A termékdíj megfizetésének eljárási szabályai. A termékdíjfizetés lebonyolításának jogszabályi háttere

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A termékdíj megfizetésének eljárási szabályai. A termékdíjfizetés lebonyolításának jogszabályi háttere"

Átírás

1 A termékdíj megfizetésének eljárási szabályai A termékdíjfizetés lebonyolításának jogszabályi háttere Termékdíjjal, valamint a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott hatósági ügy, illetve eljárás kivételével a termékdíjköteles termékből képződött hulladékokkal kapcsolatos ügyben a hatósági hatáskörbe tartozó eljárások során a Kt.-ben meghatározott eltérésekkel az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvényt (a továbbiakban: Art.) kell alkalmazni. Illetékesség A Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóztatási szerve (a továbbiakban: állami adóhatóság) látja el a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve (a továbbiakban: vámhatóság) látja el a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott, a környezetvédelmi vagy más hatóságok hatáskörébe tartozó hatósági ügy, illetve eljárás kivételével a termék-díjköteles termékből képződött hulladékokkal kapcsolatos hatósági feladatokat. Bejelentési és nyilvántartásba vételi kötelezettség A kötelezett a termékdíjköteles termékkel végzett tevékenységét az állami adóhatóságnál annak megkezdésétől számított 15 napon belül bejelenti, továbbá nyilatkozik arról, ha a termékdíj-kötelezettségét egyéni hulladékkezelést teljesítőként vagy termékdíjátalányfizetésre jogosultként teljesíti. A nyilatkozatot az egyéni hulladékkezelést teljesítőnek termék- és anyagáramonként kell megtennie. A nyilatkozatot tárgyévenként teszi meg az egyéni hulladékkezelést teljesítő kötelezett. Az egyéni hulladékkezelőként való teljesítésre vonatkozó 15 napos, valamint a termékdíjátalányfizetésre vonatkozó, a 40. (5) bekezdésben előírt határidő elmulasztása jogvesztő. A Kt. szerinti egyéni hulladékkezelést teljesítő kötelezett 2012-ben január 15-ig bejelentést tesz a vámhatóságnál. A január 15-ig határidő elmulasztása jogvesztő. A további kötelezettek a bejelentést április 20-ig teljesítik. A Kt. és a kormányrendelet kifejezett, ilyen irányú rendelkezése hiányában a csekély mennyiségű csomagolást forgalomba hozó vagy saját célra felhasználó kötelezettnek, illetve a 73/2009 EK tanácsi rendelet szerinti mezőgazdasági termelő, átalányfizetést választó kötelezettnek 2013-ban nem kell ismételten az átalányfizetési jogosultságát bejelentenie, amennyiben annak évben egyszer már eleget tett. A termékdíj-kötelezettségre kiható bármely változást a kötelezett, annak bekövetkeztét követő 15 napon belül köteles bejelenteni az állami adóhatóságnak. A kötelezett a kormányrendelet 2. melléklete szerinti adattartalommal, elektronikus úton teljesíti az állami adóhatóság felé. Az adózás rendjéről szóló törvény eltérő rendelkezésének 1

2 hiányában a termékdíj-kötelezettségre kiható változásnak minősül, ha a 2. melléklet szerinti adatok bármelyike módosul. A bejelentést meghatározott adattartalommal, elektronikus úton kell teljesíteni az első bejelentkezés vagy képviselő meghatalmazásnak kivételével az adóhatóság felé, az erre a célra rendszeresített 13TKORNY, illetve VAMO nyomtatványokon. A kötelezetteknek a nyilvántartásba vételi eljárás kezdeményezéséhez nem kell külön vámazonosító számmal (VPID szám) rendelkezni, 2013-tól azonosításukra az adóazonosító szám szolgál. Nyilvántartás-vezetési kötelezettség A kötelezett a termékdíjköteles termékekkel, hulladékaikkal, továbbá a nem csomagolószerként forgalomba hozott, a Kt. végrehajtási rendeletében meghatározott csomagolószer-katalógusban szereplő árukkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrizhetősége céljából a valóságot (tényhelyzetet) tükröző nyilvántartást vezet. A kötelezett a befizetendő termékdíj nettó összegét negyedéves bontásban tartja nyilván, amely a termékdíj megállapítási időszakban keletkezett termékdíj-fizetési kötelezettség és a visszaigényelhető termékdíj különbözete. Az általános szabályként minden kötelezettre vonatkozó, a ter-mékdíjköteles termékekről vezetett nyilvántartáson túl a termékdíjas szabályozás egyéb jogcímhez vagy termékhez kötött nyilvántartás-vezetési kötelezettségeket is tartalmaz. A nyilvántartásnak legalább a kormányrendelet 5. mellékletében meghatározott adatokat kell tartalmaznia. Termékdíjköteles termék alapanyagként felhasználása esetén a kötelezett nyilvántartást vezet az alapanyagkénti felhasználás időpontjáról és az alapanyagként felhasznált termékdíjköteles termék mennyiségéről. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell legalább az alapanyagként felhasznált termékdíjköteles termék: a) megnevezését és vámtarifaszámát, b) CsK-, KT-kódját, c) saját azonosítószámát, vagy ennek hiányában a termék GTIN-számát, d) az egységnyi végtermék előállításához felhasználásra kerülő alapanyagok meghatározását (anyagnormáját). Fogalommeghatározás Termékdíjköteles termék alapanyagkénti felhasználása A termékdíjköteles termék alapanyagként történő felhasználásának minősül az a felhasználás, amely során a termékdíj-köteles termék a technológiai eljárás szerint épül be egy másik 2

3 termékdíjköteles termékbe. A visszaigénylés a gyártási selejt és hulladék mennyiségére is figyelembe vehető, de ebben az esetben a gyártási selejt és hulladék a hulladékhasznosítási teljesítménybe nem vehető figyelembe. A csomagolóeszköz, az egyéb csomagolószer önállóan termékdíjköteles termék. Hulladékká vált egyéb kőolajtermékből a hulladékgazdálkodásról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 3. számú mellékletében meghatározott R9 eljárással előállított termékdíjköteles termék forgalomba hozatala esetén a kötelezett a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló külön jogszabályban meghatározottakon túl a forgalomba hozott termék-díjköteles termék vonatkozásában nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a vevő nevét és címét, továbbá a forgalomba hozatalhoz kapcsolódóan kiállított számla vagy egyéb bizonylat sorszámát és kiállításának dátumát. Bevallási kötelezettség A kötelezett a nyilvántartása alapján az állami adóhatósághoz elektronikus formanyomtatványon, elektronikus úton és formában, negyedévente a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig bevallást nyújt be. A termékdíjátalány-fizetésre jogosult kötelezett, a tárgyévet követő év január hónap 20. napjáig teljesíti bevallási kötelezettségét. A termékdíjátalány fizetésére jogosult mezőgazdasági termelő a tárgyévi átalány megfizetési kötelezettségét a tárgyévet követő év április 20-ig teljesíti. A kötelezett a bevallás adatait forintban, a tömeg adatokat pedig két tizedesjegy pontossággal kilogrammban tünteti fel. A kötelezettnek a bevallási kötelezettségét számviteli bizonylattal és a kormányrendeletben előírt nyilvántartással megegyezően a kormányrendelet 4. számú melléklete szerinti adattartalommal kell teljesítenie az állami adóhatóság felé. Fogalommeghatározás Környezetvédelmi termékdíj nettó összege A termékdíj megállapítási időszakban keletkezett termékdíj-fizetési kötelezettség és a visszaigényelhető termékdíj különbözete. Termékdíjátalány A csekély mennyiségű csomagolást forgalomba hozó kötelezett, továbbá a 73/2009/EK tanácsi rendelet szerinti mezőgazdasági termelő kötelezett számára meghatározott díjfizetési kötelezettség. 3

4 Csekély mennyiségű forgalomba hozó vagy saját célra felhasználó kötelezett legfeljebb tárgyévi a) 3000 kg üveg, b) 300 kg a műanyag bevásárló-reklám táska nélkül számított műanyag, c) 75 kg műanyag bevásárló-reklám táska, d) 300 kg társított vagy rétegzett, e) 500 kg papír, fa, természetes alapú textil, f) 300 kg fém, g) 300 kg egyéb, azonban a b) g) pontok esetén mindösszesen legfeljebb 1000 kg csomagolást kiskereskedelmi értékesítés során a fogyasztó számára forgalomba hozó vagy saját célra felhasználó kötelezett. Kiskereskedelmi értékesítés A kereskedelemről szóló évi CLXIV. törvény szerinti kiskereskedelmi tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek forgalmazása, vagyoni értékű jog értékesítés és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása a végső felhasználó részére, ideértve a vendéglátást is. Befizetési kötelezettség A kötelezett a termékdíjat a bevallás benyújtására meghatározott határidőig az e célra vezetett központi költségvetési számlaszámra (a továbbiakban: termékdíj számla) forintban fizeti be. Ez az általános szabályok értelmében a tárgynegyedévet követő hónap 20. napját jelenti. Csekély mennyiségű csomagolást forgalomba hozó vagy saját célú felhasználó kötelezett részére évi egyszeri, a tárgyévet követő év január 20. napjáig teljesítendő bevallási kötelezettséget ír elő a jogszabály, így befizetési kötelezettségének is ezen időpontig, tehát a tárgyévet követő év január 20. napjáig kell eleget tennie. A fentiektől eltérő a mezőgazdasági termelő befizetési kötelezettsége, ugyanis nem terheli bevallási kötelezettség, viszont tárgyévi átalány megfizetési kötelezettségét a tárgyévet követőév április 20-ig kell teljesítenie. Ha a bevallásban a termékdíj összege az ezer forintot nem éri el, továbbá az Art. szerinti ellenőrzés vagy önellenőrzés során a termékdíj-különbözet az ezer forintot nem éri el, azt nem kell megfizetni. Az állami adóhatóság az ezer forintot el nem érő termékdíjvisszatérítést nem utalja ki. Termékdíjelőleg-megállapítási, bevallási, befizetési kötelezettség A kötelezettet a 3. (7) bekezdése, valamint a termék-díjátalányt fizető csekély mennyiségű csomagolást forgalomba hozó kötelezett kivételével a tárgyév (adóév) negyedik negyedévére nézve termékdíjelőleg-megállapítási, bevallási és megfizetési kötelezettség terheli. 4

5 A termékdíjelőleg mértéke a tárgyév (adóév) első három negyedéve után fizetett termékdíj harmadának a 80%-a. A termékdíjelőleg mértékét, összegét a tárgyév első három negyedévére megállapított és bevallott termékdíj adja, melyben figyelembe kell venni, az erre az időszakra vonatkozóan benyújtott önellenőrzésben, pótbevallásban bevallott összeget is. A kötelezett a termékdíjelőlegre vonatkozó bevallási kötelezettségének a harmadik negyedévre vonatkozó bevallás benyújtásával együtt tesz eleget. A kötelezett a termékdíjelőleget a tárgyév december 20-áig fizeti meg. A termékdíjelőleget a kötelezett a negyedik negyedévi bevallásban a ténylegesen megfizetendő termékdíj mértékéig kiegészíti, vagy a különbözetet visszaigényli. A csomagolószer termékdíját nem kell megfizetni, ha e törvény végrehajtási rendeletében meghatározottak szerint nyilatkozik a kötelezett belföldi vevője (a továbbiakban: nyilatkozó) arról, hogy a) a csomagolószert csomagolás előállítására használja fel és mezőgazdasági termelőként termékdíjátalányt fizet, vagy b) a csomagolószert csomagolás előállítására újrahasználható csomagolóeszközként használja fel, vagy c) az egyéb csomagolószert, mint annak végfelhasználója nem csomagolás előállítására használja fel. A nyilatkozó kötelezettnek minősül, ha a nyilatkozatával ellentétesen jár el. Az előlegkötelezettség azt jelenti, hogy csak a negyedik negyedévi termékdíjat kell megelőlegezni. Ennek nyilván az a magyarázata, hogy az így megfizetett összegek még a tárgyévi költségvetési bevételek részét képezik. Más adónemben ahol év közben is kell adóelőleget fizetni az ehhez hasonló eljárást adóelőleg-feltöltési kötelezettségnek nevezik. Példa Tegyük fel, hogy termékdíjelőleg bevallásra és fizetésre kötelezett a tárgyév első három negyedévében összesen Ft termékdíjat vallott be és fizetett meg. Mekkora összegű díjelőleget kell bevallania és befizetnie december 20-ig? ( Ft : 3) 0,80 = Ft. Megállapítható, hogy amennyiben a harmadik negyedévre Ft termékdíjat kell ténylegesen bevallani és befizetni, akkor a december 20-ig bevallandó és befizetendő termékdíj az előleggel együtt összesen Ft Ft = Ft. 5

6 A termékdíj feltüntetése a számlán A számlán a) számlán vagy szerződéssel történő átvállalás esetén, vagy b) a kötelezett és vevőinek visszaigénylésre jogosult vevő partnerei által igényelt esetben, vagy c) csomagolószer, illetve reklámhordozó papír első belföldi forgalomba hozatalakor a Kt. végrehajtására kiadott rendeletekben meghatározott számla záradékkal megegyező szöveget kell feltüntetni. A b) ponthoz meg kell jegyezni, hogy a visszaigénylésre jogosult vevő igénye alapján a kötelezettnek, illetve a kötelezett vevőinek a számlán záradékot kell feltüntetni, amely tartalmazza a termékdíjköteles termék CsK-, KT-kódját, a termékdíj mértékét, és összegét, továbbá a termékdíj megfizetését (bevallását) igazoló dokumentumok adatait. A megfizetést igazoló dokumentumok adatai közül legalább a termék első belföldi forgalomba hozatalakor a kötelezett által kibocsátott számla számát, keltét, a kötelezett nevét, címét, adószámát a záradéknak tartalmaznia kell. A csomagolószer első belföldi forgalomba hozója a számlán köteles feltüntetni a számla tételeire hivatkozva: a) amennyiben a csomagolószer termékdíj-kötelezettség az eladót terheli: a csomagolószer termékdíj összege bruttó árból Ft, b) amennyiben a csomagolás részeként forgalomba hozott csomagolószer termékdíj-kötelezettség az eladót terheli: a csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli, vagy c) amennyiben a kötelezettség a vevőt terheli: ca) a csomagolószer termékdíj-kötelezettség a vevő eseti nyilatkozata alapján a vevőt terheli, vagy cb) a csomagolószer termékdíj-kötelezettség a vevő számon iktatott időszakra vonatkozó nyilatkozata alapján a vevőt terheli szöveget. Nem kell a számlán záradékot feltüntetni csomagolószer kiskereskedelmi értékesítése esetén. A reklámhordozó papír első belföldi forgalomba hozója a számlán a reklámhordozó papír termékdíj összege a bruttó árból Ft szövegű záradékot tünteti fel. A termékdíj-kötelezettség teljesítésének különös szabályai Termékdíjátalány fizetése A csekély mennyiségű csomagolást forgalomba hozó vagy saját célú felhasználó kötelezett, továbbá az előírt feltételeket teljesítő, a 73/2009/EK tanácsi rendelet szerinti mezőgazdasági termelő kötelezett termékdíjátalány fizetésére jogosult. 6

7 Csekély mennyiségű csomagolást forgalomba hozó kötelezett A csekély mennyiségű csomagolást forgalomba hozó kötelezett termékdíjátalánya Ft/év. Mezőgazdasági termelő A tárgyévet megelőző évben legfeljebb évi tíz millió forintos értékesítési nettó árbevételt elérő mezőgazdasági termelő termékdíjátalánya 2000 Ft/év. A tárgyévet megelőző évben évi tíz millió forintot meghaladó, azonban legfeljebb évi ötven millió forintos árbevételt elérő mezőgazdasági termelő termékdíjátalánya 7000 Ft/év. A tárgyévben kötelezetté váló mezőgazdasági termelő termék-díjátalánya 5000 Ft/év. A kötelezett a termékdíj átalány-fizetési kötelezettségre vonatkozó választását a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel nem változtathatja meg a tárgyéven belül. Ha a termékdíj átalány-fizetést választó kötelezett a mezőgazdasági termelő kivételével a csekély mennyiségű csomagolást forgalomba hozóra vagy saját célra felhasználóra meghatározott mennyiségű határt, vagy határokat túllépte, termékdíjátalány-fizetésre már nem jogosult. A túllépés időpontját követően termékdíj-kötelezettségének az általános szabályok szerint tesz eleget. Amennyiben a termékdíjátalány-fizetésre jogosult kötelezett a Kt pontjában meghatározott mennyiségi határt túllépi, 15 napon belül köteles azt az állami adóhatóságnak bejelenteni. A bejelentést követően a kötelezettre vonatkozó általános szabályok szerint kell eljárnia a kötelezetnek a termékdíj-kötelezettség tekintetében. Mennyiségi határok: legfeljebb tárgyévi a) 3000 kg üveg, b) 300 kg a műanyag bevásárló-reklám táska nélkül számított műanyag, c) 75 kg műanyag bevásárló-reklám táska, d) 300 kg társított vagy rétegzett, e) 500 kg papír, fa, természetes alapú textil, f) 300 kg fém, g) 300 kg egyéb, azonban a b) g) pontok esetén mindösszesen legfeljebb 1000 kg csomagolás. A termékdíj-kötelezettséggel kapcsolatos hulladékkezelési teljesítmény Az egyéni hulladékkezelést teljesítő és az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség a hulladékkezelési teljesítményének meghatározása során a hasznosításának helyétől függetlenül kizárólag azt a Magyarország területén gyűjtött hulladékot veheti figyelembe, 7

8 amelynek hasznosításra történő átvételét az átvevő hasznosító a tárgyévben folyamatosan, a teljesítéssel egyidejűleg kiállított és átadott átvételi elismervénnyel igazol és a tényleges hulladékhasznosítás megtörténtét a tárgyévet követő év február 20-ig a kötelezett számára leigazol. Amennyiben az egyéni hulladékkezelést teljesítő saját maga hasznosít, az erre vonatkozó adatokat a saját nyilvántartása tartalmazza. Az anyagában történő hasznosítás mértéke termék- és anyagáramonként legalább 75%-ot el kell érjen. Termék- és anyagáramonként az energetikai hasznosítás legfeljebb 25%-os arányban vehető figyelembe. Fogalommeghatározás Anyagárában történő hasznosítás A hulladéknak a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) szerinti újrafeldolgozása vagy visszanyerése, illetve biológiailag lebomló szerves anyagok aerob vagy anaerob lebontása és további felhasználásra alkalmassá tétele. Az egyéni hulladékkezelés szabályai Bejelentés Az egyéni hulladékkezelést végző bejelentésének tartalmaznia kell azt, hogy a tevékenység milyen termék- és anyagáramra vonatkozik, azok tárgyévre elszámolni tervezett mennyiségét az egyéni hulladékkezelés alapját és a kezelt mennyiséget, továbbá a hulladékkezelés során együttműködő szerződött partnerek, és a gyűjtési pontként felhasznált telephelyek felsorolását. Amennyiben az egyéni hulladékkezelést teljesítő kötelezett teljesítésében közreműködők személyében, tevékenységében változás áll be, különösen a gyűjtési pontok, a hulladékkezelők személye esetében azt a kötelezett 15 napon belül köteles bejelenteni az állami adó- és vámhatóság felé. Közös gyűjtés Egyéni hulladékkezelést teljesítő kötelezettnek a termék forgalmazását végző kereskedelmi egységgel ténylegesen, közösen történő gyűjtést jelenti, ha erre a célra közösen finanszírozott és működtetett gyűjtőrendszert hoznak létre, és ezt az ellenőrzés során igazolni is tudják. Az egyéni hulladékkezelést teljesítő kötelezett jogosult a magánszemély vevőtől lakossági gyűjtésben a Kt. 3. számú mellékletében meghatározott kategóriák szerinti azonos anyagáramú homogén hulladékok visszagyűjtésére, ideértve azon csomagolási hulladékok visszavételét is, amelyet más hozott forgalomba. 8

9 Az egyéni hulladékkezelés teljesítése során a kötelezett az általa tárgyévben elsőként belföldi forgalomba hozott vagy saját célra felhasznált (a továbbiakban együtt: kibocsátott) termékdíjköteles termékek mennyiségét veszi alapul. Amennyiben az egyéni hulladékkezelést teljesítő kötelezett saját célú felhasználás mellett a telephelyén magánszemély vevőtől is végez gyűjtést, az azonos típusú hulladékok tekintetében a saját célú felhasználás és forgalomba hozott termékdíjköteles termék együttes mennyiségeire vonatkozóan az összes gyűjtött hulladékból összesítve teljesítheti a kötelezett a hulladékkezelést. Nyilvántartás Az egyéni hulladékkezelést teljesítő kötelezett és együttműködő partnerei nyilvántartásukat úgy vezetik, hogy azokból megállapítható legyen a teljesítés időpontja, a kezelt hulladék termékdíjköteles termékből képződő hulladék termékdíjkódja (a továbbiakban: HKT kód) és mennyisége. A hulladékkezelőkkel történt elszámolásokat és a cégszerűen aláírt igazolásokat a kötelezett a székhelyén gyűjti. A teljesítésben közreműködők Az egyéni hulladékkezelők adott termék- és anyagáramra vonatkozóan teljesíthetik kötelezettségüket begyűjtést végző teljesítésben közreműködőn keresztül is. A teljesítésben közreműködők az általuk gyűjtött hulladék mennyiségének az ugyanezen hulladéknak az OHÜ felé elszámolt mennyiségével csökkentett mennyiségét számolhatja el a szerződött egyéni hulladékkezelők felé. A teljesítésben közreműködők a szerződött egyéni hulladékkezelők (1) bekezdésben meghatározott termékeire vonatkozó kibocsátási arányának megfelelően osztja el az egyéni teljesítők között az általa begyűjtött és hasznosításra átadott mennyiséget. Bevallás Az egyéni hulladékkezelést végző kötelezett negyedéves bevallásában a tárgyév befejezett negyedéveinek és a bevallás benyújtásáig hasznosításra történő, igazolt átvételének mennyiségeit összesítve, valamint kibocsátásainak mennyiségeit összesítve veszi figyelembe, és ennek megfelelően számolja ki a Kt. 3. számú mellékletében meghatározott eljárás szerint a lezárt negyedévek összesített kötelezettségét, amelyből a tárgyévben lezárt negyedévek után megfizetett termékdíjat levonja. Az így számított különbözet képezi az adott negyedév után megfizetendő termékdíjat. Amennyiben a számítás eredménye negatív, akkor az adott negyedévben a megfizetést nem kell teljesíteni. 9

10 Igazolás A hasznosításra átvétel igazolásának legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: a) az átadó egyéni hulladékkezelő nevét, címét, adószámát, b) az átvevő hasznosító nevét, címét, amennyiben rendelkezésre áll, adószámát, KÜJ számát, c) a termékdíjköteles termékből képződött hulladék termék és anyagáram megnevezését, EWC, HKT kódját és mennyiségét, d) keltezést és az átadó, átvevő aláírását. Amennyiben a tárgyévben hulladékhasznosításra átadott mennyiség tényleges hasznosítása a hasznosítást végzők tárgyévet követő február 20-ig kiadott igazolásai alapján maradéktalanul nem teljesült, akkor az egyéni hulladékkezelést végzőnek a tárgyévi hulladékkezelési számítást el kell végezni, de a ténylegesen hasznosított mennyiség figyelembevételével. A termékdíj-különbözetet a tárgyév utolsó negyedévi bevallásának önellenőrzésével kell bevallani és megfizetni. A hasznosításról szóló igazolásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: a) az egyéni hulladékkezelő nevét, címét, adószámát, b) a hasznosító nevét, címét, amennyiben rendelkezésre áll adószámát, KÜJ számát, c) a termékdíjköteles termékből képződött hulladék termék és anyagáram megnevezését, EWC, HKT kódját, Ht. szerinti hasznosítási kódját és mennyiségét, d) keltezést és a hasznosító aláírását. 10

www.termekdijszakerto.hu

www.termekdijszakerto.hu 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 1 Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra

Részletesebben

www.termekdijinfo.hu 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

www.termekdijinfo.hu 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. (1) bekezdés

Részletesebben

www.termekdijinfo.hu 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

www.termekdijinfo.hu 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról Hatályos: 2013.01.01 www.termekdijinfo.hu 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról szóló

Részletesebben

www.termekdijinfo.hu

www.termekdijinfo.hu 2011. évi LXXXV. törvény 1 a környezetvédelmi termékdíjról (Ktdt.) Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos

Részletesebben

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 1

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 1 OptiJus Opten Kft. I. 2011. évi LXXXV. törvény 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 1 A 2013.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. A törvény

Részletesebben

www.termekdijinfo.hu 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról

www.termekdijinfo.hu 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra

Részletesebben

www.termekdijinfo.hu 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról

www.termekdijinfo.hu 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra

Részletesebben

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról1

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról1 E (1) 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról1 Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos

Részletesebben

2011. évi LXXXV. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról 1

2011. évi LXXXV. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról 1 2011. évi LXXXV. törvény 1 Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra irányuló tevékenységek

Részletesebben

2011. évi LXXXV. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény hatálya

2011. évi LXXXV. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény hatálya 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ (2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, 343/2011. Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról) Az egyes termékek

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ (2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, 343/2011. Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról) Az egyes termékek

Részletesebben

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról* Az Országgyûlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelõzéséhez, illetve

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról* Az Országgyûlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelõzéséhez, illetve 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról* Az Országgyûlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelõzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erõforrásokkal való takarékos gazdálkodásra

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ (2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, 343/2011. Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról) Az egyes termékek

Részletesebben

1 d :: 20 :1 OKT 26. Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

1 d :: 20 :1 OKT 26. Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t gyű l vata la iri ulilldvs"la1m : I I~lg,2 /é Országgyűlési képviselő 1 d :: 20 :1 OKT 26. Módosító javaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Budapest Tisztelt Elnök Úr! A Házszabály 94.

Részletesebben

www.termekdijinfo.hu A környezetvédelmi termékdíj törvény változásai

www.termekdijinfo.hu A környezetvédelmi termékdíj törvény változásai A környezetvédelmi termékdíj törvény változásai Tájékoztatom a tisztelt Olvasót, hogy az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény módosította a

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2009.01.01-től 2009.12.31-ig 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

TERMÉKDÍJ SZABÁLYOK 2012. JANUÁR 1-TŐL

TERMÉKDÍJ SZABÁLYOK 2012. JANUÁR 1-TŐL TERMÉKDÍJ SZABÁLYOK 2012. JANUÁR 1-TŐL A környezetvédelmi termékdíj szabályozásában jelentős módosulások történtek a 2011. júliusában kihirdetett 2011. évi LXXXV. (Ktdt.) számú törvény által. Mivel bizonyos

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj

Környezetvédelmi termékdíj Környezetvédelmi termékdíj Változások, jogszabályi háttér A változások háttere: - Termékdíj bevételeinek növelése - Az OHÜ létrehozása, koordináló szervezeti rendszer megszüntetése - Kötelezettek körének

Részletesebben

Termékdíj szabályai 2014. Debreczeni László

Termékdíj szabályai 2014. Debreczeni László 1 Termékdíj szabályai 2014. Debreczeni László Jogszabályok 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról (Ktdt.) 2013. évi CC. törvény, hatályos: 2014. I. 1-től, (egyes adótv. mód.) 2014. évi

Részletesebben

A környezetvédelmi termékdíj bejelentés nyomtatványok változása. Előadó: Mészáros Adrienn százados NAV KH Adóügyi Főosztály

A környezetvédelmi termékdíj bejelentés nyomtatványok változása. Előadó: Mészáros Adrienn százados NAV KH Adóügyi Főosztály A környezetvédelmi termékdíj bejelentés nyomtatványok változása Előadó: Mészáros Adrienn százados NAV KH Adóügyi Főosztály Témakörök 13TKORNY bejelentés VAMO képviselet T180 elektronikus ügyintézéshez

Részletesebben

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet.

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet. 1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról I. Fejezet A törvény célja 1. A törvény célja, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez,

Részletesebben

komanyyzar5-x-1 33, Érkezett: 2011 J'J A 01. 2011. évi... törvén y a környezetvédelmi termékdíjról

komanyyzar5-x-1 33, Érkezett: 2011 J'J A 01. 2011. évi... törvén y a környezetvédelmi termékdíjról Országgyűlés Hivatal a komanyyzar5-x-1 33, ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Érkezett: 2011 J'J A 01. Képvisel ői önálló indítván y 2011. évi... törvén y a környezetvédelmi termékdíjról Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10UHA adóbevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10UHA adóbevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10UHA adóbevalláshoz Jogszabályi háttér a környezetvédelmi termékdíjról szóló 1995. évi. LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) a környezetvédelmi

Részletesebben

Csomagolás vs csomagolószer

Csomagolás vs csomagolószer Kovács Csaba Csomagolás vs csomagolószer Jogforrások a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény* (Ktdt.) n Kormányrendeletek: p a termékdíj-kötelezettség kötelezettség (általános vhr.),

Részletesebben

2003-2007. évre vonatkozó pótbevallás (KTPÓT) kitöltési útmutatója

2003-2007. évre vonatkozó pótbevallás (KTPÓT) kitöltési útmutatója 2003-2007. évre vonatkozó pótbevallás (KTPÓT) kitöltési útmutatója Általános tudnivalók A 2008. január 1-jét követő hatáskörátadást kihirdető törvény átmeneti rendelkezései szerint az elévülési időn belüli

Részletesebben