényeit. e- Segíti az egyesület elnökét feladatainak ellátásában, végzi az elnök által írásban átruházott munkafeladatokat. Az egyesület gazdasági felelőse 18. Az egyesület gazdasági felelőse: a. Intézi az egyesület gazdasági ügyeit, rendszeresen beszámol az elnöknek és a vezetőségnek az egyesület vagyoni helyzetéről. b. Okmányolt számadásokat vezet a pénz- és vagyonkezelésről. c. Előkészíti az évi költségvetést, zárszámadást, vagyonmérleget készít, és a vezetőség, majd a közgyűlés elé terjeszti. Felügyelő bizottság 19. A felügyelő bizottság elnökét a közgyűlés választja. A felügyelő bizottságnak a közgyűlés által megállapított számú rendes és póttagja van. Összeférhetetlenség: - a bizottság tagjai egyidejűleg az egyesületen belül más tisztséget nem viselhetnek - az elnökség tagja - az előző 2 pontban meghatározott személyek hozzátartozója. A bizottság köteles ellenőrizni az alapszabály betartását, az egyesület szerveinek a közgyűlés kivételével _ törvényes és alapszabályszerű működését, negyedévenként a pénz és anyagkezelést, a bizonylati fegyelmet, valamint a gazdálkodást. Az ellenőrzésről a bizottság jegyzőkönyvet (feljegyzést) köteles készíteni. A bizottság jogosult az egyesület működésével kapcsolatos bármely ügyet megvizsgálni. Ha a bizottság ellenőrzése során hiányosságot vagy jogszabályt, illetve az egyesület érdekeit sértő bármely magatartást észlel, arról írásban köteles tájékoztatni az egyesület elnökét. Az írásbeli tájékoztatás eredménytelensége esetén 30 napon belül rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezheti. A bizottság elnöke köteles a Végzett munkáról a közgyűlésen beszámolni. 9

10 A bizottság elnöke tanácskozási joggal jogosult részt venni a vezetőség ülésein. A bizottság munkaterv alapján dolgozik. Fegyelmi bizottság 20. A fegyelmi bizottság tagjait és elnökét a közgyűlés választja, a közgyűlés által megállapított számú rendes és póttagja van. A bizottság tagjai egyidejűleg nem lehetnek a vezetőség, illetőleg a felügyelő bizottság tagjai. A bizottság első fokon eljár az egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak, valamint a vezetőség és felügyelő bizottság tagjainak fegyelmi ügyében. A fegyelmi bizottság eljárására az Alapszabály, a Fegyelmi Szabályzat, a Kikötőrend, a Házirend, a hajóhely biztosítási szerződés, az Országos és Helyi Horgászrend és a Horgászat Etikai Szabályai az irányadóak. A bizottság időszakonként tájékoztatja a fegyelmi helyzetről és a felelősségre vonási gyakorlatról a vezetőséget. A közgyűlésen beszámol. Az egyesület jogi személyisége és vagyona 21. Az egyesület jogi személy. Az egyesület vagyonát, ingatlanok, ingóságok, készpénz és követelések alkotják. Az egyesület bevételei tagdíjakból, belépési díjakból és egyéb díjakból, az egyesület alapszabályszerű tevékenységéből eredő más bevételekből, valamint az esetleges egyéb adományokból állnak. Az egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartoznak az egyesületnek vétkesen okozott kárért. Az egyesület vagyonáért, valamint vagyoni eszközeinek a jóváhagyott költségvetésben meghatározott célokra való felhasználása végrehajtásáért a vezetőség és a felügyelő bizottság elnöke felelős. e Az egyesület feloszlása, megszűnése vagy feloszlatása esetén a fennmaradó tiszta vagyon csak horgászvonatkozású célokra használható fel. Egyebekben a Ptk.-ban előírtak (1977. évi 4. sz. törvény 71. -ának 2-3. bekezdései) az irányadók. Egyéb rendelkezések 22. Az egyesület politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési képviselő-jelöltet nem állít, és nem támogat, továbbá semminemű politikai tevékenységet nem folytat. (1996. évi CXXVI- Tv. 4. ) 10

11 Jelen Alapszabállyal nem érintett kérdések tekintetében az évi II. tv. rendelkezései az irányadóak. Az egyesület tagjai az Alapszabállyal és az egyesület működésével kapcsolatban felmerülő valamennyi jogvitájuk tekintetében a Veszprémi Bíróságok kizárólagos illetékességét kötik ki. Balatonkenese, március 01. Tóth Csaba elnök Felmer Rezső titkár, jegyzőkönyvvezető Sevinger Lászlóné pénztáros, jegyzőkönyvvezető Paucsa Ferenc jegyzőkönyv hitelesítő Végh József jegyzőkönyv hitelesítő 11

A SZEGVÁRI HORGÁSZ, VÍZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATAI

A SZEGVÁRI HORGÁSZ, VÍZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATAI A SZEGVÁRI HORGÁSZ, VÍZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATAI 1. (1) Az Egyesület neve: Szegvári Horgász, Víz- és Környezetvédelmi Egyesület (továbbiakban:

Részletesebben

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya az 1989.évi II. tv valamint az 1997. évi CLVI. tv szabályai alapján a változásokkal egységes szerkezetben 10/1 Bendiák Kyokushinkai Közhasznú

Részletesebben

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva A MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL

Részletesebben

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben) Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) 2009 2 A Logikusak(k) Kulturális és Sport Egyesület Tagjai az Egyesülési jogról szóló

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Snowboard Szövetség (a továbbiakban: MSBSZ) az Egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény, a Ptk, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI és a Sportról

Részletesebben

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21.

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. ALAPSZABÁLY -változásokkal egységes szerkezetben- A Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

A MAGYAR ÉLETTANI TÁRSASÁG /MÉT/ ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A MAGYAR ÉLETTANI TÁRSASÁG /MÉT/ ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A MAGYAR ÉLETTANI TÁRSASÁG /MÉT/ ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK /1/ A társaság /a/ neve: Magyar Élettani Társaság / MÉT/ angolul: Hungarian Physiological Society franciául: Société Hongroise de Physiologie

Részletesebben

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A sportegyesület hagyományos elnevezése: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete

Részletesebben

MAGYAR GÁZIPARI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE

MAGYAR GÁZIPARI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY egységes szerkezetbe foglalva, az 1998. november 25-i közgyűlésen valamint a 2006. május 23-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal. Az alapszabályban kiemelten szereplő részek tartalmazzák

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y HÍRKÖZLÉSI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS A L A P S Z A B Á L Y 2013. május A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács Taggyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A BUDAPESTI FARKASOK AMERIKAI FUTBALL KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Budapesti Farkasok Amerikai Futball Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szakszövetség a Magyar Köztársaságban működő, az ökölvívás sportágban sporttevékenységet folytató jogi személyek, pártoló tagok,

Részletesebben

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17.

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. Jászjákóhalma Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5121 JÁSZJÁKÓHALMA Fő út 27 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG

ALAPSZABÁLY MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG 1 ALAPSZABÁLY MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG 2001. március 24. Módosítva: 2002..március 23-án a XIII. Közgyűlésen, a 2004. március 6-án a XV. Közgyűlésen a 2005. augusztus 28-i Rendkívüli Közgyűlésen a 2007. február

Részletesebben

Civil Élet Egyesület, a tudatos fogyasztói szokások kialakításáért

Civil Élet Egyesület, a tudatos fogyasztói szokások kialakításáért Civil Élet Egyesület, a tudatos fogyasztói szokások kialakításáért Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése szerint elhatározták a Civil Élet Egyesület létrehozását.

Részletesebben

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület elvi alapja: Az egyesület olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik,

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

A MAGYAR BELGYÓGYÁSZ TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR BELGYÓGYÁSZ TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR BELGYÓGYÁSZ TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A társaság a) neve: Magyar Belgyógyász Társaság (továbbiakban Társaság) - angolul: Hungarian Society of Internal Medicine, - németül:

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat

A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat Tartalomjegyzék: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 II.

Részletesebben

Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület

Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület ALAPSZABÁLYA A Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési-és Önvédelmi egyesület (továbbiakban Egyesület) Kerekharaszt község közigazgatási területén

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2013. 05. 24. napján megtartott közgyűlésen elfogadott, a 2013. 06. 30. és 2014.02.28. megtartott

Részletesebben

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A 2011. november 24-i közgyűlésen módosított szöveg vastag betűvel jelölve 1. Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: Magyar Regionális Tudományi

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A Kossuth Lajos Nemzetőr Egyesület Közhasznú Társadalmi Szervezet a közrend és közbiztonság védelme, a bűnmegelőzés segítése és az abban való aktív részvétel, a katasztrófa-elhárítás, az önkéntes tűzoltás,

Részletesebben

2. A TÁRSASÁG JELLEGE

2. A TÁRSASÁG JELLEGE MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben a 2015... napján kelt változásokkal, amelyek jelen alapszabályban dőlt betűvel szerepelnek) 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (Ptk. 61. ) 1.1.

Részletesebben

98. Határőr Sport Club

98. Határőr Sport Club 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület 9700 Szombathely Söptei út külső 98. Határőr Sport Club A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület A A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben