J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 13-án megtartott nyilvános üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 13-án megtartott nyilvános üléséről"

Átírás

1 Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: november 13-án megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u

2 2013. november 13-i nyilvános ülésén hozott határozatai (teljes határozatok a jegyzőkönyvben): 88/2013.(XI.13.) határozata Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a évi költségvetés I- III negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja, az írásbeli előterjesztéssel egyezően. 89/2013.(XI.13.) határozata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az előterjesztési anyagnak megfelelően a évi belső ellenőrzési tervet évi belső ellenőrzési terv: - Polgármesteri Hivatal munkaerő- gazdálkodási ellenőrzése; - A konyha működésének, gazdálkodásának ellenőrzése; - Helyi adó ellenőrzése. 90/2013.(XI.13.) határozata Képviselő-testülete megtárgyalta és a Helyi Esélyegyenlőségi Program időközi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta. 91/2013.(XI.13.) határozata Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a kistérségi autóbusz közös üzemeltetéséhez, közös fenntartásához nem járul hozzá. 92/2013.(XI.13.) határozata 2

3 Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Mór Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulás november 30-án megkötött Társulási Megállapodásának V. számú módosítását, az előterjesztéssel egyezően. Felhatalmazza polgármester urat a Megállapodás módosítás és vonatkozó okiratok aláírására. 93/2013.(XI.13.) határozata Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 8066 Pusztavám, Ibolya utca 48. szám alatti bérlakás bérleti szerződésének egy évvel való meghosszabbításához hozzájárul. Felhatalmazza polgármester urat a szerződés módosítás és esetleges vonatkozó okiratok aláírására. 94/2013.(XI.13.) határozata Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy az önkormányzati szükséglakás fűtési költsége ,- Ft feletti részét a jelenleg benn lakó személytől átvállalja, amíg az érintett személy lakáshelyzete más módon meg nem oldódik. 95/2013.(XI.13.) határozata Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Települési szilárd hulladék gyűjtése és szállítása közszolgáltatási szerződés keretében tárgyban egy éves időtartamú szolgáltatásra ír ki közbeszerzést. Felhatalmazza a polgármester urat közbeszerzési bonyolító megbízására és a vele való szerződés megkötésére. 96/2013.(XI.13.) határozata Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a közalkalmazotti dolgozóknak (7 fő) ,- Ft/fő Karácsonyi-pénzt biztosít. 3

4 97/2013.(XI.13.) határozata Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a saját jogú nyugdíjasoknak (45 fő) Karácsonyi juttatásként fejenként 5.000,- Ft-ot biztosít, étkezési jegyben (Erzsébet-utalványban). 98/2013.(XI.13.) határozata Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 18. életévüket be nem töltött és a 18. életévüket december 31-éig betöltő, Pusztavámon állandó lakosként bejelentett és életvitelszerűen itt lakó fiataloknak Karácsonyi pénzként fejenként 2000,- Ft-ot biztosít. 99/2013.(XI.13.) határozata Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 65. életévüket betöltött és Pusztavámon állandó lakosként bejelentett személyek részére Karácsonyi pénzként fejenként 2000,- Ft-ot biztosít. 100/2013.(XI.13.) határozata a Képviselőtestülete megtárgyalta a Móri Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde Pusztavámi Tagóvodája működtetéséről, az óvodai étkeztetési feladatok átadás-átvételéről, s a Főzőkonyhát érintő átszervezésről szóló előterjesztést, melynek alapján felhatalmazza a polgármester urat és a jegyző urat a vonatkozó megállapodások, vonatkozó dokumentumok előkészítésére, az átszervezéssel kapcsolatos előkészítő feladatok elvégzésére. 4

5 101/2013.(XI.13.) határozata Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Művelődési Ház felújításához nettó 3,9 MFt-ot biztosít, az időközben felmerült többlet költségek, plusz munkák fedezetéül. 5

6 Készült: november 13-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u Jelen vannak: Merkatz László Kubinyi Balázs Gerlinger Tibor Lisztmayer János Pintér István Pratsler János polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő Megjelent meghívott: Bartók Béla István Dr. Légrádi Gábor alpolgármester jegyző Merkatz László polgármester köszönti a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőket, meghívottakat. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel a testület 6 tagja jelen van. Távolmaradását jelentette be munkahelyi elfoglaltság miatt Zombó Norbert képviselő. Merkatz László polgármester ismerteti a napirendi pontokat, melyeket a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad. Napirendi pontok: 1.napirendi pont: évi költségvetés háromnegyedévi teljesítése 2.napirendi pont: évi költségvetési koncepció elfogadása 3.napirendi pont: évi belső ellenőrzési terv meghatározása Előadó: jegyző 4.napirendi pont: H.E.P. eddigi tapasztalatai Előadó: jegyző 5.napirendi pont: Bejelentések, tájékoztatók 6

7 6.napirendi pont: Tájékoztatás a kistérségi társulásban végzett munkáról 7.napirendi pont: Döntés Kistérségi autóbusz üzemeltetési formájáról 8.napirendi pont: Javaslat a Szociális Mikrotársulás Társulási Megállapodás módosítására 9.Javaslat lakásbérlet meghosszabbítására Ibolya u napirendi pont: Javaslat szükséglakás fűtési költségének megosztására 11.napirend: Javaslat hulladékszállítási közbeszerzés bonyolító megbízására jegyző 12. napirendi pont: Tájékoztató a Faluház felújítási munkálatokról nemzetiségi önkormányzat átadott pénzeszköz felhasználásról 13.napirendi pont: Tájékoztató a helyi adók várható központi módosításáról 14.napirendi pont: Év végi juttatások karácsonyi pénzek 15.napirendi pont: Óvoda konyha átszervezéssel kapcsolatos döntések jegyző 16.napirendi pont: Művelődési Ház külső felújítás piac kialakítás többlet forrásigénye 17.napirendi pont: képviselői bejelentések, interpellációk 1.napirendi pont: évi költségvetés háromnegyedévi teljesítése Írásban megküldésre került a képviselők részére a évi költségvetésünk háromnegyed évi teljesítése táblázatos formában, illetve három gépelt oldalban szöveges kiegészítővel. Röviden ismerteti az anyagot: a költségvetésünk teljesülésénél kiemeli, hogy az előző évi pénzmaradvány nélkül 224,5 millió Ft bevétellel számoltunk, ebből szeptember 30-ig 7

8 ténylegesen 217,5 MFt folyt be az önkormányzat kasszájába. A tényleges ugyanezen időszaki kiadásunk 170 millió. Látható, hogy több mint 40 MFt-os plusszal gazdálkodunk. A szeptember 30-a óta eltelt időszakban több munkálatot elvégeztünk, ezekre későbbiekben röviden ki fogunk térni. Ezen munkálatok kifizetésre is kerültek. Kifizetésre került önkormányzatunk részéről minden, a kistérség társulás felé fennálló kötelezettségünk. Mindezekkel együtt jelen pillanatban 40 MFt-unk van lekötve, valamint a számláinkon MFt áll rendelkezésünkre. Elmondható, hogy a 2013-as évet mindazon gazdasági vállalásokat, amelyeket a képviselő testület rendeletben megfogalmazott, kiegészített, módosított, mindezeknek a teljesítésével teljes egészében teljesíteni tudjuk az idei év végéig és jelentős pénzügyi tartalékkal tudjuk kezdeni a jövő évet. A bevételi főcsoportoknál látható, hogy egy bevételi főcsoportnál van lemaradásunk. Ez a felhalmozási és tőkejellegű bevételek. Egyetlen nagy tétel miatt van a lemaradás: a telekértékesítést nagyon óvatosan tervezett önkormányzatunk egy db telek értékesítésével számoltunk, de ez sajnos nem valósult meg. A kiadásoknál mind személyi jellegű, mind az ehhez kötődő járulékok során az időarányoshoz képest jelentős megtakarítás mutatkozik. Időarányos a felhasználás a dologi kiadásoknál. Az egyéb folyó kiadásoknál: adók, díjak, befizetési kötelezettségeknél szintén jelentős megtakarítás mutatkozik. Gyakorlatilag a pénzeszközátadás, egyéb támogatás a táblázatokban szintén időarányos. Egyedül elmaradás a kiadási oldalon a fejlesztéseknél látható, de ez szeptember 30. óta már jelentős változáson ment keresztül. A 6. számú mellékletben külön költségvetési lapként a Polgármesteri Hivatal költségvetése szerepel. Itt látható, hogy az egész évre tervezett csökkentett 54 MFt-os felhasználással szemben 33,5 MFt-tot használtunk fel. Itt is jelentős megtakarítás várható. A fejlesztési céloknál vannak előzetesen tervezett vagy évközi döntéssel módosított tételek. Szennyvízelvezetési rendszer fejlesztésénél az üzemeltető bérleti díjat fizet önkormányzatunknak, majd a bérleti díj felhasználásáról közösen döntünk. Ennek a kiadása szerepel itt 339 EFt értékben. A Rákóczi utca aszfaltozása a táblázatban még nem szerepel, de a valóságban már megtörtént. A felhasználás a Rákóczi utca aszfaltozása, a kátyúzás a település több területén, illetve az A-telepi útfelújítás 10 MFt összegben megvalósult. Villanyoszlopok címszóval a kandeláber elhelyezésekhez szükséges oszlopmegrendelések, az ehhez szükséges anyagköltségek szerepelnek. Következő tervezett felújítások: villamosvezeték hálózat felújítása, villámvédelmi munkák, ez utóbbi az Egészségházban illetve Művelődési Házban, az előbbi csak a Művelődési Házban. A két területre összesen 800 EFt-tot terveztünk, 784 EFt-ból sikerült megoldani. A Kossuth-Bacsó utcai közlekedési csomópont rendezésénél egy minimális teljesítés látható, ez a szeptemberben lejárt ide vonatkozó építési engedély meghosszabbításának a díja, a feladat egyeztetés alatt van, a 8127-es főút állami kezdésével közösen kívánjuk elvégezni. A kivitelező nyitott erre a megoldásra. Itt a szükséges papírmunkákat kell elvégezni, hiszen az is pályázati pénzből valósul meg, és nem szabad összekeverni a két területet. Az óvoda udvarán belül térkövezés, járdaépítés folyt. Ez egy átcsoportosításnak köszönhető. A dagasztógép vásárlástól az óvoda eltekintett. Az előtető meghosszabbítása az egészségháznál teljes egészében elkészült, mint látható fél áron, mint amennyit beterveztünk. Az óvodai folyosó akadálymentesítéséhez (a gyengén látók számára szükséges elemek elhelyezése) az anyagvásárlás már megtörtént. Az óvoda külön pályázati pénzt nyert erre a célra. A feladatot az idei évben el fogjuk végezni. A településrendezési terv módosítása befejeződött. Külön táblázatban szerepel a pénzkészletünk alakulása, valamint az önkormányzat különböző szakfeladatain lévő létszámokat és a közmunkás létszámot. 8

9 Mindezekkel együtt adja át a szót a pénzügyi és ügyrendi bizottság tagjának, Pintér István képviselőnek, hogy tájékoztassa a testületet a nap folyamán megtartott ülésükről. Pintér István képviselő: A mai nap a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az ülését megtartotta. A bizottság határozatképes volt. Meghallgattuk polgármester úr beszámolóját. Az egyik bizottsági tag a hitel megléte felöl érdeklődött. Egyik legfontosabb dolog volt, hogy a helyi iparűzési adó túlteljesítésének megléte miből származik. Majd a bevételek és kiadások alakulását tekintettük át. Legvégén megállapításra került, hogy a bevétel 94%-ban teljesült a ¾ évben. Ez természetesen a pénzmaradvány nélküli arányszámot jelenti. Ebből az következik, hogy a bevételeink jelentős összegben meg fogják haladni a tervezettet. Kiadásaink normális mértékűek. A ¾ éves teljesítés stabilnak mondható. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elfogadta a beszámolót, illetve elfogadásra javasolja a képviselő testületnek. Lisztmayer János képviselő: Kérdése, hogy az intézményeink működési bevételeinél van egy Ft-os tétel, ami bevételként szerepel. Erre miért nem terveztünk? A helyi iparűzési adó miért lett Ft-tal több? Ugye ez nem csak a Bányától jött? Intézményi ellátási díjak: az idei évtől bár az állam állami fenntartásba adta az oktatási intézményeket, az idei évtől az általános iskolák iskolai étkeztetés költsége és bevétele önkormányzatunk által átfutó tétel. A bevételi táblázatban az önkormányzat költségvetési támogatásánál is van egy párja, ez a szülők által történt befizetés. A kettőt kell párba állítani a kiadási oldallal. A jövő évtől az óvodai intézményi étkeztetés is az önkormányzatunkon átfutó tétel. 118,5 MFt-os iparűzési adó bevételből mintegy 4,5 MFt-nyi összeg az, ami nem alultervezésből származik, hanem a korábbi évek kintlévőségeinek folyamatos behajtásából. Igen, az iparűzési adó jelentős része egy vállalkozástól származik. Ugyanakkor a vállalkozás aránya az összbevételen belül csökkenő tendenciát mutat. Egyéb szervezetek is jelentős adótételeket fizetnek be, természetesen még így is jelentős összegben a Bánya az iparűzési adó befizetőnk. Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 88/2013.(XI.13.) határozata Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a évi költségvetés I-III negyedévi 9

10 teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja, az írásbeli előterjesztéssel egyezően. Felelős: Merkatz László polgármester Határidő: Azonnal 2. napirendi pont: évi költségvetési koncepció elfogadása Mivel az előző testületi ülésen elfogadtuk, így ma ezt a napirendet nem kell tárgyalnunk. 3. napirendi pont: évi belső ellenőrzési terv meghatározása Előadó: jegyző Törvényi kötelezettség. Jegyző úr előterjesztésében készült egy anyag a évi belső ellenőrzési tervről. Átadja a szót Dr. Légrádi Gábor jegyzőnek. Dr.Légrádi Gábor Jegyző: Az írásbeli előterjesztést annyival egészíteném ki, hogy munkaerő-gazdálkodási ellenőrzésünk még nem volt, így időszerű, a konyha működésének, gazdálkodásának ellenőrzése éppen a főzőkonyha üzemeltetés átvétele miatt lesz időszerű, a helyi adók ellenőrzése pedig fontos és visszatérő feladatunk. Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 89/2013.(XI.13.) határozata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az előterjesztési anyagnak megfelelően a évi belső ellenőrzési tervet évi belső ellenőrzési terv: - Polgármesteri Hivatal munkaerő- gazdálkodási ellenőrzése; - A konyha működésének, gazdálkodásának ellenőrzése; - Helyi adó ellenőrzése. 10

11 Felelős: Merkatz László polgármester Dr. Légrádi Gábor jegyző Határidő: december napirendi pont: H.E.P. eddigi tapasztalatai Előadó: jegyző Képviselőtestületünk korábban törvényi kötelezettségnek eleget téve elfogadta a Helyi Esélyegyenlőségi Programját. Ezt időközben egy korábbi testületi ülésen további feladatokkal ki is egészítettük. A Hely Esélyegyenlőségi Program időközi teljesítéséről képviselői kérésre állítottuk be a munkatervbe, hogy időről-időre beszámoljunk. Ezt a területet jegyző úr felügyeli, így ő készítette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésre átadja a szót jegyző úrnak. Dr. Légrádi Gábor jegyző: A részletes írásbeli előterjesztést annyival egészíteném ki, hogy az intézkedési tervben szereplő feladatok teljesítése munkaterv szerint folyik. Jelenleg a kevéssé látványos előkészítő feladatok, amelyek eredménye zömében a jövő évben várható. Külön is ki szeretném emelni a HPV szűréssel, védőoltással kapcsolatban vállalt feladatainkat. Az előkészítés itt is folyamatban van, a védőnővel az egyeztetések megtörténtek. Annyi örömteli változás azonban történt, hogy a Kormány 1757/2013. (X.4.) Korm. határozatával országos szintre emelte ezen szűrőprogramot, a háziorvosi vastagbélszűrési programmal kiterjesztve. Ezen feladatokra költségvetési forrást különített el, így ez a kormányzati döntés a tervezett feladatainkhoz települési szinten is többlet forrást jelenthet. Kéri, hogy a testület tagjai tegyék meg a programmal kapcsolatos észrevételeiket. Lisztmayer János képviselő: Egy jó programnak és fontos dolognak tartja, mind a fiatalabb, mind az idősebb korosztályok számára mindenképpen. Merkatz László képviselő: Röviden ismerteti az anyagot: Szó van az anyagban munkaerő piaci integrációról; gyermekeket érintően iskolán kívüli szabadidős tevékenységről; egészséghét szervezéséről; aktív idősödést támogató ismertetéséről; az esetleges korosztályonkénti generációs 11

12 szakadékok enyhítése érdekében mit tudunk tenni; települési idősügyi tanács megalakításáról; biztonságérzet javításáról gondolva itt különösen az egyedül élő idős korúaknál; a fogyatékos ügyi kerekasztal megalakításáról a fogyatékkal élők tájékoztatása és külön kiemelten a védőoltások, szűrések lehetőségérőé. Ezek azok a feladatok, amelyeket fizikailag nem lehet megmutatni, hogy elkészültek mint pl. egy út elkészülését. Ezt magunk tudjuk érezni, mikor itt élünk együtt egy faluban és különböző ilyen programokkal tudjuk segíteni embertársainkat. Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 90/2013.(XI.13.) határozata Képviselő-testülete megtárgyalta és a Helyi Esélyegyenlőségi Program időközi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta. Felelős: Dr. Légrádi Gábor jegyző Határidő: Azonnal 5. napirendi pont: Bejelentések, tájékoztatók Ismerteti az elmúlt időszak eseményeit. A Rákóczi utca felújítása, A-telep zúzott kőburkolatú útépítése, kátyúzási munkálatok 8,4 MFt+ÁFA összegbe kerültek. Teljes egészében elvégzett munkákról beszélünk. Útfelújítással kapcsolatban a helyi újságunkban is olvashattunk. Kéri mindenkinek a türelmét. Útfelújítást nem lehet egyik napról a másikra végezni. Az egyik közvetlenül érinti településünket, nap mint nap láthatjuk, akár Mór akár Bokod felé közlekedésünk során, a másik szintén érinthet bennünket, hiszen Székesfehérvár felé a 81-es út felújítása is elkezdődött. A Magyar Közúttal való egyeztetésről minden esetben előrehaladási értekezletet végzünk a 8127-es úttal kapcsolatban, erről napló készül. Elmondja a lakosságnak, hogy elég komoly műszaki beavatkozások történnek, akik lassan közlekednek az úton azok láthatják, hogy milyen mélységben történik meg az út felújítása. Mindenkitől türelmet kérünk. Feladatot kaptunk a belügyminisztériumtól, össze kell állítanunk azon céljainkat, amelyekre a as időszakban pályázni kívánunk. A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésével kapcsolatban döntést hozott a kormányzat. Már 99%-os a támogatottság. Többletforrást kapott a társulás. 12

13 Bejelentést tesz a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktatókórházat érintő beruházásról, amelyből mintegy 300 MFt-os a keret érinti a móri kórházat is. Épületbeli felújítások és műszerezettségbeli felújítás is fog történni. Vis Maior ellenőrzést kaptunk, az ellenőrzésről a Magyar Államkincstár azóta már megküldte az elszámolási, ellenőrzési lapot. Teljes egészében az idei vis maior tevékenységünket rendben lévőnek találták, elfogadták és lezárták az ezzel kapcsolatos vizsgálatokat. Ellenőrzést kaptunk illetve egyoldalú döntéshozó nyilatkozatot pályázatok lezárásáról: pár éve fogorvosi széket, komplett fogorvosi kezelőegységet cserélt önkormányzatunk, valamint a személyi liftet is beállítottuk az egészségháznál. Ezen pályázatokat is lezártnak tekinti mind az Államkincstár, mind a Kormányhivatal. Néhány közeli program kerül megemlítésre, melyet a Pusztavámi Krónikában is olvashatott a lakosság: - író-olvasó találkozó lesz Selmeczi István: Becsülettel élünk és halunk című könyvének bemutatója; - november 19-én órakor fotókiállítást nyitunk meg a művelődési házban: a vörös iszap katasztrófa a témája a fotókiállításnak; - december 1-től vasárnaponként indul az adventi gyertyagyújtás időszaka. - november 30-án zenekari évadzáró koncert lesz. Bejelenti, hogy a reformáció emléknapja alkalmából igen jelentős szerződéseket írt alá a kormányzat és az evangélikus egyház, illetve azóta már a református egyház is. Többek között templomok újulnak meg és kisebb épület felújításokra is lehetőség lesz. November 5-én Ercsiben komplett továbbképzés volt pedagógusoknak Megújuló oktatás címszóval. Bodajk város polgármesterétől kaptunk egy köszönőlevelet, annak okán, hogy a Bornapok alkalmából testvérvárosukból egy 70 főnyi társasággal bő egy órát Pusztavámon töltöttek és nagyon jól érezték magukat. Költségvetésünk során már beszéltünk róla, hogy a Fejérvíz Zrt. üzemelteti a szennyvíz és vízhálózatunkat. Az ezzel kapcsolatos elszámolások negyedévente szerződés szerűen érkeznek. Helyi iparűzési adó ellenőrzés volt. 10 vállalkozás került ellenőrzésre. 1 vállalkozáson kívül rendben találtatott minden. Nem hivatal oldaláról volt probléma, a vállalkozó a következő időszakban többször figyelmeztetésre fog kerülni. Nagyobb figyelmet fordítunk rá. Egyeztető téli felkészülés volt intézményeink, egészségügyi szolgáltatók részére, illetve azon vállalkozások részére, akikkel a téli útüzemeltetést oldjuk meg. Mindenki megkapta az összes elérhetőséget, katasztrófavédelem, közút, rendőrség és egyéb szervezeteknél. Ezzel kapcsolatosan egy ügyeleti rendet is felállítottunk önkormányzatunknál. Ezt is minden intézmény megkapta. Az idei évben a civil szervezetek részére biztosított pályázatokról érkezett elszámolás, a Pusztavámi Torna Club számolt be a nyári focitáborra felhasznált összegről. 13

14 Megkereste önkormányzatunkat egy társaság, akik szeretnének egy lelkiekben igen komoly dolgot megvalósítani. Az evangélikus egyház megbízásából létre kívánnak hozni egy reformációi emlék utat, mely 70 dunántúli református templomot, gyülekezetet érint. Önkormányzatunk is részese lenne ennek az útnak. Ennek a zarándokútnak el kell készülnie 2017-re a reformáció 500 éves évfordulójára. Lelkész úrral a kapcsolatfelvétel megtörtént ez ügyben. Az engedélyeket a tőlünk telhető legnagyobb gondossággal és gyorsasággal fogjuk biztosítani erre a célra. A as fejlesztési igényeknek való felkérésnek határidőben eleget tettünk. Minden képviselő számára hozzáférhető. Amennyiben szükségeltetik ben is eljuttatjuk. Az iskolafenntartó tankerülettel is felvettük a kapcsolatot. Komplett felmérés készült az iskola épületeiről, becsült érték, épületnagyság, mik lennének a felújítás sorrendjei, milyen célok vannak - egyeztetve a tagintézmény vezetővel. Elküldésre került az intézményfenntartó móri tankerület számára. Reméljük a közeljövőben ezen feladatokból is megvalósulást látunk. 6.napirendi pont: Tájékoztatás a kistérségi társulásban végzett munkáról Az eltelt időszakban egy ülés volt október 31-én. Itt a társulás gazdálkodásának ¾ éves helyzete, valamint költségvetési koncepció került elfogadásra. A hajléktalanok átmeneti szállásánál létszámbővítés lett engedélyezve. A Jobb Otthon Szociális Egészségügyi Alapítvánnyal kötött szerződésből Csókakő és Söréd kilépett, amelyet a társulásnak is jóvá kellett hagynia. Szintén ezen a napon Mór Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulásnak is volt társulási tanácsülése. Itt szintén a ¾ éves gazdálkodásról, a jövő évi koncepcióról került szó, amelyet a társulási tanács elfogadott. Valamint elfogadásra került a társulási tanács törvény szerint módosított új szervezeti és működési szabályzata. 7.napirendi pont: Döntés Kistérségi autóbusz üzemeltetési formájáról Az anyag kiküldésre került. Megkeresést kaptunk Mór Város Polgármesteri Hivatalától, amely megkeresésben egy kisbusz üzemeltetési költségeihez való hozzájárulásra kérik fel a településeket. Kérésük lényege, hogy a november végéig minden képviselő testület tárgyalja ezt a napirendi pontot. Röviden elmondja, hogy közösen a kistérségi társulás beszerzett egy 15 fős kisbuszt, amelyről jelenleg szó van és beszerzett egy 7 fős kisautót is, amely jelen pillanatban a családsegítő szolgálatnál van. A kisbusz az elmúlt években a Mór városi kórháznál teljesített szolgálatot és onnan lehetett kölcsön kérni. Önkormányzatunk ezzel a lehetőséggel az elmúlt években nem igazán élt, a többi önkormányzat sem nagyon. Amit tudunk, Csákberény, Söréd, Csókakő, Balinka, Bakonycsernye írásbeli véleménye, hogy Mór város vagy tartsa meg magának ezt a kisbuszt, vagy értékesítse a társulás. Településenként EFt-ot kéne éves szinten beletenni a kisbusz fenntartására. Javasolja, hogy a felsorolt 14

15 öt eddig döntését meghozó településhez csatlakozzunk, itt a közös fenntartásnak sem gazdasági oldalról, sem használatbeli előnye nincsen. Amennyiben Mór városnak rendelkezésre áll ez az autóbusz piaci alapon, ha kell, akkor is tudjuk bérelni amennyiszer nekünk kell. Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 91/2013.(XI.13.) határozata Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a kistérségi autóbusz közös üzemeltetéséhez, közös fenntartásához nem járul hozzá. Felelős: Merkatz László polgármester Határidő: december napirendi pont: Javaslat a Szociális Mikrotársulás Társulási Megállapodás módosítására Kiküldésre került a társulási megállapodás módosítása a szociális intézményi társulásról. A 3, 4 és 5. oldal tartalmazza a módosításokat. A 6. oldaltól egy új egységes szerkezetű társulási megállapodás kerül a testület elé. Ami látható belőle, hogy a települések létszámát kellett a valósághoz illetve a törvény által előírt időponthoz igazítani, valamint ezzel kapcsolatban az időközi változásokat, mint pl., hogy Csákberény község önkormányzata már nem biztosít autót a szociális feladatok ellátásához és egyéb ilyen változásokat kell tárgyalni. Ezt minden település önkormányzatának végig kell tárgyalnia. A kiküldött anyagot képviselők megkapták, áttekinthették. Esetleges kérdéseket, véleményeket vár. Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 92/2013.(XI.13.) határozata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Mór Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulás november 30-án megkötött Társulási Megállapodásának V. számú módosítását, az előterjesztéssel 15

16 egyezően. Felhatalmazza polgármester urat a Megállapodás módosítás és vonatkozó okiratok aláírására. Felelős: Merkatz László polgármester Határidő: december Javaslat lakásbérlet meghosszabbítására Ibolya u. 48. Egy kérelmező levelet küldtünk ki képviselőtársainknak egy lakásbérlettel kapcsolatban. A kérelmező pár évek óta bérlakásként használja ezt az ingatlanunkat. Hátralékba nem kerültek. Folyamatosan rendezik kötelezettségeiket. Javasolja újabb 1 évre történő meghosszabbítását a bérleti szerződésnek. Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 93/2013.(XI.13.) határozata Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 8066 Pusztavám, Ibolya utca 48. szám alatti bérlakás bérleti szerződésének egy évvel való meghosszabbításához hozzájárul. Felhatalmazza polgármester urat a szerződés módosítás és esetleges vonatkozó okiratok aláírására. Felelős: Merkatz László polgármester Határidő: december napirendi pont: Javaslat szükséglakás fűtési költségének megosztására Szükséglakásunk egy darab van a településen, benne egy személy van elhelyezve, akinek a háza sajnálatos módon összedőlt. A lakást használó személy a megállapított szükség bérleti díjat és a lakás közüzemi díjait rendszeresen fizeti. Elmaradása nincs, nem is szokott lenni. Önmagát segítség nélkül ellátni nem tudja. Ugyan van két fia Székesfehérváron, kapcsolattartásuk azonban édesapjukkal nem megfelelő. Önkormányzatunk segít ennek a személynek. Önerejéből a lakáshelyzetét megoldani nem tudja. Szociális étkezőről van szó. A 16

17 fűtés elszámoló számlánál döbbentünk rá, hogy igen magas összeget kellene elszámoláskor befizetnie. Ennek vonzata, hogy a jövőben is igen magas összegű gázszámlát kéne fizetnie havonta, amely gondot fog neki okozni. Felmérettük a lakást nagyvonalakban, hogy a nyílászáró cserék, fűtésrendszer átalakítása mennyi megtakarítást jelentene. E felmérés szerint 2-2,5 MFt-ba kerülne, amely a szükséglakás piaci értékét közelíti vagy meg is haladja. Ezért nem javasolja az ilyen nagy mértékű beavatkozást. Javasolja azonban, hogy az ember élete ne legyen ellehetetlenítve, amíg benn lakik a szükséglakásban. A lakó vállalná a fűtési díjat havi Ft-ig, a részszámlák e feletti részét Ft/hó - kéne önkormányzatunknak átvállalnia, amíg az érintett személy lakáshelyzete meg nem oldódik. Kevesebb lényegesen önkormányzatunknak ez az összeg, mintha felújítást végeznénk ezen a házon. Ezen az emberen pedig segítenünk kell. Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 94/2013.(XI.13.) határozata Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy az önkormányzati szükséglakás fűtési költsége ,- Ft feletti részét a jelenleg benn lakó személytől átvállalja, amíg az érintett személy lakáshelyzete más módon meg nem oldódik. Felelős: Merkatz László polgármester Határidő: Folyamatos 11.napirend: Javaslat hulladékszállítási közbeszerzés bonyolító megbízására jegyző Tájékoztatatásul közli, hogy a tavalyi évben ugyanitt tartott önkormányzatunk, mint ahogy minden önkormányzat. Jó lett volna az idei évben egységesen, a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagjaival közösen megoldani. Bizonytalan az a része a hulladékgazdálkodásnak, hogy mi lesz a lerakóhelyi díjjal, hogyan épül be a személyszállítás díjába. A lerakóhelyi díj a hulladékgazdálkodási törvény értelmében januártól működik. Ezt igen nehéz a szolgáltató cégekkel kezelni, ezért veszélyes lenne egy hosszabb távú elköteleződés. Éppen ezért egy egyéves közbeszerzés kiírására teszünk javaslatot. Ez mind értékhatárát tekintve, mind egyéb paramétereit figyelembe véve belefér abba az időintervallumba, hogy jövő év december végégig szóló szerződést tudjunk kötni. Mi a bonyolítóra teszünk javaslatot, mivel ezt törvényileg le kell bonyolítani. 17

18 Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 95/2013.(XI.13.) határozata Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Települési szilárd hulladék gyűjtése és szállítása közszolgáltatási szerződés keretében tárgyban egy éves időtartamú szolgáltatásra ír ki közbeszerzést. Felhatalmazza a polgármester urat közbeszerzési bonyolító megbízására és a vele való szerződés megkötésére. Felelős: Merkatz László polgármester Határidő: december napirendi pont: Tájékoztató a Faluház felújítási munkálatokról nemzetiségi önkormányzat átadott pénzeszköz felhasználásról Röviden tájékoztatást ad a Faluház felújításáról. A felújítás ötlete a Nemzetiségi Önkormányzattól származik. Ők átadott pénzeszközzel támogatták Pusztavám Község Önkormányzatát. Ezzel a pénzeszközzel mi megrendeljük és elvégezzük a felújítási feladatokat, amelyek jelen pillanatban is folyamatban vannak. Bővítési engedélyezési terv illetve födémfelújítás már a költségvetés ¾ éves teljesítésénél is látszott. Azóta famunkák, anyag és munkadíj költségek jelentek meg nálunk, valamint kőműves anyagszámla, továbbá kőműves többletmunkák anyagszámlája. Jelen pillanatban a Ft átadott pénzeszköz Ft számlával van már fedezve. A munkálatok jelenleg is folyamatban vannak, tételes elszámolással a vizesblokk kialakítása nem a múzeumi részben, hanem a hátsó részben folyamatban van. Ahogy haladunk előre, úgy tudunk további tájékoztatást adni. A kivitelező a nemzetiségi önkormányzat elnökével is folyamatos kapcsolatban van. 13.napirendi pont: Tájékoztató a helyi adók várható központi módosításáról Tájékoztatást ad arról, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium 4 év után újra felülvizsgálta az egyes tételes helyi adómértékek valorizációját, díjemelését. Ismerteti, hogy a tervezet szerint, amit várhatóan a jövő héten fogad el a parlament: a telekadó jelenleg Pusztavámon 285 Ft/m2, 18

19 ennek 330 Ft/m2 fölé viszik a maximumát. Módosítani rajta nem kötelező. A koncepciónkban azt fogadtuk el, hogy nem kívánunk adómértéket módosítani. A vendégéjszaka az idegenforgalmi adónál jelenleg 350 Ft/éj nálunk, ennek maximumát 490 Ft/éjre kívánják emelni. Ezt sem kötelező emelni, és mi nem is szeretnék rajta emelni. 14.napirendi pont: Év végi juttatások karácsonyi pénzek November hónapban szokunk az év végi juttatásról dönteni. Ezzel kapcsolatban összeállítottuk a szokásos listánkat. Amit ismertet: Iskola esetében mivel állami fenntartásról beszélünk, így közvetlenül, mint önkormányzat mi ebbe így nem tudunk belelépni. Óvoda esetében, mint kistérségi fenntartású intézmény e szinten tervezett keretük van a költségvetésben biztosítva, így ehhez nem szükséges önkormányzati többletforrás biztosítása. A tavalyi évben a közalkalmazotti terület részére: védőnő, művelődési ház, karbantartás, takarítás 7 fő részére Ft egyösszegű kifizetést engedélyezett a képviselő testület. Ez nem tervezett kiadás az idei költségvetésben. Ha ezt a javaslatot elfogadjuk, akkor ez Ft-tal növeli kiadásainkat. Saját jogú nyugdíjasok, itt önkormányzatunktól, intézményeinktől nyugdíjba vonultakról beszélünk függetlenül az intézményeink fenntartási formájától itt kb. 45 fővel számolunk. Tavalyi évben Ft étkezési jegyet biztosítottunk nekik év végén. Ez Ft szintén nem tervezett tétel lenne. A 18. életévüket be nem töltött személyek részére a tavalyi évben Ft-ot biztosított a képviselő testület. Ez tervezett tétel a költségvetésünkben, durván Ft-tal. Ez nem plusz kiadásként jelenne meg. 65 életévüket betöltött személyek részére Ft-ot adtunk a tavalyi évben, ez nem tervezett kiadás. Ez durván Ft. Ennek ellenére mi a tavalyihoz hasonlóan javaslatot teszünk a Ft-ra. Ha a képviselő testület mindhárom előre nem tervezett kiadást is megszavazza, az 1 MFt 1,1 MFt plusz kiadást jelentene. Költségvetésünkben a fedezetét látjuk, ezekhez a tételekhez kéri a javaslatokat, hozzászólásokat. Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 96/2013.(XI.13.) határozata 19

20 Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a közalkalmazotti dolgozóknak (7 fő) ,- Ft/fő Karácsonyi-pénzt biztosít. Felelős: Merkatz László polgármester Határidő: december 20. Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 97/2013.(XI.13.) határozata Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a saját jogú nyugdíjasoknak (45 fő) Karácsonyi juttatásként fejenként 5.000,- Ft-ot biztosít, étkezési jegyben (Erzsébet-utalványban). Felelős: Merkatz László polgármester Határidő: december 20. Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 98/2013.(XI.13.) határozata Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 18. életévüket be nem töltött és a 18. életévüket december 31-éig betöltő, Pusztavámon állandó lakosként bejelentett és életvitelszerűen itt lakó fiataloknak Karácsonyi pénzként fejenként 2000,- Ft-ot biztosít. Felelős: Merkatz László polgármester Határidő: december 20. Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 20

21 99/2013.(XI.13.) határozata Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 65. életévüket betöltött és Pusztavámon állandó lakosként bejelentett személyek részére Karácsonyi pénzként fejenként 2000,- Ft-ot biztosít. Felelős: Merkatz László polgármester Határidő: december napirendi pont: Óvoda konyha átszervezéssel kapcsolatos döntések jegyző Körbejártuk jegyző úrral államkincstári-, jogi- illetve kistérségi oldalról az ezzel kapcsolatos dolgokat. A szükséges levelezéseket elvégeztük. A kiküldött anyagból látható, hogy a különféle alapító okirat módosításokat, értesítés a munkáltatói jogutódlásról, megállapodások kistérséggel illetve egyéb fenntartókkal ezeket előkészítettük. Egy dolog van még hátra, van még egy olyan kötelezettségünk, hogy a nemzetiségi önkormányzatunkkal is véleményeztetnünk kell az ilyen irányú átszervezést. Leltárral vesszük át a készleteket, illetve a dolgozók személyi anyaga Mórról ide kerül vissza. 5 főt érint, az óvoda szakmai részében semmi változást nem érint. Tételesen végignéztük a költségmegosztást, mi az, ami az önkormányzatra hárul vissza, mi az, ami társulásba kerül vissza. Úgy számolunk, hogy vagy nulla, vagy minimális támogatást kell a jövőben az óvoda fenntartáshoz biztosítani, hiszen a konyhát mi fogjuk üzemeltetni és szedjük annak bevételi oldalát is, valamint az épületfenntartás szintén nálunk jelenik meg. Várja a képviselők részéről a felvetéseket. Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 100/2013.(XI.13.) határozata a Képviselőtestülete megtárgyalta a Móri Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde Pusztavámi Tagóvodája működtetéséről, az óvodai étkeztetési feladatok átadás-átvételéről, s a Főzőkonyhát érintő átszervezésről szóló előterjesztést, melynek alapján felhatalmazza a polgármester urat és a jegyző urat a vonatkozó megállapodások, vonatkozó dokumentumok előkészítésére, az átszervezéssel kapcsolatos előkészítő feladatok elvégzésére. Felelős: Merkatz László polgármester 21

22 Dr. Légrádi Gábor jegyző Határidő: december napirendi pont: Művelődési Ház külső felújítás piac kialakítás többlet forrásigénye A művelődési ház körbevakolásánál további tételek merültek fel. Ezekkel a tételekkel viszont nem tudjuk és nem is akarjuk zavarni a már megnyert pályázatot. A pályázat megy tovább a maga útján. A felmerült tételek plusz tételek, amiknek egy részére szintén pályázat van már beadva és jó esélyünk van rá, hogy nyerünk. Ez azt jelentené, hogy a veszélyeztetett észak illetve északi-északnyugati oldal szigetelésre is kerülne, nem csak színezésre, illetve az eredeti tervezésnél sajnálatos módon kimaradt az ablakpárkányok költsége. Egy nagy épületről van szó, gyakorlatilag az összes plusz munka nettó 3,9 MFt-ba kerülne, erre kérnénk plusz felhatalmazást. Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 101/2013.(XI.13.) határozata Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Művelődési Ház felújításához nettó 3,9 MFt-ot biztosít, az időközben felmerült többlet költségek, plusz munkák fedezetéül. Felelős: Merkatz László polgármester Határidő: Folyamatos, december napirendi pont: képviselői bejelentések, interpellációk Gerlinger Tibor: A mai napon volt egy vállalkozó, aki a kitelepítettek emlékére az emlékművet állította. Vele végigjártuk a falut, és megnéztük a faluban lévő keresztjeinket. Megnézték az evangélikus temetőnél a keresztet, a Szent János szobrot és az A-telepnél nézték meg a keresztet. Ezen túl megnézték a Kálvária keresztjét, és megnézték a Keresztdűlőben lévő keresztet is. Erre fog egy árajánlatot adni. Az előző négyre mondott egy összeget, 1 MFt + ÁFÁ-t. Kértem, hogy ütemezve legyen megadva az ajánlat. A Keresztdűlői keresztre külön fog még ajánlatot adni, az a fent felsorolt négybe nem tartozik bele. Van ahol csak tisztítást végezne, illetve a tetőknek az újrafestését. Lehetőség van-e rá, hogy az evangélikus temetőnél lévő keresztet illetve a Szent János szobrot elszállítsa, mert tél alatt otthon szétszedné, és tavaszra megcsinálná. Kéri a jegyző urat, hogy járjon utána, hogy kinek a tulajdonában vannak ezek a 22

23 keresztek és, hogy a szobor illetve kereszt elszállítása lehetséges-e. Itt a szétszedés lehetőségére gondol. Merkatz László: Jó néhánynak szinte mindenhol a tulajdonosa a katolikus egyház. A jegyző úr a jogi részének utánajár. Ennél jóval több úti keresztünk van, az önkormányzat már végzett kigyűjtést. Összesen 11 db van. Célszerű lenne a többit is megnézni. Nem biztos, hogy szükség van felújításra, de legyen egyben az anyag. Gerlinger Tibor: Célszerű lenne pályázni rá. Pratsler János: Figyelni kell a műemlékvédelmi előírásokra is. A templomnál hasonló tevékenységeket végeztünk. Ott engedélyt kaptak a szobrok elszállítására. Több tárgy nem lévén Merkatz László polgármester megköszönte a munkát, és a képviselőtestület ülését bezárta. Kmf. Merkatz László polgármester Dr. Légrádi Gábor jegyző 23

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-én megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-én megtartott nyilvános üléséről Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. november 21-én megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal - Pusztavám Pusztavám Község Önkormányzat

Részletesebben

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 17,00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-én megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-én megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 8072 Söréd Rákóczi u. 59. Jelen vannak: Végh Rudolf polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Antal Erzsébet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: A 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke Tarnavölgyi László Lendák Lajos Zoltán

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 16-án megtartott NYÍLT üléséről

Jegyzőkönyv. Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 16-án megtartott NYÍLT üléséről Jegyzőkönyv Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 16-án megtartott NYÍLT üléséről Helyszín: Gyúró Község Önkormányzata tárgyaló terem Jelen vannak: Tóth Béla polgármester dr. Bakonyi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaegyháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-8/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 16:00 órakor megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk Jelen vannak: Bagladi Róbert polgármester,

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Szőlősgyörök község Önkormányzat 2008. október 29-én tartott képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Perpits László, Locker Lászlóné, Faragó József, Ballér József Lajosné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Magtárház Jelen vannak: 1. 2. Cziglerné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 20- án 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő kihelyezett nyilvános üléséről, a Napsugár Óvoda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 4 -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Gerhát Károly, Joó-Kovács

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 101-11/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz.

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz. Ikt.sz.: 12-16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án (szerdán) 16 órakor a Körzeti Általános Iskola hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7943/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

Szám: 234/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 20. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Adásztevel Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2011. január 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-13 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016. március 07-én 17:00 órakor megtartott nyilvános soron következő képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 27. napján a Baki Körjegyzőség épületében (8945

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 4/2013.(II.15.) Határozatok: 24/2013. (II. 14.) 25/2013. (II. 14.) 26/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. június 2-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Márkus László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 18/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2015. december 14-én megtartott nyilvános üléséről Hozott döntések: 17/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2015.

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv 1 Jegyzőkönyv Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről Mutató: Rendelet: 2/2011.(II.15.) ÖR. sz. rendelet: Veresegyház Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. március 5-i üléséről 9-21/2009. (03. 05.) ÖK. sz. határozat 3-6/2009. (III. 18.) ÖK. sz. rendelet 1 Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-án, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Csanádapáca Képviselő-testülete../2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szeptember hó 15. napján, 14 órakor tartott rendkívüli-testületi

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez 172/2014.(XI.20.) sz. önk.hat. 173/2014.(XI.20.) sz. önk.hat. Napirendek elfogadásáról A LIFE-VOLUME

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. április 24.-én megtartott képviselőtestületi

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. április 24.-én megtartott képviselőtestületi 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. április 24.-én megtartott képviselőtestületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 108/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása

Részletesebben

~ 165 ~ 73-12/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről.

~ 165 ~ 73-12/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről. 73-12/2012. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről. Határozat száma: 91/2012.(IV.26.) 92/2012.(IV.26.) 93/2012.(IV.26.)

Részletesebben

Bak-Sárhida-Zalatárnok 2012. november 22-i nyílt, együttes testületi ülés jegyzőkönyv.

Bak-Sárhida-Zalatárnok 2012. november 22-i nyílt, együttes testületi ülés jegyzőkönyv. Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete 8944 Sárhida, Béke u. 26. Zalatárnok község Önkormányzati Képviselő-testülete 8947

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan.

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan. J E GYZŐ KÖNYV Készült Kéthely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 26-án 14.00 órakor, a hivatalban tartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Fekete Csaba alpolgármester Havanecz

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

~ 332 ~ 102-18/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. november 28-án 15,30-kor megtartott soros üléséről.

~ 332 ~ 102-18/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. november 28-án 15,30-kor megtartott soros üléséről. 102-18/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. november 28-án 15,30-kor megtartott soros üléséről. Határozat száma: 232/2011.(XI.28) 233/2011.(XI.28) 234/2011.(XI.28) 235/2011.(XI.28)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy Miklós Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő 1 JEGYZŐKÖNY Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. január 26-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. július 26-án megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. április 27-én (szerdán) 09 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. március 22. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 16/2011. (III.22.) Z1 17/2011.

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. március 14-én 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő testületi üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2012. augusztus 27.-én a községi önkormányzat tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: - Szuha község polgármestere: Tóth Zoltán István - 4 fő települési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 25. napján megtartott n y i l v á n o s üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012.

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012. 10/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2012. szeptember 13-án 16,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Határozat száma 61/2012.(IX.13.) 62/2012.(IX.13.) 63/2012.(IX.13.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESREMPEHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 30-án megtartott rendes nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.5.) Önkormányzati Rendelet 2013. évi költségvetési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben

14 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 7-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 7/2013.(II. 7.) A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Meghívottként van jelen: 1./ dr. Kiss Tamás jegyző 2./ Krúdy Péter iskola igazgató 3./ Zelena Zsolt közalk.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Meghívottként van jelen: 1./ dr. Kiss Tamás jegyző 2./ Krúdy Péter iskola igazgató 3./ Zelena Zsolt közalk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. január 28-i üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Csókás Zsolt képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. 1 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27- én 15.00 h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott nyilvános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza házasságkötő terme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 26-án (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

2010. n o v e m b e r 1 7 - én. m e g t a r t o t t n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

2010. n o v e m b e r 1 7 - én. m e g t a r t o t t n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testülete 168-9/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testülete 2011. július 06 án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Káposztás Tibor polgármester, Kerner Erzsébet alpolgármester,

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 197/2011. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

Apaj Község Polgármesteri Hivatal 2345. Apaj, Fő tér 2. Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott rendkívüli üléséről 115/2007.(VIII.30.) 116/2007.(VIII.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 31-én 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 83/2012. (X. 31.) Nyugdíjas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 25 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009. április 22-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Patkó András alpolgármester, Csikász Zoltánné képviselő, Helli József képviselő, Fónagyné

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó TARTALO M M UTAT Ó 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről. 2. A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29-én megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. Az ülés időpontja: 2015. november 19. 8 30 Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Részletesebben

~ 352 ~ 102-19/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről.

~ 352 ~ 102-19/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről. 102-19/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről. Határozat száma: 240/2011.(XII.15) 241/2011.(XII.15) 242/2011.(XII.15) 243/2011.(XII.15)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2014. március 13-án megtartott üléséről Hozott döntések: 22/2014. számú határozat pályázatok benyújtásáról 23/2014. számú határozat

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2009. február 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: polgármester Bárkai Jánosné Göblyös Gáborné Gyói Gábor Harmatos

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 155/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tiborné, dr. Becsó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. április 29. -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 15.00 órakor, a Jászboldogháza Községháza, Rákóczi u. 27. alatti tanácskozó termében.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014.október

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 1 J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2004. november 25-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Szám: 1/3/19/2012. Jegyzőkönyv

Szám: 1/3/19/2012. Jegyzőkönyv Szám: 1/3/19/2012. Jegyzőkönyv Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 19-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben