Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz"

Átírás

1 Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz Általános tudnivalók Figyelem! A KT09 Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem nyomtatványcsomag (továbbiakban: KT09-bejelentés/kérelem) kitöltési útmutatójában foglalt útmutatások kizárólag a jogszabályi elıírások figyelembevételével alkalmazhatóak. Amennyiben a bejelentés, kérelem kitöltéséig a hivatkozott jogszabályok módosításra kerülnek, úgy ezekre is figyelemmel kell lenni. A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény (továbbiakban: Kt.) végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet (továbbiakban: Ktr. ) 3. és 4. -ban foglaltak alapján a kötelezettnek a környezetvédelmi termékdíj (a továbbiakban: termékdíj) köteles termékkel végzett tevékenységérıl bejelentést, illetve havi, negyedéves vagy éves idıszakra bevallást kell benyújtania a Vámhatóság felé. Figyelem a KT09-bejelentés/kérelem nyomtatvány csomagon kizárólag a évre vonatkozó bejelentések és kérelmek nyújthatók be. Amennyiben a kötelezett évi bevallási kötelezettségének kíván eleget tenni, úgy azt a KT09 havi és negyedéves bevallás, vagy a KT09 éves bevallás formanyomtatvány csomagon teheti meg. Ezen feladat végrehajtásához a honlapon külön tájékoztató anyag és külön kitöltési útmutató nyújt segítséget. Figyelem! A KT09-bejelentés/kérelem nyomtatvány csomag jelenleg kizárólag elektronikusan kitöltve, papír formátumban nyújtható be a székhely szerint illetékes Regionális Ellenırzési Központhoz. A bejelentés, bevallás benyújtására kötelezettek év adott idıszakára vonatkozóan termékdíj köteles termékkel végzett tevékenységükrıl és termékdíj-fizetési kötelezettségükrıl a KT09- bejelentés/kérelem formanyomtatványon szolgáltatnak adatot. A formanyomtatvány és kitöltési útmutató a Vámhatóság (http://vam.gov.hu) internetes honlapjáról letölthetı. Az elektronikus formanyomtatványt kizárólag számítógéppel lehet kitölteni, még abban az esetben is, ha kitöltését követıen kinyomtatásra és postai úton történı beküldésére kerül sor. Kézzel, vagy írógéppel kitöltött formanyomtatványt a Vámhatóság nem fogadja el. Az egyes adótörvények módosításáról szóló tv ában foglaltak alapján január 1-jétıl a környezetvédelmi termékdíj bevallást kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani. Aki bejelentését elmulasztotta a KT09-bejelentés/kérelem formanyomtatványon megtenni, az a bejelentés pótlását ugyanezen nyomtatványon teheti meg. A tevékenységét évben megszőntetı, vagy átalakuló kötelezett a vonatkozó KT09-es nyomtatványt köteles a Vámhatóságnak megküldeni. Kitöltési útmutató 1.0 verzió VPOP VIG január 1

2 A Kt. 3. (10) bekezdése szerint az alábbi esetekben képviselıként csak állandó meghatalmazott, vagy megbízott járhat el. a) a bejelentési kötelezettség teljesítése; b) a bevallási kötelezettség teljesítése; c) az igazolások kérése; d) a termékdíj-visszaigénylési eljárás; e) a mentességi eljárás; f) az ellenırzés, hatósági eljárás, jogorvoslati eljárás; g) a koordináló szervezettel történı kapcsolattartás; h) a nyilvántartás-vezetéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése; i) a fizetéshalasztás, részletfizetési engedélyezési eljárások során. A felsorolásban nem szereplı esetekben természetesen eseti meghatalmazás vagy megbízás is alkalmazható. A Kt. szerinti bejelentést, bevallást, kérelmet az Art. szabályai szerint egy példányban kell benyújtani a gazdálkodó székhelyének megfelelı Vám- és Pénzügyırség Regionális Ellenırzési Központjához. Az a külföldi vállalkozás, amely belföldi gazdasági tevékenységével összefüggésben gazdasági célú letelepedésre nem köteles, környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítésére az Art. 9. -a szerinti pénzügyi képviselıt bízhat meg. A pénzügyi képviselıvel rendelkezı kötelezett kötelezettségeit a pénzügyi képviselı székhelye szerinti Regionális Ellenırzési Központnál teljesítheti. Pénzügyi képviselıvel nem rendelkezı külföldi vállalkozás környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos jogainak gyakorlására, kötelezettségeinek teljesítésére a Regionális Ellenırzési Központ Budapest rendelkezik illetékességgel. Az e-magyarország Ügyfélkapu felülete lehetıvé teszi a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos egyes bejelentések/kérelmek és bevallások elektronikus úton és formában történı továbbítását a Vámhatóság felé a KT09-es bizonylatok tartalmi és formai követelményeinek megfelelıen. A bejelentéseket/kérelmeket és bevallásokat, azaz a KT09-es formanyomtatvány csomagokban szereplı adattartalmat titkosítva a bevallások feltöltésére rendszeresített egységes felületen kell beküldeni. A KT09-es nyomtatványcsomagok az ABEV nyomtatványkitöltı program segítségével nyithatók meg. Az elektronikus adatszolgáltatás választása esetén postai úton a KT09-es nyomtatványcsomagokat nem kell benyújtania a Vámhatóság részére. Az elektronikus úton történı adatszolgáltatáshoz Ügyfélkapu és a Vám- és Pénzügyırség Elektronikus Ügyfél Címtár (a továbbiakban: EÜC) rendszerében történı regisztráció szükséges. Amennyiben más termékkör (pl.: jövedéki termékek) vonatkozásában korábban már történt EÜC regisztráció, úgy termékdíj vonatkozásában azt kiegészítve ismételten meg kell tenni (lásd: elektronikus regisztrációról szóló általános tájékoztató). Termékdíjköteles termékek köre: 1) gumiabroncs 2) csomagolás és kereskedelmi csomagolás 3) hőtıközeg 4) akkumulátor 5) egyéb kıolajtermék Kitöltési útmutató 1.0 verzió VPOP VIG január 2

3 6) információhordozó papírok közül a reklámhordozó papír, 7) elektromos és elektronikai berendezés. A termékdíjköteles termékek és anyagok körét jelen kitöltési útmutató függeléke, illetve a Ktr. 4. számú melléklete tartalmazza. Termékdíj fizetésre, valamint termékdíjjal kapcsolatos bejelentésre kötelezett: A fentiekben felsorolt termékdíjköteles termék után - ideértve más termékkel együtt vagy annak részeként, illetve összetevıjeként forgalomba hozott terméket is - termékdíjat fizet a) a belföldi elıállítású termékdíjköteles termék esetében a termékdíj köteles termék elsı belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója, bérgyártás esetén a bérgyártató, az egyéb kıolajtermék és a reklámhordozó papír termék esetében az elsı belföldi forgalomba hozó elsı vevıje vagy saját célú felhasználója, továbbá kereskedelmi csomagolás esetében az elsı belföldi forgalomba hozó elsı továbbforgalmazó vevıje b) az Európai Közösségen (a továbbiakban: Közösség) belüli behozatal esetén a termékdíjköteles termék elsı belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója, valamint, továbbá kereskedelmi csomagolás esetében az elsı belföldi forgalomba hozó elsı továbbforgalmazó vevıje c) import esetén a vámjogszabályok szerinti vámadós, illetve a vámszabad terület üzemeltetıje; a) szabad forgalomba bocsátás alkalmával - ideértve az aktív feldolgozás visszatérítı eljárást is - a vámalakiságok elvégzésekor, valamint az ezzel egy tekintet alá esı Vámhatósági intézkedések céljából benyújtott vámáru-nyilatkozat vagy kérelem elfogadásának napján, illetve a passzív feldolgozást követıen történı visszahozatala esetén az eljárás lezárásához kötıdı vámalakiságok elvégzésekor, b) az import jellegő feldolgozási célú vámeljárások esetén - azaz az aktív feldolgozás felfüggesztı eljárás, a vámfelügyelet melletti feldolgozás - a termékdíjköteles termék felhasználásának napján, c) az import jellegő ideiglenes használati vagy raktározási célú vámeljárások - azaz az ideiglenes behozatal, a vámraktározás, valamint a Közösség vámterületén kívülrıl vámszabad területre vagy vámszabad raktárba történı betárolás - esetén a termékdíjköteles termék szabad forgalomba bocsátásakor d) árutovábbítás vámeljáráskor, amennyiben a továbbszállítás érdekében átrakodás, ezen belül kicsomagolás és újracsomagolás történik, a vám elé állításkor keletkezik. továbbá a kereskedelmi csomagolás esetében az elsı belföldi forgalomba hozó elsı továbbforgalmazó vevıje. Figyelem! Az önadózói engedéllyel rendelkezınek (harmadik országos behozatal esetében is) és/vagy az importáló egyéb termékdíj köteles tevékenységet is végez, pl. belföldi elıállítás, az import tevékenységrıl is az általános szabályok szerint kell a bejelentést megtenni, vagyis Fılap és BJ1-es bejelentılap kitöltése és beküldése kötelezı (visszaigénylés esetén az 5 kód feltüntetésével). Kitöltési útmutató 1.0 verzió VPOP VIG január 3

4 További kötelezettek: Kötelezettnek minısül: I. A számlán átvállaló, aki a kötelezettıl külön jogszabályban meghatározott esetekben és feltételek teljesítése esetén a termékdíj-fizetési kötelezettséget számla alapján átvállalja 1. a csomagolás esetében a kötelezett számára a csomagolás összetevıit gyártó vagy forgalmazó belföldi vállalkozó, amennyiben hasznosítást koordináló szervezethez csatlakozott, 2. belföldi elıállítású termékdíjköteles egyéb kıolajtermék esetén az elsı belföldi forgalomba hozó. II. A szerzıdésben átvállaló, aki december 31-ig a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz az átvállalási szerzıdését jóváhagyásra benyújtotta, továbbá január 01-jétıl a Vámhatóság az átvállaló az átvállalási szerzıdésének nyilvántartásba vételét követıen az eredeti kötelezettıl átvállalja a termékdíjfizetési kötelezettséget: 1. az elsı belföldi vevı, aki a termékdíj-köteles terméket: a) exportálja, illetve Közösségen belül értékesíti, vagy b) bérgyártatóként állítatja elı az eredeti kötelezettel; 2. a hasznosítást koordináló szervezet; 3. kereskedelmi csomagolás esetén az elsı továbbforgalmazó vevı elsı vevıje. Figyelem! A számlán történı átvállalással csak abban az esetben válik az átvállaló kötelezetté, ha a vonatkozó jogszabályban meghatározott záradék kerül a számlán feltüntetésre. A hiányos adattartalmú vagy nem a jogszabály szerinti szövegezéső záradék szerepeltetése esetén az átvállalás semmisnek minısül, és a termékdíj fizetéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére az eredeti kötelezett a köteles. A bejelentés és bevallás benyújtására kötelezett: 1) A jogszabályban meghatározott kötelezett, 2) a számlán átvállaló, 3) a szerzıdésben átvállaló, 4) a hasznosítást koordináló szervezet, 5) illetve a megfizetett termékdíjat visszaigénylı. A bejelentés benyújtási határidık: Bejelentés (KT09-BJ1 lap) benyújtásának határideje: Az elsı fizetési kötelezettség keletkezését vagy a változást követı 15 napon belül Bejelentés (KT09-BJ2 lap) benyújtásának ideje: Az újrahasználható termék évi felhasználásának megkezdését követı 15 napon belül. Kitöltési útmutató 1.0 verzió VPOP VIG január 4

5 Bejelentés (KT09-BJ3 lap) benyújtásának ideje: A láncügylet megkezdését megelızıen 3 nappal. Bejelentés (KT09-BJ4 lap) benyújtásának ideje: A képviselı képviseleti tevékenységének megkezdését megelızıen. Bejelentés (KT09-BJ5 lap) benyújtásának ideje: Amennyiben az egyéni kötelezett rendelkezik vele az alkalmazott hulladékkezelıket az elsı fizetési kötelezettség keletkezésére vonatkozó bejelentéssel egyidejőleg kell bejelenteni, illetve a tárgyidıszakban történı változást követı 15 napon belül. A hasznosítást koordináló szervezetnek az alkalmazott hulladékkezelıket január 15- éig szükséges bejelentenie, illetve a változást követı 15 napon belül. Bejelentés (KT09-BJ6 lap) benyújtásának ideje: január 20. A nyomtatvány kitöltése A KT09-bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomag az alábbiakban részletezett lapokból áll: Fılap, bejelentı és kérelem részletezı lapok. KT09 Fılap évi Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem Bejelentı lapok: KT09-BJ1 Bejelentılap a termékdíj fizetési kötelezettség keletkezésérıl KT09-BJ2 Nyilvántartásba vételi adatok az újrahasználható termékdíjköteles termék vagy termékdíjköteles termék részeként forgalomba hozott újrahasználható termékdíjköteles termék bejelentéséhez KT09-BJ3 Bejelentés láncügyletrıl KT09-BJ4 Képviselı alapadatai KT09-BJ5 A hasznosítás-mentességi feltétel teljesítéséhez alkalmazott hulladékkezelık felsorolása KT09-BJ6 Termékdíjfizetési kötelezettség készletre történı vételkor keletkeztetésének bejelentése Kérelem lapok: KT09-KE1 Átvezetési és kiutalási kérelem KT09-KE2 Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) bírság és pótlékok mérséklésére irányuló kérelme KT09-KE3 Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) termékdíj fizetési könnyítésre irányuló kérelme Kitöltési útmutató 1.0 verzió VPOP VIG január 5

6 KT09-KE4 KT09-KE5 KT09-KE6 KT09-KE7 KT09-KNY KT09-TNY KT09-P01 KT09-P02 KT09-P03 Egyes kötelezettségek késedelmes teljesítésének kimentésére szolgáló igazolási kérelem Bevallás másolati kérelem Kereskedelmi csomagolás egyéni tömeg-darab arány nyilvántartásba vételi kérelem Átvállalási szerzıdés nyilvántartásba vételi kérelem Nyilatkozat a fennálló köztartozásokról Nyilatkozat csekély összegő támogatásról Pótlap a KE2 és KE3 lapokhoz Pótlap a KE2 és KE3 lapokhoz Pótlap a KE3 lapokhoz Az egyes bejelentés, kérelem részletezı lapokon (pl. BJ6, KE7) termékdíj kódonként (továbbiakban: KT-kód) a KT-kód 7. jegyéig külön-külön sorban kell feltüntetni a termékdíj köteles termékkel végzett tevékenységre vonatkozó adatokat. A KT-kódok, HKT-kódok jelen kitöltési útmutató függelékében, illetve a Ktr. 7. számú mellékletében találhatóak. KT09-bejelentés/kérelem tárgyát képezı mennyiségek, termékdíj tételek és termékdíjfizetési kötelezettségekrıl történı bejelentés során a KT-kód jegye a FÜGGELÉK-ben található értékeket veheti fel. A KT09-bejelentés/kérelem részletezı lapok (lásd: pl. BJ3, BJ6) Termék megnevezése oszlopába a megadott KT-kódhoz tartozó termékdíj köteles termék megnevezése kerül. Kitöltési útmutató a KT09-bejelentés/kérelem Fılapjához A Fılapot minden esetben be kell nyújtani a bejelentés, kérelmek mellé. A Fılap Rögzítés mezıjét a Vámhatóság tölti ki. A Kötelezett alapadatai mezı tartalmazza a bejelentést, kérelmet benyújtó adatait, amit értelemszerően kell kitölteni, valamint annak az ügyintézınek a nevét és telefonszámát, aki a bejelentést/kérelmet összeállította, és a közölt adatok gyors kijavítása érdekében a feldolgozás során feltárt hiba javításába bevonható. (Ha a bejelentést/kérelmet külsı cég, vagy erre jogosult egyéb személy készítette, és a bejelentés/kérelem javításába bevonható, ügyintézıként az ı adatait kérjük közölni.) Amennyiben a levelezési címnél postafiók megadása történik, akkor a közterület jellegéhez Pf. kell írni, a postafiók számát a házszámként kell feltüntetni. A mezı GLN, VPID rovatot, továbbá az adószámot (vagy természetes személy esetében az adóazonosító jelet) minden esetben fel kell tüntetni. Amennyiben az ügyfél rendelkezik KÜJ számmal (Környezetvédelmi ügyfél jel), úgy annak feltüntetése kötelezı. Elektronikus beküldés esetén az adóazonosító jel rovatba az EÜC regisztrációban szereplı természetes személy adóazonosító jelét kell feltüntetni. Kitöltési útmutató 1.0 verzió VPOP VIG január 6

7 A Fılap Képviselı mezıjében kell megadni a képviselı nevét, a rá vonatkozó GLN, VPID és adószámot. Képviselı megjelölése esetén a KT09-BJ4 lapját kötelezı kitölteni és benyújtani. A Fılap Bejelentés; Kérelem/igazolás; Nyilatkozat mezıjében a megfelelı kódkockába tett X- szel kell megjelölni, hogy a KT09 bejelentés/kérelem formanyomtatvány bejelentés, kérelem és/vagy nyilatkozat célból kerül benyújtásra. Egy Fılapon lehet megjelölni, ha a benyújtó egyszerre több kötelezettségének tesz eleget, ilyen esetben több Fılapot nem kell egyidıben benyújtani. A Fılap Bejelentés; Kérelem/igazolás; Nyilatkozat mezıje tartalmazza a KT09- bejelentés/kérelem nyomtatvány részletezı lapjainak darabszámát, és az egyes részletezı lapok típusát, darabszámát. Amennyiben egy adott lap esetében adatszolgáltatási kötelezettség nem keletkezik, akkor részletezı lap beadására nem kerül sor, és a részletezı lap darab rovata üresen marad. A Fılap Kérelem/igazolás mezıjében az Igazolás kocka bejelölése esetében a Vámhatóság kizárólag arról állít ki és küld igazolást a kötelezett számára, hogy a kötelezett az adott évet megelızı évben a Vámhatósághoz bejelentkezett, illetve bevallását megküldte. Amennyiben a kötelezett kizárólag a Környezetvédelmi Felügyelıségek által kiadott mentességi engedélyek benyújtásához szükséges igazolást kéri, úgy abban az esetben elegendı csak a Fılap kitöltése és beküldése. A mentességi engedélyek benyújtásának határideje tárgyévet megelızı év szeptember 30. Figyelem a fent megnevezett Igazolás kocka nem vonatkozik a kérelem lapok között szereplı Egyes kötelezettségek késedelmes teljesítésének kimentésére szolgáló igazolási kérelem (KT09-KE4) lapra! A Fılap Nyilatkozat mezıjénél a környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség keletkezés változásának idıpontjára vonatkozóan a nyilatkozatot, azaz a kitöltött Fılapot tárgyévet megelızı év december 20-ig, azaz jelen esetben december 20-ig kell benyújtani a Vámhatósághoz. Figyelem! A Fılapon szereplı Nyilatkozatot, melyben a bevallás gyakoriságáról (havi, negyedéves, éves) tesz nyilatkozatot az év elsı bejelentésében és/vagy kérelmében meg kell adni. A KT09-es nyomtatvány lapok Aláírás mezıjét az elektronikus úton beküldött nyomtatvány kivételével a kötelezettnek, illetve a képviselınek aláírásával és cégszerő bélyegzıvel kell ellátni. A Bejelentı adóazonosító jele rovatban annak a személynek az adóazonosító jelét kell feltüntetni, aki a nyomtatványt kitölti. Elektronikus beküldés esetén az adóazonosító jel rovatba az EÜC regisztrációban szereplı természetes személy adóazonosító jelét kell feltüntetni. A bejelentılapok kitöltésérıl Kitöltési útmutató KT09-BJ1 Bejelentılap termékdíjfizetési kötelezettség keletkezésérıl KT09-BJ1 bejelentı lapot nyújt be a kötelezettek köre, továbbá aki a megfizetett termékdíjat visszaigényli. A bejelentı lapot az aláírás mezı fölött az Adattartalom mezıben található kódszámok segítségével kell kitölteni. Egy adatmezıbe több kódszám is kerülhet. Kitöltési útmutató 1.0 verzió VPOP VIG január 7

8 A lapon szereplı kódszámok: 0, ha nem érintett A kötelezett nem rendelkezik a termékdíj fajtája és kötelezettség típus tekintetében semmilyen termékdíj fizetési kötelezettséggel vagy visszaigénylési lehetıséggel. Figyelem! A 0 használata kizárja minden más kód használatát az adott adatmezıben. 1, ha egyéni teljesítı A kötelezettnek a termékdíj fajtája és kötelezettség típus tekintetében legalább egy termékdíjköteles termék tekintetében 100%-os termékdíj fizetési kötelezettsége van, sem kedvezményben, sem mentességben nem részesül az adott termék tekintetében. 2, ha a termékdíj fizetés tıle átvállalásra kerül A kötelezett a termékdíj fajtája és kötelezettség típus tekintetében legalább egy termékdíj köteles termék esetében rendelkezik olyan, a KvVM-hez december 31-ig benyújtott és KvVM által jóváhagyott átvállalási szerzıdéssel, illetve január 01-jétıl a Vámhatósághoz megküldött és a Vámhatóság által nyilvántartásba vett átvállalási szerzıdéssel, melyben termékdíj fizetési kötelezettségét átvállaló (bérgyártató, exportır, közösségen belül kivivı, hasznosítást koordináló szervezet, elsı továbbforgalmazó vevı elsı vevıje) tıle átvállalta. 3, ha átvállaló A kötelezett a termékdíj fajtája és kötelezettség típus tekintetében legalább egy termékdíjköteles termék esetében rendelkezik olyan a KvVM-hez december 31-ig benyújtott és KvVM által jóváhagyott átvállalási szerzıdéssel, illetve januáur 01-jétıl a Vámhatósághoz megküldött és a Vámhatóság által nyilvántartásba vett átvállalási szerzıdéssel, melyben termékdíj fizetési kötelezettséget, mint átvállaló (bérgyártató, exportır, közösségen belül kivivı, hasznosítás koordináló szervezet, elsı továbbforgalmazó vevı elsı vevıje) átvállalta. Ide értendı az is, aki a csomagolás és egyéb kıolajtermék tekintetében a fizetési kötelezettséget számlán vállalja át. 4, ha teljes mentes A kötelezett jogerıs határozatban megállapított mentességi engedéllyel rendelkezik, amely az általa forgalmazott termékdíjköteles termék után keletkezı, illetve átvállalási szerzıdésbıl adódó fizetési kötelezettség alól az átvállalót és a kötelezettséget átadót is 100%-ban mentesíti. 5, ha visszaigénylı A kötelezett a Kt. alapján környezetvédelmi termékdíj visszaigénylésre jogosult. 6, ha a Cskr. 6. (3) bekezdésének hatálya alá tartozó kötelezett A kötelezett által a fogyasztó számára értékesített termék fogyasztói (elsıdleges) csomagolása éves szinten nem haladja meg mőanyag/fém esetén összesen 200 kg-ot, papír/fa esetén 500 kg-ot, üveg esetén 800 kg-ot. 7, ha nem teljes mentes A kötelezett jogerıs mentességi engedély alapján részben mentesül az általa forgalmazott termékdíjköteles termék után keletkezı termékdíj fizetési kötelezettség alól, illetve átvállalási szerzıdésbıl adódó fizetési kötelezettség alól. Kitöltési útmutató 1.0 verzió VPOP VIG január 8

9 8, ha kedvezményben részesül Kötelezett termékdíj köteles terméke a Környezetbarát Termék Kht. által kiadott környezetbarát termék minısítéssel rendelkezik, ezért kötelezett a Kt. 5. -a alapján a környezetvédelmi termékdíj 75%-át fizeti meg. 9, a Kt. alapján nem kell megfizetni A Kötelezett termékdíjköteles terméke a) re-exportra kerül (Kt. 5/C.. (4) bekezdés); b) kenıolaj esetében közvetlen alapanyagként történı felhasználásra kerül (Kt. 5/C. (5) bekezdés); c) külföldrıl raktározási vámszabadterületre kerül (Kt. 5/C.. (6) bekezdés); d) vámjogszabályok alapján behozatali vámok alól mentes (Kt. 5/C.. (7) bekezdés); e) kereskedelmi csomagolás esetében az E 1 díjtételt nem kell megfizetni éves szinten nem haladja meg a Kt (7) bekezdésben lévı mennyiséget darab; f) kereskedelmi csomagolás esetében az E 2 díjtételt nem kell megfizetni éves szinten nem haladja meg a Kt (8) bekezdésben lévı mennyiséget darab és legfeljebb 50 m 2 alapterülető üzlethelységgel rendelkezik. A bejelentés érvényessége rovatban az elsı fizetési kötelezettség, illetve kötelezettség típus változás keletkezésének idıpontját kell feltüntetni. Figyelem! A termékdíjfizetés kötelezettségének változása esetén a teljes KT09-BJ1 lap megküldése szükséges. Kitöltési útmutató KT09-BJ2 Nyilvántartásba vételi adatok az újrahasználható termékdíjköteles termék vagy termékdíjköteles termék részeként forgalomba hozott újrahasználható termékdíjköteles termék bejelentéséhez A Ktr. 8. (5) bekezdése alapján Az újrahasználható termékdíjköteles termékre, csomagolás esetén annak újrahasználható összetevıjére a termékdíjat egyszer, az elsı forgalomba hozatalt, illetve az elsı saját célú felhasználást követıen kell megfizetni, ha a kötelezett a termékdíjköteles termék újrahasználatát igazolja, továbbá az elsı forgalomba hozatalt, illetve az elsı saját célú felhasználást követıen a 2. számú mellékletben meghatározott bejelentkezési kötelezettségének eleget tett. Az újrahasználható termékdíjköteles termék bejelentésére, nyilvántartásba vételére évben a KT09-BJ2 részletezı lap szolgál. A KT09-BJ2 nyilvántartás bejelentılap benyújtása esetén az éves bevallási idıszak tekintetében UHA részletezı lap benyújtása kötelezı! Egy termék adatait egy sorban adja meg. A sorok számozottak és az alsó táblázatban sorszám szerint folytatódnak. Kitöltési útmutató 1.0 verzió VPOP VIG január 9

10 b) oszlop: A termék GTIN száma (13 számjegy): Több felhasználó által használt, szabványos csomagolóeszköz esetén a termékek fényképe, megnevezése, GTIN (GTIN-13) száma a GS1 Magyarország Kht. honlapján (http://www.gs1hu.org) a Nyilvános Göngyöleg RTI katalógusban bárki számára elérhetı. Figyelem! Amennyiben az újrahasználható termékdíjköteles termék rendelkezik GTIN azonosító számmal, akkor csak a GTIN szám, a termék neve, éves nyitókészlet adatok megadása kötelezı (b, c és w rovatok). c) oszlop: Megnevezés: A termék megnevezése maximum 15 karakter hosszúságban. d) oszlop: Vámtarifaszám (vtsz): A jogszabály által elıírt vámtarifa besorolás - 10 karakter hosszú - kódja. e) oszlop: KT-kód: A KT-kódok jelen kitöltési útmutató függelékében, illetve a Ktr. 7. számú mellékletében találhatóak. f) oszlop: Anyaga: Csomagolás anyaga szerint a termék lehet Mőanyag; Papír, karton és természetes alapú textil; Alumínium; Fém (kivéve alumínium); Fa; Üveg; Társított; Egyéb, illetve Kereskedelmi csomagolás esetében: Mőanyag 1,5 literig, Mőanyag 1,5 liter felett; Üveg 1 literig; Üveg 1 liter felett; Társított csomagolás 1,5 literig - Rétegzett italcsomagolás; Társított csomagolás 1,5 literig - Egyéb; Társított csomagolás 1,5 liter felett - Rétegzett italcsomagolás; Társított csomagolás 1,5 liter felett - Egyéb; Fém 1,0 literig; Fém 1,0 liter felett. g) oszlop: Típusa: Nagy zsák, Konténer, Palack, Raklap, Rekesz, Tároló, Doboz, Hordó <20L, 20L Hordó 250L, Hordó > 250L, Tartály <50L, 50L Tartály 300L, Tartály > 300L. h) oszlop: Termék: Italok, Élelmiszer, Nem élelmiszer. i) oszlop: Nettó tömeg: Az újrahasználható csomagolóeszköz nettó tömege, csomagolás nélküli, üres állapotban, kg-ban kifejezve. k) oszlop: Szélesség: Újrahasználható csomagolóeszközök esetében az áru fıoldal* által meghatározott vízszintes mérete a bal szélsı ponttól a jobb szélsı pontig, mm-ben kifejezve. l) oszlop: Mélység/hosszúság: Újrahasználható csomagolóeszközök esetében az áru - fıoldal* által meghatározott mérete a legközelebbi ponttól a legtávolabbi pontig, mm-ben kifejezve. m) oszlop: Magasság: Újrahasználható csomagolóeszközök esetében az áru fıoldal* által meghatározott - függıleges mérete a legalacsonyabb ponttól a legmagasabb pontig, mm-ben kifejezve. Kitöltési útmutató 1.0 verzió VPOP VIG január 10

11 * A termék fı oldala az a legnagyobb felület, amelyet a gyártó felhasznál, hogy a termékét eladja a fogyasztónak. Ezen oldal tartalmazza a termékinformációkat (pl. megnevezés, kiszerelés). Fontos, hogy a nyomtatás iránya mindig vízszintes olvashatóságot biztosítson. Ha a terméknek több, mint egy fıoldalnak megfelelı oldala van, de ezek nyomtatási iránya eltérı, akkor a legnagyobb függıleges magasságot elérı oldal lesz a fı oldal. n) oszlop: Nettó töltési mennyiség: A csomagolóeszközbe tölthetı tartalom nettó értéke, pl. palacknál 500 ml, rekesznél 20 db. Az o) oszlopba a mértékegység értelemszerően kerül. p) oszlop: Átlagos élettartam: Az adott újrahasználható csomagolóeszköz átlagos élettartama. A mértékegysége: hónap vagy év, amely a q) oszlopba kerül. r) oszlop: Átlagos forgási sebesség: Az adott újrahasználható csomagolóeszköz átlagos forgási sebessége, melynek mértékegysége: kör/év. s) és t) oszlop: Engedély/ Szabvány/ Tanúsítvány: A termék forgalomba hozatalához szükséges engedély, szabvány és/vagy tanúsítvány típus, típusok és az ahhoz tartozó szám(ok). ISO, EN, MSZ. u) oszlop: Anyagában való újrahasznosíthatóság jelölése: Annak a jelzése, hogy a csomagolóeszközön az anyagában való újrahasznosíthatóság jelölése megtalálható-e. Értéke lehet: igen vagy nem. v) oszlop: Újrahasználható csomagolóeszköz jelölése: Annak a jelzése, hogy a csomagolóeszközön az újrahasználhatóság jelölése megtalálható-e. Értéke lehet: igen vagy nem. w) oszlop: Éves nyitókészlet: Adott év január 1-jén rendelkezésre álló termék mennyisége dbban. Kitöltési útmutató KT09-BJ3 Bejelentés láncügyletrıl A Kt. 5/D. (1) bekezdése értelmében a láncügyletben résztvevı kötelezett a Kt.-ban meghatározott feltételek mellett jogosult arra, hogy mentesüljön a termékdíj-fizetési kötelezettség alól. [Láncügylet: azon ügylet, melynek során a belföldön elıállított környezetvédelmi termékdíjköteles terméket több belföldi értékesítést követıen exportálják vagy a Közösségen belül értékesítik oly módon, hogy a termékdíj-köteles termék kiszállítása közvetlenül a kötelezett telephelyérıl, saját vagy bérelt raktárából történik, és a kötelezett okmányokkal igazolja, hogy a külföldi rendeltetési helyre történı fuvarozásra átvett termékdíj-köteles termék átvételi helye a kötelezett telephelye, saját vagy bérelt raktára. (Kt. 20. ab) pontja).] A bejelentés teljesítésére szolgál a KT09-BJ3 számú adatlap, melyet a láncügyletben résztvevı kötelezettnek a láncügylet megkezdése elıtt legalább 3 nappal kell benyújtania az illetékes Vámhatósághoz. Kitöltési útmutató 1.0 verzió VPOP VIG január 11

12 Felhívjuk a figyelmét a Kt. 5/D. (7) bekezdése alapján, amennyiben a Vámhatóságnál bejelentett láncügylettel érintett termékdíj-köteles termék exportja vagy Közösségen belüli értékesítése mégsem történik meg, a kötelezett termékdíj-fizetési kötelezettsége a Kt. 2. (1) bekezdés a) pontjában és a 3. (1) bekezdésében foglalt idıpontra visszamenılegesen áll be. Amennyiben export esetén az elsı belföldi értékesítéskor kiállított számlán szereplı teljesítés idıpontját magában foglaló hónapot követı harmadik hónap utolsó napját, Közösségen belüli értékesítés esetén az elsı belföldi értékesítéskor kiállított számlán szereplı teljesítés idıpontját követı 45. napját követı 30 napon belül sem állnak a kötelezett rendelkezésére a termék kiszállítását igazoló okmányok, a termékdíj-fizetési kötelezettség keletkezését követıen az adott évben, valamint az azt követı két adóévben a láncügyletre vonatkozó mentességi szabályokat a kötelezett nem alkalmazhatja. Amennyiben az adózó több KT09-BJ3 részletezı lapot kíván beadni (azonos napon több, különbözı láncügyletet kezd meg), úgy az összetartozó részletezı lapokat láncügyletenként a fejlécben 1-el kezdıdıen azonos sorszámozással kell ellátni. A Termék részletezés mezıben valamennyi rovat kitöltése kötelezı. A termék megnevezését követıen a fizetési kötelezettség alapját jelentı db számot, vagy tömeget kg kell szerepeltetni. A Résztvevı belföldi vevık adatai mezıje: A láncügyletben Résztvevı belföldi vevık adatai a termék értékesítésének idıpontja szerinti sorrendben történik. A rendelkezésre álló sorok közül értelemszerően csak annyi sor kerül kitöltésre, ahány belföldi értékesítés történik (láncügylet esetében ez legalább 2). A Kiszállításra vonatkozó adatokat tartalmazó mezık a tényleges kiszállítással kapcsolatos adatok közlésére alkalmasak. A lapon a kiszállítást végzı neve és címe, kiszállítás idıpontja és a termék átvételére vonatkozó sorok kitöltése minden esetben kötelezı, továbbá magyar kiszállítást végzı esetében az adószámot meg kell adni, a kiszállítást végzı GLN-száma és VPID száma sor kitöltése nem kötelezı. Kitöltési útmutató KT09-BJ4 Képviselı alapadatai A KT09-BJ4 lap a kötelezett képviselı bejelentési kötelezettségének teljesítésére szolgál. A lap segítségével a képviseleti viszony létrejötte (új) a képviselı személyének vagy adatainak változása (módosítás), illetve a képviseleti viszony megszőnése (törlés) jelenthetı be. A KT09- BJ4 lap kitöltéséhez a képviselı neve, GLN, VPID, KÜJ, adószáma/adóazonosító száma, statisztikai számjele, bankszámlaszáma, székhelye, levelezési címe, ügyintézıjének neve és telefonszáma szükséges. A képviselıre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket a Kt. 3. (10), valamint az Art. 7. -a tartalmazzák. Az elsı bejelentés alkalmával, amennyiben az ügyfél képviselı útján kíván eljárni a Fılap és a KT09-BJ1 lap mellett ki kell tölteni a KT09-BJ4 lapot is, ha azonban a már bejelentkezett ügyfél kíván képviselıt megjelölni, törölni úgy a Fılap és KT09-BJ4 lap kitöltése elegendı. Kitöltési útmutató 1.0 verzió VPOP VIG január 12

13 Kitöltési útmutató KT09-BJ5 A hasznosítás-mentességi feltétel teljesítéséhez alkalmazott hulladékkezelık felsorolása A KT09-BJ5 lap a hasznosítási tevékenységhez kötött mentességi engedéllyel rendelkezı kötelezettek mentességhez kötıdıen alkalmazott hulladékkezelık bejelentési kötelezettségének teljesítésére szolgál. A KT09-BJ5 adatlap a tárgyéven belül alkalmas a bejelentett adatok kiegészítésére és módosítására is. Hulladékkezelıre vonatkozó információk: Név: kitöltése kötelezı. GLN szám: kitöltése kötelezı. A külföldi hulladék hasznosítók esetében is szükség van a GLN szám meglétére. VPID szám: kitöltése nem kötelezı. b) oszlop: Hulladékkezelı engedélyszám: A feltüntetett hulladékkezelési tevékenységet engedélyezı, környezetvédelmi hatóság által kiadott jogerıs határozat, engedély nyilvántartási száma. A kiadott hulladékkezelési engedélyek számai a internet oldalon ellenırizhetıek. c) oszlop: KTJ szám: A hulladékkezelı telephelyre vonatkozó mentesség oldali adatszolgáltatás azonosítása környezetvédelmi azonosítóval történik, amely a környezetvédelmi terület jel (KTJ szám). A KTJ szám ebben az esetben a belföldi hulladékkezelıi tevékenység helyszínét (azaz telephelyi helyszínt) azonosítja, amellyel az érvényes hulladékkezelıi engedéllyel rendelkezı hulladékkezelı minden esetben kell, hogy rendelkezzen. d) oszlop: Tevékenység típus: Visszavétel, Begyőjtés, Készletezés (kivéve a képzıdés helyén történı átmeneti tárolás és győjtés), Elıkezelés, Hasznosítás, Ártalmatlanítás. e) oszlop: HKT 1-7 pozíció: A kód összevontan tartalmazza a tevékenység bejelentéséhez szükséges adatokat az alábbiak szerint: - 1. számjegy: 9, azaz a belföldön keletkezı és belföldön, illetve külföldön kezelt hulladék összevonása számjegy: összevontan kell a bejelentést kezelni: 010, 100, 200, 300, 400, 500, 900. A tevékenység típusát megadva egyszerősített formában a fenti kódokkal számjegy: a KT kód 1-3. számjegye. f) oszlop: EWC kód: a KT09-BJ5 lapon egyszerősítve az EWC kód 2 elsı pozíciójának megfelelıen összevontan kell megadni. g) oszlop: Tárgyévi hulladékkezelési kapacitásból elızetesen lekötött mennyiség: tájékoztató jellegő, becsült adat, mely kötelezıen kitöltendı a bejelentett hulladékkezelıvel kapcsolatosan. A mennyiség változása esetén módosítani szükséges. Kitöltési útmutató 1.0 verzió VPOP VIG január 13

14 Adatok módosításának menete: a már bejelentett hulladékkezelıvel kapcsolatos adatokat változás esetén módosítani kell. A módosítandó adatokat a megadott hulladékkezelıre vonatkozó engedélyszám feltüntetése mellett az adott KTJ, HKT és EWC kódoknak megfelelıen az új mennyiséggel és a KT09-BJ5 lap fejlécében található közremőködés kezdete vége mezı alkalmazásával kell megadni. Az idıpontokat tartalmazó rovatok év, hónap, nap kitöltéssel kell megadni (Pl.: ). Kitöltési útmutató KT09-BJ6 Termékdíjfizetési kötelezettség készletre történı vételkor keletkezésének bejelentése A Kt. 4. (4) bekezdése lehetıséget ad arra, hogy a kötelezett döntése alapján adott évben termékdíj fizetési kötelezettségét a készletre történı vételezés napján állapítsa meg. Ehhez tárgyévet megelızı év december 20-ig a KT09-Fılapján bejelentést kell tennie a Vámhatósághoz, valamint a tárgyévet megelızı év december 31-én készleten levı termékdíjköteles termékeirıl leltárt kell készíteni, errıl a KT09-BJ6 lapon a termék megnevezése mellett a KT kód megadásával tesz bejelentést. A tárgyévet megelızı év december 31-én készleten lévı termékdíjköteles termékrıl készített leltár és bejelentés alapján tárgyév január 20-ig kell megfizetni a tárgyévben érvényes termékdíjtétel mértékével számított termékdíjat a KT09 bevallás nyomtatványcsomag megfelelı részletezı lapján a megfelelı KT kód alkalmazásával. Figyelem! A kötelezett a termékdíj-fizetési kötelezettsége keletkezésének idıpontját a tárgyéven belül nem változtathatja meg. Legelıször január 20-ig kell benyújtani a KT09-BJ6 lapot. Kitöltési útmutató 1.0 verzió VPOP VIG január 14

15 A kérelem lapok kitöltésérıl Ezen nyomtatványokat cégszerő aláírással kell hitelesíteni, amennyiben ez hiányzik a kérelmet a Vámhatóság nem fogadja el. A kérelem nyomtatványokat elektronikusan támogatott formában, de kinyomtatva kell személyesen, vagy postai úton eljuttatni az illetékes Vámhatósági szervhez. A kérelem nyomtatványokat alapesetben a kötelezettnek kell aláírnia. Természetesen a képviselı igénybevétele lehetséges a Kt. 3. (10), valamint az Art. 7. bekezdéseiben meghatározottak szerint. Amennyiben a nyomtatványt meghatalmazott írja alá, - az Art. 7. (3) bekezdésében meghatározott, a Vámhatósághoz, mint adóhatósághoz bejelentett és a vonatkozó nyomtatvány aláírására jogosult állandó meghatalmazott kivételével a meghatalmazást csatolni kell a nyomtatványhoz, ennek hiányában a nyomtatvány nem fogadható el. Kitöltési útmutató a KT09-KE1 számú részletezı lapokhoz Átvezetési és kiutalási kérelem A kötelezett átvezetési igényérıl, illetve a visszatérítendı adó kiutalásához szükséges adatokról kérelmet adhat be. A kötelezett, a neki jogosan visszautalható összeget kérheti az adóhatóság által kezelt más számlára átvezetni, illetve az ezek után fennmaradó összeget kiutalni. Ezen kérelemlap a számlák egymás közötti átvezetésére szolgál. Lehetısége van a kötelezettnek ezzel a lappal a túlfizetés visszaigénylésére is. A kérelmezı neve, GLN-, és VPID száma a Fılapról automatikusan beírásra kerül. Ezen lapnál is alkalmazandó az általános ügyintézés, vagyis ha a Vámhatóság hiánypótlásra szólítja fel, de a felszólításnak nem tesz eleget, abban az esetben a hatóság a rendelkezésére álló iratok alapján dönt, ami lehet az eljárás megszüntetése is. A terhelendı kifejezés azt jelenti melyik számláról, a jóváírandó kifejezés azt jelenti melyik számlára kérik az átvezetést. Pénzintézeti számlaszámra (csak belföldi pénzforgalmi számlára) kért kiutalás esetén a belföldi pénzintézeti számlaszámot a Fılapon kell helyesen feltüntetni, mivel az utalás arra a számlára fog megtörténni. Azon kötelezettek, akik bankszámlanyitásra nem kötelezettek a kiutalást mind belföldi bankszámlaszámra, mind postai utalási címre kezdeményezhetik és ilyen esetben a kiutalás a kötelezett székhelyére vagy a levelezési címére fog megtörténni, de az utalás csak a kötelezett nevére történhet. Az átvezetéshez szükséges (állami adóhatóság által kezelt államháztartási számlák) adónemkódok a honlapról elérhetıek, valamint a 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet 2-3. számú mellékletében (Vámhatóság által kezelt államháztartási számlák) kerültek meghatározásra. Amennyiben ezen számlakódok kerülnek alkalmazásra, abban az esetben a két karakteres számlakódot az elsı két rovatban kell feltüntetni, míg a harmadik rovatot üresen kell hagyni. Kitöltési útmutató 1.0 verzió VPOP VIG január 15

16 Kitöltési útmutató a KT09-KE2 számú részletezı lapokhoz Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) bírság és pótlékok mérséklésére irányuló kérelme Figyelem! A KT09-P01 és a KT09-P02 pótlapokat is ki kell tölteni, továbbá az adatlaphoz be kell nyújtani a tárgyévet megelızı idıszakra vonatkozó mérleget és eredmény-kimutatást, valamint az aktuális idıszak (a kérelem benyújtásának évére vonatkozó 3 hónapnál nem régebbi) mérlegét és eredmény-kimutatását (az idıszak megjelölésével)! Kitöltési útmutató a KT09-KE3 számú részletezı lapokhoz Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) termékdíj fizetési könnyítésre irányuló kérelme Fizetési halasztás és részletfizetés (fizetési könnyítés) a termékdíjra engedélyezhetı. A fizetési könnyítés abban az esetben engedélyezhetı, ha a fizetési nehézség: a) a kérelmezınek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tıle elvárható, továbbá b) átmeneti jellegő, vagyis a termékdíj késıbbi idıpontban történı megfizetése valószínősíthetı. A kérelem elbírálása és a feltételek meghatározása során figyelembe kell venni a fizetési nehézség kialakulásának valamennyi okát és körülményét. Ha a kedvezmény feltételeit vagy az esedékes részletek befizetését a kötelezett nem teljesíti, a kedvezmény érvényét veszti, és a tartozás járulékaival együtt, egy összegben esedékessé válik. Figyelem! A KT09-P01, KT09-P02 és a KT09-P03 pótlapokat is ki kell tölteni. Kitöltési útmutató a KT09-KE4 számú részletezı lapokhoz Egyes kötelezettségek késedelmes teljesítésének kimentésére szolgáló igazolási kérelem A kötelezett a kötelezettségek késedelmes teljesítését igazolhatja. Amennyiben a Vámhatóság az igazolási kérelmet elfogadja, akkor mulasztási bírság kiszabásának nincs helye, viszont a kérelem elutasítása esetén természetesen mulasztási bírság kiszabható. Ilyen kérelemmel csak a kötelezettség késedelmes teljesítése/nem teljesítése menthetı ki, viszont a helytelenül és/vagy hibásan beküldött bevallás már nem. Igazolási kérelmet az akadályoztatás megszőnését követı 15 napon belül kell benyújtani és amennyiben az elfogadásra kerül, akkor a bevallást úgy kell tekinteni, mintha azt az elıírt határidın belül benyújtotta volna az adózó. Kitöltési útmutató 1.0 verzió VPOP VIG január 16

17 Kitöltési útmutató a KT09-KE5 számú részletezı lapokhoz Bevallás másolati kérelem A bevallást benyújtó kötelezett vagy képviselıje jogosult bármely kötelezettségrıl (bejelentés vagy bevallás) az idıszak megjelölése és illeték lerovása mellett másolatot kérni, mely kérelem csak elektronikusan kitöltött és papír alapon elıterjesztett lehet. Az elektronikusan teljesített bejelentésrıl, bevallásról a Vámhatóság másolatot nem, csak kivonatot tud biztosítani. Figyelem! A másolat hatóság általi kiadása az Art. 12. (1) bekezdése szerint történhet. Ha a kötelezett nem személyesen jár el, az Art. 7. -a szerint csatolni kell a meghatalmazást, vagy igazolni kell a törvényes képviseletet. A másolatok (az illetékrıl szóló évi XCIII. törvény mellékletében meghatározottak szerint) oldalanként 100 Ft mértékben illetékkötelesek, melyet illetékbélyegben kell leróni. Az illetékbélyeget csak akkor lehet a KT09-KE5 lapra felragasztani, ha a kérelem elektronikusan benyújtott bejelentés, bevallás kivonatára irányul. Kitöltési útmutató a KT09-KE6 számú részletezı laphoz Kereskedelmi csomagolás egyéni tömeg-darab arány nyilvántartásba vételi kérelem Az 53/2003 (IV. 11.) Korm. rendelet 7/C. (7) bekezdése illetve a 7/D. alapján a szelektív hulladékként visszagyőjtött kereskedelmi csomagolás tömege darabmennyiségre átszámolható, egyéni tömeg-darab arány is kialakítható, legfeljebb 1 év idıtartamra nyilvántartásba vétele kérhetı. A KT09-KE6 lapot arra az anyagfajtára kell kitölteni és benyújtani a Vámhatósághoz, amely esetben a kötelezett eltér a Korm. rendelet 4. sz. mellékletében, illetve a Függelékben megállapított tömeg-darab aránytól. A kötelezettnek alkalmazott hulladékkezelınként kell egy-egy KT09-KE6 lapot benyújtani, megadva, hogy milyen anyagfajta esetében szerzıdött adott hulladékkezelıvel és kéri az egyéni tömeg-darab arány nyilvántartásba vételét. Magyar hulladékkezelı esetében a Hulladékkezelı neve, adó-, GLN-, KÜJ-száma, valamint a bejelentés módja és az alkalmazási idıszak kötelezıen kitöltendı. Külföldi hulladékkezelı esetében az adó- és a GLN-szám megadása nem kötelezı. A Vámhatóság az egyéni tömeg-darab arány nyilvántartásba vételérıl, annak idıpontjáról - mikortól alkalmazható az elfogadott egyéni tömeg-darab arány - értesíti a kötelezettet. Amíg az egyéni tömeg-darab arány elfogadásáról, nyilvántartásba vételérıl nem kap értesítést a kötelezett, addig a Korm. rendelet 4. sz. mellékletében, illetve a Függelékben megadott tömeg-darab aránnyal kell számolni. Kitöltési útmutató 1.0 verzió VPOP VIG január 17

18 Kitöltési útmutató a KT09-KE7 számú részletezı laphoz Átvállalási szerzıdés nyilvántartásba vételi kérelem Kizárólag a január 01-jét követıen a Kt. alapján kötött átvállalási szerzıdések nyilvántartásba vételéhez benyújtandó lap, melyet az átvállalónak a szerzıdés egy példányával együtt kell benyújtania. Az átvállaló alapadatai a Fılapról automatikusan feltüntetésre kerülnek. Az Átvállalási idıszaknál, az átvállalási szerzıdésben meghatározott idıszakot kell megadni. Átvállalás típusa és a Kérelem típusa kötelezıen kitöltendı. Szerzıdı partner adatai értelemszerően kitöltendık. Az Átvállalás adatainál a KT kód és vámtarifaszám megadása kötelezı, kivéve csomagolás esetén, ahol csak a KT kódot kell megadni. A Vámhatóság a benyújtott szerzıdés nyilvántartásba vételérıl, annak idıpontjáról értesíti a szerzıdı feleket. Figyelem! Az átvállalási szerzıdés nyilvántartásba vételt követı hónap elsı napján száll át az átvállalóra, vagy amennyiben a szerzıdı felek késıbbi idıpontban állapodtak meg, úgy a szerzıdésben meghatározott idıpontban, ezen idıpontig az eredeti kötelezettnek kell adatszolgáltatási, bevallási, termékdíjfizetési kötelezettségét teljesíteni. Kitöltési útmutató a KT09-KNY számú részletezı lapokhoz Nyilatkozat a fennálló köztartozásról Amennyiben a kötelezett a bejelentésében átvezetési és kiutalási kérelmet tüntet fel, abban az esetben nyilatkoznia kell arról, hogy más adóhatóságnál (APEH, önkormányzat) fennáll-e esedékessé vált tartozása. A Vámhatóság saját nyilvántartása szerinti, továbbá a nyilatkozatban feltüntetett tartozás mértékéig a jelzett összeget visszatarthatja. Amennyiben az említett szervezetek valamelyikénél esedékessé vált tartozás van, akkor a nyilatkozatot is ki kell tölteni, melyen fel kell tüntetni a tartozást nyilvántartó szervezet és a szervezet számláját vezetı pénzintézet elnevezését, a tartozás összegét és az érintett szervezet azon bankszámla-pénzforgalmi jelzıszámát, ahová a visszatartott összeget az adóhatóságnak tovább kell utalni. Amennyiben nincs más adóhatóságnál tartozása, úgy erre vonatkozóan elegendı a fejlécben a nyilatkozatként szolgáló kockát kitölteni. Kitöltési útmutató 1.0 verzió VPOP VIG január 18

19 Kitöltési útmutató a KT09-TNY számú részletezı laphoz Nyilatkozat csekély összegő támogatásról A Nyilatkozat mezı minden résznyilatkozatára a megfelelı kocka bejelölésével kell válaszolni, nyilatkozni. A három feltételnek egyidejőleg kell teljesülnie, ahhoz, hogy a csekély összegő támogatásban részesülhessen az ügyfél. A KT09-TNY lap benyújtási határideje a csekélyösszegő támogatás igénybevétele elıtt esedékes. Kitöltési útmutató 1.0 verzió VPOP VIG január 19

20 I. KT-KÓDOK ÉS HKT-KÓDOK: FÜGGELÉK A következı táblázatok a KT-kódok elsı 3 jegyét tartalmazzák. Akkumulátor környezetvédelmi termékdíj kódjai Termék megnevezése Termékdíj típusa KT-kód Akkumulátor, elektrolittal feltöltött Akt. 501 Akkumulátor, elektrolittal fel nem töltött Akt. 502 Rádiótelefon akkumulátorok Akt. 503 Csomagolás környezetvédelmi termékdíj kódjai (ide nem értve a kereskedelmi csomagolást) Csomagolás anyaga Termékdíj típusa KT-kód Mőanyag Cskt. 419 Papír, karton és természetes alapú textil Cskt. 439 Alumínium Cskt. 441 Fém (kivéve alumínium) Cskt. 448 Fa Cskt. 459 Üveg Cskt. 479 Társított Cskt. 489 Egyéb Cskt. 499 Kereskedelmi csomagolás környezetvédelmi termékdíj kódjának elsı 3 jegye Csomagolás típusa Termékdíj típusa KT-kód Mőanyag 1,5 literig Cskt. 4A9 Mőanyag 1,5 liter felett Cskt. 4B9 Mőanyag (bevásárló-reklám) táska 3 literig Cskt. 4C9 Mőanyag (bevásárló-reklám) táska 3, liter között Cskt. 4D9 Mőanyag (bevásárló-reklám) táska 20 liter felett Cskt. 4E9 Üveg 1 literig Cskt. 4F9 Üveg 1 liter felett Cskt. 4G9 Társított csomagolás 1,5 literig Rétegzett italcsomagolás Cskt. 4H9 Egyéb Cskt. 4I9 Társított csomagolás 1,5 liter felett Rétegzett italcsomagolás Cskt. 4J9 Egyéb Cskt. 4K9 Fém 1,0 literig Cskt. 4L9 Fém 1,0 liter felett Cskt. 4M9 Győjtı kód újrahasználható csomagolás levonásához Cskt. 4ÚL Győjtı kód nem újrahasználható csomagolás levonásához Cskt. 4HL Kitöltési útmutató 1.0 verzió VPOP VIG január 20

10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet

10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet Page 1 of 24 A jogszabály mai napon hatályos állapota 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ (2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, 343/2011. Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról) Az egyes termékek

Részletesebben

46076 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 189. szám

46076 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 189. szám 46076 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 189. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 21/2009. (XII. 22.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

Érvényes: 2009. január 16-tól.

Érvényes: 2009. január 16-tól. Kitöltési útmutató Havi bevallás a fizetendı, illetve visszaigényelhetı energiaadóról, valamint az önellenırzéssel történı helyesbítésrıl címő J03/1 elektronikus nyomtatvány KITÖLTİ PROGRAM használatához

Részletesebben

ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma 2 0

ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma 2 0 H IV A T A L (A) Nemzeti Adóés Vámhivatal 1365A Átvevő kódja ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Postára adás dátuma 2 0 Beérkezés

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ (2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, 343/2011. Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról) Az egyes termékek

Részletesebben

T E R V E Z E T. Kitöltési útmutató a 1308 számú havi bevalláshoz

T E R V E Z E T. Kitöltési útmutató a 1308 számú havi bevalláshoz T E R V E Z E T Kitöltési útmutató a 1308 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.), a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Költségvetési kapcsolatok Oktatási segédlet

Költségvetési kapcsolatok Oktatási segédlet Költségvetési kapcsolatok Oktatási segédlet 2010. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Pénzügyi Intézeti Tanszék Dr. Bozsik Sándor egyetemi docens

Részletesebben

10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet

10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá

Részletesebben

a 2009. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére

a 2009. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére ÚTMUTATÓ a 2009. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: NYENYI

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kedves Ügyfelünk!

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kedves Ügyfelünk! KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2012.07.09. a munkáltató vagy a kifizetı által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló 12T1041-es jelő bejelentı és változás-bejelentı adatlaphoz Kedves Ügyfelünk! A

Részletesebben

A CSOMAGOLÁSI TEMÉKDÍJ HAZAI BEVEZETÉSÉNEK ELEMZÉSE

A CSOMAGOLÁSI TEMÉKDÍJ HAZAI BEVEZETÉSÉNEK ELEMZÉSE Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Építési és Környezetmérnöki Intézet Környezetmérnöki Tanszék SZAKDOLGOZAT A CSOMAGOLÁSI TEMÉKDÍJ HAZAI BEVEZETÉSÉNEK ELEMZÉSE Készítette: Máthé Domokos környezetmérnök

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a 2007. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére

ÚTMUTATÓ a 2007. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére ÚTMUTATÓ a 2007. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: nyilvántartó

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatási igények benyújtásához (A támogatás kódja: EGYH-13) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a támogatható tevékenységek...3 1.1 EGYH-KCP-13

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294)

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294) MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. 1065 BUDAPEST, NAGYMEZİ U. 46-48. DOKUMENTÁCIÓ A Magyar Export-Import Bank Zrt. részére új, azonos típusú és felszereltségő személygépkocsik beszerzése adásvétel keretében.

Részletesebben

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: NYENYI vagy nyilvántartó lap) kiállítását

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl 1

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl 1 1. oldal 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérıl 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Keretszerzıdés melléklete ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

14T201TSZ BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP

14T201TSZ BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP 14T201TSZ BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP az adóköteles tevékenységet folytató törzskönyvi jogi személyek részére Papíralapú benyújtás esetén két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell

Részletesebben

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ Tisztelt Adózó! 14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ az elektronikus adóbevallásra, illetve az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett, valamint

Részletesebben

TERMÉKDÍJ SZABÁLYOK 2012. JANUÁR 1-TŐL

TERMÉKDÍJ SZABÁLYOK 2012. JANUÁR 1-TŐL TERMÉKDÍJ SZABÁLYOK 2012. JANUÁR 1-TŐL A környezetvédelmi termékdíj szabályozásában jelentős módosulások történtek a 2011. júliusában kihirdetett 2011. évi LXXXV. (Ktdt.) számú törvény által. Mivel bizonyos

Részletesebben

15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

komanyyzar5-x-1 33, Érkezett: 2011 J'J A 01. 2011. évi... törvén y a környezetvédelmi termékdíjról

komanyyzar5-x-1 33, Érkezett: 2011 J'J A 01. 2011. évi... törvén y a környezetvédelmi termékdíjról Országgyűlés Hivatal a komanyyzar5-x-1 33, ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Érkezett: 2011 J'J A 01. Képvisel ői önálló indítván y 2011. évi... törvén y a környezetvédelmi termékdíjról Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A TISZA Takarékszövetkezet (továbbiakban: Számlavezetı hely) - tevékenységi engedély száma 897/1997/F- a Polgári Törvénykönyv 685. c.) pontjában meghatározott gazdálkodó szervezetek, egyéb jogi és nem

Részletesebben

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

14T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

14T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 14T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

a 2010. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez

a 2010. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez ÚTMUTATÓ a 2010. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez Általános tudnivalók A 2010. évi jövedelemre vonatkozó adatokat

Részletesebben

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat TET_IL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2011 Tartalomjegyzék Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési

Részletesebben