BALATONKENESEI HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BALATONKENESEI HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 BALATONKENESEI HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1. Az egyesület neve, célja, jogállása és feladata: o Az egyesület neve: Balatonkenesei Horgászegyesület o Székhelye: Balatonkenese, Csónakos utca 6. o Pecsétje: Kör alakú bélyegző, melynek közepén egy horgász horog helyezkedik el, a horog köré írva: Balatonkenesei Horgász Egyesület, a bélyegző alján az egyesület alapításának évére utaló es évszám látható kettő csillag között Az Egyesület jogállása: Az évi II. számú törvény alapján működő jogi személyiségű társadalmi szervezet, mint önálló jogi személy, az évi CXVI. Törvény szerinti szervezet. A Balatonkenesei Horgászegyesület olyan önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, amely a jelen Alapszabályban meghatározott célra alakult, nyilvántartott tagsággal rendelkezik és céljainak elérése érdekében szervezi tagjai tevékenységét. Az egyesület célja: 2- a. Tagjai horgászérdekeinek képviselete, kedvező horgászlehetőség biztosítása, b. a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, c. a horgászoknak a természet szeretetére és védelmére való nevelése, valamint velük a jogszabályok, a társadalmi együttélés és horgászerkölcs szabályainak betartása. 3. Az egyesület a 2. -ban meghatározott célkitűzések érdekében: a. Biztosítja tagjainak a horgászattal összefüggő szakismeretek gyarapítását, ennek érdekében ismerteti a horgászattal összefüggő jogszabályokat, rendelkezéseket, b. biztosítja, hogy tagjai a horgászatra vonatkozó jogszabályokat, előírásokat és az országos horgászrend szabályait betartják, 1

2 c. segíti a hatóságot az orvhalászat és orvhorgászat megelőzésében és leküzdésében, részt vesz a víz és környezete tisztaságának megőrzésében, d. halfogó és a tagság kívánsága esetén egyéb sportversenyeket rendez, e. az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, politikai pártok tevékenységét nem támogatja, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól támogatást nem kap és nem fogad el. Az országgyűlési, megyei valamint fővárosi önkormányzati képviselői és helyi választásokon jelöltet nem állít és nem támogat. f. Kapcsolatot építeni a helyi önkormányzattal, a Balaton érdekében tevékenykedő szervezetekkel. 4. Az egyesület feladatainak eredményes ellátásához igényli az állami, a helyi közigazgatási szervek, civil szerveződések és regionális szervek erkölcsi, valamint anyagi segítségét. 5. Az egyesület tagjai Az Egyesület tagja lehet minden természetes személy, függetlenül állampolgárságától, aki az Alapszabályt elfogadja, a Házirendet magára nézve kötelezően betartja és az egyesületi tagdíjat megfizeti. Pártoló tag lehet minden természetes és jogi személy, egyesület, önkormányzat, aki az Egyesület alapszabályát elfogadja. Az egyesületnek teljes jogú tagjai, továbbá az anyagi kötelezettségek szempontjából kedvezményezett helyzetben lévő, ugyanakkor a tagsági jogok tekintetében korlátozott ifjúsági tagjai is lehetnek. Ifjúsági tagnak 18 éven aluli fiatalokat lehet felvenni. Az általános iskolába járó tanulók csak szülői (gyámi) beleegyezéssel léphetnek az egyesületbe. Az egyesületnek jogi személy, továbbá pártoló és tiszteletbeli tagjai is lehetnek. A jogi személy tagsági viszonyát, illetve az egyesület tevékenységében való részvételére vonatkozó részletes szabályokat az egyesület vezetősége és a jogi személyvezetője által kötött együttműködési megállapodás rögzíti. A pártoló és tiszteletbeli tag anyagilag, illetve szakmai, erkölcsi, elvi támogatásával elősegíti az egyesület céljainak teljesítését. Az egyesületbe új tagként belépő horgászt a közgyűlés által meghatározott összegű belépési díj megfizetésére kötelezi. Az egyesületbe csak olyan személy kérheti 2

3 tagfelvételét, aki nem áll horgászjegy váltásának tilalma alatt, illetve az egyesületi tagságot kizáró horgász fegyelmi büntetés hatálya alatt. 6. A belépési szándékot az egyesület belépési nyilatkozatának kitöltésével kell kinyilvánítani. A felvételről az egyesület vezetősége dönt. A döntést - indokolással ~ a kérelmezővel közölni kell. A felvételt elutasító határozat ellen a kérelmező fellebbezést nyújthat be az egyesület közgyűlésének. Az új belépővel az Alapszabályt ismertetni kell. 7. A tagokat a jogszabályban foglaltak továbbá jogi személyekre az ifjúsági, pártoló és tiszteletbeli tagokra vonatkozó korlátozások kivételével egyenlő jogok illetik meg és egyforma kötelességek terhelik. A tagoknak jogukban áll: a. Amennyiben az egyesület teljes jogú tagja, a közgyűlésen személyes tanácskozási, észrevételezési és szavazati jogot gyakorol. A jogszabályokban megállapított feltételek esetén az egyesület bármely tisztségére megválasztható. b Az egyesülettől horgászjegyet igényelni. c. A horgászjegy birtokában területi engedélyt váltani és az abban feltüntetett vízterületen horgászni, kikötőhelyet bérelni és használni a Kikötőrendben, a Házirendben és a Hajóhely-biztosítási Szerződésben megfogalmazottak szerint. d. Az egyesület által fenntartott csónakkikötőt igénybe venni a kikötőrendben meghatározott feltételek betartásával. e. Az egyesület által rendezett tanfolyamokon, előadásokon, filmvetítéseken, horgászversenyeken és más rendezvényeken részt venni. Az ifjúsági, jogi, pártoló és tiszteletbeli tagok szavazati joggal nem rendelkeznek és tisztségekre nem választhatók. Közgyűléseken azonban tanácskozási és indítványtételi jog illeti meg őket. A tagok kötelesek: a. Az alapszabályt és a közgyűlés és egyesület választott szerveinek határozatait, a Kikötőrendet, a Házirendet és a Kikötőhely-használati Szerződésben foglaltakat betartani. b. Védeni az egyesület tulajdonát, a tagdíjat és egyéb díjakat az egyesület pénztárába befizetni. 3

4 c. Részt venni a közgyűléseken, tevékenyen közreműködni az egyesület munkájában, valamint segíteni az egyesületet feladatai teljesítésében. d. A horgászatra vonatkozó jogszabályokat, az országos horgászrendet, illetve az egyes vízterületeken érvényes helyi horgászrendet megtartani. e. A vizek és partjainak tisztasága felett őrködni, valamint az esetleges vízszennyezéssel, halpusztulással kapcsolatos tapasztalataikat az egyesület vezetőségével haladéktalanul közölni. A tagsági viszony megszűnik: 8. a. elhalálozás, b. kilépés, c. törlés, d. kizárás esetében. A kilépési szándékot az előző év november 30. napjáig ajánlott levélben kell bejelenteni az egyesület vezetőségének. Ennek elmulasztása esetén a tag köteles a következő évi tagdíjat is befizetni az egyesületnek. E kötelezettség alól az év közben kilépő tagot az egyesület vezetősége - alapos okból, egyéni elbírálás alapján - egészben, vagy részben mentesítheti. Azt a tagot, aki tagdíjjal vagy egyéb díjakkal hátralékban van és tartozását az írásbeli felszólítás határidejéig nem egyenlíti ki, a vezetőség a tagok sorából törölheti. A törlés nem érinti az egyesületnek a hátralékos tagdíjra, illetve egyéb díjakra vonatkozó követelését. A kikötőhely használati jog megszűnése esetén amennyiben a tag vállalja a parti horgászok tagi fizetési kötelezettségének teljesítését, abban az esetben az egyesületi tagság továbbra is fennmarad. Amennyiben a tag ezen díjfizetési kötelezettséget nem vállal, úgy egyesületi tagsága megszüntetésre kerül. Kizárás folytán az veszíti el tagságát, akit az illetékes fegyelmi bizottság jogerős határozattal kizár az egyesület tagjai sorából. Elhalálozás vagy kizárás esetén a tagdíjfizetés kötelezettsége megszűnik, de a befizetett díjak vissza nem követelhetők. Elhalálozás esetén azonban az egyesület vezetősége egyéni elbírálás alapján méltányosságból a már kifizetett díjak időarányos részét visszatérítheti. A hátralékos tagdíj vagy egyéb díj iránti követelés bírói úton is érvényesíthető. Elhalálozás esetén a tagsági jogviszony és az ehhez kapcsolódó kikötőhely jogosultság az örökösre, vagy vita esetén a hagyatéki határozatban megjelölt egyetlen személyre száll át. Kizárással. A Közgyűlés határozatával kizárhatja azt a tagot, aki a tagsági viszonyból származó kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy az Egyesület érdekeit sértő, vagy veszélyeztető magatartást tanúsít; illetve ha a tag tagdíjfizetési kötelezettségének a 3. felszólítás ellenére 15 napon belül nem tesz eleget. Az Elnökség a Közgyűlésig a tagsági viszonyt felfüggesztheti. 4

5 Az egyesület szervei és működésük 9. A testületi szervek akkor határozatképesek, ha az ülésen tagjainak legalább 50 %- a + 1 fő jelen van. Ha a közgyűlést annak határozatképtelensége miatt el kell halasztani, a másodszorra összehívott közgyűlés az eredeti napirendben felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A szavazás minden kérdésben nyílt. A határozathozatal egyszerű szótöbbséggel történik. Szavazategyenlőség alapján az elnök szavazata dönt. Megválasztottnak tekinthető, aki sorrendben a legtöbb érvényes szavazatok legalább azonban a leadott szavazatoknak több mint felét megkapta. Az egyesület az ügyintéző és képviselő szerveit választja. A választás öt évre szól- A testületek és tagjaik a választóiknak beszámolni kötelesek, ha feladataikat nem látják el megfelelően, a megválasztó szerv bármikor visszahívhatja őket. Az egyesület szervei: a. közgyűlés b. vezetőség c. felügyelő bizottság d. fegyelmi bizottság 10. A vezetőség, a felügyelő bizottság és a fegyelmi bizottság tagjai nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói, és az egyesület alkalmazottai. Az első bekezdés b., c., d. pontjában felsorolt szervek tagjának csak büntetlen előéletű 18 év feletti, magyar állampolgár és Magyarországon tartózkodási engedéllyel rendelkező 18 év feletti nem magyar állampolgár választható. 11. Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés a. Elfogadja és módosítja az egyesület alapszabályát. b. Kimondja az egyesület feloszlását, vagy más egyesülettel való egyesülését. A feloszlás és az egyesülés kimondásához 2/3-08 szótöbbség szükséges. c. Meghatározza a megválasztandó testületek (vezetőség, esetleges elnökség, felügyelő bizottság, fegyelmi bizottság) taglétszámát. Megválasztja az egyesület elnökét, alelnökét, titkárát, gazdasági felelősét, a vezetőség többi tagját, valamint póttagját, valamint a felügyelő bizottság, fegyelmi bizottság elnökét, tagjait és póttagjait. 5

6 d. Megállapítja az egyesület költségvetését. e. Elfogadja a zárszámadást és a vagyonmérleget. f. Felhatalmazza a vezetőséget a megállapított költségvetésben az egyes rovatok közötti átcsoportosításra. g. Megállapítja a tagok évi tagdíját, az esetleges belépési és egyéb díjakat. h. Meghatározza a pártoló és tiszteletbeli tagok számát. i. Dönt ingatlanvételekről, illetve az egyesület tulajdonában lévő ingatlan elidegenítéséről. j. Megtárgyalja a vezetőség éves beszámolóját és meghatározza munkájának tovább irányát, jóváhagyja munkaprogramját. k. Megsemmisíti a vezetőség jogszabályba, valamint alapszabályba ütköző határozatait. l. Beszámoltatja a felügyelő és fegyelmi bizottságot munkájáról. m. Másodfokon eljár a vezetőség, a felügyelő és fegyelmi bizottság tagjainak fegyelmi ügyében, illetve dönt a tagfelvételt elutasító vezetőségi határozatok ellen benyújtott fellebbezési ügyekben. n. Költségvetésben állapítja meg a vezetőségi tiszteletdíjakat. o. Meghatározza az egyesület érdekében évente elvégzendő közösségi munka módját, mértékét, illetve pénzbeni megváltásának rendjét. p. Jóváhagyja a kikötőhelyek használatával összefüggő szabályozást, az ehhez igazodó megállapodás tervezeteket. q. Jóváhagyja továbbá a a hatósági előírásokra figyelemmel - a kikötő és a horgásztanya használatának Házirendjét. A közgyűlés a 2. bekezdés i. pontjában meghatározott hatáskörét a vezetőségre átruházhatja. 12. A közgyűlés rendes ülését évente össze kell hívni. Rendkívüli ülést kell tartani, ha azt: a. az egyesület tagjainak 1/3-a az ülés céljainak megjelölésével kéri, b. a felügyelő bizottság, illetőleg c. a vezetőség szükségesnek tartja, d. a felügyelő szerv írásban indítványozza. A közgyűlést az egyesület elnöke hívja össze. A napirendet tartalmazó meghívót az ülés kitűzött időpontja előtt legalább 8 nappal előbb meg kell küldeni az egyesület tagjainak. Ha a közgyűlés az eredetileg meghirdetett kezdési időpontjától számított 1 órán belül nem válik határozatképessé, úgy l óra elteltével az eredeti napirendi pontokra vonatkozóan a megjelent tagok számától függetlenül a közgyűlést határozatképesnek kell tekinteni, melyre a tagokat az eredeti meghívóban figyelmeztetni kell. A megismételt közgyűlés nem dönthet azon kérdésekről, melyek eldöntéséhez tagjai 2/3-os többsége szükséges, ha egyébként - főszabály szerint nem lenne határozatképes. A közgyűlésen az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök elnököl. A közgyűlésről az elhangzottak lényegét tartalmazó jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv vezetéséről a titkár gondoskodik, hitelesítésére pedig a közgyűlés megkezdése előtt két felnőtt tagot kell választani. 6

7 A vezetőség 13. A vezetőség az egyesület általános hatáskörű végrehajtó szerve, amely gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, valamint biztosítja a két közgyűlés közötti időszakban az egyesületi munka folyamatosságát. Az egyesület elnökén, alelnökén, titkárán és gazdasági felelősen kívül a vezetőségnek a közgyűlés által megválasztott 1-3 rendes tagja van. A vezetőség: 14. a. Kitűzi a közgyűlés időpontját, összeállítja és előkészíti tárgysorozatát. b. Gazdálkodik a közgyűlés által megállapított költségvetési keretből. A közgyűlés által megállapított körben a költségvetés egyes rovatai között átcsoportosíthat. c. Dönt a 11. (3) bekezdése alapján a közgyűlés által átruházott hatáskörben. d. Határoz a tagok felvétele, törlése tárgyában. e. Meghatározza, hogy a vezetőség egyes tagjai milyen szakfeladatot látnak el, tagjai sorából megválasztja képviselőit a szövetség megyei küldöttközgyűlésére. f. A költségvetés keretében határoz az egyes tagok tagdíjának mérséklése, elengedése kérdésében és más díjkedvezmény nyújtásáról, és javaslatát a Közgyűlés elé viszi. g. Első fokon eljár a fegyelmi bizottság tagjainak fegyelmi ügyében. Másodfokon eljár az egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak fegyelmi ügyében. h. Megállapítja a halfogó és egyéb versenyeknek, valamint egyéb rendezvényeknek az időpontját és kijelöli rendezőit, bíráit. i. Kijelöli az egyesület versenycsapatát és vezetőjét a szövetség intéző bizottsága által rendezett halfogó versenyeire, illetőleg más rendezvényeirej. Egyéni elbírálás alapján korra, egészségi állapotra, valamint egyéb méltányolást igénylő okokra való tekintettel dönt az egyesület érdekében végzendő közösségi munka alóli felmentés érdekében. k. A költségvetésben megállapítja az egyesület alkalmazottainak munkabérét. l. Megállapítja a pártoló és tiszteletbeli tagok, valamint a rendes taggá váló ifjúsági tagok tagdíj és egyéb díjfizetési kötelezettségét. m. Munkabizottságokat hoz létre, meghatározza tagjainak számát, kijelöli vezetőit, meghatározza feladatkörüket és beszámoltatja végzett munkájukról őket. n. Meghatározza saját munkatervét. o. Ellátja az egyesület kikötőjének üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a hatósági előírások betartásáról és betartatásáról. Gyakorolja az üzemeltető jogait, ennek keretében határoz a kikötőhely használati megállapodás megszüntetése tárgyában. 7

8 A vezetőség az l. bekezdés h) és i) pontjában meghatározott hatáskörét az elnökre, illetve a titkárra átruházhatja. Fontos és sürgős döntések esetén a vezetőség az egyesület tagjait írásbeli szavazásra is felkérheti, közgyűlés megtartása nélkül. Az ilyen szavazás eredményét a rendes közgyűlési szavazással azonos módon kell megállapítani. 15. A vezetőség szükség szerint évenként legalább négy alkalommal rendes ülést tart, határozatait a kikötőben elhelyezett hirdetőtábláján teszi közzé. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha ezt: a- legalább 3 vezetőségi tag az ülés céljainak megjelölésével kéri, b. az egyesület elnöke, illetőleg c. a felügyelő bizottság szükségesnek tartja. A vezetőség ülését az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén alelnöke látja el az elnöki feladatokat. A vezetőség üléseire meg kell hívni a felügyelő bizottság elnökét is. A vezetőség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. Az egyesület elnöke és alelnöke 16. Az egyesület elnöke a. Képviseli az egyesületet, illetőleg a vezetőség egyes tagjait megbízza az egyesület esetenkénti képviseletével, irányítja az Egyesület operatív tevékenységét. b. Összehívja a közgyűlést és a vezetőség üléseit, és ezeken elnököl. c. Ellenőrzi a testületi szervek határozatainak végrehajtását, őrködik a testületi szerveknek törvényes és alapszabályszerű tevékenysége felett. d. A költségvetés keretei között utalványozási jogkört gyakorol. e. A vezetőség előzetes döntése alapján kinevezi, illetve szerződést köt az egyesület alkalmazottaival, gyakorolja felettük a munkáltatói jogkört. f. Eljár a 14. h) és i) pontjai alapján a vezetőség által átruházott jogkörben. g. Teljeskörűen ellátja a kikötővezetői feladatokat, biztosítja a kikötő zavartalan üzemeltetését. h. Irányítja az Egyesület vagyonának a kezelését a Közgyűlés határozatainak megfelelően. i. Megköti az Egyesület működéséhez szükséges vállalkozási szerződéseket, melyeket a vezetőség hagy jóvá. j. Egy személyben felelős a folyó ügyekért és egy személyben aláírási joggal rendelkezik. Az elnököt munkájában az alelnök, illetve a titkár segíti, akadályoztatása esetén helyettesíti. 8

9 Az egyesület titkára 17. Az egyesület titkára a. Előkészíti a közgyűlést és a vezetőség elé kerülő előterjesztéseket. b. Gondoskodik a közgyűlés és a vezetőség ülései jegyzőkönyvének vezetéséről. c. Irányítja, illetve ellátja az egyesület és szervei írásbeli teendőit. d. Szervezi az egyesület rendezvényeit. e- Segíti az egyesület elnökét feladatainak ellátásában, végzi az elnök által írásban átruházott munkafeladatokat. Az egyesület gazdasági felelőse 18. Az egyesület gazdasági felelőse: a. Intézi az egyesület gazdasági ügyeit, rendszeresen beszámol az elnöknek és a vezetőségnek az egyesület vagyoni helyzetéről. b. Okmányolt számadásokat vezet a pénz- és vagyonkezelésről. c. Előkészíti az évi költségvetést, zárszámadást, vagyonmérleget készít, és a vezetőség, majd a közgyűlés elé terjeszti. Felügyelő bizottság 19. A felügyelő bizottság elnökét a közgyűlés választja. A felügyelő bizottságnak a közgyűlés által megállapított számú rendes és póttagja van. Összeférhetetlenség: - a bizottság tagjai egyidejűleg az egyesületen belül más tisztséget nem viselhetnek - az elnökség tagja - az előző 2 pontban meghatározott személyek hozzátartozója. A bizottság köteles ellenőrizni az alapszabály betartását, az egyesület szerveinek a közgyűlés kivételével _ törvényes és alapszabályszerű működését, negyedévenként a pénz és anyagkezelést, a bizonylati fegyelmet, valamint a gazdálkodást. Az ellenőrzésről a bizottság jegyzőkönyvet (feljegyzést) köteles készíteni. A bizottság jogosult az egyesület működésével kapcsolatos bármely ügyet megvizsgálni. Ha a bizottság ellenőrzése során hiányosságot vagy jogszabályt, illetve az egyesület érdekeit sértő bármely magatartást észlel, arról írásban köteles tájékoztatni az egyesület elnökét. Az írásbeli tájékoztatás eredménytelensége esetén 30 napon belül rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezheti. A bizottság elnöke köteles a Végzett munkáról a közgyűlésen beszámolni. 9

10 A bizottság elnöke tanácskozási joggal jogosult részt venni a vezetőség ülésein. A bizottság munkaterv alapján dolgozik. Fegyelmi bizottság 20. A fegyelmi bizottság tagjait és elnökét a közgyűlés választja, a közgyűlés által megállapított számú rendes és póttagja van. A bizottság tagjai egyidejűleg nem lehetnek a vezetőség, illetőleg a felügyelő bizottság tagjai. A bizottság első fokon eljár az egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak, valamint a vezetőség és felügyelő bizottság tagjainak fegyelmi ügyében. A fegyelmi bizottság eljárására az Alapszabály, a Fegyelmi Szabályzat, a Kikötőrend, a Házirend, a hajóhely biztosítási szerződés, az Országos és Helyi Horgászrend és a Horgászat Etikai Szabályai az irányadóak. A bizottság időszakonként tájékoztatja a fegyelmi helyzetről és a felelősségre vonási gyakorlatról a vezetőséget. A közgyűlésen beszámol. Az egyesület jogi személyisége és vagyona 21. Az egyesület jogi személy. Az egyesület vagyonát, ingatlanok, ingóságok, készpénz és követelések alkotják. Az egyesület bevételei tagdíjakból, belépési díjakból és egyéb díjakból, az egyesület alapszabályszerű tevékenységéből eredő más bevételekből, valamint az esetleges egyéb adományokból állnak. Az egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartoznak az egyesületnek vétkesen okozott kárért. Az egyesület vagyonáért, valamint vagyoni eszközeinek a jóváhagyott költségvetésben meghatározott célokra való felhasználása végrehajtásáért a vezetőség és a felügyelő bizottság elnöke felelős. e Az egyesület feloszlása, megszűnése vagy feloszlatása esetén a fennmaradó tiszta vagyon csak horgászvonatkozású célokra használható fel. Egyebekben a Ptk.-ban előírtak (1977. évi 4. sz. törvény 71. -ának 2-3. bekezdései) az irányadók. Egyéb rendelkezések 22. Az egyesület politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési képviselő-jelöltet nem állít, és nem támogat, továbbá semminemű politikai tevékenységet nem folytat. (1996. évi CXXVI- Tv. 4. ) 10

11 Jelen Alapszabállyal nem érintett kérdések tekintetében az évi II. tv. rendelkezései az irányadóak. Az egyesület tagjai az Alapszabállyal és az egyesület működésével kapcsolatban felmerülő valamennyi jogvitájuk tekintetében a Veszprémi Bíróságok kizárólagos illetékességét kötik ki. Balatonkenese, március 01. Tóth Csaba elnök Felmer Rezső titkár, jegyzőkönyvvezető Sevinger Lászlóné pénztáros, jegyzőkönyvvezető Paucsa Ferenc jegyzőkönyv hitelesítő Végh József jegyzőkönyv hitelesítő 11

AZ ERDÉSZETI HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. Az egyesület neve, célja és feladata 1..

AZ ERDÉSZETI HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. Az egyesület neve, célja és feladata 1.. AZ ERDÉSZETI HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület neve, célja és feladata 1.. 1./ Az egyesület neve: Erdészeti Horgász Egyesület (továbbiakban: egyesület) 2./ Az egyesület székhelye: 9245. Mosonszolnok,

Részletesebben

BALASSAGYARMATI MIKSZÁTH KÁLMÁN HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.. I. Az egyesület neve, célja és feladata. II. Az egyesület célja

BALASSAGYARMATI MIKSZÁTH KÁLMÁN HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.. I. Az egyesület neve, célja és feladata. II. Az egyesület célja BALASSAGYARMATI MIKSZÁTH KÁLMÁN HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.. I. Az egyesület neve, célja és feladata 1. Az egyesület neve: Balassagyarmati Mikszáth Kálmán Horgász Egyesület 2. Székhelye: 2660 Balassagyarmat,

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI VÍZMŰ SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

BÉKÉSCSABAI VÍZMŰ SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA BÉKÉSCSABAI VÍZMŰ SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Békéscsaba, 2013. 1 1. Az egyesület neve, célja és feladata (1) Az egyesület neve: Békéscsabai Vízmű Sporthorgász Egyesület (2) Székhelye: 5600 Békéscsaba,

Részletesebben

A Fehérvár és Környéke Horgászegyesület ALAPSZABÁLYA

A Fehérvár és Környéke Horgászegyesület ALAPSZABÁLYA A Fehérvár és Környéke Horgászegyesület ALAPSZABÁLYA 1.. 1. Az egyesület neve: Fehérvár és Környéke Horgászegyesület 2. Rövidített név: FKHE 3. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Budai út 92. 4. Levelezési

Részletesebben

Szedres és Vidéke Horgászegyesület. Alapszabálya. Köriratban az egyesület neve, alapító évszáma, középen horog, hal.

Szedres és Vidéke Horgászegyesület. Alapszabálya. Köriratban az egyesület neve, alapító évszáma, középen horog, hal. Szedres és Vidéke Horgász Egyesület Alapszabálya 1. Egyesület neve: Székhelye: Működési területe: Vízterülete: Pecsétje: Szedres és Vidéke Horgászegyesület Szedres Szedres Holt - Sárvíz Köriratban az egyesület

Részletesebben

A GYULAI "MUNKÁCSY" HORGÁSZ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA

A GYULAI MUNKÁCSY HORGÁSZ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA A GYULAI "MUNKÁCSY" HORGÁSZ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA /egységes szerkezetbe foglalva/ (A 2012. évi január 20. napján tartott közgyűlésen megszavazott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

2. Székhelye: 7200 Dombóvár Árnyas utca 26. II/9. (a mindenkori elnök lakcíme)

2. Székhelye: 7200 Dombóvár Árnyas utca 26. II/9. (a mindenkori elnök lakcíme) DOMBÓVÁRI NYERGESVÖLGYI HORGÁSZ SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület adatai 1. Egyesület neve: Dombóvári Nyergesvölgyi Horgász Sportegyesület 2. Székhelye: 7200 Dombóvár Árnyas utca 26. II/9. (a

Részletesebben

TARNAMENTI HORGÁSZ EGYESÜLET JÁSZDÓZSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A 2 0 1 1. Az egyesület célja, neve és feladata

TARNAMENTI HORGÁSZ EGYESÜLET JÁSZDÓZSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A 2 0 1 1. Az egyesület célja, neve és feladata 1 TARNAMENTI HORGÁSZ EGYESÜLET J Á S Z D Ó Z S A EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A 2 0 1 1. Az egyesület célja, neve és feladata 1. Az egyesület neve: TARNAMENTI HORGÁSZ EGYESÜLET JÁSZDÓZSA

Részletesebben

Badacsonytördemic Horgászegyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben a 2010. március 13. napján tartott Közgyűlésen elfogadott módosításokkal)

Badacsonytördemic Horgászegyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben a 2010. március 13. napján tartott Közgyűlésen elfogadott módosításokkal) Badacsonytördemic Horgászegyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben a 2010. március 13. napján tartott Közgyűlésen elfogadott módosításokkal) I. 1. Az egyesület neve: HORGÁSZEGYESÜLET DACSONYTÖRDEMIC

Részletesebben

Rokka Horgász Egyesület Békéscsaba Bajza u. 11. A Rokka Horgász Egyesület ALAPSZABÁLYA. Békéscsaba 2013. március 14.

Rokka Horgász Egyesület Békéscsaba Bajza u. 11. A Rokka Horgász Egyesület ALAPSZABÁLYA. Békéscsaba 2013. március 14. Rokka Horgász Egyesület Békéscsaba Bajza u. 11 A Rokka Horgász Egyesület ALAPSZABÁLYA Békéscsaba 2013. március 14. I. Az egyesület neve, célja és feladata 1. Az egyesület neve: Rokka Horgász Egyesület

Részletesebben

A VÁRPALOTAI BÁNYÁSZ HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSA egységes szerkezetben

A VÁRPALOTAI BÁNYÁSZ HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSA egységes szerkezetben 1/8 A VÁRPALOTAI BÁNYÁSZ HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSA egységes szerkezetben 1.. 1. Az egyesület neve: Várpalotai Bányász Horgász Egyesület 2. Székhelye: 8100 Várpalota Beszálló akna ltp. 3.

Részletesebben

A HEGYESHALMI VASUTAS SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A HEGYESHALMI VASUTAS SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A HEGYESHALMI VASUTAS SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATA 1. 1) Az egyesület neve: Hegyeshalmi Vasutas Sporthorgász Egyesület 2) Az egyesület alakulási éve: 1989.

Részletesebben

MÁGORI HORGÁSZ EGYESÜLET VÉSZTŐ ALAPSZABÁLYA

MÁGORI HORGÁSZ EGYESÜLET VÉSZTŐ ALAPSZABÁLYA MÁGORI HORGÁSZ EGYESÜLET VÉSZTŐ ALAPSZABÁLYA VÉSZTŐ, 2012. FEBRUÁR 5. I. Az egyesület neve, célja és feladata 1. (1) Az egyesület neve: Mágori Horgász Egyesület (2) 1 Székhelye: Vésztő, Északi utca 2.

Részletesebben

Dunavarsányi Petőfi Horgász Egyesület Alapszabálya

Dunavarsányi Petőfi Horgász Egyesület Alapszabálya Dunavarsányi Petőfi Horgász Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 2012.12.15. A Dunavarsányi Petőfi Sporthorgász Egyesület Alapszabálya (A 2012.12.15. napján tartott közgyűlésen

Részletesebben

HATVANI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

HATVANI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA HATVANI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Érvényes: 2012.11.10 1.. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Hatvani Horgász Egyesület (továbbiakban: Egyesület) 2. Székhelye: 3000 Hatvan Pázsit út 17

Részletesebben

A SÍKVÖLGYI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A SÍKVÖLGYI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A SÍKVÖLGYI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1. 1. Az egyesület neve: Síkvölgyi Sporthorgász Egyesület 2. Székhelye: 2800 Tatabánya I. Gál ltp. 529. 3/7 3. Működési területe: Tatabánya Síkvölgy 4. Vízterülete:

Részletesebben

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya ( módosítva: 2007. április 20-án)

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya ( módosítva: 2007. április 20-án) A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya ( módosítva: 2007. április 20-án) 1 I. Az egyesület neve, célja és feladata 1. (1) Az egyesület neve: Lipóti Sporthorgász Egyesület (2) Az egyesület alakulási

Részletesebben

A TAVASZ HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATA

A TAVASZ HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATA A TAVASZ HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATA (1) Az egyesület neve: TAVASZ Horgászegyesület, Pogány (2) Székhelye: 7666 Pogány, Széchenyi u. 12. (3) Pecsétjei: Körbélyegzőn:

Részletesebben

A BÁCSBOKODI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A BÁCSBOKODI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A BÁCSBOKODI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület neve, célja és feladata: 1. 1. Az egyesület neve: BÁCSBOKODI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ( rövidítése: BSHE ) 2. Székhelye: Bácsbokod, Gróf Széchenyi

Részletesebben

BODROGMENTI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET. Alapszabálya

BODROGMENTI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET. Alapszabálya BODROGMENTI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET Alapszabálya I. Az egyesület neve, székhelye,célja és feladata: 1. Az egyesület neve: Bodrogmenti Sporthorgász Egyesület 2. Az egyesület rövid neve: Bodrogmenti Sporthorgász

Részletesebben

KISBÉRI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

KISBÉRI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1 - KISBÉRI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.. Az egyesület neve: KISBÉRI HORGÁSZ EGYESÜLET Székhelye: 2870 Kisbér, Deák Ferenc utca 78. Működési területe: Vízterülete: Bélyegzője: Kisbér városi Park-tó

Részletesebben

A Mozdulj Világos Sport Egyesület ALAPSZABÁLYA. Az Egyesület neve, célja és feladatai

A Mozdulj Világos Sport Egyesület ALAPSZABÁLYA. Az Egyesület neve, célja és feladatai A Mozdulj Világos Sport Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Egyesület neve, célja és feladatai 1. (1) Az Egyesület neve: Mozdulj Világosi Sport Egyesület (2) Székhelye: 8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

A HULLÁM HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A HULLÁM HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A HULLÁM HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Hullám Horgász Egyesület (továbbiakban Egyesület), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

MARCALI ÉS VIDÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. (a Közgyűlés 2009./02./14./8. sz. határozatának módosításaival egységes szerkezetben)

MARCALI ÉS VIDÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. (a Közgyűlés 2009./02./14./8. sz. határozatának módosításaival egységes szerkezetben) MARCALI ÉS VIDÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a Közgyűlés 2009./02./14./8. sz. határozatának módosításaival egységes szerkezetben) A módosítások dőlt betűvel szerepelnek. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

A SZEGVÁRI HORGÁSZ, VÍZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATAI

A SZEGVÁRI HORGÁSZ, VÍZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATAI A SZEGVÁRI HORGÁSZ, VÍZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATAI 1. (1) Az Egyesület neve: Szegvári Horgász, Víz- és Környezetvédelmi Egyesület (továbbiakban:

Részletesebben

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET Alapszabály I. Az egyesület neve, székhelye, bélyegzője 1. a. Az egyesület neve: ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET b. Az egyesület székhelye: 1047 Budapest IV., Attila utca 150. c.

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Tiszabábolnai Sporthorgász Egyesület A L A P S Z A B Á L Y A

Tiszabábolnai Sporthorgász Egyesület A L A P S Z A B Á L Y A Tiszabábolnai Sporthorgász Egyesület A L A P S Z A B Á L Y A (2014. november 29. napjával módosított és egységes szerkezetbe foglalt szövege) Az egyesület neve célja feladata 1.. 1. Az egyesület neve:

Részletesebben

Magyar Anatómus Társaság

Magyar Anatómus Társaság Magyar Anatómus Társaság alapszabálya. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A társaság a./ neve : Magyar Anatómus Társaság (MAT) b./ székhelye : Budapest c./ működési területe: Magyarország d./ pecsétje:

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

A Peca-Kunyhó Horgász Egyesület ALAPSZABÁLYA. Az Egyesület neve, célja és feladatai

A Peca-Kunyhó Horgász Egyesület ALAPSZABÁLYA. Az Egyesület neve, célja és feladatai A Peca-Kunyhó Horgász Egyesület ALAPSZABÁLYA - a 2008. október 30.-i dılt betővel szedetett módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan - Az Egyesület neve, célja és feladatai 1. (1) Az Egyesület neve:

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

A SÍKVÖLGYI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A SÍKVÖLGYI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A SÍKVÖLGYI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013.

Részletesebben

Gyöngyöspatai Vadásztársaság ALAPSZABÁLYA. Gyöngyöspata, 2008.

Gyöngyöspatai Vadásztársaság ALAPSZABÁLYA. Gyöngyöspata, 2008. A Gyöngyöspatai Vadásztársaság ALAPSZABÁLYA Gyöngyöspata, 2008. A L A P S Z A B Á L Y I. Általános rendelkezések 1. A Gyöngyöspatai Vadásztársaság nevű egyesület az alapító tagok által önkéntesen létrehozott,

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA l. Az egyesület neve: ARRABO Szabadidősport Egyesület. Rövidítve: ARRABO Sz. E. 2. Székhelye: Szombathely, Malom u. 8. 3. Működési területe országos. 4. Színei:

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

DOBÓ FERENC HORGÁSZ EGYESÜLET

DOBÓ FERENC HORGÁSZ EGYESÜLET A DOBÓ FERENC HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alapítva: 1933. A DOBÓ FERENC HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN/ I. AZ EGYESÜLET NEVE 1.1. Az egyesület neve: Dobó Ferenc

Részletesebben

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya az 1989.évi II. tv valamint az 1997. évi CLVI. tv szabályai alapján a változásokkal egységes szerkezetben 10/1 Bendiák Kyokushinkai Közhasznú

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

Bull & Mastiff Sportkutyás Klub Egyesület Alapszabálya (Dőlt betűs módosításokkal, egységes szerkezetben.)

Bull & Mastiff Sportkutyás Klub Egyesület Alapszabálya (Dőlt betűs módosításokkal, egységes szerkezetben.) Bull & Mastiff Sportkutyás Klub Egyesület Alapszabálya (Dőlt betűs módosításokkal, egységes szerkezetben.) Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése szerint elhatározták

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y 1. Az egyesület neve (1) Az egyesület neve: Harley Tulajdonosok Klubja Dél- Magyarország Chapter Az egyesület rövidített neve: H.O.G. Dél- Magyarország Chapter Az egyesület neve angolul:

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA

A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Túrabotos Természetjáró Klub 2.Rövidítése: TTK 3.Az egyesület székhelye: 9400 Sopron, Halász utca 39. 4.Működési

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

BEZDÉD HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

BEZDÉD HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA BEZDÉD HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Továbbá a 2013. év szeptember hónap 07 napján az egyesületi közgyűlés módosításokkal egységes szerkezetben foglaltan fogadta el. I. Az egyesület adatai 1. Az egyesület

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A 2011. november 24-i közgyűlésen módosított szöveg vastag betűvel jelölve 1. Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: Magyar Regionális Tudományi

Részletesebben

NAGYATÁDÉRT. Egyesület. Alapszabálya

NAGYATÁDÉRT. Egyesület. Alapszabálya NAGYATÁDÉRT Egyesület Alapszabálya Alapítva: 1994. 10. 18. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva: 2003. 01. 27. Nagyatád Jelen egyesület alapító tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Harmadik számú módosítás A Ford Klub Magyarország Egyesület alakuló közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Ford Klub

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések

A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések 1.1 A sportegyesület neve: Soproni Építők Sportköre (továbbiakban: egyesület) Rövidített

Részletesebben

Hernádszentandrási Sport Egyesület

Hernádszentandrási Sport Egyesület Hernádszentandrási Sport Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Hernádszentandrási Sport Egyesület Rövidítése: HSE Színe: fekete-fehér Alapításának éve: 2006 Székhelye:

Részletesebben

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya 1./ A sportegyesület neve: Jánossomorjai Sportegyesület /rövidítve: JSE/ I. Székhelye: Jánossomorja Ibolya u. 1. Színe: Kék-fehér Zászlaja: Kék-fehér Alapításának

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

Rakaca-tó Horgász Egyesület Alapszabálya. Rakaca-tó Horgász Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya. I. Az Egyesület adatai:

Rakaca-tó Horgász Egyesület Alapszabálya. Rakaca-tó Horgász Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya. I. Az Egyesület adatai: Rakaca-tó Horgász Egyesület Alapszabálya Rakaca-tó Horgász Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya I. Az Egyesület adatai: 1. Az egyesület neve: Rakaca-tó Horgászegyesület 2. Az egyesület rövidített

Részletesebben

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja:

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja: A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. Az Osztályszövetség arra törekszik, hogy a magyar 40-es hajóflotta önálló versenyosztályként az MVSZ-szel együttműködve,

Részletesebben

BODROGMENTI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BODROGMENTI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 BODROGMENTI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Az egyesület rövidített neve: Székhelye: Hatóköre: Bélyegzője: BODROGMENTI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET BSHE 3950

Részletesebben

BALATONKENESEI HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

BALATONKENESEI HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA BALATONKENESEI HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület neve, célja, jogállása és feladata: 1 o Az egyesület neve: Balatonkenesei Horgászegyesület o Székhelye: Balatonkenese, Csónakos utca 6. o Pecsétje:

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

GYÁRVÁROSIAK BARÁTI KÖRE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. Tervezet. 1. Általános rendelkezések

GYÁRVÁROSIAK BARÁTI KÖRE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. Tervezet. 1. Általános rendelkezések GYÁRVÁROSIAK BARÁTI KÖRE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Tervezet GYÁRVÁROSIAK BARÁTI KÖRE Egyesület ezen okirattal kinyilvánítja, hogy az egyesülési jogról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben, a mindenkor hatályos

Részletesebben

Az ÖLBŐ-TAVI ARANYHAL HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Az ÖLBŐ-TAVI ARANYHAL HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az ÖLBŐ-TAVI ARANYHAL HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a 2004. május 14-én kelt Alapszabály, az időközben bekövetkezett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) (1.) Az egyesületazonosító meghatározók

Részletesebben

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1.

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1. MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest, 2005. április 1. Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Az Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület alakuló közgyûlésén alapszabályát a következõkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2005 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Gödi Sport Egyesület, rövidített neve: G.S.E. 2. Az egyesület székhelye:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

A ZALAEGERSZEGI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (JAVASLAT)

A ZALAEGERSZEGI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (JAVASLAT) A ZALAEGERSZEGI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (JAVASLAT) A Zalaegerszegi Horgász Egyesület Küldöttközgyűlése az egyesületi jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben