A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL"

Átírás

1 XIII. ÉVFOLYAM 8 9. SZÁM OKTÓBER 4. A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI GAZDASÁGI INTEGRÁCIÓS ÉRTESÍTÕJE Szerkesztõség: 1027 Budapest, Bem rkp. 47. Telefon: MEGJELENIK HAVONTA Elõfizetési díj 1 évre Ft Egy példány ára: 3528 Ft TARTALOM Oldal I. MAGYARORSZÁG ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖTTI GAZDASÁGI KAPCSOLATOKRA VONATKOZÓ FONTOSABB JOGSZA- BÁLYOK, DOKUMENTUMOK XCIV. tv. Az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról /2007. (VIII. 8.) Korm. h. A Kormány Európa-politikai stratégiájának új irányairól és feladatairól Figyelemfelhívás a magyar EU gazdasági kapcsolatokat érintõ egyes magyar és közösségi jogszabályokra, dokumentumokra II. A GAZDASÁGI KAPCSOLATOK ESEMÉNYEI A magyar EU kereskedelmi kapcsolatok alakulása május havi adatok alapján Figyelemfelhívás a Közösség egyes jogszabálytervezeteire, állásfoglalásaira

2 114 KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ 8 9. szám I. Magyarország és az Európai Unió közötti gazdasági kapcsolatokra vonatkozó fontosabb jogszabályok, dokumentumok évi XCIV. törvény az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról* 1. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv). 1. (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (4) E törvény hatálya nem terjed ki az olyan közlésekre, amelyet gazdasági vagy szakmai tevékenység, vagy közfeladat körén kívül esõ célból eljáró személy tesz információs társadalommal összefüggõ szolgáltatás igénybevételével, ideértve az ilyen módon tett szerzõdési nyilatkozatokat is. 2. (1) Az Ektv. 2. c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [E törvény alkalmazásában:] c) Az Európai Gazdasági Térség tagállama: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes más állam; (2) Az Ektv. 2. -a a következõ t) és v) ponttal egészül ki: [E törvény alkalmazásában:] t) Vállalkozás: a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet ideértve a külföldi székhelyû vállalkozás magyarországi fióktelepét is, aki, illetve amely gazdasági vagy szabályozott szakmának minõsülõ szakmai tevékenységével összefüggõ célok érdekében jár el; v) Fogyasztó: a gazdasági vagy szakmai tevékenységén kívül esõ célok érdekében eljáró természetes személy; 3. Az Ektv. a következõ 2/A. -sal egészül ki: 2/A. (1) E törvény alkalmazásában elektronikus hirdetés bármely információs társadalommal összefüggõ szolgáltatás-, illetve beszédcélú telefonhívás kivételével elektronikus hírközlés útján tett közlés, amelynek célja a következõk egyike: a) közvetve vagy közvetlenül népszerûsítsen egy vállalkozást, szervezetet vagy személyt, annak áruját, szolgáltatását, tevékenységét, * A törvényt az Országgyûlés a június 25-i ülésnapján fogadta el. b) társadalmi cél megvalósításához kapcsolódó tájékoztatás. (2) Elektronikus hirdetésnek minõsülnek az olyan közlések is, amelyek célja kizárólag a 14. (2) bekezdésben megfogalmazott hozzájárulás kérése. (3) Önmagában nem minõsül elektronikus hirdetésnek a) vállalkozás, egyéb szervezet vagy személy tevékenységéhez közvetlen hozzáférést lehetõvé tevõ információ közlése, különösen a domain név vagy az elektronikus levelezési cím, b) vállalkozás, szervezet vagy személy árujára, szolgáltatására vagy arculatára vonatkozó, a vállalkozástól, szervezettõl vagy személytõl független közlés, különösen abban az esetben, ha a közlés anyagi ellenszolgáltatás nélkül történik. 4. Az Ektv. 3/A. (1) bekezdésének ad) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [Az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodás más részes államai területén letelepedett szolgáltató által a Magyar Köztársaság területére irányuló szolgáltatás nem korlátozható, kivéve, ha az érintett hatóság vagy bíróság intézkedése a) az alábbi érdekek valamelyikének védelmében szükséges:] ad) a fogyasztók vagy a befektetõk érdekei; és 5. Az Ektv. 5. (2) bekezdésének felvezetõ szövege helyébe a következõ rendelkezés lép: A szolgáltató az (1) bekezdésben, a 4. -ban, valamint egyéb jogszabályban elõírt tájékoztatási kötelezettségén túlmenõen az igénybe vevõ megrendelésének elküldését megelõzõen köteles egyértelmûen tájékoztatni az igénybe vevõt: 6. Az Ektv. 6. (1) (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) A szolgáltató köteles megfelelõ, hatékony és hozzáférhetõ technikai eszközökkel biztosítani, hogy az igénybe vevõ az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását megrendelésének elektronikus úton való elküldése elõtt el tudja végezni. Ilyen lehetõség hiányában az igénybe vevõ megrendelése nem minõsül szerzõdéses nyilatkozatnak. (2) A szolgáltató köteles az igénybe vevõ megrendelésének megérkezését az igénybe vevõ felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevõ megrendelésének elküldésétõl számított, a szolgáltatás jellegétõl függõ elvárható határidõn belül, de legkésõbb 48 órán belül az igénybe vevõhöz

3 8 9. szám KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ 115 nem érkezik meg, az igénybe vevõ mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerzõdéses kötelezettség alól. (3) A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendõ a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevõhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetõvé válik. 7. Az Ektv. 7. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 7. (1) A szolgáltató felel az általa rendelkezésre bocsátott, jogszabályba ütközõ tartalmú információért. (2) A közvetítõ szolgáltató a más által rendelkezésre bocsátott, a közvetítõ szolgáltató által nyújtott információs társadalommal összefüggõ szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetõvé tett információért a okban meghatározott feltételek fennállása esetén nem felel. (3) A közvetítõ szolgáltató nem köteles ellenõrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetõvé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. (4) A 13. (1) bekezdése szerinti jogsértés esetében a 2. lb) ld) pontjaiban meghatározott közvetítõ szolgáltató a (2) bekezdésben említetteken túlmenõen akkor nem felel a más által rendelkezésre bocsátott, az általa nyújtott információs társadalommal összefüggõ szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetõvé tett, jogszabályba ütközõ tartalmú információval harmadik személynek okozott jogsérelemért, ha lefolytatja a 13. szerinti eljárást. (5) A közvetítõ szolgáltatónak a (2) bekezdés alapján történõ mentesülése nem zárja ki azt, hogy az a személy, akit a jogellenes tartalmú információ révén sérelem ért, a jogsértésbõl fakadó igényei közül a jogsértés megelõzésére vagy abbahagyására irányuló követeléseit a jogsértõ fél mellett a közvetítõ szolgáltatóval szemben is bíróság útján érvényesítse. (6) A közvetítõ szolgáltató nem felel az információ eltávolítása vagy hozzáférés nem biztosítása révén keletkezett jogsérelemért, amennyiben a vagy a 13. szerint járt el. 8. Az Ektv. 8. (1) bekezdésének felvezetõ szövege helyébe a következõ rendelkezés lép: A 2. la) pontjában meghatározott közvetítõ szolgáltató akkor nem felel a továbbított információért, ha 9. Az Ektv. 10. (1) bekezdésének felvezetõ szövege helyébe a következõ rendelkezés lép: A 2. lc) pontjában meghatározott közvetítõ szolgáltató akkor nem felel az igénybe vevõ által biztosított információért, ha 10. Az Ektv a a következõ (9) (12) bekezdésekkel egészül ki: (9) Ha az elektronikus hirdetõ az igénybe vevõ kapcsolattartásra szolgáló elektronikus levelezési címéhez egy áru vagy szolgáltatás értékesítése során jogszerûen jut hozzá, ugyanez az elektronikus hirdetõ felhasználhatja ezeket az adatokat saját hasonló áruinak vagy szolgáltatásainak hirdetésére. Az elektronikus hirdetõ ez esetben köteles biztosítani, hogy az igénybe vevõ az elektronikus hirdetés megküldését ingyenesen, korlátozás és indokolás nélkül megtilthassa. A megtiltás lehetõségére egyértelmûen és feltûnõ módon fel kell hívni az igénybe vevõ figyelmét mind a kapcsolattartói adatok gyûjtésekor, mind a késõbbiekben, az egyes elektronikus hirdetések megküldésekor. (10) Az elektronikus hirdetõ vagy az elektronikus hirdetés közzétevõjének beazonosítása céljából a közvetítõ szolgáltató a Hatóság megkeresésére köteles a Hatóság rendelkezésére bocsátani a következõ adatokat, ha azok a közvetítõ szolgáltató rendelkezésére állnak: a) a Hatóság által megjelölt elektronikus hirdetés küldõjének vagy közzétevõjének elektronikus hírközlési azonosítóját; és b) a nyilvántartásában az elektronikus hírközlési azonosítóhoz tartozóként meghatározott igénybe vevõ nevét és lakcímét. (11) A Hatóság az átadott adatokat az elektronikus hirdetéssel kapcsolatos felügyeleti eljárás jogerõs lezárását követõ 60. napig, illetve a döntés bírósági felülvizsgálata esetén a bírósági felülvizsgálat jogerõs lezárásáig jogosult kezelni, kizárólag az elektronikus hirdetõ vagy az elektronikus hirdetés közzétevõjének beazonosítása céljából. (12) Ha a közvetítõ szolgáltató nem tesz eleget a (10) bekezdésben foglalt kötelezettségének, a (8) bekezdés szerint az ott felsoroltakkal egyetemleges felelõsséggel tartozik a (2) (6) bekezdésben foglalt kötelezettségek megsértéséért. 11. Az Ektv a helyébe a következõ rendelkezés lép: 15. (1) Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatást is nyújtó közüzemi, pénzügyi és nyugdíjpénztári, illetve biztosítási tevékenységet folytató vállalkozás elektronikus úton is köteles a bejelentések intézésére, panaszok kivizsgálására és orvoslására, valamint az igénybe vevõk tájékoztatására ügyfélszolgálatot mûködtetni. (2) Az (1) bekezdés szerinti vállalkozás amennyiben szolgáltatásait az igénybe vevõk számára kizárólag elektronikus úton nyújtja, továbbá a kizárólag információs társadalommal összefüggõ szolgáltatási tevékenységet végzõ vállalkozás jogosult az ügyfélszolgálatot kizárólag elektronikus úton mûködtetni. Üzemzavar esetén az ügyfélszolgálat telefonos elérhetõségét biztosítani kell. (3) A (2) bekezdés szerint biztosított ügyfélszolgálat a panasz elutasítását köteles indokolással ellátva írásba foglalni és annak egy példányát az igénybe vevõnek elektronikus úton haladéktalanul megküldeni. 12. (1) Az Ektv. 16/C. (1) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:

4 116 KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ 8 9. szám (1) Az elektronikus hirdetéssel kapcsolatos felügyeleti eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. Az elektronikus hirdetéssel kapcsolatos felügyeleti eljárást az kérheti, akinek a 14. -ban, a 14/A. -ban foglaltak megsértése jogát vagy jogos érdekét sérti. Ha az igények önálló érvényesítése a sérelmet szenvedett fogyasztók számára tekintettel nem lenne célravezetõ, az eljárás megindítására a fogyasztói érdekképviseletet ellátó közigazgatási szervek és társadalmi szervezetek is jogosultak. (2) Az Ektv. 16/C. (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, továbbá a 16/C. a következõ (4) és (5) bekezdéssel egészül ki: (2) A Hatóság eljárását ügyfélként az általuk védett fogyasztói érdekek védelme körében, a 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. és 7. cikkét átültetõ jogszabályi rendelkezések megsértésére hivatkozással kezdeményezhetik azok az Európai Gazdasági Térség bármely államának joga alapján létrejött, feljogosított egységek is, amelyek a 98/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkének (3) bekezdése alapján az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett jegyzéken szerepelnek. (3) A kérelmet a hatóság által rendszeresített ûrlapon kell benyújtani. (4) Az elektronikus hirdetéssel kapcsolatos felügyeleti eljárás a jogsértõ elektronikus hirdetés közzétételét követõ egy éven túl nem indítható meg. (5) Az igazságügyért felelõs miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján tájékoztató jelleggel közli a (2) bekezdésben említett közösségi jogi rendelkezéseket átültetõ jogszabályi rendelkezéseket. 13. (1) Az Ektv. 16/D. (1) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki, és az eredeti d) pont megjelölése e) pontra változik: [A Hatóság a 14. -ban, illetve a 14/A. -ban foglalt rendelkezések megsértése esetén] d) felhívhatja a 2. la) pont szerinti közvetítõ szolgáltató figyelmét arra, hogy az elektronikus hirdetõ, elektronikus hirdetési szolgáltató vagy az elektronikus hirdetés közzétevõje a közvetítõ szolgáltató által nyújtott elõfizetõi vagy hálózati szolgáltatást jogszabálysértõ módon elektronikus hirdetés küldésére használja, (2) Az Ektv. 16/D. (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (2) Az elektronikus kereskedelmi bírság összegét az eset összes körülményeire így különösen az igénybe vevõk érdekei sérelmének körére, súlyára, a jogsértõ állapot idõtartamára, a jogsértõ magatartás ismételt jellegére tekintettel kell meghatározni. A bírság többszörös jogsértés esetén ismételten is kiszabható. (3) Az Ektv. 16/D. (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (5) A Hatóság az elektronikus hirdetõt, az elektronikus hirdetési szolgáltatót, valamint az elektronikus hirdetés közzétevõjét határidõ kitûzésével a 14. -ban, illetve a 14/A. -ban meghatározott rendelkezések teljesítésének hitelt érdemlõ módon való igazolására hívhatja fel. 14. Az Ektv. 16/E. (1) bekezdésének felvezetõ szövege helyébe a következõ rendelkezés lép: A Hatóság a 14. -ban és a 14/A. -ban foglalt rendelkezések megsértése tárgyában hozott jogerõs határozatát az igénybe vevõ személyes adatainak törlése vagy olvashatatlanná tétele mellett honlapján közzéteszi, amennyiben 15. Az Ektv. 16/F. -a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki: (3) Az igazságügyért felelõs miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján tájékoztató jelleggel közli az (1) bekezdésben említett közösségi jogi rendelkezéseket átültetõ jogszabályi rendelkezéseket. 16. Az Ektv. 18. (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja: a) az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a belsõ piacon az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem egyes jogi vonatkozásairól; b) az Európai Parlament és a Tanács 98/27/EK irányelve (1998. május 19.) a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról [a 16/C. (2) bekezdés, a 16/D. (4) bekezdés és a 16/E. (1) és (2) bekezdés, a Hatóság eljárásában]; c) az Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) a személyes adatoknak az elektronikus hírközlési ágazatban történõ feldolgozásáról és magánjellegének védelmérõl, 13. cikk 1. és 2. bekezdése [a 2/A. és 14. (9) bekezdése]. 17. (1) A kereskedelemrõl szóló évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. r) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [E törvény alkalmazásában:] r) üzlet: a szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajjal egybeépített vagy ahhoz rögzített, tartós használatra készült, rendszeresen (állandóan vagy ideiglenes jelleggel) nyitva tartó kis- és nagykereskedelmi, jármû- és üzemanyag-kereskedelmi, vendéglátó, szálláshely-szolgáltató, idegenforgalmi, továbbá lakossági fogyasztási cikk javító-szolgáltató értékesítõ hely, ideértve a lakástól vagy lakóingatlantól mûszakilag el nem különíthetõ, fogyasztási cikk javító-szolgáltató tevékenység céljára kialakított helyet, a raktározás, tárolás célját szolgáló nyitott, értékesítést folytató helyet, valamint a különbözõ intézményekben, munkahelyeken üzemelõ értékesítõ helyeket; (2) A Kertv. 3. (3) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

5 8 9. szám KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ 117 [Az (1) bekezdéstõl eltérõen, nem szükséges üzlet a külön jogszabályban meghatározott feltételekkel az alábbi kereskedelmi tevékenységek folytatásához:] c) csomagküldõ kereskedelem; (3) A Kertv. 3. (3) bekezdése a következõ n) ponttal egészül ki: [Az (1) bekezdéstõl eltérõen, nem szükséges üzlet a külön jogszabályban meghatározott feltételekkel az alábbi kereskedelmi tevékenységek folytatásához:] n) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló évi CVIII. törvényben meghatározott elektronikus kereskedelmi szolgáltatás; (4) A Kertv. 12. (1) bekezdése a következõ m) ponttal egészül ki: [Felhatalmazást kap a Kormány, hogy] m) a csomagküldõ kereskedelem részletes feltételeit, [rendeletben állapítsa meg.] 18. (1) Az elektronikus hírközlésrõl szóló évi C. törvény 160. (4) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [Az elõfizetõ számára külön költség nélkül biztosítani kell azt a jogot, hogy kérésére:] b) az elõfizetõi névjegyzékben feltüntessék, hogy személyes adatai nem használhatóak fel közvetlen üzletszerzés, tájékoztatás, közvélemény- vagy piackutatás céljára; (2) Az elektronikus hírközlésrõl szóló évi C. törvény 162. (1) (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) Az emberi beavatkozás nélküli, automatizált hívórendszer az elõfizetõ tekintetében csak akkor alkalmazható közvetlen üzletszerzés, tájékoztatás, közvélemény- és piackutatás céljára, ha ehhez az elõfizetõ elõzetesen hozzájárult. (2) Tilos közvetlen üzletszerzés, tájékoztatás, közvélemény- vagy piackutatás céljából olyan elõfizetõ felé hívást kezdeményezni, aki úgy nyilatkozott, hogy nem kíván ilyen hívást fogadni. (3) Az elõfizetõ kifejezett hozzájárulása ellenére sem lehetséges olyan közvetlen üzletszerzési, tájékoztatási, közvélemény- és piackutatási célú küldemény továbbítása, amelybõl nem ismerhetõk fel a feladó azonosító adatai. 19. A hitelintézetekrõl és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény 201. (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (5) A pénzügyi intézmény nem küldhet ügyfelének közvetlen postai úton reklámanyagot, ha ezt az ügyfél kifejezett rendelkezéssel kizárta. 20. (1) Ez a törvény a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követõ 30. napon lép hatályba. (2) A törvény 17. -a március 31-én lép hatályba. (3) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti: a) az Ektv. 2. m) és o) pontja, 2. r) pontjának utolsó mondata, valamint 17. (3) bekezdése; b) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló évi CVIII. törvény módosításáról szóló évi CLXXI. törvény 2. -a, 3. (1), (3) és (6) bekezdése, 8. -a, 14. -a, 15. (1) bekezdése. (4) A Kertv. 2. d) pontja március 31-én hatályát veszti. 21. Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja: a) az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a belsõ piacon az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól, cikk (a törvény 7. -a), b) az Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) a személyes adatoknak az elektronikus hírközlési ágazatban történõ feldolgozásáról és magánjellegének védelmérõl, 13. cikk 1. és 2. bekezdés [a törvény 3. -a, a 18. (2) bekezdése, valamint a 10. -a]. Sólyom László s. k., köztársasági elnök Dr. Szili Katalin s. k., az Országgyûlés elnöke A Kormány 2147/2007. (VIII. 8.) Korm. határozata a Kormány Európa-politikai stratégiájának új irányairól és feladatairól A Kormány az Európa-politikai stratégia elveit, sarokpontjait, valamint prioritásait e határozat mellékletében foglaltak szerint határozza meg, és felhívja az irányítása alatt álló szerveket, hogy az Európai Unióban képviselendõ kormányzati álláspontok kialakítása és képviselete, valamint a hazai jogalkotási és döntés-elõkészítési folyamat során a mellékletben foglaltaknak megfelelõen járjanak el. A miniszterelnök helyett: Dr. Veres János s. k., pénzügyminiszter

6 118 KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ 8 9. szám Melléklet a 2147/2007. (VIII. 8.) Korm. határozathoz A Kormány 1. az Európa-politikai stratégia elveit az alábbiak szerint határozza meg: a) Magyarország számára az Európai Unió cselekvõképes egységének biztosítása alapvetõ fontosságú. Az Unió cselekvõképességének megõrzése a közösség jövõje szempontjából valamennyi meghatározó kérdés esetében kulcsfontosságú, úgy az integráció továbbvitele, mint az Unió nyitottsága, valamint globális szerepvállalása szempontjából. b) Magyarország olyan Európai Unióban érdekelt, amelyben a tagállamok közösen kitûzött célok elérése érdekében mûködnek együtt, az egymással való szolidaritás alapján mélyítik el összetartozásukat, polgáraik jólétének és biztonságának növelésére fordítva az azonos értékeket valló közösség elõnyeit. c) Magyarország az európai uniós értékközösség fogalma alatt az emberi méltóság tiszteletét, a szabadságot, a demokráciát, az egyenlõséget, a jogállamiságot, valamint az emberi és kisebbségi jogok tiszteletben tartását érti. Magyarország számára az európai integrációban való részvétel a magyar nemzet európai keretek között történõ újraegyesítését is jelenti. d) Magyarország az Unió jövõjét a politikai integráció távlatában látja. Ezért kész a hasonlóan gondolkodó tagállamokkal szorosan együttmûködni. A bel- és igazságügyi együttmûködés ennek kiemelt területe. Hazánk különös figyelmet fordít továbbá a kutatás-fejlesztés, az energiapolitika, valamint a közös kül- és biztonságpolitika területén megvalósítandó továbblépésre. e) A tagállamok közötti együttmûködések részét képezheti a tagállamok köreinek olyan megerõsített együttmûködése, amely az integráció elmélyítésének hatékony eszközeként a közösség egészének hosszú távú érdekeit tartja szem elõtt, és amely együttmûködés nyitott valamennyi tagállam számára. f) Magyarország stratégiai célja, hogy aktív alakítójává váljon a közösség mélyítését, az európai építkezést szolgáló együttmûködéseknek. g) Magyarország számára a nemzeti érdekérvényesítés kerete az Európai Unió. Magyarország tagállami érdekeit a közösség érdekeinek figyelembevételével juttatja érvényre. h) Magyarország kezdeményezõ szerepet vállal az uniós polgárok életszínvonalának és életminõségének javítását szolgáló intézkedésekben, a közösségi politikák fejlesztésében. Magyarország a többi tagállammal együttmûködve keresi a választ az Uniót belülrõl és kívülrõl érõ kihívásokra, valamint kész tevékenyen részt venni polgárai széles értelemben vett biztonságának erõsítése érdekében. i) Magyarország számára az Unió bõvítése morális és politikai felelõsség kérdése, amely az Unió nyitottságán és a csatlakozási feltételek teljesítésén alapszik. Az Unió nyitott azon európai országok számára, amelyek osztják az Unió mint értékközösség céljait, és teljesítik a csatlakozás politikai, gazdasági, intézményi feltételeit; valamint elfogadják és megvalósítják a tagállamok közötti szolidaritás elvét. j) Magyarország az európai integráció mélyítése, a közösségi politikák erõsítése mellett síkra száll a transzatlanti együttmûködés erõsítése érdekében; 2. Európa-politikájának sarokpontjai: a tagállamok értékközössége, az uniós polgárok jóléte, valamint széles értelemben vett biztonsága; 3. a fentiek figyelembevételével az Európa-politika négy prioritását jelöli ki: a) Egység és együttmûködés. Az Unió egysége alatt azt az alapvetõ célkitûzést értjük, hogy az Uniónak meg kell õriznie az azonos értékeket valló közösség elõnyeit, és képesnek kell lennie a tagállamok közötti együttmûködés mélyítésére. Ez nem zárja ki a tagállamok közötti megerõsített együttmûködések létrejöttét, amelyeknek azonban nyitva kell állniuk valamennyi tagállam számára, és a Közösség egészének hosszú távú érdekeit kell szolgálniuk. Magyarország érdeke, hogy az Unió közös értékeken és célokon nyugvó közösség maradjon. Magyarország célja, hogy tevékenyen hozzájáruljon az Unió mûködõképességéhez, a közösség hatékony, demokratikus és átlátható mûködéséhez. Magyarország részévé kíván válni az Unió politikai integrációjának perspektíváját szolgáló együttmûködéseknek. Magyarország csatlakozik az eurózónához és a schengeni övezethez. b) Modernizáció és versenyképesség. Az uniós tagságnak kézzelfoghatóan kedvezõ hatással kell lennie az uniós polgárok mindennapi életkörülményeire, az életszínvonal javulására, továbbá a vállalkozások sikerességére. Ehhez gazdaságilag sikeres, a világgazdaság globális versenyében helytálló Unióra van szükség, amely biztosítja az európai társadalmi modell alapjait, továbbá elõsegíti tagállamai felzárkózását. Magyarország érdeke, hogy az uniós tagság, az egységes belsõ piac és a közösségi politikák közvetlenül hozzájáruljanak az ország modernizációjához, gazdasági felzárkózásához, állampolgárai életminõségének javulásához, az esélyegyenlõség biztosításához, a természeti környezet megõrzéséhez. A kohéziós politika és a közös mezõgazdasági politika ebben kiemelt szerepet játszik. Magyarország kezdeményezõ szerepet kíván játszani az Unió versenyképességét szolgáló eszközök és közös politikák erõsítésében. Az ország versenyképességét szolgáló intézkedések, valamint a tagállamok közösségének globális sikerességét célzó törekvések iránymutatásul szolgálnak az Európai Unió jövõjérõl folytatott vitában. Magyarország ebben a

7 8 9. szám KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ 119 szellemben járul hozzá a közösségi politikák alakításához, szükség szerint újak létrehozásához, különös tekintettel a közös energiapolitikára, a kutatás-fejlesztésre, valamint az innováció területére. c) Konszolidáció és nyitottság. Az Uniónak meg kell erõsítenie belsõ egységét annak érdekében, hogy képes legyen kihasználni a kibõvült közösség jelentõs gazdasági és politikai tartalékait. Az Unió nyitottsága, külkapcsolati rendszerének fejlesztése fontos érdek. A további bõvítés alapja az értékközösség vállalása és a csatlakozás feltételeinek maradéktalan teljesítése a csatlakozni kívánó országok részérõl. Magyarország érdeke, hogy hozzájáruljon a kibõvült Unió belsõ kohéziójának, politikai cselekvõképességének megerõsítéséhez. Alapvetõ érdeke továbbá, hogy az Unió megõrizze nyitottságát, és hiteles európai perspektívát biztosítson az azonos értékközösséget valló európai országok számára. Magyarország különleges misszióját a Balkán térségének európai integrációs folyamatának támogatásában látja. d) Biztonság. Az Uniónak és tagállamainak képessé kell válniuk arra, hogy megteremtsék a polgáraik tágabb értelemben vett biztonságát garantáló feltételeket. Magyarország érdeke, hogy az uniós tagság erõsítse polgárai hétköznapjainak biztonságérzetét. Magyarország célja, hogy létrejöjjön a belsõ határok nélküli, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség. Magyarország kezdeményezõ szerepet kíván játszani annak érdekében, hogy a közösség belsõ és külsõ fenyegetettségektõl mentesen, biztonságos külsõ határok között mûködjön. Magyarország érdekelt a közös kül- és biztonságpolitika területén a tagállamok közötti együttmûködés mélyítésében. Figyelemfelhívás a magyar-eu gazdasági kapcsolatokat érintõ egyes magyar és közösségi jogszabályokra, dokumentumokra Magyar Foglalkoztatási tárgyú 187/2007. (VII. 18.) Korm. r. Az Európai Unió Szolidaritási Alapjából a helyi önkormányzatok részére nyújtható támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenõrzésének szabályairól 188/2007. (VII. 18.) Korm. r. A Magyar Köztársaság által az Európai Unióhoz történõ csatlakozást követõen alkalmazandó munkaerõ-piaci viszonosság és védintézkedés szabályairól szóló 93/2004. (VI. 27.) Korm. r. módosításáról Adóztatási tárgyú 31/2007. (VIII. 8.) ME h. A Magyar Köztársaság és az Egyesült Arab Emírségek között a kettõs adóztatás elkerülésérõl és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén tárgyú Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról Mezõgazdasági tárgyú 35/2007. (VII. 3.) EüM-FVM e.r. A növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhetõ növényvédõszer-maradék mértékérõl szóló 5/2002. (II. 22.) EüM-FVM e.r. módosításáról 58/2007. (VII. 9.) FVM r. Egyes állat-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek Bulgária és Románia Európai Unióhoz történõ csatlakozásából eredõ kiegészítésérõl 67/2007. (VII. 26.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezõgazdasági termelõk számára nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl 68/2007. (VII. 26.) FVM-Eüm-SZMM e.r. Az élelmiszer-elõállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeirõl és az élelmiszerek hatósági ellenõrzésérõl 69/2007. (VII. 27.) FVM r. Az egyes állatok szaporításának, a szaporítóanyag felhasználásának, valamint behozatalának és kivitelének állat-egészségügyi feltételeirõl szóló 61/2002. (VIII. 1.) FVM r. módosításáról 70/2007. (VII. 27.) FVM r. A bor forgalomba hozatali járulék megfizetésének, kezelésének és felhasználásának szabályairól 71/2007. (VII. 27.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az évelõ, lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl 72/2007. (VII. 27.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeirõl 73/2007. (VII. 27.) FVM r. A közös agrárpolitika keretébe tartozó egyes támogatási rendszerek mûködését segítõ mezõgazdasági szaktanácsadási rendszerrõl 74/2007. (VII. 27.) FVM r. A zöldség-gyümölcs termelõi értékesítõ szervezetek támogatásáról szóló 13/2007. (III. 1.) FVM r. módosításáról 75/2007. (VII. 27.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból ültetvények korszerûsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl

8 120 KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ 8 9. szám 81/2007. (VIII. 3.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM r. módosításáról 82/2007. (VIII. 3.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM r. módosításáról 83/2007. (VIII. 10.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági termelõk gazdaságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételeirõl 84/2007. (VIII. 10.) FVM r. A tenyészállat, illetve szaporítóanyag behozatalának és kivitelének szakmai elõírásairól szóló 129/2004. (VIII. 25.) FVM r. módosításáról 85/2007. (VIII. 10.) FVM r. Az egyes géntechnológiával módosított takarmányok behozataláról és forgalomba hozataláról szóló 31/2006. (IV. 29.) FVM-GKM-PM e.r. módosításáról 92/2007. (VIII. 24.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM r. módosításáról Magyarország részére biztosított támogatás felhasználásáról Pénzügyi ellenõrzés tárgyú 2153/2007. (VIII. 15.) Korm. h. A Közösség területére belépõ, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenõrzésérõl szóló, október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló évi XLVIII. törvénybõl, valamint a pénzmosás megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló évi XV. törvénybõl adódó egyes feladatokról Távközlési tárgyú 205/2007. (VIII. 2.) Korm. r. Az Európai Közösség és azok tagállamai, valamint az Amerikai Egyesült Államok közötti, a GALILEO és a GPS mûholdas helymeghatározó rendszerek és kapcsolódó alkalmazások elterjesztésérõl, nyújtásáról és használatáról szóló Megállapodás kihirdetésérõl Ipari tárgyú 36/2007. (VII. 3.) EüM r. Az orvostechnikai eszközökrõl szóló 16/2006. (III. 27.) EüM r. módosításáról Területfejlesztési tárgyú 2007: XCIX. tv. Az európai területi együttmûködési csoportosulásról 19/2007. (VII. 30.) MeHVM r. Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplõ Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott elõirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól 79/2007. (VII. 30.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 59. cikke szerinti készségek elsajátítására, ösztönzésére és végrehajtására igénybe vehetõ támogatás részletes feltételeirõl 20/2007. (VIII. 2.) MeHVM r. Az INTERREG Közösségi Kezdeményezés programokból, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Elõcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttmûködéshez kapcsolódó, programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának rendjérõl 2126/2007. (VII. 3.) Korm. h. A Dunán, a Tiszán és azok mellékfolyóin 2006 tavaszán levonult árvizek okozta károk elhárítására az Európai Unió Szolidaritási Alapjából Fejlesztési tárgyú 204/2007. (VIII. 2.) Korm. r. A Cotonouban június 23-án, egyrészrõl az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészrõl az Európai Közösség és tagállamai között aláírt Partnerségi Megállapodás, annak módosítása, valamint az ehhez kapcsolódó Belsõ Megállapodások kihirdetésérõl Közlekedési tárgyú 198/2007. (VII. 30.) Korm. r. A tagállamok és harmadik országok közötti légiközlekedési szolgáltatásokra vonatkozó megállapodások tárgyalásáról és végrehajtásáról szóló április 29-i 847/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében foglalt eljárási szabályok megállapításáról 2007: XCI. tv. A Bernben május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról szóló, Vilniusban elfogadott, június 3-án kelt Jegyzõkönyv C Függelék Melléklete módosításainak és kiegészítéseinek kihirdetésérõl 208/2007. (VIII. 7.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya Között az V/B összeurópai közlekedési folyosó Letenye és Gorican közötti autópálya határhídjának a Mura folyón történõ építésérõl szóló, Budapesten, december 16-án aláírt egyezmény kihirdetésérõl

9 8 9. szám KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ 121 Támogatási tárgyú 209/2007. (VIII. 7.) Korm. r. A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Program esetében alkalmazandó biztosítékokkal kapcsolatos szabályokról szóló 54/2005. (III. 26.) Korm. Rendelet módosításáról, valamint a programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenõrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. r. módosításáról Energia tárgyú 78/2007. (VII. 30.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági energiafelhasználás megújuló energiaforrásokból történõ elõállításhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl Környezetvédelmi tárgyú 194/2007. (VII. 25.) Korm. r. Az Európai Szennyezõanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelethez (E-PRTR) kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról 206/2007. (VIII. 7.) Korm. r. A környezetvédelemi termékdíj-mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeirõl szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. r. módosításáról 217/2007. (VIII. 15.) Korm. r. Az energiafelhasználó termékek ökotervezési kötelezettségének elõírásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfelelõség értékelésének általános feltételeirõl Szolgáltatási tárgyú 218/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A nem üzleti célú közösségi, szabadidõs szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. r. módosításáról Közbeszerzési tárgyú 8001/2007. (MK 102.) KüM-IRM e.táj. A Magyar Köztársaságnak és az Európai Közösségnek a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeirõl Gazdasági együttmûködési tárgyú 24/2007. (VII. 20.) KüM h. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttmûködésrõl szóló, Budapesten május 12-én aláírt Megállapodás kihirdetésérõl szóló 255/2005. (XII. 6.) Korm. r a hatálybalépésérõl Gazdasági fejlesztési tárgyú 1058/2007. (VII. 23.) Korm. h. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Program, valamint a Végrehajtás Operatív Program évekre vonatkozó Akcióterveinek elfogadásáról EGT tárgyú 2140/2007. (VII. 27.) A Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Gazdasági Térségben való részvételérõl szóló Megállapodás szövegének végleges megállapításáról és kihirdetésérõl Közösségi Mezõgazdasági tárgyú Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 182. számában megjelent a Tanács 2007/43/EK irányelve a hústermelés céljából tartott csirkék védelmét szolgáló minimumszabályok megállapításáról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 201. számában megjelent a Bizottság 920/2007/EK rendelete a mezõgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtaelnevezéseinek alkalmasságára vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló 930/2000/EK rendelet módosításáról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 201. számában megjelent a Bizottság 923/2007/EK rendelete az 1623/2000/EK rendeletnek a borkészítés melléktermékeinek lepárlására vonatkozó bizonyos határidõk tekintetében történõ módosításáról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 202. számában megjelent a Bizottság 2007/50/EK irányelve a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a beflubutamid és a Spodoptera exiqua sejtmagpolihedrózis-vírus hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 207. számában megjelent a Bizottság 939/2007/EK rendelete a méhészeti termékek termelésének és forgalmazásának általános feltételeit javító intézkedésekrõl szóló 797/2004/EK tanácsi

10 122 KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ 8 9. szám rendelet végrehajtásának részletes szabályairól szóló 917/2004/EK rendelet módosításáról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 214. számában megjelent a Bizottság 2007/52/EK irányelve a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az etoprofosz, a pirimifoszmetil és a fipronil hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 215. számában megjelent a Bizottság 968/2007/EK rendelete az 1493/1999/EK tanácsi rendelet alapján a 2007/2008-as borászati évben a szerkezetátalakítási és az átállítási költségekhez nyújtandó közösségi hozzájárulásról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 222. számában megjelent a Bizottság 993/2007/EK rendelete az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. Címeiben meghatározott támogatási rendszereket, továbbá a pihentetett terület alapanyag-termelésre való használatát illetõen ugyanezen rendelet alkalmazásának részletes szabályozásáról szóló 1973/2004/EK rendelet módosításáról és helyesbítésérõl Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 211. számában megjelent az Európai Központi Bank 958/2007/EK rendelete a befektetési alapok eszközeirõl és kötelezettségeirõl szóló statisztikákról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 224. számában megjelent a Bizottság 996/2007/EK rendelete az Oszama bin Ladennel, az al-kaida hálózattal és a talibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetésérõl, valamint a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 84. alkalommal történõ módosításáról Kutatás-fejlesztés tárgyú Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 220. számában megjelent a Megállapodás az Európai Közösség és Izrael Állam közötti tudományos és mûszaki együttmûködésrõl Fogyasztóvédelmi tárgyú Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 226. számában megjelent a Bizottság 2007/53/EK irányelve a kozmetikai termékekrõl szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv II. és III. mellékletének a mûszaki fejlõdéshez történõ hozzáigazítása céljából való módosításáról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 226. számában megjelent a Bizottság 2007/54/EK irányelve a kozmetikai termékekrõl szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv II. és III. mellékletének a mûszaki fejlõdéshez történõ hozzáigazítása céljából való módosításáról Pénzügyi tárgyú Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 215. számában megjelent a Bizottság 969/2007/EK rendelete az Oszama bin Ladennel, az al-kaida hálózattal és a talibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetésérõl, valamint a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 83. alkalommal történõ módosításáról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 190. számában megjelent a Bizottság 959/2007/EK rendelete az Oszama bin Ladennel, az al-kaida hálózattal és a talibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetésérõl, valamint a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 82. alkalommal történõ módosításáról Bel- és igazságügyi tárgyú Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 179. számában megjelent a Tanács határozata a schengeni vívmányok Schengeni Információs Rendszerre vonatkozó rendelkezéseinek a Cseh Köztársaságban, az Észt Köztársaságban, a Lett Köztársaságban, a Litván Köztársaságban, a Magyar Köztársaságban, a Máltai Köztársaságban, a Lengyel Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban és a Szlovák Köztársaságban történõ alkalmazásáról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 199. számában megjelent az Európai Parlament és a Tanács 861/2007/EK rendelete a kis értékû követelések európai eljárásának bevezetésérõl Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 204. számában megjelent a Tanács 2007/551/KKB/IB határozata az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak a légi fuvarozók általi feldolgozásáról és az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történõ továbbításáról szóló megállapodás Európai Unió részérõl történõ aláírásáról EGT tárgyú Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 221. számában megjelent a Tanács határozata a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Gazdasági Térségben való részvételérõl szóló megállapodás, valamint négy kapcsolódó megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

11 8 9. szám KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ 123 Környezetvédelmi tárgyú Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 189. számában megjelent a Tanács 834/2007/EK rendelete az ökológiai termékek címkézésérõl és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezésérõl Közlekedési tárgyú Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 175. számában megjelent a Bizottság 787/2007/EK rendelete a Közösségen belül mûködési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának létrehozásáról szóló 474/2006/EK bizottsági rendelet módosításáról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 179. számában megjelent a Tanács határozata az Európai Közösség és a Kirgiz Köztársaság kormánya között, a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseirõl szóló megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 184. számában megjelent az Európai Parlament és a Tanács 2007/38/EK irányelve a Közösségben nyilvántartásba vett nehéz tehergépjármûvek visszapillantó tükrökkel való utólagos felszerelésérõl Monetáris unió tárgyú Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 186. számában megjelent a Tanács 835/2007/EK rendelete a 974/98/EK rendeletnek az euró Cipruson való bevezetése tekintetében történõ módosításáról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 186. számában megjelent a Tanács 836/2007/EK rendelete a 974/98/EK rendeletnek az euró Máltán való bevezetése tekintetében történõ módosításáról Kereskedelmi tárgyú Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 178. számában megjelent a Tanács 752/2007/EK rendelete az Ukrajnából származó egyes acéltermékek importjára vonatkozó egyes korlátozások igazgatásáról Polgári jogi tárgyú Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 199. számában megjelent az Európai Parlament és a Tanács 864/2007/EK rendelete a szerzõdésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról Vám tárgyú Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 196. számában megjelent a Bizottság 901/2007/EK rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 196. számában megjelent a Bizottság 902/2007/EK rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 196. számában megjelent a Bizottság 903/2007/EK rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 196. számában megjelent a Bizottság 904/2007/EK rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 223. számában megjelent a Bizottság 994/2007/EK rendelete a Kínai Népköztársaságból, Egyiptomból, Kazahsztánból, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból és Oroszországból származó ferroszilicium importjára alkalmazandó ideiglenes dömpingellenes vám kivetésérõl Ipari tárgyú Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 193. számában megjelent a Bizottság 876/2007/EK rendelete az Európai Közösségnek az ipari minták nemzetközi lajstromozásáról szóló Hágai Megállapodás genfi szövegéhez való csatlakozása értelmében a közösségi formatervezési mintáról szóló 6/2002/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 6/2002/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2245/2002/EK rendelet módosításáról

12 124 KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ 8 9. szám II. A gazdasági kapcsolatok eseményei A magyar EU kereskedelmi kapcsolatok alakulása május havi adatok alapján V. hónap adatai szerint az EU többi 26 tagállamába való kiszállítás (1. sz. táblázat) M eurót (2006. I V. hónapjában M eurót), a beérkezés M eurót (2006. I V. hónapjában M eurót) tett ki, így májusban a múlt év azonos idõszakához képest, euróban mérve, a kiszállítások 16,5%-kal emelkedtek, a beérkezések 15,0%-kal nõttek. Ugyanezen idõszakban a magyar összkivitel közel azonos mértékben, 16,6%-kal ( M euróról M euróra) bõvült, az összbehozatal az EU-tagállamokból való beérkezésnél kevésbé nõtt, 13,2%-kal ( M euróról M euróra). Ennek megfelelõen a tagországok részesedése a magyar kivitelben 79,8%-ot (2006. I V. hónapjában 79,9%), a behozatalban 71,3%-ot (2006. I V. hónapjában 70,1%) tett ki. A fentiek szerint a forgalom egyenlege az egy évvel korábbi azonos idõszakban regisztrált 1469 M eurós többlethez képest most 1970 M eurós többletet mutatott, miközben a teljes magyar forgalomban mért elõzõ évi deficit 1113 M euróról 2007 májusában 466 M euróra csökkent. A tagországokkal lebonyolított áruforgalom szerkezete a SITC árufõcsoportok szerinti megoszlás alapján a következõként alakult: (2. sz. táblázat) A kiszállításban az élelmiszerek 1336 M eurót tettek ki, részesedésük így 6,2% (2006. V. hónapjában 4,8% ), a nyersanyagok értéke 470 M euró volt, mely 2,2%-os súlyt jelent (2006. V. hónapjában 2,1%), az energiahordozók 352 M eurót értek el, ez 1,6%-os részesedés (2006. V. hónapjában 2,1%), a feldolgozott termékek értéke 5950 M euró volt, ez 27,8%-os hányadnak felel meg (2006. V. hónapjában 27,8%), míg a gépek és berendezések M eurós forgalma 62,2%-os részarányt képvisel (2006. V. hónapjában 63,2%). A beérkezések esetében az élelmiszerek 1034 M eurót tettek ki, így részesedésük 5,3% (2006. V. hónapjában 5,3%), a nyersanyagok értéke 315 M euró volt, mely 1,6%-os súlyt jelent (2006. V. hónapjában 1,6%), az energiahordozókból 663 M euró értékû érkezett be, ami 3,4%-os részaránynak felel meg (2006. V. hónapjában 3,4%), a feldolgozott termékek beérkezése 7999 M eurót ért el, ez 41,0%-os hányadnak felelt meg (2006. V. hónapjában 39,5%), míg a gépek és berendezések cikkcsoport 9494 M eurós beérkezéssel 48,7%-os részesedést reprezentált (2006. V. hónapjában 50,2 %). Tájékoztatásul közöljük az EU-n kívüli legfontosabb partnerországokkal lebonyolított forgalom adatait is (3. sz. táblázat). Ezek szerint 2007 elsõ öt hónapjában az átlagot lényegesen meghaladóan nõtt kivitelünk Oroszországba (+49%), Ukrajnába (+54%), szintén az átlag felett alakult a Szerbiába (+59%), valamint a Svájcba (+30%) irányuló exportunk is. Kisebb részesedéssel bír, de jelentõs növekedést mutat a kanadai (+43%) exportforgalom. A Kínába irányuló export üteme már csak átlag alatti mértékben nõtt (+11%). A horvátországi (+9%) exportunk is az országos átlagnál kisebb mértékben nõtt. Az USA-ba és Japánba irányuló export csökkent az elõzõ évi szinthez képest. Behozatalunkban a legnagyobb részesedéssel bíró relációk közül az orosz forgalom megközelítõleg azonos az elõzõ évivel; a kisebb volumenû ukrajnai (+40%) és Szerbiából (+45%) származó, valamint a kanadai (+118%) behozatal is jelentõsen emelkedett. Az országos átlag alatt valamivel alakult a kínai (+10%), az USA (+7%) és a japán (+3%) importunk. Svájcból a behozatal csökkent. ORSZÁG 1. számú táblázat Az Európai Unió 27 tagországán belül bonyolított január-május havi áruforgalom (feladó/rendeltetési országok szerint) KISZÁLLÍTÁS Index 2007/2006 Megoszlás (%) 2007-ben BEÉRKEZÉS Index 2007/2006 M.e.: M euró Megoszlás (%) 2007-ben Németország ,0% 30,0% ,0% 27,8% Ausztria ,2% 4,4% ,6% 6,0% Olaszország ,4% 5,6% ,8% 4,7% Franciaország ,1% 4,6% ,5% 4,6%

13 8 9. szám KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ 125 ORSZÁG KISZÁLLÍTÁS Index 2007/2006 Megoszlás (%) 2007-ben BEÉRKEZÉS Index 2007/2006 Megoszlás (%) 2007-ben Nagy Britannia ,9% 4,2% ,9% 2,6% Hollandia ,0% 3,1% ,5% 4,1% Lengyelország ,3% 4,4% ,6% 4,1% Szlovákia ,0% 4,2% ,2% 3,0% Spanyolország ,2% 3,4% ,9% 1,5% Csehország ,5% 3,7% ,7% 3,6% Románia ,1% 4,3% ,3% 2,4% Belgium ,2% 1,6% ,4% 2,1% Finnország ,3% 0,4% ,8% 0,7% Svédország ,0% 1,0% ,3% 1,1% Szlovénia ,0% 0,9% ,2% 0,9% Görögország ,8% 0,6% ,9% 0,1% Dánia ,1% 0,7% ,3% 0,6% Bulgária ,8% 0,9% ,7% 0,1% Portugália ,1% 0,6% ,8% 0,2% Írország ,8% 0,4% ,8% 0,5% Litvánia ,4% 0,3% ,9% 0,1% Lettország ,4% 0,2% ,4% 0,0% Észtország ,1% 0,2% ,6% 0,1% Ciprus ,7% 0,1% ,5% 0,0% Luxemburg ,5% 0,0% ,8% 0,1% Málta ,0% 0,0% ,3% 0,1% EU összesen ,5% 79,8% ,0% 71,3% Mo. Összesen ,6% 100,0% ,2% 100,0% 2. számú táblázat EU 27 országon belüli árucsere-forgalom struktúrájának változása SITC árufõcsoportok szerint január május hónapban Árufõcsoport 2006 M euró 2006 % Kiszállítás 2007 M euró 2007 % 2006 M euró 2006 % Beérkezés 2007 M euró 2007 % Élelmiszerek, ital, dohány 885 4, , , ,3 Nyersanyagok 382 2, , , ,6 Energiahordozók 387 2, , , ,4 Feldolgozott termékek , , , ,0 Gépek, gépi berendezések , , , ,7 Összesen , , , ,0

14 126 KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ 8 9. szám 3. számú táblázat Külkereskedelmi termékforgalom január május hóban (feladó/rendeltetési országok szerint) M.e.: M euró KISZÁLLÍTÁS BEÉRKEZÉS EGYENLEG ORSZÁG Index 2007/ Index 2007/ EU 27 ország ,5% ,0% Egyes kiemelt EU-n kívüli országok KIVITEL BEHOZATAL Horvátország ,0% ,1% Szerbia ,2% ,6% Svájc ,2% ,7% Oroszország ,6% ,2% Ukrajna ,6% ,5% USA ,0% ,2% Kanada ,8% ,1% 10 7 Japán ,6% ,4% Kína ,0% ,1% Magyarország összesen ,6% ,2%

15 8 9. szám KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ 127 Közlemények Figyelemfelhívás a Közösség egyes jogszabálytervezeteire, állásfoglalásaira Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 164., C 176. számában megjelent a Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 196A. számában megjelent a zöldségfajok közös fajtajegyzéke negyedik kiegészítés a 26. teljes kiadáshoz, magyarázat *** A szerkesztõbizottság elnöke: Váradi Tibor A szerkesztõbizottság tagjai: Antal Péter dr. Várhelyi Olivér Ifflandné Szabó Rozália Kosaras Ferenc Zsolnay Tamás Felelõs szerkesztõ: Mocsáry Péter

16 128 KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ 8 9. szám TOVÁBBKÉPZÉS A Budapesti CORVINUS Egyetem KÖZGAZDASÁGI TOVÁBBKÉPZÕ INTÉZET (ISO 9001:2000 szabvány alapján minõsített intézet) tájékoztatója A BCE Közgazdasági Továbbképzõ Intézet felvételt hirdet a februárban induló, másoddiplomát adó közgazdasági szakirányú továbbképzéseire és tanfolyami képzéseire. Általános tudnivalók: Az intézet közgazdasági szakirányú továbbképzésein szerezhetõ oklevelek a felsõoktatási törvényben rögzített felsõfokú szakirányú szakképesítést tanúsítják. Jelentkezési határidõ: október 31. Jelentkezési lapot, tájékoztató füzetet, mely a továbbképzési lehetõségek általános tudnivalói mellett, szakonként részletesen tartalmazza a képzés célját és tantervét, térítésmentesen a BCE Közgazdasági Továbbképzõ Intézetnél (BCE KTI) lehet beszerezni. Címünk: BCE Közgazdasági Továbbképzõ Intézet, 1085 Budapest VIII., Rigó u. 3. Postacímünk: 1444 Budapest, Pf. 275 KTI. Honlapunk: Telefonszámaink: , vagy Jelentkezési feltételek: Államilag elismert felsõfokú (alap, mester, illetve korábban egyetem, fõiskola) iskolai végzettség megléte mellett a kiadott tájékoztatóban elõírt jelentkezési lapon lehet. A tanfolyami képzésekre a Tájékoztató füzetünkben közöltek szerint. Képzési idõ: A szakirányú továbbképzések 4 félévig tartanak. Ettõl való eltérést és a tanfolyamok képzési idejét a Tájékoztató füzetünk tartalmazza. A foglalkozások hetenként általában egynapot vesznek igénybe és óra között kerülnek megtartásra. A felsõfokú szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevél megszerzésének feltételei: Az elõírt képesítési követelmények (az elõírt tanulmányi és vizsgakötelezettségek eredményes teljesítése, szakdolgozat készítése, záróvizsga eredményes letétele) teljesítése. A kiadható oklevél tartalma az adott szak képesítési követelményeiben elõírtak szerint, az alapképzettségtõl és az elvégzett szaktól függ ban az alábbi közgazdasági szakirányú továbbképzési szakokra hirdetünk felvételt: 1. Elemzõ statisztikus szak 2. Nemzetközi gazdasági (és üzleti) kapcsolatok szak 3. Vezetési és szervezési szak 4. Marketing szak 5. Pénzügy szak 6. Agrárközgazdasági szak 7. Vállalkozási menedzsment szak 8. Értékelemzõ szak 9. Környezeti menedzsment szak 10. Biztosítási szak 11. Személyügyi gazdálkodás az emberi erõforrásokkal szak 12. Jövõkutatás, elõrejelzés (stratégiaformálás) szak 13. Egészségügyi menedzsment szak 14. Belügyi gazdasági szak 15. Gyógyszerügyi menedzsment szak 16. Ingatlangazdálkodási szak 17. Védelemgazdasági szak 18. Projektmenedzsment (fõvállalkozás) szak 19. Közigazgatás gazdálkodása és ellenõrzése szak 20. Felszámolási és vagyonfelügyeleti szak 21. Érdekérvényesítõ (lobbi) szak 22. Kultúra-gazdaságtan szak 23. Vezetési tanácsadás szak 24. Esélyegyenlõségi szak 25. Versenyszabályozás szak 26. Egészségügyi biztosítás szak Gazdasági szakképesítést nyújtó és céltanfolyamok Gazdasági tanfolyamaink elsõsorban az aktuális gazdálkodási, pénzügyi, adózási és vezetési tudnivalókat tartalmazzák. Szakképesítést nyújtó tanfolyamaink a rendeletileg elõírt követelményrendszer szerint épülnek fel, s eredményes szakvizsga után képesítést tanúsító bizonyítványt adnak. Külön megbízás alapján intézményeknél, gazdasági társaságoknál, vállalkozásoknál új munkakörök, feladatok szakszerû ellátását segítõ céltanfolyamokat szervezünk. 1. Alapfokú értékelemzõ tanfolyam intézménynél, gazdasági társaságnál, vállalkozásnál 2. Elektronikus kereskedelem, digitális gazdaság 3. Középfokú innovációs szakasszisztens szaktanfolyam 4. Esélyegyenlõségi szaktanfolyam 5. Direkt marketing tanfolyam 6. Munkaerõ-piaci politikák, munkaerõ-piaci elemzések 7. Biztosítási ügyintézõ szaktanfolyam 2008-ban az alábbi tanfolyamokra hirdetünk felvételt: 8. Biztosítási tanácsadó szaktanfolyam 9. Biztosításközvetítõ szaktanfolyam 10. Marketing-, reklám- és PR-menedzser szaktanfolyam 11. Gyógyszer-sales representative szaktanfolyam 12. Pénzügyi számviteli szakellenõri szaktanfolyam 13. Okleveles pénzügyi revizori szaktanfolyam 14. Mérlegképes könyvelõ szaktanfolyam (vállalkozási szak) BCE KÖZGAZDASÁGI TOVÁBBKÉPZÕ INTÉZET Szerkesztésért felel: Mocsáry Péter. Telefon: Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató. Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Fáma Rt. közremûködésével. Telefon/fax: Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (fax: , , vagy a internetcímen, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf Információ: tel./fax: , /245, 357 mellék. Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: , fax: , évi éves elõfizetési díj: Ft áfával. Egy példány ára: 1764 Ft áfával. A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja. HU ISSN Formakészítés: SPRINT Kft Nyomta a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. MÁRCIUS 30. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisztikai Értesítõ Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

T/12684. számú. törvényjavaslat. egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról

T/12684. számú. törvényjavaslat. egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12684. számú törvényjavaslat egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2013. október 2013. évi törvény egyes törvények

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az ECM Certification Kft. teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési eljárásáról

TÁJÉKOZTATÓ az ECM Certification Kft. teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési eljárásáról az ECM Certification Kft. teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési eljárásáról Az ECM Certification Kft. az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése keretében

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 92. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. augusztus 4., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 92. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. augusztus 4., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 92. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. augusztus 4., csütörtök Tartalomjegyzék 147/2011. (VIII. 4.) Korm. rendelet 148/2011. (VIII. 4.) Korm. rendelet 23/2011. (VIII. 4.) KIM rendelet

Részletesebben

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ÉS ROMÁNIA CSATLAKOZÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJÁT KÉPEZŐ SZERZŐDÉSEK KIIGAZÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ OKMÁNY

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ÉS ROMÁNIA CSATLAKOZÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJÁT KÉPEZŐ SZERZŐDÉSEK KIIGAZÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ OKMÁNY A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ÉS ROMÁNIA CSATLAKOZÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJÁT KÉPEZŐ SZERZŐDÉSEK KIIGAZÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ OKMÁNY AA2005/ACT/hu 1 A csatlakozási szerződés 2. cikkével összhangban

Részletesebben

A belső piaci irányelv hatálya

A belső piaci irányelv hatálya Kereskedelmi igazgatás Készítette: dr. Bereczky Katalin Csongrád Megyei Kormányhivatal 2014. március 24.-SZTE-ÁJK 1 Jogszabályi háttér - A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. január 24. 2014. 2. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 1/2014. (I. 21.) AB határozat a Kúria Kvk.III.37.230/2012/2. számú végzése és az Országos Választási

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés Általános szerződési feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.astibababolt.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 12-IX-2008

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 12-IX-2008 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 12-IX-2008 B(2008)5170 NEM KÖZZÉTÉTELRE A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 12-IX-2008 a(z) "Oprymea - pramipexol" emberi felhasználásra szánt gyógyszer forgalomba hozatalának

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.6.17. COM(2011) 371 végleges 2011/0160 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Libériai Köztársaság közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról,

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 77/2013. (IX. 10.) VM rendelete az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 77/2013. (IX. 10.) VM rendelete az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet módosításáról 66648 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 147. szám 4. Az R. 13. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 5. Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba. 6. A rendelet tervezetének

Részletesebben

A MINISZTERELNÖKI HIVATAL ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A MINISZTERELNÖKI HIVATAL ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XIV. ÉVFOLYAM 7. SZÁM ÁRA: 735 Ft 2008. július 18. A MINISZTERELNÖKI HIVATAL ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM II. rész 2008. XXV. tv. Az elektronikus információszabadságról szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 73. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 18., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 73. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 18., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 18., hétfõ Tartalomjegyzék Magyarország Alaptörvényének elsõ módosítása (2012. június 18.) 11856 2012. évi LXVI. törvény A médiaszolgáltatásokkal

Részletesebben

Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés

Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA Brüsszel, 2004. augusztus 6. (OR. en) CIG 87/04 Tárgy: Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés CIG 87/04 JL HU TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM I.

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM GKM/17753/2007. TERVEZET az egyes rendeleteknek az energiafelhasználó termékek öko-tervezésére vonatkozó követelmények megállapítása érdekében történő módosításáról

Részletesebben

81/2015. (XII. 16.) FM rendelet Hatályos: 2016.01.02 -

81/2015. (XII. 16.) FM rendelet Hatályos: 2016.01.02 - 81/2015. (XII. 16.) FM rendelet Hatályos: 2016.01.02-81/2015. (XII. 16.) FM rendelet a borszőlő telepítés és kivágás engedélyezésének és ellenőrzésének eljárási rendjéről A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 102. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. szeptember 2., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 102. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. szeptember 2., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. szeptember 2., péntek Tartalomjegyzék 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet 180/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet 181/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet

Részletesebben

Közösségi Határkódex ***I

Közösségi Határkódex ***I C 133 E/57 P6_TA(2005)0247 Közösségi Határkódex ***I Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a személyek határátlépésére irányadó szabályok Közösségi Kódexének létrehozásáról szóló európai parlamenti

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 173. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 173. szám MAGYAR KÖZLÖNY 173. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. november 13., péntek Tartalomjegyzék 2015. évi CLXX. törvény Az egyes közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról 22148 2015. évi CLXXI.

Részletesebben

Lombard Lízing Csoport. nyilvános adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata. Hatályos: 2016.05.23.

Lombard Lízing Csoport. nyilvános adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata. Hatályos: 2016.05.23. Lombard Lízing Csoport nyilvános adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Hatályos: 2016.05.23. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 3 1.1 Szabályzat célja:... 3 1.2 A Szabályzat területi, alanyi és

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. I. Tartalmi összefoglaló. . számú előterjesztés

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. I. Tartalmi összefoglaló. . számú előterjesztés . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Előterjeszt és a Képviselő-testület részére az üzletek éjszakai nyitva tartásáról, valamint a nem lakás céljára szolgáló

Részletesebben

2013. évi CXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról*

2013. évi CXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról* 63634 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 116. szám II. Törvények 2013. évi CXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról* 1. Az egészségügyi hatósági és igazgatási

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.2.22. COM(2011) 77 végleges 2008/0028 (COD) A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése

Részletesebben

DOKUMENTUMOK. (Részlet)

DOKUMENTUMOK. (Részlet) DOKUMENTUMOK Preambulum SZERZÕDÉS az európai alkotmány létrehozásáról * (Részlet) ÕFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ÕFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNÕJE, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelőséggel minden magyarért,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. T/1507. számú

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. T/1507. számú MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/1507. számú a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény, valamint a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló

Részletesebben

A Kormány 88/2016. (IV. 29.) Korm. rendelete az egyes kormányrendeleteknek az uniós vámjog végrehajtásával összefüggő módosításáról

A Kormány 88/2016. (IV. 29.) Korm. rendelete az egyes kormányrendeleteknek az uniós vámjog végrehajtásával összefüggő módosításáról MAGYAR KÖZLÖNY 2016. évi 60. szám 4821 III. Kormányrendeletek A Kormány 88/2016. (IV. 29.) Korm. rendelete az egyes kormányrendeleteknek az uniós vámjog végrehajtásával összefüggő módosításáról A Kormány

Részletesebben

9/2010. (II. 4.) FVM rendelet. A támogatás jogosultja. A támogatási keretösszeg, a támogatás mértéke

9/2010. (II. 4.) FVM rendelet. A támogatás jogosultja. A támogatási keretösszeg, a támogatás mértéke 1 9/2010. (II. 4.) FVM rendelet a szeszesitalpiac ellátását szolgáló bor lepárlásához a 2009/2010. borpiaci évben nyújtott támogatás feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati

Részletesebben

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemrıl

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemrıl 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemrıl Az Országgyőlés abból kiindulva, hogy a kereskedelem a nemzetgazdaság meghatározó ága és a mindennapi élethez nyújt szolgáltatásokat, fontosnak tartja, hogy a

Részletesebben

AZ E-KERESKEDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA

AZ E-KERESKEDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA AZ E-KERESKEDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA Tartalomjegyzék 1. Az elektronikus kereskedelemre vonatkozó jogszabályok... 2 2. Az elektronikus kereskedelmi tevékenység megkezdésének feltételei... 2 2.1.Vállalkozási

Részletesebben

Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ UNIÓ KÜLÜGYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI FŐKÉPVISELŐJE Brüsszel, 2016.4.14. JOIN(2016) 6 final 2016/0112 (NLE) Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Unió és tagállamai,

Részletesebben

Országgy ű lés r ivót L Irományszám : I o n ti 1 8. Az Országgyűlé s Törvényalkotási bizottsága. Egységes iavasla t

Országgy ű lés r ivót L Irományszám : I o n ti 1 8. Az Országgyűlé s Törvényalkotási bizottsága. Egységes iavasla t Az Országgyűlé s Törvényalkotási bizottsága Országgy ű lés r ivót L Irományszám : I o n ti 1 8 Érkezett : 2016 M Á 1 2 3. Egységes iavasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

Törvények. 2016. évi XIII. törvény az uniós vámjog végrehajtásáról* ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA

Törvények. 2016. évi XIII. törvény az uniós vámjog végrehajtásáról* ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA 4390 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 49. szám II. Törvények 2016. évi XIII. törvény az uniós vámjog végrehajtásáról* Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti

Részletesebben

Kormányrendeletek. 1. Általános rendelkezések. 2. Értelmező rendelkezések

Kormányrendeletek. 1. Általános rendelkezések. 2. Értelmező rendelkezések M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 122. szám 64373 III. Kormányrendeletek A Kormány 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelete az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 2011. évi CXLVI. törvény A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról 32438

MAGYAR KÖZLÖNY. 2011. évi CXLVI. törvény A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról 32438 MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 14., hétfõ 132. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CXLVI. törvény A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 126/2015. (X. 21.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 126/2015. (X. 21.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 126/2015. (X. 21.) számú KÖZLEMÉNYE a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet szerinti támogatás

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.6.4. COM(2015) 280 final 2015/0126 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet (OIV) keretében szavazásra bocsátandó egyes állásfoglalások

Részletesebben

A MINISZTERELNÖKI HIVATAL, VALAMINT AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A MINISZTERELNÖKI HIVATAL, VALAMINT AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM ÁRA: 546 Ft 2006. november 27. A MINISZTERELNÖKI HIVATAL, VALAMINT AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 144/2015. (XII. 1.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásának igénybevételéről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 144/2015. (XII. 1.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásának igénybevételéről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 144/2015. (XII. 1.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásának igénybevételéről I. Jogszabályi alap A zöldség-gyümölcs termelői csoportok

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter 17/2015. (IV. 9.) FM rendelete az egyes agrár-támogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A földművelésügyi miniszter 17/2015. (IV. 9.) FM rendelete az egyes agrár-támogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 48. szám 4723 A földművelésügyi miniszter 17/2015. (IV. 9.) FM rendelete az egyes agrár-támogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Ipar. Szent Korona Értékrend

Ipar. Szent Korona Értékrend Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a jövıt? Miért? Mit? Hogyan? Az EU belsı piaca

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG ADÓÜGYI ÉS VÁMUNIÓS FŐIGAZGATÓSÁGA Vámpolitika, jogalkotás, tarifák Vámjogalkotás. Brüsszel, 2013. március 28.

EURÓPAI BIZOTTSÁG ADÓÜGYI ÉS VÁMUNIÓS FŐIGAZGATÓSÁGA Vámpolitika, jogalkotás, tarifák Vámjogalkotás. Brüsszel, 2013. március 28. EURÓPAI BIZOTTSÁG ADÓÜGYI ÉS VÁMUNIÓS FŐIGAZGATÓSÁGA Vámpolitika, jogalkotás, tarifák Vámjogalkotás Brüsszel, 2013. március 28. TAXUD/A2/SPE/MRe D (2013) 401270 TAXUD/A2/SPE/2013/058-EN Frissítve: 2013.

Részletesebben

Az egészségügyi miniszter../2007. (..) EüM rendelete. a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerek kereskedelmi árréséről

Az egészségügyi miniszter../2007. (..) EüM rendelete. a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerek kereskedelmi árréséről Tervezet Az egészségügyi miniszter./2007. (..) EüM rendelete a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerek kereskedelmi árréséről Az árak megállapításáról szóló, módosított 1990. évi LXXXVII.

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN Hatályos: 2013. július 15. napjától CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA,

Részletesebben

projekt címe: projektgazda: készítette: dátum:

projekt címe: projektgazda: készítette: dátum: A vidékfejlesztési miniszter 45/2012. (V.8.) VM rendelete a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról (Magyar Közlöny 2012/54.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.tavcsoshop.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.tavcsoshop.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.tavcsoshop.hu Üdvözöljük a Tengelic OPT Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza

Részletesebben

Tájékoztatások és közlemények

Tájékoztatások és közlemények Az Európai Unió Hivatalos Lapja ISSN 1725-518X C 83 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 53. évfolyam 2010. március 30. Közleményszám Tartalom Oldal 2010/C 83/01 Az Európai Unióról szóló

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bevezetés, cégadatok Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető szolgáltatás igénybe vevő (továbbiakban: Vásárló)

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚNIUS 2. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139 Budapest, Váci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Megjelenik havonta Ára:

Részletesebben

Európai egyezmény a régészeti örökség védelmérôl

Európai egyezmény a régészeti örökség védelmérôl Európai egyezmény a régészeti örökség védelmérôl 1 Official version: European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage (revised) / Convention européenne pour la protection du patrimoine

Részletesebben

Az új felvonódirektíva

Az új felvonódirektíva Az új felvonódirektíva AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/33/EU irányelve (2014. február 26.) Előadó: Palla Miklós ÉMI-TÜV SÜD Kft. 2015 Mivel: -95/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelven jelentős

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 41. szám 8073 V. A Kormány tagjainak rendeletei A vidékfejlesztési miniszter 34/2012. (IV. 6.) VM rendelete a mezõ- és erdõgazdasági légi munkavégzésrõl szóló 44/2005. (V. 6.)

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 55/2016. (VI.1.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 55/2016. (VI.1.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 55/2016. (VI.1.) számú KÖZLEMÉNYE a sovány tejpor rögzített áron való intervenciós felvásárlásának lezárásáról és a pályázati eljárás keretében történő intervenciós

Részletesebben

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről Az Országgyűlés felismerve, hogy az emberek biztonságos élelmiszerrel történő ellátásához a teljes élelmiszerlánc egységes és folyamatos

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A CBA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság adatvédelmi és adatkezelési szabályzata I. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a CBA Kereskedelmi Korlátolt

Részletesebben

Telephely: 3200 Gyöngyös, Délikülhatár út 2/2. (Ajándéktárgy készítő műhelyünk, a Klippan Autószerviz mellett található meg).

Telephely: 3200 Gyöngyös, Délikülhatár út 2/2. (Ajándéktárgy készítő műhelyünk, a Klippan Autószerviz mellett található meg). 1. Bevezetés Üdvözöljük weboldalunkon, melynek üzemeltetője Klippan Ákos Ev. (továbbiakban: Szolgáltató). Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza az www.ajandekvarazs.hu weboldalon

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VI. évfolyam 7. szám 2007. augusztus 9. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség 1055 Budapest, Honvéd u. 13 15. Telefon: 374-2890/Fax: 331-2753 E-mail: gazdasagikozlony@gkm.hu

Részletesebben

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a felek fontosnak tartják a nemzetközi szinten meghatározott fejlesztési célokat és az ENSZ millenniumi fejlesztési céljait;

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a felek fontosnak tartják a nemzetközi szinten meghatározott fejlesztési célokat és az ENSZ millenniumi fejlesztési céljait; HU HU HU ÖNKÉNTES PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS A KONGÓI KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT AZ ERDÉSZETI JOGSZABÁLYOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL, AZ ERDÉSZETI IRÁNYÍTÁSRÓL ÉS A FATERMÉKEK EURÓPAI UNIÓBA IRÁNYULÓ KERESKEDELMÉRŐL

Részletesebben

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályba lépés időpontja: 2015. április 15.

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályba lépés időpontja: 2015. április 15. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályba lépés időpontja: 2015. április 15. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

Részletesebben

Vincze Attila. Az Alkotmánybíróság határozata a pénznyerő gépek betiltásáról* A vállalkozás szabadsága és a bizalomvédelem

Vincze Attila. Az Alkotmánybíróság határozata a pénznyerő gépek betiltásáról* A vállalkozás szabadsága és a bizalomvédelem JeMa 2014/1 alkotmányjog Vincze Attila Az Alkotmánybíróság határozata a pénznyerő gépek betiltásáról* A vállalkozás szabadsága és a bizalomvédelem Hivatalos hivatkozás: 26/2013. (X. 4.) AB határozat, ABK

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 35. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 35. szám MAGYAR KÖZLÖNY 35. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. március 11., péntek Tartalomjegyzék 50/2016. (III. 11.) Korm. rendelet A Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2952/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2952/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2952/2014. számú ügyben Előadó: dr. Kristó Annamária dr. Bene Beáta Az eljárás megindítása A panaszos azért fordult hivatalomhoz, mert Jánoshida külterületén

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. a személyes adatok kezeléséről

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. a személyes adatok kezeléséről ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ a személyes adatok kezeléséről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. -ának (4) bekezdése alapján

Részletesebben

CompLex Hírlevél. új jogszabályok. Tartalom. 2007. március

CompLex Hírlevél. új jogszabályok. Tartalom. 2007. március új jogszabályok 2007. évi XIX. törvény egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról 2007. 04. 01. 2007. évi XVIII. törvény a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között az egymás

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatály: határozatlan A jel a legutoljára megváltozott

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2007. évi CXXVII. törvény 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1 2016.01.01. és 2018.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 155. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 20., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 155. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 20., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 20., kedd Tartalomjegyzék 269/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 270/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 271/2011. (XII. 20.) Korm.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Készítés dátuma:2014.12.01. Utolsó módosítás:2015.07.28. Hatályos:2015.07.28. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Easy-Shop Kereskedelmi és

Részletesebben

A Femina Média Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei a Femina Media által kiadott termékekre vonatkozóan

A Femina Média Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei a Femina Media által kiadott termékekre vonatkozóan A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) vonatkozó részei elválaszthatatlan részét képezik mindazon Hirdetési szerződésnek (a továbbiakban: Egyedi Szerződés), melyet a Femina Média

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezés

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezés 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés - figyelemmel az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges állandó, nem konjunktúraérzékeny és értékálló bevétel biztosítására,

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Olmunkaido.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.12.19.) a finn tejtermelőknek nyújtott ideiglenes rendkívüli támogatásról

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.12.19.) a finn tejtermelőknek nyújtott ideiglenes rendkívüli támogatásról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.12.19. C(2014) 10120 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.12.19.) a finn tejtermelőknek nyújtott ideiglenes rendkívüli támogatásról HU HU

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az biosmart Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.biosmart.hu weboldalon keresztül

Részletesebben

Csepeli Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Üzletszabályzat. Hatálybalépés időpontja: 2013. március 1. BUDAPEST

Csepeli Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Üzletszabályzat. Hatálybalépés időpontja: 2013. március 1. BUDAPEST Csepeli Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Hatálybalépés időpontja: 2013. március 1. BUDAPEST 1 TARTALOMJEGYZÉK MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK JEGYZÉKE... 3 ELŐSZÓ... 4 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA

Részletesebben

A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL

A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL XIV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2008. DECEMBER 3. A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI GAZDASÁGI INTEGRÁCIÓS ÉRTESÍTÕJE Szerkesztõség: 1027 Budapest, Bem rkp. 47. Telefon: 458-3538 MEGJELENIK

Részletesebben

5. Szabálysértési és Kereskedelmi Iroda hatásköri jegyzéke SZABÁLYSÉRTÉSEKKEL KAPCSOLATOS JEGYZŐI FELADAT ÉS HATÁSKÖRÖK

5. Szabálysértési és Kereskedelmi Iroda hatásköri jegyzéke SZABÁLYSÉRTÉSEKKEL KAPCSOLATOS JEGYZŐI FELADAT ÉS HATÁSKÖRÖK 5. Szabálysértési és Kereskedelmi Iroda hatásköri jegyzéke 5.A. SZABÁLYSÉRTÉSEKKEL KAPCSOLATOS JEGYZŐI FELADAT ÉS HATÁSKÖRÖK 2 1.) Szabálysértés miatt eljár, ha a szabálysértést meghatározó jog-szabály

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. július 18. (OR. en) 11101/11 Intézményközi referenciaszám: 2011/0160 (NLE)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. július 18. (OR. en) 11101/11 Intézményközi referenciaszám: 2011/0160 (NLE) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. július 18. (OR. en) 11101/11 Intézményközi referenciaszám: 2011/0160 (NLE) AGRI 422 FORETS 50 DEVGEN 177 ENV 434 RELEX 612 JUR 282 UD 139 PROBA 82 JOGALKOTÁSI AKTUSOK

Részletesebben

T/ 7393. számú. törvényjavaslat. Az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás kihirdetéséről

T/ 7393. számú. törvényjavaslat. Az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás kihirdetéséről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 7393. számú törvényjavaslat Az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás kihirdetéséről Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2015.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Váltótalpfák, fa csapszegek valamint alátétfa beszerzése (Eljárás száma: T-394/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás Ajánlati dokumentáció BKV Zrt. T-394/14. 1.1. A Budapesti

Részletesebben

Preambulum WORLD TOURS Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. II. Értelmező rendelkezések

Preambulum WORLD TOURS Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. II. Értelmező rendelkezések I. Preambulum A WORLD TOURS Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. utazási iroda (székhely: 1113 Budapest, Villányi út 52., Cg. 01-09-710850, adószám: 12935727-2-43) mint a http://worldtours.hu/ weboldal (továbbiakban:

Részletesebben

MELLÉKLET. Iránymutatás

MELLÉKLET. Iránymutatás HU MELLÉKLET Iránymutatás az Unió által megosztott irányítás keretében finanszírozott kiadásokra vonatkozóan a közbeszerzési szabályok megsértése esetén végrehajtandó pénzügyi korrekciók megállapításáról

Részletesebben

A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója (Feltételek)

A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója (Feltételek) A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója (Feltételek) valamint a Genertel Jogvédelmi Biztosítás feltételei (GJBF) Társaságunk az ISVAP (a pénzügyi

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyző jétő l 7/2008. Témafelelős: Dr. Karsai Éva Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Ikt.szám: 1134/2008.

Ásotthalom Község Jegyző jétő l 7/2008. Témafelelős: Dr. Karsai Éva Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Ikt.szám: 1134/2008. Ásotthalom Község Jegyző jétő l 7/2008. Témafelelős: Dr. Karsai Éva Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Ikt.szám: 1134/2008. Tárgy: A közterület használatáról szóló rendelet megalkotása Melléklet: 1 pl. Rendelet-tervezet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 48. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. május 6., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 48. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. május 6., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. május 6., péntek 48. szám Tartalomjegyzék 2011. évi XL. törvény A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról 10939 2011.

Részletesebben

A-PBT-A-568/2012. Ajánlás

A-PBT-A-568/2012. Ajánlás A-PBT-A-568/2012. Ajánlás A Pénzügyi Békéltető Testület dr. B.A. ügyvéd által képviselt B.L., B-né S.K., S.M-né és S.M. (a továbbiakban együtt: Kérelmezők) Sopron Bank Burgenland Zrt. (székhely: 9400 Sopron,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK Építésijog.hu Elõfizetéses Szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK Artifex Kiadó Korlátolt Felelõsségû Társaság Hatályos: 2015. december 22 étõl A JELEN ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban:

Részletesebben

Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési Szabályzat 1 Adatkezelési Szabályzat Utolsó frissítés / Hatályos: 2015. szeptember 23-tól A/I. BEVEZETÉS A Vígszínház Nonprofit Kft. célul tűzte ki maga elé, hogy szolgáltatásainak üzemeltetése során kiemelt szerepet

Részletesebben

1. A kárenyhítési rendszerbe történő bejelentkezés. 2. A kárenyhítési hozzájárulás-fizetési kötelezettség megállapítása

1. A kárenyhítési rendszerbe történő bejelentkezés. 2. A kárenyhítési hozzájárulás-fizetési kötelezettség megállapítása 15988 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 160. szám A földművelésügyi miniszter 27/2014. (XI. 25.) FM rendelete a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével

Részletesebben

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ JOGSZABÁLY KIVONAT. 2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ JOGSZABÁLY KIVONAT. 2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ JOGSZABÁLY KIVONAT 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság

Részletesebben

projekt címe: projektgazda: készítette: dátum:

projekt címe: projektgazda: készítette: dátum: A vidékfejlesztési miniszter 46/2012. (V. 8.) VM rendelete a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosításáról (Magyar Közlöny 2012/54.) projekt címe: ÁROP-2216 - Jogalkalmazás

Részletesebben

A Webáruház üzemeltetésének célja különböző logikai és készségfejlesztő és egyéb gyermekjátékok értékesítése.

A Webáruház üzemeltetésének célja különböző logikai és készségfejlesztő és egyéb gyermekjátékok értékesítése. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.honeytoys.hu Üdvözöljük az X Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.honeytoys.hu webáruházban

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2011L0065 HU 29.01.2014 002.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE

Részletesebben

Az Uniós Vámkódex bevezetésével kapcsolatos kérdések I.

Az Uniós Vámkódex bevezetésével kapcsolatos kérdések I. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása Vám Főosztály főosztályvezetője által kiadott 7009/2016. felhívás az Uniós Vámkódexről Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2013. október 10-én kihirdették

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ 1. Bevezetés Az M1 Fitness Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3526 Miskolc, Szeles u 11., adószám: 12816785-2-05, a Miskolci Törvényszék, mint

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 / 38 2016.05.23. 9:59 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2016.01.01 19 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a REGÁLIANUS CO.D Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.regalianusklima.hu weboldalon

Részletesebben

Nyitva tartás: HÉTFŐ SZÜNNAP; KEDD:10-14; SZERDA:12-20; CSÜTÖRTÖK:12-20;PÉNTEK 10-14; SZOMBAT:14-20;

Nyitva tartás: HÉTFŐ SZÜNNAP; KEDD:10-14; SZERDA:12-20; CSÜTÖRTÖK:12-20;PÉNTEK 10-14; SZOMBAT:14-20; SZMSZ. 2.SZ. MELLÉKLET KÖZSÉGI, ISKOLAI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 1. BEVEZETŐ Az intézmény nyilvános könyvtár, ennek megfelelően az 1997. évi CXL. tv. és az erre vonatkozó más

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 1444 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 17. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A vidékfejlesztési miniszter 2/2013. (II. 1.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések

Részletesebben

T/1810/12. szám ú. egységes javasla t

T/1810/12. szám ú. egységes javasla t MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ORSZÁGGY ÜLÉS HIVATAL,. Érkezett : 2010 DEC 2 1. T/1810/12. szám ú egységes javasla t az egyes cégjogi és társasági jogi tárgyú törvények módosításáró l szóló T/1810. számú

Részletesebben