évre vonatkozó pótbevallás (KTPÓT) kitöltési útmutatója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2003-2007. évre vonatkozó pótbevallás (KTPÓT) kitöltési útmutatója"

Átírás

1 évre vonatkozó pótbevallás (KTPÓT) kitöltési útmutatója Általános tudnivalók A január 1-jét követő hatáskörátadást kihirdető törvény átmeneti rendelkezései szerint az elévülési időn belüli időszakra ( ) vonatkozó környezetvédelmi termékdíj pótbevallást a vámhatósághoz kell benyújtani és ezzel egyidejűleg az elmaradt termékdíj és késedelmi pótlék fizetési kötelezettséget (a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004.(IV. 5.) PM rendelet (a továbbiakban: 15/2004-es PM r.) 2. számú mellékletében meghatározott) alábbi számlaszámokra kell teljesíteni: az elmaradt termékdíjat a VPOP környezetvédelmi termékdíj adóbevételi, míg a késedelmi pótlékot a VPOP környezetvédelmi termékdíj bírság, kamat és pótlék bevételi számlaszámra kell megfizetni. Amennyiben a kötelezett a évi kötelezettségek vonatkozásában pótbevallást kíván tenni, úgy kizárólag a KTPÓT formanyomtatvány csomagot alkalmazhatja. A pótbevallás benyújtására kötelezettek év adott időszakára vonatkozóan termékdíj köteles termékkel végzett tevékenységükről és termékdíj-fizetési kötelezettségükről a mindenkor hatályos környezetvédelmi termékdíjról továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.), valamint a végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet (a továbbiakban: KTM rendelet) alapján a KTPÓT formanyomtatványon szolgáltatnak adatot. A formanyomtatvány a vámhatóság (http://vam.gov.hu) internetes honlapjáról letölthető. Az elektronikus formanyomtatványt kizárólag számítógéppel lehet kitölteni, majd a kitöltését követően azt kinyomtatva személyes kézbesítés útján, vagy postai úton kell a vámhatóság részére megküldeni. Kézzel, vagy írógéppel kitöltött formanyomtatványt a vámhatóság nem fogad el. A pótbevallást az Art. szabályai szerint egy példányban kell benyújtani a gazdálkodó székhelyének megfelelően a Vám- és Pénzügyőrség Regionális Ellenőrzési Központjaihoz (a Regionális Jövedéki Központok jogutód intézményeihez). A évi pótbevallást a pótlólag benyújtott adóbevallásban érintett időszakra vonatkozó gyakoriságnak megfelelően egy naptári hónapra, negyedévre, évre vonatkozóan egy alkalommal lehet benyújtani, kivételt képez ez alól az azonos tárgyidőszakra benyújtott önellenőrzés. A termékdíj köteles termék közösségi beszerzője, illetve hazai előállítója részére a bevallási kötelezettség fennáll, függetlenül attól, hogy a bevallás szerint az adózó fizetési kötelezettsége nulla, vagy visszaigénylésre jogosult. A pótbevallásba az adatokat az adott laptípus utolsó lapján a MINDÖSSZESEN sorokban az előnyomott (eft) jelzés figyelembevételével, ezer forintra kerekítve kell bejegyezni. A havi és évközi bevallás benyújtására kötelezetteknek negyedéves összesítő bevallást havi (1, 2, 3 hónap) bontásban kell benyújtaniuk. Az éves pótbevallás benyújtására kötelezettek tételenkénti részletezettséggel tesznek eleget bevallási kötelezettségüknek, melyet a tárgyidőszak összesen oszlopában kell megadni. Figyelem! A pótbevallás keretében a termékdíj-kötelezettségről az adóbevallásban érintett időszakra érvényben lévő termékdíjkedvezmény figyelembevételével kell adatot szolgáltatni. Az adatokat a KTPÓT-B01-B08-as lapok soraiban havi bontásban, KT-kódok szerinti részletezéssel, negyedéves összesítésben kell megadni.

2 Termékdíjköteles termékek köre figyelembe véve a Kt közötti változásait is lehet: 1) gumiabroncs 2) a csomagolóeszköz, január 1. után csomagolás (2005. január 1 után kereskedelmi csomagolás is) 3) a hűtőberendezés és hűtőközeg 4) az akkumulátor 5) üzemanyag január 1-ig és egyéb kőolajtermék 6) az információhordozó papírok közül a reklámhordozó papír február 26-tól 7) az elektromos és elektronikai berendezés január 1-jét követően 8) festékek, lakkok hígítói, és oldószerei január 1-ig Figyelem! Az üzemanyag termékdíjat (2003. január január 01. között) a jövedéki adó fizetésére kötelezett a jövedéki adó részeként, a jövedéki adóban fizette meg. Az üzemanyag termékdíj mértéke az üzemanyagok után befizetett jövedéki adó három százaléka, amely a Környezetvédelmi alap célfeladat fejezeti kezelésű előirányzatot illette meg. Figyelem! Jelen kitöltési útmutató mellékletét képezi a évre vonatkozó hatályos termékdíjtételeket, a termékdíj köteles termékeket vámtarifaszám szerinti bontásban valamint az alkalmazandó KT-kódokat tartalmazó összefoglaló, melyet segédletként teszünk közre. A melléklet használatakor különös figyelemmel kell lenni arra, hogy a pótbevallással érintett időszakban mely termékdíjtételek és kódok kerültek meghatározásra tekintettel arra, hogy egyes időszakokban átmeneti rendelkezések voltak érvényben. Az összefoglaló alkalmazása nem mentesít a jogszabályokban meghatározottak nem pontos alkalmazása miatt bekövetkező jogkövetkezmények alól. Termékdíj fizetésre kötelezett a hatályos jogszabály szövegének figyelembe vételével lehet: A fentiekben felsorolt termékdíjköteles termék után - ideértve más termékkel együtt vagy annak részeként, illetve összetevőjeként forgalomba hozott terméket is - termékdíjat fizet a) a belföldi előállítású termékdíjköteles termék esetében a termékdíjköteles termék első belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója, az egyéb kőolajtermék és reklámhordozó papír esetében az első belföldi forgalomba hozó első vevője, vagy saját célú felhasználója, fentieken túl január 1-től a kereskedelmi csomagolás esetében az első belföldi forgalomba hozó első továbbforgalmazó vevője, b) az Európai Közösségen (a továbbiakban: Közösség) belüli behozatal esetén a termékdíjköteles termék első belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója (2004. május 1-jét követően keletkezett kötelezettségre kell alkalmazni), valamint január 1-től a kereskedelmi csomagolás esetében az első belföldi forgalomba hozó első továbbforgalmazó vevője is c) import esetén a vámjogszabályok szerinti vámfizetésre kötelezett, illetve a vámszabad terület üzemeltetője. (Figyelem! A termékdíjat május 1 és január 1. közötti időszakban a vámhatóság a hatályos jogszabályok értelmében nem szabta ki a vámeljárás során határozattal, így ezen időszak vonatkozásában kizárólag az adóbevallás útján volt teljesíthető a termékdíj fizetési kötelezettség!) Figyelem! Az üzemanyagok és egyéb kőolajtermékek, a reklámhordozó papírok, és a hígítók és oldószerek esetében jogszabályváltozás következtében változott a kötelezetti kör június 10-ét megelőzően az első belföldi forgalomba hozó, vagy saját célú felhasználó volt a

3 kötelezett, míg június 10-étől az első belföldi forgalomba hozó első vevőjének, vagy saját célú felhasználójának kell a termékdíj-fizetési kötelezettségnek eleget tenni. További kötelezettek: Kötelezettnek minősül: I. A számlában átvállaló, aki a kötelezettől külön jogszabályban meghatározott esetekben és feltételek teljesítése esetén a termékdíj-fizetési kötelezettséget számla alapján átvállalja a) a csomagolás esetében a kötelezett számára a csomagolás összetevőit gyártó vagy forgalmazó belföldi vállalkozó, amennyiben hasznosítás koordináló szervezeten keresztül mentességet élvez, b) belföldi előállítású termékdíjköteles egyéb kőolajtermék esetén az első belföldi forgalomba hozó. II. A szerződésben átvállaló, aki a Környezetvédelmi Alap célfeladat (Kac.) fejezeti kezelésű előirányzat, környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat kezelését végző szerv, illetve a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) jóváhagyásával, szerződés alapján átvállalja a hígítók és oldószerek kivételével a termékdíj fizetési kötelezettséget az eredeti kötelezettől, 1. az első belföldi vevő, másodlagos kötelezettek, aki a termékdíj-köteles terméket a) exportálja, illetve Közösségen belül értékesíti, vagy b) bérgyártatóként állítatja elő az eredeti kötelezettel; 2. a hasznosítás koordináló szerezet. A bevallás benyújtására kötelezett: A termékdíj fizetésre kötelezett, a számlában átvállaló, valamint, aki a megfizetett termékdíjat visszaigényli. A késedelmi pótlékot az esedékesség napjától számítva kell megfizetni, az összeg kiszámításához az APEH hivatalos honlapján (www.apeh.hu) megtalálható kalkulátor nyújthat segítséget. A nyomtatvány kitöltése A KTPÓT formanyomtatvány csomag az alábbiakban részletezett lapokból áll: főlap, bevallás részletező lapok. KTPÓT Főlap Környezetvédelmi termékdíj pótbevallás év Pótbevallás lapok: KTPÓT-B01 Környezetvédelmi termékdíj pótbevallás Gumiabroncs KTPÓT-B02 Környezetvédelmi termékdíj pótbevallás Csomagolás és kereskedelmi csomagolás (Ez a lap használható február 15-ig a csomagolóeszközök környezetvédelmi termékdíjára is) KTPÓT-B03 Környezetvédelmi termékdíj pótbevallás Hűtőberendezés és hűtőközeg

4 KTPÓT-B04 Környezetvédelmi termékdíj pótbevallás Akkumulátor KTPÓT-B05 Környezetvédelmi termékdíj pótbevallás Egyéb kőolajtermék KTPÓT-B06 Környezetvédelmi termékdíj pótbevallás Reklámhordozó papír KTPÓT-B07 Környezetvédelmi termékdíj pótbevallás Elektromos és elektronikai termékek KTPÓT-B08 Környezetvédelmi termékdíj pótbevallás Hígítók és oldószerek A pótbevallási nyomtatványban nem szereplő egyéb kérelmeket (igazolási, átvezetési stb.) a pótbevallás mellé csatolva, alaki kötöttségek nélkül, a hatályos jogszabályban meghatározott tartalmi követelményekre figyelemmel, írásban lehet megtenni. A pótbevallásban a fizetési kötelezettséget adatsoronként, az ÖSSZESEN rovatokban oszloponként összesítve forintban (Ft), a MINDÖSSZESEN rovatokban oszloponként összesítve a kerekítés általános szabályai szerint (499 Ft-ig lefelé, 500 Ft-tól felfelé) ezer forintra kerekítve ezer forintban (eft) kell megadni. Több ugyanazon lapazonosítóval (pl. több B01) rendelkező lap benyújtása esetén a köztes részletező lapokon csak az ÖSSZESEN rovatokat kell forintban kitölteni, míg a mindösszesen sort csak az utolsó lapon kell kitölteni ezer forintra kerekítve. A pótbevallásban szerepeltetett értékek, összegek, díjtételek minden esetben nettó összegben kerülnek feltüntetésre. Az egyes pótbevallás részletező lapokon a termékdíj köteles termékkel végzett tevékenységre vonatkozó adatokat az akkor hatályos jogszabályok szerinti termékdíj kódonként (továbbiakban: KT-kód) termékdíj tételenként külön-külön sorban kell feltüntetni. Kitöltési útmutató a KTPÓT Főlapjához A Főlapot minden esetben be kell nyújtani a pótbevallás mellé. A Főlap Rögzítés mezőjét a vámhatóság tölti ki. Az Azonosítás mező tartalmazza a pótbevallást benyújtó adatait, amit értelemszerűen kell kitölteni, valamint annak az ügyintézőnek a nevét és telefonszámát, aki a pótbevallást összeállította, és a közölt adatok gyors kijavítása érdekében a feldolgozás során feltárt hiba javításába bevonható. (Ha a pótbevallást külső cég, vagy erre jogosult egyéb személy készítette, és a pótbevallás javításába bevonható, ügyintézőként az ő adatait kérjük közölni.) Amennyiben a levelezési címnél postafiók megadása történik, akkor a közterület jellegéhez Pf. kell írni, a postafiók számát a házszámként kell feltüntetni. A mezőben a GLN, VPID számot, továbbá az adószámot /vagy természetes személy esetében az adóazonosító jelet/ minden esetben fel kell tüntetni. Amennyiben az ügyfél rendelkezik KÜJ számmal (Környezetvédelmi ügyfél jel), úgy annak feltüntetése kötelező. A Főlap Képviselő mezőjében kell megadni a képviselő nevét, a rá vonatkozó GLN, VPID és adószámot. Figyelem! A képviselő jogszabályszerű megbízását a pótbevalláshoz csatolni kell! A Főlap Mellékletek mezőjében a dátumnál kell megjelölni, hogy a kötelezett (adózó) mely év mely időszakára kíván pótbevallást benyújtani, illetve milyen bevallás benyújtási gyakoriság vonatkozik rá. A bevallás gyakoriságot hónaptól hónapig értelemszerűen arab számokkal kell kitölteni, azaz pl. negyedéves bevallási gyakoriság mellett I. negyedéves pótbevallásának adott év 01 adott év 03. hónapig, éves bevallás esetén adott év 01 adott év 12. hónapig. A főlap Mellékletek mezője tartalmazza a KTPÓT nyomtatvány részletező lapjainak darabszámát, és az egyes részletező lapok típusát, darabszámát. A mellékletek darabszámát a kitöltéskor be kell írni azzal, hogy amennyiben egy adott lap esetében adatszolgáltatási

5 kötelezettség nem keletkezik, és részletező lap beadására nem kerül sor, akkor a részletező lap darab rovatát üresen kell hagyni. A KTPÓT nyomtatvány lapok Aláírás mezőjét a kötelezettnek, illetve a képviselőnek cégszerű aláírásával és bélyegzőlenyomattal kell ellátni. A pótbevallás lapok kitöltéséről E pótbevallási lapokon a belföldi előállítású vagy a Közösségen belül behozott és forgalmazott, illetve saját célra felhasznált termékdíjköteles termék mennyisége után megállapított termékdíj-kötelezettségeket kell szerepeltetni termékdíj tételenkénti részletezettséggel. Az importált termékdíjköteles termék utáni termékdíjkötelezettségeket abban az esetben kell jelen bevallásban feltüntetni, amennyiben az import után fizetendő általános forgalmi adót a kötelezett a vámhatóság által kiadott engedély alapján önadózással rendezi, illetve a május január 1. közötti időszakra, amikor a vámhatóság a termékdíjat nem szabta ki határozattal. Az egyes részletező lapokon KT-kódonként a termékdíj-tétel feltüntetésével külön-külön sorban kell bevallani az adott tárgyidőszakban keletkezett termékdíj-kötelezettséget. A pótbevallás lapok KT-kód oszlopában kell feltüntetni az adott termékdíj-köteles termékkör azon (hatályos jogszabályok szerinti) KT-kódjait, amelyekben bevallás benyújtására kötelezett az érintett. Figyelem! A közötti időszakra vonatkozó pótbevallásban csak azokat a termékdíjkötelezettségeket kell bevallani, ahol tényleges termékdíj-fizetési kötelezettség keletkezik, ahol visszaigénylés merül fel, illetve ahol a termékdíjat a Kt. szerint nem kell megfizetni. A díjtétel oszlopba a megadott KT-kódhoz adott évben érvényes jogszabályokban megadott termékdíj-tételt kell beírni; amennyiben a Kt. vonatkozó melléklete ezt két tizedesjegy pontossággal határozza meg, akkor a bevallásban is így kell feltüntetni. A Kötelezettség oszlopba a mennyiség és összegzett díjtétel oszlop kedvezmény figyelembevételével számított szorzatának az adott bevallási időszakban keletkezett termékdíj-fizetési kötelezettség összege kerül, melyet forintra kerekítve a kerekítés általános szabályai szerint kell megadni. A KTPÓT-B01-B08 lapok levonható, illetve visszaigényelhető termékdíj termék mennyisége, díjtétel, levonható, illetve visszaigényelhető összeg oszlopaiban a pótbevallás benyújtására kötelezett a levonható, illetve visszaigényelhető termékdíj összegét határozza meg. A levonható, illetve visszaigényelhető termékdíj díjtétel oszlopban adott KT-kódhoz tartozó termékdíj-tételt kell feltüntetni, míg a levonható, illetve visszaigényelhető összeg oszlopba a termék mennyisége és a megfizetés idején érvényben lévő díjtétel oszlop szorzataként a tárgyidőszakra vonatkozó levonható, illetve visszaigényelhető termékdíj összegét forintban kerekítve kell beírni. A B01-B08 lapok Termékdíj nettó összege tételenként és összesen oszlopába a Kötelezettség és a levonható, illetve visszaigényelhető termékdíj összeg oszlopok különbségeként az adott bevallási időszakra vonatkozó termékdíj-fizetési kötelezettség nettó összege a tétel és ÖSSZESEN sorok esetében forintban, a MINDÖSSZESEN sorok esetében ezer forintban kerekítve kerül. A Termékdíj nettó összege tételenként és összesen oszlop értéke negatív összeg is lehet, amelyet (-) előjel feltüntetésével kell jelezni! Figyelem! Amennyiben a termékdíjköteles termék részletező lapszáma fajtánként egynél több, abban az esetben az ÖSSZESEN sor kitöltése minden lapon kötelező. Ebben az esetben csak az utolsó lapon kell a MINDÖSSZESEN sorban a mindösszesen adatot szerepeltetni. Kitöltési útmutató a KTPÓT-B01 számú részletező lapokhoz

6 Környezetvédelmi termékdíj pótbevallás Gumiabroncs A nyomtatványt a gumiabroncs termékdíj fizetési kötelezett, valamint termékdíj visszaigénylő tölti ki. A gumiabroncsok esetében feltüntethető KT-kódokat, az ezekhez tartozó megnevezéseket és termékdíj tételeket adott időszakban hatályos Kt. és KTM rendelet mellékletei, valamint jelen kitöltési útmutató melléklete tartalmazza. Kitöltési útmutató a KTPÓT-B02 számú részletező lapokhoz Környezetvédelmi termékdíj pótbevallás Csomagolás és kereskedelmi csomagolás A nyomtatványt a csomagolás és kereskedelmi csomagolás termékdíj fizetési kötelezett, valamint termékdíj visszaigénylő tölti ki. Ez a lap használható február 15-ig a csomagolóeszközök környezetvédelmi termékdíjára is. A csomagolóeszköz, csomagolás és kereskedelmi csomagolás esetében feltüntethető KTkódokat, az ezekhez tartozó megnevezéseket és termékdíj tételeket adott időszakban hatályos Kt. és KTM rendelet mellékletei, valamint jelen kitöltési útmutató melléklete tartalmazza. Figyelem! a KTPÓT-B02-es Csomagolás, kereskedelmi csomagolás lap kitöltése esetén a termékdíjfizetési kötelezettség 1., 2., 3. hónap és összesen oszlopokban csomagolóeszköz tömege, kg adatok csomagolás esetén csak a kg adatok kereskedelmi csomagolás H+ú díjtétele esetén a db és kg adatok, kereskedelmi csomagolás k díjtétele esetén csak a db adatok megadása kötelező. Csomagolás, kereskedelmi csomagolás termékdíjának levonása, visszaigénylése esetén a levonható, illetve visszaigényelhető termékdíj köteles termék mennyisége oszlopban csomagolás esetén csak a kg, kereskedelmi csomagolás esetén a db és kg adatok megadása kötelező. Fontos! A kereskedelmi csomagolás után keletkező termékdíj-fizetési kötelezettség alapja nem a csomagolás tömege, hanem annak darabszáma. A csomagolóeszközök és a csomagolások után a csomagolás tömege a termékdíj alapja január 1-jétől az első belföldi forgalomba hozó fizetési kötelezettsége két díjtételből áll (hulladékhasznosítástól függő H és egy, az adott kereskedelmi csomagolás forgalomba hozatalára vonatkozó újrahasználati arányszámtól függő számított díjtételből ú.) Figyelem: ebben az esetben a kötelezett díjtétele H + ú! Ugyanezen kereskedelmi csomagolás után az első továbbforgalmazó vevőnek is keletkezik díjfizetési kötelezettsége, ami a kereskedelmi csomagolás beszerzésére vonatkozó újrahasználati arányszámtól függő számított díjtétel a k. Figyelem: fentiekből adódóan egy KT kódhoz több ( H + ú ), illetve k díjtétel tartozhat, ezeket külön sorban kell szerepeltetni! [A Kt. 2. számú mellékletének I/2.1., valamint a II. pontjában szereplő képletek alapján egy konkrét termékdíjköteles kereskedelmi csomagolásra a számításokat a megadott képlet alapján kell elvégezni. A számításokat befolyásolja a kedvezményben, illetve mentességben (hasznosítás, újrahasználat) részesülés mértéke.] Kt. 12. (3) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő első belföldi forgalomba hozónak január 1-jét követően a kereskedelmi csomagolás esetében nem kell megfizetnie az ú termékdíjtételből számított termékdíjat, továbbá a Kt. 12. (4) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő első továbbforgalmazó vevőt nem terheli a k termékdíjtétel. Figyelem! A csomagolások, kereskedelmi csomagolások KT-kódjait az adott időszakban hatályos KTM rendelet melléklete tartalmazza.

7 A kereskedelmi csomagolás ú és k díjtételének számításához szükséges forgalomba hozatali, valamint beszerzési százalékok adott időszakban hatályos KTM rendelet mellékletében találhatóak. Kitöltési útmutató a KTPÓT-B03 számú részletező lapokhoz Környezetvédelmi termékdíj pótbevallás Hűtőberendezés és hűtőközeg Figyelem! A nyomtatványt a hűtőközeg és hűtőberendezés termékdíj fizetési kötelezett, valamint visszaigénylő tölti ki. A hűtőberendezés és hűtőközeg esetében feltüntethető KT-kódokat, az ezekhez tartozó megnevezéseket adott időszakban hatályos Kt. és KTM rendelet mellékletei, valamint jelen kitöltési útmutató melléklete tartalmazza. Kitöltési útmutató a KTPÓT-B04 számú részletező lapokhoz Környezetvédelmi termékdíj pótbevallás Akkumulátor A nyomtatványt akkumulátor termékdíj fizetési kötelezett, valamint termékdíj visszaigénylő tölti ki. Az akkumulátorok esetében feltüntethető KT-kódokat, az ezekhez tartozó megnevezéseket adott időszakban hatályos Kt. és KTM rendelet mellékletei, valamint jelen kitöltési útmutató melléklete tartalmazza. Kitöltési útmutató a KTPÓT-B05 számú részletező lapokhoz Környezetvédelmi termékdíj pótbevallás Egyéb kőolajtermék A nyomtatványt egyéb kőolajtermék termékdíj fizetési kötelezett, valamint termékdíj visszaigénylő tölti ki. A kőolajtermékek esetében feltüntethető KT-kódokat, az ezekhez tartozó megnevezéseket adott időszakban hatályos Kt. és KTM rendelet mellékletei, valamint jelen kitöltési útmutató melléklete tartalmazza. A Kt. 5/A. (3) bekezdése értelmében az egyéb kőolajtermékek után fennálló termékdíjfizetési kötelezettség alól mentességet nem lehetett szerezni. Kitöltési útmutató a KTPÓT-B06 számú részletező lapokhoz Környezetvédelmi termékdíj pótbevallás Reklámhordozó papírok A nyomtatványt reklámhordozó papír termékdíj fizetési kötelezett, valamint termékdíj visszaigénylő tölti ki. A reklámhordozó papírok esetében feltüntethető KT-kódokat, az ezekhez tartozó megnevezéseket és termékdíj tételeket adott időszakban hatályos Kt. és KTM rendelet mellékletei, valamint jelen kitöltési útmutató melléklete tartalmazza január 1-jétől a reklámhordozó papírok termékdíja alól mentességet nem lehetett szerezni. Kitöltési útmutató a KTPÓT-B07 számú részletező lapokhoz Környezetvédelmi termékdíj pótbevallás Elektromos és elektronikai termékek

8 A nyomtatványt elektromos és elektronikai termék termékdíj fizetési kötelezett, valamint termékdíj visszaigénylő tölti ki. Az elektromos és elektronikai berendezések esetében feltüntethető KT-kódok listáját, az ezekhez tartozó megnevezéseket és termékdíjtételeket adott időszakban hatályos Kt. és KTM rendelet mellékletei, valamint jelen kitöltési útmutató melléklete tartalmazza. Kitöltési útmutató a KTPÓT-B08 számú részletező lapokhoz Környezetvédelmi termékdíj pótbevallás Hígítók és oldószerek A nyomtatványt hígítók és oldószerek termék termékdíj fizetési kötelezett, valamint termékdíj visszaigénylő tölti ki. A hígítók és oldószerek esetében feltüntethető KT-kódok listáját, az ezekhez tartozó megnevezéseket és termékdíjtételeket adott időszakban hatályos Kt. és KTM rendelet mellékletei, valamint jelen kitöltési útmutató melléklete tartalmazza. Figyelem! A környezetvédelmi termékdíj évekre vonatkozó pótbevallása nem helyettesíti a mindenkor hatályos Kt.-ban foglalt egyéb hatóságok (KvVM, Főfelügyelőség) felé történő adatszolgáltatásra, beszámoló benyújtásra vonatkozó kötelezettség teljesítését, illetve szükség szerinti módosítását. VPOP Vámigazgatóság

Kitöltési útmutató A KT09 környezetvédelmi termékdíj havi és negyedéves bevallás formanyomtatvány csomaghoz (KT09-BEV)

Kitöltési útmutató A KT09 környezetvédelmi termékdíj havi és negyedéves bevallás formanyomtatvány csomaghoz (KT09-BEV) Kitöltési útmutató A KT09 környezetvédelmi termékdíj havi és negyedéves bevallás formanyomtatvány csomaghoz (KT09-BEV) Általános tudnivalók Figyelem! A KT09-havi és negyedéves bevallás nyomtatványcsomag

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10UHA adóbevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10UHA adóbevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10UHA adóbevalláshoz Jogszabályi háttér a környezetvédelmi termékdíjról szóló 1995. évi. LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) a környezetvédelmi

Részletesebben

Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz

Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz Általános tudnivalók Figyelem! A KT09 Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem nyomtatványcsomag

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2009.01.01-től 2009.12.31-ig 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató. Általános tudnivalók Kitöltési útmutató az általános forgalmi adó bevallására, elévülési időn belüli önellenőrzésére és elmulasztott bevallásának késedelmes benyújtására szolgáló áfabevalláshoz, adatszolgáltatási laphoz és

Részletesebben

www.termekdijinfo.hu 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

www.termekdijinfo.hu 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. (1) bekezdés

Részletesebben

A CSOMAGOLÁSI TEMÉKDÍJ HAZAI BEVEZETÉSÉNEK ELEMZÉSE

A CSOMAGOLÁSI TEMÉKDÍJ HAZAI BEVEZETÉSÉNEK ELEMZÉSE Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Építési és Környezetmérnöki Intézet Környezetmérnöki Tanszék SZAKDOLGOZAT A CSOMAGOLÁSI TEMÉKDÍJ HAZAI BEVEZETÉSÉNEK ELEMZÉSE Készítette: Máthé Domokos környezetmérnök

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

Érvényes: 2009. július 31-től.

Érvényes: 2009. július 31-től. Kitöltési útmutató Bevallás a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után visszaigényelhető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről című J04 elektronikus nyomtatvány KITÖLTŐ

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz - Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) - A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér  Általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, a társasági adókötelezettségről

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ (2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, 343/2011. Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról) Az egyes termékek

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ (2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, 343/2011. Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról) Az egyes termékek

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság TERMÉKDÍJ ALÓLI MENTESSÉGI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI - elektromos és elektronikai berendezés;

Részletesebben

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet.

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet. 1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról I. Fejezet A törvény célja 1. A törvény célja, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez,

Részletesebben

Jogszabályi háttér. A be vallásra kötelezettek

Jogszabályi háttér. A be vallásra kötelezettek Kitöltési útmutató a 1048. számú, az ingatlannal rendelkező társaság külföldi tagjának a részesedés elidegenítésekor keletkező adókötelezettségének bevallásához, valamint önellenőrzéséhez Jogszabályi háttér

Részletesebben

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók Jogszabályi háttér: Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (továbbiakban: Ratv.) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 06081. számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 06081. számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 06081. számú bevalláshoz Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CLXIII. törvény

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1543. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér

Kitöltési útmutató a 1543. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a 1543. számú bevalláshoz az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, a társasági adókötelezettségről

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1501-es számú bevallási nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 1501-es számú bevallási nyomtatványhoz Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a 1501-es számú bevallási nyomtatványhoz - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) - a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1508E számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1508E számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1508E számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo. tv.), az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.

Részletesebben

ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma 2 0

ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma 2 0 H IV A T A L (A) Nemzeti Adóés Vámhivatal 1365A Átvevő kódja ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Postára adás dátuma 2 0 Beérkezés

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1391. számú bevallásához

Kitöltési útmutató a 1391. számú bevallásához Kitöltési útmutató a 1391. számú bevallásához Jogszabályi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A távközlési adóról szóló 2012. LVI. törvény Elektronikus hírközlésről

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1408E számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1408E számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1408E számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo. tv.), az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.

Részletesebben

1. oldal, összesen: 7

1. oldal, összesen: 7 Környezetvédelmi termékdíj bevallás 2010-től csak elektronikusan A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvényt (a továbbiakban: Kt.)

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1510B jelű, a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről szóló havi bevallási nyomtatványhoz biztosítók részére

Kitöltési útmutató a 1510B jelű, a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről szóló havi bevallási nyomtatványhoz biztosítók részére Kitöltési útmutató a 1510B jelű, a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről szóló havi bevallási nyomtatványhoz biztosítók részére Jogszabályi háttér - A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII.

Részletesebben

46076 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 189. szám

46076 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 189. szám 46076 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 189. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 21/2009. (XII. 22.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben