A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL"

Átírás

1 XIV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM DECEMBER 3. A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI GAZDASÁGI INTEGRÁCIÓS ÉRTESÍTÕJE Szerkesztõség: 1027 Budapest, Bem rkp. 47. Telefon: MEGJELENIK HAVONTA Elõfizetési díj 1 évre Ft Ára: 2100 Ft FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a évi elõfizetési árainkra TARTALOM Oldal I. MAGYARORSZÁG ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖTTI GAZDASÁGI KAPCSOLATOKRA VONATKOZÓ FONTOSABB JOG- SZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK Figyelemfelhívás a magyar EU gazdasági kapcsolatokat érintõ egyes magyar és közösségi jogszabályokra, dokumentumokra II. A GAZDASÁGI KAPCSOLATOK ESEMÉNYEI A magyar EU kereskedelmi kapcsolatok alakulása szeptember havi adatok alapján Figyelemfelhívás a Közösség egyes jogszabálytervezeteire, állásfoglalásaira

2 106 KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ 11. szám I. Magyarország és az Európai Unió közötti gazdasági kapcsolatokra vonatkozó fontosabb jogszabályok, dokumentumok Magyar Mezõgazdasági tárgyú 140/2008. (X. 30.) FVM r. A Magyar Élelmiszerkönyv nemzeti termékleírásokat tartalmazó kötelezõ elõírásairól szóló 57/2004. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról Távközlési tárgyú 254/2008. (X. 18.) Korm. r. A frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapításáról szóló 346/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet és a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 78/2006. (IV. 4.) Korm. rendelet módosításáról Vidékfejlesztési tárgyú 135/2008. (X. 18.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehetõ támogatások részletes feltételeirõl 136/2008. (X. 18.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl 137/2008. (X. 18.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl 138/2008. (X. 18.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megõrzéséhez igénybe vehetõ támogatások részletes feltételeirõl Környezetvédelmi tárgyú LIII. tv. A Washingtonban, március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élõ állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmérõl szóló egyezmény módosításának kihirdetésérõl 26/2008. (X. 22.) KvVM r. A Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet bõvítésérõl 24/2008. (X. 8.) KvVM r. A védett tokfajok hasznosításáról Kutatási tárgyú LIV. tv. A Magyar Köztársaságnak a Meteorológiai Mûholdak Hasznosításának Európai Szervezete kiváltságairól és mentességeirõl szóló Jegyzõkönyvhöz való csatlakozásáról 243/2008. (X. 8.) A Magyar Köztársaság Kormánya és az Európai Ûrügynökség közötti, az Európai Együttmûködõ Államok Terve (PECS) programban való részvételrõl szóló megállapodás meghosszabbításáról szóló megállapodás kihirdetésérõl Integrációs tárgyú LV. tv. Az Európai Közösség és tagállamaik, valamint Bosznia és Hercegovina közötti Stabilizációs és Társulási Megállapodás kihirdetésérõl LII. tv. Az Albán Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerzõdéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzõkönyv, valamint a Horvát Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerzõdéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzõkönyv kihirdetésérõl Közlekedési tárgyú 240/2008. (X. 1.) A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között az Ivándárda/Branjin Vrh autópálya-kapcsolat létesítésérõl szóló Egyezmény kihirdetésérõl Pénzügyi tárgyú 28/2008. (X. 10.) PM r. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvényben meghatározottakkal egyenértékû követelményeket alkalmazó harmadik országokról 246/2008. (X. 10.) Korm. r. Egyes, a számviteli törvényhez kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról LVI. tv. A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény betétbiztosítási összeghatár emelését célzó módosításáról 11/2008. (X. 22.) MNB r. A jegybanki alapkamat mértékérõl Közösségi Mezõgazdasági tárgyú Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 262 számában megjelent a Bizottság 2008/91/EK irányelve a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a diuron hatóanyag felvétele céljából történõ módosításáról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 264 számában megjelent a Tanács 967/2008/EK rendelete az ökológiai termelésrõl és az ökológiai termékek címkézésérõl szóló 834/2007/EK rendelet módosításáról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 265 számában megjelent a Bizottság 971/2008/EK rendelete egy kokcidiosztatikum takarmány-adalékanyagként történõ új felhasználásáról

3 11. szám KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ 107 Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 267 számában megjelent a Bizottság 981/2008/EK rendelete az 1493/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása egyes részletes szabályainak megállapításáról, valamint a borászati eljárások és kezelések közösségi kódexének létrehozásáról szóló 423/2008/EK rendelet módosításáról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 267 számában megjelent a Tanács 2008/90/EK irányelve a gyümölcstermõ növények szaporítóanyagai, illetve a gyümölcstermesztésre szánt gyümölcstermõ növények forgalmazásáról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 268 számában megjelent a Bizottság 983/2008/EK rendelete a Közösség legrászorulóbb személyeinek az intervenciós készletekbõl származó élelmiszerekkel történõ ellátását célzó, a 2009-es költségvetési év terhére a tagállamok rendelkezésére álló erõforrások elosztására vonatkozó terv elfogadásáról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 285 számában megjelent a Bizottság 2008/100/EK irányelve az élelmiszerek tápértékjelölésérõl szóló 90/496/EGK tanácsi irányelvnek az ajánlott napi bevitelek, az energiaátváltási együtthatók és fogalommeghatározások tekintetében történõ módosításáról Közlekedési tárgyú Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 270 számában megjelent a Bizottság 2008/766/EK határozata a vezetõi engedély kategóriák közötti egyenértékûségérõl Vám tárgyú Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 266 számában megjelent a Bizottság 977/2008/EK rendelete egyes áruk TARIC szerinti besorolásáról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 278 számában megjelent a Bizottság 1028/2008/EK rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról Szabványügyi tárgyú Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 278 számában megjelent a Bizottság 1029/2008/EK rendelete a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes európai standardokra való hivatkozása frissítése céljából történõ módosításáról Környezetvédelmi tárgyú Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 271 számában megjelent a Bizottság 994/2008/EK rendelete a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 280/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat szerinti kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek egységesített és biztonságos rendszerérõl Pénzügyi tárgyú Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 265 számában megjelent a Bizottság 974/2008/EK rendelete az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a tálibokkal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetésérõl szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 99. alkalommal történõ módosításáról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 282 számában megjelent az Európai Központi Bank 1052/2008/EK rendelete a kötelezõ tartalék képzésérõl szóló 1745/2003/EK rendelet módosításáról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 287 számában megjelent a Tanács 2008/801/EK határozata az Egyesült Nemzetek Szervezete Korrupció Elleni Egyezményének az Európai Közösség nevében történõ megkötésérõl Statisztikai tárgyú Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 283 számában megjelent a Bizottság 1055/2008/EK rendelete a fizetési mérleggel kapcsolatos statisztikák minõségi kritériumai és a mérleg minõségérõl szóló beszámolók tekintetében a 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 285 számában megjelent a Bizottság 1062/2008/EK rendelete a közösségi üres álláshelyekre vonatkozó negyedéves statisztikai adatokról szóló 453/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szezonális kiigazítási eljárások és minõségi jelentések vonatkozásában történõ végrehajtásáról Ipari tárgyú Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 282 számában megjelent a Bizottság 2008/283/EK 1/2008. határozata az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a megfelelõség értékelés kölcsönös elismerésérõl létrejött megállapodás keretében létrehozott, az építési termékekrõl szóló új, 16. fejezetnek az 1. mellékletbe való beillesztésérõl Közlekedési tárgyú Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 273 számában megjelent a Tanács 2008/797/EK határozata az Európai Közösség és az Indiai Köztársaság kormánya közötti, a légi közlekedés egyes kérdéseirõl szóló megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 283 számában megjelent a Bizottság 1056/2008/EK rendelete a légi jármûvek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggõ feladatokban részt vevõ szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló 2042/2003/EK rendelet módosításáról Foglalkoztatás tárgyú Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 283 számában megjelent az Európai Parlament és a Tanács 2008/94/EK irányelve a munkáltató fizetésképtelensége esetén a munkavállalók védelmérõl

4 108 KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ 11. szám II. A gazdasági kapcsolatok eseményei A magyar EU kereskedelmi kapcsolatok alakulása január július havi adatok alapján I VII. hónap adatai szerint az EU többi 26 tagállamába való kiszállítás (1. számú táblázat) M eurót (2007. I VII. hónapjában M eurót), a beérkezés M eurót (2007. I VII. hónapjában M eurót) tett ki, így júliusban a múlt év azonos idõszakához képest, euróban mérve, a kiszállítások 9,4%-kal emelkedtek, a beérkezések 6,9%-kal nõttek. Ugyanezen idõszakban a magyar összkivitel valamivel nagyobb mértékben, 12,5%-kal ( M euróról M euróra) bõvült, az összbehozatal is az EU-tagállamokból való beérkezésnél jobban nõtt, 11,5%-kal ( M euróról M euróra). Ennek megfelelõen a tagországok részesedése a magyar kivitelben 77,6%-ot (2007. I VII. hónapjában 79,9%), a behozatalban 68,6%-ot (2007. I VII. hónapjában 71,4%) tett ki. A fentiek szerint a forgalom egyenlege az egy évvel korábbi azonos idõszakban regisztrált 3111 M eurós többlethez képest most 4082 M eurós többletet mutatott, miközben a teljes magyar forgalomban mért elõzõ évi 281 M eurós deficit is 2008 júliusában 101 M eurós többletre változott. A tagországokkal lebonyolított áruforgalom szerkezete a SITC-árufõcsoportok szerinti megoszlás alapján a következõként alakult (2. számú táblázat): A kiszállításban az élelmiszerek 2209 M eurót tettek ki, részesedésük így 6,5% (2007. I VII. hónapjában 6,5%), a nyersanyagok értéke 854 M euró volt, mely 2,5%-os súlyt jelent (2007. I VII. hónapjában 2,1%), az energiahordozók 1081 M eurót értek el, ez 3,2%-os részesedés (2007. I VII. hónapjában 1,8%), a feldolgozott termékek értéke 9325 M euró volt, ez 27,4%-os hányadnak felel meg (2007. I VII. hónapjában 27,8%), míg a gépek és berendezések M eurós forgalma 60,4%-os részarányt képvisel (2007. I VII. hónapjában 61,8%). A beérkezések esetében az élelmiszerek 1748 M eurót tettek ki, így részesedésük 5,8% (2007. I VII. hónapjában 5,2%), a nyersanyagok értéke 564 M euró volt, mely 1,9%-os súlyt jelent (2007. I VII. hónapjában 1,6%), az energiahordozókból 1173 M euró értékû érkezett be, ami 3,9%-os részaránynak felel meg (2007. I VII. hónapjában 3,2%), a feldolgozott termékek beérkezése M eurót ért el, ez 39,7%-os hányadnak felelt meg (2007. I VII. hónapjában 40,3%), míg a gépek és berendezések cikkcsoport M eurós beérkezéssel 48,7%-os részesedést reprezentált (2007. I VII. hónapjában 49,7%). Tájékoztatásul közöljük az EU-n kívüli legfontosabb partnerországokkal lebonyolított forgalom adatait is (3. számú táblázat). Ezek szerint elsõ hét hónapjában az átlagot lényegesen meghaladóan nõtt kivitelünk Oroszországba (+34%), Szerbiába (+45%), szintén az átlag felett alakult Ukrajnába (+20%), valamint Horvátországba (+24%), továbbá az USA-ba (+20%) irányuló exportunk is. Jelentõs növekedést mutat a kisebb volumenû svájci (+29%) export forgalom is. Az átlag alatt alakult a Japánba irányuló export üteme (+10%). A Kanadába irányuló kivitel növekedése az országos átlag körül alakult. A Kínába irányuló export minimális (+2%) növekedést mutat. Behozatalunkban a legnagyobb részesedéssel bíró relációk közül az orosz forgalom az országos átlagnál lényegesen gyorsabban nõtt (+50%); a kisebb volumenû ukrajnai (+43%) és Szerbiából származó (+29%), behozatal is jelentõsen emelkedett. Az átlag feletti mértékben nõtt továbbá a Kínából (+27%) származó importunk. Svájcból és Horvátországból a behozatal üteme az országos átlag körül alakult. Az átlag alatti mértékben nõtt az USA (+7%) és a japán (+1%) import. Kanadából az importunk kissé csökkent.

5 11. szám KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ számú táblázat Az Európai Unió 27 tagországán belül bonyolított január július havi áruforgalom (feladó/rendeltetési országok szerint) M.e.: M EUR Kiszállítás Beérkezés Ország Index 2008/2007. Megoszlás (%) 2008-ban Index 2008/2007. Megoszlás (%) 2008-ban Németország ,5% 26,7% ,6% 26,3% Olaszország ,2% 5,3% ,1% 4,3% Ausztria ,8% 4,9% ,8% 6,1% Románia ,3% 4,9% ,9% 2,0% Franciaország ,0% 4,6% ,6% 4,4% Nagy-Britannia ,2% 4,5% ,4% 1,9% Lengyelország ,6% 4,3% ,6% 4,0% Szlovákia ,6% 4,2% ,2% 3,3% Csehország ,7% 3,9% ,9% 3,9% Spanyolország ,9% 3,0% ,2% 1,6% Hollandia ,0% 2,7% ,0% 4,3% Belgium ,6% 1,7% ,0% 2,3% Finnország ,6% 0,5% ,5% 0,8% Svédország ,2% 1,0% ,6% 0,8% Szlovénia ,5% 1,2% ,1% 1,0% Görögország ,6% 0,7% ,9% 0,1% Dánia ,1% 0,7% ,1% 0,6% Bulgária ,6% 1,1% ,2% 0,1% Portugália ,8% 0,6% ,1% 0,2% Írország ,7% 0,5% ,3% 0,3% Litvánia ,8% 0,3% ,2% 0,1% Lettország ,4% 0,2% ,8% 0,0% Észtország ,5% 0,1% ,7% 0,0% Ciprus ,7% 0,0% ,6% 0,0% Luxemburg ,2% 0,1% ,6% 0,1% Málta ,9% 0,0% ,7% 0,0% EU összesen ,4% 77,6% ,9% 68,6% Magyarország összesen ,5% 100,0% ,5% 100,0%

6 110 KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ 11. szám 2. számú táblázat EU 27 országon belüli árucsere-forgalom struktúrájának változása SITC-árufõcsoportok szerint január-július hónapban Kiszállítás Beérkezés Árufõcsoport M euró % M euró % M euró % M euró % Élelmiszerek, ital, dohány , , , ,8 Nyersanyagok 652 2, , , ,9 Energiahordozók 548 1, , , ,9 Feldolgozott termékek , , , ,7 Gépek, gépi berendezések , , , ,7 Összesen , , , ,0 3. számú táblázat Külkereskedelmi termékforgalom január július hóban (feladó/rendeltetési országok szerint) M.e.: M EUR Ország Kiszállítás Beérkezés Egyenleg Index 2008/2007. Index 2008/2007. EU 27 ország ,4% ,9% Egyes kiemelt EU-n kívüli országok KIVITEL BEHOZATAL Horvátország ,7% ,4% Szerbia ,2% ,4% Svájc ,9% ,9% Oroszország ,0% ,3% Ukrajna ,9% ,2% USA ,6% ,3% Kanada ,0% ,7% Japán ,7% ,1% Kína ,7% ,5% Magyarország összesen ,5% ,5%

7 11. szám KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ 111 Figyelemfelhívás a Közösség egyes jogszabálytervezeteire, állásfoglalásaira Tájékoztatások és közlemények Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 253 számában megjelent a Tanács állásfoglalása a hamisítás és a szerzõi jogi kalózkodás elleni küzdelemre irányuló átfogó európai tervrõl Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 268 számában megjelent a Tanács állásfoglalása Az európai ûrpolitika elõmozdítása címmel Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 254E számában megjelent a Tanács: 21/2008/EK közös álláspont a Tanács által az Európai Közösséget létrehozó szerzõdés 251. cikkében említett eljárással összhangban eljárva, a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából 22/2008/EK közös álláspont a Tanács által az Európai Közösséget létrehozó szerzõdés 251. cikkében említett eljárással összhangban eljárva, a repülõtéri díjakról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából 23/2008/EK közös álláspont a Tanács által az Európai Közösséget létrehozó szerzõdés 251. cikkében említett eljárással összhangban eljárva, a munkaidõ-szervezés egyes szempontjairól szóló 2003/88/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából 24/2008/EK közös álláspont a Tanács által az Európai Közösséget létrehozó szerzõdés 251. cikkében említett eljárással összhangban eljárva, a munkaerõ-kölcsönzés keretében történõ munkavégzésrõl szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 257 számában megjelent a Régiók Bizottsága véleménytervezete A migráció globális megközelítése: A munkavállalás céljából történõ bevándorlással kapcsolatos európai politika kialakítása és beépítése a harmadik országokkal fenntartott kapcsolatokba Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 259 számában megjelent az Európai Közösségek Kombinált Nómenklatúrájának magyarázata Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 262 számában megjelent az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkében foglalt rendelkezések keretén elül az állami támogatások engedélyezése Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 268 számában megjelent az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal nyílt versenyvizsga-felhívása EPSO/AD/138/08 Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 270 számában megjelent az európai adatvédelmi biztos véleménye a belsõ piaci információs rendszernek a személyes adatok védelme tekintetében történõ végrehajtásáról szóló, december 12-i 2008/49/EK bizottság határozatról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 270 számában megjelent a Bizottság közleménye az állami támogatásokról szóló szabályoknak a pénzintézetek vonatkozásában a jelenlegi pénzügyi világválsággal összefüggésben tett intézkedésekre történõ alkalmazása Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 252 számában megjelent az Európai Parlament elnökségének határozata az európai szintû politikai pártokra irányadó elõírásokról és finanszírozásuk szabályairól szóló 2004/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó eljárásokról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 251 számában megjelent ajánlás az Európai Központi Bank statisztikai információgyûjtésérõl szóló 2533/98/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre * * * A szerkesztõbizottság tagjai: Felelõs szerkesztõ: Antal Péter dr. Czombos Tamás Ifflandné Szabó Rozália Kosaras Ferenc Mocsáry Péter

8 112 KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ 11. szám Tisztelt Elõfizetõk! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Értesítjük továbbá Önöket, hogy január 1-jétõl az Eitv. összevonásra vonatkozó rendelkezéseit figyelembe véve egyes lapoknál is változásokra kell számítani. Kérjük, hogy az esetleges módosítást (cím- és példányszámváltozás) szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be. Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 1394 Budapest, 62. Pf Fax: ). A évi elõfizetési díjak (Azárakazáfáttartalmazzák.) Magyar Közlöny Ft/év Szociális és Munkaügyi Közlöny Ft/év Az Alkotmánybíróság Határozatai Ft/év Oktatási és Kulturális Közlöny Ft/év Belügyi Közlöny Ft/év Pénzügyi Közlöny Ft/év Egészségügyi Közlöny Ft/év Ügyészségi Közlöny Ft/év Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ Ft/év L'udové noviny Neue Zeitung Ft/év Ft/év A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD) hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének évi éves elõfizetési díjai (Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.) Önálló változat Ft 5 munkahelyes hálózati változat Ft 10 munkahelyes hálózati változat Ft 25 munkahelyes hálózati változat Ft 50 munkahelyes hálózati változat Ft 100 munkahelyes hálózati változat Ft AZ EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD) Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének évi éves elõfizetési díja (Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.) Önálló változat Ft 5 munkahelyes hálózati változat Ft 10 munkahelyes hálózati változat Ft 25 munkahelyes hálózati változat Ft 50 munkahelyes hálózati változat Ft 100 munkahelyes hálózati változat Ft Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2008-as évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: Ft + áfa Szerkesztésért felel: Mocsáry Péter. Telefon: Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató. Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Fáma ZRt. közremûködésével. Telefon: , /240, 241 mellék. Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (fax: , , vagy a internetcímen, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf Terjesztés: tel.: , /245 mellék. Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: , fax: , évi éves elõfizetési díj: Ft áfával, féléves elõfizetési díj: Ft áfával. Egy példány ára: 2100 Ft áfával. HU ISSN Formakészítés: SPRINT Kft Nyomta a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL

A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL XIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. FEBRUÁR 1. A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI GAZDASÁGI INTEGRÁCIÓS ÉRTESÍTÕJE Szerkesztõség: 1027 Budapest, Bem rkp. 47. Telefon: 458-3538 MEGJELENIK HAVONTA

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. január 31.

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. január 31. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 1. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2009. január 31. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. október 31.

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. október 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 10. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. október 31. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XXI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM ÁRA: 441 Ft 2006. november 23. AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. NOVEMBER 16. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139 Budapest, Váci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Megjelenik havonta Ára:

Részletesebben

FELHÍVÁS! TARTALOMJEGYZÉK*

FELHÍVÁS! TARTALOMJEGYZÉK* Budapest, 2010. február 15. Ára: 3970 Ft 2. szám FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Olvasóink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2010. évi elõfizetési árainkra! TARTALOMJEGYZÉK*

Részletesebben

A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL

A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL XIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2007. MÁJUS 17. A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI GAZDASÁGI INTEGRÁCIÓS ÉRTESÍTÕJE Szerkesztõség: 1027 Budapest, Bem rkp. 47. Telefon: 458-3538 MEGJELENIK HAVONTA

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. LI. ÉVFOLYAM, 17. SZÁM Ára: 798 Ft 2007. AUGUSZTUS 31. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. LI. ÉVFOLYAM, 17. SZÁM Ára: 798 Ft 2007. AUGUSZTUS 31. TARTALOM LI. ÉVFOLYAM, 17. SZÁM Ára: 798 Ft 2007. AUGUSZTUS 31. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 201/2007. (VII. 30.) Korm. r. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2003. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról...

Részletesebben

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA-

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS BÚTORIPAR HELYZETÉRE 2009. JANUÁR-JÚNIUS KÉSZÍTETTE: MILEI OLGA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. április 30. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 4. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖRLEVELEK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. április 30. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 4. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖRLEVELEK KÖZLEMÉNYEK LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. április 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 5/2007. (ÜK. 4.) LÜ utasítás az esélyegyenlõségrõl... 42 6/2007. (ÜK. 4.) LÜ utasítás

Részletesebben

1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása 1

1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása 1 MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2012 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása 1 A Központi Statisztikai Hivatal elızetes adatai szerint 2012 decemberében a kereskedelmi szálláshelyet

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. augusztus 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 8. SZÁM TARTALOM SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. augusztus 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 8. SZÁM TARTALOM SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 8. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. augusztus 31. TARTALOM SZEMÉLYI HÍREK Oldal Oldal Megbízások... 379 Szolgálati viszony megszûnések... 379 Kitüntetések,

Részletesebben

2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása

2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal elızetes adatai 1 szerint 2014 márciusában a kereskedelmi

Részletesebben

FINNORSZÁG I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE. 1. Általános információk

FINNORSZÁG I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE. 1. Általános információk FINNORSZÁG I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE 1. Általános információk Hivatalos megnevezés Államforma Főváros Terület Finn Köztársaság köztársaság Helsinki (Helsingfors) 338 145 km² Népesség 5

Részletesebben

CHILE I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE. 1. Általános információk

CHILE I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE. 1. Általános információk CHILE I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE 1. Általános információk Hivatalos megnevezés Államforma Főváros Chilei Köztársaság köztársaság Santiago de Chile Terület 756 950 km 2 Népesség 16 601 707

Részletesebben

TÁJOLÓ. Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről. 2015. IV. negyedév

TÁJOLÓ. Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről. 2015. IV. negyedév TÁJOLÓ 2013 2014 2015 Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről 2015. IV. negyedév 1 TARTALOM 1. Gazdasági növekedés 7 2. A konjunktúramutatók alakulása 10 3. Államadósság, költségvetés

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal előzetes

Részletesebben

A gazdaság fontosabb mutatószámai

A gazdaság fontosabb mutatószámai A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban már jeleztük a KSH a TEÁOR 08 szerint gyűjti az adatokat. Ezek első közzétételére a 2009. januári ipari adatok megjelentetésekor

Részletesebben

I. A KOREAI KÖZTÁRSASÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE

I. A KOREAI KÖZTÁRSASÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE KOREAI KÖZTÁRSASÁG I. A KOREAI KÖZTÁRSASÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE 1. Általános információk Hivatalos megnevezés Államforma Főváros Koreai Köztársaság Elnöki köztársaság Szöul Terület 94 480 km 2

Részletesebben

A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL

A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL XIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁRCIUS 1. A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI GAZDASÁGI INTEGRÁCIÓS ÉRTESÍTÕJE Szerkesztõség: 1027 Budapest, Bem rkp. 47. Telefon: 458-3538 MEGJELENIK

Részletesebben

JELENTÉS. Az Európai Bizottság részére

JELENTÉS. Az Európai Bizottság részére JELENTÉS Az Európai Bizottság részére a víz-politika területén a közösségi cselekvés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv a Víz Keretirányelv 3. cikk 8.

Részletesebben

SVÉDORSZÁG I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE. 1. Általános információk

SVÉDORSZÁG I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE. 1. Általános információk SVÉDORSZÁG I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE 1. Általános információk Hivatalos megnevezés Államforma Főváros Terület Svéd Királyság alkotmányos monarchia Stockholm 449 964 km² Népesség 9 122

Részletesebben

A jegybank a belföldi monetáris kondíciók változtatásával igyekszik megakadályozni

A jegybank a belföldi monetáris kondíciók változtatásával igyekszik megakadályozni Az MNB tevékenységének fõbb jellemzõi 1998-ban 1. Monetáris politika AMagyar Nemzeti Bank legfontosabb feladata az infláció fenntartható csökkentése, hosszabb távon az árstabilitás elérése. A jegybank

Részletesebben

1. táblázat. Az egyes desztinációk turistaérkezéseinek összesítése alapján. ** Becslés. *** Előrejelzés.

1. táblázat. Az egyes desztinációk turistaérkezéseinek összesítése alapján. ** Becslés. *** Előrejelzés. 2016. május 23. EURÓPAI TURIZMUS 2015-BEN ÉS 2016-BAN TRENDEK ÉS KILÁTÁSOK Az ETC 2016/1. negyedéves jelentése A nemzetközi turistaérkezések számának 2015. évi 5%-os európai növekedése után a 2016-os első

Részletesebben

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója azokról az államokról, melyekkel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója azokról az államokról, melyekkel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van A Közbeszerzési Hatóság útmutatója azokról az államokról, melyekkel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van (KÉ 2012. évi 129. szám, 2012. november 9.) A Közbeszerzési Hatóság

Részletesebben

A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL

A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL XIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. OKTÓBER 31. A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI GAZDASÁGI INTEGRÁCIÓS ÉRTESÍTÕJE Szerkesztõség: 1027 Budapest, Bem rkp. 47. Telefon: 458-3538 MEGJELENIK

Részletesebben

TÖRÖK KÖZTÁRSASÁG I. TÖRÖKORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE. 1. 1. Általános információk

TÖRÖK KÖZTÁRSASÁG I. TÖRÖKORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE. 1. 1. Általános információk TÖRÖK KÖZTÁRSASÁG I. TÖRÖKORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE 1. 1. Általános információk Hivatalos megnevezés Államforma Főváros Török Köztársaság parlamentáris demokratikus köztársaság Ankara Terület

Részletesebben

A fafeldolgozó és bútoripar helyzete 2013. január-március

A fafeldolgozó és bútoripar helyzete 2013. január-március A fafeldolgozó és bútoripar helyzete 2013. január-március Az alább következő elemzés több, mint tíz év adatgyűjtése alapján készült. Az adatok a KSH Iparstatisztikai Főosztályától, illetve a Hivatal honlapjáról

Részletesebben

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS MILEI OLGA GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS BÚTORIPAR HELYZETÉRE 2012. JANUÁR-SZEPTEMBER FAIPARI BÚTORIPARI ERDÉSZETI ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BUDAPEST, 2012. DECEMBER GAZDASÁGELEMZÉS

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

J/ 185. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről

J/ 185. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/ 185. számú jelentés a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről Budapest, 2006. június TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés

Részletesebben

A lengyel-magyar külkereskedelmi forgalom 2010. első 9 hónapja után 2015-12-16 18:57:30

A lengyel-magyar külkereskedelmi forgalom 2010. első 9 hónapja után 2015-12-16 18:57:30 A lengyel-magyar külkereskedelmi forgalom 2010. első 9 hónapja után 2015-12-16 18:57:30 2 A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai alapján 2010. első 9 hónapja után a magyar kivitel elérte az

Részletesebben

BELORUSZ ÜZLETI KALAUZ

BELORUSZ ÜZLETI KALAUZ BELORUSZ ÜZLETI KALAUZ Nemzeti lobogó Nemzeti címer A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NAGYKÖVETSÉGE MINSZK 2010. január 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3. oldal I. Általános ország információ 5. oldal II. Adózási szabályok

Részletesebben

FRANCIAORSZÁG I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE. 1. Általános információk. Hivatalos megnevezés Államforma Főváros Terület

FRANCIAORSZÁG I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE. 1. Általános információk. Hivatalos megnevezés Államforma Főváros Terület FRANCIAORSZÁG I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE 1. Általános információk Hivatalos megnevezés Államforma Főváros Terület Francia Köztársaság Köztársaság Párizs (Paris) Népesség 64 473 140 fő (2008)

Részletesebben

Helyzetkép 2016. március április

Helyzetkép 2016. március április Helyzetkép 2016. március április Gazdasági növekedés A múlt évben többek között gazdasági konfliktusok és állandósult lokális válsághelyzetek hatására valamelyest csökkent a globális gazdaság növekedésének

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A KSH JELENTI GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM 2010/2 Budapest Központi Statisztikai Hivatal, 2010 ISSN 1219 6754 Felelős szerkesztő: Németh Eszter főosztályvezető Szerkesztő: Freid

Részletesebben

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100)

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100) I. A KORMÁNY GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI A 2008. ÉVBEN 2008-ban miközben az államháztartás ESA hiánya a 2007. évi jelentős csökkenés után, a kijelölt célnak megfelelő mértékben tovább zsugorodott

Részletesebben

FAGOSZ XXXIV. Faipari és Fakereskedelmi Konferencia. Tihany, 2008. április 22-23. Gazdaságelemzés. Budapest, 2008. április FAGOSZ

FAGOSZ XXXIV. Faipari és Fakereskedelmi Konferencia. Tihany, 2008. április 22-23. Gazdaságelemzés. Budapest, 2008. április FAGOSZ Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség Ungarischer Verband der Forst- und Holzwirtschaft / Hungarian Federation of Forestry and Wood Industries H-112 Budapest, Kuny Domokos utca 13-15. Tel: (1) 355-65-39,

Részletesebben

NÉMETORSZÁG Baden-Württemberg tartomány

NÉMETORSZÁG Baden-Württemberg tartomány NÉMETORSZÁG Baden-Württemberg tartomány Road show, 2010. május 4. Németország 5. Franciaország 6. Nagy-Britannia 7. Olaszország 9. Spanyolország 16. Hollandia 20. Belgium 21. Lengyelország 22. Svédország

Részletesebben

Magyar-román gazdasági kapcsolatok,befektetések. Székesfehérvár, 2009 június 10.

Magyar-román gazdasági kapcsolatok,befektetések. Székesfehérvár, 2009 június 10. Magyar-román gazdasági kapcsolatok,befektetések Székesfehérvár, 2009 június 10. 1993-ban alakult nonprofit tanácsadó és szolgáltató szervezet Kulcsfeladatai: Befektetés-ösztönzés Kereskedelemfejlesztés

Részletesebben

Áttekintés a magyar fagazdaságról

Áttekintés a magyar fagazdaságról MAGYARORSZÁG NÉHÁNY FONTOSABB GAZDASÁGI MUTATÓJA Az ország területe 93. km 2, ebből 23. január 1. 1.823,4 ezer ha erdő, ami 19,6-os erdősültségnek felel meg. A lakosság száma 23. január 1-én 1,14 millió

Részletesebben

A magyar kínai termékforgalom alakulása 2012-ben

A magyar kínai termékforgalom alakulása 2012-ben MKI-elemzések E-2013/3 matura tamás A magyar kínai termékforgalom alakulása 2012-ben MKI-ELEMZÉSEK A Magyar Külügyi Intézet időszaki kiadványa Kiadó: Magyar Külügyi Intézet Felelős szerkesztő és tördelő:

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012 A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 212 Központi Statisztikai Hivatal 213. július Tartalom 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági súlya és külkereskedelme...2 1.1. Makrogazdasági jellemzők...2

Részletesebben

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA RENDEZVÉNYSOROZAT ÉSZAK-EURÓPA PREZENTÁCIÓJA KISS KORNÉLIA KUTATÁSI IGAZGATÓ, MAGYAR TURIZMUS ZRT.

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA RENDEZVÉNYSOROZAT ÉSZAK-EURÓPA PREZENTÁCIÓJA KISS KORNÉLIA KUTATÁSI IGAZGATÓ, MAGYAR TURIZMUS ZRT. A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA RENDEZVÉNYSOROZAT ÉSZAK-EURÓPA PREZENTÁCIÓJA KISS KORNÉLIA KUTATÁSI IGAZGATÓ, MAGYAR TURIZMUS ZRT. MIRŐL IS LESZ MA SZÓ? A PREZENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ FELHASZNÁLT ADATOK Másodlagos adatok

Részletesebben

Az ETC 2013/3. negyedéves jelentése

Az ETC 2013/3. negyedéves jelentése 2013. november 25. EURÓPAI TURIZMUS 2013-BAN TRENDEK ÉS KILÁTÁSOK Az ETC 2013/3. negyedéves jelentése Az európai turizmus az enyhülı, de még mindig fennálló gazdasági nehézségek ellenére gyorsuló növekedést

Részletesebben

LII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára: 945 Ft 2008. JANUÁR 11.

LII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára: 945 Ft 2008. JANUÁR 11. LII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára: 945 Ft 2008. JANUÁR 11. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra TARTALOM oldal

Részletesebben

F ó k u s z b a n. Beszállítói kapcsolatok: a méret a lényeg? A Magyar Fejlesztési Bank 2011. tavaszán végzett vállalati felmérésének tapasztalatai

F ó k u s z b a n. Beszállítói kapcsolatok: a méret a lényeg? A Magyar Fejlesztési Bank 2011. tavaszán végzett vállalati felmérésének tapasztalatai A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n Beszállítói kapcsolatok: a méret a lényeg? A Magyar Fejlesztési Bank 211. tavaszán végzett vállalati felmérésének tapasztalatai 211.

Részletesebben

/2015. szeptember 7./

/2015. szeptember 7./ /2015. szeptember 7./ I. FELVÁSÁRLÁS Tejfelvásárlás az Európai Unióban Az EU tejfelvásárlása 2015. első negyedévében elmaradt a 2014. évi szinttől, a kvótarendszer április elsejei eltörlését követően azonban

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1998. november

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1998. november JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1998. november Készítette: a Magyar Nemzeti Bank Közgazdasági és kutatási fõosztálya Kiadja: a Magyar Nemzeti Bank Titkársága 1850 Budapest, V., Szabadság tér 8 9. Kiadásért

Részletesebben

Az../2014. útmutató melléklete

Az../2014. útmutató melléklete Az../2014. útmutató melléklete Haditechnikai termékek Eljárás típusa Igazoláskód Igazolási kód leírása Alkalmazási kör Az MKEH által kibocsátott importengedély a 160/2011. (VIII. 18.) Behozatal 3173 Korm.

Részletesebben

2015/06 STATISZTIKAI TÜKÖR

2015/06 STATISZTIKAI TÜKÖR 2015/06 STATISZTIKAI TÜKÖR 2015. január 30. Lakáspiaci árak, lakásárindex, 2014. III. negyedév* Tartalom Bevezető...1 Az ingatlanforgalom alakulása...1 Éves árindexek...2 Negyedéves tiszta árindex...2

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

Az ETC 2014/4. negyedéves jelentése

Az ETC 2014/4. negyedéves jelentése EURÓPAI TURIZMUS 2014-BEN TRENDEK ÉS KILÁTÁSOK Az ETC 2014/4. negyedéves jelentése 2015. február 16. 2014-ben a turizmus szilárd növekedést mutatott Európában: a European Travel Commission (ETC) megállapítja,

Részletesebben

1. Munkaerõ-piaci folyamatok

1. Munkaerõ-piaci folyamatok 1. Munkaerõ-piaci folyamatok Arendelkezésünkre álló adatok alapján a munkaerõpiac legfontosabb fejleménye az elsõ félévben az volt, hogy megállt az aktivitási ráta évek óta tartó jelentõs csökkenése: az

Részletesebben

XV. évfolyam, 9. szám, 2012. Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XV. évfolyam, 9. szám, 2012. Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XV. évfolyam, 9. szám, 2012 2012. május 14. Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer Ildikó Tartalomjegyzék ÖSSZEFOGLALÓ...3

Részletesebben

MInden élménnyel több leszel. Turizmus Magyarországon 2014. végleges adatokkal

MInden élménnyel több leszel. Turizmus Magyarországon 2014. végleges adatokkal MInden élménnyel több leszel Turizmus Magyarországon 2014 végleges adatokkal Tények és adatok A nemzetközi turistaérkezések száma (millió fő; 2014/2013) Európa (581,7; +2,7%) Afrika (55,8; +2,6%) Amerika

Részletesebben

Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap

Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap Az Allianz Alapkezelõ Zrt. Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap Éves Jelentés 2009 A jelen tájékoztatót az Allianz Alapkezelõ Zrt., mint az Allianz Pénzpiaci Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelõje a tõkepiacról

Részletesebben

2010/2011. üzleti év 1-3. negyedév

2010/2011. üzleti év 1-3. negyedév 2010/2011. üzleti év 1-3. negyedév EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság nem auditált, konszolidált, IFRS ! Az EGIS Csoport 2010/2011-től -ban elemzi az export értékesítés árbevételét

Részletesebben

Magyar gazdaság 2002-2006 - helyzetértékelés és előrejelzés -

Magyar gazdaság 2002-2006 - helyzetértékelés és előrejelzés - Magyar gazdaság 2002-2006 - helyzetértékelés és előrejelzés - A 2002-2005 közötti makrogazdasági folyamatok főbb jellemzői A magyar gazdaság teljesítményét befolyásoló világgazdasági háttér 2002-2005 között

Részletesebben

Szállításból kizárt küldemények - 2016. március

Szállításból kizárt küldemények - 2016. március Szállításból kizárt küldemények - 2016. március (i) minden olyan Küldemény, amely nem felel meg az 5.1 és 5.2 pontban írt előírásoknak a csomagolás és címkézés vonatkozásában; összepántolt Küldemények,

Részletesebben

Helyzetkép 2015. szeptember október

Helyzetkép 2015. szeptember október Helyzetkép 2015. szeptember október Gazdasági növekedés A világgazdaság az idei évben a regionális konfliktusok kiéleződése ellenére a tavalyit megközelítő dinamikával bővül. A fejlett országok gazdasági

Részletesebben

Az orosz lakosság g utazási sai

Az orosz lakosság g utazási sai Az orosz lakosság g utazási szokásai sai Kiss Kornélia Magyar Turizmus Rt. Piac- és s Termékelemz kelemzési Iroda Oroszország A világ g legnagyobb terület letű országa (17,1 millió km 2 ) 143,8 millió

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK Az Európai Unió Hivatalos Lapja ISSN 1725-518X C 41 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 53. évfolyam 2010. február 18. Közleményszám Tartalom Oldal IV Tájékoztatások AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL,

Részletesebben

TARTALOM Az OTP Bank Rt. felsô vezetése Az elnök-vezérigazgató üzenete Kiemelt adatok Makrogazdasági és monetáris környezet 2003-ban

TARTALOM Az OTP Bank Rt. felsô vezetése Az elnök-vezérigazgató üzenete Kiemelt adatok Makrogazdasági és monetáris környezet 2003-ban TARTALOM Az OTP Bank Rt. felsô vezetése 4 Az elnök-vezérigazgató üzenete 5 Kiemelt adatok 7 Makrogazdasági és monetáris környezet 2003-ban 8 Üzletági jelentések 11 Vezetôi elemzés 25 AVezetés elemzése

Részletesebben

Helyzetkép 2013. november - december

Helyzetkép 2013. november - december Helyzetkép 2013. november - december Gazdasági növekedés Az elemzők az év elején valamivel optimistábbak a világgazdaság kilátásait illetően, mint az elmúlt néhány évben. A fejlett gazdaságok növekedési

Részletesebben

A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL

A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL XIII. ÉVFOLYAM 8 9. SZÁM 2007. OKTÓBER 4. A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI GAZDASÁGI INTEGRÁCIÓS ÉRTESÍTÕJE Szerkesztõség: 1027 Budapest, Bem rkp. 47. Telefon: 458-3538 MEGJELENIK

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2006. október 1. 2006. december 31. első negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

Turizmus. Magyarországon

Turizmus. Magyarországon Turizmus www.itthon.hu végleges adatokkal Turizmus A nemzetközi turistaérkezések számának alakulása (millió fő, /2010) Európa (504,0; +6,2%) Afrika (49,9; +0,4%) Amerika (156,6; +3,9%) Ázsia (216,9; +6,1%)

Részletesebben

VIETNÁM. I. Az ország társadalmi-gazdasági helyzete és a kétoldalú kapcsolatok

VIETNÁM. I. Az ország társadalmi-gazdasági helyzete és a kétoldalú kapcsolatok VIETNÁM I. Az ország társadalmi-gazdasági helyzete és a kétoldalú kapcsolatok 1. Általános információk Forrás: http://worldatlas.com/webimage/flags /countrys/asia/vietnam.htm http://worldatlas.com/webimage/cou

Részletesebben

XXV. évfolyam, 3. szám, 2014. Statisztikai Jelentések MŰTRÁGYA ÉRTÉKESÍTÉS. 2014. I-II. félév

XXV. évfolyam, 3. szám, 2014. Statisztikai Jelentések MŰTRÁGYA ÉRTÉKESÍTÉS. 2014. I-II. félév XXV. évfolyam, 3. szám, 2014 Statisztikai Jelentések MŰTRÁGYA ÉRTÉKESÍTÉS 2014. I-II. Műtrágya értékesítés Műtrágya értékesítés XXV. évfolyam, 3. szám, 2014 Megjelenik ente Osztályvezető Dr. Vágó Szabolcs

Részletesebben

A magyar agrárgazdaság helyzete

A magyar agrárgazdaság helyzete gazdálkodás 53. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 530 TA NULMÁNY A magyar agrárgazdaság helyzete KAPRONCZAI ISTVÁN UDOVECZ GÁBOR Kulcsszavak: agrár- és élelmiszerpiacok, stabilizáló tényez, távlatos gazdálkodás hiánya,

Részletesebben

a szarvasmarha ENAR bizonylatainak használatához

a szarvasmarha ENAR bizonylatainak használatához ÚTMUTATÓ a RAKODÓHELYEK, GYŰJTŐÁLLOMÁSOK ENAR FELELŐSEI és az EXPORT ZÁRÓRAKODÁSNÁL KÖZREMŰKÖDŐ HATÓSÁGI ÁLLATORVOSOK részére a szarvasmarha ENAR bizonylatainak használatához 5. 8. v e r z i ó (2015. április)

Részletesebben

A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL

A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL XIV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2008. JÚNIUS 2. A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI GAZDASÁGI INTEGRÁCIÓS ÉRTESÍTÕJE Szerkesztõség: 1027 Budapest, Bem rkp. 47. Telefon: 458-3538 MEGJELENIK HAVONTA

Részletesebben

Mezőgazdaság és agrár- élelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02

Mezőgazdaság és agrár- élelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02 Mezőgazdaság és agrárélelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02 2 A teljes mezőgazdasági termelés Lengyelországban 2011-ben 1,1%-kal, ezen belül a növénytermesztés 3,8%-kal nőtt. Csökkent az állattenyésztés

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 54. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Beszteri Sára Az Európai Unió vámrendszere. Vámunió

EURÓPAI FÜZETEK 54. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Beszteri Sára Az Európai Unió vámrendszere. Vámunió EURÓPAI FÜZETEK 54. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Beszteri Sára Az Európai Unió vámrendszere Vámunió A Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Stratégiai Elemzô

Részletesebben

Turizmus. Magyarországon. előzetes adatokkal. www.itthon.hu MAGYARORSZÁG

Turizmus. Magyarországon. előzetes adatokkal. www.itthon.hu MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG www.itthon.hu előzetes adatokkal A nemzetközi turistaérkezések számának alakulása (millió fő, /2009) Európa (471,5; +3,2%) Afrika (48,7; +6,4%) Amerika (151,2; +7,7%) Ázsia (203,8; +12,6%)

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG ÖTÖDIK ÉVES JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG ÖTÖDIK ÉVES JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 4.7.2008 COM(2008) 406 végleges A BIZOTTSÁG ÖTÖDIK ÉVES JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK a harmadik országok Közösséggel szembeni kereskedelmi védelmi

Részletesebben

Mezőgazdaság számokban

Mezőgazdaság számokban Mezőgazdaság számokban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei információk a 1 11. oldalon A mezőgazdaság teljesítménye % 18 16 14 12 1 8 A mezőgazdaság bruttó termelése (2=1%) 6 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2003.9.23. HU 179 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra,

Részletesebben

MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZPIACI ÁTTEKINTÉS. 2015. március

MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZPIACI ÁTTEKINTÉS. 2015. március Takarékbank Elemzés MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZPIACI ÁTTEKINTÉS 15. március I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Noha az utóbbi hónapokban a világgazdaság egészének növekedési kilátásai nem javultak érdemben, az európai

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest US95 Plusz Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest US95 Plusz Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest US95 Plusz Alap Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest US95 Plusz Alap Alternatív befektetési

Részletesebben

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA. 2011. féléves jelentése

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA. 2011. féléves jelentése Az ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA 1. Az Erste Tőkevédett Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Tőkevédett Alapok Alapja Az Alap rövidített elnevezése Erste Tőkevédett Alapok

Részletesebben

LII. ÉVFOLYAM, 22. SZÁM Ára: 945 Ft 2008. NOVEMBER 24.

LII. ÉVFOLYAM, 22. SZÁM Ára: 945 Ft 2008. NOVEMBER 24. LII. ÉVFOLYAM, 22. SZÁM Ára: 945 Ft 2008. NOVEMBER 24. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra TARTALOM

Részletesebben

Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI

Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Alapja: nemzeti stratégiai jelentések Cél: nemzeti szinten javítani az átláthatóságot, ösztönözzék az elszámoltathatóságot Az aktív végrehajtás

Részletesebben

Hajdú-Bihar megye külkereskedelme 2004.

Hajdú-Bihar megye külkereskedelme 2004. Hajdú-Bihar megye külkereskedelme 24. Elemzésünket a Központi Statisztikai Hivatal által rendelkezésre bocsátott, a hajdú-bihar megyei székhelyű vállalkozások összesített export-import adatai alapján készítettük

Részletesebben

F ó k u s z b a n. A Magyar Fejlesztési Bank 2013. tavaszi vállalati felmérésének eredményei javuló vállalati várakozásokat mutatnak

F ó k u s z b a n. A Magyar Fejlesztési Bank 2013. tavaszi vállalati felmérésének eredményei javuló vállalati várakozásokat mutatnak A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n A Magyar Fejlesztési Bank 213. i vállalati felmérésének eredményei javuló vállalati várakozásokat mutatnak 213. május Az MFB konjunktúra

Részletesebben

A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL

A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL XIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. MÁRCIUS 30. A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI GAZDASÁGI INTEGRÁCIÓS ÉRTESÍTÕJE Szerkesztõség: 1027 Budapest, Bem rkp. 47. Telefon: 458-3538 MEGJELENIK

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR május 25. Zöldség, Gyümölcs és Bor 19- Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Isépy Anett isepy.anett@aki.gov.hu Varga Viktória

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1999. június

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1999. június JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1999. június Készítette: a Magyar Nemzeti Bank Közgazdasági és kutatási fõosztálya Vezetõ: Neményi Judit Kiadja: a Magyar Nemzeti Bank Titkársága A kiadványt szerkesztette,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HUB KELET ÉS NYUGAT EURÓPA KÖZÖTT (Orosz-Ukrán-Magyar kereskedelmi kapcsolatok)

MAGYARORSZÁG HUB KELET ÉS NYUGAT EURÓPA KÖZÖTT (Orosz-Ukrán-Magyar kereskedelmi kapcsolatok) MAGYARORSZÁG HUB KELET ÉS NYUGAT EURÓPA KÖZÖTT (Orosz-Ukrán-Magyar kereskedelmi kapcsolatok) Vértes Edit 2 A Magyar Logisztikai Egyesület 2008. február 21-22-én rendezte meg XIV. Logisztikai Fórumát. Az

Részletesebben

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 95/57/EK IRÁNYELVE (1995. november 23.) az

Részletesebben

Turizmus. Magyarországon. www.hungarytourism.hu

Turizmus. Magyarországon. www.hungarytourism.hu Turizmus Magyarországon www.hungarytourism.hu Készítette a Magyar Turizmus Rt. H-1012 Budapest, Vérmező út 4. Telefon: +36 1 488-8700, fax: +36 1 488-8711 Tervező és kivitelező: VIVA Média Holding Fotó:

Részletesebben

A francia lakosság utazási szokásai

A francia lakosság utazási szokásai A francia lakosság utazási szokásai Kiss Kornélia irodavezető Magyar Turizmus Rt. Piac- és Termékelemzési Iroda Általános információk / 1. Európa negyedik legnagyobb (547e km²) és legnépesebb (60 millió

Részletesebben

MARKETINGTERV 2014 mellékletek

MARKETINGTERV 2014 mellékletek Magyar turizmus zrt. MARKETINGTERV 2014 mellékletek Tartalom 1. Részletes helyzetelemzés 2 1.1. A turizmus jelentősége Magyarországon...................................................................

Részletesebben

Külkereskedelmünk átalakulásának jellemző vonásairól

Külkereskedelmünk átalakulásának jellemző vonásairól Földrajzi Értesítő XLIl. évf. 1993. l^f. füzet, pp. 282-290. Külkereskedelmünk átalakulásának jellemző vonásairól ABONYI GYÖNGYI A külkereskedelem jelentősége Hazánk nyitott gazdaságú ország, így a nemzetközi

Részletesebben

VÁM ÉS E-MENEDZSMENT

VÁM ÉS E-MENEDZSMENT Pónusz Mónika *, Katona Brigitta ** VÁM ÉS E-MENEDZSMENT A tanulmány célja bemutatni a vám gyakorlati vonatkozásait, a 2008. november 14-én 27 tagállamra bõvült Európai Vámunió jelentõségét a világkereskedelemben,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (XXX)

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (XXX) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX [ ](2015) XXX draft A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (XXX) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes

Részletesebben

2003. november 17 november 23. Budapest ICEG Európai Központ

2003. november 17 november 23. Budapest ICEG Európai Központ 2003. november 17 november 23. Budapest ICEG Európai Központ TARTALOM Tartalom 2 I. Gyengélkedő dollár, erős euró következmények a kelet-európai országok számára 3 II. MNB: inflációs célok és előrejelzések

Részletesebben