A TIR Biztosító Egyesület módosított A L A P S Z A B Á L Y A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TIR Biztosító Egyesület módosított A L A P S Z A B Á L Y A"

Átírás

1 A TIR Biztosító Egyesület módosított A L A P S Z A B Á L Y A 1. A TIR Biztosító Egyesület célja A TIR Biztosító Egyesület (a továbbiakban: biztosító egyesület) tagjait a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott tevékenységi engedély alapján veszélyközösség szervezése útján biztosítási termékek mvelésével biztosítási védelemben kívánja részesíteni. 2. A biztosító egyesület neve és székhelye A biztosító egyesület neve: TIR Biztosító Egyesület. A biztosító egyesület székhelye: 1097 Budapest, Lónyai u A biztosító egyesület tevékenységi köre (1) A biztosító egyesület tevékenységi körét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott tevékenységi engedély határozza meg. Eszerint a biztosító egyesület jogosult a nem-élet biztosítási ág mvelésére. A biztosító egyesület a Biztosítókról és a biztosítási tevékenységrl szóló évi LX. törvény 1. számú melléklet A) részében foglalt ágazatok közül az 1. Baleset 2. Betegség 3. Szárazföldi járm-casco 4. Sínpályához kötött jármvek cascója 5. Légijárm-casco 6. Tengeri-, tavi és folyami járm-casco 7. Szállítmány 8. Tz- és elemi károk 9. Egyéb vagyoni károk 10. Önjáró szárazföldi jármvekkel összefügg felelsség 11. Légijármvekkel összefügg felelsség 12. Tengeri, tavi és folyami jármvekkel összefügg felelsség 13. Általános felelsség 16. Különböz pénzügyi veszteségek 17. Jogvédelem 18. Segítségnyújtás ágazatokban tevékenykedik.

2 (2) A biztosító egyesület a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély alapján a biztosítási tevékenység mellett azzal közvetlenül összefügg tevékenységként függ biztosításközvetíti tevékenységet folytat. E tevékenysége keretében saját termékei kiegészít fedezeteként más biztosító termékeit terjeszti a tagjai körében. (3) A biztosító egyesület a tagjai körében a hatályos jogszabályi elírások betartása mellett terjesztheti a biztosítási termékeket. 4. A tagsági jogviszony A) A biztosító egyesület tagjainak köre (1) A biztosító egyesület tagjai lehetnek mindazon áru- és személyfuvarozók, illetve szállítmányozók, továbbá szakmai-érdekképviseleti szervezetek, illetve tagjaik, akiknek tevékenysége a fuvarozáshoz, illetve szállítmányozáshoz kapcsolódik. (2) A biztosító egyesület tagjai lehetnek továbbá mindazon természetes személyek, egyéni vállalkozók, jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, akik a jelen Alapszabályt elfogadják. (3) A biztosító egyesület tagjai lehetnek továbbá mindazon természetes személyek, akik a biztosító egyesülettel tagsági viszonyban álló jogi személyekkel, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokkal, egyéni vállalkozókkal munkaviszonyban állnak és javukra munkáltatójuk a biztosító egyesületnél baleset- és betegségbiztosítást köt. B) A tagsági jogviszony keletkezése (1) A tagsági jogviszonyt az alapító tagok esetében a Közgylés alakulást kimondó határozata, egyéb esetben a természetes személyek, egyéni vállalkozók, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok által aláírt belépési nyilatkozatnak a biztosító egyesület els számú vezetje részérl történ elfogadása, és a tagsági díjnak a biztosító egyesülethez való beérkezése keletkezteti. (2) A biztosító egyesület tagjaival munkaviszonyban álló munkavállaló is a biztosító egyesület tagjának minsül abban az esetben, ha a munkáltatója az javára baleset - és betegségbiztosítási szerzdést köt, és a munkavállaló, mint biztosított ezen biztosítási szerzdés megkötéséhez hozzájárul. Ebben az esetben a biztosított által is aláírt baleset- és betegségbiztosítás megkötésére irányuló ajánlatot kell belépési nyilatkozatnak tekinteni. (3) A tagként belépni kívánó személyek az Alapszabályt megkapják már a belépési nyilatkozat megtétele eltt, belépési nyilatkozatukat az Alapszabály ismeretében teszik meg. (4) A tagsági jogviszony határozatlan idre jön létre. 2

3 C) A tagsági jogviszony megsznése (1) A tagsági jogviszony megsznik: a) halál bekövetkezése esetén, b) jogutód nélküli megsznéssel, c) kizárással, d) kilépéssel, e) a munkaviszony megsznésével. (2) Az (1) bekezdés a) b) e) pontjában foglalt esetben a tagsági jogviszony megsznésének napja az a nap, amikor a megsznés alapjául szolgáló tényrl szóló írásos bejelentés a biztosító egyesülethez beérkezett. (3) Kizárásra akkor kerül sor, ha a tag a jelen Alapszabály rendelkezéseit, illetve a fuvarozás szabályait ismételten vagy súlyosan megszegi, avagy a tag tagdíjbefizetési kötelezettségének ismételt felszólításra sem tesz eleget. A tagsági jogviszony megsznésének napja az a nap, amikor az Elnökség a kizárást kimondó határozatát meghozta. (4) Kilépéssel sznik meg a tagsági viszony abban az esetben, ha a tag írásban kilépési nyilatkozatot tesz. Ekkor a tagsági viszony megsznésének napja az a nap, amikor a kilépési nyilatkozat a biztosító egyesülethez beérkezett. (5) Amennyiben a taggal fennálló munkaviszonya megsznik azon munkavállalónak, aki a munkaviszony alapján volt tagja a biztosító egyesületnek, ez a körülmény egyben a biztosító egyesületi tagság megsznését is eredményezi, kivéve, ha a munkáltató által a munkavállaló javára a biztosító egyesületnél kötött baleset- és betegségbiztosítási szerzdésbe a korábbi biztosított szerzdként belép, illetve szerzdként vállalja a biztosítási díj további fizetését. 5. A biztosító egyesület szervezete és mködése A) A Közgylés (1) A biztosító egyesület legfbb szerve a biztosító egyesület tagjaiból álló Közgylés. A Közgylés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) Az Alapszabály megállapítása és módosítása; b) Az Elnökség négy tagjának megválasztása, visszahívása; c, A Felügyel Bizottság tagjainak megválasztása, illetve visszahívása d) Az Elnökség és a Felügyel Bizottság két Közgylés közötti munkájáról szóló beszámoló elfogadása; e) Pótbefizetés, vagy - a felelsségbiztosítási szerzdések kivételével a szolgáltatások csökkentésének elrendelése, a pótbefizetés feltételeinek meghatározása, ideértve a pótbefizetés összegét, esedékességét, az egyes tagok közötti megoszlásának arányát az Alapszabályban foglaltaknak megfelelen; f) A biztosító egyesület más biztosító egyesülettel való egyesülésének vagy a biztosító egyesület szétválásának kimondása; g) A biztosító egyesület átalakulásának vagy feloszlásának kimondása; 3

4 h) Rendelkezés a biztosító egyesület megsznése után fennmaradó vagyon felosztásáról. (2) A Közgylés az (1) bekezdés a-e. pontjában rögzített ügyekben határozatképes, ha azon a tagok legalább 50 %-a plusz 1 f jelen van. A Közgylés határozatát nyílt szavazással egyszer szótöbbséggel hozza. Határozatképtelenség esetén akár ugyanazon nap másik idpontjára, de legkésbb 15 napon belül összehívott újabb közgylés az eredeti napirendben szerepl kérdésekben a megjelentek számától függetlenül határozatképes. (3) A (1) bekezdés f-h. pontjában foglalt ügyekben a biztosító egyesület tagjai legalább háromnegyed részének egyhangú szavazata szükséges. A biztosító egyesület átalakulásához, más biztosító egyesülettel való egyesüléséhez vagy szétválásához a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének engedélye szükséges. (4) A Közgylésen minden tagnak egy szavazata van. (5) A Közgylést szükség szerint, de legalább ötévenként össze kell hívni. A közgylést össze kell hívni akkor is, ha azt a tagok egyharmada a cél megjelölésével kívánja, illetleg ha azt a bíróság elrendeli, továbbá ha a Felügyel Bizottság vagy a könyvvizsgáló írásban kéri. A kezdeményezésre az Elnökség 60 napon belül köteles összehívni a rendkívüli Közgylést. A Közgylést az Elnökség képviseletében az Elnök hívja össze. (6) A Közgylést a Közgylés tervezett idpontját megelz 30 nappal közzététel útján kell összehívni. A közgylési meghívót tartalmazó közzétételt a - Népszabadság - Népszava - Magyar Nemzet - Heti Világgazdaság országos napilapok, illetve hetilap közül kett sajtóorgánumban kell megjelentetni. (7) A közgylési meghívónak tartalmaznia kell a biztosító egyesület nevét, székhelyét, a Közgylés helyét, idpontját, napirendjét, a határozatképtelenség esetére a megismételt közgylés idpontját és helyét is. (8) A Közgylés napirendjét és a határozati javaslatait az Elnökség állítja össze. (9) A napirendre fel kell venni azt a kérdést, amelynek megtárgyalását az Elnökhöz küldött levélben legalább a tagok 10 %-a legkésbb 15 nappal a Közgylés tervezett idpontja eltt kérte. 4

5 (10) A Közgylésen a döntés nyílt szavazással történik. Egyénekre vonatkozó ügyekben a Közgylés titkos szavazással dönt, hacsak minden jelenlév vagy képviselt tag egyhangúlag hozzá nem járul a nyílt szavazáshoz. (11) A Közgylés ülésérl jegyzkönyvet kell készíteni, és határozatait írásba kell foglalni. B) Az Elnökség Az Elnökség a Közgylések közötti idtartamban irányítja a biztosító egyesület mködését, így különösen: - eljár a biztosító egyesület ügyeiben és képviseli a tagok érdekeit, - határoz minden olyan ügyben, amely nem tartozik a Közgylés kizárólagos hatáskörébe, továbbá amit a Közgylés a hatáskörébe utalt, - elkészíti és végrehajtja a Közgylés döntéseit, - elfogadja a biztosító egyesület számviteli törvény szerinti éves beszámolóját és jóváhagyja a következ évi költségvetésrl és az üzleti tervrl a biztosító egyesület els számú vezetje által összeállított beszámolót és javaslatot, - javaslatot tesz a Közgylésnek az Alapszabály módosítására, valamint a biztosító egyesület gazdálkodási terveire vonatkozóan, - jogszabályok, szabályzatok és tervek keretei között kialakítja a biztosító egyesület befektetési politikáját, irányítja és ellenrzi vagyonának kezelését, - kialakítja a biztosító egyesület szervezeti és mködési rendjét, - tájékoztatja a Közgylést a két ülésszak között hozott fontosabb döntéseirl és a biztosító egyesület tevékenységét érint jelents eseményekrl, - meghatározza a tagdíj és az egyszeri belépési díj mértékét, - dönt a tagkizárás tárgyában. Az Elnökség tagjai: (1) Az Elnökség 5 tagból áll, melybl 4 tagot a Közgylés választ 5 éves idtartamra. Az Elnökség tagja csak egyesületi tag, illetve annak képviselje lehet nem természetes személy tag esetén. Az Elnökségi tagoknak meg kell felelniük a Bit. által a vezet állású személyekre elírt feltételeknek, megválasztásukhoz a PSZÁF elzetes engedélye szükséges. (2) Az Elnökség a Közgylés által választott tagjai közül Elnököt választ. (3) Az Elnökség 5. tagja a biztosító egyesület mindenkori els számú vezetje, akit az Elnökség nevez ki. Az els számú vezet felett a munkáltatói jogokat a kinevezés és a felmentés vonatkozásában az Elnökség gyakorolja, az egyéb munkáltatói jogok az Elnököt illetik meg. Az els számú vezett érint kérdésekben az els számú vezetnek nincs szavazati joga. Az els számú vezet az Elnök nem lehet. Az els számú vezet a biztosító egyesület munkaszervezetének irányítója. 5

6 (4) Az Elnökség Közgylés által választott tagjainak megbízatása a mandátum idtartamának lejárta eltt megsznik: - a tag halálával - visszahívással - lemondással - összeférhetetlenségi ok esetén. A visszahívás a választással azonos módon történik. (5) A biztosító egyesület képviseletére jogosultak: - az Elnökség két tagja együttesen, - az els számú vezet és egy másik ügyvezet együttesen, amely együttes aláírási jog az Elnökség által meghatározott körben az egyesület Szervezeti és Mködési Szabályzata alapján együttes aláírási jogként átruházható. (6) Az Elnökség szükség szerint, de legalább 3 havonként ülésezik. (7) Az Elnökség akkor határozatképes, ha azon az Elnökség tagjainak több mint fele jelen van. (8) Az Elnökség tagjait egy szavazat illeti meg. Az Elnökség döntéseit a tagok szavazatainak egyszer többségével hozza meg, szavazategyenlség esetén az Elnök szavazata dönt. Az Elnök távollétében szavazategyenlség esetén az indítvány elvetettnek tekintend. (9) Az Elnökség ülés nélkül is hozhat döntést, a következ feltételekkel: - a döntést az Elnök vagy az általa megbízott Elnökségi tag kezdeményezi olyan módon, hogy biztosítja valamennyi elérhet tag megkérdezését, - az Elnökség tagjainak többsége írásban (levélben, faxon vagy ben) kifejezi, hogy elfogadja a döntésre bocsátott indítványt. Ha bármelyik elnökségi tag azt külön kéri, akkor az adott tárgyról csak Elnökségi ülésen lehet dönteni. (10) Az Elnökség az ügyrendjét saját maga határozza meg és hagyja jóvá. C) A Felügyel Bizottság (1) A biztosító egyesület ügymenetének és üzletvitelének ellenrzését a Felügyel Bizottság végzi. A Felügyel Bizottság tagjainak száma 3 f. A Felügyel Bizottsági tagoknak meg kell felelniük a Bit. által a vezet állású személyekre elírt feltételeknek, megválasztásukhoz a PSZÁF elzetes engedélye szükséges. 6

7 (2) A Felügyel Bizottság tagjait a biztosító egyesület tagjai közül, vagy nem tag szakértk körébl a Közgylés az Elnökségi tagokkal azonos módon választja, 5 éves idtartamra (illetve azonos módon hívhatja vissza). (3) A Felügyel Bizottság tagjai maguk közül választják meg a Felügyel Bizottság elnökét. Az Felügyel Bizottság elnöke, vagy helyettese köteles a Közgylés összehívását kezdeményezni, ha felügyel bizottsági tagok száma három alá csökken. (4) A Felügyel Bizottság az ügyrendjét saját maga határozza meg és hagyja jóvá. (5) A Felügyel Bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább két tag jelen van. A Felügyel Bizottság a döntéseit egyszer szótöbbséggel hozza, szavazategyenlség esetén a Felügyel Bizottság Elnökének szavazata dönt. A Felügyel Bizottság Elnöke távollétében szavazategyenlség esetén az indítvány elvetettnek tekintend. (6) A Felügyel Bizottság üléseinek tanácskozási joggal rendelkez meghívottjai a biztosító egyesület könyvvizsgálója és bels ellenre. (7) A Felügyel Bizottság tagjának megbízatása megsznik: a. a megbízás idtartamának lejártával b. a tag halálával c. visszahívással d. lemondással e. összeférhetetlenségi ok esetén. (8) A Felügyel Bizottság ellenrzi a biztosító egyesület ügyvezetését, üzletvitelét, ennek keretében köteles: megvizsgálni a számadásokat és a mérleget, az üzletpolitikai alapelvek betartását ellenrizni, az állományátadásokat és átvételeket ellenrizni, feladata teljesítésérl beszámolni a Közgylésnek. (9) A Felügyel Bizottság az Elnökség tagjaitól jelentést, vagy felvilágosítást kérhet, a biztosító egyesület könyveit és iratait bármikor megvizsgálhatja, vagy megvizsgáltathatja. (10) A Felügyel Bizottság tagjai a Közgylésen tanácskozási joggal vesznek részt, de indítványokat tehetnek. (11) A biztosító egyesület bels ellenre a Felügyel Bizottság irányítása alá tartozik. 7

8 D) A biztosító egyesület könyvvizsgálója (1) A biztosító egyesület köteles könyvvizsgálót választani. A természetes személy könyvvizsgáló megbízatása legfeljebb 5 (öt) évig tarthat, és az nem hosszabbítható meg. A könyvvizsgálói társaság által alkalmazott vagy megbízott könyvvizsgáló legfeljebb 5 (öt) évig láthat el könyvvizsgálói feladatokat a biztosító egyesületnél. (2) A könyvvizsgálóra a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrl szóló évi LX. törvény rendelkezéseit is alkalmazni kell. (3) A könyvvizsgáló betekinthet a biztosító egyesület könyveibe, pénzügyi irataiba és szerzdéseibe, az Elnökség tagjaitól és a biztosító egyesület alkalmazottaitól felvilágosítást kérhet. E) A tagok jogai és kötelezettségei (1) A tag jogosult és köteles a jelen alapszabályban meghatározott módon a biztosító egyesület tevékenységében részt venni. (2) A Közgylésen a biztosító egyesületet érint bármely kérdést felvetni, annak tárgyalásában és eldöntésében szavazás útján közremködni. (3) Bármely tag a biztosító egyesület bármely tisztségére megválasztható. (4) A tag köteles tagsági hozzájárulást, valamint - Közgylési határozat esetén - pótbefizetést teljesíteni. Köteles továbbá arra, hogy a biztosító egyesületnél írásban bejelentse azt, ha a tagsági jogviszony megsznésének oka áll fenn, az alapul szolgáló ok bekövetkezésétl számított 15 napon belül. (5) A tag jogosult a biztosító által mvelt biztosítási termékekhez kapcsolódó biztosítási szolgáltatások igénybevételére a megfizetett biztosítási díj alapján. (6) A tag jogosult a biztosító egyesület bármely szervének törvénysért határozatát, a tudomására jutástól számított 30 napon belül bíróság eltt megtámadni. (7) A tag jogosult továbbá mindazon jogoknak a gyakorlására, illetve mindazon kötelezettségek teljesítésére, amelyeket a hatályos jogszabályok ekként rögzítenek. (8) A biztosító egyesület természetes személy tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják. A jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkez szervezet tagok jogaikat képviselik útján gyakorolhatják. 6. A biztosító egyesület bevételei 8

9 A) Az egyszeri belépési díj (1) Az egyszeri belépési díj a biztosító egyesület fenntartási és mködési költségeinek fedezésére szolgál. Az induló tke mértéke Ft., amelynek befizetése 1994-ben megtörtént. (2) Az egyszeri belépési díj mértékének meghatározása az egyenlség elvének szem eltt tartásával az Elnökség hatásköre. Az egyszeri belépési díj mértéke minden tag vonatkozásában azonos. (3) Az egyszeri belépési díjat a belépési nyilatkozattételt követ 15 napon belül kell a biztosító egyesület számlájára befizetni a jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó tagoknak. A természetes személy tagok nem kötelesek egyszeri belépési díj megfizetésére. B) A tagdíj (1) A tagdíj a biztosító egyesület fenntartási és mködési költségeinek fedezésére szolgál. A tagdíj mértékét a biztosító egyesület Elnöksége évente egy alkalommal állapítja meg, és azt változása esetén az Elnök legkésbb az esedékességet megelz 45. napon a tagok írásbeli értesítése útján teszi közzé. Amennyiben a tagdíj mértéke a korábbi évhez képest változatlan, legkésbb a tagdíjfizetési kötelezettségrl szóló írásbeli értesítés kézhezvételétl számított 8 napon belül kell a befizetési kötelezettségnek eleget tenni. (2). Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó tag esetében a tagdíj mértéke valamennyi biztosítási ágazatban - függetlenül attól, hogy a tag mely biztosítási ágazatba tartozó szerzdéssel rendelkezik a biztosító egyesületnél - egyenl. (3) Természetes személy, a 4. B. (2) bekezdésben meghatározott személy esetében a tagdíj mértéke valamennyi biztosítási ágazatban - függetlenül attól, hogy a tag mely biztosítási ágazatba tartozó szerzdéssel rendelkezik a biztosító egyesületnél - az Elnökség által meghatározott mérték tagdíj 5 %-a. C) A biztosítási díj (1) A biztosítási díj a biztosító egyesület által a biztosítási szerzdésben vállalt kötelezettségek és a zavartalan üzletmenet összes költségének és ráfordításának fedezésére szolgál, amelynek mértékét és esedékességét a tag által megkötött biztosítási szerzdés létrejöttét tanúsító kötvény határozza meg. (2) A biztosító egyesület a biztosítási díjakból a hatályos jogszabályok szerint tartalékot képez. 7. A biztosító egyesület gazdálkodása (1) A biztosító egyesület vagyonával önállóan gazdálkodik. 9

10 (2) A biztosító egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagsági hozzájárulás megfizetésén és az esetleges pótbefizetésen túl - a biztosító egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. (3) A biztosító egyesület nyereséget nem képez. 8. A nyereség (eredmény) felhasználásának elvei (1) Amennyiben a fizetési kötelezettségeinek teljesítésén felül nyereség áll rendelkezésre az üzleti év végén, azt elsdlegesen a biztosító egyesület jogszabályban meghatározott tkekövetelményeinek teljesítésére (tkefeltöltésre), másodlagosan az üzleti tervben meghatározott szolgáltatás-bvítésre kell fordítani. (2) A tárgyévi nyereségnek a tkekövetelmények teljesítésén (tkefeltöltésen), valamint az üzleti tervben meghatározott szolgáltatás-bvítésen felüli részét kármentességi visszatérítés nyújtásával azon tagok javára kell visszajutatni, akik a biztosító egyesületnél biztosítási szerzdéssel rendelkeznek, és az adott évben kármentesek voltak. (3) A (2) bekezdésben foglalt kármentességi visszatérítés mértékének meghatározása szempontjából az a biztosítási szabályzat az irányadó, amelyre hivatkozással a biztosítási szerzdés létrejött. A visszatérítés történhet a tag választása szerint tényleges kifizetéssel vagy az esedékes biztosítási díjba történ beszámítással. 9. A veszteség rendezésének módja Amennyiben a biztosító egyesület vagyona várható kifizetéseire nem elegend, vagy a tkekövetelményekhez képest (pl. jogszabályváltozás folytán) pótlólagos forrás, tke szükséges, a biztosító egyesület az alábbiak szerint jár el: A) Pótlólagos befizetés (1) A biztosító egyesület a tagjai számára nem ír el pótlólagos befizetési kötelezettséget arra az esetre, ha - a biztosító egyesület vagyona várható kifizetéseire nem elegend vagy - a tkekövetelményekhez képest (pl. jogszabályváltozás folytán) pótlólagos forrás, tke szükséges. (2) Abban az esetben, amikor a veszteséget egyes tagok (jogi személy, jogi személy nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó) tevékenysége vagy mulasztása okozza, az Elnökség dönt a rendezés módjáról. (3) Az elz pont szerint pótbefizetésre kötelezett tagok a pótbefizetés elírását tartalmazó határozat kézhezvételétl számított 15 napon belül kötelesek a határozatban foglalt összeg befizetésére. (4) A befizetési kötelezettség teljesítésének elmaradása a biztosító egyesületbl való kizárást vonhatja maga után. 10

11 B) A biztosítási szolgáltatás csökkentése Abban az esetben, ha a biztosító egyesület vagyona a teljesítési kötelezettségeire nem elegend, a biztosító egyesület Közgylése a felelsségbiztosítási szerzdések kivételével - jogosult a biztosítási szolgáltatások csökkentésére. 10. A biztosító egyesület felügyelete (1) A biztosító egyesület szakmai felügyeletét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete látja el. (2) A biztosító egyesület törvényességi felügyeletére, valamint az egyesület határozataival kapcsolatos jogorvoslatra az egyesülési jogról szóló évi II. törvény rendelkezései alkalmazandóak. 11. A biztosító egyesület megsznése (1) A biztosító egyesület megsznik a feloszlását, más egyesülettel való egyesülését kimondó közgylési határozattal, továbbá az arra jogosult hatóságnak a feloszlatást kimondó, illetleg a biztosító egyesület megsznését megállapító határozatával. (2) A biztosító egyesület megsznése esetén - figyelemmel a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrl szóló évi LX. törvényben foglalt rendelkezésekre a biztosító egyesület vagyona felosztásának elvei a következk: a) A biztosító egyesületnek a biztosítási szerzdésbl származó kötelezettségeivel szemben a felszámolási költségeknek és a felszámolás kezd idpontja eltt zálogjoggal biztosított követeléseknek elsbbsége van. b) A biztosító egyesület a biztosítási szerzdésbl származó kötelezettségeit az alábbi sorrendben elégíti ki: 1. Betegségbiztosítási szerzdésbl ered kötelezettségek, továbbá a balesetbiztosítási szerzdésbl ered, illetve a felelsségbiztosítási szerzdésbl ered járadékfizetési kötelezettségek teljesítése. 2.A felszámolás kezd idpontjáig bekövetkezett és a csdeljárásról, a felszámolási eljárásról, és a végelszámolásról szóló évi XLIX. törvényben meghatározott határidn belül bejelentett biztosítási események alapján elismert szolgáltatások teljesítése Az elre fizetett biztosítási díjakból származó visszafizetési kötelezettségek teljesítések. 5. Egyéb követelések teljesítése. (3) A (2) bekezdésben foglalt kötelezettség teljesítése után esetlegesen fennmaradó vagyont a biztosító egyesület tagjai között kell felosztani egyenl arányban. 12. Záró rendelkezések (1) Jelen Alapszabály a Közgylés általi elfogadásának napján lép hatályba. Ezzel egyidejleg a április 24-én kelt Alapszabály hatályát veszti. 11

12 (2) A jelen Alapszabályban nem rendezett kérdésekben az egyesülési jogról szóló évi II. törvény, a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrl szóló évi LX. törvény, valamint a hatályos jogszabályok az irányadók. (3) Jelen Alapszabályt a Közgylés május 23-án fogadta el. (4) Abban az esetben, ha az Alapszabály bármely rendelkezésében hivatkozott jogszabály vagy jogszabályhely megjelölése jogszabály változás miatt módosul, az érintett rendelkezést a hatályos jogszabály szerint kell értelmezni. Budapest, május

AZ EÖTVÖS JÓZSEF BÖRTÖNÜGYI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ EÖTVÖS JÓZSEF BÖRTÖNÜGYI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ EÖTVÖS JÓZSEF BÖRTÖNÜGYI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Eötvös József Börtönügyi Egyesület 2. Jogállása: közhasznú egyesület 3. Az Egyesület székhelye: 3980

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2010. május 28-án megtartott Küldöttgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2010. május 28-án megtartott Küldöttgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2010. május 28-án megtartott Küldöttgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2010. május 28-i Küldöttgyűlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító Egyesülete Alapszabály

KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító Egyesülete Alapszabály KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító Egyesülete Alapszabály I. Az Egyesület adatai 1.1. Az Egyesület neve: KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító Egyesülete (továbbiakban Egyesület) 1.2.

Részletesebben

A Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesületének módosított és egységes szerkezetbe foglalt A l a p s z a b á l y a

A Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesületének módosított és egységes szerkezetbe foglalt A l a p s z a b á l y a Hatályos: 2014. november 26. A Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesületének módosított és egységes szerkezetbe foglalt A l a p s z a b á l y a 2 A MAGYAR ÜGYVÉDEK KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLETÉNEK

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

1. FUTSAL CLUB VESZPRÉM ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Általános rendelkezések

1. FUTSAL CLUB VESZPRÉM ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Általános rendelkezések 1. FUTSAL CLUB VESZPRÉM ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület (továbbiakban: 1. FC Veszprém) Veszprém városban, Veszprém megyében a rendszeres sportolás, a szabadid

Részletesebben

KÖBE KÖZÉP-EURÓPAI KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

KÖBE KÖZÉP-EURÓPAI KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA KÖBE KÖZÉP-EURÓPAI KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2013. május 24-én megtartott Küldöttgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2013. május 24-i Küldöttgyűlése

Részletesebben

SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET TARJÁN ALAPSZABÁLYA

SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET TARJÁN ALAPSZABÁLYA SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET TARJÁN MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 2006. JANUÁR 22-ÉN ELFOGADOTT VÁLTOZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Az egyesület neve: Sporthorgász Egyesület Tarján

Részletesebben

Alapszabály. Általános rendelkezések 1.

Alapszabály. Általános rendelkezések 1. Alapszabály Általános rendelkezések 1. 1. 1. Az Egyesület neve: " 1. 2. Székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 8. 1. 3. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.

Részletesebben

Magyar Felkészülők Egyesülete ALAPSZABÁLYA

Magyar Felkészülők Egyesülete ALAPSZABÁLYA Magyar Felkészülők Egyesülete ALAPSZABÁLYA Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

98. Határőr Sport Club

98. Határőr Sport Club 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület 9700 Szombathely Söptei út külső 98. Határőr Sport Club A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület A A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ AKADÉMIAI KLUB EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ AKADÉMIAI KLUB EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ AKADÉMIAI KLUB EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (A 2012. június 28-i közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben (A 2015. május 29-i közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

Pannónia Önsegélyező Pénztár, a CIG Partnerség tagja ALAPSZABÁLY

Pannónia Önsegélyező Pénztár, a CIG Partnerség tagja ALAPSZABÁLY Pannónia Önsegélyező Pénztár, a CIG Partnerség tagja ALAPSZABÁLY Hatályos: 20154. áprilisjúlius 010. 1 / 49 Tartalomjegyzék I. A PÉNZTÁRRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A PÉNZTÁR SZERVEZETÉRE

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (közhasznú )

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (közhasznú ) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (közhasznú ) I. AZ EGYESÜLET ADATAI 1. Az Egyesület teljes neve:..... Az Egyesület rövidített neve:.. Az Egyesület idegen nyelvű elnevezése:... 2. Az Egyesület székhelye:.. 3. Az

Részletesebben

A MAGYAR SÜRGŐSSÉGI ORVOSTANI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR SÜRGŐSSÉGI ORVOSTANI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA A MAGYAR SÜRGŐSSÉGI ORVOSTANI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA 1. AZ EGYESÜLET NEVE: Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság Közhasznú Egyesület Az Egyesület angol neve: Hungarian Association

Részletesebben

ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I./1. Klaszter bemutatása, célok: A polgári biztonsági iparág tevékenysége átszövi a modern társadalom életének

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) ALAPSZABÁLY (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. Az Egyesület neve: AOPA Hungary, Magyar Repülőgéptulajdonosok és Pilóták Szövetsége Közhasznú Egyesület, a továbbiakban Egyesület.

Részletesebben

Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA

Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA A Csabdi Sportegyesület tagjai a 2011. október 14. napján megtartott közgyűlésen az egyesület át -a közgyűlésen elfogadott módosításokkal - az alábbi tartalommal egyhangúlag

Részletesebben

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület módosítása egységes szerkezetben A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület a 2014. május. napján hozott xxx /2014.

Részletesebben

Kaposmérői Dobogó Egyesület

Kaposmérői Dobogó Egyesület Kaposmérői Dobogó Egyesület ALAPSZABÁLYA A Kaposmérői Dobogó Egyesület (továbbiakban: Egyesület) Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Csakaktívan Szabadidős Sportegyesület (továbbiakban Sportegyesület) magánszemélyek és jogi személyek tevékenységét összehangoló,

Részletesebben

DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET. Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott

DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET. Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott ALAPSZABÁLY amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. november 7. i napi módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. november 7. i napi módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. november 7. i napi módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Szaporodásbiológiai Társaság 2. Székhelye:

Részletesebben

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/ EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/ I. Általános rendelkezések Az egyesületre vonatkozó adatok Neve: Székhelye: Működési területe: KÁBEL NÉLKÜL Internetes Egyesület

Részletesebben

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület 2003. október 20-án megtartott alakuló közgyűlésén majd az alapszabály módosításait követően az egyesület alapszabályát

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

VOLÁN KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET

VOLÁN KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET VOLÁN KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület neve, székhelye: 1.1. Az Egyesület neve: VOLÁN Kölcsönös Biztosító Egyesület 1.2. Az Egyesület székhelye: 1066 Budapest VI. Teréz krt. 38.

Részletesebben

KESZI MOTOROS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. Az Egyesület adatai

KESZI MOTOROS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. Az Egyesület adatai KESZI MOTOROS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A 3. 1. pontjában határozott alapító tagok egybehangzó akaratnyilatkozattal elhatározzák egyesület létrehozását, melynek alapszabályát az alábbiak szerint állapítják

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 (MINTA) Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak a.. EGYESÜLET elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, és egyező akaratnyilatkozattal

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben