J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-én megtartott nyilvános üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-én megtartott nyilvános üléséről"

Átírás

1 Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: november 21-én megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u

2 2012. november 21-i nyilvános ülésén alkotott rendeletei: 15/2012.(XI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról november 21-i nyilvános ülésén hozott határozatai (teljes határozat a jegyzőkönyvben): 112/2012.(XI.21.) határozata Képviselő-testülete megtárgyalta, és elfogadta Pusztavám Község évi költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámolót. 113/2012.(XI.21.) határozata Képviselő-testülete megtárgyalta, és elfogadta Pusztavám Község évi költségvetési koncepcióját az előterjesztési anyagban foglalt tartalommal. 114/2012.(XI.21.) határozata Képviselő-testülete megtárgyalta a Radnóti Miklós Általános Iskola Pusztavámi Tagiskolájának kérelmét, és hozzájárul az alkalmazotti létszám 1 pedagógus álláshellyel történő bővítéséhez december 1-től. 2

3 115/2012.(XI.21.) határozata Képviselő-testülete Mór Város Polgármesteri Hivatal szervezetén belül a társulási feladatok ellátására létrehozandó munkaszervezetet 4 fő munkavállalói létszámmal jóváhagyja. 116/2012.(XI.21.) határozata Képviselő-testülete az Union Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. all risks vagyonbiztosítási szerződését újítja meg január 1-től határozatlan időre. 117/2012.(XI.21.) határozata ának Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy szabályozási tervének módosítását rendeli el. A módosítás részeként a szabályozási tervben a 0125/28 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásra kerül, a 818/1 hrsz-ú és 818/2 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában a telekhatár rendezése a kialakult állapotnak megfelelően módosul. A képviselő-testület felhatalmazza Merkatz László polgármestert, hogy a gondoskodjon a felülvizsgálat tervezővel való egyeztetéséről, a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítás előkészítéséről, és az egyeztetési eljárások lefolytatását követően azt elfogadásra terjessze a képviselőtestület elé. 3

4 118/2012.(XI.21.) határozata - a kijelenti, hogy a Pusztavám, Kossuth Lajos u. 74. szám alatti Faluház ingatlan kizárólagos tulajdonában áll. - Mint tulajdonos támogatandónak tartja a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat elhatározását, hozzájárul a mellékelt árajánlatban szereplő munkálatok elvégzéséhez. - A felsorolt munkálatok, mivel nem járnak területbővüléssel, átalakítással, nem építési engedély kötelesek, így azt a felújítást végeztető nemzetiségi önkormányzatnak nem kell beszereznie. - A felújítást a nemzetiségi önkormányzat végezteti el, a feladatalapú támogatása terhére. Tekintettel, hogy a Faluház tulajdonosa a települési önkormányzat, így a felújítási értéknek is ott kell megjelennie, ezért a számlákat az önkormányzat nevére kell kiállítani, a nemzetiségi önkormányzat pénzeszközátadással biztosítja a forrást. - A számviteli elszámolásokat a Polgármesteri Hivatal végzi. 119/2012.(XI.21.) határozata ának Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Pusztavám Község Önkormányzata (8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u ) és a Csillagmed Egészségügyi Bt. (8066 Pusztavám, Hegyalja u. 26.) között létrejött Egészségügyi ellátási szerződés módosítását rendeli el az előterjesztésben foglalt tartalommal. A képviselő-testület felhatalmazza Merkatz László polgármestert a szerződés módosítás, valamint az egységes szerkezetű Feladat-ellátási szerződés háziorvosi feladatok ellátására szerződés aláírására. 4

5 120/2012.(XI.21.) határozata ának Képviselő-testülete felhatalmazza Merkatz László polgármestert, hogy a Pusztavám 1028 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan cseréjével kapcsolatos megállapodás elkészítéséről gondoskodjon, azt elfogadásra terjessze a képviselő-testület elé. 121/2012.(XI.21.) határozata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Radnóti Miklós Általános Iskola Pusztavámi Tagiskolája dolgozói részére jutalmat állapít meg, melynek keretösszege bruttó ft. A kifizetés a bérmaradvány terhére történjen. a Zengő Óvoda Pusztavámi Tagóvodája dolgozói részére jutalmat állapít meg, melynek keretösszege bruttó ft. A kifizetés a bérmaradvány terhére történjen. 122/2012.(XI.21.) határozata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Önkormányzat dolgozói részére jutalmat állapít meg, melynek keretösszege bruttó ft. A kifizetés a tartalék terhére történjen. 123/2012.(XI.21.) határozata Képviselő-testülete a közszférából korábban nyugdíjba vonult pusztavámi lakosok részére Ft/fő étkezési jegyet juttat Karácsony alkalmából az átmeneti segélykeret terhére. 5

6 124/2012.(XI.21.) határozata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy ft támogatást állapít meg a 70. életévüket betöltött pusztavámi lakosoknak Karácsony alkalmából az átmeneti segélykeret terhére. 125/2012.(XI.21.) határozata Képviselő-testülete minden december 31-ig nagykorúvá váló kiskorú pusztavámi lakosnak Ft/fő összeget juttat Karácsony alkalmából az átmeneti segélykeret terhére. A kiskorú gyermekek részére a Karácsonyi támogatás kifizetésére december 5-én, 7-én, 10-én és 12-én a Polgármesteri Hivatalban kerül sor. 6

7 Jegyzőkönyv Készült: november 21-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u Jelen vannak: Merkatz László Kubinyi Balázs Gerlinger Tibor Petrovics István Pintér István Zombó Norbert polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő Távolmaradását bejelentette: Lisztmayer János képviselő Megjelent meghívott: Bartók Béla István alpolgármester Wachtlerné Brückl Anna jegyző Merkatz László polgármester köszönti a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőket, meghívottakat. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel a testület 5 tagja jelen van. Távolmaradását bejelentette Lisztmayer János képviselő, későbbi érkezését bejelentette Pintér István képviselő. Merkatz László polgármester ismerteti a napirendi pontokat, melyeket a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad. 7

8 Napirendi pontok: 1.) évi költségvetés háromnegyedévi teljesítése Előadó: Merkatz László polgármester Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 2.) A évi költségvetés módosítása Előadó: Merkatz László polgármester Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 3.) évi költségvetési koncepció Előadó: Merkatz László polgármester Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 4.) Egyebek Első napirendi pont: évi költségvetés háromnegyedévi teljesítése Előadó: Merkatz László polgármester Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság A képviselő testület tagjai írásos előterjesztésként kézhez kapták a évi költségvetés I- III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámolót. A költségvetés I-III. negyedéves végrehajtása a január 1. és szeptember 30. közötti gazdálkodást mutatja be, az elfogadott költségvetés alapján, belefoglalva az időközbeni változtatásokat, melyek lehetnek a testület által meghozott döntések, az államháztartási kapcsolatokból fakadó gazdasági események, vis maior és egyéb események. A beszámoló alapja az elfogadott költségvetés, valamint a félévkor már a képviselő-testület által jóváhagyott beszámoló. Ezt követően az előterjesztési anyagban foglaltaknak megfelelően számol be a háromnegyed éves végrehajtásról. A beszámolót a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta, átadja a szót Petrovics Istvánnak, a Pénzügyi Bizottság elnökének. Petrovics István képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A III. negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolóval kapcsolatban elmondja, hogy világos és áttekinthető a beszámoló. Az apparátus és tisztségviselők munkáját dicséri a szóbeli és számszaki anyag, de ennél sokkal fontosabb volt a kiegyensúlyozott gazdálkodás. Bevételi oldalon kedvezőek az eredmények. Pozitívan értékelhető, hogy a sajátos működési bevételeink 1-2 kisebb elmaradás ellenére a tervezettnél magasabbak, különösen az iparűzési 8

9 adóbevételeknek köszönhetően. A többi esetben az időarányosság teljesülése és a kinnlevőségek behajtása tovább javíthat a helyzeten. Sajnos az országos sajátosságoknak köszönhetően az építési telkek értékesíthetősége hosszabb időre bizonytalannak tűnik. A kiadási oldalon többségében az időarányosság tapasztalható önkormányzati, polgármesteri hivatali szinten egyaránt, annak ellenére, hogy ez az év sem volt mentes rendkívüli esetektől. A feladatokat megoldó gazdálkodás a jövőre is biztató alapokat nyújthat. A költségvetés háromnegyedévi teljesítéséről szóló beszámolót a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 112/2012.(XI.21.) határozata Képviselő-testülete megtárgyalta, és elfogadta Pusztavám Község évi költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámolót. Beszámoló a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. Határidő: azonnal Második napirendi pont: A évi költségvetés módosítása Előadó: Merkatz László polgármester Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság A képviselők írásos előterjesztésként kézhez kapták a évi költségvetés módosításához a szöveges előterjesztést, valamint a rendelet tervezetet. Pusztavám Község évi költségvetésének módosítása tartalmazza az évközi testületi döntések, a többletigénylések és juttatások, valamint egyéb gazdasági változások hatásait, melyeket szakfeladatonkénti táblázatokban is a testület elé tárunk. Ezt követően az előterjesztési anyagban foglaltaknak megfelelően számol be Pusztavám Község évi költségvetésének módosításáról. A rendelet tervezet hatályon kívül helyező rendelkezést is tartalmaz. Az élelmiszerláncról és 9

10 hatósági felügyeletről szóló évi XLVI. törvény új rendelkezéssel lett kiegészítve, miszerint mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem korlátozható. Helyi rendeletünk korábbi törvényi előírásoknak megfelelően tartalmazott haszonállat tartására vonatkozó korlátozásokat, amelyeket most javasolunk hatályon kívül helyezni. A évi költségvetés módosítását a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta, átadja a szót Petrovics Istvánnak, a Pénzügyi Bizottság elnökének. Petrovics István képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A évi költségvetés módosításával kapcsolatban elmondja, hogy a módosításnak részben törvényi változások az okai, másrészt a működés során azokról testületi döntés született. A évi költségvetés módosítása előterjesztést a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja: 15/2012.(XI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. Harmadik napirendi pont: évi költségvetési koncepció Előadó: Merkatz László polgármester Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Koncepció készítéskor a korábbi években többször kerültünk szembe azzal a problémával, hogy nem álltak rendelkezésünkre határidőben olyan adatok, melyek alátámasztották volna a tervek, elképzelések, irányok számszaki munkarészeit. Ezzel a problémával részben most is szembesülünk, bár sok információ megvan, de az előttünk álló igen jelentős szervezeti 10

11 változások miatt sok a bizonytalanság. Hivatali munkánkat januárjától új szerkezetben, új, csökkentett létszámmal kezdjük. Két státussal csökken a hivatali létszám, új jegyző vezetésével indul a munka. Az önkormányzati és állami feladatok szétválasztása, a járási kormányhivatalok felállásával megtörténik. Az önkormányzati és szakági törvények által előírt feladatoknak meg kell felelni azzal, hogy közben ki kell szolgálni a lakossági igényeket és a testületi elvárásokat is. Ezt követően az előterjesztési anyagban foglaltak szerint ismerteti a képviselő-testülettel a évi költségvetési koncepciót. A Pénzügyi Bizottság előzetesen tárgyalta Pusztavám Község évi költségvetési koncepcióját, átadja a szót Petrovics Istvánnak, a Pénzügyi Bizottság elnökének. Petrovics István képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A község jövőjéről van szó, a cél, hogy működőképes legyen a település. A közművek működését biztosítani kell. Javasoljuk a közvilágításnál felmérni az energiatakarékos átalakítás lehetőségét és a kandeláberek működésének szakaszolását. A közmunkában a lehetőségeket ki kell használni és javasoljuk a járdák felújítását is ebben a konstrukcióban elvégezni. Szociális ellátás terén a törvényi szabályozásnak megfelelve - amit lehet, helyileg oldjunk meg. Egészségügyben a fizikoterápia megszűntetése visszalépést jelentene, de a költségmegosztásban figyelembe kell venni, hogy ki veszi fel a TB finanszírozást. A lakosságnak, idős embereknek nagyon hasznos dolog, helyben tudják az ellátást igénybe venni. A bérfejlesztések többéves elmaradását - részben kárpótolandó a bérmegtakarítás terhére az idei évben az intézményeknél, Polgármesteri Hivatalnál jutalom megállapítására tesznek majd javaslatot. A civil szervezetek a község értékei. Támogatásuk meghatározásánál figyelembe kell venni az ellehetetlenülés határait. Az idén is szeretnénk felhívni az értékteremtő munkára és az abból származó bevételekre a figyelmet. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja Pusztavám Község évi költségvetési koncepcióját. Zombó Norbert képviselő: Egyetért Petrovics István javaslatával a jutalom megállapítására vonatkozóan. A javaslatot támogatja. Kubinyi Balázs alpolgármester: A koncepcióból kiderül, hogy a jövő év nem a nagy beruházások éve lesz. Ami nem pályázatból kerül finanszírozásra, azt nem fogjuk tudni megvalósítani. Véleménye szerint a közalkalmazottak, köztisztviselők bére reálértéken romokban hever. Egyszeri lehetőség most ebben az évben, hogy juttassunk azokhoz, akik ezeket a nehéz időket szolgálják. A bérekkel kapcsolatban elmondja, hogy az óvodában, iskolában a hatodik éve nem változott a bér, a köztisztviselők hetedik éve változatlan bérrel dolgoznak. 11

12 Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 113/2012.(XI.21.) határozata Képviselő-testülete megtárgyalta, és elfogadta Pusztavám Község évi költségvetési koncepcióját az előterjesztési anyagban foglalt tartalommal. Pusztavám Község évi költségvetési koncepciója a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. Határidő: azonnal Negyedik napirendi pont Egyebek Beszámol a képviselő-testületnek a két ülés között végzett munkáról. Október: 03. Képviselő-testület ülése 04. garanciális bejárás a Petőfi Rózsa Táncsics utcákban előző évi vízelvezetési pályázat okán 04. biztosítások áttekintése biztosítási alkusszal 07. rövid látogatás Nickelsdorf-ban helyi választások alkalmából 10. földmérővel különféle területek kijelölése 10. lelki egészség napja 11. Kormányhivatali adóügyi ellenőrzés 11. Duna-vértes Társulás közgyűlése Tatabánya 11. iskolai élménybeszámoló Felvidéki útról 11. Kormányhivatal Székesfehérvár átszervezések falutakarítás 15. Óvoda - iskola Művelődési Ház programegyeztetés 16. építéshatósági egyeztetés T.R.T. és egyéb ügyekben 17. megbeszélés Bakonycsernyén hogyan tovább kistérség 17. tervező piac kialakítás 18. kistérségi informális ülés- lehetőségek átalakulásra 12

13 18. rendkívüli testületi megállapodás Kormányhivatal 19. civil fórum 20. Bozsik-kupa megyei bemutató rendezvény 23. Nemzeti Ünnep 24. Székesfehérvár OTP 27. Budapest találkozó Orbán Viktor - Kósa Lajos Lázár János 29. Kistérségi Tanácsülés 30. AWE hulladékgazdálkodás 30. fotókiállítás és Papp Lajos előadás November: 06. Márkushegy 08. ERIX biztosítási alkusz 08. Iskola aktuális feladatok 08. rendkívüli ülés 09. Márton nap 12. Kistérségi Tanácsülés átalakítással kapcsolatban 12. pályázatírás Sport egyesület 12. nemzetiségi hét megbeszélése 12. téli felkészülés megbeszélés 13. Kormányhivatal adósságátvállalás 13. Mór városháza átalakulási feladatok 15. települési rendezi terv változások egyeztetése építéshatósággal 15. egyeztetés földmérővel csereterület rendezése 16. Nemzetiségi Önkormányzati ülés 16. pályázat előkészítő egyeztetetés Fehér Energia 16. Székesfehérvár peren kívüli egyeztetés Kersmed 19. Klebersberg Kúnó oktatási központ móri tankerületi igazgató megbeszélés iskoláról 20. MÁK ellenőrzés korábbi pályázatok 20. Magyaralmás egészségház avató dr. Semjén Zsolt 20. Kormányhivatal adósságrendezés 21. Pénzügyi Bizottság ülése Merkatz László polgármester Ismerteti a képviselő-testülettel a pusztavámi Általános Iskola 7. osztályos diákjainak köszönő levelét, melyben az önkormányzat Határtalanul Felvidéken vár a vár című pályázat anyagi támogatását köszönik meg. A KDRFÜ Nonprofit Kft. ellenőrizte a TEUT forrásból támogatásban részesített Petőfi Sándor utca burkolat felújítása projektet Az ellenőrzés megállapította, hogy a fejlesztés tárgyát képező pusztavámi 1101 hrsz-ú ingatlan ának tulajdonában van. A Támogatási Szerződésben megjelölt adatok nem változtak. A kért tulajdoni lapokat, tárgyi eszköz nyilvántartást, valamint a fotódokumentációt a Kedvezményezett benyújtotta. A támogatási szerződésben előírt 10 éves működtetési, fenntartási kötelezettséget a Kormány 35/2012.(III.9.) Kormányrendelet alapján 5 évre csökkentette. 13

14 A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás október 11-én tartotta ülését. Az ülés napirendje volt a KEOP Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Program című pályázat megvalósítására vonatkozó Támogatási Szerződés megkötési feltételeinek tárgyalása; a közbeszerzési szabályzat módosítása, valamint az üzemeltetői közbeszerzés bíráló bizottság és döntéshozó testület tagjainak megválasztása, aláírási jog átadásának elfogadása. Az önkormányzati tulajdonú Sallai u. 5. szám alatti lakóépület elbontásra került. Az építéshatóság helyszíni szemléről készült jegyzőkönyvében megállapításra került, hogy a lakóépületet elbontották, az építési törmeléket elszállították, a szükséges tereprendezést elvégezték. A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltsége korábban ellenőrizte a lakossági riasztó eszköz, sziréna állapotát. Az eszköz akkor nem volt üzemképes. A sziréna javításra került, jelenleg működőképes. Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy önkormányzatunknál megtörtént a téli időjárási viszonyokra történő felkészülés. November 16-án ülésezett a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat. Napirendi pontként tárgyalták a I-III negyed évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót; a évi költségvetés módosítását; a évi Német Nemzetiségi hét programjait; költségvetési koncepciót. A Magyar Államkincstár ellenőrizte a nyílászárók cseréje energiatakarékosra, óvodai szobák burkolatcseréje, ereszcsatorna csere Zengő Óvoda Pusztavámi tagóvodájában fejlesztést. A helyszíni ellenőrzés során megállapították, hogy Önkormányzatunk a támogatással megvalósult fejlesztést a támogatási célnak megfelelően fenntartja, a kapcsolódó szolgáltatás nyújtását folyamatosan biztosítja. A Kedvezményezett számviteli nyilvántartása az előírásoknak megfelelő, az értékcsökkenést folyamatosan elszámolja. A támogatási szerződésben előírt működtetési kötelezettség én jár le. A tájékoztató tábla a helyszíni ellenőrzés során nem volt megtekinthető, a táblát az óvoda udvarán el kell helyezni. A képviselő-testület írásos előterjesztésként kézhez kapta a Radnóti Miklós Általános Iskola Pusztavámi Tagiskola vezetőjének kérelmét. A tagintézmény-vezető kéri a testület hozzájárulását az alkalmazotti létszám 1 pedagógus álláshellyel történő bővítéséhez december 1-től. A kérelem előzetesen egyeztetésre került az intézmény igazgatónőjével. A kérelem alapján a biztonságos működtetéshez a 14 fős tantestületi létszámot elengedhetetlennek tartják. Kéri a képviselőket, hozzászólásaikat tegyék meg. Zombó Norbert képviselő: Véleménye szerint a kérelem támogatható. 14

15 Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 114/2012.(XI.21.) határozata Képviselő-testülete megtárgyalta a Radnóti Miklós Általános Iskola Pusztavámi Tagiskolájának kérelmét, és hozzájárul az alkalmazotti létszám 1 pedagógus álláshellyel történő bővítéséhez december 1-től. Határidő: december 6. Írásos előterjesztésként a képviselőknek megküldésre került a kistérségi iroda létszám meghatározására vonatkozó javaslat. A jelenlegi társulás megszüntetésére törvényi kötelezés nincs, de a társulásnak legkésőbb június 30-ig meg kell felelnie az új önkormányzati törvény előírásainak. Tekintettel arra, hogy a feladatokat végezni kell, az iroda működtetésére a csökkentett feladatok mellett is szükség van. Intézményt átszervezni azonban tanév során nem lehet, csak a nyári szünetben, tehát az óvodák fenntartása miatt júniusig együtt kell maradni. Javasolja, hogy az átmeneti január 1- június 30. közötti időtartamra a Mór Városi Polgármesteri Hivatal szervezetén belül létrehozandó munkaszervezetet 4 fő munkavállalói létszámmal hagyja jóvá a képviselő-testület. Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 115/2012.(XI.21.) határozata Képviselő-testülete Mór Város Polgármesteri Hivatal szervezetén belül a társulási feladatok ellátására létrehozandó munkaszervezetet 4 fő munkavállalói létszámmal jóváhagyja. Határidő: december 6. 15

