Érvényes: július 31-től.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Érvényes: 2009. július 31-től."

Átírás

1 Kitöltési útmutató Bevallás a dohánygyártmányok után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó és általános forgalmi adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről című J01 elektronikus nyomtatvány KITÖLTŐ PROGRAM használatához verzió 1.3 Érvényes: július 31-től. 1. oldal; összesen: 20.

2 Jogszabályi háttér A bevallásra kötelezett az az adózó, aki a jövedéki adó és általános forgalmi adófizetési kötelezettségének a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII törvény (a továbbiakban: Jöt.) alapján önadózással tesz eleget. Bevallásra kötelezett továbbá az az adózó is, aki jövedéki és általános forgalmi adófizetésre ugyan nem kötelezett, de a Jöt. 47. (1) bekezdése, illetve a Jöt. 99. (7) bekezdése alapján jövedéki adót és általános forgalmi adót igényel vissza. A adófizetésre kötelezett adózó bevallási kötelezettsége attól függetlenül fennáll, hogy a bevallás fizetési kötelezettséget vagy visszaigénylési jogosultságot mutat, vagy nulla. Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 31. (6) bekezdése alapján, a bevallás benyújtásával egyenértékű, ha az adózó az adóhatóság által rendszeresített elektronikus űrlapon nyilatkozik, hogy a bevallás benyújtására az adott időszakban azért nem került sor, mert adókötelezettsége nem keletkezett. A nyilatkozatot a Vám- és Pénzügyőrség által rendszeresített adóbevallás nyomtatvány B) részén elhelyezett jelölőnégyzet segítségével teheti meg. A bevallást az Art. szerint 1 példányban kell a székhelye (lakóhelye) szerinti illetékes Vám- és Pénzügyőrség Regionális Ellenőrzési Központjához benyújtani. A) a jövedéki adófizetésre kötelezettnek 1. a Jöt. 24. (2) bekezdése szerinti nem bejegyzett kereskedőnek alkalmanként az adófizetési kötelezettség keletkezését követő 5 napon belül, 2. a Jöt. 8. (1) bekezdés a) pontja szerinti adóraktár engedélyesnek, a Jöt. 24. (1) bekezdése szerinti bejegyzett kereskedőnek, a Jöt. 26. (1) bekezdése szerinti adóképviselőnek havonta B) az adófizetésre nem kötelezett adózónak havonta a tárgyhónapot követő hó 20. napjáig, a tárgyhót követő hó 20.-ától. Egy alkalomra (A/1.), illetve egy naptári hónapra (A/2., B.) (a továbbiakban együtt: tárgyidőszak) az adózó csak egy bevallást nyújthat be. Több tárgyidőszakra egy bevallás nem nyújtható be. A jövedéki és általános forgalmi adó összegét ezer forintban kell feltüntetni a kerekítés szabályai szerint úgy, hogy 499,- forintig lefelé, míg 500 forinttól felfelé kell kerekíteni. 2. oldal; összesen: 20.

3 Ez a nyomtatvány szolgál az önellenőrzéssel feltárt, hibásan vagy tévesen benyújtott bevallás helyesbítésére is. Amennyiben az adózó az adófizetési kötelezettségét, illetve adó visszaigénylési/levonási jogosultságát a Jöt. rendelkezéseitől eltérően állapította meg, vagy igényelte vissza, vagy a bevallás számítási, elírási hiba miatt hibás, a bevallást az elévülési időn belül az adóhatósági ellenőrzés megkezdésének időpontjáig önellenőrzéssel helyesbítheti. Önellenőrzéssel csak az, az adófizetési kötelezettség, illetve adó visszaigénylési/levonási jogosultság helyesbíthető, amelynek összege az 1000,- forintot meghaladta. Az adózó az adóhatósági ellenőrzés megkezdésétől (az erről szóló kiértesítő levél kézhezvételétől, illetve a megbízólevél átadásától) a vizsgálat alá vont időszak vonatkozásában önellenőrzést nem végezhet. Az adózónak az önellenőrzéssel helyesbített adófizetési kötelezettsége, illetve adó visszaigénylési/levonási jogosultsága különbözetét a hiba elkövetésének eredeti időpontjában hatályos jogszabályi rendelkezések szerint kell megállapítani. Az adózónak az önellenőrzéssel történő helyesbítésre vonatkozó bevallást az Art. szerint 1 példányban kell az illetékes regionális ellenőrzési központhoz benyújtania a tévedés feltárásától számított 15 napon belül. Egy önellenőrzéssel csak egy tárgyidőszakra benyújtott bevallás helyesbíthető. Több tárgyidőszakra vonatkozó önellenőrzéssel történő helyesbítésre, egy bevallás nem nyújtható be. Az elmulasztott bevallás benyújtására szintén ez a Nyomtatvány (ABEV program) szolgál. Az elektronikus nyomtatvány kitöltése: Kérjük, hogy a kitöltés megkezdése előtt figyelmesen tanulmányozzák át a kitöltő program súgóját, amelyet az internetről lehet letölteni. A kitöltés a papír alapú nyomtatványhoz hasonló, attól csak a számítások és az ellenőrzési funkciók alkalmazásában tér el, illetve abban, hogy kizárólag VPID számmal rendelkező alanyok alkalmazhatják. Ennek megfelelően elmondható, hogy az elektronikus nyomtatványon a számítási műveletek automatikusak, viszont az ellenőrzések teljes körűvé tételére több információ szükséges. A rovatokat az adózónak pontosan és hiánytalanul kell kitöltenie annak érdekében, hogy az elősegítse a bevallás mielőbbi feldolgozását, illetve a visszatérítendő adó összegének mielőbbi kiutalását, rendezését. Felhívjuk továbbá Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy az elektronikus nyomtatványt csak számítógéppel lehet kitölteni! 3. oldal; összesen: 20.

4 Bevallás A) része az AB lap fülön: KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A bevallás A) részéhez tartozó rovatokat az illetékes Regionális Ellenőrzési Központ tölti ki! Bevallás B) része az AB lap fülön: 4. oldal; összesen: 20.

5 Amennyiben a korábban a vámhatóság részére megküldött, de még el nem fogadott adóbevallását kívánja módosítani akkor X-szel jelölje szándékát. Javítás esetén a visszaigénylőnek a helyesbített bevallás adóbevallás esetén az érkeztetési számot a Hivatkozott beküldési azonosító rovatban fel kell tüntetnie (Pld.: ). Az adózó az önellenőrzéssel feltárt, tévesen vagy hibásan benyújtott bevallását helyesbíti, ezt a szándékát a megfelelő kódkockában X-szel kell jelölni. Amennyiben a korábban a vámhatóság részére megküldött, adóbevallását a Regionális Ellenőrzési Központ hiánypótlásra visszaadta: Értesítem, hogy a n küldött adóbevallás fogadása és feldolgozása a vámhivatalban sikertelen volt. Az okmányt az Előfeldolgozó rendszer hibásnak minősítette az alábbi hibák miatt:. Ezen értesítés alapján beküldött, de még el nem fogadott adóbevallását kívánja javítani akkor azt a Hiánypótlás rovatban történő X jelöléssel kell jelezni. A bevallást javító bejelentőnek a helyesbített/javított bevallás kiállításakor az értesítés Bejelentés azonosító: rovatban szereplő feltüntetett Pld.: azonosító számot teljes hosszában a Hivatkozott beküldési azonosító rovatban rögzítendő. Amennyiben az adózó ugyanazon tárgyidőszakot egyszer már helyesbítette önellenőrzéssel (ismételt önellenőrzés), ezt a szándékát a megfelelő kódkockában X-szel kell jelölnie. Önellenőrzés esetén az adózónak az önellenőrzés esedékessége rovatában úgy kell beírnia a dátumot, hogy a helyesbítés időpontjához 15 napot kell hozzáadnia. A helyesbítés időpontja az adózó által vezetett nyilvántartásba történő bejegyzés dátuma. Az adózónak az önellenőrzéssel feltárt jövedéki adókülönbözetet és az ahhoz kapcsolódó esetleges önellenőrzési pótlékot az e rovatban bejegyzett időpontig kell bevallania és megfizetnie, illetve ettől az időponttól nyílik meg a lehetőség a jövedéki adó visszaigénylésre (átvezetésre). Az adózónak a bevallási időszak rovatban az évszámot, a hónapot, a napot, valamint a bevallási időszak legkorábbi és legkésőbbi időpontját arab számmal kell jelölnie, amelyre a bevallás vagy az önellenőrzéssel történő helyesbítés vonatkozik. 5. oldal; összesen: 20.

6 Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 31. (6) bekezdése alapján a bevallás benyújtásával egyenértékű, ha az adózó az adóhatóság által rendszeresített elektronikus űrlapon nyilatkozik, hogy a bevallás benyújtására az adott időszakban azért nem került sor, mert adókötelezettsége nem keletkezett. A Kijelentem, hogy az adott időszakban adókötelezettségem nem keletkezett szövegrész utáni jelölőnégyzetben elhelyezett x -szel teheti meg nyilatkozatát. Ebben az esetben csak a B) rész adatmezőinek kitöltése szükséges, a többi mező inaktív állapotúvá válik. Az adózónak az engedély szám rovatba a regionális ellenőrzési központ által jövedéki tevékenység folytatására jogosító jövedéki engedélyszámot - első 8 pozíció hosszan - kell feltüntetni. Az adózónak a neve rovatban pontos megnevezését (jogi személy, jogi személyiség nélküli egyéb szervezet esetében a rövidített nevét is), valamint adószámát fel kell tüntetnie. A VPID száma rovatba a vámhatóság által adott ügyfélnyilvántartásba vételi vámazonosító számot kell beírni. A VPID számmal nem rendelkező visszaigénylőnek a vámhatósági nyilvántartásba vételt az elektronikus energia-adóbevallás benyújtása előtt az illetékes regionális ellenőrzési központtól kell kérnie az erre a célra rendszeresített adatlapon. (Az adatlap a regionális ellenőrzési központoknál szerezhető be.) A VPID adatlapok elektronikus formátumban a Letöltések (jövedéki szakterület) linkről letölthetőek. Ebben a szakaszban, amennyiben a törzsadatokban nem lett kitöltve a VPID szám, akkor a nyomtatványon történő kitöltése kötelező, mivel a többi lapon is ez alapján töltődik ki automatikusan, erre azért van szükség, hogy ne kelljen aláírni külön-külön minden oldalt. Az adószámot a vállalkozónak, az adóazonosító jelet az adószámmal nem rendelkező természetes személynek kell megadnia. Az adószám rovat után található egy üres rovat piros háromszöggel a jobb felső sarkában, ez jelzi, hogy a rovat értéklistát tartalmaz, melyet a rovatra történő dupla kattintással lehet aktiválni. Ez a rovat konkrétan az utána következő rovat adattartalmát határozza meg miszerint vagy személyigazolvány számot, vagy útlevél számot írunk a következő rovatba. A pénzforgalmi jelzőszámot akkor kell beírni, ha a jogosult a visszaigénylést bankszámlájára kéri teljesíteni. Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy a bankszámla szám változását (megszűnését, új számla nyitását) követő 8 munkanapon belül köteles bejelenteni VPID módosító adatlapok felhasználásával a székhelye szerint illetékes Regionális Ellenőrzési Központban! A vámhatóságnak csak az Adózó által bejelentett Pénzforgalmi adatok alapján könyvelheti a befizetési és visszaigénylési előírásokat. A visszaigénylési jogosultságát alátámasztó okmányok megőrzésének helye elnevezésű jelölőnégyzet jobb felső sarkára kattintva a lenyíló menüből lehet kiválasztani az okmányok megőrzésének helye, amelynek a kitöltése kötelező! Az adózó választása szerint lehet: 1. Székhely 2. Egyéb hely 6. oldal; összesen: 20.

7 Ha az okmányok megőrzésének helyeként nem a székhelyt jelöli meg, abban az esetben az egyéb opció választása esetén a pontos cím rovatba a visszaigénylés alátámasztására szolgáló okmányok megőrzésének pontos helyét (irányítószám, helyiség, közterület, házszám) kell megadni. Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy az okmány ennek a rovatának a kitöltésénél is igaz, hogy feltöltő karakterek {Szóköz (Space) és egyéb karakterek pld. pont, gondolatjel, aláhúzás, csillag (. ; --- ; ; ****)} használata nem megengedett. Az adózónak a büntetőjogi nyilatkozatára vonatkozó nyilatkozatánál a bevallás kitöltésének a helyét és kelte rovatot kötelező kitöltenie. A Bejelentő azonosító mezőben az EÜC regisztráció során a képviseleti joggal rendelkező meghatalmazott adóazonosító számát kell feltüntetni, amelynek a kitöltése kötelező az elektronikus adóbevallás portálon történő feltöltése esetén! A törzsadatok használata esetén automatikusan feltöltésre kerül, illetve a beviteli mezőben történő belépés után rögzíthető. Amennyiben a kitöltött nyomtatványt az Elektronikus Kormányzati Központ üzemszünete esetén csak kinyomtatott formában papír alapon kerül benyújtásra a rendszer a kitöltés hiányára figyelmeztet, de a nyomtatvány kinyomtatható! 7. oldal; összesen: 20.

8 Bevallás C) része a C lap fülön: KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A bevallás C) részében a tárgyidőszakban megállapított adók összegét kell bevallani. Az egyes sorokban, a tárgyidőszakban megállapított adók összegét fajtakódonként ( a oszlop) a dohánygyártmány adója alapjául szolgáló mértékegységben meghatározott mennyisége és adómértéke szorzataként kell megállapítani, és a b jövedéki adó, vagy c általános forgalmi adó oszlophoz tartozó rovatban szerepeltetni. Két egymást követő sor között üres sort kihagyni nem lehet! 8. oldal; összesen: 20.

9 Dohánygyártmány fajtakódok július 1-jétől érvényes jövedéki adó fajtakódok: Jövedéki adó Jogcím fajtakód 584 Szivarra, szivarkára a kiskereskedelmi eladási ár 28,5 %-a. 585 Cigaretta 9 cm hosszúságig az adó mértéke 8405 Ft/ezer db és a kiskereskedelmi eladási ár 28,3 %-a, de legalább Ft/ezer db. 586 Cigaretta 9 cm hosszúság felett, de 18 cm alatt az adó mértéke Ft/ezer db és a kiskereskedelmi eladási ár 28,3 %-a, de legalább Ft/ezer db. 587 Cigaretta 18 cm vagy annál nagyobb, de rövidebb, mint 27 cm, az adó mértéke Ft/ezer db és a kiskereskedelmi eladási ár 28,3 %-a, de legalább Ft/ezer db. 588 Finomra vágott fogyasztási dohányra a kiskereskedelmi eladási ár 52 %-a, de legalább 6720 Ft/kilogramm. 589 Egyéb fogyasztási dohányra a kiskereskedelmi eladási ár 32,5 %-a, de legalább 6720 Ft/kilogramm. Az olyan termék (kivéve a gyógyászati célra használt, gyógyhatású anyagot tartalmazó külön jogszabályban meghatározott forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező termék), amely teljesen vagy részben dohánytól eltérő anyagot is tartalmaz, de egyébként megfelel a Jövedéki adó fajtakód Dohánygyártmány fajtakódok július 1-jétől érvényes jövedéki adó fajtakódok: Jogcím 683 Cigaretta 9 cm hosszúságig az adó mértéke 8405 Ft/ezer db és a kiskereskedelmi eladási ár 28,3 %-a, de legalább Ft/ezer db. 684 Cigaretta 9 cm hosszúság felett, de 18 cm alatt az adó mértéke Ft/ezer db és a kiskereskedelmi eladási ár 28,3 %-a, de legalább Ft/ezer db. 685 Cigaretta 18 cm vagy annál nagyobb, de rövidebb, mint 27 cm, az adó mértéke Ft/ezer db és a kiskereskedelmi eladási ár 28,3 %-a, de legalább Ft/ezer db. 686 Finomra vágott fogyasztási dohányra a kiskereskedelmi eladási ár 52 %-a, de legalább 6720 Ft/kilogramm. 687 Egyéb fogyasztási dohányra a kiskereskedelmi eladási ár 32,5 %-a, de legalább 6720 Ft/kilogramm. 9. oldal; összesen: 20.

10 34. sor Ennek a sornak a tárgyidőszakban megállapított, az sorokban feltüntetett adók összegét, b-c oszloponként összesítve kell tartalmaznia. Önellenőrzés esetén az adó összegeket előjelhelyesen kell összesíteni. Ha az összevonás eredménye negatív szám, a - előjelet a 34. sorban szereplő összeg elé kell írni. Bevallás D) része a D pótlap fülön: A bevallás D) részében a tárgyidőszakban keletkezett jövedéki adó visszaigénylési/levonási jogosultságot kell feltüntetni. Az egyes sorokban, a tárgyidőszakban keletkezett visszaigényelhető (levonható) adó összegét fajtakódonként ( d oszlop) és visszaigénylési kódonként ( e oszlop) a jövedéki termék adója alapjául szolgáló mértékegységben meghatározott mennyisége és adómértéke szorzataként kell megállapítani, illetve az f jelű jövedéki adó g jelű általános forgalmi adó oszlophoz tartozó rovatban szerepeltetni. 10. oldal; összesen: 20.

11 Önellenőrzés esetén az önellenőrzéssel helyesbített és az eredeti bevallásban visszaigényelt (levont) jövedéki adó összegének különbözetét kell fajtakódonként ( d oszlop) és visszaigénylési kódonként ( e oszlop) megállapítani, illetve a f jövedéki adó, vagy g általános forgalmi adó oszlophoz tartozó rovatban szerepeltetni. Ha az eredeti bevallásban visszaigényelt (levont) adó összege meghaladja az önellenőrzéssel helyesbített adó összegét a különbözet elé - előjelet kell írni. Az e oszlopban szereplő rovatok jobb felső sarkában lévő piros háromszögre kattintva lenyíló menüből lehet kiválasztani a visszaigénylési kódokat. Két egymást követő sor között üres sort kihagyni nem lehet! Visszaigénylés Kód Dohánygyártmány től alkalmazandó visszaigénylés kódok Jogcím 02 Szabadforgalomból igazoltan adóval növelt áron vásárolt jövedéki termék felhasználása jövedéki termék előállításához. 03 Importból származó adózott jövedéki termék változatlan állapotban, igazoltan harmadik országba történő visszaszállítása. 04 Adóraktárból, importálótól, bejegyzett/nem bejegyzett kereskedőtől, közösségi kereskedelmi tevékenységet folytató jövedéki engedélyestől vagy keretengedély megszűnése esetén adómentes felhasználótól adóval növelt áron beszerzett jövedéki termék Jöt. szerinti adómentes célra történő felhasználása. Belső minőségellenőrzéshez szükséges vizsgálatok céljára történő mintavételi szabályzat szerinti felhasználása. 05 Kereskedelmi áruforgalom keretében adóval növelt áron adóraktárból vagy importálótól vagy az adó megfizetése mellett más tagállamból beszerzett dohány gyártmány végleges rendeltetéssel harmadik országba történő kiléptetése. Joghely Jöt. 47. (1) a) Jöt. 47. (1) b) Jöt. 47. (1) d) Jöt. 47. (1) c) 11. oldal; összesen: 20.

12 Visszaigénylés Kód től alkalmazandó visszaigénylés kódok Dohánygyártmány Jogcím 06 A dohánygyártmány adóraktár engedélyese, a bejegyzett kereskedő és az importáló a szabadforgalomból visszaszállított (visszáru) dohánygyártmány adóját visszaigényelheti (levonhatja), amennyiben a dohánygyártmányt a dohánygyártmány-adóraktár engedélyese az adóraktárában újra feldolgozza vagy megsemmisíti, illetve a bejegyzett kereskedő és az importáló megsemmisítteti. 13 Belföldön szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék más tagállamba, nem magáncélú beszerzés céljára történő kiszállítása. 14 Belföldön szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék más tagállamba, gazdasági tevékenységet nem végző természetes személy részére történő kiszállítása. 15 Adózottan beszerzett jövedéki felhasználás, Megállapodás az Észak-atlanti Szerződés részes államai és a Békepartnerség más résztvevő államai között fegyveres erőik jogállásáról szóló törvényben kihirdetettek szerint a Fegyveres erő vámmentesen hozhat be felszerelést, megfelelő mennyiségű élelmiszert, ellátmányt és más javakat, ha azok kizárólag a fegyveres erő, illetve - amennyiben azt a fogadó állam megengedi - a polgári állomány és a hozzátartozók által kerül felhasználásra. 18 Amennyiben a TKO kiállításától számított 3 éven belül minden kétséget kizáróan, bizonyítottan felderítésre kerül, hogy a (4) bekezdés szerinti adófizetési kötelezettséget kiváltó jogsértés elkövetésének helye más tagállam, akkor az adó e tagállamban történt megfizetésének igazolása esetén a (4)-(7) bekezdés szerint eredetileg megfizetett adót kérelemre a vámhatóság visszatéríti. Joghely Jöt. 99. (7) Jöt. 28. (1) Jöt. 32. (2) évi CII. Törvény XI. Cikk 4. pontja alapján Jöt. 21. (8) FIGYELEM! A 2, 3, 5, 6, visszaigénylés kódok alapján történő adó-visszaigénylési (- levonási) jogosultság igazolásához szükséges a P5) pótlap kitöltése. 68. sor Ennek a sornak a tárgyidőszakban visszaigényelhető (levonható), a sorokban feltüntetett adók összegét, f-g oszloponként összesítve kell tartalmaznia. Önellenőrzés esetén az adó összegeket előjelhelyesen kell összesíteni. Ha az összevonás eredménye negatív szám, a - előjelet a 68. sorban szereplő összeg elé kell írni 12. oldal; összesen: 20.

13 Bevallás E) része a EG lap fülön: 69. sor nettó adófizetési kötelezettség i oszlopában, illetve j oszlopában a program automatikusan feltölti a bevallás C) részének 34. sor b oszlopában, illetve c oszlopában szereplő összegeket. 70. sor i oszlopában, illetve j oszlopában a program automatikusan feltölti a bevallás D) részének 68. sor f oszlopában, illetve g oszlopában szereplő összegeket. Önellenőrzés esetén ennek a sornak a 34. és 68. sorokban feltüntetett adatok előjelhelyes összegét kell tartalmaznia. 71. sor Ebben a sorban az adójegyes dohánygyártmány után a tárgyidőszakban beállt adómegállapítási és adófizetési kötelezettséget kell feltüntetni. Önellenőrzés esetén az önellenőrzéssel helyesbített és az eredeti bevallásban adójeggyel rendezett adó összegének különbözetét kell szerepeltetni. Ha az eredeti bevallásban adójeggyel rendezett adó összege meghaladja az önellenőrzéssel helyesbített adó összegét a különbözet elé - előjelet kell írni. 72. sor Ebben a sorban a 34. sorban beállított, tárgyidőszakban megállapított adó összegét csökkentve a 68. sorban beállított, tárgyidőszakban visszaigényelhető (levonható) adó összegével, és csökkentve a 71. sorban beállított, tárgyidőszakban adójeggyel rendezett adó összegével kell feltüntetni. Önellenőrzés esetén ebben a sorban akkor kell adatot szerepeltetni, ha az előjelhelyes összevonás és kivonás eredménye negatív szám vagy nulla. Ebben az esetben a - előjelet a 72. sor i és/vagy j rovatában szereplő összeg előtt nem kell szerepeltetni. 73. sor Ebben a sorban a 68. sorban beállított, tárgyidőszakban visszaigényelhető (levonható) adó összege növelve a 71. sorban beállított, tárgyidőszakban adójeggyel rendezett adó összegével, és csökkentve a 34. sorban beállított, tárgyidőszakban megállapított adó összegével kell feltüntetni. Önellenőrzés esetén ebben a sorban akkor kell adatot szerepeltetni, ha az előjelhelyes összevonás 13. oldal; összesen: 20.

14 és kivonás eredménye pozitív szám. Ebben az esetben a + előjelet a 73. sor i és/vagy j rovatában szereplő összeg előtt nem kell szerepeltetni. 74. sor Ebben a sorban az önellenőrzéssel feltárt, de az eredeti esedékesség időpontjáig hiánytalanul, vagy a korábbi önellenőrzése során maradéktalanul megfizetett jövedéki adó összegét kell feltüntetni. 75. sor Ebben a sorban az önellenőrzési pótlékot kell feltüntetni. Az önellenőrzési pótlék alapja a 72. sorba beállított, tárgyidőszakban fizetendő adó összege csökkentve a 74. sorban beállított, tárgyidőszakban önellenőrzéssel feltárt és megfizetett adó összegével, amennyiben a 72. sorban beállított tárgyidőszakban fizetendő adó összege meghaladja a 74. sorban beállított tárgyidőszakban önellenőrzéssel feltárt és megfizetett adó összegét. A 72. és 73. sorban feltüntetett összegeket betűvel is meg kell adni. Az önellenőrzési pótlék mértéke a késedelmi pótlék 50%-a (minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 365-öd része), ugyanazon bevallásnak ismételt önellenőrzése esetén 75%-a. Az önellenőrzési pótlékot az eredeti bevallás benyújtására előírt határidő leteltét követő első naptól a helyesbítés nyilvántartásba történő feljegyzésének napjáig kell felszámítani. Az egy napra jutó pótlék mértékét 3 tizedes jegy pontossággal kell kiszámítani és ezzel a mértékkel kell az önellenőrzési pótlék összegét megállapítani. Amennyiben ezen időszak alatt a jegybanki alapkamat mértéke módosult, azt az önellenőrzési pótlék kiszámításakor figyelembe kell venni. Ha az önellenőrzés pótlólagos adófizetési kötelezettséget nem eredményezett, mert az adózó adóját az eredeti esedékességkor vagy korábbi önellenőrzése során hiánytalanul megfizette, a fizetendő pótlék összegét az általános szabályok szerinti mértékkel kell meghatározni, de az 5000 forintot, magánszemély esetében az 1000 forintot meghaladó összeget nem kell bevallani és megfizetni. Ha az önellenőrzés pótlólagos adófizetési kötelezettséget azért nem eredményez, mert a bevallani és megfizetni elmulasztott adó a következő elszámolási időszakban levonható adónak minősült volna, az önellenőrzési pótlék összege nem haladhatja meg a két bevallás közötti időre felszámítható késedelmi pótlék összegét. Az adózó az önellenőrzéssel megállapított, helyesbített adó bevallásával mentesül az adóbírság, mulasztási bírság alól, a helyesbített meg nem fizetett adó, jogosulatlanul igénybe vett adó, továbbá az önellenőrzési pótlék megfizetésével az önellenőrzés időpontjáig esedékes késedelmi pótlék alól. Az adózó javára mutatkozó helyesbítés esetén önellenőrzési pótlékot nem kell felszámítani. Az adójegyes dohánygyártmányok után fizetendő jövedéki adót (72. sor i rovat) a VPOP adójegyek elszámolása bevételi számlára kell befizetni. A jövedéki adó elszámolásának rendezésére szolgáló számlaszám: MÁK Az adójegyes dohánygyártmányok után fizetendő áfa (72. sor j rovat) a VPOP dohánygyártmány ÁFA számlára kell befizetni. Az áfa elszámolásának rendezésére szolgáló számlaszám: MÁK Az önellenőrzési pótlék rendezésére szolgáló számlaszám: MÁK oldal; összesen: 20.

15 Bevallás F) része a EG lap fülön: KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A bevallás F) részében a tárgyidőszakra vonatkozóan megfizetett adót, illetve önellenőrzési pótlékot kell ezer forintban szerepeltetni. Az egyes sorokban az indító bank számlaszáma ( k oszlop) és a befizetés dátuma ( l oszlop) megadásával a megfizetett jövedéki adó ( m oszlop), és az általános forgalmi adó összegét ( n oszlop) kell feltüntetni. Bevallás G) része a EG lap fülön: A bevallás G) részét csak akkor kell kitöltenie az adózónak, ha a bevallás E) részében szerepeltetett visszaigényelhető adó összegének átvezetését és/vagy részleges kiutalását kéri, és ezt a szándékát a bevallás B) részében a megfelelő kódkockában X-szel jelölte. Az átvezetni és/vagy részlegesen kiutalni kért adó összegét forintban kell szerepeltetni. A terhelendő adó számlaszámára szolgáló o oszlopban értelemszerűen csak a dohánygyártmány jövedéki adó és/vagy dohánygyártmány általános forgalmi adó számlaszámát lehet (kell) feltüntetni, amiről az adózó az átvezetést, részleges kiutalást kéri. Az p oszlopban kell megadni a bevallás E) részében visszaigényelhető adóból azt az összeget, amelyből az r oszlopban feltüntetett összegben az q oszlopban megnevezett jóváírandó adó számlaszámára történő átvezetést, és/vagy a visszaigénylési jogosultság részleges igénybevétele esetén a s oszlopban megadott összegben való kiutalást kér. 15. oldal; összesen: 20.

16 Az egyes sorok p rovatában szereplő adó összegének meg kell egyeznie az ugyanazon sorokhoz tartozó r és s rovatokban feltüntetett adók együttes összegével. Az átvezetni, illetve részlegesen kiutalni kért adó összege együttesen nem lehet nagyobb, mint a bevallás E) részében visszaigényelhető adó összege. Bevallás H) része: A bevallás H) része a B) részben szereplő adatok alapján automatikusan kitöltésre kerül! Bevallás I) része: 16. oldal; összesen: 20.

17 A bevallás I) részében a visszaigénylőnek a fennálló köztartozásairól kell nyilatkoznia. Ha nincs tartozása, akkor az 1. sorhoz tartozó kódkockában, ha van tartozása, akkor a 2. sorhoz tartozó kódkockában kell X jelet tenni. Köztartozás esetén a nyilatkozati részben annak a hatóságnak kell a nevét, kódját szerepeltetni, amellyel szemben a tartozás fennáll. A számlavezető pénzintézet rovatában a tartozást nyilvántartó hatóság által a megfizetés céljára megjelölt számlavezető (pénzintézet) nevét és a tartozást nyilvántartó hatóság ott vezetett számlájának jelzőszámát kell feltüntetni. Bevallás P5) pótlap része a P5 pótlap fülön: A bevallás 5) pótlapján az adóbevallás alátámasztó igazolások rögzítésére szolgál. Az okmányokat soronként kell rögzíteni. 17. oldal; összesen: 20.

18 A Jogcím kódokat az okmány típusa ( a oszlop ) elnevezésű oszlopban a rögzítendő okmánytípust a rovat jobb felső sarkában lévő piros háromszögre kattintva lenyíló menüből lehet kiválasztani. A pótlap okmányszáma oszlopba ( b oszlop ) elnevezésű oszlopba a kísérőokmány/ vámokmány, vagy jegyzőkönyv számát kell feltüntetni. A pótlap ország kód ( d oszlop ) elnevezésű oszlopba a kísérőokmányon, vagy vámokmányon szereplő tagállam/harmadik ország kódját kell szerepeltetni. A pótlap termék átvételének kelte ( e oszlop ) oszlopba a címzett országban történt átvétel időpontját kell megadni éééé.hh.nn. formátumban. A pótlap megfiz. vagy bizt. igazoló okmány száma ( f oszlop ) nevű oszlopba a jövedéki adó címzett tagállamban történt megfizetését vagy biztosítását igazoló okmány számát kell feltüntetni. A pótlap kiállító szerv ( g oszlop ) elnevezésű oszlopba az f oszlopban feltüntetett igazolást kiállító vámszerv rovatokat egyesével, megkezdet, soronként minden mezőt ki kell tölteni. Több tételsor rögzítése (pld.: különböző jogcímenként az egymást követő a sor kihagyása nélkül kell rögzíteni! A visszaigénylés alapjául szolgáló igazoló okmányokhoz használható jogcímkódok: 0501 Jogcímkód: A Jöt. 28. (2) bekezdése szerint EKO igazoló okmánnyal 0603 Jogcímkód: A Jöt. 47. (1) b/ pont szerint Import vámokmánnyal igazolt 0703 Jogcímkód: A Jöt. 47. (1) b/ pont szerint Export vámokmánnyal igazolt 0804 Jogcímkód: A Jöt. 47. (1) c/ pont szerint NATO vámokmány/export vámokmánnyal igazolt 18. oldal; összesen: 20.

19 0903 Jogcímkód: A Jöt. 47. (1) b/ Jöt. 47. (2) bekezdésében meghatározott vámhatósági jegyzőkönyvvel igazolt 0904 Jogcímkód: A Jöt. 47. (1) c/ Jöt. 47. (2) bekezdésében meghatározott vámhatósági jegyzőkönyvvel igazolt Nyomtatás: Az adóbevallás papír alapú benyújtásához illetve az ilyen módon történő megőrzéséhez biztosított az adóbevallás ezen menüjéből történő nyomtatási lehetősége. Fontos, hogy amennyiben az ellenőrzés elhagyásával történik a nyomtatás, a program minden oldal aljára rányomtatja, hogy a bevallás Hibás. Ebben az esetben a Regionális Ellenőrzési Központ nem tudja elfogadni a bevallást. A helyes kitöltés eredményeként az Ellenőrzött szó kerül a kinyomtatott adóbevallási oldal aljára. A példánkban szereplő titkosított file elérési útja: c:\program Files\Abev 2006\eKuldes\KR\Kuldendo\"J02_Árvácska KFT_fm2ukm22.kr" J02_Árvácska KFT_f9746k1j.kr fájl feltöltése a c:\program Files\Abev 2006\eKuldes\KR\Kuldendo\ könyvtárból a portál megfelelő oldaláról tölthető fel a felhasználó bejelentkezését követően. 19. oldal; összesen: 20.

20 Vám- és Pénzügyőrség Regionális Ellenőrzési Központok elérhetőségei Regionális Ellenőrzési Központ Budapest 1135 Budapest, Frangepán u. 87. Levelezési cím: 1558 Budapest, Pf.: 190 Telefon: +36 (1) Fax: +36 (1) Regionális Ellenőrzési Központ Székesfehérvár 8000 Székesfehérvár, Horvát I. u Levelezési cím: 8002 Székesfehérvár, Pf.: 33 Telefon: +36 (22) 22/ Fax: +36 (22) 22/ Regionális Ellenőrzési Központ Győr 9000 Győr, Eszperantó u. 38. Levelezési cím: 9002 Győr, Pf.: 303 Telefon: +36 (96) ; Fax: +36 (96) Regionális Ellenőrzési Központ Pécs 7623 Pécs, Megyeri u. 26. Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 292 Telefon: +36 (72) Fax: +36 (72) Regionális Ellenőrzési Központ Miskolc 3530 Miskolc, Széchenyi út 10. Pf. 28 Levelezési cím: 3530 Miskolc, Pf. 28 Telefon: +36 (46) ; Fax: +36 (46) Regionális Ellenőrzési Központ Nyíregyháza 4400 Nyíregyháza, Luther u. 3. II. emelet Levelezési cím: 4401 Nyíregyháza, Pf.: 356 Telefon: +36 (42) Fax: +36 (42) Regionális Ellenőrzési Központ Kecskemét 6000 Kecskemét, Kurucz körút 14. Levelezési cím: 6001 Kecskemét, Pf.: 303 Telefon: +36 (76) Fax: +36 (76) Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága 20. oldal; összesen: 20.

Érvényes: 2009. január 16-tól.

Érvényes: 2009. január 16-tól. Kitöltési útmutató Havi bevallás a fizetendı, illetve visszaigényelhetı energiaadóról, valamint az önellenırzéssel történı helyesbítésrıl címő J03/1 elektronikus nyomtatvány KITÖLTİ PROGRAM használatához

Részletesebben

Kitöltési útmutató. ÚJ ABeV J03 számú KITÖLTİ PROGRAM használatához

Kitöltési útmutató. ÚJ ABeV J03 számú KITÖLTİ PROGRAM használatához Kitöltési útmutató ÚJ ABeV J03 számú KITÖLTİ PROGRAM használatához 2007.01.01-tıl alkalmazandó Havi bevallás a fizetendı, illetve visszaigényelhetı energiaadóról, valamint az önellenırzéssel történı helyesbítésrıl

Részletesebben

Érvényes: 2009. július 31-től.

Érvényes: 2009. július 31-től. Kitöltési útmutató Bevallás a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után visszaigényelhető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről című J04 elektronikus nyomtatvány KITÖLTŐ

Részletesebben

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók Jogszabályi háttér: Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (továbbiakban: Ratv.) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1510B jelű, a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről szóló havi bevallási nyomtatványhoz biztosítók részére

Kitöltési útmutató a 1510B jelű, a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről szóló havi bevallási nyomtatványhoz biztosítók részére Kitöltési útmutató a 1510B jelű, a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről szóló havi bevallási nyomtatványhoz biztosítók részére Jogszabályi háttér - A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII.

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató. Általános tudnivalók Kitöltési útmutató az általános forgalmi adó bevallására, elévülési időn belüli önellenőrzésére és elmulasztott bevallásának késedelmes benyújtására szolgáló áfabevalláshoz, adatszolgáltatási laphoz és

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10UHA adóbevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10UHA adóbevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT10UHA adóbevalláshoz Jogszabályi háttér a környezetvédelmi termékdíjról szóló 1995. évi. LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) a környezetvédelmi

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz - Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) - A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1411-es Bevalláshoz. Jogszabályi háttér

Kitöltési útmutató a 1411-es Bevalláshoz. Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a 1411-es Bevalláshoz Jogszabályi háttér - Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) - A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszközellátás, valamint

Részletesebben

Jogszabályi háttér. A be vallásra kötelezettek

Jogszabályi háttér. A be vallásra kötelezettek Kitöltési útmutató a 1048. számú, az ingatlannal rendelkező társaság külföldi tagjának a részesedés elidegenítésekor keletkező adókötelezettségének bevallásához, valamint önellenőrzéséhez Jogszabályi háttér

Részletesebben

Nyilatkozatra/ bevallásra kötelezettek. A nyilatkozat / bevallás megtételére a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó 1

Nyilatkozatra/ bevallásra kötelezettek. A nyilatkozat / bevallás megtételére a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó 1 Kitöltési útmutató a kisadózó vállalkozás által megszerzett bevételről, a bevételi értékhatárt meghaladó összeg után fizetendő százalékos mértékű adóról 2013. évre, valamint adatszolgáltatásról [13KATA]

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1501-es számú bevallási nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 1501-es számú bevallási nyomtatványhoz Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a 1501-es számú bevallási nyomtatványhoz - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) - a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér  Általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, a társasági adókötelezettségről

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1391. számú bevallásához

Kitöltési útmutató a 1391. számú bevallásához Kitöltési útmutató a 1391. számú bevallásához Jogszabályi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A távközlési adóról szóló 2012. LVI. törvény Elektronikus hírközlésről

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1543. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér

Kitöltési útmutató a 1543. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a 1543. számú bevalláshoz az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, a társasági adókötelezettségről

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1044. számú helyi iparűzési adó bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1044. számú helyi iparűzési adó bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1044. számú helyi iparűzési adó bevalláshoz Törvényi háttér A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.), Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

Az EGYSZA lap kitöltése. Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról

Az EGYSZA lap kitöltése. Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról Az EGYSZA lap kitöltése Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról Ebben az évben ismét lehetősége van arra, hogy az összevont adóalap utáni, a kedvezmények és az önkéntes kölcsönös

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában?

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában? Útmutató a 2011. évről szóló személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás bevallásához, helyesbítéséhez, önellenőrzéséhez

Részletesebben

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában?

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában? Útmutató a 2012. évről szóló személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás bevallásához, helyesbítéséhez, önellenőrzéséhez

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1408E számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1408E számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1408E számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo. tv.), az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: -_- Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: - - _- ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1508E számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1508E számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1508E számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo. tv.), az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.

Részletesebben

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele!

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele! Kitöltési útmutató a kisadózó vállalkozás által megszerzett bevételről, a bevételi értékhatárt meghaladó összeg után fizetendő százalékos mértékű adóról 2014. évre, valamint adatszolgáltatásról [14KATA]

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Az általános forgalmi adó bevallása A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-019-50 AZ

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1208 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1208 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1208 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.), a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Önellenőrzés. Az önellenőrzés

Önellenőrzés. Az önellenőrzés Önellenőrzés Az önellenőrzés adózói jog, sajátos lehetőség, amelyre az adózó önadózás esetén jogosult. Az önellenőrzés joga az önadózásból következik, ha ugyanis az adózónak saját magának kell megállapítania

Részletesebben