ALAPÍTÓ OKIRAT. Módosítás. Víz-Hal-Ember Közhasznú Alapítvány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPÍTÓ OKIRAT. Módosítás. Víz-Hal-Ember Közhasznú Alapítvány"

Átírás

1 ALAPÍTÓ OKIRAT (változtatásokkal egybefoglalt egységes szerkezetben) Módosítás Víz-Hal-Ember Közhasznú Alapítvány 2015.

2 ALAPÍTÓ OKIRAT,amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító alapján jogi személyként működő alapítványt hozzon létre az alábbiak szerint: - Alulírott Alapító a mai napon úgy határoztam, hogy a halas gasztronómia népszerűsítésére (népi étkezési szokások) és hagyományainak ápolására, továbbá a vizes élőhelyek, a halfauna és ezek védelmének népszerűsítése, valamint a természeti környezet értékeinek megőrzése és elősegítése érdekében alapítványt hozok létre. I. Az Alapító Dr. Dezső István Született: Békésszentandrás, Anyja neve: Kiss Margit Lakik: 5540 Szarvas. V. kk II. Az Alapítvány neve Víz-Hal-Ember Közhasznú Alapítvány III. Az Alapítvány rövidített neve: Víz-Hal-Ember Alapítvány IV. Az Alapítvány székhelye 5540 Szarvas. Csónak u. 9.

3 V. Az Alapítvány célja A halas gasztronómia, illetve a halételek fogyasztásának népszerűsítése (népi étkezési szokások) és hagyományainak ápolása. A természet-, és környezetvédelem, ezen belül is a vizes élőhelyek, a halfauna és ezek védelmének népszerűsítése. A vizes élőhelyek, illetve a vízhez kötődő őshonos halállományok értékmegőrzése. A környezetvédelembe illeszkedő halgazdálkodási-, halászati, horgászati tevékenység elősegítése, a hagyományos halászati, horgászati kultúrák felkutatása és helyreállítása. A halászati, horgászati hagyomány és kultúra őrzése, gondozása, az őshonos halfajok fennmaradásának elősegítése. Az Alapítvány tevékenysége: Az Alapítvány az V. pontban megjelölt céljait az alábbi tevékenységek gyakorlásával valósítja meg: a) Rendezvények szervezése. b) Képzések, szemináriumok, szakmai konferenciák szervezése és lebonyolítása. c) Ismeretterjesztés, oktatás. d) Kiállítások, bemutatók szervezése. e) Részvétel a környezeti tudat- és szemléletformáló feladatok ellátásában: tanulmányutak, konferenciák, szakmai viták szervezése, rendezése. f) Közreműködés a természetvédelmi, kutatási, oktatási, nevelési és ismeretterjesztési tevékenységekben. g) Közreműködés a természetvédelmi szempontból védetté nem nyilvánított természetes növény- és állatvilág védelmében. h) A természeti környezet védelme. i) A vízgazdálkodás, idegenforgalom, halászat, horgászat, vízi sportok, valamint a természetvédelem érdekeinek összhangba hozása, a közös érdekek megkeresése. j) Közös, nyílt, információs bázis létrehozása, üzemeltetése horgászok, turisták részére.

4 Az Alapítvány a mindenkori alapítványi vagyona terhére ennek érdekében: 1., hozzájárul az V. pontban megjelölt céljait szolgáló tevékenységekhez fűződő tárgyi, személyi feltételeinek megteremtéséhez. Az Alapítvány lehetőségeihez mérten segíthet más alapítványok, egyesületek vagy szervezetek hasznos és közhasznú feladatainak ellátásában. 2., Az Alapítvány a céljaként meghatározott tevékenységét elsősorban a Magyar Köztársaság területén, ezen belül kiemelten a Körösök mentén kívánja folytatni, megvalósítani. Az Alapítvány saját eszközeivel, céljainak megvalósításával, ha az lehetséges, hozzá kíván járulni más természeti területek hasonló gondjainak megoldásában is. Az Alapítvány a fenti célok megvalósításának érdekében mozgósítani kívánja a természet- és környezetvédelem, a víz- és halgazdálkodás iránt felelősséget érző és érdeklődő magánszemélyeket és vállalkozásokat, hogy az Alapítvány munkájának szakmai, erkölcsi, anyagi támogatásával lehetőségeikhez igazodva járuljanak hozzá az Alapítvány munkájának eredményességéhez, a felhasználható anyagi források bővítéséhez. VI. Az Alapítvány tevékenységének besorolása: Közhasznú szervezet Az Alapítvány által végzendő közhasznú tevékenységek: a) Az Alapítvány közhasznú tevékenység(ek)et folytat, e közhasznú tevékenység(ek)et mely közfeladat(ok)hoz kapcsolódóan végzi, továbbá hogy e közfeladat(ok) teljesítését mely jogszabályhely(ek) írja (írják) elő, valamint - ha tagsággal rendelkezik - nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból; (2011. évi CLXXV.tv 34..(1) a.) Közhasznú tevékenységek, közfeladat megnevezése, jogszabályhely:

5 egészségmegőrzés A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés (1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről 144. (1)-(2) ) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai, nemzetiségi nevelésoktatás, kollégiumi ellátás, Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelésoktatás, felnőttoktatás, alapfokú művészetoktatás, fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás, pedagógiai szakszolgálati feladat, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása, azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az óvodai, iskolai, kollégiumi ellátása, akik a többi gyermekkel, tanulóval nem foglalkoztathatók együtt, a gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás, pedagógiai-szakmai szolgáltatás (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. (1) a)-u) kulturális tevékenység Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/ művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének/ a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása; művészeti intézmények/lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése (1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak,valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. a)-b) ) kulturális örökség megóvása

6 A helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme (2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. (4) 13. ) A kulturális örökség védelme (2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről 5 (1) ) természetvédelem, állatvédelem A természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása (1996. évi LIII. tv. a természet védelméről 64. (1) ) környezetvédelem Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás); hulladékgazdálkodás. (2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. (1) ) sport az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése; sportfinanszírozás; a gyermek- és ifjúsági sport, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjának támogatása (2004. évi I. tv. a sportról 49. c)-e) ) Az Alapítvány - a Khtv.-ben meghatározott tevékenységet folytat, közhasznú szolgáltatásaiból az alapítványi vagyon alapján rendelkezésre álló források adta keretek között, a célkitűzések megvalósításának megfelelően bárki részesülhet, - gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez; (2011. évi CLXXV.tv 34..(1) b)

7 - befektetési tevékenységet a Kuratórium által elfogadott befektetési szabályzat alapján folytathat, - gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja, évi CLXXV.tv 34..(1) c) - közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt évi CLXXV.tv 34..(1) d) Az Alapítvány nyílt, annak tevékenységéhez magyar és külföldi természetes és jogi személyek egyaránt csatlakozhatnak, ha az Alapító által megfogalmazott célok eléréséhez vagyonrendeléssel (a pénzbeli vagyonrendelésen kívül elfogadható bármely pozitív vagyoni értékkel bíró természetes dologi javaknak a felajánlása is, ideértve mások mellet az értékpapírt, üzletrész tulajdont, ingatlant, vagyoni értékű jogokat is akár a tulajdonjog átruházásával, akár a használati, hasznosítási jogok átadásával), adománnyal hozzájárulnak és a jelen Alapító Okirat rendelkezéseit elfogadják. A csatlakozókat alapítói jogok nem illetik meg, alapítói jogokat nem gyakorolhatnak. Az Alapítvány fogad, célzott adományokat amelyek célkitűzéseivel összefüggő egy-egy konkrét munkaterület támogatására használhatók fel az adományozóval történt előzetes egyeztetés szerint, valamint az alapítványi cél megvalósítását szolgáló egyéb adományokat. VII. Az Alapítvány vagyona Az Alapító Ft-ot, azaz Kettőszázezer forintot a mellékelt pénzintézeti igazolás szerint letétbe helyezett az Alapítvány céljára. Az Alapítvány vagyonával való rendelkezés a Kuratóriumot illeti meg. Az induló vagyon és hozadékai teljes egészében felhasználhatók az Alapítvány céljainak eléréséhez. Az Alapítvány céljainak az elérése érdekében az Alapítvány céljaira rendelt vagyonból támogatást nyújthat kérelemre vagy tárgybani kuratóriumi határozathozatalt követően pályázat útján természetes és jogi személynek, ill. minden olyan megoldás, tevékenység vagy szervezet részére, amely az Alapítvány céljainak az eléréséhez jelentős, széles körben hasznosítható eredményt ígér.

8 Az alapítványi vagyon részévé válnak a későbbiekben az Alapítványhoz csatlakozó bel- és külföldi természetes személyek és szervezetek feltétel nélküli, valamint feltételekhez kötött pénzbeli és dologi adományai, amennyiben azokat az Alapítvány Kuratóriuma elfogadja. VIII. Kuratórium Az alapítványi vagyon kezelője és a legfőbb döntéshozó szerve az Alapító által létrehozott Kuratórium. A Kuratórium az alapításkor három Tagból áll. A Kuratórium Elnökét és Tagjait határozatlan időre az Alapító kéri fel. Az Alapító jogosult arra, hogy indokolt esetben a Kuratórium Tagjainak létszámát, összetételét megváltoztassa. A Ptk. 3:398. (2.) bekezdése szerint a kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója hívhatja vissza. A Kuratórium Elnöke: Név: Varró Zoltán A.n.: Varnyú Mária Lakik: 5540 Szarvas, Jókai u. 21/1 Született: Gyula, A Kuratórium Tagjai: Név: Galát Krisztián A.n.: Laukó Ágnes Lakik: 5540 Szarvas, Csónak u. 9. Született: Szarvas, Név: Kakuk Csaba Zoltán A.n.: Kiss Irén Lakik: 5540 Szarvas, Rózsa F. u. 76. Született: Kunszentmárton, A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább 1 alkalommal ülésezik.

9 A Kuratóriumot az Elnök hívja össze írásban, legalább 8 nappal az ülés időpontja előtt. A meghívóban közölni kell az ülés helyét, időpontját és a napirendi pontokat. A meghívás történhet levélben, faxon vagy -ben. A Kuratórium ülései nyilvánosak, de a Kuratórium egyes napirendi pontok tekintetében zártkörű ülést rendelhet el, amennyiben annak nyilvánossága személyiségi jogot sért. A jelen Alapító okiratban kijelölt személyekkel működő Kuratórium akkor határozatképes, ha az ülésen valamennyi Tag jelen van. Határozatképtelenség esetén a megismételt ülést az eredeti ülés meghívójában közölt napirenddel 15 napon belül meg kell tartani. A Kuratórium ülésein döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén addig kell ismételni a szavazást, amíg döntés nem születik. A szavazatszámlálásnál a tartózkodást nem szavazatnak kell tekinteni. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (2011. évi CLXXV. tv ), élettársa a határozat alapján: - kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy - bármilyen előnyben részesül, ill. a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. A Kuratórium üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet minden jelenlévő kuratóriumi Tag aláír. A Kuratórium döntéseiről az Elnök köteles olyan nyilvántartást vezetni /Határozatok Tára/, amelyből a döntés tartalma, időpontja, hatálya, a támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható. A Kuratórium döntéseit az érintettekkel írásban, igazolható módon közli és a döntéseket az Alapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán, és a későbbiekben létrehozandó internetes honlapján is nyilvánosságra hozza. Az Alapítvány működésével kapcsolatos iratokba való betekintés bárki számára biztosítandó, az ehhez fűződő érdek valószínűsítése nélkül. A betekintésre az

10 Alapítvány székhelyén, előzetesen egyeztetett időpontban kerül sor /a személyiségi jogok azonban ennek során semmilyen vonatkozásban sem sérülhetnek/. Az Alapítvány a működésének, a szolgáltatások igénybevételének módjáról, valamint a beszámolói közzétételéről az Alapítvány időszaki kiadványaiban, illetve a későbbiekben kialakítandó internetes honlapján is tájékoztatja a nyilvánosságot. A Kuratóriumnak joga van javaslatot tenni az Alapító okirat módosítására, - az Alapítvány nevének, céljának, vagyonának sérelme nélkül kiegészítésre, ill. mindarra, amiről az Alapító dönt. A Kuratórium legfontosabb feladata, hogy jelen okirat szerinti megfelelő módon döntsön az alapítványi vagyon alapítványi célnak megfelelő felhasználásáról, valamint a vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási kérdésekben. Az alapítványi vagyon felhasználásáról kizárólag a Kuratórium testületi döntése alapján lehet rendelkezni. A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente tájékoztatja az Alapítót végzett munkájáról, így az alapítványi vagyon kezeléséről és felhasználásáról. A Kuratórium Elnöke és Tagjai díjazásban nem részesülnek. A Kuratórium kizárólagos feladat- és hatásköre: - dönt az Alapítványnak juttatott adományok, felajánlások, elfogadásáról, - dönt az Alapítvány éves tevékenységi és pénzügyi tervéről, elfogadja a tevékenységről és gazdálkodásról szóló éves beszámolót, - jóváhagyja az Alapítvány mérlegét, - elfogadja az Alapítvány szabályzatait, - közhasznúsági jelentés elfogadása, az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg. A Kuratórium Elnöke: - irányítja a Kuratórium munkáját, ellátja a Kuratórium Tagjainak segítségével az Alapítvány operatív irányítását, a Kuratórium előzetes hozzájárulásával jogosult munka-, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyra vonatkozó szerződéseket kötni, gyakorolja a munkáltatói jogokat az Alapítvány alkalmazottaival szemben. - összehívja és vezeti a Kuratórium üléseit, végrehajtja, illetve végrehajtatja annak határozatait. Gondoskodik a jogszabályban előírt számviteli, könyvviteli rend

11 kialakításáról, az abban foglaltak végrehajtásáról, az állammal szembeni kötelezettségek teljesítéséről. Az Alapítvány bankszámlája felett a Kuratórium Elnöke, Varró Zoltán Galát Krisztián kuratóriumi taggal, vagy Kakuk Csaba Zoltán kuratóriumi taggal együttesen rendelkezik. Az Elnök akadályoztatása esetén a két kuratóriumi tag, Galát Krisztián és Kakuk Csaba Zoltán együttesen jogosult az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre. A Kuratórium jogosult arra, hogy a későbbiekben a bankszámla feletti rendelkezés jogosultságáról másként határozzon. A Kuratóriumot és az Alapítványt harmadik személyekkel szemben a Kuratórium Elnöke képviseli, aki az Alapítványt akként jegyzi, hogy az Alapítvány kézzel vagy géppel írt előnyomott vagy nyomtatott neve elé önállóan írja nevét. A Képviselő akadályoztatása esetén a Kuratórium többi Tagja együttesen látja el az Alapítvány képviseletét. A kuratóriumi Tagok kivéve az Elnököt - az Alapítványt akként jegyzik, hogy bármely két kuratóriumi Tag együttesen nevét az Alapítvány kézzel vagy géppel írt, előnyomott vagy nyomtatott neve elé írja. A Kuratórium jogosult arra, hogy az Alapítvány nagyságára, jellegére tekintettel az adminisztratív, koordinációs és a technikai végrehajtási feladatok elvégzésére alapítványi titkárt jelöljön ki. Az alapítványi titkár képviseleti, cégjegyzési jogosultsággal nem rendelkezik, tevékenységét minden tekintetben alávetve a Kuratóriumnak, illetve a Kuratórium ügyrendjében foglaltaknak megfelelően köteles ellátni. Az Alapító Felügyelő Szervet nem hoz létre, mivel az Alapítvány várható éves bevétele az alapítás évében az ötvenmillió forintot nem éri el. Ha a közhasznú szervezet éves bevétele meghaladja az ötvenmillió forintot, a vezető szervtől elkülönült felügyelő szerv létrehozása akkor is kötelező, ha ilyen kötelezettség más jogszabálynál fogva egyébként nem áll fenn évi CLXXV. tv. 40..(1.)

12 IX. Összeférhetetlenségi szabályok A Kuratórium (vezető szerv) határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (2011. évi CLXXV. tv ), élettársa a határozat alapján - kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy - bármilyen más előnyben részesül, ill. a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, ill. a társadalmi szervezet által Tagjának, a Tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. (2011. évi CLXXV. tv (2. bek.) A Kuratóriumban vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok: (2013. évi V. tv. 3:22.. (1), (4), (5) - Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. - Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. - Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. - A Kuratóriumról: (2013. évi V. tv. 3:397.. (3), (4) - Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. - Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban. A vezető szerv (Kuratórium) Tagjai a tisztség elfogadásáról és egyben az összeférhetetlenségre vonatkozóan kötelesek nyilatkozatot tenni.

13 X. Beszámolási szabályok Az Alapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közhasznúsági jelentés tartalmazza: a./ a számviteli beszámolót, b./ a költségvetési támogatás felhasználását, c./ a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, d./ a cél szerinti juttatások kimutatását, e./ a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét, f./ a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, ill. összegét, g./ a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. Az a./ pontban foglalt rendelkezés az éves beszámoló készítésének kötelezettségére, letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó számviteli szabályok alkalmazását nem érinti. A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, ill. abból saját költségére másolatot készíthet. A közhasznú szervezet köteles a közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni. XI. A gazdálkodás általános szabályai Az alapítvány tervezett gazdasági tevékenységei a közhasznú célok megvalósulásához szükséges anyagi háttér megteremtését szolgálják. A tervezett gazdasági tevékenységek TEÁOR 08 szerinti besorolásai: Főtevékenység: M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység További tevékenységek: M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Piac-, közvélemény-kutatás

14 74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Csomagküldő, internetes kiskereskedelem Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás Kempingszolgáltatás Egyéb szálláshely-szolgáltatás Éttermi, mozgó vendéglátás Rendezvényi étkeztetés Italszolgáltatás 85.4 Egyéb oktatás Sport, szabadidős képzés Egyéb m.n.s oktatás Oktatást kiegészítő tevékenység Előadó-művészet kiegészítő tevékenység Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapító okiratban meghatározott tevékenységre kell fordítania. Az Alapítvány az államháztartás alrendszereitől normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit az Alapítvány működési helyén ki kell függeszteni, illetve a Kuratórium döntése szerint az Alapítvány későbbiekben létrehozandó internetes honlapján nyilvánosságra kell hozni. Az Alapítvány Kuratóriuma bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázatot a Kuratórium szükség esetén külső szakértő bevonásával bírálja el. Támogatásokat, ill. szolgáltatásokat egyéni kérelem alapján is nyújthat a Kuratórium. A támogatások, pályázatok nyújtásának részletes szabályait az Alapítvány Pályázatok és Támogatások belső rendjéről szóló belső szabályzata írja elő a Kuratórium erre vonatkozó határozatának megfelelően.

15 Az Alapítvány által kiírt pályázatnak minden esetben olyan nyilvánosan meghirdetett, vagy előre meghatározott körben közzétett felhívásnak kell lennie, amely a pályázók összevetésére alkalmas feltételeket és a pályázattal elnyerhető cél szerinti juttatást, a pályázat értékelésének feltételeit, így a benyújtási és értékelési határidőket, az elbírálás módját megjelöli. Az Alapítvány a cél szerinti tevékenységéből, ill. vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani évi CLXXV. 5f (1),(2.) bekezdés. Az alapítványi vagyonból fedezhetők az Alapítvány céljai megvalósítása érdekében igazoltan felmerült költségek. A Kuratórium köteles éves beszámolót készíteni, amelynek jóváhagyása a Kuratórium általános határozathozatali szabályai szerint - a kuratóriumi ülésen történik. Ha az Alapító részt vesz a kuratóriumi ülésen, akkor az Alapító véleményét a beszámolóról jegyzőkönyvbe kell foglalni. XII. Közcélú adománygyűjtés szabályai A közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, ill. más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és emberi méltóság sérelmével. A közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a közcélú szervezet írásbeli meghatalmazása alapján végezhető el. A közhasznú szervezet részére juttatott adományokat a könyv szerinti értéken, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.

16

17