A SZEGVÁRI HORGÁSZ, VÍZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZEGVÁRI HORGÁSZ, VÍZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATAI"

Átírás

1 A SZEGVÁRI HORGÁSZ, VÍZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATAI 1. (1) Az Egyesület neve: Szegvári Horgász, Víz- és Környezetvédelmi Egyesület (továbbiakban: Egyesület) (1/A) Az egyesület rövidített neve: Szegvári Horgász Egyesület (2) Az Egyesület székhelye: 6635 Szegvár, Szabadság tér 2. sz. (3) Az Egyesület vízterülete: A Kurca főcsatorna a berki zsiliptől a Ludasi éri csatorna torkolatáig. A Kórógy csatorna a 47-es úttól a Kurca torkolatáig,valamint a Kórógy-tó. (4) Az Egyesület jogi személy. (5) Az Egyesület tagja a Horgászegyesületek Csongrád Megyei Szövetségének. Az Egyesület és a Szövetség kapcsolataira a Szövetség alapszabálya az irányadó. (6) Az Egyesület pártoktól független társadalmi szervezetként működik, azoktól támogatást nem kap és nem fogadhat el, országgyűlési képviselő jelöltet nem állíthat és nem támogathat. (7) Az Egyesület pecsétje: köralakban a és Szegvári Horgász, Víz- Környezetvédelmi Egyesület felirat, közepén egyágú horog rajza, AZ EGYESÜLET CÉLJA, FELADATA Az Egyesület a tagjai által önkéntesen létrehozott társadalmi szervezet, melynek célja: 2. a) horgászok horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőségek biztosítása b) a horgászat, a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése c) a jogszabályok, a horgászrend és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartására a természet szeretetére és a környezetvédelmére való nevelés 3. Az Egyesület a 2. -ban meghatározott célok megvalósítása érdekében: a) biztosítja a horgászok számára a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, a horgászattal összefüggő szakismeretek gyarapítását, ennek keretében ismerteti a horgászattal összefüggő jogszabályokat és más rendelkezéseket

2 2 b) biztosítja, hogy a horgászok a horgászatra vonatkozó jogszabályokat, előírásokat és a horgászrend szabályait betartsák c) segítséget nyújt az orvhalászat, orvhorgászat megelőzéséhez és leküzdéséhez d) őrködik a vizek tisztasága felett, illetve tevékenyen közreműködik a környezet- és természetvédelem feladatainak megvalósításában e) halfogó versenyeket, előadásokat és egyéb horgász mozgalommal kapcsolatos rendezvényeket szervez f) anyagi lehetőségeihez mérten rendszeresen telepítést végez víz területein. Az Egyesület feladatinak eredményes végrehajtásához igényli az állami szervek segítségét. II. FEJEZET AZ EGYESÜLET TAGJAI, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI (1) Az Egyesületnek felnőtt, ifjúsági, jogi személy, pártoló és külföldi tagjai lehetnek. (2) Felnőtt tag lehet az a nagykorú személy, aki nem áll horgászattal összefüggésben elkövetett bűncselekmény, vagy szabálysértés miatti eljárás, illetve marasztaló ítélet, vagy határozat, továbbá horgász fegyelmi büntetés hatálya alatt. (3) Ifjúsági tag lehet az a 18. életévét be nem töltött személy, aki megfelel a (2) bekezdésben írtaknak és rendelkezik szülői hozzájáruló nyilatkozattal. (4) A jogi személy tagsági viszonyát, illetve az Egyesület tevékenységében való részvétel szabályait az Egyesület vezetősége és a jogi személy képviselője által kötött együttműködési megállapodás rögzíti. A jogi személy tag képviselője útján tanácskozási és indítványtételi joggal részt vehet az Egyesület közgyűlésén. Választhatósági és szavazati joggal nem rendelkezhet. (5) Pártoló tag lehet az a jogi személy, természetes személy és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, aki az egyesület vezetőségével kötött együttműködési megállapodás alapján támogatja az Egyesületet. A pártoló tagok létszáma korlátlan, a pártoló tagok tanácskozási és indítványtételi joggal részt vehetnek az Egyesület közgyűlésén, egyéb joggal nem rendelkezhet. (6) Az Egyesület tagjai lehetnek a Magyarországon letelepedett, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkező, nem magyar állampolgárok is. (7) Az Egyesületi felnőtt- és ifjúsági tagsági viszony az írásbeli belépési nyilatkozat kitöltésével és aláírásával, illetve az elnök elfogadó nyilatkozatával keletkezik. Elutasítás esetén a jogorvoslat tárgyában a vezetőség dönt. (8) A tagsági viszony megszűnik: a) a tag halálával, jogi személy esetén a jogi személy megszűnésével b) kilépéssel c) kizárással, a kizárt tag 10 évig nem létesíthet újra tagsági viszonyt d) törléssel

3 3 e) az Egyesület megszűnésével (9) A kilépést írásbeli nyilatkozattal a tárgyév november 30. napjáig kell a vezetőségnek bejelenteni ajánlott levélben vagy személyesen. A tagsági viszony a bejelentés évének utolsó napján szűnik meg. A tagságból folyó kötelezettségeket a kilépési nyilatkozat kelte és a tagsági viszony megszűnése közötti idő alatt is teljesíteni kell. (10) Kizárás csak fegyelmi határozattal szabható ki. (11) Azt a tagot, aki írásban nem jelentette be kilépési szándékát és a tárgyévi tagdíjat november 30. napjáig nem fizeti meg, írásban fel kell szólítani a törlésre való figyelmeztetéssel a tárgyévi tagdíj 15 napon belül történő megfizetésére. Ugyanebben a levélben arra is figyelmeztetni kell a tagot, hogy ha ennek ellenére sem fizeti meg a tárgyévi tagdíjat, a vezetőség a határidő elteltét követően 30 napon belül törli a tagot a nyilvántartásból a tárgyév december 31. napjával. (12) Elhalálozás esetén a befizetett tagdíjat és egyéb díjakat a vezetőség visszatérítheti a tag örökösének. (13) Ha a (9) bekezdés alapján kilépett, vagy a (11) bekezdés alapján törölt tag ismételten belép az Egyesületbe, új belépőnek számít, tehát a belépési díjat köteles fizetni. (1) A tagok jogai: 5. a) Állami horgászjegyet igényelni, ennek birtokában területi engedélyt váltani és horgászni az azon megjelölt vízterületen. b) A MOHOSZ, a megyei szövetség és az Egyesület által biztosított szolgáltatásokat igénybe venni a feltételek betartása mellett. c) A Szövetség és az Egyesület rendezvényein részt venni. d) Közgyűlésen való részvétel joga, tanácskozási, indítványtételi és szavazati jog. e) A szükséges feltételek fennállása esetén az Egyesület bármely tisztségére megválaszthatók. f) Az Egyesület gazdasági irataiba betekinthet. g) Az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag a tudomására jutástól 30 napon belül a bíróság előtt megtámadhatja. h) Az Egyesület által szervezett tanfolyamokon, előadásokon, horgászversenyeken és egyéb rendezvényeken részt venni. j) Vezetőségi üléseken tanácskozási joggal részt venni. 6. (2) A tagok kötelezettségei: a) A horgászatra vonatkozó jogszabályok, országos és helyi horgászrendek betartása és betartatása. b) Az alapszabály, valamint az Egyesület szervei határozatainak betartása és betartatása. c) Az Egyesület vagyonának, a víz- és a halállomány, továbbá a természeti környezet védelme. d) A közgyűlés által meghatározott tagdíj és egyéb díjak megfizetése.

4 4 e) Az Egyesület eredményes működésének előmozdításában, a célkitűzések megvalósításában való tevékeny közreműködés. (1) A közgyűlés (2) A vezetőség (3) A felügyelő bizottság (4) A fegyelmi bizottság (5) A jelölő bizottság (6) Eseti bizottságok III. FEJEZET AZ EGYESÜLET SZEERVEI ÉS MŰKÖDÉSÜK (7) A (2) (6) bekezdésekben felsorolt szervek tagjává csak büntetlen előéletű, magyar állampolgárságú, egyesületi tag választható. 7. A KÖZGYŰLÉS 8. (1) Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, mely a tagok összességéből áll, s az Egyesületi élet minden kérdésében dönthet. (2) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik különösen: a) Az Egyesület alapszabályának, fegyelmi szabályzatának elfogadása és módosítása. b) Az Egyesület tisztségviselőinek, a vezetőség, a felügyelő, a fegyelmi és a jelölő bizottság elnökeinek és tagjainak megválasztása, illetve visszahívása, továbbá a megyei küldöttközgyűlésbe a küldöttek megválasztása nyílt szavazással. c) A vezetőség, a felügyelő és a fegyelmi bizottság éves beszámolójának megtárgyalása és elfogadása. d) Az Egyesület éves költségvetésének, zárszámadásának és vagyonmérlegének megállapítása. e) Az éves tagdíj, területi engedélyek ára, belépési díjak és egyéb fizetési kötelezettségek mértékének megállapítása. f) A testületek, a tisztségviselők választásának előkészítésére 5 tagú, elnökből és 4 tagból álló jelölőbizottság választása a tisztújító közgyűlést megelőző évi közgyűlésen 5 évre. A jelölő bizottság a tagokkal történő elbeszélgetés alapján jelölteket állít és a tisztújító közgyűlésen a bizottság elnöke ismerteti azt a tagsággal. g) Döntés az Egyesület feloszlásáról, vagy más egyesülettel való egyesüléséről. h) Megsemmisíti a vezetőség jogszabályba vagy alapszabályba ütköző határozatát.

5 5 i) Másodfokon eljár a vezetőség, a felügyelő bizottság és a fegyelmi bizottság tagjainak fegyelmi ügyében. j) Költségvetésben állapítja meg a vezetőség tiszteletdíját. 9. (1) A közgyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni, míg 5 évente tisztújító közgyűlést kell tartani. (2) Rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha azt: a) a bíróság elrendeli, b) a tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban kéri, c) a felügyelő bizottság kezdeményezi d) a vezetőség szükségesnek tartja A VEZETŐSÉG 10. (1) Az egyesület általános hatáskörű végrehajtó szerve a vezetőség, amely a közgyűlésnek tartozik felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel. Két közgyűlés között irányítja az Egyesület munkáját, gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról. (2) A vezetőség 11. főből áll, tagjai: a) az elnök b) az alelnök c) a titkár d) a gazdasági felelős és e) további 7.. tag A vezetőség tagjai az Egyesületben más tisztséget nem tölthetnek be. (3) A vezetőség hatáskörébe tartozik különösen: a) A közgyűlés összehívása, a tárgysorozat előkészítése. b) Az Egyesület törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása. c) Gazdálkodás a költségvetés keretében, a költségvetés rovatai közötti átcsoportosítási jog gyakorlása. d) Dönt ingatlanok vételéről, illetve eladásáról. e) Eseti bizottságok létrehozása, feladataik meghatározása, beszámoltatásuk. f) A közgyűlési határozatok végrehajtása. g) Döntés társadalmi aktívák és tisztségviselők jutalmazásáról. h) Munkáltatói jogkör gyakorlása az Egyesület alkalmazottai felett. i) Versenyek, egyéb rendezvények tartása, lebonyolítása, megszervezése. j) Kijelöli az Egyesület versenycsapatát és vezetőjét a Szövetség által rendezett halfogó versenyekre és más rendezvényekre.

6 6 k) A halállomány védelmében halgazdálkodási vagy egyéb okból részleges vagy teljes halfogási tilalmat rendelhet el, illetve a horgászat lehetőségét ideiglenesen a horgászrendben írt időpontokon túl is megengedheti. l) Másodfokon dönt a tagfelvétel kérdésben. m) Dönt minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy az alapszabály nem utal más szerv hatáskörébe. n) Munkájáról évente írásban beszámol a közgyűlésnek. o) Másodfokon eljár az Egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak fegyelmi ügyeiben. Első fokon eljár a fegyelmi bizottság tagjainak fegyelmi ügyeiben. p) Dönt a tagsági jogviszony törlés útján való megszüntetéséről. q) Határoz egyes tagok tagdíjának mérséklése, elengedése kérdésében. (4) A vezetőség szükség szerint, de legalább negyedévente egyszer ülést tart. Rendkívüli ülést kell tartani, ha azt a) a vezetőség tagjainak legalább egyharmada, az ülés okának és céljának megjelölésével írásban kéri b) az Egyesület elnöke szükségesnek tartja c) a felügyelő bizottság kezdeményezi d) a bíróság elrendeli (5) A vezetőség ülésére felügyelő és fegyelmi bizottság elnökét tanácskozási joggal meg kell hívni. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 11. (1) A felügyelő bizottság a közgyűlésnek tartozik felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel. A bizottság elnökből és 2 tagból áll, akik az egyesületben más tisztséget nem tölthetnek be. (2) A felügyelő bizottság ellenőrzi: a) az Egyesület jogszabály és alapszabály szerinti működését b) a testületi szervek határozatainak végrehajtását c) a költségvetés végrehajtását, a gazdálkodás rendszerére vonatkozó szabályok betartását d) az éves költségvetési beszámolót, mérleget és a vagyon mérleget. (3) A közgyűlésnek évente köteles írásban beszámolni tevékenységéről és megállapításairól. (4) Hiányosságok észlelése esetén felhívja az Egyesület elnökének figyelmét annak kijavítására, súlyosabb esetben vagy eredménytelen felhívás esetén a vezetőség, illetve a közgyűlés összehívását kezdeményezheti.

7 7 A FEGYELMI BIZOTTSÁG 12. (1) A fegyelmi bizottság elnökből, elnökhelyettesből és 3 tagból áll, akik az egyesületben más tisztséget nem tölthetnek be. (2) A közgyűlésnek évente köteles írásban beszámolni tevékenységéről és megállapításairól. (3) A bizottság feladata az elnök döntését követően a fegyelmi eljárások lefolytatása és a fegyelmi határozatok meghozatala, a fegyelmi szabályzat előírásai szerint. (4) A fegyelmi bizottság határozata ellen az egyesület vezetőségéhez 15 napon belül lehet fellebbezéssel élni. (5) A fegyelmi bizottság eljárása során fegyelmi szabályzatként a Szegvári Horgász, Víz- és Környezetvédelmi Egyesület Fegyelmi Szabályzatát alkalmazza. JELÖLŐ BIZOTTSÁG 13. (1) A jelölő bizottság a tagokkal történő elbeszélgetés alapján jelölteket állít a hatáskörébe tartozó tisztségviselőkre és a vezetőség, a felügyelő és a fegyelmi bizottság tagjaira. A jelölő bizottság a közgyűlés előtt 10 nappal fogad el utoljára jelölést. (2) A tisztújító közgyűlésen a jelölő bizottság elnöke vagy a bizottság döntése alapján valamelyik tagja ismerteti a jelöltek névsorát. ESETI BIZOTTSÁGOK 14. (1) A vezetőség konkrét célra, feladat elvégzésére eseti bizottságot hozhat létre. (2) A bizottság elnökét a vezetőség választja meg, tagjait a bizottság elnökének javaslatára az Egyesület elnöke kéri fel és bízza meg. IV. FEJEZET A TESTÜLETI SZERVEK MŰKÖDÉSE 15. (1) Az Egyesület közgyűlés által választott szerveinek vezetőség, felügyelő bizottság, fegyelmi bizottság, jelölő bizottság és a megyei küldöttgyűlésbe választott küldöttek megbízatása 5 évi időtartamra szól. A szavazatszámláló bizottság mandátuma a tisztújító közgyűlés időtartamára szól.

8 8 (2) A testületi szervek tagjait egyenlő jogok illetik meg, minden tagnak egy szavazata van. (3) A testületi szervek akkor határozatképesek, ha az ülésen tagjainak több mint fele jelen van. Ha a közgyűlésen a tagok több mint fele nem jelenik meg (határozatképtelen), a megismételt közgyűlést egy későbbi időpontra kell összehívni. A megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontokkal a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Az eredeti közgyűlési meghívóban a megismételt közgyűlés időpontját és a határozatképességre vonatkozó előírást is közölni kell. A megismételt közgyűlésen a határozathozatalhoz ha a tagok több mint fele ekkor sem jelenik meg a megjelent tagok kétharmadának igenlő szavazata kell. (4) A testületi szervek határozataikat nyílt szavazással hozzák meg, ideértve a vezetőség, a felügyelő és a fegyelmi bizottság, valamint a jelölő bizottság és az eseti bizottságok, továbbá a megyei küldöttgyűlésbe a küldöttek megválasztását is. (5) A testületi szervek döntéséhez általában egyszerű szótöbbség kell. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Minősített többség (a jelenlévők kétharmadának igenlő szavazata) kell az alapszabály: a) a 8. /2/ bek. a, b, c, f, g/ pontjaiban, b) a 10. /3/ bek. c, d, g, h, k, o/ pontjaiban foglaltak eldöntéséhez, valamint c) a 15. /3/ bek. ötödik mondatában meghatározott esetben. (6)A közgyűlésre minden tagot külön névre szólóan kell meghívni a meghívóban, közölni kell a napirendi pontokat is. Közgyűlésre meg kell hívni a Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetségét is. (8) A testületi ülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni. A közgyűlésen jegyzőkönyvvezetőt, és két jegyzőkönyv hitelesítőt kell választani. A közgyűlési jegyzőkönyvet az elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők írják alá. A vezetőségi ülés jegyzőkönyvét a titkár készíti el és írja alá. (9) A vezetőség, a felügyelő, a fegyelmi, bizottság vezetői és tagjai, továbbá az egyesület alkalmazottja nem lehetnek egymás hozzátartozói. (1) Az Egyesület tisztségviselői: a) az Egyesület elnöke b) az Egyesület alelnöke c) az Egyesület titkára d) az Egyesület gazdasági felelőse e) a felügyelő bizottság elnöke f) a fegyelmi bizottság elnöke V. FEJEZET AZ EGYESÜLET TISZTÉSGVISELŐI 16.

9 9 (2) Tisztségviselővé csak nagykorú magyar állampolgár, egyesületi tag választható. (3) A tisztségviselők az őket megválasztó testületnek tartoznak felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel. A tisztségviselőt tisztségéből az őt megválasztó testület visszahívja, ha munkáját nem megfelelően végzi. (4) Az Egyesület tisztségviselőinek, továbbá a vezetőségi tagok, a felügyelő és a fegyelmi bizottsági tagok, a jelölő bizottság elnöke és tagjai, valamint a megyei küldöttgyűlés küldöttei megbízatása 5 évi időtartamra szól. (5) A tisztségviselő mandátuma megszűnik: a) a mandátum lejártával b) halállal c) lemondással d) visszahívással e) Egyesületi tagsági viszonyának megszűnésével f) az egyesület megszűnésével (6) A tisztségviselőket, továbbá a vezetőség, a felügyelő, a fegyelmi bizottság tagjait és a megyei küldötteket a jelölő bizottság javaslata alapján a közgyűlés választja meg nyílt szavazással, az első szavazáskor minősített többséggel. A közgyűlés bármely tagja is jogosult jelöltet állítani, indokolt javaslat alapján. Ez esetben a jelöltséghez a határozatképes közgyűlés jelenlévő tagjai egyharmadának támogatása kell. Szavazáskor először a jelölő bizottság jelöltjére kell szavazni, majd annak eredménytelensége esetén a közgyűlésen jelöltté nyilvánított személyre. (7) Megismételt szavazás esetén az első szavazáson legtöbb szavazatot elért két jelölt közül az tekinthető megválasztottnak, aki több szavazatot kapott. AZ ELNÖK 17. (1) Az Egyesület vezetője és törvényes képviselője az elnök. A képviseleti jogot esetenként átruházhatja. (2) Gyakorolja az alapszabály alapján ráruházott jogköröket, így különösen: a) Felelős az egyesület törvényes és alapszabályszerű működéséért. b) Összehívja a vezetőségi ülést, s azt, valamint a közgyűlést levezeti. c) Ellenőrzi a közgyűlés és a vezetőség határozatainak végrehajtását. d) Összehangolja és irányítja a vezetőség munkáját. e) Utalványozási jogkört gyakorol. f) Dönt a felnőtt és ifjúsági tagok felvételéről. g) Dönt a fegyelmi eljárás elrendeléséről vagy fegyelmi eljárás mellőzésével figyelmeztetést, illetve írásbeli megrovást alkalmaz AZ ALELNÖK

10 Az elnököt munkájában az alelnök segíti, akadályoztatása esetén pedig helyettesíti. A TITKÁR 19. (1) Előkészíti a vezetőség beszámolóját a közgyűlésre és azt megtárgyalás végett a vezetőség elé terjeszti. Elkészíti a vezetőség elé kerülő egyéb előterjesztéseket, beszámolókat, javaslatokat. (2) A testületi határozatok végrehajtásáról és annak ellenőrzéséről gondoskodik. (3) Utalványozási jogkört gyakorol. (4) A vezetőségi ülések jegyzőkönyvét elkészíti és aláírja. (5) Gondoskodik a vezetőség jogszabályszerű és az alapszabálynak megfelelő működéséről. (6) Előkészíti a vezetőség által felkért vezetőségi tagokkal együtt a tagsági viszony törlésére vonatkozó előterjesztéseket. (7) Irányítja, illetve ellátja az Egyesület és szervei írásbeli teendőit. (8) Szervezi az Egyesület rendezvényeit. (9) A közgyűlésen előterjeszti a vezetőség beszámolóját. (10) Adminisztrációs feladatok, statisztikai adatszolgáltatás ellátása. A GAZDASÁGI FELELŐS 20. (1) Intézi az Egyesület gazdasági ügyeit, rendszeresen beszámol a vezetőségnek és a közgyűlésnek az Egyesület vagyoni helyzetéről. (3) Elkészíti az éves költségvetés, zárszámadás, vagyonmérleg tervezetét és azt a vezetőség, majd annak egyetértése esetén a közgyűlés elé terjeszti elfogadásra. VI. FEJEZET AZ EGYESÜLET VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA

11 11 (1) Az Egyesület vagyona tagdíjakból, a saját vízre váltott területi engedélyek árából, az egyéb befizetésekről, támogatásokból, illetve ingó és ingatlan vagyonból áll. Az Egyesület vagyonához tartozik az 1. (3) pontjában feltüntetett vízterület halászati joga is. (2) Az Egyesület tartozásaiért csak saját vagyonával felel. (3) Az Egyesület megszűnése esetén meglévő vagyona csak horgász célokra fordítható. (4) Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezésre két vezetőségi tag együttesen jogosult, mely közül az egyik mindig az elnök, a másik pedig a titkár vagy a gazdasági felelős. (5) Az Egyesület vagyonáért, valamint a vagyoneszközöknek az elfogadott költségvetésben meghatározott célra való felhasználásáért az elnök, a gazdasági felelős és a felügyelő bizottság elnöke a felelős. VII. FEJEZET AZ EGYESÜLET FELÜGYELETE 22. Az Egyesület működése felett az ügyészség a rá irányadó szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol. VIII. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 23. (1) Ezt az alapszabályt a Szegvári Horgász Egyesület a napján tartott közgyűlése elfogadta, majd napján tartott közgyűlésen módosította. Szegvár,.. elnök

BALASSAGYARMATI MIKSZÁTH KÁLMÁN HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.. I. Az egyesület neve, célja és feladata. II. Az egyesület célja

BALASSAGYARMATI MIKSZÁTH KÁLMÁN HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.. I. Az egyesület neve, célja és feladata. II. Az egyesület célja BALASSAGYARMATI MIKSZÁTH KÁLMÁN HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.. I. Az egyesület neve, célja és feladata 1. Az egyesület neve: Balassagyarmati Mikszáth Kálmán Horgász Egyesület 2. Székhelye: 2660 Balassagyarmat,

Részletesebben

AZ ERDÉSZETI HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. Az egyesület neve, célja és feladata 1..

AZ ERDÉSZETI HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. Az egyesület neve, célja és feladata 1.. AZ ERDÉSZETI HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület neve, célja és feladata 1.. 1./ Az egyesület neve: Erdészeti Horgász Egyesület (továbbiakban: egyesület) 2./ Az egyesület székhelye: 9245. Mosonszolnok,

Részletesebben

A Fehérvár és Környéke Horgászegyesület ALAPSZABÁLYA

A Fehérvár és Környéke Horgászegyesület ALAPSZABÁLYA A Fehérvár és Környéke Horgászegyesület ALAPSZABÁLYA 1.. 1. Az egyesület neve: Fehérvár és Környéke Horgászegyesület 2. Rövidített név: FKHE 3. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Budai út 92. 4. Levelezési

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

A HEGYESHALMI VASUTAS SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A HEGYESHALMI VASUTAS SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A HEGYESHALMI VASUTAS SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATA 1. 1) Az egyesület neve: Hegyeshalmi Vasutas Sporthorgász Egyesület 2) Az egyesület alakulási éve: 1989.

Részletesebben

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya ( módosítva: 2007. április 20-án)

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya ( módosítva: 2007. április 20-án) A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya ( módosítva: 2007. április 20-án) 1 I. Az egyesület neve, célja és feladata 1. (1) Az egyesület neve: Lipóti Sporthorgász Egyesület (2) Az egyesület alakulási

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

2. Székhelye: 7200 Dombóvár Árnyas utca 26. II/9. (a mindenkori elnök lakcíme)

2. Székhelye: 7200 Dombóvár Árnyas utca 26. II/9. (a mindenkori elnök lakcíme) DOMBÓVÁRI NYERGESVÖLGYI HORGÁSZ SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület adatai 1. Egyesület neve: Dombóvári Nyergesvölgyi Horgász Sportegyesület 2. Székhelye: 7200 Dombóvár Árnyas utca 26. II/9. (a

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

Szedres és Vidéke Horgászegyesület. Alapszabálya. Köriratban az egyesület neve, alapító évszáma, középen horog, hal.

Szedres és Vidéke Horgászegyesület. Alapszabálya. Köriratban az egyesület neve, alapító évszáma, középen horog, hal. Szedres és Vidéke Horgász Egyesület Alapszabálya 1. Egyesület neve: Székhelye: Működési területe: Vízterülete: Pecsétje: Szedres és Vidéke Horgászegyesület Szedres Szedres Holt - Sárvíz Köriratban az egyesület

Részletesebben

TARNAMENTI HORGÁSZ EGYESÜLET JÁSZDÓZSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A 2 0 1 1. Az egyesület célja, neve és feladata

TARNAMENTI HORGÁSZ EGYESÜLET JÁSZDÓZSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A 2 0 1 1. Az egyesület célja, neve és feladata 1 TARNAMENTI HORGÁSZ EGYESÜLET J Á S Z D Ó Z S A EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A 2 0 1 1. Az egyesület célja, neve és feladata 1. Az egyesület neve: TARNAMENTI HORGÁSZ EGYESÜLET JÁSZDÓZSA

Részletesebben

A VÁRPALOTAI BÁNYÁSZ HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSA egységes szerkezetben

A VÁRPALOTAI BÁNYÁSZ HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSA egységes szerkezetben 1/8 A VÁRPALOTAI BÁNYÁSZ HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSA egységes szerkezetben 1.. 1. Az egyesület neve: Várpalotai Bányász Horgász Egyesület 2. Székhelye: 8100 Várpalota Beszálló akna ltp. 3.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI VÍZMŰ SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

BÉKÉSCSABAI VÍZMŰ SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA BÉKÉSCSABAI VÍZMŰ SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Békéscsaba, 2013. 1 1. Az egyesület neve, célja és feladata (1) Az egyesület neve: Békéscsabai Vízmű Sporthorgász Egyesület (2) Székhelye: 5600 Békéscsaba,

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Lőrinci Város Sport Club Sportegyesület Rövidített neve: LVSC 1.2. Az egyesület székhelye: 3024

Részletesebben

A TAVASZ HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATA

A TAVASZ HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATA A TAVASZ HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATA (1) Az egyesület neve: TAVASZ Horgászegyesület, Pogány (2) Székhelye: 7666 Pogány, Széchenyi u. 12. (3) Pecsétjei: Körbélyegzőn:

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Rokka Horgász Egyesület Békéscsaba Bajza u. 11. A Rokka Horgász Egyesület ALAPSZABÁLYA. Békéscsaba 2013. március 14.

Rokka Horgász Egyesület Békéscsaba Bajza u. 11. A Rokka Horgász Egyesület ALAPSZABÁLYA. Békéscsaba 2013. március 14. Rokka Horgász Egyesület Békéscsaba Bajza u. 11 A Rokka Horgász Egyesület ALAPSZABÁLYA Békéscsaba 2013. március 14. I. Az egyesület neve, célja és feladata 1. Az egyesület neve: Rokka Horgász Egyesület

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.)

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.) Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete (Módosítva 2008. szept. 13.) I Az Egyesület neve: Az Egyesület neve: Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Az Egyesület rövidített

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

BALATONKENESEI HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

BALATONKENESEI HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA BALATONKENESEI HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1. Az egyesület neve, célja, jogállása és feladata: o Az egyesület neve: Balatonkenesei Horgászegyesület o Székhelye: Balatonkenese, Csónakos utca 6. o Pecsétje:

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Kapos Íjász Egyesület (a továbbiakban sportegyesület) az önkéntesség elvén létrehozott, az egyesülési jogról alkotott 1989. Évi

Részletesebben

DOBÓ FERENC HORGÁSZ EGYESÜLET

DOBÓ FERENC HORGÁSZ EGYESÜLET A DOBÓ FERENC HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alapítva: 1933. A DOBÓ FERENC HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN/ I. AZ EGYESÜLET NEVE 1.1. Az egyesület neve: Dobó Ferenc

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

A GYULAI "MUNKÁCSY" HORGÁSZ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA

A GYULAI MUNKÁCSY HORGÁSZ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA A GYULAI "MUNKÁCSY" HORGÁSZ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA /egységes szerkezetbe foglalva/ (A 2012. évi január 20. napján tartott közgyűlésen megszavazott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Badacsonytördemic Horgászegyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben a 2010. március 13. napján tartott Közgyűlésen elfogadott módosításokkal)

Badacsonytördemic Horgászegyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben a 2010. március 13. napján tartott Közgyűlésen elfogadott módosításokkal) Badacsonytördemic Horgászegyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben a 2010. március 13. napján tartott Közgyűlésen elfogadott módosításokkal) I. 1. Az egyesület neve: HORGÁSZEGYESÜLET DACSONYTÖRDEMIC

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Békatutaj Szabadidősport Egyesület (továbbiakban: egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő,

Részletesebben

Hernádszentandrási Sport Egyesület

Hernádszentandrási Sport Egyesület Hernádszentandrási Sport Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Hernádszentandrási Sport Egyesület Rövidítése: HSE Színe: fekete-fehér Alapításának éve: 2006 Székhelye:

Részletesebben

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A szabályozási dokumentum alkalmazási területe: kiterjed a TUDOSZ minden szervezeti egységére, tisztségviselőjére, tagjára és munkatársára.

Részletesebben

KISBÉRI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

KISBÉRI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1 - KISBÉRI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.. Az egyesület neve: KISBÉRI HORGÁSZ EGYESÜLET Székhelye: 2870 Kisbér, Deák Ferenc utca 78. Működési területe: Vízterülete: Bélyegzője: Kisbér városi Park-tó

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A vadásztársaság jellege és jogi helyzete 1.. 2..

ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A vadásztársaság jellege és jogi helyzete 1.. 2.. 1 VÍZÜGYI VADÁSZTÁRSASÁG ÓPUSZTASZER ALAPSZABÁLYA A Vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra, és a vadászatra, a fegyver és lőszer tartására, valamint használatára

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y 1. Az egyesület neve (1) Az egyesület neve: Harley Tulajdonosok Klubja Dél- Magyarország Chapter Az egyesület rövidített neve: H.O.G. Dél- Magyarország Chapter Az egyesület neve angolul:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

Bull & Mastiff Sportkutyás Klub Egyesület Alapszabálya (Dőlt betűs módosításokkal, egységes szerkezetben.)

Bull & Mastiff Sportkutyás Klub Egyesület Alapszabálya (Dőlt betűs módosításokkal, egységes szerkezetben.) Bull & Mastiff Sportkutyás Klub Egyesület Alapszabálya (Dőlt betűs módosításokkal, egységes szerkezetben.) Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése szerint elhatározták

Részletesebben

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL (A MÓDOSÍTÁSOK A TAGOK 2014/3., 2014/4., 2014/6. ÉS 2014/7.SZÁMÚ HATÁROZATAIN ALAPULNAK. A MÓDOSÍTÁSOKAT DŐLT BETŰS SZEDÉS JELZI.) Franciaországi Ösztöndíjasok

Részletesebben

A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA

A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Túrabotos Természetjáró Klub 2.Rövidítése: TTK 3.Az egyesület székhelye: 9400 Sopron, Halász utca 39. 4.Működési

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Dunaújváros, 2006. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Sportegyesület neve: Dunaújvárosi Vitorlás Sport Egyesület Rövidített neve: DVSE 1.2. Sportegyesület

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia.

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia. A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia Preambulum A PTE Állam- és Jogtudományi Kara (a továbbiakban. ÁJK)

Részletesebben

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA l. Az egyesület neve: ARRABO Szabadidősport Egyesület. Rövidítve: ARRABO Sz. E. 2. Székhelye: Szombathely, Malom u. 8. 3. Működési területe országos. 4. Színei:

Részletesebben

AZ ANDRÁSSY GYULA GIMNÁZIUM DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

AZ ANDRÁSSY GYULA GIMNÁZIUM DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) AZ ANDRÁSSY GYULA GIMNÁZIUM DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve Andrássy Gyula Gimnázium Diáksport Egyesület Rövidítése: Andrássy

Részletesebben

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2005 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Gödi Sport Egyesület, rövidített neve: G.S.E. 2. Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Magyar Anatómus Társaság

Magyar Anatómus Társaság Magyar Anatómus Társaság alapszabálya. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A társaság a./ neve : Magyar Anatómus Társaság (MAT) b./ székhelye : Budapest c./ működési területe: Magyarország d./ pecsétje:

Részletesebben

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A 2011. november 24-i közgyűlésen módosított szöveg vastag betűvel jelölve 1. Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: Magyar Regionális Tudományi

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

A GABONATERMESZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. 2005. április 27.

A GABONATERMESZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. 2005. április 27. A GABONATERMESZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2005. április 27. 1. A Szövetség adatai Neve: GABONATERMESZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Rövidített elnevezése: GOSZ Székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u.

Részletesebben

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya I. Név Somogy Megyei Népművészeti Egyesület 7400 Kaposvár Egyenesi u. 83. Alapítási éve: 1997. Az egyesület bélyegzője: köralakban, Somogy Megyei Népművészeti

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Egységes szerkezetben Budapest, 2010. január 20. 1 Színház- és Művészetpártoló Egyesület ALAPSZABÁLY Amelyet az egyesületalapító tagjai az 1999. március

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY Nyíregyháza, 2013. 02. 06. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Lovassport Szövetség (továbbiakban: Szövetség) - a

Részletesebben

LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Lendületben az Ifjúság Egyesületet. A Lendületben

Részletesebben

A BÁCSBOKODI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A BÁCSBOKODI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A BÁCSBOKODI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület neve, célja és feladata: 1. 1. Az egyesület neve: BÁCSBOKODI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ( rövidítése: BSHE ) 2. Székhelye: Bácsbokod, Gróf Széchenyi

Részletesebben

Újpesti Torna Egylet Baráti Kör

Újpesti Torna Egylet Baráti Kör 1 MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT Újpesti Torna Egylet Baráti Kör Az UTE Baráti Kör (rövidítve UBK), amely létrejött az UTE Alapszabálya és a Baráti Kört létrehozó tagok elhatározása alapján az alábbiak szerint állapítja

Részletesebben

Vadvíz 2009. Sporthorgász Egyesület Nádudvar. Alapszabály

Vadvíz 2009. Sporthorgász Egyesület Nádudvar. Alapszabály 1 Vadvíz 2009. Sporthorgász Egyesület Nádudvar Alapszabály Az egyesület alakuló Közgyűlése, az Egyesületi jogról szóló 1989. évi II. törvény, a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozó

Részletesebben

FPV Egyesület alapszabálya

FPV Egyesület alapszabálya FPV Egyesület alapszabálya Az FPV Egyesület a modellezés azon ágával foglalkozik, ahol modell irányítása az élő videó kép alapján történik és támogat minden olyan modellező tevékenységet, mely az irányításhoz

Részletesebben

PÉCS VÁROSI LÖVÉSZKLUB ALAPSZABÁLYA

PÉCS VÁROSI LÖVÉSZKLUB ALAPSZABÁLYA A PÉCS VÁROSI LÖVÉSZKLUB ALAPSZABÁLYA 2011 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1. A Pécs Városi Lövészklub a lövész sportág feladatainak ellátására létrehozott, önálló jogi személyként működő érdekképviseleti

Részletesebben

FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET -

FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET - EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET - S Z E G E D Szent-Györgyi Albert u. 2. Egységes szerkezetbe foglalva: 2006. július 6. ALAPSZABÁLY A Független Városi Szövetség Magyar

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

Szolnoki Metszőkör Egyesület Alapszabálya

Szolnoki Metszőkör Egyesület Alapszabálya Szolnoki Metszőkör Egyesület Alapszabálya Általános rendelkezések 1. 1. A Szolnoki Metszőkör Egyesület célja a. Műhely biztosítása a gyermekek, felnőttek számára, különös tekintettel a magasnyomó technikákra.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben)

ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben) ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben) Általános rész 1.1. Az egyesület neve: Az egyesület neve: Magyarországi Agrárvállalkozók Egyesülete Az egyesület rövidített elnevezése: MAGRE 1.2. Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A NAGY LAJOS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A NAGY LAJOS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A NAGY LAJOS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Öregdiák Egyesület az 1912-ben alapított Szombathelyi M. Kir. Állami Főreáliskola (később Faludi Ferenc Gimnázium)

Részletesebben

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya melyet az alulírott tagok az 1989. évi II. tv. 1.. szerint fogadtak el az alulírott helyen és időben.. 1. Az Egyesület adatai: (1) Az egyesület

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y amelyben a Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezete alakuló közgyűlésén megjelentek a Ptk. egyesületekre vonatkozó szabályai, valamint az 1989. évi II. tv. alapján egyesületet hoznak

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések JUHOS KULTURÁLIS EGYESÜLET JUHOS EGYESÜLET. 7477 Szenna, Bárdi u. 28.

ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések JUHOS KULTURÁLIS EGYESÜLET JUHOS EGYESÜLET. 7477 Szenna, Bárdi u. 28. JUHOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Alapítók élve a Magyar Köztársaság Alkotmányában alapvető jogként rögzített egyesülési szabadságukkal" az egyesülési jogról szóló 2011. évi CLXXV., valamint az

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Az Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület alakuló közgyûlésén alapszabályát a következõkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

MAGYAR GÁZIPARI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE

MAGYAR GÁZIPARI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY egységes szerkezetbe foglalva, az 1998. november 25-i közgyűlésen valamint a 2006. május 23-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal. Az alapszabályban kiemelten szereplő részek tartalmazzák

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja, tevékenységei

ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja, tevékenységei ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Iszkaszentgyörgyi Természet- és Környezetvédő Egyesület Az egyesület rövidített elnevezése:

Részletesebben

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLY

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLY Módosított és egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLY Az Alapszabály 1. sz. mellékletében felsoroltak az 1959. évi IV. törvény VI. fejezetének 8. pontjában és az 1989. évi II. törvényben foglalt rendelkezések

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések

A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések 1.1 A sportegyesület neve: Soproni Építők Sportköre (továbbiakban: egyesület) Rövidített

Részletesebben

BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU

BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU Alapszabály 4. kiadás 2010. március 21. BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1.. 1. A szervezet neve: BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY Módosított és egységes szerkezetbe foglalt EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY Az egyesület tagjai a Kreateam Egyesület alapszabályát, a 2012. szeptembert 1-i Közgyűlésükön fogadták el kimondva többek között az egyesület

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013.

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. Jelen Szabályzatot 2013. május 29-én fogadta el a HVDSZ 2000 Országos Értekezlete (10/2013. sz. Országos Értekezleti határozat) 2 1. Általános rendelkezések 1.1 A választások

Részletesebben