SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLY"

Átírás

1 SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. A sportegyesület adatai 1. A sportegyesület: neve: Szombathelyi Vízmű SC székhelye: Szombathely, Bartók Béla krt. 41. zászlaja: kék-fehér bélyegzője: háromszög alakú bélyegző alapítási éve: A sportegyesület hatóköre: területi, Szombathely Megyei Jogú Város és Vas megye. 3. A sportegyesület nevében történő aláírás: elnök önállóan, elnökségi tag tisztségviselők együttesen (2 fő), az aláírási címpéldánynak megfelelően. 4. A sportegyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, nem is ad. Országgyűlési képviselőjelölt állítását és támogatását kizárja tevékenységéből. 5. A sportegyesület felügyelő szerve a Vas Megyei Főügyészség, aki működése felett, a reá vonatkozó jogszabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol. 1 II. A sportegyesület célja és tevékenysége A sportegyesület célja: a rendszeres sportolás (versenyzés) testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, az úszás, a senior úszás, a triatlon, a vízilabda sportág és a tömegsport megismertetése, terjesztése, fejlesztése, Szombathely város és vonzáskörzete gyermekei úszás oktatásának figyelemmel kísérése, szervezésének segítsége, szakmai segítségnyújtás, az úszás, a triatlon, a vízilabda sportágban tehetségesnek minősülő sportolók szakosztályokban történő versenyeztetése, a kiváló eredményű versenyzők továbbfejlődésének elősegítése. A fenti célok elérése érdekében a sportegyesület a következő négy szakosztályt működteti: a. úszószakosztály b. senior úszószakosztály c. triatlon szakosztály d. vízilabda szakosztály A sportegyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik működési területének állami, társadalmi szerveivel. A sportegyesület jogszabályokban meghatározott keretek között nemzetközi tevékenységet folytathat.

2 III. A sportegyesület tagsága 1. A sportegyesület tagja lehet minden magyar és nem magyar állampolgár, aki elfogadja az egyesület Alapszabályát, Belépési nyilatkozatban vállalja a tagdíj fizetését, és azt rendszeresen fizeti. A tag felvételéről az egyesület Elnöksége dönt, amennyiben a tag a vonatkozó Tagfelvételi szabályzatban foglalt feltételeket teljesíti. 2. A tagsági jogviszony típusai: a. amatőr sportoló tag b. versenysportoló tag 3. A sportegyesületbe való belépés és a sportegyesületből való kilépés önkéntes. A sportegyesületi tagság felvétellel keletkezik és kilépéssel, a tagdíj illetve a vállalt anyagi támogatás fizetésének három hónapnál hosszabb idejű elmulasztása esetén törléssel, továbbá kizárással, illetve elhalálozás esetén szűnik meg. 4. A sportegyesületi tagok felvétele az Elnökség hatáskörébe tartozik. A sportegyesület a tagjairól nyilvántartást vezet. 5. A sportegyesület tagja a belépési nyilatkozat aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy tagsággal kapcsolatos adatait az egyesület arra illetékes szervei, munkavállalói a jogszabályok előírásainak megfelelően kezeljék. 2 IV. A sportegyesületi tagok jogai, kötelezettségei 1. A sportegyesület tagjait megillető jogok: a. teljes cselekvőképes tag egyesületi tisztségre választható b. cselekvőképtelen vagy korlátozott cselekvőképességgel rendelkező tag helyett a szavazati és a tisztségviseléssel kapcsolatos jogokat a tag törvényes képviselője gyakorolja c. véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a sportegyesületet érintő bármely kérdésben d. a sportegyesület Elnöksége által meghatározott feltételek szerint részt vehet a bizottságok, szakosztályok, sportcsoportok munkájában, edzéseken, versenyeken, igényelheti a sportegyesület szakembereinek segítségét e. a sportegyesület tagja a vezetőedző, illetve az edző véleménye és nevezése alapján jogosult versenyeken részt venni, valamint jogosult arra, hogy a sportegyesület a versenyzéshez szükséges dokumentumainak (versenyengedély) intézéséről gondoskodjon f. jogosult és versenyszerűen úszó tag esetén köteles sportorvosi vizsgálaton részt venni g. köteles a hivatalos, mindenkori hatályos doppingelőírások rendelkezéseit betartani, jogosult a sportegyesülettől az előírások értelmezéséhez szükséges felvilágosítást megkapni h. jogosult igazolást kérni a sportegyesület érdekében folytatott tevékenységéről (verseny, orvosi vizsgálat, edzéslátogatás)

3 2. A sportegyesületi tag kötelességei: a. az Alapszabály betartása, a sportegyesületi vezető szervek határozatainak végrehajtása b. a Belépési nyilatkozat kitöltése, az abban foglaltak betartása c. a tagsági jogviszony létesítéséhez szükséges adatok megadása a sportegyesület arra feljogosított szerve/munkavállalója részére d. a tagsági jogviszonnyal kapcsolatos, a sportegyesület által kezelt adataiban bekövetkező változás esetén a változás haladéktalan jelzése a sportegyesület arra illetékes szerve/munkavállalója felé e. a jogszabályokban és a vonatkozó szabályzatokban foglaltak betartása f. a tagsági díj rendszeres fizetése, a sportegyesületi vagyon megóvása g. sportszerű magatartás tanúsítása h. versenyszerűen sportoló esetében a hazai és nemzetközi versenyekre való lelkiismeretes felkészülés és a legjobb tudás szerinti szereplés, részvétel azokon a versenyeken, amelyekre a sportegyesület nevezi. 3 V. A tagság megszűnése 1. A tagság megszűnik: a. kilépéssel b. törléssel c. kizárással d. elhalálozással. 2. A tag a sportegyesületből írásbeli bejelentéssel bármikor kiléphet. Amennyiben a kilépési szándék bejelentésekor tagdíjhátralékkal rendelkezik, köteles azt kilépés előtt teljes körűen rendezni. 3. Az Elnökség határozattal kizárhatja azt a tagot, aki a sportegyesület céljainak megvalósítását jelentősen veszélyezteti, vagy azokkal ellentétes magatartást tanúsít. A kizárást kimondó határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a sportegyesület Közgyűlésénél lehet fellebbezni. A fellebbezésről a soron következő Közgyűlés dönt. A fellebbezésnek halasztó hatálya nincs. 4. Az Elnökség határozattal törölheti a tagok sorából azt a tagot, aki a tagsági díj fizetéssel 3 hónapot meghaladó késedelembe esik és tagdíj hátralékát - az Elnökség által küldött, a hátralék rendezésére a felszólítás kézhezvételétől számított 8 napos határidőt biztosító - írásbeli felszólítás ellenére sem rendezi. A törlést kimondó határozat ellen, a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül, írásban a sportegyesület Közgyűléséhez lehet fellebbezni. A fellebbezésről a soron következő Közgyűlés dönt. A fellebbezésnek halasztó hatálya nincs.

4 VI. A sportegyesület szervezete VI.1. Közgyűlés 1. A sportegyesület legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlésen személyesen az egyesület bármely, 18. életévét betöltött tagja részt vehet. A 18. életévét be nem töltött egyesületi tagot törvényes képviselője képviseli. A Közgyűlés a hatáskörébe tartozó, az egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a. az Alapszabály, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzat megállapítása, elfogadása, módosítása b. az Elnökség, illetve a Számvizsgáló bizottság tagjainak négy évre szóló megválasztása és visszahívása c. a Számvizsgáló bizottság beszámoló jelentésének elfogadása d. az Elnökség munkájáról szóló beszámoló elfogadása, a következő időszak teendőinek, feladatainak meghatározása e. az egyesület megszűnésének, vagy más társadalmi szervezettel történő egyesülésének kimondása, a meglévő vagyonról döntés f. szakosztály megszüntetése, létrehozása g. a sportegyesület éves pénzügyi költségvetésének megállapítása, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása h. Tiszteletbeli elnöki cím adományozása olyan személy részére, aki az Elnökség javaslata alapján kiemelkedő oktatási, tudományos vagy sporteredményeivel, az Egyesület érdekében végzett kimagasló tevékenységével az Egyesület célkitűzéseit kimagaslóan támogatja i. döntés a tag kizárásával, törlésével kapcsolatosan, az Elnökség határozata ellen benyújtott fellebbezések elbírálásáról j. döntés mindazon kérdésekben, melyeket jelen Alapszabály nem utal az egyesület más szerve kizárólagos hatáskörébe. 2. A Közgyűlés lehet rendes és rendkívüli. a. Az egyesület rendes Közgyűlését évente legalább kétszer össze kell hívni. b. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha a tagok 18. életévüket be nem töltött tagok esetében: törvényes képviselőjük legalább egyharmada írásban az ok megjelölésével kéri, ha azt az Elnökség indokoltnak tartja, vagy számára ezen kötelezettséget jelen Alapszabály előírja, illetve, ha a felügyeletet gyakorló ügyészség írásban indítványozza. 3. A Közgyűlés idejét, helyét és napirendi pontjait az Elnökség határozza meg. A Közgyűlést az egyesület elnöke hívja össze, illetve ő vezeti a Közgyűlést, ő a Közgyűlés elnöke. A Közgyűlés helyét, időpontját, a napirendi pontokat is tartalmazó az egyesület honlapján hirdetmény formájában közzétett meghívót a tagok részére úgy kell megküldeni, hogy arról legalább a Közgyűlést megelőző 15. napig értesülhessenek. A meghívóban tájékoztatást kell adni arról, hogy a tagok a napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos előterjesztéseket, dokumentumokat hol tekinthetik meg. 4

5 4. A Közgyűlésről Jegyzőkönyv készül, melyet a Közgyűlés elnöke és Közgyűlésen megválasztott Jegyzőkönyv hitelesítő személy ír alá. A Jegyzőkönyvet az egyesület székhelyén bármely tag megtekintheti. 5. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok 50%-a +1 fő részt vesz. Határozatképtelenség esetén a Közgyűlést az eredeti időponttól számított 30 percen túli de legkésőbb 15 napon belüli időpontra, azonos tárgysorozattal össze kell hívni. Ez a Közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. Erre a tényről és a határozatképtelenség esetén követendő eljárásról a tagokat a Közgyűlés meghívójában tájékoztatni kell. Amennyiben a megismételt közgyűlésre nem az eredeti közgyűlési napon kerül sor, a tagokkal újabb meghívóban kell tudatni a megismételt közgyűlés napját. 6. A Közgyűlésen a jelenlévő tagok a határozatokat nyílt, egyszerű többségű szavazással hozzák meg. Szavazategyenlőség esetén ismételt szavazást kell tartani mindaddig, ameddig a véleménytöbbség ki nem alakul. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek közül a VI./1. 1. pont a.), e.), f.) és g.) pontokban történő határozathozatalhoz nyílt szavazással, a jelenlévő tagok háromnegyedes többsége szükséges. 5 VI.2. Elnökség 1. Az Elnökség az egyesület ügyintéző és képviselő szerve, két Közgyűlés között intézi és szervezi az egyesület tevékenységét. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés választja, négy éves időtartamra. Az elnökségi tagok személyére az elnökségi tagok megválasztását napirendre tűző közgyűlési meghívó kézhez vételét követően, az eredeti közgyűlési kezdőidőpontig írásban bármely 18. életévét betöltött tag javaslatot tehet. A javaslatokat a Közgyűlés elnökéhez kell benyújtani. Jelölt csak az lehet, aki a jelöltséget írásos nyilatkozatával elfogadja. Az Elnökség tagjává csak nagykorú, büntetlen előéletű személy választható. Akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt nem lehet az Elnökség tagja. Az Elnökségnek hat választott és egy delegált tagja van. Az Elnökség választott tagja a hat legtöbb szavazatot kapó jelölt lesz. Szavazategyenlőség esetén a szavazategyenlőséggel érintett személyek vonatkozásában a szavazást meg kell ismételni. Az Elnökség delegált tagja a vezetőedző. 2. Az elnökségi tagság a tisztség írásbeli elfogadásával jön létre. Az elnökségi tagok feladatukat díjazás nélkül látják el. 3. Az Elnökség akkor határozatképes, ha azon a tagjainak több mint fele jelen van. Az Elnökség üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az ügyvezető elnök vezeti. Határozatait általában egyszerű többséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén ismételt szavazást kell tartani mindaddig, ameddig a véleménytöbbség ki nem alakul. 4. Az Elnökség első ülésén a tagjai közül, egyszerű többséggel elnököt, ügyvezető elnököt és gazdasági vezetőt választ. 5. Az Elnökség joga, feladata és hatásköre: a. a sportegyesületi tevékenységek operatív irányítása

6 b. a számviteli törvény szerinti beszámoló beterjesztése a Közgyűlés elé c. a sportegyesületi tagok felvétele d. a rendes Közgyűlés előkészítése e. a sportegyesület sportfejlesztési tervének, költségvetésének kidolgozása, az éves program a munka- és ülésezési terv, valamint a szakosztályvezetés által kidolgozott versenynaptár jóváhagyása f. a tagsági díj összegének meghatározása g. a sportegyesület eredményes működéséhez, a sportoláshoz, a testedzéshez szükséges feltételek lehetőség szerinti megteremtése h. javaslattétel szakosztályok, bizottságok létrehozására, megszüntetésére, átadására és beszámoltatására i. kizárási, törlési jogkör gyakorlása j. a szakosztály-vezetőségek tagjainak négy évre szóló, illetőleg a következő vezetőségválasztó Közgyűlésig tartó megbízása, a megbízások visszavonása k. amennyiben az Elnökség tagjainak száma 5 fő alá csökken, a tény bekövetkeztétől számított 15 napon belül 30 napon belüli időpontra az Elnökség köteles rendkívüli Közgyűlést összehívni l. a tagsági díj fizetésének ellenőrzése. 6. Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. 7. A sportegyesület elnöke: a. vezeti és szervezi az Elnökség munkáját, képviseli a sportegyesületet b. irányítja és ellenőrzi a sportegyesület tevékenységét, irányítja a sportegyesület gazdálkodását, utalványozási jogot gyakorol c. önálló aláírási joggal rendelkezik d. jogosult az egyesület nevében kötelezettségvállalásra forintos egyedi értékhatárig e forintot meghaladó kötelezettségvállalásra csak az Elnökség egyetértő határozata alapján jogosult f. munkáltatói jogkört gyakorol az egyesület alkalmazásában álló munkavállalók felett, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek szerint g. intézkedik és dönt a Közgyűlés vagy az Elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben. 8. A sportegyesület ügyvezető elnöke: a. akadályoztatása esetén helyettesíti az egyesület elnökét b. az egyesület elnöke által meghatározott, illetve az Elnökség által kialakított körben képviseli az egyesületet c. az Elnökség határozatával megállapított keretek között delegált munkáltatói jogkört gyakorol az egyesület alkalmazásában álló, az egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkavállalók felett d. együttes aláírási joggal rendelkezik e. utalványozási joggal csak az egyesület elnökének írásbeli meghatalmazása alapján rendelkezik. 9. A sportegyesület Elnökségének tagja: a. rendszeresen és tevékenyen részt vesz: a sportegyesület feladatainak meghatározásában és megvalósításában 6

7 a határozatok előkészítésében és meghozatalában a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtásában, illetőleg a végrehajtásának ellenőrzésében b. jogosult és köteles a sportegyesületet érintő körülményeket figyelemmel kísérni, azokkal kapcsolatban javaslatait, észrevételeit az Elnökség elé terjeszteni c. felelős a gazdasági, pénzügyi, és egyéb kérdésekben hozott elnökségi határozatért, kivéve, ha ellenvéleményét kifejezetten fenntartotta, és azt maradandóan kinyilvánította. VI.3. Számvizsgáló bizottság 7 1. A 3 fős számvizsgáló bizottság tagjait a Közgyűlés 4 évre választja meg. A számvizsgáló bizottság tagjai sorából elnököt választ. A tevékenységéért a Közgyűlésnek felelős beszámolási kötelezettséggel. A számvizsgáló bizottság ülését az elnök vezeti. A számvizsgáló bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen valamennyi tagja jelen van. A számvizsgáló bizottságnak nem lehet tagja az, aki: az Elnökség tagja munkavállalóként a sportegyesület alkalmazásában áll, illetve aki polgári jogi szerződéses kapcsolatban áll az egyesülettel. A számvizsgáló bizottság észrevételeiről, javaslatairól tájékoztatja a sportegyesület Elnökségét, szükség esetén az egyesület felügyeleti szervét. 2. Feladata: a. a sportegyesület pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének rendszeres, időközönkénti vizsgálata b. a pénzügyi és gazdasági rendelkezések betartásának ellenőrzése. 3. Amennyiben lemondás vagy egyéb ok folytán a számvizsgáló bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, a számvizsgáló bizottság elnöke, a lemondás vagy csökkenés hatályosulását követő 15 napon belül köteles az Elnökségnél írásban rendkívüli Közgyűlés összehívását kezdeményezni. Az Elnökség az indítvány kézhez vételét követő 5 napon belül köteles a rendkívüli Közgyűlés 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról dönteni. 4. A számvizsgáló bizottság ügyrendjét saját maga határozza meg. VI.4. Szakosztályok 1. A szakosztályok munkáját a 3 főből álló szakosztály-vezetőség irányítja. A szakosztályvezetés tagjaira az adott szakosztályban tevékenykedő egyesületi tagok vagy a tagok kiskorúsága esetén azok törvényes képviselői közül lehet javaslatot tenni. Megválasztásuk a szakosztályonként tartandó Választógyűlésen történik, ahol teljes szavazati joggal vehetnek részt: a szakosztályban tevékenykedő 18 éven felüli egyesületi tagok a szakosztályban sportoló 18 éven aluliak esetében a törvényes képviselők.

8 2. A Választógyűléseket az adott szakosztályban tevékenykedő tagok részére az ülés napját megelőzően legalább 15 nappal kiküldött írásos meghívóval az egyesület Elnöksége hívja össze. A Választógyűléseket az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az ügyvezető elnök vezeti. A Választógyűlés határozatképes, ha azon az adott szakosztályban sportoló tagok 50%-a + 1 fő részt vesz. A Választógyűlés határozatképtelensége esetén a gyűlést az eredeti időponttól számított 30 percen túli de legkésőbb 15 napon belüli időpontra össze kell hívni. A határozatképtelenség esetén követendő eljárásról a meghívott tagokat a meghívóban tájékoztatni kell. 3. A szakosztályvezetés tagjaira bármely meghívott tag írásos javaslatot tehet az Elnökségnél az eredeti meghívóban szereplő időpontig. Jelölt az a személy lehet, aki a jelöltséget írásban elfogadja. A szakosztályvezetés megválasztása nyílt szavazással történik, a három legtöbb szavazatot kapott jelölt lesz a szakosztályvezetés tagja. Szavazategyenlőség esetén a tagságról a szavazategyenlőségben érintett jelöltekről újabb szavazást kell tartani, és a több szavazatot elnyerő tag kerül a szakosztályvezetésbe. 4. A szakosztályok saját Szervezeti és működési szabályzatuk alapján végzik tevékenységüket. Ez nem lehet ellentétes a sportegyesület Alapszabályával és Szervezeti és működési szabályzatával. Elkészítése a szakosztályvezetés feladatát képezi. Elfogadása a sportegyesület Elnöksége véleményének előzetes kikérése és az Elnökség jóváhagyása után Szakosztálygyűlésen történik meg. 5. A szakosztályvezetés munkájáról az Elnökségnek számol be. 6. A szakosztályok feladata az oktató-nevelő tevékenység irányítása, versenyek, mérkőzések szervezése és rendezése, ezeken való részvétel, továbbá a szakosztályok hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása. 8 VI.5. Egyéb szervek A sportegyesület Elnöksége sportcsoportokat alakíthat, sportiskolai rendszerű utánpótlás nevelést szervezhet, gyermek, serdülő, ifjúsági és felnőtt testnevelési és sportfoglalkoztatási formát alakíthat ki, a sportegyesület Elnökségének működésével kapcsolatos operatív feladatok és ügyintézés ellátására szervezetet hozhat létre. VII. A sportegyesület jogképessége A sportegyesület jogi személy, amelyet a sportegyesület elnöke képvisel. Az elnök akadályoztatása esetén az egyesület képviselője az ügyvezető elnök, az ügyvezető elnök akadályoztatása esetén a gazdasági vezető.

9 VIII. A sportegyesület anyagi forrásai és gazdálkodása 1. A sportegyesület bevételei és azok felhasználása szakosztályonként elkülönülnek. Kivételt képeznek azok a bevételi források, amelyek az egyesületet, mint jogi személyt illetik. 2. A sportegyesület bevételei: tagsági díj, melynek megállapítása az Elnökség feladatát képezi természetes és jogi személyek anyagi jellegű támogatása magánszemélyek személyi jövedelemadója egy százaléka felajánlásából származó bevétel állami, társadalmi és egyéb szervek anyagi támogatása rendezvény és egyéb díj bevétele vállalkozási tevékenységből származó bevétel pályázatok útján nyert bevétel egyéb bevételek. 3. A sportegyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. 4. A sportegyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 5. A sportegyesület megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik. Ha a sportegyesület feloszlással szűnt meg, vagy a Szombathelyi Törvényszék megállapítja megszűnését, a vagyona a hitelezők kielégítése után Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonába kerül. 9 IX. A sportegyesület Szervezeti és működési szabályzata A sportegyesület működését az Elnökség, a tisztségviselők, a bizottság(ok) a szakosztályok szervezetét, feladatait és működését érintő, az Alapszabályban részletesen nem szabályozott kérdéseket Szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni. A Szervezeti és működési szabályzat nem állhat ellentétben a sportegyesület Alapszabályával. X. A sportegyesület megszűnése A sportegyesület megszűnik, ha: a. a feloszlását a Közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel kimondja b. a Szombathelyi Törvényszék feloszlatja c. a Szombathelyi Törvényszék megállapítja megszűnését d. más egyesülettel való egyesülését a Közgyűlés kimondja.

10 XI. Záradék A Szombathelyi Vízmű SC Alapszabálya a sportegyesület legfontosabb dokumentuma, amelyet annak Közgyűlése fogadott el. Módosítására, kiegészítésére csak a Közgyűlés jogosult. A Közgyűlés feljogosítja a sportegyesület elnökét, az Alapszabály aláírására. A sportegyesület Alapszabálya a Közgyűlés általi elfogadásától hatályos, egyidejűleg az addig hatályban lévő Alapszabály hatályát veszti. 10 Szombathely, november 16. Elnök

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A sportegyesület hagyományos elnevezése: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Tartalom: I. Általános rendelkezések II. A sportegyesület célja és feladatai III. A sportegyesület tagsága IV. A sportegyesület szervezete V. A

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A BUDAPESTI FARKASOK AMERIKAI FUTBALL KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Budapesti Farkasok Amerikai Futball Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben. (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra.

A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben. (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra. A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra.) - változások dőlt betűvel szedve - 1. oldal I. rész ÁLTALÁNOS

Részletesebben

VESZPRÉMI EGYETEMI ES DIÁK ATLÉTIKAI CLUB (VEDAC) ALAPSZABÁLYA

VESZPRÉMI EGYETEMI ES DIÁK ATLÉTIKAI CLUB (VEDAC) ALAPSZABÁLYA VESZPRÉMI EGYETEMI ES DIÁK ATLÉTIKAI CLUB (VEDAC) sportegyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 2004. évi április hó 30. napján utolsó módosítás: 2014. május 28. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Snowboard Szövetség (a továbbiakban: MSBSZ) az Egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény, a Ptk, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI és a Sportról

Részletesebben

DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től

DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től BEVEZETŐ A Debrecen Városi Lövész Egylet tagjai megállapítják, hogy az Egyesület

Részletesebben

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA A vastagított, dőlt betűvel szedett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Az EGYESÜLET ADATAI 1.1. Az Egyesület neve: Futapest Klub Egyesület 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szakszövetség a Magyar Köztársaságban működő, az ökölvívás sportágban sporttevékenységet folytató jogi személyek, pártoló tagok,

Részletesebben

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló, 1989. évi II. törvény alapján, az alapítók a 2008. május 13.-án megtartott taggyűlésen Egyesületet hoztak létre az alábbiak

Részletesebben

MAGYAR GÁZIPARI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE

MAGYAR GÁZIPARI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY egységes szerkezetbe foglalva, az 1998. november 25-i közgyűlésen valamint a 2006. május 23-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal. Az alapszabályban kiemelten szereplő részek tartalmazzák

Részletesebben

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2012 1 I. fejezet Általános Rendelkezések 1 1) A Fogyatékkal Élők Sportszervezeteinek Magyarországi Szövetsége (továbbiakban:

Részletesebben

DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET. Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott

DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET. Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott ALAPSZABÁLY amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

98. Határőr Sport Club

98. Határőr Sport Club 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület 9700 Szombathely Söptei út külső 98. Határőr Sport Club A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület A A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat

A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat Tartalomjegyzék: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 II.

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. 1.) A Társaság neve: Magyar Tervezôgrafikusok és Tipográfusok Társasága

ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. 1.) A Társaság neve: Magyar Tervezôgrafikusok és Tipográfusok Társasága ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1.) A Társaság neve: Magyar Tervezôgrafikusok és Tipográfusok Társasága A Társaság rövidített neve: MATT 2.) A Társaság székhelye: 1012 Budapest, Attila út 105. III.

Részletesebben

Magyar Torna Szövetség Alapszabálya

Magyar Torna Szövetség Alapszabálya Magyar Torna Szövetség Alapszabálya 1 I. Általános rendelkezések 1. (1) A Magyar Torna Szövetség a férfi torna, női torna, a ritmikus gimnasztika, az aerobik, a mindenki tornája, a gumiasztal, az akrobatikus

Részletesebben

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések Az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület Alapszabálya (I. sz. módosítás) - elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Árpád Gimnáziumért Közhasznú

Részletesebben

A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület Közgyűlése a 2012.október 9. napján hozott

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben