BUDAPEST FÖV ÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTE RE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST FÖV ÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTE RE"

Átírás

1 BUDAPEST FÖV ÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTE RE Tárgy: Jelentés a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről Tisztelt XVI. kerületi Polgárok! A többször módosított évi XXXVIII. Tv. 50/A. (4) bekezdése értelmében,,(4) A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását mege lőző 30 nappal a polgármester, a főpolgármester és a megyei közgyíílés elnöke részletes jelentést tesz közzé a helyi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi köteleze fts ége kről. Ezen kötelezettségenmek eleget téve, a június 30-i fordulónappal készített féléves beszámoló adatait valamint a augusztus 31-ig történt változásokat figyelembe véve az alábbi jelentést teszem. Az önkormányzat pénzügyi helyzete az évi önkormányzati ciklus ideje alatt stabil volt. Az elmúlt 4 éves ciklusban működési hitel felvételére nem került sor, az eltelt időszakban az önkormányzat folyamatosan rendelkezett a működés finanszírozásához szükséges likvid pénzeszközökkel. Az önkormányzat költségvetési főösszege a évi I. módosítást követően eft, az L féléves beszámolóból megállapítható, hogy a működé s i kiadások időarányosan teljesültek, a beruházások mint az minden évben tapasztalható több tényezőtől ftiggően valósulnak meg, így javarészt a 2. félévben fognak realizálódni. Az intézményhálózatban az alábbi változások történtek: Közhasznú Szolgáltató Szervezet átalakult Kerületgazda Szolgáltató Szervezetté, a Nevelési Tanácsadó beolvadt a Családsegítő Szolgálatba. Új intézményként alakult a XVII. kerületi Önkormányzattal közös fenntartásban működtetett Rákosmenti Mezei Örszolgálat évben a bölcső dei férőhelyek száma 10%-al nőtt. Két óvoda (Szentmihályi Játszókert, Pipitér Óvoda) további 3-3 új csoporttal bővült. A Sasahalmi Piac, mint intézmény megszünt és gazdasági társasággá alakulva fo lytatatja tovább működését.

2 2 Mind az oktatási mind a szociális intézményhálózat működ tetésé t és fenntartását zökkenőmentesen biztosította az önkormányzat az elmúlt években. A szociális juttatások terén az elmúlt ciklusban bevezetésre kerültek az alábbi új támogatási formák: fűtési támogatás, ikerszülési támogatás, nyugdíjasok intézményi sz intű segítőszolgálata, idősek átmeneti gondozóháza, családok átmeneti otthona. A jel ző rendszeres házi segítségnyújtás kötel ező jellegét eltörölték, azonban az önkormányzat ezt továbbra is finanszírozza. A fenti fel adatokat az önkormányzat a szociális intézményhálózat révén látj a el javarészt saját forrásból. Az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetéről Az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájának egyenlege 20 I O. augusztus 31-én Ft. Ezen túlmenően a költségvetési elszámolási számla alszámláin mindösszesen Ft van. Az intézmények számláin a kiskincstári rendszerben működtetett rendelkezésükre bocsátott limiten - melynek összege Ft - túl I.-Ft szabad pénzeszköz áll rendelkezésre. A garanciális kifizetésekre történt lehívást követően Ft található. az elkülönített számlán A kötvénykibocsátásokból a folyamatban lévő beruházásokra még 2,2 milliárd Ft lekötött betétként az önkormányzat rendelkezésére áll, mely 20 I O. szeptember I 3-án jár le. Nagyobb öss zegű bevételre legközelebb a szeptember 15-én esedékes adófizetés teljesítésekor, illetve az október elején esedékes iparűzé s i adó rész leutalásakor számítunk. Az önkormányzat értékpapírok közt tart nyilván eft értékű jegyet. kárpótlási Az önkomlányzat részesedéseinek könyv szerinti értéke eft, mely a 4 önkormányzati tulajdonú Kft 100 %-os rés zese déseiből áll. A Kft-k főbb adatai a évi éves beszámoló alapján: Társaságok Mérlegfőösszeg Saját tőke Rehab Kft eft eft Kertvárosi Sportlétesítményeket eft eft Üzemeltető Kft. Sashalmi Piac Kft eft 5.112eFt

3 3 I XVI. kerületi Városfejlesztő Kft eft I eft I Az Önkormányzat által hosszú lejáratra nyújtott hitelekből fennálló követeléseinek összege a következőképpen alakul: a jelenleg még Megnevezés Visszatérítendő szociális támogatás Kamatmentes visszatérítendő önkormányzati hitel Helyi támogatás lakásépítésre és vásárlásra Pályázati v is sza térítendő támogatás magánszemély részére Pályázati v iss za térítendő támogatás társasház részére Ivád önkomlányzatának kölcsöntartozása Dolgozóknak adott kölcsön állománya Lakás elidegenítés törlesztő állománya Vizikö zmű társulatoktól átvett követelések Mindösszesen Fennálló követelés án eft 325 eft eft eft eft 663 eft eft eft eft eft Hosszú lejáratú az önkormányzat által felvett hiteleink az alábbiak: Megnevezés Felvett hitel 20l án Lejárat összege fennálló tartozás idej e Vi lá gí tásko rs z erűsítés fejlesztési hitel eFt 98.48geFt 2014.év Fejlődő Kertváros Kötvény eFt ,79 CHF 2027.év Fejlődő Kertváros Kötvény II. 2. OOO. OOOeFt ,6 1 CHF 2027.év Összesen eFt Az 5 milliárd forint értékben kibocsátott kötvény után nagyon kedvező kamatfizetés terheli az önkormányzatot, mely jelenleg I % körüli kamatláb alkalmazását jelenti. Ugyanakkor a még beruházások kifi zetésére fel nem használt összeget folyamatosan a legkedvezőbb kondíciót ajánl ó banknál betétként helyezzük el. A szállítóállományunk 20 I O. június 30-i analitikus nyilvántartás alapján eft.

4 4 Kötelezettségvállalásaink összértéke szi ntén az analitikus nyilvántartás szerint eft. Az önkormányzati ingatlanok az alábbi összetételben és értékben áll nak rendelkezésre. Megnevezés darab Könyv szerinti bruttó érték (eft) Forgalomképes ingatlanok Beépítetlen belterületi Helyiségek Idegen felépítményü ingatlanok Lakások Mezőgazdasági müvelésü ingatlan Üzemi épületek Forgalomképes ingatlanok összesen Korlátozottan forgalomké ~es ingatlanok Költségvetési szervek használatában Középül etek Sport létesítmények Temető Forgalomképes ingatlanok összesen Nem forgalomképes ingatlanok Közutak I Terek, parkok Csatornák 437 I E rd ők 2 I 405 Nem forgalomképes ingatlanok összesen A forgalomképes ingatl anok esetében a 4 évvel eze l őtti állapothoz képest nincs jelentős mértékü növekedés, ellenben a korlátozott forgalomképes ingatlanoknál, melyek javarész az alapellátásra szolgáló intézmények épületeit és építményeit tartalmazzák értékben 186%-05 növekedés tapasztalható. Még nagyobb mértékü ( %) a növekedés a közutak és a csatornák értékében a mostani ciklusban végzett nagymértékü beruházások révén. A folyamatban l évő beruházások kifizetett, de még 20 I án nem aktivált könyv szerinti értéke: - korlátozottan forgalomképes: eft - forgalomképtelen: eft Jelenleg aktuális értékesítési hirdetés alatt álló telkeink és ingatlanjaink összértéke eft.

5 5 Az elmúlt 4 éves ciklusban az alábbi főbb beruházások készültek el: - Erzsébetligeti uszoda, Művelődési Ház felújítása, ML TC öltö ző építés - Rákosszentmihályi uszoda, - Minden évben l iskola valamint l óvoda felújítása, - Centi lakótelep közterület I. ütemének felújítása, - Csömöri úti csapadékvíz-elvezetés, - Sarjú utca rekonstrukciója, HÉV átjáró átépítése, - Tusnádfürdői ingatlan felújítás, - Intézményi világításkorszerűsítés - Közlekedésbiztonsági fejlesztések, TEMPO 30-as övezetek ki alakítása, - Ikarus sporttelep öltöző építés, - Játszótér felújítások (Lándzsa u, Szepesi u., Hermina u.,pemete tér), -,,150 új út építése" (162. utca építése fejeződik be az év végére). Több nagyobb projekt is folyamatban van jelenleg, mint például: - Sashalom Városközpont Rehabilitáció, Cinkota főtér kialakítás, István király u. és környéke csapadékcsatoma kiépítése és útépítés, Új bölcsőde építés (Felsőmalom u.), Jókai Mór általános Iskola felújítása Centi lakótelep közterület II. ütem, Andócs téri játszótér kialakítása, Térfigyelő kamerarendszer kiépítése, Szentmihályi Szakrendelő felújítása. A projektek közül több következő évre is áthúzódik. Jelenleg 10 közbeszerzési eljárás van folyamatban, amelyek lezárását kö ve tő e n mindösszesen eFt kötelezettségvállalás várható. Ebből a köv e t k e ző évre az új bölcsőde építésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás áthúzódó teljesítésű eredményeként kötendő szerződés. Budapest, 20 I O. szeptember 3. o acs Péter polgármester