Érvényes: január 16-tól.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Érvényes: 2009. január 16-tól."

Átírás

1 Kitöltési útmutató Havi bevallás a fizetendı, illetve visszaigényelhetı energiaadóról, valamint az önellenırzéssel történı helyesbítésrıl címő J03/1 elektronikus nyomtatvány KITÖLTİ PROGRAM használatához verzió 1.1 Érvényes: január 16-tól. 1. oldal, összesen: 30.

2 Jogszabályi háttér Havi bevallásra kötelezett az az adózó, aki az energiaadó fizetési kötelezettségének az egyes adóés járuléktörvények módosításáról szóló évi LXXXI. törvénnyel módosított, az energiaadóról szóló évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Eatv.) alapján önadózással tesz eleget. Ezen a nyomtatványon január 1-jét követıen az energia termékek (villamos energia, földgáz, szén) után tárgyhónaponként megállapított energiaadó fizetési kötelezettséget kell, illetıleg tárgyhónaponként keletkezett energiaadó visszaigénylési (levonási) jogosultságot lehet szerepeltetni. Ez a nyomtatvány szolgál az önellenırzéssel feltárt, hibásan vagy tévesen benyújtott havi bevallás helyesbítésére is. Havi bevallásra kötelezett az az adózó, aki az energiaadó fizetési kötelezettségének az energiaadóról szóló évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Eatv.) alapján önadózással tesz eleget. Az energiaadó fizetésre kötelezett adózónak az adóbevallási kötelezettsége attól függetlenül fennáll, hogy a havi bevallás fizetési kötelezettséget vagy visszaigénylési jogosultságot mutat, vagy nulla. A havi energiaadó bevallást az adózás rendjérıl szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) szerint az adózó székhelye (lakóhelye) szerint illetékes regionális ellenırzési központhoz kell benyújtani elektronikus úton: a) az energiaadó fizetésre kötelezett adózónak havonta a tárgyhónapot követı hó 20. napjáig, b) az energiaadó fizetésre nem kötelezett adózónak az elévülési idın belül a tárgyhónapot követı hó 20. napjától. c) az energiaadó fizetésre nem kötelezett adózó annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 éven belül nyújthatja be a havi bevallást, amelyben az energiaadó igényléséhez való joga megnyílt. Önellenırzéssel csak az az energiaadó fizetési kötelezettség, illetve adó- visszaigénylési (adólevonási) jogosultság helyesbíthetı, amelynek összege az 1000,- forintot meghaladta. Az adózó az adóhatósági ellenırzés megkezdésétıl (az errıl szóló kiértesítı levél kézhezvételétıl, illetve a megbízólevél átadásától) a vizsgálat alá vont idıszak vonatkozásában önellenırzést nem végezhet. Az adózónak az önellenırzéssel helyesbített energiaadó fizetési kötelezettsége, illetve visszaigénylési (levonási) jogosultsága különbözetét a hiba elkövetésének eredeti idıpontjában hatályos jogszabályi rendelkezések szerint kell megállapítania. Az adózónak az önellenırzéssel történı helyesbítésre vonatkozó havi bevallást az Art. szerint 1 példányban kell az illetékes regionális ellenırzési központhoz benyújtania a tévedés feltárásától számított 15 napon belül. Önellenırzéssel csak egy tárgyidıszakra benyújtott havi bevallás helyesbíthetı. Több tárgyidıszak önellenırzéssel történı helyesbítésére egy havi bevallás nem nyújtható be. 2. oldal, összesen: 30.

3 Kérjük, hogy a kitöltés megkezdése elıtt figyelmesen tanulmányozzák át a kitöltı program súgóját, amelyet az internetrıl lehet letölteni. Az Eatv. alapján az adóalany és az adó-visszaigénylésre jogosult az adóbevallási kötelezettségét elektronikus úton, külön jogszabályban foglalt módon és technikai feltételekkel teljesíti. Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy az elektronikus adóbevallás nyomtatványt csak és kizárólag VPID számmal rendelkezı és a VPOP Egységes Ügyfél Címtárban (EÜC) regisztrációs számmal rendelkezı alanyok tudják alkalmazni. A bevallások elektronikus ügyintézés keretében történı benyújtásához szükséges, elektronikusan kitölthetı nyomtatványok a Vám- és Pénzügyırség hivatalos internetes honlapján (http://www.vam.gov.hu) kerülnek közzétételre, amelyek letöltést követıen kitölthetıek és elektronikus úton megküldhetıek a Vám- és Pénzügyırség részére. Az elektronikus kitöltés az ABEV program segítségével végezhetı el, amely ingyenes elérhetıségét a Vám- és Pénzügyırség honlapján szintén biztosítja. A nyomtatványok fogadása az Ügyfélkapun keresztül kerül megvalósításra. Az ügyfelek részérıl, az ABeV programmal elıállított bevallások Ügyfélkapun keresztüli feltöltésének feltétele elsıdlegesen (amennyiben az ügyfél még nem regisztrált) az Ügyfélkapu regisztráció. Az okmányirodák által az Ügyfélkapura regisztrált ügyfelek részérıl szükséges továbbá a Vám- és Pénzügyırség által elızetesen elektronikus formában kialakított regisztrációs őrlap kitöltése, amely az illetékes regionális ellenırzési központ részére postai úton továbbítható. Az Ügyfélkapu és Vámhivatali regisztráció a késıbbi bevallások küldéséhez kapcsolódó viszontazonosítás megvalósítása érdekében követelmény. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a J03/1 nyomtatvány kitöltı program korábbi (J03 2.0) verziójával készített mentett dokumentumoknak a J03/1 nyomtatvány 1.0 Verzióval történı megnyitása és újbóli felhasználása NEM lehetséges. Az ilyen dokumentumok / okmányokat módosítása megtekintése csak a régebbi verzió használatával lehetséges január 01-ét követı adóbevallási idıszakra vonatkozó adóbevallási kötelezettségüket az adóalanyok csak az J03/1 Verzió 1.0 számú kitöltı program használatával tehetnek eleget. 3. oldal, összesen: 30.

4 Bevallás A) része az AB lap fülön: A bevallás A) részéhez tartozó rovatokat az illetékes Regionális Ellenırzési Központ tölti ki! Ezen adatok Kormányzati Elektronikus Központ (http://www.magyarorszag.hu) üzemszünete során, csak papír alapon történt feldolgozás esetében az illetékes vámszer használja. 4. oldal, összesen: 30.

5 Bevallás B) rész az AB lapon A havi bevallás B) részéhez tartozó rovatokat az adózónak pontosan és hiánytalanul kell kitöltenie annak érdekében, hogy az elısegítse a bevallás mielıbbi feldolgozását, illetve a visszaigényelhetı energiaadó mielıbbi kiutalását, rendezését. Amennyiben az adózó az önellenırzéssel feltárt, tévesen vagy hibásan benyújtott havi bevallását helyesbíti, ezt a szándékát a megfelelı kódkockában X-szel kell jelölnie. Amennyiben az adózó ugyanazon bevallási idıszakot egyszer már helyesbítette önellenırzéssel (ismételt önellenırzés), ezt a szándékát a megfelelı kódkockában szintén X-szel kell jelölnie. Önellenırzés esetén az adózónak az önellenırzés esedékessége rovatában úgy kell beírnia a dátumot, hogy a helyesbítés idıpontjához 15 napot kell hozzáadnia. A helyesbítés idıpontja az adózó által vezetett nyilvántartásba történı bejegyzés dátuma. Az adózónak az önellenırzéssel 5. oldal, összesen: 30.

6 feltárt energiaadó különbözetet és az ahhoz esetlegesen kapcsolódó önellenırzési pótlékot az e rovatban bejegyzett idıpontig kell bevallania és megfizetnie, illetve ettıl az idıponttól nyílik meg a lehetısége az energiaadó visszaigénylésre (átvezetésre). Az adózónak a bevallási idıszak rovatban az évszámnál azt a tárgyévet, a hónapnál azt a tárgyhónapot kell arab számmal jelölnie, amelyre a havi bevallás vagy az önellenırzéssel történı helyesbítés vonatkozik. A bevallási idıszak kezdı és befejezı napja a tárgyhónap elsı és utolsó napjával egyezik meg. Az Eatv. 7. (5) bekezdése alapján az adóalanynak példával szemléltetve a január havi fizetendı vagy visszaigényelhetı energiaadót tartalmazó, február 20-ig benyújtandó havi bevallásban pld.: adatot kell feltüntetni. Az Eatv. 7. (6) bekezdése alapján az adó-visszaigénylésre jogosult alany példával szemléltetve a közüzemi szolgáltatótól történı energia beszerzés esetén a közüzemi fogyasztó az adó-visszaigénylési jogcím szerint ténylegesen felhasznált mennyiség után a vételárban megfizetett adót igényelheti vissza azzal, hogy tárgyhóként azt a hónapot kell az adóbevallásában szerepeltetni, amelyben teljesül az Eatv. 5. a) pontjában meghatározott feltétel, és az adó-visszaigénylés érvényesíthetıségének lehetısége e hónapot követı hó 20. napjától nyílik meg. Ezen példánál maradva, ha az energia szolgáltatás idıpontja január 1-jétıl január 31-ig terjed, de az energiaadót tartalmazó számla teljesítésének kelte február hónap, akkor a február 01-jétıl február 28-ig terjedı idıszakot kell a bevallásban szerepeltetni és a ténylegesen felhasznált mennyiség után a vételárban megfizetett adó visszaigénylésének idıpontja március 20-ával nyílik meg. 6. oldal, összesen: 30.

7 Az hatályos Eat. 7. (7) bekezdésben foglaltak szerint: a 6. (1) bekezdés d) és e) pontja alapján történı visszaigénylés esetén a tárgyhó 15. napjáig felhasznált energia utáni adó a tárgyhó utolsó napjától visszaigényelhetı, amennyiben az adó összege elérte a 10 millió forintot. Az e bekezdés szerinti adóvisszaigénylés érvényesítésétıl függetlenül az adóbevallást a (6) bekezdés szerint kell benyújtani. Gyakorított visszaigénylés esetén a lenti ábra szerint ennek megfelelıen kell jelölnie a bejelentınek. Amennyiben a konkrét rögzített Bevallási idıszakban ( ) adófizetési kötelezettsége nem keletkezett, akkor az errıl nyilatkoznia kell a lenti ábra szerint. Kijelentem, hogy az adott idıszakban adókötelezettségem nem keletkezett jelölı négyzetet használnia kell a bejelentınek. Az adózónak a Neve rovatban pontos megnevezését (jogi személy, jogi személyiség nélküli egyéb szervezet esetében a rövidített nevét is), valamint adószámát fel kell tüntetnie. A VPID száma rovatba a vámhatóság által adott ügyfélnyilvántartásba vételi vámazonosító számot kell beírni. A VPID számmal nem rendelkezı visszaigénylınek a vámhatósági nyilvántartásba vételt az elektronikus energia adóbevallás benyújtása elıtt az illetékes regionális ellenırzési központtól kell kérnie az erre a célra rendszeresített adatlapon. (Az adatlap a regionális ellenırzési központoknál szerezhetı be, illetve a oldalról letölthetı. Amennyiben az adózónak a bevallási idıszakban visszaigényelhetı energiaadója van, ezt a havi bevallás megfelelı kódkockájában X-szel kell jelölnie. Az adózónak a visszaigényelhetı energiaadó összegérıl minden alkalommal rendelkeznie kell. Amennyiben az adózó: a visszaigényelhetı energiaadó teljes összegének kiutalását kéri, vagy a visszaigényelhetı energiaadó összegének kiutalását nem kéri, mert azt teljes összegében a késıbbi adókötelezettségébe kívánja betudni (számlán tartás), vagy a visszaigényelhetı energiaadó összegének átvezetését, vagy részleges kiutalását kéri, ezt a szándékát a havi adóbevallás erre a célra rendszeresített kódkockájában X-szel kell jelölnie. 7. oldal, összesen: 30.

8 Amennyiben az adózó a visszaigényelhetı energiaadó összegének teljes vagy részleges kiutalását kéri, a bevallás B) részében a bankszámlaszámát, illetve a havi bevallás köztartozásokra vonatkozó nyilatkozati részét feltétlenül ki kell töltenie! Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy a bankszámla szám változását (megszőnését, illetve az új bankszámla nyitását) követı 8 munkanapon belül köteles bejelenteni VPID módosító adatlapok felhasználásával a székhelye szerint illetékes Regionális Ellenırzési Központban! A vámhatóságnak csak az Adózó által bejelentett pénzforgalmi adatok alapján könyvelheti a befizetési és visszaigénylési elıírásokat. Amennyiben az adózó a visszaigényelhetı energiaadó összegének kiutalását nem kéri, és a késıbbiekben mégis a számlán tartott összeg átvezetését, kiutalását vagy részleges kiutalását kéri, errıl a szándékáról külön kérelemben kell rendelkeznie. Az adózónak a büntetıjogi nyilatkozatára vonatkozó nyilatkozatánál a bevallás kitöltésének a helyét és kelte rovatot kötelezı kitöltenie. A Bejelentı azonosító mezıben az EÜC regisztráció során a meghatalmazott adóazonosító számát kell feltüntetni, amelynek a kitöltése kötelezı az elektronikus adóbevallás portálon történı feltöltése esetén! Ez az adat a törzsadatok használata esetén automatikusan feltöltésre kerül, illetve a beviteli mezıben történı belépés után rögzíthetı. Amennyiben a kitöltött nyomtatványt az Elektronikus Kormányzati Központ üzemszünete esetén csak kinyomtatott formában papír alapon kerül benyújtásra a rendszer a kitöltés hiányára figyelmeztet, de a nyomtatvány kinyomtatható! Bevallás C) szakasz a CD pótlapon 8. oldal, összesen: 30.

9 A nyomtatvány CD pótlapján a bevallás C) részében a tárgyidıszakban az adott energia termék után fizetendı energiaadó összegét kell feltüntetni forintban. A nyomtatvány CD pótlapján a havi bevallás C) rész fölött a következı beviteli mezık találhatók: A VPID száma és a Bevallás idıszak rovatok az AB lap B) szakaszából automatikusan átvesz, amely csak ott módosítható! A CD pótlapon a C) illetve D) szakaszokhoz tartozó az Eatv. 2. (4) bekezdése szerinti energia termék típusa (villamos energia, földgáz, szén) dinamikus lenyíló mezıben a piros háromszögre kattintva kiválasztható, melynek kitöltése kötelezı (pld.: villamos energia). Az Energia típust kiválasztva a Mértékegység rovat automatikusan kitöltésre kerül az adott energiatermékhez tartozó mértékegységgel. Ha egy adóbevalláson belül több energia típus kitöltésére van szükség, akkor egy új CD lap létrehozását kell kezdeményezni a munkalap jobb felsı sarkában lévı beviteli gombok használatával. A + nyomógomb használatával egy új adatlapot főzhetünk az adóbevalláshoz. A - Törlés nyomógomb használatával az aktuális adatlap törölhetı. 9. oldal, összesen: 30.

10 A törlés kezdeményezése során a Lap törlése figyelmeztetı üzenetben az adatvesztésre figyelmeztet a program, ezért kérjük, hogy körültekintıen járjanak el a használata során. Az elkészült összes lapokat a Lapszám rovatban is ellenırizhetjük. A tárgyidıszakban megállapított energiaadó adatok rögzítése a következı módon lehetséges. Egy konkrét megkezdett tételsor esetén C) rovat a oszlopba a Jogcímet ; C) rovat b oszlopban az adó Alapját ; C) rovat c oszlopban a Mértéket kell rögzíteni. 10. oldal, összesen: 30.

11 A C) rovat d oszlopában szereplı összeg számított adat, melyet tételsoronként számít a program a tételsorban rögzített adó alap (b oszlop) és az adó mérték (c oszlop) szorzataként. A szén energiatermék vonatkozásában az adó alapjául szolgáló mennyiséget 3 tizedes jegy pontossággal lehet rögzíteni. Villamos energia termék utáni adómegállapítás során alkalmazható jogcímek. a évi LXXXVIII. törvény 3. (1) bekezdésének a) pontja alapján a közüzemi szolgáltató által a lakossági fogyasztó kivételével közüzemi fogyasztónak tárgyidıszakban értékesített villamos energia után megállapított energiaadó, a évi LXXXVIII. törvény 3. (1) b) pontja alapján energiakereskedı által feljogosított fogyasztónak vagy felhasználónak tárgyidıszakban értékesített kivéve a 11. oldal, összesen: 30.

12 lakossági fogyasztónak történı értékesítést villamos energia után megállapított energiaadó, a évi LXXXVIII. törvény 3. (1) c) pontja alapján feljogosított fogyasztó vagy felhasználó által közvetlenül termelıtıl vagy szervezett piacról tárgyidıszakban vásárolt kivéve a lakossági fogyasztó általi vásárlást villamos energia után megállapított energiaadó, a évi LXXXVIII. törvény 3. (1) d) pontja alapján feljogosított fogyasztó vagy felhasználó által közvetlenül az Európai Unió más tagállamából tárgyidıszakban vásárolt kivéve a lakossági fogyasztó általi vásárlást villamos energia után megállapított energiaadó, a évi LXXXVIII. törvény 3. (1) f) pontja alapján a személy saját felhasználásra termelt villamos energia után megállapított energiaadó, kivéve, ha a termelt villamos energiát megújuló energiaforrásból állítja elı, vagy a termelt energia felhasználása a 6. (1) bekezdésében megjelölt célra történik, vagy a termelt villamos energiát adóval terhelt energia felhasználásával és 50 megavatt alatti teljesítményő erımőben állítja elı, feltéve, hogy nem él a 6. (1) bekezdés b) és f) pontja szerint adó-visszaigénylési jogosultságával, a évi LXXXVIII. törvény 3. (1) g) pontja alapján a közüzemi szolgáltató, az energiakereskedı vagy a hálózati engedélyes saját célra felhasznált villamos energia után megállapított energiaadó, nem értve ide a hálózati engedélyes esetében a hálózati veszteség pótlása céljából történt felhasználást, a évi LXXXVIII. törvény 3. (1) h) pontja alapján a felhasználó által az elızı jogcímkódokban nem említett esetekben energiaadóval nem terhelt villamos energia után megállapított energiaadó. Földgáz energia termék utáni adómegállapítás során alkalmazható jogcímek. a évi LXXXVIII. törvény 3. (1) a) pontja alapján közüzemi szolgáltató által a lakossági fogyasztó kivételével közüzemi fogyasztónak tárgyidıszakban értékesített földgáz után megállapított energiaadó, a évi LXXXVIII. törvény 3. (1) b) pontja alapján energiakereskedı által feljogosított fogyasztónak vagy felhasználónak tárgyidıszakban értékesített kivéve a lakossági fogyasztónak történı értékesítést földgáz után megállapított energiaadó, a évi LXXXVIII. törvény 3. (1) c) pontja alapján feljogosított fogyasztó vagy felhasználó által közvetlenül termelıtıl vagy szervezett piacról tárgyidıszakban vásárolt kivéve a lakossági fogyasztó általi vásárlást földgáz után megállapított energiaadó, 12. oldal, összesen: 30.

13 a évi LXXXVIII. törvény 3. (1) d) pontja alapján feljogosított fogyasztó vagy felhasználó által közvetlenül az Európai Unió más tagállamából tárgyidıszakban közvetlenül vásárolt kivéve a lakossági fogyasztó általi vásárlást földgáz után megállapított energiaadó, a évi LXXXVIII. törvény 3. (1) f) pontja alapján a személy saját felhasználásra termelt földgáz után megállapított energiaadó, kivéve, ha a termelt villamos energiát megújuló energiaforrásból állítja elı, vagy a termelt energia felhasználása a 6. (1) bekezdésében megjelölt célra történik, vagy a termelt villamos energiát adóval terhelt energia felhasználásával és 50 megawatt alatti teljesítményő erımőben állítja elı, feltéve, hogy nem él a 6. (1) bekezdés b) és f) pontja szerint adó-visszaigénylési jogosultságával. a évi LXXXVIII. törvény 3. (1) g) pontja alapján a közüzemi szolgáltató, az energiakereskedı vagy a hálózati engedélyes saját célra felhasznált villamos energia után megállapított energiaadó, nem értve ide a hálózati engedélyes esetében a hálózati veszteség pótlása céljából történt felhasználást. a évi LXXXVIII. törvény 3. (1) h) pontja alapján a felhasználó által az elızı jogcímkódokban nem említett esetekben energiaadóval nem terhelt villamos energia után megállapított energiaadó. Szén energia termék utáni adómegállapítás során alkalmazható jogcímek. a évi LXXXVIII. törvény 3. (1) b) pontja alapján energiakereskedı által feljogosított fogyasztónak vagy felhasználónak tárgyidıszakban értékesített kivéve a lakossági fogyasztónak történı értékesítést szén után megállapított energiaadó, a évi LXXXVIII. törvény 3. (1) c) pontja alapján feljogosított fogyasztó vagy felhasználó által közvetlenül termelıtıl vagy szervezett piacról tárgyidıszakban vásárolt kivéve a lakossági fogyasztó általi vásárlást szén után megállapított energiaadó, a évi LXXXVIII. törvény 3. (1) d) pontja alapján feljogosított fogyasztó vagy felhasználó által közvetlenül az Európai Unió más tagállamából tárgyidıszakban közvetlenül vásárolt kivéve a lakossági fogyasztó általi vásárlást szén után megállapított energiaadó, a évi LXXXVIII. törvény 3. (1) f) pontja alapján a személy saját felhasználásra termelt szén után megállapított energiaadó, kivéve, ha a termelt villamos energiát megújuló energiaforrásból állítja elı, vagy a termelt energia felhasználása a 6. (1) bekezdésében megjelölt célra történik, vagy a termelt villamos energiát adóval terhelt energia felhasználásával és 50 megawatt alatti teljesítményő erımőben állítja elı, feltéve, hogy nem él a 6. (1) bekezdés b) és f) pontja szerint adó-visszaigénylési jogosultságával, 13. oldal, összesen: 30.

14 a évi LXXXVIII. törvény 3. (1) g) pontja alapján az energiakereskedı saját célra felhasznált szén után megállapított energiaadó, nem értve ide a hálózati engedélyes esetében a hálózati veszteség pótlása céljából történt felhasználást, a évi LXXXVIII. törvény 3. (1) h) pontja alapján a felhasználó által az elızı jogcímkódokban nem említett esetekben energiaadóval nem terhelt szén után megállapított energiaadó. Az energiaadó hatálya alá tartozó termékek után fizetendı adó megállapításakor figyelemmel kell lenni az adott bevallási idıszakra vonatkozó aktuális adómértékekre, valamint az ad A megawattórában megállapított villamos energia adót, a gigajoule-ban megállapított földgáz energiaadó, és az ezer kilogrammban megállapított szén energiaadó mértéke a C) rovat c oszlopában manuálisan a bevallási idıszakban a hatályos adómértékkel rögzítendı. Az adatok kitöltésekor figyelemmel kell lenni a CD pótlap Bevallási Idıszak mezıben megadott idıszak adatokra. Energiatermék Mértékegység Adómérték Érvényesség kezdete Érvényesség vége ELEKTROMOS ENERGIA MWh ELEKTROMOS ENERGIA MWh FÖLDGÁZ ÉS GÁZ-HALMAZÁLLAPOTÚ GJ MÁS SZÉNHIDROGÉN FÖLDGÁZ ÉS GÁZ-HALMAZÁLLAPOTÚ 75, GJ MÁS SZÉNHIDROGÉN SZÉN TNE (ezer kg.) Több tételsor rögzítését - különbözı adómérték esetén, - az egymást követı sor kihagyása nélkül kell rögzíteni! 14. oldal, összesen: 30.

15 Önellenırzés esetén az önellenırzéssel helyesbített és az eredeti a hivatkozott idıszakra vonatkozó a bevallásban megállapított energiaadó alapjának és összegének különbözetét kell tételsoronként C) lapokon a 1-17 sorokban jogcímenként megállapítani, illetve az aktuális sorban C) rovat b oszlop és C) rovat c oszlophoz tartozó rovatban szerepeltetni. Önellenırzés esetén az energiaadó összegeket elıjelhelyesen kell összesíteni. Ha az önellenırzéssel helyesbített energiaadó alapja és összege meghaladja az eredeti havi bevallásban megállapított energiaadó alapját és összegét a különbözet elé elıjelet kell írni. Felhívjuk a figyelmet, hogy a különbözı energia termékeket külön önálló lapon kell szerepeltetni! 15. oldal, összesen: 30.

16 Összesen rovat: Az aktuális C) lapon a sorok d oszlopához az d rovatokban feltüntetett energiaadó összegeket összesítve kell tartalmaznia. Önellenırzés esetén az energiaadó összegeket elıjelhelyesen kell összesíteni. Ha az összevonás eredménye negatív szám, a elıjelet az Összesen sorban szereplı összeg elé kell írni. Lapok összesen rovat: Az összesen felhasznált munkalap kitöltése után C) lapokon a sorok d oszlopához az d rovatokban feltüntetett energiaadó összegeket összesítve kell tartalmaznia. Önellenırzés esetén az energiaadó összegeket elıjelhelyesen kell összesíteni. Ha az összevonás eredménye negatív szám, a elıjelet az Lapok összesen sorban szereplı összeg elé kell írni. Ez d rovat nem módosítható mivel a sorok számított értékét tartalmazza. Amennyiben a sor módosítása után a sor újraszámítását a kitöltı program Adatok\Számított mezık újraszámolása menüpont indításával a program futatása után ellenırizhetı. 16. oldal, összesen: 30.

17 Energia termék után visszaigényelt energiaadó (Bevallás D) része a CD pótlapon) A nyomtatvány CD pótlapján a bevallás D) rovatában a tárgyidıszakban az adott energia termék után levont (visszaigényelt) energiaadó összegét kell megállapítani. A CD pótlapon a C), illetve D) rovatokhoz tartozó az Eatv. 2. (4) bekezdése szerinti energia termék típusa (villamos energia, földgáz, szén) dinamikus lenyíló mezıben a piros háromszögre kattintva kiválasztható, melynek kitöltése kötelezı (pld.: villamos energia). Az Energia típust kiválasztva a Mértékegység rovat automatikusan kitöltésre kerül az adott energiatermékhez tartozó mértékegységgel. Több tételsor rögzítését - különbözı adómérték esetén, - az egymást követı sor kihagyása nélkül kell rögzíteni! A D) rovat h oszlopában szereplı összeg számított adat, melyet tételsoronként számít a program a tételsorban rögzített adó alap (f oszlop) és az adó mérték (g oszlop) szorzataként. A szén energiatermék vonatkozásában az adó alapjául szolgáló mennyiséget 3 tizedes jegy pontossággal lehet rögzíteni. Felhívjuk a figyelmet, hogy a különbözı energia termékeket külön önálló lapon kell szerepeltetni! 17. oldal, összesen: 30.

18 Villamos energia termék visszaigénylése/jóváírása során alkalmazható jogcímek. a évi LXXXVIII. törvény 6. (1) a) pontja alapján az elosztó vagy átviteli hálózatra betáplált villamos energia elıállításához tárgyidıszakban felhasznált amellyel kapcsolatosan az energiaadó megfizetésre került villamos energia után megállapított energiaadó, a évi LXXXVIII. törvény 6. (1) b) pontja alapján erımőben vagy távhıtermelı létesítményben kapcsolt hı- és villamos energia elıállításához tárgyidıszakban felhasznált villamos energia után megállapított energiaadó, a évi LXXXVIII. törvény 6. (1) c) pontja alapján távhıtermelı (ideértve a külön rendelet szerint központi főtést és melegvíz-szolgáltatást végzı) létesítményben, tárgyidıszakban lakosságnak szolgáltatott hı elıállítására felhasznált villamos energia után megállapított energiaadó, a évi LXXXVIII. törvény 6. (1) d) pontja alapján a kémiai redukcióban, elektrolitikus és kohászati folyamatban, tárgyidıszakban felhasznált villamos energia után megállapított energiaadó, a évi LXXXVIII. törvény 6. (1) f) pontja alapján a saját felhasználásra elıállított villamos energiához tárgyidıszakban felhasznált villamos energia után megállapított energiaadó. Földgáz energia termék visszaigénylése/jóváírása során alkalmazható jogcímek: a évi LXXXVIII. törvény 6. (1) a) pontja alapján az elosztó vagy átviteli hálózatra betáplált villamos energia elıállításához tárgyidıszakban felhasznált amellyel kapcsolatosan az energiaadó megfizetésre került földgáz után megállapított energiaadó, a évi LXXXVIII. törvény 6. (1) b) pontja alapján erımőben vagy távhıtermelı létesítményben kapcsolt hı- és villamos energia elıállításához tárgyidıszakban felhasznált földgáz után megállapított energiaadó, a évi LXXXVIII. törvény 6. (1) c) pontja alapján távhıtermelı (ideértve a külön rendelet szerint központi főtést és melegvíz-szolgáltatást végzı) létesítményben, tárgyidıszakban lakosságnak szolgáltatott hı elıállítására felhasznált földgáz után megállapított energiaadó, a évi LXXXVIII. törvény 6. (1) d) pontja alapján a kémiai redukcióban, elektrolitikus és kohászati folyamatban, tárgyidıszakban felhasznált földgáz után megállapított energiaadó, 18. oldal, összesen: 30.

19 a évi LXXXVIII. törvény 6. (1) e) pontja alapján a vegyipari alapanyagként tárgyidıszakban felhasznált földgáz után megállapított energiaadó, a évi LXXXVIII. törvény 6. (1) f) pontja alapján a saját felhasználásra elıállított villamos energiához tárgyidıszakban felhasznált földgáz után megállapított energiaadó, a évi LXXXVIII. törvény 6. (1) g) pontja alapján a párnakészlet szinten tartására a földalatti gáztárolóba tárgyidıszakban betárolt földgáz után megállapított energiaadó. Szén energia termék visszaigénylése/jóváírása során alkalmazható jogcímek. a évi LXXXVIII. törvény 6. (1) a) pontja alapján az elosztó vagy átviteli hálózatra betáplált villamos energia elıállításához tárgyidıszakban felhasznált amellyel kapcsolatosan az energiaadó megfizetésre került szén után megállapított energiaadó, a évi LXXXVIII. törvény 6. (1) b) pontja alapján erımőben vagy távhıtermelı létesítményben kapcsolt hı- és villamos energia elıállításához tárgyidıszakban felhasznált szén után megállapított energiaadó, a évi LXXXVIII. törvény 6. (1) c) pontja alapján távhıtermelı (ideértve a külön rendelet szerint központi főtést és melegvíz-szolgáltatást végzı) létesítményben, tárgyidıszakban lakosságnak szolgáltatott hı elıállítására felhasznált szén után megállapított energiaadó, a évi LXXXVIII. törvény 6. (1) d) pontja alapján a kémiai redukcióban, elektrolitikus és kohászati folyamatban, tárgyidıszakban felhasznált szén után megállapított energiaadó, a évi LXXXVIII. törvény 6. (1) f) pontja alapján a saját felhasználásra elıállított villamos energiához tárgyidıszakban felhasznált szén után megállapított energiaadó. A megawattórában megállapított villamos energia energiaadó, a gigajoule-ban megállapított földgáz energiaadó, és az ezer kilogrammban megállapított szén energiaadó mértéke a D) rovat g oszlopában manuálisan a bevallási idıszakban a hatályos adómértékkel rögzítendı. 19. oldal, összesen: 30.

20 Az adatok kitöltésekor figyelemmel kell lenni a CD lap Bevallási Idıszak mezıben megadott idıszak adatokra. Energiatermék Mértékegység Adómérték Érvényesség kezdete Érvényesség vége ELEKTROMOS ENERGIA MWh ELEKTROMOS ENERGIA MWh FÖLDGÁZ ÉS GÁZ-HALMAZÁLLAPOTÚ GJ MÁS SZÉNHIDROGÉN FÖLDGÁZ ÉS GÁZ-HALMAZÁLLAPOTÚ 75, GJ MÁS SZÉNHIDROGÉN SZÉN TNE (ezer kg.) A D) rovat h oszlopban szereplı Összeg számított adat, melyet tételsoronként számít a program a konkrét sorban rögzített adó alap és az adó mérték szorzataként. Önellenırzés esetén az önellenırzéssel helyesbített és az eredeti havi bevallásban levont (visszaigényelt) energiaadó alapjának és összegének különbözetét kell tételsoronként D/ sorokban jogcímenként megállapítani, illetve az aktuális sorban D)/ f és D)/ g oszlophoz tartozó rovatban szerepeltetni. Ha az önellenırzéssel helyesbített energiaadó alapja és összege meghaladja az eredeti havi bevallásban megállapított energiaadó alapját és összegét a különbözet elé elıjelet kell írni. 20. oldal, összesen: 30.

21 Összesen rovat: Az aktuális D) lapon a sorok h oszlopához a h rovatokban feltüntetett energiaadó összegeket összesítve kell tartalmaznia. Önellenırzés esetén az energiaadó összegeket elıjelhelyesen kell összesíteni. Ha az összevonás eredménye negatív szám, a elıjelet az Összesen sorban szereplı összeg elé kell írni. Lapok összesen rovat: Az összesen felhasznált munkalap kitöltése után D) lapokon a sorok h oszlopához az h rovatokban feltüntetett energiaadó összegeket összesítve kell tartalmaznia. Önellenırzés esetén az energiaadó összegeket elıjelhelyesen kell összesíteni. Ha az összevonás eredménye negatív szám, a elıjelet az Lapok összesen sorban szereplı összeg elé kell írni. A h rovat nem módosítható mivel a sorok számított értékét tartalmazza. Amennyiben a sor módosítása után a sor újraszámítását a kitöltı program Adatok\Számított mezık újraszámolása programmenü indításával a program futatása után ellenırizhetı. Bevallás E) rovat az EH pótlapon A rovatok fölött található VPID szám mezı automatikusan kerül feltöltésre nem módosítható adat, feltöltése az AB fülön a VPID szám mezı illetve a Bevallási idıszak mezı kitöltésével történik meg. 21. oldal, összesen: 30.

22 A havi bevallás EH pótlap E) rovat sorában a tárgyidıszakban fizetendı vagy visszaigényelhetı energiaadó összegét kell feltüntetni forintban, melyet a nyomtatvány a villamos energia, földgáz és a szén utáni adófizetési kötelezettség (CD lap(ok) sorai), illetve visszaigénylési jogosultság (CD lap(ok) sorai) összesítése után automatikusan feltölt. 01. sor Adófizetési kötelezettség: A bevallás E) rovat r rovatában a tárgyidıszakban fizetendı energiaadó összegét forintban kell bevallani. A bevallási idıszakban keletkezett adófizetési kötelezettség az energia termékek (villamos energia, földgáz és a szén) után a CD lap C) rovat sorát követı Lapok összesen rovatban számított adófizetési kötelezettség összegét a CD lapok alapján a program automatikusan feltölti. 02. sor Visszaigénylési jogosultság: A bevallás E) rovat r rovatában a tárgyidıszakban visszaigényelhetı energiaadó összegét forintban kell bevallani. A bevallási idıszakban keletkezett visszaigénylési jogosultság az energia termékek (villamos energia, földgáz és a szén) után a CD lap D) rovat sorát - követı Lapok összesen rovatban számított levonási / visszaigénylési jogosultság összegét a CD lapok alapján a program automatikusan feltölti. 22. oldal, összesen: 30.

23 03. sor Fizetendı adó: KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Ebben a sorban az E) rovat 01. sorában számított adófizetési kötelezettség és a 02. sorában számított visszaigénylési jogosultság különbségét, számítja ki a program, amennyiben a fizetési kötelezettség a nagyobb. Önellenırzés esetén ennek a sornak a 01. és a 02. sorokban feltüntetett energiaadók elıjelhelyes összegét kell tartalmaznia, amennyiben az összevonás eredménye negatív szám. Ebben az esetben a elıjelet a 03. sor r rovatában szereplı összeg elıtt nem kell szerepeltetni. 04. sor Visszaigényelhetı energiaadó: Ebben a sorban az E) rovat 02. sorában számított visszaigénylési/levonási lehetıség és a 01. sorában számított adófizetési kötelezettség különbségét kell szerepeltetni. Önellenırzés esetén ennek a sornak a 01. és a 02. sorokban feltüntetett energiaadók elıjelhelyes összegét kell tartalmaznia, amennyiben az összevonás eredménye pozitív szám. Ebben az esetben a + elıjelet a 04. sor r rovatában szereplı összeg elıtt nem kell szerepeltetni. 05. sor Önellenırzéssel feltárt, megfizetett energiaadó: Ebben a sorban az önellenırzéssel feltárt, de az eredeti esedékesség idıpontjáig hiánytalanul, vagy a korábbi önellenırzése során maradéktalanul megfizetett energiaadó összegét kell feltüntetni. 06. sor Önellenırzési pótlék: Ebben a sorban az önellenırzési pótlékot kell feltüntetni. Az önellenırzési pótlék alapja a 03. sorban számított, tárgyidıszakban megállapított energiaadó összege csökkentve a 05. sorban rögzített, tárgyidıszakban önellenırzéssel feltárt és megfizetett energiaadó összeggel. Az önellenırzési pótlék mértéke a késedelmi pótlék 50 %-a (minden naptári nap után a felszámítás idıpontjában érvényes jegybanki alapkamat 365-öd része), ugyanazon bevallásnak ismételt önellenırzése esetén 75 %-a. Az önellenırzési pótlékot az eredeti adóbevallás benyújtására elıírt határidı leteltét követı elsı naptól a helyesbítés nyilvántartásba történı feljegyzésének napjáig kell felszámítani. Az egy napra jutó pótlék mértékét 3 tizedesjegy pontossággal kell kiszámítani és ezzel a mértékkel kell az önellenırzési pótlék összegét megállapítani. Amennyiben ezen idıszak alatt a jegybanki alapkamat mértéke módosult, azt az önellenırzési pótlék kiszámításakor figyelembe kell venni. Ha az önellenırzés pótlólagos adófizetési kötelezettséget nem eredményezett, mert az adózó adóját az eredeti esedékességkor vagy korábbi önellenırzése során hiánytalanul megfizette, a fizetendı pótlék összegét az általános szabályok szerinti mértékkel kell meghatározni, de az 5000 forintot, magánszemély esetében az 1000 forintot meghaladó összeget nem kell bevallani és megfizetni. Ha az önellenırzés pótlólagos adófizetési 23. oldal, összesen: 30.

24 kötelezettséget azért nem eredményez, mert a bevallani és megfizetni elmulasztott adó a következı elszámolási idıszakban levonható adónak minısült volna, az önellenırzési pótlék összege nem haladhatja meg a két bevallás közötti idıre felszámítható késedelmi pótlék összegét. Az adózó az önellenırzéssel megállapított, helyesbített energiaadó bevallásával mentesül az adóbírság, mulasztási bírság alól, a helyesbített meg nem fizetett adó, jogosulatlanul igénybe vett adó, továbbá az önellenırzési pótlék megfizetésével az önellenırzés idıpontjáig esedékes késedelmi pótlék alól. Az adózó javára mutatkozó helyesbítés esetén önellenırzési pótlékot nem kell felszámítani. Ne feledje, hogy a villamos energia, földgáz és szén energia termékek után fizetendı (03. sor) vagy visszaigényelhetı (04. sor) energiaadót, valamint a fizetendı (03. sor) energiaadó után számított önellenırzési pótlék (06. sor) összegének betővel történı kitöltését a program által a tételsorokból összesítve a rovatokban be kell gépelnie! A fizetendı energiaadót a VPOP Központi Energiaadó bevételi számlára kell befizetni. Az energiaadójának rendezésére szolgáló számlaszám: MÁK Az önellenırzési pótlék rendezésére szolgáló számlaszám: MÁK Bevallás F) rovat az EH pótlapon A bevallás F) részében tájékoztató adatként az Eatv. 7. -ának (7) bekezdése szerint a tárgyidıszakban külön kérelem alapján igénybe vett energiaadó összegét kell feltüntetni. Bevallás G) rovat az EH pótlapon A bevallás G) részében a tárgyidıszakra vonatkozóan megfizetett energiaadó összegét ezer forintban, az önellenırzési pótlék összegét forintban kell szerepeltetni. Önellenırzés esetén az energiaadó összegét a fizetendı energiaadó (havi bevallás E) rész 03. sor) és az önellenırzéssel feltárt, megfizetett energiaadó (bevallás E) rész 05. sor) különbözeteként kell megállapítani, 24. oldal, összesen: 30.

25 amennyiben a 03. sorba beállított energiaadó összege meghaladja a 05. sorban beállított önellenırzéssel megfizetett energiaadó összegét. Az egyes sorokban a megfizetett energiaadó összegét az indító bank számlaszáma ( s oszlop) és a befizetés dátuma ( t oszlop) megadásával ezer forintban kell az u oszlopban feltüntetni. Bevallás H) rovat az EH pótlapon A nyomtatvány EH pótlapjának a H) részét csak akkor kell kitöltenie az adózónak, ha a bevallás AB lapjának a B) szakaszában szerepeltetett visszaigényelhetı energiaadó összegének átvezetését és/vagy részleges kiutalását kéri, és ezt a szándékát a bevallás B) szakaszában a megfelelı kódkockában X-szel jelölte. Az átvezetni és/vagy részlegesen kiutalni kért energiaadó összegét ezer forintban kell szerepeltetni. A terhelendı adó számlaszámára szolgáló v oszlopban értelemszerően csak az energiaadó számlaszámát kell feltüntetni, amirıl az adózó az átvezetést, részleges kiutalást kéri. A w oszlopban kell megadni a bevallás E) szakaszában visszaigényelhetı energiaadóból azt az összeget, amelybıl az x oszlopban feltüntetett összegben a y oszlopban megnevezett jóváírandó adó számlaszámára történı átvezetést, és/vagy a visszaigénylési jogosultság részleges igénybevétele esetén a z oszlopban megadott összegben való kiutalást a visszaigénylı kéri. Az egyes sorok w rovatában szereplı energiaadó összegének meg kell egyeznie az ugyanazon sorokhoz tartozó y és z rovatokban feltüntetett energiaadók együttes összegével. Az átvezetni, illetve részlegesen kiutalni kért energiaadó összege együttesen nem lehet nagyobb, mint a bevallás E) szakaszában visszaigényelhetı energiaadó összege. Bevallás I) rovat A bevallás E) 04. sorában van visszaigényelhetı energiaadó teljes vagy részleges kiutalását kéri, és ezt a szándékát a havi bevallás B) részében a megfelelı kódkockában X-szel jelölte, abban az esetben az I lapon az I) Nyilatkozat a köztartozásról részét kötelezı kitölteni. 25. oldal, összesen: 30.

26 Amennyiben a bevallás visszaigényelhetı energiaadó összeget nem tartalmaz, ebben az esetekben a bevallás I) Nyilatkozat a köztartozásról részét nem kell kitölteni. Az ellenırzés során ennek a hiányára a program figyelmeztet. A rovatok fölött található VPID szám mezı automatikusan kerül feltöltésre nem módosítható adat, feltöltése az AB fülön a VPID szám mezı illetve a Bevallási idıszak mezı kitöltésével történik meg. A bevallás I) szakaszában az adózónak a fennálló köztartozásairól kell nyilatkoznia amennyiben az adóbevallásában visszaigényelhetı / levonandó energiaadó kifizetési jogosultsága áll fenn, 26. oldal, összesen: 30.

27 Figyelem! A nyomtatvány oldala a következı lapon folytatódik. Ha nincs tartozása, akkor az 1. sorhoz tartozó kódkockában, ha van tartozása, akkor a 2. sorhoz tartozó kódkockában kell X jelet tenni. Ebben az esetben a dinamikusan lenyíló mezıben lévı piros háromszögre kattintva kiválasztható a hatóság megnevezése (pld.:01 APEH). A számlavezetı pénzintézet rovat elıtt a tartozást nyilvántartó hatóság által kezelt hivatalosan megadott és jóváírandó számla megnevezését kell feltüntetni. (pld.:társasági adó) A számlavezetı pénzintézet rovatában a tartozást nyilvántartó hatóság által a megfizetés céljára megjelölt számlavezetı (pénzintézet) nyilvántartó hatóság által az ott vezetett számlájának pénzforgalmi jelzıszámát kell feltüntetni az elıírást megállapító határozatban feltüntetett teljes hosszában.(például a fenti példát folytatva: ) A vámhatóság az általa felülvizsgált, visszaigényelhetı adót az általa nyilvántartott adótartozás, adók módjára behajtandó köztartozás, az adózó nyilatkozatában, vagy a vámhatóság, illetıleg 27. oldal, összesen: 30.

28 más adóhatóság megkeresésében közölt az említetteket megilletı tartozás összegéig visszatarthatja, és ezzel a tartozás megfizetettnek minısül. A vámhatóság a visszatartás jogának gyakorlását az adózó kérelmére akkor mellızheti, ha az energiaadó-visszaigénylés elmaradása az adózó gazdálkodó tevékenységét ellehetetlenítené. A visszatartásról az adózót a vámhatóság határozattal értesíti. Ha a visszatartást a nyilatkozatban feltüntetett tartozásra gyakorolja a vámhatóság, errıl az adózót határozat mellızésével írásban értesíti a vámhatóság. A visszatartott összegbıl a vámhatóság az Adózás rendjérıl szóló törvényben meghatározott határidın belül utalja át az érintett hatóság(ok)nak az adózóval szemben fennálló követelését. Ha a visszaigényelt jövedéki adó összege az adózót terhelı tartozások mindegyikére nem nyújt fedezetet, azt a vámhatóság elıször a nála nyilvántartott tartozás kiegyenlítésére számolja el, a fennmaradó összeget a követelések arányában utalja át. Nyomtatás Kérjük, hogy ügyeljen az adóbevallás helyes és pontos kitöltésére! Az adóbevallás papír alapú benyújtásához, illetve az ilyen módon történı megırzéséhez biztosított az adóbevallás e menüjébıl történı nyomtatási lehetısége. 28. oldal, összesen: 30.

29 Fontos, hogy amennyiben az ellenırzés elhagyásával történik a nyomtatás, a program minden oldal aljára rányomtatja, hogy a bevallás Hibás. Ebben az esetben a Regionális Ellenırzési Központ nem tudja elfogadni a bevallást. A helyes kitöltés eredményeként az Ellenırzött szó kerül a kinyomtatott adóbevallási oldal aljára. 29. oldal, összesen: 30.

Kitöltési útmutató. ÚJ ABeV J03 számú KITÖLTİ PROGRAM használatához

Kitöltési útmutató. ÚJ ABeV J03 számú KITÖLTİ PROGRAM használatához Kitöltési útmutató ÚJ ABeV J03 számú KITÖLTİ PROGRAM használatához 2007.01.01-tıl alkalmazandó Havi bevallás a fizetendı, illetve visszaigényelhetı energiaadóról, valamint az önellenırzéssel történı helyesbítésrıl

Részletesebben

Energiaadó. Az energiaadó törvény által használt egyes legfontosabb fogalmak: 1

Energiaadó. Az energiaadó törvény által használt egyes legfontosabb fogalmak: 1 Energiaadó I. Az energiaadóról általában Magyarországon az energiaadó bevezetésére az Európai Unió energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezésérıl szóló, 2003. október

Részletesebben

Kitöltési útmutató. a(z) Szállítási nyilvántartás havi zárás (bejegyzett kereskedı/adóképviselı) címő

Kitöltési útmutató. a(z) Szállítási nyilvántartás havi zárás (bejegyzett kereskedı/adóképviselı) címő Kitöltési útmutató a(z) Szállítási nyilvántartás havi zárás (bejegyzett kereskedı/adóképviselı) címő (J12 elektronikus nyomtatvány 1.2 verzió számú) elektronikus nyomtatványhoz 2009 - verzió 1.2 Érvényes:

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: Nyilvántartási száma:

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe:

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: -_- Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: - - _- ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

Részletesebben

Érvényes: 2009. július 31-től.

Érvényes: 2009. július 31-től. Kitöltési útmutató Bevallás a dohánygyártmányok után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó és általános forgalmi adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről című J01

Részletesebben

ADÓSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK:

ADÓSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK: ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: - - Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: - - - ADÓSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP. Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: -_- Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: - - _-

ÖNELLENŐRZÉSI LAP. Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: -_- Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: - - _- BERHIDA Város Jegyzője 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel: 88/596-580, - 584. Fax: 88/585-620. AZ ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Benyújtás, postára adás napja:.... Az adóhatóság megnevezése: Berhida Város Jegyzője.

Részletesebben

Adóbevallás. 200... adóévrıl. Iktatószám:... Kifizetı nyilvántartási sorszáma:... I. rész Azonosító adatok. A kifizetı: 1. Neve/cégneve:...

Adóbevallás. 200... adóévrıl. Iktatószám:... Kifizetı nyilvántartási sorszáma:... I. rész Azonosító adatok. A kifizetı: 1. Neve/cégneve:... Adóbevallás - a kifizetı által megállapított és levont termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevallása - 200... adóévrıl Önkormányzati adóhatóság tölti ki: Beérkezés/postára adás dátuma: 200 év...

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

Az adóhatóság megnevezése: CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Az adóhatóság azonosító száma: Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye):

Az adóhatóság megnevezése: CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Az adóhatóság azonosító száma: Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye): [16. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez] HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévrıl CSÖRÖG önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1210B számú, a Baleseti adóról és annak önellenırzésérıl szóló havi bevallási nyomtatványhoz biztosítók részére

Kitöltési útmutató a 1210B számú, a Baleseti adóról és annak önellenırzésérıl szóló havi bevallási nyomtatványhoz biztosítók részére Kitöltési útmutató a 1210B számú, a Baleseti adóról és annak önellenırzésérıl szóló havi bevallási nyomtatványhoz biztosítók részére Jogszabályi háttér - A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi

Részletesebben

Energiaadó. I. Az energiaadóról általában

Energiaadó. I. Az energiaadóról általában Energiaadó I. Az energiaadóról általában Magyarországon az energiaadó bevezetésére az Európai Unió energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló, 2003. október

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű kiegészítő lap Adószáma: - _ - Adóazonosító jele: 1 A Htv. szerinti vállalkozási szintű éves nettó árbevétel (2-3-4-5-6) 2 A számviteli törvény szerinti

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű kiegészítő lap Adózó neve (cégneve)... Adószáma: - _ - Adóazonosító jele: 1. Htv. szerinti vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel 2-(3+4+5+6)

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2012. adóévről PÁZMÁND KÖZSÉG önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Polgármesteri Hivatal 2476 Pázmánd,

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdasági Igazgatóság Adó, Költségvetési és Pénzügyi Osztály 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. Iktatószám: Önkormányzati szám: Beérkezés dátuma:...

Részletesebben

Káli Polgármesteri Hivatal 3350 Kál, Szent István tér 2. Tel.: (36) 487-001 E-mail: hivatal@kal.hu. Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Káli Polgármesteri Hivatal 3350 Kál, Szent István tér 2. Tel.: (36) 487-001 E-mail: hivatal@kal.hu. Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 2014. adóévrıl a Kál Nagyközségi Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl szóló helyi

Részletesebben

Kitöltési útmutató 1.0 Verzió

Kitöltési útmutató 1.0 Verzió Kitöltési útmutató 1.0 Verzió Az ABEV J15 számú 1.0 verzió számú KITÖLTŐ PROGRAM használatához 2009.03.01-től alkalmazandó Sorszámtartomány iránti kérelem című J15 számú nyomtatvány számítógéppel történő

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 2013. adóévről a község önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési

Részletesebben

NEGYEDÉVES/ÉVES BEVALLÁS

NEGYEDÉVES/ÉVES BEVALLÁS A Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága által engedélyezett és forgalmazott nyomtatvány. Fogyasztói ár: 85,- Ft (ÁFÁS ÁR) NEGYEDÉVES/ÉVES BEVALLÁS a szõlõbor után fizetendõ, illetve visszaigényelhetõ

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A 201. adóévről a Csólyospálos Község önkormányzatának illetékességi területén folytatott A jelű kiegészítő lap Adózó neve (cégneve)... Adószáma: - _ - Adóazonosító

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 2015. adóévről a... önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű A jelű kiegészítő lap Adózó neve (cégneve)... Adószáma: - _ - Adóazonosító

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó..nap... Az átvevı aláírása. Az adózó neve (cégneve):...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó..nap... Az átvevı aláírása. Az adózó neve (cégneve):... HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2012. adóévrıl OZORA KÖZSÉG önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű kiegészítő lap Adózó neve (cégneve)... Adószáma: - _ - Adóazonosító jele: 1.Htv. szerinti vállalkozási szintű éves nettó árbevétel (2-3+4+5+6) 2.Számviteli

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 2013. adóévrıl a Solymár Nagyközség önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl szóló

Részletesebben

... Az átvevı aláírása. AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye) telephelye: levelezési címe:...

... Az átvevı aláírása. AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye) telephelye: levelezési címe:... HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2004. adóévrıl PÁTY önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 2008. adóévről Cigánd Város Önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű A jelű kiegészítő lap 7. Adószáma: - _ - 8. Adóazonosító

Részletesebben

Érvényes: január 27-től.

Érvényes: január 27-től. Kitöltési útmutató Zárjegy megrendelőlap című J10/1 elektronikus nyomtatvány KITÖLTŐ PROGRAM használatához 2009 - verzió 1.0 Érvényes: 2009. január 27-től. 1. oldal; összesen: 11 Kitöltési útmutató a Zárjegy

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A J verzió számú KITÖLTŐ PROGRAM használatához a hagyományos Abev2006 keretprogrammal Érvényesség kezdete: október 1.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A J verzió számú KITÖLTŐ PROGRAM használatához a hagyományos Abev2006 keretprogrammal Érvényesség kezdete: október 1. Kitöltési útmutató szállítási nyilvántartás havi zárás (bejegyzett kereskedő/adóképviselő) című J12 elektronikus nyomtatvány KITÖLTŐ PROGRAM használatához 2009 - verzió 1.0 Érvényes: 2009. október 01-től.

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű kiegészítő lap Adózó neve (cégneve)... Adószáma: - _ - Adóazonosító jele: 1.Htv. szerinti vállalkozási szintű éves nettó árbevétel (2-3-4-5-6) 2.Számviteli

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 2012. adóévről a Herend város önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi

Részletesebben

Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása. B jelű betétlap

Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása. B jelű betétlap Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása B B jelű betétlap 1. Adóalany neve (cégneve):... 2. Adószáma:... II. A nettó árbevétel 711. Htv. szerinti - vállalkozási szintű

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 2014. adóévről a Szany nagyközség önkormányzatának illetékességi területén folytatott A jelű kiegészítő lap Adózó neve (cégneve)... Adószáma: - _ - Adóazonosító

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű kiegészítő lap Adószáma: - _ - Adóazonosító jele: 1.Htv. szerinti vállalkozási szintű éves nettó árbevétel (2-3-4-5-6) 2.Számviteli törvény szerinti

Részletesebben

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg)

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. sz. törvénnyel összefüggésben elengedhetetlenül fontossá

Részletesebben

BEVALLÁS a 2009. évi helyi iparűzési adóról

BEVALLÁS a 2009. évi helyi iparűzési adóról Kópháza Község Önkormányzatának Adóhatósága 9495 Kópháza, Fő u. 15. Tel./fax: 99/531-069 E-mail: adougy.kophaza@mailmax.hu Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás(postára adás) időpontja: 2010.év.hó..nap...

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

II. Bevallási idıszak.év..hó.naptól.év..hó napig

II. Bevallási idıszak.év..hó.naptól.év..hó napig B E V A L L Á S helyi iparőzési adóról állandó jellegő tevékenység esetén 2008. adóévrıl Mélykút Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 2013. adóévről a Rózsaszentmárton Községi Önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 17. számú nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 17. számú nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 17. számú nyomtatványhoz A nyomtatványon a folyószámla valamely adónemén mutatkozó valós túlfizetés, illetve jogerős határozattal megállapított, az adózó javára mutatkozó összeg más

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2009. adóévről Paks Város Önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén 2009. adóévben a B O R D Á N Y önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű kiegészítő lap Adózó neve (cégneve)... Adószáma: - _ - Adóazonosító jele: 1. Htv. szerinti vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel 2-(3+4+5+6)

Részletesebben

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe:

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe: HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 20 adóévről Velence önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről A bevallás elektronikus úton nem kitölthető,

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű kiegészítő lap Adózó neve (cégneve)... Adószáma: - _ - Adóazonosító jele: 1.Htv. szerinti vállalkozási szintű éves nettó árbevétel (2-3-4-5-6) 2.Számviteli

Részletesebben

átvevı aláírása I. AZONOSÍTÓ ADATOK

átvevı aláírása I. AZONOSÍTÓ ADATOK BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2012. adóévben az Hıgyész Nagyközség Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl

Részletesebben

Önellenırzés. 1. Az önellenırzés feltételei: a) A tévedés feltárása és annak nyilvántartásba vétele.

Önellenırzés. 1. Az önellenırzés feltételei: a) A tévedés feltárása és annak nyilvántartásba vétele. Önellenırzés Az önellenırzésre az adózó önadózás esetén jogosult, de nem kötelezett. Az adózónak saját magának kell megállapítania és bevallania az adóját és költségvetési támogatását, ezért az ezekkel

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű kiegészítő lap Adózó neve (cégneve)... Adószáma: - _ - Adóazonosító jele: 1. Htv. szerinti vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel 2-(3+4+5+6)

Részletesebben

Átvevő aláírása:.. Benyújtási határidő: 2012. május 31.

Átvevő aláírása:.. Benyújtási határidő: 2012. május 31. Polgármesteri Hivatal Kőröshegy Adóhatóság tölti ki! 8617 Kőröshegy, Petőfi u. 71. Benyújtás, postára adás napja:.. Tel: 84/340-011, 84/340-730 Fax: 84/540-044 Adózó azonosítója: e-mail: onkormanyzat@koroshegy.hu

Részletesebben

FELHÍVÁS. a bioüzemanyag-részarány teljesítésének jelentésével kapcsolatban

FELHÍVÁS. a bioüzemanyag-részarány teljesítésének jelentésével kapcsolatban FELHÍVÁS a bioüzemanyag-részarány teljesítésének jelentésével kapcsolatban Tisztelt Ügyfelünk! A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2008. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása

Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása B B jelű kiegészítő lap 1. Adóalany neve (cégneve):... 2. Adószáma:... II. A nettó árbevétel 1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 2015. adóévről a Bácsalmás város önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News

Grant Thornton Hungary News Grant Thornton Hungary News 2012 Szeptember Tartalom 2013. január 1-én hatályba lépı törvényi változások A. Általános forgalmi adó B. Az adózás rendje C:\Documents and Settings\zba\Local Settings\Temporary

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről Pásztó önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű kiegészítő lap Adózó neve (cégneve)... Adószáma: - _ - Adóazonosító jele: 1. Htv. szerinti vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel 2-(3+4+5+6)

Részletesebben

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2009. adóévrıl Hıgyész Nagyközség önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat

Papkeszi Községi Önkormányzat Papkeszi Községi Önkormányzat 8183 Papkeszi Fı u. 42. Telefon: (88) 588-650 Fax: (88) 588-651 papkesziadoep@invitel.hu 35/2008.(X31.) PM rendelet alapján HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2011. adóévrıl Papkeszi

Részletesebben

BEVALLÁS. az elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására

BEVALLÁS. az elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására Adó- és Pénzügy i Ellenőrzési Hiv atal HIVATAL (A) 0436 BEVALLÁS az elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására Benyújtandó 1 példányban az illetékes

Részletesebben

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.)

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.) HELYI IPARZÉSI ADÓBEVALLÁS 2004. adóévrl... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg0 ipar0zési tevékenység utáni adókötelezettségrl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók. Bevallás benyújtásának módja

Kitöltési útmutató. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók. Bevallás benyújtásának módja Kitöltési útmutató az energiaadóról szóló 15J03 jelű adóbevalláshoz, a fizetendő, illetve visszaigényelhető energiaadóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről Jogszabályi háttér az energiaadóról

Részletesebben

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni.

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. Kitöltési útmutató a 14K83 jelű, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kifizetett támogatásokról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi

Részletesebben

Ideiglenes iparőzési adó:

Ideiglenes iparőzési adó: Ideiglenes iparőzési adó: Az adókötelezettség (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység ( a továbbiakban iparőzési tevékenység)

Részletesebben

7530 Kadarkút, Petıfi Sándor u. 2. Telefon: 82/581-003, fax: 82/385-250 Web: www.kadarkutph.hu e-mail: hivatal@kadarkutph.hu

7530 Kadarkút, Petıfi Sándor u. 2. Telefon: 82/581-003, fax: 82/385-250 Web: www.kadarkutph.hu e-mail: hivatal@kadarkutph.hu BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén 2011. adóévben a/az Kadarkút város önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... telephelye:... ... levelezési címe:...

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... telephelye:... ... levelezési címe:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről MONOSZLÓ önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

BEVALLÁS a 2011. évi helyi iparűzési adóról

BEVALLÁS a 2011. évi helyi iparűzési adóról Kópháza Község Önkormányzatának Adóhatósága 9495 Kópháza, Fő u. 15. Tel./fax: 99/531-038 E-mail: adougy.kophaza@mailmax.hu Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás(postára adás) időpontja: 201 év.hó..nap... aláírás

Részletesebben

Benyújtás, postára adás napja: átvevı aláírása

Benyújtás, postára adás napja: átvevı aláírása HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl 6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8. Tel.: 77/507-106 Fax.: 77/507-131 ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Benyújtás, postára adás napja:......

Részletesebben

2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Adózás rendjérıl szóló

2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Adózás rendjérıl szóló Jogszabályi háttér Adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. tv. változásai 2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Települési önkormányzat bevétele:

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű kiegészítő lap Adózó neve (cégneve)... Adószáma: - _ - Adóazonosító jele: 1. Htv. szerinti vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel 2-(3+4+5+6)

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezıberény Város Képviselı-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében,

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

ver:2009/ onk 2010-01-29

ver:2009/ onk 2010-01-29 ver:29/ onk 21-1-29 T Á J É K O Z T A T Ó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BEVALLÁS 1., ADÓMENTESSÉGEK: Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/29. (3.5.) sz. önkormányzati rendeletének 12. /1/ bekezdése értelmében

Részletesebben

Bevallását egyéni vállalkozóként vagy ıstermelıként nyújtja be. (kérem a megfelelı részt aláhúzni)

Bevallását egyéni vállalkozóként vagy ıstermelıként nyújtja be. (kérem a megfelelı részt aláhúzni) Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2. Tel./Fax: 63/366-555 Iparőzési adó számla: 11735043-15354518-03540000 Mulasztási bírság szla: 11735043-15354518-03610000

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2010. adóévben a BUDAKESZI önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS A helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS A helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS A helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóévben Zsombó önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma: Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő vámszerv megnevezése, aláírása: KÉRELEM vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez Új kérelem

Részletesebben

I. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelı X-szel jelölje.)

I. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelı X-szel jelölje.) HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2010. adóévrıl Ercsi Város önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Benyújtás, postára adás napja:..év

Részletesebben

Kenderes Város Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS

Kenderes Város Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS Kenderes Város Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály Adócsoport 5331 KENDERES SZENT ISTVÁN ÚT 56. Tel: 59/528-033; Fax: 59/328-251 Átvétel: BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adóhatóság előtti eljárásban az adózónak lehetősége van arra, hogy ügyében helyette képviselője, meghatalmazottja

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

7. Székhelye, lakóhelye: város/község közterület közt. jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó.

7. Székhelye, lakóhelye: város/község közterület közt. jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó. BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2008. adóévben Szentmártonkáta önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

Érvényes: 2008. június 01-től.

Érvényes: 2008. június 01-től. Kitöltési útmutató Bejelentés EAN (GTIN) szám törzsadat változásról, valamint a VP termékazonosító-szám igénylésről és változásról című J07 elektronikus nyomtatvány KITÖLTŐ PROGRAM használatához 2008 -

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 14K50 jelű, a hitelintézet és a kincstár adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2014. évi kifizetéséről elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A

Részletesebben

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról valamint az ezt módosító 8/1996 (IV. 16.), 13/1996 (XII. 20.), 1/1997 (II. 11.), 13/1997 (XII. 18.),

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű kiegészítő lap Adózó neve (cégneve)... Adószáma: - _ - Adóazonosító jele: 1. Htv. szerinti vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel 2-(3+4+5+6)

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

Jár 1 a civileknek. Az 1% állami szabályozása. 2006. március 1. Kik jogosultak rá?

Jár 1 a civileknek. Az 1% állami szabályozása. 2006. március 1. Kik jogosultak rá? Jár 1 a civileknek Az 1% állami szabályozása 2006. március 1. Kik jogosultak rá? Társadalmi szervezetek (kivéve pártok és szakszervezetek) Alapítványok Magyar Tudományos Akadémia Országos Tudományos Kutatási

Részletesebben

II./ Bevallási időszak év hó naptól év hó napig.

II./ Bevallási időszak év hó naptól év hó napig. BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap... adóévről HALMAJ önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv. 259. 25. pont.

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv. 259. 25. pont. 16. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNİ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvetı szabályai 2013. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai

Részletesebben

Önellenırzés. 1. Az önellenırzés

Önellenırzés. 1. Az önellenırzés Önellenırzés Az önellenırzés adózói jog, sajátos lehetıség, amelyre az adózó önadózás esetén jogosult. Az önellenırzés joga az önadózásból következik, ha ugyanis az adózónak saját magának kell megállapítania

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű betétlap. I. Adóalany 1. Adóalany neve (cégneve):.. 2. Adóazonosító jele: Adószáma:...

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű betétlap. I. Adóalany 1. Adóalany neve (cégneve):.. 2. Adóazonosító jele: Adószáma:... A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű betétlap 2. Adóazonosító jele: Adószáma:... 1 A Htv. szerinti vállalkozási szintű éves nettó árbevétel (2-3-4-5-6) 2 A számviteli törvény szerinti

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel

Részletesebben

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Elek Város Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben