Érvényes: július 31-től.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Érvényes: 2009. július 31-től."

Átírás

1 Kitöltési útmutató Bevallás a dohánygyártmányok után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó és általános forgalmi adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről című J01 elektronikus nyomtatvány KITÖLTŐ PROGRAM használatához verzió 1.3 Érvényes: július 31-től. 1. oldal; összesen: 20.

2 Jogszabályi háttér A bevallásra kötelezett az az adózó, aki a jövedéki adó és általános forgalmi adófizetési kötelezettségének a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII törvény (a továbbiakban: Jöt.) alapján önadózással tesz eleget. Bevallásra kötelezett továbbá az az adózó is, aki jövedéki és általános forgalmi adófizetésre ugyan nem kötelezett, de a Jöt. 47. (1) bekezdése, illetve a Jöt. 99. (7) bekezdése alapján jövedéki adót és általános forgalmi adót igényel vissza. A adófizetésre kötelezett adózó bevallási kötelezettsége attól függetlenül fennáll, hogy a bevallás fizetési kötelezettséget vagy visszaigénylési jogosultságot mutat, vagy nulla. Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 31. (6) bekezdése alapján, a bevallás benyújtásával egyenértékű, ha az adózó az adóhatóság által rendszeresített elektronikus űrlapon nyilatkozik, hogy a bevallás benyújtására az adott időszakban azért nem került sor, mert adókötelezettsége nem keletkezett. A nyilatkozatot a Vám- és Pénzügyőrség által rendszeresített adóbevallás nyomtatvány B) részén elhelyezett jelölőnégyzet segítségével teheti meg. A bevallást az Art. szerint 1 példányban kell a székhelye (lakóhelye) szerinti illetékes Vám- és Pénzügyőrség Regionális Ellenőrzési Központjához benyújtani. A) a jövedéki adófizetésre kötelezettnek 1. a Jöt. 24. (2) bekezdése szerinti nem bejegyzett kereskedőnek alkalmanként az adófizetési kötelezettség keletkezését követő 5 napon belül, 2. a Jöt. 8. (1) bekezdés a) pontja szerinti adóraktár engedélyesnek, a Jöt. 24. (1) bekezdése szerinti bejegyzett kereskedőnek, a Jöt. 26. (1) bekezdése szerinti adóképviselőnek havonta B) az adófizetésre nem kötelezett adózónak havonta a tárgyhónapot követő hó 20. napjáig, a tárgyhót követő hó 20.-ától. Egy alkalomra (A/1.), illetve egy naptári hónapra (A/2., B.) (a továbbiakban együtt: tárgyidőszak) az adózó csak egy bevallást nyújthat be. Több tárgyidőszakra egy bevallás nem nyújtható be. A jövedéki és általános forgalmi adó összegét ezer forintban kell feltüntetni a kerekítés szabályai szerint úgy, hogy 499,- forintig lefelé, míg 500 forinttól felfelé kell kerekíteni. 2. oldal; összesen: 20.

3 Ez a nyomtatvány szolgál az önellenőrzéssel feltárt, hibásan vagy tévesen benyújtott bevallás helyesbítésére is. Amennyiben az adózó az adófizetési kötelezettségét, illetve adó visszaigénylési/levonási jogosultságát a Jöt. rendelkezéseitől eltérően állapította meg, vagy igényelte vissza, vagy a bevallás számítási, elírási hiba miatt hibás, a bevallást az elévülési időn belül az adóhatósági ellenőrzés megkezdésének időpontjáig önellenőrzéssel helyesbítheti. Önellenőrzéssel csak az, az adófizetési kötelezettség, illetve adó visszaigénylési/levonási jogosultság helyesbíthető, amelynek összege az 1000,- forintot meghaladta. Az adózó az adóhatósági ellenőrzés megkezdésétől (az erről szóló kiértesítő levél kézhezvételétől, illetve a megbízólevél átadásától) a vizsgálat alá vont időszak vonatkozásában önellenőrzést nem végezhet. Az adózónak az önellenőrzéssel helyesbített adófizetési kötelezettsége, illetve adó visszaigénylési/levonási jogosultsága különbözetét a hiba elkövetésének eredeti időpontjában hatályos jogszabályi rendelkezések szerint kell megállapítani. Az adózónak az önellenőrzéssel történő helyesbítésre vonatkozó bevallást az Art. szerint 1 példányban kell az illetékes regionális ellenőrzési központhoz benyújtania a tévedés feltárásától számított 15 napon belül. Egy önellenőrzéssel csak egy tárgyidőszakra benyújtott bevallás helyesbíthető. Több tárgyidőszakra vonatkozó önellenőrzéssel történő helyesbítésre, egy bevallás nem nyújtható be. Az elmulasztott bevallás benyújtására szintén ez a Nyomtatvány (ABEV program) szolgál. Az elektronikus nyomtatvány kitöltése: Kérjük, hogy a kitöltés megkezdése előtt figyelmesen tanulmányozzák át a kitöltő program súgóját, amelyet az internetről lehet letölteni. A kitöltés a papír alapú nyomtatványhoz hasonló, attól csak a számítások és az ellenőrzési funkciók alkalmazásában tér el, illetve abban, hogy kizárólag VPID számmal rendelkező alanyok alkalmazhatják. Ennek megfelelően elmondható, hogy az elektronikus nyomtatványon a számítási műveletek automatikusak, viszont az ellenőrzések teljes körűvé tételére több információ szükséges. A rovatokat az adózónak pontosan és hiánytalanul kell kitöltenie annak érdekében, hogy az elősegítse a bevallás mielőbbi feldolgozását, illetve a visszatérítendő adó összegének mielőbbi kiutalását, rendezését. Felhívjuk továbbá Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy az elektronikus nyomtatványt csak számítógéppel lehet kitölteni! 3. oldal; összesen: 20.

4 Bevallás A) része az AB lap fülön: KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A bevallás A) részéhez tartozó rovatokat az illetékes Regionális Ellenőrzési Központ tölti ki! Bevallás B) része az AB lap fülön: 4. oldal; összesen: 20.

5 Amennyiben a korábban a vámhatóság részére megküldött, de még el nem fogadott adóbevallását kívánja módosítani akkor X-szel jelölje szándékát. Javítás esetén a visszaigénylőnek a helyesbített bevallás adóbevallás esetén az érkeztetési számot a Hivatkozott beküldési azonosító rovatban fel kell tüntetnie (Pld.: ). Az adózó az önellenőrzéssel feltárt, tévesen vagy hibásan benyújtott bevallását helyesbíti, ezt a szándékát a megfelelő kódkockában X-szel kell jelölni. Amennyiben a korábban a vámhatóság részére megküldött, adóbevallását a Regionális Ellenőrzési Központ hiánypótlásra visszaadta: Értesítem, hogy a n küldött adóbevallás fogadása és feldolgozása a vámhivatalban sikertelen volt. Az okmányt az Előfeldolgozó rendszer hibásnak minősítette az alábbi hibák miatt:. Ezen értesítés alapján beküldött, de még el nem fogadott adóbevallását kívánja javítani akkor azt a Hiánypótlás rovatban történő X jelöléssel kell jelezni. A bevallást javító bejelentőnek a helyesbített/javított bevallás kiállításakor az értesítés Bejelentés azonosító: rovatban szereplő feltüntetett Pld.: azonosító számot teljes hosszában a Hivatkozott beküldési azonosító rovatban rögzítendő. Amennyiben az adózó ugyanazon tárgyidőszakot egyszer már helyesbítette önellenőrzéssel (ismételt önellenőrzés), ezt a szándékát a megfelelő kódkockában X-szel kell jelölnie. Önellenőrzés esetén az adózónak az önellenőrzés esedékessége rovatában úgy kell beírnia a dátumot, hogy a helyesbítés időpontjához 15 napot kell hozzáadnia. A helyesbítés időpontja az adózó által vezetett nyilvántartásba történő bejegyzés dátuma. Az adózónak az önellenőrzéssel feltárt jövedéki adókülönbözetet és az ahhoz kapcsolódó esetleges önellenőrzési pótlékot az e rovatban bejegyzett időpontig kell bevallania és megfizetnie, illetve ettől az időponttól nyílik meg a lehetőség a jövedéki adó visszaigénylésre (átvezetésre). Az adózónak a bevallási időszak rovatban az évszámot, a hónapot, a napot, valamint a bevallási időszak legkorábbi és legkésőbbi időpontját arab számmal kell jelölnie, amelyre a bevallás vagy az önellenőrzéssel történő helyesbítés vonatkozik. 5. oldal; összesen: 20.

6 Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 31. (6) bekezdése alapján a bevallás benyújtásával egyenértékű, ha az adózó az adóhatóság által rendszeresített elektronikus űrlapon nyilatkozik, hogy a bevallás benyújtására az adott időszakban azért nem került sor, mert adókötelezettsége nem keletkezett. A Kijelentem, hogy az adott időszakban adókötelezettségem nem keletkezett szövegrész utáni jelölőnégyzetben elhelyezett x -szel teheti meg nyilatkozatát. Ebben az esetben csak a B) rész adatmezőinek kitöltése szükséges, a többi mező inaktív állapotúvá válik. Az adózónak az engedély szám rovatba a regionális ellenőrzési központ által jövedéki tevékenység folytatására jogosító jövedéki engedélyszámot - első 8 pozíció hosszan - kell feltüntetni. Az adózónak a neve rovatban pontos megnevezését (jogi személy, jogi személyiség nélküli egyéb szervezet esetében a rövidített nevét is), valamint adószámát fel kell tüntetnie. A VPID száma rovatba a vámhatóság által adott ügyfélnyilvántartásba vételi vámazonosító számot kell beírni. A VPID számmal nem rendelkező visszaigénylőnek a vámhatósági nyilvántartásba vételt az elektronikus energia-adóbevallás benyújtása előtt az illetékes regionális ellenőrzési központtól kell kérnie az erre a célra rendszeresített adatlapon. (Az adatlap a regionális ellenőrzési központoknál szerezhető be.) A VPID adatlapok elektronikus formátumban a Letöltések (jövedéki szakterület) linkről letölthetőek. Ebben a szakaszban, amennyiben a törzsadatokban nem lett kitöltve a VPID szám, akkor a nyomtatványon történő kitöltése kötelező, mivel a többi lapon is ez alapján töltődik ki automatikusan, erre azért van szükség, hogy ne kelljen aláírni külön-külön minden oldalt. Az adószámot a vállalkozónak, az adóazonosító jelet az adószámmal nem rendelkező természetes személynek kell megadnia. Az adószám rovat után található egy üres rovat piros háromszöggel a jobb felső sarkában, ez jelzi, hogy a rovat értéklistát tartalmaz, melyet a rovatra történő dupla kattintással lehet aktiválni. Ez a rovat konkrétan az utána következő rovat adattartalmát határozza meg miszerint vagy személyigazolvány számot, vagy útlevél számot írunk a következő rovatba. A pénzforgalmi jelzőszámot akkor kell beírni, ha a jogosult a visszaigénylést bankszámlájára kéri teljesíteni. Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy a bankszámla szám változását (megszűnését, új számla nyitását) követő 8 munkanapon belül köteles bejelenteni VPID módosító adatlapok felhasználásával a székhelye szerint illetékes Regionális Ellenőrzési Központban! A vámhatóságnak csak az Adózó által bejelentett Pénzforgalmi adatok alapján könyvelheti a befizetési és visszaigénylési előírásokat. A visszaigénylési jogosultságát alátámasztó okmányok megőrzésének helye elnevezésű jelölőnégyzet jobb felső sarkára kattintva a lenyíló menüből lehet kiválasztani az okmányok megőrzésének helye, amelynek a kitöltése kötelező! Az adózó választása szerint lehet: 1. Székhely 2. Egyéb hely 6. oldal; összesen: 20.

7 Ha az okmányok megőrzésének helyeként nem a székhelyt jelöli meg, abban az esetben az egyéb opció választása esetén a pontos cím rovatba a visszaigénylés alátámasztására szolgáló okmányok megőrzésének pontos helyét (irányítószám, helyiség, közterület, házszám) kell megadni. Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy az okmány ennek a rovatának a kitöltésénél is igaz, hogy feltöltő karakterek {Szóköz (Space) és egyéb karakterek pld. pont, gondolatjel, aláhúzás, csillag (. ; --- ; ; ****)} használata nem megengedett. Az adózónak a büntetőjogi nyilatkozatára vonatkozó nyilatkozatánál a bevallás kitöltésének a helyét és kelte rovatot kötelező kitöltenie. A Bejelentő azonosító mezőben az EÜC regisztráció során a képviseleti joggal rendelkező meghatalmazott adóazonosító számát kell feltüntetni, amelynek a kitöltése kötelező az elektronikus adóbevallás portálon történő feltöltése esetén! A törzsadatok használata esetén automatikusan feltöltésre kerül, illetve a beviteli mezőben történő belépés után rögzíthető. Amennyiben a kitöltött nyomtatványt az Elektronikus Kormányzati Központ üzemszünete esetén csak kinyomtatott formában papír alapon kerül benyújtásra a rendszer a kitöltés hiányára figyelmeztet, de a nyomtatvány kinyomtatható! 7. oldal; összesen: 20.

8 Bevallás C) része a C lap fülön: KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A bevallás C) részében a tárgyidőszakban megállapított adók összegét kell bevallani. Az egyes sorokban, a tárgyidőszakban megállapított adók összegét fajtakódonként ( a oszlop) a dohánygyártmány adója alapjául szolgáló mértékegységben meghatározott mennyisége és adómértéke szorzataként kell megállapítani, és a b jövedéki adó, vagy c általános forgalmi adó oszlophoz tartozó rovatban szerepeltetni. Két egymást követő sor között üres sort kihagyni nem lehet! 8. oldal; összesen: 20.

9 Dohánygyártmány fajtakódok július 1-jétől érvényes jövedéki adó fajtakódok: Jövedéki adó Jogcím fajtakód 584 Szivarra, szivarkára a kiskereskedelmi eladási ár 28,5 %-a. 585 Cigaretta 9 cm hosszúságig az adó mértéke 8405 Ft/ezer db és a kiskereskedelmi eladási ár 28,3 %-a, de legalább Ft/ezer db. 586 Cigaretta 9 cm hosszúság felett, de 18 cm alatt az adó mértéke Ft/ezer db és a kiskereskedelmi eladási ár 28,3 %-a, de legalább Ft/ezer db. 587 Cigaretta 18 cm vagy annál nagyobb, de rövidebb, mint 27 cm, az adó mértéke Ft/ezer db és a kiskereskedelmi eladási ár 28,3 %-a, de legalább Ft/ezer db. 588 Finomra vágott fogyasztási dohányra a kiskereskedelmi eladási ár 52 %-a, de legalább 6720 Ft/kilogramm. 589 Egyéb fogyasztási dohányra a kiskereskedelmi eladási ár 32,5 %-a, de legalább 6720 Ft/kilogramm. Az olyan termék (kivéve a gyógyászati célra használt, gyógyhatású anyagot tartalmazó külön jogszabályban meghatározott forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező termék), amely teljesen vagy részben dohánytól eltérő anyagot is tartalmaz, de egyébként megfelel a Jövedéki adó fajtakód Dohánygyártmány fajtakódok július 1-jétől érvényes jövedéki adó fajtakódok: Jogcím 683 Cigaretta 9 cm hosszúságig az adó mértéke 8405 Ft/ezer db és a kiskereskedelmi eladási ár 28,3 %-a, de legalább Ft/ezer db. 684 Cigaretta 9 cm hosszúság felett, de 18 cm alatt az adó mértéke Ft/ezer db és a kiskereskedelmi eladási ár 28,3 %-a, de legalább Ft/ezer db. 685 Cigaretta 18 cm vagy annál nagyobb, de rövidebb, mint 27 cm, az adó mértéke Ft/ezer db és a kiskereskedelmi eladási ár 28,3 %-a, de legalább Ft/ezer db. 686 Finomra vágott fogyasztási dohányra a kiskereskedelmi eladási ár 52 %-a, de legalább 6720 Ft/kilogramm. 687 Egyéb fogyasztási dohányra a kiskereskedelmi eladási ár 32,5 %-a, de legalább 6720 Ft/kilogramm. 9. oldal; összesen: 20.

10 34. sor Ennek a sornak a tárgyidőszakban megállapított, az sorokban feltüntetett adók összegét, b-c oszloponként összesítve kell tartalmaznia. Önellenőrzés esetén az adó összegeket előjelhelyesen kell összesíteni. Ha az összevonás eredménye negatív szám, a - előjelet a 34. sorban szereplő összeg elé kell írni. Bevallás D) része a D pótlap fülön: A bevallás D) részében a tárgyidőszakban keletkezett jövedéki adó visszaigénylési/levonási jogosultságot kell feltüntetni. Az egyes sorokban, a tárgyidőszakban keletkezett visszaigényelhető (levonható) adó összegét fajtakódonként ( d oszlop) és visszaigénylési kódonként ( e oszlop) a jövedéki termék adója alapjául szolgáló mértékegységben meghatározott mennyisége és adómértéke szorzataként kell megállapítani, illetve az f jelű jövedéki adó g jelű általános forgalmi adó oszlophoz tartozó rovatban szerepeltetni. 10. oldal; összesen: 20.

11 Önellenőrzés esetén az önellenőrzéssel helyesbített és az eredeti bevallásban visszaigényelt (levont) jövedéki adó összegének különbözetét kell fajtakódonként ( d oszlop) és visszaigénylési kódonként ( e oszlop) megállapítani, illetve a f jövedéki adó, vagy g általános forgalmi adó oszlophoz tartozó rovatban szerepeltetni. Ha az eredeti bevallásban visszaigényelt (levont) adó összege meghaladja az önellenőrzéssel helyesbített adó összegét a különbözet elé - előjelet kell írni. Az e oszlopban szereplő rovatok jobb felső sarkában lévő piros háromszögre kattintva lenyíló menüből lehet kiválasztani a visszaigénylési kódokat. Két egymást követő sor között üres sort kihagyni nem lehet! Visszaigénylés Kód Dohánygyártmány től alkalmazandó visszaigénylés kódok Jogcím 02 Szabadforgalomból igazoltan adóval növelt áron vásárolt jövedéki termék felhasználása jövedéki termék előállításához. 03 Importból származó adózott jövedéki termék változatlan állapotban, igazoltan harmadik országba történő visszaszállítása. 04 Adóraktárból, importálótól, bejegyzett/nem bejegyzett kereskedőtől, közösségi kereskedelmi tevékenységet folytató jövedéki engedélyestől vagy keretengedély megszűnése esetén adómentes felhasználótól adóval növelt áron beszerzett jövedéki termék Jöt. szerinti adómentes célra történő felhasználása. Belső minőségellenőrzéshez szükséges vizsgálatok céljára történő mintavételi szabályzat szerinti felhasználása. 05 Kereskedelmi áruforgalom keretében adóval növelt áron adóraktárból vagy importálótól vagy az adó megfizetése mellett más tagállamból beszerzett dohány gyártmány végleges rendeltetéssel harmadik országba történő kiléptetése. Joghely Jöt. 47. (1) a) Jöt. 47. (1) b) Jöt. 47. (1) d) Jöt. 47. (1) c) 11. oldal; összesen: 20.

12 Visszaigénylés Kód től alkalmazandó visszaigénylés kódok Dohánygyártmány Jogcím 06 A dohánygyártmány adóraktár engedélyese, a bejegyzett kereskedő és az importáló a szabadforgalomból visszaszállított (visszáru) dohánygyártmány adóját visszaigényelheti (levonhatja), amennyiben a dohánygyártmányt a dohánygyártmány-adóraktár engedélyese az adóraktárában újra feldolgozza vagy megsemmisíti, illetve a bejegyzett kereskedő és az importáló megsemmisítteti. 13 Belföldön szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék más tagállamba, nem magáncélú beszerzés céljára történő kiszállítása. 14 Belföldön szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék más tagállamba, gazdasági tevékenységet nem végző természetes személy részére történő kiszállítása. 15 Adózottan beszerzett jövedéki felhasználás, Megállapodás az Észak-atlanti Szerződés részes államai és a Békepartnerség más résztvevő államai között fegyveres erőik jogállásáról szóló törvényben kihirdetettek szerint a Fegyveres erő vámmentesen hozhat be felszerelést, megfelelő mennyiségű élelmiszert, ellátmányt és más javakat, ha azok kizárólag a fegyveres erő, illetve - amennyiben azt a fogadó állam megengedi - a polgári állomány és a hozzátartozók által kerül felhasználásra. 18 Amennyiben a TKO kiállításától számított 3 éven belül minden kétséget kizáróan, bizonyítottan felderítésre kerül, hogy a (4) bekezdés szerinti adófizetési kötelezettséget kiváltó jogsértés elkövetésének helye más tagállam, akkor az adó e tagállamban történt megfizetésének igazolása esetén a (4)-(7) bekezdés szerint eredetileg megfizetett adót kérelemre a vámhatóság visszatéríti. Joghely Jöt. 99. (7) Jöt. 28. (1) Jöt. 32. (2) évi CII. Törvény XI. Cikk 4. pontja alapján Jöt. 21. (8) FIGYELEM! A 2, 3, 5, 6, visszaigénylés kódok alapján történő adó-visszaigénylési (- levonási) jogosultság igazolásához szükséges a P5) pótlap kitöltése. 68. sor Ennek a sornak a tárgyidőszakban visszaigényelhető (levonható), a sorokban feltüntetett adók összegét, f-g oszloponként összesítve kell tartalmaznia. Önellenőrzés esetén az adó összegeket előjelhelyesen kell összesíteni. Ha az összevonás eredménye negatív szám, a - előjelet a 68. sorban szereplő összeg elé kell írni 12. oldal; összesen: 20.

13 Bevallás E) része a EG lap fülön: 69. sor nettó adófizetési kötelezettség i oszlopában, illetve j oszlopában a program automatikusan feltölti a bevallás C) részének 34. sor b oszlopában, illetve c oszlopában szereplő összegeket. 70. sor i oszlopában, illetve j oszlopában a program automatikusan feltölti a bevallás D) részének 68. sor f oszlopában, illetve g oszlopában szereplő összegeket. Önellenőrzés esetén ennek a sornak a 34. és 68. sorokban feltüntetett adatok előjelhelyes összegét kell tartalmaznia. 71. sor Ebben a sorban az adójegyes dohánygyártmány után a tárgyidőszakban beállt adómegállapítási és adófizetési kötelezettséget kell feltüntetni. Önellenőrzés esetén az önellenőrzéssel helyesbített és az eredeti bevallásban adójeggyel rendezett adó összegének különbözetét kell szerepeltetni. Ha az eredeti bevallásban adójeggyel rendezett adó összege meghaladja az önellenőrzéssel helyesbített adó összegét a különbözet elé - előjelet kell írni. 72. sor Ebben a sorban a 34. sorban beállított, tárgyidőszakban megállapított adó összegét csökkentve a 68. sorban beállított, tárgyidőszakban visszaigényelhető (levonható) adó összegével, és csökkentve a 71. sorban beállított, tárgyidőszakban adójeggyel rendezett adó összegével kell feltüntetni. Önellenőrzés esetén ebben a sorban akkor kell adatot szerepeltetni, ha az előjelhelyes összevonás és kivonás eredménye negatív szám vagy nulla. Ebben az esetben a - előjelet a 72. sor i és/vagy j rovatában szereplő összeg előtt nem kell szerepeltetni. 73. sor Ebben a sorban a 68. sorban beállított, tárgyidőszakban visszaigényelhető (levonható) adó összege növelve a 71. sorban beállított, tárgyidőszakban adójeggyel rendezett adó összegével, és csökkentve a 34. sorban beállított, tárgyidőszakban megállapított adó összegével kell feltüntetni. Önellenőrzés esetén ebben a sorban akkor kell adatot szerepeltetni, ha az előjelhelyes összevonás 13. oldal; összesen: 20.

14 és kivonás eredménye pozitív szám. Ebben az esetben a + előjelet a 73. sor i és/vagy j rovatában szereplő összeg előtt nem kell szerepeltetni. 74. sor Ebben a sorban az önellenőrzéssel feltárt, de az eredeti esedékesség időpontjáig hiánytalanul, vagy a korábbi önellenőrzése során maradéktalanul megfizetett jövedéki adó összegét kell feltüntetni. 75. sor Ebben a sorban az önellenőrzési pótlékot kell feltüntetni. Az önellenőrzési pótlék alapja a 72. sorba beállított, tárgyidőszakban fizetendő adó összege csökkentve a 74. sorban beállított, tárgyidőszakban önellenőrzéssel feltárt és megfizetett adó összegével, amennyiben a 72. sorban beállított tárgyidőszakban fizetendő adó összege meghaladja a 74. sorban beállított tárgyidőszakban önellenőrzéssel feltárt és megfizetett adó összegét. A 72. és 73. sorban feltüntetett összegeket betűvel is meg kell adni. Az önellenőrzési pótlék mértéke a késedelmi pótlék 50%-a (minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 365-öd része), ugyanazon bevallásnak ismételt önellenőrzése esetén 75%-a. Az önellenőrzési pótlékot az eredeti bevallás benyújtására előírt határidő leteltét követő első naptól a helyesbítés nyilvántartásba történő feljegyzésének napjáig kell felszámítani. Az egy napra jutó pótlék mértékét 3 tizedes jegy pontossággal kell kiszámítani és ezzel a mértékkel kell az önellenőrzési pótlék összegét megállapítani. Amennyiben ezen időszak alatt a jegybanki alapkamat mértéke módosult, azt az önellenőrzési pótlék kiszámításakor figyelembe kell venni. Ha az önellenőrzés pótlólagos adófizetési kötelezettséget nem eredményezett, mert az adózó adóját az eredeti esedékességkor vagy korábbi önellenőrzése során hiánytalanul megfizette, a fizetendő pótlék összegét az általános szabályok szerinti mértékkel kell meghatározni, de az 5000 forintot, magánszemély esetében az 1000 forintot meghaladó összeget nem kell bevallani és megfizetni. Ha az önellenőrzés pótlólagos adófizetési kötelezettséget azért nem eredményez, mert a bevallani és megfizetni elmulasztott adó a következő elszámolási időszakban levonható adónak minősült volna, az önellenőrzési pótlék összege nem haladhatja meg a két bevallás közötti időre felszámítható késedelmi pótlék összegét. Az adózó az önellenőrzéssel megállapított, helyesbített adó bevallásával mentesül az adóbírság, mulasztási bírság alól, a helyesbített meg nem fizetett adó, jogosulatlanul igénybe vett adó, továbbá az önellenőrzési pótlék megfizetésével az önellenőrzés időpontjáig esedékes késedelmi pótlék alól. Az adózó javára mutatkozó helyesbítés esetén önellenőrzési pótlékot nem kell felszámítani. Az adójegyes dohánygyártmányok után fizetendő jövedéki adót (72. sor i rovat) a VPOP adójegyek elszámolása bevételi számlára kell befizetni. A jövedéki adó elszámolásának rendezésére szolgáló számlaszám: MÁK Az adójegyes dohánygyártmányok után fizetendő áfa (72. sor j rovat) a VPOP dohánygyártmány ÁFA számlára kell befizetni. Az áfa elszámolásának rendezésére szolgáló számlaszám: MÁK Az önellenőrzési pótlék rendezésére szolgáló számlaszám: MÁK oldal; összesen: 20.

15 Bevallás F) része a EG lap fülön: KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A bevallás F) részében a tárgyidőszakra vonatkozóan megfizetett adót, illetve önellenőrzési pótlékot kell ezer forintban szerepeltetni. Az egyes sorokban az indító bank számlaszáma ( k oszlop) és a befizetés dátuma ( l oszlop) megadásával a megfizetett jövedéki adó ( m oszlop), és az általános forgalmi adó összegét ( n oszlop) kell feltüntetni. Bevallás G) része a EG lap fülön: A bevallás G) részét csak akkor kell kitöltenie az adózónak, ha a bevallás E) részében szerepeltetett visszaigényelhető adó összegének átvezetését és/vagy részleges kiutalását kéri, és ezt a szándékát a bevallás B) részében a megfelelő kódkockában X-szel jelölte. Az átvezetni és/vagy részlegesen kiutalni kért adó összegét forintban kell szerepeltetni. A terhelendő adó számlaszámára szolgáló o oszlopban értelemszerűen csak a dohánygyártmány jövedéki adó és/vagy dohánygyártmány általános forgalmi adó számlaszámát lehet (kell) feltüntetni, amiről az adózó az átvezetést, részleges kiutalást kéri. Az p oszlopban kell megadni a bevallás E) részében visszaigényelhető adóból azt az összeget, amelyből az r oszlopban feltüntetett összegben az q oszlopban megnevezett jóváírandó adó számlaszámára történő átvezetést, és/vagy a visszaigénylési jogosultság részleges igénybevétele esetén a s oszlopban megadott összegben való kiutalást kér. 15. oldal; összesen: 20.

16 Az egyes sorok p rovatában szereplő adó összegének meg kell egyeznie az ugyanazon sorokhoz tartozó r és s rovatokban feltüntetett adók együttes összegével. Az átvezetni, illetve részlegesen kiutalni kért adó összege együttesen nem lehet nagyobb, mint a bevallás E) részében visszaigényelhető adó összege. Bevallás H) része: A bevallás H) része a B) részben szereplő adatok alapján automatikusan kitöltésre kerül! Bevallás I) része: 16. oldal; összesen: 20.

17 A bevallás I) részében a visszaigénylőnek a fennálló köztartozásairól kell nyilatkoznia. Ha nincs tartozása, akkor az 1. sorhoz tartozó kódkockában, ha van tartozása, akkor a 2. sorhoz tartozó kódkockában kell X jelet tenni. Köztartozás esetén a nyilatkozati részben annak a hatóságnak kell a nevét, kódját szerepeltetni, amellyel szemben a tartozás fennáll. A számlavezető pénzintézet rovatában a tartozást nyilvántartó hatóság által a megfizetés céljára megjelölt számlavezető (pénzintézet) nevét és a tartozást nyilvántartó hatóság ott vezetett számlájának jelzőszámát kell feltüntetni. Bevallás P5) pótlap része a P5 pótlap fülön: A bevallás 5) pótlapján az adóbevallás alátámasztó igazolások rögzítésére szolgál. Az okmányokat soronként kell rögzíteni. 17. oldal; összesen: 20.

18 A Jogcím kódokat az okmány típusa ( a oszlop ) elnevezésű oszlopban a rögzítendő okmánytípust a rovat jobb felső sarkában lévő piros háromszögre kattintva lenyíló menüből lehet kiválasztani. A pótlap okmányszáma oszlopba ( b oszlop ) elnevezésű oszlopba a kísérőokmány/ vámokmány, vagy jegyzőkönyv számát kell feltüntetni. A pótlap ország kód ( d oszlop ) elnevezésű oszlopba a kísérőokmányon, vagy vámokmányon szereplő tagállam/harmadik ország kódját kell szerepeltetni. A pótlap termék átvételének kelte ( e oszlop ) oszlopba a címzett országban történt átvétel időpontját kell megadni éééé.hh.nn. formátumban. A pótlap megfiz. vagy bizt. igazoló okmány száma ( f oszlop ) nevű oszlopba a jövedéki adó címzett tagállamban történt megfizetését vagy biztosítását igazoló okmány számát kell feltüntetni. A pótlap kiállító szerv ( g oszlop ) elnevezésű oszlopba az f oszlopban feltüntetett igazolást kiállító vámszerv rovatokat egyesével, megkezdet, soronként minden mezőt ki kell tölteni. Több tételsor rögzítése (pld.: különböző jogcímenként az egymást követő a sor kihagyása nélkül kell rögzíteni! A visszaigénylés alapjául szolgáló igazoló okmányokhoz használható jogcímkódok: 0501 Jogcímkód: A Jöt. 28. (2) bekezdése szerint EKO igazoló okmánnyal 0603 Jogcímkód: A Jöt. 47. (1) b/ pont szerint Import vámokmánnyal igazolt 0703 Jogcímkód: A Jöt. 47. (1) b/ pont szerint Export vámokmánnyal igazolt 0804 Jogcímkód: A Jöt. 47. (1) c/ pont szerint NATO vámokmány/export vámokmánnyal igazolt 18. oldal; összesen: 20.

19 0903 Jogcímkód: A Jöt. 47. (1) b/ Jöt. 47. (2) bekezdésében meghatározott vámhatósági jegyzőkönyvvel igazolt 0904 Jogcímkód: A Jöt. 47. (1) c/ Jöt. 47. (2) bekezdésében meghatározott vámhatósági jegyzőkönyvvel igazolt Nyomtatás: Az adóbevallás papír alapú benyújtásához illetve az ilyen módon történő megőrzéséhez biztosított az adóbevallás ezen menüjéből történő nyomtatási lehetősége. Fontos, hogy amennyiben az ellenőrzés elhagyásával történik a nyomtatás, a program minden oldal aljára rányomtatja, hogy a bevallás Hibás. Ebben az esetben a Regionális Ellenőrzési Központ nem tudja elfogadni a bevallást. A helyes kitöltés eredményeként az Ellenőrzött szó kerül a kinyomtatott adóbevallási oldal aljára. A példánkban szereplő titkosított file elérési útja: c:\program Files\Abev 2006\eKuldes\KR\Kuldendo\"J02_Árvácska KFT_fm2ukm22.kr" J02_Árvácska KFT_f9746k1j.kr fájl feltöltése a c:\program Files\Abev 2006\eKuldes\KR\Kuldendo\ könyvtárból a portál megfelelő oldaláról tölthető fel a felhasználó bejelentkezését követően. 19. oldal; összesen: 20.

20 Vám- és Pénzügyőrség Regionális Ellenőrzési Központok elérhetőségei Regionális Ellenőrzési Központ Budapest 1135 Budapest, Frangepán u. 87. Levelezési cím: 1558 Budapest, Pf.: 190 Telefon: +36 (1) Fax: +36 (1) Regionális Ellenőrzési Központ Székesfehérvár 8000 Székesfehérvár, Horvát I. u Levelezési cím: 8002 Székesfehérvár, Pf.: 33 Telefon: +36 (22) 22/ Fax: +36 (22) 22/ Regionális Ellenőrzési Központ Győr 9000 Győr, Eszperantó u. 38. Levelezési cím: 9002 Győr, Pf.: 303 Telefon: +36 (96) ; Fax: +36 (96) Regionális Ellenőrzési Központ Pécs 7623 Pécs, Megyeri u. 26. Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 292 Telefon: +36 (72) Fax: +36 (72) Regionális Ellenőrzési Központ Miskolc 3530 Miskolc, Széchenyi út 10. Pf. 28 Levelezési cím: 3530 Miskolc, Pf. 28 Telefon: +36 (46) ; Fax: +36 (46) Regionális Ellenőrzési Központ Nyíregyháza 4400 Nyíregyháza, Luther u. 3. II. emelet Levelezési cím: 4401 Nyíregyháza, Pf.: 356 Telefon: +36 (42) Fax: +36 (42) Regionális Ellenőrzési Központ Kecskemét 6000 Kecskemét, Kurucz körút 14. Levelezési cím: 6001 Kecskemét, Pf.: 303 Telefon: +36 (76) Fax: +36 (76) Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága 20. oldal; összesen: 20.

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: Nyilvántartási száma:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A J verzió számú KITÖLTŐ PROGRAM használatához a hagyományos Abev2006 keretprogrammal Érvényesség kezdete: október 1.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A J verzió számú KITÖLTŐ PROGRAM használatához a hagyományos Abev2006 keretprogrammal Érvényesség kezdete: október 1. Kitöltési útmutató szállítási nyilvántartás havi zárás (bejegyzett kereskedő/adóképviselő) című J12 elektronikus nyomtatvány KITÖLTŐ PROGRAM használatához 2009 - verzió 1.0 Érvényes: 2009. október 01-től.

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: -_- Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: - - _- ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe:

Részletesebben

Érvényes: január 27-től.

Érvényes: január 27-től. Kitöltési útmutató Zárjegy megrendelőlap című J10/1 elektronikus nyomtatvány KITÖLTŐ PROGRAM használatához 2009 - verzió 1.0 Érvényes: 2009. január 27-től. 1. oldal; összesen: 11 Kitöltési útmutató a Zárjegy

Részletesebben

ADÓSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK:

ADÓSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK: ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: - - Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: - - - ADÓSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP. Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: -_- Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: - - _-

ÖNELLENŐRZÉSI LAP. Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: -_- Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: - - _- BERHIDA Város Jegyzője 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel: 88/596-580, - 584. Fax: 88/585-620. AZ ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Benyújtás, postára adás napja:.... Az adóhatóság megnevezése: Berhida Város Jegyzője.

Részletesebben

Kitöltési útmutató 1.0 Verzió

Kitöltési útmutató 1.0 Verzió Kitöltési útmutató 1.0 Verzió Az ABEV J15 számú 1.0 verzió számú KITÖLTŐ PROGRAM használatához 2009.03.01-től alkalmazandó Sorszámtartomány iránti kérelem című J15 számú nyomtatvány számítógéppel történő

Részletesebben

Kitöltési útmutató. a(z) Szállítási nyilvántartás havi zárás (bejegyzett kereskedı/adóképviselı) címő

Kitöltési útmutató. a(z) Szállítási nyilvántartás havi zárás (bejegyzett kereskedı/adóképviselı) címő Kitöltési útmutató a(z) Szállítási nyilvántartás havi zárás (bejegyzett kereskedı/adóképviselı) címő (J12 elektronikus nyomtatvány 1.2 verzió számú) elektronikus nyomtatványhoz 2009 - verzió 1.2 Érvényes:

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 14K50 jelű, a hitelintézet és a kincstár adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2014. évi kifizetéséről elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A

Részletesebben

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni.

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. Kitöltési útmutató a 14K83 jelű, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kifizetett támogatásokról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdasági Igazgatóság Adó, Költségvetési és Pénzügyi Osztály 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. Iktatószám: Önkormányzati szám: Beérkezés dátuma:...

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a K100 jelű, az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a tartósan álláskereső, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban

Részletesebben

Kitöltési útmutató. ÚJ ABeV J03 számú KITÖLTİ PROGRAM használatához

Kitöltési útmutató. ÚJ ABeV J03 számú KITÖLTİ PROGRAM használatához Kitöltési útmutató ÚJ ABeV J03 számú KITÖLTİ PROGRAM használatához 2007.01.01-tıl alkalmazandó Havi bevallás a fizetendı, illetve visszaigényelhetı energiaadóról, valamint az önellenırzéssel történı helyesbítésrıl

Részletesebben

Érvényes: 2008. június 01-től.

Érvényes: 2008. június 01-től. Kitöltési útmutató Bejelentés EAN (GTIN) szám törzsadat változásról, valamint a VP termékazonosító-szám igénylésről és változásról című J07 elektronikus nyomtatvány KITÖLTŐ PROGRAM használatához 2008 -

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 14K51 jelű, adatszolgáltatás a súlyosan fogyatékos magánszemély részére a 2014. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉS 1. Ha az önellenőrzés Önnek visszajáró összeget eredményez, úgy feltétlenül töltse ki a 1153 főlap (D) tábláját.

ÖNELLENŐRZÉS 1. Ha az önellenőrzés Önnek visszajáró összeget eredményez, úgy feltétlenül töltse ki a 1153 főlap (D) tábláját. ÖNELLENŐRZÉS 1 Ezek a lapok a 1153-as, a csökkentett adattartalmú 1153-as, a 1153E számú bevallás, a 1153ANY adónyilatkozat és a 11M29 (munkáltatói adómegállapítás) önellenőrzésének eredményeként mutatkozó

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma: Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő vámszerv megnevezése, aláírása: KÉRELEM vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez Új kérelem

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók 1 Kitöltési útmutató a 14K89 jelű, a nyugdíjat illetve rehabilitációs járadékot 1, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, balettművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot 2 (továbbiakban

Részletesebben

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztató adózó részére történő bejelentéshez Tisztelt Adózó! Felhívjuk szíves figyelmét,

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű kiegészítő lap Adószáma: - _ - Adóazonosító jele: 1 A Htv. szerinti vállalkozási szintű éves nettó árbevétel (2-3-4-5-6) 2 A számviteli törvény szerinti

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 2013. adóévről a község önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. -a szerint) I. Személyi

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű kiegészítő lap Adózó neve (cégneve)... Adószáma: - _ - Adóazonosító jele: 1. Htv. szerinti vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel 2-(3+4+5+6)

Részletesebben

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás benyújtásának módja, határideje: Az adatszolgáltatás csak elektronikus úton teljesíthető!

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás benyújtásának módja, határideje: Az adatszolgáltatás csak elektronikus úton teljesíthető! Kitöltési útmutató a 14K106 jelű, a biztosító adatszolgáltatása az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező személy részére életbiztosítási szerződés alapján történő teljesítés 2014. évi összegéről

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K51 jelű, a súlyosan fogyatékos magánszemély részére 2013. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz

Részletesebben

Érvényes: 2009. július 31-től.

Érvényes: 2009. július 31-től. Kitöltési útmutató Bevallás a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után visszaigényelhető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről című J04 elektronikus nyomtatvány KITÖLTŐ

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók 1 A nyugdíjat, illetve rehabilitációs járadékot 1, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, balettművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot 2 (továbbiakban együtt: járadékot) folyósító

Részletesebben

Ö N E L L E N Ő R Z É S I L A P. a helyi iparűzési adó helyesbítéséhez

Ö N E L L E N Ő R Z É S I L A P. a helyi iparűzési adó helyesbítéséhez AO 005/2 4/1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ö N E L L E N Ő R Z É S I L A P a helyi iparűzési adó helyesbítéséhez I. Adózó neve:... Adószáma:... Címe: helyiség (utca, tér stb.) Irányítószám:

Részletesebben

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető!

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető! Kitöltési útmutató a 16K97 jelű, a tartós befektetésből származó 2016. évi jövedelemről a kifizető által teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz Ezen a nyomtatványon a 2016. adóévre vonatkozó

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A 201. adóévről a Csólyospálos Község önkormányzatának illetékességi területén folytatott A jelű kiegészítő lap Adózó neve (cégneve)... Adószáma: - _ - Adóazonosító

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók A nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása a nála ilyen címen vezetett számlára a magánszemély által 2012. évben befizetett (átutalt), illetőleg a magánszemély részére nem-nyugdíj

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 13K84 jelű, a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 13K84 jelű, a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 13K84 jelű, a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4007/2013. tájékoztatás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4007/2013. tájékoztatás A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4007/2013. tájékoztatás a jövedéki vevőnyilvántartásokból teljesítendő adatszolgáltatás műszaki követelményeiről A jövedéki ek forgalmazásának különös szabályairól

Részletesebben

Érvényes: 2009. január 16-tól.

Érvényes: 2009. január 16-tól. Kitöltési útmutató Havi bevallás a fizetendı, illetve visszaigényelhetı energiaadóról, valamint az önellenırzéssel történı helyesbítésrıl címő J03/1 elektronikus nyomtatvány KITÖLTİ PROGRAM használatához

Részletesebben

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adóhatóság előtti eljárásban az adózónak lehetősége van arra, hogy ügyében helyette képviselője, meghatalmazottja

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u Telefon: 92/

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u Telefon: 92/ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. Telefon: 92/502-100 TISZTELT ADÓZÓ! Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az 56/2007. (XII.28.) önkormányzati

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű kiegészítő lap Adózó neve (cégneve)... Adószáma: - _ - Adóazonosító jele: 1.Htv. szerinti vállalkozási szintű éves nettó árbevétel (2-3-4-5-6) 2.Számviteli

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 14K85 jelű, a hitelintézet adatszolgáltatása a lakáscélú hitelszerződés alapján folyósított hitel 2014. évi törlesztésével kapcsolatban elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. január 1-jén módosul a jövedéki adóról és

Részletesebben

1. AZONOSÍTÓ ADATOK Az adózó neve (cégneve):

1. AZONOSÍTÓ ADATOK Az adózó neve (cégneve): Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztály 9002 Győr, Honvéd liget 1. Pf.: 56. Tel.: 96/500-100 Fax: 500-523 Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, átvétel napja:... átvevő aláírása HELYI

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 2015. adóévről a... önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű A jelű kiegészítő lap Adózó neve (cégneve)... Adószáma: - _ - Adóazonosító

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 2012. adóévről a Herend város önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi

Részletesebben

Helyi iparűzési adóbevallás

Helyi iparűzési adóbevallás Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 4263 Nyírmártonfalva, Kossuth u. 38. ( 52/207-021, 6 52/207-013 Helyi iparűzési adóbevallás... adóévről Nyírmártonfalva önkormányzatának illetékességi területén folytatott

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről Pásztó önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 17. számú nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 17. számú nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 17. számú nyomtatványhoz A nyomtatványon a folyószámla valamely adónemén mutatkozó valós túlfizetés, illetve jogerős határozattal megállapított, az adózó javára mutatkozó összeg más

Részletesebben

Kitöltési útmutató a PTGSZLAH adatlaphoz

Kitöltési útmutató a PTGSZLAH adatlaphoz Kitöltési útmutató a PTGSZLAH adatlaphoz Jogszabályi háttér: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű kiegészítő lap Adózó neve (cégneve)... Adószáma: - _ - Adóazonosító jele: 1.Htv. szerinti vállalkozási szintű éves nettó árbevétel (2-3+4+5+6) 2.Számviteli

Részletesebben

BEVALLÁS. az elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására

BEVALLÁS. az elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására Adó- és Pénzügy i Ellenőrzési Hiv atal HIVATAL (A) 0436 BEVALLÁS az elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására Benyújtandó 1 példányban az illetékes

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2012. adóévről PÁZMÁND KÖZSÉG önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Polgármesteri Hivatal 2476 Pázmánd,

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű kiegészítő lap Adószáma: - _ - Adóazonosító jele: 1.Htv. szerinti vállalkozási szintű éves nettó árbevétel (2-3-4-5-6) 2.Számviteli törvény szerinti

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... telephelye:... ... levelezési címe:...

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... telephelye:... ... levelezési címe:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről MONOSZLÓ önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 2008. adóévről Cigánd Város Önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű A jelű kiegészítő lap 7. Adószáma: - _ - 8. Adóazonosító

Részletesebben

Bevallási határidő: 2009. 06. 02. ev hó.nap

Bevallási határidő: 2009. 06. 02. ev hó.nap Bevallási határidő: 2009. 06. 02. Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: Tokaj Város Jegyzője Adóiroda ev hó.nap Adóhatóság azonosító száma: 1. AZONOSÍTÓ AATOK

Részletesebben

Érvényes: 2009. július 01-től.

Érvényes: 2009. július 01-től. Kitöltési útmutató Bejelentés zárjegy felhasználásról című J08/1 elektronikus nyomtatvány KITÖLTŐ PROGRAM használatához 2009 - verzió 1.0 Érvényes: 2009. július 01-től. 1. oldal; összesen: 18 Kitöltési

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K85 jelű, a lakáscélú hitelszerződés alapján folyósított hitel 2013. évi törlesztésével összefüggésben a hitelintézet által teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2009. adóévről Paks Város Önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A számú bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A számú bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 0605. számú bevalláshoz Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban Art.) 1. számú mellékletében foglaltak alapján a havi és az évközi adóbevallás benyújtására

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT09KESZ adóbevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT09KESZ adóbevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló KT09KESZ adóbevalláshoz Jogszabályi háttér a környezetvédelmi termékdíjról szóló 1995. évi. LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) a környezetvédelmi

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 2013. adóévről a Rózsaszentmárton Községi Önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

Adatszolgáltatás a tartós befektetésből származó 2012. évi jövedelemről 12K97-es számú nyomtatvány

Adatszolgáltatás a tartós befektetésből származó 2012. évi jövedelemről 12K97-es számú nyomtatvány Adatszolgáltatás a tartós befektetésből származó 2012. évi jövedelemről 12K97-es számú nyomtatvány Az adatszolgáltatás benyújtásának módja, időpontja: Az adatszolgáltatás csak elektronikus úton 1 teljesíthető!

Részletesebben

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú.

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú. Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2004. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

KENŐOLAJOK JÖVEDÉKI ENGEDÉLYES KERESKEDELME

KENŐOLAJOK JÖVEDÉKI ENGEDÉLYES KERESKEDELME KENŐOLAJOK JÖVEDÉKI ENGEDÉLYES KERESKEDELME ( Az összeállítás a 2014.01.01-től hatályos 2003 évi CXXVII tv (Jöt.) és a 8/2004(III.10) PM rendelet ( Vhr.) kenőolajokra vonatkozó lényeges rendelkezései alapján

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K97 jelű, a tartós befektetésből származó 2013. évi jövedelemről a kifizető által teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz Jogszabályi háttér - Az adózás rendjéről

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 2014. adóévről a Szany nagyközség önkormányzatának illetékességi területén folytatott A jelű kiegészítő lap Adózó neve (cégneve)... Adószáma: - _ - Adóazonosító

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű kiegészítő lap Adózó neve (cégneve)... Adószáma: - _ - Adóazonosító jele: 1.Htv. szerinti vállalkozási szintű éves nettó árbevétel (2-3-4-5-6) 2.Számviteli

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű kiegészítő lap Adózó neve (cégneve)... Adószáma: - _ - Adóazonosító jele: 1. Htv. szerinti vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel 2-(3+4+5+6)

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 14T1043H BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 14T1043H BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 14T1043H BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony adatairól elektronikus benyújtás esetén Frissítve:

Részletesebben

NEGYEDÉVES/ÉVES BEVALLÁS

NEGYEDÉVES/ÉVES BEVALLÁS A Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága által engedélyezett és forgalmazott nyomtatvány. Fogyasztói ár: 85,- Ft (ÁFÁS ÁR) NEGYEDÉVES/ÉVES BEVALLÁS a szõlõbor után fizetendõ, illetve visszaigényelhetõ

Részletesebben

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010.

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. január 1-től kezdődő adóéveket érintően az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési

Részletesebben

BENYÚJTANDÓ: 2015. január 15-ig (Évközben megszűnő/szüneteltető KATA adóalanyoknak a változás/megszűnés hónapját követő 15 napon belül!

BENYÚJTANDÓ: 2015. január 15-ig (Évközben megszűnő/szüneteltető KATA adóalanyoknak a változás/megszűnés hónapját követő 15 napon belül! Nagyszentjánosi Közös Önkormányzati Hivatal 9072 Nagyszentjános, Vasút út 1. tel: +36-96/544-030 fax: +36-96/544-031 e-mail:info@nagyszentjanos.hu, jegyzo@nagyszentjanos.hu BENYÚJTANDÓ: 2015. január 15-ig

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű kiegészítő lap Adózó neve (cégneve)... Adószáma: - _ - Adóazonosító jele: 1. Htv. szerinti vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel 2-(3+4+5+6)

Részletesebben

Érvényes: 2009. augusztus 01-től.

Érvényes: 2009. augusztus 01-től. Kitöltési útmutató Keretengedélyes elszámolás című J06 elektronikus nyomtatvány KITÖLTŐ PROGRAM használatához 2009 - verzió 1.1 Érvényes: 2009. augusztus 01-től. Kitöltési útmutató a keretengedéllyel rendelkező

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetbe x-szel jelölje.)

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetbe x-szel jelölje.) HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévről KÖKÉNY községi Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről KÖRJEGYZŐ 7666. Pogány, Széchenyi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a népegészségügyi termékadóról szóló BEV_ 11NETA jelű adóbevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a népegészségügyi termékadóról szóló BEV_ 11NETA jelű adóbevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a népegészségügyi termékadóról szóló BEV_ 11NETA jelű adóbevalláshoz Jogszabályi háttér - a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Neta tv.) - az

Részletesebben

Útmutató. A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó adóbevallását az adóév utolsó napját követő150. napig nyújtja be.

Útmutató. A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó adóbevallását az adóév utolsó napját követő150. napig nyújtja be. Útmutató 2011. évi helyi iparűzési adóbevallás benyújtására Szolnok város illetékességi területén állandó jelleggel végzett vállalkozási tevékenységet (továbbiakban: iparűzési tevékenység) végzők kötelezettek.

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 2015. adóévről a Bácsalmás város önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

2.8. A Htv. 37. (2) b) pontja alapján állandó jellegű iparűzési törvény szerint mezőgazdasági. 4. Bevallási időszak..év hó.. naptól.. év. hó..

2.8. A Htv. 37. (2) b) pontja alapján állandó jellegű iparűzési törvény szerint mezőgazdasági. 4. Bevallási időszak..év hó.. naptól.. év. hó.. tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: 200... év..hó..nap átvevő aláírása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről a karcagi önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó...

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Az adókötelezettség tárgyi és területi hatálya, az adó alanya 1..

Az adókötelezettség tárgyi és területi hatálya, az adó alanya 1.. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 12/2007. (III.29.) számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-Testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 14K86 jelű, a kifizetőnek minősülő befektetési szolgáltató adatszolgáltatása a magánszemély (ideértve az Szja tv. szerint a társasházat is) 2014. évben megvalósult ellenőrzött tőkepiaci

Részletesebben