ELŐTERJESZTÉS. a hulladék-kezelést koordináló szervezetek önálló kormányrendeletének tervezetére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. a hulladék-kezelést koordináló szervezetek önálló kormányrendeletének tervezetére"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS a hulladék-kezelést koordináló szervezetek önálló kormányrendeletének tervezetére Általános indoklás Határozott kormányzati szándék a kezelést koordináló szervezetekről szóló külön kormányrendelet megalkotása, mely január 1-jével hatályba kell, hogy lépjen. Ennek megfelelően a Kezelést Koordináló Szervezetek Fóruma (a továbbiakban KKSZF) elkészíttetett és az elmúlt hetekben belső vitára bocsátott egy rendelettervezetet. A tervezettel kapcsolatos koordináló szervezeti vélemények egy csoportja az adminisztratív előírások és az állami-hatósági beavatkozás túlzott mértékére vonatkozott. Ebből kiindulva szükségessé vált egy olyan egységes változat elkészítése, amely a kezelést koordináló szervezetek által nyújtott szolgáltatások piacának csak az indokolt mértékű korlátozásait tartalmazza, s ezzel egyben világos döntési alternatívát hoz létre a korábbi változattal szemben. Jelen tervezet alapelve, hogy a gyártók és forgalmazók érdeke azt kívánja, hogy a hulladékgazdálkodásról szóló XLIII. törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítésére egy olyan szolgáltatási piac alakuljon ki, amely egyebek mellett a piacon szereplő szervezetek versengésén keresztül biztosítja a kötelezettségek hatékony teljesítését oly módon, hogy a piaci verseny nem veszélyezteti a piac egészének működését. Ennek megfelelően nem kívánatosak azok az előírások, amelyek célja nem a teljesítés biztosítása, hanem kizárólag új szervezetek piacra lépésének megnehezítése vagy a már működő szervezetek közötti piaci feltételek mesterséges, egyenlőtlen megváltoztatása. Meg kell azonban vizsgálni, hogy szükségesek-e kontrollmechanizmusok a szervezetek versenyének káros következményei tekintetében. Az alábbi kormányrendelet-tervezet alapján nincs szükség külön szabályozásra a speciális anyagáramú koordináló szervezetek számára. Részletes indoklás A fentiekből következően a tervezet a korábban egyeztetésre kerülő anyagot leginkább egyes szakaszok és bekezdések elhagyásával módosítja. A módosuló és kimaradó részekkel kapcsolatos indokok a következők: Gyártók, forgalmazók, hulladékkezelők aránya a koordináló szervezet alapítói, tulajdonosai között (2. ) A jelenlegi fogalomrendszerben nem érdemes a kérdéssel foglalkozni. Egyrészt a rendelet nem térhet el a Hgt. szabályozásától, amelyet a jogalkotó jelenleg megengedően értelmez, azaz a koordináló szervezet alapítói és tulajdonosai között a gyártók és forgalmazók mellett egyéb szervezetek jelenlétét sem kifogásolja. Fontosabb azonban, hogy a Hgt. fogalmai alapján tetszőleges szervezet gyártóvá válhat, ha az adott terméket gazdasági tevékenysége keretében a Magyar Köztársaság területére behozza. Ebből következően a gyakorlatban nem lehet különbséget tenni a hulladékkezelő és a gyártó között, tekintettel arra, hogy egy adott hulladékkezelő akár minimális mennyiség (pl. 1 db gumiabroncs, 1 kg csomagolás, stb.) behozatalával is már gyártónak minősülhet, azaz a gyakorlatban a hulladékkezelő és a gyártó 1

2 fogalma nehezen elkülöníthető. Összességében tehát nem érdemes olyan szabályt hozni, amelyet a gyakorlatban képtelenség az eredeti célnak megfelelően működtetni. Alapításhoz szükséges jegyzett tőke mértéke (3. (1 (c) pont) A korábbi tervezethez kapcsolódóan nem sikerült összefüggést feltárni a jegyzett tőke 50 millióról 100 millióra emelése és a teljesítés biztonságának arányos növekedése között. A 100 milliós összegű jegyzett tőke előírásának érdemi hatása a piacra lépés megnehezítése, amely jelen tervezet általános elvei szerint nem lehet cél. A jegyzett tőke felemeléséhez kapcsolódóan továbbá az egyenlő feltételek elvéből következne, hogy bizonyos türelmi időt követően a jelenleg működő szervezeteknek is tőkeemelést kellene végrehajtaniuk, amely felesleges tehernek tűnik a működőképességüket bizonyító szervezetek esetében. A rendelet megalkotásának célja a kezelő szervezetekre vonatkozó szabályok egyetlen jogszabályba foglalása. Ennek ellentmondana, ha a jegyzett tőke mértékével kapcsolatban fennmaradna a külön jogszabályokra való hivatkozás, a konkrét értékeknek ebben a jogszabályban van a helyük. A nyilvántartásba vétel, illetve a működés feltételeként meghatározott piaci részesedés vagy kötelezetti partnerszám igazolása (korábbi változat 3. (1) e) pont) A korábbi tervezetben szereplő változatok egyértelműen komoly versenykorlátozó hatással járnának, különösen az új szervezetek piacra lépésének tekintetében. Jelen tervezet általános indoklásának megfelelően nem fogadható el semmilyen versenykorlátozó szabály, ha annak elsődleges célja a piacon már jelenlévő szervezetek pozícióinak védelme vagy a már működő szervezetekre érvényes feltételek egyenlőtlenné alakítása. Nem lehet indok a verseny korlátozására önmagában az a tény, hogy az egymással versengő szervezetek piacán valamelyik szervezet esetlegesen partnereket veszíthet. Elfogadható viszont a verseny feltételeinek szabályozása, ha a piaci jelenségek miatt fennáll a veszélye annak, hogy a fogyasztói (gyártói és forgalmazói) érdekek sérülnek vagy a verseny következtében valamennyi szereplő teljesítése veszélybe kerül (pl. irreális árverseny). A fogyasztói érdekek jelentős sérelme abban az esetben valósulhat meg, ha egy koordináló szervezet nem képes a termékdíj-mentességi feltételeket teljesíteni, s ezért a gyártó termékdíjat köteles fizetni. A koordináló szervezet teljesítését éves viszonylatban tervezhetővé teszik az idei év júliusától hatályos termékdíjas jogszabályok (a gyártó egy adott termékdíjköteles terméktípus vonatkozásában csak egy koordináló szervezettel köthet átvállalási szerződést) és a jelenleg is alkalmazott biztosítékok (tárgyév végére szóló felmondás lehetősége, előre jelzett mennyiségtől való eltérés biztosítékai, stb.). A csomagolási koordináló szervezetek számára biztosított az is, hogy akár két anyagfajta esetén is termékdíj-fizetéssel teljesítsenek az előírt hulladékhasznosítási arányszámok el nem érése esetén. Elméleti és gyakorlati szempontok szerint sincs érdemi kapcsolat egy koordináló szervezet tervezett teljesítésének megvalósulása és a piaci szereplők száma vagy mérete között. Összességében nem javasoljuk a működés feltételeként meghatározott piaci részesedés vagy kötelezetti partnerszám igazolását egy kezelést koordináló szervezet nyilvántartásba vételénél. 2

3 Ugyanakkor az észrevételek alapján szükség lenne a nyilvántartásba vétel és a termékdíjmentesség megszerzésének markánsabb elkülönítésére. Ennek keretében - a környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendeletben termékdíj-köteles termékenként meghatározásra kerülhetne az a mennyiség, amelynek vonatkozásában a begyűjtői és hasznosítási lánc igazolását teljesíteni kell (a hatályos előírások túl általánosak, a Főfelügyelőség jelképes mennyiségről szóló szándéknyilatkozat alapján is köteles mentességet adni). A nyilvántartásba vétel feltételeként minőségbiztosítási tanúsítvány előírása (korábbi változat 3. (4) l) pont) Minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatos tanúsítványnak jellemzően működő szervezet esetében lehet relevanciája, ezért az előírásnak nem a nyilvántartásba vétel feltételeit szabályozó részben van a helye. További megfontolás tárgya lehet, hogy a minőségbiztosítási rendszer létéről szóló tanúsítvány megszerzése a működés valamely szakaszában (pl. nyilvántartásba vételtől számított 1 vagy 2 éven belül) kötelezettség legyen-e. Konszenzus hiányában jelen tervezet nem tartalmaz ezzel kapcsolatos előírást, megjegyezve, hogy a gyártói érdek szempontjából igazán fontos minőségbiztosítási tanúsítványok inkább a Főfelügyelőség rendszeres ellenőrzéseinek jegyzőkönyvei lehetnek. A koordináló szervezet nyilvántartásból való törlésének esetei (6. ) A teljesítés biztosítása vizsgálatának a termékdíj-mentességi eljárásban van helye, ezért a tervezet csak a törlés alapvető eseteit tartalmazza. Minimális hasznosítási díj (8. ) Jelen kormányrendelet-tervezet alaptétele, hogy a kezelést koordináló szervezetek a gyártói és a forgalmazói kötelezettségek teljesítését koordinálják. A Hgt. koordináló szervezetekre vonatkozó rendelkezése nem fogalmazza meg a koordináló szervezetek számára állami feladatok teljesítésének átvállalását, illetve nemzeti célok teljesítésének elősegítését. Ennek megfelelően nincs olyan speciális körülmény, amely indokolná, hogy bármely szolgáltatás piacától eltérően hatósági árszabályozásra lenne szükség. Az állami árszabályozás éppen a gyártók és forgalmazók érdekeivel ellentétes, ugyanis adott esetben akadályozza a hatékony teljesítés lehetőségeinek kialakulását. Természetesen a hulladékkezelés koordinálásának piacán is felmerülhetnek olyan hasznosítási díjakkal kapcsolatos jelenségek, amelyek a korrekt piaci működést gátolják. Ezért a tervezet átveszi a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény keretrendelkezését, amely tiltja a hasznosítási díjak mértékén keresztüli gazdasági erőfölénnyel való visszaélést. Koordináló szervezet mentességének időszaka (8 (3)) A termékdíj-törvény szerint a mentesség két évre szól és kétévenként hosszabbítható meg. Jelen rendelet nem állapíthat meg hosszabb időszakot, ehhez először a termékdíj-törvényt kellene módosítani. A Felügyelőség által kezelt adatok nyilvánossága (9. ) 3

4 Üzleti megfontolások miatt nem indokolt a kötelezetti vagy a hasznosítói partnerek adatainak nyilvánossága. Az egyéb adatok nyilvánosságával kapcsolatban nincs szükség határidő meghatározására, a nyilvános adatokba a rendelet hatályba lépésétől kérhető információ (tulajdonképpen a weblapján keresztül a Főfelügyelőség jelenleg is eleget tesz a követelménynek). Koordináló szervezetek együttműködése, Koordináló Szervezetek Tanácsa (10. ) A piaci alapú megközelítéssel nem egyeztethető össze az együttműködési kötelezettség, ezért a tervezet az együttműködést lehetőségként tartalmazza. Ugyancsak a piaci alapú megközelítésből következik, hogy nincs olyan, a gyártói és forgalmazói érdekeken felüli általános cél, amely érdekében a koordináló szervezetek hatóság általi felügyelt közös teljesítésére lenne szükség, amit egyébként külön-külön nem tudnának teljesíteni. Az egyes szervezetek teljesítését biztosító esetleges együttműködések ( kvótaértékesítések ) esetében piacidegen elem lenne azok külön hatósági jóváhagyásának megkövetelése. A fentieknek megfelelően a tervezet a KSZF-beli tagságot is lehetőségként tartalmazza. A tervezet a KSZT ülésének szavazati rendszerében a paritásos és a szervezetméret alapján meghatározott kombinált szavazati rendet határoz meg. A megfogalmazás szerint ez a rend legalább az ügyrend elfogadásához szükséges, amelyben a végleges szavazati rendszer szabadon finomítható. További megjegyzés A jelen rendelet hatálybalépésével a harmonizáció érdekében szükséges az alábbi jogszabályok módosítása: - az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII..8.) Korm. rendelet, - a hulladékká vált gépjárművekről szóló 267/2004. (IX.23.), Korm. rendelet, - a csomagolásról és a csomagolási hulladékok kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002.( V.5.)Korm. rendelet, - az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló 264/2004. (IX.23.) Korm. rendelet, - a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz -hulladékok kezeléséről szóló 103/2003. (IX.11.) FVM rendelet. 4

5 ./2009. (..) Korm. rendelet a koordináló szervezetekről A kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.évi XLIII. Törvény (Hgt.) 59. (1) bekezdésének r) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. A jelen rendelet hatálya a Hgt ában meghatározott koordináló szervezetekre terjed ki. A koordináló szervezetek alapítása és nyilvántartásba vétele 2. (1) Koordináló szervezet a Hgt ában meghatározott feladatok ellátása érdekében, a Hgtben meghatározott gyártók és forgalmazók részvételével hozható létre és működtethető. (2) Koordináló szervezet a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvényben meghatározott nonprofit gazdasági társaságként alapítható. Amennyiben a koordináló szervezet a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) hatálya alá tartozó termékdíjköteles termékek hulladékainak begyűjtését, hasznosítását és ártalmatlanítására szervezi és koordinálja, az alapítás további feltétele, hogy a külön törvény 1 szerint egyben közhasznúnak minősüljön. (3) A koordináló szervezet tevékenységét e minőségében csak akkor kezdheti meg, ha a szervezetet az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: Főfelügyelőség) nyilvántartásba vette. 3. (1) Az a koordináló szervezet vehető nyilvántartásba, a) amelynek szolgáltatásait bárki igénybe veheti az alapszabályban vagy alapító okiratában meghatározott feltételek teljesítése esetén, b) amely alkalmas az átvállalt hasznosítási kötelezettségek teljesítésének koordinálására, valamint a kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó adatok kezelésére, c) amely ca) elektromos és elektronikai berendezésekkel kapcsolatos kötelezettségek koordinálása esetében 75 millió Ft-os, 1 A közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI.tv. 5

6 cb) nem termékdíjköteles elemekkel és az akkumulátorokkal kapcsolatos kötelezettségek koordinálása esetében 30 millió Ft-os, cc) egyéb termékekkel kapcsolatos kötelezettségek koordinálása esetében 50 millió Ftos mértékű befizetett jegyzett tőkével rendelkezik. d) csatolja üzletszabályzatának tervezetét, ideértve az általános szerződési feltételeket is. (2) A koordináló szervezet akkor alkalmas az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatok teljesítésére, ha a) szerződés alapján vállalja valamennyi csatlakozott gyártó begyűjtési, hasznosítási és ártalmatlanítási kötelezettsége teljesítésének, illetve visszavételi és újrahasználati kötelezettség átvállalása esetén a visszavételi és újrahasználati kötelezettség koordinálását akként, hogy ezek teljesítésére a külön jogszabályokban meghatározott engedélyekkel rendelkező hulladékkezelőkkel köt szerződést; b) vállalja valamennyi csatlakozott gyártó begyűjtési, hasznosítási és ártalmatlanítási kötelezettségéhez, illetve visszavételi és újrahasználati kötelezettség átvállalása esetén a visszavételi és újrahasználati kötelezettséghez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését; c) biztosítani tudja az érintett gyártókat külön jogszabályok alapján terhelő begyűjtési, hasznosítási és ártalmatlanítási, illetve visszavételi és újrahasználati kötelezettség átvállalása esetén a visszavételi és újrahasználati kötelezettség teljesítésének olyan nyilvántartását, amely alapján megállapítható a Hgt.-ben meghatározott kötelező hasznosítási arány, illetve az egyéb jogszabályokban meghatározott feltétel teljesítése. (3) A nyilvántartásba vétel iránti kérelemben fel kell tüntetni: a) a koordináló szervezet azonosító adatait (székhely, cégjegyzékszám, adószám és - amennyiben ennek megléte külön jogszabályok alapján kötelező, - GLN szám) és jegyzett tőkéjének mértékét; b) a koordinációs tevékenysége körébe tartozó hulladékok felsorolását EWC kód szerint. (4) A nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez csatolni kell: a) a koordináló szervezet három hónapnál nem régebbi eredeti cégkivonatát, vagy a cégbíróságon iktatott, de még el nem bírált változásbejegyzési kérelem hiteles másolatát; b) az alapszabályt vagy alapító okirat (társasági szerződés) és a koordináló szervezet tagjainak azonosító adatait (név, székhely, adószám) másolatban; c) az előírt jegyzett tőke teljes összegének befizetését vagy rendelkezésre bocsátásának igazolását; d) a cég képviseletére vagy jegyzésére jogosult személy eredeti aláírási címpéldányát vagy annak közjegyző által hitelesített másolatát; e) a tevékenységgel összefüggő, külön jogszabályokban előírt engedély, hatósági igazolás hiteles másolatát; f) a külön jogszabályban 2 előírt igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását hiteles másolatban; g) a koordináló szervezet üzletszabályzatát és általános szerződési feltételeit; h) a koordináló szervezettel szerződésben álló gyártók listáját név, adószám és ha ilyennel rendelkezik, a GLN szám feltüntetésével, valamint a nyilvántartásba vételt megelőző év kibocsátását, gyártónként és összesítve; 2 A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 6

7 i) a (2) bekezdésben előírt alkalmassági feltételek igazolását, különösen az átvállalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges hulladékkezelői kapacitások bemutatását, melynek tartalmaznia kell az egyes hulladékkezelők összes kapacitását és a koordináló szervezetek részére szerződéssel lekötött kapacitásokat; j) a koordináló szervezetekkel szerződött hulladékkezelők nevét, székhelyük és adószámuk feltüntetésével; k) a koordináló szervezetekkel szerződött hulladékkezelők engedélyeinek számát. (5) Amennyiben a hulladékkezelők alvállalkozókat vagy egyéb teljesítési segédeket vesznek igénybe, úgy a (4) bekezdés i)-k) pontjaiban írt feltételek fennállását velük ezen alvállalkozóknak vagy teljesítési segédeknek is igazolni kell. (6) Az egyes hulladékok visszavételéről, kezeléséről szóló külön jogszabályok 3 a koordináló szervezetek nyilvántartásba vételéhez további feltételeket is meghatározhatnak. 4. (1) A Főfelügyelőség a nyilvántartásba vételről a kérelem benyújtását követő 30 napon belül dönt, és a nyilvántartásba vételről a koordináló szervezetnek nyilvántartási számot ad ki. (2) A Főfelügyelőség a koordináló szervezetet első alkalommal a kérelem benyújtását követő év december 31. napjáig veszi nyilvántartásba, mely lejártát követően 10 évenként, többször, alkalmanként 10 évi időtartamra egyszerűsített eljárás keretében meghosszabbítható, amennyiben a koordináló szervezet a nyilvántartásba vételi időszakon belül is folyamatosan megfelel az e rendeletben foglaltak feltételeknek, és az egyes hulladékok visszavételének, kezelésének részletes szabályairól szóló jogszabályokban előírt kötelezettségeit teljesíti. A hosszabbítási kérelmet legkésőbb a nyilvántartásba vételi határidő lejártát megelőző 30. napon kell benyújtani. (3) Az egyszerűsített eljárás esetén a kérelemhez a 3. (4) bekezdés a.) b.) és f.) pontjaiban meghatározott igazolásokat kell csatolni. (4) Amennyiben a koordináló szervezet a több anyagáram hulladékának visszavételét és hasznosítását is koordinálja, a 3. (4) bekezdés c), g), i), j) és k) pontjaiban meghatározott feltételeket az egyes anyagáramok hulladékainak tekintetében külön-külön kell igazolni. (5) A Főfelügyelőségnek a nyilvántartásba vételről szóló határozata tartalmazza a koordináló szervezet azonosító adatait, a koordinációs tevékenysége körébe tartozó hulladékok jegyzékét EWC kód szerint, a nyilvántartásba vétel érvényességi idejét. Az egyszerűsített eljárásban meghozott határozat a koordináló szervezet azonosító adatait, valamint a nyilvántartásba vétel érvényességi idejét tartalmazza. 3 Az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181//2008. (VII.8.) Korm. rendelet, a 267/2004. (IX.23.) Korm. rendelet a hulladékká vált gépjárművekről, a csomagolásról és a csomagolási hulladékok kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002.( V.5.)Korm. rendelet, az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló 264/2004. (IX.23.) Korm. rendelet, a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz -hulladékok kezeléséről szóló 103/2003. (IX.11.) FVM rendelet 7

8 (6) A Főfelügyelőség a nyilvántartásba vételről szóló határozatot, továbbá az egyszerűsített eljárásban meghozott határozatot - annak jogerőre emelkedését követően - megküldi a koordináló szervezet székhelye szerint illetékes cégbíróságnak (a továbbiakban: cégbíróság), a koordináló szervezet székhelye szerint illetékes környezetvédelmi felügyelőségnek (a továbbiakban: felügyelőség), adóhatóságnak és vámhatóságnak. 5. A koordináló szervezet a 3. (3) bekezdésében meghatározott adatok változását a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül köteles a Főfelügyelőségnek bejelenteni. A bejelentéshez csatolni kell a megfelelő iratokat eredetiben vagy hiteles másolatban. A nyilvántartásból való törlés 6. A Főfelügyelőség a koordináló szervezetet határozattal törli a nyilvántartásból, amennyiben a) a koordináló szervezettel szemben a jelen rendeletben, valamint az egyes hulladékok visszavételről, kezeléséről szóló külön jogszabályokban meghatározott kötelezettségének elmulasztása miatt a külön jogszabályban 4 meghatározott ismételt hulladékgazdálkodási bírságot kellett kiszabni és ezen ismételten kiszabott bírság nem vezetett eredményre, az eredménytelenség megállapításától számított 90. napon; b) a koordináló szervezet nem felel meg a nyilvántartásba vétel feltételeinek és a feltételek fennállását a Főfelügyelőség ismételt felszólításában megjelölt határidőre sem pótolta, az elmulasztott határidőt követő 30. napon. 7. (1) A koordináló szervezet a nyilvántartásból törlést kimondó határozat kézhezvétele és a jogerőre emelkedése közötti időszakban a tevékenységével összefüggő új szerződést már nem köthet. (2) A Főfelügyelőség a nyilvántartásból való törlést kimondó határozatot annak jogerőre emelkedését követően megküldi 4. (6) bekezdésében meghatározott hatóságoknak. (3) A törlést kimondó határozat jogerőre emelkedését követően a koordináló szervezet e minőségében nem folytathatja tovább tevékenységét, és a határozat jogerőre emelkedését követő 2 évig ismételten nem kérheti nyilvántartásba vételét. A koordináló szervezetek működése 8. (1) A koordináló szervezetek a hasznosítási díj mértékét önállóan alakítják ki. 4 A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001.(XII.21.)Korm. rendelet 8

9 (2) A koordináló szervezet számára tilos más koordináló szervezeteknek az érintett piacról való kiszorítására vagy a piacra lépésük akadályozására alkalmas, nem a versenytársakéhoz viszonyított nagyobb hatékonyságon alapuló, túlzottan alacsony hasznosítási díjakat alkalmazni. (3) A koordináló szervezet a 2. (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásán túlmenően a Kt. alapján az ott meghatározott kötelezetteket terhelő termékdíj-fizetési kötelezettséget szerződés alapján, díjfizetés ellenében átvállalhatja. A termékdíj-fizetési kötelezettség átvállalásának feltétele, hogy a koordináló szervezet maga is termékdíjmentességet szerezzen. A mentesség két naptári évre szerezhető meg, és egyszerűsített eljárásban alkalmanként további két naptári évre meghosszabbítható. (4) A termékdíj-fizetési kötelezettség átvállalásának, továbbá a koordináló szervezet termékdíj-mentessége megszerzésének további feltételeit, és az egyszerűsített eljárás szabályait külön kormányrendelet 5 határozza meg. A koordináló szervezetek működésének nyilvánossága (1) A Főfelügyelőség a nyilvántartásba vett koordináló szervezetekről nyilvántartást vezet. 9. (2) A Főfelügyelőség a kiadott mentességi engedélyekről, valamint a visszavont mentességi engedélyekről tájékoztatót tesz közzé a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) hivatalos lapjában, legkésőbb a kiadástól illetve a visszavonástól számított második lapszámban, a határozatok teljes terjedelmét közzéteszi honlapján, továbbá a határozatok másolatát megküldi: a) a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának, b) a Minisztériumnak, c) a felügyelőségnek, d) a cégbíróságnak. (3) A nyilvántartás tartalmazza a koordináló szervezet azonosító adatait, továbbá a 3. (3) bekezdésében és a 3. (4) bekezdés h)-k) pontjaiban felsorolt adatokat, ideértve azok módosítását is, továbbá a nyilvántartásba vétel határidejét, és a nyilvántartásból való törlést kimondó határozat kézhezvételének időpontját és a határozat jogerőre emelkedésének dátumát. (4) A hasznosítást koordináló szervezetek nyilvántartásban rögzített adatai közül a 3. (3) bekezdésben meghatározott adatok nyilvánosak, azokról bárki információt kérhet. A koordináló szervezetek együttműködése a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 9

10 (1) A koordináló szervezetek a Hgt-ben és a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvényben meghatározott jogok és kötelezettségek teljesítése érdekében egymással együttműködhetnek. (2) Az együttműködés érdekében a koordináló szervezetek létrehozhatják a Koordináló Szervezetek Tanácsát (a továbbiakban KSZT). (3) A KSZT olyan konzultációs-tanácsadó testület, amely célja a koordináló szervezetek tevékenységének támogatása. Ennek keretében aktívan részt vállal a környezetvédelemmel és ezen belül is a hulladékgazdálkodással összefüggő jogszabályalkotás szakmai-társadalmi előkészítésében, a vonatkozó jogszabályok önkéntes követésének elfogadtatásában, a külön jogszabályokban meghatározott állami ellenőrzési rendszerrel való együttműködésében, a környezetvédelem népszerűsítésében, a környezetvédelmi tájékoztatásban és nevelésben; e területeken együttműködik a minisztériumokkal és egyéb hatóságokkal, szakmaiérdekképviseleti szervezetekkel. (4) A KSZT tagja lehet minden olyan koordináló szervezet, amelyet a Főfelügyelőség nyilvántartásba vett. Amennyiben a Főfelügyelőség törli a koordináló szervezetet a nyilvántartásból, úgy a koordináló szervezet KSZT-tagsága is megszűnik. (5) A KSZT legfőbb szerve a teljes ülés, melynek minden tagsággal rendelkező koordináló szervezet képviselteti magát. (6) A KSZT teljes ülésén amennyiben a KSZT ügyrendje másként nem rendelkezik a tagok szavazati jogának 50%-a egyenlő arányban oszlik el a tagok között, a tagok szavazati jogainak további 50%-a egyenlő arányban oszlik meg az anyagáramok között, az anyagáramokon belül pedig arányosan igazodik a tárgyévet megelőző évben az adott koordináló szervezet gyártó partnerei által kibocsátott termék mennyiségéhez. (7) A KSZT ügyrendjét saját maga állapítja meg, melynek elfogadásához és módosításához a KSZT teljes ülésének legalább kétharmados szavazata szükséges. A KSZT az ügyrendjét és annak módosítását 15 napon belül tájékoztatás végett köteles megküldeni a Főfelügyelőségnek. (8) A KSZT működésével kapcsolatos költségeket a tagok az ügyrendben meghatározott módon és arányban viselik. (9) A KSZT az ügyrenden kívül egyéb belső szabályzatokat is alkothat. 11. E rendelet vonatkozásában különböző anyagáram: a) a gumiabroncs, b) a csomagolás, c) az elem és akkumulátor, valamint d) az elektromos és elektronikai berendezés

11 Hatályba léptető és vegyes rendelkezések (1) Ez a rendelet év január 1-jén lép hatályba. (2) Azok a hatálybalépéskor már működő és nyilvántartásba vett koordináló szervezetek, amelyek egyszerre több hulladékfajta tekintetében végeznek tevékenységet, legkésőbb e rendelet hatálybalépését követő naptári év végéig kötelesek a jelen rendeletben írt feltételek igazolására; e határidő elmulasztása esetén a Főfelügyelőség a koordináló szervezetet törli a nyilvántartásból. A rendelet-tervezetet készítette az Öko-Hungária nonprofit Kft. megbízásából: Kelemen István és Dr. Kiskovács Miklós Green Tax Consulting Kft. "termékdíjról hozzáértően" mobil: web: 11

A 2008. évtől a tárgyévet megelőző év mennyiségének megfelelő hulladékmennyiséget kell a tárgyévben begyűjteni és hasznosítani.

A 2008. évtől a tárgyévet megelőző év mennyiségének megfelelő hulladékmennyiséget kell a tárgyévben begyűjteni és hasznosítani. Formanyomtatvány termékdíj alóli mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére elektromos és elektronikai berendezés, hűtőközeg, gumiabroncs, akkumulátor esetén A csomagolás termékdíjára, valamint a bevásárló-reklámtáska

Részletesebben

Formanyomtatvány CSOMAGOLÁS termékdíj mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére

Formanyomtatvány CSOMAGOLÁS termékdíj mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére Formanyomtatvány CSOMAGOLÁS termékdíj mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére csomagolás kereskedelmi italcsomagolás H díjtétele, műanyag bevásárló-reklám táska H díjtétele (80 %-os mértékig) A

Részletesebben

Formanyomtatvány a kereskedelmi csomagolás (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi kérelemhez

Formanyomtatvány a kereskedelmi csomagolás (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi kérelemhez Formanyomtatvány a kereskedelmi csomagolás (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi kérelemhez A kérelmet az egyéni teljesítő kötelezett (a továbbiakban: egyéni teljesítő)

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság TERMÉKDÍJ ALÓLI MENTESSÉGI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI - elektromos és elektronikai berendezés;

Részletesebben

Jogi, Termékdíj és Felügyeleti Főosztály

Jogi, Termékdíj és Felügyeleti Főosztály ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Jogi, Termékdíj és Felügyeleti Főosztály Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra, valamint tüntessék fel a K.ÜJ azonosítót!

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság CSOMAGOLÁS TERMÉKDÍJ ALÓLI MENTESSÉGI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI - csomagolás - kereskedelmi

Részletesebben

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ A környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos jogszabályok könnyebb értelmezhetősége, áttekinthetősége érdekében Felügyelőségünk ebben a tájékoztatóban foglalta össze Tisztelt

Részletesebben

Tóth Zoltán z.toth@electro-coord.hu 1

Tóth Zoltán z.toth@electro-coord.hu 1 Elektronikai hulladékok kezelése XVII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Szombathely, 2007. április 24-25-26. Tóth Zoltán z.toth@electro-coord.hu 1 Háztartási gépek mennyisége a háztartásokban

Részletesebben

Koordináló szervezetek bejegyzésének és működésének helyzete az OKTVF szemszögéből

Koordináló szervezetek bejegyzésének és működésének helyzete az OKTVF szemszögéből Koordináló szervezetek bejegyzésének és működésének helyzete az OKTVF szemszögéből Varga Béla osztályvezető Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Hulladék-nyilvántartási

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HASZNÁLT VAGY HULLADÉKKÁ VÁLT KENŐOLAJ HASZNOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TERMÉKDÍJ VISSZAIGÉNYLÉS ENGEDÉLYKÉRELEM

Részletesebben

Kereskedelmi Csomagolás Termékdíj Mentesség. Ú díjtétel

Kereskedelmi Csomagolás Termékdíj Mentesség. Ú díjtétel Kereskedelmi Csomagolás Termékdíj Mentesség Ú díjtétel Okos ember betétben tartja a pénzét! Általában a termékdíj szabályozásról A környezetvédelmi termékdíj-fizetési kötelezettséget a környezetvédelmi

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj 2012-2013. Kelemen István vezető tanácsadó Green Tax Consulting Kft. www.green-tax.hu

Környezetvédelmi termékdíj 2012-2013. Kelemen István vezető tanácsadó Green Tax Consulting Kft. www.green-tax.hu Környezetvédelmi termékdíj 2012-2013 Kelemen István vezető tanácsadó Green Tax Consulting Kft. www.green-tax.hu Termékdíj-történetek Tájékozódás a lovagok és lókötők szigetén Hogyan kerüljük le a farkasembereket?

Részletesebben

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS u díjtétele alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS u díjtétele alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei ÉZK-MGYRORZÁGI KÖRNYEZEVÉDELMI ERMÉZEVÉDELMI É VÍZÜGYI FELÜGYELŐÉG mint I. fokú hatóság KEREKEDELMI COMGOLÁ u díjtétele alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei Ezúton hívjuk fel figyelmét,

Részletesebben

Figyelmeztetés! Ezen előadásanyag a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.

Figyelmeztetés! Ezen előadásanyag a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. Figyelmeztetés! Ezen előadásanyag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. Tekintettel arra, hogy az előadásanyag bizonyos részei más szerzők által létrehozott

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI BERENDEZÉSEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2009.01.01-től 2009.12.31-ig 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉKKÁ VÁLT GÉPJÁRMŰVEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét,

Részletesebben

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

1. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állami feladatellátásának központi költségvetési

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK Budapest, 2008

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK Budapest, 2008 ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Budapest, 2008 Szerzõ: Fekete Antal Lektor: Kovács Ferencné Sorozatszerkesztõ: Ráskai Éva A kézirat lezárva: 2008 január ISBN 978 963

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

Körforgásos gazdaság. A csomagoláshasznosítás eredményessége között. Hotel Benczúr, április 1. Viszkei György. ügyvezető igazgató

Körforgásos gazdaság. A csomagoláshasznosítás eredményessége között. Hotel Benczúr, április 1. Viszkei György. ügyvezető igazgató Körforgásos gazdaság A csomagoláshasznosítás eredményessége 2003-2013 között Hotel Benczúr, 2014. április 1. Viszkei György ügyvezető igazgató Miért van szükség körforgásos gazdaságra? Környezetgazdasági

Részletesebben

Koordináló szervezet EKO-PUNKT. ÜDVİZLI ÖNT az. Új, komplex megoldás a csomagolások koordinálására 2010

Koordináló szervezet EKO-PUNKT. ÜDVİZLI ÖNT az. Új, komplex megoldás a csomagolások koordinálására 2010 Koordináló szervezet EKO-PUNKT ÜDVİZLI ÖNT az Új, komplex megoldás a csomagolások koordinálására 2010 A TERMÉKDÍJ Mint adó fajta Mi is a termékdíj? A termékdíj, mint környezetvédelmi célból mőködı gazdasági

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság VESZÉLYES ÉS NEM VESZÉLYES HULLADÉK SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLY KÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel

Részletesebben

a 298/2009.(XII.21.) Kormányrendelettel egységes szerkezetben

a 298/2009.(XII.21.) Kormányrendelettel egységes szerkezetben 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Az EU hulladékpolitikája EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Hulladékgazd kgazdálkodási alapelvek szennyező fizet gyártói felelősség ( számonkérhetőség)

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet pályázati felhívása közforgalmú gyógyszertárak létesítésére

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet pályázati felhívása közforgalmú gyógyszertárak létesítésére Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet pályázati felhívása közforgalmú gyógyszertárak létesítésére 2016. EüK. 4. szám közlemény 4 (hatályos: 2016.02.15 - ) Az Országos Gyógyszerészeti

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Az elektronikai hulladékok hasznosítása, változások az elektromos és elektronikai hulladékok szabályozásában

Az elektronikai hulladékok hasznosítása, változások az elektromos és elektronikai hulladékok szabályozásában Az elektronikai hulladékok hasznosítása, változások az elektromos és elektronikai hulladékok szabályozásában Palotai Zoltán osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály

Részletesebben

Hulladékhasznosítási kötelezettség átvállalásáról szóló szerződés

Hulladékhasznosítási kötelezettség átvállalásáról szóló szerződés Öko-Hungária Nonprofit Kft Cím.: 8000, Székesfehérvár, Kőrösi út 228. Tel.: 06-22-502-774 Fax.: 06-22-502-773 Email.: info@okohungaria.eu Hulladékhasznosítási kötelezettség átvállalásáról szóló szerződés

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság BIOHULLADÉKOK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét, hogy az alábbi

Részletesebben

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226730-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

Az Öko-Kord nonprofit Kft. üzletszabályzata

Az Öko-Kord nonprofit Kft. üzletszabályzata Az Öko-Kord nonprofit Kft. üzletszabályzata Budapest, 2007. október 1 Preambulum Az 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban korm. rendelet) 1. sz. mellékletében meghatározott hasznosítási arány

Részletesebben

181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet. az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet. az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet az elemek és az hulladékainak visszavételéről A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. (1) bekezdés

Részletesebben

A Csomagolási hulladékokról

A Csomagolási hulladékokról A Csomagolási hulladékokról Fıbb elıírásai: 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról Alapfogalmak (hulladék, gyártó újrahasználat stb.) Hulladékgazdálkodási alapelvek (gyártói felelısség, szennyezı

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

okumentuma jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következõ idõállapotára ( 2012.II.21. )

okumentuma jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következõ idõállapotára ( 2012.II.21. ) okumentuma jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következõ idõállapotára ( 2012.II.21. ) 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételérõl

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

2009-2010. 2009.10.07 Samling 1

2009-2010. 2009.10.07 Samling 1 2009-2010 2010 Környezetvédelmi termékd kdíj 2009.10.07 Samling 1 A termékdíj mentesség szempontjából a EU kifogásának megfelelıen megszőnik az italcsomagolásoknál a részleges újratöltéssel elnyerhetı

Részletesebben

T/1489. számú. törvényjavaslat

T/1489. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1489. számú törvényjavaslat az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996.

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj

Környezetvédelmi termékdíj Környezetvédelmi termékdíj Változások, jogszabályi háttér A változások háttere: - Termékdíj bevételeinek növelése - Az OHÜ létrehozása, koordináló szervezeti rendszer megszüntetése - Kötelezettek körének

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2014. (V. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Részletesebben

Mintacím szerkesztése

Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) bemutatása Budapest, 2012. május 16. Az Mintacím OHÜ külső szerkesztése működési modellje Nemzetgazdasági

Részletesebben

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

1. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 427/2015. (XII. 23.) Korm. rendelete a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, valamint a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet az az hulladékainak visszavételéről A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. (1) bekezdés b), e) és g) pontjában, valamint a környezet védelmének

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet. A termékdíjmentesség általános szabályai

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet. A termékdíjmentesség általános szabályai 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján A Budakalász, 0184/4 hrsz kivett agyagbánya önkormányzati tulajdonban lévő tó felület értékesítésére KIÍRÓ:

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS Az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 9. (4) bekezdése szerinti ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a(z) Ramiris Europe Kft Székhely:

Részletesebben

A termékdíj megfizetésének eljárási szabályai. A termékdíjfizetés lebonyolításának jogszabályi háttere

A termékdíj megfizetésének eljárási szabályai. A termékdíjfizetés lebonyolításának jogszabályi háttere A termékdíj megfizetésének eljárási szabályai A termékdíjfizetés lebonyolításának jogszabályi háttere Termékdíjjal, valamint a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott hatósági ügy,

Részletesebben

A Kormány. /2006. ( ) Korm. r e n d e l e t e

A Kormány. /2006. ( ) Korm. r e n d e l e t e Melléklet a 6877-1/2006. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. ( ) Korm. r e n d e l e t e a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos

Részletesebben

194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet

194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet 194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet az Európai Szennyezőanyag kibocsátási és szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT09KESZ adóbevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT09KESZ adóbevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT09KESZ adóbevalláshoz Jogszabályi háttér a környezetvédelmi termékdíjról szóló 1995. évi. LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) a környezetvédelmi

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2740-09 Környezetvédelmi termékdíj feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A környezetvédelmi

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

26/2001. (X. 4.) GM rendelet

26/2001. (X. 4.) GM rendelet - 1-26/2001. (X. 4.) GM rendelet a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 4/1999. (II. 24.) GM rendelet módosításáról A műszaki

Részletesebben

Műanyag hulladékok hasznosítása

Műanyag hulladékok hasznosítása Műanyag hulladékok hasznosítása Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) Magyar Állam kizárólagos tulajdonában lévő nonprofit Kft. (Vidékfejlesztési Minisztériumban) 2011-ben indult

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A pályázat beérkezett: A pályázat sorszáma: (BMMK tölti ki) iktatószám: Pályázó szervezet neve: PÁLYÁZATI ADATLAP A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a környezetvédelmi termékdíjról szóló 07KTPOT adóbevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a környezetvédelmi termékdíjról szóló 07KTPOT adóbevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló 07KTPOT adóbevalláshoz Jogszabályi háttér a környezetvédelmi termékdíjról szóló 1995. évi.lvi. törvény (a továbbiakban: Kt.) a környezetvédelmi

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj. Szabó Viktor - adótanácsadó

Környezetvédelmi termékdíj. Szabó Viktor - adótanácsadó Környezetvédelmi termékdíj Szabó Viktor - adótanácsadó Jelentős változások 2012-től! A változások háttere: - Termékdíj bevételeinek növelése; - Az OHÜ létrehozása, koordináló szervezeti rendszer megszüntetése;

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj 2011.

Környezetvédelmi termékdíj 2011. Öko-Hungária Nonprofit Kft Cím.: 8000, Székesfehérvár, Kőrösi út 228. Tel.: 06-22-502-774 Fax.: 06-22-502-773 Email.: info@okohungaria.eu Környezetvédelmi termékdíj 2011. Sztruhár Imre kereskedelmi és

Részletesebben

20/2004. (X. 28.) KvVM rendelet

20/2004. (X. 28.) KvVM rendelet 20/2004 (X 28) KvVM rendelet a vízügyi építményfajtáknál kizárólagosan használt építési termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól A műszaki

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ULT Magyarország Zrt.

ULT Magyarország Zrt. ULT Magyarország Zrt. Tisztelt Dohánytermelő! Magyarországon jelenleg közel 300 környezetvédelemhez kapcsolódó jogszabály van érvényben Ezek közül az Alkotmány után a törvények (és azok végrehajtási utasításai)

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

A Kormány 104/2013. (IV. 5.) Korm. rendelete a hulladéklerakási járulék megfizetésének részletes szabályairól

A Kormány 104/2013. (IV. 5.) Korm. rendelete a hulladéklerakási járulék megfizetésének részletes szabályairól 14680 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 58. szám A Kormány 104/2013. (IV. 5.) Korm. rendelete a hulladéklerakási járulék megfizetésének részletes szabályairól A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi

Részletesebben

Az első hazai csomagolási hulladékhasznosítást koordináló szervezet AZ ÖKO-PANNON KHT. Bemutatkozó prezentáció. 2005. április 13.

Az első hazai csomagolási hulladékhasznosítást koordináló szervezet AZ ÖKO-PANNON KHT. Bemutatkozó prezentáció. 2005. április 13. Az első hazai csomagolási hulladékhasznosítást koordináló szervezet AZ ÖKO-PANNON KHT. Bemutatkozó prezentáció 2005. április 13. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS HAZAI ÉS AZ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉRE EU

Részletesebben

4/1999. (II. 24.) GM rendelet. a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól

4/1999. (II. 24.) GM rendelet. a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól 4/1999. (II. 24.) GM rendelet a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól A műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság VESZÉLYES ÉS NEM VESZÉLYES HULLADÉK BEGYŰJTÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel

Részletesebben

313/2008. (XII. 22.) Korm. rendelet

313/2008. (XII. 22.) Korm. rendelet 313/2008. (XII. 22.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeirıl szóló 53/2003.

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! A változásokról 2013. január 30-án küldtünk tájékoztatót Önöknek e-mail-ben.

Tisztelt Partnerünk! A változásokról 2013. január 30-án küldtünk tájékoztatót Önöknek e-mail-ben. Tisztelt Partnerünk! 2012. december 29-én életbe lépett a 443/2012. (XII. 29.) számú Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről. A változásokról

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

2. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó névjegyzékbe vétele

2. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó névjegyzékbe vétele 85412 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 220. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 41/2016. (XII. 29.) MvM rendelete a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016.

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

T e rm é kdíj

T e rm é kdíj T e rm é kdíj 2 0 1 0. (c s om a g olá s, m e z ő g a zda s á g i te rm e l ő ) Készítette: Debreczeni László őrnagy VPOP Vámigazgatóság Anyagáramok 2010. évben Elektromos, Elektronikai berendezések Ezek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 1/2013.(I.30.) Rendelet száma: 1/2013.(I.30.) Tárgya: A 139/2012.(XI.28.)

Részletesebben

12/1990. (VI. 13.) IM rendelet. az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól

12/1990. (VI. 13.) IM rendelet. az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól 12/1990. (VI. 13.) IM rendelet az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól A bíróságokról szóló 1972. évi IV. törvény 51. -a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - a

Részletesebben

MHK adatbázis Jogszabály szöveg. 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet 2004. február 24. - Lekérdezés ideje: 2004. június 30.

MHK adatbázis Jogszabály szöveg. 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet 2004. február 24. - Lekérdezés ideje: 2004. június 30. MHK adatbázis Jogszabály szöveg 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet 2004. február 24. - Lekérdezés ideje: 2004. június 30. (C)1992-2001. Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet a

Részletesebben

BEJELENTÉS BJ1: Bejelentés érvényességének megadása kötelező! A bejelentés érvényessége január 1-jét követően az első adófizetési kötelezettség

BEJELENTÉS BJ1: Bejelentés érvényességének megadása kötelező! A bejelentés érvényessége január 1-jét követően az első adófizetési kötelezettség Vám-és Pénzügyőrség Regionális Ellenőrzési Központ Székesfehérvár 8000 Székesfehérvár, Horvát István u. 16-18. Tel.: 06 (22) 512-280; Fax: 06 (22) 512-299; E-mail: rek80001@mail.vpop.hu Levelezési cím:

Részletesebben

Az adományozás és az SZJA 1% jogszabályi környezete Magyarországon

Az adományozás és az SZJA 1% jogszabályi környezete Magyarországon Az adományozás és az SZJA 1% jogszabályi környezete Magyarországon Hartay Eszter Európai Nonprofit Jogi Központ Fundraising konferencia 2014. március 20. 1 Témák Irányadó jogszabályok Definíciók Alapelvek

Részletesebben

Kérelem. a 2012. évi CXXVII (VII. 24.) törvény 38.. szerinti Állategészségügyi szolgáltatói engedély (Praxis engedély) kiállítására 1......

Kérelem. a 2012. évi CXXVII (VII. 24.) törvény 38.. szerinti Állategészségügyi szolgáltatói engedély (Praxis engedély) kiállítására 1...... 1 Kérelem a 2012. évi CXXVII (VII. 24.) törvény 38.. szerinti Állategészségügyi szolgáltatói engedély (Praxis engedély) kiállítására 1 1. Az Praxis engedélyt kérelmező vállalkozás (önálló állategészségügyi

Részletesebben

A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Budapest, 2009 Szerzõ: Fekete Antal Lektor: Takáts Beáta Sorozatszerkesztõ: dr. Varga Árpád A kézirat lezárva: 2009. április 2. ISBN

Részletesebben

A díjképzés általános szabályai

A díjképzés általános szabályai A díjképzés általános szabályai Ht. 46. (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat - a vegyes hulladék mennyiségével arányosan a költségekre, továbbá az árakra, illetve a díjra vonatkozó közgazdasági

Részletesebben

14. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének január 28. napjára összehívott ülésére

14. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének január 28. napjára összehívott ülésére 14. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28. napjára összehívott ülésére Előterjesztés tárgya: A talajterhelési díjról szóló rendelet elfogadása

Részletesebben

Engedélyezési eljárásra vonatkozó eljárási szabályok. Az engedélyek kiadásához a kérelmezőnek előzetesen kell az engedélykérelmet benyújtani.

Engedélyezési eljárásra vonatkozó eljárási szabályok. Az engedélyek kiadásához a kérelmezőnek előzetesen kell az engedélykérelmet benyújtani. Engedélyezési eljárásra vonatkozó eljárási szabályok I. Általános szabályok A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (Mnbtv.) 46. -ában foglalt rendelkezések alapján az MNB hatósági eljárásaira

Részletesebben

Pénzügyi vállalkozásban befolyásoló részesedés megszerzésének és növelésének engedélyezése

Pénzügyi vállalkozásban befolyásoló részesedés megszerzésének és növelésének engedélyezése Pénzügyi vállalkozásban befolyásoló részesedés megszerzésének és növelésének engedélyezése I. BEFOLYÁSOLÓ RÉSZESEDÉS A befolyásoló részesedés: olyan közvetlen vagy közvetett részesedés egy vállalkozásban,

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő testülete 19/2015.(VIII.17.) önkormányzati rendelete Kozármisleny településnév használatáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő testülete 19/2015.(VIII.17.) önkormányzati rendelete Kozármisleny településnév használatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő testülete 19/2015.(VIII.17.) önkormányzati rendelete Kozármisleny településnév használatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről

Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről Kedves Szülők! Kedves Diákok! Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önöket arról, hogy az alapfokú művészetoktatásban a hatályos jogszabályok

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA KIK azonosító: 135 006 OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának

Részletesebben

2003-2007. évre vonatkozó pótbevallás (KTPÓT) kitöltési útmutatója

2003-2007. évre vonatkozó pótbevallás (KTPÓT) kitöltési útmutatója 2003-2007. évre vonatkozó pótbevallás (KTPÓT) kitöltési útmutatója Általános tudnivalók A 2008. január 1-jét követő hatáskörátadást kihirdető törvény átmeneti rendelkezései szerint az elévülési időn belüli

Részletesebben