Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya"

Átírás

1 Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya az 1989.évi II. tv valamint az évi CLVI. tv szabályai alapján a változásokkal egységes szerkezetben

2 10/1 Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub egyesületi A L A P S Z A B Á L Y A a változásokkal egységes szerkezetben amelyet a Polgári Törvénykönyvről szóló mód évi IV. tv ai és az egyesülési jogról szóló évi II. tv. rendelkezései szerint az év március hó 1. napján Gyöngyös városban megtartott közgyűlésén a közgyűlés a 2/1994. sz. határozatával hagyott jóvá, és amelyet a közgyűlés napján megtartott közgyűlésén, napján megtartott közgyűlésén módosított, a következőkben állapítja meg: (A napján elhatározott módosításokat dőlt betűk jelzik.) 1./ Az egyesület neve: Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub az egyesület rövidített elnevezése: Bendiák Dojo 2./ Az egyesület székhelye: 3200 Gyöngyös, Szurdokpart út / Az egyesület zászlója: Fehér alapon keskeny piros körben négyszög alakú piros jel, amelyet körbe vesz az egyesület neve és székhelye piros vonallal. Az egyesület jelvénye: A zászlóban szereplő embléma.

3 10/2 4./ Az egyesület célja: A Gyöngyös város és a város vonzáskörzetében lakó állampolgárok egészséges életmódra, a sportolók versenysportra történő nevelése, az egyesület tagjainak a kyokushinkai karate szakág minél magasabb szintű elsajátítása. A település és környezete lakóinak sport iránti szeretetének növelése, az egyesület támogatni kívánja a Gyöngyös város és környezete állampolgárainak verseny-, diák- és tömegsportját, különös tekintettel a kyokushinkai karate szakágra, a versenyszerű sporttevékenységre, az utánpótlás nevelésére. Az egyesület törekszik arra, hogy a keleti küzdősportok által megismerhető mozgáskultúra, az egészség megőrzésében a test és a lélek egységének a megteremtésében széles körben megismerésre, népszerűsítésre kerüljön. A tagjai a város és környéke lakosságának e vonzáskörzetben működő gazdálkodók és vállalkozók, közintézmények dolgozóinak, valamint a város diákjai részére rendszeres testedzés és sportolási lehetőség biztosítása. A sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése, valamint a diák és lakossági szabadidő sport szervezése lehetőségei elősegítésének biztosítása. Az egyesület önkormányzati elven működő érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet. Az egyesület jogi személy, közhasznú szervezet. Az egyesület a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 26. c. pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység (1997. évi CLVI tv. 26 c. 1) - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (1997. évi CLVI tv. 26 c. 4) - sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével (1997. évi CLVI tv. 26 c. 14) Az egyesület, mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. Az egyesület, mint közhasznú szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti. 5./ Az egyesület feladata: Az egyesület céljainak a végrehajtásához megfelelő szervezet létrehozása, a folyamatos működés feltételeinek megteremtése a különböző rendezvényeken, sporteseményeken, sportversenyeken történő részvétel szervezése, az utánpótlás nevelése, az egyesület céljainak megvalósításához szükséges gazdasági tevékenység folytatása.

4 10/3 6./ Az egyesület tagsága: Az egyesületnek: a./ rendes tagjai és b./ pártoló tagjai lehetnek. a./ Az egyesület rendes tagjai: - természetes személyek korhatár nélkül, - magyar és külföldi állampolgárok egyaránt - gazdálkodó szervezetek - társadalmi szervezetek - egyéb jogi személyek lehetnek, akik (amelyek) elfogadják az egyesület alapszabályát, részt vesznek az egyesület folyamatos működésében és fizetik a tagdíjat. b./ Az egyesület pártoló tagjai életévüket betöltött magyar állampolgárságú természetes személyek, - gazdálkodó szervezetek, - társadalmi szervezetek, - egyéb jogi személyek lehetnek, akik (amelyek) elfogadják az egyesület alapszabályát, részt vesznek az egyesület folyamatos működésében és fizetik a tagdíjat. A pártoló tag az egyesület folyamatos működésében nem vesz részt. A tagfelvételről az egyesület vezetősége határozattal dönt, a gazdálkodó szervezetek, társadalmi szervezetek egyéb jogi személyek és pártoló tagok tagsági viszonyát, illetőleg az egyesület tevékenységével való közreműködésre vonatkozó részletes szabályokat az egyesület vezetősége és a tag, pártoló tag között megkötött együttműködési megállapodás rögzíti. A taggá válás további feltétele, hogy a tag belépési szándékát a vezetőség felé írásban kifejezze és belépési nyilatkozatát a vezetőség elfogadja. A vezetőség határozata ellen fellebbezni a közgyűléshez lehet. Az egyesület tagja: a./ részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein, b./ választhat és választható az egyesület szerveibe, c./ köteles eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelességeinek. Így köteles: - az alapszabályt, a közgyűlés és az egyesület választott szerveinek határozatait megtartani, - védeni az egyesület tulajdonát, továbbá a megállapított tagdíjat és díjat az egyesület pénztárába befizetni,

5 10/4 - részt venni a közgyűlésen, tevékenyen közreműködni az egyesület munkájában, valamint segíteni az egyesült feladatai teljesítésében. A tagsági viszony megszűnik: - a tag halála, - kilépés, - kizárás, - az egyesület megszűnése következtében. A kilépési szándékot a negyedév végére 30 nappal megelőzően kell ajánlott levélben az egyesület vezetőségének bejelenteni. Kizárás folytán az veszti el tagságát, akit a vezetőség tagsági viszonyához és az egyesület céljaihoz méltatlan magatartása miatt 2/3-os szótöbbséggel kizárt. Az egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag a tudomásra jutástól számított 30 napon belül a bíróság előtt megtámadhatja. 7./ Az egyesület szervezete: a./ közgyűlés b./ vezetőség c./ az egyesület elnöke d./ az egyesület elnökhelyettese, e./ az egyesület titkára, f./ az egyesület gazdasági ügyintézője. a./ A közgyűlés: Az egyesület legfőbb szerve a tagok összességéből álló közgyűlés. A Közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább tizenöt nap időköznek kell lennie. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a nyilvántartott rendes tagok több mint a fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a 15 napon belüli időre összehívott újabb közgyűlés a résztvevők számára tekintet nélkül határozatképes. A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal össze kell hívni. A közgyűlés összehívásáért az egyesület elnöke a felelős. Az egyesület rendkívüli közgyűlését az elnök akkor köteles összehívni, ha azt a bíróság elrendeli, vagy ha az összes rendes tagok egyharmada azt az ok és cél megjelölésével kívánja. A közgyűlést az elnök, vagy akadályoztatása esetén az elnökhelyettes vezeti. A közgyűlésen részt vehet az egyesület minden tagja, - szavazati joggal a rendes tagok, - részvételi joggal a pártoló tagok és meghívottak.

6 10/5 A közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. A közgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza, a határozathozatalhoz a határozatképes közgyűlésen jelenlévő tagok több mint felének a szavazata szükséges. Az egyesület vezetőségét és tisztségviselőit a közgyűlés nyílt szavazás útján választja. Minősített többség a határozatképes közgyűlésen jelenlévő tagok 2/3-os többségét jelenti, minősített többség szükséges a - az éves beszámoló elfogadása kivételével - közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: - az egyesület elnökének, elnökhelyettesének, titkárának, gazdasági ügyintézőjének, vezetőségének megválasztása, - a fegyelmi tanács tagjainak megválasztása, - az alapszabály megállapítása és módosítása, - a vezetőség és a gazdasági ügyintéző beszámolójának megtárgyalása és elfogadása, - az éves költségvetés meghatározása, - az éves tevékenységről szóló beszámoló, a zárszámadás és a vagyonmérleg elfogadása, - az egyesületnek más társadalmi szervezettel való egyesülése, szétválása, illetőleg az egyesület feloszlásának kimondása, - az egyesület vagyonáról, a tagdíjról való döntés, - tagfelvétel és kizárás esetén a fellebbezés elbírálása, - a közhasznúsági jelentés elfogadása, A közgyűlés az éves beszámolót az általános szabályok szerint, egyszerű szótöbbséggel fogadja el. A közgyűlés üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet az elnök, illetve az elnökhelyettes és az esetenként megválasztott két tag hitelesíti, a jelenléti ívet a jegyzőkönyvhöz kell csatolni. b./ Az Elnökség A közgyűlés az egyesület tagjaiból minősített többséggel, nyílt szavazással 5 tagú elnökséget választ. A közgyűlés az elnökséget határozatlan időre választja. A vezetőség a gazdálkodással kapcsolatos feladatainak szabályszerű ellátásával gazdasági ügyintézőt bíz meg. A vezetőség hatáskörébe tartozik mindazon kérdések eldöntése, amelyet az alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az elnökség munkájáról minden évben a közgyűlésen köteles beszámolni.

7 10/6 A vezetőség az egyesület általános hatáskörű végrehajtó szerve, amely gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, valamint biztosítja a két közgyűlés közötti időszakban az egyesületi munka folyamatosságát. A vezetőség szükség szerint, de évenként legalább két alkalommal rendes ülést tart, amelyet az elnök hív össze. Az elnökség ülésére minden tagot a napirend megjelölésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 5 nap teljen el. Az elnökség minimum 3 tag jelenléte esetén határozatképes. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha ezt - a vezetőség tagjainak legalább egyharmada az ülés céljának megjelölésével kéri, - az egyesület elnöke szükségesnek tartja. Elnökség ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet, illetve bármely az elnökség döntésében érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni. Az elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnökség és közgyűlés (vezető szervek) határozatát az érintettel igazolható módon közölni kell. Az elnökség és közgyűlés (vezető szervek) határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig- vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. Az Elnökség hatásköre: a./ kitűzi a taggyűlés időpontját, összeállítja és előkészíti a napirendet, b./ gazdálkodik a taggyűlés által megállapított költségvetési keretben, c./ határoz a tagok felvétele, kizárása tárgyában, d./ meghatározza, hogy a vezetőség egyes tagjai milyen szakfeladatot látnak el, tagjai sorából megválasztja képviselőjét a társadalmi szervezetek szövetségében, e./ a költségvetés keretében határoz egyes tagok tagdíjának mérséklése, elengedése kérdésében és más díjkedvezmény nyújtásáról, f./ egyéni elbírálás alapján méltánylást érdemlő okokra való tekintettel dönt az egyesület érdekében, céljának megfelelő tevékenység, munka alól felmentés kérdésében,

8 10/7 g./ a költségvetésben megállapítja az egyesületi munkáért járó esetleges tiszteletdíj összegét, h./ meghatározza saját munkatervét. A vezetőség tagjai: - az egyesület elnöke, - az egyesület titkára, - az egyesület elnökhelyettese, - az egyesület két másik egyéb tisztségviselői megbízatással nem rendelkező tagja. c./ Az egyesület elnöke Az egyesület elnöke a./ képviseli az egyesületet, illetőleg a vezetőség egyes tagjait megbízza az egyesület esetenkénti képviseletével, b./ összehívja a közgyűlést, a vezetőség üléseit és azokon elnököl, c./ ellenőrzi az ügyintéző szervek határozatainak végrehajtását, őrködik az egyesület szerveinek céljának megfelelő törvényes és alapszabályszerű tevékenysége felett, d./ a költségvetés keretei között utalványozási jogkört gyakorol, e./ a vezetőség előzetes döntése alapján kinevezi, illetőleg szerződést köt az egyesület esetleges alkalmazottaival, gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat, f./ előkészíti a közgyűlés és a vezetőség elé kerülő előterjesztéseket, g./ gondoskodik a közgyűlés és a vezetőség ülései jegyzőkönyvének vezetéséről, készítéséről, h./ irányítja, illetve ellátja az egyesület és szervei írásbeli teendőit, i./ szervezi az egyesület rendezvényeit, j./ biztosítja az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves beszámolókba, a közhasznúsági jelentésekbe, valamint a korábbi közgyűlési határozatokba való betekintést az érdeklődők részére, k./elkészíti a közhasznúsági jelentés tervezetét és jóváhagyás céljából a közgyűlés elé terjeszti, l./ amennyiben ez mások vagy az egyesület jogát vagy jogos érdekét nem sérti vagy veszélyezteti, a közgyűlés és az elnökség által meghozott határozatokat, az egyesület működése módját, szolgáltatásai igénybevételének lehetőségét, valamint az egyesület beszámolóit az egyesület internetes honlapján nyilvánosságra hozza. Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az elnök részére megküldeni. Az elnök köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul, egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni. Az iratbetekintésre az egyesület székhelyén, illetőleg a kérelmezővel előzetesen egyeztetett helyen kerül sor.

9 10/8 Az elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje. Az elnök köteles az elnökség és közgyűlés (vezető szervek) által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye is). d./ Az egyesület elnökhelyettese Az egyesület elnökének akadályoztatása esetén jogosult az elnök c./ pontban meghatározott jogkörében eljárni, egyebekben a vezetőség által rá bízott ügykörökben jogosult és kötelezett eljárni. e./ Az egyesület titkára: Az egyesület titkára munkájával segíti az egyesület elnökét feladatai ellátásában, végzi az elnök által írásban átruházott munkafeladatokat, az elnökhelyettes akadályoztatása esetén az elnököt helyettesíti. f./ Az egyesület gazdasági ügyintézője a./ intézi az egyesület gazdasági ügyeit, rendszeresen beszámol az elnöknek és a vezetőségnek az egyesület vagyoni helyzetéről, b./ okmányolt számadásokat vezet a pénz és vagyonkezelésről, c./ elkészíti a költségvetést, zárszámadást, vagyonmérleget és a vezetőség, majd a taggyűlés elé terjeszti. g./ A Felügyelő Bizottság Az egyesület, mint közhasznú szervezet éves bevétele az ötmillió forintot nem haladja meg, ezért az 1997.évi CLVI. törvényben megjelölt felügyelő szerv létrehozása nem szükséges. Amennyiben az éves bevétel az ötmillió forintot meghaladja, a közgyűlés gondoskodik az alapszabály megfelelő módosításáról és felügyelő szerv megválasztásáról. 8./ Az egyesület jogi személyisége és vagyona Az egyesület jogi személy Az egyesület vagyonát ingatlan, ingóságok, készpénz és követelések alkothatják. Az egyesület bevételei tagdíjakból és egyéb díjakból, rendezvények díjából, az egyesület alapszabályszerű tevékenységéből eredő más bevételekből, valamint az esetleges állami, helyhatósági, gazdálkodó szervezeti, társadalmi szervezeti támogatásból és egyéb adományokból állnak.

10 10/9 A rendes tagok a közgyűlés által meghatározott tagdíjat kötelesek fizetni évi két részletben a tárgyév március hó 31-ig és szeptember hó 30-ig -, a közgyűlés által meghatározottnál magasabb tagdíjat mindenki önkéntesen teljesíthet. Megszűnik a tagsága annak a tagnak, aki tagdíjat 3 hónapon túl nem fizet. A pártoló tagok maguk döntik el, hogy az egyesület működéséhez és vagyonának gyarapításához milyen módon járulnak hozzá. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. Az egyesület tagjai a Ptk.-nak a kártérítésre vonatkozó szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartoznak az egyesületnek vétkesen okozott kárért. Az egyesület vagyonáért, valamint vagyoni eszközeinek a jóváhagyott költségvetésben meghatározott célokra való felhasználásáért az elnök és a gazdasági felelős tartoznak felelősséggel. Pénzügyi kötelezettségvállaláshoz a számlavezető pénzintézetnél az elnök és az alelnök együttes aláírása vagy egyikük és a titkár vagy a gazdasági vezető, vagy két elnökségi tag együttes aláírása szükséges. Az alakuló ülés jegyzőkönyvét, az alapszabályt, a tisztségviselők nyilatkozatait az egyesület elnöke bejegyzés végett a Heves Megyei Bírósághoz köteles benyújtani, az egyesület a bejegyzéssel nyeri el jogi személyiségét, az alapszabályt az egyesület elnöke írja alá és elfogadásának alapján lép hatályba. Az egyesület mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja. Az egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzatkészítési kötelezettsége nincsen. Az egyesület az államháztartás alrendszereitől a normatív támogatás kivételévelcsak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. Az egyesület mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. Az egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzá-tartozóját a bárki által igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő juttatások kivételével- cél szerinti juttatásban nem részesítheti. Az egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. Az egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.

11 10/10 Az egyesület a tárgyévet követő június 30-ig honlapján teszi közzé közhasznúsági jelentését. 9./ Az egyesület megszűnése Az egyesület megszűnik, ha a./ a feloszlását a taggyűlés kimondja, b./ más egyesülettel való egyesülését a taggyűlés kimondja, c./ az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja. 10./ Vegyes rendelkezések Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat, továbbá országgyűlési képviselőjelöltet nem állított és nem támogatott a választásokon, és a továbbiakban sem fog. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt az egyesülési jogról szóló évi II. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény rendelkezései, másrészt közgyűlési határozatok az irányadók. Ezt az alapszabályt az egyesület március 1. napján, március 5 napján és 2011.május 27. napján megtartott közgyűlésen fogadta el. Gyöngyös, május 27. egyesület elnöke ZÁRADÉK Dr. Antal György ügyvéd (3200 Gyöngyös, Kossuth út 1.) a Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub elnökének meghatalmazott képviselője nyilatkozom és tanúsítom, hogy ezen egységes szerkezetbe foglalt alapszabály tartalmazza az okirat módosításának időpontját május 27. napját és azt, hogy ezen alapszabály változás az alapszabály eddigi módosításaival egységes szövegbe és szerkezetbe van foglalva. Dr. Antal György ügyvéd

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 ALAPSZABÁLY Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 Az Ezerarcú Multikulti Közhaszú Egyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések Az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület Alapszabálya (I. sz. módosítás) - elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Árpád Gimnáziumért Közhasznú

Részletesebben

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Tartalom: I. Általános rendelkezések II. A sportegyesület célja és feladatai III. A sportegyesület tagsága IV. A sportegyesület szervezete V. A

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben)

ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1./ Egyesület neve: Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság 2./ Székhelye:

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya [1959. évi IV. törvény 61-64. ; 2011. évi CLXXV. törvény 1-30. ; 2011. évi CLXXXI. törvény] Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

Budapest, 2014. június

Budapest, 2014. június Alapszabály Budapest, 2014. június I. Általános rendelkezések... 3 II. Az Egyesület célja és feladatai...3 III. Az Egyesület tevékenységei...4 IV. A tagsági viszony... 5 V. A tagok...6 VI. Az Egyesület

Részletesebben

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17.

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. Jászjákóhalma Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5121 JÁSZJÁKÓHALMA Fő út 27 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 99/2008.(III. 31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 99/2008.(III. 31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 99/2008.(III. 31.) számú h a t á r o z a t a a Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületbe történő belépésről A Közgyűlés: 1. A Nyírség Helyi Közösség alapító

Részletesebben

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben) Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) 2009 2 A Logikusak(k) Kulturális és Sport Egyesület Tagjai az Egyesülési jogról szóló

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület (2) Az Egyesület rövidített elnevezése: KORE (3) Az

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya. elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen. I. Általános rendelkezések

Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya. elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen. I. Általános rendelkezések Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Muzsikáló Kőbánya Egyesület 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva A MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL

Részletesebben

EGYÜTT SIKERES NOVÁÉRT EGYESÜLET

EGYÜTT SIKERES NOVÁÉRT EGYESÜLET EGYÜTT SIKERES NOVÁÉRT EGYESÜLET egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 2011 I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. Az Egyesület neve: Az Egyesület neve angolul: Együtt Sikeres Nováért Egyesület Association for Successfull

Részletesebben

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Alapszabályt módosították, és a tagok 2013. május 10. napján egységes szerkezetbe foglalták. Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Alapszabálya

Részletesebben

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület elvi alapja: Az egyesület olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik,

Részletesebben

Foedus Orientalis Kulturális Egyesület 3898 Abaújvár, Váralja út 15. Alapszabálya

Foedus Orientalis Kulturális Egyesület 3898 Abaújvár, Váralja út 15. Alapszabálya 1 Foedus Orientalis Kulturális Egyesület 3898 Abaújvár, Váralja út 15. ************************************************* Alapszabálya ************************************************* Abaújvár 2014. 2

Részletesebben

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben)

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések (1.) Az Egészség és Egység a Természettel Egyesület

Részletesebben

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló, 1989. évi II. törvény alapján, az alapítók a 2008. május 13.-án megtartott taggyűlésen Egyesületet hoztak létre az alábbiak

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület

Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület ALAPSZABÁLYA A Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési-és Önvédelmi egyesület (továbbiakban Egyesület) Kerekharaszt község közigazgatási területén

Részletesebben