A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA Éves elõfizetési díj Ft Ára: 4710 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. XI. ÉVFOLYAM 130. SZÁM NOVEMBER 11. TARTALOM A Köz be szer zé sek Ta ná csa pá lyá za ti hir det mé nye A Köz be szer zé sek Ta ná csa köz le mé nye a hi va ta los köz - be szer zé si ta nács adók név jegy zé ké be fel vett hi va ta los köz be szer zé si tanácsadó(k)ról HIRDETMÉNYEK Az Euró pai Unió Hi va ta los Lap já ba köz zé té tel re meg kül dött, a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hirdetmények Aján la ti fel hí vás nyílt el já rás meg in dí tá sá ra Ál la mi Au tó pá lya Ke ze lõ Zrt. aján la ti fel hí vá sa nyílt el - já rás meg in dí tá sá ra (kommunális hulladék szállítása K. É /2005) BTH Bu da pes ti Tu risz ti kai Szol gál ta tó Kht. aján la ti fel - hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (Budapest kártya, prospektus, szórólapok, City map, Guide prospektu - sok nyomdai munkálatainak elvégzése K. É /2005) Fõ vá ro si Csa tor ná zá si Mû vek Rt. aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (on-li ne mû szer be szer zé se K. É /2005) Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet ajánlati fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (hemodinamikai és an gi og rá fi ás, va la mint elekt ro fi zi o ló gi ai és rádió - frek ven ci ás ab lá ci ós anya gok be szer zé se a felnõtt - ellátásra K. É /2005) Haj dú-bi har Me gyei Ön kor mány zat Ke né zy Gyula Kórház-Ren de lõ in té zet aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in - dí tá sá ra (hús, húskészítmények beszerzése K. É /2005) Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Kenézy Gyula Kórház-Ren de lõ in té zet aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in - dí tá sá ra (te j, tej ter mé kek be szer zé se K. É /2005) Hévízgyógyfürdõ és Szent András Reumakórház Kht. aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (hé ví zi tó - fürdõ rekonstrukciója II/A. ütemének helyszíni ki - vitelezése K. É /2005) Hon vé del mi Mi nisz té rium Be szer zé si és Biz ton sá gi Be - ru há zá si Hi va tal aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí - tá sá ra (informatikai rendszer teljes átvilágítása a Ma - gyar Hon véd ség nél és a Hon vé del mi Miniszté rium - ban K. É /2005) Jó zsef vá ro si Egész ség ügyi Szol gá lat aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (étkezési utalvány K. É /2005) Ma gyar Pos ta Rt. aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí - tá sá ra (hagyományos pénztárgépek szállítása K. É /2005) Nem ze ti Ka tasz te ri Prog ram Kht. aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra [Veszp rém me gye te le pü lé se i nek bel te rü le ti és kü lön le ges kül te rü le ti (zárt ker ti) nyil - ván tar tá si tér ké pe i rõl vek to ros di gi tá lis tér kép elõ - állítása K. É /2005] Nem ze ti Ka tasz te ri Prog ram Kht. aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra [Ba ra nya me gye te le pü lé se i nek bel te rü le ti és kü lön le ges kül te rü le ti (zárt ker ti) nyil - ván tar tá si tér ké pe i rõl vek to ros di gi tá lis tér kép elõ - állítása K. É /2005] Szakorvosi Rendelõintézet, Szigetszentmiklós ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (laboratórumi reagen - sek, vegyszerek, vérvételi csövek, tartozékok K. É /2005) VESZ Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kht. aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (egész ség ügyi in téz mé nyi ta - karítás, portaszolgálat, zöldfelület és kültéri karbantartás, és fertõtlenítõ mosás szolgáltatások K. É /2005)

2 41042 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. XI. 11.) 130. szám Ajánlati felhívás egyes ágazatokban Mát ra Vo lán Au tó busz-köz le ke dé si Rt. aján la ti felhívása egyes ága za tok ban (au tó busz já ra tok al vál lal kozásban tör té nõ üze mel te té se K. É /2005) Részvételi felhívás egyes ágazatokban Fõ vá ro si Víz mû vek Rt. rész vé te li fel hí vá sa egyes ága za - tok ban (vil la mos ener gia tel jes el lá tás ala pú szerzõdés ke re té ben tör té nõ szál lí tá sa K. É /2005) Tisza Volán Közlekedési és Szolgáltató Rt. részvételi felhívása egyes ágazatokban (helyközi menetrend szerinti autóbuszos személyszállítás alvállalkozásban történõ üze mel te té se K. É /2005) Elõzetes összesített tájékoztató Bé kés Me gyei Tü dõ kór ház elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta - tó ja (Bé kés Me gyei Tü dõ kór ház és Tü dõ gon dozó terü - le tén, nap i, he ti és nagy ta ka rí tá si fel ada tok ellátása K. É /2005) Ge menc Vo lán Au tó busz-köz le ke dé si Rt. elõ ze tes össze - sí tett tá jé koz ta tó ja (11 db me net rend sze rin ti sze mély - szállítási feladatcsoport ellátása autóbusszal K. É /2005) Or szá gos Gyógy in té ze ti Köz pont elõ ze tes össze sí tett tá - jé koz ta tó ja (laboratóriumi reagensek K. É /2005) Veszprém Megyei Önkormányzat elõzetes összesített tájékoztatója [orvostechnológiai eszközök (sugárterápiás és sugárfizikai eszközök) beszerzése, valamint onkoterápiás központ elhelyezéséhez szükséges épület kialakí - tá sa K. É /2005] Mó do sí tás Kis al föld Vo lán Köz le ke dé si Rt. mó do sí tá sa (az Euró - pai Unió Hi va ta los Lap já hoz K. É /2005 szám alatt ok tó ber 14-én fel adott aján la ti fel hí vás mó do sí tá sa K. É /2005) MÁV Rt. Ve zér igaz ga tó ság EU Prog ram Igaz ga tó ság mó do sí tá sa (K. É /2005 szá mon az Euró pai Unió Hi va ta los Lap já nak szep tem ber 1-jén fel - adott aján la ti fel hí vá sá nak mó do sí tá sa K. É /2005) Som ló Vo lán Rt. mó do sí tá sa (au tó busz já ra tok alvállal - ko zás ban tör té nõ üze mel te té se K. É /2005) Vissza vo nás Budapest Fõváros Belváros-Lipótváros V. Kerületi Önkormányzat módosítása (Budapest V. kerületének kezelésében levõ járdafelületek és kijelölt területek takarítása tárgyú ajánlati felhívás visszavonása K. É /2005) Nemzeti Autópálya Rt. módosítása (az Euró pai Unió Hi va ta los Lap já hoz szep tem ber 21-én, K. É /2005 szá mon meg kül dött aján la ti fel hí vás mó - do sí tá sa K. É /2005) Nemzeti Autópálya Rt. módosítása (az Euró pai Unió Hi va ta los Lap já hoz szep tem ber 21-én, K. É /2005 szá mon meg kül dött aján la ti fel hí vás mó - do sí tá sa K. É /2005) A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása Fel sõ örs Köz ség Ön kor mány zata egy sze rû sí tett el já rás aján la ti fel hí vá sa (köz ét kez te tés K. É /2005) Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ egyszerûsített el já rás aján la ti fel hí vá sa (munkaerõ-piaci szolgáltatás nyúj tá sa össze sen: 1664 fõ 35% ré szé re K. É /2005) Somogy Megyei Munkaügyi Központ egyszerûsített el - já rás aján la ti fel hí vá sa (men to ri há ló zat mû köd te té se, mun ka vál la lá si és pszi cho ló gi ai ta nács adás el lá tá sa So mogy megye területén K. É /2005) Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása Be reg da róc Köz ség Ön kor mány za ta egy sze rû el já rás aján lat té te li fel hí vá sa (egész ség ügyi cent rum felsze - reléseinek, be ren de zé se i nek be szer zé se K. É /2005) Ká lóz Köz ség Ön kor mány za ta egy sze rû el já rás aján lat - té te li fel hí vá sa (Ká loz, Idõ sek Ott ho na fel újí tá si mun - kái K. É /2005) Kecs ke mét Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta egy sze - rû el já rás aján lat té te li fel hí vá sa (te le pü lés ren de zé si terv kar ban tar tá sa K. É /2005) Orosz lány Vá ros Ön kor mány za ta egy sze rû el já rás aján - lat té te li fel hí vá sa (Orosz lány vá ros bel te rü le tén szi lárd burkolatú közutak burkolatfelújítása K. É /2005) Száz ha lom bat ta Vá ros Ön kor mány za ta egy sze rû el já rás aján lat té te li fel hí vá sa [zöld fe lü let-ren de zé si és csa pa - dékvíz-elvezetési munkák (Tóth L. Bolyai J. u. között park épí tés) K. É /2005] Za la eger szeg Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta egy - sze rû el já rás aján lat té te li fel hí vá sa (ját szó te rek fej lesz - té se K. É /2005) Aján la ti fel hí vás nyílt el já rás meg in dí tá sá ra Al só fo kú Ok ta tá si In téz mé nyek Gond nok sá ga Ár pád Ve zér Úti Ált. és Szak kép zõ Isk. aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (1400 adagos iskolai konyha tel - jes élel mi szer-be szer zé se K. É /2005) Budapest Fõváros XIII. Kerületi Önkormányzat ajánlati fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (Ve len ce, Szé che - nyi út 13. szám alat ti gyer mek- és if jú sá gi tá bor te rü - letén 90 fõs szállásépület kialakítása és környezetrendezése K. É /2005)

3 130. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. XI. 11.) Bu da pest Fõ vá ros XI II. Ke rü leti Ön kor mány zat ajánlati fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (Nõ vér u alat ti Né meth Lász ló Gim ná zi um fel újí tá sa V. ütem K. É /2005) Bu da vá ri Ön kor mány zat aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (aján lat ké rõ ke ze lé sé ben lé võ köz út há - ló zat te rü le tén út épí té si, jár da- és tám falát épí té si ki - vi te le zé si mun kák K. É /2005) De ve cser Vá ros Ön kor mány za ta aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (élel mi szer-alap anya gok szállí - tása K. É /2005) Du na Men ti Re gi o ná lis Víz mû Rt. aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (üzem anyag be szer zé se K. É /2005) Észak-du nán tú li Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igazgató - ság aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (biz ton - ság tech ni kai fel ada tok el lá tá sa K. É /2005) Fo nyó di Vá ros üze mel te té si Szer ve zet aján la ti felhí - vása nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (Fo nyód vá ros közterü - le tei fû nyí rá si mun ká la ta i nak el vég zé se K. É /2005) Fõ vá ro si El lá tá si és Gaz da sá gi Szol gá lat aján la ti fel hí vá - sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (vá ros há za épületében vég zen dõ bel sõ ve gyes kar ban tar tá si mun kák ja nu ár 1-jé tõl jú ni us 30-ig K. É /2005) He ves Me gyei Ön kor mány zat Mark hot Fe renc Kór - ház-ren de lõ in té zet aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in - dí tá sá ra (rönt gen fil mek és az elõ hí vás hoz szükséges vegy sze rek szál lí tá sa K. É /2005) HUNGALU-SERVICE Ingatlan Üzemeltetési és Szolgál ta tó Kft. aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (Új pesti rak part sz. alat ti iro da ház takarítása K. É /2005) Ka dar kút Vá ros Ön kor mány za ta aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (hi tel K. É /2005) MÁV Kór ház és Ren de lõ in té zet, Szolnok aján la ti fel - hívása nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (biomechanikai la - boratórium ult ra hang bá zi sú, on-li ne ak tív markeres moz gás vizs gá ló mé rõ rend szer mû szer ál lo mánya, mûköd te tõ szoft verei és ki egé szí tõ ele mei K. É /2005) MÁV Zrt. aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (klf. csi szo ló anya gok szál lí tá sa K. É /2005) Veszp ré mi Egye tem aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg - in dí tá sá ra (a veszp ré mi és a keszt he lyi cam pu son HEFOP-támogatásból meg va ló su ló fel újí tá si kivitele - zé si mun kák K. É /2005) Za la Me gyei Ön kor mány zat aján la ti fel hí vá sa nyílt el já - rás meg in dí tá sá ra (nagy tel je sít mé nyû hor doz ha tó echo kar di og ra fi ás ké szü lék be szer zé se K. É /2005) EGYÉB KÖZLEMÉNYEK Tájékoztató az eljárás eredményérõl Ál la mi Au tó pá lya Ke ze lõ Zrt. tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (M1 sza lag kor lát/2005 K. É /2005) Ásott ha lom Köz ség Ön kor mány za ta tá jé koz ta tó ja az el - já rás ered mé nyé rõl (Ásott ha lom, 0578 hrsz.-ú me zõ - gaz da sá gi út épí té se K. É /2005) Budapest Fõváros XIII. Kerületi Önkormányzat tájékoz - ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl [nyí lás zá rók cse ré je (Tü - zér u. 62. óvo da, Tü zér u Ber ze vicz ky Gi zel la Általános Iskola, Hegedûs Gyula u bölcsõde) K. É /2005] Budapesti Elektromos Mûvek Rt. tájékoztatója az eljárás ered mé nyé rõl (3 db nagy/közép feszültségû transzfor - má tor fel újí tá sa K. É /2005) Bu da pes ti Táv hõ szol gál ta tó Rt. tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (távfûtési aknák, alagutak, térszint fe - letti távvezetékek szakipari felújítási munkái Buda - pest te rü le tén: 1. rész aján lat: táv fû tõ ak nák fö dém cse - ré je 13 ak ná ban 2. rész aján lat: táv fû tõ ak nák lebúvó - cseréje 100 aknafedlap K. É /2005) Dus nok Köz ség Ön kor mány za ta tá jé koz ta tó ja az el já - rás ered mé nyé rõl (in for ma ti kai esz kö zök be szer zé se K. É /2005) Eötvös Loránd Tudományegyetem tájékoztatója az eljá - rás ered mé nyé rõl (my SAP ERP szoft ver rend szer HR-moduljának bevezetése, és annak folyamatos jog - sza bá lyi követése K. É /2005) Fé nyes lit ke Ön kor mány za ta tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (Ci vil Tér Kö zös sé gi Ház ki ala kí tása, meg lé võ épü let át ala kí tá sa, fel újí tá sa K. É /2005) Fõvárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház tájé - koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl [stent be szer zés (BZSK-53) K. É /2005] Hon vé del mi Mi nisz té rium Be szer zé si és Biz ton sá gi Be - ru há zá si Hi va tal tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (tolmácsolási, fordítási és lektorálási szakfeladatok ellátása K. É /2005) Hon vé del mi Mi nisz té rium Be szer zé si és Biz ton sá gi Be - ru há zá si Hi va tal tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl [a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség objektumainak élõerõs õrzés-védelme (22020/04-90/69) K. É /2005] Hon vé del mi Mi nisz té rium Be szer zé si és Biz ton sá gi Be - ru há zá si Hi va tal tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl [ISO 20-as kon té ner be szer zé se (el já rásazo no sí tó: 15140/05-10/41) K. É /2005] Humán-Jövõ 2000 Egészségmegõrzõ és Oktatási Kht. tá - jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (tabáni tenisz centrum ingatlan bérleti jogának megszerzése K. É /2005) Je ans Club Kft. tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (az ajánlatkérõ 415 fõ dolgozójának képzése K. É /2005) Ka lo csa Vá ros Ön kor mány za ta tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (kór ház ré szé re rönt gen be ren de zés be - szer zé se K. É /2005) Mar ton vá sár Vá ros Ön kor mány za ta tá jé koz ta tó ja az el já - rás ered mé nyé rõl (meglévõ óvoda bõvítése foglalkoztatókkal, üzemképes állapotú kialakítás 540 m 2, szer ke - zetkész állapotú fõzõkonyha-étterem 668 m 2 K. É /2005) Me gyei Re u ma Kór ház, Mezõkövesd tá jé koz ta tó ja az el - já rás ered mé nyé rõl (meg lé võ épü le tek re konst ruk ci ó - ja, bõ ví té se K. É /2005) Mi nisz ter el nö ki Hi va tal tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé - nyérõl (a október 23-i nemzeti ünnep központi ál lam i ren dez vé nye i nek meg szer ve zé se és le bo nyo lí - tá sa K. É /2005)

4 41044 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. XI. 11.) 130. szám Pe tõ fi Sán dor Ál ta lá nos Is ko la és Di ák ott hon, Nagykõ - rös tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (áru be szer - zés/05/nagy kõ rös K. É /2005) Pi lis vö rös vár Vá ros Ön kor mány za ta tá jé koz ta tó ja az el - já rás ered mé nyé rõl [Pi lis vö rös vár út épí tés 2005 (1710 m hosszú) K. É /2005] Püspökladány Város Önkormányzata tájékoztatója az eljárás eredményérõl (önkormányzati infrastruktúrafejlesztési hitelprogramban hosszú lejáratú hitel K. É /2005) Rend õr tisz ti Fõ is ko la tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé - nyé rõl (az aján lat ké rõ kony há ja és bü fé je ré szé re élel - mi szer és egyéb áru szál lí tá sa K. É /2005) Sváb he gyi Ál la mi Gyer mek gyógy in té zet tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (aján lat ké rõ õr zés-védelme K. É /2005) Sza bolcs-szat már-be reg Me gyei Ál la mi Köz út ke ze lõ Kht. tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (országos közutakon 7 útszakaszon burkolatfenntartási mun - kák K. É /2005) Sze ged Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta tá jé koz ta tó - ja az el já rás ered mé nyé rõl (in teg rált e-ön kor mányzati rend szer fej lesz té se K. É /2005) Ti sza te lek Köz ség Ön kor mány za ta tá jé koz ta tó ja az el já - rás ered mé nyé rõl (Ti sza te lek, Vas me gyer, Besz te rec és Ti sza rád te le pü lé si fo lyé kony hul la dék-ke ze lõ telep épí t ése K. É /2005) Vám- és Pénz ügy õr ség tá jé koz ta tó ja az el já rás ered - ményérõl (M1 au tó pá lya He gyes ha lom ha tárátkelõ - hely ki lé põol da li au tó busz sáv út felújítása K. É /2005) Zug lói Va gyon ke ze lõ Rt. tá jé koz ta tó ja az el já rás ered - mé nyé rõl (Bu da pest XIV. ke rü let, Ró zsa völgyi tér alat ti in gat la non 54 la ká sos la kó épü let kivitelezési munkái K. É /2005) Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl Nem ze ti Au tó pá lya Rt. tá jé koz ta tó ja a rész vé te li sza kasz ered mé nyé rõl (M6-os au tó pá lya Szek szárd Bóly és M60-as au tó pá lya Bóly Szent lõ rinc kö zöt ti szakaszá - nak meg épí té sé re és üze mel te tés re szóló kon cesszi ós pá lyá zat elõ ké szí té sé hez kap cso ló dó mû sza ki tanácsadói feladatok K. É /2005) Veszp rém Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta tá jé koz - ta tó ja a rész vé te li sza kasz ered mé nyé rõl ( Ft össze gü ön kor mány za ti be ru há zá si hi tel folyósitása aján lat ké rõ részére K. É /2005) Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl Ajak Nagy köz ség Ön kor mány za ta tá jé koz ta tó ja a szer - zõ dés tel je sí té sé rõl [Haj nal út AMK meg lé võ 800 ada - gos kony ha (kb. 350 m 2 ) tel jes fel újí tá sa és já ru lé kos mun kái: bur ko lat cse re, épü let gé pé sze ti, vil la mos fel - újí tá sa K. É /2005] Ba ja Vá ros Ön kor mány za ta tá jé koz ta tó ja a szer zõ dés tel - je sí té sé rõl (Türr Ist ván Gaz da sá gi Szak kö zépiskola te tõ tér-be épí té se K. É /2005) Baja Város Önkormányzata tájékoztatója a szerzõdés teljesítésérõl (Türr István Gazdasági Szakközépiskola ré - szére számítástechnikai eszközök beszerzése K. É /2005) Ba ja Vá ros Ön kor mány za ta tá jé koz ta tó ja a szer zõ dés tel - je sí té sé rõl (Türr István Gazdasági Szakközépiskola te tõ tér-be épí té se ki egé szí tõ mun kái: vil lám vé del mi hálózat átépítése, lépcsõházi ablakok motorikus mûködtetése K. É /2005) Ba la ton sze pezd Köz ség Ön kor mány za ta tá jé koz ta tó ja a szer zõ dés tel je sí té sé rõl (Honvéd u. burkolatfelújítási mun kái K. É /2005) Ba la ton sze pezd Köz ség Ön kor mány za ta tá jé koz ta tó ja a szer zõ dés tel je sí té sé rõl (Honvéd u. burkolatmarási mun kái K. É /2005) Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilván - tar tó és Vá lasz tá si Hi va tal tá jé koz ta tó ja a szer zõ dés tel je - sí té sé rõl (A okmányvédelmi kategóriába sorolt ma - gyar igazolvány és magyar hozzátartozói igazolvány változatlan mûszaki kialakítással történõ, a meglévõ ok mány vé del mi rendszerterveknek megfelelõ után - gyártása K. É /2005) Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat tájékoz - ta tó ja a szer zõ dés tel je sí té sé rõl (Budapest XVI. kerület, Ba tsá nyi ut ca Met ró ut ca ke resz te zõ dés ben jel zõ lám - pás cso mó pont kiépítése K. É /2005) Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat tájékoz - ta tó ja a szer zõ dés tel je sí té sé rõl (korlátozott sebességû öve ze tek ter ve zé se K. É /2005) Bu da pest-zug ló Ön kor mány za ta tá jé koz ta tó ja a szer zõ - dés tel je sí té sé rõl (la pos te tõ-fel újí tá si mun ká la tok ki vi - te le zé se K. É /2005) Bu da pes ti Elekt ro mos Mû vek Rt. tá jé koz ta tó ja a szer zõ - dés tel je sí té sé rõl (Dunavarsány 120/20 kv-os alállo - más komplett építészeti és villamos technológiai ter - ve zé se és kivitelezése K. É /2005) Budapesti Távhõszolgáltató Rt. tájékoztatója a szerzõdés tel je sí té sé rõl [szolgáltatói hõközpontok szétválasztásával kapcsolatos, hõközpontok technológiai szerelése (XXI., Óvoda u. 1 8.) K. É /2005] Budapesti Távhõszolgáltató Rt. tájékoztatója a szerzõdés tel je sí té sé rõl [szolgáltatói hõközpontok szétválasztásával kapcsolatos, hõközpontok technológiai szerelése (XIX., Széchenyi u. 16.) K. É /2005] Budapesti Távhõszolgáltató Rt. tájékoztatója a szerzõdés tel je sí té sé rõl [szolgáltatói hõközpontok szétválasztásával kapcsolatos, hõközpontok technológiai szerelése (XI., Vin cel lér u. 16.) K. É /2005] Budapesti Távhõszolgáltató Rt. tájékoztatója a szerzõdés tel je sí té sé rõl [szolgáltatói hõközpontok szétválasztásával kapcsolatos, hõközpontok technológiai szerelése (III., Lu kács Gy. u. 1 3.) K. É /2005] Budapesti Távhõszolgáltató Rt. tájékoztatója a szerzõdés tel je sí té sé rõl (szolgáltatói hõközpontok szétválasztása: XXI., Ady End re út K. É /2005) Budapesti Távhõszolgáltató Rt. tájékoztatója a szerzõdés tel je sí té sé rõl (szolgáltatói hõközpontok szétválasztása: XI., Nesz mé lyi út K. É /2005) Budapesti Távhõszolgáltató Rt. tájékoztatója a szerzõdés tel je sí té sé rõl (szolgáltatói hõközpontok szétválasztása: IX., Nap fény utca 1. K. É /2005) Budapesti Távhõszolgáltató Rt. tájékoztatója a szerzõdés tel je sí té sé rõl (szolgáltatói hõközpontok szétválasztása: XXI., Ma kád utca 2. K. É /2005)

5 130. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. XI. 11.) Bu da pes ti Táv hõ szol gál ta tó Rt. tá jé koz ta tó ja a szerzõdés tel je sí té sé rõl (szol gál ta tói hõ köz pon tok szét választása: X., Má di ut ca K. É /2005) Bu da pes ti Táv hõ szol gál ta tó Rt. tá jé koz ta tó ja a szerzõdés tel je sí té sé rõl (szol gál ta tói hõ köz pon tok szét választása: X., Má di ut ca 157. K. É /2005) Bu da pes ti Táv hõ szol gál ta tó Rt. tá jé koz ta tó ja a szerzõdés tel je sí té sé rõl (szol gál ta tói hõ köz pon tok szét választása: XI., Ig mán di utca 33. K. É /2005) Bu da pes ti Táv hõ szol gál ta tó Rt. tá jé koz ta tó ja a szerzõdés tel je sí té sé rõl (szol gál ta tói hõ köz pon tok szét választása: XIX., De ák Fe renc u. 5. K. É /2005) Bu da pes ti Táv hõ szol gál ta tó Rt. tá jé koz ta tó ja a szerzõdés tel je sí té sé rõl (szol gál ta tói hõ köz pon tok szét választása: III., Am fi te át rum u. 21. K. É /2005) Bu da pes ti Táv hõ szol gál ta tó Rt. tá jé koz ta tó ja a szerzõdés tel je sí té sé rõl (szol gál ta tói hõ köz pon tok szét választása: XI., Té té nyi út 29. K. É /2005) Bu da pes ti Táv hõ szol gál ta tó Rt. tá jé koz ta tó ja a szerzõdés tel je sí té sé rõl (szol gál ta tói hõ köz pont szét választása: IV., Er zsé bet u K. É /2005) Bu da pes ti Táv hõ szol gál ta tó Rt. tá jé koz ta tó ja a szerzõdés tel je sí té sé rõl (szol gál ta tói hõ köz pon tok szét választása: XIX., Nagy sán dor J. u K. É /2005) Bu da pes ti Táv hõ szol gál ta tó Rt. tá jé koz ta tó ja a szerzõdés tel je sí té sé rõl (szol gál ta tói hõ köz pon tok szét választása: IV., Szép pa tak u K. É /2005) Bu da pes ti Táv hõ szol gál ta tó Rt. tá jé koz ta tó ja a szerzõdés tel je sí té sé rõl (szol gál ta tói hõ köz pon tok szét választása: XVI II., La ka tos út 5/E K. É /2005) Bu da pes ti Táv hõ szol gál ta tó Rt. tá jé koz ta tó ja a szerzõdés tel je sí té sé rõl (szol gál ta tói hõ köz pon tok szét választása: XIX., Ko sár fo nó u K. É /2005) Fal ler Je nõ Szak kép zõ Is ko la és Kol lé gi um tá jé koz ta tó ja a szer zõ dés tel je sí té sé rõl (1 db csõ haj lí tó, 1 db prés - szer szám, 2 db nyo ma ték kulcs, 1 db csõ fagyasztó K. É /2005) Fal ler Je nõ Szak kép zõ Is ko la és Kol lé gi um tá jé koz ta tó ja a szer zõ dés tel je sí té sé rõl (9 db szá mí tó gép, 8 db mo ni - tor, 1 db Switch port, 2 db no te bo ok, 4 db nyom ta tó, 2 db szken ner, 5 db írás ve tí tõ, 1 db in ter ak tív tábla K. É /2005) Fal ler Je nõ Szak kép zõ Is ko la és Kol lé gi um tá jé koz ta tó ja a szer zõ dés tel je sí té sé rõl (10 db sa rok csi szo ló, 3 db fú - ró-vé sõ ka la pács, 9 db fú ró ka la pács, 3 db porszívó K. É /2005) Haj dú-bi har Me gyei Ön kor mány zat Ke né zy Gyula Kórház-Ren de lõ in té zet tá jé koz ta tó ja a szer zõ dés tel je sí té sé - rõl (1 db EKG-ké szü lék K. É /2005) I. Kerületi Házgondnoksági Kft. tájékoztatója a szerzõdés teljesítésérõl (Batthyány Lajos Általános Iskola leány- WC felújítása és elektromos szerelési munkák K. É /2005) Jász-Nagy kun-szol nok Me gyei Ön kor mány zat tájékoz - ta tó ja a szer zõ dés tel je sí té sé rõl (az aján lat ké rõ székháza konyhatechnológiai korszerûsítésének építési mun - kálatai K. É /2005) Jel ky And rás Szak kép zõ Is ko la, Alap fo kú Mûvészetok - ta tá si In téz mény, Kol lé gi um és Pe da gó gi ai Szak szol gá lat tá jé koz ta tó ja a szer zõ dés tel je sí té sé rõl (szá mí tás tech ni - kai alkatrészek be szer zé se K. É /2005) Jó zsef vá ro si Ön kor mány zat tá jé koz ta tó ja a szer zõ dés tel je sí té sé rõl (Prá ter u. 25., Prá ter u. 27., Fu tó u. 39., Vaj da hu nyad u. 40. épü let el bon tá sa K. É /2005) Jó zsef vá ro si Ön kor mány zat tá jé koz ta tó ja a szer zõ dés tel je sí té sé rõl (Vajdahunyad u. 44., Vajdahunyad u. 46., Vaj da hu nyad u. 54. épület el bon tá sa K. É /2005) Ka lo csa Vá ros Ön kor mány za ta tá jé koz ta tó ja a szer zõ dés tel je sí té sé rõl (6 db számítógép-konfiguráció, 4 db 17'' monitor, 1 db 19'' monitor, 2 db mátrixnyomtató be - szer zé se K. É /2005) Ka pos vá ri Egye tem tá jé koz ta tó ja a szer zõ dés tel je sí té sé - rõl (Ka pos vár, Kos suth u szám alat ti tár sas ház tu laj don jo gá nak meg szer zé se K. É /2005) Kodolányi János Fõiskola, Székesfehérvár tájékoztatója a szerzõdés teljesítésérõl (számítógépes szoftver K. É /2005) Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat tá jé koz ta tó ja a szer zõ - dés tel je sí té sé rõl (oszcilloszkóp szállítása K. É /2005) Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat tá jé koz ta tó ja a szer zõ - dés tel je sí té sé rõl (általános laboratóriumi készülékek és esz kö zök beszerzése K. É /2005) Paks, Rajk László u társasház tájékoztatója a szerzõdés teljesítésérõl (energiatakarékos felújítási, korszerûsítési munkáinak kivitelezése K. É /2005) Páz mány Pé ter Ka to li kus Egye tem Rek to ri Hi va tala tá jé - koz ta tó ja a szer zõ dés tel je sí té sé rõl (az ajánlatkérõ terü - letén lévõ Iustineum oktatási épület felújítása és bõvítése K. É /2005) Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kol lé gi um tá jé koz ta tó ja a szer zõ dés tel je sí té sé rõl (1 db Xe rox Do cu Co lor 3535 di gi tá lis nyo mó gép és a hoz zá tar to zó Creo Spire CXP RIP K. É /2005) Szociális Szolgáltató Intézmény Gyöngyvirág Napközi Otthon, Budapest tájékoztatója a szerzõdés teljesítésérõl (az ajánlatkérõ épületének részleges belsõ átalakítása K. É /2005) Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság tájékozta - tó ja a szer zõ dés tel je sí té sé rõl (47. sz. deb re cen sze ge di má sod ren dû fõ út és a 447. sz. Oros - háza elkerülõ út km-szelvények közötti szakaszainak 11,5 t-s burkolatmegerõsítés tervezésé - hez szükséges teherbírási vizsgálat elvégzése 93,307 km hosszon K. É /2005) Vész tõ Vá ros Ön kor mány za ta tá jé koz ta tó ja a szer zõ dés tel je sí té sé rõl (ké zi szer szá mok és vé dõ fel sze re lé sek be - szer zé se 739 db K. É /2005) Vész tõ Vá ros Ön kor mány za ta tá jé koz ta tó ja a szer zõ dés tel je sí té sé rõl [motoros kisgépek (23 db) eszközbeszerzé se K. É /2005] Vész tõ Vá ros Ön kor mány za ta tá jé koz ta tó ja a szer zõ dés tel je sí té sé rõl (181 db fej lesz tés hez szük sé ges esz köz K. É /2005) Vész tõ Vá ros Ön kor mány za ta tá jé koz ta tó ja a szer zõ dés tel je sí té sé rõl (böl csõ dei esz kö zök és be ren de zé sek esz - köz be szer zé se I. 552 db fej lesz tés hez szük sé ges eszköz K. É /2005) Vész tõ Vá ros Ön kor mány za ta tá jé koz ta tó ja a szer zõ - dés tel je sí té sé rõl (bölcsõdeépület felújítási munkálatai Ko ssuth u. 62. K. É /2005)

6 41046 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. XI. 11.) 130. szám Za la lö võ Vá ros Ön kor mány za ta tá jé koz ta tó ja a szer zõ - dés tel je sí té sé rõl (Ege rá gi út ki épí té se K. É /2005) Zi la Ká vé ház Ven dég lá tó Kft., Budapest tá jé koz ta tó ja a szer zõ dés tel je sí té sé rõl (1 db cso ko lá dé tem peráló gép már tó sza lag gal K. É /2005) Tájékoztató a szerzõdés módosításáról Bu da pes ti Táv hõ szol gál ta tó Rt. tá jé koz ta tó ja a szerzõdés mó do sí tá sá ról [szol gál ta tói hõ köz pon tok szétválasztásá val kap cso la tos, hõ köz pon tok tech no ló gi ai szerelése (XXI., Nap u ) K. É /2005] Bu da pes ti Táv hõ szol gál ta tó Rt. tá jé koz ta tó ja a szerzõdés mó do sí tá sá ról [szol gál ta tói hõ köz pon tok szétválasztásá val kap cso la tos, hõ köz pon tok tech no ló gi ai szerelése (XX., Attila u. 18.) K. É /2005] Bu da pes ti Táv hõ szol gál ta tó Rt. tá jé koz ta tó ja a szerzõdés mó do sí tá sá ról [szol gál ta tói hõ köz pon tok szétválasztásá val kap cso la tos, hõ köz pon tok tech no ló gi ai szerelése (XIX., Nagy sán dor J. u ) K. É /2005] Bu da pes ti Táv hõ szol gál ta tó Rt. tá jé koz ta tó ja a szerzõdés mó do sí tá sá ról [szol gál ta tói hõ köz pon tok szétválasztásá val kap cso la tos, hõ köz pon tok tech no ló gi ai szerelése (XI., Lágy má nyo si u. 14/A) K. É /2005] Bu da pes ti Táv hõ szol gál ta tó Rt. tá jé koz ta tó ja a szerzõdés mó do sí tá sá ról [szol gál ta tói hõ köz pon tok szétválasztásá val kap cso la tos, hõ köz pon tok tech no ló gi ai szerelése (IX., Csengettyû u. 16.) K. É /2005] Bu da pes ti Táv hõ szol gál ta tó Rt. tá jé koz ta tó ja a szerzõdés mó do sí tá sá ról [szol gál ta tói hõ köz pon tok szétválasztásá val kap cso la tos, hõ köz pon tok tech no ló gi ai szerelése (IX., Börzsönyi u. 3.) K. É /2005] Bu da pes ti Táv hõ szol gál ta tó Rt. tá jé koz ta tó ja a szerzõdés mó do sí tá sá ról [szol gál ta tói hõ köz pon tok szétválasztásá val kap cso la tos, hõ köz pon tok tech no ló gi ai szerelése (IV., Szép pa tak u ) K. É /2005] NYÍR SU LI Nyír egy há zi Sport szol gál ta tó Kht. tá jé koz ta - tó ja a szer zõ dés mó do sí tá sá ról (a vá ro si sta di onban mûfü ves pá lya meg va ló sí tá sa K. É /2005) Bányavagyon-hasznosító Kht. helyesbítése (a Köz be - szerzési Értesítõ október 28-i, 125. számában, K. É /2005 szá mon meg je lent rész vé te li fel hí - vás he lyes bí té se K. É /2005) Hon vé del mi Mi nisz té rium Be szer zé si és Biz ton sá gi Be - ru há zá si Hi va tal he lyes bí té se (a Köz be szer zé si Ér te sí tõ ok tó ber 28-i, 125. szá má ban, K. É /2005 szá mon meg je lent egy sze rû el já rás aján lat té te li fel hí - vá sa he lyes bí té se K. É /2005) Módosítás Dombóvár Város Önkormányzata módosítása (fejlesztõköz pont ki ala kí tá sa K. É /2005) Szegedi Tudományegyetem módosítása (a Köz be szer - zé si Ér te sí tõ ok tó ber 10-i, 117. számá ban, K. É /2005 szá mon meg je lent aján la ti fel hí vás mó - do sí tá sa K. É /2005) Vissza vo nás Pé csi Tu do mány egye tem vissza vo ná sa (a Köz be szer zé - si Ér te sí tõ 119. szá má ban, ok tó ber 14-én K. É /2005 szám alatt meg je lent aján la ti fel hí vás vissza vo ná sa K. É /2005) Éves statisztikai összegezés GW-Bor sod víz Kft. éves sta tisz ti kai össze ge zé se (2004. éves sta tisz ti kai össze ge zés K. É /2005) A KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG HATÁROZATAI Összegezés az egyszerû közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról Me lin da tár sas ház össze ge zé se az egy sze rû köz - be szer zé si el já rás ban az aján la tok el bí rá lá sá ról (ener gia - takarékosságot célzó nyílászárók cseréje K. É /2005) He lyes bí tés Állami Autópálya Kezelõ Zrt. helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ november 7-i, 128. számában, K. É /2005 számon megjelent egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása helyesbítése K. É /2005) Bu da pest XVI II. Ke r. Pest szent lõ rinc-pest szen tim re Ön - kor mány za ta he lyes bí té se (a Köz be szer zé si Ér te sí tõ ok tó ber 28-i, 125. szá má ban, K. É /2005 szá mon meg je lent egy sze rû el já rás aján la ttételi fel hí - vá sa he lyes bí té se K. É /2005) Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság ha tá ro za ta (a Damovo Hungária Kommunikációs Kft. jogorvoslati kérelme a Budapest-Hegyvidék XII. Ke - rületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala közbe - szer zé si eljárása ellen K. É /2005) Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság ha tá ro za ta (az In ter Net Ker Kft. jog or vos la ti ké rel me a Csepel-sziget Mûszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kol lé gi um köz be szez ré si eljárása ellen K. É /2005) Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (a SWIETELSKY Építõipari Korlátolt Fele - lõsségû Társaság jogorvoslati kérelme Gávavencsellõ Nagyközség Önkormányzata közbeszerzési eljárása ellen K. É /2005) Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság ha tá ro za ta (az ELEKTA GmbH jogorvoslati kérelme a Vas Me gye és Szom bat hely Me gyei Jo gú Vá ros Mar - kusovszky Kórháza Egyetemi Oktató Kórház közbe - szer zé si eljárása ellen K. É /2005)

7 130. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. XI. 11.) Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság ha tá ro za ta (a Nep tun Bau Rt. jog or vos la ti kérelme Lád be se nyõ Köz ség Ön kor mány za ta köz beszerzési el járása ellen K. É /2005) Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság ha tá ro za ta (a CIB Kö zép-eu ró pai Nem zet közi Bank Rt. jog or vos la ti ké rel me a Nagy ka ni zsa Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány za ta köz be szer zé si eljárása ellen K. É /2005) Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság ha tá ro za ta (az Ag rár Euró pa Kft. jog or vos la ti kérelme Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány za ta köz be szerzési el - járása ellen K. É /2005) Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság ha tá ro za ta (Nagy Le ven te, a Köz be szer zé sek Tanácsa tag ja ála tal hi va tal ból kez de mé nye zett jo go voslati el - já rás Bi har ke resz tes Vá ros Ön kor mány za ta közbe - szer zé si eljárása ellen K. É /2005) Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság ha tá ro za ta (a Vek tor Soft Kft. jog or vos la ti kérelme a Nagy ve nyim Köz ség Ön kor mány za ta köz beszerzési el já rá sa ellen K. É /2005) Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság ha tá ro za ta (a Döntõbizottság elnöke által hivatalból kez de mé nye zett jog or vos la ti el já rás az Er dei Fe renc Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola köz - be szer zé si el já rá sa ellen K. É /2005) Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság ha tá ro za ta (a Profit és Trend Vállalkozásszervezõ és Tanácsadó Bt. jogorvoslati kérelme az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társa - dalmi Szolgáltató Kht. ajánlatkérõ közbeszerzési el - járása ellen K. É /2005) Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság ha tá ro za ta (az Új Ba bi lon 95 Ki adó Bt. Al ba Ori on Televízió jogorvoslati kérelme Polgárdi Város Önkormányzata közbeszerzési eljárása ellen K. É /2005) Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság ha tá ro za ta (a Bonnex Építõipari Kft. jogorvoslati ké - rel me a Pé csi Víz mû Rt. köz be szer zé si el já rá sa ellen K. É /2005) A Köz be szer zé sek Ta ná csa pályázatot hirdet jogi vég zett ség gel és egyéb fel sõ fo kú vég zett ség gel, jogi vagy köz igaz ga tási szakvizsgával rendelkezõk részére köz be szer zé si biz to si mun ka kör be töl té se tár gyá ban A közbeszerzési biztos munkakörébe a közbeszerzésekkel kap cso la tos jog or vos la ti ügyek el bí rá lá sa tar to zik. Pályázati feltételek: Jog tu do má nyi vagy egyéb egye te mi vég zett ség, leg alább 3 éves szak mai gya kor lat, jogi szak vizs ga, köz igaz ga tá si szak vizs ga, Elõnyt je len t: an gol nyelv tár gya lá si szin tû is me re te, közigazgatásban és közbeszerzés területén szerzett gya - kor lat A pályázat tartalmazza: az eddigi szakmai tevékenységet bemutató önéletrajzot, a diploma másolatát, jogi, illetve közigazgatási szakvizsga-bi zo nyít vány má so la tát, a nyelv vizs ga-bi zo nyít vány má so la tát (amennyi ben van), er köl csi bi zo nyít ványt. A közbeszerzési biztos díjazása a köztisztviselõk jogállásáról szóló több ször mó do sí tott évi XXIII. tör vény sze rint történik azzal az eltéréssel, hogy besorolási fokozatánál kettõ - vel ma ga sabb be so ro lá si fo ko zat hoz tar to zó il let mény re jo go - sult; a fõ ta ná cso si be so ro lá sú biz to s osz tály ve ze tõi il let mény re jo go sult, a ve ze tõ fõ ta ná cso si be so ro lá sú köz be szer zé si biz to s pe dig fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te si il let mény re jogosult. A mun ka kör be töl té sé re vo nat ko zó össze fér he tet len sé gi sza - bá lyo kat a köz be szer zé sek rõl szóló évi CXXIX. tör vény a tartalmazza. A pályázatról a döntést a Közbeszerzések Tanácsa hozza meg. Kér jük, hogy a pá lyá za to kat no vem ber 22. nap já ig a Közbeszerzések Tanácsa Köz be szer zé si Dön tõ bi zott sá gá hoz (1024 Bu da pest, Mar git krt. 85. Te le fon: ) szíveskedjenek eljuttatni.

8 41048 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. XI. 11.) 130. szám A Köz be szer zé sek Ta ná csa köz le mé nye a hi va ta los köz be szer zé si ta nács adók név jegy zé ké be fel vett hi va ta los köz be szer zé si ta nács adó(k)ról A Közbeszerzések Tanácsa a közbeszerzésekrõl szóló évi CXXIX. tör vény (a to váb bi ak ban: Kbt.) 379. (1) be kez dés g) pontja értelmében vezeti és közzéteszi a hivatalos közbeszer - zé si tanácsadók névjegyzékét. A Kbt (6) be kez dé se sze rint a hi va ta los köz be szer zé si ta nács adó at tól az idõ pont tól vá lik jo go sult tá a hi va ta los köz be - szerzési tanácsadói tevékenység folytatására, amely idõponttal a név jegy zék be be jegy zést nyert. Ezen idõ pont a Kbt (3) bekezdés d) pontja, valamint ugyanezen szakasz (4) bekezdés c) pontja alapján a hivatalos közbeszerzési tanácsadó adatai kö - zött feltüntetésre kerül. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó a név jegy zék bõl tör té nõ eset le ges tör lé sé ig jogosult a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység folytatására (l. Kbt ). A hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzéke folyamatosan elérhetõ a Közbeszerzések Tanácsa - zes.hu honlapján. A név jegy zék re új on nan fel ke rült hi va ta los köz be szer zé si ta - nácsadók adatait a Tanács az alábbiakban teszi közzé: 1. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó nyilvántartási sorszá - ma: 362. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó neve: Osváth Sándor István A hivatalos közbeszerzési tanácsadó szakterülete: árubeszerzés szolgáltatásmegrendelés építési beruházás A hivatalos közbeszerzési tanácsadó elérhetõségi címe: 1028 Bu da pest, Dó zsa Gy. u. 27/B Tel.: , Fax: E-ma il: tak ta o ter wa re.hu A hivatalos közbeszerzési tanácsadó névjegyzékbe történõ be jegy zé sé nek idõpontja: no vem ber A hivatalos közbeszerzési tanácsadó nyilvántartási sorszá - ma: 363. A hi va ta los köz be szer zé si ta nács adó neve: Joó Sándor A hivatalos közbeszerzési tanácsadó szakterülete: árubeszerzés szolgáltatásmegrendelés építési beruházás A hivatalos közbeszerzési tanácsadó elérhetõségi címe: 1144 Bu da pest, Szent mi há lyi út 268. III. 12., va la mint TAKTA-OSI Kft., 1028 Bu da pest, Dó zsa Gy. u. 27. Tel.: Fax: E-ma il: jo o ter net.hu; tak ta o ter wa re.hu A hivatalos közbeszerzési tanácsadó névjegyzékbe történõ be jegy zé sé nek idõpontja: no vem ber 8. Bejegyzett hivatalos közbeszerzési tanácsadó adataiban be - kö vet ke zett módosulások: A hivatalos közbeszerzési tanácsadó nyilvántartási sorszá - ma: 116. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó neve: dr. Rajda Szilvia A hivatalos közbeszerzési tanácsadó szakterülete: árubeszerzés szolgáltatásmegrendelés építési beruházás építési koncesszió szolgáltatási koncesszió tervpályázat A hivatalos közbeszerzési tanácsadó elérhetõségi címe: 1047 Bu da pest, Rej tõ J. u. 4. fszt. 6. Tel.: Fax: E-ma il: szil via.raj lo.hu A hivatalos közbeszerzési tanácsadó névjegyzékbe történõ be jegy zé sé nek idõ pont ja: március 2.

9 130. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. XI. 11.) HIRDETMÉNYEK Az Euró pai Unió Hi va ta los Lap já ba köz zé té tel re fel adott, a Köz be szer zé si Ér te sí tõ ben tá jé koz ta tó jel leg gel meg je le nõ hir det mények Aján la ti fel hí vás nyílt el já rás meg in dí tá sá ra Állami Autópálya Kezelõ Zrt. ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (20530/2005) Építési beruházás: Árubeszerzés: Szol gál ta tás: X A szerzõdés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tar to zik-e? I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍ ME Szervezet: Állami Autópálya Kezelõ Zrt. Címzett: Üzemeltetési Igazgatóság I. emelet 149. szoba Cím: La jos ut ca Pos tai irá nyí tó szám: 1036 Vá ros/köz ség: Bu da pest Te le fon: +36-1/ Te le fax: +36-1/ E-ma il: In ter net cím (URL): to pa lya.hu I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍ - MEN SZE REZ HE TÕK BE Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X I.3) A DO KU MEN TÁ CIÓ A KÖ VET KE ZÕ CÍ MEN SZE - REZ HE TÕ BE Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X I.4) AZ AJÁN LA TO KAT/RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE ZÉ - SEKET A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL BENYÚJTANI Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X I.5) AZ AJÁNLATKÉRÕ TÍPUSA Központi szintû: Regionális/helyi szintû: EU-intézmény: Közjogi szervezet: Egyéb: X II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS II.1.3) Szol gál ta tás meg ren de lés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa (szol gál ta tás meg ren de lés ese tén): Vállalkozási szerzõdés Szol gál ta tá si ka te gó ria: 16 II.1.5) Az ajánlatkérõ által a szerzõdéshez rendelt elnevezés Kom mu ná lis hul la dék-szál lí tás/2005 II.1.6) A szerzõdés meghatározása/tárgya (a foly ta tás hoz szük ség sze rint hasz nál jon to váb bi la po kat) Az M0, M1 és M7 au tó pá lya mér nök sé ge in és pi he nõ he lye in keletkezõ kommunális hulladék elszállítása. II.1.7) A tel je sí tés he lye: Az M0, M1 és M7 au tó pá lya mér nök sé gei és pi he nõ he lyei. II.1.8) Nó menk la tú ra II.1.8.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fõ szójegyzék Fõ tárgy: II.1.9) Részekre történõ ajánlattétel (a részekre vonatkozó rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség sze rint több pél dány hasz nál ha tó) IGEN: X Aján la tok be nyújt ha tók: egy rész re: X több rész re: X valamennyi részre: X II.1.10) El fo gad ha tók-e vál to za tok (al ter na tív aján la tok)? II.2) A SZERZÕDÉS SZERINTI MENNYISÉG II.2.1) Tel jes mennyi ség (va la mennyi részt és op ci ót be le - ért ve, adott eset ben) 1. rész: 2 da rab ha rang és 4 da rab mo lok tí pu sú sze mét gyûj tõ. 2. rész: 16 da rab 120 li te res ke rek ku ka, 1 da rab 720 li te res konténer, 8 darab harang és 18 darab molok típusú szemétgyûjtõ. 3. rész: 2 da rab ha rang és 10 da rab mo lok tí pu sú sze mét gyûj tõ. 4. rész: 2 da rab gu ru ló kon té ner, 6 da rab ha rang és 8+2 da rab mo lok tí pu sú sze mét gyûj tõ. 5. rész: 2 da rab aver man, 4 da rab ha rang és 15 da rab mo lok tí pu sú sze mét gyûj tõ. II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A BE FE JE - ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE vagy: kez dés / / és/vagy be fe je zés 31/12/2008 (nap/hó/év) III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK III.1.1) A szerzõdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Ké se del mi köt bér nap i HUF-nak meg fe le lõ összeg - ben a ké se de lem min den nap tá ri nap ja után.

10 41050 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. XI. 11.) 130. szám III.1.2) Fõ finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivat - ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re Vál lal ko zó ha vi áta lány díj ra jo go sult, mely összeg rõl ha von - ta egy darab számlát nyújthat be. Részszámla kibocsátására nincs lehetõség, ajánlatkérõ elõleget nem fizet. Ajánlatkérõ a szabályszerûen kiállított és igazolt számla kézhezvételét követõ 30 na pon be lül, át uta lás sal tel je sít. III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott eset ben) Nem követelmény. III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK III.2.1) Az ajánlattevõ/részvételre jelentkezõ személyes hely ze té re vo nat ko zó ada tok (ki zá ró okok), to váb bá a mi ni má - li san meg kö ve telt pénz ügyi és gaz da sá gi, va la mint mû sza ki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, az alkalmasságot kizáró tényezõk Ki zá ró okok: Nem lehet ajánlattevõ vagy alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 60. (1) be kez dé sé ben, illetve a Kbt. 61. (1) be - kezdésének d) pont já ban meg ha tá ro zott ki zá ró okok bár - melyike fennáll. Nem le het aján lat te võ vagy a Kbt. 71. (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti al vál lal ko zó, aki vel szem ben a Kbt. 62. (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ki zá ró okok valame lyi ke fenn áll. Pénzügyi, gazdasági szempontból alkalmatlan az ajánlattevõ és a Kbt. 71. (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti al vál lal ko zója: ha az iga zo lás ki ál lí tá sát meg elõ zõ 24 hó nap ban bár mely bank szám lá ján 60 na pon túl 1 mil lió fo rint nál na gyobb össze gû sor ban ál lás volt. Mûszaki, szakmai szempontból alkalmatlan az ajánlattevõ, ille tõ leg a Kbt. 71. (1) be kez dés b) pontja szerinti alvállalkozó: ha az el múlt há rom nap tá ri év ben ( ) a köz be - szerzés tárgyában (kommunálishulladék-szállítás) nem tel je sí tett össze sen leg alább net tó 15 mil lió fo rint ér té kû referenciával igazolt munkát, ha nem állnak rendelkezésére a közbeszerzés tárgyát ké - pe zõ mun kák hoz szük sé ges aláb bi ak ban rész le te zett esz kö zök: 1 darab zárt rendszerû, tömörített szállítást lehetõvé té - võ gép jár mû, 1 da rab leg alább 6,5 m/ton na tel je sít mé nyû au tó da ru. III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) a meg kö ve telt iga zo - lá si mód Aján lat te võ nek és a Kbt. 71. (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti al vál lal ko zó nak a Kbt. 63. (2) (5) be kez dé sei sze rin ti mó don kell iga zol na, hogy nem tar to zik a Kbt. 60. (1) be kez dé sé ben és a 61. (1) be kez dés d) pont já ban meg ha tá ro zott ki zá ró okok hatálya alá. III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság a meg kö ve - telt iga zo lá si mód A Kbt. 66. (1) be kez dés a), c) és d) pont ja alap ján ajánlat - tevõ és a Kbt. 71. (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti alvállalko - zója csatoljon: valamennyi számlavezetõ pénzintézetétõl származó, az aján lat be nyúj tá sát meg elõ zõ 60 nap nál nem ré geb bi nyi - lat ko za tot ere de ti vagy hi te les má so la ti for má ban a kö - vetkezõ tartalommal: mióta vezeti a bankszámlát, volt-e sor ban ál lás az iga zo lás ki ál lí tá sát meg elõ zõ 24 hó nap ban, s ha igen, mi lyen összeg ben és mennyi ide ig. III.2.1.3) Mûszaki, illetve szakmai alkalmasság a megkö - ve telt iga zo lá si mód A Kbt. 67. (3) be kez dés a) és e) pontja alapján ajánlattevõ, il le tõ leg a Kbt. 71. (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti al vál lal ko - zója csatoljon: eredeti, cégszerûen aláírt nyilatkozatot az elmúlt három nap tá ri év ben ( ) a köz be szer zés tár gyá ban (kom mu ná lis hul la dék-szál lí tás) vég zett leg je len tõ sebb munkákról (megjelölve legalább az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és a szerzõdést kötõ másik fél meg ne ve zé sét). A nyi lat ko zat hoz csa tol ni kell a Kbt. 68. (1) bekezdésének megfelelõ pozitív tartalmú referencia iga zo lást is (ere de ti vagy hi te le sí tett má so la ti for má - ban), a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve a mûszaki felszereltségét bemutató eredeti, cégszerû en alá írt nyi lat ko za tot, to váb bá sa ját tu laj do nú esz kö - zök nél az azok ra vo nat ko zó esz köz nyil ván tar tás má so la - tát, a nem sa ját tu laj do nú esz kö zök nél a bér le ti vagy köl - csönszerzõdés egyszerû másolatát, vagy az azok megkö - tésére vonatkozó eredeti, cégszerûen aláírt szándéknyilat - ko za tot. III.2.1.4) Egyéb in for má ci ók (adott eset ben) A pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételeknek ajánlatte võ nek és a Kbt. 71. (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti al vál lal - ko zó(k)nak kü lön-kü lön kell meg fe lel ni ük füg get le nül at tól, hogy mely, illetve mennyi rész re tesz nek aján la tot. A mûszaki és szakmai alkalmassági feltételeket ajánlattevõ a Kbt. 71. (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti al vál lal ko zó val együt - te sen is tel je sít he ti. III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZÕDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FEL- TÉTELEK III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás - hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve? III.3.2) A szer ve ze tek nek kö zöl ni ük kell-e a szol gál ta tás tel - je sí té sé ben sze mé lye sen köz re mû kö dõ ter mé sze tes sze mé lyek ne vét és kép zett sé gét? IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA Nyílt: X Meg hí vá sos: Tárgyalásos: Gyor sí tott meg hí vá sos: Gyor sí tott tár gya lá sos: IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK (A) A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás: X vagy: (B) Az összességében legelõnyösebb ajánlat: IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK IV.3.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje: 05/01/2006 (nap/hó/év) Idõ pont: óra

11 130. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. XI. 11.) Ár (adott eset ben): Ft + 25% áfa = Ft Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: az összeget az Állami Autópálya Ke ze lõ Zrt. MKB Rt.-nél ve ze tett számú számlájára kell Kommunálishulladék-szállítás/2005 megjelöléssel átutalni. A dokumentáció ellenértéke postai úton is megfizethetõ az ajánlatkérõ I.1) pontban megjelölt székhelyén igényelhetõ postai nyomtatvány felhasználásával. Ajánlatkérõ az átvételt követõen a számlát levélben küldi meg. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: a dokumentáció átvehetõ személyesen vagy meghatalmazott útján illetõleg a Kbt. 54. (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen munkanapokon óra között ajánlatkérõ székhelyén. Az átvételkor a befizetést igazoló eredeti dokumentum bemutatása és egy arról készült másolat átadása szükséges, megküldésé - nek kérése esetén a kérelemhez a befizetést igazoló dokumentumot eredetiben vagy hiteles másolatban csatolni kell. Az ajánlati dokumentáció egy példányának az ajánlatkérõtõl történõ megvásárlása az érvényes ajánlattétel feltétele. Közös ajánlattétel esetén elegendõ egy példányt beszerezni. A doku - mentáció nem átruházható. IV.3.3) Az ajánlattételi határidõ vagy a részvételi határidõ 05/01/2006 (nap/hó/év) vagy: nap (a hir det mény fel adá sá tól szá mít va) Idõ pont: óra IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok vagy a részvételi jelentkezések benyújthatók ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV HU Egyéb or szág X IV.3.6) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma / / -ig (nap/hó/év) vagy: hó nap és/vagy 45 nap (az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei IV.3.7.1) Az ajánlatok vagy a részvételi jelentkezések fel - bontásán jelenlétre jogosult személyek A Kbt. 80. (2) bekezdése rendelkezéseinek megfelelõen. IV.3.7.2) Dá tum, idõ pont, hely Dá tum: 05/01/2006 (nap/hó/év) Idõ pont: óra Hely: Ál la mi Au tó pá lya Ke ze lõ Zrt. (1036 Bu da pest, La jos u ) I. eme le ti tár gya ló (129. szo ba) VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ? VI.3) A SZERZÕDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍRO- ZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? VI.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK 1) Ajánlatkérõ a Kbt. 83. szerint biztosít hiánypótlási lehe - tõséget. 2) Nyílt eljárás esetén az eredményhirdetés idõpontja és a szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: Ered mény hir de tés idõ pont ja: 19/01/2006, óra Hely: Ál la mi Au tó pá lya Ke ze lõ Zrt. (1036 Bu da pest, La jos u ) I. eme le ti tár gya ló (129. szo ba) Szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 27/01/2006, óra Hely: Ál la mi Au tó pá lya Ke ze lõ Zrt. (1036 Bu da pest, La jos u ) I. eme le ti tár gya ló (129. szo ba) 3) Aján lat ké rõ a bon tá si el já rá son a fel ol va só la pon sze rep lõ ada to kat is mer te ti. 4) Az ajánlatnak tartalmaznia kell közös ajánlattevõk esetén nyilatkozatukat arról, hogy a szerzõdés szerinti teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelõsséget vállalnak, valamint a közös ajánlattal összefüggõ, egymás közötti jogaikat és kötelezettségeiket szabályozó, továbbá a képviselõ cég megjelölését és teljes jogú meghatalmazását tartalmazó megállapodásukat. 5) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevõ a Kbt. 70. (1) be kez dé se, a 71. (3) be kez dé se és a 72. sze rin ti nyi lat ko - za tát. Aján lat te võ ab ban az eset ben is kö te les a 71. (3) be kez - dése szerinti nyilatkozatot megtenni, ha nem vesz igénybe al - vál lal ko zót. 6) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevõ a Kbt. 71. (1) be kez dés a) és b) pont jai sze rin ti nyi lat ko za tát. A nyi lat ko - za tot nem le ges tar ta lom mal is csa tol ni kell. 7) Aján lat te võ és a Kbt. 71. (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti alvállalkozója csatoljon be azon cégjegyzésre jogosult(ak) alá - írási címpéldányát vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cég jegy zé si jo go sult sá got iga zo ló do ku men tu mot aki(k) az ajánlatot aláírja (aláírják), eredeti vagy hitelesített máso la ti pél dány ban. 8) Aján lat te võ és a Kbt. 71. (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti alvállalkozója csatoljon be az ajánlat benyújtását megelõzõ 90 nap nál nem ré geb bi cég ki vo na tot ere de ti vagy hi te le sí tett má - so la ti for má ban. Amennyi ben aján lat te võ nek vagy a Kbt. 71. (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti al vál lal ko zó já nak még el nem bí rált mó do sí tá si ké rel me van a Cég bí ró sá gon, úgy ezen ké re - lem egyszerû másolatát is köteles ajánlata részeként benyújtani. 9) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevõ és ha igénybe vesz, ak kor a Kbt. 71. (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti al vál - lal ko zó nyi lat ko za tát ar ra vo nat ko zó an, hogy az ál ta la be - nyúj tott, az aján la ti fel hí vás III.2.1.2) pont ja sze rin ti pénz in té - zeteken és számlákon kívül további számlát sem a bemutatott pénzintézeteknél, sem más pénzintézetnél nem vezet. 10) Ajánlattevõ csatolja be a tevékenységhez (begyûjtés, áramtalanítás, hulladékkezelés) kapcsolódó érvényes engedé - lye i nek hi te le sí tett má so la tát. 11) Ajánlattevõ csatoljon be szerzõdést, elõszerzõdést vagy szán dék nyi lat ko zatot ere de ti vagy hi te le sí tett má so la ti for má - ban hi va ta los be fo ga dó hely tõl az el szál lí tott hul la dék el he - lyezésére vonatkozóan. 12) Az ajánlatokat lezárt borítékban, három példányban (1 eredeti és 2 másolat), gépelt vagy nyomtatott formában, kötve vagy fûzve kell benyújtani. A postán vagy futárszolgálattal feladott hirdetmények kézbesítésének kockázatát ajánlattevõ vállalja. A borítékon az alábbi információkat fel kell tüntetni: aján - lattevõ neve, székhelye, az eljárás megnevezése ( Kommunálishulladék-szállítás/2005 ), va la mint, hogy Ha tár idõ elõtt nem felbontandó!. 13) Az ajánlat oldalait folyamatos sorszámozással kell el - látni és az ajánlathoz tételes tartalomjegyzéket kell csatolni. Folyamatos sorszámozás alatt az ajánlatkérõ a következõt fo - gad ja el: az aján lat bo rí tó lap ját, fe dõ lap ját kö ve tõ en 1-tõl kezd - ve (az üres la po kat is) és 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nö vek võ sor ren - dû sor szá mok kal (al szá mok nem fo gad ha tó ak el) foly tat va az ajánlat valamennyi, ajánlati elemet tartalmazó oldalán feltünte - tett számozás.

12 41052 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. XI. 11.) 130. szám 14) Ajánlattevõnek saját nyilatkozatait cégszerûen kell alá - ír nia és min den to váb bi (in for má ci ót tar tal ma zó) ol dalt szig nál - nia kell. 15) Az ajánlat elkészítésének költségét az ajánlattevõ köte - les vi sel ni. 16) Az aján la ti árat ma gyar fo rint ban (HUF), a net tó ér té ket feltüntetve kell megadni az ajánlati dokumentáció szerinti ártáblázat alapján. Elbírálásra a nettó ajánlati ár kerül. 17) A több vál to za tú aján lat té tel nem meg en ge dett. 18) Az ajánlat érvénytelen, ha nem felel meg jelen ajánlati fel hí vás nak, a meg adott mû sza ki spe ci fi ká ci ó nak, illetve a vo - nat ko zó jog sza bá lyi elõ írá sok nak. 19) Aján lat ké rõ a Kbt. 91. (2) be kez dé se ren del ke zé - se i nek meg fe le lõ en a nyer tes aján lat te võ vissza lé pé se ese - tén a kö vet ke zõ leg ked ve zõbb aján la tot adó aján lat te võ vel kö ti meg a szer zõ dést amennyi ben ilyen mi nõ ség ben je lö li meg va la mely aján lat te võt az el já rás ered mé nyé nek ki hir de - té se kor. 20) Aján lat ké rõ a Kbt. 13. (4) be kez dé se ér tel mé ben tá jé - koz tat ja aján lat te võ ket, hogy a mi nõ sí tett aján lat te võk kel szem ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nél szi go rúbb al kal - mas sá gi szem pon to kat ha tá ro zott meg. VI.5) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA 27/10/2005 (nap/hó/év) B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ IN FOR - MÁCIÓK A RÉSZ szá ma: 1 1) Nó menk la tú ra 1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fõ szójegyzék Fõ tárgy: ) A rész meghatározása: M0 autópálya szigetszentmiklósi au tó pá lya mér nök sé ge és a hoz zá tar to zó pi he nõ he lyek. 3) Mennyi ség: 2 da rab ha rang és 4 da rab mo lok tí pu sú sze - mét gyûj tõ A RÉSZ szá ma: 2 1) Nó menk la tú ra 1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fõ szójegyzék Fõ tárgy: ) A rész meghatározása: M1 autópálya bicskei autópályamér nök sé ge és a hoz zá tar to zó pi he nõ he lyek. 3) Mennyi ség: 16 da rab 120 li te res ke rek ku ka, 1 da rab 720 li te res kon té ner, 8 da rab ha rang és 18 da rab mo lok tí pu sú sze - mét gyûj tõ A RÉSZ szá ma: 3 1) Nó menk la tú ra 1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fõ szójegyzék Fõ tárgy: ) A rész meg ha tá ro zá sa: M1 au tó pá lya ko má ro mi au tó pá - lyamérnöksége és a hozzá tartozó pihenõhelyek. 3) Mennyi ség: 2 da rab ha rang és 10 da rab mo lok tí pu sú sze - mét gyûj tõ A RÉSZ szá ma: 4 1) Nó menk la tú ra 1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fõ szójegyzék Fõ tárgy: ) A rész meghatározása: M7 autópálya martonvásári autó - pályamérnöksége és a hozzá tartozó pihenõhelyek. 3) Mennyi ség: 2 da rab gu ru ló kon té ner, 6 ha rang és 8+2 da - rab mo lok tí pu sú sze mét gyûj tõ A RÉSZ szá ma: 5 1) Nó menk la tú ra 1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fõ szójegyzék Fõ tárgy: ) A rész meghatározása: M7 autópálya balatonvilágosi és ordacsahi (szántódi) autópályamérnöksége és a hozzá tartozó pi he nõ he lyek. 3) Mennyi ség: 2 da rab aver man, 4 ha rang és 15 da rab mo lok tí pu sú sze mét gyûj tõ BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht. ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (18697/2005) Építési beruházás: Árubeszerzés: Szol gál ta tás: X A szerzõdés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tar to zik-e? IGEN: X I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍ ME Szer ve zet: BTH Bu da pes ti Tu risz ti kai Szol gál ta tó Kht. Címzett: Fekete László ügyvezetõ igazgató Cím: Már ci us 15. tér 7. Pos tai irá nyí tó szám: H 1056 Vá ros/köz ség: Bu da pest Te le fon: Te le fax: E-ma il: In ter net cím (URL): da pes tin fo.hu

13 130. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. XI. 11.) I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZEREZHETÕK BE Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN KÉR - HE TÕ Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet I.4) AZ AJÁN LA TO KAT/RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE ZÉ - SE KET A KÖ VET KE ZÕ CÍM RE KELL KÜL DE NI Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet I.5) AZ AJÁNLATKÉRÕ TÍPUSA Központi szintû: Regionális/helyi szintû: EU-intézmény: Közjogi szervezet: Egyéb: X II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS II.1.1) Épí té si be ru há zás ra irá nyuló szer zõ dés tí pu sa (építési be ru há zás ra irá nyuló szer zõ dés ese tén) Ki vi te le zés: Tervezés és kivitelezés: Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérõ ál - tal meghatározott követelményeknek megfelelõen: II.1.2) Árubeszerzésre irányuló szerzõdés típusa (áru be - szerzésre irányuló szerzõdés esetén) Vásárlás: Bér let: Lí zing: Részletfizetés: Ezek kom bi ná ci ó ja: II.1.3) Szol gál ta tás nyúj tás ra irá nyuló szer zõ dés tí pu sa (szol - gál ta tás nyúj tás ra irá nyuló szer zõ dés ese tén) A szolgáltatás besorolása: 15 II.1.4) Ez egy keretszerzõdés? II.1.5) Az ajánlatkérõ által a szerzõdéshez rendelt elnevezés Vál lal ko zá si szer zõ dés nyom dai mun kák ra. II.1.6) A szerzõdés meghatározása/tárgya Vállalkozási szerzõdés megkötése a BTH Budapesti Turisz - ti kai Szol gál ta tó Kht.-vel a tár sa ság ál tal ki adott Bu da pest Kár - tya pros pek tus, Bu da pest Kár tya szó ró lap (6 ol da las), Bu da pest Kár tya szó ró lap (2 ol da las), Bu da pest Gu i de, Bu da pest City Map, Várséták, Budapest Ritmusa, Tájékozottan Budapesten, Sta tisz ti kai ki ad vány, szó ró lap, pla kát nyom dai mun ká la ta i nak elvégzésére és a XI. rész kivételével Euro-raklapon történõ szállítására, az alábbiak szerint: (kizárólag nyomdai szolgálta - tás). I. rész Bu da pest Kár tya pros pek tus Mé ret: mm ál ló Ki vi tel: 4+4 szín Ter je de lem bel ív: 104 ol dal vagy 108 ol dal vagy 112 ol dal Bo rí tó: 4 ol da las Pa pír: bel ív 80 g matt mû nyo mó Bo rí tó: 135 g matt mû nyo mó Kö tés mód: ir ka fû zés Cso ma go lás: 50 da rab egy cso mag ban, pán tol va, pa pír ban vagy zsu gor fó li á ban, a cso ma gon fel tün tet ve a ki ad vány ne ve. II. rész Budapest Kártya szórólap (6 oldalas) Mé ret: hajt va mm ál ló, nyit va mm Ki vi tel: 4+4 szín Ter je de lem: 6 ol dal Pa pír: 100 g matt mû nyo mó Kö tés mód: pe len ka haj tás Cso ma go lás: 500 db egy cso mag ban, két ré te gû bar na nát - ron pa pír ban, 50 da ra bon ként, vagy 100 da ra bon ként for - gat va, a cso ma gon fel tün tet ve a ki ad vány ne ve. III. rész Budapest Kártya szórólap (2 oldalas) Mé ret: mm ál ló Ki vi tel: 4+4 szín Ter je de lem: 2 ol dal Pa pír: 100 g matt mû nyo mó Cso ma go lás: 1000 db egy cso mag ban, két ré te gû bar na nát ron pa pír ban, 100 da ra bon ként for gat va, a cso ma gon fel tün tet ve a ki ad vány ne ve és nyelv e. Nyelv: db né met, db an gol, olasz, fran - cia, spa nyol, hol land, finn, len gyel, svéd, cseh. IV. Rész Bu da pest Gu i de Mé ret: A/5 Ki vi tel: 4+4 szín, co lor of szet Ter je de lem: bel ív 52 ol dal, bo rí tó 4 ol dal Pa pír: fe dél 135 g fé nyes mû nyo mó, bel ívek 80 g matt mû nyo mó Kötészet: irkafûzés Cso ma go lás: 50 db egy cso mag ban, pán tol va, zsugor - fóliában, a cso ma gon fel tün tet ve a ki ad vány ne ve és nyelv e, va la mint az aján lat ké rõ ne ve an gol nyel ven és cí me. Nyelv: an gol: ro mán: 5000 né met: cseh: ma gyar: kí nai: olasz: len gyel: spa nyol: ja pán: fran cia: hé ber: orosz: finn: svéd: dán: hol land: V. rész: Bu da pest City Map Mé ret: hajt va mm, nyit va mm Ki vi tel: 4+4 szín co lor of szet Terjedelem: 24 francia oldal Pa pír: 90 g LWC Hajtogatás: térképhajtás

14 41054 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. XI. 11.) 130. szám Cso ma go lás: 200 db egy cso mag ban, 50 da ra bonként kö - te gel ve, két ré te gû bar na nát ron pa pír ban, vagy zsugorfó - liában, a cso ma gon fel tün tet ve a ki ad vány ne ve és nyelve, valamint az ajánlatkérõ neve és címe. Nyelv: an gol-né met-ma gyar: db olasz-spa nyol-fran cia: db ja pán-kí nai-orosz: db svéd-finn-dán: db cseh-len gyel-ro mán: db VI. rész: Vár sé ták Mé ret: haj to gat va mm, nyit va: mm térképhajtás Ki vi tel: 5+4 szín Terjedelem: 24 francia oldal Pa pír: 90 g LWC Kikészítés: vágás, hajtás, csomagolás Cso ma go lás: 200 db egy cso mag ban, pán tol va, zsu gor fó - li á ban, a cso ma gon fel tün tet ve a ki ad vány ne ve és nyelv e, valamint az ajánlatkérõ neve angol nyelven és címe. Nyelv: an gol: né met: ma gyar: olasz: spa nyol: fran cia: VII. rész: Bu da pest Rit mu sa 2006 nyár Mé ret: A/5 Ki vi tel: 4+4 szín, co lor of szet Ter je de lem: bel ív 32 ol dal, bo rí tó 4 ol dal Pa pír: fe dél 135 g fé nyes mû nyo mó, bel ívek 115 g matt mû nyo mó Kötészet: irkafûzés Cso ma go lás: 50 da rab egy cso mag ban, pán tol va, zsu gor - fó li á ban. VIII. rész: Tájékozottan Budapesten Mé ret: nyit va mm, haj to gat va: mm Ki vi tel: 4+4 szín, co lor of szet Terjedelem: 8 francia oldal Pa pír: 135 g fé nyes mû nyo mó Cso ma go lás: 200 da rab egy cso mag ban, pán tol va, zsu gor - fó li á ban. Nyelv: né met: an gol: ma gyar: olasz: fran cia: IX. rész: Sta tisz ti kai ki ad vány 2005 Mé ret: A/4 Ki vi tel: 4+4 szín, co lor of szet Ter je de lem: 16+4 ol dal Pa pír: fe dél 200 g matt mû nyo mó, bel ívek 115 g matt mû - nyo mó Kötészet: irkafûzve Cso ma go lás: 25 da rab egy cso mag ban, pán tol va, zsu gor - fó li á ban. X. rész szó ró lap Mé ret: mm Ki vi tel: 4+4 szín, co lor of szet Pa pír: 135 g matt mû nyo mó Cso ma go lás: 500 da rab egy cso mag ban, pán tol va, zsu gor - fó li á ban. XI. rész: pla kát Mé ret: A/1 Ki vi tel: 4+0 szín, co lor of szet Pa pír: 200 g matt mû nyo mó II.1.7) Az épí té si be ru há zás, a szál lí tás vagy a tel je sí tés he lye I. rész: db 1056 Bu da pest, Már ci us 15. tér 7. sz. I. em./4., a to váb bi mennyi ség H 1106 Bu da pest, Tün dér fürt u sz. a Ma gyar Tu riz mus Rt. lo gisz ti kai bá zis a. II. rész: db 1056 Bu da pest, Már ci us 15. tér 7. sz. I. em./4., a to váb bi mennyi ség H 1106 Bu da pest, Tün dér fürt u sz. a Ma gyar Tu riz mus Rt. lo gisz ti kai bá zis a. III. IV. V. VI. VII. VI II. IX. X. XI. rész: H 1106 Bu da - pest, Tün dér fürt u sz. a Ma gyar Tu riz mus Rt. lo gisz ti kai bázisa. NUTS-kód: II.1.8) Nó menk la tú ra II.1.8.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fõ szószedet Fõ tárgy: Kiegészítõ szószedet (adott eset ben): II.1.8.2) Egyéb vo nat ko zó nó menk la tú ra (CPA/NA CE/ CPC) CPC II.1.9) Részekre osztás (a részekre vonatkozó részletes in - for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség sze rint több pél dány hasz nál ha tó) IGEN: X Aján la tok be nyújt ha tók: egy rész re: több rész re: valamennyi részre: X II.1.10) El fo gad ha tók-e vál to za tok? (adott eset ben) IGEN: X II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG VAGY TER JE DE LEM II.2.1) Teljes mennyiség vagy terjedelem (adott eset ben va - lamennyi részt illetve esetleges változatot beleértve) I. rész: Bu da pest Kár tya pros pek tus db + ma xi mum 28% II. rész: Budapest Kártya szórólap (6 oldalas) db III. rész: Budapest Kártya szórólap (2 oldalas) db (több nyel vi mu tá ció) db né met, db an gol, olasz, fran cia, spa nyol, hol land, finn, len gyel, svéd, cseh. IV. rész: Bu da pest Gu i de Pél dány szám: db (több nyel vi mu tá ció) an gol: ro mán: 5000 né met:

15 130. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. XI. 11.) cseh: ma gyar: kí nai: olasz: len gyel: spa nyol: ja pán: fran cia: hé ber: orosz: finn: svéd: dán: hol land: V. rész: Bu da pest City Map Pél dány szám: db (több nyel vi mu tá ció) an gol-né met-ma gyar: db olasz-spa nyol-fran cia: db ja pán-kí nai-orosz: db svéd-finn-dán: db cseh-len gyel-ro mán: db VI. rész: Vár sé ták Pél dány szám: db (több nyel vi mu tá ció) an gol: né met: ma gyar: olasz: spa nyol: fran cia: VII. rész: Bu da pest Rit mu sa 2006 nyár Pél dány szám: db VIII. rész: Tájékozottan Budapesten Pél dány szám: db, eb bõl: né met: an gol: ma gyar: olasz: fran cia: IX. rész: Sta tisz ti kai ki ad vány 2005 Pél dány szám: 5000 db X. rész szó ró lap Pél dány szám: db XI. rész: pla kát Pél dány szám: 1500 db II.2.2) Opciók (adott eset ben). Az opciók meghatározása, illetve igénybevételük lehetséges idõpontja (lehetõség szerint): II.3) A SZER ZÕ DÉS IDÕ TAR TA MA VAGY A TEL JE SÍ - TÉS HA TÁR IDE JE Idõ tar tam hó nap(ok)ban és/vagy na pok ban (a szer zõ dés oda íté lé sé tõl szá mít va) vagy: kez dés 01/12/2005 és/vagy be fe je zés 31/12/2006 (nap/hó/év) III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK III.1.1) A ki kö tött óva dék és biz to sí té kok (adott eset ben) Kötbér a nyertes ajánlatban meghatározott mértékben, 20% jó tel je sí té si biz to sí ték. III.1.2) Fõ finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivat - ko zás a vo nat ko zó ren del ke zé sek re (adott eset ben) A ki ad vá nyok iga zolt át adá sát kö ve tõ en aján lat te võ jo go sult a kiadványok ellenértékének 80%-a + áfa összegû számla kibo - csátásra, melynek összegét a számla kézhezvételét követõ 15 bank i na pon be lül aján lat ké rõ át utal ja. Leg fel jebb 15 na pos vizsgálatot követõen az ajánlatkérõ a teljesítés minõségétõl függõen az ár fennmaradó, ajánlattevõt megilletõ részét to - váb bi 15 bank i na pon be lül át utal ja. Aján lat ké rõ elõ le get nem fizet. III.1.3) A nyer tes vál lal ko zók, szál lí tók vagy szol gál ta tók csoportja által létrehozandó társasági forma (adott eset ben) III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK III.2.1) A vállalkozó, szállító vagy szolgáltató személyes hely ze té re vo nat ko zó ada tok, va la mint a mi ni má li san meg kö - vetelt pénzügyi és gazdasági és mûszaki alkalmasság felméréséhez szükséges adatok és formai követelmények a) Ki zá ró okok: Az el já rás ban a Kbt. 60. (1) be kez dé se és Kbt. 62. (1) be - kez dé se sze rin ti ki zá ró okok ér vé nye sül nek. b) Aján lat ké rõ al kal mat lan nak mi nõ sí ti aján lat te võt, amennyi ben: ba) a kö zö sen aján la tot te võk kö zül bár me lyik, il le tõ leg a beszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozó a banki igazolása szerint nem tett eleget valamely fizetési kötelezettségének és számláján a november 9. és no vem ber 10. kö zöt ti idõ szak ban 30 na pot meg ha la dó a hi tel in té ze tek rõl és pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szóló évi CXII. tör vény 2. szá mú mel lék let III. rész e 36. pont ja sze rin ti sor ban ál lás for dult elõ. bb) A kö zö sen aján la tot te võk kö zül bár me lyik, il le tõ leg a beszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe vett al vál lal ko zó utol só be szá mo ló val le zárt üz le ti évé nek mér - leg szerinti eredménye negatív volt. A ba) és bb) pont in do ko lá sát a Kbt. 69. (5) be kez dé sé re te - kintettel a dokumentáció tartalmazza). bc) A közösen ajánlatot tevõk illetõleg a beszerzés értéké - nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be vett al vál lal ko zók nyom dai szol gál ta tás ból szár ma zó ár be vé te le év ben együt te sen nem ér te el a 20 M Ft-ot (áfa nél kül szá mít va). bd) Nem von be a szerzõdés teljesítésében legalább három, nyom dai vég zett ség gel és mi ni mum ötéves nyom dai szak mai gyakorlattal rendelkezõ szakembert (a közösen ajánlatot tevõk bármelyike vagy a beszerzés értékének 10%-át meghaladó mér - ték ben igény be vett al vál lal ko zó együt te sen). be) Nem ren del ke zik a II.1.6) pont II. V. VI. VI II. rész e te kin te té ben 4 szín nyo mó íves, illetve ro tá ci ós of szet gép pel, va la mint haj to ga tó gép pel. A II.1.6) pont I. IV. VII. IX. rész e te kin te té ben 4 szín nyo mó íves, illetve ro tá ci ós of szet gép pel, va la mint ir ka fû zõ ka pa ci tás sal, va la mint a II.1.6) pont III. X. XI. rész e te kin te té ben 4 szín nyo mó íves, illetve rotá - ciós of szet gép pel. (A kö zö sen aján la tot te võk bár me lyi ke vagy a beszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe vett al vál lal ko zó együt te sen). III.2.1.1) Jo gi hely zet a meg kö ve telt hi vat ko zá sok kal Ajánlattevõnek és a közbeszerzés értékének 10%-át megha - la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó já nak az aján lat ban a Kbt. 63. (2) (3) be kez dés sze rint kell iga zol nia, il le tõ leg nyi lat koz nia, hogy nem tar to zik a Kbt. 60. (1) be kez - dés hatálya alá.

16 41056 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. XI. 11.) 130. szám To váb bá az aján lat te võ nek a Kbt. 71. (3) be kez dése szerint nyilatkoznia kell, hogy a szerzõdés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá esõ alvállalkozót. A Kbt. 63. (3) bekezdésének alkalmazása során figyelembe kell venni a Közbeszerzések Tanácsa tájékoztatóit (www.koz - be szer zes.hu) kü lö nö sen, hogy a ha zai szék he lyû aján lat te võk - nek (al vál lal ko zók nak) azon ki zá ró okok vo nat ko zá sá ban, ahol nem iga zo lást kell csa tol ni uk, köz jegy zõ elõtt tet t nyi lat ko za tot kell be nyúj ta ni uk. To váb bá, hogy au gusz tus 4-én a Kbt. 60. (1) be kez dé se új g) pont tal új ki zá ró ok kal egész ült ki. III.2.1.2) Gaz da sá gi és pénz ügyi al kal mas ság a meg kö ve - telt hi vat ko zá sok kal a) Ajánlattevõ(k) és a beszerzés értékének 10%-át meghala - dó mér ték ben igény be vett al vál lal ko zó(k) vo nat ko zá sá ban va - lamennyi számlavezetõ pénzintézet nyilatkozata arról, hogy szám lá ján a no vem ber 9. és no vem ber 10. kö zöt ti idõ szak ban a hi tel in té ze tek rõl és pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szóló évi CXII. tör vény 2. szá mú mel lék let III. rész e 36. pont ja sze rin ti sor ban ál lás elõ for dult-e, ha igen, mi kor és mennyi ide ig. b) Ajánlattevõ(k), illetõleg a beszerzés értékének 10%-át meg ha la dó mér ték ben igény be vett al vál lal ko zó(k) utol só be - számolóval lezárt üzleti évérõl a számviteli törvény szerinti beszámoló. c) Az aján lat te võ(k) nyi lat ko za ta ar ról, hogy az õ és a be - szerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe vett al vál lal ko zó ja évi, nyom dai szol gál ta tás ból szár ma zó ár - be vé te le el éri a 20 M Ft-ot (áfa nél kül szá mít va). III.2.1.3) Mû sza ki al kal mas ság a meg kö ve telt hi vat ko zá - sok kal a) A nyomdai végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendel - ke zõ szak em be rek vég zett sé gét iga zo ló do ku men tu mok má so - lata és önéletrajzuk, amelybõl megállapítható a nyomdai gya - kor lat fenn áll ta. b) Ajánlattevõ(k) nyilatkozata, hogy õ, illetõleg a beszerzés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be vett al vál lal - ko zó ja ren del ke zik a II.1.6) pont II. V. VI. VI II. rész e te kin te té ben 4 szín - nyo mó íves, illetve ro tá ci ós of szet gép pel, va la mint haj to - ga tó gép pel, a II.1.6) pont I. IV. VII. IX. rész e te kin te té ben 4 szín - nyo mó íves, illetve ro tá ci ós of szet gép pel, va la mint ir ka - fûzõ kapacitással, a II.1.6) pont III. X. XI. rész e te kin te té ben 4 szín nyo mó íves, illetve rotációs ofszet géppel. III.3) SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁSRA IRÁNYULÓ SZER - ZÕDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉ - TELEK III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás - hoz van-e köt ve? Igen vá lasz ese tén a vo nat ko zó tör vé nyi, ren de le ti vagy köz - igaz ga tá si ren del ke zés re tör té nõ hi vat ko zás III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás tel - jesítésében személyesen közremûködõ természetes személyek nevét és szakképesítését? IGEN: X IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS IV.1) AZ EL JÁ RÁS TÍ PU SA Nyílt: X Meg hí vá sos: Tárgyalásos: Gyor sí tott meg hí vá sos: Gyor sí tott tár gya lá sos: IV.1.1) Megtörtént-e már a részvételre jelentkezõk kiválasz - tása? (csak tár gya lá sos el já rás ese tén, adott eset ben) Igen vá lasz ese tén a rész le tes ada to kat az Egyéb in for má ci ók ro vat ban kell fel tün tet ni (V. sza kasz) IV.1.2) A gyor sí tott el já rás vá lasz tá sá nak in do ko lá sa (adott esetben): IV.1.3) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó ko ráb bi köz zé té tel (adott eset ben): IV.1.3.1) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó ko ráb bi elõ ze tes tájékoztató (adott eset ben): A hirdetmény száma a Hivatalos Lap tartalomjegyzékében 2005/S (nap/hó/év:) 29/04/2005 IV.1.3.2) Egyéb ko ráb bi köz zé té tel A hirdetmény száma a Hivatalos Lap tartalomjegyzékében /S - (nap/hó/év:) / / IV.1.4) Az ajánlattételre felhívandó szállítók várható száma (adott eset ben): Szám: vagy: mi ni mum / ma xi mum IV.2) AZ ODA ÍTÉ LÉS FEL TÉ TE LEI (A) A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás: vagy: (B) A gaz da sá gi lag leg elõ nyö sebb aján lat: X B1) A kö vet ke zõ szem pon tok alap ján (lehetõség szerint csök ke nõ fon tos sá gi sor rend ben): X részszempontok súlyszámok 1. Áfa nél kü li aján la ti ár a do ku men tá ció III. pont ja sze rint, Ft/db 8 2. A késedelmes teljesítés esetén vállalt köt - bér nek a VI.4.2) pont sze rin ti mi ni má lis mér té ket meg ha la dó mér té ke 1000 Ft/mun - ka nap ban 2 Csök ke nõ fon tos sá gi sor rend ben IGEN: X vagy: B2) A szer zõ dé si do ku men tá ci ó ban meg ha tá ro zott rész - szem pon tok alap ján: IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK IV.3.1) Az ajánlatkérõ által az aktához rendelt hivatkozási szám: IV.3.2) A do ku men tá ció és a ki egé szí tõ do ku men tá ció be - szerzésének feltételei A do ku men tá ció be sze rez he tõ 18/11/2005 (nap/hó/év) Ár (adott eset ben): Pénznem: A fizetés feltételei és módja:

17 130. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. XI. 11.) IV.3.3) Az ajánlattételi határidõ, illetve a részvételi jelentke - zések beérkezési határideje (at tól füg gõ en, hogy nyílt, meg hí - vá sos vagy tár gya lá sos el já rás ra ke rül sor) 18/11/2005 (nap/hó/év) vagy nap (a hir det mény fel adá sá tól szá mít va) Idõ pont (adott eset ben): óra. IV.3.4) A hirdetmény feladása a kiválasztott jelentkezõk ré - szére (meg hí vá sos és tár gya lá sos el já rás ese tén) Ter ve zett idõ pont / / (nap/hó/év) IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV HU Egyéb or szág X IV.3.6) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (nyílt el - járás esetén) / / (nap/hó/év) vagy: hó nap és/vagy 30 nap (az aján la tok be ér ke zé sé nek ha tár ide jé tõl szá mít va) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei IV.3.7.1) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre felhatalmazott személyek (adott eset ben) Ajánlatkérõ képviselõi, ajánlattevõk, valamint az általuk meghívott személyek. IV.3.7.2) Dá tum, idõ pont, hely Dá tum: 18/11/2005 (nap/hó/év) Idõ pont: óra Hely szín: Lásd I.1) pont. VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ? VI.2) ADOTT ESET BEN KÉR JÜK FEL TÜN TET NI, HOGY A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E, ILLETVE A TO VÁB BI HIR DET MÉ NYEK KÖZ ZÉ TÉ TE - LÉ NEK TER VE ZETT ÜTEM TER VÉT: VI.3) A SZERZÕDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍRO- ZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár - mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot. VI.4) TO VÁB BI IN FOR MÁ CI ÓK (adott eset ben) 1) Va la mennyi rész ese tén az aján la ti árat net tó Ft/db áta - lányáron kell megadni, mely ár tartalmazza a szállítási költsé - get, de nem tartalmazza a termékdíjat. Az ár kiszámításával kap cso la tos to váb bi elõ írá sok a do ku men tá ci ó ban sze re pel nek. 2) Többváltozatú ajánlat kizárólag az I. rész tekintetében te - he tõ a meg adott kü lön bö zõ oldal szá mú vál to za tok ra az ár te - kintetében. Ha az ajánlat nem tartalmaz minden változat vonat - kozásában árat, akkor az ajánlatkérõ csak az(oka)t az ajánlati változato(ka)t tekinti érvényesnek, mely(ek)ben van kifejezett árajánlat. 3) A kötelezõen vállalt kötbért nem lehet az árbevétel %-ában meg ha tá roz ni, egy mun ka na pi mér té ké nek mi ni mu ma ré szen ként Ft. 4) Aján lat ké rõ hi ány pót lá sa a 83. alap ján le he tõ sé get biz - to sí t. 5) Az ered mény hir de tés idõ pont ja: 2005/11/22. Idõ pont: óra. Hely szín: BTH Bu da pes ti Tu risz ti kai Szol gálta tó Kht. H 1056 Bu da pest, Már ci us 15. tér 7. 6) Ajánlatkérõ a nyertessel az eredményhirdetést követõ nap tól szá mí tott 8. na pon óra kor szer zõ dést kö t. 7) Az ér té ke lés so rán ad ha tó pont szám: rész szem pon ton - ként Az értékelés módszere: a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. aján lá sá nak III/A/1/b) pontja szerinti értékarányosítás. Ha csak egy ér vé nyes aján lat van, annak az aján lat nak a rész - szem pon tok sze rin ti tar tal mi ele mei mi nõ sül nek a leg ked ve - zõbb nek. 8) Ajánlattevõnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70. (1) be kez dés és Kbt. 71. (1) be kez dés a) b) pont ja i ra, va la mint (3) be kez dé sé re vo nat ko zó an. 9) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolat - ban felmerülõ összes költség az ajánlattevõt terheli. 10) Az aján la to kat zárt cso ma go lás ban, 3 pél dány ban (1 ere - deti, 2 másolat) kell benyújtani. Az ajánlat zárt csomagolásán kí vül rõl jól lát ha tó he lyen fe l kell tün tet ni az aján la ti fel hí vás számát és a következõt: Ajánlat a nyomdai szolgáltatás tárgyá - ban kiírt közbeszerzési eljárásra. 11) Az ajánlattal kapcsolatos formai követelményeket a do - kumentáció tartalmazza, az azoknak meg nem felelés esetén az aján lat ké rõ az aján la tot a Kbt. 88. (1) be kez dés f) pont ja alap - ján ér vény te len né nyil vá nít ja. 12) Az aján lat hoz csa tol ni kell kü lön íven egy a do ku men - tá ció sze rin ti fel ol va só la pot. 13) Az aján lat te võ to váb bi fel vi lá go sí tást ki zá ró lag a Kbt ban foglaltak szerint kérhet ajánlata elkészítéséhez az ajánlatkérõtõl. 14) Az aján lat te võ a cég ki vo nat tól füg get le nül csa tol ja saját, és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mérték - ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó ja nyi lat ko za tát, mely ben felsorolja az összes számlavezetõ pénzintézetének nevét és cí - mét. 15) Az ajánlattevõnek ajánlatához eredetiben vagy hiteles másolatban csatolnia kell saját és ha a közbeszerzés értékének 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko - zója az ajánlatban szereplõ bármely nyilatkozatot aláírt az ilyen alvállalkozó részérõl. 15.a) Az ajánlatot vagy abban szereplõ egyes nyilatkozato - kat aláírók aláírási címpéldányát, továbbá 15.b) az ajánlatot aláírók aláírási jogosultságának ellenõrzé - se ér de ké ben az aján la tok bon tá sá nak idõ pont ját meg elõ zõ 60 nap nál nem ré geb bi cég ki vo na tát vagy ha az aján lat te võ, il le - tõleg a beszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozó székhelye szerinti államban cégkivo - nat nem létezik, az ajánlattevõ, illetõleg a beszerzés értékének 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be vett al vál lal ko zó Kbt. 63. (2) be kez dés c) pont ja sze rin ti nyi lat ko za tát ar ról, hogy a székhelye szerinti államban létezik-e eskü alatt tett nyi - lat ko zat (annak ér de ké ben, hogy az aján lat ké rõ nek mód - jában álljon megállapítani, nyilatkozatát megfelelõ for - mában teszi-e), a székhelye szerinti államban nem létezik cégkivonat, a cég nevében a jelen közbeszerzési eljárásban tett nyilat - ko za to kat egy vagy több sze mély jo go sult-e alá ír ni és ki(k) a cég ne vé ben jog sza bály sze rint alá írás ra jo go sult személy (személyek).

18 41058 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. XI. 11.) 130. szám 16) A do ku men tá ci ó nak az aján lat ké rõ tõl tör té nõ átvétele az ajánlat benyújtásának feltétele. A dokumentáció átvehetõ az aján lat ké rõ tõl az I.3) pont sze rin ti he lyen, mun ka na po kon hét - fõ tõl-csü tör tö kig órá ig, pén te ken órá ig, az ajánlattételi határidõ lejártának napján az ajánlattételi határ - idõ le jár tá ig. Az aján lat ké rõ a Kbt. 54. (4) be kez dé sét al - kalmazza. 17) Az iga zo lá sok vo nat ko zá sá ban a Kbt. 20. (3) bekez - dése sze rint kell el jár ni. 18) Az aján la tot ma gyar nyel ven kell be ad ni, az ide gen nyel vû iga zo lá so kat is a Kbt. 20. (3) be kez dé se sze rin ti for - má ban kell be ad ni és min den ide gen nyel vû irat mel lé a hi te les ma gyar for dí tást [a kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is - me ré sé rõl szóló évi C. tör vény 7. (4) be kez dés nek meg - fe le lõ en] csa tol ni kell. 19) Az aján lat ké rõ a Kbt. 13. (4) be kez dé se sze rint fel - hív ja a fi gyel met ar ra, hogy a pénz ügyi gaz da sá gi és mû sza - ki, szak mai al kal mas sá gi fel té te le ket a mi nõ sí tett aján lat te - võk jegy zé ké be ke rü lés fel té te le i nél szi go rúb ban ha tá roz za meg. 20) A kö zö sen aján la tot te võk tõl kér jük nyi lat ko zat adá sát arra nézve, hogy a je len köz be szer zé si el já rás ban ki jo go sult kö zü lük tel jes jog kör rel írás ban és szó ban nyi lat koz ni az összes kö zö sen aján la tot te võ ne vé ben, az eljárásban az ajánlattevõ számára megküldendõ irato - kat kö zü lük me lyik nek, mi lyen cím re kell meg kül de ni. 21) Ajánlatkérõ az eljárás nyertesével, annak visszalépése esetén ha az eredményhirdetéskor megjelölte a második legkedvezõbbnek mi nõ sí tett aján lat te võ vel köt szer zõdést. VI.5) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK IDÕ PONT JA 27/10/2005 (nap/hó/év) B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ IN FOR - MÁCIÓK A RÉSZ szá ma: 01 1) Nó menk la tú ra 1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fõ szószedet Fõ tárgy: Kiegészítõ szószedet (adott eset ben): 1.2) Egyéb vo nat ko zó nó menk la tú ra (CPA/NA CE/CPC) CPC ) Rö vid le írás Bu da pest Kár tya pros pek tus db kez dés 01/12/2005, be fe je zés 12/12/2005, óra; a beszerzés mennyiségébõl fennmaradó az ajánlatkérõ eseti igénybejelentése alapján elõállítandó mennyiségek év ben, az igény be je len tés tõl szá mí tott 3 hé ten be lül. To - váb bi rész le tek a do ku men tá ci ó ban. 3) Terjedelem vagy mennyiség db + ma xi mum 28%. 4) El té rõ kez dé si/szál lí tá si ha tár idõk fel tün te té se (adott esetben): Kez dés 01/12/2005 (nap/hó/év) / szál lí tás 12/12/2005 (nap/hó/év) A RÉSZ szá ma: 02 1) Nó menk la tú ra 1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fõ szójegyzék Fõ tárgy: Kiegészítõ szójegyzék (adott eset ben): 1.2) Egyéb vo nat ko zó nó menk la tú ra (CPA/NA CE/CPC) CPC ) Rö vid le írás Bu da pest Kár tya szó ró lap (6 ol da las) 3) Terjedelem vagy mennyiség db 4) El té rõ kez dé si/szál lí tá si ha tár idõk fel tün te té se (adott esetben): Kez dés 01/12/2005 (nap/hó/év) / szál lí tás 12/12/2005 (nap/hó/év) A RÉSZ szá ma: 03 1) Nó menk la tú ra 1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fõ szószedet Fõ tárgy: Kiegészítõ szószedet (adott eset ben): 1.2) Egyéb vo nat ko zó nó menk la tú ra (CPA/NA CE/CPC) CPC ) Rö vid le írás Bu da pest Kár tya szó ró lap (2 ol da las) 3) Terjedelem vagy mennyiség db (több nyel vi mu tá ció) db né met, db an gol, olasz, fran cia, spa - nyol, hol land, finn, len gyel, svéd, cseh. 4) El té rõ kez dé si/szál lí tá si ha tár idõk fel tün te té se (adott esetben): Kez dés 01/12/2005 (nap/hó/év) / szál lí tás 12/12/2005 (nap/hó/év) A RÉSZ szá ma: 04 1) Nó menk la tú ra 1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fõ szószedet Fõ tárgy: Kiegészítõ szószedet (adott eset ben): 1.2) Egyéb vo nat ko zó nó menk la tú ra (CPA/NA CE/CPC) CPC ) Rö vid le írás Bu da pest Gu i de. 3) Terjedelem vagy mennyiség Pél dány szám: db (több nyel vi mu tá ció) an gol: ro mán: 5000 né met: cseh: ma gyar: kí nai: olasz:

19 130. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. XI. 11.) len gyel: spa nyol: ja pán: fran cia: hé ber: orosz: finn: svéd: dán: hol land: ) Eltérõ kezdési/szállítási határidõk feltüntetése (adott eset ben): Kez dés 16/12/2005 (nap/hó/év) / szál lí tás 31/12/2005 (nap/hó/év) A RÉSZ szá ma: 05 1) Nó menk la tú ra 1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fõ szószedet Fõ tárgy: Kiegészítõ szószedet (adott eset ben): 1.2) Egyéb vo nat ko zó nó menk la tú ra (CPA/NA CE/CPC) CPC ) Rö vid le írás Bu da pest City Map. 3) Terjedelem vagy mennyiség Pél dány szám: db an gol-né met-ma gyar: db olasz-spa nyol-fran cia: db ja pán-kí nai-orosz: db svéd-finn-dán: db cseh-len gyel-ro mán: db 4) El té rõ kez dé si/szál lí tá si ha tár idõk fel tün te té se (adott esetben): Kez dés 16/12/2005 (nap/hó/év) / szál lí tás 31/12/2005 (nap/hó/év) A RÉSZ szá ma: 06 1) Nó menk la tú ra 1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fõ szószedet Fõ tárgy: Kiegészítõ szószedet (adott eset ben): 1.2) Egyéb vo nat ko zó nó menk la tú ra (CPA/NA CE/CPC) CPC ) Rö vid le írás Várséták. 3) Terjedelem vagy mennyiség Pél dány szám: db (több nyel vi mu tá ció) an gol: né met: ma gyar: olasz: spa nyol: fran cia: ) El té rõ kez dé si/szál lí tá si ha tár idõk fel tün te té se (adott esetben): Kez dés 16/12/2005 (nap/hó/év) / szál lí tás 31/12/2005 (nap/hó/év) A RÉSZ szá ma: 07 1) Nó menk la tú ra 1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fõ szószedet Fõ tárgy: Kiegészítõ szószedet (adott eset ben): 1.2) Egyéb vo nat ko zó nó menk la tú ra (CPA/NA CE/CPC) CPC ) Rö vid le írás Bu da pest Rit mu sa nyár 3) Terjedelem vagy mennyiség db. 4) El té rõ kez dé si/szál lí tá si ha tár idõk fel tün te té se (adott esetben): Kez dés 02/05/2006 (nap/hó/év) / szál lí tás 15/05/2006 (nap/hó/év) A RÉSZ szá ma: 08 1) Nó menk la tú ra 1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fõ szószedet Fõ tárgy: Kiegészítõ szószedet (adott eset ben): 1.2) Egyéb vo nat ko zó nó menk la tú ra (CPA/NA CE/CPC) CPC ) Rö vid le írás Tá jé ko zot tan Bu da pes ten. 3) Terjedelem vagy mennyiség Pél dány szám: db, eb bõl: né met: an gol: ma gyar: olasz: fran cia: ) El té rõ kez dé si/szál lí tá si ha tár idõk fel tün te té se (adott esetben): Kez dés 01/02/2006 (nap/hó/év) / szál lí tás 28/02/2006 (nap/hó/év) A RÉSZ szá ma: 09 1) Nó menk la tú ra 1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fõ szószedet Fõ tárgy: Kiegészítõ szószedet (adott eset ben): 1.2) Egyéb vo nat ko zó nó menk la tú ra (CPA/NA CE/CPC) CPC ) Rö vid le írás Sta tisz ti kai ki ad vány ) Terjedelem vagy mennyiség 5000 db. 4) El té rõ kez dé si/szál lí tá si ha tár idõk fel tün te té se (adott esetben): Kez dés 18/04/2006 (nap/hó/év) / szál lí tás 28/04/2006 (nap/hó/év)

20 41060 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. XI. 11.) 130. szám A RÉSZ szá ma: 10 1) Nó menk la tú ra 1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fõ szószedet Fõ tárgy: Kiegészítõ szószedet (adott eset ben): 1.2) Egyéb vo nat ko zó nó menk la tú ra (CPA/NA CE/CPC) CPC ) Rö vid le írás Szó ró lap. 3) Terjedelem vagy mennyiség Pél dány szám: db, eb bõl: da rab ja nu ár da rab jú ni us da rab no vem ber. El sõ db kez dés 16/01/2006, má so dik db kez - dés 15/06/2006, har ma dik db kez dés 15/11/2006, be fe - je zés min den eset ben a kez dés tõl szá mí tott 10. mun ka na pon. 4) El té rõ kez dé si/szál lí tá si ha tár idõk fel tün te té se (adott esetben): Kezdés / / (nap/hó/év) / tel je sí tés / / (nap/hó/év) A RÉSZ szá ma: 11 1) Nó menk la tú ra 1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fõ szószedet Fõ tárgy: Kiegészítõ szószedet (adott eset ben): 1.2) Egyéb vo nat ko zó nó menk la tú ra (CPA/NA CE/CPC) CPC ) Rö vid le írás Plakát 3) Terjedelem vagy mennyiség Pél dány szám: 1500 db, eb bõl: 500 da rab már ci us 500 da rab jú li us 500 da rab no vem ber El sõ 500 db kez dés 16/03/2006, má so dik 500 db kez dés 15/06/2006, har ma dik 500 db kez dés 15/11/2006, be fe je zés min den eset ben a kez dés tõl szá mí tott 10. mun ka na pon. 4) El té rõ kez dé si/szál lí tá si ha tár idõk fel tün te té se (adott esetben): Kezdés / / (nap/hó/év) / tel je sí tés / / (nap/hó/év) Fõvárosi Csatornázási Mûvek Rt. ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (19602/2005) Építési beruházás: Árubeszerzés: X Szol gál ta tás: A szerzõdés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tar to zik-e? IGEN: X I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍ ME Szervezet: Fõvárosi Csatornázási Mûvek Rt. Cím zett: Mér nö ki Szol gál ta tá sok Fõ osz tá lya Cím: Ke re pe si u. 19. II. em szo ba Pos tai irá nyí tó szám: 1087 Vá ros/köz ség: Bu da pest Te le fon: Te le fax: E-ma il: var adi.szil In ter net cím (URL): I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍ - MEN SZE REZ HE TÕK BE Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZE - REZ HE TÕ BE Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet I.4) AZ AJÁN LA TO KAT/RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE ZÉ - SEKET A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL BENYÚJTANI Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet I.5) AZ AJÁNLATKÉRÕ TÍPUSA Központi szintû: Regionális/helyi szintû: EU-intézmény: Közjogi szervezet: Egyéb: X II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA II.1) MEG HA TÁ RO ZÁS II.1.1) Épí té si be ru há zás ra irá nyuló szer zõ dés (épí té si be ru - há zás ese tén) Ki vi te le zés: Tervezés és kivitelezés: Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérõ ál - tal meghatározott követelményeknek megfelelõen: II.1.2) Árubeszerzésre irányuló szerzõdés típusa (áru be - szerzés esetén): X Adásvétel: X Bér let: Lí zing: Ezek kom bi ná ci ó ja/egyéb: II.1.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerzõdés típusa (szol gál ta tás meg ren de lés ese tén): Szol gál ta tá si ka te gó ria: II.1.4) Az eljárás keretmegállapodás megkötésére irá - nyul-e?

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM 2004. NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsõfokú Szakképzõ Intézmény és Kollégium ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (11904/2004)

Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsõfokú Szakképzõ Intézmény és Kollégium ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (11904/2004) 424 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám 17) Az ajánlatkérõ jelen ajánlattételi felhívásban megadott - nál elõbbi befejezést (mûszaki elõteljesítést) elfogad.

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 148/2008. (V.

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek 21. szám Ára: 1935, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2009. (II. 20.) Korm. ren de let A he lyi ön kor mány za tok vis ma i or tá mo ga tá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek 131. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 212/2006. (X. 27.) Korm. r. A Pá lya mó do sí tó hi tel prog ram ke re té ben nyúj tott

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes agrártárgyú törvények módosításáról.... 15832 2009.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 5. szám 1334 Ft 2006. má jus 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal Törvények 1978. évi IV. tör vény A Bün te

Részletesebben

191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. de cem ber 15., szerda 191. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 334/2004. (II. 15.) Korm. r. Az európai ügyekért felelõs tárca nélküli miniszter feladat-

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

42. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 4., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1533, Ft. Oldal

42. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 4., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1533, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 4., szerda 42. szám Ára: 1533, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXIII. tv. A fo gya té kos sze mé lyek jo ga i ról és esély egyen lõ sé gük biz to

Részletesebben

111. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

111. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. au gusz tus 15., hétfõ 111. szám TARTALOMJEGYZÉK 156/2005. (VIII. 15.) Korm. r. A Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram keretében lakásszövetkezet,

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben