Eisai Tien Tai Huai Changtól Rinzai zent

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eisai Tien Tai Huai Changtól Rinzai zent"

Átírás

1 Eisai A tea megjelenése Japánban egy átfogó gazdasági, társadalmi változás mellékterméke" volt. A késı Heian kor Japánja sok szálon függött a virágzó Song kor Kínájától és átvette annak korszerőbb földmővelı, iparos és mővészeti módszereit. Paradox módon éppen az intenzív cserekapcsolatok révén, jó helyen, rossz idıben, a Song kor végének, a mongol hódítás okozta sokk dekadenciájának mellékhatásaként került Japánba az elit egyedülálló fennsıségét biztosító vallással szembeni alternatívaként az új vallás a chan (zen) buddhizmus és vele a tea is. A zen importálását kínai tanulmányutakon résztvevı buddhista szerzetesek végezték, akik a legrövidebb úton, Fukuokán és Koreán keresztül érték el a kontinenst. Myoe Eisai, egy buddhista szerzetes ( ) aki igen fiatalon, 14 éves korában, a mai Shiga és Kyoto hatátán lévı Hiei hegyi kolostorban szerzetesi pályára lépett, az akkor uralkodó, az elitet támogató és attól függı Tendai buddhizmus növendéke volt, de kiábrándulva a korrupt és hatalomfüggı egyházból egy egyszerő kereskedıhajón a forrás felkutatására indult Kínába, elıször 1168-ban, 28 évesen. A Tientai hegyi kolostorban (ahonnan a hagyomány szerint a buddhizmus Japánba érkezett) eltöltött fél év után a Tendai eredetéhez kapcsolódó hatvan kötettel, de mélységesen csalódottan tért vissza hazájába, mert a hit eredeti gyökerét már nem találta, helyette egy teljesen új, idegennek tőnı irányzattal, a chan (zen) buddhizmussal találkozott. Eisai elsı látogatása alkalmával alig 6 hónapot töltött a Tiantai hegyen a Chan (zen) szekta központjában. Hosszú tervezés, győjtés után 1187-es második útja alkalmával egészen Indiáig szeretett volna utazni a buddhizmus gyökereit keresve, de ez már a kínai adminisztráció gyanakvását is felkeltette, ezért megtiltották neki, hogy a határvidéket megközelítse. Így a Tien Tai hegyi kolostorban maradt, ahol Huai Changtól Rinzai zent és tantrikus gyakorlatokat tanult. Késıbbi beszámolója szerint mélységesen megrendítette, a hatalom és a fényőzés árnyékában mennyire elfordult az eredeti tanításoktól a japán tanítás ben követte tanítóját északra a Tientai hegyre, ahol segített egy új zen kolostor alapításában és építésében. Még ebben az évben egy Bódhifát küldött Kyuusuhura a Kashii shinto szentélybe. Japánba való visszatérése után egyébként tevékenyen támogatta a templom építését, ahonnan 1193-ban elnyerte a zen tanító címet és a zen kultúra számos tárgyát, kéziratokat, faliképeket és teapalántákat, valamint teamagvakat vitt magával Japánba..Hazatérése után lázas munkába fogott Legelıször Kyushu távoli viddékén, a Kashii szentélyben egy templomot épített Hoonji néven és azt a Rinzai Zen gyakorlásának ajánlotta, ez volt Japán elsı zen buddhista temploma. Kyuushu megfelelıen távoli és független terep volt az új, szigorú szabályok alapján mőködı és a Hiei hegyi, korrupt, hataloméhes papságtól független rend bevezetésére. Eisai közben kidolgozta az öt elem, az emberi test és szellem fı szerveinek összhangján alapuló, a teával összefüggı tanítását és Fukuokában 1195-ben, Minamoto no Yoritomo támogatását elnyerve megalapította az Ankokuzan Shofukuji ( 安 国 山 聖 福 寺 ) templomot. Yoritomo a központi, császári hatalom mindenhatóságát felváltó Kamakura sógunátus elsı sógunjaként volt az új vallás pártfogója és adott pénzt és földet annak elsı japán székhelyéhez. Az új, a hitet az emberbe és nem a hierearchikus rendbe helyezı szekta új szabályokat és teljesen új életmódot is jelentett és ennek része volt a tea. 1

2 Kennin-ji Kyoto Kyuushu amolyan "légüres tér" volt és kedvezı pillanat az új rend alapításához. Eisai aktív hittérítıként sorban egymás után hívta életre az újabb és újabb szerzetesrendeket, végül már a tevékenységét rossz szemmel figyelı arisztokrata papság közvetlen közelében is. A késıbbiekben türelmes vallásdiplomataként ügyködött az egymással vérre menı harcot vivı buddhista irányzatok között saját tanai népszerősítéséért. Végül Kyotót elhagyva az új, felemelkedı földbirtokosharcosok, a szamurájok körében talált lelkes fogadtatásra Kamakurában. Kyoto elsı zen templomát 1202-ben alapította, ez a ma is látható Kennin-ji, 1206-ban pedig tanítványa Myoe segítségére volt a Kozan-ji templom alapításánál. Minden templom alapításkor természetes módon kertet és a kertben minden alkalommal teakertet alapított. A legelsıt a legenda szerint Kyushu északi részén a Seburi hegyen, ez lett a japán tea szülıhelye. De, ha Fukuokába megyünk, akkor ott, ha Ureshinoba, akkor ott, továbbá a kyotói Kenninjiben és a Kozanjiben pedig megint csak megcsodálhatjuk Japán elsı teaültetvényét. A legelsı feltétlenül Ureshinohoz és a Shofukujihez köthetı, így ebben az értelemben a Fukuoka prefektúra területén található teamővelés valóban ısrégi és közvetlenül a japán tea és zen alapítójához köthetı. A templomkert ajtaján egy töredékes kalligráfia "Ez az elsı Zen templom Japánban". Gotoba császár Eisai áldozatos mőködését követıen a tea hihetetlenül népszerőbbé vált. Az Eisai és tanítványai által importált mocha porrá ırölt tea ugyanakkor nem hasonlított a ma ismert ragyogóan zöld matchára. A Song dinasztia teája, minden idık talán legszebb teája, tömbökbe préselt, feketére lángolt és szárított, de belül fehér, porrá ırölt fehér tea volt. Bıvebben errıl a teáról itt olvashat. Ahogyan a tea korai idıszakában a Han Kínában, úgy a japán tea korai idıszakában is gyógyító tulajdonságai miatt kedvelték. Erre éppen Eisai traktátusa, a Kissayôjô Ki (Az egészség megırzése a tea által), a legfontosabb forrás a bizonyíték. Bár a szöveget az elsı japán teaszövegként tartják nyilván, valójában egy szerzetes orvosi traktátusa az emberi test harmóniájának fenntartásáról és teának az ember fizikai és mentális állapotára gyakorolt pozitív 2

3 hatásáról. A könyv szintén a taoista, zen buddhista gyökerekre reflektáló nyitómondata így hangzik: "a tea a halhatatlanok életet adó itala". De a halhatatlanság helyett nagyon is prózaian kezdıdött a tea japán pályafutása. A történetet az Azuma Kagami, a sógunátus udvari naplója írja le. Kempo 2 (1214) évének második havában, a harmadik napon a sógun Izu szigetén tett zarándokútjáról tért vissza, amikor szórakoztatására estélyt szerveztek. Minamoto no-sanemoto sógun kissé megbetegedett és kísérıi megpróbálták kikúrálni. Nem volt szó komolyabb betegségrıl, inkább rosszullétrıl, amit az elızı napi túlztt borozás okozott. Yojo szerzetes, (Eisai) akit elhívtak, tanulmányozta a helyzetet, majd templomból egy csésze teát hozott, mondván az megfelelı orvosság lesz. Arra kérte továbbá a sógun kíséretét, hogy fogadják el egy tekercsét is, amelyben leírta a tea jótéteményeit, s amit a nagyúr nagy örömmel fogadott.. Yojo elmondta, hogy a traktátust a meditációk közötti szünetekben írta. A könyvecskében felsorolt pozitív hatások jó részét már a modern tudomány is igazolta. A könyv összegzésként megállapítja, hogy A tea segít megırizni az egészséget, élesíti a tudatot, erkölcsös életmódra nevel és elvezet a spirituális megvilágosodáshoz. meghosszabbítja az életet, begyógyítja a fekélyeket, elısegíti a vizelést, csökkenti az alvásigényt, erısíti az akaratot, meggyógyít a beriberibıl, erısíti a szívet és harmonikussá teszi az öt fı szerv mőködését. Ezenkívül megadja a teakészítés és felszolgálás részletes etikettjét. A könyv két fı részbıl áll, melybıl az elsı címe: az öt fı szerv harmóniájának megırzése, a második pedig; a rossz szellemek elkerülése. Az elsı egy pszichológiai, orvosi traktátus arról, milyen alapvetı ismérveket kell figyelembe venni, ahhoz, hogy a test egyensúly és egészséges mőködése fennmaradjon, míg a második egy patológiai traktátus a testre és szellemre rossz hatást gyakorló külsı tényezık elkerülésérıl. A mő elıszavában megvonja a legfontosabb tanulságokat: Azért írtam ezt a könyvet, ebben a mai kifordult korban Buddha segítségével, hogy az olvasó helyes információkat kapjon elsı kézbıl, attól, aki Kínában járt, hogy mindenkinek javára válhasson és minden nyavalyájából kigyógyulhasson Korunkban a tea egy fantasztikus elixír, ami képes az emberi élet meghosszabbítására. Hegyekben és völgyekben nı, olyan földeken, ahol az isteni szellem virágzik. Mi emberek pedig magunkhoz vesszük és hosszabbá tesszük életünket általa. Indiában és Kínában is használják italként, régebben Japánban is ismerték és szerették az emberek. Semmi okunk, hogy elfeledjük és ne használjuk tovább. Kitőnı, használandó orvosság ebben az elferdült, megrendült korban. Az ember teremtésétıl fogva oly erıs volt, mint az istenek, négy elemet mondhatott magáénak (föld, azaz hús és csont, víz, azaz vér, tőz, mint a test melege, és a szél, mint a mozgás és a test energiája. Manapság az emberek elsatnyultak, csontjaik törékenyek, akupunktúrával, orvosságokkal, és gyógyfürdıkkel igyekeznek helyrehozni magukat, de mind gyengébbek, míg végre kihunynak. Nem elhanyagolandó tény, hogy éppen Eisai idejére esett a buddhista hit szerinti nagy korszakváltás, a törvény új korszakának kezdete, amikor Buddha szava elveszti erejét és káosz és megrendültség következik el. A megerısödött és a hatalommal összefonódott buddhista szekták 3

4 fegyverkeztek és állandó harcot vívtak egymással és ıket leigázni, vagy megadóztatni igyekvı nagyurakkal. Ez a kaotikus, polgárháborús kor, ami megelızte a sógunátus létrejöttét, úgy tőnt, hogy nem egyszerően egybeesik a vallásteoretikusok által akkorra datált korszakváltással, hanem éppen maga a káosz. A történelmi Buddha távozását követıen a Mahayana buddhizmus követıi szerint három nagy korszak következik: A törvény alapításának korszaka 正 法 Cn:zhèngfǎ; Jp: shōbō, ami az elsı ezer év A törvény középsı korszaka 像 法 Cn: xiàngfǎ; Jp: zōhō, a második ezer év és a törvény újkora, vagy jelenkora 末 法 Cn: mòfǎ; Jp: mappō, ami további legalább 10,000 évet jelent. A három periódus a Mahayana hívık között, különösen a Lotus Sutra követıi, a Tiantai és a Nichiren buddhizmus tagjai körében örvendett nagy népszerőségnek. İk úgy gondolják, hogy a legkülönfélébb buddhista tanítások lehetnek érvényesek, éppen azért, mert a különféle korokban különbözı az emberek tanításra való elfogadó képessége. A három periódust további öt, ötszáz éves idıszakra bontják 五 五 百 歳 : wǔ wǔbǎi suì Jp: go no gohyaku sai), az ötödik, egyben utolsó az a megjövendölt kor, amelyben Sakyamuni buddhizmusa elveszti megváltó erejét és egy új Buddha fog feltőnni, hogy megmentse az embereket. Ezt a korszakot szakadatlan csapások, békétlenség, katasztrófák tarkítják majd. A három korszakot és az ötszáz éves korokat A Nagy Gyülekezet szutrája ( 大 集 経 Cn: dàjí jīng; Jp: Daishutu-kyō, Daijuku-kyō, Daijikkyō, or Daishukkyō) írja le. A három kor más-más hosszként megadva felbukkan más szutrákban is, de a legutolsó kort Mappō mindegyikük 10,000 évben adja meg. Az ötszáz éves korszakok a következıek: A megvilágosodás kora 解 解 解 解 A meditáció kora 禅 禅 解 解 Ezek alkotják a törvény alapkorszakát 正 正 正 正 Az olvasás, az ima és a hallgatás kora 読 読 読 読 解 解 A templom és sztúpa építés kora 造 造 造 解 解 Ez a két kor alkotja a törvény középkorát. 像 正 正 正 A konfliktusok kora 闘 闘 解 解, ez a törvény újkorának kezdete mappō) amikor Buddha ereje kihuny, fokozatosan elveszti hatását és egy új Buddha tőnik fel. A Kennin-ji sárkányai 4

5 Új alapokra helyezni a hitet, megtalálni az igaz forrást - ez volt Eisai munkájának célja, melynek mentén aztán tea kezdett nıni Japánban. A Kissa Yoyoki ebben a történelmi környezetben így egyszerre egy konfuciánus jellegő morális tanítás (az ember célja a fejlıdés a földön, az ehhez kapott testet pedig köteles jó állapotban fenntartani) és egy konkrét medikus és herbária kézikönyv Korunkban a tea egy fantasztikus elixír (senyaku) és csodaszer (myôjutsu ), ami képes az emberi élet meghosszabbítására. Hegyekben és völgyekben nı, olyan földeken, ahol az isteni szellem virágzik. Mi emberek pedig magunkhoz vesszük és hosszabbá tesszük életünket általa. Indiában és Kínában is használják italként, régebben Japánban is ismerték és szerették az emberek. Semmi okunk, hogy elfeledjük és ne használjuk tovább. Kitőnı, használandó orvosság ebben az elferdült, megrendült korban. Kezdetben az emberek a négy nagy állapotában voltak (shidai), négy elemet mondhatott magáénak (föld, azaz hús és csont, víz, azaz vér, tőz, mint a test melege, és a szél, mint a mozgás és a test energiája. Az ember teremtésétıl fogva oly erıs volt, mint az istenek. Manapság az emberek, mint az öreg fa, elsatnyultak, csontjaik törékenyek, akupunktúrával, kyúval, orvosságokkal, és gyógyfürdıkkel igyekeznek helyrehozni magukat, de mind gyengébbek, míg végre kihunynak. A tea az istenek ajándéka, az isteni lététıl elferdült ember ezzel képes lehet helyreállítani eredendı képességeit és az isteni egyensúlyt. Eisai traktátusában a minduntalan felbukkanó isteni eredet szintén a taoista szellemvilág maradéka. Az ember képes lehetne az égi világ tükrözésére, de ebben az elferdült korban minden ezzel kapcsolatos igényét és képességét elvesztette. Ha megfelelı odafigyeléssel végezzük tanulmányainkat, látnunk kell, hogy amikor az ég megteremtette a mindenséget, különösen nagy odaadással járt el az emberek megteremtésekor. Ezért a legfontosabb feladatunk, hogy életünket egészségben megtartsuk és azt védjük. Ez azt jelenti, hogy fen kell tartanunk az öt fı szerv (máj, szív, lép, tüdı, és a vesék) között meglévı harmóniát. Ezek közül a legfontosabb szerv a szív. A szív egészségének megırzésére a legjobb eszköz a tea. Ha nem törıdünk a szívünkkel, akkor a harmónia megbomlik, fokozatosan mind az öt szerv elgyengül és az élet veszélybe kerül. Az ısi indiai gyógyító tudás óta (Jivaka) már 2000 év telt el és ma nem azzal kellene törıdnünk, hogy annak elfeledett módszereit keresgessük. A nagy kínai orvos Shen Nong óta már 3000 év múlt el, ismernünk kellene minden általa leírt gyógymódot és eszközt. De mivel az ısi tudást elpazaroltuk, az emberek nem tudják fenntartani a harmóniát, szenvednek és meghalnak. Az ég ajándéka és a kötelesség konfuciánus örökség és a japán buddhizmus korszakváltásának jellegzetességei, de a taoista halhatatlanság gondolkodásmódjának jegyei is megfigyelhetık benne. A test diszharmóniája oda vezet, hogy szétesünk és idı elıtt meghalunk. Az emberek a legkülönfélébb módokon használják ki a testük és pótolják orvosságokkal az elveszett harmóniát, de ez csak a test túlmőködéséhez vezet A mód, amivel megırizhetjük az egészségünket, az az öt fı szerv harmóniájának fenntartása. Ezek között a szervek között (máj, lép, tüdı, szív vese) a szív az uralkodó és a teaivással ennek erejét növelhetjük. A szív elhanyagolása az egész test gyengeségéhez vezet és ezzel az egész életünket veszélybe sodorja. Már kétezer év eltelt azóta, hogy az illusztris gyógyító Jíva elment Indiából és ezekben a szomorú idıkben senki sincs, aki megértené a szívrıl szóló tanítás fontosságát. Már 3000 év telt el azóta, hogy Shen Nong a kínai medicinák győjtıje és felfedezıje eltávozott, és nem értjük a természetes orvosságok mibenlétét Eisai szövege egyszerre orvosi, történeti, és morális. A hagyomány vívmányait és jótéteményeit akkor ırizhetjük meg, ha gyakoroljuk és elfogadjuk a régi tanításokat. Az öt fı szerv harmóniája és a tea által ezek és a teljes test egészségének megırzése végül morális kötelességgé válik és ez már a jelen viszonyainak éles vallás és társadalomkritikája. A traktátus elsı része, melynek alcíme a Pokol kihívása az öt elem kínai tudományán alapuló ezoterikus tanítás 5

6 "...Elıször is: a máj a savakat kedveli, a tüdı a csípıs ízt, harmadjára a szív a keserőhöz vonzódik, míg a lép az édeset szereti. ötödjére pedig a vese a sós ízek megszállottja. Ezen túl: ez az öt szerv megfelel az öt elemnek (fa, fém, tőz, föld, és víz), valamint az öt égtájnak ( kelet, nyugat, dél, a centrum és észak) Ezek a szervek éppen ennek az érzékiségnek a révén különböznek egymástól. Ha egy szerv egyoldalúan nagy mennyiségben részesül a számára kedvezı ízben, akkor túlságosan is megerısödik, a vele szomszédos szerv pedig meggyengül, s végül mindkét szerv betegségek áldozatául esik. A felsorolt ízek, mint a savas, csípıs, édes, vagy sós könnyen elérhetıek, ezért gyakran élünk is velük. Nem szívesen vesszük magunkhoz viszont a keserő ízt hordozó dolgokat, és a látszat ellenére nem is egykönnyen elérhetıek. Ebbıl következıen, bár a négy szervünk erıs lehet, végül éppen ez lesz az oka annak, hogy szívünk megbetegszik. Ha a szív beteg, az összes érzék és az összes íz összetőzésbe kerül vele. Ilyenkor gyakran elıfordul, hogy a beteg mindent kihány és alapjában véve képtelen táplálkozni. Ha az ilyen betegségben szenvedı ember teát iszik, a betegsége elillan. Az olvasónak is tudnia kell, hogyha a szív beteg, a beteg ember izmainak és bırének színe sem egészséges, az élet pedig jelentısen megrövidül. Mi, japánok, nem eszünk keserő dolgokat. Csak a nagy Földön (Kínában) isznak az emberek teát és ez az oka annak, hogy ott az emberek nem szenvednek szívbetegségben és jóval tovább élnek. A szív a négy fı szerv ura. A tea a legfontosabb a keserő íző dolgok között. A keserőség az ízek ura ez az elsıdleges íz. Végül is ez az oka annak, hogy a szív vonzódik ehhez az ízhez. Ha fizikailag gyenge vagy és beteg, a szíved nem bírja a küzdelmet és elıbb-utóbb megszőnik dobogni. Ha viszont gyakran iszol teát, tele leszel életerıvel.." Eisai mőve ezen a ponton a wuxing (öt elem öt változó) vallásoktól független világmagyarázatának kézikönyvévé válik. Ez a tan, amit még késıbb tárgyalunk áthatotta (és jórészt ma is áthatja) a Távol-Kelet minden társadalmának mindennapi életét. Itt azért különösen érdekes, mert azon túl, hogy ma is közérthetı magyarázatban olvashatjuk az emberi test öt fı szervének az öt változóhoz képest elfoglalt helyét és szerepét, kijelöli benne a tea helyét és célját is. Eisai tanítása ebbıl a szempontból alapvetı. Késıbb még hozzáteszi: amikor régen Kínában jártam, azt mondták, az orvosságok nem hatnak az olyan betegen, aki nem iszik teát. Vagyis a tea önmagában orvosság ugyan, de azért, mert egy egységes tanon belül az isteni harmónia része. Mint ilyen, a megfelelı helyen, megfelelı céllal alkalmazva segíthet a harmónia helyreállításában és katalizátorként is hathat. Összességében Eisai tanítása az ezoterikus buddhizmus, azon belül a Shingon ág tanításainak pontos győjteménye az öt elem tanába illesztett tea fókuszán keresztül. A lényeg az egyensúly megırzése, sem a túl erıs, sem a gyenge, sem az elfojtott mőködés nem megfelelı, fizikálisan és morálisan egyaránt. 6

7 Myoe Shonin Eisai tanítványa, pártfogoltja, kortársa volt Myoe Shonin ( ), akit már korában nagy tisztelet övezett elmélyült hite és tudása miatt. Nemesi családban született, de hamar elvesztette szüleit és szerzetes unokabátyja nevelte Kyotóban. 16 évesen visszavonult a világtól és a narai Todai-ji templomban folytatta tanulmányait, már szerzetesként. 36 évesen visszatért szülıföldjére és szigorú szekularizált életet élt és tanított. Indiába kívánt utazni, hogy a tan gyökereit megtalálja, de az út megkezdése elıtt közvetlenül a Kasuga szentély istenségei megtiltották neki, hogy útra keljen. Jelszava a vissza Buddhához, vissza az eredeti tanításhoz volt ban a visszavonult császár Gotoba engedélyezte számára, hogy Kyotótól északra egy félreesı völgyben, Toganooban templomot alapítson, ez lett a ma is látogatható Kozan-ji. Nagyon jó szándékú, barátságos emberként ismerték, aki minden pillanatban igyekezett tudását tovább adni és jóra fordítani, széles mőveltségő, képzett kalligrafikus volt. Eisai a Kennin-ji alapításának idején Kínából hozott teamagokat ajándékozott neki, amikkel Myoe megalapította Japán elsı teakertjét, ami ugyan már csak turista látványosságként, de ma is látható. Myoe 40 éven keresztül jegyezte fel a modern pszichológusok által gyakran idézett és kutatott álmait, mert úgy gondolta, hogy az álom egyfajta tanulási folyamat és így igyekezett nyomon követni saját fejlıdését. Ennek összegzése a Yume no ki, avagy On-yume no ki, vagy Onyume on-nikki, (Álom jegyzetek) ami 17 tekercsben, nyolc kötetben és külön papírlapokon foglalja össze álmaival kapcsolatos tapasztalatait. A buddhizmus Ázsiában egy olyan élményegyüttes képeinek, vízióinak győjteménye, amit legtöbbször a meditáció során nyert fantázia produkál. Alapesetben ez a fantázia nem szavakat, hanem képeket, benyomásokat produkál és rögzít, ha pedig szavakat, azok egymástól külön létezı, a hallástól és látástól elzárt világokat ír le, amelyekben a létezık örökké, tökéletes tudás és bölcsesség birtokában élhetnek. Nem véletlenül Myoe az egyik régi buddhista iskola, egy befogadó buddhista irányzat, a Shingon követıje volt, és a könnyő megtérést ígérı Amida irányzattal szemben a fény mantra, a szakadatlan tanulás, meditáció alapján képzelte nagy tömegek megtérését. Egyébként egyik választott neve: Myoe 明 惠 a fény kegyeltje is utal erre. Myoe hitvallása a független, erıs hitre támaszkodó, a természetben élı ember, ezért tanítása és életmőve nem okozott osztatlan lelkesedést a kor korrupt, hataloméhes egyházi szervezetei körében. Ennek egyik legszebb ránk maradt példája a Kozan-ji templomban készült a legnagyobb tiszteletben álló Toba Sojo szerzetesnek tulajdonított "Choju Jinbutsu Giga", egy ısrégi képregény, japán nemzeti kincs, ami állati figurákkal megrajzolt világi alakok, fıpapok, köztisztet viselık, a világi élet, a politika visszásságait jeleníti meg egészen eredeti formában. 7

8 Myoét a legismertebb módon úgy ábrázolták, amint a Kozan-ji hatalmas ciprusfái között a félreesı völgyben egy fa koronáján ülve meditál, ezzel is jelezve magabiztos tudását és erejét. Madárfészek Myoe, mert így nevezték Chôka Shônin verseket is írt nem kis ábrázoló erıvel, sıt bizonyos értelemben ıt tartjuk a XV. Században kibontakozó wabi elıfutárának. Tsuki mo kumoma no naki wa iya nite sôrô. A felhık nélküli hold képe nem tetszik nekem. - mondja majd Murata Juko. A túl tiszta, ragyogó hold az álmokból való felébredés illúzióromboló képe. A felnıttek egész napon át tartó, álom szerő léte a buddhizmus egyik régi alapképlete (minden illúzió). Ugyanez mélyen a japán lélek része, példa erre az Iroha, a japán ábc kisgyerekeknek mesélt verses formája, amiben változás, álmok igencsak fontos szerepet kapnak. いろはにほへと i ro ha ni ho he to 色 は 匂 へど Iro wa nioedo 1-7 Még a virágzó szirmok is ちりぬるを chi ri nu ru wo 散 りぬるを Chirinuru o 8-12 Lehullanak egyszer わかよたれそ wa ka yo ta re so 我 が 世 誰 ぞ Wa ga yo tare zo Ki az aki ebben a világban つねならむ tsu ne na ra mu 常 ならむ Tsune naramu Változatlan maradhatna うゐのおくやま u wi no o ku ya ma 有 為 の 奥 山 Ui no okuyama A hiúság mély hegyei-- けふこえて ke fu ko e te 今 日 越 えて Kyō koete Melyeken naponta átkelünk あさきゆめみし a sa ki yu me mi shi 浅 き 夢 見 じ Asaki yume miji És nem látunk fölösleges álmokat ゑひもせす we hi mo se su 酔 ひもせず Ei mo sezu S nem leszünk csalódottak A holdról elmélkedve a fényre (tudásra-tudatosságra) éhes Myoe egy álomszerő, meditatív verset írt. A vers egészen pontosan az eddig elmondottakról, a meditációról, a fényrıl szól havának 12. éjszakáján (ami egy beszédes szám, mert sokszorozza a 12-t). Amikor meditál, a hold hirtelen elıtőnik a felhık mögül, fény önti el a csarnokot, mintegy megtalálja a felnıtt ember bizonyosságát, de a hold újra elrejtızik, pontosan úgy, ahogy a mindennapokban az aggodalom felhıi mögé merülünk és sokszor nem találunk kiutat. Oborotsuki a fátyolos Hold 1224 tizenkettedik havának tizenkettedik éjszakáján A Hold a felhık mögé bújt. 8

9 A Kakyu Csarnokban ültem, a meditációs teremben. Ahogy éjfélkor eljött az éjjeli ırködés ideje, Befejeztem a meditációt, elhagytam a fenti csarnokot és lementem az alsó negyedbe.. Ahogy ott mentem, A hold egyszerre csak elıbújt a felhık mögül. Felfénylett a hó, És a Hold kísért utamon. És nem egyszer a völgybıl a farkasok hátborzongató Üvöltése hallatszott fel. Késıbb, amikor még egyszer lejöttem az Alsó Csarnokba A Hold a felhık mögött rejtızött. Felmentem a dombra És a Hold látta utamat Beléptem a meditációs terembe, És a Hold, a felhıkbe rejtızı Eltőnt a hegyek mögött És úgy tőnt, mintha ırizné társaságunkat, s közös titkunkat. Ezt írta Myōe Shônin, a Kôzanji Templomban Kyôtoban Myoe Eisaihoz hasonlóan nagy becsben tartotta a teát és annak a szervezetre és a lélekre gyakorolt hatásait egy saját kis traktátusban foglalta össze A tea tíz jótéteménye A tea az Istenek áldása Kihívja az isteni kegyeletet, Előzi a Gonoszt, Megszabadít a fáradtságtól és álmosságtól, Harmóniában tartja az öt fı szervet Erısíti a barátságot, Védi a testet és a lelket, Letöri a szenvedést És békés halállal ajándékoz meg Myoe amellett, hogy jótékony, poétikus tanító volt, szigorú rendet tartott a Kozan-ji falai között. Ma is látható az a tábla, amin feljegyezték a rendtartást, ami megszabta a szerzetesek életét ben a Chixiu Baizhang Qinggui (kínai császári rendelet a szerzetesi élet szabályairól) még pontosabb látleletként a teának a korban betöltött szerepérıl egy sor rendszabályt fogalmaz meg a teát hasznosító szerzetesi élet rendjérıl. A legkülönfélébb teákat sorolja fel, amit a kolostorban fogyaszthattak: tea új növendéknek, tea gyakorló szerzetesnek, tea meditáció elıtt tea étkezés után tea azoknak, akik belépnek és azoknak, akik épp kijönnek a hálóterembıl. És le is írja ezek alkalmazásának szabályait. 9

10 Egy másik fontos, tisztán tea forrás a középkori Japánból a Muchu Mondô (Kérdések és válaszok egy álomban) c. traktátus 1335-bıl, amely pontos látleletet ad a korabeli társadalmi szokásokról és a tea eredetérıl, megemlítve, a kínaiak azért szeretik a teát, mert azáltal, hogy segít megemészteni az ételt és méregteleníti a szervezetet, megtisztítja a szellemet is. Ha orvosságként használjuk, akkor elegendı belıle egy csésze. Éppen ezért van, hogy az orvosi traktátusok tiltják a túl sok tea fogyasztását. Azt mondják, hogy réges régen Lo Tong és Lu Jü és mások azért alapították meg a teát, mert megszabadított a tunyaságtól és álmosságtól, elosztotta a mennyei fuvallatokat és segítette ıket tanulmányaikban. Országunkban Toganoo szentje, Myoe és a Kennin templom alapítója, Eisai is szerette a teát. Ez azért volt, mert a tea hatásos szer a buddhista út gyakorlásában, mert előzi az álmot és felébreszt, ha alszunk. III. A tea, mint vallásos szertartások része: A legelsı feljegyzés Japánban ivott teáról 729-bıl származik, amikor Shômu császár 100 szerzetest hívott meg a palotájába, hogy ott felolvassák, recitálják neki a nagy bölcsesség szutráját. A szutra után teát szolgáltak fel. Az ilyen buddhista, taoista rituálékon gyakran elıfordult a tea, úgyis, mint emlékezı felajánlás a pátriárkák részére, temetési menetek elıtt, és közösségi tevékenységek, étkezés és szutra olvasás után. Elıször is a teáért felelıs szerzetes megkondít egy harangot a gyülekezı terem elıtt. Amikor összegyőltek, a szerzetesek tapsolnak egyet, majd közösen köszönve meghajolnak és helyet foglalnak. A teakészítı a középen elhelyezett tőzhelyhez megy és füstölıt gyújt. Ekkor még nem lehet körülötte több, mint kilenc szerzetes. Amikor a szerzetesek lakása elıtti gong megszólal egy csésze teát osztanak szét a körbegyőltek között, majd a vendéglátó egyre nagyobb körben körbejár és teát készít. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a Tang dinasztia és Japán korai teatörténelmében a tea sokértelmő gyógyító, medikus, orvosság szerepet töltött be. Orvosságként helye volt a mindennapok orvosságai és herbáriumai között, elixírként a vezetı vallások rituáléiban. Nem szabad elfeledkeznünk róla, hogy ebben az idıben Kínában a tea már tömegek itala, jóval differenciáltabb funkciókat betöltve, Japánban és Koreában még éppen csak használják a kolostorok falai között, ahol a harmónia fenntartásán kívül praktikus és sertartásos célokat is betölt Elbúcsúzva Myoétıl a Gyémánt Szutrát idézzük:... így teljesíthetjük be létünket ebben a múlandó világban Mint a harmat egy kicsiny csöppje Vagy a lebegı buborék egy örvényben Mint villanás egy villámban egy nyári zivatarban. Vagy egy vibráló fény, egy illúzió, egy fantom, vagy egy álom Így látunk minden függı lételemet. Néha egy álom fed fel egy álmot, egy illúzió világít meg egy illúziót, egy fel-fel villanó lámpa egy állandó fényforrást, vagy sugárzást. Azt mondják, hogy a Bölcsek Tanácsa óta Buddha szájába adott 4 millió szóból csak egy maradt, ami igaz: Atta dipa viharatha: Te magad vagy a fény idelent. 10

Mi valójában az áldás?

Mi valójában az áldás? TANTRA A Tantra útjának követéséhez a bizalom, az odaadás és a tisztánlátás elengedhetetlen követelmények. Úgy kezdhetünk neki, hogy tisztának látjuk magunkat, bízunk magunkban és saját Buddha-természetünkben.

Részletesebben

Nyelvtani magyarázatok Károli Gáspár Református Egyetem Intenzív nyelvtanfolyam

Nyelvtani magyarázatok Károli Gáspár Református Egyetem Intenzív nyelvtanfolyam Nyelvtani magyarázatok Károli Gáspár Református Egyetem Intenzív nyelvtanfolyam I. 2 SZERKESZTİK: Wakai Szeidzsi Somodi Júlia Károli Gáspár Református Egyetem Japán Tanszék 2006. január Lektorálta: Jordán

Részletesebben

Van egy mondás: cha zen ichi mi 茶 禅 一 味 tea és zen egy íz. V. A TEA, mint vallásos, kulturális, filozófiai kontextus része

Van egy mondás: cha zen ichi mi 茶 禅 一 味 tea és zen egy íz. V. A TEA, mint vallásos, kulturális, filozófiai kontextus része V. A TEA, mint vallásos, kulturális, filozófiai kontextus része A tea, miközben egyre népszerőbbé vált a Tang dinasztia városi közösségeiben, ezzel együtt különféle misztikus, taoista, zen tanok kifejtésének

Részletesebben

Webes verzió. Tartalom

Webes verzió. Tartalom Tartalom Tartalom... 5 Minden élet összefügg... 6 A sámán küldetése... 8 Mind kapcsolatban állunk... 24 Animizmus mindennapi mágia... 37 Vesd le a zoknid és állj a füvön!... 53 Kezünkben az erő... 65 Bevezetés

Részletesebben

EGY BEVEZETŐNEK SZÁNT HARCMŰVÉSZETI FORRÁS: HEIHŌ SHOSHIN NO TEBIKIGUSA *

EGY BEVEZETŐNEK SZÁNT HARCMŰVÉSZETI FORRÁS: HEIHŌ SHOSHIN NO TEBIKIGUSA * SZABÓ BALÁZS EGY BEVEZETŐNEK SZÁNT HARCMŰVÉSZETI FORRÁS: HEIHŌ SHOSHIN NO TEBIKIGUSA * A tanulmány a Takenouchi-ryū jūjutsu iskola egyik fontos forrásművét, a Heihō shoshin no tebikigusát mutatja be. A

Részletesebben

Olajfák Gyülekezet Bálványimádás és okkultizmus

Olajfák Gyülekezet Bálványimádás és okkultizmus Olajfák Gyülekezet Bálványimádás és okkultizmus Részlet a Jeruzsálem Bibliaiskola II. 3 éves (1996-1999.) tananyagából Szerkesztette: Bartók Béla és Budai Zsolt Az okkultizmus térhódítása, a spiritiszta

Részletesebben

A MEDITÁCIÓ TESTRE ÉS LÉLEKRE GYAKOROLT HATÁSA

A MEDITÁCIÓ TESTRE ÉS LÉLEKRE GYAKOROLT HATÁSA Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Természettudományi és Mőszaki Kar Mőszaki, Informatikai és Gazdaságtudományi Intézet Mőszaki Intézeti Tanszék A MEDITÁCIÓ TESTRE ÉS LÉLEKRE GYAKOROLT

Részletesebben

SZÁMŐZETÉSBEN SZABADON. a tibeti DALAI LÁMA önéletírása

SZÁMŐZETÉSBEN SZABADON. a tibeti DALAI LÁMA önéletírása SZÁMŐZETÉSBEN SZABADON a tibeti DALAI LÁMA önéletírása FORDÍTOTTA HORVÁTH Z. ZOLTÁN SZERKESZTETTE SÁRI LÁSZLÓ SZÁMŐZETÉSBEN SZABADON a tibeti DALAI LÁMA önéletírása ÍRÁS KIADÓ Budapest A mő eredeti címe:

Részletesebben

0. A TAROT NAGYARKÁNUMAI

0. A TAROT NAGYARKÁNUMAI BEVEZETÉS A TAROT-HOZ Elmélet (i) 0. A TAROT NAGYARKÁNUMAI Mottó: "Ha a Tarot-t kézbe veszed, mondj el elıtte egy imát, terítsd ki lelked imaszınyegét és borulj le Isten elıtt a tudásért, mert az életet

Részletesebben

Tartalomjegyzék A kereszténységet meghatározó filozófiai és fogalmi alapok... 4

Tartalomjegyzék A kereszténységet meghatározó filozófiai és fogalmi alapok... 4 2 Tartalomjegyzék I. A kereszténységet meghatározó filozófiai és fogalmi alapok... 4 1. Filozófusok: Platón, Arisztotelész, Szt. Ágoston, Aquinói Szt. Tamás... 4 2. Kereszténység és keresztyénség (katolikusok

Részletesebben

AZ ALAPKŐRE ESZMÉLÉS

AZ ALAPKŐRE ESZMÉLÉS BERNARD LIEVEGOED AZ ALAPKŐRE ESZMÉLÉS BESINNUNG AUF DEN GRUNDSTEIN (1. kiadás: 1987, 2. kiadás: 1993.) A XX. század elején Rudolf Steiner megalapította az Antropozófiát. Úgy vezette be, mint egy filozófiát,

Részletesebben

ÉBREDÉSI MOZGALMAK A TISZÁNTÚLON ÉS A DEBRECENI TANYAMISSZIÓ

ÉBREDÉSI MOZGALMAK A TISZÁNTÚLON ÉS A DEBRECENI TANYAMISSZIÓ Doktori dolgozat az egyháztörténet tárgykörébıl ÉBREDÉSI MOZGALMAK A TISZÁNTÚLON ÉS A DEBRECENI TANYAMISSZIÓ Tıkés Zoltán református lelkész DEBRECEN 2 004 1 Csizmadia Zsigmond emlékére 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A ZÖLD-SZIGET. Minden Ewának és minden Vladimirnak. Írta: Dominique Bénard Jacqueline Collier Jespersen

A ZÖLD-SZIGET. Minden Ewának és minden Vladimirnak. Írta: Dominique Bénard Jacqueline Collier Jespersen 2 Minden Ewának és minden Vladimirnak A ZÖLD-SZIGET Írta: Dominique Bénard Jacqueline Collier Jespersen World Organization of the Scout Movement Cserkészmozgalom Világszervezete Európai Cserkésziroda Genf,

Részletesebben

A L S Ó V Á R O S I H A R A N G S Z Ó

A L S Ó V Á R O S I H A R A N G S Z Ó A L S Ó V Á R O S I H A R A N G S Z Ó A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VI. Évf. II. szám 2011. március A Szentség elıtt És csütörtök van megint. A misének vége. Maroknyi nyáj várakozik hőségesen.

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

Taisen Deshimaru. A zen és a harcművészetek

Taisen Deshimaru. A zen és a harcművészetek Taisen Deshimaru A zen és a harcművészetek 1 Nincsenek szüleim; Az eget és a földet tekintem szüleimnek. Nincs otthonom; A saika tanden az én otthonom. Nincs isteni hatalmam; A becsületesség lesz az én

Részletesebben

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság Takáts Péter Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság 1. A modern közgazdaságtan és a pénzhit problémái Nehéz feladatra vállalkozik az ember, ha társadalmi és gazdasági kérdésekrıl beszél,

Részletesebben

KEN WILBER: MINDENNEK A RÖVID TÖRTÉNETE

KEN WILBER: MINDENNEK A RÖVID TÖRTÉNETE KEN WILBER: MINDENNEK A RÖVID TÖRTÉNETE (A BRIEF HISTORY OF EVERYTHING) Vázlatos gyorsfordítás Készítette: Gánti Bence 1999 A képen az amerikai kiadás borítója, s Ken Wilber fotója látható. A könyv hazánkban

Részletesebben

A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA. Dobosy Antal. A Nincs Kapu. Források. JEGYZET Budapest, 2011

A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA. Dobosy Antal. A Nincs Kapu. Források. JEGYZET Budapest, 2011 A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA Dobosy Antal A Nincs Kapu JEGYZET Budapest, 2011 Források Dobosy Antal A Nincs Kapu 無 門 関 A zen buddhizmus klasszikus kóangyűjteménye jegyzetekkel, magyarázatokkal Verziószám:

Részletesebben

Harmadik Kézikönyv. Alliance for SCP Alapítvány a Gyülekezetépítésért és a Peter Deyneka Russian Ministries. Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés

Harmadik Kézikönyv. Alliance for SCP Alapítvány a Gyülekezetépítésért és a Peter Deyneka Russian Ministries. Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés Harmadik Kézikönyv Ωmega Kurzus Alliance for SCP Alapítvány a Gyülekezetépítésért és a Peter Deyneka Russian Ministries Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés Omega Kurzus: Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés

Részletesebben

ELO Magyar-Japán szótár エロ ハンガリー 語 日 本 語 辞 典

ELO Magyar-Japán szótár エロ ハンガリー 語 日 本 語 辞 典 Előszó A szótárban az ELO Japán nyelv kezdőknek könyvében található szavakat gyűjtöttem össze annak érdekében, hogy a kanjikkal együtt lehessen őket megtanulni. Ha valaki nem ismeri a kanjikat, ez elsőre

Részletesebben

PAULA HORAN GYÓGYÍTÓ KEZEK REIKI HUNGA-PRINT NYOMDA ÉS KIADÓ

PAULA HORAN GYÓGYÍTÓ KEZEK REIKI HUNGA-PRINT NYOMDA ÉS KIADÓ PAULA HORAN GYÓGYÍTÓ KEZEK Il REIKI HUNGA-PRINT NYOMDA ÉS KIADÓ Tartalom; egy zék Bevezetés 13 A Reiki általános leírása 17 A Reiki története 19 Miben különbözik a Reiki más gyógyító eljárásoktól? 25 A

Részletesebben

Köszönet Dr. Pálos Istvánnak, Dr. Simoncsics Péternek, Dr. Eıry Ajándoknak, és kínai mestereimnek, akiknek a munkái révén betekintést nyerhettem egy

Köszönet Dr. Pálos Istvánnak, Dr. Simoncsics Péternek, Dr. Eıry Ajándoknak, és kínai mestereimnek, akiknek a munkái révén betekintést nyerhettem egy Köszönet Dr. Pálos Istvánnak, Dr. Simoncsics Péternek, Dr. Eıry Ajándoknak, és kínai mestereimnek, akiknek a munkái révén betekintést nyerhettem egy különleges világba. 2000 . Temesvári Gabriella ÖT ELEM

Részletesebben

Diószegi Vilmos. Samanizmus

Diószegi Vilmos. Samanizmus Diószegi Vilmos Samanizmus TARTALOM I. CSALÁDI HAGYOMÁNY 1. Táltosok 2. Haj, regı rejtem... II. VARÁZSLÓK, PAPOK, ORVOSOK 1. A samanizmus helye a vallástörténetben és a vallásetnológiában 2. Vallás-e a

Részletesebben

Taisen Deshimaru Az út gyakorlása

Taisen Deshimaru Az út gyakorlása Taisen Deshimaru Az út gyakorlása Taisen Deshimaru Az út gyakorlása - kérdések egy zen mesterhez - A fordítás alapjául szolgáló mû: Taisen Deshimaru: Questions to a zen master Elõszó Arkana Published by

Részletesebben

A NEVELÉSTÖRTÉNET VÁZLATA

A NEVELÉSTÖRTÉNET VÁZLATA A NEVELÉSTÖRTÉNET VÁZLATA Andragógia és szociális munka szakosok számára Összeállította Dr. Barkó Endre Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar Jászberény, 2006. 1 2 BEVEZETÉS Az összeállítás

Részletesebben

Hagyom kínai or. Liao Jücsün KOSSUTH KIADÓ

Hagyom kínai or. Liao Jücsün KOSSUTH KIADÓ Hagyom kínai or Liao Jücsün KOSSUTH KIADÓ A fordítás alapja: Liao Yuqun: Traditional Chinese Medicine. Hongkong, China Intercontinental Press 2006 Fordította: BÓDOGH-SZABÓ PÁL A magyar kiadás a China Intercontinental

Részletesebben

ŐSZENTSÉGE, A DALAI LÁMA A MEDITÁCIÓ. Édesvíz Kiadó Budapest

ŐSZENTSÉGE, A DALAI LÁMA A MEDITÁCIÓ. Édesvíz Kiadó Budapest ŐSZENTSÉGE, A DALAI LÁMA A MEDITÁCIÓ S Z A K A S Z A I Édesvíz Kiadó Budapest TARTALOM Előszó 7 Prológus 11 Bevezetés 19 1. Mi az elme? 31 2. Az elme kiművelése 41 3. Együttérzés 47 4. Az egykedvűség mint

Részletesebben

Dráma más szerepben Dramatikus módszerekkel problémáink ellen

Dráma más szerepben Dramatikus módszerekkel problémáink ellen Schola Europa Akadémia Szakközépiskola a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel együttmőködésben Dráma más szerepben Dramatikus módszerekkel problémáink ellen A dolgozatot készítette Kaszás Lilla Ifjúságsegítı

Részletesebben

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL...

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... Ha a fizikusok által elért eredményeket e kissé talán szokatlan gondolatmenettel párosítjuk, olyan világképet kapunk eredményül, ami nagymértékben

Részletesebben