16 16 óra 5 perckor Pintér István képviselő a testület ülésére megérkezett, a képviselő-testület 6 fővel folytatja tovább a munkát. Tájékoztatja a testületet, hogy a Móri Többcélú Kistérségi Társulás október 29-én tartotta ülését. Napirendi pontként tárgyalták a Móri Többcélú Kistérségi Társulás évi költségvetésének módosítását; a ¾ évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót; a Lila Akác Idősek Háza és Ápoló Otthona Alapítvány közötti ellátási szerződés módosítását; szóbeli tájékoztató hangzott el a Társulás átalakulásával összefüggő feladatok meghatározásáról és ütemezéséről. Önkormányzatunknak jelenleg az Union Biztosítónál van biztosítása. Felkértük az Erix Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft-t, hogy kérjen ajánlatot biztosító társaságoktól vagyonés felelősségbiztosításra vonatkozóan. Az ajánlatkérést 9 társaság részére küldték meg. A beérkezett ajánlatok alapján 6 biztosító társaság vállalási készségét és biztosítási feltételeit tudták összehasonlítani Önkormányzatunk jelenlegi biztosítója az Union Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. által készített szerződés megújítási javaslattal. A három legolcsóbb ajánlat közül választva a jelenlegi biztosítóval történő szerződés megújítására tesz javaslatot. Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 116/2012.(XI.21.) határozata Képviselő-testülete az Union Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. all risks vagyonbiztosítási szerződését újítja meg január 1-től határozatlan időre. Határidő: december 6. 16

17 Korábbi testületi döntéseknek megfelelően felvettük a kapcsolatot a Váti Városépítési Tanácsadó és Tervező Iroda Kft-vel. A testületi döntést, majd lakosság körében való meghirdetést követő másfél hónap alatt voltak érdeklődők, azonban jelenleg egy lakossági igény van beadva. A Művelődési Ház telekhatár rendezését is javasolja most elvégezni. A településrendezési terv módosítását a Váti Ft + Áfa tervezési díjért vállalja el. Az ajánlat a településrendezési terv, településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat részterületekre szóló módosításának elkészítésére vonatkozik, beleértve az egyeztetési folyamat végigkísérését és a jóváhagyott anyag dokumentálását is. Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 117/2012.(XI.21.) határozata ának Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy szabályozási tervének módosítását rendeli el. A módosítás részeként a szabályozási tervben a 0125/28 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásra kerül, a 818/1 hrsz-ú és 818/2 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában a telekhatár rendezése a kialakult állapotnak megfelelően módosul. A képviselő-testület felhatalmazza Merkatz László polgármestert, hogy a gondoskodjon a felülvizsgálat tervezővel való egyeztetéséről, a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítás előkészítéséről, és az egyeztetési eljárások lefolytatását követően azt elfogadásra terjessze a képviselő-testület elé. Határidő: folyamatos Az előterjesztési anyagban foglaltak szerint tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, valamint a lakosságot a évi pályázati tevékenységről. Pályázati tevékenység kimutatása előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 17

18 Korábban már jeleztük, hogy a tavasz folyamán múzeumi szakmai ellenőrzés keretében vizsgálták az önkormányzat tulajdonában lévő, német nemzetiségi tájházként működő Faluház épületét. Az épülettel kapcsolatos megállapítások között negatívumként szerepel, hogy a hátsó falak állapota nem megfelelő, azt javítani, felújítani szükséges. A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat az idei évi feladatalapú támogatása terhére a munkák elvégzését határozta el. A szakellenőrzési megállapítás és a nemzetiségi önkormányzat határozata egybevág, az a település céljaival nem ellentétes, javasolja az önkormányzat támogatásának megadását. Javasolja meghatározni, hogy a kijelenti, hogy a Pusztavám, Kossuth Lajos u. 74. szám alatti Faluház ingatlan kizárólagos tulajdonában áll; mint tulajdonos támogatandónak tartja a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat elhatározását, hozzájárul a mellékelt árajánlatban szereplő munkálatok elvégzéséhez; a felsorolt munkálatok, mivel nem járnak területbővüléssel, átalakítással, nem építési engedély kötelesek, így azt a felújítást végeztető nemzetiségi önkormányzatnak nem kell beszereznie; a felújítást a nemzetiségi önkormányzat végezteti el, a feladatalapú támogatása terhére; tekintettel, hogy a Faluház tulajdonosa a települési önkormányzat, így a felújítási értéknek is ott kell megjelennie, ezért a számlákat az önkormányzat nevére kell kiállítani, a nemzetiségi önkormányzat pénzeszköz-átadással biztosítja a forrást; a számviteli elszámolásokat a Polgármesteri Hivatal végzi. Így a már megkapott feladatalapú támogatást a Nemzetiségi Önkormányzat jogszerűen tudná felhasználni. Kéri a képviselőket, hozzászólásaikat tegyék meg. Gerlinger Tibor képviselő: November 16-i, pénteki ülésén tárgyalta a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a Faluház hátsó falának megóvását, melyre árajánlatot kért. A feladatalapú támogatást felemészti ez a feladat. Kéri a testületet, fogadják el, el tudjanak indulni a munkákkal. Bartók Béla István alpolgármester: Helyesnek tartja a Faluház javítását. Hagyományos és modern. Az árajánlatban gipszkarton, csempe, járólap szerepel. A Faluház előtti térkövet is furcsának találja. Javasolja, hogy a hagyományt tartsák tiszteletben, erre a felújításnál figyeljenek oda. Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 118/2012.(XI.21.) határozata 18

19 - a kijelenti, hogy a Pusztavám, Kossuth Lajos u. 74. szám alatti Faluház ingatlan kizárólagos tulajdonában áll. - Mint tulajdonos támogatandónak tartja a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat elhatározását, hozzájárul a mellékelt árajánlatban szereplő munkálatok elvégzéséhez. - A felsorolt munkálatok, mivel nem járnak területbővüléssel, átalakítással, nem építési engedély kötelesek, így azt a felújítást végeztető nemzetiségi önkormányzatnak nem kell beszereznie. - A felújítást a nemzetiségi önkormányzat végezteti el, a feladatalapú támogatása terhére. Tekintettel, hogy a Faluház tulajdonosa a települési önkormányzat, így a felújítási értéknek is ott kell megjelennie, ezért a számlákat az önkormányzat nevére kell kiállítani, a nemzetiségi önkormányzat pénzeszköz-átadással biztosítja a forrást. - A számviteli elszámolásokat a Polgármesteri Hivatal végzi. Határidő: folyamatos a és a Csillagmed Egészségügyi Bt. között létrejött egészségügyi ellátási szerződés módosítása szükséges jogszabályi változások miatt. Az előterjesztési anyagot a képviselő-testület tagjai kézhez kapták. Kéri a képviselőket, hozzászólásaikat, javaslataikat tegyék meg. Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 119/2012.(XI.21.) határozata ának Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Pusztavám Község Önkormányzata (8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u ) és a Csillagmed Egészségügyi Bt. (8066 Pusztavám, Hegyalja u. 26.) között létrejött Egészségügyi ellátási szerződés módosítását rendeli el az előterjesztésben foglalt tartalommal. A képviselő-testület felhatalmazza Merkatz László polgármestert a szerződés módosítás, valamint az egységes szerkezetű Feladat-ellátási szerződés háziorvosi feladatok ellátására szerződés aláírására. Határidő: december

20 Önkormányzati terület csere lehetőségéről tájékoztatja a képviselő-testületet. A Petőfi Sándor utcában a Váczi-kanyarnál a belső földút jelenleg nem megközelíthető a Petőfi utcáról. A földút megközelíthetősége érdekében a majdnem elbirtokolt 1028 hrsz-ú területet tudná az önkormányzat felajánlani, így másik három gazdálkodó is könnyebben tudna bejutni a földjére. A gazdálkodóval helyszíni bejáráson előzetesen egyeztetésre került az ingatlancsere. A rajzok a Polgármesteri Hivatalban megtekinthetők. Kéri a testület felhatalmazását, hogy a további feladatokat végezni tudjuk. Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 120/2012.(XI.21.) határozata ának Képviselő-testülete felhatalmazza Merkatz László polgármestert, hogy a Pusztavám 1028 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan cseréjével kapcsolatos megállapodás elkészítéséről gondoskodjon, azt elfogadásra terjessze a képviselő-testület elé. A képviselő-testület november végén év végi támogatásáról szokott dönteni. Javaslatot tesz az önkormányzattól, intézményektől nyugdíjba vonult dolgozók részére ft étkezési utalvány megállapítására. Ez 40 főt érint. Javasolja a 18. életévüket be nem töltött gyerekek, és a 70. életévüket betöltött idősek részére ft támogatás megállapítását. Átadja a szót Petrovics Istvánnak, a Pénzügyi Bizottság elnökének. Petrovics István Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság a bérfejlesztések többéves elmaradását részben kárpótolandó a bérmegtakarítás terhére az idei évben az iskolánál 1,2 millió, az óvodánál 1 millió, a Polgármesteri Hivatalnál 1,5 millió bruttó bér jutalomként történő kiosztására tesz javaslatot. 20

21 Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 121/2012.(XI.21.) határozata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Radnóti Miklós Általános Iskola Pusztavámi Tagiskolája dolgozói részére jutalmat állapít meg, melynek keretösszege bruttó ft. A kifizetés a bérmaradvány terhére történjen. a Zengő Óvoda Pusztavámi Tagóvodája dolgozói részére jutalmat állapít meg, melynek keretösszege bruttó ft. A kifizetés a bérmaradvány terhére történjen. Határidő: december 15. Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 122/2012.(XI.21.) határozata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Önkormányzat dolgozói részére jutalmat állapít meg, melynek keretösszege bruttó ft. A kifizetés a tartalék terhére történjen. Határidő: december 15. Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 21

22 123/2012.(XI.21.) határozata Képviselő-testülete a közszférából korábban nyugdíjba vonult pusztavámi lakosok részére Ft/fő étkezési jegyet juttat Karácsony alkalmából az átmeneti segélykeret terhére. Határidő: december 15. Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 124/2012.(XI.21.) határozata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy ft támogatást állapít meg a 70. életévüket betöltött pusztavámi lakosoknak Karácsony alkalmából az átmeneti segélykeret terhére. Határidő: december 15. Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 125/2012.(XI.21.) határozata Képviselő-testülete minden december 31-ig nagykorúvá váló kiskorú pusztavámi lakosnak Ft/fő összeget juttat Karácsony alkalmából az átmeneti segélykeret terhére. A kiskorú gyermekek részére a Karácsonyi támogatás kifizetésére december 5-én, 7-én, 10-én és 12-én a Polgármesteri Hivatalban kerül sor. Határidő: december

23 - Képviselők bejelentései, észrevételei Gerlinger Tibor képviselő: A Faluháznál most van építészeti munka, ebbe a munkába most beilleszthető lenne a kandelláberek elhelyezése. Mi legyen a Faluház kertjével? A képviselő-testület a kandelláberek elhelyezésével kapcsolatban elfogadott egy ütemezést. Ettől függetlenül célszerű odamenni, helyszínen megnézni. A Faluház kertjében termelni kellene. Kérelem a művelésére vonatkozóan nem érkezett. Zombó Norbert képviselő: Tudomására jutott, hogy a Pusztavám Oroszlány közötti erdei út magánút, nem használható, esetleg büntethetnek is ha valaki ott közlekedik. Kéri ennek kivizsgálását. Több önkormányzat finanszírozza a HPV védőoltást. Kéri, hogy vizsgálja meg az önkormányzat, tudunk-e támogatást adni erre a célra. Január 1-től kötelező a 4 hónaposnál idősebb kutyák chippel való ellátása. Jó lenne, ha ezt a feladatot helyben lehetne megoldani, esetleg egy állatorvost felkérni ennek lebonyolítására. A Vérteskertben vannak olyan utcarészek, ahol hiányos a közvilágítás. Lehetne-e bővíteni? A Vérteskertben a közvilágítást meg kell vizsgálni, égő van-e kiégve, miért nem működik a lámpa. A bővítés engedély köteles. A kutyák chippel való ellátásával kapcsolatban elmondja, hogy a jegyző korábbi újságban tájékoztatta a lakosságot az eljárásról. Próbáltunk akkor állatorvost idehívni, de ez sajnos nem sikerült. Természetesen ezt megismételjük. HPV oltást már támogatott önkormányzatunk, megvizsgáljuk ennek lehetőségét. A Pusztavám Oroszlány közötti útra vonatkozóan nincs tudomása arról, hogy az a közforgalom elől el lenne zárva, a következő ülésre meg fogjuk vizsgálni. Több tárgy nem lévén Merkatz László polgármester megköszönte a munkát, és a képviselőtestület ülését bezárta. Kmft. Merkatz László polgármester Wachtlerné Brückl Anna jegyző 23

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal - Pusztavám Pusztavám Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 13-án megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 13-án megtartott nyilvános üléséről Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. november 13-án megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-20/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. október 30-án (szerdán) 15.00 órakor

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. MÁRCIUS 3-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. MÁRCIUS 3-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. MÁRCIUS 3-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Jegyzőkönyv Dunabogdány

Részletesebben

Jegyzőkönyv. I. Napirendek tárgyalása előtt

Jegyzőkönyv. I. Napirendek tárgyalása előtt Szám: 3-5/2008. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. Jegyzőkönyv Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. április 7-én 17 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. január 14-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-32/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. november 21-én (csütörtökön) 17 órakor a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám:.../2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi pontok: 1./ Az önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömör Ágostonné kisebbségi önkormányzati képviselő kisebbségi önkormányzati képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Csömör Ágostonné kisebbségi önkormányzati képviselő kisebbségi önkormányzati képviselő I-17/2/2006. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. november 10-én megtartott ülésén Dévaványa, Hősök tere 1. szám alatt a Városháza 18-as számú helyiségében. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 14 óra 30 perces kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről 290/1/2015. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről Rendelet: 1/2015. (II.17.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 20- án 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő kihelyezett nyilvános üléséről, a Napsugár Óvoda

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1./ Előterjesztés a járási hivatalok kialakításához szükséges megállapodás megkötésére.

TÁRGYSOROZAT. 1./ Előterjesztés a járási hivatalok kialakításához szükséges megállapodás megkötésére. Tornyospálca Község Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottsága 2012. október 11-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 23-25/2012. TÁRGYSOROZAT

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-46/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 6-án megtartott képviselő-testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 6-án megtartott képviselő-testületi üléséről JEGYZŐKÖNYV Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 6-án megtartott képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Papp János polgármester, Merena Lászlóné, Demeter János

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 187 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. november 8. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 188 Határozat 84/2012. (XI. 8.) Közös önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A kiküldött napirendi pontokat a módosítással a képviselők egyhangúan elfogadták.

Jegyzőkönyv. A kiküldött napirendi pontokat a módosítással a képviselők egyhangúan elfogadták. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Községi Önkormányzat Dísztermében 2013. november 14-én megtartott munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester,

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 5/2014. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 28-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. május 22. napján megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. május 22. napján megtartott rendkívüli üléséről. 228 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. május 22. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Hercegfalvi Frida Héri Viktor Palsics

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-26/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 5. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. október 25. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E RENDELET száma 16/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 17/2011.(X.26.) önkormányzati

Részletesebben

Szám: 234/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 20. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Adásztevel Község Önkormányzat

Részletesebben

Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 04- én 14 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 04- én 14 00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 04- én 14 00 órai kezdettel megtartott üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 337 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. augusztus 31. napján 9 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Távol maradt: Kovács János alpolgármester és Mesterházi László képviselő.

Távol maradt: Kovács János alpolgármester és Mesterházi László képviselő. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 21-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. december 28-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült 2015. április 14-én (kedd) 9.00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) megtartott nyílt üléséről Jelen vannak: Geiger Ferenc, Weinmann

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 33-40/2014./ IV.29./ RENDELETEI 4-6/2014./ V.6./ N

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Szám: 1/3/19/2012. Jegyzőkönyv

Szám: 1/3/19/2012. Jegyzőkönyv Szám: 1/3/19/2012. Jegyzőkönyv Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 19-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. június 25. Rendes nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. június 25. Rendes nyílt ülés 66-15./2014. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. június 25. Rendes nyílt ülés Rendeletek: 7/2014.(VII.7.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról szóló 27/2012. (XI.28.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 207 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. május 29. napján 9 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Bodnár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2010. július 23-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2010. július 23-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. július 23-i rendkívüli üléséről 80-82/2010. (07. 23.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat 2010.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésen nem vett részt: Fodorné Szabó Erika képviselő Tanácskozási joggal részt vett: Fortuna János jegyző

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésen nem vett részt: Fodorné Szabó Erika képviselő Tanácskozási joggal részt vett: Fortuna János jegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 20-án a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 13,00 óra. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének március 20-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének március 20-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2015. május 21-i üléséről 10/2015.

JEGYZŐKÖNYV. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2015. május 21-i üléséről 10/2015. JEGYZŐKÖNYV Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. május 21-i üléséről 10/2015. 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2015. május 21-én megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 881-20/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 29-én (Kedden) 13:00 órakor

Részletesebben

NAPIREND. 1. A Település Rendezési Tervének módosítása, településfejlesztési koncepció

NAPIREND. 1. A Település Rendezési Tervének módosítása, településfejlesztési koncepció J e g y z ő k ö n y v Szám: 4/2009. Készült: 2009. február 26-án Faluház nagytermében megtartott Közmeghallgatáson. Jelen vannak: Katona Imre polgármester Geredy Péter Károly alpolgármester Gáspár István

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 17-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 17-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 17-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. április 27-én (szerdán) 09 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Bodzás István,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/4-9/2011. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/4-9/2011. ikt.sz. I-1/4-9/2011. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2014. június 2-án megtartott üléséről Hozott döntések: 37/2014. számú határozat telekegyesítés újratárgyalásáról 38/2014. számú határozat

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-14/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. szeptember 17- én (szerdán) 17 órakor a Nádasd,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. augusztus 9-én tartott nyílt ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 18/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2015. december 14-én megtartott nyilvános üléséről Hozott döntések: 17/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2015.

Részletesebben

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester Polgármesteri Hivatal Ballószög ----------------------------- Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i üléséről N a p i r e n d 1. A 2013.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 29-én tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2012. június 6. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok rendkívüli, együttes képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Magtárház Jelen vannak: 1. 2. Cziglerné

Részletesebben

Ülés helye: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme Jászszentlászló, Dózsa György u. 8.

Ülés helye: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme Jászszentlászló, Dózsa György u. 8. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2015. január 29- én 15 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászlói

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZŐKÖNYV. Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak, 2015. július 07-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V az Újhegyi Városrészi Önkormányzat 2013. augusztus 29-én 15:00 órakor megtartott üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácsterme Ráckeve, Szent István tér 4.

Részletesebben

1./ Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való Kovács Béla gazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotása

1./ Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való Kovács Béla gazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotása ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 APÁCATORNA Szám: 125-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 8-án (szerdán ) 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. június 21-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. június 21-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. június 21-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/113/44/2012. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. november 27-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 24. RENDELETEK MUTATÓJA Rendelet száma

Részletesebben

Etyek Község 17/2008. (XI. 14.) rendelete 316/2008. (X. 29.) Képviselő-testületi határozata 317/2008. (X. 29.) Képviselő-testületi határozata

Etyek Község 17/2008. (XI. 14.) rendelete 316/2008. (X. 29.) Képviselő-testületi határozata 317/2008. (X. 29.) Képviselő-testületi határozata Etyek Község 17/2008. (XI. 14.) rendelete 316/2008. (X. 29.) Képviselő-testületi határozata 317/2008. (X. 29.) Képviselő-testületi határozata 318/2008. (X. 29.) Képviselő-testületi határozata 319/2008.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott soros üléséről, mely egyben KÖZMEGHALLGATÁS is. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. november 24-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. november 24-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. november 24-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek: Nyílt ülésen:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-20/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. június 18-án (kedden) 17 óra 30 perckor a

Részletesebben

Szám: 137-12/2015. BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 29. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 137-12/2015. BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 29. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 137-12/2015. BAKONYSZÜCS Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 29. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testület 8572 Bakonyszücs,

Részletesebben

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv 2/2010 Készült: Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010 március 31-én 15 órai kezdettel megtartott rendes, nyílt ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2014. augusztus 12-én (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2014. augusztus 12-én (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 10/2014. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2014. augusztus 12-én (kedd) 16 30 órai kezdettel

Részletesebben

2011. november 28-án megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. november 28-án megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E FEJÉR MEGYE NAGYKARÁCSONY 2011. november 28-án megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok száma: 12/2011.(XI.28.) sz. Ök. rendelet 43./2011.(XI.28.) sz. Ök.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-1/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29.-én megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása Jegyzőkönyv Készült: 2012. október 25-én megtartott rendes üléséről Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselők Dr. Szabó Attila jegyző Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Szőlősgyörök község Önkormányzat 2008. október 29-én tartott képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Perpits László, Locker Lászlóné, Faragó József, Ballér József Lajosné,

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 150. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 14-én 14 00 órától megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 14. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Radó Tibor polgármester Anderkó Attila alpolgármester

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 31-én 18 óra 00 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítésekkel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítésekkel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29. napján 13.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről 170/20/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről Határozatok: 167/2014. (XII.4.)

Részletesebben

Gerecz Attila Megoldható-e, hogy a Vízüggyel felvegyék a kapcsolatot, összefogjon a térség?

Gerecz Attila Megoldható-e, hogy a Vízüggyel felvegyék a kapcsolatot, összefogjon a térség? Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2o1o. december 6-i-i nyílt üléséről Időpontja: 2o1o. december 6. 18 óra Helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: a jelenléti ív szerint Pénzes Andrásné pénzügyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 137/2014/Np. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. január 14-én (kedden) 17,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 10. 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester, Borbély Gyula, Csávás Antalné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: 192-24/2011. Készült: 3 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben