A SZEGVÁRI HORGÁSZ, VÍZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZEGVÁRI HORGÁSZ, VÍZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATAI"

Átírás

1 A SZEGVÁRI HORGÁSZ, VÍZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATAI 1. (1) Az Egyesület neve: Szegvári Horgász, Víz- és Környezetvédelmi Egyesület (továbbiakban: Egyesület) (1/A) Az egyesület rövidített neve: Szegvári Horgász Egyesület (2) Az Egyesület székhelye: 6635 Szegvár, Szabadság tér 2. sz. (3) Az Egyesület vízterülete: A Kurca főcsatorna a berki zsiliptől a Ludasi éri csatorna torkolatáig. A Kórógy csatorna a 47-es úttól a Kurca torkolatáig,valamint a Kórógy-tó. (4) Az Egyesület jogi személy. (5) Az Egyesület tagja a Horgászegyesületek Csongrád Megyei Szövetségének. Az Egyesület és a Szövetség kapcsolataira a Szövetség alapszabálya az irányadó. (6) Az Egyesület pártoktól független társadalmi szervezetként működik, azoktól támogatást nem kap és nem fogadhat el, országgyűlési képviselő jelöltet nem állíthat és nem támogathat. (7) Az Egyesület pecsétje: köralakban a és Szegvári Horgász, Víz- Környezetvédelmi Egyesület felirat, közepén egyágú horog rajza, AZ EGYESÜLET CÉLJA, FELADATA Az Egyesület a tagjai által önkéntesen létrehozott társadalmi szervezet, melynek célja: 2. a) horgászok horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőségek biztosítása b) a horgászat, a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése c) a jogszabályok, a horgászrend és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartására a természet szeretetére és a környezetvédelmére való nevelés 3. Az Egyesület a 2. -ban meghatározott célok megvalósítása érdekében: a) biztosítja a horgászok számára a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, a horgászattal összefüggő szakismeretek gyarapítását, ennek keretében ismerteti a horgászattal összefüggő jogszabályokat és más rendelkezéseket

2 2 b) biztosítja, hogy a horgászok a horgászatra vonatkozó jogszabályokat, előírásokat és a horgászrend szabályait betartsák c) segítséget nyújt az orvhalászat, orvhorgászat megelőzéséhez és leküzdéséhez d) őrködik a vizek tisztasága felett, illetve tevékenyen közreműködik a környezet- és természetvédelem feladatainak megvalósításában e) halfogó versenyeket, előadásokat és egyéb horgász mozgalommal kapcsolatos rendezvényeket szervez f) anyagi lehetőségeihez mérten rendszeresen telepítést végez víz területein. Az Egyesület feladatinak eredményes végrehajtásához igényli az állami szervek segítségét. II. FEJEZET AZ EGYESÜLET TAGJAI, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI (1) Az Egyesületnek felnőtt, ifjúsági, jogi személy, pártoló és külföldi tagjai lehetnek. (2) Felnőtt tag lehet az a nagykorú személy, aki nem áll horgászattal összefüggésben elkövetett bűncselekmény, vagy szabálysértés miatti eljárás, illetve marasztaló ítélet, vagy határozat, továbbá horgász fegyelmi büntetés hatálya alatt. (3) Ifjúsági tag lehet az a 18. életévét be nem töltött személy, aki megfelel a (2) bekezdésben írtaknak és rendelkezik szülői hozzájáruló nyilatkozattal. (4) A jogi személy tagsági viszonyát, illetve az Egyesület tevékenységében való részvétel szabályait az Egyesület vezetősége és a jogi személy képviselője által kötött együttműködési megállapodás rögzíti. A jogi személy tag képviselője útján tanácskozási és indítványtételi joggal részt vehet az Egyesület közgyűlésén. Választhatósági és szavazati joggal nem rendelkezhet. (5) Pártoló tag lehet az a jogi személy, természetes személy és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, aki az egyesület vezetőségével kötött együttműködési megállapodás alapján támogatja az Egyesületet. A pártoló tagok létszáma korlátlan, a pártoló tagok tanácskozási és indítványtételi joggal részt vehetnek az Egyesület közgyűlésén, egyéb joggal nem rendelkezhet. (6) Az Egyesület tagjai lehetnek a Magyarországon letelepedett, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkező, nem magyar állampolgárok is. (7) Az Egyesületi felnőtt- és ifjúsági tagsági viszony az írásbeli belépési nyilatkozat kitöltésével és aláírásával, illetve az elnök elfogadó nyilatkozatával keletkezik. Elutasítás esetén a jogorvoslat tárgyában a vezetőség dönt. (8) A tagsági viszony megszűnik: a) a tag halálával, jogi személy esetén a jogi személy megszűnésével b) kilépéssel c) kizárással, a kizárt tag 10 évig nem létesíthet újra tagsági viszonyt d) törléssel

3 3 e) az Egyesület megszűnésével (9) A kilépést írásbeli nyilatkozattal a tárgyév november 30. napjáig kell a vezetőségnek bejelenteni ajánlott levélben vagy személyesen. A tagsági viszony a bejelentés évének utolsó napján szűnik meg. A tagságból folyó kötelezettségeket a kilépési nyilatkozat kelte és a tagsági viszony megszűnése közötti idő alatt is teljesíteni kell. (10) Kizárás csak fegyelmi határozattal szabható ki. (11) Azt a tagot, aki írásban nem jelentette be kilépési szándékát és a tárgyévi tagdíjat november 30. napjáig nem fizeti meg, írásban fel kell szólítani a törlésre való figyelmeztetéssel a tárgyévi tagdíj 15 napon belül történő megfizetésére. Ugyanebben a levélben arra is figyelmeztetni kell a tagot, hogy ha ennek ellenére sem fizeti meg a tárgyévi tagdíjat, a vezetőség a határidő elteltét követően 30 napon belül törli a tagot a nyilvántartásból a tárgyév december 31. napjával. (12) Elhalálozás esetén a befizetett tagdíjat és egyéb díjakat a vezetőség visszatérítheti a tag örökösének. (13) Ha a (9) bekezdés alapján kilépett, vagy a (11) bekezdés alapján törölt tag ismételten belép az Egyesületbe, új belépőnek számít, tehát a belépési díjat köteles fizetni. (1) A tagok jogai: 5. a) Állami horgászjegyet igényelni, ennek birtokában területi engedélyt váltani és horgászni az azon megjelölt vízterületen. b) A MOHOSZ, a megyei szövetség és az Egyesület által biztosított szolgáltatásokat igénybe venni a feltételek betartása mellett. c) A Szövetség és az Egyesület rendezvényein részt venni. d) Közgyűlésen való részvétel joga, tanácskozási, indítványtételi és szavazati jog. e) A szükséges feltételek fennállása esetén az Egyesület bármely tisztségére megválaszthatók. f) Az Egyesület gazdasági irataiba betekinthet. g) Az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag a tudomására jutástól 30 napon belül a bíróság előtt megtámadhatja. h) Az Egyesület által szervezett tanfolyamokon, előadásokon, horgászversenyeken és egyéb rendezvényeken részt venni. j) Vezetőségi üléseken tanácskozási joggal részt venni. 6. (2) A tagok kötelezettségei: a) A horgászatra vonatkozó jogszabályok, országos és helyi horgászrendek betartása és betartatása. b) Az alapszabály, valamint az Egyesület szervei határozatainak betartása és betartatása. c) Az Egyesület vagyonának, a víz- és a halállomány, továbbá a természeti környezet védelme. d) A közgyűlés által meghatározott tagdíj és egyéb díjak megfizetése.

4 4 e) Az Egyesület eredményes működésének előmozdításában, a célkitűzések megvalósításában való tevékeny közreműködés. (1) A közgyűlés (2) A vezetőség (3) A felügyelő bizottság (4) A fegyelmi bizottság (5) A jelölő bizottság (6) Eseti bizottságok III. FEJEZET AZ EGYESÜLET SZEERVEI ÉS MŰKÖDÉSÜK (7) A (2) (6) bekezdésekben felsorolt szervek tagjává csak büntetlen előéletű, magyar állampolgárságú, egyesületi tag választható. 7. A KÖZGYŰLÉS 8. (1) Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, mely a tagok összességéből áll, s az Egyesületi élet minden kérdésében dönthet. (2) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik különösen: a) Az Egyesület alapszabályának, fegyelmi szabályzatának elfogadása és módosítása. b) Az Egyesület tisztségviselőinek, a vezetőség, a felügyelő, a fegyelmi és a jelölő bizottság elnökeinek és tagjainak megválasztása, illetve visszahívása, továbbá a megyei küldöttközgyűlésbe a küldöttek megválasztása nyílt szavazással. c) A vezetőség, a felügyelő és a fegyelmi bizottság éves beszámolójának megtárgyalása és elfogadása. d) Az Egyesület éves költségvetésének, zárszámadásának és vagyonmérlegének megállapítása. e) Az éves tagdíj, területi engedélyek ára, belépési díjak és egyéb fizetési kötelezettségek mértékének megállapítása. f) A testületek, a tisztségviselők választásának előkészítésére 5 tagú, elnökből és 4 tagból álló jelölőbizottság választása a tisztújító közgyűlést megelőző évi közgyűlésen 5 évre. A jelölő bizottság a tagokkal történő elbeszélgetés alapján jelölteket állít és a tisztújító közgyűlésen a bizottság elnöke ismerteti azt a tagsággal. g) Döntés az Egyesület feloszlásáról, vagy más egyesülettel való egyesüléséről. h) Megsemmisíti a vezetőség jogszabályba vagy alapszabályba ütköző határozatát.

5 5 i) Másodfokon eljár a vezetőség, a felügyelő bizottság és a fegyelmi bizottság tagjainak fegyelmi ügyében. j) Költségvetésben állapítja meg a vezetőség tiszteletdíját. 9. (1) A közgyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni, míg 5 évente tisztújító közgyűlést kell tartani. (2) Rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha azt: a) a bíróság elrendeli, b) a tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban kéri, c) a felügyelő bizottság kezdeményezi d) a vezetőség szükségesnek tartja A VEZETŐSÉG 10. (1) Az egyesület általános hatáskörű végrehajtó szerve a vezetőség, amely a közgyűlésnek tartozik felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel. Két közgyűlés között irányítja az Egyesület munkáját, gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról. (2) A vezetőség 11. főből áll, tagjai: a) az elnök b) az alelnök c) a titkár d) a gazdasági felelős és e) további 7.. tag A vezetőség tagjai az Egyesületben más tisztséget nem tölthetnek be. (3) A vezetőség hatáskörébe tartozik különösen: a) A közgyűlés összehívása, a tárgysorozat előkészítése. b) Az Egyesület törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása. c) Gazdálkodás a költségvetés keretében, a költségvetés rovatai közötti átcsoportosítási jog gyakorlása. d) Dönt ingatlanok vételéről, illetve eladásáról. e) Eseti bizottságok létrehozása, feladataik meghatározása, beszámoltatásuk. f) A közgyűlési határozatok végrehajtása. g) Döntés társadalmi aktívák és tisztségviselők jutalmazásáról. h) Munkáltatói jogkör gyakorlása az Egyesület alkalmazottai felett. i) Versenyek, egyéb rendezvények tartása, lebonyolítása, megszervezése. j) Kijelöli az Egyesület versenycsapatát és vezetőjét a Szövetség által rendezett halfogó versenyekre és más rendezvényekre.

6 6 k) A halállomány védelmében halgazdálkodási vagy egyéb okból részleges vagy teljes halfogási tilalmat rendelhet el, illetve a horgászat lehetőségét ideiglenesen a horgászrendben írt időpontokon túl is megengedheti. l) Másodfokon dönt a tagfelvétel kérdésben. m) Dönt minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy az alapszabály nem utal más szerv hatáskörébe. n) Munkájáról évente írásban beszámol a közgyűlésnek. o) Másodfokon eljár az Egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak fegyelmi ügyeiben. Első fokon eljár a fegyelmi bizottság tagjainak fegyelmi ügyeiben. p) Dönt a tagsági jogviszony törlés útján való megszüntetéséről. q) Határoz egyes tagok tagdíjának mérséklése, elengedése kérdésében. (4) A vezetőség szükség szerint, de legalább negyedévente egyszer ülést tart. Rendkívüli ülést kell tartani, ha azt a) a vezetőség tagjainak legalább egyharmada, az ülés okának és céljának megjelölésével írásban kéri b) az Egyesület elnöke szükségesnek tartja c) a felügyelő bizottság kezdeményezi d) a bíróság elrendeli (5) A vezetőség ülésére felügyelő és fegyelmi bizottság elnökét tanácskozási joggal meg kell hívni. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 11. (1) A felügyelő bizottság a közgyűlésnek tartozik felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel. A bizottság elnökből és 2 tagból áll, akik az egyesületben más tisztséget nem tölthetnek be. (2) A felügyelő bizottság ellenőrzi: a) az Egyesület jogszabály és alapszabály szerinti működését b) a testületi szervek határozatainak végrehajtását c) a költségvetés végrehajtását, a gazdálkodás rendszerére vonatkozó szabályok betartását d) az éves költségvetési beszámolót, mérleget és a vagyon mérleget. (3) A közgyűlésnek évente köteles írásban beszámolni tevékenységéről és megállapításairól. (4) Hiányosságok észlelése esetén felhívja az Egyesület elnökének figyelmét annak kijavítására, súlyosabb esetben vagy eredménytelen felhívás esetén a vezetőség, illetve a közgyűlés összehívását kezdeményezheti.

7 7 A FEGYELMI BIZOTTSÁG 12. (1) A fegyelmi bizottság elnökből, elnökhelyettesből és 3 tagból áll, akik az egyesületben más tisztséget nem tölthetnek be. (2) A közgyűlésnek évente köteles írásban beszámolni tevékenységéről és megállapításairól. (3) A bizottság feladata az elnök döntését követően a fegyelmi eljárások lefolytatása és a fegyelmi határozatok meghozatala, a fegyelmi szabályzat előírásai szerint. (4) A fegyelmi bizottság határozata ellen az egyesület vezetőségéhez 15 napon belül lehet fellebbezéssel élni. (5) A fegyelmi bizottság eljárása során fegyelmi szabályzatként a Szegvári Horgász, Víz- és Környezetvédelmi Egyesület Fegyelmi Szabályzatát alkalmazza. JELÖLŐ BIZOTTSÁG 13. (1) A jelölő bizottság a tagokkal történő elbeszélgetés alapján jelölteket állít a hatáskörébe tartozó tisztségviselőkre és a vezetőség, a felügyelő és a fegyelmi bizottság tagjaira. A jelölő bizottság a közgyűlés előtt 10 nappal fogad el utoljára jelölést. (2) A tisztújító közgyűlésen a jelölő bizottság elnöke vagy a bizottság döntése alapján valamelyik tagja ismerteti a jelöltek névsorát. ESETI BIZOTTSÁGOK 14. (1) A vezetőség konkrét célra, feladat elvégzésére eseti bizottságot hozhat létre. (2) A bizottság elnökét a vezetőség választja meg, tagjait a bizottság elnökének javaslatára az Egyesület elnöke kéri fel és bízza meg. IV. FEJEZET A TESTÜLETI SZERVEK MŰKÖDÉSE 15. (1) Az Egyesület közgyűlés által választott szerveinek vezetőség, felügyelő bizottság, fegyelmi bizottság, jelölő bizottság és a megyei küldöttgyűlésbe választott küldöttek megbízatása 5 évi időtartamra szól. A szavazatszámláló bizottság mandátuma a tisztújító közgyűlés időtartamára szól.

8 8 (2) A testületi szervek tagjait egyenlő jogok illetik meg, minden tagnak egy szavazata van. (3) A testületi szervek akkor határozatképesek, ha az ülésen tagjainak több mint fele jelen van. Ha a közgyűlésen a tagok több mint fele nem jelenik meg (határozatképtelen), a megismételt közgyűlést egy későbbi időpontra kell összehívni. A megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontokkal a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Az eredeti közgyűlési meghívóban a megismételt közgyűlés időpontját és a határozatképességre vonatkozó előírást is közölni kell. A megismételt közgyűlésen a határozathozatalhoz ha a tagok több mint fele ekkor sem jelenik meg a megjelent tagok kétharmadának igenlő szavazata kell. (4) A testületi szervek határozataikat nyílt szavazással hozzák meg, ideértve a vezetőség, a felügyelő és a fegyelmi bizottság, valamint a jelölő bizottság és az eseti bizottságok, továbbá a megyei küldöttgyűlésbe a küldöttek megválasztását is. (5) A testületi szervek döntéséhez általában egyszerű szótöbbség kell. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Minősített többség (a jelenlévők kétharmadának igenlő szavazata) kell az alapszabály: a) a 8. /2/ bek. a, b, c, f, g/ pontjaiban, b) a 10. /3/ bek. c, d, g, h, k, o/ pontjaiban foglaltak eldöntéséhez, valamint c) a 15. /3/ bek. ötödik mondatában meghatározott esetben. (6)A közgyűlésre minden tagot külön névre szólóan kell meghívni a meghívóban, közölni kell a napirendi pontokat is. Közgyűlésre meg kell hívni a Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetségét is. (8) A testületi ülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni. A közgyűlésen jegyzőkönyvvezetőt, és két jegyzőkönyv hitelesítőt kell választani. A közgyűlési jegyzőkönyvet az elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők írják alá. A vezetőségi ülés jegyzőkönyvét a titkár készíti el és írja alá. (9) A vezetőség, a felügyelő, a fegyelmi, bizottság vezetői és tagjai, továbbá az egyesület alkalmazottja nem lehetnek egymás hozzátartozói. (1) Az Egyesület tisztségviselői: a) az Egyesület elnöke b) az Egyesület alelnöke c) az Egyesület titkára d) az Egyesület gazdasági felelőse e) a felügyelő bizottság elnöke f) a fegyelmi bizottság elnöke V. FEJEZET AZ EGYESÜLET TISZTÉSGVISELŐI 16.

9 9 (2) Tisztségviselővé csak nagykorú magyar állampolgár, egyesületi tag választható. (3) A tisztségviselők az őket megválasztó testületnek tartoznak felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel. A tisztségviselőt tisztségéből az őt megválasztó testület visszahívja, ha munkáját nem megfelelően végzi. (4) Az Egyesület tisztségviselőinek, továbbá a vezetőségi tagok, a felügyelő és a fegyelmi bizottsági tagok, a jelölő bizottság elnöke és tagjai, valamint a megyei küldöttgyűlés küldöttei megbízatása 5 évi időtartamra szól. (5) A tisztségviselő mandátuma megszűnik: a) a mandátum lejártával b) halállal c) lemondással d) visszahívással e) Egyesületi tagsági viszonyának megszűnésével f) az egyesület megszűnésével (6) A tisztségviselőket, továbbá a vezetőség, a felügyelő, a fegyelmi bizottság tagjait és a megyei küldötteket a jelölő bizottság javaslata alapján a közgyűlés választja meg nyílt szavazással, az első szavazáskor minősített többséggel. A közgyűlés bármely tagja is jogosult jelöltet állítani, indokolt javaslat alapján. Ez esetben a jelöltséghez a határozatképes közgyűlés jelenlévő tagjai egyharmadának támogatása kell. Szavazáskor először a jelölő bizottság jelöltjére kell szavazni, majd annak eredménytelensége esetén a közgyűlésen jelöltté nyilvánított személyre. (7) Megismételt szavazás esetén az első szavazáson legtöbb szavazatot elért két jelölt közül az tekinthető megválasztottnak, aki több szavazatot kapott. AZ ELNÖK 17. (1) Az Egyesület vezetője és törvényes képviselője az elnök. A képviseleti jogot esetenként átruházhatja. (2) Gyakorolja az alapszabály alapján ráruházott jogköröket, így különösen: a) Felelős az egyesület törvényes és alapszabályszerű működéséért. b) Összehívja a vezetőségi ülést, s azt, valamint a közgyűlést levezeti. c) Ellenőrzi a közgyűlés és a vezetőség határozatainak végrehajtását. d) Összehangolja és irányítja a vezetőség munkáját. e) Utalványozási jogkört gyakorol. f) Dönt a felnőtt és ifjúsági tagok felvételéről. g) Dönt a fegyelmi eljárás elrendeléséről vagy fegyelmi eljárás mellőzésével figyelmeztetést, illetve írásbeli megrovást alkalmaz AZ ALELNÖK

10 Az elnököt munkájában az alelnök segíti, akadályoztatása esetén pedig helyettesíti. A TITKÁR 19. (1) Előkészíti a vezetőség beszámolóját a közgyűlésre és azt megtárgyalás végett a vezetőség elé terjeszti. Elkészíti a vezetőség elé kerülő egyéb előterjesztéseket, beszámolókat, javaslatokat. (2) A testületi határozatok végrehajtásáról és annak ellenőrzéséről gondoskodik. (3) Utalványozási jogkört gyakorol. (4) A vezetőségi ülések jegyzőkönyvét elkészíti és aláírja. (5) Gondoskodik a vezetőség jogszabályszerű és az alapszabálynak megfelelő működéséről. (6) Előkészíti a vezetőség által felkért vezetőségi tagokkal együtt a tagsági viszony törlésére vonatkozó előterjesztéseket. (7) Irányítja, illetve ellátja az Egyesület és szervei írásbeli teendőit. (8) Szervezi az Egyesület rendezvényeit. (9) A közgyűlésen előterjeszti a vezetőség beszámolóját. (10) Adminisztrációs feladatok, statisztikai adatszolgáltatás ellátása. A GAZDASÁGI FELELŐS 20. (1) Intézi az Egyesület gazdasági ügyeit, rendszeresen beszámol a vezetőségnek és a közgyűlésnek az Egyesület vagyoni helyzetéről. (3) Elkészíti az éves költségvetés, zárszámadás, vagyonmérleg tervezetét és azt a vezetőség, majd annak egyetértése esetén a közgyűlés elé terjeszti elfogadásra. VI. FEJEZET AZ EGYESÜLET VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA

11 11 (1) Az Egyesület vagyona tagdíjakból, a saját vízre váltott területi engedélyek árából, az egyéb befizetésekről, támogatásokból, illetve ingó és ingatlan vagyonból áll. Az Egyesület vagyonához tartozik az 1. (3) pontjában feltüntetett vízterület halászati joga is. (2) Az Egyesület tartozásaiért csak saját vagyonával felel. (3) Az Egyesület megszűnése esetén meglévő vagyona csak horgász célokra fordítható. (4) Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezésre két vezetőségi tag együttesen jogosult, mely közül az egyik mindig az elnök, a másik pedig a titkár vagy a gazdasági felelős. (5) Az Egyesület vagyonáért, valamint a vagyoneszközöknek az elfogadott költségvetésben meghatározott célra való felhasználásáért az elnök, a gazdasági felelős és a felügyelő bizottság elnöke a felelős. VII. FEJEZET AZ EGYESÜLET FELÜGYELETE 22. Az Egyesület működése felett az ügyészség a rá irányadó szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol. VIII. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 23. (1) Ezt az alapszabályt a Szegvári Horgász Egyesület a napján tartott közgyűlése elfogadta, majd napján tartott közgyűlésen módosította. Szegvár,.. elnök