SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLY"

Átírás

1 SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. A sportegyesület adatai 1. A sportegyesület: neve: Szombathelyi Vízmű SC székhelye: Szombathely, Bartók Béla krt. 41. zászlaja: kék-fehér bélyegzője: háromszög alakú bélyegző alapítási éve: A sportegyesület hatóköre: területi, Szombathely Megyei Jogú Város és Vas megye. 3. A sportegyesület nevében történő aláírás: elnök önállóan, elnökségi tag tisztségviselők együttesen (2 fő), az aláírási címpéldánynak megfelelően. 4. A sportegyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, nem is ad. Országgyűlési képviselőjelölt állítását és támogatását kizárja tevékenységéből. 5. A sportegyesület felügyelő szerve a Vas Megyei Főügyészség, aki működése felett, a reá vonatkozó jogszabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol. 1 II. A sportegyesület célja és tevékenysége A sportegyesület célja: a rendszeres sportolás (versenyzés) testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, az úszás, a senior úszás, a triatlon, a vízilabda sportág és a tömegsport megismertetése, terjesztése, fejlesztése, Szombathely város és vonzáskörzete gyermekei úszás oktatásának figyelemmel kísérése, szervezésének segítsége, szakmai segítségnyújtás, az úszás, a triatlon, a vízilabda sportágban tehetségesnek minősülő sportolók szakosztályokban történő versenyeztetése, a kiváló eredményű versenyzők továbbfejlődésének elősegítése. A fenti célok elérése érdekében a sportegyesület a következő négy szakosztályt működteti: a. úszószakosztály b. senior úszószakosztály c. triatlon szakosztály d. vízilabda szakosztály A sportegyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik működési területének állami, társadalmi szerveivel. A sportegyesület jogszabályokban meghatározott keretek között nemzetközi tevékenységet folytathat.

2 III. A sportegyesület tagsága 1. A sportegyesület tagja lehet minden magyar és nem magyar állampolgár, aki elfogadja az egyesület Alapszabályát, Belépési nyilatkozatban vállalja a tagdíj fizetését, és azt rendszeresen fizeti. A tag felvételéről az egyesület Elnöksége dönt, amennyiben a tag a vonatkozó Tagfelvételi szabályzatban foglalt feltételeket teljesíti. 2. A tagsági jogviszony típusai: a. amatőr sportoló tag b. versenysportoló tag 3. A sportegyesületbe való belépés és a sportegyesületből való kilépés önkéntes. A sportegyesületi tagság felvétellel keletkezik és kilépéssel, a tagdíj illetve a vállalt anyagi támogatás fizetésének három hónapnál hosszabb idejű elmulasztása esetén törléssel, továbbá kizárással, illetve elhalálozás esetén szűnik meg. 4. A sportegyesületi tagok felvétele az Elnökség hatáskörébe tartozik. A sportegyesület a tagjairól nyilvántartást vezet. 5. A sportegyesület tagja a belépési nyilatkozat aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy tagsággal kapcsolatos adatait az egyesület arra illetékes szervei, munkavállalói a jogszabályok előírásainak megfelelően kezeljék. 2 IV. A sportegyesületi tagok jogai, kötelezettségei 1. A sportegyesület tagjait megillető jogok: a. teljes cselekvőképes tag egyesületi tisztségre választható b. cselekvőképtelen vagy korlátozott cselekvőképességgel rendelkező tag helyett a szavazati és a tisztségviseléssel kapcsolatos jogokat a tag törvényes képviselője gyakorolja c. véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a sportegyesületet érintő bármely kérdésben d. a sportegyesület Elnöksége által meghatározott feltételek szerint részt vehet a bizottságok, szakosztályok, sportcsoportok munkájában, edzéseken, versenyeken, igényelheti a sportegyesület szakembereinek segítségét e. a sportegyesület tagja a vezetőedző, illetve az edző véleménye és nevezése alapján jogosult versenyeken részt venni, valamint jogosult arra, hogy a sportegyesület a versenyzéshez szükséges dokumentumainak (versenyengedély) intézéséről gondoskodjon f. jogosult és versenyszerűen úszó tag esetén köteles sportorvosi vizsgálaton részt venni g. köteles a hivatalos, mindenkori hatályos doppingelőírások rendelkezéseit betartani, jogosult a sportegyesülettől az előírások értelmezéséhez szükséges felvilágosítást megkapni h. jogosult igazolást kérni a sportegyesület érdekében folytatott tevékenységéről (verseny, orvosi vizsgálat, edzéslátogatás)

3 2. A sportegyesületi tag kötelességei: a. az Alapszabály betartása, a sportegyesületi vezető szervek határozatainak végrehajtása b. a Belépési nyilatkozat kitöltése, az abban foglaltak betartása c. a tagsági jogviszony létesítéséhez szükséges adatok megadása a sportegyesület arra feljogosított szerve/munkavállalója részére d. a tagsági jogviszonnyal kapcsolatos, a sportegyesület által kezelt adataiban bekövetkező változás esetén a változás haladéktalan jelzése a sportegyesület arra illetékes szerve/munkavállalója felé e. a jogszabályokban és a vonatkozó szabályzatokban foglaltak betartása f. a tagsági díj rendszeres fizetése, a sportegyesületi vagyon megóvása g. sportszerű magatartás tanúsítása h. versenyszerűen sportoló esetében a hazai és nemzetközi versenyekre való lelkiismeretes felkészülés és a legjobb tudás szerinti szereplés, részvétel azokon a versenyeken, amelyekre a sportegyesület nevezi. 3 V. A tagság megszűnése 1. A tagság megszűnik: a. kilépéssel b. törléssel c. kizárással d. elhalálozással. 2. A tag a sportegyesületből írásbeli bejelentéssel bármikor kiléphet. Amennyiben a kilépési szándék bejelentésekor tagdíjhátralékkal rendelkezik, köteles azt kilépés előtt teljes körűen rendezni. 3. Az Elnökség határozattal kizárhatja azt a tagot, aki a sportegyesület céljainak megvalósítását jelentősen veszélyezteti, vagy azokkal ellentétes magatartást tanúsít. A kizárást kimondó határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a sportegyesület Közgyűlésénél lehet fellebbezni. A fellebbezésről a soron következő Közgyűlés dönt. A fellebbezésnek halasztó hatálya nincs. 4. Az Elnökség határozattal törölheti a tagok sorából azt a tagot, aki a tagsági díj fizetéssel 3 hónapot meghaladó késedelembe esik és tagdíj hátralékát - az Elnökség által küldött, a hátralék rendezésére a felszólítás kézhezvételétől számított 8 napos határidőt biztosító - írásbeli felszólítás ellenére sem rendezi. A törlést kimondó határozat ellen, a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül, írásban a sportegyesület Közgyűléséhez lehet fellebbezni. A fellebbezésről a soron következő Közgyűlés dönt. A fellebbezésnek halasztó hatálya nincs.

4 VI. A sportegyesület szervezete VI.1. Közgyűlés 1. A sportegyesület legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlésen személyesen az egyesület bármely, 18. életévét betöltött tagja részt vehet. A 18. életévét be nem töltött egyesületi tagot törvényes képviselője képviseli. A Közgyűlés a hatáskörébe tartozó, az egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a. az Alapszabály, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzat megállapítása, elfogadása, módosítása b. az Elnökség, illetve a Számvizsgáló bizottság tagjainak négy évre szóló megválasztása és visszahívása c. a Számvizsgáló bizottság beszámoló jelentésének elfogadása d. az Elnökség munkájáról szóló beszámoló elfogadása, a következő időszak teendőinek, feladatainak meghatározása e. az egyesület megszűnésének, vagy más társadalmi szervezettel történő egyesülésének kimondása, a meglévő vagyonról döntés f. szakosztály megszüntetése, létrehozása g. a sportegyesület éves pénzügyi költségvetésének megállapítása, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása h. Tiszteletbeli elnöki cím adományozása olyan személy részére, aki az Elnökség javaslata alapján kiemelkedő oktatási, tudományos vagy sporteredményeivel, az Egyesület érdekében végzett kimagasló tevékenységével az Egyesület célkitűzéseit kimagaslóan támogatja i. döntés a tag kizárásával, törlésével kapcsolatosan, az Elnökség határozata ellen benyújtott fellebbezések elbírálásáról j. döntés mindazon kérdésekben, melyeket jelen Alapszabály nem utal az egyesület más szerve kizárólagos hatáskörébe. 2. A Közgyűlés lehet rendes és rendkívüli. a. Az egyesület rendes Közgyűlését évente legalább kétszer össze kell hívni. b. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha a tagok 18. életévüket be nem töltött tagok esetében: törvényes képviselőjük legalább egyharmada írásban az ok megjelölésével kéri, ha azt az Elnökség indokoltnak tartja, vagy számára ezen kötelezettséget jelen Alapszabály előírja, illetve, ha a felügyeletet gyakorló ügyészség írásban indítványozza. 3. A Közgyűlés idejét, helyét és napirendi pontjait az Elnökség határozza meg. A Közgyűlést az egyesület elnöke hívja össze, illetve ő vezeti a Közgyűlést, ő a Közgyűlés elnöke. A Közgyűlés helyét, időpontját, a napirendi pontokat is tartalmazó az egyesület honlapján hirdetmény formájában közzétett meghívót a tagok részére úgy kell megküldeni, hogy arról legalább a Közgyűlést megelőző 15. napig értesülhessenek. A meghívóban tájékoztatást kell adni arról, hogy a tagok a napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos előterjesztéseket, dokumentumokat hol tekinthetik meg. 4

5 4. A Közgyűlésről Jegyzőkönyv készül, melyet a Közgyűlés elnöke és Közgyűlésen megválasztott Jegyzőkönyv hitelesítő személy ír alá. A Jegyzőkönyvet az egyesület székhelyén bármely tag megtekintheti. 5. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok 50%-a +1 fő részt vesz. Határozatképtelenség esetén a Közgyűlést az eredeti időponttól számított 30 percen túli de legkésőbb 15 napon belüli időpontra, azonos tárgysorozattal össze kell hívni. Ez a Közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. Erre a tényről és a határozatképtelenség esetén követendő eljárásról a tagokat a Közgyűlés meghívójában tájékoztatni kell. Amennyiben a megismételt közgyűlésre nem az eredeti közgyűlési napon kerül sor, a tagokkal újabb meghívóban kell tudatni a megismételt közgyűlés napját. 6. A Közgyűlésen a jelenlévő tagok a határozatokat nyílt, egyszerű többségű szavazással hozzák meg. Szavazategyenlőség esetén ismételt szavazást kell tartani mindaddig, ameddig a véleménytöbbség ki nem alakul. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek közül a VI./1. 1. pont a.), e.), f.) és g.) pontokban történő határozathozatalhoz nyílt szavazással, a jelenlévő tagok háromnegyedes többsége szükséges. 5 VI.2. Elnökség 1. Az Elnökség az egyesület ügyintéző és képviselő szerve, két Közgyűlés között intézi és szervezi az egyesület tevékenységét. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés választja, négy éves időtartamra. Az elnökségi tagok személyére az elnökségi tagok megválasztását napirendre tűző közgyűlési meghívó kézhez vételét követően, az eredeti közgyűlési kezdőidőpontig írásban bármely 18. életévét betöltött tag javaslatot tehet. A javaslatokat a Közgyűlés elnökéhez kell benyújtani. Jelölt csak az lehet, aki a jelöltséget írásos nyilatkozatával elfogadja. Az Elnökség tagjává csak nagykorú, büntetlen előéletű személy választható. Akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt nem lehet az Elnökség tagja. Az Elnökségnek hat választott és egy delegált tagja van. Az Elnökség választott tagja a hat legtöbb szavazatot kapó jelölt lesz. Szavazategyenlőség esetén a szavazategyenlőséggel érintett személyek vonatkozásában a szavazást meg kell ismételni. Az Elnökség delegált tagja a vezetőedző. 2. Az elnökségi tagság a tisztség írásbeli elfogadásával jön létre. Az elnökségi tagok feladatukat díjazás nélkül látják el. 3. Az Elnökség akkor határozatképes, ha azon a tagjainak több mint fele jelen van. Az Elnökség üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az ügyvezető elnök vezeti. Határozatait általában egyszerű többséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén ismételt szavazást kell tartani mindaddig, ameddig a véleménytöbbség ki nem alakul. 4. Az Elnökség első ülésén a tagjai közül, egyszerű többséggel elnököt, ügyvezető elnököt és gazdasági vezetőt választ. 5. Az Elnökség joga, feladata és hatásköre: a. a sportegyesületi tevékenységek operatív irányítása

6 b. a számviteli törvény szerinti beszámoló beterjesztése a Közgyűlés elé c. a sportegyesületi tagok felvétele d. a rendes Közgyűlés előkészítése e. a sportegyesület sportfejlesztési tervének, költségvetésének kidolgozása, az éves program a munka- és ülésezési terv, valamint a szakosztályvezetés által kidolgozott versenynaptár jóváhagyása f. a tagsági díj összegének meghatározása g. a sportegyesület eredményes működéséhez, a sportoláshoz, a testedzéshez szükséges feltételek lehetőség szerinti megteremtése h. javaslattétel szakosztályok, bizottságok létrehozására, megszüntetésére, átadására és beszámoltatására i. kizárási, törlési jogkör gyakorlása j. a szakosztály-vezetőségek tagjainak négy évre szóló, illetőleg a következő vezetőségválasztó Közgyűlésig tartó megbízása, a megbízások visszavonása k. amennyiben az Elnökség tagjainak száma 5 fő alá csökken, a tény bekövetkeztétől számított 15 napon belül 30 napon belüli időpontra az Elnökség köteles rendkívüli Közgyűlést összehívni l. a tagsági díj fizetésének ellenőrzése. 6. Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. 7. A sportegyesület elnöke: a. vezeti és szervezi az Elnökség munkáját, képviseli a sportegyesületet b. irányítja és ellenőrzi a sportegyesület tevékenységét, irányítja a sportegyesület gazdálkodását, utalványozási jogot gyakorol c. önálló aláírási joggal rendelkezik d. jogosult az egyesület nevében kötelezettségvállalásra forintos egyedi értékhatárig e forintot meghaladó kötelezettségvállalásra csak az Elnökség egyetértő határozata alapján jogosult f. munkáltatói jogkört gyakorol az egyesület alkalmazásában álló munkavállalók felett, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek szerint g. intézkedik és dönt a Közgyűlés vagy az Elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben. 8. A sportegyesület ügyvezető elnöke: a. akadályoztatása esetén helyettesíti az egyesület elnökét b. az egyesület elnöke által meghatározott, illetve az Elnökség által kialakított körben képviseli az egyesületet c. az Elnökség határozatával megállapított keretek között delegált munkáltatói jogkört gyakorol az egyesület alkalmazásában álló, az egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkavállalók felett d. együttes aláírási joggal rendelkezik e. utalványozási joggal csak az egyesület elnökének írásbeli meghatalmazása alapján rendelkezik. 9. A sportegyesület Elnökségének tagja: a. rendszeresen és tevékenyen részt vesz: a sportegyesület feladatainak meghatározásában és megvalósításában 6

7 a határozatok előkészítésében és meghozatalában a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtásában, illetőleg a végrehajtásának ellenőrzésében b. jogosult és köteles a sportegyesületet érintő körülményeket figyelemmel kísérni, azokkal kapcsolatban javaslatait, észrevételeit az Elnökség elé terjeszteni c. felelős a gazdasági, pénzügyi, és egyéb kérdésekben hozott elnökségi határozatért, kivéve, ha ellenvéleményét kifejezetten fenntartotta, és azt maradandóan kinyilvánította. VI.3. Számvizsgáló bizottság 7 1. A 3 fős számvizsgáló bizottság tagjait a Közgyűlés 4 évre választja meg. A számvizsgáló bizottság tagjai sorából elnököt választ. A tevékenységéért a Közgyűlésnek felelős beszámolási kötelezettséggel. A számvizsgáló bizottság ülését az elnök vezeti. A számvizsgáló bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen valamennyi tagja jelen van. A számvizsgáló bizottságnak nem lehet tagja az, aki: az Elnökség tagja munkavállalóként a sportegyesület alkalmazásában áll, illetve aki polgári jogi szerződéses kapcsolatban áll az egyesülettel. A számvizsgáló bizottság észrevételeiről, javaslatairól tájékoztatja a sportegyesület Elnökségét, szükség esetén az egyesület felügyeleti szervét. 2. Feladata: a. a sportegyesület pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének rendszeres, időközönkénti vizsgálata b. a pénzügyi és gazdasági rendelkezések betartásának ellenőrzése. 3. Amennyiben lemondás vagy egyéb ok folytán a számvizsgáló bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, a számvizsgáló bizottság elnöke, a lemondás vagy csökkenés hatályosulását követő 15 napon belül köteles az Elnökségnél írásban rendkívüli Közgyűlés összehívását kezdeményezni. Az Elnökség az indítvány kézhez vételét követő 5 napon belül köteles a rendkívüli Közgyűlés 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról dönteni. 4. A számvizsgáló bizottság ügyrendjét saját maga határozza meg. VI.4. Szakosztályok 1. A szakosztályok munkáját a 3 főből álló szakosztály-vezetőség irányítja. A szakosztályvezetés tagjaira az adott szakosztályban tevékenykedő egyesületi tagok vagy a tagok kiskorúsága esetén azok törvényes képviselői közül lehet javaslatot tenni. Megválasztásuk a szakosztályonként tartandó Választógyűlésen történik, ahol teljes szavazati joggal vehetnek részt: a szakosztályban tevékenykedő 18 éven felüli egyesületi tagok a szakosztályban sportoló 18 éven aluliak esetében a törvényes képviselők.

8 2. A Választógyűléseket az adott szakosztályban tevékenykedő tagok részére az ülés napját megelőzően legalább 15 nappal kiküldött írásos meghívóval az egyesület Elnöksége hívja össze. A Választógyűléseket az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az ügyvezető elnök vezeti. A Választógyűlés határozatképes, ha azon az adott szakosztályban sportoló tagok 50%-a + 1 fő részt vesz. A Választógyűlés határozatképtelensége esetén a gyűlést az eredeti időponttól számított 30 percen túli de legkésőbb 15 napon belüli időpontra össze kell hívni. A határozatképtelenség esetén követendő eljárásról a meghívott tagokat a meghívóban tájékoztatni kell. 3. A szakosztályvezetés tagjaira bármely meghívott tag írásos javaslatot tehet az Elnökségnél az eredeti meghívóban szereplő időpontig. Jelölt az a személy lehet, aki a jelöltséget írásban elfogadja. A szakosztályvezetés megválasztása nyílt szavazással történik, a három legtöbb szavazatot kapott jelölt lesz a szakosztályvezetés tagja. Szavazategyenlőség esetén a tagságról a szavazategyenlőségben érintett jelöltekről újabb szavazást kell tartani, és a több szavazatot elnyerő tag kerül a szakosztályvezetésbe. 4. A szakosztályok saját Szervezeti és működési szabályzatuk alapján végzik tevékenységüket. Ez nem lehet ellentétes a sportegyesület Alapszabályával és Szervezeti és működési szabályzatával. Elkészítése a szakosztályvezetés feladatát képezi. Elfogadása a sportegyesület Elnöksége véleményének előzetes kikérése és az Elnökség jóváhagyása után Szakosztálygyűlésen történik meg. 5. A szakosztályvezetés munkájáról az Elnökségnek számol be. 6. A szakosztályok feladata az oktató-nevelő tevékenység irányítása, versenyek, mérkőzések szervezése és rendezése, ezeken való részvétel, továbbá a szakosztályok hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása. 8 VI.5. Egyéb szervek A sportegyesület Elnöksége sportcsoportokat alakíthat, sportiskolai rendszerű utánpótlás nevelést szervezhet, gyermek, serdülő, ifjúsági és felnőtt testnevelési és sportfoglalkoztatási formát alakíthat ki, a sportegyesület Elnökségének működésével kapcsolatos operatív feladatok és ügyintézés ellátására szervezetet hozhat létre. VII. A sportegyesület jogképessége A sportegyesület jogi személy, amelyet a sportegyesület elnöke képvisel. Az elnök akadályoztatása esetén az egyesület képviselője az ügyvezető elnök, az ügyvezető elnök akadályoztatása esetén a gazdasági vezető.

9 VIII. A sportegyesület anyagi forrásai és gazdálkodása 1. A sportegyesület bevételei és azok felhasználása szakosztályonként elkülönülnek. Kivételt képeznek azok a bevételi források, amelyek az egyesületet, mint jogi személyt illetik. 2. A sportegyesület bevételei: tagsági díj, melynek megállapítása az Elnökség feladatát képezi természetes és jogi személyek anyagi jellegű támogatása magánszemélyek személyi jövedelemadója egy százaléka felajánlásából származó bevétel állami, társadalmi és egyéb szervek anyagi támogatása rendezvény és egyéb díj bevétele vállalkozási tevékenységből származó bevétel pályázatok útján nyert bevétel egyéb bevételek. 3. A sportegyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. 4. A sportegyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 5. A sportegyesület megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik. Ha a sportegyesület feloszlással szűnt meg, vagy a Szombathelyi Törvényszék megállapítja megszűnését, a vagyona a hitelezők kielégítése után Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonába kerül. 9 IX. A sportegyesület Szervezeti és működési szabályzata A sportegyesület működését az Elnökség, a tisztségviselők, a bizottság(ok) a szakosztályok szervezetét, feladatait és működését érintő, az Alapszabályban részletesen nem szabályozott kérdéseket Szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni. A Szervezeti és működési szabályzat nem állhat ellentétben a sportegyesület Alapszabályával. X. A sportegyesület megszűnése A sportegyesület megszűnik, ha: a. a feloszlását a Közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel kimondja b. a Szombathelyi Törvényszék feloszlatja c. a Szombathelyi Törvényszék megállapítja megszűnését d. más egyesülettel való egyesülését a Közgyűlés kimondja.

10 XI. Záradék A Szombathelyi Vízmű SC Alapszabálya a sportegyesület legfontosabb dokumentuma, amelyet annak Közgyűlése fogadott el. Módosítására, kiegészítésére csak a Közgyűlés jogosult. A Közgyűlés feljogosítja a sportegyesület elnökét, az Alapszabály aláírására. A sportegyesület Alapszabálya a Közgyűlés általi elfogadásától hatályos, egyidejűleg az addig hatályban lévő Alapszabály hatályát veszti. 10 Szombathely, november 16. Elnök

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya 1./ A sportegyesület neve: Jánossomorjai Sportegyesület /rövidítve: JSE/ I. Székhelye: Jánossomorja Ibolya u. 1. Színe: Kék-fehér Zászlaja: Kék-fehér Alapításának

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések

A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések 1.1 A sportegyesület neve: Soproni Építők Sportköre (továbbiakban: egyesület) Rövidített

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

CSEPREGISPORTEGYESÜLET

CSEPREGISPORTEGYESÜLET CSEPREGISPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetben) A Csepregi Sportegyesület az egyesülési jogról szóló módosított 1989. évi II. törvény, valamint a társadalmi szervezetek gazdálkodó tevékenységérol

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Dunaújváros, 2006. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Sportegyesület neve: Dunaújvárosi Vitorlás Sport Egyesület Rövidített neve: DVSE 1.2. Sportegyesület

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott.

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

1. A sportegyesület neve: Dunaújvárosi Diák Sportegyesület Rövidített neve: 2. A sportegyesület székhelye: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-2.

1. A sportegyesület neve: Dunaújvárosi Diák Sportegyesület Rövidített neve: 2. A sportegyesület székhelye: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-2. D UNAÚJVÁROSI D I Á K S P ORTEGYESÜLET A L A P S Z ABÁLYA E g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t s z ö v e g ( 2 0 1 4. m á j u s 2 1. ) I. 1. A sportegyesület neve: Dunaújvárosi Diák Sportegyesület

Részletesebben

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA l. Az egyesület neve: ARRABO Szabadidősport Egyesület. Rövidítve: ARRABO Sz. E. 2. Székhelye: Szombathely, Malom u. 8. 3. Működési területe országos. 4. Színei:

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

( A június 29-én megtartott Közgyűlésen elfogadott egységes szerkezetben)

( A június 29-én megtartott Közgyűlésen elfogadott egységes szerkezetben) KÁPTALANTÓTI LABDARUGÓ KLUB EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( A 2012. június 29-én megtartott Közgyűlésen elfogadott egységes szerkezetben) Az egyesület a szervezett sporttevékenység folytatására az egyesülési

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A 2008. szeptember 11-ei és a 2013. január 21-ei módosításokkal egységes szerkezetben. A 2008. szeptember 11-i módosítás szövege dőlt betűvel jelölve. A 2013.

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

A Polgári Lövész Egylet Alapszabálya TARTALOMJEGYZÉK

A Polgári Lövész Egylet Alapszabálya TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 2 1. A sportegyesület neve: 2 2. A sportegyesület működési területe: 2 3. A sportegyesület működésének bázishelye: 2 II. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RÉSZ

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

KOMÁROMI VSE. Alapszabály

KOMÁROMI VSE. Alapszabály KOMÁROMI VSE Alapszabály A Komárom Városi Sportegyesület alapszabálya I. Az egyesület neve, székhelye 1.1. Az egyesület neve : Komárom Városi Sportegyesület 1.2. Az egyesület székhelye: 2922 Komárom, Stadion

Részletesebben

Hernádszentandrási Sport Egyesület

Hernádszentandrási Sport Egyesület Hernádszentandrási Sport Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Hernádszentandrási Sport Egyesület Rövidítése: HSE Színe: fekete-fehér Alapításának éve: 2006 Székhelye:

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Kapos Íjász Egyesület (a továbbiakban sportegyesület) az önkéntesség elvén létrehozott, az egyesülési jogról alkotott 1989. Évi

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

HALASI TENISZ CLUB MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

HALASI TENISZ CLUB MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA htc.alap 2013. szeptember 9. HALASI TENISZ CLUB MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA (1987.09.07.,1999.06.04.,2000.11.17.,2001.11.16.,2004.04.16.,2006.05.12.,2008.06.20. 2009. április

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Békatutaj Szabadidősport Egyesület (továbbiakban: egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő,

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

Csepel Lövész Egylet. Alapszabály. Módosítva: 2009. december 10.

Csepel Lövész Egylet. Alapszabály. Módosítva: 2009. december 10. Csepel Lövész Egylet Alapszabály Módosítva: 2009. december 10. Tartalomjegyzék: I. Általános rendelkezések / / II. A sportegyesület célja és feladatai /5. 6. / III. A sportegyesület tagsága és pártoló

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE BÚZAVIRÁG SC. KAPOSVÁR TISZA UTCA 1. 1981. 2. A SPORTEGYESÜLET MŰKÖDÉSI

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA

A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Túrabotos Természetjáró Klub 2.Rövidítése: TTK 3.Az egyesület székhelye: 9400 Sopron, Halász utca 39. 4.Működési

Részletesebben

Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub

Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub Alapszabály 1. Általános rendelkezések 1.1 A társadalmi szervezet neve: Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub (a továbbiakban: Egyesület) 1.2 Székhelye: Budapest III.

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják.

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják. MHE tagsági adatok frissítése Kérjük, az alábbi űrlapon frissítse tagsági adatait annak érdekében, hogy könnyebben el tudjuk érni Önt! Frissítem a tagsági adataim Az alapszabályunk III. fejezete: Az Egyesület

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.1. A klub: Neve: ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB rövidítve: A.R.A.K. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Bregyó köz 1. Színe: Zászlója:

Részletesebben

Elfogadva a 2012. október 30-án megtartott taggyűlésen

Elfogadva a 2012. október 30-án megtartott taggyűlésen A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Magyar Anyagvizsgálók Egyesületének Alapszabálya az egyesülési jogról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján Elfogadva a 2012. október 30-án megtartott taggyűlésen

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU ALAPSZABÁLYA

BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU ALAPSZABÁLYA BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU Alapszabály BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1.. 1. A szervezet neve: BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU 2. A Berettyóújfalui Városi

Részletesebben

Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály

Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály 1 I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: MAGYAR TÖRPESÜN TENYÉSZTŐK ÉS TARTÓK EGYESÜLETE 2./ Az egyesület rövid neve:

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya melyet az alulírott tagok az 1989. évi II. tv. 1.. szerint fogadtak el az alulírott helyen és időben.. 1. Az Egyesület adatai: (1) Az egyesület

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia.

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia. A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia Preambulum A PTE Állam- és Jogtudományi Kara (a továbbiakban. ÁJK)

Részletesebben

PÉCS VÁROSI LÖVÉSZKLUB ALAPSZABÁLYA

PÉCS VÁROSI LÖVÉSZKLUB ALAPSZABÁLYA A PÉCS VÁROSI LÖVÉSZKLUB ALAPSZABÁLYA 2011 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1. A Pécs Városi Lövészklub a lövész sportág feladatainak ellátására létrehozott, önálló jogi személyként működő érdekképviseleti

Részletesebben

NAGYATÁDÉRT. Egyesület. Alapszabálya

NAGYATÁDÉRT. Egyesület. Alapszabálya NAGYATÁDÉRT Egyesület Alapszabálya Alapítva: 1994. 10. 18. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva: 2003. 01. 27. Nagyatád Jelen egyesület alapító tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen

Részletesebben

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET Alapszabály I. Az egyesület neve, székhelye, bélyegzője 1. a. Az egyesület neve: ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET b. Az egyesület székhelye: 1047 Budapest IV., Attila utca 150. c.

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

ORSZÁGOS EMELŐGÉPES EGYESÜLET

ORSZÁGOS EMELŐGÉPES EGYESÜLET ORSZÁGOS EMELŐGÉPES EGYESÜLET (OEME) ALAPSZABÁLYA 2006. december 18. Az Alapszabály főbb fejezetei: I. Általános rendelkezések II. Az Egyesület célkitűzései III. Az Egyesület tagsága IV. Az Egyesület szervezete

Részletesebben

Az Érdi Városi Sportegyesület Alapszabálya

Az Érdi Városi Sportegyesület Alapszabálya Az Érdi Városi Sportegyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Érdi Városi Sportegyesület 2. Székhelye: 2030 Érd, Ercsi út 34. 3. Színe: Zöld-Fehér 4. Alapításának éve: 1921

Részletesebben

BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU

BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU Alapszabály 4. kiadás 2010. március 21. BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1.. 1. A szervezet neve: BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009.

A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009. IGAZGATÓSÁG PÉLDÁNYA A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009. Tartalomjegyzék 1 A sportkör és tagsága... 3 1.1 A sportkör neve: Péterfy Sándor Általános Iskola Sportköre...

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Lőrinci Város Sport Club Sportegyesület Rövidített neve: LVSC 1.2. Az egyesület székhelye: 3024

Részletesebben

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya I. Név Somogy Megyei Népművészeti Egyesület 7400 Kaposvár Egyenesi u. 83. Alapítási éve: 1997. Az egyesület bélyegzője: köralakban, Somogy Megyei Népművészeti

Részletesebben

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY Módosított és egységes szerkezetbe foglalt EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY Az egyesület tagjai a Kreateam Egyesület alapszabályát, a 2012. szeptembert 1-i Közgyűlésükön fogadták el kimondva többek között az egyesület

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

VOX VOLUPTATIS KÓRUS 1073 Budapest, Barcsay u. 5. Madách Imre Gimnázium 06 (1) Ikt. sz. /2010. ALAPSZABÁLYZAT

VOX VOLUPTATIS KÓRUS 1073 Budapest, Barcsay u. 5. Madách Imre Gimnázium 06 (1) Ikt. sz. /2010. ALAPSZABÁLYZAT VOX VOLUPTATIS KÓRUS 1073 Budapest, Barcsay u. 5. Madách Imre Gimnázium 06 (1) 322-2081 Ikt. sz. /2010. ALAPSZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK Módosítások.3 1. Az egyesület adatai... 3 2. Az Egyesület célja és

Részletesebben

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Tartalom: I. Általános rendelkezések II. A sportegyesület célja és feladatai III. A sportegyesület tagsága IV. A sportegyesület szervezete V. A

Részletesebben

AZ ANDRÁSSY GYULA GIMNÁZIUM DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

AZ ANDRÁSSY GYULA GIMNÁZIUM DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) AZ ANDRÁSSY GYULA GIMNÁZIUM DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve Andrássy Gyula Gimnázium Diáksport Egyesület Rövidítése: Andrássy

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY Nyíregyháza, 2013. 02. 06. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Lovassport Szövetség (továbbiakban: Szövetség) - a

Részletesebben

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Rákosmente Kerékpáros Sport és Szabadidő Egyesület (továbbiakban: Egyesület) alakuló Közgyűlése az Egyesülési jogról szóló 1989. évi

Részletesebben

BUDAPESTI TOLLASLABDÁZÓK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

BUDAPESTI TOLLASLABDÁZÓK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA BUDAPESTI TOLLASLABDÁZÓK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest 2015 Hatályos: 2015. 06. 22. - 1 - I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1. A Szövetség neve: Budapesti Tollaslabdázók Szövetsége Rövidített neve:

Részletesebben

Magyar Anatómus Társaság

Magyar Anatómus Társaság Magyar Anatómus Társaság alapszabálya. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A társaság a./ neve : Magyar Anatómus Társaság (MAT) b./ székhelye : Budapest c./ működési területe: Magyarország d./ pecsétje:

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 1. -ban írt felhatalmazás alapján a 2001. év október 13. napján tartott alakuló közgyűlésen

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

A NÁDUDVARI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A NÁDUDVARI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 A NÁDUDVARI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések I.1. A sportegyesület neve: Nádudvari Sportegyesület I.2. Rövidített név: Nádudvari SE I.3. A sportegyesület székhelye: 4181 Nádudvar

Részletesebben

A Magyar Ultisok Országos Egyesülete Alapszabálya

A Magyar Ultisok Országos Egyesülete Alapszabálya A Magyar Ultisok Országos Egyesülete Alapszabálya 1.Általános rendelkezések 1.1.Alapítás A jelen alapszabály (továbbiakban: Alapszabály) 1. sz. mellékletében megjelölt személyek az egyesülési jogról szóló

Részletesebben