Kitöltési útmutató A KT09 környezetvédelmi termékdíj havi és negyedéves bevallás formanyomtatvány csomaghoz (KT09-BEV)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kitöltési útmutató A KT09 környezetvédelmi termékdíj havi és negyedéves bevallás formanyomtatvány csomaghoz (KT09-BEV)"

Átírás

1 Kitöltési útmutató A KT09 környezetvédelmi termékdíj havi és negyedéves bevallás formanyomtatvány csomaghoz (KT09-BEV) Általános tudnivalók Figyelem! A KT09-havi és negyedéves bevallás nyomtatványcsomag kitöltési útmutatójában foglalt útmutatások kizárólag a jogszabályi elıírások figyelembevételével alkalmazhatóak. Amennyiben a bevallás kitöltéséig a hivatkozott jogszabályok módosításra kerülnek, úgy ezekre is figyelemmel kell lenni. A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény (továbbiakban: Kt.) 3. -a és a Kt. végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet (továbbiakban: Ktr. ) 3. és 4. -a alapján a kötelezettnek a környezetvédelmi termékdíj (a továbbiakban: termékdíj) köteles termékkel végzett tevékenységérıl bejelentést, illetve havi, negyedéves vagy éves idıszakra bevallást kell benyújtania a vámhatóság felé. Figyelem! A KT09-havi és negyedéves bevallás nyomtatvány csomagon kizárólag a évre vonatkozó havi és negyedéves bevallások nyújthatók be. Amennyiben a kötelezett évi bevallási kötelezettségének kíván eleget tenni, úgy azt a KT09 éves bevallás formanyomtatvány csomagon, illetve amennyiben a kötelezett évre vonatkozó bejelentési/kérelmi kötelezettségének kíván eleget tenni, úgy azt a KT09- BEJKE (bejelentés/kérelem) formanyomtatvány csomagon teheti meg. Ezen feladat végrehajtásához a honlapon külön kitöltési útmutató nyújt segítséget. A bevallás benyújtására kötelezettek év adott idıszakára vonatkozóan termékdíj köteles termékkel végzett tevékenységükrıl és termékdíj-fizetési kötelezettségükrıl, illetve a használt vagy hulladékká vált kenıolaj kivételével - visszaigénylésükrıl a KT09-BEV formanyomtatványon szolgáltatnak adatot. A formanyomtatvány és kitöltési útmutató a vámhatóság (http://vam.gov.hu) internetes honlapjáról letölthetı. Az elektronikus formanyomtatványt kizárólag számítógéppel lehet kitölteni, még abban az esetben is, ha kitöltését követıen kinyomtatásra és postai úton történı beküldésére kerül sor. A kézzel, vagy írógéppel kitöltött formanyomtatványt a vámhatóság nem fogadja el. Termékdíj visszaigénylés, illetve visszaigénylést is tartalmazó bevallás csak elektronikus úton és formában nyújtható be. Az egyes adótörvények módosításáról szóló évi 126. tv ában foglaltak alapján január 1-jétıl a környezetvédelmi termékdíj bevallást kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani. Aki bevallását elmulasztotta a KT09-havi és negyedéves bevallás formanyomtatványon megtenni, az a bevallás pótlását ugyanezen nyomtatványon teheti meg. Az a kötelezett, aki tevékenységét évben bejelentette és változás azt követıen nem állt be, annak tevékenységét ismételten bejelenteni nem kell. A tevékenységét évben megszőntetı, vagy átalakuló kötelezett a vonatkozó KT09-es nyomtatványt köteles a vámhatóságnak megküldeni. Kitöltési útmutató 1.0 verzió VPOP VIG január 1

2 Átalakulás esetén a bevallást a jogelıdre és a jogutódra vonatkozóan 30 napon belül kell benyújtani. Amennyiben a jogutódlással történı megszőnés a bevallási idıszak folyamán történik, és a jogelıd kötelezettségét a jogutód teljesíti, a jogutódnak két darab KT09-es bevallást kell benyújtania, egyet a jogutódlással történı megszőnés idıpontjáig, egyet pedig a jogutódlás idıpontjától az adott bevallási idıszak végéig. Valamint a jogutódnak a KT09- bejelentés/kérelem nyomtatványcsomag segítségével be kell jelentkeznie a Vámhatósághoz. Ha a felszámolási eljárás bevallási idıszakon belül kezdıdik, akkor az átalakulás esetére vonatkozó bevallási kötelezettséget kell alapul venni, azzal, hogy külön bevallást kell készíteni a bevallási idıszak kezdı napjától a felszámolás kezdı idıpontját megelızı napig, majd a felszámolás kezdı idıpontjától a bevallási idıszak végéig. Ha a végelszámolás bevallási idıszakon belül történik, akkor adóbevallást kell az adózónak beadnia, a bevallási idıszak kezdı napjától a végelszámolás idıpontjáig. A Kt. 3. (10) bekezdése szerint az alábbi esetekben képviselıként csak állandó meghatalmazott, vagy megbízott járhat el. a) a bejelentési kötelezettség teljesítése; b) a bevallási kötelezettség teljesítése; c) az igazolások kérése; d) a termékdíj-visszaigénylési eljárás; e) a mentességi eljárás; f) az ellenırzés, hatósági eljárás, jogorvoslati eljárás; g) a koordináló szervezettel történı kapcsolattartás; h) a nyilvántartás-vezetéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése; i) a fizetéshalasztás, részletfizetési engedélyezési eljárások során. A felsorolásban nem szereplı esetekben természetesen eseti meghatalmazás vagy megbízás is alkalmazható. A Kt. szerinti bejelentést/ kérelmet, bevallást az Art. szabályai szerint egy példányban kell benyújtani a gazdálkodó székhelyének megfelelıen a Vám- és Pénzügyırség Regionális Ellenırzési Központjaihoz. Az a külföldi vállalkozás, amely belföldi gazdasági tevékenységével összefüggésben gazdasági célú letelepedésre nem köteles, környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítésére az Art. 9. -a szerinti pénzügyi képviselıt bízhat meg. A pénzügyi képviselıvel rendelkezı kötelezett kötelezettségeit a pénzügyi képviselı székhelye szerinti Regionális Ellenırzési Központnál teljesíti. Pénzügyi képviselıvel nem rendelkezı külföldi vállalkozás környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos jogainak gyakorlására, kötelezettségeinek teljesítésére a Regionális Ellenırzési Központ Budapest rendelkezik illetékességgel. A bevallást egy naptári hónapra, negyedévre, évre vonatkozóan egy alkalommal lehet benyújtani, kivételt képez ez alól az azonos tárgyidıszakra benyújtott önellenırzés és a fentiekben ismertetett átalakulás valamint a felszámolás. Figyelem! Az Art. 1. sz. melléklete alapján az egyéb adónemek vonatkozásában éves bevalló éves bevallás benyújtására köteles adózó nem a KT09-BEV alkalmazásával illetve jelen kitöltési útmutató alkalmazásával teljesíti bevallási kötelezettségeit figyelemmel arra, hogy az éves bevallóknak külön nyomtatvány kerül rendszeresítésre. Kitöltési útmutató 1.0 verzió VPOP VIG január 2

3 Az újrahasználható csomagolások tekintetében a havi és negyedéves bevalló évi egyszeri bevallás benyújtására köteles a KT09- BEV alkalmazásával (lásd B01, B02, UHA, UHB lapoknál írtak). Az e-magyarország Ügyfélkapu felülete lehetıvé teszi a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos egyes bejelentések/kérelmek és bevallások elektronikus úton és formában történı továbbítását a vámhatóság felé a KT09-es formanyomtatvány tartalmi és formai követelményeinek megfelelıen. A bejelentéseket/kérelmeket és bevallásokat, azaz a KT09-es formanyomtatvány csomagokban szereplı adattartalmat titkosítva a bevallások feltöltésére rendszeresített egységes felületen kell beküldeni. Az elektronikus úton történı adatszolgáltatáshoz Ügyfélkapu és a Vám- és Pénzügyırség Elektronikus Ügyfél Címtár (a továbbiakban: EÜC) rendszerében történı regisztráció szükséges. Amennyiben más termékkör (pl.: jövedéki termékek) vonatkozásában korábban már történt EÜC regisztráció, úgy termékdíj vonatkozásában azt kiegészítve ismételten meg kell tenni. (lásd. elektronikus regisztrációról szóló általános tájékoztató ). Az elektronikus adatszolgáltatás választása esetén postai úton a KT09-es nyomtatványokat nem kell benyújtania a vámhatóság részére. A kötelezett a Kt. 3. (8) bekezdése alapján a termékdíj nettó összegét havonta állapítja meg a Kt. és az Art. alapján a rá vonatkozó gyakorisággal. A kötelezett az Art.-ben az egyéb adónemekre megállapított esedékesség idıpontjáig vall be, továbbá a termékdíjat a Kt. 3. (15) bekezdése alapján a bevallása benyújtásáig fizeti meg, illetıleg ezen idıponttól igényelheti vissza az vámhatóságtól. Figyelem! A bevallás keretében a termékdíj-kötelezettségrıl a termékdíjkedvezmény és termékdíjmentesség, valamint a kereskedelmi csomagolás esetében a Kt. 5/E. -a szerinti levonás jogintézményének figyelembevételével kell adatot szolgáltatni. Az eseti bevallást benyújtó adózók tekintetében a KT09 Nyomtatványcsomag lapjainak megfelelı soraiban kell megjelölni a termékdíj kötelezettséget a soron kívüli bevallást kiváltó esemény idıszakára valamint az ahhoz kapcsolódó részletezı adatokat a megfelelı részletezı lapon is fel kell tüntetni. Az adatokat a KT09-B01 és KT09-B02-es lapok soraiban havi bontásban, KT-kódok szerinti részletezéssel, negyedéves összesítésben kell megadni. Havi bevallás esetén csak az elsı hónap adatait kell kitölteni. Termékdíjköteles termékek köre: 1) gumiabroncs; 2) csomagolás és kereskedelmi csomagolás; 3) hőtıközeg; 4) akkumulátor; 5) egyéb kıolajtermék; 6) információhordozó papírok közül a reklámhordozó papír; 7) elektromos és elektronikai berendezés. A termékdíjköteles termékek és anyagok körét jelen kitöltési útmutató FÜGGELÉKe, illetve a Ktr. 4. számú melléklete tartalmazza. Termékdíj fizetésre kötelezett: Kitöltési útmutató 1.0 verzió VPOP VIG január 3

4 A fentiekben felsorolt termékdíjköteles termék után - ideértve más termékkel együtt vagy annak részeként, illetve összetevıjeként forgalomba hozott terméket is - termékdíjat fizet a) a belföldi elıállítású termékdíjköteles termék esetében a termékdíj köteles termék elsı belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója, bérgyártás esetén a bérgyártató, az egyéb kıolajtermék és a reklámhordozó papír termék esetében az elsı belföldi forgalomba hozó elsı vevıje vagy saját célú felhasználója, továbbá kereskedelmi csomagolás esetében az elsı belföldi forgalomba hozó elsı továbbforgalmazó vevıje b) az Európai Közösségen (a továbbiakban: Közösség) belüli behozatal esetén a termékdíjköteles termék elsı belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója, valamint a kereskedelmi csomagolás esetében az elsı belföldi forgalomba hozó elsı továbbforgalmazó vevıje c) import esetén a vámjogszabályok szerinti vámadós, illetve a vámszabad terület üzemeltetıje; a) szabad forgalomba bocsátás alkalmával - ideértve az aktív feldolgozás visszatérítı eljárást is - a vámalakiságok elvégzésekor, valamint az ezzel egy tekintet alá esı Vámhatósági intézkedések céljából benyújtott vámárunyilatkozat vagy kérelem elfogadásának napján, illetve a passzív feldolgozást követıen történı visszahozatala esetén az eljárás lezárásához kötıdı vámalakiságok elvégzésekor, b) az import jellegő feldolgozási célú vámeljárások esetén - azaz az aktív feldolgozás felfüggesztı eljárás, a vámfelügyelet melletti feldolgozás - a termékdíjköteles termék felhasználásának napján, c) az import jellegő ideiglenes használati vagy raktározási célú vámeljárások - azaz az ideiglenes behozatal, a vámraktározás, valamint a Közösség vámterületén kívülrıl vámszabad területre vagy vámszabad raktárba történı betárolás - esetén a termékdíjköteles termék szabad forgalomba bocsátásakor d) árutovábbítás vámeljáráskor, amennyiben a továbbszállítás érdekében átrakodás, ezen belül kicsomagolás és újracsomagolás történik, a vám elé állításkor keletkezik. továbbá a kereskedelmi csomagolás esetében az elsı belföldi forgalomba hozó elsı továbbforgalmazó vevıje. Figyelem! évben a harmadik országos forgalom esetében a vámeljárás során a vámhatóság által kivetett termékdíjakról és ennek alapját képezı mennyiségekrıl a KT09-es nyomtatványon nem kell bevallást benyújtani, erre a vámeljárásokhoz kötıdıen az Egységes Vámárunyilatkozat (a továbbiakban: EV) kitöltési útmutatójának megfelelıen az EV 3. számú melléklete szolgál. Az ÁFA önadózási engedéllyel rendelkezı kötelezettnek import (harmadik országos behozatal) esetében a KT09-s nyomtatványok alkalmazásával kell bevallania a termékdíjat. Az ÁFA önadózói engedéllyel nem rendelkezı importáló, amennyiben egyéb termékdíj köteles tevékenységet is végez, (pl. belföldi elıállítás, Közösségbıl történı behozatal) ezen termékdíj fizetési kötelezettség vonatkozásában a KT09-es formanyomtatványon vall be. Amennyiben az önadózói engedéllyel nem rendelkezı kötelezettnek az import során megfizetett termékdíj vonatkozásában vámeljáráshoz nem kapcsolódó visszaigénylési jogosultsága keletkezik, akkor a visszaigénylés érvényesítésére a KT09 formanyomtatvány csomagot kell alkalmazni. Ez esetben a havi bevallóknak a KT09-B01-B02 lapoknál Kitöltési útmutató 1.0 verzió VPOP VIG január 4

5 részletezett módon kell benyújtani a visszaigénylést, a KT09 Fılap és Összesítı lap, valamint a KE1, KNY és VIS lapok csatolásával. További kötelezettek: Kötelezettnek minısül: I. A számlán átvállaló, aki a kötelezettıl külön jogszabályban meghatározott esetekben és feltételek teljesítése esetén a termékdíj-fizetési kötelezettséget számla alapján átvállalja 1. a csomagolás esetében a kötelezett számára a csomagolás összetevıit gyártó vagy forgalmazó belföldi vállalkozó, amennyiben hasznosítást koordináló szervezethez csatlakozott, 2. belföldi elıállítású termékdíjköteles egyéb kıolajtermék esetén az elsı belföldi forgalomba hozó. II. A szerzıdésben átvállaló, (aki december 31-ig a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz az átvállalási szerzıdését jóváhagyásra benyújtotta, vagy január 01-jétıl az átvállalási szerzıdés Vámhatóság által történı nyilvántartásba vételt követıen) az eredeti kötelezettıl átvállalja a termékdíjfizetési kötelezettséget: 1. az elsı belföldi vevı, aki a termékdíj-köteles terméket: a) exportálja, illetve Közösségen belül értékesíti, vagy b) elsı belföldi vevı, aki a termékdíjköteles terméket legalább 60%-ban exportálja, c) bérgyártó (a bérgyártatótól); 2. a hasznosítást koordináló szervezet; 3. kereskedelmi csomagolás esetén az elsı továbbforgalmazó vevı elsı vevıje. Figyelem! A számlán való átvállalással csak abban az esetben válik az átvállaló kötelezetté, ha a vonatkozó jogszabályban meghatározott záradék kerül a számlán feltüntetésre. A hiányos adattartalmú vagy nem a jogszabály szerinti szövegezéső záradék szerepeltetése esetén az átvállalás semmisnek minısül, és a termékdíj fizetéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére az eredeti kötelezett a köteles. A bejelentés és bevallás benyújtására kötelezett: 1) A jogszabályban meghatározott kötelezett, 2) a számlán átvállaló, 3) a szerzıdésben átvállaló, 4) a hasznosítást koordináló szervezet, 5) illetve a megfizetett termékdíjat visszaigénylı. A bevallás benyújtási határidık: Havi bevallás: Havi bevallás benyújtására kötelezett az Art. 1. sz. melléklete szerinti havi bevalló kötelezett, kivéve a hasznosítást koordináló szervezetek. Havi bevallás benyújtásának határideje a tárgyhónapot követı hónap 20. napja. Kérjük, hogy a havi bevallás benyújtására kötelezettek hónaptól eltérıen - mindig csak az 1 hónap és tárgyidıszak összesen oszlopában tüntessék fel kötelezettségeiket, nem kell kitölteni a 2. hónap és 3. hónap oszlopokat. Kitöltési útmutató 1.0 verzió VPOP VIG január 5

6 Negyedéves bevallás: Negyedéves bevallás benyújtására kötelezett az Art. 1. sz. melléklete szerinti negyedéves bevalló és a hasznosítást koordináló szervezet. A negyedéves bevallás benyújtásának határideje az Art. szerinti negyedéves bevallóknak a tárgynegyedévet követı hónap 20. napja, míg a hasznosítást koordináló szervezeteknek a hasznosítási kötelezettség teljesítésérıl - a tárgynegyedévet követı hó 30. napja. A negyedéves bevallás benyújtására kötelezettek havi bontásban tesznek eleget bevallási kötelezettségüknek, melyet a tárgyidıszak összesen oszlopában összesíteni kell. Éves bevallás: Éves bevallás benyújtására kötelezett az Art. szerinti éves bevalló kötelezett. Az éves bevallás benyújtásának határideje az Art. szerinti évenkénti bevallóknak a tárgyévet követı év február 25. Figyelem! Az Art. 1. sz. melléklete alapján az egyéb adónemek vonatkozásában éves bevalló éves bevallás benyújtására köteles adózó nem a KT09-Bev alkalmazásával és jelen kitöltési útmutató alkalmazásával teljesíti bevallási kötelezettségeit, figyelemmel arra, hogy az éves bevallóknak külön nyomtatvány kerül rendszeresítésre. Az újrahasználható csomagolások tekintetében a havi és negyedéves bevalló évi egyszeri bevallás benyújtására köteles a KT09- BEV alkalmazásával (lásd B01, B02, UHA, UHB lapoknál írtak). A év vonatkozásában keletkezı termékdíj fizetési, termékdíj bírság, kamat és pótlék fizetési kötelezettségeket a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004.(IV. 5.) PM rendelet (a továbbiakban: 15/2004-es PM r.) számú mellékletében meghatározott alábbi számlaszámokra kell teljesíteni. Számla száma Számla elnevezése Számlajel VPOP környezetvédelmi termékdíj adóbevételi számla VPOP környezetvédelmi termékdíj bírság, kamat és pótlék 21 bevételi számla A nyomtatvány kitöltése A KT09-havi és negyedéves bevallás formanyomtatvány csomag az alábbiakban részletezett lapokból áll: Fılap, bevallás részletezı lapok, valamint kérelem részletezı lapok. KT09 Fılap évi Környezetvédelmi termékdíj havi és negyedéves bevallás Bevallás lapok: KT09-ÖSSZ Összesítı lap nettó kötelezettségrıl, valamint termékdíj köteles termékek mennyiségérıl KT09-B01 Tömeg alapú (Gumiabroncs, Csomagolás, Hőtıközeg, Akkumulátor, Egyéb kıolajtermék, Reklámhordozó papír, Elektromos és elektronikai termék) környezetvédelmi termékdíj bevallás KT09-B02 Kereskedelmi csomagolás környezetvédelmi termékdíj bevallás (db alapú) KT09-HAS Bevallás a mentességhez kötıdı hulladékkezelési tevékenységrıl Kitöltési útmutató 1.0 verzió VPOP VIG január 6

7 KT09-ÁTV Bevallás a termékdíj fizetési kötelezettség átvállalásáról KT09-UHA Bevallás az újrahasználható csomagolások mennyiségérıl KT09-UHB Levonás részletezı lap, valamint mőanyag (reklám-bevásárló) táska mentességéhez kapcsolódó bevallás KT09-HKS Hasznosítást koordináló szervezetek bevallása az átvállalt mennyiségekrıl KT09-ÖNP Önellenırzési lap KT09-VIS Visszaigénylés / levonás lap Kérelem lapok: KT09-KE1 Átvezetési és kiutalási kérelem KT09-KNY Nyilatkozat a fennálló köztartozásokról KT09-TNY Nyilatkozat csekély összegő támogatásról A bevallásban a fizetési kötelezettséget adatsoronként, az ÖSSZESEN rovatokban oszloponként összesítve forintban (Ft) kell feltüntetni. A MINDÖSSZESEN rovatot az Összesítı lapon ezer forintban (eft) megadni. A bevallásban szerepeltetett értékek, összegek, díjtételek minden esetben nettó összegben kerülnek feltüntetésre. Figyelem! Jogszabályi felhatalmazás alapján, ha a bevallásban a termékdíj összege a havi ezer forintot nem éri el, azt nem kell megfizetni. A kerekítés során az ezer forint alatti összeget (999 Ft-ig) nem kell figyelembe venni, a kötelezettséget nulla forintban kell a bevallásban feltüntetni. A kerekítést az ezer forintot meghaladó összeg esetében 499 Ft-ig lefelé, 500 Ft felett felfelé kell elvégezni. A fizetendı termékdíj összegének megállapítását nem termékkörönként külön-külön kell megállapítani, hanem a bevallással érintett idıszak során valamennyi termékkategóriában keletkezı havi fizetési kötelezettséget kell összesíteni. A negyedéves bevallásra kötelezettek esetében is havi szinten kell vizsgálni a termékdíj fizetési kötelezettség keletkezését. A három hónap termékdíj fizetési kötelezettségeit havonként kell összesíteni és amennyiben egy hónap során a termékdíj fizetési kötelezettség nem éri el az ezer forintot akkor azt a hónapot nem kell figyelembe venni a keletkezı fizetési kötelezettség megállapításánál. Az egyes bevallás részletezı lapokon termékdíj kódonként (továbbiakban: KT-kód) a KT-kód 7. jegyéig, termékdíj tételenként külön-külön sorban kell feltüntetni a termékdíj köteles termékkel végzett tevékenységre vonatkozó adatokat. A KT-kódok, HKT-kódok jelen kitöltési útmutató FÜGGELÉKében, illetve a Ktr. 7. számú mellékletében találhatóak. A kereskedelmi csomagolás esetén a évre vonatkozó az italtermék fajtájára jellemzı KT-kódok 3. jegye szintén a FÜGGELÉKben és a Ktr. 7. sz. mellékletében. Ebben az esetben a KT-kód elsı két jegye megegyezik a évben érvényes kereskedelmi csomagolásra vonatkozó Kt-kódok elsı két jegyével. A termékdíj tételeket jelen kitöltési útmutató FÜGGELÉKe, illetve a Kt. mellékletei tartalmazzák. Figyelem! A visszaigénylések során alkalmazható termékdíjtételeket KT kódonként és tételenként a termékdíj köteles termék értékesítése/felhasználása során megfizetett és bizonylatokon szereplı nettó termékdíjtételek alapján kell feltüntetni. Figyelem! Azon kötelezettek, akiknek egy hónap tekintetében adott termékkategóriára vonatkozóan nem keletkezett termékdíjfizetési kötelezettsége mivel adott termékkör Kitöltési útmutató 1.0 verzió VPOP VIG január 7

8 tekintetében a vártaktól eltérıen nem volt saját célú felhasználása, forgalomba hozatala, illetve beszerzése, így nem keletkezett fizetési kötelezettsége - és a KT09-BJ1 lapon nem jelentkezett ki adott termékkör tekintetében, úgy technikai KT-kód alkalmazásával kell nullás bevallási kötelezettségének eleget tennie. A technikai KT-kód kizárólag 0 kg, 0 db mennyiségekkel együtt szerepeltethetı, a kötelezettség 0 Ft. Technikai KT-kód alkalmazásakor adott bevallás lapon kizárólag a termékdíjköteles termékkörönként 1-1 sort kell kitölteni az ÖSSZESEN sorok mellett. A technikai KT-kód mellett adott bevallás lapon, azonos termékkörre utaló más KT-kód nem szerepelhet. A technikai KT-kódok az alábbiak szerint épülnek fel: 1) gumiabroncs: ) csomagolás: ; kereskedelmi csomagolás: KCS 90 99; 3) hőtıközeg: ; 4) akkumulátor: ; 5) egyéb kıolajtermék: ; 6) információhordozó papírok közül a reklámhordozó papír: ; 7) elektromos és elektronikai berendezés: KT09-havi és negyedéves bevallás tárgyát képezı mennyiségek, termékdíj tételek és termékdíj fizetési kötelezettségekrıl történı bevallás során a KT-kód jegye a FÜGGELÉK-ben, illetve a Ktr. 7. számú mellékletében található értékeket veheti fel. Hasznosítást koordináló szervezethez nem csatlakozott, illetve mentességgel nem rendelkezı egyéni teljesítıként termékdíj fizetés alóli mentességgel nem rendelkezı kötelezettek a KTkód 4-5. jegyében 00, 05, 09, 10, 15, 19, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 értékek használatával vallanak be tárgyidıszakban termékdíj köteles termékkel végzett tevékenységükrıl. A termékdíj fizetés alól nem teljes mentességben részesülı egyéni teljesítık, hasznosítást koordináló szervezetek, valamint a hasznosítás koordináló szervezethez csatlakozott termékdíj fizetésre kötelezettek nem teljes mentességgel érintett termékeik tekintetében a KT-kód 4-5. jegyében 30, 35, 40, 45 értékkel vallanak be tárgyidıszakban termékdíj köteles termékkel végzett tevékenységükrıl. A termékdíj fizetés alól teljes mentességben részesülı egyéni teljesítık ide nem értve a hasznosítást koordináló szervezeten keresztül átvállalt kötelezettségeket teljes mentességgel érintett termékek tekintetében a KT-kód 4-5. jegyében 20, 25 értékkel vallanak be tárgyidıszakban termékdíj köteles termékkel végzett tevékenységükrıl. Figyelem! A hasznosítást koordináló szervezet kivételével az átvállaló (számlán és szerzıdésben átvállaló is) az eredeti kötelezett helyébe lép, így a bevallási kötelezettséget is az átvállaló teljesíti (B01, B02, ÁTV stb. lapok). A hasznosítást koordináló szervezettel kötött átvállalás esetében az eredeti kötelezettet terheli a termékdíj fizetési kötelezettséggel kapcsolatos bevallási kötelezettség teljesítése. Hasznosítást koordináló szervezetek az általuk átvállalt mennyiségekrıl negyedévente a KT09-HKS részletezı lapon vallanak be. A bevallási (B01, B02, ÁTV, VIS) lapokat az adott termékdíjköteles termékkör összesített adatainak megadásával kell lezárni. Több ugyanazon lapazonosítóval (pl. több B01) Kitöltési útmutató 1.0 verzió VPOP VIG január 8

9 rendelkezı lap benyújtása esetén a köztes részletezı lapokon az ÖSSZESEN kötelezettség (Ft) adatokat kell megadni. Az Összesítı lapon a MINDÖSSZESEN sort a kötelezettségek vonatkozásában ki kell tölteni a kerekítési szabályt alkalmazva a B01, B02 lapokon feltüntetett A termékdíj nettó összege rovatban megadott értékek termékkategóriánkénti összesítését követıen. Kitöltési útmutató a KT09 Fılapjához A Fılapot minden esetben be kell nyújtani a havi és negyedéves bevallás mellé. A Fılapon minden esetben meg kell adni a bevallás gyakoriságát ahhoz, hogy az egyes bevallás részletezı lapok megnyithatók és kitölthetık legyenek. Az önellenırzés összesítésére kialakított lapot csak abban az esetben lehet megnyitni és kitölteni, ha az önellenırzési lap darabszámára vonatkozó mezı elıtti ÖNP jelöléső kocka kitöltésre kerül. A Fılap Rögzítés mezıjét a vámhatóság tölti ki. A Kötelezett alapadatai mezı tartalmazza a bevallást benyújtó adatait, amit értelemszerően kell kitölteni, valamint annak az ügyintézınek a nevét és telefonszámát, aki a bevallást összeállította, és a közölt adatok gyors kijavítása érdekében a feldolgozás során feltárt hiba javításába bevonható. (Ha a bevallást külsı cég, vagy erre jogosult egyéb személy készítette, és a bevallás javításába bevonható, ügyintézıként az ı adatait kérjük közölni.) A Kötelezett székhelye adatainak kitöltésekor az Országkódot, az Irányítószámot, a Helység nevet, Közterület nevét, Házszámot minden esetben ki kell tölteni, a székhely címére vonatkozó további adatokat akkor kell kitölteni, amennyiben azok a pontos cím megadásához szükségesek. A rovat kitöltését minden esetben az elsı kockából kell kezdeni, függetlenül az országkód karaktereinek számától. Amennyiben az Országkód csak egy karakter, úgy abban az esetben csak az elsı kockát kell kitölteni, ha két karakter, akkor az elsı két kockát kell kitölteni. Amennyiben a levelezési címnél postafiók megadása történik, akkor a közterület jellegéhez Pf. kell írni, a postafiók számát házszámként kell feltüntetni. A Levelezési címre vonatkozó adatokat, akkor kell feltüntetni, ha az eltér a Kötelezett székhelyétıl. Amennyiben van magyarországi képviselı is a Levelezési címben a BJ4-es lapon bejelentett képviselı levelezési címét kell megadni. A GLN, VPID rovatot, továbbá az adószámot (vagy természetes személy esetében az adóazonosító jelet) minden esetben fel kell tüntetni. Amennyiben az ügyfél rendelkezik KÜJ számmal (Környezetvédelmi ügyfél jel), úgy annak feltüntetése kötelezı. Elektronikus beküldés esetén az adóazonosító jel rovatba az EÜC regisztrációban szereplı természetes személy adóazonosító jelét kell feltüntetni. A Fılap Képviselı mezıjében kell megadni a képviselı nevét, a rá vonatkozó GLN, VPID és adószámot. Képviselı elsı ízben történı bejelentése a KT09-BEJKE (bejelentés/kérelem) nyomtatványcsomag megfelelı (KT09-BEJKE-BJ4) lapját kötelezı kitölteni és papír alapon benyújtani. Kitöltési útmutató 1.0 verzió VPOP VIG január 9

10 A Fılap Bevallás/kérelem mezıjében a megfelelı kódkockába tett X-szel kell megjelölni, hogy a KT09-havi és negyedéves bevallás formanyomtatvány bevallás, vagy bevallás és pl. visszautalási kérelem céljából kerül benyújtásra. Ilyen esetben több Fılapot nem kell egyidıben benyújtani. Bevallás benyújtása esetén szintén X-szel kell megjelölni, hogy az adózóra melyik bevallás benyújtási gyakoriság vonatkozik. A bevallás gyakoriságot jelölı kockák közül csak egy jelölhetı meg. A bevallás idıszaka rovatokban arab számmal kell feltüntetni a bevallás gyakorisághoz tartozó tárgyidıszaki adó-megállapítási idıszakot, a havi bevallóknak az aktuális hónap, míg a negyedéves bevallóknak az aktuális negyedév idıtartamát kell feltüntetniük. A Bevallási idıszak a havi és negyedéves bevalló esetében is 2009 évre vonatkozik azonban a tárgyidıszak kezdete minden esetben a tárgyidıszak elsı hónapjának elsı napja. A Fılap Bevallás/kérelem mezıje tartalmazza a KT09-havi és negyedéves nyomtatvány részletezı lapjainak darabszámát, és az egyes részletezı lapok típusát, darabszámát. Amennyiben a nyomtatvány csomag valamely lapja megfelelı módon kitöltésre kerül, úgy a lapok darabszámára vonatkozó rovat automatikusan kitöltıdik. Amennyiben egy adott lap esetében adatszolgáltatási kötelezettség nem keletkezik, akkor részletezı lap beadására nem kerül sor, és a részletezı lap darab rovata üresen marad. A KT09-havi és negyedéves nyomtatvány lapok Aláírás mezıjét az elektronikus úton beküldött nyomtatvány kivételével a kötelezettnek, illetve a képviselınek cégszerő aláírásával és bélyegzıvel kell ellátni. Elektronikus beküldés esetén a Bejelentı adóazonosító jel rovatba az EÜC regisztrációban szereplı természetes személy adóazonosító jelét kell feltüntetni. Elektronikusan kitöltött, kinyomtatott papír formátumban benyújtott bevallás esetében a Bejelentı adóazonosító rovatot nem kötelezı kitölteni. A bevallás lapok kitöltésérıl E bevallási lapokon a belföldi elıállítású vagy a Közösségen belül behozott és forgalmazott, illetve saját célra felhasznált termékdíjköteles termék mennyisége után megállapított termékdíj-kötelezettségeket kell szerepeltetni termékdíj tételenkénti részletezettséggel. Az importált termékdíjköteles termék utáni termékdíjkötelezettségeket abban az esetben kell jelen bevallásban feltüntetni, amennyiben az import után fizetendı általános forgalmi adót a kötelezett a vámhatóság által kiadott engedély alapján önadózással rendezi. Az egyes részletezı lapokon KT-kódonként a termékdíj-tétel feltüntetésével külön-külön sorban kell bevallani az adott tárgyidıszakban keletkezett termékdíj-kötelezettséget. A Bevallás lapok KT-kód oszlopában kell feltüntetni az adott termékdíj-köteles termékkör azon KT-kódjait, amelyekben bevallás benyújtására kötelezett az érintett. A KT-kódok jelen kitöltési útmutató FÜGGELÉKében, illetve a Ktr. 7. számú mellékletében találhatóak. A környezetvédelmi termékdíj tételeket jelen kitöltési útmutató FÜGGELÉKe, illetve a módosított Kt. 1., 2., 3., 5., 6., 8., 9. számú melléklete tartalmazza. A bevallásban nem csak azokat a termékdíj-kötelezettségeket kell bevallani, ahol tényleges termékdíj-fizetési kötelezettség keletkezik, hanem fel kell tüntetni a bevallási lapokon azokat Kitöltési útmutató 1.0 verzió VPOP VIG január 10

11 a termékdíjköteles termékmennyiségeket is, ahol a kötelezett a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeirıl szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rend.) szerint teljes mentességben részesül, vagy újrahsználható termék esetében elsı alkalommal a termékdíj megfizetésre került és a termék újrahasználatára kerül sor, illetve ahol a termékdíjat a Kt. szerint nem kell megfizetni. Technikai KT-kódot kell alkalmazni, abban az esetben, ha adott termékkörre vonatkozóan nem keletkezett termékdíjfizetési kötelezettség és nem jelentkezett ki a kötelezett. Technikai KT-kód alkalmazásakor 90-es, összesítı pénzügyi státusz kódot kell használni, mely kód kizárólag abban az esetben kerülhet feltüntetésre, ha adott termékkör vonatkozásában nem keletkezett fizetési kötelezettség és nem jelentkezett ki a kötelezett. A technikai KT-kódok az alábbiak szerint épülnek fel: 1) gumiabroncs: ) csomagolás: ; kereskedelmi csomagolás: KCS 90 99; 3) hőtıközeg: ; 4) akkumulátor: ; 5) egyéb kıolajtermék: ; 6) információhordozó papírok közül a reklámhordozó papír: ; 7) elektromos és elektronikai berendezés: Amennyiben adott idıszakban van termékdíj-bevallási kötelezettség, úgy a KT09-B01- B02-es lapokon a 0 értéket abban az esetben is fel kell tüntetni a megfelelı termékdíjköteles termékhez tartozó lapon, a KT kód sorában (B01-en a g és k, B02 lapon a j és n oszlopban), amennyiben a nettósítást figyelembe véve a termékdíjat nem kell megfizetni. Ez abban az esetben fordulhat elı, ha a tárgyidıszakban keletkezett termékdíj-fizetési kötelezettség megegyezik a tárgyidıszakban levonható, vagy visszaigényelhetı termékdíj összegével, illetve a termékdíj-fizetési kötelezettség ezer forintra kerekített értéke 0. Továbbá amennyiben a kötelezett 20-s és 25-ös pénzügyi státusz kódú KTkóddal jelzett teljes mentességben részesül, illetve az 52, 53, 54, 55, 56-os pénzügyi státusz kódú KT-kóddal jelzett esetekben, mikor a kötelezettségét a jogszabályban meghatározott esetekben nem kell megfizetni. Hasznosítást koordináló szervezethez nem csatlakozott, mentességben nem részesülı egyéni teljesítıként termékdíj-fizetés alóli mentességet nem igénylı kötelezettek 00, 05, 09, 10, 15, 19, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69-es pénzügyi státusz kódú KT-kóddal vallják be a tárgyidıszakban keletkezett termékdíj-kötelezettségeiket. A termékdíj-fizetés alól nem teljes mentességben részesülı egyéni teljesítık, a hasznosítást koordináló szervezet, valamint a hasznosítást koordináló szervezethez csatlakozott termékdíjfizetésre kötelezettek 30, 35 és 40, 45-ös végzıdéső KT-kóddal vallják be a tárgyidıszakban keletkezett termékdíj-kötelezettségeiket. A részletezı lapok Megnevezés oszlopába a megadott KT-kódokhoz tartozó termékdíjköteles termék megnevezése kerül. A részletezı lapok megfelelı oszlopaiban határozza meg a bevallás benyújtására kötelezett az adott bevallási idıszakban keletkezett termékdíj-fizetési kötelezettségét. Az 1., 2., 3. hónap Kitöltési útmutató 1.0 verzió VPOP VIG január 11

12 oszlopokba az adott KT-kódhoz tartozó termékdíjköteles termék azon összes mennyisége írandó, amelyre vonatkozóan a bevallás benyújtására kötelezettnek az adott bevallási idıszakban termékdíj-bevallási kötelezettsége keletkezik. A mennyiséget egységenként (kg, db) kell megadni. A díjtétel oszlopba a megadott KT-kódhoz tartozó termékdíj-tétel kerül automatikusan beírásra. A Kötelezettség oszlopba a mennyiség és összegzett díjtétel oszlop mentesség és kedvezmény figyelembevételével számított szorzatának az adott bevallási idıszakban keletkezett termékdíj-fizetési kötelezettség összege kerül, melyet forintra kerekítve a kerekítés általános szabályai szerint automatikusan tölti ki a nyomtatvány. A B01-B02 lapok Kt. 5/E. -a szerint levonható, illetve visszaigényelhetı termékdíj termék mennyisége, díjtétel, levonható, illetve visszaigényelhetı összeg oszlopaiban a bevallás benyújtására kötelezett a levonható, illetve visszaigényelhetı termékdíj összegét határozza meg. A mennyiség és a díjtétel megadását követıen az összeg informatikai úton számításra és kitöltésre kerül. A Kt. 5/C. (2) bekezdése szerint az a belföldi vevı, aki az exportált vagy Közösségen belül értékesített termékdíjköteles termék után a Kt. szerinti kötelezett által befizetett termékdíjat az adóhatóságtól vissza kívánja igényelni, szintén a levonható, illetve visszaigényelhetı termékdíj oszlopokban határozza meg a termékdíjköteles termék mennyisége után befizetett, visszaigénylésre jogosult termékdíj összegét. A levonható, illetve visszaigényelhetı termékdíj termék mennyisége oszlopba az adott KT-kódhoz tartozó termékdíjköteles termék mennyisége kerül, amely után a bevallás benyújtására kötelezett a megfizetett termékdíjat levonhatja, illetve visszaigényelheti. Levonás, vagy visszaigénylés érvényesítéséhez fentieken túl a VIS lapot is ki kell tölteni. A levonható, illetve visszaigényelhetı termékdíj díjtétel oszlopban visszaigénylés esetében a megfizetett, levonás esetében a bevallási idıszakban hatályos (mentesség, vagy kedvezmény igénybevételével megállapított) termékdíj-tételt kell feltüntetni. A levonható, illetve visszaigényelhetı összeg oszlopba a termék mennyisége és a termékdíjtétel szorzata kerül forintban. A KT09-B01-B02 lapok Termékdíj nettó összege tételenként és összesen oszlopába a Kötelezettség és a levonható, illetve visszaigényelhetı termékdíj összeg különbségeként az adott bevallási idıszakra vonatkozó termékdíj-fizetési kötelezettség nettó összege kerül a tétel és ÖSSZESEN sorok esetében forintban. A Termékdíj nettó összege tételenként és Összesen oszlop értéke negatív összeg is lehet, amelyet (-) elıjellel lát el a program. Figyelem! Amennyiben a KT-kód 4-5. számjegye 51 vagy 61 esetében a teljes KT-kód mellett a visszaigényelhetı termékdíj mértékének és összegének szerepeltetése kötelezı. Kt. 5/C. (2) bekezdése szerint A visszaigénylés feltétele a termék beszerzésérıl kiállított számla, amely tartalmazza: a termék elsı belföldi forgalomba hozatalakor a kötelezett által kibocsátott számla számát, a kötelezett nevét, címét, adószámát, és a kötelezett által kiállított számlán vagy annak mellékletében feltüntetett termékdíj mértékét és összegét. Tehát a fenti személyi körbe tartozó adózók az exportált/közösségen belül értékesített termékdíjköteles termék KT-kódját (annak elsı 3 számjegyét), megnevezését, nem ismeri és azok a termék beszerzésérıl kiállított számla adatai alapján nem megállapíthatóak, akkor adózónak a Kt. és a Ktr. alapján kell azt megállapítania. Kitöltési útmutató 1.0 verzió VPOP VIG január 12

13 Figyelem! A termékdíj visszaigénylésére, - a használt vagy hulladékká vált kenıolaj hasznosításával kapcsolatos visszaigénylés kivételével - a Korm. rend 8. (1) bekezdése szerint a visszaigénylésre való jogosultság keletkezése idıpontjának megfelelı bevallási idıszak bevallásának benyújtásáig, a Korm. rend. 8. (4) bekezdésben meghatározott szervhez benyújtott bevallásban kerülhet sor. Kitöltési útmutató a KT09-ÖSSZ részletezı laphoz Összesítı lap nettó kötelezettségrıl, valamint termékdíj köteles termékek mennyiségérıl A lap benyújtása minden esetben kötelezı a Fılappal együtt a megfelelı bevallás részletezı lap(ok) mellett. A lapon a tárgyidıszakban összesen keletkezett termékdíjköteles termékekre vonatkozóan a mennyiségi (kg, db) adatokat, illetve az összesen keletkezett termékdíjfizetési kötelezettséget (Ft) termékkörönkénti bontásban kell megadni. A Mindösszesen sorban a kerekítés korábban részletezett szabályai szerint ezer forintban (eft) kell megadni a keletkezett kötelezettséget. Ezt az ezer forintra (eft) kerekített összeget kell megfizetni a VPOP környezetvédelmi termékdíj adóbevételi számlára. Visszaigénylés esetében errıl az összegrıl kell rendelkezni a KE1, KNY lapokon. Önellenırzés, illetve ismételt önellenırzés esetében a fizetendı önellenırzési pótlékot a VPOP környezetvédelmi termékdíj bírság, kamat és pótlék bevételi számlára kell megfizetni. Kitöltési útmutató a KT09-B01 számú részletezı lapokhoz Tömeg alapú (Gumiabroncs, Csomagolás, Hőtıközeg, Akkumulátor, Egyéb kıolajtermék, Reklámhordozó papír, Elektromos és elektronikai termék) környezetvédelmi termékdíj bevallás A KT09-B01 lapot a Gumiabroncs, Csomagolás, Hőtıközegek, Akkumulátor, Egyéb kıolajtermék, Reklámhordozó papír, Elektromos és elektronikai termékek termékdíj fizetési kötelezett, valamint termékdíj visszaigénylı tölti ki. A Megnevezés (c) oszlopban a termékdíjköteles termék KT-kódjához tartozó a termékre jellemzı rövid megnevezést kell megadni. A gumiabroncsok esetében feltüntethetı KT-kódokat, az ezekhez tartozó megnevezéseket és termékdíj tételeket jelen kitöltési útmutató FÜGGELÉKe és a Ktr. 7. számú melléklete és a Kt. 1. sz. melléklete tartalmazza. A KT09-B01 bevallás részletezı lapon a gumiabroncsok kitöltése során a KT-kód 4-5. jegyében az alábbi értékek használhatóak: 00, 10, 20, 30, 40, 50, 51, 53, 54, 60, 61, 63, 65. A csomagolás esetében a B01 lapon kizárólag a tömeg alapú csomagolás feltüntetésére kerülhet sor. A feltüntethetı KT-kódokat, az ezekhez tartozó megnevezéseket és termékdíj tételeket jelen kitöltési útmutató FÜGGELÉKe és a Ktr. 7. számú melléklete és a Kt. 2. sz. melléklete tartalmazza. A KT09-B01 bevallás részletezı lapon a csomagolás kitöltése során a KT-kód 4-5. jegyében az alábbi értékek használhatóak: 00, 10, 20, 30, 40, 50, 51, 53, 54, 56, 60, 61, 63, 65. Az újrahasználható csomagolásról évente egyszer kell bevallást benyújtani. Kitöltési útmutató 1.0 verzió VPOP VIG január 13

14 A hőtıközeg esetében feltüntethetı KT-kódokat, az ezekhez tartozó megnevezéseket és hőtıközeg esetén a termékdíj tételeket jelen kitöltési útmutató FÜGGELÉKe és a Ktr. 7. számú melléklete és a Kt. 3. sz. melléklete tartalmazza. A KT09-B01 bevallás részletezı lapon a hőtıközeg kitöltése során a KT-kód 4-5. jegyében az alábbi értékek használhatóak: 00, 10, 20, 30, 40, 50, 51, 53, 54, 60, 61, 63, 65. Az akkumulátorok esetében feltüntethetı KT-kódokat, az ezekhez tartozó megnevezéseket és akkumulátorok esetén a termékdíj tételeket jelen kitöltési útmutató FÜGGELÉKe és a Ktr. 7. számú melléklete és a Kt. 6. sz. melléklete tartalmazza. A KT09-B01 bevallás részletezı lapon az akkumulátorok kitöltése során a KT-kód 4-5. jegyében az alábbi értékek használhatóak: 00, 10, 20, 30, 40, 50, 51, 53, 54, 60, 61, 63, 65. A kıolajtermékek esetében feltüntethetı KT-kódokat, az ezekhez tartozó megnevezéseket és kıolajtermékek esetén a termékdíj tételeket jelen kitöltési útmutató FÜGGELÉKe és a Ktr. 7. számú melléklete és a Kt. 5. sz. melléklete tartalmazza. A Kt. 5/A. (3) bekezdése értelmében az egyéb kıolajtermékek után fennálló termékdíjfizetési kötelezettség alól mentességet nem lehet szerezni. A kenıolaj hasznosítás utáni termékdíj visszaigénylésrıl jelen bevallás keretében nem kell adatot szolgáltatni. A KT09-B01 bevallás részletezı lapon az egyéb kıolajtermékek kitöltése során a KT-kód 4-5. jegyében az alábbi értékek használhatóak: 00, 10, 50, 51, 52, 53, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65. A reklámhordozó papírok esetében feltüntethetı KT-kódokat, az ezekhez tartozó megnevezéseket és termékdíj tételeket jelen kitöltési útmutató FÜGGELÉKe és a Ktr. 7. számú melléklete és a Kt. 8. sz. melléklete tartalmazza január 1-jétıl a reklámhordozó papírok termékdíja alól mentességet nem lehet szerezni. A KT09-B01 bevallás részletezı lapon a reklámhordozó papírok kitöltése során a KT-kód 4-5. jegyében az alábbi értékek használhatóak: 00, 10, 50, 51, 53, 54, 60, 61, 63, 65. Az elektromos és elektronikai berendezések esetében feltüntethetı KT-kódok listáját, az ezekhez tartozó megnevezéseket és termékdíjtételeket jelen kitöltési útmutató FÜGGELÉKe és a Ktr. 7. számú melléklete és a Kt. 9. számú melléklete tartalmazza. A KT09-B01 bevallás részletezı lapon az elektromos és elektronikai berendezések kitöltése során a KT-kód 4-5. jegyében az alábbi értékek használhatóak: 00, 10, 20, 50, 51, 53, 54, 60, 61, 62, 63, 65. Kitöltési útmutató a KT09-B02 számú részletezı lapokhoz Kereskedelmi csomagolás környezetvédelmi termékdíj bevallás A nyomtatványt a kereskedelmi csomagolás után a termékdíj fizetésre kötelezett, valamint a termékdíj visszaigénylı tölti ki. Fontos! A kereskedelmi csomagolás után keletkezı termékdíjfizetési kötelezettség alapja a csomagolás darabszáma. A Megnevezés (c) oszlopban a termékdíjköteles termék KT-kódjához tartozó, a termékre jellemzı rövid megnevezést kell megadni. Figyelem! Az újrahasználható kereskedelmi csomagolásra vonatkozó bevallást évente egyszer kell benyújtani. Kitöltési útmutató 1.0 verzió VPOP VIG január 14

15 A kereskedelmi csomagolás esetében feltüntethetı KT-kódokat, az ezekhez tartozó megnevezéseket és termékdíj tételeket jelen kitöltési útmutató FÜGGELÉKe és a Ktr. 7. számú melléklete és a Kt. 2. sz. melléklete tartalmazza. Figyelem! Az Egyéb anyagok 1,0 literig esetében a 4N9, míg az Egyéb anyagok 1,0 liter felett esetében a 4O9 jelölést kell alkalmazni a KT-kód 1-3 jegyében. Figyelem! a KT09-B02-es kereskedelmi csomagolás lap kitöltése esetén a termékdíjfizetési kötelezettség 1., 2., 3. hónap és összesen oszlopokban kereskedelmi csomagolás H+E 1 díjtétele esetén a db és kg adatok, kereskedelmi csomagolás E 2 díjtétele esetén csak a db adatok megadása kötelezı. Kereskedelmi csomagolás E 1 és E 2 díjtételének oszlopaiban a díjtételek egy tizedes jegyig, a jogszabályban meghatározott pontosságig kerülnek feltüntetésre. A kereskedelmi csomagolás termékdíjának levonása, visszaigénylése esetén a levonható, illetve visszaigényelhetı termékdíj köteles termék mennyisége oszlopban (és a KT09-VIS lapon is) E 1 díjtétel esetében a db és kg adatok, míg E 2 díjtétel esetében a db adatok megadása kötelezı január 1-jétıl a Kt. 2. (1) bekezdés a-c) pontja (az elsı belföldi forgalomba hozó, Közösségbıl beszerzı, importır) fizetési kötelezettsége két díjtételbıl áll (hulladékhasznosítástól függı H és a kereskedelmi csomagolás egységes díjtételbıl E 1.) Figyelem: ebben az esetben a kötelezett díjtétele H + E 1! A Kt. 12. (6) bekezdése szerint amennyiben a Kt. 2. (1) bekezdés a-c) pontjaiban meghatározott kötelezett közvetlenül fogyasztó számára értékesít meg kell fizetnie az E 2 díjtételt is. Figyelem: ebben az esetben a kötelezett díjtétele H + E 1 + E 2! A Kt. 2. (1) d) pontja szerinti elsı továbbforgalmazó vevınek is keletkezik díjfizetési kötelezettsége, ami a kereskedelmi csomagolás beszerzésére vonatkozó díjtétel az E 2. Figyelem: fentiekbıl adódóan egy KT kódhoz több ( H + E 1 ) illetve E 2 díjtétel tartozhat, melyek közül az E 2 díjtételt minden esetben külön sorban kell szerepeltetni! Figyelem: A mőanyag bevásárló reklám táska esetében a fizetendı termékdíj H + E 1 + E 2! [A Kt. 2. számú mellékletének 2. pontjában szereplı képletek alapján egy konkrét termékdíjköteles kereskedelmi csomagolásra a számításokat a megadott képlet alapján kell elvégezni. A számításokat befolyásolja a kedvezményben, illetve mentességben (hasznosítás, újrahasználat) részesülés mértéke.] A Kt. 12. (7) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelı elsı belföldi forgalomba hozónak nem kell megfizetnie az E 1 termékdíjtételbıl számított termékdíjat, továbbá a Kt (8) bekezdése szerint az elsı továbbforgalmazó vevınek az E 2 termékdíjtételbıl számított termékdíjat. Kitöltési útmutató 1.0 verzió VPOP VIG január 15

16 Kitöltési útmutató a KT09-HAS számú részletezı lapokhoz Termékdíj köteles termékbıl képzıdött hulladékok A nyomtatványt a termékdíjköteles termék hulladékának kezelését végzı, vagy végeztetı hasznosításhoz kötött mentességi engedéllyel rendelkezı termékdíj fizetésre kötelezett, vagy a hasznosítás koordináló szervezet tölti ki. A b Tevékenységet végzı GLN száma és c Tevékenységet végzı neve oszlopban a tevékenységet ténylegesen végzı begyőjtı, kezelı, illetve ártalmatlanító adatait kell feltőntetni. A HKT kódok és a hozzájuk tartozó hulladékkezelési mőveletek megnevezése jelen kitöltési útmutató FÜGGELÉKében, illetve a Ktr. 7. számú mellékletében találhatóak. f) oszlop: Az EWC kódokról bıvebb információt a honlapon talál. Kitöltési útmutató a KT09-ÁTV számú részletezı lapokhoz Termékdíj-fizetési kötelezettség átvállalása A nyomtatványt évben érvényes a KvVM által december 31.-ig ellenjegyzett, illetve január 01. után a Vámhatóság által nyilvántartásba vett átvállalási szerzıdéssel rendelkezı (a hasznosítást koordináló szervezetek kivételével) átvállaló, valamint a jogszabály alapján termékdíj fizetési kötelezettséget számlán átvállaló tölti ki. Az ÁTV lapon az átvállalt mennyiségre vonatkozó adatokat KT-kód szerint a termékdíjköteles termék megnevezésével kell megadni. A Megnevezés (c) oszlopban a termékdíjköteles termék KT-kódjához tartozó, a termékre jellemzı rövid megnevezést kell megadni. Kitöltési útmutató a KT09-UHA számú részletezı lapokhoz Bevallás újrahasználható csomagolások és kereskedelmi csomagolások mennyiségérıl A nyomtatványt csak a KT09-BJ2 lapot év vonatkozásában benyújtó kötelezett tölti ki. Figyelem! A nyomtatvány a oszlopában szereplı sorszámok azonosítóként mőködnek a KT09-BJ2 lapon szereplıkkel, a BJ2 lapon bejelentett újrahasználható csomagolások tekintetében ugyanazon sorba kell ezen nyomtatványon a bejelentett újrahasználható csomagolásra vonatkozó adatokat kitölteni. Figyelem! Az újrahasználható csomagolásra vonatkozó bevallást évente egyszer kell benyújtani. (A 200.-ben folyamatosan mőködı, újrahasználható csomagolást felhasználó havi és negyedéves kötelezett január 20-ig nyújtja be az erre vonatkozó bevallását.) Kitöltési útmutató 1.0 verzió VPOP VIG január 16

17 Kitöltési útmutató a KT09-UHB számú részletezı lapokhoz Levonás részletezı lap, valamint mőanyag (reklám-bevásárló) táska mentességéhez kapcsolódó bevallás A nyomtatványt csak a kereskedelmi csomagolás E 1 és E 2 díjtételére vonatkozó levonással élı kötelezett, a mőanyag bevásárló-reklámtáska H díjtétele alóli határozatban megállapított teljes mentességgel rendelkezı termékdíjfizetésre kötelezett, valamint a Kt. 5/E. (3) bekezdése szerinti levonással élı hasznosítást koordináló szervezet tölti ki. Az újrahasználható kereskedelmi csomagolás E 1 és E 2 díjtételéhez kapcsolódóan a levonást tárgyévben összesítve kell ezen a lapon megtenni, azaz a havi és a negyedéves bevallóknak is csak a évre vonatkozó utolsó bevallásukban kell ezt a lapot kitölteniük. (2010. január 20-ig). A nem újrahasználható kereskedelmi csomagolás esetében (egyutas, illetve a forgásból kiesı újrahasználható termék) a hasznosításhoz kötıdı levonás érvényesítéséhez a havi és negyedéves bevalló a tárgyidıszakra benyújtott B02 lapján megadott adatokat az UHB lapon részletezi. A termékdíjköteles mőanyag (bevásárló/reklám) táska esetében a határozatban megállapított teljes mentesség feltétele, hogy a kötelezett évben az általa tárgyévben forgalomba hozott összes bevásárló-reklámtáska literben mért őrtartalmához viszonyítva 20 %-ban hoz forgalomba környezetbarát védjeggyel rendelkezı bevásárló-reklámtáskát. Kitöltési útmutató a KT09-HKS számú részletezı lapokhoz Hasznosítás koordináló szervezetek bevallása az átvállalt mennyiségekrıl A KT09-HKS lapot negyedévente kizárólag a hasznosítást koordináló szervezetek nyújtják be. Kitöltési útmutató a KT09-ÖNP számú részletezı lapokhoz Önellenırzési lap Önellenırzés esetén a KT09-ÖNP lapot a hasznosítást koordináló szervezetek kivételével kötelezı kitölteni. Amennyiben a Fılapon a bevallás mezıben az ÖNP jelölınégyzet nem kerül kitöltésre, úgy az Önellenırzési lap inaktív. A jelölınégyzet kitöltését követıen a lap kitölthetıvé válik. Ezen a nyomtatványon csak a évi bevallások önellenırizhetık. A korábbi idıszakra vonatkozó önellenırzést a KT08-ÖNELL és a évre kiadott önellenırzési nyomtatványon kell benyújtani minden esetben papír alapon. A KT09-ÖNP lap A blokk b) mezıjének az adattartalmát a nyomtatvány elırenyomtatva tartalmazza. A Bevallott/befizetett termékdíj c) mezıbe az önellenırzéssel módosított (eredeti) bevallásban szereplı fizetési kötelezettséget kell termékkörönként feltüntetni. A Helyes számított termékdíj d) mezıbe az önellenırzéssel megállapított teljes, helyes jelen bevallásban szereplı összeget kell feltüntetni. Az önellenırzéssel érintett bevallás KT09-ÖNP lapjának c) és d) mezıjébe azon bevallás lapok termékkörönkénti végösszegét is át kell vezetni, melyek az önellenırzés során nem változtak. A c) és a d) mezı kitöltésénél az összegeket Ft-ban kell feltüntetni. Kitöltési útmutató 1.0 verzió VPOP VIG január 17

18 A 9. sorban a c) és a d) mezıben feltüntetett fizetési kötelezettségeket a nyomtatvány kitöltı program automatikusan összegzi. Az így kapott adatok különbözetét a 11. sorban ezer forintra a bevallásban is használatos kerekítés szabályai szerint (499 forintig lefelé, 500 forinttól felfelé kell kerekíteni, az ezer Ft-ot el nem érı összeget nem kell megfizetni) automatikusan bejegyezi. A c) mezıben pótlólagos befizetést eredményezı különbözetet, míg a d) mezıben a többletként befizetett, azaz a visszautalandó összeget kell feltüntetni. A Nyilvántartásba vételi idı mezıbe a kötelezett saját nyilvántartásba vételének dátumát kell megadni, arab számmal. A 12. sorban az önellenırzési pótlék összege ezer forintra kerekítve kerül megadásra Az önellenırzési pótlékkal kapcsolatos elıírásokat az Art ai tartalmazzák. A kötelezett javára mutatkozó helyesbítés esetén önellenırzési pótlékot sem felszámítani, sem megfizetni nem kell az Art. 51. (2) bekezdése alapján. A kötelezett terhére mutatkozó helyesbítés esetén az önellenırzési pótlék alapja a bevallott és az önellenırzéssel feltárt helyesbített fizetési kötelezettség összegének különbözete. Az önellenırzési pótlékot az eredeti bevallás benyújtására elıírt határidıt követı elsı naptól a tévedés kötelezett által történı feltárásáig (saját nyilvántartásba történı feljegyzés idıpontjáig) terjedı idıszakra kell kiszámítani. Az önellenırzési pótlék mértéke a késedelmi pótlék 50%-a, ugyanazon bevallás ismételt önellenırzése esetén a késedelmi pótlék 75 %-a. Az önellenırzéssel érintett idıszakot a jegybanki alapkamat változásainak megfelelı idıtartamokra kell bontani és az önellenırzési pótlékot ennek figyelembevételével kell megállapítani. A megállapított önellenırzési pótlék annak bevallásával egyidejőleg esedékes. Az önellenırzési pótlék számításához javasolt az APEH honlapján, illetve a magyarorszag.hu honlapról elérhetı pótlék kalkulátor alkalmazása. Az önellenırzési pótlékot minden esetben a termékdíj összegétıl elkülönítve a VPOP környezetvédelmi termékdíj bírság, kamat és pótlék bevételi számlaszámra kell megfizetni. Kitöltési útmutató a KT09-VIS számú részletezı lapokhoz Visszaigénylés / levonás részletezı lap A KT09-VIS lapot a visszaigénylést, vagy levonást alkalmazók nyújtják be a B01-02 lapokon feltüntetett levonások, visszaigénylések havi bontású részletezése érdekében. Figyelem! A termékdíj visszaigénylésére a visszaigénylésre való jogosultság keletkezésének idıpontja szerinti bevallási idıszak bevallásának benyújtásáig van lehetıség. Az ezt követı idıszakban visszaigényléssel nem lehet élni. A KT09-VIS lapot a havi, negyedéves bevallóknak abban az esetben is ki kell tölteniük, amennyiben a B01- B02 lapokon levonás, nettósítás szerepel. A Megnevezés (c) oszlopban a termékdíjköteles termék KT-kódjához tartozó, a termékre jellemzı rövid megnevezést kell megadni. Visszaigénylés esetén az f) oszlopba a visszaigényelendı ténylegesen befizetett termékdíjra vonatkozó díjtételt kell megadni A díjtétel megadásakor figyelembe kell venni pl. hogy ha Kitöltési útmutató 1.0 verzió VPOP VIG január 18

19 környezetbarát termék után történik a visszaigénylés, akkor a jogszabályban adott termékre vonatkozó díjtétel 75%-ával számolt összeg igényelhetı vissza. A ténylegesen visszafizetést tartalmazó KT09-VIS-lap mellé a visszautalandó összegrıl történı rendelkezés végett a KE1 ( Átvezetési és Kiutalás kérelem lap ) és KNY ( Nyilatkozat köztartozásról ) lapokat is mellékelni kell. Levonás, illetve nettósítás esetén az f) oszlopba az adott termékdíjköteles termékre vonatkozó díjtételt kell megadni. A kérelem lapok kitöltésérıl A kérelem nyomtatvány lapokat elektronikusan támogatott formában kell kitölteni. A visszaigényléshez kapcsolódó kérelmeket kizárólag elektronikusan lehet benyújtani. A csekély összegő támogatásról szóló nyilatkozatot elektronikusan, vagy kinyomtatva kell (személyesen, vagy postai úton) eljuttatni az illetékes Vámhatósági szervhez. Kitöltési útmutató a KT09-KE1 számú részletezı lapokhoz Átvezetési és kiutalási kérelem A kötelezett átvezetési igényérıl, illetve a visszatérítendı adó kiutalásához szükséges adatokról kérelmet adhat be. A kötelezett, a neki jogosan visszautalható összeget kérheti az adóhatóság által kezelt más számlára átvezetni, illetve az ezek után fennmaradó összeget kiutalni. Ezen kérelemlap a számlák egymás közötti átvezetésére szolgál. Lehetısége van a kötelezettnek ezzel a lappal a túlfizetés visszaigénylésére is. A kérelmezı neve, GLN-, és VPID száma a Fılapról automatikusan beírásra kerül. Ezen lapnál is alkalmazandó az általános ügyintézés, vagyis ha a Vámhatóság hiánypótlásra szólítja fel, de a felszólításnak nem tesz eleget, abban az esetben a hatóság a rendelkezésére álló iratok alapján dönt, ami lehet az eljárás megszüntetése is. A terhelendı kifejezés azt jelenti melyik számláról, a jóváírandó kifejezés azt jelenti melyik számlára kérik az átvezetést. Pénzintézeti számlaszámra (csak belföldi pénzforgalmi számlára) kért kiutalás esetén a belföldi pénzintézeti számlaszámot a Fılapon kell helyesen feltüntetni, mivel az utalás arra a számlára fog megtörténni. Azon kötelezettek, akik bankszámlanyitásra nem kötelezettek a kiutalást mind belföldi bankszámlaszámra, mind postai utalási címre kezdeményezhetik és ilyen esetben a kiutalás a kötelezett székhelyére vagy a levelezési címére fog megtörténni, de az utalás csak a kötelezett nevére történhet. Az átvezetéshez szükséges (állami adóhatóság által kezelt államháztartási számlák) adónemkódok a honlapról elérhetıek, valamint a 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet 2-3. számú mellékletében (Vámhatóság által kezelt államháztartási számlák) kerültek meghatározásra. Amennyiben ezen számlakódok kerülnek alkalmazásra, abban az esetben a két karakteres számlakódot az elsı két rovatban kell feltüntetni, míg a harmadik rovatot üresen kell hagyni. Kitöltési útmutató a KT09-KNY számú részletezı lapokhoz Kitöltési útmutató 1.0 verzió VPOP VIG január 19

20 Nyilatkozat a fennálló köztartozásról Amennyiben a kötelezett a bejelentésében átvezetési és kiutalási kérelmet tüntet fel, abban az esetben nyilatkoznia kell arról, hogy más adóhatóságnál (APEH, önkormányzat) fennáll-e esedékessé vált tartozása. A Vámhatóság saját nyilvántartása szerinti, továbbá a nyilatkozatban feltüntetett tartozás mértékéig a jelzett összeget visszatarthatja. Amennyiben az említett szervezetek valamelyikénél esedékessé vált tartozás van, akkor a nyilatkozatot is ki kell tölteni, melyen fel kell tüntetni a tartozást nyilvántartó szervezet és a szervezet számláját vezetı pénzintézet elnevezését, a tartozás összegét és az érintett szervezet azon bankszámla-pénzforgalmi jelzıszámát, ahová a visszatartott összeget az adóhatóságnak tovább kell utalni. Amennyiben nincs más adóhatóságnál tartozása, úgy erre vonatkozóan elegendı a fejlécben a nyilatkozatként szolgáló kockát kitölteni. Kitöltési útmutató a KT09-TNY számú részletezı laphoz Nyilatkozat csekély összegő támogatásról A Nyilatkozat mezı minden résznyilatkozatára a megfelelı kocka bejelölésével kell válaszolni, nyilatkozni. A három feltételnek egyidejőleg kell teljesülnie, ahhoz, hogy a csekély összegő támogatásban részesülhessen az ügyfél. A KT09-TNY lap benyújtási határideje a csekélyösszegő támogatás igénybevétele elıtt esedékes. Kitöltési útmutató 1.0 verzió VPOP VIG január 20

Kitöltési útmutató A KT09 környezetvédelmi termékdíj havi és negyedéves bevallás formanyomtatvány csomaghoz (KT09-BEV)

Kitöltési útmutató A KT09 környezetvédelmi termékdíj havi és negyedéves bevallás formanyomtatvány csomaghoz (KT09-BEV) Kitöltési útmutató A KT09 környezetvédelmi termékdíj havi és negyedéves bevallás formanyomtatvány csomaghoz (KT09-BEV) Általános tudnivalók Figyelem! A KT09-havi és negyedéves bevallás nyomtatványcsomag

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10BEV adóbevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10BEV adóbevalláshoz Jogszabályi háttér KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10BEV adóbevalláshoz a környezetvédelmi termékdíjról szóló 1995. évi. LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) a környezetvédelmi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT09KESZ adóbevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT09KESZ adóbevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT09KESZ adóbevalláshoz Jogszabályi háttér a környezetvédelmi termékdíjról szóló 1995. évi. LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) a környezetvédelmi

Részletesebben

2003-2007. évre vonatkozó pótbevallás (KTPÓT) kitöltési útmutatója

2003-2007. évre vonatkozó pótbevallás (KTPÓT) kitöltési útmutatója 2003-2007. évre vonatkozó pótbevallás (KTPÓT) kitöltési útmutatója Általános tudnivalók A 2008. január 1-jét követő hatáskörátadást kihirdető törvény átmeneti rendelkezései szerint az elévülési időn belüli

Részletesebben

Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz

Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz Általános tudnivalók Figyelem! A KT09 Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem nyomtatványcsomag

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a környezetvédelmi termékdíjról szóló 07KTPOT adóbevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a környezetvédelmi termékdíjról szóló 07KTPOT adóbevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló 07KTPOT adóbevalláshoz Jogszabályi háttér a környezetvédelmi termékdíjról szóló 1995. évi.lvi. törvény (a továbbiakban: Kt.) a környezetvédelmi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10UHA adóbevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10UHA adóbevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10UHA adóbevalláshoz Jogszabályi háttér a környezetvédelmi termékdíjról szóló 1995. évi. LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) a környezetvédelmi

Részletesebben

2009-2010. 2009.10.07 Samling 1

2009-2010. 2009.10.07 Samling 1 2009-2010 2010 Környezetvédelmi termékd kdíj 2009.10.07 Samling 1 A termékdíj mentesség szempontjából a EU kifogásának megfelelıen megszőnik az italcsomagolásoknál a részleges újratöltéssel elnyerhetı

Részletesebben

BEJELENTÉS BJ1: Bejelentés érvényességének megadása kötelező! A bejelentés érvényessége január 1-jét követően az első adófizetési kötelezettség

BEJELENTÉS BJ1: Bejelentés érvényességének megadása kötelező! A bejelentés érvényessége január 1-jét követően az első adófizetési kötelezettség Vám-és Pénzügyőrség Regionális Ellenőrzési Központ Székesfehérvár 8000 Székesfehérvár, Horvát István u. 16-18. Tel.: 06 (22) 512-280; Fax: 06 (22) 512-299; E-mail: rek80001@mail.vpop.hu Levelezési cím:

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ A környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos jogszabályok könnyebb értelmezhetősége, áttekinthetősége érdekében Felügyelőségünk ebben a tájékoztatóban foglalta össze Tisztelt

Részletesebben

Kitöltési Útmutató. KT10BEJ Környezetvédelmi termékdíj bejelentés nyomtatványhoz (KT10BEJ)

Kitöltési Útmutató. KT10BEJ Környezetvédelmi termékdíj bejelentés nyomtatványhoz (KT10BEJ) Kitöltési Útmutató KT10BEJ Környezetvédelmi termékdíj bejelentés nyomtatványhoz (KT10BEJ) Általános tudnivalók A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

A KT08 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés és bevallás (havi, negyedéves), valamint kérelem formanyomtatvány csomaghoz

A KT08 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés és bevallás (havi, negyedéves), valamint kérelem formanyomtatvány csomaghoz A KT08 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés és bevallás (havi, negyedéves), valamint kérelem formanyomtatvány csomaghoz Általános tudnivalók Figyelem! A KT08 nyomtatványcsomag kitöltési útmutatójában

Részletesebben

Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz

Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz Általános tudnivalók Figyelem! A KT09 Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem nyomtatványcsomag

Részletesebben

Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz

Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz Általános tudnivalók Figyelem! A KT09 Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem nyomtatványcsomag

Részletesebben

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi

Részletesebben

KT0623 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a KT0623 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés, beszámoló formanyomtatvány csomaghoz

KT0623 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a KT0623 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés, beszámoló formanyomtatvány csomaghoz a KT0623 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés, beszámoló formanyomtatvány csomaghoz Általános tudnivalók A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló

Részletesebben

31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet

31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK Budapest, 2008

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK Budapest, 2008 ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Budapest, 2008 Szerzõ: Fekete Antal Lektor: Kovács Ferencné Sorozatszerkesztõ: Ráskai Éva A kézirat lezárva: 2008 január ISBN 978 963

Részletesebben

Formanyomtatvány CSOMAGOLÁS termékdíj mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére

Formanyomtatvány CSOMAGOLÁS termékdíj mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére Formanyomtatvány CSOMAGOLÁS termékdíj mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére csomagolás kereskedelmi italcsomagolás H díjtétele, műanyag bevásárló-reklám táska H díjtétele (80 %-os mértékig) A

Részletesebben

Formanyomtatvány a kereskedelmi csomagolás (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi kérelemhez

Formanyomtatvány a kereskedelmi csomagolás (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi kérelemhez Formanyomtatvány a kereskedelmi csomagolás (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi kérelemhez A kérelmet az egyéni teljesítő kötelezett (a továbbiakban: egyéni teljesítő)

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló 09KTKESZ adóbevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló 09KTKESZ adóbevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló 09KTKESZ adóbevalláshoz Jogszabályi háttér a környezetvédelmi termékdíjról szóló 1995. évi. LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) 53/2003. (IV. 11.)

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2740-09 Környezetvédelmi termékdíj feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A környezetvédelmi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a KT0523 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés, beszámoló formanyomtatvány csomaghoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a KT0523 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés, beszámoló formanyomtatvány csomaghoz a KT0523 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés, beszámoló formanyomtatvány csomaghoz Általános tudnivalók A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékd íjáról szóló

Részletesebben

313/2008. (XII. 22.) Korm. rendelet

313/2008. (XII. 22.) Korm. rendelet 313/2008. (XII. 22.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeirıl szóló 53/2003.

Részletesebben

A 2008. évtől a tárgyévet megelőző év mennyiségének megfelelő hulladékmennyiséget kell a tárgyévben begyűjteni és hasznosítani.

A 2008. évtől a tárgyévet megelőző év mennyiségének megfelelő hulladékmennyiséget kell a tárgyévben begyűjteni és hasznosítani. Formanyomtatvány termékdíj alóli mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére elektromos és elektronikai berendezés, hűtőközeg, gumiabroncs, akkumulátor esetén A csomagolás termékdíjára, valamint a bevásárló-reklámtáska

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 14K50 jelű, a hitelintézet és a kincstár adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2014. évi kifizetéséről elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj. Szabó Viktor - adótanácsadó

Környezetvédelmi termékdíj. Szabó Viktor - adótanácsadó Környezetvédelmi termékdíj Szabó Viktor - adótanácsadó Jelentős változások 2012-től! A változások háttere: - Termékdíj bevételeinek növelése; - Az OHÜ létrehozása, koordináló szervezeti rendszer megszüntetése;

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1210B számú, a Baleseti adóról és annak önellenırzésérıl szóló havi bevallási nyomtatványhoz biztosítók részére

Kitöltési útmutató a 1210B számú, a Baleseti adóról és annak önellenırzésérıl szóló havi bevallási nyomtatványhoz biztosítók részére Kitöltési útmutató a 1210B számú, a Baleseti adóról és annak önellenırzésérıl szóló havi bevallási nyomtatványhoz biztosítók részére Jogszabályi háttér - A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi

Részletesebben

Kitöltési útmutató a környezetvédelmi termékdíjról szóló 10KTBEV bevalláshoz

Kitöltési útmutató a környezetvédelmi termékdíjról szóló 10KTBEV bevalláshoz Kitöltési útmutató a környezetvédelmi termékdíjról szóló 10KTBEV bevalláshoz Jogszabályi háttér a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi. LVI.

Részletesebben

T e rm é kdíj

T e rm é kdíj T e rm é kdíj 2 0 1 0. (c s om a g olá s, m e z ő g a zda s á g i te rm e l ő ) Készítette: Debreczeni László őrnagy VPOP Vámigazgatóság Anyagáramok 2010. évben Elektromos, Elektronikai berendezések Ezek

Részletesebben

Az adóhatóság megnevezése: CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Az adóhatóság azonosító száma: Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye):

Az adóhatóság megnevezése: CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Az adóhatóság azonosító száma: Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye): [16. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez] HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévrıl CSÖRÖG önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni.

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. Kitöltési útmutató a 14K83 jelű, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kifizetett támogatásokról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj 2011.

Környezetvédelmi termékdíj 2011. Öko-Hungária Nonprofit Kft Cím.: 8000, Székesfehérvár, Kőrösi út 228. Tel.: 06-22-502-774 Fax.: 06-22-502-773 Email.: info@okohungaria.eu Környezetvédelmi termékdíj 2011. Sztruhár Imre kereskedelmi és

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a népegészségügyi termékadóról szóló BEV_ 11NETA jelű adóbevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a népegészségügyi termékadóról szóló BEV_ 11NETA jelű adóbevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a népegészségügyi termékadóról szóló BEV_ 11NETA jelű adóbevalláshoz Jogszabályi háttér - a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Neta tv.) - az

Részletesebben

Kitöltési útmutató. ÚJ ABeV J03 számú KITÖLTİ PROGRAM használatához

Kitöltési útmutató. ÚJ ABeV J03 számú KITÖLTİ PROGRAM használatához Kitöltési útmutató ÚJ ABeV J03 számú KITÖLTİ PROGRAM használatához 2007.01.01-tıl alkalmazandó Havi bevallás a fizetendı, illetve visszaigényelhetı energiaadóról, valamint az önellenırzéssel történı helyesbítésrıl

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a K100 jelű, az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a tartósan álláskereső, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban

Részletesebben

Az önellenőrzést tartalmazó bevallást az önellenőrzés nyilvántartásba vételének napján kell benyújtani és megfizetni.

Az önellenőrzést tartalmazó bevallást az önellenőrzés nyilvántartásba vételének napján kell benyújtani és megfizetni. Jogszabályi háttér KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10KESZ adóbevalláshoz a környezetvédelmi termékdíjról szóló 1995. évi. LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) a környezetvédelmi

Részletesebben

Kitöltési útmutató. a(z) Szállítási nyilvántartás havi zárás (bejegyzett kereskedı/adóképviselı) címő

Kitöltési útmutató. a(z) Szállítási nyilvántartás havi zárás (bejegyzett kereskedı/adóképviselı) címő Kitöltési útmutató a(z) Szállítási nyilvántartás havi zárás (bejegyzett kereskedı/adóképviselı) címő (J12 elektronikus nyomtatvány 1.2 verzió számú) elektronikus nyomtatványhoz 2009 - verzió 1.2 Érvényes:

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság TERMÉKDÍJ ALÓLI MENTESSÉGI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI - elektromos és elektronikai berendezés;

Részletesebben

Adóbevallás. 200... adóévrıl. Iktatószám:... Kifizetı nyilvántartási sorszáma:... I. rész Azonosító adatok. A kifizetı: 1. Neve/cégneve:...

Adóbevallás. 200... adóévrıl. Iktatószám:... Kifizetı nyilvántartási sorszáma:... I. rész Azonosító adatok. A kifizetı: 1. Neve/cégneve:... Adóbevallás - a kifizetı által megállapított és levont termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevallása - 200... adóévrıl Önkormányzati adóhatóság tölti ki: Beérkezés/postára adás dátuma: 200 év...

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló BEV_KT12BEV termékdíj bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló BEV_KT12BEV termékdíj bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló BEV_KT12BEV termékdíj bevalláshoz Jogszabályi háttér a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi. LXXXV. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) a környezetvédelmi

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj

Környezetvédelmi termékdíj Környezetvédelmi termékdíj Változások, jogszabályi háttér A változások háttere: - Termékdíj bevételeinek növelése - Az OHÜ létrehozása, koordináló szervezeti rendszer megszüntetése - Kötelezettek körének

Részletesebben

A Csomagolás Környezetvédelmi Termékdíja

A Csomagolás Környezetvédelmi Termékdíja A Csomagolás Környezetvédelmi Termékdíja 1. A Termékdíjról általában A Környezetvédelmi Termékdíjat az 1995 évi LVI Törvény írja elő, végrehajtását pedig az 10/1995. KTM rendelet szabályozza. A Törvény

Részletesebben

KT06230 A beérkezés dátuma:

KT06230 A beérkezés dátuma: R Ö G Z Í T É S Környezetvédelmi termékdíj éves beszámoló összesítő főlap KT06230 A beérkezés dátuma: Feldolgozás időpontja: A FELDOLGOZÁST VÉGZŐ TÖLTI KI! év év hó hó nap nap Feldolgozást végző kódja

Részletesebben

A környezetvédelmi termékdíj bejelentés nyomtatványok változása. Előadó: Mészáros Adrienn százados NAV KH Adóügyi Főosztály

A környezetvédelmi termékdíj bejelentés nyomtatványok változása. Előadó: Mészáros Adrienn százados NAV KH Adóügyi Főosztály A környezetvédelmi termékdíj bejelentés nyomtatványok változása Előadó: Mészáros Adrienn százados NAV KH Adóügyi Főosztály Témakörök 13TKORNY bejelentés VAMO képviselet T180 elektronikus ügyintézéshez

Részletesebben

KT0723 A beérkezés dátuma:

KT0723 A beérkezés dátuma: R Ö G Z Í T É S KT0723 A beérkezés dátuma: Feldolgozás időpontja: Környezetvédelmi termékdíj bejelentés és negyedéves beszámoló összesítő főlap A FELDOLGOZÁST VÉGZŐ TÖLTI KI! év év hó hó nap nap Feldolgozást

Részletesebben

I. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelı X-szel jelölje.)

I. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelı X-szel jelölje.) HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2010. adóévrıl Ercsi Város önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Benyújtás, postára adás napja:..év

Részletesebben

részére kell megfizetni. Az esetleges tagdíjtúlfizetés visszaigénylése közvetlenül a magánnyugdíjpénztártól történik

részére kell megfizetni. Az esetleges tagdíjtúlfizetés visszaigénylése közvetlenül a magánnyugdíjpénztártól történik Figyelem! Önellenırzés A pénztártag 2010. november 1-jét megelızı idıszakra vonatkozó tagdíjának önellenırzése (pótbevallása) esetén a bevallást az állami adóhatósághoz kell benyújtania. Az önellenırzés

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a környezetvédelmi termékdíj 2013. évi negyedéves bevallás benyújtására szolgáló 13KTBEV nyomtatványhoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a környezetvédelmi termékdíj 2013. évi negyedéves bevallás benyújtására szolgáló 13KTBEV nyomtatványhoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíj 2013. évi negyedéves bevallás benyújtására szolgáló 13KTBEV nyomtatványhoz Jogszabályi háttér a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi. LXXXV. törvény

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem 2012. évi nyomtatványcsomaghoz

Kitöltési útmutató. Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem 2012. évi nyomtatványcsomaghoz Kitöltési útmutató Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem 2012. évi nyomtatványcsomaghoz Jogszabályi háttér a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi. LXXXV. törvény (a továbbiakban: Ktdt.)

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó..nap... Az átvevı aláírása. Az adózó neve (cégneve):...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó..nap... Az átvevı aláírása. Az adózó neve (cégneve):... HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2012. adóévrıl OZORA KÖZSÉG önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: Nyilvántartási száma:

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe:

Részletesebben

2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Adózás rendjérıl szóló

2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Adózás rendjérıl szóló Jogszabályi háttér Adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. tv. változásai 2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Települési önkormányzat bevétele:

Részletesebben

... Az átvevı aláírása. AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye) telephelye: levelezési címe:...

... Az átvevı aláírása. AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye) telephelye: levelezési címe:... HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2004. adóévrıl PÁTY önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 14K51 jelű, adatszolgáltatás a súlyosan fogyatékos magánszemély részére a 2014. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi

Részletesebben

Kitöltési útmutató a környezetvédelmi termékdíj 2014. évi negyedéves bevallás benyújtására szolgáló 14KTBEV nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a környezetvédelmi termékdíj 2014. évi negyedéves bevallás benyújtására szolgáló 14KTBEV nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a környezetvédelmi termékdíj 2014. évi negyedéves bevallás benyújtására szolgáló 14KTBEV nyomtatványhoz Jogszabályi háttér a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi. LXXXV. törvény

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók 1 Kitöltési útmutató a 14K89 jelű, a nyugdíjat illetve rehabilitációs járadékot 1, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, balettművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot 2 (továbbiakban

Részletesebben

Jogi, Termékdíj és Felügyeleti Főosztály

Jogi, Termékdíj és Felügyeleti Főosztály ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Jogi, Termékdíj és Felügyeleti Főosztály Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra, valamint tüntessék fel a K.ÜJ azonosítót!

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj 2012-2013. Kelemen István vezető tanácsadó Green Tax Consulting Kft. www.green-tax.hu

Környezetvédelmi termékdíj 2012-2013. Kelemen István vezető tanácsadó Green Tax Consulting Kft. www.green-tax.hu Környezetvédelmi termékdíj 2012-2013 Kelemen István vezető tanácsadó Green Tax Consulting Kft. www.green-tax.hu Termékdíj-történetek Tájékozódás a lovagok és lókötők szigetén Hogyan kerüljük le a farkasembereket?

Részletesebben

II. Bevallási idıszak.év..hó.naptól.év..hó napig

II. Bevallási idıszak.év..hó.naptól.év..hó napig B E V A L L Á S helyi iparőzési adóról állandó jellegő tevékenység esetén 2008. adóévrıl Mélykút Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl

Részletesebben

Érvényes: 2009. január 16-tól.

Érvényes: 2009. január 16-tól. Kitöltési útmutató Havi bevallás a fizetendı, illetve visszaigényelhetı energiaadóról, valamint az önellenırzéssel történı helyesbítésrıl címő J03/1 elektronikus nyomtatvány KITÖLTİ PROGRAM használatához

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HASZNÁLT VAGY HULLADÉKKÁ VÁLT KENŐOLAJ HASZNOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TERMÉKDÍJ VISSZAIGÉNYLÉS ENGEDÉLYKÉRELEM

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj 2012

Környezetvédelmi termékdíj 2012 Környezetvédelmi termékdíj 2012 Sztruhár Imre, tanácsadó sztruhar.imre@green-tax.hu Green Tax Consulting Kft. Áttekintés A környezetvédelmi termékdíj 2012. január 1-jétől hatályos rendszere A változó rendelkezések

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság CSOMAGOLÁS TERMÉKDÍJ ALÓLI MENTESSÉGI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI - csomagolás - kereskedelmi

Részletesebben

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezıberény Város Képviselı-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A számú bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A számú bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 0605. számú bevalláshoz Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban Art.) 1. számú mellékletében foglaltak alapján a havi és az évközi adóbevallás benyújtására

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: -_- Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: - - _- ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

Részletesebben

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Tervezet a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos egyes jogszabályok módosításáról

Tervezet a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos egyes jogszabályok módosításáról KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTER KVVM/KJKF/1706/2008. Tervezet a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos egyes jogszabályok módosításáról 2008. november I. Tartalmi összefoglaló Az elıterjesztés

Részletesebben

A KT08 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés és bevallás (havi, negyedéves), valamint kérelem formanyomtatvány csomaghoz

A KT08 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés és bevallás (havi, negyedéves), valamint kérelem formanyomtatvány csomaghoz A KT08 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés és bevallás (havi, negyedéves), valamint kérelem formanyomtatvány csomaghoz Általános tudnivalók Figyelem! Jelen kitöltési útmutató a 2008. évben a Vámhatósághoz

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeirıl A környezetvédelmi

Részletesebben

A kiállított igazolásról adatszolgáltatást az Art. 3. számú melléklet J) pontja alapján kell teljesíteni.

A kiállított igazolásról adatszolgáltatást az Art. 3. számú melléklet J) pontja alapján kell teljesíteni. 1 / 8 2010.12.27. 10:46 Az igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a súlyosan fogyatékos magánszemély részére 2010. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolásokról (10K51-es számú nyomtatvány,

Részletesebben

a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról

a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról 2008. évi LXIX. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról 1. A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes

Részletesebben

ADÓSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK:

ADÓSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK: ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: - - Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: - - - ADÓSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS

Részletesebben

298/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet

298/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 298/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának

Részletesebben

átvevı aláírása I. AZONOSÍTÓ ADATOK

átvevı aláírása I. AZONOSÍTÓ ADATOK BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2012. adóévben az Hıgyész Nagyközség Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv. 259. 25. pont.

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv. 259. 25. pont. 16. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNİ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvetı szabályai 2013. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai

Részletesebben

A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Budapest, 2009 Szerzõ: Fekete Antal Lektor: Takáts Beáta Sorozatszerkesztõ: dr. Varga Árpád A kézirat lezárva: 2009. április 2. ISBN

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K51 jelű, a súlyosan fogyatékos magánszemély részére 2013. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet Page 1 of 10 A jogszabály mai napon hatályos állapota 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs

Részletesebben

Kitöltési útmutató a környezetvédelmi termékdíj 2015. évi negyedéves bevallás benyújtására szolgáló 15KTBEV nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a környezetvédelmi termékdíj 2015. évi negyedéves bevallás benyújtására szolgáló 15KTBEV nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a környezetvédelmi termékdíj 2015. évi negyedéves bevallás benyújtására szolgáló 15KTBEV nyomtatványhoz Jogszabályi háttér a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi. LXXXV. törvény

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News

Grant Thornton Hungary News Grant Thornton Hungary News 2012 Szeptember Tartalom 2013. január 1-én hatályba lépı törvényi változások A. Általános forgalmi adó B. Az adózás rendje C:\Documents and Settings\zba\Local Settings\Temporary

Részletesebben

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról valamint az ezt módosító 8/1996 (IV. 16.), 13/1996 (XII. 20.), 1/1997 (II. 11.), 13/1997 (XII. 18.),

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

Budapest, 2009. november

Budapest, 2009. november KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTER KVVM/KJKF/1281/2009. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2009. november -n MUNKAANYAG a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos

Részletesebben

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról I. Jogszabályi háttér A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 14K85 jelű, a hitelintézet adatszolgáltatása a lakáscélú hitelszerződés alapján folyósított hitel 2014. évi törlesztésével kapcsolatban elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 13K84 jelű, a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 13K84 jelű, a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 13K84 jelű, a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú.

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú. Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2004. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben