J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének április 14. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Radó Tibor polgármester Anderkó Attila alpolgármester Bertáné Kecskeméti Katalin képviselő Csábi Jánosné képviselő Dénes László képviselő Harcsás Ferenc képviselő Léka János képviselő Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Sarkadi Péter jegyző Radó Tibor köszönti a képviselőtestület tagjait. Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes 7 fő jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Anderkó Attila és Harcsás Ferenc képviselőket javasolja. A képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése 63/2011.(IV.14.) Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Anderkó Attila és Harcsás Ferenc képviselőket jelölte ki. Radó Tibor javaslatot tesz a meghívó szerint a napirendi pontra. Javaslom, hogy a képviselőtestület 3. napirendi pontot vegye előre, tekintette arra, hogy a vendégeinknek el kell menniük. Tárgy: Napirend elfogadása 64/2011.(IV.14.) Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 3./ Beszámoló az önkormányzat évi gazdálkodásáról A költségvetésről szóló zárszámadásról rendelet elfogadása Könyvvizsgálói jelentés ismertetése 1./ Polgármester tájékoztatója 2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 4./ Körjegyzői állás betöltésére pályázat kiírása 5./ Rendelet módosítás Egyebek: - pályázati bíráló bizottságba képviselők jelölése Zárt ülés

2 2 3./ Napirendi pont: Beszámoló az önkormányzat évi gazdálkodásáról, A költségvetésről szóló zárszámadásról rendelet elfogadása, Könyvvizsgálói jelentés ismertetése (Írásos előterjesztés csatolva) Kispál László könyvvizsgáló köszönt mindenkit. Kolleganőmmel, Kajdai-Szatmári Máriával ez évtől kezdődően az önkormányzat költségvetésének vizsgálatát végezzük. A munkánkról: meghatározott hitelfelvétel után az önkormányzat kötelessége könyvvizsgálót alkalmaznia, elemzést végzünk, szakvéleményt készítünk. A tapasztalatokról elvégzett munkáról beszámolót készítünk. A könyvvizsgálói vélemény független könyvvizsgálói jelentéshez, az önkormányzat székhelyén megtekinthető a testület tagjainak. Ez a mi munkánkról egy tükör, az önkormányzat hogy működik, miket csinált az elmúlt egy évben. Leírjuk, hogy áll az önkormányzat, milyen ellenőrzések történtek az elmúlt évben, az önkormányzati beszámolók szabályszerűsége, a beszámolóban lévő eszközöket és forrásokat, pénzeszközöket végignézzük. Benne vannak a kötelezettségek, ingatlanok, tartozások, illetve hogy az eladósodottság hogyan alakult. Illetve van egy táblázat a pénzügyi mutatókról. Mindkét vizsgálat leglényegesebb része a hitelesítő záradék. Ezt azt foglalja össze, hogy az önkormányzat beszámolója a törvényeknek megfelel, illetve az önkormányzat működéséről, vagyonáról, jövedelmi helyzetéről megbízható, valós képet ad. A feltett kérdésekre szívesen válaszolok. Radó Tibor Köszönjük a minőségi munkát. Tárgy: Beszámoló elfogadása 65/2011.(IV.14.) Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestülete az ECONO RÁCIÓ Gazdaságszervezési és könyvvizsgáló Kft. által benyújtott, az önkormányzat évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról szóló könyvvizsgálói jelentést elfogadta. Radványi Lajosné küldtem ki egy rendeletmódosítást a költségvetésről, ami még ide tartozik. Javaslom, hogy azt is most fogadjuk el. Bertáné Kecskeméti Katalin a zongoravásárlás kiadása látszik, a forint, de ez bevételi részben hol van? Radványi Lajosné külön sorban nem szerepel, de ott van, majd megmutatom. Pitvaros Község Önkormányzatának 3/2011. (IV.14.) sz. Önkormányzati rendelete Pitvaros Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.11.) számú önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Dr. Sarkadi Péter jegyző Mielőtt a zárszámadást elfogadná a testület, a polgármesternek a zárszámadással egyidejűleg a testület elé kell terjeszteni a évi belső ellenőrzésről szóló jelentést, melyet a képviselőtestület megkapott. Kérem, hogy ezt a jelentést a testület fogadja el. Tárgy: Makói Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőrzési irodájának jelentése a évben lefolytatott vizsgálatokról 66/2011.(IV.14.)

3 3 Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestülete a makói Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőri jelentését a évben végzett ellenőrzésekről jóváhagyólag elfogadta. Radó Tibor polgármester Az önkormányzat évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és rendelettervezet kiküldésre került. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk. Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestülete 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 4/2011. (IV.14.) sz. önkormányzati rendelete (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 1./ Napirendi pont: Polgármester tájékoztatója az önkormányzat évi gazdálkodásáról Radó Tibor Mivel nemrég volt testületi ülés, és azóta eltelt időszakban nem történtek olyan dolgok, ami miatt írásos anyagot küldtem volna ki: Április 11-i napon voltam Maros-Völgyi Leader Egyesület tájékoztatóján vettem részt. Bertáné Kecskeméti Katalin Volt-e eredménye a Közútkezelővel való tárgyalásnak, gondolok itt arra, hogy a Pitvaros-Csanádalberti közötti átereszt megjavítják-e. Radó Tibor Semmi reagálás nem történt azóta. Személyesen megkerestem őket, semmilyen formában nem kaptam visszajelzést. Természetesen keresni fogom még őket. Tárgy: Tájékoztató elfogadása 67/2011.(IV.14.) Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestülete a polgármesternek a két ülés között eltelt időszakról szóló tájékoztatóját elfogadta. 2./ Napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tárgy: Lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadása 68/2011.(IV.14.) Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestülete elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót elfogadta. 3./ Napirendi pont: Körjegyzői állás betöltésére pályázat kiírása (írásos anyag kiküldve)

4 4 Dr. Sarkadi Péter A körjegyzői állás betöltésére kiírandó pályázat írásban kiküldésre került a képviselőtestületi tagok részére egy verzió, aki úgy gondolja, hogy még valami kiegészítés vagy kihúzást vagy bármit kellene rajta változtatni, akkor kérem, tegye meg. Egyeztetve Nagyérrel és Csanádalbertivel még nincs. Nagyéren a testületi ülés április 28-án lesz, és ha a harmadik testület is jóváhagyja, akkor kerül közzétételre. Én felkértem nagyér jegyzőjét, Bernula Zsuzsannát, hogy ha lesz majd a jegyzői döntés a körjegyzői pályázat elbírálására, akkor azt majd ő vezesse le. Tárgy: Körjegyzői pályázat kiírása 69/2011.(IV.14.) Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestülete elfogadja a körjegyzői állás betöltésére az alábbi kiírást: Csanádalberti, Nagyér és Pitvaros községek önkormányzati képviselőtestületei az évi XXIII. törvény 10. -a alapján pályázatot hirdet a három település alkotta körjegyzőség körjegyzői munkakörének betöltésére. Pályázati feltételek: a.) Igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, és jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság Elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés, és b.) legalább 10 éves közigazgatási gyakorlat, c.) magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: a.) azonos feltételek esetén előnyt élvez a korábban a társuló települések egyikében jegyzőként kinevezett pályázó; b.) azonos feltételek esetén előnyt élvez az önkormányzati közigazgatásban legalább 5 évi jegyzői gyakorlattal rendelkező pályázó. A pályázatnak tartalmaznia kell: a.) részletes szakmai önéletrajzot, b.) végzettséget igazoló okiratok fénymásolatát, c.) 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolatát, d.) a pályázó adatkezelési nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik, e.) nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, illetve arról, hogy nem áll fenn a pályázóval szemben a évi CLII. törvény 9. - val meghatározott kizáró ok, f.) nyilatkozatot arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy kéri zárt ülés tartását. Ellátandó feladat: Körjegyzői hatáskörbe tartozó feladatok. A kinevezés határozatlan időre szól. Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény alapján történik. Az önkormányzatok szolgálati lakást nem tudnak biztosítani. A munkakör legkorábban július 1. napjától tölthető be.

5 5 A pályázat benyújtási határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történő megjelenéstől számított 15 nap. A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot Pitvaros Község Önkormányzatának Polgármesteréhez kell benyújtani személyesen, vagy postai úton, lezárt borítékban a következő címre: 6914 Pitvaros, Kossuth Lajos utca 30. A borítékon kérjük feltüntetni: Körjegyzői pályázat. A benyújtott pályázatokról a képviselőtestületek 30 napon belül együttes testületi ülésen döntenek. Tájékoztatás: a pályázat szövege megtekinthető a internetes oldalon is. Felelős: jegyző. Határidő a megjelentetésre: május 5. Dr. Sarkadi Péter jegyző Törvényességi észrevétel érkezett a szociális rendeletünkkel kapcsolatban. A közgyógyellátással kapcsolatban törvénysértő volt a rendeletünk, és ezért azt módosítani kell. Javaslom a képviselőtestületnek, hogy a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli, valamint a természetbeni ellátásokról szóló rendeletet a testület helyezze hatályon kívül, és a most benyújtott rendelet-tervezetet fogadja el. Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestülete 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 5/2011. (IV.14.) sz. önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli, valamint a természetbeli ellátásokról (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 5./ Napirendi pont: Rendelet módosítás (írásos anyag kiküldve) Radó Tibor a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása. Dr. Sarkadi Péter Az alakuló üléstől számított 6 hónapon belül felül kell vizsgálni a képviselőtestületnek a Szervezeti és Működési Szabályzatot. Eddig is mindig megtörténtek a felülvizsgálatok, most annyiban más a helyzet, most jobban hozzá kellett nyúlni: ami jogszabályban le van írva, azt nem tartalmazhatja az SZMSZ; csak azokat a dolgokat, amik egyéni sajátosságok. Én igyekeztem kiollózni az SZMSZ-ből azokat. Hogy ne ismétlődjenek a dolgok, és ebből egy 11 oldalas SZMSZ változat sikerült. Bertáné Kecskeméti Katalin A testületi ülések kezdési ideje nincs benne. Dr. Sarkadi Péter Akkor a 11. -hoz, a képviselőtestület havonta a júliusi szünetet kivéve általában minden hónap utolsó csütörtöki napján 17 órakor tartja ülését. Ennyivel kiegészítjük. Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestülete 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 6/2011. (IV.14.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

6 6 6./ Egyebek: Radó Tibor Pályázati bírálóbizottságok, képviselők jelölése. Átadnám a szót jegyző úrnak. Dr. Sarkadi Péter Az igazgatói pályázatnak lassan lejár a beadási határideje, és bírálóbizottság van kiírva a pályázatba, hogy a képviselőtestületekből 2-2 tag plusz egy szakértő fog egy előzetes bírálatot mondani és annak a véleménynek az ismeretében a testületek elé tárásával fog dönteni a képviselőtestület. Erre szeretném, ha személyükre javaslatot tenne a képviselőtestület, hogy kik legyenek. Tárgy: Petőfi Sándor Általános Iskola pályázat kiírásának előzetes bírálatához bírálóbizottsági tag jelölése 70/2011.(IV.14.) Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestülete Harcsás Ferenc és Dénes László képviselőket jelöli ki az előzetes bírálóbizottságba a pitvarosi Petőfi Sándor Általános Iskola és Napköziotthon, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda igazgatói állására kiírt pályázathoz. Radó Tibor A következő napirendi pontunk Dénes László részéről egy beszámoló a Leader elnökségi üléséről Dénes László A 3. tengely elbírálása történt, nyert a pályázat. A 4. tengelyhez tartozik az iskola homlokzati utcai ablakok cseréje, amely nyert; és a fellépő színpad felújítása, amely szintén nyert. Fásítás, parkoló kialakítása a 3. tengely, nyert. Radó Tibor Annyi kiegészítést tennék hozzá, hogy az újonnan kiírandó pályázatokra nem csak az önkormányzatok, nem csak civil szervezetek, hanem vállalkozók is pályázhatnak, sőt érdemes is érdeklődniük, mert legkisebb vállalkozótól a mikrovállalkozóktól kezdve a nagyobb vállalkozásokig is vannak lehetőségek, ezekkel érdemes élni. Érdemes utánajárni, és utána el lehet dönteni, hogy akare élni vele a vállalkozó, vagy őstermelő, vagy sem. Radó Tibor Jegyző úrnak volt egy napirendi pont javaslata az egyebekben. Dr, Sarkadi Péter Két dologról szeretnék beszélni az egyebekben, az egyik az, hogy tegnap polgármester úrral voltunk Szegeden az OTP Banknál, olyan apropóból, hogy az ügyfél-kapcsolattartó személyében változás következett be, eddig a Hódi Zsuzsannához tartoztunk, és most átadott bennünket a Barnáné Krizsnik Anikóhoz, aki szintén végtelen kedves hölgy, és nagyon sokat tud segíteni az önkormányzatnak a hitelkérelmének az ügyében. Volt szó arról, hogy az önkormányzatnak a folyószámlahiteléről, amit megigényeltünk, hasonló szinten marad a hitel nagysága, ami eddig is volt, azon kívül beszéltünk a folyó pályázatainkról, hogy nagy baj az önkormányzatnak és nem mi vagyunk így egyedül, hogy a pályázat kiírói nagyon-nagyon hosszú idő alatt fizetnek a benyújtott számlákra. Tehát az önerő részt az OTP biztosítja, viszont a vállalkozó nincs kielégítve, aki a munkálatokat végzi, mert a számla fele, harmad része (a pályázattól függ) hosszú idő alatt kerül kifizetésre. Nagy bajban vannak az önkormányzatok, mert a vállalkozó egyszerűen leáll, ha nem kap pénzt. Ennek az áthidalására javasolta az OTP, hogy most is van lehetőség arra, ami már annak idején is nem ilyen néven, de futott -, a támogatás megelőlegezésére nyújthat be az önkormányzat hitelkérelmet. Ez az önerő feletti részre vonatkozik, és ennek a biztosítéka maga a támogatási szerződés vagy határozat, ez tulajdonképpen egy éven belüli, tehát rövid lejáratú hitelkonstrukció, ami azt jelenti, hogy kiváltja azt a központi pénzt, tehát gyakorlatilag a vállalkozó a pénzéhez jut, hamarabb, mintha arra kellene várni, hogy a támogatási központból az összeget adják. Ezt ajánlották, és én kérem a testületet, hogy két pályázatnál is nyújtsuk be ezt a hitelkérelmet, az egyik az, ami most folyik, a szivattyú szolártechnika felszerelése, ami tulajdonképpen egy majdnem 60 millió forintos pályázat, ebből az önerő rész biztosítva van, de a 36 millió az 3 hetes, 1 hónapos, 2 hónapos csúszásokkal jön. Erre lenne célszerű benyújtani a testületnek egy kérelmet. A másik pedig, ami most

7 7 indulna, azt nagyon ajánlanám a képviselőtestületnek, mert egyébként körülbelül jövő falunapra lesz kész, amit már döntöttünk, a kosárlabdapálya és az azzal együtt lévő parkosítás MVH-s pályázata; itt a fél év az nagyon alsóhangon emlegetett határ arra, hogy számlákat fizessenek. Tehát ha azt akarjuk, hogy ez hamar befejeződjön, és egyáltalán legyen vállalkozó aki elvállalja, akkor ez az 5,9 millió forintra is be kell adjon. Radó Tibor Ehhez hozzáfűzném, hogy ez átláthatóbbá teszi a finanszírozást, a hitelösszeg kamatfeltétele azonos a folyószámlahitelével, nem lehet semmi másra felhasználni, mint a benyújtott számlák kifizetésére. Bertáné Kecskeméti Katalin Felháborító, hogy plusz számlákat kell kifizetnünk ahhoz, hogy egy megnyert pályázatot megvalósítsunk. Cződör Attila Ezek utófinanszírozott pályázatok. Míg mi nem fizetjük ki a számlákat, addig be sem nyújthatjuk a visszaigényléshez az igényt. Harcsás Ferenc Én a fejlődés mellett vagyok, de ez nekünk megterhelő. De az anyagi lehetőségeinkkel tisztában kell lennünk. Dr. Sarkadi Péter Valóban szomorú, de így van. A most megnyert pályázatok egyikét másfél éve adtuk be, és most nyert. Radó Tibor Máshogy nem tudjuk megvalósítani ezeket a dolgokat. Dénes László Az önkormányzatok nehéz helyzetben vannak. Az UNIÓ olyan pályázatokat ír ki, hogy az önerőt vállalnia kell a pályázat beadójának. Ha nem használjuk ki a lehetőségeket, elmennek, nem jön újabb lehetőség ig tudjuk kihasználni ezeket a lehetőségeket. Bertáné Kecskeméti Katalin Én csak azon háborodtam fel, hogy egy megnyert pályázatot kétszeres kamatozással kell nekünk biztosítani, hogy ez megvalósuljon. Többszörösen meg vagyunk adóztatva. Léka János A sportpályát még lehet működtetni, az nem lenne olyan sürgős. A meglévőt persze be kell fejezni, de amit nem kezdtünk el, azt meg kellene gondolni. Egy határt kell húzni. Dénes László Értem a problémát. Igazad van, de csak 2013-ig van ezekre lehetőség. Utána nem lesz. Még ha lenne is rá pénzünk. Gondolkodjunk ezért ezen is. Tószegi Gyula a 2013-as év az az év, amikor a pályázatokat ki kell fizetni. Utána az UNIO nem is ír ki pályázatot. Tárgy: Támogatást megelőlegező hitel kérelem a KEOP /A pályázathoz 71/2011.(IV.14.) Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestülete pályázatot nyújtott be a KEOP /A. pályázati kiírásra Megújuló energia felhasználása Pitvaros önkormányzatának közfeladatot ellátó épületeibe címmel. A pályázat műszaki tartalma: hőszivattyús rendszer kiépítése napkollektoros rásegítéssel az önkormányzat tulajdonát képező Pitvaros, Petőfi tér 15. szám alatt elhelyezkedő általános iskola alsó tagozat és napközi otthon épületében, és a Pitvaros, Kossuth u szám alatt elhelyezkedő Erdei Ferenc Közösségi Szintér épületében. A beruházás megvalósítására benyújtott pályázat teljes összege ,-Ft., melyből az igényelt támogatás összege ,-Ft. (60 %), a saját erő pedig ,-Ft. (40 %).

8 8 A pályázatot az önkormányzat megnyerte, ezt követően éven túli hitelszerződést kötött az OTP Bankhoz benyújtott hitelkérelem alapján a forint önerő megelőlegezésére. Tekintettel arra, hogy a kivitelezési munkálatok folyamata során a benyújtott részszámlákra a támogatási összegek jelentős késéssel fognak érkezni az elsőnek januárban benyújtott számlára sem érkezett még a támogatási összeg ezért az önkormányzat támogatást megelőlegező hitelkérelemmel fordul az OTP Bank Nyrthez forint összeg erejéig. A támogatást megelőlegező hitel fedezetéül a képviselőtestület az OTP részére fedezetként felajánlja a K-2010-KEOP-4.2.0/A/ /173 EMIR iktatószámú Támogatási Okiratban foglaltakat. A képviselőtestület ismételten kijelenti, hogy az energiaközpont a mai napig benyújtott részszámlákra az önkormányzat részére nem teljesített kifizetést. A képviselőtestület a jelen határozatában foglalt hitelkérelem benyújtására és a hitelkérelemhez szükséges nyilatkozatok megtételére felhatalmazza a polgármestert. Felelős: Határidő: Radó Tibor Polgármester azonnal Határozatról értesül: OTP Bank Nyrt. Szeged Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja, Pitvaros Tárgy: Támogatást megelőlegező hitelkérelem a 141/2009. MVH közleménye alapján a kódszámú a Kulturális Sport- és szabadidős célú terek kialakítása és fejlesztése célterületi pályázathoz (kosárlabdapálya fejlesztése) 72/2011.(IV.14.) Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestülete pályázatot nyújtott be a 236/2009. (X.29.) számú határozatával a 141/2009. MVH közleménye alapján a kódszámú a Kulturális Sport- és szabadidős célú terek kialakítása és fejlesztése célterületi pályázati kiírásra Kosárlabdapálya fejlesztése címmel. A beruházás bruttó értéke forint, melyből az önerő forint, a pályázandó támogatás összege forint. A pályázatot az önkormányzat megnyerte. Tekintettel arra, hogy a kivitelezési munkálatok folyamata során előre láthatólag a benyújtott részszámlákra a támogatási összegek jelentős késéssel fognak érkezni, ezért az önkormányzat az önerőre kötendő éven túli hitelkérelmen felül támogatást megelőlegező hitelkérelemmel fordul az OTP Bank Nyrt-hez forint erejéig. A támogatást megelőlegező hitel fedezetéül a képviselőtestület az OTP részére fedezetként felajánlja az MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága 231/0616/14/13/2009. iktatószámú február 15-én kelt határozatában foglaltakat. A képviselőtestület a jelen határozatában foglalt hitelkérelem benyújtására és a hitelkérelemhez szükséges nyilatkozatok megtételére felhatalmazza a polgármestert. Felelős: Radó Tibor Határidő: azonnal Határozatról értesül: - OTP Bank Nyrt. Szeged - Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja Pitvaros

9 9 Dr. Sarkadi Péter A tegnap jött egy levél, félve terjesztem elő, kérném a testületet, hogy ha elmondom a mondandómat, akkor esetleg a pályázat előkészítésére adjon felhatalmazást. Annak idején volt egy pályázati kezdeményezésünk a nagy tó kistó Natura 2000-es területének a természetes élőhely visszaállítása: fák, kotrás, stb. Erre volt már egy pályázat, ami annyiban is maradt. KEOP élőhelyek helyreállítását célzó pályázat beadására van lehetőség, gyors számolás alapján ez kb. 60 millió forint, és 100 %-ban támogatott. Egyedül annyi az önkormányzat önköltsége, hogy az előkészítés önköltségét 85%-ban támogatják, ez becslés szerint forint. Tehát a 60 milliós pályázatból forint terhelné az önkormányzatot. Szállítói finanszírozás van, tehát a kivitelező közvetlen a kincstárral áll számlás kapcsolatban. A projekt célja: vízállás víztartó állapotának helyreállítása, kotrás, vízszint szabályozhatóvá tétele, kapcsolódva az illegális hulladéklerakók megszüntetési pályázatához, illegális hulladék eltávolítása, madárbarát partvonal és rézsű kialakítása, idegen fafajok kivágása, őshonosak telepítése, tájsebek helyreállítása, termálkút jódos vizének eltérítése, amennyiben a víz nem ártalmatlanítható, vízvizsgálat, gémeskút helyreállítása, kapcsolódó gépjármű beszerzés. Arra kérem a testületet, hatalmazza fel a polgármestert a pályázat előkészítésére, amely a következő testületi ülésen behozásra kerülne. Tárgy: KEOP pályázat előkészítése 73/2011.(IV.14.) Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a KEOP pályázat előkészítési munkálataiban járjon el, és a pályázat benyújtásához szükséges iratokat döntésre terjessze a képviselőtestület elé. Felelős: Radó Tibor polgármester Határidő: azonnal, folyamatos Bertáné Kecskeméti Katalin Valami szépet akarok mondani. A tehetséggondozás kapcsán a zeneiskolával kapcsolatban hétfőn a Zomborácz Viktóriáéknak lett egy harmadik helyezése Makón, másik két csapat is jó helyezést ért el. Próbálnak mindent megtenni az iskoláért. Radó Tibor A polgármester beszámolójában elhangzott belvízi védekezéssel kapcsolatos testületi döntéssel, amit Kati említett, miszerint a Mezőhegyesi úton lévő útáteresznek az állapotát lejelentettem a közútkezelőhöz, írásban, fénykép-dokumentációval, személyesen vittem be a makói Közútkezelőhöz, és az ottani vezetővel megbeszéltem. Szóbeli ígéretet tett rá, hogy ezt továbbítja a szegedi hídmérnökséghez, mert rájuk tartozik, ugyanis nem útfelülettel kapcsolatos hiba, azóta nem kaptam visszajelzést, bár ennyi idő alatt még nem is számítottam rá. Amennyiben a képviselőtestület úgy gondolja, hogy egy határozatot hozzunk, mely arról szól, hogy nyomatékosan felkérjük a Közútkezelő Zrt-t, hogy a belvízhelyzetre való tekintettel gondoskodjanak róla. Ez egy sürgető határozat lenne. Nézzék meg, mérjék fel, készítsenek tervet, és oldják meg. Tárgy: Pitvaros Csanádalberti közötti áteresz javítása 74/2011.(IV.14.) Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestülete a polgármesteren keresztül felkéri a Közútkezelő Zrt-t, hogy a másodfokú belvízvédelmi helyzetre való tekintettel a Pitvaros Csanádalberti közötti közlekedési út alatt elhelyezkedő átereszt tisztítsák ki, a falazatát állítsák helyre, hogy az a körül elhelyezkedő földterületekről a víz lefolyásának szabad útja legyen.

10 10 Radó Tibor Kaptunk egy levelet Szászné Dégi Tünde részéről: Az általa bérelt Pitvaros, Kossuth Lajos utca 49. számú lakás viharkárt szenvedett 2010-ben, a káreseményt írja le, kéri a képviselőtestülettől a káreseményben megsérült hullámlemeznek a helyreállítását, cseréjét, egy költségvetést is készített. Én azt mondom reális az összeg, természetesen azért utánajárunk és árajánlatokat fogunk kérni, de túl nagy eltérés nem lehet. Tárgy: Szászné Dégi Tünde bérleti díj beszámítással kapcsolatos kérelme 75/2011.(IV.14.) Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestülete tudomásul veszi, hogy Szászné Dégi Tünde az önkormányzat tulajdonát képező Pitvaros, Kossuth Lajos u. 49. számú lakóingatlan bérlője, az ingatlanon keletkezett kár elhárítására guttal bitumenes hullámlemezt vásárol forint bruttó értékben. A képviselőtestület hozzájárul ahhoz, hogy a vásárlást igazoló számla bemutatása ellenében a bérlő a fent írt összeg erejéig az ingatlanra gyakorolja a bérbeszámítási jogot. Dr. Sarkadi Péter jegyző Kérem a képviselőtestületet, hogy határozattal vegye tudomásul a Provita Segítő Szolgálat részére megelőlegezett beruházási hitel visszafizetését. Tárgy: Provita Segítő Szolgálat céljellegű beruházási hitel visszafizetése 76/2011.(IV.14.) Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestülete tudomásul veszi, hogy a Provita Segítő Szolgálat mely közhasznú szervezet feladatellátási szerződés alapján működteti az Erdei Ferenc Közösségi Színteret -, mely részére céljellegű pénzeszköz átadással forint került átadásra beruházási hitel megelőlegezése címén, az átadott összeget az önkormányzat részére visszafizette. A képviselőtestület tényként nyugtatja, hogy a céljellegű pénzeszközátadás az önkormányzat tulajdonát képező közösségi színtár felújítását és korszerűsítését érintette. Dr. Sarkadi Péter A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben az én értelmezésem szerint szakértőt kell felkérni az iskolaigazgatói pályázat vezetői programjának véleményezésére. Kérem ezért, hogy a testület hatalmazzon fel szakértő felkérésére. Tárgy: Szakértő felkérése 77/2011.(IV.14.) Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestülete felkéri a jegyzőt, hogy az iskolaigazgatói pályázat kiírásra beérkezett pályázatok szakmai programjának, vezetői elképzelésének véleményezésére közoktatási szakértőt kérjen fel. Lehoczki Anna Május 16-án szombaton megrendezésre kerül a Szlovák Nap. Mindannyiótokat szeretettel várunk.

11 11 Miután további kérdés, észrevétel nem merült fel a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. Kmft. Radó Tibor polgármester Dr. Sarkadi Péter jegyző Anderkó Attila jkv. Hitelesítő Harcsás Ferenc jkv. hitelesítő

B E S Z Á M O L Ó. Tárgy: Intézményi térítési díjak 2011. évi. 49/2011.(III.31.) H a t á r o z a t :

B E S Z Á M O L Ó. Tárgy: Intézményi térítési díjak 2011. évi. 49/2011.(III.31.) H a t á r o z a t : B E S Z Á M O L Ó Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. július hó 14. napján tartandó ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Tárgy: Intézményi térítési díjak 2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. május hó 27. napján megtartott soros üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Bertáné Kecskeméti Katalin

Részletesebben

Radó Tibor polgármester A kiküldött napirendi pontokat olvastátok. Aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem, szavazzon.

Radó Tibor polgármester A kiküldött napirendi pontokat olvastátok. Aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem, szavazzon. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. szeptember hó 30. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Pitvaros Községi Önkormányzat házasságkötő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2015. április 16. napján 12,00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községi Önkormányzat hivatali

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. augusztus hó 11. napján megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. augusztus hó 11. napján megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. augusztus hó 11. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Radó Tibor polgármester Anderkó Attila képviselő

Részletesebben

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE Tápiószőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. Tel./fax.: 53/385-001, 53/585-510 TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. augusztus hó 6. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Siket Sándor alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Cseke Ottó alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2013. július hó 25. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Pitvaros Községi Önkormányzat házasságkötő

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. H a t á r o z a t

Jegyzőkönyv. H a t á r o z a t Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Benke Marcell alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. június

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 8/2010. (II.08.) Kth. sz. határozat

Jegyzőkönyv. 8/2010. (II.08.) Kth. sz. határozat Ügyiratszám: 23-11/2010. Jegyzőkönyv Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. február 8-án, 15,00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Bodzás István,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚLIUS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚLIUS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚLIUS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Jegyzőkönyv Dunabogdány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 10. napján

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. július hó 21. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. július hó 21. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. július hó 21. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Pitvaros Községi Önkormányzat házasságkötő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Csutora Gábor, Rendi János, Kalmárné Koszonits Klára képviselők.

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Csutora Gábor, Rendi János, Kalmárné Koszonits Klára képviselők. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 17.00 órakor megtartott - nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 31-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester Gulyás

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 9/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza házasságkötő terme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. OKTÓBER 30-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 1 Az ülésen született döntések jegyzéke: Rendeletek: 12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. 11/2007. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester, Gombkötő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: Svh/62-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. július 4-én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Gerhát Károly, Joó-Kovács

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 30-án megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2013. május 30. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2012. augusztus 27.-én a községi önkormányzat tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: - Szuha község polgármestere: Tóth Zoltán István - 4 fő települési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László, Dr.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. november 27-i üléséről Jelen vannak: 1./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Kárpáti Hajnalka képviselő 4./ dr. Milvius Lóránt képviselő

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 58/2015.(VI.03.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV 14. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2011.május 09. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV 14. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2011.május 09. napján. megtartott nyilvános üléséről 1 Ikt.szám: 129-14 /2011. JEGYZŐKÖNYV 14. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2011.május 09. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma 38/2011.(V.09.) 39/2011.(V.09.) Kódja

Részletesebben

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 12 /2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 8 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv a Képviselő-testület üléséről 2015. 02. 04. Jegyzőkönyvet készítette: Talapka Gergő jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 573-5/2015. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 4-én 16,45 órakor a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend: 1. Az

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. szeptember 30-i N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. szeptember 30-i N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Tartalom: 2014. szeptember 30-i N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Rendelet : Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(X.02.)

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 20- án 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő kihelyezett nyilvános üléséről, a Napsugár Óvoda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 6/2011. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 4-én 18,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez 114/2010. (VII.22.) sz. önk.hat. Fejlesztési célú hitel igénybevétele a Sikeres Magyarországért Önkormányzati

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 11. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-53/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 9 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Papp Krisztina jkv. Haszon Zsoltné szociális ügyintéző

JEGYZŐKÖNYV. Papp Krisztina jkv. Haszon Zsoltné szociális ügyintéző JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. május 18-án a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének a községháza nagytermében megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Haszon Zsolt Kalmár Lajos Somogyi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én 17QQórai kezdettel. Jelen vannak:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én 17QQórai kezdettel. Jelen vannak: JEGYZŐKÖNYV Száma: 17-91085-7/2015. Készült: Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én 17QQórai kezdettel a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Tardi Kirendeltségének Házasságkötő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2008. január 22-én 15:00 órai kezdettel megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2008. január 22-én 15:00 órai kezdettel megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2008. január 22-én 15:00 órai kezdettel megtartott üléséről Készült: az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2008. január 22-én 15:00

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. január 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. április 29. -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 15.00 órakor, a Jászboldogháza Községháza, Rákóczi u. 27. alatti tanácskozó termében.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Jelen vannak: Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 14 óra 30 perces kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-16/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 22-én Kalotaszentkirályon

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 8-án 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 26. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

~ 352 ~ 102-19/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről.

~ 352 ~ 102-19/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről. 102-19/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről. Határozat száma: 240/2011.(XII.15) 241/2011.(XII.15) 242/2011.(XII.15) 243/2011.(XII.15)

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívásra került és jelen van dr. Istvándi Csilla jegyző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti.

JEGYZŐKÖNYV. Meghívásra került és jelen van dr. Istvándi Csilla jegyző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti. Ászár Község Képviselő-testülete Ikt. sz.: 2863/2014/A JEGYZŐKÖNYV Készült: Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén 2014. november 18. napján 16.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatalban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-27/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z O K Ö N Y V

J E G Y Z O K Ö N Y V Kakucs Község Önkormányzata Képviselo- testülete 2366 Kakucs, Fo utca 20. sz. Tel.: (29) 576-041 / fax: (29) 376-051 E-mail: polgarmester@kakucs.hu J E G Y Z O K Ö N Y V amely készült Kakucs Község Önkormányzata

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 29-én 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 30.-án Jászboldogháza Önkormányzat Képviselőtestületének munkatervében nem szereplő rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottságának 2011. június 22-én 17 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottságának 2011. június 22-én 17 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottságának 2011. június 22-én 17 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2002. január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2 Bekecs Község Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4. napján 17 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 88-95 d, rendelete: 8-9 T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Hidegkút települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 29-én 17 órai kezdettel megtartott rendes üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Hidegkút települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 29-én 17 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Jegyzőkönyv Készült Hidegkút települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 29-én 17 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Az ülés helye: Hidegkút Faluház Jelen vannak: Pénzes Erzsébet

Részletesebben

26. számú JEGYZŐKÖNYV

26. számú JEGYZŐKÖNYV 26. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 11-én 10 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. december 22-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. december 22-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2014. december 22-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 74/2014. (XII.22.) számú határozata Tiszasasi Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 15- én 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry Pál

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.)

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.) PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 19-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2012. december 19. Határozat:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tiborné, dr. Becsó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2011. november 15. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2011. november 15. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2011. november 15. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Rózsás Elemér polgármester, Nagy Dániel Lászlóné, Szabó Tamás, Vörös László képviselők,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. június 27-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. június 27-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Kölked Község Képviselő-testülete 7/2011. Jegyzőkönyv Készült: 2011. június 27-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Jelen vannak: Martényi János polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2013. március 25-én 16.00 órakor Kölked Község Képviselő-testülete nyilvános ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Jegyzőkönyv. Készült: 2013. március 25-én 16.00 órakor Kölked Község Képviselő-testülete nyilvános ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Kölked Község Képviselő-testülete 3/2013. Jegyzőkönyv Készült: 2013. március 25-én 16.00 órakor Kölked Község Képviselő-testülete nyilvános ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 15-én megtartott üléséről. Dr. Németh Károly mb. jegyző.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 15-én megtartott üléséről. Dr. Németh Károly mb. jegyző. 227 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 15-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Barta Miklós Ferenc polgármester, Buhajla János, Fazekas András,

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 31-én 18 óra 00 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 29-én 19:30 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 21 / 2009. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 98 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. november 25.-én Jászboldogháza Önkormányzat Képviselőtestületének soros, nyílt ülésén 15.00 órakor, a Jászboldogháza Községháza, Rákóczi u. 27. alatti földszinti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Szécsényi Tamás termében, 2013. április 29-én tartott üléséről Jelen vannak: 7 települési képviselő: Dr. Harikné

Részletesebben