KERETEK ÉS TAPASZTALATOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KERETEK ÉS TAPASZTALATOK"

Átírás

1 XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP / KERETEK ÉS TAPASZTALATOK NOVEMBER 25.

2 Mi a médiatudatosság? A médiatudatosság olyan képességek kialakítása, amelyek lehetővé teszik a médiához való hozzáférést, a médiatartalmak és színterek elemzését,értelmezését és értékelését, valamint produktív tevékenységeket alapoznak meg. (Aczél Petra)

3 Az oktatás-nevelés feladatai és céljai a médiatudatosság terén Hozzáférés, navigáció készségeinek fejlesztése; A kritikai hozzáállásra nevelés (megfigyelőelemző, értelmezőértékelő); A kreatív-alkotói magatartás (alkotófeltaláló) Közösségben gondolkodás; Felelős résztvevőnek nevelni a tanulót; Tájékozott, információt kereső, ismerő, használó és alkotó felhasználó; Az önmagát kiteljesítő, boldog egyéniség.

4 A diákok célja Az internethasználat fő célja a netező évesek körében: Játék: 91% Zenehallgatás: 82% Ismerős-kereső oldalak: 77% Chat: 61% Forrás: Balatoni Mónika: Közös felelősség-tudatos és felelősségteljes fiatalok a világhálón, 2013.

5 A nemzetközi tantervi megközelítések 1.) A nemzeti alaptantervek többsége ma már explicit formában fogalmazza a média oktatására vonatkozó előírásokat, de számos országban a fogalmazásmód még mindig csupán implicit, ráutaló karakterű. 2.) Az európai médiaoktatási tantervek meghatározó többsége kereszttantervi és/vagy integrált formában kezeli a média oktatását. Kevés példa van az önálló médiatárgy megjelenésére, az is elsősorban a felső-középiskolai (vagyis a kötelező iskoláztatás időszakán kívül vagy legalábbis választható stúdiumként jelenik meg). Forrás: Hartai László:A médiaoktatás a formális oktatásban, 2013.

6 A családi háttér - Olvasás-előkészítő közös foglalkozások otthon (2012) Gyakran % Néha % Oroszország Lengyelország Magyarország Csehország Németország Norvégia Franciaország Ausztria Dánia Finnország Hongkong Forrás: Dr. Csík Tibor, 2013.

7 Szülői kompetenciák a médiatudatosság terén Koncentráció, Olvasás gyakorlás, Nyelvi játék:ritmus és rímelés megszerettetése, Az önmagát kiteljesítő, boldog egyéniség. Reflektálás képessége, Fikció és valóság. Forrás: dia.osaarchivum.org; diafilm.eoldal.hu; egyszervolt.hu/mese

8 Szülői kompetenciák a médiatudatosság terén 2. Közös élmény; Reflexió a valóságra; Esztétikai érzék; Humorérzék fejlesztése; Narráció; Identitástudat.

9 A tantervi szabályozás három szintű és kétpólusú Kormányrendelet június 4. NAT Miniszteri rendelet, kerettantervek december 21. KT KT Pedagógiai program/ helyi tanterv HT HT HT 9

10 Kulcskompetenciák és kiemelt fejlesztési területek nevelési célok a Nemzeti alaptantervben FEJLESZTÉSI TERÜLETEK Az erkölcsi nevelés Nemzeti öntudat, hazafias nevelés Állampolgárságra, demokráciára nevelés Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése A családi életre nevelés A testi és lelki egészségre nevelés Felelősségvállalás másokért, önkéntesség Fenntarthatóság, környezettudatosság Pályaorientáció Gazdasági és pénzügyi nevelés Médiatudatosságra nevelés A tanulás tanítása KULCSKOMPETENCIÁK Anyanyelvi kommunikáció Idegen nyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Természettudományos és technikai kompetencia Digitális kompetencia Szociális és állampolgári kompetencia Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség A hatékony, önálló tanulás

11 Médiatudatosságra nevelés a Nat-ban A médiatudatosságra nevelés segít tájékozódni a megváltozott szerkezetű társadalmi térben. Lehetővé teszi, hogy a tanulók felelős résztvevői legyenek a mediatizált, globális nyilvánosságnak; értsék az új és hagyományos médiumok nyelvét; ismerjék az általuk elérhető ismeretszerzési, művelődési, önkifejező és kapcsolatteremtési lehetőségeket és a bennük rejlő veszélyforrásokat. Felkészít a kritikus és alkotó beállítódás kialakítására, a demokrácia részvételi kultúrájára és a médiumoktól befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű megszervezésére, tudatos alakítására. Egyensúlyt keres a globális hálózatok és a helyi kötődések, helyi környezet, helyi tapasztalat világa között. A médiatudatosságra nevelés része a média működésének és hatásmechanizmusainak ismerete, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolat feltárása, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetése, valamint e különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségének megértése.

12 Digitális kompetencia a Nat-ban A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (Információs-kommunikációs Technológia, a továbbiakban IKT) és a technológiák által hozzáférhetővé tett, közvetített tartalmak magabiztos, kritikus és etikus használatát a társas kapcsolatok, a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: az információ felismerése (azonosítása), visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje; digitális tartalomalkotás és -megosztás, továbbá kommunikációs együttműködés az interneten keresztül. Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök A digitális kompetencia az IKT természetének, szerepének és lehetőségeinek megértését, alapos ismeretét, illetve ennek a személyes és társadalmi életben, a tanulásban és a munkában való alkalmazását jelenti. Magában foglalja a főbb számítógépes alkalmazásokat szövegszerkesztés, adattáblázatok, adatbázisok, információtárolás és -kezelés, az internet által kínált lehetőségek és az elektronikus média útján történő kommunikáció ( , hálózati eszközök) a szabadidő, az információ-megosztás, az együttműködő hálózatépítés, a tanulás, a művészetek és a kutatás terén. Az egyénnek értenie kell, miként segíti az IKT a kreativitást és az innovációt, ismernie kell az elérhető információ hitelessége és megbízhatósága körüli problémákat, valamint az ezek kiszűrésére használatos alapvető technikákat, továbbá az IKT interaktív használatához kapcsolódó veszélyeket és etikai elveket, valamint a szerzői jogból és a szoftver-tulajdonjogból a felhasználókra vonatkozó jogi kereteket. A szükséges képességek magukba foglalják az információ megkeresését, összegyűjtését és feldolgozását, a kritikus alkalmazást, a valós és a virtuális kapcsolatok megkülönböztetését. Ide tartozik a komplex információ előállítását, bemutatását és megértését elősegítő eszközök használata, valamint az internet-alapú szolgáltatások elérése, az ezek segítségével történő kutatás, az IKT alkalmazása a kritikai gondolkodás, a kreativitás és az innováció területén. Az IKT használata kritikus és megfontolt attitűdöket igényel az elérhető információ és az interaktív média felelősségteljes alkalmazása érdekében. A digitális kompetencia fejlődését segítheti továbbá a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban való részvétel.

13 Összesített óraterv 1. nyolc évfolyamos gimnázium Tantárgyak 1-4. évfolyam hat évfolyamos gimnázium 5-8. évfolyam évfolyam Magyar nyelv és irodalom I. idegen nyelvek II. idegen nyelv 3** 3** 3** 3** Matematika Erkölcstan Etika Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2* 2* Környezetismeret Természetismeret 2 2 Fizika ** Kémia ** Biológia egészségtan ** Földrajz ** * eltérés a nyolc évfolyamos gimnáziumoknál ** eltérés a szakközépiskoláknál

14 Összesített óraterv 2. nyolc évfolyamos gimnázium Tantárgyak 1-4. évfolyam hat évfolyamos gimnázium 5-8. évfolyam évfolyam Ének-zene ** 1** Dráma és tánc / Hon- és népismeret 1 Dráma és tánc / Mozgóképkultúra és média 1** Vizuális kultúra ** 1** Művészetek ** 2** 2** Informatika (szabadon választható 4. osztályban) ** Technika, életvitel és gyakorlat ** Testnevelés Osztályfőnöki Szakmai tantárgyak (szki) Szabadon tervezhető órakeret * 3* ** 8** Rendelkezésre álló órakeret * eltérés a nyolc évfolyamos gimnáziumoknál ** eltérés a szakközépiskoláknál

15 Szakmai szempontok A tantervfejlesztés szakmai újdonságainak érvényesítése (pl. kompetencia-térkép, kulcsfogalmak rendszere); a nagyfokú tanulási-eredményességi különbségek, problémák kezelése; az új, interaktív módszertani kultúra és a korszerű tanulásszervezési elemek támogatása; a tantárgyközi kapcsolatok erősítése; a fejlesztés várt eredményeinek megfogalmazása. 15

16 Vizuális kultúra 1-4. osztály 1-2. osztály 16 óra A média társadalmi szerepe, használata: Médiahasználati szokások médiumok, médiaélmény-feldolgozás (4 óra); A média kifejezőeszközei, kép, hang, cselekmény (4 óra); A média társadalmi szerepe, használata, személyes élmény, médiaélmény (4 óra); A média társadalmi szerepe, használata,tájékozódás a virtuális terekben (4 óra) osztály 16 óra A média társadalmi szerepe, használata: Médiahasználat, élménybefogadás, élményfeldolgozás, médiumok a mindennapi környezetben (4 óra); A média kifejezőeszközei, A médiaszövegek nyelvi jellemzői és érzelmi hatása (4 óra); A média működési módja, mediális információforrások megbízhatósága (4 óra); Tájékozódás a világhálón, a virtuális terekben, biztonságos internethasználat (4 óra).

17 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam 7-8. évfolyam 8 óra Médiakörnyezet, a média funkciói, a nyilvánosság (3 óra) A médiamodellek és intézmények (3 óra) A média társadalmi szerepe, használata Reklám és hír a hagyományos és az új médiában (2 óra)

18 Magyar nyelv és irodalom 7-8. osztály 10 óra A média kifejezőeszközei (1 óra); Történet és elbeszélés a mozgóképen (3 óra); A média kifejezőeszközei (2 óra); A mozgóképi és az írott sajtó szövegeinek rendszerezése (3 óra); A média társadalmi szerepe, használata; A média nyelve, a médiaszövegek értelmezése (4 óra).

19 Magyar nyelv és irodalom 5. osztály Mesék Petőfi Sándor: János vitéz Táj, szülőföld Próbatételek, kalandok, hősök Monda, rege Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk házi olvasmány Hollós R. László: Árgyílus királyfi és Tündér Ilona (bábfilm) Jankovics Marcell: Magyar népmesék (rajzfilm) Jankovics Marcell: János vitéz (rajzfilm) Homoki Nagy István: Gyöngyvirágtól lombhullásig George Cukor: My faire lady Markó Iván: Káin és Ábel (balett) Fábri Zoltán: A Pál utcai fiúk Fejér Tamás: Bogáncs

20 Vizuális kultúra 5-6. osztály 13 óra Vizuális kommunikáció Idő- és térbeli változások 5 óra Vizuális kommunikáció Kép és szöveg (8 óra) 7-8. osztály 38 óra Kifejezés, képzőművészet - A művészi közlés, mű és jelentése (11 óra); Vizuális kommunikáció - Magyarázó képek/rajzok (4 óra); Vizuális kommunikáció - Mozgóképi közlés (7 óra); Vizuális kommunikáció - Montázs (4 óra); Vizuális kommunikáció - Vizuális kommunikációs formák (5 óra); Média és mozgóképkultúra A média kifejezőeszközei, (2+3+2 óra).

21 Informatika 5-8. évfolyam Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel Infokommunikáció Médiainformatika Az információs társadalom Az e-szolgáltatások szerepe és használata

22 Mozgóképkultúra és médiaismeret 9- (10. ) évfolyam Mozgóképkultúra 16 óra Médiaismeret 16 óra A média kifejezőeszközei - A technikai úton rögzített kép és hang, mint a mozgóképi ábrázolás anyaga (2 óra) A média kifejezőeszközei - A mozgóképnyelv kifejező eszközei (5 óra) A média kifejezőeszközei - A látványszervezés alapeszközei a mozgóképen (3 óra) A média kifejezőeszközei - A mozgóképi szövegek rendszerezése (4 óra) A média kifejezőeszközei - Az új média néhány formanyelvi sajátossága (2 óra)

23 Művészetek- Mozgóképkultúra és médiaismeret évfolyam Félév Óraszám Mozgóképi közlésmód kifejezőeszközei; szövegépítkezés a hagyományos és az új médiában. 2. Narráció; nyilvánosság;médiaipar. 3. Szerepjáték; tömegkultúra és szerzői kultúra; reprezentáció; normák és konfliktusok. 4. Tömegkommunikációs modellek; infokommunikáció és identitás; befogadáselméletek; dokumentarizmus; médiaetika, médiaszabályozás

24 Szabad órakeretes tantárgy a Jelenismeret 7-8. évfolyam (16 óra) A média szerepe az életünkben, Reklámok, Sztárkultusz, tehetségkutató, Valóságshow, Romantikus vámpírsorozatok Az internet évfolyamon (15 óra) A média szerepe az életünkben, A média emberképe, Hírek a bulvártól az objektív tájékoztatásig, Reklámok és függőség, A közösségi oldalak

25 Médiatudatosság a magyar tanításban a középiskolában A költészet élménnyé formálása a diákok számára: Alkalmazott költészet Elgondolkodtatás, önreflexió kialakítása. Forrás: konyves.blog.hu

26 Médiatudatosság a magyar tanításban a középiskolában 2. Összehasonlító elemzés: pl. eposzi kellékek, Intertextualitás, Esztétikai érzék: nézőpont, jellemábrázolás, Ismeretbővítés, Felfedeztető tanulás

27 Médiatudatosság a magyar tanításban a középiskolában 3. Erkölcsi nevelés, Emberi kapcsolatok, Szöveg és film kapcsolata

28 Médiatudatosság a magyar tanításban a középiskolában 4. Hangsúlyok elhelyezése: élet-halál kérdésköre, szerelem, igazság-hazugság, közösség.

29 Kérdések Milyen módon lehet a tulajdonjogi kérdéseket a leghatékonyabban kezelni? Miként lehet minden pedagógus sajátja? Miként lehet társadalmasítani a médiatudatosság kérdését? Mit hoz a jövő?

30 XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP / !

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. - 1 - Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb módszerhez és a legjobb körülményekhez,

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VII. SPECIÁLIS TANTÁRGYI TANTERVEK 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek kiadásának és jogállásának

Részletesebben

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2011 A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE 1. BEVEZETÉS... 0 1. Makláry

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERV a 6. évfolyam számára. Előszó

INFORMATIKA HELYI TANTERV a 6. évfolyam számára. Előszó INFORMATIKA HELYI TANTERV a 6. évfolyam számára Előszó A MOZAIK Kiadó informatika tankönyvcsaládja tartalmában és megjelenésében 16 éve igyekszik nemcsak követni, hanem élen is járni a hazai informatika

Részletesebben

A mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy helyi tanterve

A mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy helyi tanterve Készítette: Géczy Anikó

Részletesebben

Pedagógiai program. Vörösmarty Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár Liget sor/ Farkasvermi út 2.

Pedagógiai program. Vörösmarty Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár Liget sor/ Farkasvermi út 2. 2013 Pedagógiai program 1 Vörösmarty Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár Liget sor/ Farkasvermi út 2. Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3. 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. A pedagógiai program célja,

Részletesebben

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban, feladataiban

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 9. évfolyam

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 9. évfolyam MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 9. évfolyam A mozgóképkultúra és médiaismeret elsősorban a médiaszövegek szövegértési képességének fejlesztését és az audiovizuális média társadalmi szerepének, működési

Részletesebben

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendeletre épülő helyi tantárgyi programok Fejlesztési területek nevelési

Részletesebben

HELYI TANTERVI AJÁNLÁS Az általános iskola informatika orientáltságú osztály 5 8. évfolyama számára (1+2+2+2 órás változat) Bevezető

HELYI TANTERVI AJÁNLÁS Az általános iskola informatika orientáltságú osztály 5 8. évfolyama számára (1+2+2+2 órás változat) Bevezető HELYI TANTERVI AJÁNLÁS Az általános iskola informatika orientáltságú osztály 5 8. évfolyama számára (1+2+2+2 órás változat) Óraterv a kerettantervhez 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika

Részletesebben

HELYI TANTERV Informatika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára (heti 1 órás változat) Bevezető

HELYI TANTERV Informatika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára (heti 1 órás változat) Bevezető HELYI TANTERV Informatika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára (heti 1 órás változat) Óraterv a kerettantervekhez 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika 1 1 1 1 Bevezető Az informatika

Részletesebben

INFORMATIKA Emelt óraszám

INFORMATIKA Emelt óraszám INFORMATIKA Emelt óraszám Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata

Részletesebben

Médiatudatosság az oktatásban

Médiatudatosság az oktatásban Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2013. évi konferencia MÉDIA OKTATÁS Médiatudatosság az oktatásban Konferenciakötet 2013 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2013. évi konferencia MÉDIA OKTATÁS Médiatudatosság

Részletesebben

Informatika Célok, feladatok:

Informatika Célok, feladatok: Informatika Célok, feladatok: Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése:

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése: Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola 1039 Budapest, Zipernowsky utca 4. SZAKKÖZÉPISKOLA A Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola fenntartója 2004. szeptember 1-e óta a Kelta Oktatási

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Vizuális kultúra. készült

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Vizuális kultúra. készült 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Vizuális kultúra készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.7. alapján 1-4. évfolyam 2 VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés

Részletesebben

A rajz és vizuális kultúra tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

A rajz és vizuális kultúra tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A rajz és vizuális kultúra tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült az 23/2013 (III. 29.) EMMI rendelettel módosított 51/2012. (XII. 21.) EMMI

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára 1. melléklet [8. melléklet az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelethez] Kerettanterv a szakiskolák számára Tartalom: Bevezetés Kerettantervek Kerettanterv Középfokú nevelés-oktatás szakasza, szakiskola, 9

Részletesebben

Ajánlás az osztályfőnöki órák helyi tantervéhez

Ajánlás az osztályfőnöki órák helyi tantervéhez Ajánlás az osztályfőnöki órák helyi tantervéhez A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét.

Részletesebben

Kézikönyv a Nyelvtan 6. tanításához

Kézikönyv a Nyelvtan 6. tanításához Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró Kézikönyv a Nyelvtan 6. tanításához nyelvtan6_uj_kk.indd 1 2014.06.12. 6:51 SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte az Érdemes tankönyvíró

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERV

INFORMATIKA HELYI TANTERV INFORMATIKA HELYI TANTERV 3 4. évfolyam Célok és Helyi tanterv A digitális írástudás a 21. század nélkülözhetetlen elvárása, amelynek megalapozását, a digitális kompetencia fejlesztését minél fiatalabb

Részletesebben

I. István Szakképző Iskola 2013 SZAKKÉPZÉS. Szakiskolai szakmai program

I. István Szakképző Iskola 2013 SZAKKÉPZÉS. Szakiskolai szakmai program Szakiskolai szakmai program 2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 KÖZISMERETI KÉPZÉS --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

kialakításával kezdődik, majd az egyre önállóbban végzett tevékenységeken keresztül jut el a projektfeladatok önálló megoldásáig.

kialakításával kezdődik, majd az egyre önállóbban végzett tevékenységeken keresztül jut el a projektfeladatok önálló megoldásáig. VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez és megítéléséhez, környezetünk

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA A tanórákon lehet

VIZUÁLIS KULTÚRA A tanórákon lehet VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez és megítéléséhez, környezetünk

Részletesebben

Ajánlás az osztályfőnöki órák helyi tantervéhez

Ajánlás az osztályfőnöki órák helyi tantervéhez Ajánlás az osztályfőnöki órák helyi tantervéhez A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét.

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERV

INFORMATIKA HELYI TANTERV INFORMATIKA HELYI TANTERV 5 8. évfolyam INFORMATIKA 5 6. évfolyam A tanulók az informatikai eszközök használata során megismerik a számítógépet, annak főbb egységeit, a perifériákat. Kezdetben tanári segítséggel,

Részletesebben