Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke"

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke Szám: 318-2/2007. ELŐTERJESZTÉS A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának június 13-i ülésére Előterjesztést készítette: Dr. Erdődy Gyula kulturális referens Humánszolgáltatási Főosztály Tárgy: Tájékoztató a Pro Pannonia Kiadói Alapítvány évi munkájáról A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet 4. számú melléklete rendelkezik a bizottságok feladat- és határköréről. A Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság feladatai közé tartozik, hogy figyelemmel kíséri a közgyűlés által alapított, a közgyűlés és más szervezetek által közösen alapított kulturális, közoktatási, nemzetiségi, ifjúsági és sport tevékenységű alapítványok, közalapítványok működését, kezdeményezi az alapítónál a szükséges intézkedések megtételét. Jelen előterjesztés a Pro Pannonia Kiadói Alapítvány évi munkájáról ad tájékoztatást. A Pro Pannonia Kiadói Alapítvány 1991-ben a Csorba Győző Megyei Könyvtár kezdeményezésére jött létre. Az alapítvány tevők között három megyei kulturális intézmény szerepelt, mégpedig a Baranya Megyei Könyvtár (ma Csorba Győző Megyei Könyvtár), a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága, valamint a Művészetek Háza (ma Művészetek és Irodalom Háza). Az alapítvány célja könyvkiadás, kiadói tevékenység szakmai támogatása, könyvbemutatók szervezése. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 116/1996. (V. 28.) Kgy. határozatával a Baranya Megyei Könyvtár szervezeti keretein belül működő Pannonia Könyvek feladatait átadta a Pro Pannonia Kiadói Alapítványnak. Az alapítvány kuratóriumának elnöke dr. Surján Miklós, ügyvezető igazgatója dr. Szirtes Gábor. A Pro Pannonia Kiadói Alapítvány évi munkájáról szóló tájékoztatót az előterjesztés melléklete tartalmazza.

2 2 Határozati javaslat A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága a Pro Pannonia Kiadói Alapítvány évi munkájáról szóló tájékoztatót a melléklet szerinti tartalommal tudomásul veszi. Határidő: a közlésre azonnal Felelős: Szatyor Győző, a bizottság elnöke P é c s, június 4. Szatyor Győző sk.

3 3 melléklet A Pro Pannonia Kiadói Alapítvány évi tevékenysége Az alapítvány 2006-ban mind tartalmi, mind pénzügyi, gazdálkodási szempontból a kuratórium december 29-ei és a február 1-i ülése állásfoglalásának szellemében, korábbi hagyományainak megfelelően végezte munkáját. Tevékenységét a makrogazdasági változások, a kulturális területen tapasztalható kedvező és kedvezőtlen folyamatok egyaránt befolyásolták. A könyvszakma változásai mindenekelőtt a kereskedelemben folyamatosan érzékelhető koncentráció és centralizáció erősödése, a könyvkereskedelem egyre kevesebb cég kezében történő összpontosulása, általában a kiadók, különösen az értékközvetítő kis kiadók kiszolgáltatottságának növekedése, a kommersz további térhódítása, bizonyos irodalmi műfajok (vers, dráma) kiszorulásának tendenciája stb. jelentős mértékben meghatározták az alapítvány működését. Az alapítvány mindezek ellenére a rendelkezésére álló források célszerű és takarékos felhasználásával eredményesen törekedett a pénzügyi egyensúly megőrzésére, a kiadványozási tervben szereplő könyvek megjelentetésére, szakmai és társadalmi kapcsolatrendszerének hatékony működtetésére, sokszínű rendezvényterv megvalósítására. Változatlan törekvése volt a kulturális, a szellemi életben történő aktív szerepvállalás: részben a mások által tartott különböző rendezvényeken, fórumokon való részvétel, részben pedig a saját maga által szervezett, kezdeményezett kiadói, szerzői bemutatkozások révén. Munkája során számos kedvezőtlen tényezőtől nem mentesíthette magát, így például az igényes könyvek piaci forgalmának stagnálásától, a második félévben egyre intenzívebben jelentkező gazdasági pangás következményeitől, a vásárlóifogyasztói szokásoknak a könyvkiadást kedvezőtlenül érintő hatásaitól, az ún. körbetartozások rendszerének továbbélésétől stb. A 2006-os forgalomnövekedés, a könyv árbevételnek a évihez viszonyított (mintegy 1.2 m forinttal történt) emelkedése ugyanakkor jelentős eredménynek tekinthető. Mindezt a korábbi évekétől eltérően kisebb címszámmal sikerült elérni, ami a fenti eredmény értékét külön is növeli. Míg 2005-ben 21, addig 2006-ban 16 új könyv jelent meg, amelyek mindegyike sajátos és jelentős értékekkel gazdagította a magyar kultúrát, a helytörténetet, a szépirodalmat, az irodalomelméletet és történetet, sőt a művészettörténetet is. A kiadványok az elmúlt 6-8 esztendő gyakorlatának megfelelően igényes kivitelben, keménytáblás, cérnafűzött változatban jelentek meg, amelyről egyre gyakrabban érkezik pozitív és elismerő visszajelzés az olvasók és a kereskedők részéről egyaránt. A kortárs szépirodalmi munkák közül kiemelendő a Hosszúhetényben élő Fischer Mária: Piros mezők című kisregénye, amely korábban 3. helyezést ért el az Édes anyanyelvünk országos pályázatán, szerzője pedig Déry - díjban részesült ban. A három verseskötet közül elsőként Lovász Pál: Mecseki rapszódia című 1956-os versciklusának igényes kivitelű kiadása említendő, amely a Janus

4 4 Pannonius Társaság alapítója és főtitkára mindezidáig ismeretlen anyagának igen elismerő visszhangot kiváltó megjelenését jelentette. Megjelent továbbá a Szegeden élő Czilczer Olga: Engedelmes planéták című prózaverseket tartalmazó kötete, továbbá a Nagykanizsán élő Pék Pál: Szélcsönd és újra szél című az 1956-os forradalom élményanyagára épülő új verseket tartalmazó kiadványa. Kiváló pécs-baranyai vonatkozásokat is tartalmazó esszékötetet adott közre a budapesti Szepesi Attila Őrtorony címmel. Tüskés Tibor tollából jelent meg a Nagy László pályaképe című monográfia, továbbá ugyancsak tőle Az újraolvasott Kodolányi című tanulmány és esszékötet. Folytatódott a hosszú évekkel ezelőtt megindult kutató és feldolgozó munka, amely Csorba Győző, Kossuth-díjas költő hagyatékának közreadására irányul. Az Irodalmunk forrásai sorozatban Pintér László sajtó alá rendezésében és jegyzeteivel megjelenhetett a Csorba Győző és barátai. Budapesti levelek Pécsre címmel a költőnek Galsai Pongráccal, Kalász Mártonnal, Lázár Ervinnel és Szántó Tiborral folytatott levelezése. Az irodalomtörténeti szempontból jelentős mű mellett egy további levelezéskötettel is jelentkezett az alapítvány: Nagy Imre, a PTE egyetemi tanára válogatta és rendezte sajtó alá a Pákolitz István levelesládájából címmel közreadott, mintegy 60 író, költő, irodalomtörténész, esztéta levelét tartalmazó könyvet. E kötetekkel az Irodalmunk forrásai sorozat 28. kötetéhez érkezett el. Új sorozat indult útjára (sorozatszerkesztő: Nagy Imre) Thienemann-előadások címmel az alapítvány és a Pécsi Tudományegyetem Irodalomtörténeti Tanszéke közös kiadásában. A sorozat első darabja a neves irodalomtörténész, Szegedy- Maszák Mihály: Az értelmezés történetisége címmel közreadott dolgozata. Ugyancsak a Pécsi Tudományegyetem Irodalomtörténeti Tanszékeivel való együttműködés részeként folytatódott A perifériáról a centrum. Világirodalmi áramlás a huszadik század közepétől címmel megjelent, 16 szerző tanulmányait tartalmazó, 11 nyelven publikált anyaga. (A 3. kötetéhez érkezett sorozat szerkesztője: V. Gilbert Edit egyetemi docens.) Két kötet fémjelzi az alapítvány helytörténeti értékek iránti elkötelezettségét: a Rejtett kincsek nyomában című baranyai népmondagyűjtemény 6. kiadása, illetve a Somogy község 600 éves jubileumára kiadott, évtizedek helytörténeti kutatásait összegző könyve, amely Hámori Istvánné és Vókó János tollából Pécs-Somogy története címmel jelent meg. A Pécsi Tudománytár sorozat is újabb, jelentős szakmai teljesítményeket magában foglaló munkákkal gyarapodott: Harsányi Iván, a PTE egyetemi tanára: Spanyol dilemmák spanyol megoldások című tanulmánykötetével, valamint Vonyó Tamás: Modell Deutschland című monográfiájával. További új sorozat indult útjára, amely a Bauhaus egykor Pécsről indult, majd nemzetközi hírnevet szerzett képviselőinek (Breuer Marcellnak, Forbát Alfrédnak, Johann Hugónak, Molnár Farkasnak) a munkásságát szeretné bemutatni több nyelvű, önálló kiadványokban az elkövetkező években. Első magyar és angol nyelvű, gazdagon illusztrált köteteként látott napvilágot Bajkay Éva művészettörténész monográfiája: Az utópia bűvöletében. Weininger Andor címmel, a New York-i Weininger Alapítvány támogatásával.

5 5 Az alapítvány 2006-ban is arra törekedett, hogy a könyvpiacon tapasztalható kedvezőtlen folyamatokat a különböző szakmai szervekkel és szervezetekkel, egyesületekkel és intézményekkel, valamint az igényes könyvek iránt fogékony olvasóközönséggel való intenzív kapcsolatok fenntartásával illetve erősítésével a lehetséges mértékben kompenzálja. Részt vett és aktívan közreműködött többek között Budapesten a Művészetek palotájában megtartott Költészet Vására című országos irodalmi-zenei rendezvényen (ahol az alapítványt Videcz Ferenc Hidason élő költő és Szirtes Gábor sorozatszerkesztő képviselte), a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, ahol több szerzője is dedikált, a Völgységi Könyvnapokon, ahol Sánta Gábor Szegeden élő irodalomtörténész mutatkozott be, az Ünnepi Könyvhét budapesti és vidéki (Pécs, Veszprém) rendezvényein, ahol több irodalmi estet és számos dedikálást tartott, az Ünnepi Könyvhét Veszprém megyei programsorozatát pedig Tüskés Tibor köszöntője és Szirtes Gábor vele folytatott szakmai beszélgetése nyitotta meg. Az alapítvány 2006-ban is impozáns rendezvénytervet valósított meg: az önállóan illetve társszervekkel együtt tartott rendezvényeinek, irodalmi estjeinek, szakmai fórumainak és műhelybeszélgetéseinek a száma meghaladta a húszat, és az alapítvány értékközvetítő törekvéseivel megismerkedhettek nem csupán Pécs és Baranya kultúra-fogyasztó rétegei, hanem többek között számosan Budapesten, Veszprémben, Szegeden, Bonyhádon, Nagykanizsán, Kaposvárott, Ajkán és más településeken is. Az alapítvány által megjelentetett kiadványok a korábbiakhoz hasonlóan 2006-ban is bekerültek az országos könyvkereskedelembe, hozzáférhetőek voltak a jelentősebb közkönyvtárakban, olvasók ezrei kerültek velük, a szerzőkkel és más alkotókkal kapcsolatba.. Az alapítvány rendezvényei jól szolgálták a kortárs irodalom több jeles alkotója munkásságának megismertetését, eddig ismeretlen források feltárását és közkinccsé tételét, az irodalmi közvélemény figyelmének ráirányítását több olyan irodalmi teljesítményre, melyek a jelenleginél nagyobb ismertséget és elismertséget érdemelnének meg. A helytörténeti értékek feltárása és közreadása, valamint jelentős tudományos, szakmai teljesítmények felkarolása és kiadása az alapítvány régi törekvéseinek folytatását jelentette. Az említett programok és a 2006-ban is intenzíven folytatott műhelymunka eredményeként részben megőrzésre, részben bővítésre került az alapítvány különböző állami szervekkel, önkormányzatokkal, szakmai és civil szervezetekkel, intézményekkel működő kapcsolatrendszere (Magyar Írószövetség, Könyves Szövetség, Honismereti Szövetség, Népi Írók Egyesülete, Pécsi Tudományegyetem, különböző fővárosi és megyei közgyűjtemények, Tudományos Ismeretterjesztő Társulat szervezetei, Művészetek Háza-Pécs, Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ, Pécs Városi és Csorba Győző Megyei Könyvtár stb.). A jelentős szellemi és alkotói potenciált jelentő szakemberekkel illetve alkotókkal való folyamatos munkakapcsolat is hozzájárult 2006 eredményeihez, szerves része a következő évek előkészítésének. Az alapítvány munkájának eredményessége tehát 2006-ban is elválaszthatatlan volt intézményesült és személyes kapcsolatrendszerétől, irodalmárokkal, irodalomtörténészekkel, alkotóművészekkel, egyetemi

6 6 oktatókkal, általános és középiskolai tanárokkal, könyvtárosokkal, kutatókkal és más segítőkkel fennálló kapcsolataitól, az említettek támogatásától. E nélkül az éves tervek csak korlátozott mértékben valósulhattak volna meg Az alapítvány képviselői (kurátorai, szerzői, ügyvezető igazgatója) számos alkalommal vettek részt illetve működtek közre előadásokkal, referátumokkal különböző helyi, regionális és országos fórumokon, konferenciákon, tanácskozásokon. A 2006-ban végzett tevékenység tartalmában valóban megfelelt az alapítvány elnevezésének, még inkább több mint másfél évtizedes hagyományainak. A helyi értékek ápolása mellett következetesen képviselte a pannonizmust, továbbá a hazai kultúra tradicionális és új értékeit. Munkája mind területileg, mind szerzőinek, közreműködőinek körét, mind kiadványainak előfordulását, mind rendezvényeinek helyszíneit tekintve túllépte a megye és a régió határait, országos jellegűvé (bizonyos vonatkozásokban nemzetközi jelentőségűvé) vált. A szerzőkről és a kiadványokról szóló helyi és országos sajtóvisszhang alapján ez okkal állapítható meg. Az 1991-ben történt megalapítás óta képviselt értékközpontú tevékenység a nehezedő feltételek ellenére sem került feladásra, köszönhetően az erőfeszítések mellett mindazok figyelmének is, akik fontosnak ítélték és támogatták az alapítvány szándékait, terveit, törekvéseit. Az alapítvány 2006-ban is szerény lehetőségei alapján igyekezett segíteni a hozzá fordulókat. Változatlanul feladatának tekintette azt, hogy az oktatási intézmények, a pedagógusok és a diákok kedvezményes feltétekkel juthassanak hozzá (folyamatosan 20%-os kedvezménnyel) kiadványaihoz, továbbá azt is, hogy a támogatásért, könyvadományért tanulmányi és kulturális versenyek címén hozzá forduló iskolákat, könyvtárakat, pedagógiai és művelődési intézményeket segítse munkájukban. E tevékenysége részeként több mint fél millió forint értékben adott át Pécs-baranyai kiskönyvtárat a Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő hét iskola illetve a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok Központja számára, továbbá adott át térítésmentes könyvcsomagot 10 intézménynek. Jelentős segítséget jelentett, hogy az alapítvány növekvő kiadásainak részbeni kompenzációjaként 2 m Ft működési célú támogatásban részesült a Baranya Megyei Önkormányzat részéről, illetve eredményesen szerepelt a Nemzeti Civil Alapprogram működési célú országos pályázatán. Ezek tették lehetővé egyrészt a működés stabilitásának megőrzését, a közel két éven át elmaradt béremelések biztosítását az alapítvány három alkalmazottja számára, továbbá az elengedhetetlenül szükséges, ám saját forrásból nem megvalósítható számítástechnikai fejlesztés végrehajtását (amely 2007-re áthúzódó beruházás). A Nemzeti Civil Alapprogramnál elnyert 1 m Ft működési célú támogatás felhasználásának eredményeként (melynek részeként megvásárlásra kerülhetett egy nagy teljesítményű, gyors, korszerű asztali, valamint egy hordozható számítógép, továbbá szoftverek) az alapítvány minden munkatársa valamilyen típusú korszerű számítógéppel rendelkezik, továbbá a szerény béremelések végrehajtása ellenére is biztosítható volt az alapítvány gazdálkodásának stabilitása, pénzügyi mérlegének egyensúlya.

7 7 A támogatások hozzájárultak ahhoz, hogy az alapítvány konkrét tervekkel kezdhette meg a 2007-es esztendőben is meglehetősen nehéznek ígérkező munkáját. Tervei között nagy hangsúllyal szerepelnek az Európa Kulturális Fővárosa Pécs 2010 projekthez történő csatlakozás kiadói tervei: A perifériáról a centrum címmel megkezdett nemzetközi szakmai párbeszédnek (kiadványok és konferenciák keretében történő) folytatása, a Pécsi bauhauslerek kiadványsorozat folytatása, a Forbát Alfréd munkásságát bemutató 2. kötetének előkészítése és kiadása, végezetül egy új kiadványsorozat elindítása Festett templomok a Dél- Dunántúlon és Szlavóniában címmel. Ez, a Baranyából elszármazott néprajztudós, az MTA doktora, Zentai Tünde által kidolgozott projekt, amely méltán számíthat nagy hazai és európai érdeklődésre, a következő települések festett templomainak önálló kötetekben, sok színes illusztrációval történő, kétnyelvű (magyar, angol) bemutatását jelentené: Adorjás, Drávaiványi, Haraszti, Kórós, Kovácshida, Patapoklosi, Magyarrétfalu, Szenna, Drávaszög (Garé, Kistótfalu, Matty, Old, Peterd, Terehegy, Túrony), Szigetvidék (Merenye, Nemeske, Pata, Tótszentgyörgy) es és távolabbi terveink nem csak az Európa Kulturális Fővárosa Pécs 2010 programhoz való kapcsolódást, Pécs és Baranya szellemi és tárgyi értékeinek a nagyvilág számára történő megmutatását jelenthetnék, hanem hozzájárulást az elmaradott térségek felzárkóztatását célzó programokhoz és a falusi turizmus fejlesztéséhez is. Ezek a nagy ívű, értékfeltáró és -közvetítő, nemzetközi figyelemre is számító, rendkívül komoly anyagi ráfordítást igénylő tervek azonban csakis akkor valósulhatnak meg, ha elnyerik Pécs Megyei Jogú Város, a Baranya Megyei Önkormányzat és az EKF projekt döntéshozó testületeinek támogatását. Reméljük, jelen beszámolónk is hozzájárul ahhoz, hogy a Baranyai Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Kulturális Bizottsága továbbra is segíti jövőbeni törekvéseink megvalósítását. A Pro Pannonia Kiadó 2006-ban megjelent könyvei (A megjelenés sorrendjében) Fischer Mária: Piros mezők Regény Szegedy - Maszák Mihály: Az értelmezés történetisége (Thienemann Füzetek 1.) Tüskés Tibor: Nagy László pályaképe Irodalmunk forrásai sorozat Hámori Istvánné - Vókó János: Pécs-Somogy története Vonyó Tamás: Modell Deutschland (Pécsi Tudománytár sorozat) Harsányi Iván: Spanyol dilemmák spanyol megoldások a század útvesztőjében (Pécsi Tudománytár sorozat) Vargha-Rónai-Muszty: Rejtett kincsek nyomában Baranyai népmondagyűjtemény Czilczer Olga: Engedelmes planéták Prózaversek Pék Pál: Szélcsönd és újra szél Versek

8 8 Lovász Pál: Mecseki rapszódia Pécs, 1956 őszutó Versek, korabeli fotókkal V. Gilbert Edit (szerk.): A perifériáról a centrum 3. Világirodalmi áramlás a 20. század középső évtizedeitől Tanulmányok Szepesi Attila: Őrtorony Esszék (Irodalmunk forrásai sorozat) Pintér László (szerk. és sajtó alá rend.): Csorba Győző és barátai Budapesti levelek Pécsre (Irodalmunk forrásai sorozat) Bajkay Éva: Az utópia bűvöletében Weininger Andor (A Bauhaus pécsi művészei sorozat) Tüskés Tibor: Az újraolvasott Kodolányi Tanulmányok, esszék, dokumentumok (Irodalmunk forrásai sorozat) Nagy Imre (szerk. és sajtó alá rend.): Pákolitz István levelesládájából (Irodalmunk forrásai sorozat) A Pro Pannonia Kiadói Alapítvány kulturális rendezvényei, könyvbemutatói, műhelybeszélgetései 2006-ban március 29. Fischer Mária: Piros mezők c. könyv bemutatója Hosszúhetény, Általános Művelődési Központ, résztvevők: a szerző, Szirtes Gábor, Tüskés Tibor Május 8. Fischer Mária: Piros mezők c. könyvről beszélgetés Pécsváradi Művelődési Központ, résztvevők: a szerző, Gállos Orsolya, Szirtes Gábor, Tüskés Tibor Május 22. Szirtes Gábor: A gatyás kommunisták? című könyve alapján beszélgetés a baranyai népfőiskolák történetéről és jelentőségéről Civil Közösségek Háza, Pécs, résztvevők: Dobszay Károly a Népi Írók Baráti Társaságának elnöke, Szirtes Gábor Június 3. A Költészet Vására Budapest, a Művészetek Palotája, résztvevők: Videcz Ferenc költő, Szirtes Gábor

9 9 Június 8. Az Ünnepi Könyvhét Veszprém megyei megnyitója Veszprém Megyei Könyvtár, résztvevők: Tüskés Tibor és Szirtes Gábor Június 9. Ünnepi Könyvhét, Tüskés Tibor: Nagy László pályaképe című könyvének bemutatója Ajka Városi Könyvtár, résztvevők: a szerző és Szirtes Gábor Június 10. Ünnepi Könyvhét Budapest, Vörösmarty tér, a Pro Pannonia Kiadó standja, dedikálások, résztvevők: Albert Zsuzsa, Földváry Györgyi, Máté Imre, Tüskés Tibor és Szirtes Gábor Június 12. Tüskés Tibor: Nagy László pályaképe című könyv bemutatója, beszélgetés Nagy László pályájáról Művészetek Háza, Pécs, résztvevők: a szerző: Ágh István, Kossuth-díjas költő, Sólyom Katalin Jászai-díjas színművész és Szirtes Gábor Június 18. Sánta Gábor: Fekete Istvánról szóló könyvei alapján beszélgetés Fekete István munkásságáról Völgységi Könyvnapok, Bonyhád, Perczel park, résztvevők: Sánta Gábor és Szirtes Gábor Szeptember 11. Vonyó Tamás: Modell Deutschland című monográfiájának premierje Budapest, MTA Világgazdasági Kutatóintézet, résztvevők: a szerző, Rácz Margit, kutatási igazgató, Kaposi Zoltán gazdaságtörténész, Szirtes Gábor Október 13. Hámori Istvánné Vókó János: Pécs-Somogy története című könyv bemutatója a település fennállása 600. évfordulójára rendezett ünnepség keretében Pécs- Somogy, Kodály Művelődési Ház Október 17. Lovász Pál: Mecseki rapszódia című könyv bemutatója, emlékezés az 1956-os forradalom Pécs-baranyai és országos eseményeire Művészetek Háza, Pécs, résztvevők: Lovász Istvánné, Tüskés Tibor, Szirtes Gábor

10 10 Október 26. V. Gilbert Edit (szerk.): A perifériáról a centrum 3. tizenegy nyelvű tanulmánykötet megjelenése alkalmából előadói konferencia a XX. század második fele világirodalmi folyamatairól. Kisérő programok: techno-zene, gyermekrajz- kiállítás Dóm Múzeum, Pécs, résztvevők: a kötet szerzői, Ujvári Jenő a Pécs-Sopianae Kht igazgatója, Szirtes Gábor November 3. Bajkay Éva: Az utópia bűvöletében. Weininger Andor című kétnyelvű könyv bemutatója, beszélgetés a Bauhaus pécsi képviselőinek, mindenekelőtt Weininger Andor munkásságáról Művészetek Háza, Pécs, résztvevők: a szerző, Kismányoky Károly animációs filmrendező, Várkonyi György művészettörténész, Szirtes Gábor November 20. Csorba Győző és barátai. Budapesti levelek Pécsre című könyv megjelenése alkalmából irodalmi est Művészetek Háza, Pécs, résztvevők: Kalász Márton a Magyar Írószövetség elnöke, Pintér László szerkesztő, Tüskés Tibor, Szirtes Gábor November 23. A Pro Pannonia Kiadó irodalmi karácsonya Magyar Írószövetség Klubja, Budapest, résztvevők: Kalász Márton író, Pék Pál költő, Pintér László szerkesztő, Szepesi Attila költő, Tüskés Tibor író és Szirtes Gábor November 28. Czilczer Olga: Engedelmes planéták című könyvének bemutatója Szeged, Felsővárosiak Civil Egyesülete December 4. Tüskés Tibor: Az újraolvasott Kodolányi című könyvének megjelenése alkalmából beszélgetés Kodolányi munkásságáról és annak baranyai vonatkozásairól Pécsváradi Művelődési Központ, résztvevők: a szerző, Gállos Orsolya és Szirtes Gábor

11 11 December 5. Pék Pál: Szélcsönd és újra szél című könyvének bemutatója Nagykanizsa, Halis István Városi Könyvtár Az alapítvány kuratóriumának tagjai, szerzői és ügyvezető igazgatója a fentieken kívül még számos egyéb irodalmi és szakmai fórumon, rendezvényen, konferencián és tanácskozáson vettek részt illetve tartottak referátumot vagy korreferátumot. Pécs, május 2. Készítette: (dr. Szirtes Gábor sk.) sorozatszerkesztő, ügyvezető-igazgató

ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 184. közgyűlésére 2013. május 7.

ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 184. közgyűlésére 2013. május 7. ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 184. közgyűlésére 2013. május 7. Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia területi bizottságai 2012. évi tevékenységéről Készítette: Látta: Megtárgyalta: Bertók

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. SZEPTEMBER 20-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. SZEPTEMBER 20-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. SZEPTEMBER 20-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 131-15/2007. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 4. korcsoport (11 12. évf.) ÍRÁSBELI ELŐDÖNTŐ. (2011. 02. 28.) Janus Pannonius Gimnázium

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 4. korcsoport (11 12. évf.) ÍRÁSBELI ELŐDÖNTŐ. (2011. 02. 28.) Janus Pannonius Gimnázium Testvérmúzsák vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii 4. korcsoport (11 12. évf.) ÍRÁSBELI ELŐDÖNTŐ Megoldások (2011. 02. 28.) Janus Pannonius Gimnázium Előzetes kutatások I. A Pécsi Szemle című várostörténeti

Részletesebben

2008. június 27. 9. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2008. június 27. 9. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2008. június 27. 9. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 10/2008. (VI. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 2 HATÁROZAT

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 329-4/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 775/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló a Baranyai PedagógiaiSzakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűlésnek. a Társaság 2015. évi tevékenységéről

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűlésnek. a Társaság 2015. évi tevékenységéről MAGYAR-OROSZ MŰVELŐDÉSI ÉS BARÁTI TÁRSASÁG ELNÖKSÉG ELŐTERJESZTÉS a Közgyűlésnek a Társaság évi tevékenységéről Budapest, 2016. március ELŐTERJESZTÉS a Társaság évi tevékenységéről A határozati javaslat

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2009. (II. 27.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2009. (II. 27.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2009. (II. 27.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottsága 2008. június 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottsága 2008. június 18-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottság Elnöke Szám: 739-2/2008. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottsága 2008. június 18-i

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

P. Müller Péter Székely György pályaképe

P. Müller Péter Székely György pályaképe 1 P. Müller Péter Székely György pályaképe Bizonyos értelemben méltánytalan dolog egy 94 éves életutat, és azon belül egy több mint hét évtizedes szakmai pályafutást egy rövid előadás keretében összegezni.

Részletesebben

Petelei István írásgyakorlatai (Média- és társadalomtörténeti elemzés)

Petelei István írásgyakorlatai (Média- és társadalomtörténeti elemzés) Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola Török Zsuzsa Petelei István írásgyakorlatai (Média- és társadalomtörténeti elemzés) Doktori értekezés tézisei Témavezető:

Részletesebben

2006. december 8. 18. szám. Tartalomjegyzék

2006. december 8. 18. szám. Tartalomjegyzék 2006. december 8. 18. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 147/2006. (XII. 7.) Kgy A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) igazgatói állására beérkezett

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 392-13/2005. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

0Jelentés a K 60635 azonosító számú, Arany János kritikai kiadása című kutatás munkájáról és eredményeiről

0Jelentés a K 60635 azonosító számú, Arany János kritikai kiadása című kutatás munkájáról és eredményeiről 0Jelentés a K 60635 azonosító számú, Arany János kritikai kiadása című kutatás munkájáról és eredményeiről Általánosságban elmondható az a sajnálatos körülmény, hogy a felsőoktatás komoly színvonalcsökkenéssel

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. december Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Tartalom Összefoglalás...2 Népmozgalom...2 Mezőgazdaság...3 Ipar...6 Építőipar...7

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 171-1/2010.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 171-1/2010. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 171-1/2010. MELLÉKLETEK: 12+2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége

A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége Az MTA Néprajztudományi Bizottsága 2014-ben két alkalommal ülésezett (január 15- én és november 11-én). Az ülésre első alkalommal a Néprajzi Múzeum Tanácstermében

Részletesebben

(Az Ügyrend 3. sz. melléklete) Készítette: Sominé Fenyvesi Olga könyvtárigazgató. Jászberény, 2012. június 14.

(Az Ügyrend 3. sz. melléklete) Készítette: Sominé Fenyvesi Olga könyvtárigazgató. Jászberény, 2012. június 14. A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata (Az Ügyrend 3. sz. melléklete) Készítette: Sominé Fenyvesi Olga könyvtárigazgató Jászberény,

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 4-én tartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 4-én tartott rendkívüli üléséről Német Nemzetiségi Önkormányzat Jegyzőkönyv Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 203. december 4-én tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Árvay Attila, Braun Istvánné, Tóth

Részletesebben

A Vásárosnaményi kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja

A Vásárosnaményi kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja Megvalósítási terv a Tisza-völgyi árapasztó rendszer (ártér-reaktiválás szabályozott vízkivezetéssel) I. ütemére valamint a kapcsolódó kistérségekben az életfeltételeket javító földhasználati és fejlesztési

Részletesebben

Szerzők: dr. Mundruczó Györgyné 2 dr. Pulay Gyula 3 Tököli László 4

Szerzők: dr. Mundruczó Györgyné 2 dr. Pulay Gyula 3 Tököli László 4 A támogatott turisztikai beruházások helyi és térségi szintű hatékonyságának vizsgálata 1 Szerzők: dr. Mundruczó Györgyné 2 dr. Pulay Gyula 3 Tököli László 4 Az utóbbi tíz évben a turizmus fejlesztését

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2010. november 3-ai ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2010. november 3-ai ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 777-4/2010. Melléklet: 2 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2010.

Részletesebben

Opponensi vélemény Ferkai András Molnár Farkas. Molnár életművének nagymonográfiája című akadémiai doktori értekezéséről

Opponensi vélemény Ferkai András Molnár Farkas. Molnár életművének nagymonográfiája című akadémiai doktori értekezéséről Opponensi vélemény Ferkai András Molnár Farkas. Molnár életművének nagymonográfiája című akadémiai doktori értekezéséről Évtizedek óta nem zajlott a Magyar Tudományos Akadémián tudományok doktora, illetve

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság Elnöke Szám: 2087-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi,

Részletesebben

Az Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó és Gabonakereskedelmi Rt. 2002. éves jelentése

Az Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó és Gabonakereskedelmi Rt. 2002. éves jelentése Az Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó és Gabonakereskedelmi Rt. 2002. éves jelentése 1. A Társaság története Az Agrimill-Agrimpex Rt (továbbiakban: Agrimill Rt vagy Társaság) kapacitását tekintve ma Magyarország

Részletesebben

HÍREK, KÖZÉLET I. ÉVFOLYAM 7. SZÁM - 2007. OKTÓBER 11. CSÜTÖRTÖK

HÍREK, KÖZÉLET I. ÉVFOLYAM 7. SZÁM - 2007. OKTÓBER 11. CSÜTÖRTÖK I. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. OKTÓBER 11. Fotóminőségű nyomtatás (2400x1200 dpi) papírfélékre, fóliára, textíliára, stb., óriásplakát méretben vagy akár 25 méter hosszan. Időjárásálló nyomtatás kültérre is.

Részletesebben

Az Ózdi Mûvelõdési Intézmények Lajos Árpád Honismereti Körének évkönyve

Az Ózdi Mûvelõdési Intézmények Lajos Árpád Honismereti Körének évkönyve Az Ózdi Mûvelõdési Intézmények Lajos Árpád Honismereti Körének évkönyve Ózd, 2008 AZ ÓZDI MÛVELÕDÉSI INTÉZMÉNYEK (ÓMI) KIADVÁNYA Felelõs kiadó: Pappné Szalka Magdolna igazgató, Ózdi Mûvelõdési Intézmények

Részletesebben

2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. Adószám: 18445523-1-05 KSH besorolási szám: 18445523-9499-529-05 2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Sátoraljaújhely,

Részletesebben

A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az 50-es évek első felében

A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az 50-es évek első felében Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/9. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.9.75 Tóth Ágnes tudományos főmunkatárs, MTA TK Kisebbségkutató Intézet egyetemi docens, PTE BTK Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában

Részletesebben

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l :

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l : GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER 1 O l d a l : TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 4 2. A VÁROS EGÉSZÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Tárgy: A megyei alapfokú sportszakember-képzésről szóló 2005. évi együttműködési megállapodás módosítása

Tárgy: A megyei alapfokú sportszakember-képzésről szóló 2005. évi együttműködési megállapodás módosítása Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság Elnöke Szám: 360-28/2007. Melléklet: 1 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési,

Részletesebben

6. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

6. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület beszámolója

Részletesebben

A NEVELİK HÁZA EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A NEVELİK HÁZA EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A NEVELİK HÁZA EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A NEVELİK HÁZA EGYESÜLET 2007. évi közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A Nevelık Háza Egyesület 2007 évben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28.-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28.-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28.-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 105/2010. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE. Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE. Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 590-2/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tevékenységének félidős

Részletesebben

KAPTÁR. Helyismereti tanácskozás Jászberényben

KAPTÁR. Helyismereti tanácskozás Jászberényben KAPTÁR XIX. évf. 2. (113.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2010. Helyismereti tanácskozás Jászberényben Parti Csaba: Helyismereti tanácskozás Jászberényben Némethné Matastik Magdolna:

Részletesebben

Tárgy: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2013. évi munkaterve. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2013. évi munkaterve. Tisztelt Képviselő-testület! 16. napirendi pont E- 166 Előterjesztő: Diószeghy Tünde képviseő Előterjesztést készítette: Balzó Edina Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek: 2013. évi munkaterv Előterjesztés Nagykovácsi

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

A hitviták magyarországi társadalomtörténete, funkcióváltásai, műfaji rendszere és adattára a XVI-XVIII. században

A hitviták magyarországi társadalomtörténete, funkcióváltásai, műfaji rendszere és adattára a XVI-XVIII. században A hitviták magyarországi társadalomtörténete, funkcióváltásai, műfaji rendszere és adattára a XVI-XVIII. században Részletes jelentés a kutatás eredményeiről és folyamatáról A fenti kutatásra 2001. január

Részletesebben

TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2008 ÉV

TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2008 ÉV TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2008 ÉV 1 8 4 3 9 2 0 5 9 4 9 9 5 2 9 0 5 Statisztikai számjele vagy adószám TÁRSADALMI SZERVEZET, KÖZTESTÜLET MEGNEVEZÉSE: GÖMÖRI KÖRNYEZET ÉS TÁJFEJLESZTŐ

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II. 27.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR 2012. évi közhasznúsági jelentése

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR 2012. évi közhasznúsági jelentése MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR 2012. évi közhasznúsági jelentése. Az egyesület a 2012. évben is az Alapszabályban kitűzött célok és feladatok megvalósításának figyelembevételével végezte munkáját.

Részletesebben

Javaslat a Helytörténeti kiadványok települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Helytörténeti kiadványok települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a Helytörténeti kiadványok települési értéktárba történő felvételéhez Keisz Gellért iparművész által tervezett embléma Készítette: Molnár Sándor (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. július 8.

Részletesebben

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város. Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága. 2014. április 15-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város. Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága. 2014. április 15-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2014. április 15-i ülésének

Részletesebben

Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kétszázötvenedik kötete

Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kétszázötvenedik kötete Könyveink világa. Bölöni Domokos Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kétszázötvenedik kötete A Székely Útkereső levelesládája. 1990 2000 A Székely Útkereső című folyóirat nevénél, tartalmánál, célkitűzéseinél

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a 2006/2007-s tanév megyei alapfokú sportszakember-képzésről (taj_sportoktatas*)

Tárgy: Tájékoztató a 2006/2007-s tanév megyei alapfokú sportszakember-képzésről (taj_sportoktatas*) Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság Elnöke Szám: 360-31/2007. Melléklet: 3 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési,

Részletesebben

K Á R Á S Z I független havilap. Önkormányzati hírek. A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott.

K Á R Á S Z I független havilap. Önkormányzati hírek. A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. 2015. július 3. K Á R Á S Z I független havilap XVIII. évfolyam 7. szám Önkormányzati hírek A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. A 20 éves testvérkapcsolat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. január 28-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. január 28-ai ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/16-16/2010. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Kiegészítő előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. szeptember 16-ai ülésére

Kiegészítő előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. szeptember 16-ai ülésére A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Szám: 105-16/2010. Kiegészítő előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. szeptember 16-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/86-23/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S A Veszprém

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Központi Statisztikai Hivatal 2012. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar. 2011. évi MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI JELENTÉS

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar. 2011. évi MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI JELENTÉS Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar 2011. évi MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI JELENTÉS 1 1) Az oktatók tudományos aktivitásának mérése A KSZKI a Kari Tanács által 2010-ben elfogadott szempontok

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata. 1 db határozati javaslat és melléklete

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata. 1 db határozati javaslat és melléklete Előterjesztő: Dr. Solymos László várospolitikai alpolgármester Iktatószám: 01/19264-5/2015. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata Melléklet:

Részletesebben

MÁGOCS HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MÁGOCS HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MÁGOCS HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA jóváhagyta: /2008.(..) önkormányzati határozat MÁGOCS 2008. április Készült: A ROC*Mágocs Kft megbízásából TARTALOM 1. CÉLOK ÉS PRIORITÁSOK 3 1.1 JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2014. február 27-ei rendes ülésére

Budakalász Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2014. február 27-ei rendes ülésére Budakalász Város Polgármestere 34/2014.(II.27.) számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. február 27-ei rendes ülésére Tárgy: Készítette: Javaslat a 2014 januárjában áttekintett pályázati

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET

A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 42. Gazda István Feladataink id. Szinnyei József tudományos életműve további feltárása érdekében Íródott halálának centenáriumán Megjelent 2014-ben

Részletesebben

Drámapedagógia - annotált bibliográfia - (alapképzések számára)

Drámapedagógia - annotált bibliográfia - (alapképzések számára) Drámapedagógia - annotált bibliográfia - (alapképzések számára) Gabnai Katalin: DRÁMAJÁTÉKOK Bevezetés a drámapedagógiába (334 oldal) Ötödik, bővített kiadás, Koncz Zsuzsa fotóival. Helikon Kiadó, 2001.

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. április 20-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. április 20-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 675-2/2011. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. április 20-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 213/1 Központi Statisztikai Hivatal 213. június Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...5 Beruházás...6

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Dél alföldi Postatörténeti Alapítvány 6600 Szentes Brusznyai sétány 8. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Szeged, 2011. február 10. Készítette: Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány 2 A szervezet alapadatai:

Részletesebben

Dr. Csordás László a földrajztudományok kandidátusa

Dr. Csordás László a földrajztudományok kandidátusa Egy szakmai életút eredményei és helyszínei HELYZETKÉP AZ ALFÖLDÖN TURISZTIKAI PROJEKTEKET TERVEZETT TELEPÜLÉSEKRŐL Dr. Csordás László a földrajztudományok kandidátusa E-mail: l.csordas@freemail.hu A turizmus

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központja mint részben önálló intézmény 2008. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központja mint részben önálló intézmény 2008. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központja mint részben önálló intézmény 2008. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A feladatvégzés eredményei A 2008-as esztendő az intézmény feltételrendszereinek

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011. (V.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011. (V.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/20. (V.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A HELYI KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL (A 8/203. (VI. 20.), a 3/205. (II.20.) és az 5/205. (II.20.)

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék Elnöke 2014.El.II.D.1/38. A Fővárosi Törvényszék Elnökének Tájékoztatója a Fővárosi Törvényszék 2013.

Fővárosi Törvényszék Elnöke 2014.El.II.D.1/38. A Fővárosi Törvényszék Elnökének Tájékoztatója a Fővárosi Törvényszék 2013. Fővárosi Törvényszék Elnöke 2014.El.II.D.1/38. A Fővárosi Törvényszék Elnökének Tájékoztatója a Fővárosi Törvényszék 2013. évi működéséről TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 7 2. A Fővárosi Törvényszék személyi

Részletesebben

Beszámoló a MKNE 2004. évi munkájáról

Beszámoló a MKNE 2004. évi munkájáról Beszámoló a MKNE 2004. évi munkájáról A 2004. év egy hároméves ciklus záró éve volt. Nagy általánosságban elmondhatjuk, hogy megfeleltünk az alapszabályunkban megfogalmazott célunknak: több módon is segítettük

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 11/2008. (IX. 25.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 11/2008. (IX. 25.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 11/2008. (IX. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület 2008. évi tevékenységéről.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület 2008. évi tevékenységéről. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület 2008. évi tevékenységéről. Tartalomjegyzék: 1. Jogi helyzet 2. Az egyesület számviteli beszámolójának főbb tételei 3. Költségvetési támogatások

Részletesebben

Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról

Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról FAZEKAS TIBORC hungarológus (Hamburg) 1. Az elmúlt másfél évtizedben Magyarországon és az ország közvetlen környezetében valóban nagyon sok alapvető körülmény változott

Részletesebben

IV. 6. ÉSZAK-MAGYARORSZÁG

IV. 6. ÉSZAK-MAGYARORSZÁG IV. 6. ÉSZAK-MAGYARORSZÁG IV. 6. ÉSZAK-MAGYARORSZÁG IV.6.1. Észak-Magyarország támogatásainak területi és célonkénti megoszlása Az Észak-magyarországi régió 1996 és 2008 között 94,5 milliárd forintnyi

Részletesebben

Összejönni kezdés. Együtt maradni haladás. Együtt is dolgozni siker. (Henry Ford) Elõszó a tíz évhez

Összejönni kezdés. Együtt maradni haladás. Együtt is dolgozni siker. (Henry Ford) Elõszó a tíz évhez 10eves.qxd 6/19/2009 12:47 PM Page 1 Összejönni kezdés. Együtt maradni haladás. Együtt is dolgozni siker. (Henry Ford) Elõszó a tíz évhez 1999. július 9-én, Csongrádon 25 fürdõtelepülés fogott össze a

Részletesebben

JEGYZŐ 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. titkarsag@balatonfured.com

JEGYZŐ 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. titkarsag@balatonfured.com BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐ 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. titkarsag@balatonfured.com Szám: 1/367- /2015. Előkészítő: Harsányiné dr. Tóth Beáta E l ő t e r j e s z t é s a

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

Dr. Paczolay Gyula ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. az Alapkutatások a kémia magyarországi története körében c. OTKA-kutatásról

Dr. Paczolay Gyula ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. az Alapkutatások a kémia magyarországi története körében c. OTKA-kutatásról Dr. Paczolay Gyula ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS az Alapkutatások a kémia magyarországi története körében c. OTKA-kutatásról Két nagyobb kémiatörténeti kutatást végeztünk a kutatás négy éve alatt. Az első kutatásunk

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1515/2006. MELLÉKLETEK: DB TÁRGY: Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális

Részletesebben

Beszámoló. az MKE Heves Megyei Szervezete 2012. évi munkájáról

Beszámoló. az MKE Heves Megyei Szervezete 2012. évi munkájáról Beszámoló az MKE Heves Megyei Szervezete 2012. évi munkájáról I. Tagsági információk: Tagok száma: 90 fő Aktív tagok száma: 59 fő Testületi tagok száma: 3 fő Nyugdíjas tagok száma: 15 fő Diák tagok száma:

Részletesebben

KOZHASZNUSAGlJELENTES 2008.

KOZHASZNUSAGlJELENTES 2008. A társadalmi szervezetmegnevezése: A társadalmi szervezet székhelye: Kossuth tér 1. Közhasznúsági végzés: 16.Pk. 64.166/1990/15..,,, KOZHASZNUSAGlJELENTES 2008. Tartalom 1. Számviteli beszámoló - egyszerűsített

Részletesebben

Tájak Korok Múzeumok Egyesület

Tájak Korok Múzeumok Egyesület HARASZTI GÁBOR Tájak Korok Múzeumok Egyesület Mint negyedik éve ügyvezetõ elnök, korábban évekig választmányi tag, egyben évtizedes résztvevõ és klubvezetõ, vázlatosan bemutatom a Tájak Korok Múzeumok

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 753-2/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Szigetvár - Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGE

2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGE ZEMPLÉN TÉRSÉGI KATASZTRÓFA ÉS POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG 3981 Sátoraljaújhely, Kossuth t. 5. Tel: 06/47/322-027 Fax: 06/47/321-838 A ZEMPLÉN TÉRSÉGI KATASZTRÓFA ÉS POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGE

Részletesebben

A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ GAZDASÁGI / TÁRSADALMI TERÉRE HATÓ GEOGRÁFIAI TÉNYEZŐK Csizmadia Gábor 1

A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ GAZDASÁGI / TÁRSADALMI TERÉRE HATÓ GEOGRÁFIAI TÉNYEZŐK Csizmadia Gábor 1 A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ GAZDASÁGI / TÁRSADALMI TERÉRE HATÓ GEOGRÁFIAI TÉNYEZŐK Csizmadia Gábor 1 Bevezetés Az értékelés tárgya a Dél-Dunántúli régió / társadalmi terére hogyan hat a földrajzi környezet?

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfia...... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság...

Részletesebben

Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás 2003. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról

Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás 2003. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról 1. Általános értékelés Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás 2003. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról A Társulás tagjainak létszáma alig változott. Az év folyamán 2 önkormányzat - Nemeske,

Részletesebben

2008. február 5. 1. szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK

2008. február 5. 1. szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK 2008. február 5. 1. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal HATÁROZATOK 1/2008. (I. 31.) Kgy. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Részletesebben

II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA SELLYE INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014.

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Jóváhagyta: Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2011. (..) számú határozatával. Tartalom 1.) Bevezetés... 2 2.) Alapelvek és pénzügyi

Részletesebben

A Magyar Szemorvostársaság 2016. évi Kongresszusa

A Magyar Szemorvostársaság 2016. évi Kongresszusa A Magyar Szemorvostársaság 2016. évi Kongresszusa Annual Congress of the Hungarian Ophthalmological Society 2016 Pécs, 2016. június 30-július 2. ÉRTESÍTŐ A Magyar Szemorvostársaság 2016. évi Kongresszusa

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó. a Győri Ítélőtábla. 2010. évi működéséről

T á j é k o z t a t ó. a Győri Ítélőtábla. 2010. évi működéséről GYŐRI ÍTÉLŐTÁBLA ELNÖKE 2011.El.II.B.35.szám T á j é k o z t a t ó a Győri Ítélőtábla 2010. évi működéséről 2 Tisztelt Kollégám! A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló, módosított 1997. évi LXVI.

Részletesebben

A Felnőttképzés Fejlesztéséért Egyesület

A Felnőttképzés Fejlesztéséért Egyesület A Felnőttképzés Fejlesztéséért Egyesület Felnőttképzés és demokrácia képezhetőség, felnőttkori ismeretbővítés a felnőttképzés fejlesztéséért a Magyar Tudomány Hónapja keretében rendezett konferenciájáról

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV az EOQ MNB Közgyű lésérő l

JEGYZŐ KÖNYV az EOQ MNB Közgyű lésérő l KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET Alapítva: 1972 http://eoq.hu 1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b. 1530 Budapest, Pf. 21 2128803, 2251250 Fax: 2127638 E-mail: info@eoq.hu JEGYZŐ KÖNYV az EOQ MNB Közgyű lésérő

Részletesebben

SZEMLE Buday-Sántha Attila: Székelyföld

SZEMLE Buday-Sántha Attila: Székelyföld SZEMLE Buday-Sántha Attila: Székelyföld Szerkesztette: Horváth Gyula. Budapest Pécs, MTA Regionális Kutatások Központja, Dialóg Campus Kiadó. 2003. A Kárpát-medence régiói I. 453 oldal. A 2003-as év jelentõs

Részletesebben

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2009. évi költségvetésének. végrehajtása

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2009. évi költségvetésének. végrehajtása A VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezet 2009. évi költségvetésének végrehajtása Budapest, 2010. május hó 1 A Legfőbb Ügyészség irányítása alá az 5 fellebbviteli főügyészség mellett 21 főügyészség

Részletesebben

12. NAPIREND Ügyiratszám: 15/42055/2006 ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2006. március 17-i ülésére

12. NAPIREND Ügyiratszám: 15/42055/2006 ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2006. március 17-i ülésére 12. NAPIREND Ügyiratszám: 15/42055/2006 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2006. március 17-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: Tapolca Város Közművelődési Feladatellátási

Részletesebben

Szám: 02/32-9/2009. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 19-i ülésére

Szám: 02/32-9/2009. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 19-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/32-9/2009 E L Ő T E R J E S Z T É S A Veszprém

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mivel más javaslat nem hangzott el indítványozta, hogy a testület döntsön az ülés napirendjének elfogadásáról.

JEGYZŐKÖNYV. Mivel más javaslat nem hangzott el indítványozta, hogy a testület döntsön az ülés napirendjének elfogadásáról. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2013. február 22-én 15 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Hírmondó. 2007. február

Hírmondó. 2007. február Hírmondó A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVELŐDÉSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS SPORT INTÉZET JOGUTÓDJA A VERSEGHY FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI INTÉZET A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 143/ 2006. (XII.

Részletesebben

III. NEGYEDÉVES JELENTÉS (2009. szeptember 15.) Tervezet

III. NEGYEDÉVES JELENTÉS (2009. szeptember 15.) Tervezet III. NEGYEDÉVES JELENTÉS (2009. szeptember 15.) Tervezet a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 702/2008 MELLÉKLETEK: 0 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Európai Információs Pont 2007. évi tevékenységéről

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben