A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA Éves elõfizetési díj Ft Ára: 4710 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. XI. ÉVFOLYAM 130. SZÁM NOVEMBER 11. TARTALOM A Köz be szer zé sek Ta ná csa pá lyá za ti hir det mé nye A Köz be szer zé sek Ta ná csa köz le mé nye a hi va ta los köz - be szer zé si ta nács adók név jegy zé ké be fel vett hi va ta los köz be szer zé si tanácsadó(k)ról HIRDETMÉNYEK Az Euró pai Unió Hi va ta los Lap já ba köz zé té tel re meg kül dött, a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hirdetmények Aján la ti fel hí vás nyílt el já rás meg in dí tá sá ra Ál la mi Au tó pá lya Ke ze lõ Zrt. aján la ti fel hí vá sa nyílt el - já rás meg in dí tá sá ra (kommunális hulladék szállítása K. É /2005) BTH Bu da pes ti Tu risz ti kai Szol gál ta tó Kht. aján la ti fel - hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (Budapest kártya, prospektus, szórólapok, City map, Guide prospektu - sok nyomdai munkálatainak elvégzése K. É /2005) Fõ vá ro si Csa tor ná zá si Mû vek Rt. aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (on-li ne mû szer be szer zé se K. É /2005) Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet ajánlati fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (hemodinamikai és an gi og rá fi ás, va la mint elekt ro fi zi o ló gi ai és rádió - frek ven ci ás ab lá ci ós anya gok be szer zé se a felnõtt - ellátásra K. É /2005) Haj dú-bi har Me gyei Ön kor mány zat Ke né zy Gyula Kórház-Ren de lõ in té zet aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in - dí tá sá ra (hús, húskészítmények beszerzése K. É /2005) Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Kenézy Gyula Kórház-Ren de lõ in té zet aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in - dí tá sá ra (te j, tej ter mé kek be szer zé se K. É /2005) Hévízgyógyfürdõ és Szent András Reumakórház Kht. aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (hé ví zi tó - fürdõ rekonstrukciója II/A. ütemének helyszíni ki - vitelezése K. É /2005) Hon vé del mi Mi nisz té rium Be szer zé si és Biz ton sá gi Be - ru há zá si Hi va tal aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí - tá sá ra (informatikai rendszer teljes átvilágítása a Ma - gyar Hon véd ség nél és a Hon vé del mi Miniszté rium - ban K. É /2005) Jó zsef vá ro si Egész ség ügyi Szol gá lat aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (étkezési utalvány K. É /2005) Ma gyar Pos ta Rt. aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí - tá sá ra (hagyományos pénztárgépek szállítása K. É /2005) Nem ze ti Ka tasz te ri Prog ram Kht. aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra [Veszp rém me gye te le pü lé se i nek bel te rü le ti és kü lön le ges kül te rü le ti (zárt ker ti) nyil - ván tar tá si tér ké pe i rõl vek to ros di gi tá lis tér kép elõ - állítása K. É /2005] Nem ze ti Ka tasz te ri Prog ram Kht. aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra [Ba ra nya me gye te le pü lé se i nek bel te rü le ti és kü lön le ges kül te rü le ti (zárt ker ti) nyil - ván tar tá si tér ké pe i rõl vek to ros di gi tá lis tér kép elõ - állítása K. É /2005] Szakorvosi Rendelõintézet, Szigetszentmiklós ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (laboratórumi reagen - sek, vegyszerek, vérvételi csövek, tartozékok K. É /2005) VESZ Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kht. aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (egész ség ügyi in téz mé nyi ta - karítás, portaszolgálat, zöldfelület és kültéri karbantartás, és fertõtlenítõ mosás szolgáltatások K. É /2005)

2 41042 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. XI. 11.) 130. szám Ajánlati felhívás egyes ágazatokban Mát ra Vo lán Au tó busz-köz le ke dé si Rt. aján la ti felhívása egyes ága za tok ban (au tó busz já ra tok al vál lal kozásban tör té nõ üze mel te té se K. É /2005) Részvételi felhívás egyes ágazatokban Fõ vá ro si Víz mû vek Rt. rész vé te li fel hí vá sa egyes ága za - tok ban (vil la mos ener gia tel jes el lá tás ala pú szerzõdés ke re té ben tör té nõ szál lí tá sa K. É /2005) Tisza Volán Közlekedési és Szolgáltató Rt. részvételi felhívása egyes ágazatokban (helyközi menetrend szerinti autóbuszos személyszállítás alvállalkozásban történõ üze mel te té se K. É /2005) Elõzetes összesített tájékoztató Bé kés Me gyei Tü dõ kór ház elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta - tó ja (Bé kés Me gyei Tü dõ kór ház és Tü dõ gon dozó terü - le tén, nap i, he ti és nagy ta ka rí tá si fel ada tok ellátása K. É /2005) Ge menc Vo lán Au tó busz-köz le ke dé si Rt. elõ ze tes össze - sí tett tá jé koz ta tó ja (11 db me net rend sze rin ti sze mély - szállítási feladatcsoport ellátása autóbusszal K. É /2005) Or szá gos Gyógy in té ze ti Köz pont elõ ze tes össze sí tett tá - jé koz ta tó ja (laboratóriumi reagensek K. É /2005) Veszprém Megyei Önkormányzat elõzetes összesített tájékoztatója [orvostechnológiai eszközök (sugárterápiás és sugárfizikai eszközök) beszerzése, valamint onkoterápiás központ elhelyezéséhez szükséges épület kialakí - tá sa K. É /2005] Mó do sí tás Kis al föld Vo lán Köz le ke dé si Rt. mó do sí tá sa (az Euró - pai Unió Hi va ta los Lap já hoz K. É /2005 szám alatt ok tó ber 14-én fel adott aján la ti fel hí vás mó do sí tá sa K. É /2005) MÁV Rt. Ve zér igaz ga tó ság EU Prog ram Igaz ga tó ság mó do sí tá sa (K. É /2005 szá mon az Euró pai Unió Hi va ta los Lap já nak szep tem ber 1-jén fel - adott aján la ti fel hí vá sá nak mó do sí tá sa K. É /2005) Som ló Vo lán Rt. mó do sí tá sa (au tó busz já ra tok alvállal - ko zás ban tör té nõ üze mel te té se K. É /2005) Vissza vo nás Budapest Fõváros Belváros-Lipótváros V. Kerületi Önkormányzat módosítása (Budapest V. kerületének kezelésében levõ járdafelületek és kijelölt területek takarítása tárgyú ajánlati felhívás visszavonása K. É /2005) Nemzeti Autópálya Rt. módosítása (az Euró pai Unió Hi va ta los Lap já hoz szep tem ber 21-én, K. É /2005 szá mon meg kül dött aján la ti fel hí vás mó - do sí tá sa K. É /2005) Nemzeti Autópálya Rt. módosítása (az Euró pai Unió Hi va ta los Lap já hoz szep tem ber 21-én, K. É /2005 szá mon meg kül dött aján la ti fel hí vás mó - do sí tá sa K. É /2005) A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása Fel sõ örs Köz ség Ön kor mány zata egy sze rû sí tett el já rás aján la ti fel hí vá sa (köz ét kez te tés K. É /2005) Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ egyszerûsített el já rás aján la ti fel hí vá sa (munkaerõ-piaci szolgáltatás nyúj tá sa össze sen: 1664 fõ 35% ré szé re K. É /2005) Somogy Megyei Munkaügyi Központ egyszerûsített el - já rás aján la ti fel hí vá sa (men to ri há ló zat mû köd te té se, mun ka vál la lá si és pszi cho ló gi ai ta nács adás el lá tá sa So mogy megye területén K. É /2005) Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása Be reg da róc Köz ség Ön kor mány za ta egy sze rû el já rás aján lat té te li fel hí vá sa (egész ség ügyi cent rum felsze - reléseinek, be ren de zé se i nek be szer zé se K. É /2005) Ká lóz Köz ség Ön kor mány za ta egy sze rû el já rás aján lat - té te li fel hí vá sa (Ká loz, Idõ sek Ott ho na fel újí tá si mun - kái K. É /2005) Kecs ke mét Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta egy sze - rû el já rás aján lat té te li fel hí vá sa (te le pü lés ren de zé si terv kar ban tar tá sa K. É /2005) Orosz lány Vá ros Ön kor mány za ta egy sze rû el já rás aján - lat té te li fel hí vá sa (Orosz lány vá ros bel te rü le tén szi lárd burkolatú közutak burkolatfelújítása K. É /2005) Száz ha lom bat ta Vá ros Ön kor mány za ta egy sze rû el já rás aján lat té te li fel hí vá sa [zöld fe lü let-ren de zé si és csa pa - dékvíz-elvezetési munkák (Tóth L. Bolyai J. u. között park épí tés) K. É /2005] Za la eger szeg Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta egy - sze rû el já rás aján lat té te li fel hí vá sa (ját szó te rek fej lesz - té se K. É /2005) Aján la ti fel hí vás nyílt el já rás meg in dí tá sá ra Al só fo kú Ok ta tá si In téz mé nyek Gond nok sá ga Ár pád Ve zér Úti Ált. és Szak kép zõ Isk. aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (1400 adagos iskolai konyha tel - jes élel mi szer-be szer zé se K. É /2005) Budapest Fõváros XIII. Kerületi Önkormányzat ajánlati fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (Ve len ce, Szé che - nyi út 13. szám alat ti gyer mek- és if jú sá gi tá bor te rü - letén 90 fõs szállásépület kialakítása és környezetrendezése K. É /2005)

3 130. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. XI. 11.) Bu da pest Fõ vá ros XI II. Ke rü leti Ön kor mány zat ajánlati fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (Nõ vér u alat ti Né meth Lász ló Gim ná zi um fel újí tá sa V. ütem K. É /2005) Bu da vá ri Ön kor mány zat aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (aján lat ké rõ ke ze lé sé ben lé võ köz út há - ló zat te rü le tén út épí té si, jár da- és tám falát épí té si ki - vi te le zé si mun kák K. É /2005) De ve cser Vá ros Ön kor mány za ta aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (élel mi szer-alap anya gok szállí - tása K. É /2005) Du na Men ti Re gi o ná lis Víz mû Rt. aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (üzem anyag be szer zé se K. É /2005) Észak-du nán tú li Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igazgató - ság aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (biz ton - ság tech ni kai fel ada tok el lá tá sa K. É /2005) Fo nyó di Vá ros üze mel te té si Szer ve zet aján la ti felhí - vása nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (Fo nyód vá ros közterü - le tei fû nyí rá si mun ká la ta i nak el vég zé se K. É /2005) Fõ vá ro si El lá tá si és Gaz da sá gi Szol gá lat aján la ti fel hí vá - sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (vá ros há za épületében vég zen dõ bel sõ ve gyes kar ban tar tá si mun kák ja nu ár 1-jé tõl jú ni us 30-ig K. É /2005) He ves Me gyei Ön kor mány zat Mark hot Fe renc Kór - ház-ren de lõ in té zet aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in - dí tá sá ra (rönt gen fil mek és az elõ hí vás hoz szükséges vegy sze rek szál lí tá sa K. É /2005) HUNGALU-SERVICE Ingatlan Üzemeltetési és Szolgál ta tó Kft. aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (Új pesti rak part sz. alat ti iro da ház takarítása K. É /2005) Ka dar kút Vá ros Ön kor mány za ta aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (hi tel K. É /2005) MÁV Kór ház és Ren de lõ in té zet, Szolnok aján la ti fel - hívása nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (biomechanikai la - boratórium ult ra hang bá zi sú, on-li ne ak tív markeres moz gás vizs gá ló mé rõ rend szer mû szer ál lo mánya, mûköd te tõ szoft verei és ki egé szí tõ ele mei K. É /2005) MÁV Zrt. aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (klf. csi szo ló anya gok szál lí tá sa K. É /2005) Veszp ré mi Egye tem aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg - in dí tá sá ra (a veszp ré mi és a keszt he lyi cam pu son HEFOP-támogatásból meg va ló su ló fel újí tá si kivitele - zé si mun kák K. É /2005) Za la Me gyei Ön kor mány zat aján la ti fel hí vá sa nyílt el já - rás meg in dí tá sá ra (nagy tel je sít mé nyû hor doz ha tó echo kar di og ra fi ás ké szü lék be szer zé se K. É /2005) EGYÉB KÖZLEMÉNYEK Tájékoztató az eljárás eredményérõl Ál la mi Au tó pá lya Ke ze lõ Zrt. tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (M1 sza lag kor lát/2005 K. É /2005) Ásott ha lom Köz ség Ön kor mány za ta tá jé koz ta tó ja az el - já rás ered mé nyé rõl (Ásott ha lom, 0578 hrsz.-ú me zõ - gaz da sá gi út épí té se K. É /2005) Budapest Fõváros XIII. Kerületi Önkormányzat tájékoz - ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl [nyí lás zá rók cse ré je (Tü - zér u. 62. óvo da, Tü zér u Ber ze vicz ky Gi zel la Általános Iskola, Hegedûs Gyula u bölcsõde) K. É /2005] Budapesti Elektromos Mûvek Rt. tájékoztatója az eljárás ered mé nyé rõl (3 db nagy/közép feszültségû transzfor - má tor fel újí tá sa K. É /2005) Bu da pes ti Táv hõ szol gál ta tó Rt. tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (távfûtési aknák, alagutak, térszint fe - letti távvezetékek szakipari felújítási munkái Buda - pest te rü le tén: 1. rész aján lat: táv fû tõ ak nák fö dém cse - ré je 13 ak ná ban 2. rész aján lat: táv fû tõ ak nák lebúvó - cseréje 100 aknafedlap K. É /2005) Dus nok Köz ség Ön kor mány za ta tá jé koz ta tó ja az el já - rás ered mé nyé rõl (in for ma ti kai esz kö zök be szer zé se K. É /2005) Eötvös Loránd Tudományegyetem tájékoztatója az eljá - rás ered mé nyé rõl (my SAP ERP szoft ver rend szer HR-moduljának bevezetése, és annak folyamatos jog - sza bá lyi követése K. É /2005) Fé nyes lit ke Ön kor mány za ta tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (Ci vil Tér Kö zös sé gi Ház ki ala kí tása, meg lé võ épü let át ala kí tá sa, fel újí tá sa K. É /2005) Fõvárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház tájé - koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl [stent be szer zés (BZSK-53) K. É /2005] Hon vé del mi Mi nisz té rium Be szer zé si és Biz ton sá gi Be - ru há zá si Hi va tal tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (tolmácsolási, fordítási és lektorálási szakfeladatok ellátása K. É /2005) Hon vé del mi Mi nisz té rium Be szer zé si és Biz ton sá gi Be - ru há zá si Hi va tal tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl [a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség objektumainak élõerõs õrzés-védelme (22020/04-90/69) K. É /2005] Hon vé del mi Mi nisz té rium Be szer zé si és Biz ton sá gi Be - ru há zá si Hi va tal tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl [ISO 20-as kon té ner be szer zé se (el já rásazo no sí tó: 15140/05-10/41) K. É /2005] Humán-Jövõ 2000 Egészségmegõrzõ és Oktatási Kht. tá - jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (tabáni tenisz centrum ingatlan bérleti jogának megszerzése K. É /2005) Je ans Club Kft. tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (az ajánlatkérõ 415 fõ dolgozójának képzése K. É /2005) Ka lo csa Vá ros Ön kor mány za ta tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (kór ház ré szé re rönt gen be ren de zés be - szer zé se K. É /2005) Mar ton vá sár Vá ros Ön kor mány za ta tá jé koz ta tó ja az el já - rás ered mé nyé rõl (meglévõ óvoda bõvítése foglalkoztatókkal, üzemképes állapotú kialakítás 540 m 2, szer ke - zetkész állapotú fõzõkonyha-étterem 668 m 2 K. É /2005) Me gyei Re u ma Kór ház, Mezõkövesd tá jé koz ta tó ja az el - já rás ered mé nyé rõl (meg lé võ épü le tek re konst ruk ci ó - ja, bõ ví té se K. É /2005) Mi nisz ter el nö ki Hi va tal tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé - nyérõl (a október 23-i nemzeti ünnep központi ál lam i ren dez vé nye i nek meg szer ve zé se és le bo nyo lí - tá sa K. É /2005)

4 41044 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. XI. 11.) 130. szám Pe tõ fi Sán dor Ál ta lá nos Is ko la és Di ák ott hon, Nagykõ - rös tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (áru be szer - zés/05/nagy kõ rös K. É /2005) Pi lis vö rös vár Vá ros Ön kor mány za ta tá jé koz ta tó ja az el - já rás ered mé nyé rõl [Pi lis vö rös vár út épí tés 2005 (1710 m hosszú) K. É /2005] Püspökladány Város Önkormányzata tájékoztatója az eljárás eredményérõl (önkormányzati infrastruktúrafejlesztési hitelprogramban hosszú lejáratú hitel K. É /2005) Rend õr tisz ti Fõ is ko la tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé - nyé rõl (az aján lat ké rõ kony há ja és bü fé je ré szé re élel - mi szer és egyéb áru szál lí tá sa K. É /2005) Sváb he gyi Ál la mi Gyer mek gyógy in té zet tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (aján lat ké rõ õr zés-védelme K. É /2005) Sza bolcs-szat már-be reg Me gyei Ál la mi Köz út ke ze lõ Kht. tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (országos közutakon 7 útszakaszon burkolatfenntartási mun - kák K. É /2005) Sze ged Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta tá jé koz ta tó - ja az el já rás ered mé nyé rõl (in teg rált e-ön kor mányzati rend szer fej lesz té se K. É /2005) Ti sza te lek Köz ség Ön kor mány za ta tá jé koz ta tó ja az el já - rás ered mé nyé rõl (Ti sza te lek, Vas me gyer, Besz te rec és Ti sza rád te le pü lé si fo lyé kony hul la dék-ke ze lõ telep épí t ése K. É /2005) Vám- és Pénz ügy õr ség tá jé koz ta tó ja az el já rás ered - ményérõl (M1 au tó pá lya He gyes ha lom ha tárátkelõ - hely ki lé põol da li au tó busz sáv út felújítása K. É /2005) Zug lói Va gyon ke ze lõ Rt. tá jé koz ta tó ja az el já rás ered - mé nyé rõl (Bu da pest XIV. ke rü let, Ró zsa völgyi tér alat ti in gat la non 54 la ká sos la kó épü let kivitelezési munkái K. É /2005) Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl Nem ze ti Au tó pá lya Rt. tá jé koz ta tó ja a rész vé te li sza kasz ered mé nyé rõl (M6-os au tó pá lya Szek szárd Bóly és M60-as au tó pá lya Bóly Szent lõ rinc kö zöt ti szakaszá - nak meg épí té sé re és üze mel te tés re szóló kon cesszi ós pá lyá zat elõ ké szí té sé hez kap cso ló dó mû sza ki tanácsadói feladatok K. É /2005) Veszp rém Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta tá jé koz - ta tó ja a rész vé te li sza kasz ered mé nyé rõl ( Ft össze gü ön kor mány za ti be ru há zá si hi tel folyósitása aján lat ké rõ részére K. É /2005) Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl Ajak Nagy köz ség Ön kor mány za ta tá jé koz ta tó ja a szer - zõ dés tel je sí té sé rõl [Haj nal út AMK meg lé võ 800 ada - gos kony ha (kb. 350 m 2 ) tel jes fel újí tá sa és já ru lé kos mun kái: bur ko lat cse re, épü let gé pé sze ti, vil la mos fel - újí tá sa K. É /2005] Ba ja Vá ros Ön kor mány za ta tá jé koz ta tó ja a szer zõ dés tel - je sí té sé rõl (Türr Ist ván Gaz da sá gi Szak kö zépiskola te tõ tér-be épí té se K. É /2005) Baja Város Önkormányzata tájékoztatója a szerzõdés teljesítésérõl (Türr István Gazdasági Szakközépiskola ré - szére számítástechnikai eszközök beszerzése K. É /2005) Ba ja Vá ros Ön kor mány za ta tá jé koz ta tó ja a szer zõ dés tel - je sí té sé rõl (Türr István Gazdasági Szakközépiskola te tõ tér-be épí té se ki egé szí tõ mun kái: vil lám vé del mi hálózat átépítése, lépcsõházi ablakok motorikus mûködtetése K. É /2005) Ba la ton sze pezd Köz ség Ön kor mány za ta tá jé koz ta tó ja a szer zõ dés tel je sí té sé rõl (Honvéd u. burkolatfelújítási mun kái K. É /2005) Ba la ton sze pezd Köz ség Ön kor mány za ta tá jé koz ta tó ja a szer zõ dés tel je sí té sé rõl (Honvéd u. burkolatmarási mun kái K. É /2005) Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilván - tar tó és Vá lasz tá si Hi va tal tá jé koz ta tó ja a szer zõ dés tel je - sí té sé rõl (A okmányvédelmi kategóriába sorolt ma - gyar igazolvány és magyar hozzátartozói igazolvány változatlan mûszaki kialakítással történõ, a meglévõ ok mány vé del mi rendszerterveknek megfelelõ után - gyártása K. É /2005) Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat tájékoz - ta tó ja a szer zõ dés tel je sí té sé rõl (Budapest XVI. kerület, Ba tsá nyi ut ca Met ró ut ca ke resz te zõ dés ben jel zõ lám - pás cso mó pont kiépítése K. É /2005) Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat tájékoz - ta tó ja a szer zõ dés tel je sí té sé rõl (korlátozott sebességû öve ze tek ter ve zé se K. É /2005) Bu da pest-zug ló Ön kor mány za ta tá jé koz ta tó ja a szer zõ - dés tel je sí té sé rõl (la pos te tõ-fel újí tá si mun ká la tok ki vi - te le zé se K. É /2005) Bu da pes ti Elekt ro mos Mû vek Rt. tá jé koz ta tó ja a szer zõ - dés tel je sí té sé rõl (Dunavarsány 120/20 kv-os alállo - más komplett építészeti és villamos technológiai ter - ve zé se és kivitelezése K. É /2005) Budapesti Távhõszolgáltató Rt. tájékoztatója a szerzõdés tel je sí té sé rõl [szolgáltatói hõközpontok szétválasztásával kapcsolatos, hõközpontok technológiai szerelése (XXI., Óvoda u. 1 8.) K. É /2005] Budapesti Távhõszolgáltató Rt. tájékoztatója a szerzõdés tel je sí té sé rõl [szolgáltatói hõközpontok szétválasztásával kapcsolatos, hõközpontok technológiai szerelése (XIX., Széchenyi u. 16.) K. É /2005] Budapesti Távhõszolgáltató Rt. tájékoztatója a szerzõdés tel je sí té sé rõl [szolgáltatói hõközpontok szétválasztásával kapcsolatos, hõközpontok technológiai szerelése (XI., Vin cel lér u. 16.) K. É /2005] Budapesti Távhõszolgáltató Rt. tájékoztatója a szerzõdés tel je sí té sé rõl [szolgáltatói hõközpontok szétválasztásával kapcsolatos, hõközpontok technológiai szerelése (III., Lu kács Gy. u. 1 3.) K. É /2005] Budapesti Távhõszolgáltató Rt. tájékoztatója a szerzõdés tel je sí té sé rõl (szolgáltatói hõközpontok szétválasztása: XXI., Ady End re út K. É /2005) Budapesti Távhõszolgáltató Rt. tájékoztatója a szerzõdés tel je sí té sé rõl (szolgáltatói hõközpontok szétválasztása: XI., Nesz mé lyi út K. É /2005) Budapesti Távhõszolgáltató Rt. tájékoztatója a szerzõdés tel je sí té sé rõl (szolgáltatói hõközpontok szétválasztása: IX., Nap fény utca 1. K. É /2005) Budapesti Távhõszolgáltató Rt. tájékoztatója a szerzõdés tel je sí té sé rõl (szolgáltatói hõközpontok szétválasztása: XXI., Ma kád utca 2. K. É /2005)

5 130. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. XI. 11.) Bu da pes ti Táv hõ szol gál ta tó Rt. tá jé koz ta tó ja a szerzõdés tel je sí té sé rõl (szol gál ta tói hõ köz pon tok szét választása: X., Má di ut ca K. É /2005) Bu da pes ti Táv hõ szol gál ta tó Rt. tá jé koz ta tó ja a szerzõdés tel je sí té sé rõl (szol gál ta tói hõ köz pon tok szét választása: X., Má di ut ca 157. K. É /2005) Bu da pes ti Táv hõ szol gál ta tó Rt. tá jé koz ta tó ja a szerzõdés tel je sí té sé rõl (szol gál ta tói hõ köz pon tok szét választása: XI., Ig mán di utca 33. K. É /2005) Bu da pes ti Táv hõ szol gál ta tó Rt. tá jé koz ta tó ja a szerzõdés tel je sí té sé rõl (szol gál ta tói hõ köz pon tok szét választása: XIX., De ák Fe renc u. 5. K. É /2005) Bu da pes ti Táv hõ szol gál ta tó Rt. tá jé koz ta tó ja a szerzõdés tel je sí té sé rõl (szol gál ta tói hõ köz pon tok szét választása: III., Am fi te át rum u. 21. K. É /2005) Bu da pes ti Táv hõ szol gál ta tó Rt. tá jé koz ta tó ja a szerzõdés tel je sí té sé rõl (szol gál ta tói hõ köz pon tok szét választása: XI., Té té nyi út 29. K. É /2005) Bu da pes ti Táv hõ szol gál ta tó Rt. tá jé koz ta tó ja a szerzõdés tel je sí té sé rõl (szol gál ta tói hõ köz pont szét választása: IV., Er zsé bet u K. É /2005) Bu da pes ti Táv hõ szol gál ta tó Rt. tá jé koz ta tó ja a szerzõdés tel je sí té sé rõl (szol gál ta tói hõ köz pon tok szét választása: XIX., Nagy sán dor J. u K. É /2005) Bu da pes ti Táv hõ szol gál ta tó Rt. tá jé koz ta tó ja a szerzõdés tel je sí té sé rõl (szol gál ta tói hõ köz pon tok szét választása: IV., Szép pa tak u K. É /2005) Bu da pes ti Táv hõ szol gál ta tó Rt. tá jé koz ta tó ja a szerzõdés tel je sí té sé rõl (szol gál ta tói hõ köz pon tok szét választása: XVI II., La ka tos út 5/E K. É /2005) Bu da pes ti Táv hõ szol gál ta tó Rt. tá jé koz ta tó ja a szerzõdés tel je sí té sé rõl (szol gál ta tói hõ köz pon tok szét választása: XIX., Ko sár fo nó u K. É /2005) Fal ler Je nõ Szak kép zõ Is ko la és Kol lé gi um tá jé koz ta tó ja a szer zõ dés tel je sí té sé rõl (1 db csõ haj lí tó, 1 db prés - szer szám, 2 db nyo ma ték kulcs, 1 db csõ fagyasztó K. É /2005) Fal ler Je nõ Szak kép zõ Is ko la és Kol lé gi um tá jé koz ta tó ja a szer zõ dés tel je sí té sé rõl (9 db szá mí tó gép, 8 db mo ni - tor, 1 db Switch port, 2 db no te bo ok, 4 db nyom ta tó, 2 db szken ner, 5 db írás ve tí tõ, 1 db in ter ak tív tábla K. É /2005) Fal ler Je nõ Szak kép zõ Is ko la és Kol lé gi um tá jé koz ta tó ja a szer zõ dés tel je sí té sé rõl (10 db sa rok csi szo ló, 3 db fú - ró-vé sõ ka la pács, 9 db fú ró ka la pács, 3 db porszívó K. É /2005) Haj dú-bi har Me gyei Ön kor mány zat Ke né zy Gyula Kórház-Ren de lõ in té zet tá jé koz ta tó ja a szer zõ dés tel je sí té sé - rõl (1 db EKG-ké szü lék K. É /2005) I. Kerületi Házgondnoksági Kft. tájékoztatója a szerzõdés teljesítésérõl (Batthyány Lajos Általános Iskola leány- WC felújítása és elektromos szerelési munkák K. É /2005) Jász-Nagy kun-szol nok Me gyei Ön kor mány zat tájékoz - ta tó ja a szer zõ dés tel je sí té sé rõl (az aján lat ké rõ székháza konyhatechnológiai korszerûsítésének építési mun - kálatai K. É /2005) Jel ky And rás Szak kép zõ Is ko la, Alap fo kú Mûvészetok - ta tá si In téz mény, Kol lé gi um és Pe da gó gi ai Szak szol gá lat tá jé koz ta tó ja a szer zõ dés tel je sí té sé rõl (szá mí tás tech ni - kai alkatrészek be szer zé se K. É /2005) Jó zsef vá ro si Ön kor mány zat tá jé koz ta tó ja a szer zõ dés tel je sí té sé rõl (Prá ter u. 25., Prá ter u. 27., Fu tó u. 39., Vaj da hu nyad u. 40. épü let el bon tá sa K. É /2005) Jó zsef vá ro si Ön kor mány zat tá jé koz ta tó ja a szer zõ dés tel je sí té sé rõl (Vajdahunyad u. 44., Vajdahunyad u. 46., Vaj da hu nyad u. 54. épület el bon tá sa K. É /2005) Ka lo csa Vá ros Ön kor mány za ta tá jé koz ta tó ja a szer zõ dés tel je sí té sé rõl (6 db számítógép-konfiguráció, 4 db 17'' monitor, 1 db 19'' monitor, 2 db mátrixnyomtató be - szer zé se K. É /2005) Ka pos vá ri Egye tem tá jé koz ta tó ja a szer zõ dés tel je sí té sé - rõl (Ka pos vár, Kos suth u szám alat ti tár sas ház tu laj don jo gá nak meg szer zé se K. É /2005) Kodolányi János Fõiskola, Székesfehérvár tájékoztatója a szerzõdés teljesítésérõl (számítógépes szoftver K. É /2005) Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat tá jé koz ta tó ja a szer zõ - dés tel je sí té sé rõl (oszcilloszkóp szállítása K. É /2005) Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat tá jé koz ta tó ja a szer zõ - dés tel je sí té sé rõl (általános laboratóriumi készülékek és esz kö zök beszerzése K. É /2005) Paks, Rajk László u társasház tájékoztatója a szerzõdés teljesítésérõl (energiatakarékos felújítási, korszerûsítési munkáinak kivitelezése K. É /2005) Páz mány Pé ter Ka to li kus Egye tem Rek to ri Hi va tala tá jé - koz ta tó ja a szer zõ dés tel je sí té sé rõl (az ajánlatkérõ terü - letén lévõ Iustineum oktatási épület felújítása és bõvítése K. É /2005) Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kol lé gi um tá jé koz ta tó ja a szer zõ dés tel je sí té sé rõl (1 db Xe rox Do cu Co lor 3535 di gi tá lis nyo mó gép és a hoz zá tar to zó Creo Spire CXP RIP K. É /2005) Szociális Szolgáltató Intézmény Gyöngyvirág Napközi Otthon, Budapest tájékoztatója a szerzõdés teljesítésérõl (az ajánlatkérõ épületének részleges belsõ átalakítása K. É /2005) Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság tájékozta - tó ja a szer zõ dés tel je sí té sé rõl (47. sz. deb re cen sze ge di má sod ren dû fõ út és a 447. sz. Oros - háza elkerülõ út km-szelvények közötti szakaszainak 11,5 t-s burkolatmegerõsítés tervezésé - hez szükséges teherbírási vizsgálat elvégzése 93,307 km hosszon K. É /2005) Vész tõ Vá ros Ön kor mány za ta tá jé koz ta tó ja a szer zõ dés tel je sí té sé rõl (ké zi szer szá mok és vé dõ fel sze re lé sek be - szer zé se 739 db K. É /2005) Vész tõ Vá ros Ön kor mány za ta tá jé koz ta tó ja a szer zõ dés tel je sí té sé rõl [motoros kisgépek (23 db) eszközbeszerzé se K. É /2005] Vész tõ Vá ros Ön kor mány za ta tá jé koz ta tó ja a szer zõ dés tel je sí té sé rõl (181 db fej lesz tés hez szük sé ges esz köz K. É /2005) Vész tõ Vá ros Ön kor mány za ta tá jé koz ta tó ja a szer zõ dés tel je sí té sé rõl (böl csõ dei esz kö zök és be ren de zé sek esz - köz be szer zé se I. 552 db fej lesz tés hez szük sé ges eszköz K. É /2005) Vész tõ Vá ros Ön kor mány za ta tá jé koz ta tó ja a szer zõ - dés tel je sí té sé rõl (bölcsõdeépület felújítási munkálatai Ko ssuth u. 62. K. É /2005)

6 41046 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. XI. 11.) 130. szám Za la lö võ Vá ros Ön kor mány za ta tá jé koz ta tó ja a szer zõ - dés tel je sí té sé rõl (Ege rá gi út ki épí té se K. É /2005) Zi la Ká vé ház Ven dég lá tó Kft., Budapest tá jé koz ta tó ja a szer zõ dés tel je sí té sé rõl (1 db cso ko lá dé tem peráló gép már tó sza lag gal K. É /2005) Tájékoztató a szerzõdés módosításáról Bu da pes ti Táv hõ szol gál ta tó Rt. tá jé koz ta tó ja a szerzõdés mó do sí tá sá ról [szol gál ta tói hõ köz pon tok szétválasztásá val kap cso la tos, hõ köz pon tok tech no ló gi ai szerelése (XXI., Nap u ) K. É /2005] Bu da pes ti Táv hõ szol gál ta tó Rt. tá jé koz ta tó ja a szerzõdés mó do sí tá sá ról [szol gál ta tói hõ köz pon tok szétválasztásá val kap cso la tos, hõ köz pon tok tech no ló gi ai szerelése (XX., Attila u. 18.) K. É /2005] Bu da pes ti Táv hõ szol gál ta tó Rt. tá jé koz ta tó ja a szerzõdés mó do sí tá sá ról [szol gál ta tói hõ köz pon tok szétválasztásá val kap cso la tos, hõ köz pon tok tech no ló gi ai szerelése (XIX., Nagy sán dor J. u ) K. É /2005] Bu da pes ti Táv hõ szol gál ta tó Rt. tá jé koz ta tó ja a szerzõdés mó do sí tá sá ról [szol gál ta tói hõ köz pon tok szétválasztásá val kap cso la tos, hõ köz pon tok tech no ló gi ai szerelése (XI., Lágy má nyo si u. 14/A) K. É /2005] Bu da pes ti Táv hõ szol gál ta tó Rt. tá jé koz ta tó ja a szerzõdés mó do sí tá sá ról [szol gál ta tói hõ köz pon tok szétválasztásá val kap cso la tos, hõ köz pon tok tech no ló gi ai szerelése (IX., Csengettyû u. 16.) K. É /2005] Bu da pes ti Táv hõ szol gál ta tó Rt. tá jé koz ta tó ja a szerzõdés mó do sí tá sá ról [szol gál ta tói hõ köz pon tok szétválasztásá val kap cso la tos, hõ köz pon tok tech no ló gi ai szerelése (IX., Börzsönyi u. 3.) K. É /2005] Bu da pes ti Táv hõ szol gál ta tó Rt. tá jé koz ta tó ja a szerzõdés mó do sí tá sá ról [szol gál ta tói hõ köz pon tok szétválasztásá val kap cso la tos, hõ köz pon tok tech no ló gi ai szerelése (IV., Szép pa tak u ) K. É /2005] NYÍR SU LI Nyír egy há zi Sport szol gál ta tó Kht. tá jé koz ta - tó ja a szer zõ dés mó do sí tá sá ról (a vá ro si sta di onban mûfü ves pá lya meg va ló sí tá sa K. É /2005) Bányavagyon-hasznosító Kht. helyesbítése (a Köz be - szerzési Értesítõ október 28-i, 125. számában, K. É /2005 szá mon meg je lent rész vé te li fel hí - vás he lyes bí té se K. É /2005) Hon vé del mi Mi nisz té rium Be szer zé si és Biz ton sá gi Be - ru há zá si Hi va tal he lyes bí té se (a Köz be szer zé si Ér te sí tõ ok tó ber 28-i, 125. szá má ban, K. É /2005 szá mon meg je lent egy sze rû el já rás aján lat té te li fel hí - vá sa he lyes bí té se K. É /2005) Módosítás Dombóvár Város Önkormányzata módosítása (fejlesztõköz pont ki ala kí tá sa K. É /2005) Szegedi Tudományegyetem módosítása (a Köz be szer - zé si Ér te sí tõ ok tó ber 10-i, 117. számá ban, K. É /2005 szá mon meg je lent aján la ti fel hí vás mó - do sí tá sa K. É /2005) Vissza vo nás Pé csi Tu do mány egye tem vissza vo ná sa (a Köz be szer zé - si Ér te sí tõ 119. szá má ban, ok tó ber 14-én K. É /2005 szám alatt meg je lent aján la ti fel hí vás vissza vo ná sa K. É /2005) Éves statisztikai összegezés GW-Bor sod víz Kft. éves sta tisz ti kai össze ge zé se (2004. éves sta tisz ti kai össze ge zés K. É /2005) A KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG HATÁROZATAI Összegezés az egyszerû közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról Me lin da tár sas ház össze ge zé se az egy sze rû köz - be szer zé si el já rás ban az aján la tok el bí rá lá sá ról (ener gia - takarékosságot célzó nyílászárók cseréje K. É /2005) He lyes bí tés Állami Autópálya Kezelõ Zrt. helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ november 7-i, 128. számában, K. É /2005 számon megjelent egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása helyesbítése K. É /2005) Bu da pest XVI II. Ke r. Pest szent lõ rinc-pest szen tim re Ön - kor mány za ta he lyes bí té se (a Köz be szer zé si Ér te sí tõ ok tó ber 28-i, 125. szá má ban, K. É /2005 szá mon meg je lent egy sze rû el já rás aján la ttételi fel hí - vá sa he lyes bí té se K. É /2005) Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság ha tá ro za ta (a Damovo Hungária Kommunikációs Kft. jogorvoslati kérelme a Budapest-Hegyvidék XII. Ke - rületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala közbe - szer zé si eljárása ellen K. É /2005) Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság ha tá ro za ta (az In ter Net Ker Kft. jog or vos la ti ké rel me a Csepel-sziget Mûszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kol lé gi um köz be szez ré si eljárása ellen K. É /2005) Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (a SWIETELSKY Építõipari Korlátolt Fele - lõsségû Társaság jogorvoslati kérelme Gávavencsellõ Nagyközség Önkormányzata közbeszerzési eljárása ellen K. É /2005) Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság ha tá ro za ta (az ELEKTA GmbH jogorvoslati kérelme a Vas Me gye és Szom bat hely Me gyei Jo gú Vá ros Mar - kusovszky Kórháza Egyetemi Oktató Kórház közbe - szer zé si eljárása ellen K. É /2005)

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

19. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 250, Ft. Oldal

19. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 250, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök 19. szám Ára: 250, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2008. (II. 7.) Korm. r. A Kor mány nak a köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek kel össze

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben