Jogi, Termékdíj és Felügyeleti Főosztály

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jogi, Termékdíj és Felügyeleti Főosztály"

Átírás

1 ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Jogi, Termékdíj és Felügyeleti Főosztály Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra, valamint tüntessék fel a K.ÜJ azonosítót! Ügyiratszám: Ügyintéző: 14/ /2010 Varga Béla Tárgy: ÖKO-HUNGÁRIA NONPROFIT Kft, mentességi ügye. J o g e r ő r e emelkedett: 2010 NOV 10. HATÁROZAT aláirás_ Az ÖKO-HUNGÁRIA HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFTT Korlátolt Felelősségű Társaság (8000 Székesfehérvár, Körösi út 228.) kérelmének helyt adok, és mint hasznosítást koordináló szervezet részére, mindazon környezetvédelmi termékdíj (Cskt.) köteles csomagolásra vonatkozóan, amelyekre a termékdíj-fizetési kötelezettséget az ÖKO-HUNGÁRIA HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság, mint hasznosítást koordináló szervezet, a vonatkozó jogszabályban meghatározott feltételek szerint, szerződésben átvállalta, január 1. napjától december 31. napjáig terjedő időszakra környezetvédelmi termékdíj-mentességre való jogosultságot állapítok meg, a következők szerint: 1) Kötelezett azonosító adatai: Név: ÖKO-HUNGÁRIA HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság; Rövidített név: ÖKO-HUNGÁRIA NONPROFIT Kft.; Székhely: 8000 Székesfehérvár, Körösi út 228.; Cégjegyzékszám: Cg ; Adószám: ; VPIDszám: HU ; GLN szám: ; KÜJ szám: ; Kötelezettség teljesítésének módja: Koordináló szervezetként, a jogszabályok és az üzletszabályzat szerint Budapest, Mészáros u. 58/a, Telefon: Fax: Levélcím: 1539Bp. Pf

2 2) A termékdíj-köteles termékek környezetvédelmi termékdíj kódjai, amelyek körében a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerinti tevékenységét végezheti, illetve amelyekre a mentességre való jogosultság vonatkozik: Csomagolás: A forgalmazás helyén, a forgalmazott termékhez adott és vámtarifaszámú, a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól KT szóló külön jogszabály szerinti műanyag zsák és zacskó (ideértve a kúp alakút is), kivéve a műanyag (bevásárlóreklám) táska Műanyag KT Papír, karton és természetes alapú textil KT Alumínium KT Fém (kivéve alumínium) KT Fa KT Üveg KT Társított KT Egyéb KT ) A mentességre való jogosultság igénybevételéhez a koordináló szervezetnek teljesítenie kell a vonatkozó, hatályos jogszabályban a koordináló szervezet részére a tárgyévre meghatározott kötelező hasznosítási arányokat, illetve ezen túl a évre vállalt hf=59 %-os a évre vállalt hf=62 %-os hasznosítási arányt; 4) A hasznosítás mértéke összesítve és anyagfajtánként el kell érje a következő arányokat: Anyagfajta Minimális hasznosítási arány (hm) Anyagában történő hasznosítási arány (ha) Minimális hasznosítási arányok (csomagolás anyagonként) Papír Fa Üveg Műanyag Társított Fém (beleértve az önállóan elszámolható alumíniumot is) Alumínium 5) % 47% % 16% 45% 22% 22% 52% 35% 17% 23% 23% 55% 40% A veszélyes csomagolási hulladékokra az anyagában történő hasznosítási kötelezettség teljesítése nem vonatkozik, csak a hasznosítási kötelezettség;

3 6) A Ktkr. 6. (5) bekezdése értelmében a hasznosítási kötelezettségének külföldön való teljesítését a hulladékhasznosítóval kötött szerződés, a hulladékhasznosításra kiszállított anyag ellenértékéről szóló számla, a kiszállított anyag ellenértékéről szóló számla pénzügyi teljesítését igazoló bizonylat, továbbá a hasznosító által kibocsátott hasznosítói igazolás másolatával igazolja. 7) A koordináló szervezetnek a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 11. -ában meghatározott feladatait a teljes hulladékkezelési folyamat (a hulladéktermelőktől történő begyűjtésétől a késztermék/energia előállításáig) tekintetében el kell látnia. 8) A tevékenysége során, csak azon kezelt hulladék mennyiséget számolhatja el, amely tekintetében a hulladékkezelési jogszabályokban, engedélyekben szereplő előírások maradéktalanul betartásra kerültek. 9) A koordináló szervezet a nyilvántartásba vételt követően köteles az 1) pontban felsorolt adatokkal kapcsolatos, valamint a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló, többször módosított 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Cskr.) 9. (5) bekezdése és a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló, többször módosított 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ktkr.) 24. (6) bekezdése értelmében minden változást az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnél (a továbbiakban: Főfelügyelőség) a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül írásban -- a változás tényét igazoló dokumentum csatolásával - bejelenteni. 10) A koordináló szervezet a lakossági szelektív hulladékgyűjtésből történő hasznosítást köteles a Ktkr. 7/A. -ában meghatározott feltételek szerint igazolni. 11) Köteles a jogszabályokban és az engedélyekben a hasznosítást koordináló szervezetek számára meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget tenni. 12) A mentességi időszakban, minden negyedévet követő hónap 30. napjáig papír és elektronikus formátumú, táblázatos adatszolgáltatást kell benyújtani a negyedéves teljesítésről a Főfelügyelőségre, a formanyomtatványban meghatározott adattartalommal. Az elszámoláshoz szükséges formanyomtatvány megtalálható a Főfelügyelőség honlapján. 13) A teljesített hasznosítási arány éves igazolására, a teljes mentességi időszakról szóló összesített beszámolót kell benyújtani a Főfelügyelőségre a mentességi időszak utolsó napjától számított 30 napon belül, a formanyomtatványban meghatározott adattartalommal. Az elszámoláshoz szükséges formanyomtatvány megtalálható a Főfelügyelőség honlapján. Továbbá csatolni kell a szerződött hulladékkezelők által a koordináló szervezet részére kiállított, a beszámolóban feltüntetett mennyiségekről szóló, teljesítési igazolásokat és hasznosítást igazoló bizonylatokat. A Főfelügyelőség a mentesség eléréséhez meghatározott minimális hasznosítási aránytól való elmaradás esetén a mentességi jogosultságra vonatkozó engedélyt visszavonja. A határozatom ellen, annak kézhezvételtől számított 10 munkanapon belül, a Vidékfejlesztési Minisztériumnak címzett, de az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi

4 Főfelügyelőséghez benyújtott Ft (Hetvenkétezer forint) jogorvoslati eljárási díj megfizetése mellett - fellebbezésre van lehetőség. INDOKOLÁS Az ÖKO-HUNGÁRIA HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kérelmező) szeptember 16. napján beérkezett levelében kérelemmel fordult a Főfelügyelőséghez, hogy a Ktkr. 3. (1) bekezdése alapján, csomagolásra, mint termékdíj-kő teles termékekre vonatkozóan termékdíj-mentességi jogosultság megadását engedélyezze. A Főfelügyelőség a termékdíj fizetés alóli mentességi ügyében indult eljárást a nyilvántartásba vételre irányuló eljárás jogerős befejezéséig október 25. felfüggesztte. A Kérelmező törvényes határidőn belül benyújtott kérelme tartalmazza: - a koordináló szervezet, székhelyét, GLN számát, VPID számát, adószámát, a kapcsolattartó személy nevét, elérhetőségét; három hónapnál nem régebbi cégkivonatát a vállalt hasznosítási arány mértékéről szóló nyilatkozatot; a kezelést ténylegesen végző szervezettel/szervezetekkel kötött szerződések másolatát; a szerződött hulladékbegyüjtők, valamint hulladékkezelők felsorolását; a termékből történő hulladékkeletkezés, valamint a keletkező hulladék kezelési módjának bemutatását; a hulladékbegyűjtést, hulladékkezelést ténylegesen végző szerződéses partnerek tárgyidőszakban rendelkezésre álló hulladékkezelési kapacitásának bemutatását; nyilatkozatot a szolgáltatásmegrendelés keretében hasznosított hulladékmennyiségről; a benyújtást megelőző négy negyedév anyagmérlegét; a kért mentességi időszakra tervezett anyagmérleg adatokat. A Kérelmező a mentességi időszakra, a rendelkező részben vonatkozásában, vállalta a mentességhez szükséges arányok teljesítését. felsorolt termékek A felsoroltak alapján megállapítottam, hogy a Kérelmező kérelme megfelelt a Ktkr. 2. számú mellékletében, a koordináló szervezet részére a kérelem benyújtásához előírt formai és tartalmi követelményeknek. Megállapítottam, hogy a Kérelmező a 14/ /2008 számú határozattal 308/2008 sorszámon január 1. napjától december 31. napjáig terjedő időszakra nyilvántartásba vételre került, mint csomagolóanyag visszavételi és hasznosítási kötelezettség teljesítését koordináló szervezet, amely 14/ /2009 ügyiratszámon módosításra került, majd 14/ /2010 iktatószámon a Főfelügyelőség meghosszabbította január 1. napjától december 31. napjáig terjedő időszakra. A Főfelügyelőség a 14/ /2008. számú határozatában a Kérelmező részére termékdíjmentességre való jogosultságot engedélyezett a január 1. napjától december 31. napjáig terjedő időszakra a KT 419, 439, 441, 448, 459, 469, 479, 489, 499 termékdíj kódú csomagolásokra, valamint a kereskedelmi csomagolásokra, amely a Kérelmező kérelmére a 14/ /2009 számú határozatában módosításra került.

5 A Főfelügyelőség a 14/ /2010 számú határozatával a Kérelmező részére a termékdíjmentességre való jogosultság határozatot jogszabályi változások miatt hivatalból módosította. A Főfelügyelőség a 14/ /2010 számú határozatával a Kérelmező részére termékdíjmentességet engedélyezett a január 1. napjától december 31. napjáig terjedő időszakra a KT 418 termékdíj kódú, a forgalmazás helyén, a forgalmazott termékhez adott és vámtarifaszámú, a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló külön jogszabály szerinti műanyag zsák és zacskó (ideértve a kúp alakút is), kivéve a műanyag (bevásárló-reklám) táska csomagolásokra. A benyújtott kérelem alapján megállapítottam, hogy a Kérelmező a kért mentességi időszakra vonatkozóan képes a vállalt, valamint a mentességhez szükséges és elégséges hasznosítási arányok jogszabályi előírásoknak megfelelő teljesítésére és igazolására, ezért a rendelkező rész szerint döntöttem. A mentességi jogosultság a mentességi feltételek tárgyévi teljesítésével válik igazolttá. A Ktkr. 24. (4) bekezdése értelmében a hasznosítást koordináló szervezet köteles a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló, többször módosított 10/1995.(IX.28.) KTM rendeletben meghatározott beszámolási kötelezettségnek eleget tenni. Ezen kötelezettségének összesítve tehet eleget, azonban a hasznosítást koordináló szervezeten keresztül mentességben részesülő kötelezettek felsorolását név, székhely, adószám és GLN szám, VPID szám megadásával köteles nyilvántartani. A környezetvédelmi hatóság felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a Ktkr. 5. (1) bekezdése szerint a mentességet - a kötelezett érdekkörén kívül álló elháríthatatlan ok kivételével - vissza kell vonni a mentességre vonatkozó jogszabályok, illetve a mentességi engedélyben foglaltak lényeges megsértése vagy a külön jogszabályban meghatározott bevallási kötelezettség ismételt felhívás ellenére történő elmulasztása esetén. A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdijáról szóló, többször módosított évi LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2/A. (3) bekezdése szerint szerződés alapján a termékdíj fizetési kötelezettséget a kötelezettől a mentességgel rendelkező hasznosítást koordináló szervezet átvállalhatja. A Ktkr. 4. a)-b) pontjai alapján, mentességet nem lehet igénybe venni, ha a hulladékhasznosítás módja nem felel meg a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvényben meghatározottnak, valamint azon hulladékmennyiség után, amelyre vonatkozóan a Kt-ban meghatározott hulladékhasznosítási szolgáltatás megrendelés teljesítése történt. A Kt a értelmében hasznosítás a hulladéknak vagy valamely összetevőjének termelésben vagy szolgáltatásban - a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (Hgt.) 18. (1) és (2) bekezdéseiben felsorolt eljárások valamelyikének alkalmazásával történő felhasználása. A Kt. 5/A. (4) bekezdése alapján, hasznosítást koordináló szervezet esetén a mentesség legfeljebb két naptári évre szerezhető és külön jogszabályban meghatározott eljárásban legfeljebb tíz éven keresztül, alkalmanként kétéves időtartamokra meghosszabbítható.

6 Az ügyintézési határidő november 15. napján telik le. Megállapítottam, hogy az ügyintézési határidő megtartásra került, ezért az igazgatási szolgáltatási díj visszafizetéséről nem kellett rendelkezni. Határozatomat a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló, többször módosított évi LVI. törvény 5/A. (3)-(4) bekezdése, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló, többször módosított 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete, valamint a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló, többször módosított 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet 7. számú melléklete alapján hoztam meg. A határozat elleni jogorvoslat lehetőségét a Két. 98. (1) bekezdése biztosítja. A jogorvoslati eljárás díját a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló, módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. (4) bekezdése állapította meg. Budapest, november 8. Dr. Csepregi István főigazgató megbízásából A kiadmány hiteléül C< t -( " L Irodavezető dr. Hecsei Pál s.k. főigazgató-helyettes Kapják: 1) ÖKO-HUNGÁRIA NONPROFIT Kft., 8000 Székesfehérvár, Körösi út 228. (térti vevénnyel); Jogerő után: 2) VPOP Vámigazgatóság, 1450 Budapest, Pf. 109; 3) Vidékfejlesztési Minisztérium, Hulladékgazdálkodási Főosztály, Gazdasági Szabályozási Eszközök Osztálya; 4) Főfelügyelőség, Hatósági Nyilvántartás; 5) OKTV Főfelügyelőség, Irattár.

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

A 2008. évtől a tárgyévet megelőző év mennyiségének megfelelő hulladékmennyiséget kell a tárgyévben begyűjteni és hasznosítani.

A 2008. évtől a tárgyévet megelőző év mennyiségének megfelelő hulladékmennyiséget kell a tárgyévben begyűjteni és hasznosítani. Formanyomtatvány termékdíj alóli mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére elektromos és elektronikai berendezés, hűtőközeg, gumiabroncs, akkumulátor esetén A csomagolás termékdíjára, valamint a bevásárló-reklámtáska

Részletesebben

A CSOMAGOLÁSI TEMÉKDÍJ HAZAI BEVEZETÉSÉNEK ELEMZÉSE

A CSOMAGOLÁSI TEMÉKDÍJ HAZAI BEVEZETÉSÉNEK ELEMZÉSE Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Építési és Környezetmérnöki Intézet Környezetmérnöki Tanszék SZAKDOLGOZAT A CSOMAGOLÁSI TEMÉKDÍJ HAZAI BEVEZETÉSÉNEK ELEMZÉSE Készítette: Máthé Domokos környezetmérnök

Részletesebben

46076 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 189. szám

46076 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 189. szám 46076 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 189. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 21/2009. (XII. 22.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet. a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet. a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 14. a (6) bekezdésének

Részletesebben

181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet az az hulladékainak visszavételéről A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. (1) bekezdés b), e) és g) pontjában, valamint a környezet védelmének

Részletesebben

Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz

Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz Általános tudnivalók Figyelem! A KT09 Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem nyomtatványcsomag

Részletesebben

Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz., BTG Nonprofit Kft. nem veszélyes Előadó: Gál István

Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz., BTG Nonprofit Kft. nem veszélyes Előadó: Gál István KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐ SÉG Ill!lm K O V K T F Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz.,

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Határozat

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Határozat Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

www.termekdijinfo.hu A környezetvédelmi termékdíj törvény változásai

www.termekdijinfo.hu A környezetvédelmi termékdíj törvény változásai A környezetvédelmi termékdíj törvény változásai Tájékoztatom a tisztelt Olvasót, hogy az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény módosította a

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez a 2013. évben nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A Mezőgazdasági

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 18383/2013. Iktatószámunk: 88850/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa H A T Á R

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 4., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CXXV. törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 63448 2013. évi

Részletesebben

TERMÉKDÍJ SZABÁLYOK 2012. JANUÁR 1-TŐL

TERMÉKDÍJ SZABÁLYOK 2012. JANUÁR 1-TŐL TERMÉKDÍJ SZABÁLYOK 2012. JANUÁR 1-TŐL A környezetvédelmi termékdíj szabályozásában jelentős módosulások történtek a 2011. júliusában kihirdetett 2011. évi LXXXV. (Ktdt.) számú törvény által. Mivel bizonyos

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

;.. ~" f'.,;, ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ~~~~!~~;' FŐFELÜGYELŐSÉG 1." \~ Tárgy: HATÁROZAT

;.. ~ f'.,;, ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ~~~~!~~;' FŐFELÜGYELŐSÉG 1. \~ Tárgy: HATÁROZAT ;.. ~" f'.,;, ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ~~~~!~~;' FŐFELÜGYELŐSÉG 1." \~ -,, Iktatószám: Ügyintéző: 14/1 742-16/20 14. Varga András Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély HATÁROZAT Az

Részletesebben

Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése

Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése HATÁROZAT Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft-t

Részletesebben

10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet

10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá

Részletesebben

..~.:::2... úgyintéző

..~.:::2... úgyintéző 2013 FEBR 1 B...~.:::2... úgyintéző Szám: 92.113-1-6/2013. Tárgy: Izsák-Kom Kft., Kecskemét, Ea.: Dr. Kiss Renáta hulladékkezelési engedély Balatonyi Zsolt HATÁROZAT Az Izsák-Kom Kft. (6070 Izsák, Vadas

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ (2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, 343/2011. Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról) Az egyes termékek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Értelmező rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek valamint a hatálya alá tartozó megállapodások és szerződések értelmezése során az alábbi fogalmak a következő

Részletesebben

VBK/3953-18/2011. Practical Kft. 8200 Veszprém Házgyári út 26.

VBK/3953-18/2011. Practical Kft. 8200 Veszprém Házgyári út 26. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3953-18/2011. ügyintéző: Horváth Attila :+36 88 576 637 : +36 88 576 644 E-mail: attila_horvath@mbfh.hu jogerős: 2012.07.04. Tárgy:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAKDUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 2832. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524000, Ügyfélszolgálat: 96/524001 Fax: 96/524024 web: http://edktvf.zoldhatosag.hu

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. sz.: KTVF: 2185-2/2012. Tárgy: INEST Nonprofit Kft. (1108 Budapest, Kozma

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

A Kormány 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekrõl

A Kormány 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekrõl A Kormány 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekrõl A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés

Részletesebben

Ifj. Tóth Miklós egyéni vállalkozó Jogerős: 2011.08.10. HATÁROZAT

Ifj. Tóth Miklós egyéni vállalkozó Jogerős: 2011.08.10. HATÁROZAT Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.sz.: 1414/6/2011. Ü.i.: Tóth József ( :46/503-756; 20/7725-991)

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet. az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételérıl. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet. az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételérıl. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések Page 1 of 6 A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2011.I.1. ) 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételérıl

Részletesebben