ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A vadásztársaság jellege és jogi helyzete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A vadásztársaság jellege és jogi helyzete 1.. 2.."

Átírás

1 1 VÍZÜGYI VADÁSZTÁRSASÁG ÓPUSZTASZER ALAPSZABÁLYA A Vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra, és a vadászatra, a fegyver és lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel különösen a helyi erdő és mezőgazdasági érdekekkel összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kultúrált sportvadászati lehetőséget szerezzen. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A vadásztársaság jellege és jogi helyzete 1.. A vadásztársaság neve: Székhelye: Jellege: Vízügyi Vadásztársaság Ópusztaszer, Vadászház Területes Bélyegzője: A vadásztársaság a vadászok által önkéntesen létrehozott, önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező sportegyesület. A vadásztársaság önálló jogi személy. 2. A Vadásztársaság a vadásztársaságokat közös szövetségben tömörítő Országos Magyar Vadászati Védegylet (továbbiakban: OMVV) tagja. A vadásztársaság fontosabb jogai és kötelezettségei 3..

2 2 1. A vadásztársaság joga, hogy a) a vadgazdálkodással, a vadászattal és az egyesületi élettel kapcsolatos bármely kérdésben a küldött útján vagy írásban az OMVV megyei és országos szerveihez, vagy az illetékes hatóságokhoz kéréssel, vagy panasszal forduljon, illetve javaslatot tegyen, b) az OMVV-től vadgazdálkodási tevékenységének elősegítése céljából támogatást igényeljen, c) a vadgazdálkodást, a tagság vadászati lehetőségeit elősegítő társulásnak, közös vállalkozásnak alapnak tagja legyen, d) tagjaira a jogszabályokkal és a közgyűlés által elfogadott szabályzatokkal, határozatokkal összhangban álló kötelezettségeket állapítson meg. 2. A Vadásztársaság köteles a) a vadgazdálkodást és a vadászatot a mező és erdőgazdálkodás érdekeivel, valamint a környezet- és természetvédelemmel összhangban gyakorolni, tagjai részére a sportvadászati lehetőséget biztosítani, b) a vad életmódja folytán keletkező károk megelőzése érdekében a szükséges intézkedéseket (a vad elriasztása, vadkárelhárító vadászatok tartása, stb.) megtenni. c) érvényesíteni, hogy tagjai az egyesületi törvényben, vadgazdálkodásról és vadászatról szóló jogszabályában, vadásztársaság alapszabályában, valamint a házi és fegyelmi szabályzatokban foglaltakat megtartsák, és tevékenységükkel segítsék a vadásztársaság előtt álló feladatok megvalósítását, d) az OMVV országos és megyei küldöttközgyűlése irányadó és általános jellegű határozatait végrehajtani, amennyiben azoktól közgyűlési döntéssel el nem határolja magát, e) a jogszabály által ellenőrzési joggal felruházott szervek ellenőrzéseit elősegíteni, f) az OMVV Országos Küldöttközgyűlése által megállapított szövetségi tagdíjat megfizetni, g) a vadászat, vadgazdálkodás társadalmi elismertetését, a vadászati kultúra ápolását elősegíteni, h) tagjai egyesületi életére történő nevelését előmozdítani. II. FEJEZET A TAGSÁGI JOGVISZONY KELETKEZÉSE, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI, VALAMINT A TAGSÁGI JOGVISZONY MEGSZÜNTETÉSE. A vadásztársaság tagjai A vadásztársaságtagja lehet minden olyan nagykorú magyar állampolgár, aki az Alapszabályban, valamint a Házi Szabályzatban előírt feltételeknek megfelel.

3 3 2. A vadásztársaságnak: a) rendes b) tiszteletbeli, c) pártoló tagjai, valamint d) vadászjelöltjei vannak. 3. A vadásztársaság rendes tagjait a tagsági jogviszonyból eredő a jogszabályban, az Alapszabályban, valamint a Házi Szabályzatban megállapított jogok illetik, és kötelezettségek terhelik. 4. A közgyűlés tiszteletbeli taggá nyilváníthatja azt a vadásztársasági tagot, aki idős koránál, vagy személyi körülményénél fogva, kötelezettségeit már kellően teljesíteni nem, vagy csak nehezen tudná, és a vadászmúltja alapján arra érdemes. A tiszteletbeli tagot a részére megállapított kedvezményektől (közreműködési, vadászati, fizetési, stb.) eltekintve a rendes tagsággal járó jogok illetik meg, illetőleg kötelezettségek terhelik. 5. A vadásztáraság közgyűlése a vadgazdálkodást és a vadászatot támogató személyeket pártoló taggá nyilvánítja. A pártoló tag a vadászaton lőfegyvert nem használhat, a közgyűlésen, pedig csak tanácskozási joggal vehet részt. Egyéb jogait a Házi Szabályzat állapítja meg. 6. A vadászjelöltnek büntetlen előéletű, büntetőeljárás hatálya alatt nem álló 18. életévét betöltő magyar állampolgár vehető fel. 7. A vadászjelöltség időtartama legalább 2 év. Megszűnik a jelöltség, ha 2 éven belül nem tesz sikeres vadászvizsgát. 8. A vadászjelölt köteles megismerni a vadásztársaság Alapszabályát, Házi Szabályzatát, a vadgazdálkodás és a vadászat szabályait, és a vadászetikát betartani. Oktatásáért, neveléséért a vadászmester valamint a természetvédelmi oktatási és propagandafelelős tartozik felelősséggel. Lőgyakorlatot csak felügyelet mellett, és az erre kijelölt helyen végezhet. A vadásztársaságba jelentkezők felvétele A vadásztársaságba tagként jelentkezők felvételéről az Intéző Bizottság előterjesztése alapján a közgyűlés dönt. 2. A vadászjelölt csak sikeres vadászvizsga után vehető fel tagnak. A felvételről a sikeres vizsgát követő közgyűlés dönt. 3. A tagsági viszony keletkezésénél a felvett tag vissza nem térítendő vagyoni hozzájárulásként ötévi tagdíjnak megfelelő összeget köteles a társaságnak befizetni.

4 4 A vadásztársaság taglétszámának megállapítása 8.. A vadásztársaság maximális taglétszáma 80 fő. A vadásztársaság rendes tagja: A tagok jogai 9.. a) jogosult a vadásztársaság vadászterületén a jogszabályok, az Alapszabály, a Házi Szabályzat, a közgyűlés és Intéző Bizottság határozatainak megtartásával vadászni, b) a közgyűlésen tanácskozási, javaslattételi és szavazati joggal részt venni, c) kizáró ok hiányában bármely tisztségre megválasztható, d) a vadásztársaság valamely szervének törvénysértő határozatát a tudomásra jutástól számított 30 napon belül a bíróság előtt megtámadhatja (1989. évi II. törvény 10. -a). e) a vadásztársaság irataiba betekinteni, f) a Vadászati Szabályzat kerete között a közgyűlés által megállapított vadászrészre igényt tartani, g) a vadásztársaság eszközeit (felszereléseit, berendezéseit) és a vadászházat a Házi Szabályzatban megállapított feltételekkel igénybe venni, illetőleg használni, h) a vadásztársaságtól az indok megjelölése nélkül kilépni. A tagok kötelességei A vadásztársaság tagjának kötelessége az egyesületi életre, a vadgazdálkodásra és vadászatra, fegyver és lőszer tartására és használatára vonatkozó jogszabályokat, az Alapszabályt, a Házi Szabályzatot, a közgyűlési és intéző bizottsági határozatokat, valamint a vadásztársaság tisztségviselőinek törvényes hatáskörében kiadott rendelkezéseit megtartani. 2. A vadásztársaság tagjai az 1. bekezdésben foglaltakon túlmenően köteles a) a vadásztársaság szervezeti életében a közös vagyon védelmében és gyarapításában, b) a Házi Szabályzatban előírt a közgyűlés és az Intéző Bizottság által meghatározott vadgazdálkodási feladatok megvalósításában, valamint a közös munkában részt venni, c) a közgyűlés által megállapított vagyoni hozzájárulást, valamint a tagdíjat az esedékességkor megfizetni. 11..

5 5 A vadászjelölt jogai és kötelességei az alábbi eltérésekkel azonosak a vadásztársasági tagokkal: a) jogosult a szervezeti életben részt venni, vadásztársasági tisztségre azonban nem választható, és szavazati joggal sem rendelkezik, a vadásztársaság közgyűlésein tanácskozási joggal vesz részt, b) a jelöltségi idő alatt tagdíjat fizet, de vagyoni hozzájárulás fizetésére nem kötelezhető, c) részt vehet a vadászatokon, lőfegyvert nem használhat, a terítékből a taggal egyenlően részesül, d) közreműködik a vadásztársaság vadgazdálkodási feladatainak megvalósításában. A tagsági viszony megszűnik a) kizárással, b) törléssel c) kilépésnél, d) a tag halálával, valamint e) az Egyesület megszűnésével. A tagsági viszony megszűnése Kizárás csak fegyelmi határozattal rendelhető el. 2. Az Intéző Bizottság törli a nyilvántartásból azt a tagot, aki meghalt, aki kilépett, akinek lőfegyvertartási engedélyét jogerősen visszavonták, továbbá azt, aki az előírt vagyoni hozzájárulási, tagdíjfizetési kötelezettségének önhibájából három hónapja írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül nem tesz eleget, vagy egyéb, a tagsági viszonyból folyó kötelezettségének teljesítését elmulasztja. A törlésről szóló határozatot 3 napon belül meg kell küldeni az illetékes Rendőrkapitányságnak, valamint a tag halálának esetét kivéve a törölt tagnak A tagnak a kilépés szándékát a vadásztársaság elnökéhez írásban kell bejelentetni. Fegyelmi eljárás 15.. A fegyelmi vétségeket, büntetéseket, valamint általában a fegyelmi eljárás részletes szabályait a vadásztársaság Fegyelmi Szabályzata állapítja meg.

6 6 III. FEJEZET A VADÁSZTÁRSASÁG VEZETŐ SZERVEI KÖZGYŰLÉS A vadásztársaság legfőbb szerve, a tagok összességéből álló közgyűlés. 2. A vadásztársaság szükség szerint, de évente legalább két alkalommal közgyűlést tart. Ezen kívül össze kell hívni a közgyűlést az Intéző Bizottság határozata alapján, továbbá az Ellenőrző Bizottság kezdeményezésére a tagság felének kérésére az ok és cél megjelölésével, valamint ha a bíróság elrendeli. 3. A közgyűlést a vadásztársaság elnöke írásban meghívóval, a hely és időpont feltüntetésével, valamint a tárgysorozat megjelölésével akként hívja össze, hogy a meghívott közgyűlés időpontját legalább nyolc nappal megelőzően megkapja. 4. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető, valamint két hitelesítő ír alá A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagoknak legalább a fele jelen van. A határozathozatalhoz egyszerű szótöbbség szükséges. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 2. A közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van. Szavazni csak személyesen lehet Ha a szabályszerűen összehívott közgyűlésen a tagok nem jelennek meg a határozatképességhez szükséges számban, a meghívóban megjelölt időpontban a megjelent tagok számától függetlenül a másodszor összehívott közgyűlés határozatképes. A közgyűlés hatásköre A közgyűlés a vadásztársaságot érintő minden kérdésben dönthet. 2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a) az Intéző Bizottság, az Ellenőrző Bizottság, a Fegyelmi Bizottság elnökének és tagjainak, valamint a küldötteknek titkos szavazással öt évre történő

7 7 megválasztása, illetőleg visszahívása, továbbá a választási időszakban megüresedett tisztségeknek titkos szavazással való betöltése, b) az éves ütemterv elfogadása c) a megelőző évi költségvetés felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása, d) az Intéző Bizottság, az Ellenőrző Bizottság és a Fegyelmi Bizottság éves beszámolójának megvitatása, elfogadása, e) a vadásztársaság más vadásztársasággal való egyesülésének, valamint feloszlásának kimondása, f) a vadásztársaság nevének megváltoztatása, g) az Alapszabály és a Házi Szabályzat, a Fegyelmi Szabályzat elfogadása, módosítása, h) a tagfelvétel figyelemmel az Alapszabály 8..-ában foglaltakra, i) a trófeás vad kilövésének elosztásra, j) a nagyobb beruházásoknak jóváhagyása, a vadásztársaság vagyonának felosztása a táraság feloszlása, feloszlatása, megszűnése megállapítása esetén, k) a tagdíj, valamint a tagok vagyoni hozzájárulásának megállapítása, l) a vadásztársasági tagok kiemelkedő munkájának jutalmazása, valamint a tisztségviselők jutalmának vagy tiszteletdíjának megállapítása, m) a vendéghívás lehetőségének és rendjének megállapítása, n) a tisztségviselő választását megelőzően a jelölőbizottság elnökének és tagjainak megválasztása a közgyűlés elnökének javaslata alapján. Az Intéző Bizottság Az Intéző Bizottság a vadásztársaság két közgyűlése közötti általános hatáskörű végrehajtó, ügyintéző szerve. Az Intéző Bizottság a közgyűlésnek tartozik felelősséggel. 2. Az Intéző Bizottság elnökből, titkárból, vadászmesterből, természetvédelmi, oktatási és propagandafelelősből, valamint gazdasági felelősből áll. 3. Az Intéző Bizottság tagjait a közgyűlés visszahívhatja, ha munkájukat nem megfelelően látják el. Kötelező a visszahívás, ha velük szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn, vagy tisztségviseléstől eltiltás fegyelmi büntetést szabtak ki. A tagsági viszony megszűnése esetén a megbízatás visszahívás nélkül is megszűnik. 4. Az Intéző Bizottság tagjai a hatáskörükbe tartozó ügyekben utasításokat adhatnak. 1. Az Intéző Bizottság 21.. a) gondoskodik a vadgazdálkodással és vadászattal összefüggő jogszabályok, szabályzatok valamint a vadásztársaság közgyűlése által hozott határozatok végrehajtásáról, figyelemmel az OMVV Országos és Megyei Küldöttközgyűlés határozataira,

8 8 b) összehívja a közgyűlést, c) két közgyűlés közötti időben irányítja a vadásztársaság tevékenységét, d) a 13.. (2) bekezdésében meghatározott esetekben törli a tagot, e) munkáltatói jogokat gyakorol, f) dönt és intézkedik minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály, a Fegyelmi Szabályzat nem utal más szerv hatáskörébe. 2. Az Intéző Bizottság üléseit szükség szerint, de legalább három havonként tartja. A hatáskörébe tartozó kérdésekben szótöbbséggel határoz. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 3. Az Intéző Bizottság 4 kötelező ülésére tanácskozási joggal meghívja az Ellenőrző Bizottság és Fegyelmi Bizottság Elnökét. 4. Az Intéző Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a vadásztársaság elnöke vagy titkára ír alá. 5. Az Intéző Bizottság köteles a végzett munkájáról évente a közgyűlésnek beszámolni. Az elnök hatásköre és feladatai A vadásztársaság vezetője és törvényes képviselője az elnök. 2. A vadásztársaság elnöke a) felelős a vadásztársaság törvényes és alapszabályszerű működéséért, b) koordinálja az Intéző Bizottság tagjainak munkáját és gondoskodik arról, hogy intézkedéseik a közgyűlés és az Intéző Bizottság határozataival összhangban legyenek, c) szerződéseket köthet és meghatalmazásokat adhat a vadásztársaság nevében, d) gyakorolja a részére biztosított utalványozási jogot, e) elnököl a közgyűléseken és az Intéző Bizottság ülésein, f) gondoskodik arról, hogy az Intéző Bizottság, Ellenőrző Bizottság és Fegyelmi Bizottság a közgyűlésen beszámoljon munkájáról, g) gondoskodik a közgyűlés, az Intéző Bizottság által hozott határozatok végrehajtásáról, h) intézkedik minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés vagy más szerv, illetőleg tisztségviselő hatáskörébe, az alkalmazottak munkáltatói jogkör gyakorlója. A vadásztársaság titkárának feladata A titkár hatásköre és feladatai 23.. a) akadályoztatás esetén az elnök helyettesítése,

9 9 b) a vadásztársaság ügyvitelének vezetése, levelezés és adatszolgáltatás, c) a közgyűlésnek az Intéző Bizottsági ülések írásos anyagainak előkészítése és a jegyzőkönyv vezetése, d) a tagnyilvántartás vezetése, e) a tagfelvételi kérelmek nyilvántartása, a közgyűlés elé terjesztése az Intéző Bizottság javaslatainak ismertetésével, f) az alkalmazottak munkaszerződései, a vadásztársaság együttműködési megállapodásai szerződései tervezetének elkészítése és nyilvántartása, g) gyakorolja a részére biztosított utalványozási jogot, h) hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása. A vadásztársaság vadászmestere A vadászmester hatásköre és feladatai 24.. a) felelős a vadásztársaság vadgazdálkodásáért, gondoskodik a vadgazdálkodási, és vadászati tervek elkészítéséről, a vadászatok megszervezéséről és levezetéséről a szabályzatoknak a vadászokra, a vadászatokra, illetőleg a vadgazdálkodásra vonatkozó rendelkezések megtartásáról és megtartatásáról, b) személyesen foglalkozik a vadászjelöltek fegyverkezelési oktatásával, megszervezi a vadásztársaság tagjainak lőgyakorlatát, c) gondoskodik a vadászati létesítmények építéséről és üzemben tartásáról, a vadföldek hasznosításáról, d) továbbá e munkában a résztvevők tevékenységének irányításáról, illetőleg felügyeletéről, szervezi a vadkárok megelőzését, a vad védelmét és őrzését, e) irányítja és ellenőrzi a hivatásos vadászokat, f) rendszeresen ellenőrzi a hivatásos vadászok szolgálati naplóját és a LŐJEGYZÉK vezetését a BEÍRÓKÖNYVET, valamint elkészíti az éves vadgazdálkodási összesítőt, g) felelős a lőtt (sebzett, elhullott) vad nyilvántartásának vezetéséért, h) előkészíti, szervezi és irányítja a bérvadásztatásokat, i) szervezi az együttműködést a területen lévő mezőgazdasági termelőkkel, j) elkészíti az éves beszámolót a vadgazdálkodással, vadászattal kapcsolatos részét, k) megköti a vadásztársaság vadgazdálkodásával kapcsolatos szerződéseket, ellátja a hatáskörébe utalt egyéb feladatokat. A természetvédelmi, oktatási propagandafelelős hatásköre és feladatai 25.. A természetvédelmi oktatási és propagandafelelős feladatai a) a vadászok természetvédelmi ismeretének bővítése, gondoskodás a természetvédelmi előírások megtartásáról, b) kapcsolattartás és együttműködés a területileg illetékes természetvédelmi hatóságokkal,

10 10 c) a vadásztársaság működésével kapcsolatos propagandafeladatok előkészítése és lebonyolítása, kapcsolattartás az oktatási és kulturális intézményekkel (iskolák, művelődési ház stb.) d) a baleset megelőzését szolgáló oktatás évenkénti megszerzése, lebonyolítása, nyilvántartása, e) a vadásztársasági versenyek és más rendezvények megszervezése, f) a vadásztársaság élőhelyi adottságainak felmérése, az élőhelyi körülmények javítását célzó intézkedések megtervezése, végrehajtásának biztosítása. A vadásztársaság gazdasági felelőse A gazdasági felelős hatásköre és feladatai 26.. a) intézi a vadásztársaság gazdasági ügyeit, kezeli a pénztárt és felelős a pénzügyi jogszabályok és szabályzatok előírásainak megtartásáért, b) ellátja az utalványozással és kifizetéssel kapcsolatos teendőket, szabálytalanság esetén a kifizetést megtagadja, c) beszedi a havi tagdíjat, a tagdíjfizetésről nyilvántartást vezet, három hónapi elmaradás esetén fizetési felszólítást ad ki, ennek eredménytelenségéről haladéktalanul tájékoztatja az Intéző Bizottságot, d) elkészíti az Intéző Bizottság beszámolónak a vagyonkezeléséről szóló részét, e) ellenőrzi és irányítja a vadásztársaság által esetleg alkalmazott pénzügyi, illetve könyvelői feladatokat ellátó személyt, f) ellátja a hatáskörébe utalt egyéb feladatokat. Az Ellenőrző Bizottság A vadásztársaság közgyűlése a vadásztársaság tagjai közül 5 évre elnökből és 4 tagból álló Ellenőrző Bizottságot választ, mely közvetlenül a közgyűlésnek felelős. 2. Az Ellenőrző Bizottság feladata a vadásztársaság jogszabály- és alapszabályszerű működésének, valamint vagyonkezelésének ellenőrzése. Ennek során a vadásztársaság ellenőrzi: a) a közgyűlés, az Intéző Bizottság és Fegyelmi Bizottság határozatainak végrehajtását, b) a vadgazdálkodási tervek végrehajtását, c) a költségvetés végrehajtását, a pénz- és vagyonkezelést, 3. Tevékenységéről évenként és működésének befejezésekor jelentést tesz a közgyűlésnek. 4. Ellenőrző Bizottság elnöke az Intéző Bizottság négy kötelező ülésén tanácskozási joggal vesz részt.

11 11 5. Az Ellenőrző Bizottság akkor határozatképes, ha legalább 3 tag jelen van, határozatát szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szava dönt. Fegyelmi Bizottság A vadásztársaság közgyűlése a tagok közül 5 évre elnökből és kettő tagból álló Fegyelmi Bizottságot választ, amely közvetlenül a közgyűlésnek felelős. 2. A Fegyelmi Bizottság feladata a fegyelmi eljárások lefolytatása, a hatáskörébe utalt fegyelmi határozatok meghozatala. Hatáskörébe és eljárásra Fegyelmi Szabályzatban foglaltak az irányadók. 3. Fegyelmi Bizottság elnöke az Intéző Bizottság 4 kötelező ülésén tanácskozási joggal vesz részt. 4. Fegyelmi Bizottság elnöke évente és működésének befejezésével beszámol a közgyűlésnek a Fegyelmi Bizottság tevékenységéről, valamint a vadásztársaság fegyelmi helyzetéről. 5. Akkor határozatképes, ha mind a 3 tag jelen van. IV. FEJEZET A VADÁSZTÁRSASÁG ALKALMAZOTTAI A vadásztársaság 4 fő hivatásos vadászt alkalmaz. 2. A hivatásos vadász feladatait az Intéző Bizottság határozatai szerint végzi. Közvetlen irányításokat és ellenőrzéseket a vadászmester látja el.

12 12 FELÜGYELET 34.. A vadásztársaság működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol. Ezt az Alapszabályt a Vízügyi Vadásztársaság a közgyűlésen megtárgyalta és elfogadta... jegyzőkönyvvezető.. elnök hitelesítő hitelesítő

neve: MÁTRABALLAI ARANYSZARVAS VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

neve: MÁTRABALLAI ARANYSZARVAS VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA 1 MÁTRABALLAI ARANYSZARVAS VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra, a vadászatra, a fegyver és lőszertartásra, használatára

Részletesebben

NAGYIVÁNI VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

NAGYIVÁNI VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra, a vadászatra, a fegyver és lőszertartásra, használatára vonatkozó szabályzatok

Részletesebben

DÉLBAKONYI VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

DÉLBAKONYI VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA 1. oldal DÉLBAKONYI VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2013. március 22 Egységes szerkezetű, módosított alapszabálya Az egyesület tagsága az egyesülési jogokról, a közhasznú jogállásról, valamint a

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

NAGYCSERKESZI ÚJ ERŐ VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

NAGYCSERKESZI ÚJ ERŐ VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA NAGYCSERKESZI ÚJ ERŐ VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Kelt.:2013. február 15. 1 A NAGYCSERKESZI ÚJ ERŐ VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA változásokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA. változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA. változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege . VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Kelt:. . VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Alapítók a hatályos Egyesülési jogról,

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA Kelt: 2015. október 11.

ALAPSZABÁLYA Kelt: 2015. október 11. APAJ-ÜRBŐPUSZTAI TERMÉSZETVÉDŐ VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA Kelt: 2015. október 11. 2 APAJ-ÜRBŐPUSZTAI TERMÉSZETVÉDŐ VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A Vadásztársaság tagjai az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Harmadik számú módosítás A Ford Klub Magyarország Egyesület alakuló közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Ford Klub

Részletesebben

KŐORRA VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA. változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

KŐORRA VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA. változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege KŐORRA VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Kelt: 2013.05.31 Kőorra Vadásztársaság ALAPSZABÁLYA változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege A Vadásztársaság

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1.

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1. MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest, 2005. április 1. Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A 2011. november 24-i közgyűlésen módosított szöveg vastag betűvel jelölve 1. Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: Magyar Regionális Tudományi

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Lőrinci Város Sport Club Sportegyesület Rövidített neve: LVSC 1.2. Az egyesület székhelye: 3024

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

HEVES MEGYEI VADÁSZ SZÖVETSÉG A L A P S Z A B Á L Y A. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Heves Megyei Vadász Szövetség elnevezése, célja, jellege

HEVES MEGYEI VADÁSZ SZÖVETSÉG A L A P S Z A B Á L Y A. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Heves Megyei Vadász Szövetség elnevezése, célja, jellege HEVES MEGYEI VADÁSZ SZÖVETSÉG A L A P S Z A B Á L Y A I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Heves Megyei Vadász Szövetség elnevezése, célja, jellege 1. A szövetség neve: Heves Megyei Vadász Szövetség. A

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL (A MÓDOSÍTÁSOK A TAGOK 2014/3., 2014/4., 2014/6. ÉS 2014/7.SZÁMÚ HATÁROZATAIN ALAPULNAK. A MÓDOSÍTÁSOKAT DŐLT BETŰS SZEDÉS JELZI.) Franciaországi Ösztöndíjasok

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja:

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja: A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. Az Osztályszövetség arra törekszik, hogy a magyar 40-es hajóflotta önálló versenyosztályként az MVSZ-szel együttműködve,

Részletesebben

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLY

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLY Módosított és egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLY Az Alapszabály 1. sz. mellékletében felsoroltak az 1959. évi IV. törvény VI. fejezetének 8. pontjában és az 1989. évi II. törvényben foglalt rendelkezések

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.1. A klub: Neve: ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB rövidítve: A.R.A.K. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Bregyó köz 1. Színe: Zászlója:

Részletesebben

Magyar Anatómus Társaság

Magyar Anatómus Társaság Magyar Anatómus Társaság alapszabálya. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A társaság a./ neve : Magyar Anatómus Társaság (MAT) b./ székhelye : Budapest c./ működési területe: Magyarország d./ pecsétje:

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

A SZEGVÁRI HORGÁSZ, VÍZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATAI

A SZEGVÁRI HORGÁSZ, VÍZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATAI A SZEGVÁRI HORGÁSZ, VÍZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATAI 1. (1) Az Egyesület neve: Szegvári Horgász, Víz- és Környezetvédelmi Egyesület (továbbiakban:

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A

A L A P S Z A B Á L Y A A L A P S Z A B Á L Y A I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ EGYESÜLET JELLEGE ÉS JOGI HELYZETE 1. Az egyesület a tagok által önkéntesen létrehozott és nyilvántartott tagsággal rendelkező sportegyesület.

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya 1./ A sportegyesület neve: Jánossomorjai Sportegyesület /rövidítve: JSE/ I. Székhelye: Jánossomorja Ibolya u. 1. Színe: Kék-fehér Zászlaja: Kék-fehér Alapításának

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

H Á Z I S Z A B Á L Y Z A T

H Á Z I S Z A B Á L Y Z A T H Á Z I S Z A B Á L Y Z A T Készült: 2010. október 16. 2 1.. /1/ A Nagycserkeszi Új Erő Vadásztársaság, (továbbiakban VT.) 2010. október 16-án tartott közgyűlése által módosított Házi Szabályzat. /2/ Jelen

Részletesebben

Hernádszentandrási Sport Egyesület

Hernádszentandrási Sport Egyesület Hernádszentandrási Sport Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Hernádszentandrási Sport Egyesület Rövidítése: HSE Színe: fekete-fehér Alapításának éve: 2006 Székhelye:

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Dunaújváros, 2006. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Sportegyesület neve: Dunaújvárosi Vitorlás Sport Egyesület Rövidített neve: DVSE 1.2. Sportegyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

A NAGY LAJOS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A NAGY LAJOS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A NAGY LAJOS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Öregdiák Egyesület az 1912-ben alapított Szombathelyi M. Kir. Állami Főreáliskola (később Faludi Ferenc Gimnázium)

Részletesebben

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Rákosmente Kerékpáros Sport és Szabadidő Egyesület (továbbiakban: Egyesület) alakuló Közgyűlése az Egyesülési jogról szóló 1989. évi

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

Csepel Íjász és Hagyományőrző Egyesület

Csepel Íjász és Hagyományőrző Egyesület Csepel Íjász és Hagyományőrző Egyesület MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA ( egységes szerkezet ) 1./ Általános rendelkezések 1.1./A CSEPEL ÍJÁSZ ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ( a továbbiakban: egyesület ) az egyesülési

Részletesebben

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.)

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.) Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete (Módosítva 2008. szept. 13.) I Az Egyesület neve: Az Egyesület neve: Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Az Egyesület rövidített

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

Újpesti Torna Egylet Baráti Kör

Újpesti Torna Egylet Baráti Kör 1 MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT Újpesti Torna Egylet Baráti Kör Az UTE Baráti Kör (rövidítve UBK), amely létrejött az UTE Alapszabálya és a Baráti Kört létrehozó tagok elhatározása alapján az alábbiak szerint állapítja

Részletesebben

A Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület Alapszabálya

A Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület Alapszabálya A Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület Alapszabálya 2011. Az Egyesület 2011. november 5-én megtartott taggyűlése által módosított és elfogadott. - 2. oldal - Alapszabály A Poznan Sport, Kulturális

Részletesebben

FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET -

FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET - EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET - S Z E G E D Szent-Györgyi Albert u. 2. Egységes szerkezetbe foglalva: 2006. július 6. ALAPSZABÁLY A Független Városi Szövetség Magyar

Részletesebben

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia.

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia. A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia Preambulum A PTE Állam- és Jogtudományi Kara (a továbbiakban. ÁJK)

Részletesebben

Hamahama Természetjáró Egyesület ALAPSZABÁLYA *

Hamahama Természetjáró Egyesület ALAPSZABÁLYA * Hamahama Természetjáró Egyesület ALAPSZABÁLYA * 1. NÉV Az egyesület neve: Hamahama Természetjáró Egyesület Az egyesület rövidített neve: HATE Az egyesület a nevét ( HAMAHAMA ) - a sokéves hagyományoknak

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

PÉCS VÁROSI LÖVÉSZKLUB ALAPSZABÁLYA

PÉCS VÁROSI LÖVÉSZKLUB ALAPSZABÁLYA A PÉCS VÁROSI LÖVÉSZKLUB ALAPSZABÁLYA 2011 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1. A Pécs Városi Lövészklub a lövész sportág feladatainak ellátására létrehozott, önálló jogi személyként működő érdekképviseleti

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Békatutaj Szabadidősport Egyesület (továbbiakban: egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő,

Részletesebben

Tanárok Európai Egyesülete

Tanárok Európai Egyesülete Tanárok Európai Egyesülete A Tanárok Európai Egyesületének Alapszabálya, amely készült az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint annak módosításai alapján. I. AZ EGYESÜLET NEVE ÉS CÉLJA Az

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

GYÁRVÁROSIAK BARÁTI KÖRE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. Tervezet. 1. Általános rendelkezések

GYÁRVÁROSIAK BARÁTI KÖRE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. Tervezet. 1. Általános rendelkezések GYÁRVÁROSIAK BARÁTI KÖRE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Tervezet GYÁRVÁROSIAK BARÁTI KÖRE Egyesület ezen okirattal kinyilvánítja, hogy az egyesülési jogról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben, a mindenkor hatályos

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Az Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület alakuló közgyûlésén alapszabályát a következõkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott.

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

Gyöngyöspatai Vadásztársaság ALAPSZABÁLYA. Gyöngyöspata, 2008.

Gyöngyöspatai Vadásztársaság ALAPSZABÁLYA. Gyöngyöspata, 2008. A Gyöngyöspatai Vadásztársaság ALAPSZABÁLYA Gyöngyöspata, 2008. A L A P S Z A B Á L Y I. Általános rendelkezések 1. A Gyöngyöspatai Vadásztársaság nevű egyesület az alapító tagok által önkéntesen létrehozott,

Részletesebben

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Kapos Íjász Egyesület (a továbbiakban sportegyesület) az önkéntesség elvén létrehozott, az egyesülési jogról alkotott 1989. Évi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ EGYESÜLET SZERVEI

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ EGYESÜLET SZERVEI A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület (továbbiakban egyesület) az egyesületi alapszabály felhatalmazásának megfelelően szervezeti és működési

Részletesebben

A Békési Városvédő-és Szépítő Egyesület Alapszabálya

A Békési Városvédő-és Szépítő Egyesület Alapszabálya A Békési Városvédő-és Szépítő Egyesület Alapszabálya A Békési Városvédő- és Szépítő Egyesület 1989. március 25-én megalkotott Alapszabály a módosításokkal egységes szerkezetben való szövege. Általános

Részletesebben

BALASSAGYARMATI MIKSZÁTH KÁLMÁN HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.. I. Az egyesület neve, célja és feladata. II. Az egyesület célja

BALASSAGYARMATI MIKSZÁTH KÁLMÁN HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.. I. Az egyesület neve, célja és feladata. II. Az egyesület célja BALASSAGYARMATI MIKSZÁTH KÁLMÁN HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.. I. Az egyesület neve, célja és feladata 1. Az egyesület neve: Balassagyarmati Mikszáth Kálmán Horgász Egyesület 2. Székhelye: 2660 Balassagyarmat,

Részletesebben

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2005 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Gödi Sport Egyesület, rövidített neve: G.S.E. 2. Az egyesület székhelye:

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA

A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Túrabotos Természetjáró Klub 2.Rövidítése: TTK 3.Az egyesület székhelye: 9400 Sopron, Halász utca 39. 4.Működési

Részletesebben

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A szabályozási dokumentum alkalmazási területe: kiterjed a TUDOSZ minden szervezeti egységére, tisztségviselőjére, tagjára és munkatársára.

Részletesebben

A GABONATERMESZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. 2005. április 27.

A GABONATERMESZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. 2005. április 27. A GABONATERMESZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2005. április 27. 1. A Szövetség adatai Neve: GABONATERMESZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Rövidített elnevezése: GOSZ Székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u.

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben