Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz"

Átírás

1 Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz Általános tudnivalók Figyelem! A KT09 Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem nyomtatványcsomag (továbbiakban: KT09-bejelentés/kérelem) kitöltési útmutatójában foglalt útmutatások kizárólag a jogszabályi elıírások figyelembevételével alkalmazhatóak. Amennyiben a bejelentés, kérelem kitöltéséig a hivatkozott jogszabályok módosításra kerülnek, úgy ezekre is figyelemmel kell lenni. A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény (továbbiakban: Kt.) végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet (továbbiakban: Ktr. ) 3. és 4. -ban foglaltak alapján a kötelezettnek a környezetvédelmi termékdíj (a továbbiakban: termékdíj) köteles termékkel végzett tevékenységérıl bejelentést, illetve havi, negyedéves vagy éves idıszakra bevallást kell benyújtania a Vámhatóság felé. Figyelem a KT09-bejelentés/kérelem nyomtatvány csomagon kizárólag a évre vonatkozó bejelentések és kérelmek nyújthatók be. Amennyiben a kötelezett évi bevallási kötelezettségének kíván eleget tenni, úgy azt a KT09 havi és negyedéves bevallás, vagy a KT09 éves bevallás formanyomtatvány csomagon teheti meg. Ezen feladat végrehajtásához a honlapon külön tájékoztató anyag és külön kitöltési útmutató nyújt segítséget. Figyelem! A KT09-bejelentés/kérelem nyomtatvány csomag jelenleg kizárólag elektronikusan kitöltve, papír formátumban nyújtható be a székhely szerint illetékes Regionális Ellenırzési Központhoz. A bejelentés, bevallás benyújtására kötelezettek év adott idıszakára vonatkozóan termékdíj köteles termékkel végzett tevékenységükrıl és termékdíj-fizetési kötelezettségükrıl a KT09- bejelentés/kérelem formanyomtatványon szolgáltatnak adatot. A formanyomtatvány és kitöltési útmutató a Vámhatóság ( internetes honlapjáról letölthetı. Az elektronikus formanyomtatványt kizárólag számítógéppel lehet kitölteni, még abban az esetben is, ha kitöltését követıen kinyomtatásra és postai úton történı beküldésére kerül sor. Kézzel, vagy írógéppel kitöltött formanyomtatványt a Vámhatóság nem fogadja el. Az egyes adótörvények módosításáról szóló tv ában foglaltak alapján január 1-jétıl a környezetvédelmi termékdíj bevallást kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani. Aki bejelentését elmulasztotta a KT09-bejelentés/kérelem formanyomtatványon megtenni, az a bejelentés pótlását ugyanezen nyomtatványon teheti meg. A tevékenységét évben megszőntetı, vagy átalakuló kötelezett a vonatkozó KT09-es nyomtatványt köteles a Vámhatóságnak megküldeni. Kitöltési útmutató 1.0 verzió VPOP VIG január 1

2 A Kt. 3. (10) bekezdése szerint az alábbi esetekben képviselıként csak állandó meghatalmazott, vagy megbízott járhat el. a) a bejelentési kötelezettség teljesítése; b) a bevallási kötelezettség teljesítése; c) az igazolások kérése; d) a termékdíj-visszaigénylési eljárás; e) a mentességi eljárás; f) az ellenırzés, hatósági eljárás, jogorvoslati eljárás; g) a koordináló szervezettel történı kapcsolattartás; h) a nyilvántartás-vezetéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése; i) a fizetéshalasztás, részletfizetési engedélyezési eljárások során. A felsorolásban nem szereplı esetekben természetesen eseti meghatalmazás vagy megbízás is alkalmazható. A Kt. szerinti bejelentést, bevallást, kérelmet az Art. szabályai szerint egy példányban kell benyújtani a gazdálkodó székhelyének megfelelı Vám- és Pénzügyırség Regionális Ellenırzési Központjához. Az a külföldi vállalkozás, amely belföldi gazdasági tevékenységével összefüggésben gazdasági célú letelepedésre nem köteles, környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítésére az Art. 9. -a szerinti pénzügyi képviselıt bízhat meg. A pénzügyi képviselıvel rendelkezı kötelezett kötelezettségeit a pénzügyi képviselı székhelye szerinti Regionális Ellenırzési Központnál teljesítheti. Pénzügyi képviselıvel nem rendelkezı külföldi vállalkozás környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos jogainak gyakorlására, kötelezettségeinek teljesítésére a Regionális Ellenırzési Központ Budapest rendelkezik illetékességgel. Az e-magyarország Ügyfélkapu felülete lehetıvé teszi a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos egyes bejelentések/kérelmek és bevallások elektronikus úton és formában történı továbbítását a Vámhatóság felé a KT09-es bizonylatok tartalmi és formai követelményeinek megfelelıen. A bejelentéseket/kérelmeket és bevallásokat, azaz a KT09-es formanyomtatvány csomagokban szereplı adattartalmat titkosítva a bevallások feltöltésére rendszeresített egységes felületen kell beküldeni. A KT09-es nyomtatványcsomagok az ABEV nyomtatványkitöltı program segítségével nyithatók meg. Az elektronikus adatszolgáltatás választása esetén postai úton a KT09-es nyomtatványcsomagokat nem kell benyújtania a Vámhatóság részére. Az elektronikus úton történı adatszolgáltatáshoz Ügyfélkapu és a Vám- és Pénzügyırség Elektronikus Ügyfél Címtár (a továbbiakban: EÜC) rendszerében történı regisztráció szükséges. Amennyiben más termékkör (pl.: jövedéki termékek) vonatkozásában korábban már történt EÜC regisztráció, úgy termékdíj vonatkozásában azt kiegészítve ismételten meg kell tenni (lásd: elektronikus regisztrációról szóló általános tájékoztató). Termékdíjköteles termékek köre: 1) gumiabroncs 2) csomagolás és kereskedelmi csomagolás 3) hőtıközeg 4) akkumulátor 5) egyéb kıolajtermék Kitöltési útmutató 1.0 verzió VPOP VIG január 2

3 6) információhordozó papírok közül a reklámhordozó papír, 7) elektromos és elektronikai berendezés. A termékdíjköteles termékek és anyagok körét jelen kitöltési útmutató függeléke, illetve a Ktr. 4. számú melléklete tartalmazza. Termékdíj fizetésre, valamint termékdíjjal kapcsolatos bejelentésre kötelezett: A fentiekben felsorolt termékdíjköteles termék után - ideértve más termékkel együtt vagy annak részeként, illetve összetevıjeként forgalomba hozott terméket is - termékdíjat fizet a) a belföldi elıállítású termékdíjköteles termék esetében a termékdíj köteles termék elsı belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója, bérgyártás esetén a bérgyártató, az egyéb kıolajtermék és a reklámhordozó papír termék esetében az elsı belföldi forgalomba hozó elsı vevıje vagy saját célú felhasználója, továbbá kereskedelmi csomagolás esetében az elsı belföldi forgalomba hozó elsı továbbforgalmazó vevıje b) az Európai Közösségen (a továbbiakban: Közösség) belüli behozatal esetén a termékdíjköteles termék elsı belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója, valamint, továbbá kereskedelmi csomagolás esetében az elsı belföldi forgalomba hozó elsı továbbforgalmazó vevıje c) import esetén a vámjogszabályok szerinti vámadós, illetve a vámszabad terület üzemeltetıje; a) szabad forgalomba bocsátás alkalmával - ideértve az aktív feldolgozás visszatérítı eljárást is - a vámalakiságok elvégzésekor, valamint az ezzel egy tekintet alá esı Vámhatósági intézkedések céljából benyújtott vámáru-nyilatkozat vagy kérelem elfogadásának napján, illetve a passzív feldolgozást követıen történı visszahozatala esetén az eljárás lezárásához kötıdı vámalakiságok elvégzésekor, b) az import jellegő feldolgozási célú vámeljárások esetén - azaz az aktív feldolgozás felfüggesztı eljárás, a vámfelügyelet melletti feldolgozás - a termékdíjköteles termék felhasználásának napján, c) az import jellegő ideiglenes használati vagy raktározási célú vámeljárások - azaz az ideiglenes behozatal, a vámraktározás, valamint a Közösség vámterületén kívülrıl vámszabad területre vagy vámszabad raktárba történı betárolás - esetén a termékdíjköteles termék szabad forgalomba bocsátásakor d) árutovábbítás vámeljáráskor, amennyiben a továbbszállítás érdekében átrakodás, ezen belül kicsomagolás és újracsomagolás történik, a vám elé állításkor keletkezik. továbbá a kereskedelmi csomagolás esetében az elsı belföldi forgalomba hozó elsı továbbforgalmazó vevıje. Figyelem! Az önadózói engedéllyel rendelkezınek (harmadik országos behozatal esetében is) és/vagy az importáló egyéb termékdíj köteles tevékenységet is végez, pl. belföldi elıállítás, az import tevékenységrıl is az általános szabályok szerint kell a bejelentést megtenni, vagyis Fılap és BJ1-es bejelentılap kitöltése és beküldése kötelezı (visszaigénylés esetén az 5 kód feltüntetésével). Kitöltési útmutató 1.0 verzió VPOP VIG január 3

4 További kötelezettek: Kötelezettnek minısül: I. A számlán átvállaló, aki a kötelezettıl külön jogszabályban meghatározott esetekben és feltételek teljesítése esetén a termékdíj-fizetési kötelezettséget számla alapján átvállalja 1. a csomagolás esetében a kötelezett számára a csomagolás összetevıit gyártó vagy forgalmazó belföldi vállalkozó, amennyiben hasznosítást koordináló szervezethez csatlakozott, 2. belföldi elıállítású termékdíjköteles egyéb kıolajtermék esetén az elsı belföldi forgalomba hozó. II. A szerzıdésben átvállaló, aki december 31-ig a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz az átvállalási szerzıdését jóváhagyásra benyújtotta, továbbá január 01-jétıl a Vámhatóság az átvállaló az átvállalási szerzıdésének nyilvántartásba vételét követıen az eredeti kötelezettıl átvállalja a termékdíjfizetési kötelezettséget: 1. az elsı belföldi vevı, aki a termékdíj-köteles terméket: a) exportálja, illetve Közösségen belül értékesíti, vagy b) bérgyártatóként állítatja elı az eredeti kötelezettel; 2. a hasznosítást koordináló szervezet; 3. kereskedelmi csomagolás esetén az elsı továbbforgalmazó vevı elsı vevıje. Figyelem! A számlán történı átvállalással csak abban az esetben válik az átvállaló kötelezetté, ha a vonatkozó jogszabályban meghatározott záradék kerül a számlán feltüntetésre. A hiányos adattartalmú vagy nem a jogszabály szerinti szövegezéső záradék szerepeltetése esetén az átvállalás semmisnek minısül, és a termékdíj fizetéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére az eredeti kötelezett a köteles. A bejelentés és bevallás benyújtására kötelezett: 1) A jogszabályban meghatározott kötelezett, 2) a számlán átvállaló, 3) a szerzıdésben átvállaló, 4) a hasznosítást koordináló szervezet, 5) illetve a megfizetett termékdíjat visszaigénylı. A bejelentés benyújtási határidık: Bejelentés (KT09-BJ1 lap) benyújtásának határideje: Az elsı fizetési kötelezettség keletkezését vagy a változást követı 15 napon belül Bejelentés (KT09-BJ2 lap) benyújtásának ideje: Az újrahasználható termék évi felhasználásának megkezdését követı 15 napon belül. Kitöltési útmutató 1.0 verzió VPOP VIG január 4

5 Bejelentés (KT09-BJ3 lap) benyújtásának ideje: A láncügylet megkezdését megelızıen 3 nappal. Bejelentés (KT09-BJ4 lap) benyújtásának ideje: A képviselı képviseleti tevékenységének megkezdését megelızıen. Bejelentés (KT09-BJ5 lap) benyújtásának ideje: Amennyiben az egyéni kötelezett rendelkezik vele az alkalmazott hulladékkezelıket az elsı fizetési kötelezettség keletkezésére vonatkozó bejelentéssel egyidejőleg kell bejelenteni, illetve a tárgyidıszakban történı változást követı 15 napon belül. A hasznosítást koordináló szervezetnek az alkalmazott hulladékkezelıket január 15- éig szükséges bejelentenie, illetve a változást követı 15 napon belül. Bejelentés (KT09-BJ6 lap) benyújtásának ideje: január 20. A nyomtatvány kitöltése A KT09-bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomag az alábbiakban részletezett lapokból áll: Fılap, bejelentı és kérelem részletezı lapok. KT09 Fılap évi Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem Bejelentı lapok: KT09-BJ1 Bejelentılap a termékdíj fizetési kötelezettség keletkezésérıl KT09-BJ2 Nyilvántartásba vételi adatok az újrahasználható termékdíjköteles termék vagy termékdíjköteles termék részeként forgalomba hozott újrahasználható termékdíjköteles termék bejelentéséhez KT09-BJ3 Bejelentés láncügyletrıl KT09-BJ4 Képviselı alapadatai KT09-BJ5 A hasznosítás-mentességi feltétel teljesítéséhez alkalmazott hulladékkezelık felsorolása KT09-BJ6 Termékdíjfizetési kötelezettség készletre történı vételkor keletkeztetésének bejelentése Kérelem lapok: KT09-KE1 Átvezetési és kiutalási kérelem KT09-KE2 Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) bírság és pótlékok mérséklésére irányuló kérelme KT09-KE3 Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) termékdíj fizetési könnyítésre irányuló kérelme Kitöltési útmutató 1.0 verzió VPOP VIG január 5

6 KT09-KE4 KT09-KE5 KT09-KE6 KT09-KE7 KT09-KNY KT09-TNY KT09-P01 KT09-P02 KT09-P03 Egyes kötelezettségek késedelmes teljesítésének kimentésére szolgáló igazolási kérelem Bevallás másolati kérelem Kereskedelmi csomagolás egyéni tömeg-darab arány nyilvántartásba vételi kérelem Átvállalási szerzıdés nyilvántartásba vételi kérelem Nyilatkozat a fennálló köztartozásokról Nyilatkozat csekély összegő támogatásról Pótlap a KE2 és KE3 lapokhoz Pótlap a KE2 és KE3 lapokhoz Pótlap a KE3 lapokhoz Az egyes bejelentés, kérelem részletezı lapokon (pl. BJ6, KE7) termékdíj kódonként (továbbiakban: KT-kód) a KT-kód 7. jegyéig külön-külön sorban kell feltüntetni a termékdíj köteles termékkel végzett tevékenységre vonatkozó adatokat. A KT-kódok, HKT-kódok jelen kitöltési útmutató függelékében, illetve a Ktr. 7. számú mellékletében találhatóak. KT09-bejelentés/kérelem tárgyát képezı mennyiségek, termékdíj tételek és termékdíjfizetési kötelezettségekrıl történı bejelentés során a KT-kód jegye a FÜGGELÉK-ben található értékeket veheti fel. A KT09-bejelentés/kérelem részletezı lapok (lásd: pl. BJ3, BJ6) Termék megnevezése oszlopába a megadott KT-kódhoz tartozó termékdíj köteles termék megnevezése kerül. Kitöltési útmutató a KT09-bejelentés/kérelem Fılapjához A Fılapot minden esetben be kell nyújtani a bejelentés, kérelmek mellé. A Fılap Rögzítés mezıjét a Vámhatóság tölti ki. A Kötelezett alapadatai mezı tartalmazza a bejelentést, kérelmet benyújtó adatait, amit értelemszerően kell kitölteni, valamint annak az ügyintézınek a nevét és telefonszámát, aki a bejelentést/kérelmet összeállította, és a közölt adatok gyors kijavítása érdekében a feldolgozás során feltárt hiba javításába bevonható. (Ha a bejelentést/kérelmet külsı cég, vagy erre jogosult egyéb személy készítette, és a bejelentés/kérelem javításába bevonható, ügyintézıként az ı adatait kérjük közölni.) Amennyiben a levelezési címnél postafiók megadása történik, akkor a közterület jellegéhez Pf. kell írni, a postafiók számát a házszámként kell feltüntetni. A mezı GLN, VPID rovatot, továbbá az adószámot (vagy természetes személy esetében az adóazonosító jelet) minden esetben fel kell tüntetni. Amennyiben az ügyfél rendelkezik KÜJ számmal (Környezetvédelmi ügyfél jel), úgy annak feltüntetése kötelezı. Elektronikus beküldés esetén az adóazonosító jel rovatba az EÜC regisztrációban szereplı természetes személy adóazonosító jelét kell feltüntetni. Kitöltési útmutató 1.0 verzió VPOP VIG január 6

7 A Fılap Képviselı mezıjében kell megadni a képviselı nevét, a rá vonatkozó GLN, VPID és adószámot. Képviselı megjelölése esetén a KT09-BJ4 lapját kötelezı kitölteni és benyújtani. A Fılap Bejelentés; Kérelem/igazolás; Nyilatkozat mezıjében a megfelelı kódkockába tett X- szel kell megjelölni, hogy a KT09 bejelentés/kérelem formanyomtatvány bejelentés, kérelem és/vagy nyilatkozat célból kerül benyújtásra. Egy Fılapon lehet megjelölni, ha a benyújtó egyszerre több kötelezettségének tesz eleget, ilyen esetben több Fılapot nem kell egyidıben benyújtani. A Fılap Bejelentés; Kérelem/igazolás; Nyilatkozat mezıje tartalmazza a KT09- bejelentés/kérelem nyomtatvány részletezı lapjainak darabszámát, és az egyes részletezı lapok típusát, darabszámát. Amennyiben egy adott lap esetében adatszolgáltatási kötelezettség nem keletkezik, akkor részletezı lap beadására nem kerül sor, és a részletezı lap darab rovata üresen marad. A Fılap Kérelem/igazolás mezıjében az Igazolás kocka bejelölése esetében a Vámhatóság kizárólag arról állít ki és küld igazolást a kötelezett számára, hogy a kötelezett az adott évet megelızı évben a Vámhatósághoz bejelentkezett, illetve bevallását megküldte. Amennyiben a kötelezett kizárólag a Környezetvédelmi Felügyelıségek által kiadott mentességi engedélyek benyújtásához szükséges igazolást kéri, úgy abban az esetben elegendı csak a Fılap kitöltése és beküldése. A mentességi engedélyek benyújtásának határideje tárgyévet megelızı év szeptember 30. Figyelem a fent megnevezett Igazolás kocka nem vonatkozik a kérelem lapok között szereplı Egyes kötelezettségek késedelmes teljesítésének kimentésére szolgáló igazolási kérelem (KT09-KE4) lapra! A Fılap Nyilatkozat mezıjénél a környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség keletkezés változásának idıpontjára vonatkozóan a nyilatkozatot, azaz a kitöltött Fılapot tárgyévet megelızı év december 20-ig, azaz jelen esetben december 20-ig kell benyújtani a Vámhatósághoz. Figyelem! A Fılapon szereplı Nyilatkozatot, melyben a bevallás gyakoriságáról (havi, negyedéves, éves) tesz nyilatkozatot az év elsı bejelentésében és/vagy kérelmében meg kell adni. A KT09-es nyomtatvány lapok Aláírás mezıjét az elektronikus úton beküldött nyomtatvány kivételével a kötelezettnek, illetve a képviselınek aláírásával és cégszerő bélyegzıvel kell ellátni. A Bejelentı adóazonosító jele rovatban annak a személynek az adóazonosító jelét kell feltüntetni, aki a nyomtatványt kitölti. Elektronikus beküldés esetén az adóazonosító jel rovatba az EÜC regisztrációban szereplı természetes személy adóazonosító jelét kell feltüntetni. A bejelentılapok kitöltésérıl Kitöltési útmutató KT09-BJ1 Bejelentılap termékdíjfizetési kötelezettség keletkezésérıl KT09-BJ1 bejelentı lapot nyújt be a kötelezettek köre, továbbá aki a megfizetett termékdíjat visszaigényli. A bejelentı lapot az aláírás mezı fölött az Adattartalom mezıben található kódszámok segítségével kell kitölteni. Egy adatmezıbe több kódszám is kerülhet. Kitöltési útmutató 1.0 verzió VPOP VIG január 7

8 A lapon szereplı kódszámok: 0, ha nem érintett A kötelezett nem rendelkezik a termékdíj fajtája és kötelezettség típus tekintetében semmilyen termékdíj fizetési kötelezettséggel vagy visszaigénylési lehetıséggel. Figyelem! A 0 használata kizárja minden más kód használatát az adott adatmezıben. 1, ha egyéni teljesítı A kötelezettnek a termékdíj fajtája és kötelezettség típus tekintetében legalább egy termékdíjköteles termék tekintetében 100%-os termékdíj fizetési kötelezettsége van, sem kedvezményben, sem mentességben nem részesül az adott termék tekintetében. 2, ha a termékdíj fizetés tıle átvállalásra kerül A kötelezett a termékdíj fajtája és kötelezettség típus tekintetében legalább egy termékdíj köteles termék esetében rendelkezik olyan, a KvVM-hez december 31-ig benyújtott és KvVM által jóváhagyott átvállalási szerzıdéssel, illetve január 01-jétıl a Vámhatósághoz megküldött és a Vámhatóság által nyilvántartásba vett átvállalási szerzıdéssel, melyben termékdíj fizetési kötelezettségét átvállaló (bérgyártató, exportır, közösségen belül kivivı, hasznosítást koordináló szervezet, elsı továbbforgalmazó vevı elsı vevıje) tıle átvállalta. 3, ha átvállaló A kötelezett a termékdíj fajtája és kötelezettség típus tekintetében legalább egy termékdíjköteles termék esetében rendelkezik olyan a KvVM-hez december 31-ig benyújtott és KvVM által jóváhagyott átvállalási szerzıdéssel, illetve januáur 01-jétıl a Vámhatósághoz megküldött és a Vámhatóság által nyilvántartásba vett átvállalási szerzıdéssel, melyben termékdíj fizetési kötelezettséget, mint átvállaló (bérgyártató, exportır, közösségen belül kivivı, hasznosítás koordináló szervezet, elsı továbbforgalmazó vevı elsı vevıje) átvállalta. Ide értendı az is, aki a csomagolás és egyéb kıolajtermék tekintetében a fizetési kötelezettséget számlán vállalja át. 4, ha teljes mentes A kötelezett jogerıs határozatban megállapított mentességi engedéllyel rendelkezik, amely az általa forgalmazott termékdíjköteles termék után keletkezı, illetve átvállalási szerzıdésbıl adódó fizetési kötelezettség alól az átvállalót és a kötelezettséget átadót is 100%-ban mentesíti. 5, ha visszaigénylı A kötelezett a Kt. alapján környezetvédelmi termékdíj visszaigénylésre jogosult. 6, ha a Cskr. 6. (3) bekezdésének hatálya alá tartozó kötelezett A kötelezett által a fogyasztó számára értékesített termék fogyasztói (elsıdleges) csomagolása éves szinten nem haladja meg mőanyag/fém esetén összesen 200 kg-ot, papír/fa esetén 500 kg-ot, üveg esetén 800 kg-ot. 7, ha nem teljes mentes A kötelezett jogerıs mentességi engedély alapján részben mentesül az általa forgalmazott termékdíjköteles termék után keletkezı termékdíj fizetési kötelezettség alól, illetve átvállalási szerzıdésbıl adódó fizetési kötelezettség alól. Kitöltési útmutató 1.0 verzió VPOP VIG január 8

9 8, ha kedvezményben részesül Kötelezett termékdíj köteles terméke a Környezetbarát Termék Kht. által kiadott környezetbarát termék minısítéssel rendelkezik, ezért kötelezett a Kt. 5. -a alapján a környezetvédelmi termékdíj 75%-át fizeti meg. 9, a Kt. alapján nem kell megfizetni A Kötelezett termékdíjköteles terméke a) re-exportra kerül (Kt. 5/C.. (4) bekezdés); b) kenıolaj esetében közvetlen alapanyagként történı felhasználásra kerül (Kt. 5/C. (5) bekezdés); c) külföldrıl raktározási vámszabadterületre kerül (Kt. 5/C.. (6) bekezdés); d) vámjogszabályok alapján behozatali vámok alól mentes (Kt. 5/C.. (7) bekezdés); e) kereskedelmi csomagolás esetében az E 1 díjtételt nem kell megfizetni éves szinten nem haladja meg a Kt (7) bekezdésben lévı mennyiséget darab; f) kereskedelmi csomagolás esetében az E 2 díjtételt nem kell megfizetni éves szinten nem haladja meg a Kt (8) bekezdésben lévı mennyiséget darab és legfeljebb 50 m 2 alapterülető üzlethelységgel rendelkezik. A bejelentés érvényessége rovatban az elsı fizetési kötelezettség, illetve kötelezettség típus változás keletkezésének idıpontját kell feltüntetni. Figyelem! A termékdíjfizetés kötelezettségének változása esetén a teljes KT09-BJ1 lap megküldése szükséges. Kitöltési útmutató KT09-BJ2 Nyilvántartásba vételi adatok az újrahasználható termékdíjköteles termék vagy termékdíjköteles termék részeként forgalomba hozott újrahasználható termékdíjköteles termék bejelentéséhez A Ktr. 8. (5) bekezdése alapján Az újrahasználható termékdíjköteles termékre, csomagolás esetén annak újrahasználható összetevıjére a termékdíjat egyszer, az elsı forgalomba hozatalt, illetve az elsı saját célú felhasználást követıen kell megfizetni, ha a kötelezett a termékdíjköteles termék újrahasználatát igazolja, továbbá az elsı forgalomba hozatalt, illetve az elsı saját célú felhasználást követıen a 2. számú mellékletben meghatározott bejelentkezési kötelezettségének eleget tett. Az újrahasználható termékdíjköteles termék bejelentésére, nyilvántartásba vételére évben a KT09-BJ2 részletezı lap szolgál. A KT09-BJ2 nyilvántartás bejelentılap benyújtása esetén az éves bevallási idıszak tekintetében UHA részletezı lap benyújtása kötelezı! Egy termék adatait egy sorban adja meg. A sorok számozottak és az alsó táblázatban sorszám szerint folytatódnak. Kitöltési útmutató 1.0 verzió VPOP VIG január 9

10 b) oszlop: A termék GTIN száma (13 számjegy): Több felhasználó által használt, szabványos csomagolóeszköz esetén a termékek fényképe, megnevezése, GTIN (GTIN-13) száma a GS1 Magyarország Kht. honlapján ( a Nyilvános Göngyöleg RTI katalógusban bárki számára elérhetı. Figyelem! Amennyiben az újrahasználható termékdíjköteles termék rendelkezik GTIN azonosító számmal, akkor csak a GTIN szám, a termék neve, éves nyitókészlet adatok megadása kötelezı (b, c és w rovatok). c) oszlop: Megnevezés: A termék megnevezése maximum 15 karakter hosszúságban. d) oszlop: Vámtarifaszám (vtsz): A jogszabály által elıírt vámtarifa besorolás - 10 karakter hosszú - kódja. e) oszlop: KT-kód: A KT-kódok jelen kitöltési útmutató függelékében, illetve a Ktr. 7. számú mellékletében találhatóak. f) oszlop: Anyaga: Csomagolás anyaga szerint a termék lehet Mőanyag; Papír, karton és természetes alapú textil; Alumínium; Fém (kivéve alumínium); Fa; Üveg; Társított; Egyéb, illetve Kereskedelmi csomagolás esetében: Mőanyag 1,5 literig, Mőanyag 1,5 liter felett; Üveg 1 literig; Üveg 1 liter felett; Társított csomagolás 1,5 literig - Rétegzett italcsomagolás; Társított csomagolás 1,5 literig - Egyéb; Társított csomagolás 1,5 liter felett - Rétegzett italcsomagolás; Társított csomagolás 1,5 liter felett - Egyéb; Fém 1,0 literig; Fém 1,0 liter felett. g) oszlop: Típusa: Nagy zsák, Konténer, Palack, Raklap, Rekesz, Tároló, Doboz, Hordó <20L, 20L Hordó 250L, Hordó > 250L, Tartály <50L, 50L Tartály 300L, Tartály > 300L. h) oszlop: Termék: Italok, Élelmiszer, Nem élelmiszer. i) oszlop: Nettó tömeg: Az újrahasználható csomagolóeszköz nettó tömege, csomagolás nélküli, üres állapotban, kg-ban kifejezve. k) oszlop: Szélesség: Újrahasználható csomagolóeszközök esetében az áru fıoldal* által meghatározott vízszintes mérete a bal szélsı ponttól a jobb szélsı pontig, mm-ben kifejezve. l) oszlop: Mélység/hosszúság: Újrahasználható csomagolóeszközök esetében az áru - fıoldal* által meghatározott mérete a legközelebbi ponttól a legtávolabbi pontig, mm-ben kifejezve. m) oszlop: Magasság: Újrahasználható csomagolóeszközök esetében az áru fıoldal* által meghatározott - függıleges mérete a legalacsonyabb ponttól a legmagasabb pontig, mm-ben kifejezve. Kitöltési útmutató 1.0 verzió VPOP VIG január 10

11 * A termék fı oldala az a legnagyobb felület, amelyet a gyártó felhasznál, hogy a termékét eladja a fogyasztónak. Ezen oldal tartalmazza a termékinformációkat (pl. megnevezés, kiszerelés). Fontos, hogy a nyomtatás iránya mindig vízszintes olvashatóságot biztosítson. Ha a terméknek több, mint egy fıoldalnak megfelelı oldala van, de ezek nyomtatási iránya eltérı, akkor a legnagyobb függıleges magasságot elérı oldal lesz a fı oldal. n) oszlop: Nettó töltési mennyiség: A csomagolóeszközbe tölthetı tartalom nettó értéke, pl. palacknál 500 ml, rekesznél 20 db. Az o) oszlopba a mértékegység értelemszerően kerül. p) oszlop: Átlagos élettartam: Az adott újrahasználható csomagolóeszköz átlagos élettartama. A mértékegysége: hónap vagy év, amely a q) oszlopba kerül. r) oszlop: Átlagos forgási sebesség: Az adott újrahasználható csomagolóeszköz átlagos forgási sebessége, melynek mértékegysége: kör/év. s) és t) oszlop: Engedély/ Szabvány/ Tanúsítvány: A termék forgalomba hozatalához szükséges engedély, szabvány és/vagy tanúsítvány típus, típusok és az ahhoz tartozó szám(ok). ISO, EN, MSZ. u) oszlop: Anyagában való újrahasznosíthatóság jelölése: Annak a jelzése, hogy a csomagolóeszközön az anyagában való újrahasznosíthatóság jelölése megtalálható-e. Értéke lehet: igen vagy nem. v) oszlop: Újrahasználható csomagolóeszköz jelölése: Annak a jelzése, hogy a csomagolóeszközön az újrahasználhatóság jelölése megtalálható-e. Értéke lehet: igen vagy nem. w) oszlop: Éves nyitókészlet: Adott év január 1-jén rendelkezésre álló termék mennyisége dbban. Kitöltési útmutató KT09-BJ3 Bejelentés láncügyletrıl A Kt. 5/D. (1) bekezdése értelmében a láncügyletben résztvevı kötelezett a Kt.-ban meghatározott feltételek mellett jogosult arra, hogy mentesüljön a termékdíj-fizetési kötelezettség alól. [Láncügylet: azon ügylet, melynek során a belföldön elıállított környezetvédelmi termékdíjköteles terméket több belföldi értékesítést követıen exportálják vagy a Közösségen belül értékesítik oly módon, hogy a termékdíj-köteles termék kiszállítása közvetlenül a kötelezett telephelyérıl, saját vagy bérelt raktárából történik, és a kötelezett okmányokkal igazolja, hogy a külföldi rendeltetési helyre történı fuvarozásra átvett termékdíj-köteles termék átvételi helye a kötelezett telephelye, saját vagy bérelt raktára. (Kt. 20. ab) pontja).] A bejelentés teljesítésére szolgál a KT09-BJ3 számú adatlap, melyet a láncügyletben résztvevı kötelezettnek a láncügylet megkezdése elıtt legalább 3 nappal kell benyújtania az illetékes Vámhatósághoz. Kitöltési útmutató 1.0 verzió VPOP VIG január 11

12 Felhívjuk a figyelmét a Kt. 5/D. (7) bekezdése alapján, amennyiben a Vámhatóságnál bejelentett láncügylettel érintett termékdíj-köteles termék exportja vagy Közösségen belüli értékesítése mégsem történik meg, a kötelezett termékdíj-fizetési kötelezettsége a Kt. 2. (1) bekezdés a) pontjában és a 3. (1) bekezdésében foglalt idıpontra visszamenılegesen áll be. Amennyiben export esetén az elsı belföldi értékesítéskor kiállított számlán szereplı teljesítés idıpontját magában foglaló hónapot követı harmadik hónap utolsó napját, Közösségen belüli értékesítés esetén az elsı belföldi értékesítéskor kiállított számlán szereplı teljesítés idıpontját követı 45. napját követı 30 napon belül sem állnak a kötelezett rendelkezésére a termék kiszállítását igazoló okmányok, a termékdíj-fizetési kötelezettség keletkezését követıen az adott évben, valamint az azt követı két adóévben a láncügyletre vonatkozó mentességi szabályokat a kötelezett nem alkalmazhatja. Amennyiben az adózó több KT09-BJ3 részletezı lapot kíván beadni (azonos napon több, különbözı láncügyletet kezd meg), úgy az összetartozó részletezı lapokat láncügyletenként a fejlécben 1-el kezdıdıen azonos sorszámozással kell ellátni. A Termék részletezés mezıben valamennyi rovat kitöltése kötelezı. A termék megnevezését követıen a fizetési kötelezettség alapját jelentı db számot, vagy tömeget kg kell szerepeltetni. A Résztvevı belföldi vevık adatai mezıje: A láncügyletben Résztvevı belföldi vevık adatai a termék értékesítésének idıpontja szerinti sorrendben történik. A rendelkezésre álló sorok közül értelemszerően csak annyi sor kerül kitöltésre, ahány belföldi értékesítés történik (láncügylet esetében ez legalább 2). A Kiszállításra vonatkozó adatokat tartalmazó mezık a tényleges kiszállítással kapcsolatos adatok közlésére alkalmasak. A lapon a kiszállítást végzı neve és címe, kiszállítás idıpontja és a termék átvételére vonatkozó sorok kitöltése minden esetben kötelezı, továbbá magyar kiszállítást végzı esetében az adószámot meg kell adni, a kiszállítást végzı GLN-száma és VPID száma sor kitöltése nem kötelezı. Kitöltési útmutató KT09-BJ4 Képviselı alapadatai A KT09-BJ4 lap a kötelezett képviselı bejelentési kötelezettségének teljesítésére szolgál. A lap segítségével a képviseleti viszony létrejötte (új) a képviselı személyének vagy adatainak változása (módosítás), illetve a képviseleti viszony megszőnése (törlés) jelenthetı be. A KT09- BJ4 lap kitöltéséhez a képviselı neve, GLN, VPID, KÜJ, adószáma/adóazonosító száma, statisztikai számjele, bankszámlaszáma, székhelye, levelezési címe, ügyintézıjének neve és telefonszáma szükséges. A képviselıre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket a Kt. 3. (10), valamint az Art. 7. -a tartalmazzák. Az elsı bejelentés alkalmával, amennyiben az ügyfél képviselı útján kíván eljárni a Fılap és a KT09-BJ1 lap mellett ki kell tölteni a KT09-BJ4 lapot is, ha azonban a már bejelentkezett ügyfél kíván képviselıt megjelölni, törölni úgy a Fılap és KT09-BJ4 lap kitöltése elegendı. Kitöltési útmutató 1.0 verzió VPOP VIG január 12

13 Kitöltési útmutató KT09-BJ5 A hasznosítás-mentességi feltétel teljesítéséhez alkalmazott hulladékkezelık felsorolása A KT09-BJ5 lap a hasznosítási tevékenységhez kötött mentességi engedéllyel rendelkezı kötelezettek mentességhez kötıdıen alkalmazott hulladékkezelık bejelentési kötelezettségének teljesítésére szolgál. A KT09-BJ5 adatlap a tárgyéven belül alkalmas a bejelentett adatok kiegészítésére és módosítására is. Hulladékkezelıre vonatkozó információk: Név: kitöltése kötelezı. GLN szám: kitöltése kötelezı. A külföldi hulladék hasznosítók esetében is szükség van a GLN szám meglétére. VPID szám: kitöltése nem kötelezı. b) oszlop: Hulladékkezelı engedélyszám: A feltüntetett hulladékkezelési tevékenységet engedélyezı, környezetvédelmi hatóság által kiadott jogerıs határozat, engedély nyilvántartási száma. A kiadott hulladékkezelési engedélyek számai a internet oldalon ellenırizhetıek. c) oszlop: KTJ szám: A hulladékkezelı telephelyre vonatkozó mentesség oldali adatszolgáltatás azonosítása környezetvédelmi azonosítóval történik, amely a környezetvédelmi terület jel (KTJ szám). A KTJ szám ebben az esetben a belföldi hulladékkezelıi tevékenység helyszínét (azaz telephelyi helyszínt) azonosítja, amellyel az érvényes hulladékkezelıi engedéllyel rendelkezı hulladékkezelı minden esetben kell, hogy rendelkezzen. d) oszlop: Tevékenység típus: Visszavétel, Begyőjtés, Készletezés (kivéve a képzıdés helyén történı átmeneti tárolás és győjtés), Elıkezelés, Hasznosítás, Ártalmatlanítás. e) oszlop: HKT 1-7 pozíció: A kód összevontan tartalmazza a tevékenység bejelentéséhez szükséges adatokat az alábbiak szerint: - 1. számjegy: 9, azaz a belföldön keletkezı és belföldön, illetve külföldön kezelt hulladék összevonása számjegy: összevontan kell a bejelentést kezelni: 010, 100, 200, 300, 400, 500, 900. A tevékenység típusát megadva egyszerősített formában a fenti kódokkal számjegy: a KT kód 1-3. számjegye. f) oszlop: EWC kód: a KT09-BJ5 lapon egyszerősítve az EWC kód 2 elsı pozíciójának megfelelıen összevontan kell megadni. g) oszlop: Tárgyévi hulladékkezelési kapacitásból elızetesen lekötött mennyiség: tájékoztató jellegő, becsült adat, mely kötelezıen kitöltendı a bejelentett hulladékkezelıvel kapcsolatosan. A mennyiség változása esetén módosítani szükséges. Kitöltési útmutató 1.0 verzió VPOP VIG január 13

14 Adatok módosításának menete: a már bejelentett hulladékkezelıvel kapcsolatos adatokat változás esetén módosítani kell. A módosítandó adatokat a megadott hulladékkezelıre vonatkozó engedélyszám feltüntetése mellett az adott KTJ, HKT és EWC kódoknak megfelelıen az új mennyiséggel és a KT09-BJ5 lap fejlécében található közremőködés kezdete vége mezı alkalmazásával kell megadni. Az idıpontokat tartalmazó rovatok év, hónap, nap kitöltéssel kell megadni (Pl.: ). Kitöltési útmutató KT09-BJ6 Termékdíjfizetési kötelezettség készletre történı vételkor keletkezésének bejelentése A Kt. 4. (4) bekezdése lehetıséget ad arra, hogy a kötelezett döntése alapján adott évben termékdíj fizetési kötelezettségét a készletre történı vételezés napján állapítsa meg. Ehhez tárgyévet megelızı év december 20-ig a KT09-Fılapján bejelentést kell tennie a Vámhatósághoz, valamint a tárgyévet megelızı év december 31-én készleten levı termékdíjköteles termékeirıl leltárt kell készíteni, errıl a KT09-BJ6 lapon a termék megnevezése mellett a KT kód megadásával tesz bejelentést. A tárgyévet megelızı év december 31-én készleten lévı termékdíjköteles termékrıl készített leltár és bejelentés alapján tárgyév január 20-ig kell megfizetni a tárgyévben érvényes termékdíjtétel mértékével számított termékdíjat a KT09 bevallás nyomtatványcsomag megfelelı részletezı lapján a megfelelı KT kód alkalmazásával. Figyelem! A kötelezett a termékdíj-fizetési kötelezettsége keletkezésének idıpontját a tárgyéven belül nem változtathatja meg. Legelıször január 20-ig kell benyújtani a KT09-BJ6 lapot. Kitöltési útmutató 1.0 verzió VPOP VIG január 14

15 A kérelem lapok kitöltésérıl Ezen nyomtatványokat cégszerő aláírással kell hitelesíteni, amennyiben ez hiányzik a kérelmet a Vámhatóság nem fogadja el. A kérelem nyomtatványokat elektronikusan támogatott formában, de kinyomtatva kell személyesen, vagy postai úton eljuttatni az illetékes Vámhatósági szervhez. A kérelem nyomtatványokat alapesetben a kötelezettnek kell aláírnia. Természetesen a képviselı igénybevétele lehetséges a Kt. 3. (10), valamint az Art. 7. bekezdéseiben meghatározottak szerint. Amennyiben a nyomtatványt meghatalmazott írja alá, - az Art. 7. (3) bekezdésében meghatározott, a Vámhatósághoz, mint adóhatósághoz bejelentett és a vonatkozó nyomtatvány aláírására jogosult állandó meghatalmazott kivételével a meghatalmazást csatolni kell a nyomtatványhoz, ennek hiányában a nyomtatvány nem fogadható el. Kitöltési útmutató a KT09-KE1 számú részletezı lapokhoz Átvezetési és kiutalási kérelem A kötelezett átvezetési igényérıl, illetve a visszatérítendı adó kiutalásához szükséges adatokról kérelmet adhat be. A kötelezett, a neki jogosan visszautalható összeget kérheti az adóhatóság által kezelt más számlára átvezetni, illetve az ezek után fennmaradó összeget kiutalni. Ezen kérelemlap a számlák egymás közötti átvezetésére szolgál. Lehetısége van a kötelezettnek ezzel a lappal a túlfizetés visszaigénylésére is. A kérelmezı neve, GLN-, és VPID száma a Fılapról automatikusan beírásra kerül. Ezen lapnál is alkalmazandó az általános ügyintézés, vagyis ha a Vámhatóság hiánypótlásra szólítja fel, de a felszólításnak nem tesz eleget, abban az esetben a hatóság a rendelkezésére álló iratok alapján dönt, ami lehet az eljárás megszüntetése is. A terhelendı kifejezés azt jelenti melyik számláról, a jóváírandó kifejezés azt jelenti melyik számlára kérik az átvezetést. Pénzintézeti számlaszámra (csak belföldi pénzforgalmi számlára) kért kiutalás esetén a belföldi pénzintézeti számlaszámot a Fılapon kell helyesen feltüntetni, mivel az utalás arra a számlára fog megtörténni. Azon kötelezettek, akik bankszámlanyitásra nem kötelezettek a kiutalást mind belföldi bankszámlaszámra, mind postai utalási címre kezdeményezhetik és ilyen esetben a kiutalás a kötelezett székhelyére vagy a levelezési címére fog megtörténni, de az utalás csak a kötelezett nevére történhet. Az átvezetéshez szükséges (állami adóhatóság által kezelt államháztartási számlák) adónemkódok a honlapról elérhetıek, valamint a 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet 2-3. számú mellékletében (Vámhatóság által kezelt államháztartási számlák) kerültek meghatározásra. Amennyiben ezen számlakódok kerülnek alkalmazásra, abban az esetben a két karakteres számlakódot az elsı két rovatban kell feltüntetni, míg a harmadik rovatot üresen kell hagyni. Kitöltési útmutató 1.0 verzió VPOP VIG január 15

16 Kitöltési útmutató a KT09-KE2 számú részletezı lapokhoz Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) bírság és pótlékok mérséklésére irányuló kérelme Figyelem! A KT09-P01 és a KT09-P02 pótlapokat is ki kell tölteni, továbbá az adatlaphoz be kell nyújtani a tárgyévet megelızı idıszakra vonatkozó mérleget és eredmény-kimutatást, valamint az aktuális idıszak (a kérelem benyújtásának évére vonatkozó 3 hónapnál nem régebbi) mérlegét és eredmény-kimutatását (az idıszak megjelölésével)! Kitöltési útmutató a KT09-KE3 számú részletezı lapokhoz Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) termékdíj fizetési könnyítésre irányuló kérelme Fizetési halasztás és részletfizetés (fizetési könnyítés) a termékdíjra engedélyezhetı. A fizetési könnyítés abban az esetben engedélyezhetı, ha a fizetési nehézség: a) a kérelmezınek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tıle elvárható, továbbá b) átmeneti jellegő, vagyis a termékdíj késıbbi idıpontban történı megfizetése valószínősíthetı. A kérelem elbírálása és a feltételek meghatározása során figyelembe kell venni a fizetési nehézség kialakulásának valamennyi okát és körülményét. Ha a kedvezmény feltételeit vagy az esedékes részletek befizetését a kötelezett nem teljesíti, a kedvezmény érvényét veszti, és a tartozás járulékaival együtt, egy összegben esedékessé válik. Figyelem! A KT09-P01, KT09-P02 és a KT09-P03 pótlapokat is ki kell tölteni. Kitöltési útmutató a KT09-KE4 számú részletezı lapokhoz Egyes kötelezettségek késedelmes teljesítésének kimentésére szolgáló igazolási kérelem A kötelezett a kötelezettségek késedelmes teljesítését igazolhatja. Amennyiben a Vámhatóság az igazolási kérelmet elfogadja, akkor mulasztási bírság kiszabásának nincs helye, viszont a kérelem elutasítása esetén természetesen mulasztási bírság kiszabható. Ilyen kérelemmel csak a kötelezettség késedelmes teljesítése/nem teljesítése menthetı ki, viszont a helytelenül és/vagy hibásan beküldött bevallás már nem. Igazolási kérelmet az akadályoztatás megszőnését követı 15 napon belül kell benyújtani és amennyiben az elfogadásra kerül, akkor a bevallást úgy kell tekinteni, mintha azt az elıírt határidın belül benyújtotta volna az adózó. Kitöltési útmutató 1.0 verzió VPOP VIG január 16

17 Kitöltési útmutató a KT09-KE5 számú részletezı lapokhoz Bevallás másolati kérelem A bevallást benyújtó kötelezett vagy képviselıje jogosult bármely kötelezettségrıl (bejelentés vagy bevallás) az idıszak megjelölése és illeték lerovása mellett másolatot kérni, mely kérelem csak elektronikusan kitöltött és papír alapon elıterjesztett lehet. Az elektronikusan teljesített bejelentésrıl, bevallásról a Vámhatóság másolatot nem, csak kivonatot tud biztosítani. Figyelem! A másolat hatóság általi kiadása az Art. 12. (1) bekezdése szerint történhet. Ha a kötelezett nem személyesen jár el, az Art. 7. -a szerint csatolni kell a meghatalmazást, vagy igazolni kell a törvényes képviseletet. A másolatok (az illetékrıl szóló évi XCIII. törvény mellékletében meghatározottak szerint) oldalanként 100 Ft mértékben illetékkötelesek, melyet illetékbélyegben kell leróni. Az illetékbélyeget csak akkor lehet a KT09-KE5 lapra felragasztani, ha a kérelem elektronikusan benyújtott bejelentés, bevallás kivonatára irányul. Kitöltési útmutató a KT09-KE6 számú részletezı laphoz Kereskedelmi csomagolás egyéni tömeg-darab arány nyilvántartásba vételi kérelem Az 53/2003 (IV. 11.) Korm. rendelet 7/C. (7) bekezdése illetve a 7/D. alapján a szelektív hulladékként visszagyőjtött kereskedelmi csomagolás tömege darabmennyiségre átszámolható, egyéni tömeg-darab arány is kialakítható, legfeljebb 1 év idıtartamra nyilvántartásba vétele kérhetı. A KT09-KE6 lapot arra az anyagfajtára kell kitölteni és benyújtani a Vámhatósághoz, amely esetben a kötelezett eltér a Korm. rendelet 4. sz. mellékletében, illetve a Függelékben megállapított tömeg-darab aránytól. A kötelezettnek alkalmazott hulladékkezelınként kell egy-egy KT09-KE6 lapot benyújtani, megadva, hogy milyen anyagfajta esetében szerzıdött adott hulladékkezelıvel és kéri az egyéni tömeg-darab arány nyilvántartásba vételét. Magyar hulladékkezelı esetében a Hulladékkezelı neve, adó-, GLN-, KÜJ-száma, valamint a bejelentés módja és az alkalmazási idıszak kötelezıen kitöltendı. Külföldi hulladékkezelı esetében az adó- és a GLN-szám megadása nem kötelezı. A Vámhatóság az egyéni tömeg-darab arány nyilvántartásba vételérıl, annak idıpontjáról - mikortól alkalmazható az elfogadott egyéni tömeg-darab arány - értesíti a kötelezettet. Amíg az egyéni tömeg-darab arány elfogadásáról, nyilvántartásba vételérıl nem kap értesítést a kötelezett, addig a Korm. rendelet 4. sz. mellékletében, illetve a Függelékben megadott tömeg-darab aránnyal kell számolni. Kitöltési útmutató 1.0 verzió VPOP VIG január 17

18 Kitöltési útmutató a KT09-KE7 számú részletezı laphoz Átvállalási szerzıdés nyilvántartásba vételi kérelem Kizárólag a január 01-jét követıen a Kt. alapján kötött átvállalási szerzıdések nyilvántartásba vételéhez benyújtandó lap, melyet az átvállalónak a szerzıdés egy példányával együtt kell benyújtania. Az átvállaló alapadatai a Fılapról automatikusan feltüntetésre kerülnek. Az Átvállalási idıszaknál, az átvállalási szerzıdésben meghatározott idıszakot kell megadni. Átvállalás típusa és a Kérelem típusa kötelezıen kitöltendı. Szerzıdı partner adatai értelemszerően kitöltendık. Az Átvállalás adatainál a KT kód és vámtarifaszám megadása kötelezı, kivéve csomagolás esetén, ahol csak a KT kódot kell megadni. A Vámhatóság a benyújtott szerzıdés nyilvántartásba vételérıl, annak idıpontjáról értesíti a szerzıdı feleket. Figyelem! Az átvállalási szerzıdés nyilvántartásba vételt követı hónap elsı napján száll át az átvállalóra, vagy amennyiben a szerzıdı felek késıbbi idıpontban állapodtak meg, úgy a szerzıdésben meghatározott idıpontban, ezen idıpontig az eredeti kötelezettnek kell adatszolgáltatási, bevallási, termékdíjfizetési kötelezettségét teljesíteni. Kitöltési útmutató a KT09-KNY számú részletezı lapokhoz Nyilatkozat a fennálló köztartozásról Amennyiben a kötelezett a bejelentésében átvezetési és kiutalási kérelmet tüntet fel, abban az esetben nyilatkoznia kell arról, hogy más adóhatóságnál (APEH, önkormányzat) fennáll-e esedékessé vált tartozása. A Vámhatóság saját nyilvántartása szerinti, továbbá a nyilatkozatban feltüntetett tartozás mértékéig a jelzett összeget visszatarthatja. Amennyiben az említett szervezetek valamelyikénél esedékessé vált tartozás van, akkor a nyilatkozatot is ki kell tölteni, melyen fel kell tüntetni a tartozást nyilvántartó szervezet és a szervezet számláját vezetı pénzintézet elnevezését, a tartozás összegét és az érintett szervezet azon bankszámla-pénzforgalmi jelzıszámát, ahová a visszatartott összeget az adóhatóságnak tovább kell utalni. Amennyiben nincs más adóhatóságnál tartozása, úgy erre vonatkozóan elegendı a fejlécben a nyilatkozatként szolgáló kockát kitölteni. Kitöltési útmutató 1.0 verzió VPOP VIG január 18

19 Kitöltési útmutató a KT09-TNY számú részletezı laphoz Nyilatkozat csekély összegő támogatásról A Nyilatkozat mezı minden résznyilatkozatára a megfelelı kocka bejelölésével kell válaszolni, nyilatkozni. A három feltételnek egyidejőleg kell teljesülnie, ahhoz, hogy a csekély összegő támogatásban részesülhessen az ügyfél. A KT09-TNY lap benyújtási határideje a csekélyösszegő támogatás igénybevétele elıtt esedékes. Kitöltési útmutató 1.0 verzió VPOP VIG január 19

20 I. KT-KÓDOK ÉS HKT-KÓDOK: FÜGGELÉK A következı táblázatok a KT-kódok elsı 3 jegyét tartalmazzák. Akkumulátor környezetvédelmi termékdíj kódjai Termék megnevezése Termékdíj típusa KT-kód Akkumulátor, elektrolittal feltöltött Akt. 501 Akkumulátor, elektrolittal fel nem töltött Akt. 502 Rádiótelefon akkumulátorok Akt. 503 Csomagolás környezetvédelmi termékdíj kódjai (ide nem értve a kereskedelmi csomagolást) Csomagolás anyaga Termékdíj típusa KT-kód Mőanyag Cskt. 419 Papír, karton és természetes alapú textil Cskt. 439 Alumínium Cskt. 441 Fém (kivéve alumínium) Cskt. 448 Fa Cskt. 459 Üveg Cskt. 479 Társított Cskt. 489 Egyéb Cskt. 499 Kereskedelmi csomagolás környezetvédelmi termékdíj kódjának elsı 3 jegye Csomagolás típusa Termékdíj típusa KT-kód Mőanyag 1,5 literig Cskt. 4A9 Mőanyag 1,5 liter felett Cskt. 4B9 Mőanyag (bevásárló-reklám) táska 3 literig Cskt. 4C9 Mőanyag (bevásárló-reklám) táska 3, liter között Cskt. 4D9 Mőanyag (bevásárló-reklám) táska 20 liter felett Cskt. 4E9 Üveg 1 literig Cskt. 4F9 Üveg 1 liter felett Cskt. 4G9 Társított csomagolás 1,5 literig Rétegzett italcsomagolás Cskt. 4H9 Egyéb Cskt. 4I9 Társított csomagolás 1,5 liter felett Rétegzett italcsomagolás Cskt. 4J9 Egyéb Cskt. 4K9 Fém 1,0 literig Cskt. 4L9 Fém 1,0 liter felett Cskt. 4M9 Győjtı kód újrahasználható csomagolás levonásához Cskt. 4ÚL Győjtı kód nem újrahasználható csomagolás levonásához Cskt. 4HL Kitöltési útmutató 1.0 verzió VPOP VIG január 20

Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz

Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz Általános tudnivalók Figyelem! A KT09 Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem nyomtatványcsomag

Részletesebben

Kitöltési Útmutató. KT10BEJ Környezetvédelmi termékdíj bejelentés nyomtatványhoz (KT10BEJ)

Kitöltési Útmutató. KT10BEJ Környezetvédelmi termékdíj bejelentés nyomtatványhoz (KT10BEJ) Kitöltési Útmutató KT10BEJ Környezetvédelmi termékdíj bejelentés nyomtatványhoz (KT10BEJ) Általános tudnivalók A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló

Részletesebben

Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz

Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz Általános tudnivalók Figyelem! A KT09 Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem nyomtatványcsomag

Részletesebben

2009-2010. 2009.10.07 Samling 1

2009-2010. 2009.10.07 Samling 1 2009-2010 2010 Környezetvédelmi termékd kdíj 2009.10.07 Samling 1 A termékdíj mentesség szempontjából a EU kifogásának megfelelıen megszőnik az italcsomagolásoknál a részleges újratöltéssel elnyerhetı

Részletesebben

BEJELENTÉS BJ1: Bejelentés érvényességének megadása kötelező! A bejelentés érvényessége január 1-jét követően az első adófizetési kötelezettség

BEJELENTÉS BJ1: Bejelentés érvényességének megadása kötelező! A bejelentés érvényessége január 1-jét követően az első adófizetési kötelezettség Vám-és Pénzügyőrség Regionális Ellenőrzési Központ Székesfehérvár 8000 Székesfehérvár, Horvát István u. 16-18. Tel.: 06 (22) 512-280; Fax: 06 (22) 512-299; E-mail: rek80001@mail.vpop.hu Levelezési cím:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT09KESZ adóbevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT09KESZ adóbevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT09KESZ adóbevalláshoz Jogszabályi háttér a környezetvédelmi termékdíjról szóló 1995. évi. LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) a környezetvédelmi

Részletesebben

31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet

31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet

Részletesebben

Kitöltési útmutató A KT09 környezetvédelmi termékdíj havi és negyedéves bevallás formanyomtatvány csomaghoz (KT09-BEV)

Kitöltési útmutató A KT09 környezetvédelmi termékdíj havi és negyedéves bevallás formanyomtatvány csomaghoz (KT09-BEV) Kitöltési útmutató A KT09 környezetvédelmi termékdíj havi és negyedéves bevallás formanyomtatvány csomaghoz (KT09-BEV) Általános tudnivalók Figyelem! A KT09-havi és negyedéves bevallás nyomtatványcsomag

Részletesebben

Kitöltési útmutató A KT09 környezetvédelmi termékdíj havi és negyedéves bevallás formanyomtatvány csomaghoz (KT09-BEV)

Kitöltési útmutató A KT09 környezetvédelmi termékdíj havi és negyedéves bevallás formanyomtatvány csomaghoz (KT09-BEV) Kitöltési útmutató A KT09 környezetvédelmi termékdíj havi és negyedéves bevallás formanyomtatvány csomaghoz (KT09-BEV) Általános tudnivalók Figyelem! A KT09-havi és negyedéves bevallás nyomtatványcsomag

Részletesebben

KT0623 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a KT0623 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés, beszámoló formanyomtatvány csomaghoz

KT0623 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a KT0623 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés, beszámoló formanyomtatvány csomaghoz a KT0623 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés, beszámoló formanyomtatvány csomaghoz Általános tudnivalók A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a KT0523 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés, beszámoló formanyomtatvány csomaghoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a KT0523 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés, beszámoló formanyomtatvány csomaghoz a KT0523 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés, beszámoló formanyomtatvány csomaghoz Általános tudnivalók A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékd íjáról szóló

Részletesebben

Formanyomtatvány CSOMAGOLÁS termékdíj mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére

Formanyomtatvány CSOMAGOLÁS termékdíj mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére Formanyomtatvány CSOMAGOLÁS termékdíj mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére csomagolás kereskedelmi italcsomagolás H díjtétele, műanyag bevásárló-reklám táska H díjtétele (80 %-os mértékig) A

Részletesebben

2003-2007. évre vonatkozó pótbevallás (KTPÓT) kitöltési útmutatója

2003-2007. évre vonatkozó pótbevallás (KTPÓT) kitöltési útmutatója 2003-2007. évre vonatkozó pótbevallás (KTPÓT) kitöltési útmutatója Általános tudnivalók A 2008. január 1-jét követő hatáskörátadást kihirdető törvény átmeneti rendelkezései szerint az elévülési időn belüli

Részletesebben

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi

Részletesebben

A Csomagolás Környezetvédelmi Termékdíja

A Csomagolás Környezetvédelmi Termékdíja A Csomagolás Környezetvédelmi Termékdíja 1. A Termékdíjról általában A Környezetvédelmi Termékdíjat az 1995 évi LVI Törvény írja elő, végrehajtását pedig az 10/1995. KTM rendelet szabályozza. A Törvény

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ A környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos jogszabályok könnyebb értelmezhetősége, áttekinthetősége érdekében Felügyelőségünk ebben a tájékoztatóban foglalta össze Tisztelt

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a környezetvédelmi termékdíjról szóló 07KTPOT adóbevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a környezetvédelmi termékdíjról szóló 07KTPOT adóbevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló 07KTPOT adóbevalláshoz Jogszabályi háttér a környezetvédelmi termékdíjról szóló 1995. évi.lvi. törvény (a továbbiakban: Kt.) a környezetvédelmi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10BEV adóbevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10BEV adóbevalláshoz Jogszabályi háttér KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10BEV adóbevalláshoz a környezetvédelmi termékdíjról szóló 1995. évi. LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) a környezetvédelmi

Részletesebben

Formanyomtatvány a kereskedelmi csomagolás (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi kérelemhez

Formanyomtatvány a kereskedelmi csomagolás (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi kérelemhez Formanyomtatvány a kereskedelmi csomagolás (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi kérelemhez A kérelmet az egyéni teljesítő kötelezett (a továbbiakban: egyéni teljesítő)

Részletesebben

A 2008. évtől a tárgyévet megelőző év mennyiségének megfelelő hulladékmennyiséget kell a tárgyévben begyűjteni és hasznosítani.

A 2008. évtől a tárgyévet megelőző év mennyiségének megfelelő hulladékmennyiséget kell a tárgyévben begyűjteni és hasznosítani. Formanyomtatvány termékdíj alóli mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére elektromos és elektronikai berendezés, hűtőközeg, gumiabroncs, akkumulátor esetén A csomagolás termékdíjára, valamint a bevásárló-reklámtáska

Részletesebben

313/2008. (XII. 22.) Korm. rendelet

313/2008. (XII. 22.) Korm. rendelet 313/2008. (XII. 22.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeirıl szóló 53/2003.

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK Budapest, 2008

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK Budapest, 2008 ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Budapest, 2008 Szerzõ: Fekete Antal Lektor: Kovács Ferencné Sorozatszerkesztõ: Ráskai Éva A kézirat lezárva: 2008 január ISBN 978 963

Részletesebben

A KT08 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés és bevallás (havi, negyedéves), valamint kérelem formanyomtatvány csomaghoz

A KT08 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés és bevallás (havi, negyedéves), valamint kérelem formanyomtatvány csomaghoz A KT08 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés és bevallás (havi, negyedéves), valamint kérelem formanyomtatvány csomaghoz Általános tudnivalók Figyelem! A KT08 nyomtatványcsomag kitöltési útmutatójában

Részletesebben

Tervezet a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos egyes jogszabályok módosításáról

Tervezet a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos egyes jogszabályok módosításáról KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTER KVVM/KJKF/1706/2008. Tervezet a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos egyes jogszabályok módosításáról 2008. november I. Tartalmi összefoglaló Az elıterjesztés

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj 2011.

Környezetvédelmi termékdíj 2011. Öko-Hungária Nonprofit Kft Cím.: 8000, Székesfehérvár, Kőrösi út 228. Tel.: 06-22-502-774 Fax.: 06-22-502-773 Email.: info@okohungaria.eu Környezetvédelmi termékdíj 2011. Sztruhár Imre kereskedelmi és

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem 2012. évi nyomtatványcsomaghoz

Kitöltési útmutató. Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem 2012. évi nyomtatványcsomaghoz Kitöltési útmutató Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem 2012. évi nyomtatványcsomaghoz Jogszabályi háttér a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi. LXXXV. törvény (a továbbiakban: Ktdt.)

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2740-09 Környezetvédelmi termékdíj feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A környezetvédelmi

Részletesebben

KT06230 A beérkezés dátuma:

KT06230 A beérkezés dátuma: R Ö G Z Í T É S Környezetvédelmi termékdíj éves beszámoló összesítő főlap KT06230 A beérkezés dátuma: Feldolgozás időpontja: A FELDOLGOZÁST VÉGZŐ TÖLTI KI! év év hó hó nap nap Feldolgozást végző kódja

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról

a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról 2008. évi LXIX. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról 1. A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes

Részletesebben

Kitöltési útmutató. a(z) Szállítási nyilvántartás havi zárás (bejegyzett kereskedı/adóképviselı) címő

Kitöltési útmutató. a(z) Szállítási nyilvántartás havi zárás (bejegyzett kereskedı/adóképviselı) címő Kitöltési útmutató a(z) Szállítási nyilvántartás havi zárás (bejegyzett kereskedı/adóképviselı) címő (J12 elektronikus nyomtatvány 1.2 verzió számú) elektronikus nyomtatványhoz 2009 - verzió 1.2 Érvényes:

Részletesebben

KT0723 A beérkezés dátuma:

KT0723 A beérkezés dátuma: R Ö G Z Í T É S KT0723 A beérkezés dátuma: Feldolgozás időpontja: Környezetvédelmi termékdíj bejelentés és negyedéves beszámoló összesítő főlap A FELDOLGOZÁST VÉGZŐ TÖLTI KI! év év hó hó nap nap Feldolgozást

Részletesebben

Kereskedelmi Csomagolás Termékdíj Mentesség. Ú díjtétel

Kereskedelmi Csomagolás Termékdíj Mentesség. Ú díjtétel Kereskedelmi Csomagolás Termékdíj Mentesség Ú díjtétel Okos ember betétben tartja a pénzét! Általában a termékdíj szabályozásról A környezetvédelmi termékdíj-fizetési kötelezettséget a környezetvédelmi

Részletesebben

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet.

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet. 1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról I. Fejezet A törvény célja 1. A törvény célja, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelõzéséhez,

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj 2012

Környezetvédelmi termékdíj 2012 Környezetvédelmi termékdíj 2012 Sztruhár Imre, tanácsadó sztruhar.imre@green-tax.hu Green Tax Consulting Kft. Áttekintés A környezetvédelmi termékdíj 2012. január 1-jétől hatályos rendszere A változó rendelkezések

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet Page 1 of 10 A jogszabály mai napon hatályos állapota 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj. Szabó Viktor - adótanácsadó

Környezetvédelmi termékdíj. Szabó Viktor - adótanácsadó Környezetvédelmi termékdíj Szabó Viktor - adótanácsadó Jelentős változások 2012-től! A változások háttere: - Termékdíj bevételeinek növelése; - Az OHÜ létrehozása, koordináló szervezeti rendszer megszüntetése;

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj 2012-2013. Kelemen István vezető tanácsadó Green Tax Consulting Kft. www.green-tax.hu

Környezetvédelmi termékdíj 2012-2013. Kelemen István vezető tanácsadó Green Tax Consulting Kft. www.green-tax.hu Környezetvédelmi termékdíj 2012-2013 Kelemen István vezető tanácsadó Green Tax Consulting Kft. www.green-tax.hu Termékdíj-történetek Tájékozódás a lovagok és lókötők szigetén Hogyan kerüljük le a farkasembereket?

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2005

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2005 Fekete Balázs Kelemen István Magyar Béla KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2005 Csomagolás és kereskedelmi csomagolás 2005. február SZERZÕK Fekete Balázs (EAN Magyarország Kht.) Kelemen István (Környezetvédelmi

Részletesebben

A KT08 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés és bevallás (havi, negyedéves), valamint kérelem formanyomtatvány csomaghoz

A KT08 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés és bevallás (havi, negyedéves), valamint kérelem formanyomtatvány csomaghoz A KT08 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés és bevallás (havi, negyedéves), valamint kérelem formanyomtatvány csomaghoz Általános tudnivalók Figyelem! Jelen kitöltési útmutató a 2008. évben a Vámhatósághoz

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság TERMÉKDÍJ ALÓLI MENTESSÉGI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI - elektromos és elektronikai berendezés;

Részletesebben

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni.

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. Kitöltési útmutató a 14K83 jelű, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kifizetett támogatásokról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi

Részletesebben

ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. Gönci Beáta Ügyfélkapcsolati és kommunikációs vezető

ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. Gönci Beáta Ügyfélkapcsolati és kommunikációs vezető A csomagolási termékdíjfizetési kötelezettség alapja 2012-ben Gönci Beáta Ügyfélkapcsolati és kommunikációs vezető A termékdíj-fizetésre kötelezettek a csomagolás után 2012-ben Termékdíj köteles termék:

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 14K50 jelű, a hitelintézet és a kincstár adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2014. évi kifizetéséről elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A

Részletesebben

Az adóhatóság megnevezése: CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Az adóhatóság azonosító száma: Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye):

Az adóhatóság megnevezése: CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Az adóhatóság azonosító száma: Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye): [16. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez] HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévrıl CSÖRÖG önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl

Részletesebben

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS u díjtétele alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS u díjtétele alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei ÉZK-MGYRORZÁGI KÖRNYEZEVÉDELMI ERMÉZEVÉDELMI É VÍZÜGYI FELÜGYELŐÉG mint I. fokú hatóság KEREKEDELMI COMGOLÁ u díjtétele alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei Ezúton hívjuk fel figyelmét,

Részletesebben

Jogi, Termékdíj és Felügyeleti Főosztály

Jogi, Termékdíj és Felügyeleti Főosztály ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Jogi, Termékdíj és Felügyeleti Főosztály Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra, valamint tüntessék fel a K.ÜJ azonosítót!

Részletesebben

T e rm é kdíj

T e rm é kdíj T e rm é kdíj 2 0 1 0. (c s om a g olá s, m e z ő g a zda s á g i te rm e l ő ) Készítette: Debreczeni László őrnagy VPOP Vámigazgatóság Anyagáramok 2010. évben Elektromos, Elektronikai berendezések Ezek

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10UHA adóbevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10UHA adóbevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10UHA adóbevalláshoz Jogszabályi háttér a környezetvédelmi termékdíjról szóló 1995. évi. LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) a környezetvédelmi

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeirıl A környezetvédelmi

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

A környezetvédelmi termékdíj bejelentés nyomtatványok változása. Előadó: Mészáros Adrienn százados NAV KH Adóügyi Főosztály

A környezetvédelmi termékdíj bejelentés nyomtatványok változása. Előadó: Mészáros Adrienn százados NAV KH Adóügyi Főosztály A környezetvédelmi termékdíj bejelentés nyomtatványok változása Előadó: Mészáros Adrienn százados NAV KH Adóügyi Főosztály Témakörök 13TKORNY bejelentés VAMO képviselet T180 elektronikus ügyintézéshez

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet.

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet. 1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról I. Fejezet A törvény célja 1. A törvény célja, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez,

Részletesebben

298/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet

298/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 298/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának

Részletesebben

A Csomagolási hulladékokról

A Csomagolási hulladékokról A Csomagolási hulladékokról Fıbb elıírásai: 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról Alapfogalmak (hulladék, gyártó újrahasználat stb.) Hulladékgazdálkodási alapelvek (gyártói felelısség, szennyezı

Részletesebben

(4) Az állami adó- és vámhatóság a termékdíj raktár engedélyezésére vonatkozó kérelmet 30 napon belül bírálja el.

(4) Az állami adó- és vámhatóság a termékdíj raktár engedélyezésére vonatkozó kérelmet 30 napon belül bírálja el. A Kormány 386/2014. (XII. 31.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a környezetvédelmi

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság CSOMAGOLÁS TERMÉKDÍJ ALÓLI MENTESSÉGI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI - csomagolás - kereskedelmi

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj

Környezetvédelmi termékdíj Környezetvédelmi termékdíj Változások, jogszabályi háttér A változások háttere: - Termékdíj bevételeinek növelése - Az OHÜ létrehozása, koordináló szervezeti rendszer megszüntetése - Kötelezettek körének

Részletesebben

a 3. számú Bejelentő laphoz

a 3. számú Bejelentő laphoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 3. számú Bejelentő laphoz a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében, papír alapon vagy számítástechnikai adathordozón történő teljesítéséhez az Art. 7.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló

Részletesebben

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4.

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4. BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport Budapest, V., Erzsébet tér 4. ADATLAP gazdasági társaságok, a Ptk., vagy egyéb jogszabály

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ADATLAP fizetési könnyítési (fizetési halasztási, részletfizetési) kérelmek elbírálásához gazdasági társaságok részére I. Kérelmező azonosító adatai Kérelmező neve: Székhelye:

Részletesebben

A NAV-hoz beérkezett, csomagolószerek termékdíjas szabályozásával kapcsolatos állásfoglalás kérések jellemzői és tanulságai

A NAV-hoz beérkezett, csomagolószerek termékdíjas szabályozásával kapcsolatos állásfoglalás kérések jellemzői és tanulságai A NAV-hoz beérkezett, csomagolószerek termékdíjas szabályozásával kapcsolatos állásfoglalás kérések jellemzői és tanulságai Előadó: Tánczos Zoltán pénzügyőr alezredes, főosztályvezető helyettes A tárgyi

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adóhatóság előtti eljárásban az adózónak lehetősége van arra, hogy ügyében helyette képviselője, meghatalmazottja

Részletesebben

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére

Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére 2015. január 1-jei hatállyal bevezetésre került Magyarországon az ún. Elektronikus

Részletesebben

Adóbevallás. 200... adóévrıl. Iktatószám:... Kifizetı nyilvántartási sorszáma:... I. rész Azonosító adatok. A kifizetı: 1. Neve/cégneve:...

Adóbevallás. 200... adóévrıl. Iktatószám:... Kifizetı nyilvántartási sorszáma:... I. rész Azonosító adatok. A kifizetı: 1. Neve/cégneve:... Adóbevallás - a kifizetı által megállapított és levont termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevallása - 200... adóévrıl Önkormányzati adóhatóság tölti ki: Beérkezés/postára adás dátuma: 200 év...

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

Környzetvédelmitermékdíj változások Dr. Ress Zoltán NAV Bevallási Osztály osztályvezető

Környzetvédelmitermékdíj változások Dr. Ress Zoltán NAV Bevallási Osztály osztályvezető Környzetvédelmitermékdíj változások 2014. Dr. Ress Zoltán NAV Bevallási Osztály osztályvezető Jogszabályok A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. Tv. (Ktdt.) A Ktdt. végrehajtásáról szóló

Részletesebben

www.termekdijinfo.hu A környezetvédelmi termékdíj törvény változásai

www.termekdijinfo.hu A környezetvédelmi termékdíj törvény változásai A környezetvédelmi termékdíj törvény változásai Tájékoztatom a tisztelt Olvasót, hogy az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény módosította a

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók 1 Kitöltési útmutató a 14K89 jelű, a nyugdíjat illetve rehabilitációs járadékot 1, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, balettművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot 2 (továbbiakban

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az ügyfél-nyilvántartási adatok elektronikus módosításához a G0002-es webes felületen

Kitöltési útmutató. Az ügyfél-nyilvántartási adatok elektronikus módosításához a G0002-es webes felületen Kitöltési útmutató Az ügyfél-nyilvántartási adatok elektronikus módosításához a G0002-es webes felületen A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Budapest, 2009 Szerzõ: Fekete Antal Lektor: Takáts Beáta Sorozatszerkesztõ: dr. Varga Árpád A kézirat lezárva: 2009. április 2. ISBN

Részletesebben

1. oldal, összesen: 7

1. oldal, összesen: 7 Környezetvédelmi termékdíj bevallás 2010-től csak elektronikusan A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvényt (a továbbiakban: Kt.)

Részletesebben

TERMÉKDÍJ SZABÁLYOK 2012. JANUÁR 1-TŐL

TERMÉKDÍJ SZABÁLYOK 2012. JANUÁR 1-TŐL TERMÉKDÍJ SZABÁLYOK 2012. JANUÁR 1-TŐL A környezetvédelmi termékdíj szabályozásában jelentős módosulások történtek a 2011. júliusában kihirdetett 2011. évi LXXXV. (Ktdt.) számú törvény által. Mivel bizonyos

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HASZNÁLT VAGY HULLADÉKKÁ VÁLT KENŐOLAJ HASZNOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TERMÉKDÍJ VISSZAIGÉNYLÉS ENGEDÉLYKÉRELEM

Részletesebben

Budapest, 2009. november

Budapest, 2009. november KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTER KVVM/KJKF/1281/2009. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2009. november -n MUNKAANYAG a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 14K51 jelű, adatszolgáltatás a súlyosan fogyatékos magánszemély részére a 2014. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi

Részletesebben

... Az átvevı aláírása. AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye) telephelye: levelezési címe:...

... Az átvevı aláírása. AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye) telephelye: levelezési címe:... HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2004. adóévrıl PÁTY önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma: Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő vámszerv megnevezése, aláírása: KÉRELEM vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez Új kérelem

Részletesebben

1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról 1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról I. Fejezet A törvény célja 1. A törvény célja, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez,

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó..nap... Az átvevı aláírása. Az adózó neve (cégneve):...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó..nap... Az átvevı aláírása. Az adózó neve (cégneve):... HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2012. adóévrıl OZORA KÖZSÉG önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a K100 jelű, az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a tartósan álláskereső, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók 1 A nyugdíjat, illetve rehabilitációs járadékot 1, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, balettművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot 2 (továbbiakban együtt: járadékot) folyósító

Részletesebben

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet Hatályos: 2009.01.01-től 2010.12.31-ig 1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról I. Fejezet A törvény célja 1. A törvény célja, hogy

Részletesebben

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet.

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet. 1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról I. Fejezet A törvény célja 1. A törvény célja, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez,

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K51 jelű, a súlyosan fogyatékos magánszemély részére 2013. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz

Részletesebben

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztató adózó részére történő bejelentéshez Tisztelt Adózó! Felhívjuk szíves figyelmét,

Részletesebben

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet.

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet. 1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról I. Fejezet A törvény célja 1. A törvény célja, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez,

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2012

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2012 KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2012 VARGA SÁNDORNÉ HDGY. NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete Pénzügyőri Iskola 1/20 1.Adminisztrációs terhek csökkentése 2.Termékdíj-bevételek növelése 3. Fontos

Részletesebben

II. Bevallási idıszak.év..hó.naptól.év..hó napig

II. Bevallási idıszak.év..hó.naptól.év..hó napig B E V A L L Á S helyi iparőzési adóról állandó jellegő tevékenység esetén 2008. adóévrıl Mélykút Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2009.01.01-től 2009.12.31-ig 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának

Részletesebben

KÉRELEM ... Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. helység. nap. kérelmező képviselője aláírása

KÉRELEM ... Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. helység. nap. kérelmező képviselője aláírása KÉRELEM Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához _ ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb

Részletesebben

A Kormány 104/2013. (IV. 5.) Korm. rendelete a hulladéklerakási járulék megfizetésének részletes szabályairól

A Kormány 104/2013. (IV. 5.) Korm. rendelete a hulladéklerakási járulék megfizetésének részletes szabályairól 14680 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 58. szám A Kormány 104/2013. (IV. 5.) Korm. rendelete a hulladéklerakási járulék megfizetésének részletes szabályairól A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben