Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsõfokú Szakképzõ Intézmény és Kollégium ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (11904/2004)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsõfokú Szakképzõ Intézmény és Kollégium ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (11904/2004)"

Átírás

1 424 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám 17) Az ajánlatkérõ jelen ajánlattételi felhívásban megadott - nál elõbbi befejezést (mûszaki elõteljesítést) elfogad. 18) Aján lat ké rõ a kö vet ke zõ II. épí té si ütem köz be szer - zé si el já rá sa kor a Kbt (3) be kez dés b) pont ja sze rin ti kö - rülmények fennállása esetén tárgyalásos eljárást alkalmazhat. VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2004/12/31 (év/hó/nap) Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsõfokú Szakképzõ Intézmény és Kollégium ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (11904/2004) Építési beruházás: Árubeszerzés: X Szol gál ta tás: I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍ ME Szervezet: Újhelyi Imre Élelmiszeripari Kö zép- és Fel sõ fo kú Szak kép zõ In téz mény és Kol lé gi um Cím zett: Kal már Ár pád Cím: Cser ma jor Pos tai irá nyí tó szám: 9371 Város/Község: Vitnyéd-Csermajor Te le fon: 96/ Te le fax: 96/ I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍ - MEN SZE REZ HE TÕK BE Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZE - Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X I.4) AZ AJÁN LA TO KAT/RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE ZÉ - Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet I.5) AZ AJÁNLATKÉRÕ TÍPUSA Központi költségvetési szerv: Egyéb: X II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Építési beruházásra irányuló szerzõdés (építési beruhá zás ese tén) Ki vi te le zés: Tervezés és kivitelezés: Kivitelezés bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérõ által meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en: II.1.2) Árubeszerzésre irányuló szerzõdés típusa (áru be - szerzés esetén) Adásvétel: X Bér let: Lí zing: Ezek kom bi ná ci ó ja/egyéb: II.1.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerzõdés típusa (szol gál ta tás meg ren de lés ese tén) Szol gál ta tá si ka te gó ria: II.1.4) Az eljárás keretmegállapodás megkötésére irányul-e? II.1.5) Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés Ter me lõi nyers te hén tej és évi kész let be szer zé se II.1.6) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya (a foly ta tás hoz szük ség sze rint hasz nál jon to váb bi la po kat) Termelõi nyers tehéntej adás-vételére vonatkozó szállítási szerzõdés. II.1.7) A tel je sí tés he lye: Vitnyéd-Csermajor NUTS-kód: II.1.8) Nó menk la tú ra II.1.8.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fõ szójegyzék Fõ tárgy: To váb bi tár gyak: Kiegészítõ szójegyzék (adott eset ben): II.1.9) Részekre történõ ajánlattétel (a részekre vonatkozó rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség sze rint több pél dány hasz nál ha tó) Aján la tok be nyújt ha tók: egy rész re: több rész re: valamennyi részre: II.1.10) El fo gad ha tók-e vál to za tok (al ter na tív aján la tok)? II.2) A SZERZÕDÉS SZERINTI MENNYISÉG II.2.1) Tel jes mennyi ség (va la mennyi részt és op ci ót be le - ért ve, adott eset ben): l/év A meg adott mennyi sé gek tõl az aján lat ké rõ ±10%-k al el tér - het a szerzõdéskötés után. II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben). Leírása és gyakorlásának lehetséges ideje (lehetõség szerint) II.3) A SZERZÕDÉS IDÕTARTAMA VAGY A BEFEJE - ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE Idõ tar tam hó nap(ok)ban és/vagy na pok ban (a szerzõdés megkötésétõl számítva) vagy: kezdés a szerzõdés aláírásától és be fe je zés 2006/12/30 (év/hó/nap)

2 1. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 425 III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK III.1) A SZERZÕDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) A szerzõdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) a vállalkozót késedelmes és hibás teljesítése esetén, késedel - mi és hibás teljesítési kötbérfizetési kötelezettség terheli. III.1.2) Fõ finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivat - ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re Az ajánlatkérõ elõleget nem fizet. Számla havonta minimum Ft értékû szállítás teljesítés igazolása ellenében nyújtható be, melynek fizetési határideje a benyújtását követõ 30 na pon be lül. III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott eset ben) Közös ajánlatot tevõ nyertesek esetén gazdasági társaság, illetve jogi személy létrehozása nem követelmény. Az eljárásban kö ve tel mény kö zös aján la tot te võ vál lal ko zá sok ese té ben az együtt mû kö dé si kö te le zett sé gek és jo go sult sá gok írá sos do - kumentálása és annak ajánlatba történõ csatolása. III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevõ/részvételre jelentkezõ személyes hely ze té re vo nat ko zó ada tok (ki zá ró okok), to váb bá a mi ni má - li san meg kö ve telt pénz ügyi és gaz da sá gi, va la mint mû sza ki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, az alkalmasságot kizáró tényezõk Az el já rás ban nem le het aján lat te võ, vagy a Kbt. 71. (1) be - kezdés b) pont ja sze rin ti al vál lal ko zó: Akiknek a pénzintézeti nyilatkozat alapján folyószámlá - ju kon több mint 2 db 60 na pot meg ha la dó sor ban ál lás szerepel. Az elõzõ év (2003.) számviteli szabályok szerinti beszámo - lójában az üzemi tevékenység eredménye negatív, és nettó ár be vé te le nem ha lad ja meg a Ft össze get. Nem ren del ke zik az elõ zõ 3 év ( ) bár me lyi ké - ben tel je sí tett Ft ér té ket meg ha la dó tej szál lí tá - si referenciával. Ki zá ró okok to váb bá: Az eljárásban nem lehet ajánlattevõ vagy a közbeszerzés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó az, aki vel szem ben a Kbt. 60. (1) be - kezdés a) c) pont já ban meg ha tá ro zott ki zá ró okok fenn - állnak. Nem lehet az eljárásban ajánlattevõ vagy a közbeszerzés ér - tékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt al vál lal ko zó az, aki vel szem ben a Kbt. 62. (1) be kez dés a) b) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak. III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) a meg kö ve telt iga zo - lá si mód Az eljárásban az ajánlattevõnek vagy a közbeszerzés értéké - nek 10%-át meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál - lal ko zó nak az aláb bi ak sze rint kell iga zol nia, hogy nem tar to zik a kizáró okok hatálya alá: a Kbt. 63. (1) (3) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe le - lõ en iga zo lás vagy nyi lat ko zat ar ról, hogy nem tar to zik a Kbt. 60. (1) be kez dés a) f) pont jai, va la mint a Kbt. 61. (1) be kez dés a) c) pontjainak hatálya alá. Az ajánlattételi határidõt megelõzõ 60 napnál nem régeb - bi kel te zé sû cég ki vo nat a Kbt. 63. (2) be kez dés d) pont ja alapján. III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság a meg kö ve - telt iga zo lá si mód Az ajánlattevõnek, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó já nak az aláb bi ak sze rint kell kü lön-kü lön iga zol ni uk az alkalmas - ságu kat: Fõ számlavezetõ intézmény nyilatkozata arról, hogy mi - óta vezeti a vállalkozó bankszámláját, fizetési kötelezett - sé ge i nek ele get tesz-e, és az el múlt 3 év ben volt-e sor ban ál lás. Az el múlt év re (2003.) vo nat ko zó éves be szá mo ló juk be - csatolásával, könyvvizsgálói jelentéssel együtt amennyiben kö te le zõ volt. III.2.1.3) Mûszaki, illetve szakmai alkalmasság a megkö - ve telt iga zo lá si mód Az ajánlattevõnek, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó já nak az aláb bi ak sze rint kell kü lön-kü lön iga zol ni uk, hogy nem tar - toz nak a ki zá ró okok ha tá lya alá: Az elõ zõ 3 év ( ) leg je len tõ sebb szál lí tá si re fe - renciáinak ismertetése a Kbt. 68. (1) bekezdése alapján, melyek a beszerzés tárgyával azonosak. III.2.1.4) Egyéb in for má ci ók (adott eset ben) III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZÕDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FEL- TÉTELEK III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás - hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve? Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi - vat ko zás III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás tel - jesítésében személyesen közremûködõ természetes személyek nevét és képzettségét? IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA IV.1.1) A közbeszerzési törvény VI. fejezete szerinti eljárás esetén Nyílt: X Meg hí vá sos: Tárgyalásos: Gyor sí tott meg hí vá sos: Gyor sí tott tár gya lá sos: IV.1.2) A közbeszerzési törvény VII. fejezete szerinti eljárás esetén Nyílt: Meg hí vá sos: Tárgyalásos: IV.1.3) Megtörtént-e a részvételre jelentkezõk kiválasztása, megjelölése? (csak tár gya lá sos el já rás ese tén, adott eset ben) Ha igen, a rész le tes in for má ci ó kat az Egyéb in for má ci ók kö - ré ben kell meg ad ni (VI. sza kasz)

3 426 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám IV.1.4) A IV.1.1) pont sze rin ti tár gya lá sos, illetve gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása (adott eset ben) IV.1.5) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó ko ráb bi köz zé té tel (adott eset ben) IV.1.5.1) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó elõ ze tes össze sí - tett tá jé koz ta tó (adott eset ben) IV.1.6) Az ajánlattételre felhívandó jelentkezõk létszáma vagy keretszáma (adott eset ben) Létszám: vagy: mi ni mum / ma xi mum IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK (A) A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás: vagy (B) Az összességében legelõnyösebb ajánlat: X B1) A kö vet ke zõ rész szem pon tok és súly szá mok alap ján: részszempontok súlyszámok 1. brut tó aján la ti ár (Ft) 8 2. hi bás tel je sí té si köt bér (%) 2 IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK IV.3.1) Az ajánlatkérõ által az aktához rendelt hivatkozási szám IV.3.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei A do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je: 2005/02/20 (év/hó/nap) Ár (adott eset ben): Ft + áfa Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: átutalással, az Euinvestment Kft. Gyõ ri Ra if fe i sen Bank Rt.-nél ve ze tett szá mú el szá mo lá si szám lá já ra. A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá nak mód ja: a do ku - mentáció átvehetõ személyesen, illetõleg a Kbt. 54. (4) bekez - désben foglaltaknak megfelelõen a befizetés igazolása a befize - tési bizonylat vagy az átutalási megbízás másolati példányának be mu ta tá sá val ki zá ró lag mun ka na po kon 8.00 és óra kö - zött elõzetes egyeztetést követõen. IV.3.3) Az ajánlattételi határidõ vagy a részvételi határidõ (at tól füg gõ en, hogy nyílt, meg hí vá sos vagy tár gya lá sos el já - rásra kerül sor) 2005/02/20 (év/hó/nap) vagy: nap (a hir det mény fel adá sá tól szá mít va) IV.3.4) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezõk részére (meg hí vá sos és tár gya lá sos el já rás ese tén) Tervezett dátum / / (év/hó/nap) IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok vagy a részvételi jelentkezések benyújthatók Magyar IV.3.6) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (nyílt el - járás esetén; kivéve a közbeszerzési törvény a, illetve a szerinti tárgyalás kezdeményezése esetében) / / -ig (év/hó/nap) vagy: hó nap és/vagy 30 nap (az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va) IV.3.7) Az ajánlatok vagy a részvételi jelentkezések felbon - tásának feltételei (at tól füg gõ en, hogy nyílt, meg hí vá sos vagy tár gya lá sos el já rás ra ke rül sor) A felbontás feltétele: a megjelölt határidõre beérkezett, jel - igés és bon tat lan (ép) cso ma go lá sú aján lat. IV.3.7.1) Az ajánlatok vagy a részvételi jelentkezések fel - bontásán jelenlétre jogosult személyek A Kbt. rendelkezései szerint, az ajánlattevõ vállalkozók kép - viselõi, valamint az ajánlatkérõ közbeszerzési szabályzatában meghatározottak. IV.3.7.2) Dá tum, idõ pont, hely Dá tum: 2004/02/20 (év/hó/nap) Hely: Vitnyéd-Csermajor Gazdasági titkárság VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ? VI.2) ADOTT ESET BEN KÉR JÜK FEL TÜN TET NI, HOGY A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E ÉS A TO VÁB BI HIR DET MÉ NYEK KÖZ ZÉ TÉ TE LÉ NEK TER VE ZETT IDE JÉT VI.3) A SZERZÕDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍRO- ZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár - mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot VI.4) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK 1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy annak ki zá rá sa: az aján lat - ké rõ nem biz to sí t hi ány pót lást az el já rás ban. 2) Nyílt eljárás esetén az eredményhirdetés idõpontja és a szerzõdéskötés tervezett idõpontja: az eredményhirdetés idõ - pontja: az ajánlattételi határidõt követõ 3. napon 9.00 órakor, a szerzõdéskötés idõpontja: az eredményhirdetést követõ 8. napon 8.00 óra kor. 3) A két szakaszból álló eljárás esetén a részvételi szakasz ered mény hir de té si idõ pont ja: 4) Az ajánlati dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció másra át nem ruházható. 5) Az ajánlattevõnek az ajánlatához csatolni köteles: ere - de ti vagy köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett alá írá si cím pél dányt. 6) Az ajánlatkérõ a nyertes vállalkozó visszalépése esetén a má so dik leg ked ve zõbb aján lat te võ vel kö t szer zõ dést. 7) Az ajánlatok elbírálása során adható pontszám alsó és fel - sõ ha tá ra: 1 és 10 pont, mely min den rész szem pont ese tén azo - nos. Valamennyi részszempont esetében a legkedvezõbb aján - lat kap ja a ma xi má lis 10 pon tot, míg a töb bi meg aján lás a leg - ked ve zõbb tõl va ló el té rés ará nyá ban kap ke ve sebb pont szá mot. 8) Az ajánlatokat 1 eredeti és 2 másolati példányban kell be - adni cégszerûen aláírva, lezárt borítékban kizárólag a megadott jel igé vel el lá tot tan. 9) A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. elõírásai szerint kell eljárni. 11) Érvénytelen az ajánlat, ha a cégkivonat nem tartalmazza a beszerzés tárgyának bármely részére vonatkozó tevékenységi kört. 12) Az ajánlattevõnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 71. (1) be kez dés a) b) pont ja i ban, va la mint a (3) be kez dé sé - ben fog lal tak ra vo nat ko zó an. VI.5) E HIR DET MÉNY FEL ADÁ SÁ NAK DÁ TU MA: 2004/12/30 (év/hó/nap)

4 1. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 427 A. MEL LÉK LET 1.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZE REZ HE TÕK BE Szervezet: Euinvestment Kft. Címzett: Varga Tamás Cím: Pe tõ fi S. u. 23. Pos tai irá nyí tó szám: 9063 Város/Község: Nagybajcs Te le fon: 96/ Te le fax: 96/ ) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZE - Szervezet: Euinvestment Kft. Címzett: Varga Tamás Cím: Pe tõ fi S. u. 23. Pos tai irá nyí tó szám: 9063 Város/Község: Nagybajcs Te le fon: 96/ Te le fax: 96/ ) AZ AJÁN LA TO KAT/RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE ZÉ - Szervezet: Cím zett: Cím: Pos tai irá nyí tó szám: Város/Község: Ország: Telefon: Telefax:

5 428 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Rész vé te li fel hí vás tár gya lá sos el já rás meg in dí tá sá ra MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító Rt. részvételi felhívása tárgyalásos eljárás megindítására (11973/2004) Építési beruházás: Árubeszerzés: Szol gál ta tás: X I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ I.1) AZ AJÁN LAT KÉ RÕ HI VA TA LOS MEG NE VE ZÉ SE ÉS CÍ ME Szervezet: MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító Rt. Cím zett: Cseh Zsolt Cím: Pe ter mann bí ró u Pos tai irá nyí tó szám: 1014 Vá ros/köz ség: Bu da pest Te le fon: Te le fax: In ter net cím (URL): vir.hu I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍ - MEN SZE REZ HE TÕK BE I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZE - I.4) AZ AJÁN LA TO KAT/RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE ZÉ - II. SZAKASZ: A SZERZÕDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.3) Szol gál ta tás meg ren de lés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa: Vál lal ko zá si szer zõ dés. Szol gál ta tá si ka te gó ria: 7 II.1.4) Az eljárás keretmegállapodás megkötésére irá - nyul-e? II.1.6) A szer zõ dés meg ha tá ro zá sa/tár gya Ha tá ro zat lan ide jû vál lal ko zá si szer zõ dés. A MAVIR Rt. egye di fej lesz té sû, a ma gyar vil la mos ener gia-rend szer ope ra tív irá nyí tá sát tá mo ga tó in for ma ti kai rend sze ré nek, az In teg rá ci ós Adat bá zi sá nak (ODS), VEFIR és Adat tár ház al kal ma zá sá nak hely szí ni tá mo ga tá sa és szoft ver-kar ban tar tá sa, fo lya ma tos tá - mo ga tói ren del ke zés re ál lás sal. II.1.7) A tel je sí tés he lye 1014 Bu da pest, Pe ter mann bí ró u II.1.8) Nó menk la tú ra II.1.8.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fõ szójegyzék Fõ tárgy: To váb bi tár gyak: II.1.9) Részekre történõ ajánlattétel II.1.10) El fo gad ha tók-e vál to za tok (al ter na tív aján la tok)? II.2) A SZERZÕDÉS SZERINTI MENNYISÉG II.2.1) Tel jes mennyi ség Folyamatos (7/24 órás) rendelkezésre állás + havi 60 órás tá - mo ga tás. II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben). Leírása és gyakorlásának lehetséges ideje (lehetõség szerint) II.3) A SZERZÕDÉS IDÕTARTAMA VAGY A BEFEJE - ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE Idõ tar tam hó nap(ok)ban és/vagy na pok ban (a szerzõdés megkötésétõl számítva) vagy kezdés: a szerzõdés megkötésétõl és/vagy befejezés: határozatlan ideig / / (év/hó/nap) III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK III.1) A SZERZÕDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) A szerzõdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) III.1.2) Fõ finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivat - ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re A szolgáltatás ellenértéke ajánlatkérõ rendelkezésére áll. A szolgáltatás ellenértékét az ajánlatkérõ az általa aláírt teljesítésigazolás alapján kiállított számla kézhezvételétõl számított 15 na pon be lül bank i át uta lás sal tel je sí ti. III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó gazdasági társaság, illetve jogi személy Az ajánlatkérõ nem írja elõ gazdasági társaság létrehozását, de kö zös aján lat té tel ese tén a ve ze tõ cé get meg kell je löl ni és a közös jelentkezõknek együttes és egyetemleges felelõséget kell vál lal ni. III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevõ/részvételre jelentkezõ személyes hely ze té re vo nat ko zó ada tok (ki zá ró okok), to váb bá a mi ni má - li san meg kö ve telt pénz ügyi és gaz da sá gi, va la mint mû sza ki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, az alkalmasságot kizáró tényezõk Ki zá ró okok Jogi alkalmasság: ha a jelentkezõ vagy közös jelentkezés esetén minden egyes je lent ke zõ kü lön-kü lön vagy a Kbt (1) be - kezdésének b) pont ja sze rin ti al vál lal ko zó a Kbt. 60. (1) be kez dé sé ben, a 61. (1) be kez dés a) d) pont ja i ban, to váb bá a 62. (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ki zá ró okok ha tá lya alatt ál l.

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 3170 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. XI. ÉVFOLYAM 40. SZÁM 2005. ÁPRILIS 11. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 4710 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. XI. ÉVFOLYAM 130. SZÁM 2005. NOVEMBER 11. TARTALOM 41047

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. április 5. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/14. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Kunszentmiklós

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

Feltétel. Bónusz Pro III.

Feltétel. Bónusz Pro III. Feltétel Bónusz Pro III. Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak aláírá sa elôtt fi gyel me sen ol vas sa el az igény fel mé rés alap ján Ön nek aján lott ter

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Ny.sz.: 1020V02 VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! A VICTORIA Lakásbiztosítás Alap, Bővített és Callisto csomagjai megoldást nyújtanak az előre nem látható, hirtelen

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

19. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 250, Ft. Oldal

19. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 250, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök 19. szám Ára: 250, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2008. (II. 7.) Korm. r. A Kor mány nak a köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek kel össze

Részletesebben

Tör vé nyek. 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl* I. FEJEZET AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ. Az egyéni vállalkozói tevékenység

Tör vé nyek. 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl* I. FEJEZET AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ. Az egyéni vállalkozói tevékenység 40136 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 161. szám II. Tör vé nyek 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl* Az Országgyûlés elismerve a kisvállalkozók gazdasági életben betöltött

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743

17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743 17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743 Ügy szám: 6547 * * * A Pénz ügyi Sta bi li tá si és Fel szá mo ló Non pro fit Kft. (Cg.: [01 14 000098]; szék hely: 1071 Bu da pest,

Részletesebben