KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a KT0523 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés, beszámoló formanyomtatvány csomaghoz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a KT0523 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés, beszámoló formanyomtatvány csomaghoz"

Átírás

1 a KT0523 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés, beszámoló formanyomtatvány csomaghoz Általános tudnivalók A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékd íjáról szóló évi LVI. törvény (továbbiakban: Kt.) végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX.28.) KTM rendelet (továbbiakban: Ktr. ) 3. és 4. -ban foglaltak alapján az kötelezettnek a termékdíj köteles termékkel végzett tevékenységérol bejelentést, illetve negyedéves vagy éves idoszakra beszámolót kell benyújtania a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium felé. A bejelentés, negyedéves vagy éves beszámoló benyújtására kötelezettek év adott idoszakára vonatkozóan termékdíj köteles termékkel végzett tevékenységükrol a KT0523 számú formanyomtatványon szolgáltatnak adatot. A formanyomtatvány és kitöltési útmutató a KvVM internetes honlapjáról ( letöltheto. Termékdíjköteles termékek köre: 1) gumiabroncs 2) a csomagolás a) a csomagolás kivéve kereskedelmi csomagolás- b) a kereskedelmi csomagolás (2005. január 1-tol) 3) a hutoberendezés, a hutoközeg 4) az akkumulátor 5) egyéb koolajtermék 6) hígítók és oldószerek (2004. december 31-ig) 7) az információhordozó papírok közül a reklámhordozó papír, 8) az elektromos és elektronikai berendezés (2005. január 1-tol) A termékdíjköteles termékek és anyagok körét jelen kitöltési útmutató függeléke, illetve a Ktr. 4. Termékdíj fizetésre kötelezett: A fentiekben felsorolt termékdíjköteles termék után - ideértve más termékkel együtt vagy annak részeként, illetve összetevojeként forgalomba hozott terméket is - környezetvédelmi termékdíjat (a továbbiakban: termékdíj) fizet a) a belföldi eloállítású termékdíjköteles termék esetében a termékdíjköteles termék elso belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója, az egyéb koolajtermék és reklámhordozó papír termék esetében az elso belföldi forgalomba hozó elso vevoje vagy saját célú felhasználója, b) az Európai Közösségen (a továbbiakban: Közösség) belüli behozatal esetén a termékdíjköteles termék elso belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója, valamint c) import esetén a vámjogszabályok szerinti vámadós, illetve a vámszabad terület üzemeltetoje; - szabad forgalomba bocsátása alkalmával a vámalakiságok elvégzésekor, valamint az ezzel egy tekintet alá eso vámhatósági intézkedések céljából benyújtott vámáru-nyilatkozat vagy kérelem elfogadásának napján, illetve a passzív feldolgozást követoen történo visszahozatala esetén az eljárás lezárásához kötodo vámalakiságok elvégzésekor, - az import jellegu feldolgozási célú vámeljárások esetén - azaz az aktív feldolgozás, a vámfelügyelet melletti feldolgozás - a termékdíjköteles termék felhasználásának napján, - az import jellegu ideiglenes használati vagy raktározási célú vámeljárások - azaz az ideiglenes behozatal, a vámraktározás, valamint a Közösség vámterületén kívülrol raktározási célú vámszabadterületre történo betárolás esetén a termékdíjköteles termék szabad forgalomba bocsátásakor d) a kereskedelmi csomagolás esetében - az a)-c) pontokban meghatározottakon túl - az elso belföldi forgalomba hozó elso továbbforgalmazó vevoje. További kötelezettek: Kötelezettnek minosül, aki kötelezettol külön jogszabályban meghatározott esetekben és feltételek teljesítése esetén a termékdíj-fizetési kötelezettséget átvállalja számla alapján a. a csomagolás esetében a kötelezett számára a csomagolás összetevoit gyártó vagy forgalmazó belföldi vállalkozó, amennyiben az a hasznosítást koordináló szervezeten keresztül mentességet élvez, b. belföldi eloállítású termékdíjköteles egyéb koolajtermék esetén az elso belföldi forgalomba hozó. Másodlagos kötelezett, az elso belföldi vevo aki a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) jóváhagyásával, szerzodés alapján eredeti kötelezettol a termékdíj fizetési kötelezettséget átvállalja, aki a termékdíj-köteles terméket -1-

2 a. exportálja, illetve Közösségen belül értékesíti, b. vagy bérgyártató ként állítatja elo az eredeti kötelezettel. Átvállalás alapján a hasznosítást koordináló szerezet. A bejelentés és beszámoló benyújtására kötelezett: A kötelezettek köre, továbbá aki a megfizetett termékdíjat visszaigényli. A bejelentés és beszámoló benyújtási határidok: Bejelentés (BJ1 lap) benyújtásának határideje: Az elso fizetési kötelezettség keletkezését vagy kötelezettség típus változását követo 15 napon belül Bejelentés (BJ2 lap) benyújtásának ideje: Az újrahasználható termék évi felhasználásának megkezdésekor. Éves beszámoló benyújtására kötelezett: A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Cskr.) 6. -a (3) bekezdésének hatálya alá tartozó kötelezettek, valamint az adózás rendjérol szóló törvény szerinti évenkénti bevallók. Az éves beszámoló benyújtásának határideje: A Cskr. 6. -a (3) bekezdésének hatálya alá tartozó kötelezettnek, valamint az Art. szerinti évenkénti bevallónak a tárgyévet követo év február 15. Negyedéves beszámoló benyújtására kötelezett: A Cskr.) 6. -a (3) bekezdésében foglaltakat meghaladó, vagy az adózás rendjérol szóló törvény szerinti havi, negyedéves bevalló kötelezettek. Termékdíjköteles terméket csomagküldo kereskedelem által belföldi vállalkozónak nem minosülo természetes személy részére Közösségen belüli behozó Magyarországon általános forgalmi adó fizetésére kötelezettek. A hasznosítást koordináló szervezetek. A negyedéves beszámoló benyújtásának határideje: Kötelezettnek és a Kt. 4/A. értelmében fizetésre kötelezettnek a tárgynegyedévet követo hó 20. napja Hasznosítást koordináló szervezetnek a tárgynegyedévet követo hó 30. napja Aki a KT-0523 bejelentést és beszámolót nem nyújtotta be, úgy az elmulasztott bejelentés és beszámoló pótlására is ez a nyomtatvány szolgál július 1-ig. A tevékenységét évben megszunteto, az átalakuló kötelezett vonatkozó KT0523-as nyomtatványokat köteles a Minisztérium részére megküldeni az APEH bevallási nyomtatványok állami adóhatósághoz benyújtásával egyidejuleg. Kérjük, hogy a folappal együtt kitöltött formanyomtatványokat az alábbi címre szíveskedjenek megküldeni: Bejelentés és beszámoló nyomtatványok kitöltése Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Szabályozási és Termékdíj Osztály 1394 Budapest Pf Kérjük a borítékra írják rá: KT0523 A formanyomtatvány csomag folapból, bejelento részletezo (BJ) és beszámoló részletezo lapokból és kitöltési útmutatóból áll. Folapot minden esetben be kell nyújtani a bejelentés vagy beszámoló mellé, azon az egyes részletezo lapok számát pontosan jelölni kell. A beszámolókban a fizetési kötelezettséget a kerekítés általános szabályai szerint (499 Ft-ig lefelé, 500 Ft -tól felfelé) ezer forintra kerekítve kell megadni, figyelembe véve az ezer megjelölést. -2-

3 A bejelentés, beszámoló Folap AZONOSÍTÁS blokkja tartalmazza a bejelentést, beszámolót benyújtó adatait, amit értelemszeruen kell kitölteni, valamint annak az ügyintézonek a nevét és telefonszámát, akit a közölt adatok gyors kijavítása érdekében a feldolgozás során feltárt hiba javításába bevonható. A bejelentés, beszámoló Folap IDOSZAK ÉS MELLÉKLETEK blokkja tartalmazza a KT0523-as nyomtatvány bejelento és beszámoló részletezo lapjainak darabszámát. Amennyiben egy adott lap esetében adatszolgáltatási kötelezettség nem keletkezik, akkor részletezo lap beadására nem kerül sor, így a részletezo lap darab rovatát üresen kell hagyni. Amennyiben kötelezett részére hatósági eljárás (pl. mentességi kérelem benyújtásához) során szükséges a Ktr ) bekezdés szerinti igazolás kiadása, azt a Folap IGAZOLÁS blokkjában X -szel kell jelölni. A KT0523-as nyomtatvány lapok ALÁÍRÁS blokkját a kötelezettnek, illetve amennyiben hasznosítást koordináló szervezettel kötött a Minisztérium által jóváhagyott szerzodésben a bejelentési és beszámolási kötelezettség átvállalásra került, a hasznosítást koordináló szervezet cégszeru aláírásával kell ellátni. Figyelem! Amennyiben az ugyanazon lapazonosítóval rendelkezo részletezo lapok száma egynél több, abban az esetben az adott lapazonosítón belül az egyes lapokat azok fejlécében a lapszám rovatban 01-tol kezdodoen emelkedo lapszámozással kell ellátni. Példa: A bejelento és részletezo lapok fejlécbe kérjük adja meg a Folapon is szereplo kötelezett szervezet nevét és GLN azonosító számát. Az egyes részletezo lapokon Környezetvédelmi Termékdíj kódonként (továbbiakban: KT-kód) és termékdíj tételenként külön-külön sorban kell feltuntetni a keletkezett termékdíj kötelezettséget. A KT0523-részletezo lapok d oszlopában szereplo EV jelzés elso vevoként BF jelzés az elso belföldi forgalomba hozatal utáni, SF jelzés a saját célú felhasználás utáni kötelezettséget jelenti. A beszámoló részletezo nyomtatványokon lévo ÁTHOZAT oszlopokat csak a negyedéves beszámoló benyújtására kötelezettek töltik ki, értelemszeruen elozo negyedéveinek összesített adatai kerülnek az adatmezokbe. A KT0523 formanyomtatvány csomagba az alábbi lapok tartoznak Lapazonosító Laptípus Lap megnevezése KT-0523 Fo Folap KT-0523-BJ1 Bejelento Bejelentolap termékdíjfizetési kötelezettség keletkezésérol KT-0523-BJ2 részletezo Újrahasználható termékdíjköteles termék bejelentése KT R Gumiabroncs negyedéves beszámoló KT Gumiabroncs kötelezettség összesíto KT AR Csomagolás negyedéves beszámoló KT A Csomagolás kötelezettség összesíto KT BR Kereskedelmi csomagolás negyedéves beszámoló KT B Kereskedelmi csomagolás kötelezettség összesíto KT Csomagolás és kereskedelmi csomagolás kötelezettség összesíto KT R Hutoberendezés és Hutoközegek negyedéves beszámoló KT Hutoberendezés és Hutoközegek kötelezettség összesíto KT R Akkumulátor negyedéves beszámoló KT Akkumulátor kötelezettség összesíto KT R KT KT KT R KT KT R KT KT-0523-HAS KT-0523-HKS KT-0523-ÁTV KT-0523-UHA KT-0523-UHB Beszámoló részletezo Egyéb koolajtermék negyedéves beszámoló Egyéb koolajtermék kötelezettség összesíto Hígítók és oldószerek kötelezettség összesíto Reklámhordozó papírok negyedéves beszámoló Reklámhordozó papírok kötelezettség összesíto Elektromos és elektronikai termékek negyedéves beszámoló Elektromos és elektronikai termékek kötelezettség összesíto Termékdíj köteles termékekbol keletkezett hulladékokról Hasznosítást koordináló szervezetek átvállalása Termékdíj fizetési kötelezettség átvállalása Beszámoló az újrahasználatos és egyszerhasználatos csomagolás és kereskedelmi csomagolás mennyiségérol Beszámoló az újrahasználható, egyszerhasználatos és környezetbarát kereskedelmi csomagolás mennyiségérol -3-

4 A KT-kódok, HKT-kódok jelen kitöltési útmutató függelékében, illetve a Ktr. 7. számú mellékletében találhatóak. Figyelem Társított csomagolás 1,5 liter felett Egyéb kereskedelmi csomagolás típus esetében a KT-kód elso három számjegye jelen KT-0523-as részletezo nyomtatványok kitöltésekor: 493 A kereskedelmi csomagoláshoz kapcsolódó TERMÉK-kódok jelen kitöltési útmutató függelékében találhatóak. A visszaigényelések során alkalmazható termékdíjtételeket KT kódonként és tételenként a termékdíj köteles termék beszerzése során megfizetett és bizonylatokon szereplo termékdíjtételek alapján kell feltuntetni. A beszámoló benyújtása során a levonásra és visszaigénylésre vonatkozó adatokat kizárólag az R jelzo nélküli, fizetési kötelezettség összesíto lapokon kell feltuntetni. KT0523-as bejelentés, beszámoló tárgyát képezo mennyiségek, termékdíj tételek és termékdíj fizetési kötelezettségekrol történo beszámolás során az 5 számjegyu KT-kód utolsó két számjegye az alábbi értékeket veheti fel.: 00, ha a termék sem kedvezményben, sem mentességben nem részesül; 10, ha a termék kedvezményben részesül; 20, ha a termék teljes mentességben részesül; 30, ha a termék nem teljes mentességben és kedvezményben részesül; 40, ha a termék nem teljes mentességben részesül; 50, ha a termékdíjat jogszabály alapján nem kell megfizetni; 51, ha a termékdíjat a Kt. 5/C. (4) alapján nem kell megfizetni (re-export), 52, ha a termékdíjat a Kt. 5/C. (5) alapján nem kell megfizetni (kenoolaj közvetlen anyagként való felhasználása esetén), 53, ha a termékdíjat a Kt. 5/C. (6) alapján nem kell megfizetni (raktározási vámszabad területre külföldrol történo betároláskor), 54, ha a termékdíjat a Kt. 5/C. (7) alapján nem kell megfizetni (a Kt. hatálya alá tartozó termékek, amelyek a vámjogszabályok szerint mentesek a behozatali vámok alól), 55, ha a termékdíjat a Kt. 12. (3) alapján nem kell megfizetni [a Kt. 2. (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott kötelezettnek a Kt. 2. számú melléklete I pontjában meghatározott Ú termékdíjtétel alapján számított termékdíjat nem kell megfizetni, ha a Kt. 12. (3) bekezdésében felsorolt italtermékekbol az ott meghatározott mennyiségeknél éves szinten nem nagyobb mennyiséget csomagol]; 60, ha a termékdíj megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül; 61, ha a termékdíj exportált, vagy Közösségen belül értékesített termékdíjköteles termék után megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül, 62, ha a termékdíj a termékdíjköteles termék gyártásához közvetlen anyagként (alapanyagként) felhasznált termékdíjköteles termék után megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül, 63, ha a termékdíj a nemzetközi szerzodés alapján, valamint az Észak-atlanti Szerzodés Szervezete Biztonsági Beruházási programja megvalósítása keretében behozott, felhasznált termékek után megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül, 64, ha a termékdíj a termékdíjköteles kenoolajok után megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül (A területileg illetékes környezetvédelmi felügyeloséghez benyújtott Kkt. kezelés utáni termékdíj visszaigénylés esetén), 65, ha a termékdíj a termékdíjköteles hígítók és oldószerek után megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül (2005. december 31-ig), 66, ha a termékdíj megfizetésre került, és az egyéb jogcímen visszaigénylésre kerül; 90, az összes termék (a es végzodéssel rendelkezo termékek gyujtokódja). Hasznosítás koordináló szervezethez nem csatlakozott, egyéni teljesítoként termékdíj fizetés alóli mentességet nem igénylo kötelezettek 00, 10, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 végzodésu KT-kóddal számolnak be tárgyidoszakban termékdíj köteles termékkel végzett tevékenységükrol. A termékdíj fizetés alól nem teljes mentességben részesülo egyéni teljesítok, hasznosítást koordináló szervezetek, valamint a hasznosítás korordináló szervezethez csatlakozott termékdíj fizetésre kötelezettek nem teljes mentességgel érintett termékeik tekintetében a 30-as és 40-es végzodésu KT-kóddal számolnak be tárgyidoszakban keletkezett termékdíj fizetési kötelezettségükrol. A termékdíj fizetés alól teljes mentességben részesülo ide nem értve a hasznosítást koordináló szervezeten keresztül szerzett mentességet egyéni teljesítok teljes mentességgel érintett termékek tekintetében a 20-as végzodésu KT-kóddal számolnak be tárgyidoszakban keletkezett termékdíj fizetési kötelezettségükrol. Figyelem a teljes mentességgel érintett, illetve számlában átvállalt termékdíjfizetési kötelezettség tekintetében minden esetben az átvállaló számol be az e célra rendszeresítet KT0523-ÁTV, illetve hasznosítást koordináló szervezetek esetében a KT0523- HKS részletezo lapon. A részleges mentességgel érintet termékdíjfizetési kötelezettség átvállalásakor abban az esetben számol be csak az átvállaló ha a fennmaradó fizetési kötelezettséget is az átvállaló teljesíti, egyébként kötelezetnek és átvállalónak is beszámolót kell benyújtania a részleges mentességgel érintett termékdíjköteles termék vonatkozásában. -4-

5 A KT0523 részletezo (BJ-2, 01R, 01, 02AR, 02A, 02BR, 02B, 03R, 03, 04R, 04, 05R, 05, 06, 07R, 07, 08R, 08, ÁTV) lapok c oszlopába a megadott KT-kódhoz tartozó termékdíj köteles termék megnevezése kerül. A KT0523 részletezo (01, 02A, 02B, 03, 04, 05, 07, 08) lapok d1, d2, d oszlopába a megadott KT-kódhoz tartozó termékdíj köteles termék azon mennyisége írandó, amelyre vonatkozóan a beszámoló benyújtására kötelezettnek az adott beszámolási idoszakban termékdíj-fizetési kötelezettsége keletkezik. Az összes érintett KT-kód felsorolását követoen a részletezo lapot (BJ -2, 01R, 01, 02AR, 02A, 02BR, 02B, 03R, 03, 04R, 04, 05R, 05, 06, 07R, 07, 08R, 08, ÁTV) az adott termékdíjköteles termékkör összesített adatok megadásával kell lezárni. Egyetlen részletezo lap esetén a MINDÖSSZESEN sorban. Több ugyanazon lapazonosítóval rendelkezo részletezo lap benyújtása esetén a köztes részletezo lapokon az ÖSSZESEN, az utolsó lapon a MINDÖSSZESEN sorban. Kitöltési útmutató KT-0523-BJ-1 Bejelentolap termékdíjfizetési kötelezettség keletkezésérol BJ-1 bejelento lapot nyújt be a kötelezettek köre, továbbá aki a megfizetett termékdíjat visszaigényli. A bejelentolapot a lapon lévo táblázat alatt megtalálható kódszámok segítségével kell kitölteni. Egy adatmezobe több kódszám is kerülhet. Példa: Abban az esetben, ha kötelezettnek belföldi eloállítású gumiabroncs belföldi forgalomba hozatal során keletkezik termékdíj fizetési kötelezettsége, amely tole részben átvállalásra kerül. A lapon szereplo kódszámok: 0 ha nem érintett A kötelezett nem rendelkezik a termékdíj fajtája és kötelezettség típus tekintetében termékdíj fizetési kötelezettséggel vagy visszaigénylési lehetoséggel. Figyelem! A 0 használata kizárja minden más kód használatát az adatmezoben, használata kötelezo. 1 ha egyéni teljesíto A kötelezettnek a termékdíj fajtája és kötelezettség típus tekintetében legalább egy termékdíjköteles terméke tekintetében 100% -os termékdíj fizetési kötelezettsége van és sem kedvezményben, sem mentességben nem részesül az adott termé k tekintetében. 2 ha a termékdíj tole átvállalásra kerül A kötelezett a termékdíj fajtája és kötelezettség típus tekintetében legalább egy termékdíj köteles terméke esetében rendelkezik olyan a KvVM által jóváhagyott átvállalási szerzodéssel, melyben termékdíj fizetési kötelezettségét átvállaló (bérgyártató, exportor, hasznosítás koordináló szervezet) tole átvállalta. 3 ha átvállaló A kötelezett a termékdíj fajtája és kötelezettség típus tekintetében legalább egy termékdíjköteles termék esetében rendelkezik olyan a KvVM által jóváhagyott átvállalási szerzodéssel, melyben termékdíj fizetési kötelezettséget mint átvállaló (bérgyártató, exportor, hasznosítás koordináló szervezet) átvállalta. Aki a csomagolás és egyéb koolajtermék tekintetében a fizetési kötelezettséget számlában vállalja át. 4 ha teljes mentes A kötelezett jogeros határozatban megállapított mentességi engedéllyel rendelkezik, amely az általa forgalmazott termékdíjköteles termék után keletkezo, illetve átvállalási szerzodésbol adódó fizetési kötelezettség alól az átvállalót és a kötelezettséget átadót is 100%-ban mentesíti. 5 ha visszaigénylo A kötelezett a Kt. alapján környezetvédelmi termékdíj visszaigénylésre jogosult. 6 ha a Cskr. 6. 3) bekezdésének hatálya alá tartozó kötelezett A kötelezett által a fogyasztó számára értékesített termék fogyasztói (elsodleges) csomagolása éves szinten nem haladja meg, muanyag vagy fém esetén összesen 200 kg-ot, papír esetén 500 kg-ot, üveg esetén 800 kg-ot. 7 ha nem teljes mentes A kötelezett jogeros mentességi engedély alapján részben mentesül az általa forgalmazott termékdíjköteles termék után keletkezo termékdíj fizetési kötelezettség alól, illetve átvállalási szerzodésbol adódó fizetési kötelezettség alól a kötelezettséget átadót csak résben mentesíti. 8 ha kedvezményben részesül Kötelezett termékdíj köteles terméke a Környezetbarát Termék Kht. által kiadott környezetbarát termék minosítéssel rendelkezik, ezért kötelezett a Kt. alapján a környezetvédelmi termékdíj 75% -át fizeti meg. 9 a Kt. alapján nem kell megfizetni A Kötelezett termékdíjköteles terméke -5-

6 Magasság Szélesség KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a. re-exportra kerül. Kt. 5/C.. (4) b. ez esetben a kenoolaj közvetlen alapanyagként történo felhasználásra kerül. Kt. 5/C. (5) c. külföldrol raktározási vámszabadterületre kerül. Kt.5/C.. (6) d. vámjogszabályok alapján behozatali vámtól mentes. Kt. 5/C.. (7) e. ez esetben kereskedelmi csomagolás éves szinten nem haladja meg a Kt ) bekezdésben lévo mennyiségeket. - bor esetében darab, - alkoholtermék, köztes alkoholtermék, sör, alkoholmentes sör, nem szénsavas üdíto, szörp esetében darab, - szénsavas üdíto, ásványvíz, kristályvíz, szikvíz, ivóvíz esetében darab A bejelentés érvényessége mezoben az elso fizetési kötelezettség, illetve köztelezettség típus változás keletkezésének idopontját kell feltüntetni. Kitöltési útmutató KT-0523-BJ-2 Újrahasználható termékdíjköteles termék bejelentése A Ktr ) alapján Az újrahasználható termékdíjköteles termékre, csomagolás esetén annak újrahasználható összetevojére a termékdíjat egyszer, az elso forgalomba hozatalt, illetve az elso saját célú felhasználást követoen kell megfizetni, amennyiben a kötelezett az elso forgalomba hozatalt, illetve az elso saját célú felhasználást követoen a 2. számú mellékletben meghatározott bejelentkezési kötelezettségének eleget tett. Az újrahasználható termékdíjköteles termék nyilvántartásba vételére évben a KT0523-BJ-2 részletezo lap szolgál. Figyelem! A BJ-2 nyilvántartás bejelentolap benyújtása esetén a beszámolási idoszak tekintetében UHA részletezo lap benyújtása kötelezo! A fejlécbe kérjük adja meg a Folapon is szereplo kötelezett szervezet nevét és GLN azonosító számát. Egy termék adatait egy sorban adja meg. A sorok számozottak és az alsó táblázatban sorszám szerint folytatódnak. A termék GTIN (EAN-13) kódja (b oszlop): Az azonosítás érdekében a termék GTIN (EAN-13) száma mezoben adja meg ezt a számot. Több felhasználó által használt, szabványos csomagolóeszköz esetén a termékek képe, megnevezése, GTIN (EAN-13) kódja az EAN Magyarország honlapján a Nyilvános Göngyöleg RTI katalógusban bárki számára elérheto. Figyelem! Amennyiben az újrahasználható termékdíjköteles termék rendelkezik GTIN azonosító számmal, akkor csak a GTIN szám, a termék neve, éves készletadatok és az azonos típusú egyutas csomagolás elnevezésének vagy GTIN számának megadása kötelezo. Megnevezés (magyar vagy angol) (c oszlop): Az információt szolgáltató által meghatározott, maximum 35 karakter hosszú, termék megnevezés magyar vagy angol nyelven Vámtarifaszám (VTSZ)(d és e oszlop): A jogszabály által eloírt vámtarifa besorolás - 10 karakter hosszú - kódja. KT-kód: Anyaga (g oszlop): Mellékelt táblázat szerint. Típusa (h oszlop): Mellékelt táblázat szerint. Termék (i oszlop): Mellékelt táblázat szerint. Nettó tömeg (j és k oszlop): Az újrahasználható csomagolóeszköz nettó tömege, csomagolás nélküli, üres állapotban, g-ban vagy kg-ban kifejezve. A k oszlopba a mértékegység kerül. Befoglaló szélesség (mm) (m oszlop) : Újrahasználható csomagolóeszközök esetében az áru fooldal* által meghatározott vízszintes mérete a bal szélso ponttól a jobb szélso pontig, mm-ben kifejezve. Mélység Befoglaló mélység/hosszúság (mm) (n oszlop): Újrahasználható csomagolóeszközök esetében az áru - fooldal* által meghatározott mérete a legközelebbi ponttól a legtávolabbi pontig, mm-ben kifejezve. Befoglaló magasság (mm) (o oszlop): Újrahasználható csomagolóeszközök esetében az áru fooldal* által -6-

7 meghatározott - függoleges mérete a legalacsonyabb ponttól a legmagasabb pontig, mm-ben kifejezve. * A termék fo oldala az a legnagyobb felület, amelyet a gyártó felhasznál, hogy a termékét eladja a fogyasztónak. (Ezen oldal tartalmazza a termékinformációkat (pl. megnevezés, kiszerelés). Fontos, hogy a nyomtatás iránya mindig vízszintes olvashatóságot biztosítson. Ha a terméknek több, mint egy fooldalnak megfelelo oldala van, de ezek nyomtatási iránya eltéro, akkor legnagyobb függoleges magasságot eléro oldal lesz a fo oldal. Nettó töltési mennyiség (p és q oszlop): A csomagolóeszközbe töltheto tartalom nettó értéke, pl. palacknál 500ml, rekesznél 20 db. A q oszlopba a mértékegység kerül. Átlagos élettartam (r és s oszlop): Az adott újrahasználható csomagolóeszköz átlagos élettartama. A mértékegysége: hónap vagy év, amely az s oszlopba kerül. Átlagos forgási sebesség (t oszlop) Az adott újrahasználható csomagolóeszköz átlagos forgási sebessége, melynek mértékegysége: kör/év. Engedély/ Szabvány/ Tanúsítvány (u és v oszlop): A termék forgalomba hozatalához szükséges engedély, szabvány és/vagy tanúsítvány típus, típusok és az ahhoz tartozó szám(ok). ISO, EN, MSZ Anyagában való újrahasznosíthatóság jelölése (w oszlop): Annak a jelzése, hogy a csomagolóeszközön az Anyagában való újrahasznosíthatóság jelölése megtalálható-e. Értéke lehet: igen vagy nem. Újrahasználható csomagólóeszköz jelölése (x oszlop): Annak a jelzése, hogy a csomagolóeszközön az újrahasználhatóság jelölése megtalálható-e. Értéke lehet: igen vagy nem. Éves nyitókészlet: (y és z oszlop): Adott év január 1-én rendelkezésre álló termék mennyisége db és kg mennyiségben. Azonos típusú egyutas csomagolás elnevezése vagy GTIN száma: A termékkel egy típusba sorolható, annak egyutas termék megfeleloje, amennyiben rendelkezik GTIN számmal annak feltüntetése szükséges. Figyelem! Az újrahasználhatóság megállapításának további feltétele Ktr. 11. számú mellékletben meghatározott termékdíjköteles termékek esetében az ott meghatározott visszagyujtési arányok teljesítése! Ktr. 11. számú melléklete: Egyes újrahasználható csomagolásoknak az egyszer használható és újrahasználható termék kibocsátási arányszámai, valamint a visszagyujtési arányai Csomagolás anyaga Csomagolás típusa Egyszer használható és újrahasználható termék kibocsátási arányszám (V1%) Visszagyujtési arány (V2%) Üveg Palack Muanyag Palack Ládák/Rekeszek Ládák/Rekeszek Raklapok Raklapok Hordók Fém Hordók Fa Raklap V1 - A kötelezett által újrahasználható és egyszer használható termékdíjköteles termék kibocsátásának arányszáma (kg). (Csomagolás összetevoje esetén anyagfajtánként és típusonként külön-külön.) V2 - A kötelezett által forgalomba hozott újrahasználható (csomagolás összetevoje esetén adott anyagfajtájú és típusú) termékdíjköteles termék és újrahasználatra visszafogadott termék mennyiségének arányszáma. Kitöltési útmutató a KT R ás KT számú részletezo lapokhoz (Gumiabroncs) A nyomtatványt a gumiabroncs termékdíj fizetési kötelezett tölti ki. A 01R és 01 beszámoló részletezo lapok kitöltése során az alábbi KT kód végzodések nem használhatóak: 52, 55, 64, 65, 90 Kitöltési útmutató a KT AR és KT A számú részletezo lapokhoz (Csomagolás kivéve kereskedelmi csomagolás) -7-

8 A nyomtatványt a csomagolás termékdíj fizetési kötelezett tölti ki. A 02AR és 02A csomagolás beszámoló részletezo lapok kitöltése során az alábbi KT kód végzodések nem használhatóak: 52, 55, 62, 64, 65, 90 Kitöltési útmutató a KT BR és KT B számú részletezo lapokhoz (Kereskedelmi csomagolás) A nyomtatványt a kereskedelmi csomagolás termékdíj fizetési kötelezett tölti ki. A 02BR és 02B kereskedelmi csomagolás beszámoló részletezo lapok kitöltése során az alábbi KT kód végzodések nem használhatóak: 52, 62, 64, 65, 90 Figyelem Társított csomagolás 1,5 liter felett Egyéb kereskedelmi csomagolás típus esetében a KT-kód elso három számjegye jelen KT-0523-as részletezo nyomtatványok kitöltésekor: 493 A kereskedelmi csomagolás beszámoló részletezo lapok (02BR és 02B) kitöltése (C1 oszlop) során használandó TERMÉK-kódok jelen kitöltési útmutató függelékében találhatóak. Kitöltési útmutató a KT számú részletezo lapokhoz (Csomagolás és Kereskedelmi csomagolás) A nyomtatványt a csomagolás és kereskedelmi csomagolás termékdíj fizetési kötelezett tölti ki. A nyomtatvány a 02A és 02B lapokon szereplo adatok összesítésére szolgál, kitöltése csak mindkét részletezo lap kitöltése esetén szükséges. Kitöltési útmutató a KT R ás KT számú részletezo lapokhoz (Hutoberendezés és hutoközeg) A nyomtatványt a hutoberendezés és hutoközeg termékdíj fizetési kötelezett tölti ki. A 03R és 03 hutoberendezés és hutoközeg beszámoló részletezo lapok kitöltése során az alábbi KT kód végzodések nem használhatóak: 52, 55, 64, 65, 90 Kitöltési útmutató a KT R ás KT számú részletezo lapokhoz (Akkumulátor) A nyomtatványt akkumulátor termékdíj fizetési kötelezett tölti ki. A 04R és 04 akkumulátor beszámoló részletezo lapok kitöltése során az alábbi KT kód végzodések nem használhatóak: 52, 55, 64, 65, 90-8-

9 Kitöltési útmutató a KT R ás KT számú részletezo lapokhoz (Egyéb koolajtermék) A nyomtatványt egyéb koolajtermék termékdíj fizetési kötelezett tölti ki. Az 05R és 05 egyéb koolajtermék beszámoló részletezo lapok kitöltése során az alábbi KT kód végzodések nem használhatóak: 20, 30, 40, 55, 65, 90 Figyelem! A Kkt. kezelés utáni visszaigénylésnél használatos 64-es végzodésu KT kód esetében, sem a mennyiséget, sem a visszaigényelt összeget nem kell az összesítés során beszámítani, mivel a képzodo fizetési kötelezettséget nem érinti. Kitöltési útmutató a KT számú részletezo laphoz (Hígítók és oldószerek) A nyomtatványt hígító és oldószer termékdíjának visszaigényloje tölti ki. A 06 hígítók és oldószerek beszámoló részletezo lapok kitöltése során a visszaigénylés típusától függetlenül csak a 65-ös KT kód végzodés használható. A KT-kódok jelen kitöltési útmutató függelékében találhatóak. A visszaigényelések során alkalmazható termékdíjtételeket KT kódonként és tételenként a termékdíj köteles termék beszerzése során megfizetett és bizonylatokon szereplo termékdíjtételek alapján kell feltuntetni. Kitöltési útmutató a KT R ás KT számú részletezo lapokhoz (Reklámhordozó papírok) A nyomtatványt reklámhordozó papír termékdíj fizetési kötelezett tölti ki. A 07R és 07 reklá mhordozó papírok beszámoló részletezo lapok kitöltése során az alábbi KT kód végzodések nem használhatóak: 20, 30, 40, 52, 55, 62, 64, 65, 90 Kitöltési útmutató a KT R ás KT számú részletezo lapokhoz (Elektromos és Elektronikai berendezések) A nyomtatványt elektromos és elektronikai termék termékdíj fizetési kötelezett tölti ki. A 08R és 08 elektromos és elektronikai termék beszámoló részletezo lapok kitöltése során az alábbi KT kód végzodések nem használhatóak: 52, 55, 64, 65, 90-9-

10 Kitöltési útmutató a KT0523-HAS számú részletezo lapokhoz (Termékdíj köteles termékbol képzodött hulladék) A nyomtatványt termékdíjköteles termék hulladékának hasznosítás át végzo, vagy végezteto mentességi engedéllyel rendelkezo termékdíj fizetési kötelezett, vagy hasznosítás koordináló szervezet tölti ki. A b és c oszlpopban a tevékenységet ténylegesen végzo begyujto, hasznosító, illetve ártalmatglanító adatait kell feltuntetni. A HKT kódok jelen kitöltési útmutató függelékében, illetve a Ktr. 7. számú mellékletében találhatóak. Figyelem a KT0523-HAS lap kitöltése során a HKT-kód 8-9. pozíciójában csak a 90-es KT-kód végzodés használható! Kitöltési útmutató a KT0523-HKS számú részletezo lapokhoz (Hasznosítást koordináló szervezetek beszámolója az éves szinten átvállalt mennyiségekrol) A nyomtatványt csak hasznosítást koordináló szervezet tölti ki, és éves szinten nyújtja be 2005.év 4. negyedévi beszámolóval együtt. Kitöltési útmutató a KT0523-ÁTV számú részletezo lapokhoz (Termékdíj-fizetési kötelezettség átvállalása) A nyomtatványt csak az ellenjegyzett átvállalási szerzodéssel rendelkezo átvállaló, illetve a jogszabály alapján termékdíj fizetési kötelezettséget számlában átvállaló szervezet tölti ki. Kitöltési útmutató a KT0523-UHA számú részletezo lapokhoz (Beszámoló az újrahasználható és egyszerhasználatos csomagolás és kereskedelmi csomagolás mennyiségérol) A nyomtatványt csak a BJ-2 lapot 2005 év vonatkozásában benyújtó kötelezett tölti ki. Figyelem a nyomtatvány a oszlopában szereplo sorszámok azonosítóként muködnek a BJ-2 lapon szereplokkel, a BJ-2 lapon bejelentett újrahasználható csomagolások tekintetében ugyanazon sorba kell ezen nyomtatványon a bejelentett újrahasználható csomagolásra vonatkozó adatokat kitölteni. Kitöltési útmutató a KT0523-UHB számú részletezo lapokhoz (Beszámoló az újrahasználható, egyszerhasználatos és környezetbarát termékdí jköteles kereskedelmi csomagolás mennyiségérol) A nyomtatványt csak a kereskedelmi csomagolás Ú és k díjtétel, illetve a bevásárló-reklámtáska H díjtétel alóli határozatban megállapított mentességel rendelkezo termékdíjfizetési kötelezett tölti ki. A termékdíjköteles muanyag (bevásárló/reklám) táska esetében a határozatban megállapított teljes mentesség feltétele, hogy a kötelezett évben 4%-os arányban hoz forgalomba környezetbarát védjeggyel rendelkezo bevásárlóreklámtáskát (literben) az általa tárgyévben forgalomba hozott összes bevásárló-reklámtáska mennyiségéhez (literhez) viszonyítva. A mentesség feltétele a kötelezett (forgalomba hozó) által forgalomba hozott és a kötelezett (elso vevo) által beszerzett és továbbforgalmazott újrahasználható csomagolás legalább 60%-nak visszagyujtése. -10-

11 A határozatban megállapított teljes mentesség feltétele a Kt. 2. (1) a)-c) pontjában meghatározott Ú díjtétel fizetésére kötelezett, valamint a k díjtétel fizetésére kötelezett elso belföldi forgalomba hozó elso továbbforgalmazó vevoje számára, hogy az újrahasználható elsodleges csomagolásban forgalomba hozott, illetve beszerzett éves termék mennyiség (literben) számított aránya a mellékelt tábláz at szerint alakuljon évben az összes elsodleges (fogyasztói) csomagolásban forgalomba hozott, illeteve beszerzett termékmennyiséghez (literhez) képest. -11-

KT0623 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a KT0623 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés, beszámoló formanyomtatvány csomaghoz

KT0623 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a KT0623 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés, beszámoló formanyomtatvány csomaghoz a KT0623 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés, beszámoló formanyomtatvány csomaghoz Általános tudnivalók A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló

Részletesebben

KT0723 A beérkezés dátuma:

KT0723 A beérkezés dátuma: R Ö G Z Í T É S KT0723 A beérkezés dátuma: Feldolgozás időpontja: Környezetvédelmi termékdíj bejelentés és negyedéves beszámoló összesítő főlap A FELDOLGOZÁST VÉGZŐ TÖLTI KI! év év hó hó nap nap Feldolgozást

Részletesebben

BEJELENTÉS BJ1: Bejelentés érvényességének megadása kötelező! A bejelentés érvényessége január 1-jét követően az első adófizetési kötelezettség

BEJELENTÉS BJ1: Bejelentés érvényességének megadása kötelező! A bejelentés érvényessége január 1-jét követően az első adófizetési kötelezettség Vám-és Pénzügyőrség Regionális Ellenőrzési Központ Székesfehérvár 8000 Székesfehérvár, Horvát István u. 16-18. Tel.: 06 (22) 512-280; Fax: 06 (22) 512-299; E-mail: rek80001@mail.vpop.hu Levelezési cím:

Részletesebben

2003-2007. évre vonatkozó pótbevallás (KTPÓT) kitöltési útmutatója

2003-2007. évre vonatkozó pótbevallás (KTPÓT) kitöltési útmutatója 2003-2007. évre vonatkozó pótbevallás (KTPÓT) kitöltési útmutatója Általános tudnivalók A 2008. január 1-jét követő hatáskörátadást kihirdető törvény átmeneti rendelkezései szerint az elévülési időn belüli

Részletesebben

KT06230 A beérkezés dátuma:

KT06230 A beérkezés dátuma: R Ö G Z Í T É S Környezetvédelmi termékdíj éves beszámoló összesítő főlap KT06230 A beérkezés dátuma: Feldolgozás időpontja: A FELDOLGOZÁST VÉGZŐ TÖLTI KI! év év hó hó nap nap Feldolgozást végző kódja

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ A környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos jogszabályok könnyebb értelmezhetősége, áttekinthetősége érdekében Felügyelőségünk ebben a tájékoztatóban foglalta össze Tisztelt

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a környezetvédelmi termékdíjról szóló 07KTPOT adóbevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a környezetvédelmi termékdíjról szóló 07KTPOT adóbevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló 07KTPOT adóbevalláshoz Jogszabályi háttér a környezetvédelmi termékdíjról szóló 1995. évi.lvi. törvény (a továbbiakban: Kt.) a környezetvédelmi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT09KESZ adóbevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT09KESZ adóbevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT09KESZ adóbevalláshoz Jogszabályi háttér a környezetvédelmi termékdíjról szóló 1995. évi. LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) a környezetvédelmi

Részletesebben

A Csomagolás Környezetvédelmi Termékdíja

A Csomagolás Környezetvédelmi Termékdíja A Csomagolás Környezetvédelmi Termékdíja 1. A Termékdíjról általában A Környezetvédelmi Termékdíjat az 1995 évi LVI Törvény írja elő, végrehajtását pedig az 10/1995. KTM rendelet szabályozza. A Törvény

Részletesebben

Kereskedelmi Csomagolás Termékdíj Mentesség. Ú díjtétel

Kereskedelmi Csomagolás Termékdíj Mentesség. Ú díjtétel Kereskedelmi Csomagolás Termékdíj Mentesség Ú díjtétel Okos ember betétben tartja a pénzét! Általában a termékdíj szabályozásról A környezetvédelmi termékdíj-fizetési kötelezettséget a környezetvédelmi

Részletesebben

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi

Részletesebben

A KT08 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés és bevallás (havi, negyedéves), valamint kérelem formanyomtatvány csomaghoz

A KT08 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés és bevallás (havi, negyedéves), valamint kérelem formanyomtatvány csomaghoz A KT08 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés és bevallás (havi, negyedéves), valamint kérelem formanyomtatvány csomaghoz Általános tudnivalók Figyelem! A KT08 nyomtatványcsomag kitöltési útmutatójában

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK Budapest, 2008

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK Budapest, 2008 ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Budapest, 2008 Szerzõ: Fekete Antal Lektor: Kovács Ferencné Sorozatszerkesztõ: Ráskai Éva A kézirat lezárva: 2008 január ISBN 978 963

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2005

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2005 Fekete Balázs Kelemen István Magyar Béla KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2005 Csomagolás és kereskedelmi csomagolás 2005. február SZERZÕK Fekete Balázs (EAN Magyarország Kht.) Kelemen István (Környezetvédelmi

Részletesebben

Formanyomtatvány a kereskedelmi csomagolás (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi kérelemhez

Formanyomtatvány a kereskedelmi csomagolás (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi kérelemhez Formanyomtatvány a kereskedelmi csomagolás (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi kérelemhez A kérelmet az egyéni teljesítő kötelezett (a továbbiakban: egyéni teljesítő)

Részletesebben

Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz

Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz Általános tudnivalók Figyelem! A KT09 Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem nyomtatványcsomag

Részletesebben

Formanyomtatvány CSOMAGOLÁS termékdíj mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére

Formanyomtatvány CSOMAGOLÁS termékdíj mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére Formanyomtatvány CSOMAGOLÁS termékdíj mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére csomagolás kereskedelmi italcsomagolás H díjtétele, műanyag bevásárló-reklám táska H díjtétele (80 %-os mértékig) A

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj. Szabó Viktor - adótanácsadó

Környezetvédelmi termékdíj. Szabó Viktor - adótanácsadó Környezetvédelmi termékdíj Szabó Viktor - adótanácsadó Jelentős változások 2012-től! A változások háttere: - Termékdíj bevételeinek növelése; - Az OHÜ létrehozása, koordináló szervezeti rendszer megszüntetése;

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10UHA adóbevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10UHA adóbevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10UHA adóbevalláshoz Jogszabályi háttér a környezetvédelmi termékdíjról szóló 1995. évi. LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) a környezetvédelmi

Részletesebben

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet.

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet. 1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról I. Fejezet A törvény célja 1. A törvény célja, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez,

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

Figyelmeztetés! Ezen előadásanyag a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.

Figyelmeztetés! Ezen előadásanyag a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. Figyelmeztetés! Ezen előadásanyag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. Tekintettel arra, hogy az előadásanyag bizonyos részei más szerzők által létrehozott

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj 2012-2013. Kelemen István vezető tanácsadó Green Tax Consulting Kft. www.green-tax.hu

Környezetvédelmi termékdíj 2012-2013. Kelemen István vezető tanácsadó Green Tax Consulting Kft. www.green-tax.hu Környezetvédelmi termékdíj 2012-2013 Kelemen István vezető tanácsadó Green Tax Consulting Kft. www.green-tax.hu Termékdíj-történetek Tájékozódás a lovagok és lókötők szigetén Hogyan kerüljük le a farkasembereket?

Részletesebben

2009-2010. 2009.10.07 Samling 1

2009-2010. 2009.10.07 Samling 1 2009-2010 2010 Környezetvédelmi termékd kdíj 2009.10.07 Samling 1 A termékdíj mentesség szempontjából a EU kifogásának megfelelıen megszőnik az italcsomagolásoknál a részleges újratöltéssel elnyerhetı

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság TERMÉKDÍJ ALÓLI MENTESSÉGI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI - elektromos és elektronikai berendezés;

Részletesebben

a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról

a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról 2008. évi LXIX. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról 1. A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj

Környezetvédelmi termékdíj Környezetvédelmi termékdíj Változások, jogszabályi háttér A változások háttere: - Termékdíj bevételeinek növelése - Az OHÜ létrehozása, koordináló szervezeti rendszer megszüntetése - Kötelezettek körének

Részletesebben

T e rm é kdíj

T e rm é kdíj T e rm é kdíj 2 0 1 0. (c s om a g olá s, m e z ő g a zda s á g i te rm e l ő ) Készítette: Debreczeni László őrnagy VPOP Vámigazgatóság Anyagáramok 2010. évben Elektromos, Elektronikai berendezések Ezek

Részletesebben

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS u díjtétele alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS u díjtétele alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei ÉZK-MGYRORZÁGI KÖRNYEZEVÉDELMI ERMÉZEVÉDELMI É VÍZÜGYI FELÜGYELŐÉG mint I. fokú hatóság KEREKEDELMI COMGOLÁ u díjtétele alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei Ezúton hívjuk fel figyelmét,

Részletesebben

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet.

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet. 1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról I. Fejezet A törvény célja 1. A törvény célja, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelõzéséhez,

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj 2012

Környezetvédelmi termékdíj 2012 Környezetvédelmi termékdíj 2012 Sztruhár Imre, tanácsadó sztruhar.imre@green-tax.hu Green Tax Consulting Kft. Áttekintés A környezetvédelmi termékdíj 2012. január 1-jétől hatályos rendszere A változó rendelkezések

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

Kitöltési Útmutató. KT10BEJ Környezetvédelmi termékdíj bejelentés nyomtatványhoz (KT10BEJ)

Kitöltési Útmutató. KT10BEJ Környezetvédelmi termékdíj bejelentés nyomtatványhoz (KT10BEJ) Kitöltési Útmutató KT10BEJ Környezetvédelmi termékdíj bejelentés nyomtatványhoz (KT10BEJ) Általános tudnivalók A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló

Részletesebben

Figyelmeztetés! Ezen előadásanyag a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.

Figyelmeztetés! Ezen előadásanyag a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. Figyelmeztetés! Ezen előadásanyag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. Tekintettel arra, hogy az előadásanyag bizonyos részei más szerzők által létrehozott

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj 2011.

Környezetvédelmi termékdíj 2011. Öko-Hungária Nonprofit Kft Cím.: 8000, Székesfehérvár, Kőrösi út 228. Tel.: 06-22-502-774 Fax.: 06-22-502-773 Email.: info@okohungaria.eu Környezetvédelmi termékdíj 2011. Sztruhár Imre kereskedelmi és

Részletesebben

A 2008. évtől a tárgyévet megelőző év mennyiségének megfelelő hulladékmennyiséget kell a tárgyévben begyűjteni és hasznosítani.

A 2008. évtől a tárgyévet megelőző év mennyiségének megfelelő hulladékmennyiséget kell a tárgyévben begyűjteni és hasznosítani. Formanyomtatvány termékdíj alóli mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére elektromos és elektronikai berendezés, hűtőközeg, gumiabroncs, akkumulátor esetén A csomagolás termékdíjára, valamint a bevásárló-reklámtáska

Részletesebben

A KT08 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés és bevallás (havi, negyedéves), valamint kérelem formanyomtatvány csomaghoz

A KT08 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés és bevallás (havi, negyedéves), valamint kérelem formanyomtatvány csomaghoz A KT08 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés és bevallás (havi, negyedéves), valamint kérelem formanyomtatvány csomaghoz Általános tudnivalók Figyelem! Jelen kitöltési útmutató a 2008. évben a Vámhatósághoz

Részletesebben

Jogi, Termékdíj és Felügyeleti Főosztály

Jogi, Termékdíj és Felügyeleti Főosztály ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Jogi, Termékdíj és Felügyeleti Főosztály Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra, valamint tüntessék fel a K.ÜJ azonosítót!

Részletesebben

Kitöltési útmutató A KT09 környezetvédelmi termékdíj havi és negyedéves bevallás formanyomtatvány csomaghoz (KT09-BEV)

Kitöltési útmutató A KT09 környezetvédelmi termékdíj havi és negyedéves bevallás formanyomtatvány csomaghoz (KT09-BEV) Kitöltési útmutató A KT09 környezetvédelmi termékdíj havi és negyedéves bevallás formanyomtatvány csomaghoz (KT09-BEV) Általános tudnivalók Figyelem! A KT09-havi és negyedéves bevallás nyomtatványcsomag

Részletesebben

A NAV-hoz beérkezett, csomagolószerek termékdíjas szabályozásával kapcsolatos állásfoglalás kérések jellemzői és tanulságai

A NAV-hoz beérkezett, csomagolószerek termékdíjas szabályozásával kapcsolatos állásfoglalás kérések jellemzői és tanulságai A NAV-hoz beérkezett, csomagolószerek termékdíjas szabályozásával kapcsolatos állásfoglalás kérések jellemzői és tanulságai Előadó: Tánczos Zoltán pénzügyőr alezredes, főosztályvezető helyettes A tárgyi

Részletesebben

A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Budapest, 2009 Szerzõ: Fekete Antal Lektor: Takáts Beáta Sorozatszerkesztõ: dr. Varga Árpád A kézirat lezárva: 2009. április 2. ISBN

Részletesebben

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet.

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet. 1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról I. Fejezet A törvény célja 1. A törvény célja, hogy a környezetet vagy annak valamely elemét

Részletesebben

a 298/2009.(XII.21.) Kormányrendelettel egységes szerkezetben

a 298/2009.(XII.21.) Kormányrendelettel egységes szerkezetben 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HASZNÁLT VAGY HULLADÉKKÁ VÁLT KENŐOLAJ HASZNOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TERMÉKDÍJ VISSZAIGÉNYLÉS ENGEDÉLYKÉRELEM

Részletesebben

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság CSOMAGOLÁS TERMÉKDÍJ ALÓLI MENTESSÉGI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI - csomagolás - kereskedelmi

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2012

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2012 KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2012 VARGA SÁNDORNÉ HDGY. NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete Pénzügyőri Iskola 1/20 1.Adminisztrációs terhek csökkentése 2.Termékdíj-bevételek növelése 3. Fontos

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2009.01.01-től 2009.12.31-ig 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának

Részletesebben

Kitöltési útmutató A KT09 környezetvédelmi termékdíj havi és negyedéves bevallás formanyomtatvány csomaghoz (KT09-BEV)

Kitöltési útmutató A KT09 környezetvédelmi termékdíj havi és negyedéves bevallás formanyomtatvány csomaghoz (KT09-BEV) Kitöltési útmutató A KT09 környezetvédelmi termékdíj havi és negyedéves bevallás formanyomtatvány csomaghoz (KT09-BEV) Általános tudnivalók Figyelem! A KT09-havi és negyedéves bevallás nyomtatványcsomag

Részletesebben

Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz

Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz Általános tudnivalók Figyelem! A KT09 Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem nyomtatványcsomag

Részletesebben

Környzetvédelmitermékdíj változások Dr. Ress Zoltán NAV Bevallási Osztály osztályvezető

Környzetvédelmitermékdíj változások Dr. Ress Zoltán NAV Bevallási Osztály osztályvezető Környzetvédelmitermékdíj változások 2014. Dr. Ress Zoltán NAV Bevallási Osztály osztályvezető Jogszabályok A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. Tv. (Ktdt.) A Ktdt. végrehajtásáról szóló

Részletesebben

Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz

Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz Általános tudnivalók Figyelem! A KT09 Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem nyomtatványcsomag

Részletesebben

TERMÉKDÍJ SZABÁLYOK 2012. JANUÁR 1-TŐL

TERMÉKDÍJ SZABÁLYOK 2012. JANUÁR 1-TŐL TERMÉKDÍJ SZABÁLYOK 2012. JANUÁR 1-TŐL A környezetvédelmi termékdíj szabályozásában jelentős módosulások történtek a 2011. júliusában kihirdetett 2011. évi LXXXV. (Ktdt.) számú törvény által. Mivel bizonyos

Részletesebben

Kitöltési útmutató a környezetvédelmi termékdíjról szóló 10KTBEV bevalláshoz

Kitöltési útmutató a környezetvédelmi termékdíjról szóló 10KTBEV bevalláshoz Kitöltési útmutató a környezetvédelmi termékdíjról szóló 10KTBEV bevalláshoz Jogszabályi háttér a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi. LVI.

Részletesebben

(4) Az állami adó- és vámhatóság a termékdíj raktár engedélyezésére vonatkozó kérelmet 30 napon belül bírálja el.

(4) Az állami adó- és vámhatóság a termékdíj raktár engedélyezésére vonatkozó kérelmet 30 napon belül bírálja el. A Kormány 386/2014. (XII. 31.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a környezetvédelmi

Részletesebben

ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. Gönci Beáta Ügyfélkapcsolati és kommunikációs vezető

ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. Gönci Beáta Ügyfélkapcsolati és kommunikációs vezető A csomagolási termékdíjfizetési kötelezettség alapja 2012-ben Gönci Beáta Ügyfélkapcsolati és kommunikációs vezető A termékdíj-fizetésre kötelezettek a csomagolás után 2012-ben Termékdíj köteles termék:

Részletesebben

A termékdíj megfizetésének eljárási szabályai. A termékdíjfizetés lebonyolításának jogszabályi háttere

A termékdíj megfizetésének eljárási szabályai. A termékdíjfizetés lebonyolításának jogszabályi háttere A termékdíj megfizetésének eljárási szabályai A termékdíjfizetés lebonyolításának jogszabályi háttere Termékdíjjal, valamint a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott hatósági ügy,

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

A környezetvédelmi termékdíj bejelentés nyomtatványok változása. Előadó: Mészáros Adrienn százados NAV KH Adóügyi Főosztály

A környezetvédelmi termékdíj bejelentés nyomtatványok változása. Előadó: Mészáros Adrienn százados NAV KH Adóügyi Főosztály A környezetvédelmi termékdíj bejelentés nyomtatványok változása Előadó: Mészáros Adrienn százados NAV KH Adóügyi Főosztály Témakörök 13TKORNY bejelentés VAMO képviselet T180 elektronikus ügyintézéshez

Részletesebben

Koordináló szervezetek bejegyzésének és működésének helyzete az OKTVF szemszögéből

Koordináló szervezetek bejegyzésének és működésének helyzete az OKTVF szemszögéből Koordináló szervezetek bejegyzésének és működésének helyzete az OKTVF szemszögéből Varga Béla osztályvezető Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Hulladék-nyilvántartási

Részletesebben

A Kormány 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

A Kormány 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról 40116 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 163. szám A Kormány 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról A Kormány a környezetvédelmi

Részletesebben

www.termekdijinfo.hu 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

www.termekdijinfo.hu 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. (1) bekezdés

Részletesebben

www.termekdijinfo.hu A környezetvédelmi termékdíj törvény változásai

www.termekdijinfo.hu A környezetvédelmi termékdíj törvény változásai A környezetvédelmi termékdíj törvény változásai Tájékoztatom a tisztelt Olvasót, hogy az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény módosította a

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. évfolyam 10. szám 1344 Ft 2007. szeptember 26. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal Kormányrendeletek 194/2007. (VII. 25.)

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2740-09 Környezetvédelmi termékdíj feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A környezetvédelmi

Részletesebben

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet.

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet. 1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról I. Fejezet A törvény célja 1. A törvény célja, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez,

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 0423-as számú környezetvédelmi termékdíj negyedéves bevallásához

Kitöltési útmutató a 0423-as számú környezetvédelmi termékdíj negyedéves bevallásához Kitöltési útmutató a 0423-as számú környezetvédelmi termékdíj negyedéves bevallásához Általános tudnivalók A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995.

Részletesebben

1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról 1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról I. Fejezet A törvény célja 1. A törvény célja, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez,

Részletesebben

A CSOMAGOLÁSI TEMÉKDÍJ HAZAI BEVEZETÉSÉNEK ELEMZÉSE

A CSOMAGOLÁSI TEMÉKDÍJ HAZAI BEVEZETÉSÉNEK ELEMZÉSE Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Építési és Környezetmérnöki Intézet Környezetmérnöki Tanszék SZAKDOLGOZAT A CSOMAGOLÁSI TEMÉKDÍJ HAZAI BEVEZETÉSÉNEK ELEMZÉSE Készítette: Máthé Domokos környezetmérnök

Részletesebben

313/2008. (XII. 22.) Korm. rendelet

313/2008. (XII. 22.) Korm. rendelet 313/2008. (XII. 22.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeirıl szóló 53/2003.

Részletesebben

41. A termékdíj-fizetési kötelezettség átvállalása

41. A termékdíj-fizetési kötelezettség átvállalása 41. A termékdíj-fizetési kötelezettség átvállalása Az átvállalás intézményrendszerének célja, hogy a kötelezettek akár gazdasági, akár adminisztrációs jellegű feladatait csökkentse. Az utóbbi csak szűk

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj: változások január 1-jétől

Környezetvédelmi termékdíj: változások január 1-jétől Környezetvédelmi termékdíj: változások 2017. január 1-jétől A környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény 2017. január 1-jén hatályba lépő módosítása a Magyar Közlöny 2016/191. számában jelent meg (2016.

Részletesebben

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet.

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet. 1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról I. Fejezet A törvény célja 1. A törvény célja, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez,

Részletesebben

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni.

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. Kitöltési útmutató a 14K83 jelű, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kifizetett támogatásokról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi

Részletesebben

343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló évi LXXXV. törvény végrehajtásáról Hatályos: 2013.01.01 www.termekdijszakerto.hu 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet Hatályos: 2009.01.01-től 2010.12.31-ig 1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról I. Fejezet A törvény célja 1. A törvény célja, hogy

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10BEV adóbevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10BEV adóbevalláshoz Jogszabályi háttér KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10BEV adóbevalláshoz a környezetvédelmi termékdíjról szóló 1995. évi. LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) a környezetvédelmi

Részletesebben

Gazdasági ösztönzőkközgazdasági. környezetvédelemben

Gazdasági ösztönzőkközgazdasági. környezetvédelemben Gazdasági ösztönzőkközgazdasági eszközök a környezetvédelemben Ökoadók Célok: Környezetvédelmi célok: Szennyezés elkerülés, károk csökkentése Környezetbarátabb megoldások felé terelés Forrásteremtés Károk/intézkedések

Részletesebben

A környezetvédelmi termékdíj és hulladékgazdálkodással kapcsolatos szabályozások változásai és a tapasztalatok 2012., 2013-ban

A környezetvédelmi termékdíj és hulladékgazdálkodással kapcsolatos szabályozások változásai és a tapasztalatok 2012., 2013-ban A környezetvédelmi termékdíj és hulladékgazdálkodással kapcsolatos szabályozások változásai és a tapasztalatok 2012., 2013-ban Előadó: Tánczos Zoltán pénzügyőr alezredes, főosztályvezető helyettes Borsányi-Bognár

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló 09KTKESZ adóbevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló 09KTKESZ adóbevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló 09KTKESZ adóbevalláshoz Jogszabályi háttér a környezetvédelmi termékdíjról szóló 1995. évi. LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) 53/2003. (IV. 11.)

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 14K50 jelű, a hitelintézet és a kincstár adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2014. évi kifizetéséről elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj 2014 évi változásai. Ponyiné Oszvald Katalin NAV Nógrád Megyei Adóigazgatósága

Környezetvédelmi termékdíj 2014 évi változásai. Ponyiné Oszvald Katalin NAV Nógrád Megyei Adóigazgatósága Környezetvédelmi termékdíj 2014 évi változásai Ponyiné Oszvald Katalin NAV Nógrád Megyei Adóigazgatósága Termékdíj-köteles termékek A törvény hatálya a termékdíj-köteles termékek körére és azokkal kapcsolatos

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj-változások, Összeállította: Horváth Józsefné

Környezetvédelmi termékdíj-változások, Összeállította: Horváth Józsefné Környezetvédelmi termékdíj-változások, 2014 Összeállította: Horváth Józsefné Változások általánosságban: - kereskedelmi csomagolószer kategóriába tartozó termékkör, - hulladékgazdálkodási fogalmak átvétele,

Részletesebben

Kontroll információk hasznosítása a környezetvédelmi termékdíj vonatkozásában

Kontroll információk hasznosítása a környezetvédelmi termékdíj vonatkozásában Kontroll információk hasznosítása a környezetvédelmi termékdíj vonatkozásában Tánczos Zoltán főosztályvezető helyettes Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály A hatósági tapasztalatok Ellenőrzés során

Részletesebben

31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet

31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet

Részletesebben

Kitöltési útmutató a környezetvédelmi termékdíj 2014. évi negyedéves bevallás benyújtására szolgáló 14KTBEV nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a környezetvédelmi termékdíj 2014. évi negyedéves bevallás benyújtására szolgáló 14KTBEV nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a környezetvédelmi termékdíj 2014. évi negyedéves bevallás benyújtására szolgáló 14KTBEV nyomtatványhoz Jogszabályi háttér a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi. LXXXV. törvény

Részletesebben

A Kormány 104/2013. (IV. 5.) Korm. rendelete a hulladéklerakási járulék megfizetésének részletes szabályairól

A Kormány 104/2013. (IV. 5.) Korm. rendelete a hulladéklerakási járulék megfizetésének részletes szabályairól 14680 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 58. szám A Kormány 104/2013. (IV. 5.) Korm. rendelete a hulladéklerakási járulék megfizetésének részletes szabályairól A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem 2012. évi nyomtatványcsomaghoz

Kitöltési útmutató. Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem 2012. évi nyomtatványcsomaghoz Kitöltési útmutató Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem 2012. évi nyomtatványcsomaghoz Jogszabályi háttér a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi. LXXXV. törvény (a továbbiakban: Ktdt.)

Részletesebben

Hulladékhasznosítási kötelezettség átvállalásáról szóló szerződés

Hulladékhasznosítási kötelezettség átvállalásáról szóló szerződés Öko-Hungária Nonprofit Kft Cím.: 8000, Székesfehérvár, Kőrösi út 228. Tel.: 06-22-502-774 Fax.: 06-22-502-773 Email.: info@okohungaria.eu Hulladékhasznosítási kötelezettség átvállalásáról szóló szerződés

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a környezetvédelmi termékdíj 2013. évi negyedéves bevallás benyújtására szolgáló 13KTBEV nyomtatványhoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a környezetvédelmi termékdíj 2013. évi negyedéves bevallás benyújtására szolgáló 13KTBEV nyomtatványhoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíj 2013. évi negyedéves bevallás benyújtására szolgáló 13KTBEV nyomtatványhoz Jogszabályi háttér a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi. LXXXV. törvény

Részletesebben

ULT Magyarország Zrt.

ULT Magyarország Zrt. ULT Magyarország Zrt. Tisztelt Dohánytermelő! Magyarországon jelenleg közel 300 környezetvédelemhez kapcsolódó jogszabály van érvényben Ezek közül az Alkotmány után a törvények (és azok végrehajtási utasításai)

Részletesebben

Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 1

Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 1 2011 Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 1 hatály, hatáskör és illetékesség Hogyan csökkenthető a hulladék kibocsátás azáltal, hogy a hulladéknak forintban kifejezhető értéke lesz?

Részletesebben

A környezetvédelmi termékdíj átvállalásának lehetőségei (2013. évben hatályos szabályozás szerint)

A környezetvédelmi termékdíj átvállalásának lehetőségei (2013. évben hatályos szabályozás szerint) A környezetvédelmi termékdíj átvállalásának lehetőségei (2013. évben hatályos szabályozás szerint) Ezen az oldalon ismertetjük a termékdíj szerződéses átvállalására vonatkozó szabályokat, a szerződéskötés

Részletesebben

Tervezet a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos egyes jogszabályok módosításáról

Tervezet a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos egyes jogszabályok módosításáról KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTER KVVM/KJKF/1706/2008. Tervezet a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos egyes jogszabályok módosításáról 2008. november I. Tartalmi összefoglaló Az elıterjesztés

Részletesebben