Hulladékhasznosítási kötelezettség átvállalásáról szóló szerződés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hulladékhasznosítási kötelezettség átvállalásáról szóló szerződés"

Átírás

1 Öko-Hungária Nonprofit Kft Cím.: 8000, Székesfehérvár, Kőrösi út 228. Tel.: Fax.: : Hulladékhasznosítási kötelezettség átvállalásáról szóló szerződés amely létrejött az Öko-Hungária Nonprofit Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Kőrösi út 228., cjsz: , adószám: , GLN szám: , VPID szám: HU , bankszámlaszám: ), mint csomagolási hulladék hasznosítását koordináló szervezet (a továbbiakban: Koordináló szervezet), illetve a(z)., (székhely: cégjegyzékszám:. GLN szám:.. VPID szám:. adószám:.. bankszámlaszám: ), mint a csomagolás környezetvédelmi termékdíjának (a továbbiakban: termékdíj) fizetésére kötelezett (a továbbiakban: Kötelezett) között az alábbi feltételek alapján: 1. A Megállapodás tárgya Jelen megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) tartalmazza a kötelezettnek a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 8. (1) bekezdésében, a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002 (V.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Cskr.) 6. -ában, valamint a környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003 (IV. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 7. -ában meghatározott kötelezettségek részben vagy egészben a Koordináló szervezet általi átvállalásának általános szerződési feltételeit. 2. Általános rendelkezések 2.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Koordináló szervezet a Kötelezettől átvállalja a Hgt. 8. (1) bekezdésében és a Cskr.-ben meghatározott hulladék-begyűjtési és hulladék-hasznosítási kötelezettséget és az ezzel összefüggő, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: Főfelügyelőség) részére történő adatszolgáltatási kötelezettséget. Az átvállalás ellentételezéseként a Kötelezett a Koordináló szervezet részére hasznosítási díjat fizet

2 A Koordináló szervezet a Korm.rendelet 1. sz. melléklete szerinti felső hasznosítási kötelezettséget, valamint a a Korm. Rendelet 7/A. és 7/B. -ában és mindenkor illetékes szakhatóság, jelenleg az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség által mentesség feltételeként meghatározott hasznosítási arányokat vállalva, 100%-os termékdíj mentességet biztosít a Kötelezett és a Koordináló szervezet között létrejött termékdíj-átvállalási szerződés Mellékletének I. pontjában meghatározott csomagolásokra, valamint 80%-os termékdíj mentességet biztosít az ugyanezen szerződés Mellékletének II. pontjában meghatározott csomagolásra. A koordináló szervezet vállalja továbbá a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény (a továbbiakban Kt.) szerinti kereskedelmi csomagolásokra vonatkozóan is a jelen bekezdésben meghatározottak teljesítését. A kereskedelmi csomagolásokra a Kt. nem ad lehetőséget termékdíjfizetés alóli mentesség megszerzésére, így a kereskedelmi csomagolások utáni termékdíj-fizetési kötelezettséget a Koordináló szervezet 2010-től nem vállalja át, csak a hasznosítási kötelezettséget. A hasznosítás teljesítésének negyedéves igazolása alapján a Kötelezett jogosult levonni a kereskedelmi csomagolás díjtételének a Kt. 3. sz. melléklete szerinti mértékét, míg a fennmaradó részének vagy teljes hányadának levonását a Kötelezett számára jogszabályban előírt hulladékkezelés teljesítésének függvényében biztosítja A Megállapodás határozatlan időre jön létre. A Kötelezett az 5.3. és 5.4. pontokban meghatározott eseteken kívül jogosult a Megállapodást indokolás nélkül 6 hónapos felmondási határidővel, minden naptári év december 31. napjára, írásos formában felmondani (rendes felmondás) A Koordináló szervezet a Megállapodást azonnali hatállyal felmondhatja az alábbi esetekben: a) a Kötelezett szándékos vagy súlyos gondatlanságból fakadó helytelen adatot szolgáltatat, illetve az adatszolgáltatási kötelezettséget részleges vagy teljes mértékben elmulasztja; b) a Kötelezett a jelentéstételi és tájékoztatási kötelezettsége tekintetében 8 napot meghaladóan késedelembe esik; c) a Kötelezett fizetésképtelenségét bíróság jogerősen megállapítja, illetve a Kötelezett a hasznosítási díj tekintetében 15 napot meghaladó fizetési késedelembe esik; d) a Kötelezett az előzetesen bejelentett ellenőrzés végrehajtását indokolatlanul megtagadja vagy szándékos akadályozza; e) a Kötelezett ismételt fizetési és adatszolgáltatási késedelme esetén. A Koordináló szervezet azonnali hatályú felmondását megelőzően írásos felhívást intéz a Kötelezett felé, amelyben a Kötelezettet felhívja a felmondási ok megszüntetésére A Megállapodást bármely szerződő fél a felmondás másik fél részére történő megküldését követő hónap utolsó napjára felmondhatja (rendkívüli felmondás), ha a Koordináló szervezet és a Kötelezett között megkötött, a termékdíj-fizetési kötelezettség átvállalásáról szóló megállapodást (a továbbiakban: Termékdíjátvállalási szerződés) az illetékes hatóság elutasítja

3 2.5. A Koordináló szervezet a Megállapodásban átvállalt kötelezettségek teljesítése érdekében szerződéseket köt a hulladékkezelőkkel, -begyűjtőkkel, -exportőrökkel, illetve -hasznosítókkal, és az általuk nyújtott szolgáltatást igénybe véve teljesíti a csomagolási hulladékok a vonatkozó jogszabályok alapján adott évre előírt arányú hasznosítását A vonatkozó jogszabályokban meghatározott begyűjtési és hasznosítási arány teljesítése érdekében a Koordináló szervezet hulladékkezelési szolgáltatási díjat fizethet a hulladékbegyűjtők, illetve a hulladékhasznosítók részére. A hulladékkezelési szolgáltatási díj mértékét a Koordináló szervezet és a hulladékbegyűjtő, illetve a Koordináló szervezet és a hulladékhasznosító közötti külön szerződés határozza meg A Kötelezettek által befizetett hasznosítási díjból a Koordináló szervezet fedezi: - a hulladékkezelői szolgáltatási díjakat (begyűjtői és hasznosítói szolgáltatási díj), - a működésével kapcsolatos költségeket, - az oktatási, illetve ismeretterjesztő célú költségeit, - egyéb, vonatkozó jogszabályokban meghatározott költségeit (pl. lakossági szelektív gyűjtéssel kapcsolatos tájékoztató tevékenység) - a működési tartalékalap képzését. 3. Adatszolgáltatási kötelezettség 3.1. A Koordináló szervezet vállalja a Kötelezett Hgt., a Cskr. és a Korm. rendelet szerinti visszavételi, újrahasználati, begyűjtési és hasznosítási kötelezettségéhez kapcsolódó, jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését és biztosítja a kötelezettek, illetve a csomagolási hulladék begyűjtésének és hasznosításának nyilvántartását, amely alapján megállapítható a Hgt.-ben és a Korm. rendeletben, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott hasznosítási arány teljesítése A Kötelezett köteles a Megállapodás megkötését megelőzően, első alkalommal legkésőbb a Megállapodás aláírásával egyidejűleg, későbbiekben minden év november 30-ig a Koordináló szervezet részére átadni a következő év csomagolási kibocsátására vonatkozó előrejelzését. Amennyiben a kötelezett november 30-ig nem adja át az előrejelzését a Koordináló szervezet részére, úgy a tárgyévet megelőző évre vonatkozó tényadatokat veszi alapul. (1/A. 1/B. és 1/C. számú mellékletek). A tárgyévben a Kötelezett tudomására jutott tervadatokban bekövetkező változást azonnal köteles jelezni, melyet a tárgyévben legkésőbb augusztus 31-ig tehet meg. Tárgyév augusztus 31-ét követően az éves előrejelzés alapján számított negyedéves tervezett mennyiségekhez képest - 10%-nál nagyobb jelentett negyedéves mennyiséget a Koordináló szervezet nem köteles elfogadni, - a 10%-nál kevesebb jelentett negyedéves mennyiség esetén a megadott tervadatokban meghatározott mennyiségek után a hazsnosítási díjat a Kötelezett a Koordináló szervezetnek köteles megfizetni

4 Az éves csomagolási kibocsátási előrejelzés a Kötelezett belföldön első belföldi forgalomba hozóként forgalomba hozott, illetve saját célra felhasznált, a Kötelezett készletre vételen alapuló, a vámhatóság felé jogszabályszerűen bejelentett és bevallott termékdíjfizetési kötelezettsége esetén a készletre vett termékek csomagolásainak (készletrevétel alapú jelentés esetén csomagolóeszközeinek) várható mennyiségét tartalmazza, amely a hulladékbegyűjtőkkel és hulladékhasznosítókkal kötendő szerződések megalapozásához, illetve a következő évi hasznosítási díj meghatározásához szükséges A Kötelezett köteles a Koordináló szervezetnek minden negyedévet követő hónap 10. napjáig a Koordináló szervezet online rendszerén keresztül megadni (valamint postai úton is eljuttatni) az adott negyedévben belföldön első belföldi forgalomba hozóként forgalomba hozott, illetve saját célra felhasznált, a Kötelezett készletrevételen alapuló termékdíjfizetési kötelezettsége esetén a készletre vett termékek csomagolásaira (készletrevétel alapú jelentés esetén csomagolóeszközeinek) vonatkozó jelentést (2/A., 2/B. és 2/C. sz. melléklet), amely a csomagolásokra vonatkozóan különösen az alábbiakat tartalmazza: - a csomagolási anyagfajták megnevezését, - a csomagolási anyagfajták összesített mennyiségét (kg), - az újrahasználható és kereskedelmi csomagolások külön táblázatban meghatározott adatait A Koordináló szervezet köteles minden tárgyévet követő február 20-ig éves összesítő jelentést (3/A., 3/B. és 3/C. sz. melléklet) küldeni a Kötelezettnek, amelyben minden, a Kötelezett által a tárgyévben jelentett, a belföldön első belföldi forgalomba hozóként forgalomba hozott, illetve felhasznált csomagolásra vonatkozó adatot szerepeltet. A Kötelezett a tárgyévet követő március 10-ig jogosult a Koordináló szervezet éves összesítő jelentésére megfelelő indokokkal és dokumentumokkal alátámasztott észrevételeket tenni. A Koordináló szervezet köteles megvizsgálni a Kötelezett észrevételeit, és a vizsgálat eredményei alapján elvégezni a szükséges módosításokat A Koordináló szervezet köteles a tárgyévet követő március hó 31-ig évzáró jelentést (4/A., 4/B. és 4/C. sz. melléklet) küldeni a Kötelezettnek, amelyben az éves összesítő jelentésben szereplő adatokat a Kötelezett esetleges észrevételeit is figyelembe véve megfelelően módosítja. A Kötelezett jogosult a Koordináló szervezet évzáró jelentésének kézhezvételét követő 8 naptári napon belül megfelelő indokokkal és dokumentumokkal alátámasztott észrevételeket tenni. A Koordináló szervezet a Kötelezett észrevételeinek kézhezvételét követő 8 naptári napon belül az észrevételeket megvizsgálja és annak eredményéről a Kötelezettet értesíti A Kötelezett köteles a tárgyévben belföldön első belföldi forgalomba hozóként forgalomba hozott, illetve saját célra felhasznált csomagolásaira vonatkozó éves jelentést (5/A., 5/B. és 5/C. sz. melléklet) a tárgyévet követő május hó 31-ig a Koordináló szervezetnak megküldeni

5 3.7. Valamennyi adatszolgáltatásra irányuló jelentést cégszerűen aláírva a Koordináló szervezet által a Megállapodás melléklete szerint, illetve a mindenkor előzetesen meghatározott és Kötelezettel közölt formában elektronikus úton (online adatszolgáltatás formájában) és írásbeli formában kell benyújtani A Kötelezett a lejelentett csomagolásmennyiség számítási módszerét megadja a Koordináló szervezetnek. A Kötelezett a tárgyi naptári évben nem módosíthatja a belföldön első belföldi forgalomba hozóként forgalomba hozott, illetve felhasznált csomagolásai mérésére alkalmazott számítási módszerét. A Kötelezett legkésőbb tárgyév október 31-ig köteles megadni az alkalmazott számítási módszertől eltérő számítási módszert a következő naptári évre. 4. A csomagolással és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási rendszer 4.1. A Kötelezett a Cskr ában előírtaknak megfelelően és a Cskr. 4. számú melléklete szerinti tartalommal köteles nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza különösen - a Kötelezett által belföldön első belföldi forgalomba hozóként forgalomba hozott, illetve saját célra felhasznált csomagolás mennyiségét, - újonnan beszerzett, forgalomba hozott, visszavett, leselejtezett és újrahasznált csomagolás mennyiségét, - a visszavett csomagolási hulladék jellegét, mennyiségét és hasznosítását A Koordináló szervezet a Cskr ában előírtaknak megfelelően és a Cskr. 4. számú melléklete szerinti tartalommal köteles nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza különösen - a Koordináló szervezettel szerződéses kapcsolatban álló gazdálkodó szervezetek, Kötelezettek felsorolását, - a Koordináló szervezettel szerződött Kötelezettek által belföldön első belföldi forgalomba hozóként forgalomba hozott, illetve saját célra felhasznált csomagolás mennyisége anyagkategóriák szerinti bontásban, továbbá az újrahasznált csomagolás mennyiségével kapcsolatos adatokat, - a Koordináló szervezet közreműködésével hasznosított, ezen belül az anyagában hasznosított csomagolási hulladék mennyiségét anyagkategóriák szerint A nyilvántartás alapján a Koordináló szervezet a Cskr ban előírtaknak megfelelően és a Cskr. 4. számú melléklete szerinti tartalommal a tárgyévet követő január 31. napjáig köteles adatot szolgáltatni a Főfelügyelőségnek. 5. A hasznosítási díj megállapítása 5.1. A Koordináló szervezet visszavételi, hasznosítási és az ezzel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettség Kötelezettől történő átvállalása fejében a - 5 -

6 csomagolások fajtája és tömege függvényében hasznosítási díjat állapít meg a Tanácsadó Testülete javaslatának figyelembevételével A Koordináló szervezet a tárgyévre vonatkozó hasznosítási díjakat legkésőbb a tárgyévet megelőző év november 15. napjáig közzéteszi (rendes hasznosítási díj változás) A Kötelezett jogosult a hasznosítási díj összegének közzétételét követő 5 naptári napon belül a hasznosítási díj rendes változására való hivatkozással a tárgyév előtti év december 31. napjára a Megállapodást felmondani, amely a tárgyév előtti év jelentéstételi kötelezettséget nem érinti. Változatlan díj vagy díjcsökkenés esetén a jelen pont szerint felmondásra a Kötelezett nem jogosult Amennyiben a Koordináló szervezet működési körülményeit lényegesen befolyásoló feltétel, illetve a gazdasági körülmények lényeges változása miatt a Koordináló szervezet éves költségvetésének módosítása válik szükségessé, a Koordináló szervezet jogosult Tanácsadó Testülete döntése alapján a tárgyévre megállapított hasznosítási díjat év közben, bármely negyedév kezdő napjától hatályosan 30 napos közzététel mellett megváltoztatni (rendkívüli hasznosítási díj változtatás). A rendkívüli hasznosítási díj változtatása esetén a Kötelezett felé történő tájékoztatását követő 30 naptári napon belül a Kötelezett a Koordináló szervezethoz címzett regisztrált küldeményben a Megállapodást a következő naptári negyedév végére felmondhatja A Koordináló szervezet a hasznosítási díj mértékének megállapításakor figyelembe veszi a csomagolásgyártók, hulladékhasznosítók, az önkormányzati szövetségek és a környezetvédelmi célokra alakult társadalmi szervezetek részvételével létrehozott Tanácsadó Testülete javaslatát. A Koordináló szervezet a megállapított hasznosítási díjat köteles a székhelyén, hirdetőtábláján kifüggesztéssel, valamint honlapján elektronikus közzététellel nyilvánosságra hozni. A Koordináló szervezet a Kötelezettek részére külön regisztrált küldeményként megküldi a tárgyévre vonatkozó hasznosítási díj aktuális mértékét. A hasznosítási díj mértékét, számításának módját, illetve a megállapításának időpontját a Koordináló szervezet köteles a Főfelügyelőségnek bejelenteni. 6. Ellenőrzési jogosultság 6.1. A Koordináló szervezet jogosult a jelentéseket felülvizsgálni és ezzel kapcsolatos ellenőrzéseket a Kötelezett előzetes értesítését követően, előzetesen egyeztetett időpontban lefolytatni. Mentesül a Koordináló szervezet az előzetes értesítés és időpontegyeztetés kötelezettsége alól, ha alapos okkal feltételezhető, hogy ezek az ellenőrzés célját meghiúsítanák. A Koordináló szervezet által megbízott és titoktartási nyilatkozatot tett személy vagy szakértő a Kötelezett által belföldön első belföldi forgalomba hozóként forgalomba hozott, illetve felhasznált csomagolásokkal kapcsolatos és a hasznosítási díj megállapítása érdekében lefolytatott ellenőrzés eredményességéhez szükséges iratot, - 6 -

7 egyéb, a csomagolási hulladék keletkezésével összefüggő könyvet, írásbeli és elektronikus dokumentumot, adatbázist megtekinthet, továbbá a Kötelezettől felvilágosítást kérhet. A Kötelezett köteles biztosítani az iratokba és adatbázisokba való betekintési lehetőséget a Koordináló szervezetnek, köteles továbbá a szükséges felvilágosítást megadni, valamint az ellenőrzésben közreműködni. Amennyiben az ellenőrzés megállapítja a Kötelezett nem megfelelő vagy nem valós adatszolgáltatását, az ellenőrzés költsége a Kötelezettet terheli A vizsgálat elvégzéséhez a Koordináló szervezet szakértő igénybevételére jogosult. A Koordináló szervezet munkatársai és az általa megbízott szakértők, könyvvizsgálók kötelesek minden olyan információt, amelyet tevékenységük, eljárásuk során tudomásukra jut, üzleti titokként megőrizni, illetve gondoskodni arról, hogy az illetéktelen harmadik személy tudomására ne juthasson. Mindezen személyek kötelesek titoktartási nyilatkozatot tenni, amelybe a Kötelezett a Koordináló szervezet székhelyén betekinthet. 7. Fizetési feltételek 7.1. A Koordináló szervezet a Kötelezett hasznosítási díj fizetési kötelezettségét az alábbi számítás alapján határozza meg: d= A x B 1-n ahol: d = tárgyidőszakban a Kötelezett által fizetendő összes hasznosítási díj, A = a Kötelezett által tárgyidőszakban belföldön első belföldi forgalomba hozóként forgalomba hozott, illetve felhasznált csomagolás mennyisége (kg-ban) csomagolóanyag-fajtánként, B = az egységnyi tömegre (1 kg) vonatkozó hasznosítás díja csomagolóanyagfajtánként (Ft-ban), n = anyagfajta. A vonatkozó jogszabályokban meghatározott speciális csomagolásokra (különös tekintettel a kereskedelmi csomagolások) vonatkozó részleges termékdíjlevonáson felüli részére biztosított további levonások biztosítását a koordináló szervezet külön meghatározott díj fejében teljesítheti. A Kötelezett által a tárgyidőszakban fizetendő hasznosítási díj összege a Kötelezett által tárgyidőszakban belföldön első belföldi forgalomba hozóként forgalomba hozott, illetve saját célra felhasznált csomagolás-fajtánkénti (kategóriánkénti) csomagolás kilogrammban meghatározott tömege és az adott csomagolóanyag-fajta (- kategória) egységnyi tömegére (1 kg) vonatkozó hasznosítási díj szorzatösszegének általános forgalmi adóval növelt összege A Koordináló szervezet a hasznosítási díjra vonatkozó számlát (a továbbiakban: Számla) a Kötelezett felé az alábbiak szerint állítja ki: - 7 -

8 a) Minden negyedév első hónapjában a Koordináló szervezet hasznosítási díjbekérőt állít ki a Kötelezett felé, amelynek összege a Kötelezett éves csomagolási kibocsátás előrejelzéséből megállapított éves hasznosítási díj 1/4-ed része alapján kerül megállapításra. b) A hasznosítási díjbekérő fizetési határideje a kézhezvételtől számított 8 munkanap. A hasznosítási díjbekérő alapján a Koordináló szervezet bankszámláján megjelent utalás napjára történik az előlegszámla kiállítása, amelynek teljesítése (ÁFA kötelezettsége) megegyezik a Koordináló szervezet bankszámláján történő jóváírás napjával. A teljesítés időpontja a pénzügyi teljesítés napja. c) Minden negyedévet követő hónapban a Koordináló szervezet a tárgynegyedévről végszámlát állít ki, amely a Kötelezett időszakos csomagolási jelentésében szereplő tárgynegyedévi adatok figyelembevételével kerül megállapításra. A végszámla a b) pont szerint kiállított számla (már megfizetett összege) és a Kötelezett időszakos csomagolási jelentésében szereplő tárgynegyedévi adatok figyelembevételével megállapított hasznosítási díj összegének különbözetéről szól. A teljesítés időpontja a felek közötti elszámolás napja, amely megegyezik a számlán feltüntetésre kerülő teljesítési időpontttal Az előleg és hasznosítási díj különbözetéről szóló számla teljesítési időpontja az elszámolás napja (azaz a tárgynegyedévet követő hónap 25-e). A Koordináló szervezet a számlát a kiállítást követő második munkanapon megküldi a Kötelezett részére Amennyiben az adott negyedévre megfizetett előleg nagyobb, mint az adott negyedévre vonatkozó hasznosítási díj összege, abban az esetben a Kötelezett ezen különbséget tartozatlan követelésként akként ismeri el, hogy: - írásban kéri a túlfizetés visszautalását vagy - a következő negyedévre fizetendő előlegbe beszámításra kerül oly módon, hogy a Kötelezett a soron következő előlegfizetéskor a különbséggel csökkentett előleget fizeti. Ebben az esetben az előleg az előlegbekérőn szereplő összegről került kiállításra és az előleg fizetésének napja a csökkentett összegű előleg megfizetésének napja lesz. Amennyiben a Kötelezett a visszautalást sem kéri és a következő időszakra vonatkozó előlegfizetésénél sem számítja be a különbséget, úgy ezen összeg a Kötelezett rendelkezéséig tartozatlanul a Kordináló szervezetnél nyilvántartott folyószámlán került jóváírásra. A Kötelezett a fennálló követelése után késedelmi kamat számítására nem jogosult A Kötelezett fizetési késedelme esetén köteles a mindenkor hatályos jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot fizetni, továbbá köteles megtéríteni a Koordináló szervezet követeléskezeléssel, -rendezéssel kapcsolatos költségeit (eljárási díjak, költségek, illetékek, perköltség stb.)

9 7.5. Amennyiben a Kötelezett fizetési kötelezettségét megszegi, az a Megállapodás szempontjából súlyos szerződésszegésnek minősül, és a Koordináló szervezet jogosult a 2.3. pontban meghatározott azonnali hatályú felmondási jogával élni Amennyiben a Koordináló szervezet a Megállapodást a Kötelezett fizetési vagy jelentéstételi kötelezettségének elmulasztása miatt azonnali hatályú felmondással szüntette meg, ugyanezen Kötelezettel Megállapodást későbbiekben a Koordináló szervezet csak a Kötelezett valamennyi bankszámlájára vonatkozó azonnali beszedési megbízás benyújtására való felhatalmazással köt Bankszámlák közti elszámolás esetén a Kötelezett hasznosításidíj-fizetési kötelezettsége abban az időpontban minősül teljesítettnek, amely időpontban a bankszámlát vezető pénzintézet jóváírja a Kötelezett tárgyidőszakra vonatkozó hasznosítási díjának megfelelő összeget a Koordináló szervezet bankszámláján Amennyiben a Kötelezettnek a Koordináló szervezettel szemben más jogviszonyból eredő vitatott vagy bíróság által jogerősen meg nem állapított ellenkövetelése van, az esedékes hasznosítási díjakkal szemben ezen követelés nem beszámítható. 8. Védjegyhasználati megállapodás Hasznosítást koordináló szervezethez való tartozásra vonatkozó jelölés 8.1. A Koordináló szervezet kijelenti, hogy kizárólagos használati jogosultja az általa használt Védjegynek A Koordináló szervezet tájékoztatja a Kötelezettet, hogy a megjelölt Védjegy tekintetében licencia adására jogosult. A Koordináló szervezet ezúton nyilatkozik arról, hogy legjobb tudomása szerint harmadik személynek nincs olyan igénye, amely a Kötelezetett a 8.1. pontban megjelölt Védjegy használatában akadályozná vagy zavarná A Koordináló szervezet a Kötelezett javára a Megállapodás hatálya alatt használati jogot enged a Védjegyre, a Védjegy lajstromozott árujegyzékében szereplő valamennyi árura vonatkozóan, illetve ezen áruk és csomagolásuk bármely módon történő megjelenítéséhez kötődően (pl. árureklám) A Védjegyet a Kötelezett a Magyar Köztársaság területén jogosult használni. A Kötelezett a Védjegyet kizárólag annak bejegyzett vagy bejelentett formájában használhatja, nem jogosult azt sem módosítva, sem kombinálva, sem egyes részleteiben használni. 8.5 A Kötelezett a Védjegy használatára harmadik személynek engedélyt nem adhat. 8.6 A Kötelezett nem jogosult a Védjegyet illetően sem önmagában, sem más elemekkel kombinálva a nemzeti védjegylajstromba önmagát védjegyjogosultként bejegyeztetni

10 8.7. A Védjegyet tilos olyan csomagolásokon feltüntetni, amelyekre a Hgt., a Cskr., illetve a Korm. rendelet nem vonatkozik Amennyiben a Megállapodás bármely okból megszűnik, úgy a Kötelezett köteles a Megállapodás megszűnését követően a Védjegy feltüntetést a forgalmazott termékein megszüntetni. Ezt követően az igazoltan raktáron lévő vagy megrendelt csomagolóanyagok és eszközök felhasználását kivéve a Kötelezett nem jogosult a jelölés termékein történő feltüntetésére, és köteles az ilyen jelölést tartalmazó termékek forgalmazását megszüntetni A hasznosítási díj magában foglalja a védjegyhasználat díját is, a Kötelezettet nem terheli külön díjfizetési kötelezettség a Védjegy jelen szerződésben meghatározottak szerinti használata után. 9. Záró rendelkezések 9.1. A Megállapodás kiterjed a Kötelezett által belföldön első belföldi forgalomba hozóként forgalomba hozott, illetve saját célra felhasznált valamennyi, a jelen Megállapodás mellékleteiben meghatározott csomagolásra A Kötelezett írásbeli igénye alapján a Koordináló szervezet évente egyszer írásban igazolja a Kötelezett részvételét a Koordináló szervezet begyűjtő és hasznosító rendszerében (a továbbiakban: Igazolás). A Koordináló szervezet az Igazolásokról nyilvántartást vezet A Koordináló szervezet fenntartja a jogot a jelen Megállapodás mellékletei egyoldalú módosítására, amennyiben ez jogszabályi, illetve hatósági előírások következtében vagy ügyviteltechnikai okból szükséges A szerződő felek az esetleges vitás ügyeiket minden esetben megkísérlik peren kívül, egyezséggel rendezni, ennek eredménytelensége esetére pedig kikötik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság kizárólagos illetékességét, amelynek döntését magukra nézve kötelezőnek ismerik el

11 9.5. A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Hgt., a környezetvédelmi termékdíjról, illetve egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény, a Cskr., a Korm. rendelet, az évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995 (IX.28.) KTM rendelet, a védjegyekről és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló évi. XI. törvény, a Polgári Törvénykönyv, továbbá a kapcsolódó és mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései irányadók.. Jelen megállapodást a szerződő felek a mai napon mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták. Kelt: Székesfehérvár,. Öko-Hungária Nonprofit Kft. Képviseli: Szatmári Imre ügyvezető igazgató. Kötelezett Képviseli:

12 Mellékletek jegyzéke: 1/A. sz. melléklet: a Kötelezett éves csomagolási előrejelzése a nem újrahasználható 1/B. sz. melléklet: a Kötelezett éves csomagolási előrejelzése a nem újrahasználható kereskedelmi 1/C. sz. melléklet: a Kötelezett éves csomagolási előrejelzése az újrahasználható 2/A. sz. melléklet: a Kötelezett negyedéves csomagolási jelentése a nem újrahasználható 2/B. sz. melléklet: a Kötelezett negyedéves csomagolási jelentése a nem újrahasználható kereskedelmi 2/C. sz. melléklet: a Kötelezett negyedéves csomagolási jelentése az újrahasználható 3/A. sz. melléklet: a Koordináló szervezet éves összesítő jelentése a nem újrahasználható 3/B. sz. melléklet: a Koordináló szervezet éves összesítő jelentése a nem újrahasználható kereskedelmi 3/C. sz. melléklet: a Koordináló szervezet éves összesítő jelentése az újrahasználható 4/A. sz. melléklet: a Koordináló szervezet évzáró jelentése a nem újrahasználható 4/B. sz. melléklet: a Koordináló szervezet évzáró jelentése a nem újrahasználható kereskedelmi 4/C. sz. melléklet: a Koordináló szervezet évzáró jelentése az újrahasználható 5/A. sz. melléklet: a Kötelezett éves csomagolási jelentése a nem újrahasználható 5/B. sz. melléklet: a Kötelezett éves csomagolási jelentése a nem újrahasználható kereskedelmi 5/C. sz. melléklet: a Kötelezett éves csomagolási jelentése az újrahasználható 6. sz. melléklet: a Kötelezett által alkalmazott csomagolásmennyiség számítási módszer 7. sz. melléklet: a Megállapodás létrejöttekor érvényes tárgyévi hasznosítási díjak mértéke 8. sz. melléklet: Védjegy

Formanyomtatvány a kereskedelmi csomagolás (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi kérelemhez

Formanyomtatvány a kereskedelmi csomagolás (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi kérelemhez Formanyomtatvány a kereskedelmi csomagolás (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi kérelemhez A kérelmet az egyéni teljesítő kötelezett (a továbbiakban: egyéni teljesítő)

Részletesebben

Jogi, Termékdíj és Felügyeleti Főosztály

Jogi, Termékdíj és Felügyeleti Főosztály ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Jogi, Termékdíj és Felügyeleti Főosztály Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra, valamint tüntessék fel a K.ÜJ azonosítót!

Részletesebben

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

Formanyomtatvány CSOMAGOLÁS termékdíj mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére

Formanyomtatvány CSOMAGOLÁS termékdíj mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére Formanyomtatvány CSOMAGOLÁS termékdíj mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére csomagolás kereskedelmi italcsomagolás H díjtétele, műanyag bevásárló-reklám táska H díjtétele (80 %-os mértékig) A

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ A környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos jogszabályok könnyebb értelmezhetősége, áttekinthetősége érdekében Felügyelőségünk ebben a tájékoztatóban foglalta össze Tisztelt

Részletesebben

A 2008. évtől a tárgyévet megelőző év mennyiségének megfelelő hulladékmennyiséget kell a tárgyévben begyűjteni és hasznosítani.

A 2008. évtől a tárgyévet megelőző év mennyiségének megfelelő hulladékmennyiséget kell a tárgyévben begyűjteni és hasznosítani. Formanyomtatvány termékdíj alóli mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére elektromos és elektronikai berendezés, hűtőközeg, gumiabroncs, akkumulátor esetén A csomagolás termékdíjára, valamint a bevásárló-reklámtáska

Részletesebben

Az Öko-Kord nonprofit Kft. üzletszabályzata

Az Öko-Kord nonprofit Kft. üzletszabályzata Az Öko-Kord nonprofit Kft. üzletszabályzata Budapest, 2007. október 1 Preambulum Az 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban korm. rendelet) 1. sz. mellékletében meghatározott hasznosítási arány

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS Az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 9. (4) bekezdése szerinti ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a(z) Ramiris Europe Kft Székhely:

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Értelmező rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek valamint a hatálya alá tartozó megállapodások és szerződések értelmezése során az alábbi fogalmak a következő

Részletesebben

Kereskedelmi Csomagolás Termékdíj Mentesség. Ú díjtétel

Kereskedelmi Csomagolás Termékdíj Mentesség. Ú díjtétel Kereskedelmi Csomagolás Termékdíj Mentesség Ú díjtétel Okos ember betétben tartja a pénzét! Általában a termékdíj szabályozásról A környezetvédelmi termékdíj-fizetési kötelezettséget a környezetvédelmi

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj 2012-2013. Kelemen István vezető tanácsadó Green Tax Consulting Kft. www.green-tax.hu

Környezetvédelmi termékdíj 2012-2013. Kelemen István vezető tanácsadó Green Tax Consulting Kft. www.green-tax.hu Környezetvédelmi termékdíj 2012-2013 Kelemen István vezető tanácsadó Green Tax Consulting Kft. www.green-tax.hu Termékdíj-történetek Tájékozódás a lovagok és lókötők szigetén Hogyan kerüljük le a farkasembereket?

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság CSOMAGOLÁS TERMÉKDÍJ ALÓLI MENTESSÉGI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI - csomagolás - kereskedelmi

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2009.01.01-től 2009.12.31-ig 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe vevő

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság TERMÉKDÍJ ALÓLI MENTESSÉGI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI - elektromos és elektronikai berendezés;

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

a 298/2009.(XII.21.) Kormányrendelettel egységes szerkezetben

a 298/2009.(XII.21.) Kormányrendelettel egységes szerkezetben 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK Budapest, 2008

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK Budapest, 2008 ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Budapest, 2008 Szerzõ: Fekete Antal Lektor: Kovács Ferencné Sorozatszerkesztõ: Ráskai Éva A kézirat lezárva: 2008 január ISBN 978 963

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

Szolgáltatási Megállapodás

Szolgáltatási Megállapodás Szolgáltatási Megállapodás Jelen szolgáltatási megállapodás ( Megállapodás ) az alábbi felek között jött létre: (1) Radalko Technologies Limited (székhely: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Koordináló szervezetek bejegyzésének és működésének helyzete az OKTVF szemszögéből

Koordináló szervezetek bejegyzésének és működésének helyzete az OKTVF szemszögéből Koordináló szervezetek bejegyzésének és működésének helyzete az OKTVF szemszögéből Varga Béla osztályvezető Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Hulladék-nyilvántartási

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

2009-2010. 2009.10.07 Samling 1

2009-2010. 2009.10.07 Samling 1 2009-2010 2010 Környezetvédelmi termékd kdíj 2009.10.07 Samling 1 A termékdíj mentesség szempontjából a EU kifogásának megfelelıen megszőnik az italcsomagolásoknál a részleges újratöltéssel elnyerhetı

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az Olimpia Szolgáltató Betéti Társaság befektetési aranytermékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. I.2. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

ELEKTRO-WASTE Nonprofit Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési Szabályzat

ELEKTRO-WASTE Nonprofit Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési Szabályzat ELEKTRONIKAI HULLADÉK HASZNOSÍTÁST KOORDINÁLÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Székh ely: 1055 BUDAPEST, SZALAY utca 4., TEL.: 354-0156, FAX: 354-0159 Iroda:1054 BUDAPEST, ALKOTMÁNY utca

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj. Szabó Viktor - adótanácsadó

Környezetvédelmi termékdíj. Szabó Viktor - adótanácsadó Környezetvédelmi termékdíj Szabó Viktor - adótanácsadó Jelentős változások 2012-től! A változások háttere: - Termékdíj bevételeinek növelése; - Az OHÜ létrehozása, koordináló szervezeti rendszer megszüntetése;

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

BEJELENTÉS BJ1: Bejelentés érvényességének megadása kötelező! A bejelentés érvényessége január 1-jét követően az első adófizetési kötelezettség

BEJELENTÉS BJ1: Bejelentés érvényességének megadása kötelező! A bejelentés érvényessége január 1-jét követően az első adófizetési kötelezettség Vám-és Pénzügyőrség Regionális Ellenőrzési Központ Székesfehérvár 8000 Székesfehérvár, Horvát István u. 16-18. Tel.: 06 (22) 512-280; Fax: 06 (22) 512-299; E-mail: rek80001@mail.vpop.hu Levelezési cím:

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HASZNÁLT VAGY HULLADÉKKÁ VÁLT KENŐOLAJ HASZNOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TERMÉKDÍJ VISSZAIGÉNYLÉS ENGEDÉLYKÉRELEM

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Békés Város

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés Nyilvántartási szám: amely létrejöt egyrészről a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár székhelye: Budapest, XIII. Váci út 110. II. em. Levelezési címe: 1525 Budapest, Pf. 85. e-mail cím:

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

Tóth Zoltán z.toth@electro-coord.hu 1

Tóth Zoltán z.toth@electro-coord.hu 1 Elektronikai hulladékok kezelése XVII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Szombathely, 2007. április 24-25-26. Tóth Zoltán z.toth@electro-coord.hu 1 Háztartási gépek mennyisége a háztartásokban

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS u díjtétele alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS u díjtétele alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei ÉZK-MGYRORZÁGI KÖRNYEZEVÉDELMI ERMÉZEVÉDELMI É VÍZÜGYI FELÜGYELŐÉG mint I. fokú hatóság KEREKEDELMI COMGOLÁ u díjtétele alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei Ezúton hívjuk fel figyelmét,

Részletesebben

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 506/2014. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya:

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya: M E GBÍZÁSI S ZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről mint Megbízó (továbbiakban Megbízó) Neve: Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Székhelye: 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. Képviseletében eljár:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a környezetvédelmi termékdíjról szóló 07KTPOT adóbevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a környezetvédelmi termékdíjról szóló 07KTPOT adóbevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló 07KTPOT adóbevalláshoz Jogszabályi háttér a környezetvédelmi termékdíjról szóló 1995. évi.lvi. törvény (a továbbiakban: Kt.) a környezetvédelmi

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés amely létrejött egyrészről a QUAESTOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár 1132 Budapest, Váci út 30. továbbiakban: Pénztár másrészről a továbbiakban: Munkáltató között az alulírott napon,

Részletesebben

2003-2007. évre vonatkozó pótbevallás (KTPÓT) kitöltési útmutatója

2003-2007. évre vonatkozó pótbevallás (KTPÓT) kitöltési útmutatója 2003-2007. évre vonatkozó pótbevallás (KTPÓT) kitöltési útmutatója Általános tudnivalók A 2008. január 1-jét követő hatáskörátadást kihirdető törvény átmeneti rendelkezései szerint az elévülési időn belüli

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. A talajterhelési díj mértékének meghatározása 3. (4) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 120 Ft/m3 (Köt. 12.

Rendelet hatálya 1. A talajterhelési díj mértékének meghatározása 3. (4) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 120 Ft/m3 (Köt. 12. Pusztazámor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2004. (VII. 09.) Ör. sz. rendelete a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéséhez kapcsolódó talajterhelési díjról

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet. A termékdíjmentesség általános szabályai

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet. A termékdíjmentesség általános szabályai 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Kihirdetve: 2015. február 1. Érvényes: 2015. február 1. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2015. február 1. Érvényes: 2015. február 1. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y 2008. március 1. napját megelőzően a Santander Consumer Finance Zrt. által megkötött, a 2014. évi XXXVIII. törvény hatálya alá tartozó magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a ), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a Pogácsa és Tsa. Kft. (1028 Budapest, Aszú. utca 43/B., cj.: 01-09-667430), mint vállalkozó

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 2.) Az Opti utalvány rendelkezésére állásáról és cseréjéről a Kibocsátó vállal felelősséget.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 2.) Az Opti utalvány rendelkezésére állásáról és cseréjéről a Kibocsátó vállal felelősséget. Bankszámlaszám: 11705008-29904697 (OTP Bank) MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Név: Adószám: Bankszámlaszám: Cím: E-mail cím: Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó telefonszáma: mint Munkáltató,

Részletesebben

Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére

Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére 1. A szerződő felek: Név: Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. mint Megbízott (a továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 17-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 224/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2016. november 17-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Főváros Szabó Ervin

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Javaslat -a Képviselő-testületnek- a Sárospatak újság nyomdai feladatainak

Részletesebben

A Kereskedőváltás részletes szabályai

A Kereskedőváltás részletes szabályai A Kereskedőváltás részletes szabályai A Társaság csak egyetemes szolgáltatásra nem jogosult Felhasználók részére nyújt szolgáltatásokat, így a kereskedőváltás szabályaira vonatkozó alábbi ismertetés nem

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT09KESZ adóbevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT09KESZ adóbevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT09KESZ adóbevalláshoz Jogszabályi háttér a környezetvédelmi termékdíjról szóló 1995. évi. LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) a környezetvédelmi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA Az Istenhegyi Géndiagnosztikai, Járóbetegellátó és Egynapos Sebészeti Kft., mint szolgáltató (a továbbiakban:

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj 2012

Környezetvédelmi termékdíj 2012 Környezetvédelmi termékdíj 2012 Sztruhár Imre, tanácsadó sztruhar.imre@green-tax.hu Green Tax Consulting Kft. Áttekintés A környezetvédelmi termékdíj 2012. január 1-jétől hatályos rendszere A változó rendelkezések

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2014.

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2014. KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2014. A Miskolc Térségi Konzorcium 2013/12/18/XX/3.számú határozata alapján 2014. január 1-től a MiReHuKöz Nonprofit Kft. (továbbiakban, mint Közszolgáltató) végzi közszolgáltatás

Részletesebben

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Tanácsadás telefonon, írásban: Telefon: 237-9826, 237-9800/147 Telefax: 237-9821

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj

Környezetvédelmi termékdíj Környezetvédelmi termékdíj Változások, jogszabályi háttér A változások háttere: - Termékdíj bevételeinek növelése - Az OHÜ létrehozása, koordináló szervezeti rendszer megszüntetése - Kötelezettek körének

Részletesebben

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe vevő

Részletesebben

CCR REBAT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Üzletszabályzat. Hatályos: 2015. január 1-től

CCR REBAT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Üzletszabályzat. Hatályos: 2015. január 1-től CCR REBAT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1027 Budapest, Csalogány utca 23-33. tel: +36 1 413-1562 fax: +36 1 321-8469 email: info@ccrmagyarorszag.hu GLN szám: 5990502516008 Cégjegyzékszám: 01-14-000616

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS STÚDIÓVEZETŐI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS STÚDIÓVEZETŐI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS STÚDIÓVEZETŐI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA amely létrejött KŐRÖSHEGY Község Önkormányzata Székhely: 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Adószám: 15731735-2-14 Képviseli: Marczali Tamás polgármester

Részletesebben

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Pacsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2004. (IX.7.) sz. önkormányzati rendelete / 5/2005.(VI.15.), 4/2012.(II.29.) rendelettel egységes szerkezetbe/ Hatályos 2012. március 1-től A TALAJTERHELÉSI

Részletesebben

Bizományosi Szerződés

Bizományosi Szerződés Bizományosi Szerződés Amely létrejött egyrészről TrendVision Kft. 1151 Budapest, Bem utca 42/B Cg.: 01-09-888731 Adószám: 14096914-2-42 Képv.: Makó László Megbízó, a továbbiakban, mint Megbízó Másrészről

Részletesebben

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt PÁLYÁZATI ADATLAP az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt 1. sz. melléklet 1 Az önszerveződő közösség neve: Az önszerveződő közösség címe: A szervezet jogállása: A szervezet telefon-, faxszám,

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 460-10/2012. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez LOTUS QUICK

Részletesebben

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás 2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A Szerződés alanyai A Biztosítási Szerződés Szerződője a Volánbusz Közlekedési Zrt. (1091 Budapest, Üllői

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére KOMPLEX csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 209/2014.(X.30.) számú határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 209/2014.(X.30.) számú határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 209/2014.(X.30.) számú határozata a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. "Sóstó 2015/A" kötvényének átstrukturálásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, és jóváhagyta

Részletesebben

Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően

Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően amely létrejött egyrészt a másrészől a(z) Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet székhely:

Részletesebben

.. (továbbiakban: Üzemeltető) (továbbiakban együttesen Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

.. (továbbiakban: Üzemeltető) (továbbiakban együttesen Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: Kávézói együttműködési tervezet 1 Mely létrejött egyrészről a Másrészről a EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kastély) Cím: 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról.

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2002./XII.13/ SZÁMÚ RENDELETE a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról. Egységes szerkezetben a 16/2004(XII.17,

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben