Kitöltési Útmutató. KT10BEJ Környezetvédelmi termékdíj bejelentés nyomtatványhoz (KT10BEJ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kitöltési Útmutató. KT10BEJ Környezetvédelmi termékdíj bejelentés nyomtatványhoz (KT10BEJ)"

Átírás

1 Kitöltési Útmutató KT10BEJ Környezetvédelmi termékdíj bejelentés nyomtatványhoz (KT10BEJ) Általános tudnivalók A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. (3) (4) bekezdése értelmében termékdíjköteles termék forgalomba hozatala vagy saját célú felhasználása esetén környezetvédelmi termékdíj fizetésre kötelezett: a) a termékdíjköteles termék elsı belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója, b) belföldi elıállítású egyéb kıolajtermék és reklámhordozó papír esetében az elsı belföldi forgalomba hozó elsı vevıje, vagy c) bérgyártás esetén a termékdíjköteles termék bérgyártatója [a továbbiakban a)-c) pontok együtt: kötelezett] fizeti meg. A Kt. 2. (2) bekezdése alkalmazásában a termékdíjköteles termékek köre: a) a gumiabroncs; b) a csomagolás; c) az egyéb kıolajtermék; d) az akkumulátor; e) a reklámhordozó papír; f) az elektromos és elektronikai berendezés. A termékdíjköteles termékek és anyagok körét jelen kitöltési útmutató függeléke, illetve a 10/1995. (IX. 28.) KTM. rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. További kötelezettek (Kt. 2/A. ): Kötelezettnek minısül: I. A számlán átvállaló, aki a kötelezettıl külön jogszabályban meghatározott esetekben és feltételek teljesítése esetén a termékdíj-fizetési kötelezettséget számla alapján átvállalja

2 a) csomagolás esetén a csomagolás összetevıit a kötelezett számára gyártó vagy forgalmazó belföldi vállalkozó, ha a hasznosítást koordináló szervezeten keresztül mentességet élvez, b) belföldi elıállítású termékdíjköteles egyéb kıolajtermék esetén az elsı belföldi forgalomba hozó vállalhatja át a kötelezettıl. II. A szerzıdésben átvállaló, (aki december 31-ig a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz az átvállalási szerzıdését jóváhagyásra benyújtotta, továbbá január 01-jétıl a hatóság által az átvállaló az átvállalási szerzıdésének nyilvántartásba vételét követıen) az eredeti kötelezettıl átvállalja a termékdíjfizetési kötelezettséget: a) a termékdíjköteles terméket külföldre értékesítı elsı belföldi vevı, b) az elsı belföldi vevı, ha a kötelezettıl megvásárolt termékdíjköteles termék legalább 60%- át külföldre értékesíti, c) a bérgyártó, d) a termelıi szervezıdésen keresztül forgalomba hozott termékdíjköteles termék esetén a termelıi szervezıdés, vagy e) a mentességgel rendelkezı hasznosítást koordináló szervezet [Kt. 20. értelmében termelıi szervezıdés: a mezıgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezıgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrıl szóló október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet 122. cikkének a) pont (iii) pontjában meghatározott, valamint a 122. cikk b) és c) pontjában foglaltak szerint létrejött, és a 125. b, 125. c, és 125. e, cikkében meghatározott feltételekkel elismert szervezet, valamint az agrárpolitikáért felelıs miniszter által jogerısen elismert termelıi csoport;] Figyelem! A számlán történı átvállalással csak abban az esetben válik az átvállaló kötelezetté, ha a vonatkozó jogszabályban meghatározott záradék kerül a számlán feltüntetésre. A hiányos adattartalmú vagy nem a jogszabály szerinti szövegezéső záradék szerepeltetése esetén az átvállalás semmisnek minısül, és a termékdíj fizetéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére az eredeti kötelezett a köteles. Figyelem! A KT10 Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem nyomtatványcsomag (továbbiakban: KT10-bejelentés/kérelem) kitöltési útmutatójában foglalt útmutatások kizárólag a jogszabályi elıírások figyelembevételével alkalmazhatóak. Amennyiben a bejelentés kitöltéséig a hivatkozott jogszabályok módosításra kerülnek, úgy ezekre is figyelemmel kell lenni. A bejelentés, bevallás benyújtására kötelezettek év adott idıszakára vonatkozóan termékdíj köteles termékkel végzett tevékenységükrıl a KT10BEJ bejelentés nyomtatványon szolgáltatnak adatot. Figyelem! Amennyiben a kötelezett évi bevallási kötelezettségének kíván eleget tenni, úgy azt a KT10BEV nyomtatványon teheti meg.

3 A KT10BEJ egy elektronikusan támogatott formanyomtatvány, melyet kizárólag számítógéppel lehet kitölteni. Figyelem! A KT10BEJ bejelentés nyomtatványt elektronikusan kell beküldeni. Bejelentés és bevallás benyújtására kötelezett: 1) A jogszabályban meghatározott kötelezett, 2) a számlán átvállaló, 3) a szerzıdésben átvállaló, 4) a hasznosítást koordináló szervezet, 5) illetve a megfizetett termékdíjat visszaigénylı. A Kt. szerinti bejelentést az Art. szabályai szerint kell benyújtani a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóztatási szervéhez. Az a külföldi vállalkozás, amely belföldi gazdasági tevékenységével összefüggésben gazdasági célú letelepedésre nem köteles, környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítésére az Art. 9. -a szerinti pénzügyi képviselıt bízhat meg. Az a kötelezett, aki bejelentését elmulasztotta a KT10BEJ bejelentés formanyomtatványon pótolhatja. A tevékenységét évben megszüntetı, vagy átalakuló kötelezett a vonatkozó KT10BEJ nyomtatványt köteles benyújtani. A bejelentés benyújtási határidık: Bejelentés (BJ1 lap) benyújtásának határideje: Az elsı fizetési kötelezettség keletkezését vagy a változást követı 15 napon belül Bejelentés (BJ2 lap) benyújtásának ideje: Az újrahasználható termék évi felhasználásának megkezdését követı 15 napon belül. Bejelentés (BJ5 lap) benyújtásának ideje: Amennyiben az egyéni kötelezett rendelkezik vele az alkalmazott hulladékkezelıket az elsı fizetési kötelezettség keletkezésére vonatkozó bejelentéssel egyidejőleg kell bejelenteni, illetve a tárgyidıszakban történı változást követı 15 napon belül. A hasznosítást koordináló szervezetnek az alkalmazott hulladékkezelıket január 15-éig szükséges bejelentenie, illetve a változást követı 15 napon belül.

4 Bejelentés (BJ7 lap) benyújtásának ideje: A hasznosítást koordinálóval átvállalási szerzıdést megkötı kis mennyiségő csomagolást forgalomba hozó kötelezett az átvállalás tényét, a szerzıdés egy másolati (vagy eredeti) példányának beküldése mellett legkésıbb az elsı negyedéves bevallás benyújtására nyitva álló határidıig, azaz április 20-ig be kell jelentenie. Figyelem! A koordináló szervezet ezen kötelezettek vonatkozásában a bevallást évente egyszer, a tárgyévet követı év április 20-ig teljesíti. A nyomtatvány kitöltése A KT10BEJ bejelentés nyomtatvány az alábbiakban részletezett lapokból áll: Fılap és bejelentı lapok. Fılap évi Környezetvédelmi termékdíj bejelentés Bejelentı lapok: BJ1 Bejelentılap a termékdíj fizetési kötelezettség keletkezésérıl BJ2 Nyilvántartásba vételi adatok az újrahasználható termékdíjköteles termék vagy termékdíjköteles termék részeként forgalomba hozott újrahasználható termékdíjköteles termék bejelentéséhez BJ4 Képviselı bejelentése BJ5 A hasznosítás-mentességi feltétel teljesítéséhez alkalmazott hulladékkezelık felsorolása BJ7 Bejelentılap a kismennyiségő csomagolás átvállalásáról Kitöltési útmutató KT10BEJ bejelentés Fılapjához A Fılapot minden esetben be kell nyújtani a bejelentés, kérelmek mellé. A Fılap Rögzítés mezıjét az állami adóhatóság tölti ki. A Kötelezett alapadatai mezı tartalmazza a bejelentést benyújtó adatait, amit értelemszerően kell kitölteni, valamint annak az ügyintézınek a nevét és telefonszámát, aki a bejelentést összeállította, és a közölt adatok gyors kijavítása érdekében a feldolgozás során feltárt hiba javításába bevonható. (Ha a bejelentést külsı cég, vagy erre jogosult egyéb személy

5 készítette, és a bejelentés/kérelem javításába bevonható, ügyintézıként az ı adatait kérjük közölni.) Amennyiben a levelezési címnél postafiók megadása történik, akkor a közterület jellegéhez a Pf. rövidítést kell írni, a postafiók számát a házszámként kell feltüntetni. A GLN és VPID számot, továbbá az adószámot (vagy természetes személy esetében az adóazonosító jelet) minden esetben fel kell tüntetni. Amennyiben az ügyfél rendelkezik KÜJ számmal (Környezetvédelmi ügyfél jel), úgy annak feltüntetése kötelezı. Belföldi bankszámlaszám: november elsejei hatállyal a pénzforgalmi számlanyitásra vonatkozó jogszabályi elıírások jelentısen módosultak. Az adózás rendjérıl szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) november elsejétıl hatályos 38. (2) bekezdése egyértelmően meghatározza azon adózók körét, amelyek belföldi pénzforgalmi bankszámlával kell, hogy rendelkezzenek. A hivatkozott jogszabályi hely szerint: a belföldi jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságnak és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélynek - ideértve az egyéni vállalkozót is - (a továbbiakban együtt: pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó) legalább egy belföldi pénzforgalmi számlával kell rendelkeznie. A pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökrıl szóló 227/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 2. -ának 19.4 pontja tartalmazza a pénzforgalmi bankszámla fogalmát. Eszerint pénzforgalmi bankszámla az a belföldi bankszámla, amelyet a számlatulajdonos az adózás rendjérıl szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) ának 28. pontja szerinti vállalkozási tevékenységével kapcsolatos pénzforgalmának lebonyolítása céljából törvényben vagy kormányrendeletben megállapított kötelezettség alapján nyit. A definícióból következik, hogy a pénzforgalmi bankszámla csak belföldi bankszámla lehet. A Fılap Képviselı mezıjében kell megadni a képviselı nevét, a rá vonatkozó GLN, VPID és adószámot. Amennyiben bejelentett pénzügyi képviselı jár el a Fılap pénzforgalmi jelzıszám rovatába azon bankszámlaszámot kell megadni, melyet a pénzügyi képviselı a külföldi székhelyő gazdálkodó magyarországi adókötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben nyitott. A Fılap Bejelentés; Nyilatkozat mezıjében a megfelelı jelölınégyzetbe tett X-szel kell megjelölni, hogy a KT10BEJ bejelentés nyomtatvány bejelentés vagy nyilatkozat célból kerül benyújtásra. A Fılap Bejelentés mezıje tartalmazza a KT10BEJ bejelentés nyomtatvány részletezı lapjainak darabszámát, és az egyes részletezı lapok típusát. Amennyiben egy adott lap esetében adatszolgáltatási kötelezettség nem keletkezik, akkor részletezı lap beadására nem kerül sor, és a részletezı lap darab rovata üresen marad.

6 A Fılap Bejelentés mezıjében nyílik lehetıség a termékdíj átalánnyal kapcsolatos bejelentési kötelezettség teljesítésére, a jelölınégyzet értelemszerő X-szel történı megjelölése mellett. Figyelem! Egyszerre csak egy jelölınégyzet tölthetı ki! A Fılap Nyilatkozat mezı: A jogszabályi változások következtében a kötelezett számára lehetıség nyílik annak eldöntésére, hogy január 01-jétıl a termékdíj-fizetési kötelezettségét beszerzési (Kt. 4. (4) bekezdés) vagy értékesítési/forgalomba hozatali (Kt. 4. (1) bekezdés) oldalon szeretné keletkeztetni. A döntésnek megfelelı jelölınégyzet X -szel történı bejelölésével lehet erre vonatkozóan nyilatkozatot tenni, melyet a tárgyévet megelızı év december 20-ig kell benyújtani. Fontos szabály, hogy nem lehet részben beszerzéskor, részben forgalomba hozatal után fizetni, valamint, hogy a kötelezett a tárgyévben a termékdíjfizetési kötelezettség idıpontját nem változtathatja meg. Ha valaki a kötelezettség keletkezésének módján nem kíván változtatni a megelızı évhez képest, bejelentést nem kell tennie. A KT10BEJ kizárólag elektronikus úton nyújtható be. Kitöltési útmutató a BJ1 részletezı laphoz Bejelentılap a termékdíjfizetési kötelezettség keletkezésérıl BJ1 BJ1 bejelentı lapot nyújt be a kötelezettek köre, továbbá aki a megfizetett termékdíjat visszaigényli. A bejelentı lapot az Adattartalom mezıben található kódszámok segítségével kell kitölteni. Egy adatmezıbe több kódszám is kerülhet. A lapon szereplı kódszámok: 0, ha nem érintett A kötelezett nem rendelkezik a termékdíj fajtája és kötelezettség típus tekintetében semmilyen termékdíj fizetési kötelezettséggel vagy visszaigénylési lehetıséggel. Figyelem! A 0 használata kizárja minden más kód használatát az adott adatmezıben. 1, ha egyéni teljesítı A kötelezettnek a termékdíj fajtája és kötelezettség típus tekintetében legalább egy termékdíjköteles termék tekintetében 100%-os termékdíj fizetési kötelezettsége van, sem kedvezményben, sem mentességben nem részesül az adott termék tekintetében. 2, ha a termékdíj fizetés tıle átvállalásra kerül

7 A kötelezett a termékdíj fajtája és kötelezettség típus tekintetében legalább egy termékdíjköteles termék esetében rendelkezik olyan, a KvVM-hez december 31-ig benyújtott és KvVM által jóváhagyott átvállalási szerzıdéssel, illetve január 01-jétıl a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz megküldött és a hatóság által nyilvántartásba vett átvállalási szerzıdéssel, melyben termékdíj fizetési kötelezettségét átvállaló (bérgyártató, külföldre értékesítı elsı belföldi vevı, hasznosítást koordináló szervezet, termelıi szervezıdés) tıle átvállalta. 3, ha átvállaló A kötelezett a termékdíj fajtája és kötelezettség típus tekintetében legalább egy termékdíjköteles termék esetében rendelkezik olyan a KvVM-hez december 31-ig benyújtott és KvVM által jóváhagyott átvállalási szerzıdéssel, illetve januáur 01-jétıl a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz megküldött és a hatóság által nyilvántartásba vett átvállalási szerzıdéssel, melyben termékdíj fizetési kötelezettséget, mint átvállaló (bérgyártató, külföldre értékesítı elsı belföldi vevı, hasznosítás koordináló szervezet, termelıi szervezıdés) átvállalta. Ide értendı az is, aki a csomagolás és egyéb kıolajtermék tekintetében a fizetési kötelezettséget számlán vállalja át. 4, ha teljes mentes A kötelezett jogerıs határozatban megállapított mentességi engedéllyel rendelkezik, amely az általa forgalmazott termékdíjköteles termék után keletkezı, illetve átvállalási szerzıdésbıl adódó fizetési kötelezettség alól az átvállalót és a kötelezettséget átadót is 100%-ban mentesíti. 5, ha visszaigénylı A kötelezett a Kt. alapján környezetvédelmi termékdíj visszaigénylésre jogosult. 6, ha a Cskr. 6. (3) bekezdésének hatálya alá tartozó kötelezett A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 6. (3) bekezdése alapján a felhasználók számára terméket forgalmazó gyártó (kötelezett) mentesül a visszavételi és hasznosítási kötelezettség teljesítése alól, ha a felhasználóknak forgalmazott termék elsıdleges (fogyasztói) csomagolása az éves szinten mőanyag/fém esetén összesen 200 kg-ot, papír/fa esetén 500 kg-ot, üveg esetén 800 kg-ot nem haladja meg. 7, ha nem teljes mentes A kötelezett jogerıs mentességi engedély alapján részben mentesül az általa forgalmazott termékdíjköteles termék után keletkezı termékdíj fizetési kötelezettség alól, illetve átvállalási szerzıdésbıl adódó fizetési kötelezettség alól. 8, ha kedvezményben részesül Kötelezett termékdíj köteles terméke a Környezetbarát Termék Kht. által kiadott környezetbarát termék minısítéssel rendelkezik, ezért kötelezett a Kt. 5. -a alapján a környezetvédelmi termékdíj 75%-át fizeti meg.

8 9, a Kt. alapján nem kell megfizetni - kenıolaj esetében annak közvetlen alapanyagként történı felhasználása esetén (Kt. 5/C. (3) bekezdés) nem kell a termékdíjat megfizetni. A bejelentés érvényessége rovatban az elsı fizetési kötelezettség, illetve kötelezettség típus változás keletkezésének idıpontját kell feltüntetni. Figyelem! A termékdíjfizetés kötelezettségének változása esetén a teljes BJ1 lap megküldése szükséges. (újra a teljes adattartalommal, nem csak a változások szerepeltetésével) Figyelem! A Tárgyévre vonatkozóan kijelentem, hogy a továbbiakban nem keletkezik termékdíj fizetési kötelezettségem -re vonatkozó nyilatkozat megjelölésekor kijelentkezik a rendszerbıl tárgyévre vonatkozóan a Bejelentés érvényessége mezıben megadott dátumtól. Kijelentkezéskor az Adattartalom mezıt nem kell kitölteni. Amennyiben a Bejelentés érvényessége mezıben megadott dátum nem zárja le a kötelezett számára érvényes bevallási gyakoriság idıszakát, úgy a bevallást a Bejelentés érvényessége mezıben megadott idıpontig keletkezett kötelezettségre vonatkozó adatok alapján be kell nyújtani. Figyelem! A Tárgyévre vonatkozóan kijelentem, hogy a továbbiakban nem keletkezik termékdíj fizetési kötelezettségem -re vonatkozó nyilatkozat megjelölése csak az adott tárgyévre vonatkozik. Tárgyévet követı év január 1-jétıl automatikusan visszaáll az utoljára megadott kódok alapján a termékkörönként feltüntetett kötelezettség, azaz a bevallási kötelezettség is. Amennyiben az utoljára érvényes kötelezettségekhez képest bármi nemő változás történt, illetve ha a termékdíjfizetési kötelezettség nem éled fel a tárgyévet követı év január 1-jétıl úgy azt 15 napon belül be kell jelenteni. Amennyiben a nem keletkezı kötelezettség vonatkozásában a gazdálkodó nem jelentkezik ki, (nullás) bevallást kell tennie. Kitöltési útmutató a BJ2 részletezı laphoz - Nyilvántartásba vételi adatok az újrahasználható termékdíjköteles termék vagy termékdíjköteles termék részeként forgalomba hozott újrahasználható termékdíjköteles termék bejelentéséhez A Ktr. 8. (5) bekezdése alapján Az újrahasználható termékdíjköteles termékre, csomagolás esetén annak újrahasználható összetevıjére a termékdíjat egyszer,az elsı forgalomba hozatalt, illetve az elsı saját célú felhasználást követıen kell megfizetni, ha a kötelezett a termékdíjköteles termék újrahasználatát igazolja, továbbá az elsı forgalomba hozatalt, illetve az elsı saját célú felhasználást követıen a 2. számú mellékletben meghatározott bejelentkezési kötelezettségének eleget tett.

9 Az újrahasználható termékdíjköteles termék bejelentésére, nyilvántartásba vételére évben a KT10-BJ2 részletezı lap szolgál. A Ktr. 8. (8) bekezdés: Az újrahasználható termékdíjköteles terméket forgalomba hozó kötelezettnek a tárgyévi elsı bevallásához csatolnia kell az adott év nyitómérlegében szereplı újrahasználható termék, valamint a csomagolás újrahasználható összetevıinek készletadatait. Figyelem! A BJ2 nyilvántartás bejelentılap benyújtása esetén az éves bevallási idıszak tekintetében UHA részletezı lap benyújtása kötelezı! Egy termék adatait egy sorban adja meg! A sorok számozottak és az alsó táblázatban sorszám szerint folytatódnak. b) oszlop: A termék GTIN száma (13 számjegy): Több felhasználó által használt, szabványos csomagolóeszköz esetén a termékek fényképe, megnevezése, GTIN (GTIN-13) száma a GS1 Magyarország Kht. honlapján (http://www.gs1hu.org) a Nyilvános Göngyöleg RTI katalógusban bárki számára elérhetı. Figyelem! Amennyiben az újrahasználható termékdíjköteles termék rendelkezik GTIN azonosító számmal, akkor csak a GTIN szám, a termék neve, éves nyitókészletadatok megadása kötelezı (b, c és w rovatok). c) oszlop: Megnevezés: A termék megnevezése maximum 15 karakter hosszúságban. d) oszlop: Vámtarifaszám (vtsz): A jogszabály által elıírt vámtarifa besorolás - 10 karakter hosszú - kódja. e) oszlop: KT-kód: A KT-kódok a Ktr. 7. számú mellékletében találhatóak. f) oszlop: Anyaga: Csomagolás anyaga szerint a termék lehet Mőanyag; Papír, karton és természetes alapú textil; Alumínium; Fém (kivéve alumínium); Fa; Üveg; Társított; Egyéb, illetve Kereskedelmi csomagolás esetében: Mőanyag [kivéve mőanyag (bevásárló-reklám) táska], Mőanyag (bevásárló-reklám) táska, Üveg, Társított csomagolás: Rétegzett italcsomagolás v Egyéb, Fém (kivéve alumínium), Alumínium, Egyéb anyagok g) oszlop: Típusa: Nagy zsák, Konténer, Palack, Raklap, Rekesz, Tároló, Doboz, Hordó 20L, 20L Hordó 250L, Hordó > 250L, Tartály 50L, 50L Tartály 300L, Tartály > 300L. h) oszlop: Termék: Italok, Élelmiszer, Nem élelmiszer. i) oszlop: Nettó tömeg: Az újrahasználható csomagolóeszköz nettó tömege, csomagolás nélküli, üres állapotban, kg-ban kifejezve. k) oszlop: Szélesség: Újrahasználható csomagolóeszközök esetében az áru fıoldal* által meghatározott vízszintes mérete a bal szélsı ponttól a jobb szélsı pontig, mm-ben kifejezve. l) oszlop: Mélység/hosszúság: Újrahasználható csomagoló-eszközök esetében az áru - fıoldal* által meghatározott mérete a legközelebbi ponttól a legtávolabbi pontig, mm-ben kifejezve.

10 m) oszlop:magasság: Újrahasználható csomagolóeszközök esetében az áru fıoldal* által meghatározott - függıleges mérete a legalacsonyabb ponttól a legmagasabb pontig, mm-ben kifejezve. (* A termék fı oldala az a legnagyobb felület, amelyet a gyártó felhasznál, hogy a termékét eladja a fogyasztónak. Ezen oldal tartalmazza a termékinformációkat (pl. megnevezés, kiszerelés). Fontos, hogy a nyomtatás iránya mindig vízszintes olvashatóságot biztosítson. Ha a terméknek több, mint egy fıoldalnak megfelelı oldala van, de ezek nyomtatási iránya eltérı, akkor a legnagyobb függıleges magasságot elérı oldal lesz a fı oldal.) n) oszlop: Nettó töltési mennyiség: A csomagolóeszközbe tölthetı tartalom nettó értéke, pl. palacknál 500 ml, rekesznél 20 db. Az o) oszlopba a mértékegység értelemszerően kerül. p) oszlop: Átlagos élettartam: Az adott újrahasználható csomagolóeszköz átlagos élettartama. A mértékegysége: hónap vagy év, amely a q) oszlopba kerül. r) oszlop: Átlagos forgási sebesség: Az adott újrahasználható csomagolóeszköz átlagos forgási sebessége, melynek mértékegysége: kör/év. s) és t) oszlop: Engedély/ Szabvány/ Tanúsítvány: A termék forgalomba hozatalához szükséges engedély, szabvány és/vagy tanúsítvány típus, típusok és az ahhoz tartozó szám(ok). ISO, EN, MSZ. u) oszlop: Anyagában való újrahasznosíthatóság jelölése: Annak a jelzése, hogy a csomagolóeszközön az anyagában való újrahasznosíthatóság jelölése megtalálható-e. Értéke lehet: igen vagy nem. v) oszlop: Újrahasználható csomagolóeszköz jelölése: Annak a jelzése, hogy a csomagolóeszközön az újrahasználhatóság jelölése megtalálható-e. Értéke lehet: igen vagy nem. w) oszlop: Éves nyitókészlet: Adott év január 1-jén rendelkezésre álló termék mennyisége dbban. Bejelentés érvényessége : idıpontja ig visszamenıleg megadható. Kitöltési útmutató a BJ5 részletezı laphoz A hasznosítás-mentességi feltétel teljesítéséhez alkalmazott hulladékkezelık felsorolása A KT10BEJ BJ5 lap a hasznosítási tevékenységhez kötött mentességi engedéllyel rendelkezı kötelezettek mentességhez kötıdıen alkalmazott hulladékkezelık bejelentési kötelezettségének teljesítésére szolgál. A KT10BEJ BJ5 adatlap a tárgyéven belül alkalmas a bejelentett adatok kiegészítésére és módosítására is. Hulladékkezelıre vonatkozó információk:

11 Név: kitöltése kötelezı. GLN szám: kitöltése kötelezı. A külföldi hulladék hasznosítók esetében is szükség van a GLN szám meglétére. VPID szám: kitöltése kötelezı. KÜJ szám: kitöltése kötelezı. b) oszlop: Hulladékkezelı engedélyszám: A feltüntetett hulladékkezelési tevékenységet engedélyezı, környezetvédelmi hatóság által kiadott jogerıs határozat,engedély nyilvántartási száma. A kiadott hulladékkezelési engedélyek számai a internet oldalon ellenırizhetıek. c) oszlop: KTJ szám: A hulladékkezelı telephelyre vonatkozó mentesség oldali adatszolgáltatás azonosítása környezetvédelmi azonosítóval történik,amely a környezetvédelmi terület jel (KTJ szám). A KTJ szám ebben az esetben a belföldi hulladékkezelıi tevékenység helyszínét (azaz telephelyi helyszínt) azonosítja, amellyel az érvényes hulladékkezelıi engedéllyel rendelkezı hulladékkezelı minden esetben kell, hogy rendelkezzen. d) oszlop: Tevékenység típus: Visszavétel, Begyőjtés, Készletezés (kivéve a képzıdés helyén történı átmeneti tárolás és győjtés), Elıkezelés, Hasznosítás, Ártalmatlanítás. e) oszlop: HKT 1-7 pozíció: A kód összevontan tartalmazza a tevékenység bejelentéséhez szükséges adatokat az alábbiak szerint: - 1. számjegy: 9, azaz a belföldön keletkezı és belföldön, illetve külföldön kezelt hulladék összevonása számjegy: összevontan kell a bejelentést kezelni: 010, 100, 200, 300, 400, 500, 900. A tevékenység típusát megadva egyszerősített formában a fenti kódokkal számjegy: a KT kód 1-3. számjegye. f) oszlop: EWC kód: a KT10-BJ5 lapon egyszerősítve az EWC kód 2 elsı pozíciójának megfelelıen összevontan kell megadni. g) oszlop: Tárgyévi hulladékkezelési kapacitásból elızetesen lekötött mennyiség (kg): tájékoztató jellegő, becsült adat, mely kötelezıen kitöltendı a bejelentett hulladékkezelıvel kapcsolatosan. A mennyiség változása esetén módosítani szükséges. Adatok módosításának menete: a már bejelentett hulladékkezelıvel kapcsolatos adatokat változás esetén módosítani kell. A módosítandó adatokat a megadott hulladékkezelıre vonatkozó engedélyszám feltüntetése mellett az adott KTJ, HKT és EWC kódoknak megfelelıen az új mennyiséggel és a KT10BEJ BJ5 lap fejlécében található közremőködés kezdete vége mezı alkalmazásával kell megadni. Az idıpontokat tartalmazó rovatok év, hónap, nap kitöltéssel kell megadni (Pl.: ).

12 Kitöltési útmutató a KT10BEJ BJ7 részletezı laphoz Bejelentılap a kismennyiségő csomagolás átvállalásáról A KT10BEJ BJ7 lap a kismennyiségő csomagolás átvállalásának bejelentésére szolgál, azon kis kötelezettek számára, akik hasznosítást koordináló szervezettel szerzıdést kötöttek és helyettük a hasznosítást koordináló szervezet fogja teljesíteni a kötelezettségeket (bevallás, befizetés). A Kötelezett neve/vpid száma/gln száma és KÜJ száma rovatok automatikusan átemelésre kerülnek a Fılapon megadott adatokból. A következı rovatokban a hasznosítást koordináló szervezetre vonatkozó adatokat szükséges /név, GLN szám, VPID szám/, valamint a megkötött szerzıdés számát megadni a bejelentéshez.

Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz

Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz Általános tudnivalók Figyelem! A KT09 Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem nyomtatványcsomag

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT09KESZ adóbevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT09KESZ adóbevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT09KESZ adóbevalláshoz Jogszabályi háttér a környezetvédelmi termékdíjról szóló 1995. évi. LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) a környezetvédelmi

Részletesebben

Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz

Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz Általános tudnivalók Figyelem! A KT09 Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem nyomtatványcsomag

Részletesebben

Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz

Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz Általános tudnivalók Figyelem! A KT09 Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem nyomtatványcsomag

Részletesebben

2009-2010. 2009.10.07 Samling 1

2009-2010. 2009.10.07 Samling 1 2009-2010 2010 Környezetvédelmi termékd kdíj 2009.10.07 Samling 1 A termékdíj mentesség szempontjából a EU kifogásának megfelelıen megszőnik az italcsomagolásoknál a részleges újratöltéssel elnyerhetı

Részletesebben

BEJELENTÉS BJ1: Bejelentés érvényességének megadása kötelező! A bejelentés érvényessége január 1-jét követően az első adófizetési kötelezettség

BEJELENTÉS BJ1: Bejelentés érvényességének megadása kötelező! A bejelentés érvényessége január 1-jét követően az első adófizetési kötelezettség Vám-és Pénzügyőrség Regionális Ellenőrzési Központ Székesfehérvár 8000 Székesfehérvár, Horvát István u. 16-18. Tel.: 06 (22) 512-280; Fax: 06 (22) 512-299; E-mail: rek80001@mail.vpop.hu Levelezési cím:

Részletesebben

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi

Részletesebben

Kitöltési útmutató A KT09 környezetvédelmi termékdíj havi és negyedéves bevallás formanyomtatvány csomaghoz (KT09-BEV)

Kitöltési útmutató A KT09 környezetvédelmi termékdíj havi és negyedéves bevallás formanyomtatvány csomaghoz (KT09-BEV) Kitöltési útmutató A KT09 környezetvédelmi termékdíj havi és negyedéves bevallás formanyomtatvány csomaghoz (KT09-BEV) Általános tudnivalók Figyelem! A KT09-havi és negyedéves bevallás nyomtatványcsomag

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10BEV adóbevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10BEV adóbevalláshoz Jogszabályi háttér KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10BEV adóbevalláshoz a környezetvédelmi termékdíjról szóló 1995. évi. LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) a környezetvédelmi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a környezetvédelmi termékdíjról szóló 07KTPOT adóbevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a környezetvédelmi termékdíjról szóló 07KTPOT adóbevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló 07KTPOT adóbevalláshoz Jogszabályi háttér a környezetvédelmi termékdíjról szóló 1995. évi.lvi. törvény (a továbbiakban: Kt.) a környezetvédelmi

Részletesebben

Formanyomtatvány CSOMAGOLÁS termékdíj mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére

Formanyomtatvány CSOMAGOLÁS termékdíj mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére Formanyomtatvány CSOMAGOLÁS termékdíj mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére csomagolás kereskedelmi italcsomagolás H díjtétele, műanyag bevásárló-reklám táska H díjtétele (80 %-os mértékig) A

Részletesebben

Formanyomtatvány a kereskedelmi csomagolás (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi kérelemhez

Formanyomtatvány a kereskedelmi csomagolás (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi kérelemhez Formanyomtatvány a kereskedelmi csomagolás (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi kérelemhez A kérelmet az egyéni teljesítő kötelezett (a továbbiakban: egyéni teljesítő)

Részletesebben

Kitöltési útmutató A KT09 környezetvédelmi termékdíj havi és negyedéves bevallás formanyomtatvány csomaghoz (KT09-BEV)

Kitöltési útmutató A KT09 környezetvédelmi termékdíj havi és negyedéves bevallás formanyomtatvány csomaghoz (KT09-BEV) Kitöltési útmutató A KT09 környezetvédelmi termékdíj havi és negyedéves bevallás formanyomtatvány csomaghoz (KT09-BEV) Általános tudnivalók Figyelem! A KT09-havi és negyedéves bevallás nyomtatványcsomag

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ A környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos jogszabályok könnyebb értelmezhetősége, áttekinthetősége érdekében Felügyelőségünk ebben a tájékoztatóban foglalta össze Tisztelt

Részletesebben

2003-2007. évre vonatkozó pótbevallás (KTPÓT) kitöltési útmutatója

2003-2007. évre vonatkozó pótbevallás (KTPÓT) kitöltési útmutatója 2003-2007. évre vonatkozó pótbevallás (KTPÓT) kitöltési útmutatója Általános tudnivalók A 2008. január 1-jét követő hatáskörátadást kihirdető törvény átmeneti rendelkezései szerint az elévülési időn belüli

Részletesebben

31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet

31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a KT0523 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés, beszámoló formanyomtatvány csomaghoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a KT0523 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés, beszámoló formanyomtatvány csomaghoz a KT0523 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés, beszámoló formanyomtatvány csomaghoz Általános tudnivalók A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékd íjáról szóló

Részletesebben

KT0623 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a KT0623 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés, beszámoló formanyomtatvány csomaghoz

KT0623 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a KT0623 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés, beszámoló formanyomtatvány csomaghoz a KT0623 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés, beszámoló formanyomtatvány csomaghoz Általános tudnivalók A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

313/2008. (XII. 22.) Korm. rendelet

313/2008. (XII. 22.) Korm. rendelet 313/2008. (XII. 22.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeirıl szóló 53/2003.

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj 2012-2013. Kelemen István vezető tanácsadó Green Tax Consulting Kft. www.green-tax.hu

Környezetvédelmi termékdíj 2012-2013. Kelemen István vezető tanácsadó Green Tax Consulting Kft. www.green-tax.hu Környezetvédelmi termékdíj 2012-2013 Kelemen István vezető tanácsadó Green Tax Consulting Kft. www.green-tax.hu Termékdíj-történetek Tájékozódás a lovagok és lókötők szigetén Hogyan kerüljük le a farkasembereket?

Részletesebben

A Csomagolási hulladékokról

A Csomagolási hulladékokról A Csomagolási hulladékokról Fıbb elıírásai: 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról Alapfogalmak (hulladék, gyártó újrahasználat stb.) Hulladékgazdálkodási alapelvek (gyártói felelısség, szennyezı

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj. Szabó Viktor - adótanácsadó

Környezetvédelmi termékdíj. Szabó Viktor - adótanácsadó Környezetvédelmi termékdíj Szabó Viktor - adótanácsadó Jelentős változások 2012-től! A változások háttere: - Termékdíj bevételeinek növelése; - Az OHÜ létrehozása, koordináló szervezeti rendszer megszüntetése;

Részletesebben

ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. Gönci Beáta Ügyfélkapcsolati és kommunikációs vezető

ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. Gönci Beáta Ügyfélkapcsolati és kommunikációs vezető A csomagolási termékdíjfizetési kötelezettség alapja 2012-ben Gönci Beáta Ügyfélkapcsolati és kommunikációs vezető A termékdíj-fizetésre kötelezettek a csomagolás után 2012-ben Termékdíj köteles termék:

Részletesebben

A Csomagolás Környezetvédelmi Termékdíja

A Csomagolás Környezetvédelmi Termékdíja A Csomagolás Környezetvédelmi Termékdíja 1. A Termékdíjról általában A Környezetvédelmi Termékdíjat az 1995 évi LVI Törvény írja elő, végrehajtását pedig az 10/1995. KTM rendelet szabályozza. A Törvény

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 14K50 jelű, a hitelintézet és a kincstár adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2014. évi kifizetéséről elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK Budapest, 2008

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK Budapest, 2008 ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Budapest, 2008 Szerzõ: Fekete Antal Lektor: Kovács Ferencné Sorozatszerkesztõ: Ráskai Éva A kézirat lezárva: 2008 január ISBN 978 963

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem 2012. évi nyomtatványcsomaghoz

Kitöltési útmutató. Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem 2012. évi nyomtatványcsomaghoz Kitöltési útmutató Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem 2012. évi nyomtatványcsomaghoz Jogszabályi háttér a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi. LXXXV. törvény (a továbbiakban: Ktdt.)

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj 2012

Környezetvédelmi termékdíj 2012 Környezetvédelmi termékdíj 2012 Sztruhár Imre, tanácsadó sztruhar.imre@green-tax.hu Green Tax Consulting Kft. Áttekintés A környezetvédelmi termékdíj 2012. január 1-jétől hatályos rendszere A változó rendelkezések

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10UHA adóbevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10UHA adóbevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10UHA adóbevalláshoz Jogszabályi háttér a környezetvédelmi termékdíjról szóló 1995. évi. LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) a környezetvédelmi

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2740-09 Környezetvédelmi termékdíj feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A környezetvédelmi

Részletesebben

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni.

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. Kitöltési útmutató a 14K83 jelű, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kifizetett támogatásokról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

T e rm é kdíj

T e rm é kdíj T e rm é kdíj 2 0 1 0. (c s om a g olá s, m e z ő g a zda s á g i te rm e l ő ) Készítette: Debreczeni László őrnagy VPOP Vámigazgatóság Anyagáramok 2010. évben Elektromos, Elektronikai berendezések Ezek

Részletesebben

298/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet

298/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 298/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának

Részletesebben

A NAV-hoz beérkezett, csomagolószerek termékdíjas szabályozásával kapcsolatos állásfoglalás kérések jellemzői és tanulságai

A NAV-hoz beérkezett, csomagolószerek termékdíjas szabályozásával kapcsolatos állásfoglalás kérések jellemzői és tanulságai A NAV-hoz beérkezett, csomagolószerek termékdíjas szabályozásával kapcsolatos állásfoglalás kérések jellemzői és tanulságai Előadó: Tánczos Zoltán pénzügyőr alezredes, főosztályvezető helyettes A tárgyi

Részletesebben

Jogi, Termékdíj és Felügyeleti Főosztály

Jogi, Termékdíj és Felügyeleti Főosztály ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Jogi, Termékdíj és Felügyeleti Főosztály Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra, valamint tüntessék fel a K.ÜJ azonosítót!

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság TERMÉKDÍJ ALÓLI MENTESSÉGI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI - elektromos és elektronikai berendezés;

Részletesebben

A termékdíj megfizetésének eljárási szabályai. A termékdíjfizetés lebonyolításának jogszabályi háttere

A termékdíj megfizetésének eljárási szabályai. A termékdíjfizetés lebonyolításának jogszabályi háttere A termékdíj megfizetésének eljárási szabályai A termékdíjfizetés lebonyolításának jogszabályi háttere Termékdíjjal, valamint a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott hatósági ügy,

Részletesebben

A KT08 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés és bevallás (havi, negyedéves), valamint kérelem formanyomtatvány csomaghoz

A KT08 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés és bevallás (havi, negyedéves), valamint kérelem formanyomtatvány csomaghoz A KT08 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés és bevallás (havi, negyedéves), valamint kérelem formanyomtatvány csomaghoz Általános tudnivalók Figyelem! A KT08 nyomtatványcsomag kitöltési útmutatójában

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet Page 1 of 10 A jogszabály mai napon hatályos állapota 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs

Részletesebben

A 2008. évtől a tárgyévet megelőző év mennyiségének megfelelő hulladékmennyiséget kell a tárgyévben begyűjteni és hasznosítani.

A 2008. évtől a tárgyévet megelőző év mennyiségének megfelelő hulladékmennyiséget kell a tárgyévben begyűjteni és hasznosítani. Formanyomtatvány termékdíj alóli mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére elektromos és elektronikai berendezés, hűtőközeg, gumiabroncs, akkumulátor esetén A csomagolás termékdíjára, valamint a bevásárló-reklámtáska

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj

Környezetvédelmi termékdíj Környezetvédelmi termékdíj Változások, jogszabályi háttér A változások háttere: - Termékdíj bevételeinek növelése - Az OHÜ létrehozása, koordináló szervezeti rendszer megszüntetése - Kötelezettek körének

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2012

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2012 KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2012 VARGA SÁNDORNÉ HDGY. NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete Pénzügyőri Iskola 1/20 1.Adminisztrációs terhek csökkentése 2.Termékdíj-bevételek növelése 3. Fontos

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj 2011.

Környezetvédelmi termékdíj 2011. Öko-Hungária Nonprofit Kft Cím.: 8000, Székesfehérvár, Kőrösi út 228. Tel.: 06-22-502-774 Fax.: 06-22-502-773 Email.: info@okohungaria.eu Környezetvédelmi termékdíj 2011. Sztruhár Imre kereskedelmi és

Részletesebben

Tervezet a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos egyes jogszabályok módosításáról

Tervezet a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos egyes jogszabályok módosításáról KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTER KVVM/KJKF/1706/2008. Tervezet a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos egyes jogszabályok módosításáról 2008. november I. Tartalmi összefoglaló Az elıterjesztés

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

KT0723 A beérkezés dátuma:

KT0723 A beérkezés dátuma: R Ö G Z Í T É S KT0723 A beérkezés dátuma: Feldolgozás időpontja: Környezetvédelmi termékdíj bejelentés és negyedéves beszámoló összesítő főlap A FELDOLGOZÁST VÉGZŐ TÖLTI KI! év év hó hó nap nap Feldolgozást

Részletesebben

Budapest, 2009. november

Budapest, 2009. november KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTER KVVM/KJKF/1281/2009. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2009. november -n MUNKAANYAG a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság CSOMAGOLÁS TERMÉKDÍJ ALÓLI MENTESSÉGI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI - csomagolás - kereskedelmi

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók 1 Kitöltési útmutató a 14K89 jelű, a nyugdíjat illetve rehabilitációs járadékot 1, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, balettművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot 2 (továbbiakban

Részletesebben

Környzetvédelmitermékdíj változások Dr. Ress Zoltán NAV Bevallási Osztály osztályvezető

Környzetvédelmitermékdíj változások Dr. Ress Zoltán NAV Bevallási Osztály osztályvezető Környzetvédelmitermékdíj változások 2014. Dr. Ress Zoltán NAV Bevallási Osztály osztályvezető Jogszabályok A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. Tv. (Ktdt.) A Ktdt. végrehajtásáról szóló

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeirıl A környezetvédelmi

Részletesebben

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv. 259. 25. pont.

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv. 259. 25. pont. 16. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNİ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvetı szabályai 2013. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló 09KTKESZ adóbevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló 09KTKESZ adóbevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló 09KTKESZ adóbevalláshoz Jogszabályi háttér a környezetvédelmi termékdíjról szóló 1995. évi. LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) 53/2003. (IV. 11.)

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

Kereskedelmi Csomagolás Termékdíj Mentesség. Ú díjtétel

Kereskedelmi Csomagolás Termékdíj Mentesség. Ú díjtétel Kereskedelmi Csomagolás Termékdíj Mentesség Ú díjtétel Okos ember betétben tartja a pénzét! Általában a termékdíj szabályozásról A környezetvédelmi termékdíj-fizetési kötelezettséget a környezetvédelmi

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2005

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2005 Fekete Balázs Kelemen István Magyar Béla KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2005 Csomagolás és kereskedelmi csomagolás 2005. február SZERZÕK Fekete Balázs (EAN Magyarország Kht.) Kelemen István (Környezetvédelmi

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 14K51 jelű, adatszolgáltatás a súlyosan fogyatékos magánszemély részére a 2014. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi

Részletesebben

a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról

a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról 2008. évi LXIX. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról 1. A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók 1 A nyugdíjat, illetve rehabilitációs járadékot 1, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, balettművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot 2 (továbbiakban együtt: járadékot) folyósító

Részletesebben

Kitöltési útmutató. a(z) Szállítási nyilvántartás havi zárás (bejegyzett kereskedı/adóképviselı) címő

Kitöltési útmutató. a(z) Szállítási nyilvántartás havi zárás (bejegyzett kereskedı/adóképviselı) címő Kitöltési útmutató a(z) Szállítási nyilvántartás havi zárás (bejegyzett kereskedı/adóképviselı) címő (J12 elektronikus nyomtatvány 1.2 verzió számú) elektronikus nyomtatványhoz 2009 - verzió 1.2 Érvényes:

Részletesebben

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztató adózó részére történő bejelentéshez Tisztelt Adózó! Felhívjuk szíves figyelmét,

Részletesebben

A környezetvédelmi termékdíj bejelentés nyomtatványok változása. Előadó: Mészáros Adrienn százados NAV KH Adóügyi Főosztály

A környezetvédelmi termékdíj bejelentés nyomtatványok változása. Előadó: Mészáros Adrienn százados NAV KH Adóügyi Főosztály A környezetvédelmi termékdíj bejelentés nyomtatványok változása Előadó: Mészáros Adrienn százados NAV KH Adóügyi Főosztály Témakörök 13TKORNY bejelentés VAMO képviselet T180 elektronikus ügyintézéshez

Részletesebben

TERMÉKDÍJ SZABÁLYOK 2012. JANUÁR 1-TŐL

TERMÉKDÍJ SZABÁLYOK 2012. JANUÁR 1-TŐL TERMÉKDÍJ SZABÁLYOK 2012. JANUÁR 1-TŐL A környezetvédelmi termékdíj szabályozásában jelentős módosulások történtek a 2011. júliusában kihirdetett 2011. évi LXXXV. (Ktdt.) számú törvény által. Mivel bizonyos

Részletesebben

Adóbevallás. 200... adóévrıl. Iktatószám:... Kifizetı nyilvántartási sorszáma:... I. rész Azonosító adatok. A kifizetı: 1. Neve/cégneve:...

Adóbevallás. 200... adóévrıl. Iktatószám:... Kifizetı nyilvántartási sorszáma:... I. rész Azonosító adatok. A kifizetı: 1. Neve/cégneve:... Adóbevallás - a kifizetı által megállapított és levont termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevallása - 200... adóévrıl Önkormányzati adóhatóság tölti ki: Beérkezés/postára adás dátuma: 200 év...

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a K100 jelű, az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a tartósan álláskereső, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

(4) Az állami adó- és vámhatóság a termékdíj raktár engedélyezésére vonatkozó kérelmet 30 napon belül bírálja el.

(4) Az állami adó- és vámhatóság a termékdíj raktár engedélyezésére vonatkozó kérelmet 30 napon belül bírálja el. A Kormány 386/2014. (XII. 31.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a környezetvédelmi

Részletesebben

KT06230 A beérkezés dátuma:

KT06230 A beérkezés dátuma: R Ö G Z Í T É S Környezetvédelmi termékdíj éves beszámoló összesítő főlap KT06230 A beérkezés dátuma: Feldolgozás időpontja: A FELDOLGOZÁST VÉGZŐ TÖLTI KI! év év hó hó nap nap Feldolgozást végző kódja

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás benyújtásának módja, határideje: Az adatszolgáltatás csak elektronikus úton teljesíthető!

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás benyújtásának módja, határideje: Az adatszolgáltatás csak elektronikus úton teljesíthető! Kitöltési útmutató a 14K106 jelű, a biztosító adatszolgáltatása az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező személy részére életbiztosítási szerződés alapján történő teljesítés 2014. évi összegéről

Részletesebben

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv pont.

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv pont. 16. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNİ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvetı szabályai 2012. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HASZNÁLT VAGY HULLADÉKKÁ VÁLT KENŐOLAJ HASZNOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TERMÉKDÍJ VISSZAIGÉNYLÉS ENGEDÉLYKÉRELEM

Részletesebben

Az adóhatóság megnevezése: CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Az adóhatóság azonosító száma: Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye):

Az adóhatóság megnevezése: CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Az adóhatóság azonosító száma: Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye): [16. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez] HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévrıl CSÖRÖG önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 15TKORNY bejelentés. a 2015. évi környezetvédelmi termékdíj-kötelezettségről elnevezésű nyomtatványhoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 15TKORNY bejelentés. a 2015. évi környezetvédelmi termékdíj-kötelezettségről elnevezésű nyomtatványhoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 15TKORNY bejelentés a 2015. évi környezetvédelmi termékdíj-kötelezettségről elnevezésű nyomtatványhoz Tisztelt Adózó! A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvényben

Részletesebben

A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Budapest, 2009 Szerzõ: Fekete Antal Lektor: Takáts Beáta Sorozatszerkesztõ: dr. Varga Árpád A kézirat lezárva: 2009. április 2. ISBN

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 14K85 jelű, a hitelintézet adatszolgáltatása a lakáscélú hitelszerződés alapján folyósított hitel 2014. évi törlesztésével kapcsolatban elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A számú bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A számú bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 0605. számú bevalláshoz Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban Art.) 1. számú mellékletében foglaltak alapján a havi és az évközi adóbevallás benyújtására

Részletesebben

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló

Részletesebben

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS u díjtétele alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS u díjtétele alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei ÉZK-MGYRORZÁGI KÖRNYEZEVÉDELMI ERMÉZEVÉDELMI É VÍZÜGYI FELÜGYELŐÉG mint I. fokú hatóság KEREKEDELMI COMGOLÁ u díjtétele alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei Ezúton hívjuk fel figyelmét,

Részletesebben

ULT Magyarország Zrt.

ULT Magyarország Zrt. ULT Magyarország Zrt. Tisztelt Dohánytermelő! Magyarországon jelenleg közel 300 környezetvédelemhez kapcsolódó jogszabály van érvényben Ezek közül az Alkotmány után a törvények (és azok végrehajtási utasításai)

Részletesebben

Az önellenőrzést tartalmazó bevallást az önellenőrzés nyilvántartásba vételének napján kell benyújtani és megfizetni.

Az önellenőrzést tartalmazó bevallást az önellenőrzés nyilvántartásba vételének napján kell benyújtani és megfizetni. Jogszabályi háttér KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10KESZ adóbevalláshoz a környezetvédelmi termékdíjról szóló 1995. évi. LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) a környezetvédelmi

Részletesebben

Figyelmeztetés! Ezen előadásanyag a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.

Figyelmeztetés! Ezen előadásanyag a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. Figyelmeztetés! Ezen előadásanyag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. Tekintettel arra, hogy az előadásanyag bizonyos részei más szerzők által létrehozott

Részletesebben

ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁS

ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁS Ügyintézı: Ráczné Tel: 570-028/216 Érkezett: II. Bevallás benyújtásának oka: ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁS FİLAP (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) I. Bevallás fajtája: Megállapodás alapján

Részletesebben

Tisztelt Elnök Asszony! A Házszabály 85. (2) bekezdése alapján benyújtom a bevásárló-reklám táskáról és a mőanyag zacskóról szóló

Tisztelt Elnök Asszony! A Házszabály 85. (2) bekezdése alapján benyújtom a bevásárló-reklám táskáról és a mőanyag zacskóról szóló törvényjavaslat kezdeményezése Dr. Szili Katalin az Országgyőlés elnöke részére H e l y b e n Tisztelt Elnök Asszony! A Házszabály 85. (2) bekezdése alapján benyújtom a bevásárló-reklám táskáról és a mőanyag

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2009.01.01-től 2009.12.31-ig 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának

Részletesebben

a 298/2009.(XII.21.) Kormányrendelettel egységes szerkezetben

a 298/2009.(XII.21.) Kormányrendelettel egységes szerkezetben 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ (2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, 343/2011. Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról) Az egyes termékek

Részletesebben

Adatszolgáltatás a tartós befektetésből származó 2012. évi jövedelemről 12K97-es számú nyomtatvány

Adatszolgáltatás a tartós befektetésből származó 2012. évi jövedelemről 12K97-es számú nyomtatvány Adatszolgáltatás a tartós befektetésből származó 2012. évi jövedelemről 12K97-es számú nyomtatvány Az adatszolgáltatás benyújtásának módja, időpontja: Az adatszolgáltatás csak elektronikus úton 1 teljesíthető!

Részletesebben

2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Adózás rendjérıl szóló

2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Adózás rendjérıl szóló Jogszabályi háttér Adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. tv. változásai 2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Települési önkormányzat bevétele:

Részletesebben

Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 1

Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 1 2011 Zalai Környezetbarátok Egyesülete szakmai előadássorozat 1 hatály, hatáskör és illetékesség Hogyan csökkenthető a hulladék kibocsátás azáltal, hogy a hulladéknak forintban kifejezhető értéke lesz?

Részletesebben

A környezetvédelmi termékdíj és hulladékgazdálkodással kapcsolatos szabályozások változásai és a tapasztalatok 2012., 2013-ban

A környezetvédelmi termékdíj és hulladékgazdálkodással kapcsolatos szabályozások változásai és a tapasztalatok 2012., 2013-ban A környezetvédelmi termékdíj és hulladékgazdálkodással kapcsolatos szabályozások változásai és a tapasztalatok 2012., 2013-ban Előadó: Tánczos Zoltán pénzügyőr alezredes, főosztályvezető helyettes Borsányi-Bognár

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K51 jelű, a súlyosan fogyatékos magánszemély részére 2013. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz

Részletesebben

Koordináló szervezet EKO-PUNKT. ÜDVİZLI ÖNT az. Új, komplex megoldás a csomagolások koordinálására 2010

Koordináló szervezet EKO-PUNKT. ÜDVİZLI ÖNT az. Új, komplex megoldás a csomagolások koordinálására 2010 Koordináló szervezet EKO-PUNKT ÜDVİZLI ÖNT az Új, komplex megoldás a csomagolások koordinálására 2010 A TERMÉKDÍJ Mint adó fajta Mi is a termékdíj? A termékdíj, mint környezetvédelmi célból mőködı gazdasági

Részletesebben

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet. a környezeti alapnyilvántartásról. Értelmezı rendelkezések

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet. a környezeti alapnyilvántartásról. Értelmezı rendelkezések 78/2007 (IV 24) Korm rendelet A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995 évi LIII törvény (a továbbiakban: Kvt) 110 (7) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás aján a következıket

Részletesebben

A kiállított igazolásról adatszolgáltatást az Art. 3. számú melléklet J) pontja alapján kell teljesíteni.

A kiállított igazolásról adatszolgáltatást az Art. 3. számú melléklet J) pontja alapján kell teljesíteni. 1 / 8 2010.12.27. 10:46 Az igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a súlyosan fogyatékos magánszemély részére 2010. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolásokról (10K51-es számú nyomtatvány,

Részletesebben