ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A vadásztársaság jellege és jogi helyzete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A vadásztársaság jellege és jogi helyzete 1.. 2.."

Átírás

1 1 VÍZÜGYI VADÁSZTÁRSASÁG ÓPUSZTASZER ALAPSZABÁLYA A Vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra, és a vadászatra, a fegyver és lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel különösen a helyi erdő és mezőgazdasági érdekekkel összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kultúrált sportvadászati lehetőséget szerezzen. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A vadásztársaság jellege és jogi helyzete 1.. A vadásztársaság neve: Székhelye: Jellege: Vízügyi Vadásztársaság Ópusztaszer, Vadászház Területes Bélyegzője: A vadásztársaság a vadászok által önkéntesen létrehozott, önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező sportegyesület. A vadásztársaság önálló jogi személy. 2. A Vadásztársaság a vadásztársaságokat közös szövetségben tömörítő Országos Magyar Vadászati Védegylet (továbbiakban: OMVV) tagja. A vadásztársaság fontosabb jogai és kötelezettségei 3..

2 2 1. A vadásztársaság joga, hogy a) a vadgazdálkodással, a vadászattal és az egyesületi élettel kapcsolatos bármely kérdésben a küldött útján vagy írásban az OMVV megyei és országos szerveihez, vagy az illetékes hatóságokhoz kéréssel, vagy panasszal forduljon, illetve javaslatot tegyen, b) az OMVV-től vadgazdálkodási tevékenységének elősegítése céljából támogatást igényeljen, c) a vadgazdálkodást, a tagság vadászati lehetőségeit elősegítő társulásnak, közös vállalkozásnak alapnak tagja legyen, d) tagjaira a jogszabályokkal és a közgyűlés által elfogadott szabályzatokkal, határozatokkal összhangban álló kötelezettségeket állapítson meg. 2. A Vadásztársaság köteles a) a vadgazdálkodást és a vadászatot a mező és erdőgazdálkodás érdekeivel, valamint a környezet- és természetvédelemmel összhangban gyakorolni, tagjai részére a sportvadászati lehetőséget biztosítani, b) a vad életmódja folytán keletkező károk megelőzése érdekében a szükséges intézkedéseket (a vad elriasztása, vadkárelhárító vadászatok tartása, stb.) megtenni. c) érvényesíteni, hogy tagjai az egyesületi törvényben, vadgazdálkodásról és vadászatról szóló jogszabályában, vadásztársaság alapszabályában, valamint a házi és fegyelmi szabályzatokban foglaltakat megtartsák, és tevékenységükkel segítsék a vadásztársaság előtt álló feladatok megvalósítását, d) az OMVV országos és megyei küldöttközgyűlése irányadó és általános jellegű határozatait végrehajtani, amennyiben azoktól közgyűlési döntéssel el nem határolja magát, e) a jogszabály által ellenőrzési joggal felruházott szervek ellenőrzéseit elősegíteni, f) az OMVV Országos Küldöttközgyűlése által megállapított szövetségi tagdíjat megfizetni, g) a vadászat, vadgazdálkodás társadalmi elismertetését, a vadászati kultúra ápolását elősegíteni, h) tagjai egyesületi életére történő nevelését előmozdítani. II. FEJEZET A TAGSÁGI JOGVISZONY KELETKEZÉSE, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI, VALAMINT A TAGSÁGI JOGVISZONY MEGSZÜNTETÉSE. A vadásztársaság tagjai A vadásztársaságtagja lehet minden olyan nagykorú magyar állampolgár, aki az Alapszabályban, valamint a Házi Szabályzatban előírt feltételeknek megfelel.

3 3 2. A vadásztársaságnak: a) rendes b) tiszteletbeli, c) pártoló tagjai, valamint d) vadászjelöltjei vannak. 3. A vadásztársaság rendes tagjait a tagsági jogviszonyból eredő a jogszabályban, az Alapszabályban, valamint a Házi Szabályzatban megállapított jogok illetik, és kötelezettségek terhelik. 4. A közgyűlés tiszteletbeli taggá nyilváníthatja azt a vadásztársasági tagot, aki idős koránál, vagy személyi körülményénél fogva, kötelezettségeit már kellően teljesíteni nem, vagy csak nehezen tudná, és a vadászmúltja alapján arra érdemes. A tiszteletbeli tagot a részére megállapított kedvezményektől (közreműködési, vadászati, fizetési, stb.) eltekintve a rendes tagsággal járó jogok illetik meg, illetőleg kötelezettségek terhelik. 5. A vadásztáraság közgyűlése a vadgazdálkodást és a vadászatot támogató személyeket pártoló taggá nyilvánítja. A pártoló tag a vadászaton lőfegyvert nem használhat, a közgyűlésen, pedig csak tanácskozási joggal vehet részt. Egyéb jogait a Házi Szabályzat állapítja meg. 6. A vadászjelöltnek büntetlen előéletű, büntetőeljárás hatálya alatt nem álló 18. életévét betöltő magyar állampolgár vehető fel. 7. A vadászjelöltség időtartama legalább 2 év. Megszűnik a jelöltség, ha 2 éven belül nem tesz sikeres vadászvizsgát. 8. A vadászjelölt köteles megismerni a vadásztársaság Alapszabályát, Házi Szabályzatát, a vadgazdálkodás és a vadászat szabályait, és a vadászetikát betartani. Oktatásáért, neveléséért a vadászmester valamint a természetvédelmi oktatási és propagandafelelős tartozik felelősséggel. Lőgyakorlatot csak felügyelet mellett, és az erre kijelölt helyen végezhet. A vadásztársaságba jelentkezők felvétele A vadásztársaságba tagként jelentkezők felvételéről az Intéző Bizottság előterjesztése alapján a közgyűlés dönt. 2. A vadászjelölt csak sikeres vadászvizsga után vehető fel tagnak. A felvételről a sikeres vizsgát követő közgyűlés dönt. 3. A tagsági viszony keletkezésénél a felvett tag vissza nem térítendő vagyoni hozzájárulásként ötévi tagdíjnak megfelelő összeget köteles a társaságnak befizetni.

4 4 A vadásztársaság taglétszámának megállapítása 8.. A vadásztársaság maximális taglétszáma 80 fő. A vadásztársaság rendes tagja: A tagok jogai 9.. a) jogosult a vadásztársaság vadászterületén a jogszabályok, az Alapszabály, a Házi Szabályzat, a közgyűlés és Intéző Bizottság határozatainak megtartásával vadászni, b) a közgyűlésen tanácskozási, javaslattételi és szavazati joggal részt venni, c) kizáró ok hiányában bármely tisztségre megválasztható, d) a vadásztársaság valamely szervének törvénysértő határozatát a tudomásra jutástól számított 30 napon belül a bíróság előtt megtámadhatja (1989. évi II. törvény 10. -a). e) a vadásztársaság irataiba betekinteni, f) a Vadászati Szabályzat kerete között a közgyűlés által megállapított vadászrészre igényt tartani, g) a vadásztársaság eszközeit (felszereléseit, berendezéseit) és a vadászházat a Házi Szabályzatban megállapított feltételekkel igénybe venni, illetőleg használni, h) a vadásztársaságtól az indok megjelölése nélkül kilépni. A tagok kötelességei A vadásztársaság tagjának kötelessége az egyesületi életre, a vadgazdálkodásra és vadászatra, fegyver és lőszer tartására és használatára vonatkozó jogszabályokat, az Alapszabályt, a Házi Szabályzatot, a közgyűlési és intéző bizottsági határozatokat, valamint a vadásztársaság tisztségviselőinek törvényes hatáskörében kiadott rendelkezéseit megtartani. 2. A vadásztársaság tagjai az 1. bekezdésben foglaltakon túlmenően köteles a) a vadásztársaság szervezeti életében a közös vagyon védelmében és gyarapításában, b) a Házi Szabályzatban előírt a közgyűlés és az Intéző Bizottság által meghatározott vadgazdálkodási feladatok megvalósításában, valamint a közös munkában részt venni, c) a közgyűlés által megállapított vagyoni hozzájárulást, valamint a tagdíjat az esedékességkor megfizetni. 11..

5 5 A vadászjelölt jogai és kötelességei az alábbi eltérésekkel azonosak a vadásztársasági tagokkal: a) jogosult a szervezeti életben részt venni, vadásztársasági tisztségre azonban nem választható, és szavazati joggal sem rendelkezik, a vadásztársaság közgyűlésein tanácskozási joggal vesz részt, b) a jelöltségi idő alatt tagdíjat fizet, de vagyoni hozzájárulás fizetésére nem kötelezhető, c) részt vehet a vadászatokon, lőfegyvert nem használhat, a terítékből a taggal egyenlően részesül, d) közreműködik a vadásztársaság vadgazdálkodási feladatainak megvalósításában. A tagsági viszony megszűnik a) kizárással, b) törléssel c) kilépésnél, d) a tag halálával, valamint e) az Egyesület megszűnésével. A tagsági viszony megszűnése Kizárás csak fegyelmi határozattal rendelhető el. 2. Az Intéző Bizottság törli a nyilvántartásból azt a tagot, aki meghalt, aki kilépett, akinek lőfegyvertartási engedélyét jogerősen visszavonták, továbbá azt, aki az előírt vagyoni hozzájárulási, tagdíjfizetési kötelezettségének önhibájából három hónapja írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül nem tesz eleget, vagy egyéb, a tagsági viszonyból folyó kötelezettségének teljesítését elmulasztja. A törlésről szóló határozatot 3 napon belül meg kell küldeni az illetékes Rendőrkapitányságnak, valamint a tag halálának esetét kivéve a törölt tagnak A tagnak a kilépés szándékát a vadásztársaság elnökéhez írásban kell bejelentetni. Fegyelmi eljárás 15.. A fegyelmi vétségeket, büntetéseket, valamint általában a fegyelmi eljárás részletes szabályait a vadásztársaság Fegyelmi Szabályzata állapítja meg.

6 6 III. FEJEZET A VADÁSZTÁRSASÁG VEZETŐ SZERVEI KÖZGYŰLÉS A vadásztársaság legfőbb szerve, a tagok összességéből álló közgyűlés. 2. A vadásztársaság szükség szerint, de évente legalább két alkalommal közgyűlést tart. Ezen kívül össze kell hívni a közgyűlést az Intéző Bizottság határozata alapján, továbbá az Ellenőrző Bizottság kezdeményezésére a tagság felének kérésére az ok és cél megjelölésével, valamint ha a bíróság elrendeli. 3. A közgyűlést a vadásztársaság elnöke írásban meghívóval, a hely és időpont feltüntetésével, valamint a tárgysorozat megjelölésével akként hívja össze, hogy a meghívott közgyűlés időpontját legalább nyolc nappal megelőzően megkapja. 4. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető, valamint két hitelesítő ír alá A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagoknak legalább a fele jelen van. A határozathozatalhoz egyszerű szótöbbség szükséges. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 2. A közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van. Szavazni csak személyesen lehet Ha a szabályszerűen összehívott közgyűlésen a tagok nem jelennek meg a határozatképességhez szükséges számban, a meghívóban megjelölt időpontban a megjelent tagok számától függetlenül a másodszor összehívott közgyűlés határozatképes. A közgyűlés hatásköre A közgyűlés a vadásztársaságot érintő minden kérdésben dönthet. 2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a) az Intéző Bizottság, az Ellenőrző Bizottság, a Fegyelmi Bizottság elnökének és tagjainak, valamint a küldötteknek titkos szavazással öt évre történő

7 7 megválasztása, illetőleg visszahívása, továbbá a választási időszakban megüresedett tisztségeknek titkos szavazással való betöltése, b) az éves ütemterv elfogadása c) a megelőző évi költségvetés felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása, d) az Intéző Bizottság, az Ellenőrző Bizottság és a Fegyelmi Bizottság éves beszámolójának megvitatása, elfogadása, e) a vadásztársaság más vadásztársasággal való egyesülésének, valamint feloszlásának kimondása, f) a vadásztársaság nevének megváltoztatása, g) az Alapszabály és a Házi Szabályzat, a Fegyelmi Szabályzat elfogadása, módosítása, h) a tagfelvétel figyelemmel az Alapszabály 8..-ában foglaltakra, i) a trófeás vad kilövésének elosztásra, j) a nagyobb beruházásoknak jóváhagyása, a vadásztársaság vagyonának felosztása a táraság feloszlása, feloszlatása, megszűnése megállapítása esetén, k) a tagdíj, valamint a tagok vagyoni hozzájárulásának megállapítása, l) a vadásztársasági tagok kiemelkedő munkájának jutalmazása, valamint a tisztségviselők jutalmának vagy tiszteletdíjának megállapítása, m) a vendéghívás lehetőségének és rendjének megállapítása, n) a tisztségviselő választását megelőzően a jelölőbizottság elnökének és tagjainak megválasztása a közgyűlés elnökének javaslata alapján. Az Intéző Bizottság Az Intéző Bizottság a vadásztársaság két közgyűlése közötti általános hatáskörű végrehajtó, ügyintéző szerve. Az Intéző Bizottság a közgyűlésnek tartozik felelősséggel. 2. Az Intéző Bizottság elnökből, titkárból, vadászmesterből, természetvédelmi, oktatási és propagandafelelősből, valamint gazdasági felelősből áll. 3. Az Intéző Bizottság tagjait a közgyűlés visszahívhatja, ha munkájukat nem megfelelően látják el. Kötelező a visszahívás, ha velük szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn, vagy tisztségviseléstől eltiltás fegyelmi büntetést szabtak ki. A tagsági viszony megszűnése esetén a megbízatás visszahívás nélkül is megszűnik. 4. Az Intéző Bizottság tagjai a hatáskörükbe tartozó ügyekben utasításokat adhatnak. 1. Az Intéző Bizottság 21.. a) gondoskodik a vadgazdálkodással és vadászattal összefüggő jogszabályok, szabályzatok valamint a vadásztársaság közgyűlése által hozott határozatok végrehajtásáról, figyelemmel az OMVV Országos és Megyei Küldöttközgyűlés határozataira,

8 8 b) összehívja a közgyűlést, c) két közgyűlés közötti időben irányítja a vadásztársaság tevékenységét, d) a 13.. (2) bekezdésében meghatározott esetekben törli a tagot, e) munkáltatói jogokat gyakorol, f) dönt és intézkedik minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály, a Fegyelmi Szabályzat nem utal más szerv hatáskörébe. 2. Az Intéző Bizottság üléseit szükség szerint, de legalább három havonként tartja. A hatáskörébe tartozó kérdésekben szótöbbséggel határoz. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 3. Az Intéző Bizottság 4 kötelező ülésére tanácskozási joggal meghívja az Ellenőrző Bizottság és Fegyelmi Bizottság Elnökét. 4. Az Intéző Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a vadásztársaság elnöke vagy titkára ír alá. 5. Az Intéző Bizottság köteles a végzett munkájáról évente a közgyűlésnek beszámolni. Az elnök hatásköre és feladatai A vadásztársaság vezetője és törvényes képviselője az elnök. 2. A vadásztársaság elnöke a) felelős a vadásztársaság törvényes és alapszabályszerű működéséért, b) koordinálja az Intéző Bizottság tagjainak munkáját és gondoskodik arról, hogy intézkedéseik a közgyűlés és az Intéző Bizottság határozataival összhangban legyenek, c) szerződéseket köthet és meghatalmazásokat adhat a vadásztársaság nevében, d) gyakorolja a részére biztosított utalványozási jogot, e) elnököl a közgyűléseken és az Intéző Bizottság ülésein, f) gondoskodik arról, hogy az Intéző Bizottság, Ellenőrző Bizottság és Fegyelmi Bizottság a közgyűlésen beszámoljon munkájáról, g) gondoskodik a közgyűlés, az Intéző Bizottság által hozott határozatok végrehajtásáról, h) intézkedik minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés vagy más szerv, illetőleg tisztségviselő hatáskörébe, az alkalmazottak munkáltatói jogkör gyakorlója. A vadásztársaság titkárának feladata A titkár hatásköre és feladatai 23.. a) akadályoztatás esetén az elnök helyettesítése,

9 9 b) a vadásztársaság ügyvitelének vezetése, levelezés és adatszolgáltatás, c) a közgyűlésnek az Intéző Bizottsági ülések írásos anyagainak előkészítése és a jegyzőkönyv vezetése, d) a tagnyilvántartás vezetése, e) a tagfelvételi kérelmek nyilvántartása, a közgyűlés elé terjesztése az Intéző Bizottság javaslatainak ismertetésével, f) az alkalmazottak munkaszerződései, a vadásztársaság együttműködési megállapodásai szerződései tervezetének elkészítése és nyilvántartása, g) gyakorolja a részére biztosított utalványozási jogot, h) hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása. A vadásztársaság vadászmestere A vadászmester hatásköre és feladatai 24.. a) felelős a vadásztársaság vadgazdálkodásáért, gondoskodik a vadgazdálkodási, és vadászati tervek elkészítéséről, a vadászatok megszervezéséről és levezetéséről a szabályzatoknak a vadászokra, a vadászatokra, illetőleg a vadgazdálkodásra vonatkozó rendelkezések megtartásáról és megtartatásáról, b) személyesen foglalkozik a vadászjelöltek fegyverkezelési oktatásával, megszervezi a vadásztársaság tagjainak lőgyakorlatát, c) gondoskodik a vadászati létesítmények építéséről és üzemben tartásáról, a vadföldek hasznosításáról, d) továbbá e munkában a résztvevők tevékenységének irányításáról, illetőleg felügyeletéről, szervezi a vadkárok megelőzését, a vad védelmét és őrzését, e) irányítja és ellenőrzi a hivatásos vadászokat, f) rendszeresen ellenőrzi a hivatásos vadászok szolgálati naplóját és a LŐJEGYZÉK vezetését a BEÍRÓKÖNYVET, valamint elkészíti az éves vadgazdálkodási összesítőt, g) felelős a lőtt (sebzett, elhullott) vad nyilvántartásának vezetéséért, h) előkészíti, szervezi és irányítja a bérvadásztatásokat, i) szervezi az együttműködést a területen lévő mezőgazdasági termelőkkel, j) elkészíti az éves beszámolót a vadgazdálkodással, vadászattal kapcsolatos részét, k) megköti a vadásztársaság vadgazdálkodásával kapcsolatos szerződéseket, ellátja a hatáskörébe utalt egyéb feladatokat. A természetvédelmi, oktatási propagandafelelős hatásköre és feladatai 25.. A természetvédelmi oktatási és propagandafelelős feladatai a) a vadászok természetvédelmi ismeretének bővítése, gondoskodás a természetvédelmi előírások megtartásáról, b) kapcsolattartás és együttműködés a területileg illetékes természetvédelmi hatóságokkal,

10 10 c) a vadásztársaság működésével kapcsolatos propagandafeladatok előkészítése és lebonyolítása, kapcsolattartás az oktatási és kulturális intézményekkel (iskolák, művelődési ház stb.) d) a baleset megelőzését szolgáló oktatás évenkénti megszerzése, lebonyolítása, nyilvántartása, e) a vadásztársasági versenyek és más rendezvények megszervezése, f) a vadásztársaság élőhelyi adottságainak felmérése, az élőhelyi körülmények javítását célzó intézkedések megtervezése, végrehajtásának biztosítása. A vadásztársaság gazdasági felelőse A gazdasági felelős hatásköre és feladatai 26.. a) intézi a vadásztársaság gazdasági ügyeit, kezeli a pénztárt és felelős a pénzügyi jogszabályok és szabályzatok előírásainak megtartásáért, b) ellátja az utalványozással és kifizetéssel kapcsolatos teendőket, szabálytalanság esetén a kifizetést megtagadja, c) beszedi a havi tagdíjat, a tagdíjfizetésről nyilvántartást vezet, három hónapi elmaradás esetén fizetési felszólítást ad ki, ennek eredménytelenségéről haladéktalanul tájékoztatja az Intéző Bizottságot, d) elkészíti az Intéző Bizottság beszámolónak a vagyonkezeléséről szóló részét, e) ellenőrzi és irányítja a vadásztársaság által esetleg alkalmazott pénzügyi, illetve könyvelői feladatokat ellátó személyt, f) ellátja a hatáskörébe utalt egyéb feladatokat. Az Ellenőrző Bizottság A vadásztársaság közgyűlése a vadásztársaság tagjai közül 5 évre elnökből és 4 tagból álló Ellenőrző Bizottságot választ, mely közvetlenül a közgyűlésnek felelős. 2. Az Ellenőrző Bizottság feladata a vadásztársaság jogszabály- és alapszabályszerű működésének, valamint vagyonkezelésének ellenőrzése. Ennek során a vadásztársaság ellenőrzi: a) a közgyűlés, az Intéző Bizottság és Fegyelmi Bizottság határozatainak végrehajtását, b) a vadgazdálkodási tervek végrehajtását, c) a költségvetés végrehajtását, a pénz- és vagyonkezelést, 3. Tevékenységéről évenként és működésének befejezésekor jelentést tesz a közgyűlésnek. 4. Ellenőrző Bizottság elnöke az Intéző Bizottság négy kötelező ülésén tanácskozási joggal vesz részt.

11 11 5. Az Ellenőrző Bizottság akkor határozatképes, ha legalább 3 tag jelen van, határozatát szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szava dönt. Fegyelmi Bizottság A vadásztársaság közgyűlése a tagok közül 5 évre elnökből és kettő tagból álló Fegyelmi Bizottságot választ, amely közvetlenül a közgyűlésnek felelős. 2. A Fegyelmi Bizottság feladata a fegyelmi eljárások lefolytatása, a hatáskörébe utalt fegyelmi határozatok meghozatala. Hatáskörébe és eljárásra Fegyelmi Szabályzatban foglaltak az irányadók. 3. Fegyelmi Bizottság elnöke az Intéző Bizottság 4 kötelező ülésén tanácskozási joggal vesz részt. 4. Fegyelmi Bizottság elnöke évente és működésének befejezésével beszámol a közgyűlésnek a Fegyelmi Bizottság tevékenységéről, valamint a vadásztársaság fegyelmi helyzetéről. 5. Akkor határozatképes, ha mind a 3 tag jelen van. IV. FEJEZET A VADÁSZTÁRSASÁG ALKALMAZOTTAI A vadásztársaság 4 fő hivatásos vadászt alkalmaz. 2. A hivatásos vadász feladatait az Intéző Bizottság határozatai szerint végzi. Közvetlen irányításokat és ellenőrzéseket a vadászmester látja el.

12 12 FELÜGYELET 34.. A vadásztársaság működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol. Ezt az Alapszabályt a Vízügyi Vadásztársaság a közgyűlésen megtárgyalta és elfogadta... jegyzőkönyvvezető.. elnök hitelesítő hitelesítő

A SZEGVÁRI HORGÁSZ, VÍZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATAI

A SZEGVÁRI HORGÁSZ, VÍZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATAI A SZEGVÁRI HORGÁSZ, VÍZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATAI 1. (1) Az Egyesület neve: Szegvári Horgász, Víz- és Környezetvédelmi Egyesület (továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR GÁZIPARI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE

MAGYAR GÁZIPARI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY egységes szerkezetbe foglalva, az 1998. november 25-i közgyűlésen valamint a 2006. május 23-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal. Az alapszabályban kiemelten szereplő részek tartalmazzák

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

ALAPSZABÁLY. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Herman Ottó Magyar Országos Állat- és Természetvédő Egyesület HEROSZ A WSPA és az RSPCA tagja. Székhely: 1113 Bp. Nagyszőlős utca 21. Tel.: 06 (1) 331 8380 Tel./Fax: 06 (1) 332 8542 Számlaszám: OTP 11707024-20156213

Részletesebben

A Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság Alapszabálya

A Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság Alapszabálya A Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság Alapszabálya Oldalszám: 1 / 19 Tartalom Általános rendelkezések... 4 1..... 4 2..... 4 3..... 4 A Társaság célja és tevékenysége... 5 4..... 5 5..... 5 6.....

Részletesebben

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben) Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) 2009 2 A Logikusak(k) Kulturális és Sport Egyesület Tagjai az Egyesülési jogról szóló

Részletesebben

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17.

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. Jászjákóhalma Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5121 JÁSZJÁKÓHALMA Fő út 27 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A sportegyesület hagyományos elnevezése: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete

Részletesebben

A MAGYAR BELGYÓGYÁSZ TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR BELGYÓGYÁSZ TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR BELGYÓGYÁSZ TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A társaság a) neve: Magyar Belgyógyász Társaság (továbbiakban Társaság) - angolul: Hungarian Society of Internal Medicine, - németül:

Részletesebben

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2014 1 A Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének alapszabálya I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve, képviselői, alapítás

Részletesebben

A 2010. május 14-én kelt és a 2014. szeptember 17-én módosult létesítő okirat szövegéhez képest történt változások vastagon, dőlt betűvel szedve I.

A 2010. május 14-én kelt és a 2014. szeptember 17-én módosult létesítő okirat szövegéhez képest történt változások vastagon, dőlt betűvel szedve I. A 2010. május 14-én kelt és a 2014. szeptember 17-én módosult létesítő okirat szövegéhez képest történt változások vastagon, dőlt betűvel szedve I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Jane Goodall

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

A MAGYAR DÍSZKERTÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetbe foglalva)

A MAGYAR DÍSZKERTÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetbe foglalva) A MAGYAR DÍSZKERTÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetbe foglalva) A 2014. június 30-án tartott Küldöttgyűlésen jóváhagyott Alapszabály módosítása a 2014. június 30-ám tartott küldöttgyűlésen

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y HÍRKÖZLÉSI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS A L A P S Z A B Á L Y 2013. május A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács Taggyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület

Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület ALAPSZABÁLYA A Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési-és Önvédelmi egyesület (továbbiakban Egyesület) Kerekharaszt község közigazgatási területén

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A Kossuth Lajos Nemzetőr Egyesület Közhasznú Társadalmi Szervezet a közrend és közbiztonság védelme, a bűnmegelőzés segítése és az abban való aktív részvétel, a katasztrófa-elhárítás, az önkéntes tűzoltás,

Részletesebben

A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület Közgyűlése a 2012.október 9. napján hozott

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Snowboard Szövetség (a továbbiakban: MSBSZ) az Egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény, a Ptk, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI és a Sportról

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A 2011. november 24-i közgyűlésen módosított szöveg vastag betűvel jelölve 1. Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: Magyar Regionális Tudományi

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület Módosított Alapszabálya

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület Módosított Alapszabálya Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület Módosított Alapszabálya Készült: 2010.02.26. ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület az állampolgárok önkéntes egyesülésén alapuló

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A BUDAPESTI FARKASOK AMERIKAI FUTBALL KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Budapesti Farkasok Amerikai Futball Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat

A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat Tartalomjegyzék: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 II.

Részletesebben

98. Határőr Sport Club

98. Határőr Sport Club 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület 9700 Szombathely Söptei út külső 98. Határőr Sport Club A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület A A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület. Alapszabály. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület. Alapszabály. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1 Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület Alapszabály A Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar

Részletesebben