Kitöltési Útmutató. KT10BEJ Környezetvédelmi termékdíj bejelentés nyomtatványhoz (KT10BEJ)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kitöltési Útmutató. KT10BEJ Környezetvédelmi termékdíj bejelentés nyomtatványhoz (KT10BEJ)"

Átírás

1 Kitöltési Útmutató KT10BEJ Környezetvédelmi termékdíj bejelentés nyomtatványhoz (KT10BEJ) Általános tudnivalók A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. (3) (4) bekezdése értelmében termékdíjköteles termék forgalomba hozatala vagy saját célú felhasználása esetén környezetvédelmi termékdíj fizetésre kötelezett: a) a termékdíjköteles termék elsı belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója, b) belföldi elıállítású egyéb kıolajtermék és reklámhordozó papír esetében az elsı belföldi forgalomba hozó elsı vevıje, vagy c) bérgyártás esetén a termékdíjköteles termék bérgyártatója [a továbbiakban a)-c) pontok együtt: kötelezett] fizeti meg. A Kt. 2. (2) bekezdése alkalmazásában a termékdíjköteles termékek köre: a) a gumiabroncs; b) a csomagolás; c) az egyéb kıolajtermék; d) az akkumulátor; e) a reklámhordozó papír; f) az elektromos és elektronikai berendezés. A termékdíjköteles termékek és anyagok körét jelen kitöltési útmutató függeléke, illetve a 10/1995. (IX. 28.) KTM. rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. További kötelezettek (Kt. 2/A. ): Kötelezettnek minısül: I. A számlán átvállaló, aki a kötelezettıl külön jogszabályban meghatározott esetekben és feltételek teljesítése esetén a termékdíj-fizetési kötelezettséget számla alapján átvállalja

2 a) csomagolás esetén a csomagolás összetevıit a kötelezett számára gyártó vagy forgalmazó belföldi vállalkozó, ha a hasznosítást koordináló szervezeten keresztül mentességet élvez, b) belföldi elıállítású termékdíjköteles egyéb kıolajtermék esetén az elsı belföldi forgalomba hozó vállalhatja át a kötelezettıl. II. A szerzıdésben átvállaló, (aki december 31-ig a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz az átvállalási szerzıdését jóváhagyásra benyújtotta, továbbá január 01-jétıl a hatóság által az átvállaló az átvállalási szerzıdésének nyilvántartásba vételét követıen) az eredeti kötelezettıl átvállalja a termékdíjfizetési kötelezettséget: a) a termékdíjköteles terméket külföldre értékesítı elsı belföldi vevı, b) az elsı belföldi vevı, ha a kötelezettıl megvásárolt termékdíjköteles termék legalább 60%- át külföldre értékesíti, c) a bérgyártó, d) a termelıi szervezıdésen keresztül forgalomba hozott termékdíjköteles termék esetén a termelıi szervezıdés, vagy e) a mentességgel rendelkezı hasznosítást koordináló szervezet [Kt. 20. értelmében termelıi szervezıdés: a mezıgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezıgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrıl szóló október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet 122. cikkének a) pont (iii) pontjában meghatározott, valamint a 122. cikk b) és c) pontjában foglaltak szerint létrejött, és a 125. b, 125. c, és 125. e, cikkében meghatározott feltételekkel elismert szervezet, valamint az agrárpolitikáért felelıs miniszter által jogerısen elismert termelıi csoport;] Figyelem! A számlán történı átvállalással csak abban az esetben válik az átvállaló kötelezetté, ha a vonatkozó jogszabályban meghatározott záradék kerül a számlán feltüntetésre. A hiányos adattartalmú vagy nem a jogszabály szerinti szövegezéső záradék szerepeltetése esetén az átvállalás semmisnek minısül, és a termékdíj fizetéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére az eredeti kötelezett a köteles. Figyelem! A KT10 Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem nyomtatványcsomag (továbbiakban: KT10-bejelentés/kérelem) kitöltési útmutatójában foglalt útmutatások kizárólag a jogszabályi elıírások figyelembevételével alkalmazhatóak. Amennyiben a bejelentés kitöltéséig a hivatkozott jogszabályok módosításra kerülnek, úgy ezekre is figyelemmel kell lenni. A bejelentés, bevallás benyújtására kötelezettek év adott idıszakára vonatkozóan termékdíj köteles termékkel végzett tevékenységükrıl a KT10BEJ bejelentés nyomtatványon szolgáltatnak adatot. Figyelem! Amennyiben a kötelezett évi bevallási kötelezettségének kíván eleget tenni, úgy azt a KT10BEV nyomtatványon teheti meg.

3 A KT10BEJ egy elektronikusan támogatott formanyomtatvány, melyet kizárólag számítógéppel lehet kitölteni. Figyelem! A KT10BEJ bejelentés nyomtatványt elektronikusan kell beküldeni. Bejelentés és bevallás benyújtására kötelezett: 1) A jogszabályban meghatározott kötelezett, 2) a számlán átvállaló, 3) a szerzıdésben átvállaló, 4) a hasznosítást koordináló szervezet, 5) illetve a megfizetett termékdíjat visszaigénylı. A Kt. szerinti bejelentést az Art. szabályai szerint kell benyújtani a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóztatási szervéhez. Az a külföldi vállalkozás, amely belföldi gazdasági tevékenységével összefüggésben gazdasági célú letelepedésre nem köteles, környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítésére az Art. 9. -a szerinti pénzügyi képviselıt bízhat meg. Az a kötelezett, aki bejelentését elmulasztotta a KT10BEJ bejelentés formanyomtatványon pótolhatja. A tevékenységét évben megszüntetı, vagy átalakuló kötelezett a vonatkozó KT10BEJ nyomtatványt köteles benyújtani. A bejelentés benyújtási határidık: Bejelentés (BJ1 lap) benyújtásának határideje: Az elsı fizetési kötelezettség keletkezését vagy a változást követı 15 napon belül Bejelentés (BJ2 lap) benyújtásának ideje: Az újrahasználható termék évi felhasználásának megkezdését követı 15 napon belül. Bejelentés (BJ5 lap) benyújtásának ideje: Amennyiben az egyéni kötelezett rendelkezik vele az alkalmazott hulladékkezelıket az elsı fizetési kötelezettség keletkezésére vonatkozó bejelentéssel egyidejőleg kell bejelenteni, illetve a tárgyidıszakban történı változást követı 15 napon belül. A hasznosítást koordináló szervezetnek az alkalmazott hulladékkezelıket január 15-éig szükséges bejelentenie, illetve a változást követı 15 napon belül.

4 Bejelentés (BJ7 lap) benyújtásának ideje: A hasznosítást koordinálóval átvállalási szerzıdést megkötı kis mennyiségő csomagolást forgalomba hozó kötelezett az átvállalás tényét, a szerzıdés egy másolati (vagy eredeti) példányának beküldése mellett legkésıbb az elsı negyedéves bevallás benyújtására nyitva álló határidıig, azaz április 20-ig be kell jelentenie. Figyelem! A koordináló szervezet ezen kötelezettek vonatkozásában a bevallást évente egyszer, a tárgyévet követı év április 20-ig teljesíti. A nyomtatvány kitöltése A KT10BEJ bejelentés nyomtatvány az alábbiakban részletezett lapokból áll: Fılap és bejelentı lapok. Fılap évi Környezetvédelmi termékdíj bejelentés Bejelentı lapok: BJ1 Bejelentılap a termékdíj fizetési kötelezettség keletkezésérıl BJ2 Nyilvántartásba vételi adatok az újrahasználható termékdíjköteles termék vagy termékdíjköteles termék részeként forgalomba hozott újrahasználható termékdíjköteles termék bejelentéséhez BJ4 Képviselı bejelentése BJ5 A hasznosítás-mentességi feltétel teljesítéséhez alkalmazott hulladékkezelık felsorolása BJ7 Bejelentılap a kismennyiségő csomagolás átvállalásáról Kitöltési útmutató KT10BEJ bejelentés Fılapjához A Fılapot minden esetben be kell nyújtani a bejelentés, kérelmek mellé. A Fılap Rögzítés mezıjét az állami adóhatóság tölti ki. A Kötelezett alapadatai mezı tartalmazza a bejelentést benyújtó adatait, amit értelemszerően kell kitölteni, valamint annak az ügyintézınek a nevét és telefonszámát, aki a bejelentést összeállította, és a közölt adatok gyors kijavítása érdekében a feldolgozás során feltárt hiba javításába bevonható. (Ha a bejelentést külsı cég, vagy erre jogosult egyéb személy

5 készítette, és a bejelentés/kérelem javításába bevonható, ügyintézıként az ı adatait kérjük közölni.) Amennyiben a levelezési címnél postafiók megadása történik, akkor a közterület jellegéhez a Pf. rövidítést kell írni, a postafiók számát a házszámként kell feltüntetni. A GLN és VPID számot, továbbá az adószámot (vagy természetes személy esetében az adóazonosító jelet) minden esetben fel kell tüntetni. Amennyiben az ügyfél rendelkezik KÜJ számmal (Környezetvédelmi ügyfél jel), úgy annak feltüntetése kötelezı. Belföldi bankszámlaszám: november elsejei hatállyal a pénzforgalmi számlanyitásra vonatkozó jogszabályi elıírások jelentısen módosultak. Az adózás rendjérıl szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) november elsejétıl hatályos 38. (2) bekezdése egyértelmően meghatározza azon adózók körét, amelyek belföldi pénzforgalmi bankszámlával kell, hogy rendelkezzenek. A hivatkozott jogszabályi hely szerint: a belföldi jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságnak és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélynek - ideértve az egyéni vállalkozót is - (a továbbiakban együtt: pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó) legalább egy belföldi pénzforgalmi számlával kell rendelkeznie. A pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökrıl szóló 227/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 2. -ának 19.4 pontja tartalmazza a pénzforgalmi bankszámla fogalmát. Eszerint pénzforgalmi bankszámla az a belföldi bankszámla, amelyet a számlatulajdonos az adózás rendjérıl szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) ának 28. pontja szerinti vállalkozási tevékenységével kapcsolatos pénzforgalmának lebonyolítása céljából törvényben vagy kormányrendeletben megállapított kötelezettség alapján nyit. A definícióból következik, hogy a pénzforgalmi bankszámla csak belföldi bankszámla lehet. A Fılap Képviselı mezıjében kell megadni a képviselı nevét, a rá vonatkozó GLN, VPID és adószámot. Amennyiben bejelentett pénzügyi képviselı jár el a Fılap pénzforgalmi jelzıszám rovatába azon bankszámlaszámot kell megadni, melyet a pénzügyi képviselı a külföldi székhelyő gazdálkodó magyarországi adókötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben nyitott. A Fılap Bejelentés; Nyilatkozat mezıjében a megfelelı jelölınégyzetbe tett X-szel kell megjelölni, hogy a KT10BEJ bejelentés nyomtatvány bejelentés vagy nyilatkozat célból kerül benyújtásra. A Fılap Bejelentés mezıje tartalmazza a KT10BEJ bejelentés nyomtatvány részletezı lapjainak darabszámát, és az egyes részletezı lapok típusát. Amennyiben egy adott lap esetében adatszolgáltatási kötelezettség nem keletkezik, akkor részletezı lap beadására nem kerül sor, és a részletezı lap darab rovata üresen marad.

6 A Fılap Bejelentés mezıjében nyílik lehetıség a termékdíj átalánnyal kapcsolatos bejelentési kötelezettség teljesítésére, a jelölınégyzet értelemszerő X-szel történı megjelölése mellett. Figyelem! Egyszerre csak egy jelölınégyzet tölthetı ki! A Fılap Nyilatkozat mezı: A jogszabályi változások következtében a kötelezett számára lehetıség nyílik annak eldöntésére, hogy január 01-jétıl a termékdíj-fizetési kötelezettségét beszerzési (Kt. 4. (4) bekezdés) vagy értékesítési/forgalomba hozatali (Kt. 4. (1) bekezdés) oldalon szeretné keletkeztetni. A döntésnek megfelelı jelölınégyzet X -szel történı bejelölésével lehet erre vonatkozóan nyilatkozatot tenni, melyet a tárgyévet megelızı év december 20-ig kell benyújtani. Fontos szabály, hogy nem lehet részben beszerzéskor, részben forgalomba hozatal után fizetni, valamint, hogy a kötelezett a tárgyévben a termékdíjfizetési kötelezettség idıpontját nem változtathatja meg. Ha valaki a kötelezettség keletkezésének módján nem kíván változtatni a megelızı évhez képest, bejelentést nem kell tennie. A KT10BEJ kizárólag elektronikus úton nyújtható be. Kitöltési útmutató a BJ1 részletezı laphoz Bejelentılap a termékdíjfizetési kötelezettség keletkezésérıl BJ1 BJ1 bejelentı lapot nyújt be a kötelezettek köre, továbbá aki a megfizetett termékdíjat visszaigényli. A bejelentı lapot az Adattartalom mezıben található kódszámok segítségével kell kitölteni. Egy adatmezıbe több kódszám is kerülhet. A lapon szereplı kódszámok: 0, ha nem érintett A kötelezett nem rendelkezik a termékdíj fajtája és kötelezettség típus tekintetében semmilyen termékdíj fizetési kötelezettséggel vagy visszaigénylési lehetıséggel. Figyelem! A 0 használata kizárja minden más kód használatát az adott adatmezıben. 1, ha egyéni teljesítı A kötelezettnek a termékdíj fajtája és kötelezettség típus tekintetében legalább egy termékdíjköteles termék tekintetében 100%-os termékdíj fizetési kötelezettsége van, sem kedvezményben, sem mentességben nem részesül az adott termék tekintetében. 2, ha a termékdíj fizetés tıle átvállalásra kerül

7 A kötelezett a termékdíj fajtája és kötelezettség típus tekintetében legalább egy termékdíjköteles termék esetében rendelkezik olyan, a KvVM-hez december 31-ig benyújtott és KvVM által jóváhagyott átvállalási szerzıdéssel, illetve január 01-jétıl a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz megküldött és a hatóság által nyilvántartásba vett átvállalási szerzıdéssel, melyben termékdíj fizetési kötelezettségét átvállaló (bérgyártató, külföldre értékesítı elsı belföldi vevı, hasznosítást koordináló szervezet, termelıi szervezıdés) tıle átvállalta. 3, ha átvállaló A kötelezett a termékdíj fajtája és kötelezettség típus tekintetében legalább egy termékdíjköteles termék esetében rendelkezik olyan a KvVM-hez december 31-ig benyújtott és KvVM által jóváhagyott átvállalási szerzıdéssel, illetve januáur 01-jétıl a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz megküldött és a hatóság által nyilvántartásba vett átvállalási szerzıdéssel, melyben termékdíj fizetési kötelezettséget, mint átvállaló (bérgyártató, külföldre értékesítı elsı belföldi vevı, hasznosítás koordináló szervezet, termelıi szervezıdés) átvállalta. Ide értendı az is, aki a csomagolás és egyéb kıolajtermék tekintetében a fizetési kötelezettséget számlán vállalja át. 4, ha teljes mentes A kötelezett jogerıs határozatban megállapított mentességi engedéllyel rendelkezik, amely az általa forgalmazott termékdíjköteles termék után keletkezı, illetve átvállalási szerzıdésbıl adódó fizetési kötelezettség alól az átvállalót és a kötelezettséget átadót is 100%-ban mentesíti. 5, ha visszaigénylı A kötelezett a Kt. alapján környezetvédelmi termékdíj visszaigénylésre jogosult. 6, ha a Cskr. 6. (3) bekezdésének hatálya alá tartozó kötelezett A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 6. (3) bekezdése alapján a felhasználók számára terméket forgalmazó gyártó (kötelezett) mentesül a visszavételi és hasznosítási kötelezettség teljesítése alól, ha a felhasználóknak forgalmazott termék elsıdleges (fogyasztói) csomagolása az éves szinten mőanyag/fém esetén összesen 200 kg-ot, papír/fa esetén 500 kg-ot, üveg esetén 800 kg-ot nem haladja meg. 7, ha nem teljes mentes A kötelezett jogerıs mentességi engedély alapján részben mentesül az általa forgalmazott termékdíjköteles termék után keletkezı termékdíj fizetési kötelezettség alól, illetve átvállalási szerzıdésbıl adódó fizetési kötelezettség alól. 8, ha kedvezményben részesül Kötelezett termékdíj köteles terméke a Környezetbarát Termék Kht. által kiadott környezetbarát termék minısítéssel rendelkezik, ezért kötelezett a Kt. 5. -a alapján a környezetvédelmi termékdíj 75%-át fizeti meg.

8 9, a Kt. alapján nem kell megfizetni - kenıolaj esetében annak közvetlen alapanyagként történı felhasználása esetén (Kt. 5/C. (3) bekezdés) nem kell a termékdíjat megfizetni. A bejelentés érvényessége rovatban az elsı fizetési kötelezettség, illetve kötelezettség típus változás keletkezésének idıpontját kell feltüntetni. Figyelem! A termékdíjfizetés kötelezettségének változása esetén a teljes BJ1 lap megküldése szükséges. (újra a teljes adattartalommal, nem csak a változások szerepeltetésével) Figyelem! A Tárgyévre vonatkozóan kijelentem, hogy a továbbiakban nem keletkezik termékdíj fizetési kötelezettségem -re vonatkozó nyilatkozat megjelölésekor kijelentkezik a rendszerbıl tárgyévre vonatkozóan a Bejelentés érvényessége mezıben megadott dátumtól. Kijelentkezéskor az Adattartalom mezıt nem kell kitölteni. Amennyiben a Bejelentés érvényessége mezıben megadott dátum nem zárja le a kötelezett számára érvényes bevallási gyakoriság idıszakát, úgy a bevallást a Bejelentés érvényessége mezıben megadott idıpontig keletkezett kötelezettségre vonatkozó adatok alapján be kell nyújtani. Figyelem! A Tárgyévre vonatkozóan kijelentem, hogy a továbbiakban nem keletkezik termékdíj fizetési kötelezettségem -re vonatkozó nyilatkozat megjelölése csak az adott tárgyévre vonatkozik. Tárgyévet követı év január 1-jétıl automatikusan visszaáll az utoljára megadott kódok alapján a termékkörönként feltüntetett kötelezettség, azaz a bevallási kötelezettség is. Amennyiben az utoljára érvényes kötelezettségekhez képest bármi nemő változás történt, illetve ha a termékdíjfizetési kötelezettség nem éled fel a tárgyévet követı év január 1-jétıl úgy azt 15 napon belül be kell jelenteni. Amennyiben a nem keletkezı kötelezettség vonatkozásában a gazdálkodó nem jelentkezik ki, (nullás) bevallást kell tennie. Kitöltési útmutató a BJ2 részletezı laphoz - Nyilvántartásba vételi adatok az újrahasználható termékdíjköteles termék vagy termékdíjköteles termék részeként forgalomba hozott újrahasználható termékdíjköteles termék bejelentéséhez A Ktr. 8. (5) bekezdése alapján Az újrahasználható termékdíjköteles termékre, csomagolás esetén annak újrahasználható összetevıjére a termékdíjat egyszer,az elsı forgalomba hozatalt, illetve az elsı saját célú felhasználást követıen kell megfizetni, ha a kötelezett a termékdíjköteles termék újrahasználatát igazolja, továbbá az elsı forgalomba hozatalt, illetve az elsı saját célú felhasználást követıen a 2. számú mellékletben meghatározott bejelentkezési kötelezettségének eleget tett.

9 Az újrahasználható termékdíjköteles termék bejelentésére, nyilvántartásba vételére évben a KT10-BJ2 részletezı lap szolgál. A Ktr. 8. (8) bekezdés: Az újrahasználható termékdíjköteles terméket forgalomba hozó kötelezettnek a tárgyévi elsı bevallásához csatolnia kell az adott év nyitómérlegében szereplı újrahasználható termék, valamint a csomagolás újrahasználható összetevıinek készletadatait. Figyelem! A BJ2 nyilvántartás bejelentılap benyújtása esetén az éves bevallási idıszak tekintetében UHA részletezı lap benyújtása kötelezı! Egy termék adatait egy sorban adja meg! A sorok számozottak és az alsó táblázatban sorszám szerint folytatódnak. b) oszlop: A termék GTIN száma (13 számjegy): Több felhasználó által használt, szabványos csomagolóeszköz esetén a termékek fényképe, megnevezése, GTIN (GTIN-13) száma a GS1 Magyarország Kht. honlapján (http://www.gs1hu.org) a Nyilvános Göngyöleg RTI katalógusban bárki számára elérhetı. Figyelem! Amennyiben az újrahasználható termékdíjköteles termék rendelkezik GTIN azonosító számmal, akkor csak a GTIN szám, a termék neve, éves nyitókészletadatok megadása kötelezı (b, c és w rovatok). c) oszlop: Megnevezés: A termék megnevezése maximum 15 karakter hosszúságban. d) oszlop: Vámtarifaszám (vtsz): A jogszabály által elıírt vámtarifa besorolás - 10 karakter hosszú - kódja. e) oszlop: KT-kód: A KT-kódok a Ktr. 7. számú mellékletében találhatóak. f) oszlop: Anyaga: Csomagolás anyaga szerint a termék lehet Mőanyag; Papír, karton és természetes alapú textil; Alumínium; Fém (kivéve alumínium); Fa; Üveg; Társított; Egyéb, illetve Kereskedelmi csomagolás esetében: Mőanyag [kivéve mőanyag (bevásárló-reklám) táska], Mőanyag (bevásárló-reklám) táska, Üveg, Társított csomagolás: Rétegzett italcsomagolás v Egyéb, Fém (kivéve alumínium), Alumínium, Egyéb anyagok g) oszlop: Típusa: Nagy zsák, Konténer, Palack, Raklap, Rekesz, Tároló, Doboz, Hordó 20L, 20L Hordó 250L, Hordó > 250L, Tartály 50L, 50L Tartály 300L, Tartály > 300L. h) oszlop: Termék: Italok, Élelmiszer, Nem élelmiszer. i) oszlop: Nettó tömeg: Az újrahasználható csomagolóeszköz nettó tömege, csomagolás nélküli, üres állapotban, kg-ban kifejezve. k) oszlop: Szélesség: Újrahasználható csomagolóeszközök esetében az áru fıoldal* által meghatározott vízszintes mérete a bal szélsı ponttól a jobb szélsı pontig, mm-ben kifejezve. l) oszlop: Mélység/hosszúság: Újrahasználható csomagoló-eszközök esetében az áru - fıoldal* által meghatározott mérete a legközelebbi ponttól a legtávolabbi pontig, mm-ben kifejezve.

10 m) oszlop:magasság: Újrahasználható csomagolóeszközök esetében az áru fıoldal* által meghatározott - függıleges mérete a legalacsonyabb ponttól a legmagasabb pontig, mm-ben kifejezve. (* A termék fı oldala az a legnagyobb felület, amelyet a gyártó felhasznál, hogy a termékét eladja a fogyasztónak. Ezen oldal tartalmazza a termékinformációkat (pl. megnevezés, kiszerelés). Fontos, hogy a nyomtatás iránya mindig vízszintes olvashatóságot biztosítson. Ha a terméknek több, mint egy fıoldalnak megfelelı oldala van, de ezek nyomtatási iránya eltérı, akkor a legnagyobb függıleges magasságot elérı oldal lesz a fı oldal.) n) oszlop: Nettó töltési mennyiség: A csomagolóeszközbe tölthetı tartalom nettó értéke, pl. palacknál 500 ml, rekesznél 20 db. Az o) oszlopba a mértékegység értelemszerően kerül. p) oszlop: Átlagos élettartam: Az adott újrahasználható csomagolóeszköz átlagos élettartama. A mértékegysége: hónap vagy év, amely a q) oszlopba kerül. r) oszlop: Átlagos forgási sebesség: Az adott újrahasználható csomagolóeszköz átlagos forgási sebessége, melynek mértékegysége: kör/év. s) és t) oszlop: Engedély/ Szabvány/ Tanúsítvány: A termék forgalomba hozatalához szükséges engedély, szabvány és/vagy tanúsítvány típus, típusok és az ahhoz tartozó szám(ok). ISO, EN, MSZ. u) oszlop: Anyagában való újrahasznosíthatóság jelölése: Annak a jelzése, hogy a csomagolóeszközön az anyagában való újrahasznosíthatóság jelölése megtalálható-e. Értéke lehet: igen vagy nem. v) oszlop: Újrahasználható csomagolóeszköz jelölése: Annak a jelzése, hogy a csomagolóeszközön az újrahasználhatóság jelölése megtalálható-e. Értéke lehet: igen vagy nem. w) oszlop: Éves nyitókészlet: Adott év január 1-jén rendelkezésre álló termék mennyisége dbban. Bejelentés érvényessége : idıpontja ig visszamenıleg megadható. Kitöltési útmutató a BJ5 részletezı laphoz A hasznosítás-mentességi feltétel teljesítéséhez alkalmazott hulladékkezelık felsorolása A KT10BEJ BJ5 lap a hasznosítási tevékenységhez kötött mentességi engedéllyel rendelkezı kötelezettek mentességhez kötıdıen alkalmazott hulladékkezelık bejelentési kötelezettségének teljesítésére szolgál. A KT10BEJ BJ5 adatlap a tárgyéven belül alkalmas a bejelentett adatok kiegészítésére és módosítására is. Hulladékkezelıre vonatkozó információk:

11 Név: kitöltése kötelezı. GLN szám: kitöltése kötelezı. A külföldi hulladék hasznosítók esetében is szükség van a GLN szám meglétére. VPID szám: kitöltése kötelezı. KÜJ szám: kitöltése kötelezı. b) oszlop: Hulladékkezelı engedélyszám: A feltüntetett hulladékkezelési tevékenységet engedélyezı, környezetvédelmi hatóság által kiadott jogerıs határozat,engedély nyilvántartási száma. A kiadott hulladékkezelési engedélyek számai a internet oldalon ellenırizhetıek. c) oszlop: KTJ szám: A hulladékkezelı telephelyre vonatkozó mentesség oldali adatszolgáltatás azonosítása környezetvédelmi azonosítóval történik,amely a környezetvédelmi terület jel (KTJ szám). A KTJ szám ebben az esetben a belföldi hulladékkezelıi tevékenység helyszínét (azaz telephelyi helyszínt) azonosítja, amellyel az érvényes hulladékkezelıi engedéllyel rendelkezı hulladékkezelı minden esetben kell, hogy rendelkezzen. d) oszlop: Tevékenység típus: Visszavétel, Begyőjtés, Készletezés (kivéve a képzıdés helyén történı átmeneti tárolás és győjtés), Elıkezelés, Hasznosítás, Ártalmatlanítás. e) oszlop: HKT 1-7 pozíció: A kód összevontan tartalmazza a tevékenység bejelentéséhez szükséges adatokat az alábbiak szerint: - 1. számjegy: 9, azaz a belföldön keletkezı és belföldön, illetve külföldön kezelt hulladék összevonása számjegy: összevontan kell a bejelentést kezelni: 010, 100, 200, 300, 400, 500, 900. A tevékenység típusát megadva egyszerősített formában a fenti kódokkal számjegy: a KT kód 1-3. számjegye. f) oszlop: EWC kód: a KT10-BJ5 lapon egyszerősítve az EWC kód 2 elsı pozíciójának megfelelıen összevontan kell megadni. g) oszlop: Tárgyévi hulladékkezelési kapacitásból elızetesen lekötött mennyiség (kg): tájékoztató jellegő, becsült adat, mely kötelezıen kitöltendı a bejelentett hulladékkezelıvel kapcsolatosan. A mennyiség változása esetén módosítani szükséges. Adatok módosításának menete: a már bejelentett hulladékkezelıvel kapcsolatos adatokat változás esetén módosítani kell. A módosítandó adatokat a megadott hulladékkezelıre vonatkozó engedélyszám feltüntetése mellett az adott KTJ, HKT és EWC kódoknak megfelelıen az új mennyiséggel és a KT10BEJ BJ5 lap fejlécében található közremőködés kezdete vége mezı alkalmazásával kell megadni. Az idıpontokat tartalmazó rovatok év, hónap, nap kitöltéssel kell megadni (Pl.: ).

12 Kitöltési útmutató a KT10BEJ BJ7 részletezı laphoz Bejelentılap a kismennyiségő csomagolás átvállalásáról A KT10BEJ BJ7 lap a kismennyiségő csomagolás átvállalásának bejelentésére szolgál, azon kis kötelezettek számára, akik hasznosítást koordináló szervezettel szerzıdést kötöttek és helyettük a hasznosítást koordináló szervezet fogja teljesíteni a kötelezettségeket (bevallás, befizetés). A Kötelezett neve/vpid száma/gln száma és KÜJ száma rovatok automatikusan átemelésre kerülnek a Fılapon megadott adatokból. A következı rovatokban a hasznosítást koordináló szervezetre vonatkozó adatokat szükséges /név, GLN szám, VPID szám/, valamint a megkötött szerzıdés számát megadni a bejelentéshez.

Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz

Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz Általános tudnivalók Figyelem! A KT09 Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem nyomtatványcsomag

Részletesebben

Kitöltési útmutató A KT09 környezetvédelmi termékdíj havi és negyedéves bevallás formanyomtatvány csomaghoz (KT09-BEV)

Kitöltési útmutató A KT09 környezetvédelmi termékdíj havi és negyedéves bevallás formanyomtatvány csomaghoz (KT09-BEV) Kitöltési útmutató A KT09 környezetvédelmi termékdíj havi és negyedéves bevallás formanyomtatvány csomaghoz (KT09-BEV) Általános tudnivalók Figyelem! A KT09-havi és negyedéves bevallás nyomtatványcsomag

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10UHA adóbevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10UHA adóbevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10UHA adóbevalláshoz Jogszabályi háttér a környezetvédelmi termékdíjról szóló 1995. évi. LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) a környezetvédelmi

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ (2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, 343/2011. Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról) Az egyes termékek

Részletesebben

10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet

10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet Page 1 of 24 A jogszabály mai napon hatályos állapota 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2009.01.01-től 2009.12.31-ig 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának

Részletesebben

www.termekdijinfo.hu 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

www.termekdijinfo.hu 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. (1) bekezdés

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet.

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet. 1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról I. Fejezet A törvény célja 1. A törvény célja, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kedves Ügyfelünk!

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kedves Ügyfelünk! KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2012.07.09. a munkáltató vagy a kifizetı által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló 12T1041-es jelő bejelentı és változás-bejelentı adatlaphoz Kedves Ügyfelünk! A

Részletesebben

46076 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 189. szám

46076 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 189. szám 46076 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 189. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 21/2009. (XII. 22.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ (2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, 343/2011. Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról) Az egyes termékek

Részletesebben

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról* Az Országgyûlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelõzéséhez, illetve

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról* Az Országgyûlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelõzéséhez, illetve 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról* Az Országgyûlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelõzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erõforrásokkal való takarékos gazdálkodásra

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ (2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, 343/2011. Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról) Az egyes termékek

Részletesebben

T E R V E Z E T. Kitöltési útmutató a 1308 számú havi bevalláshoz

T E R V E Z E T. Kitöltési útmutató a 1308 számú havi bevalláshoz T E R V E Z E T Kitöltési útmutató a 1308 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.), a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

www.termekdijszakerto.hu

www.termekdijszakerto.hu 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 1 Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra

Részletesebben

www.termekdijinfo.hu

www.termekdijinfo.hu 2011. évi LXXXV. törvény 1 a környezetvédelmi termékdíjról (Ktdt.) Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos

Részletesebben

Érvényes: 2009. január 16-tól.

Érvényes: 2009. január 16-tól. Kitöltési útmutató Havi bevallás a fizetendı, illetve visszaigényelhetı energiaadóról, valamint az önellenırzéssel történı helyesbítésrıl címő J03/1 elektronikus nyomtatvány KITÖLTİ PROGRAM használatához

Részletesebben

ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma 2 0

ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma 2 0 H IV A T A L (A) Nemzeti Adóés Vámhivatal 1365A Átvevő kódja ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Postára adás dátuma 2 0 Beérkezés

Részletesebben

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 1

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 1 OptiJus Opten Kft. I. 2011. évi LXXXV. törvény 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 1 A 2013.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. A törvény

Részletesebben

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról1

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról1 E (1) 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról1 Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos

Részletesebben

TERMÉKDÍJ SZABÁLYOK 2012. JANUÁR 1-TŐL

TERMÉKDÍJ SZABÁLYOK 2012. JANUÁR 1-TŐL TERMÉKDÍJ SZABÁLYOK 2012. JANUÁR 1-TŐL A környezetvédelmi termékdíj szabályozásában jelentős módosulások történtek a 2011. júliusában kihirdetett 2011. évi LXXXV. (Ktdt.) számú törvény által. Mivel bizonyos

Részletesebben

2011. évi LXXXV. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról 1

2011. évi LXXXV. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról 1 2011. évi LXXXV. törvény 1 Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra irányuló tevékenységek

Részletesebben

Jogi, Termékdíj és Felügyeleti Főosztály

Jogi, Termékdíj és Felügyeleti Főosztály ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Jogi, Termékdíj és Felügyeleti Főosztály Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra, valamint tüntessék fel a K.ÜJ azonosítót!

Részletesebben

www.termekdijinfo.hu 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról

www.termekdijinfo.hu 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra

Részletesebben

2011. évi LXXXV. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény hatálya

2011. évi LXXXV. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény hatálya 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra

Részletesebben

www.termekdijinfo.hu 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról

www.termekdijinfo.hu 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra

Részletesebben