Eisai Tien Tai Huai Changtól Rinzai zent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eisai Tien Tai Huai Changtól Rinzai zent"

Átírás

1 Eisai A tea megjelenése Japánban egy átfogó gazdasági, társadalmi változás mellékterméke" volt. A késı Heian kor Japánja sok szálon függött a virágzó Song kor Kínájától és átvette annak korszerőbb földmővelı, iparos és mővészeti módszereit. Paradox módon éppen az intenzív cserekapcsolatok révén, jó helyen, rossz idıben, a Song kor végének, a mongol hódítás okozta sokk dekadenciájának mellékhatásaként került Japánba az elit egyedülálló fennsıségét biztosító vallással szembeni alternatívaként az új vallás a chan (zen) buddhizmus és vele a tea is. A zen importálását kínai tanulmányutakon résztvevı buddhista szerzetesek végezték, akik a legrövidebb úton, Fukuokán és Koreán keresztül érték el a kontinenst. Myoe Eisai, egy buddhista szerzetes ( ) aki igen fiatalon, 14 éves korában, a mai Shiga és Kyoto hatátán lévı Hiei hegyi kolostorban szerzetesi pályára lépett, az akkor uralkodó, az elitet támogató és attól függı Tendai buddhizmus növendéke volt, de kiábrándulva a korrupt és hatalomfüggı egyházból egy egyszerő kereskedıhajón a forrás felkutatására indult Kínába, elıször 1168-ban, 28 évesen. A Tientai hegyi kolostorban (ahonnan a hagyomány szerint a buddhizmus Japánba érkezett) eltöltött fél év után a Tendai eredetéhez kapcsolódó hatvan kötettel, de mélységesen csalódottan tért vissza hazájába, mert a hit eredeti gyökerét már nem találta, helyette egy teljesen új, idegennek tőnı irányzattal, a chan (zen) buddhizmussal találkozott. Eisai elsı látogatása alkalmával alig 6 hónapot töltött a Tiantai hegyen a Chan (zen) szekta központjában. Hosszú tervezés, győjtés után 1187-es második útja alkalmával egészen Indiáig szeretett volna utazni a buddhizmus gyökereit keresve, de ez már a kínai adminisztráció gyanakvását is felkeltette, ezért megtiltották neki, hogy a határvidéket megközelítse. Így a Tien Tai hegyi kolostorban maradt, ahol Huai Changtól Rinzai zent és tantrikus gyakorlatokat tanult. Késıbbi beszámolója szerint mélységesen megrendítette, a hatalom és a fényőzés árnyékában mennyire elfordult az eredeti tanításoktól a japán tanítás ben követte tanítóját északra a Tientai hegyre, ahol segített egy új zen kolostor alapításában és építésében. Még ebben az évben egy Bódhifát küldött Kyuusuhura a Kashii shinto szentélybe. Japánba való visszatérése után egyébként tevékenyen támogatta a templom építését, ahonnan 1193-ban elnyerte a zen tanító címet és a zen kultúra számos tárgyát, kéziratokat, faliképeket és teapalántákat, valamint teamagvakat vitt magával Japánba..Hazatérése után lázas munkába fogott Legelıször Kyushu távoli viddékén, a Kashii szentélyben egy templomot épített Hoonji néven és azt a Rinzai Zen gyakorlásának ajánlotta, ez volt Japán elsı zen buddhista temploma. Kyuushu megfelelıen távoli és független terep volt az új, szigorú szabályok alapján mőködı és a Hiei hegyi, korrupt, hataloméhes papságtól független rend bevezetésére. Eisai közben kidolgozta az öt elem, az emberi test és szellem fı szerveinek összhangján alapuló, a teával összefüggı tanítását és Fukuokában 1195-ben, Minamoto no Yoritomo támogatását elnyerve megalapította az Ankokuzan Shofukuji ( 安 国 山 聖 福 寺 ) templomot. Yoritomo a központi, császári hatalom mindenhatóságát felváltó Kamakura sógunátus elsı sógunjaként volt az új vallás pártfogója és adott pénzt és földet annak elsı japán székhelyéhez. Az új, a hitet az emberbe és nem a hierearchikus rendbe helyezı szekta új szabályokat és teljesen új életmódot is jelentett és ennek része volt a tea. 1

2 Kennin-ji Kyoto Kyuushu amolyan "légüres tér" volt és kedvezı pillanat az új rend alapításához. Eisai aktív hittérítıként sorban egymás után hívta életre az újabb és újabb szerzetesrendeket, végül már a tevékenységét rossz szemmel figyelı arisztokrata papság közvetlen közelében is. A késıbbiekben türelmes vallásdiplomataként ügyködött az egymással vérre menı harcot vivı buddhista irányzatok között saját tanai népszerősítéséért. Végül Kyotót elhagyva az új, felemelkedı földbirtokosharcosok, a szamurájok körében talált lelkes fogadtatásra Kamakurában. Kyoto elsı zen templomát 1202-ben alapította, ez a ma is látható Kennin-ji, 1206-ban pedig tanítványa Myoe segítségére volt a Kozan-ji templom alapításánál. Minden templom alapításkor természetes módon kertet és a kertben minden alkalommal teakertet alapított. A legelsıt a legenda szerint Kyushu északi részén a Seburi hegyen, ez lett a japán tea szülıhelye. De, ha Fukuokába megyünk, akkor ott, ha Ureshinoba, akkor ott, továbbá a kyotói Kenninjiben és a Kozanjiben pedig megint csak megcsodálhatjuk Japán elsı teaültetvényét. A legelsı feltétlenül Ureshinohoz és a Shofukujihez köthetı, így ebben az értelemben a Fukuoka prefektúra területén található teamővelés valóban ısrégi és közvetlenül a japán tea és zen alapítójához köthetı. A templomkert ajtaján egy töredékes kalligráfia "Ez az elsı Zen templom Japánban". Gotoba császár Eisai áldozatos mőködését követıen a tea hihetetlenül népszerőbbé vált. Az Eisai és tanítványai által importált mocha porrá ırölt tea ugyanakkor nem hasonlított a ma ismert ragyogóan zöld matchára. A Song dinasztia teája, minden idık talán legszebb teája, tömbökbe préselt, feketére lángolt és szárított, de belül fehér, porrá ırölt fehér tea volt. Bıvebben errıl a teáról itt olvashat. Ahogyan a tea korai idıszakában a Han Kínában, úgy a japán tea korai idıszakában is gyógyító tulajdonságai miatt kedvelték. Erre éppen Eisai traktátusa, a Kissayôjô Ki (Az egészség megırzése a tea által), a legfontosabb forrás a bizonyíték. Bár a szöveget az elsı japán teaszövegként tartják nyilván, valójában egy szerzetes orvosi traktátusa az emberi test harmóniájának fenntartásáról és teának az ember fizikai és mentális állapotára gyakorolt pozitív 2

3 hatásáról. A könyv szintén a taoista, zen buddhista gyökerekre reflektáló nyitómondata így hangzik: "a tea a halhatatlanok életet adó itala". De a halhatatlanság helyett nagyon is prózaian kezdıdött a tea japán pályafutása. A történetet az Azuma Kagami, a sógunátus udvari naplója írja le. Kempo 2 (1214) évének második havában, a harmadik napon a sógun Izu szigetén tett zarándokútjáról tért vissza, amikor szórakoztatására estélyt szerveztek. Minamoto no-sanemoto sógun kissé megbetegedett és kísérıi megpróbálták kikúrálni. Nem volt szó komolyabb betegségrıl, inkább rosszullétrıl, amit az elızı napi túlztt borozás okozott. Yojo szerzetes, (Eisai) akit elhívtak, tanulmányozta a helyzetet, majd templomból egy csésze teát hozott, mondván az megfelelı orvosság lesz. Arra kérte továbbá a sógun kíséretét, hogy fogadják el egy tekercsét is, amelyben leírta a tea jótéteményeit, s amit a nagyúr nagy örömmel fogadott.. Yojo elmondta, hogy a traktátust a meditációk közötti szünetekben írta. A könyvecskében felsorolt pozitív hatások jó részét már a modern tudomány is igazolta. A könyv összegzésként megállapítja, hogy A tea segít megırizni az egészséget, élesíti a tudatot, erkölcsös életmódra nevel és elvezet a spirituális megvilágosodáshoz. meghosszabbítja az életet, begyógyítja a fekélyeket, elısegíti a vizelést, csökkenti az alvásigényt, erısíti az akaratot, meggyógyít a beriberibıl, erısíti a szívet és harmonikussá teszi az öt fı szerv mőködését. Ezenkívül megadja a teakészítés és felszolgálás részletes etikettjét. A könyv két fı részbıl áll, melybıl az elsı címe: az öt fı szerv harmóniájának megırzése, a második pedig; a rossz szellemek elkerülése. Az elsı egy pszichológiai, orvosi traktátus arról, milyen alapvetı ismérveket kell figyelembe venni, ahhoz, hogy a test egyensúly és egészséges mőködése fennmaradjon, míg a második egy patológiai traktátus a testre és szellemre rossz hatást gyakorló külsı tényezık elkerülésérıl. A mő elıszavában megvonja a legfontosabb tanulságokat: Azért írtam ezt a könyvet, ebben a mai kifordult korban Buddha segítségével, hogy az olvasó helyes információkat kapjon elsı kézbıl, attól, aki Kínában járt, hogy mindenkinek javára válhasson és minden nyavalyájából kigyógyulhasson Korunkban a tea egy fantasztikus elixír, ami képes az emberi élet meghosszabbítására. Hegyekben és völgyekben nı, olyan földeken, ahol az isteni szellem virágzik. Mi emberek pedig magunkhoz vesszük és hosszabbá tesszük életünket általa. Indiában és Kínában is használják italként, régebben Japánban is ismerték és szerették az emberek. Semmi okunk, hogy elfeledjük és ne használjuk tovább. Kitőnı, használandó orvosság ebben az elferdült, megrendült korban. Az ember teremtésétıl fogva oly erıs volt, mint az istenek, négy elemet mondhatott magáénak (föld, azaz hús és csont, víz, azaz vér, tőz, mint a test melege, és a szél, mint a mozgás és a test energiája. Manapság az emberek elsatnyultak, csontjaik törékenyek, akupunktúrával, orvosságokkal, és gyógyfürdıkkel igyekeznek helyrehozni magukat, de mind gyengébbek, míg végre kihunynak. Nem elhanyagolandó tény, hogy éppen Eisai idejére esett a buddhista hit szerinti nagy korszakváltás, a törvény új korszakának kezdete, amikor Buddha szava elveszti erejét és káosz és megrendültség következik el. A megerısödött és a hatalommal összefonódott buddhista szekták 3

4 fegyverkeztek és állandó harcot vívtak egymással és ıket leigázni, vagy megadóztatni igyekvı nagyurakkal. Ez a kaotikus, polgárháborús kor, ami megelızte a sógunátus létrejöttét, úgy tőnt, hogy nem egyszerően egybeesik a vallásteoretikusok által akkorra datált korszakváltással, hanem éppen maga a káosz. A történelmi Buddha távozását követıen a Mahayana buddhizmus követıi szerint három nagy korszak következik: A törvény alapításának korszaka 正 法 Cn:zhèngfǎ; Jp: shōbō, ami az elsı ezer év A törvény középsı korszaka 像 法 Cn: xiàngfǎ; Jp: zōhō, a második ezer év és a törvény újkora, vagy jelenkora 末 法 Cn: mòfǎ; Jp: mappō, ami további legalább 10,000 évet jelent. A három periódus a Mahayana hívık között, különösen a Lotus Sutra követıi, a Tiantai és a Nichiren buddhizmus tagjai körében örvendett nagy népszerőségnek. İk úgy gondolják, hogy a legkülönfélébb buddhista tanítások lehetnek érvényesek, éppen azért, mert a különféle korokban különbözı az emberek tanításra való elfogadó képessége. A három periódust további öt, ötszáz éves idıszakra bontják 五 五 百 歳 : wǔ wǔbǎi suì Jp: go no gohyaku sai), az ötödik, egyben utolsó az a megjövendölt kor, amelyben Sakyamuni buddhizmusa elveszti megváltó erejét és egy új Buddha fog feltőnni, hogy megmentse az embereket. Ezt a korszakot szakadatlan csapások, békétlenség, katasztrófák tarkítják majd. A három korszakot és az ötszáz éves korokat A Nagy Gyülekezet szutrája ( 大 集 経 Cn: dàjí jīng; Jp: Daishutu-kyō, Daijuku-kyō, Daijikkyō, or Daishukkyō) írja le. A három kor más-más hosszként megadva felbukkan más szutrákban is, de a legutolsó kort Mappō mindegyikük 10,000 évben adja meg. Az ötszáz éves korszakok a következıek: A megvilágosodás kora 解 解 解 解 A meditáció kora 禅 禅 解 解 Ezek alkotják a törvény alapkorszakát 正 正 正 正 Az olvasás, az ima és a hallgatás kora 読 読 読 読 解 解 A templom és sztúpa építés kora 造 造 造 解 解 Ez a két kor alkotja a törvény középkorát. 像 正 正 正 A konfliktusok kora 闘 闘 解 解, ez a törvény újkorának kezdete mappō) amikor Buddha ereje kihuny, fokozatosan elveszti hatását és egy új Buddha tőnik fel. A Kennin-ji sárkányai 4

5 Új alapokra helyezni a hitet, megtalálni az igaz forrást - ez volt Eisai munkájának célja, melynek mentén aztán tea kezdett nıni Japánban. A Kissa Yoyoki ebben a történelmi környezetben így egyszerre egy konfuciánus jellegő morális tanítás (az ember célja a fejlıdés a földön, az ehhez kapott testet pedig köteles jó állapotban fenntartani) és egy konkrét medikus és herbária kézikönyv Korunkban a tea egy fantasztikus elixír (senyaku) és csodaszer (myôjutsu ), ami képes az emberi élet meghosszabbítására. Hegyekben és völgyekben nı, olyan földeken, ahol az isteni szellem virágzik. Mi emberek pedig magunkhoz vesszük és hosszabbá tesszük életünket általa. Indiában és Kínában is használják italként, régebben Japánban is ismerték és szerették az emberek. Semmi okunk, hogy elfeledjük és ne használjuk tovább. Kitőnı, használandó orvosság ebben az elferdült, megrendült korban. Kezdetben az emberek a négy nagy állapotában voltak (shidai), négy elemet mondhatott magáénak (föld, azaz hús és csont, víz, azaz vér, tőz, mint a test melege, és a szél, mint a mozgás és a test energiája. Az ember teremtésétıl fogva oly erıs volt, mint az istenek. Manapság az emberek, mint az öreg fa, elsatnyultak, csontjaik törékenyek, akupunktúrával, kyúval, orvosságokkal, és gyógyfürdıkkel igyekeznek helyrehozni magukat, de mind gyengébbek, míg végre kihunynak. A tea az istenek ajándéka, az isteni lététıl elferdült ember ezzel képes lehet helyreállítani eredendı képességeit és az isteni egyensúlyt. Eisai traktátusában a minduntalan felbukkanó isteni eredet szintén a taoista szellemvilág maradéka. Az ember képes lehetne az égi világ tükrözésére, de ebben az elferdült korban minden ezzel kapcsolatos igényét és képességét elvesztette. Ha megfelelı odafigyeléssel végezzük tanulmányainkat, látnunk kell, hogy amikor az ég megteremtette a mindenséget, különösen nagy odaadással járt el az emberek megteremtésekor. Ezért a legfontosabb feladatunk, hogy életünket egészségben megtartsuk és azt védjük. Ez azt jelenti, hogy fen kell tartanunk az öt fı szerv (máj, szív, lép, tüdı, és a vesék) között meglévı harmóniát. Ezek közül a legfontosabb szerv a szív. A szív egészségének megırzésére a legjobb eszköz a tea. Ha nem törıdünk a szívünkkel, akkor a harmónia megbomlik, fokozatosan mind az öt szerv elgyengül és az élet veszélybe kerül. Az ısi indiai gyógyító tudás óta (Jivaka) már 2000 év telt el és ma nem azzal kellene törıdnünk, hogy annak elfeledett módszereit keresgessük. A nagy kínai orvos Shen Nong óta már 3000 év múlt el, ismernünk kellene minden általa leírt gyógymódot és eszközt. De mivel az ısi tudást elpazaroltuk, az emberek nem tudják fenntartani a harmóniát, szenvednek és meghalnak. Az ég ajándéka és a kötelesség konfuciánus örökség és a japán buddhizmus korszakváltásának jellegzetességei, de a taoista halhatatlanság gondolkodásmódjának jegyei is megfigyelhetık benne. A test diszharmóniája oda vezet, hogy szétesünk és idı elıtt meghalunk. Az emberek a legkülönfélébb módokon használják ki a testük és pótolják orvosságokkal az elveszett harmóniát, de ez csak a test túlmőködéséhez vezet A mód, amivel megırizhetjük az egészségünket, az az öt fı szerv harmóniájának fenntartása. Ezek között a szervek között (máj, lép, tüdı, szív vese) a szív az uralkodó és a teaivással ennek erejét növelhetjük. A szív elhanyagolása az egész test gyengeségéhez vezet és ezzel az egész életünket veszélybe sodorja. Már kétezer év eltelt azóta, hogy az illusztris gyógyító Jíva elment Indiából és ezekben a szomorú idıkben senki sincs, aki megértené a szívrıl szóló tanítás fontosságát. Már 3000 év telt el azóta, hogy Shen Nong a kínai medicinák győjtıje és felfedezıje eltávozott, és nem értjük a természetes orvosságok mibenlétét Eisai szövege egyszerre orvosi, történeti, és morális. A hagyomány vívmányait és jótéteményeit akkor ırizhetjük meg, ha gyakoroljuk és elfogadjuk a régi tanításokat. Az öt fı szerv harmóniája és a tea által ezek és a teljes test egészségének megırzése végül morális kötelességgé válik és ez már a jelen viszonyainak éles vallás és társadalomkritikája. A traktátus elsı része, melynek alcíme a Pokol kihívása az öt elem kínai tudományán alapuló ezoterikus tanítás 5

6 "...Elıször is: a máj a savakat kedveli, a tüdı a csípıs ízt, harmadjára a szív a keserőhöz vonzódik, míg a lép az édeset szereti. ötödjére pedig a vese a sós ízek megszállottja. Ezen túl: ez az öt szerv megfelel az öt elemnek (fa, fém, tőz, föld, és víz), valamint az öt égtájnak ( kelet, nyugat, dél, a centrum és észak) Ezek a szervek éppen ennek az érzékiségnek a révén különböznek egymástól. Ha egy szerv egyoldalúan nagy mennyiségben részesül a számára kedvezı ízben, akkor túlságosan is megerısödik, a vele szomszédos szerv pedig meggyengül, s végül mindkét szerv betegségek áldozatául esik. A felsorolt ízek, mint a savas, csípıs, édes, vagy sós könnyen elérhetıek, ezért gyakran élünk is velük. Nem szívesen vesszük magunkhoz viszont a keserő ízt hordozó dolgokat, és a látszat ellenére nem is egykönnyen elérhetıek. Ebbıl következıen, bár a négy szervünk erıs lehet, végül éppen ez lesz az oka annak, hogy szívünk megbetegszik. Ha a szív beteg, az összes érzék és az összes íz összetőzésbe kerül vele. Ilyenkor gyakran elıfordul, hogy a beteg mindent kihány és alapjában véve képtelen táplálkozni. Ha az ilyen betegségben szenvedı ember teát iszik, a betegsége elillan. Az olvasónak is tudnia kell, hogyha a szív beteg, a beteg ember izmainak és bırének színe sem egészséges, az élet pedig jelentısen megrövidül. Mi, japánok, nem eszünk keserő dolgokat. Csak a nagy Földön (Kínában) isznak az emberek teát és ez az oka annak, hogy ott az emberek nem szenvednek szívbetegségben és jóval tovább élnek. A szív a négy fı szerv ura. A tea a legfontosabb a keserő íző dolgok között. A keserőség az ízek ura ez az elsıdleges íz. Végül is ez az oka annak, hogy a szív vonzódik ehhez az ízhez. Ha fizikailag gyenge vagy és beteg, a szíved nem bírja a küzdelmet és elıbb-utóbb megszőnik dobogni. Ha viszont gyakran iszol teát, tele leszel életerıvel.." Eisai mőve ezen a ponton a wuxing (öt elem öt változó) vallásoktól független világmagyarázatának kézikönyvévé válik. Ez a tan, amit még késıbb tárgyalunk áthatotta (és jórészt ma is áthatja) a Távol-Kelet minden társadalmának mindennapi életét. Itt azért különösen érdekes, mert azon túl, hogy ma is közérthetı magyarázatban olvashatjuk az emberi test öt fı szervének az öt változóhoz képest elfoglalt helyét és szerepét, kijelöli benne a tea helyét és célját is. Eisai tanítása ebbıl a szempontból alapvetı. Késıbb még hozzáteszi: amikor régen Kínában jártam, azt mondták, az orvosságok nem hatnak az olyan betegen, aki nem iszik teát. Vagyis a tea önmagában orvosság ugyan, de azért, mert egy egységes tanon belül az isteni harmónia része. Mint ilyen, a megfelelı helyen, megfelelı céllal alkalmazva segíthet a harmónia helyreállításában és katalizátorként is hathat. Összességében Eisai tanítása az ezoterikus buddhizmus, azon belül a Shingon ág tanításainak pontos győjteménye az öt elem tanába illesztett tea fókuszán keresztül. A lényeg az egyensúly megırzése, sem a túl erıs, sem a gyenge, sem az elfojtott mőködés nem megfelelı, fizikálisan és morálisan egyaránt. 6

7 Myoe Shonin Eisai tanítványa, pártfogoltja, kortársa volt Myoe Shonin ( ), akit már korában nagy tisztelet övezett elmélyült hite és tudása miatt. Nemesi családban született, de hamar elvesztette szüleit és szerzetes unokabátyja nevelte Kyotóban. 16 évesen visszavonult a világtól és a narai Todai-ji templomban folytatta tanulmányait, már szerzetesként. 36 évesen visszatért szülıföldjére és szigorú szekularizált életet élt és tanított. Indiába kívánt utazni, hogy a tan gyökereit megtalálja, de az út megkezdése elıtt közvetlenül a Kasuga szentély istenségei megtiltották neki, hogy útra keljen. Jelszava a vissza Buddhához, vissza az eredeti tanításhoz volt ban a visszavonult császár Gotoba engedélyezte számára, hogy Kyotótól északra egy félreesı völgyben, Toganooban templomot alapítson, ez lett a ma is látogatható Kozan-ji. Nagyon jó szándékú, barátságos emberként ismerték, aki minden pillanatban igyekezett tudását tovább adni és jóra fordítani, széles mőveltségő, képzett kalligrafikus volt. Eisai a Kennin-ji alapításának idején Kínából hozott teamagokat ajándékozott neki, amikkel Myoe megalapította Japán elsı teakertjét, ami ugyan már csak turista látványosságként, de ma is látható. Myoe 40 éven keresztül jegyezte fel a modern pszichológusok által gyakran idézett és kutatott álmait, mert úgy gondolta, hogy az álom egyfajta tanulási folyamat és így igyekezett nyomon követni saját fejlıdését. Ennek összegzése a Yume no ki, avagy On-yume no ki, vagy Onyume on-nikki, (Álom jegyzetek) ami 17 tekercsben, nyolc kötetben és külön papírlapokon foglalja össze álmaival kapcsolatos tapasztalatait. A buddhizmus Ázsiában egy olyan élményegyüttes képeinek, vízióinak győjteménye, amit legtöbbször a meditáció során nyert fantázia produkál. Alapesetben ez a fantázia nem szavakat, hanem képeket, benyomásokat produkál és rögzít, ha pedig szavakat, azok egymástól külön létezı, a hallástól és látástól elzárt világokat ír le, amelyekben a létezık örökké, tökéletes tudás és bölcsesség birtokában élhetnek. Nem véletlenül Myoe az egyik régi buddhista iskola, egy befogadó buddhista irányzat, a Shingon követıje volt, és a könnyő megtérést ígérı Amida irányzattal szemben a fény mantra, a szakadatlan tanulás, meditáció alapján képzelte nagy tömegek megtérését. Egyébként egyik választott neve: Myoe 明 惠 a fény kegyeltje is utal erre. Myoe hitvallása a független, erıs hitre támaszkodó, a természetben élı ember, ezért tanítása és életmőve nem okozott osztatlan lelkesedést a kor korrupt, hataloméhes egyházi szervezetei körében. Ennek egyik legszebb ránk maradt példája a Kozan-ji templomban készült a legnagyobb tiszteletben álló Toba Sojo szerzetesnek tulajdonított "Choju Jinbutsu Giga", egy ısrégi képregény, japán nemzeti kincs, ami állati figurákkal megrajzolt világi alakok, fıpapok, köztisztet viselık, a világi élet, a politika visszásságait jeleníti meg egészen eredeti formában. 7

8 Myoét a legismertebb módon úgy ábrázolták, amint a Kozan-ji hatalmas ciprusfái között a félreesı völgyben egy fa koronáján ülve meditál, ezzel is jelezve magabiztos tudását és erejét. Madárfészek Myoe, mert így nevezték Chôka Shônin verseket is írt nem kis ábrázoló erıvel, sıt bizonyos értelemben ıt tartjuk a XV. Században kibontakozó wabi elıfutárának. Tsuki mo kumoma no naki wa iya nite sôrô. A felhık nélküli hold képe nem tetszik nekem. - mondja majd Murata Juko. A túl tiszta, ragyogó hold az álmokból való felébredés illúzióromboló képe. A felnıttek egész napon át tartó, álom szerő léte a buddhizmus egyik régi alapképlete (minden illúzió). Ugyanez mélyen a japán lélek része, példa erre az Iroha, a japán ábc kisgyerekeknek mesélt verses formája, amiben változás, álmok igencsak fontos szerepet kapnak. いろはにほへと i ro ha ni ho he to 色 は 匂 へど Iro wa nioedo 1-7 Még a virágzó szirmok is ちりぬるを chi ri nu ru wo 散 りぬるを Chirinuru o 8-12 Lehullanak egyszer わかよたれそ wa ka yo ta re so 我 が 世 誰 ぞ Wa ga yo tare zo Ki az aki ebben a világban つねならむ tsu ne na ra mu 常 ならむ Tsune naramu Változatlan maradhatna うゐのおくやま u wi no o ku ya ma 有 為 の 奥 山 Ui no okuyama A hiúság mély hegyei-- けふこえて ke fu ko e te 今 日 越 えて Kyō koete Melyeken naponta átkelünk あさきゆめみし a sa ki yu me mi shi 浅 き 夢 見 じ Asaki yume miji És nem látunk fölösleges álmokat ゑひもせす we hi mo se su 酔 ひもせず Ei mo sezu S nem leszünk csalódottak A holdról elmélkedve a fényre (tudásra-tudatosságra) éhes Myoe egy álomszerő, meditatív verset írt. A vers egészen pontosan az eddig elmondottakról, a meditációról, a fényrıl szól havának 12. éjszakáján (ami egy beszédes szám, mert sokszorozza a 12-t). Amikor meditál, a hold hirtelen elıtőnik a felhık mögül, fény önti el a csarnokot, mintegy megtalálja a felnıtt ember bizonyosságát, de a hold újra elrejtızik, pontosan úgy, ahogy a mindennapokban az aggodalom felhıi mögé merülünk és sokszor nem találunk kiutat. Oborotsuki a fátyolos Hold 1224 tizenkettedik havának tizenkettedik éjszakáján A Hold a felhık mögé bújt. 8

9 A Kakyu Csarnokban ültem, a meditációs teremben. Ahogy éjfélkor eljött az éjjeli ırködés ideje, Befejeztem a meditációt, elhagytam a fenti csarnokot és lementem az alsó negyedbe.. Ahogy ott mentem, A hold egyszerre csak elıbújt a felhık mögül. Felfénylett a hó, És a Hold kísért utamon. És nem egyszer a völgybıl a farkasok hátborzongató Üvöltése hallatszott fel. Késıbb, amikor még egyszer lejöttem az Alsó Csarnokba A Hold a felhık mögött rejtızött. Felmentem a dombra És a Hold látta utamat Beléptem a meditációs terembe, És a Hold, a felhıkbe rejtızı Eltőnt a hegyek mögött És úgy tőnt, mintha ırizné társaságunkat, s közös titkunkat. Ezt írta Myōe Shônin, a Kôzanji Templomban Kyôtoban Myoe Eisaihoz hasonlóan nagy becsben tartotta a teát és annak a szervezetre és a lélekre gyakorolt hatásait egy saját kis traktátusban foglalta össze A tea tíz jótéteménye A tea az Istenek áldása Kihívja az isteni kegyeletet, Előzi a Gonoszt, Megszabadít a fáradtságtól és álmosságtól, Harmóniában tartja az öt fı szervet Erısíti a barátságot, Védi a testet és a lelket, Letöri a szenvedést És békés halállal ajándékoz meg Myoe amellett, hogy jótékony, poétikus tanító volt, szigorú rendet tartott a Kozan-ji falai között. Ma is látható az a tábla, amin feljegyezték a rendtartást, ami megszabta a szerzetesek életét ben a Chixiu Baizhang Qinggui (kínai császári rendelet a szerzetesi élet szabályairól) még pontosabb látleletként a teának a korban betöltött szerepérıl egy sor rendszabályt fogalmaz meg a teát hasznosító szerzetesi élet rendjérıl. A legkülönfélébb teákat sorolja fel, amit a kolostorban fogyaszthattak: tea új növendéknek, tea gyakorló szerzetesnek, tea meditáció elıtt tea étkezés után tea azoknak, akik belépnek és azoknak, akik épp kijönnek a hálóterembıl. És le is írja ezek alkalmazásának szabályait. 9

10 Egy másik fontos, tisztán tea forrás a középkori Japánból a Muchu Mondô (Kérdések és válaszok egy álomban) c. traktátus 1335-bıl, amely pontos látleletet ad a korabeli társadalmi szokásokról és a tea eredetérıl, megemlítve, a kínaiak azért szeretik a teát, mert azáltal, hogy segít megemészteni az ételt és méregteleníti a szervezetet, megtisztítja a szellemet is. Ha orvosságként használjuk, akkor elegendı belıle egy csésze. Éppen ezért van, hogy az orvosi traktátusok tiltják a túl sok tea fogyasztását. Azt mondják, hogy réges régen Lo Tong és Lu Jü és mások azért alapították meg a teát, mert megszabadított a tunyaságtól és álmosságtól, elosztotta a mennyei fuvallatokat és segítette ıket tanulmányaikban. Országunkban Toganoo szentje, Myoe és a Kennin templom alapítója, Eisai is szerette a teát. Ez azért volt, mert a tea hatásos szer a buddhista út gyakorlásában, mert előzi az álmot és felébreszt, ha alszunk. III. A tea, mint vallásos szertartások része: A legelsı feljegyzés Japánban ivott teáról 729-bıl származik, amikor Shômu császár 100 szerzetest hívott meg a palotájába, hogy ott felolvassák, recitálják neki a nagy bölcsesség szutráját. A szutra után teát szolgáltak fel. Az ilyen buddhista, taoista rituálékon gyakran elıfordult a tea, úgyis, mint emlékezı felajánlás a pátriárkák részére, temetési menetek elıtt, és közösségi tevékenységek, étkezés és szutra olvasás után. Elıször is a teáért felelıs szerzetes megkondít egy harangot a gyülekezı terem elıtt. Amikor összegyőltek, a szerzetesek tapsolnak egyet, majd közösen köszönve meghajolnak és helyet foglalnak. A teakészítı a középen elhelyezett tőzhelyhez megy és füstölıt gyújt. Ekkor még nem lehet körülötte több, mint kilenc szerzetes. Amikor a szerzetesek lakása elıtti gong megszólal egy csésze teát osztanak szét a körbegyőltek között, majd a vendéglátó egyre nagyobb körben körbejár és teát készít. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a Tang dinasztia és Japán korai teatörténelmében a tea sokértelmő gyógyító, medikus, orvosság szerepet töltött be. Orvosságként helye volt a mindennapok orvosságai és herbáriumai között, elixírként a vezetı vallások rituáléiban. Nem szabad elfeledkeznünk róla, hogy ebben az idıben Kínában a tea már tömegek itala, jóval differenciáltabb funkciókat betöltve, Japánban és Koreában még éppen csak használják a kolostorok falai között, ahol a harmónia fenntartásán kívül praktikus és sertartásos célokat is betölt Elbúcsúzva Myoétıl a Gyémánt Szutrát idézzük:... így teljesíthetjük be létünket ebben a múlandó világban Mint a harmat egy kicsiny csöppje Vagy a lebegı buborék egy örvényben Mint villanás egy villámban egy nyári zivatarban. Vagy egy vibráló fény, egy illúzió, egy fantom, vagy egy álom Így látunk minden függı lételemet. Néha egy álom fed fel egy álmot, egy illúzió világít meg egy illúziót, egy fel-fel villanó lámpa egy állandó fényforrást, vagy sugárzást. Azt mondják, hogy a Bölcsek Tanácsa óta Buddha szájába adott 4 millió szóból csak egy maradt, ami igaz: Atta dipa viharatha: Te magad vagy a fény idelent. 10

1. Nyelvismereti feladatsor Maximális pontszám: 15

1. Nyelvismereti feladatsor Maximális pontszám: 15 1. Nyelvismereti feladatsor Maximális pontszám: 15 Válassza ki a helyes megoldást! 1. 入 場 券 はこちらで A ご 求 めになれます B お 求 めになれます C ご 求 めにできます D お 求 めにできます 2.ようやく 春 らしくなって A ございました C まいりました が 皆 様 お 元 気 でしょうか

Részletesebben

ハンガリー 遺 族 年 金 請 求 書 / IGÉNYBEJELENTŐ LAP HOZZÁTARTOZÓI NYUGELLÁTÁSHOZ

ハンガリー 遺 族 年 金 請 求 書 / IGÉNYBEJELENTŐ LAP HOZZÁTARTOZÓI NYUGELLÁTÁSHOZ 社 会 保 障 に 関 する 日 本 とハンガリーとの 間 の 協 定 / SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNY JAPAN ÉS MAGYARORSZÁG KÖZÖTT ハンガリー 遺 族 年 金 請 求 書 / IGÉNYBEJELENTŐ LAP HOZZÁTARTOZÓI NYUGELLÁTÁSHOZ 日 本 の 実 施 機 関 による 受 付 日 入

Részletesebben

Előszó. 2014. február Magyarországi Japánnyelv-oktatók Társasága (MJOT)

Előszó. 2014. február Magyarországi Japánnyelv-oktatók Társasága (MJOT) Előszó A Képes illusztrációk tantermi használatra a Dekiru japán nyelvkönyvhöz anyag elkészítésének ötlete 2011-ben, a Dekiru nyelvkönyv megjelenése után fogalmazódott meg. Ez a nyelvkönyv Magyarországon

Részletesebben

HIDASI JUDIT 1 SATO NORIKO 2 SZÉKÁCS ANNA 3

HIDASI JUDIT 1 SATO NORIKO 2 SZÉKÁCS ANNA 3 HIDASI JUDIT 1 SATO NORIKO 2 SZÉKÁCS ANNA 3 Nemawashi a japán kommunikációban A címben szereplő szó idegen (japán), de mint eljárási technika a közgazdaságtanban is bevett fogalom: újabban már az angol

Részletesebben

社 会 保 障 に 関 する 日 本 国 とハンガリーとの 間 の 協 定 HU/JP 2 ハンガリー 日

社 会 保 障 に 関 する 日 本 国 とハンガリーとの 間 の 協 定 HU/JP 2 ハンガリー 日 社 会 保 障 に 関 する 日 本 国 とハンガリーとの 間 の 協 定 HU/JP 2 ハンガリー 日 SZOCIÁLIS BIZTONSÁGI EGYEZMÉNY JAPÁN ÉS MAGYARORSZÁG KÖZÖTT 国 民 年 金 厚 生 年 金 保 険 裁 定 請 求 書 ( 死 亡 を 支 給 事 由 とする 年 金 給 付 ) ( 共 済 年 金 決 定 請 求 書 兼 用 ) ハンガリー

Részletesebben

2015. szeptember ハンガリー 日 本 語 教 師 会 会 報 第 31 号 マルコ ラスロ もみじ 日 本 語 学 校

2015. szeptember ハンガリー 日 本 語 教 師 会 会 報 第 31 号 マルコ ラスロ もみじ 日 本 語 学 校 きょういくしどうしゃようせい 日 本 語 教 育 指 導 者 養 成 プログラム せいさくけんきゅう 2013 年 の 9 月 から 政 策 研 究 大 学 院 大 学 (GRI こくさいこうりゅうききんりょうきかん れんけいうんえい PS)と 国 際 交 流 基 金 両 機 関 が 連 携 運 営 する 日 本 語 きょういくしどうしゃようせい 教 育 指 導 者 養 成 プログラムに 参 加 いたしました

Részletesebben

Publikációk és elıadások (2010. január 10.)

Publikációk és elıadások (2010. január 10.) Publikációk és elıadások (2010. január 10.) publikációk: Kötetben megjelent tanulmányok 若 井 誠 二 (2009) 日 本 語 クラスにおける 学 び 合 い 日 本 ハンガリー 協 力 フォーラ ム 事 業 ハンガリー 日 本 語 教 育 シンポジウム 2008 論 集 -ハンガリーの 日 本 語 教 育 のこれから

Részletesebben

JLPT N5 kanji lista példákkal

JLPT N5 kanji lista példákkal JLPT N5 kanji lista példákkal kanji 一 二 三 四 五 olvasatok ひと-, ひと.つ イチ, イツ ふた, ふた.つ, ふたた.び ニ, ジ み, み.つ, みっ.つ サン, ゾウ よ, よ.つ, よっ.つ, よん シ いつ, いつ.つ ゴ 1 2 3 4 5 általános jelentés példák kanjival olvasat jelentés

Részletesebben

あ い さ つ ご 挨 拶 ハンガリー 日 本 語 教 師 会 会 報 へ 寄 せて

あ い さ つ ご 挨 拶 ハンガリー 日 本 語 教 師 会 会 報 へ 寄 せて あ い さ つ ご 挨 拶 ハンガリー 日 本 語 教 師 会 会 報 へ 寄 せて とくめいぜんけんたいし 駐 ハンガリー 特 命 全 権 大 使 やまもと 山 本 ただみち 忠 通 1 2013 年 7 月 ちゃくにん さわ 早 いもので 着 任 してはや8ヶ 月 が 過 ぎました 今 年 は, 長 い 冬 でしたが, 最 近 の 明 るく 爽 やかな きこう そうかい 気 候 は 気 分 を

Részletesebben

Nyelvtani magyarázatok Károli Gáspár Református Egyetem Intenzív nyelvtanfolyam

Nyelvtani magyarázatok Károli Gáspár Református Egyetem Intenzív nyelvtanfolyam Nyelvtani magyarázatok Károli Gáspár Református Egyetem Intenzív nyelvtanfolyam I. 2 SZERKESZTİK: Wakai Szeidzsi Somodi Júlia Károli Gáspár Református Egyetem Japán Tanszék 2006. január Lektorálta: Jordán

Részletesebben

Nyelvtani magyarázatok Károli Gáspár Református Egyetem Intenzív nyelvtanfolyam II.

Nyelvtani magyarázatok Károli Gáspár Református Egyetem Intenzív nyelvtanfolyam II. Nyelvtani magyarázatok Károli Gáspár Református Egyetem Intenzív nyelvtanfolyam II. 1 SZERKESZTİK: Wakai Szeidzsi Somodi Júlia Károli Gáspár Református Egyetem Japán Tanszék 2007. február Lektorálta: Jordán

Részletesebben

Japánóra 2016/2017 éves terv

Japánóra 2016/2017 éves terv Japánóra 2016/2017 éves terv - minden héten kisdolgozat az aktuális lecke szavaiból, kanjijaiból ( 小テスト ), téli és tavaszi szünet után féléves teszt ( 中間テスト ) - igény esetén külön programok (japán napok,

Részletesebben

きき 機 器 készülék ききこみ 聞 き 込 み kikérdezés, kivallatás きぎょうねんきん 企 業 年 金 vállalati nyugdíj きしょう 気 象 időjárás きしょうかんそく 気 象 観 測 meteorológiai

きき 機 器 készülék ききこみ 聞 き 込 み kikérdezés, kivallatás きぎょうねんきん 企 業 年 金 vállalati nyugdíj きしょう 気 象 időjárás きしょうかんそく 気 象 観 測 meteorológiai Kiegészítések I. Ez a szószedet mintegy 500 olyan címszót tartalmaz, amelyek nem szerepelnek a szótárban. Az összeállításánál elsősorban az újságolvasási szókincs bővítése volt a szempont. あーちぇりー アーチェリー

Részletesebben

げんき I. Németh Kornél. ELTE Japán Tanszék 2009. március. Károli Gáspár Református EgyetemJapán Tanszék. Lektorálta: Pereczes Erika (2009.

げんき I. Németh Kornél. ELTE Japán Tanszék 2009. március. Károli Gáspár Református EgyetemJapán Tanszék. Lektorálta: Pereczes Erika (2009. げんき I Szerkesztők: Vonderviszt Anna Németh Kornél ELTE Japán Tanszék 2009. március Lektorálta: Pereczes Erika (2009.december) Károli Gáspár Református EgyetemJapán Tanszék 1 Tartalomjegyzék 1. lecke 5

Részletesebben

婚約おめでとう 結婚式はいつにするかもう決めた? Gratulálok az eljegyzésetekhez! Tudjátok már, hogy mikor lesz a nagy nap? Nemrég eljegyzett párnak gratuláció, akiket jól ism

婚約おめでとう 結婚式はいつにするかもう決めた? Gratulálok az eljegyzésetekhez! Tudjátok már, hogy mikor lesz a nagy nap? Nemrég eljegyzett párnak gratuláció, akiket jól ism - Házasság おめでとうございます 末永くお幸せに Friss házaspárnak gratulációkor Gratulálok! Nagyon sok boldogságot kívánok! おめでとうございます どうぞお幸せに Frissen összeházasodott párnak gratulációkor Gratulálok és a legjobbakat kívánom

Részletesebben

げんき II. Fittler Áron Száyer Ildikó Csizmadia Blanka. Károli Gáspár Református Egyetem. Japán Tanszék. 2009.december

げんき II. Fittler Áron Száyer Ildikó Csizmadia Blanka. Károli Gáspár Református Egyetem. Japán Tanszék. 2009.december げんき II Szerkesztők: Kalafszy Okszána Fittler Áron Száyer Ildikó Csizmadia Blanka Károli Gáspár Református Egyetem Japán Tanszék 2009.december 1 13. lecke Részmunka keresése NYELVTAN 1. Potenciális alakú

Részletesebben

Tanítsuk a japánnyelvet!

Tanítsuk a japánnyelvet! Tanítsuk a japánnyelvet! Japán módszertani kézikönyv Írta:Wakai Seiji Szerkesztette: Szathmári Judit & Filep Orsolya 1: Fejezet Hiragana tanítás Mi is a hiragana? Mivel a japán nyelv teljesen más írásrendszert

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN Lipták Katalin Ph.D. hallgató Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Világgazdaságtani Tanszék Eddigi kutatásaim eredményeképpen a közgazdasági

Részletesebben

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK:

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK: Passió 2011. Éppen a hálónkat mostuk a parton, amikor ezt mondta: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Mi pedig azonnal otthagytuk hálóinkat és követtük ıt. Azóta sok minden történt

Részletesebben

Végh József: Dógen zen mester 道 元 禅 師 élete és művei a japán hagyomány tükrében

Végh József: Dógen zen mester 道 元 禅 師 élete és művei a japán hagyomány tükrében Végh József: Dógen zen mester 道 元 禅 師 élete és művei a japán hagyomány tükrében TKBF 2008. Széljáró füzetek 1 Bevezető Az élettörténet leírásában a japán szavakat magyar fonetikus átírásban adom meg, zárójelben

Részletesebben

PROGRAM プログラム. 11:00 Megnyitó 11:00~ 開 会 式 11:15 ~スピーチ. 11:15 Verseny 13:00~パフォーマンス. 13:00 Előadások 14:30~ 審 査 発 表. 14:30 Eredményhirdetés - 休 憩 -

PROGRAM プログラム. 11:00 Megnyitó 11:00~ 開 会 式 11:15 ~スピーチ. 11:15 Verseny 13:00~パフォーマンス. 13:00 Előadások 14:30~ 審 査 発 表. 14:30 Eredményhirdetés - 休 憩 - PROGRAM 11:00 Megnyitó Megnyitóbeszéd: Nabekura Shinichi Japán rendkívüli és meghatalmazott nagykövete A zsűri tagjainak bemutatása 11:15 Verseny Középiskolások versenye (5 fő) Egyetemisták főiskolások

Részletesebben

Bevezetés az asztrológiába. Mi az asztrológia? Meddig terjed az érvényessége?

Bevezetés az asztrológiába. Mi az asztrológia? Meddig terjed az érvényessége? Bevezetés az asztrológiába Ez a munka nem jöhetett volna létre Hajnal Albert máig kiadatlan munkájának, az Astrosophia Hermetica címő tanulmány kéziratának, ennek a nagyszerő, egységes, jól szerkesztett,

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét ALAPTANÍTÁSOK Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét Jelenések 8:1 És mikor felnyitotta a hetedik pecsétet, lett nagy csendesség a mennyben, mintegy fél óráig. Itt

Részletesebben

皆様におかれましても, 本年が良い年となりますことを, 心よりお祈り申し上げてご挨拶 ていただきます

皆様におかれましても, 本年が良い年となりますことを, 心よりお祈り申し上げてご挨拶 ていただきます にほんごきょうしかいかいほうよハンガリー日本語教師会会報へ寄せて ちゃくにん私がブダペストに着任してからこの2 月で4ヶ月となりました こくみんせっ短い期間ながらもハンガリー社会やハンガリー国民の方々と接すふこうしかいてきる中で, その親切で暖かい国民性に触れ, 公私ともに快適なハンガ リー生活のスタートを切ったところです こうりゅうねんしきしゃ昨 2014 年は V4+ 日本 交流年であり, 世界的指揮者でこばやしけんいちろうしゅうねんきねんある小林研一郎氏のハンガリーデビュー

Részletesebben

Befogadó részleg Módszertani délelőtt. 2010. június 8.

Befogadó részleg Módszertani délelőtt. 2010. június 8. A Befogadó részleg tárgyi feltételeirıl, adottságairól. A részleg elhelyezése tökéletesen alkalmas a szükséges izolációra. Az emeleti szinten lehetıség van két, egyenként 12 fıs csoport mőködtetésére,

Részletesebben

Kaizen Expressz. Alapismeretek a lean utazáshoz. Toshiko Narusawa és John Shook. Előszó: Jim Womack

Kaizen Expressz. Alapismeretek a lean utazáshoz. Toshiko Narusawa és John Shook. Előszó: Jim Womack Kaizen Expressz Alapismeretek a lean utazáshoz Toshiko Narusawa és John Shook Előszó: Jim Womack Lean Enterprise Institute Cambridge, MA, USA lean.org i 2014, Lean Enterprise Institute, Inc. Minden jog

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl Száma: 04070/565-26/2011. ált. R E N D İ R K A P I T Á N Y S Á G S Z E G H A L O M 5520, Szeghalom Kossuth tér 1., PF:3 tel/fax: +36/66/371-555 Jóváhagyom: Szalai Zoltán r. alezredes kapitányságvezetı

Részletesebben

Mozgássérült Passió 2010

Mozgássérült Passió 2010 Mozgássérült Passió 2010 1. Bevezetı zene 2. Barabás Gyorsan jön a színre az oltár környékérıl Barabás Laci: Szabadon engedtek, engem, a lázadót!? İt, pedig keresztre feszítették! İt, aki semmi rosszat

Részletesebben

NÉHÁNY GONDOLAT AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZED ALFÖLDI VÁLTOZÁSAIRÓL

NÉHÁNY GONDOLAT AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZED ALFÖLDI VÁLTOZÁSAIRÓL NÉHÁNY GONDOLAT AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZED ALFÖLDI VÁLTOZÁSAIRÓL Csatári Bálint * 1. Bevezetı Kétségtelenül izgalmas szellemi kihívás és vállalkozás egy viszonylag rövid, esszészerő tanulmányban összegezni

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Tartalomjegyzék... 2... 6 Alapfogalmak tisztázása... 6 Bemelegítés... 11 Nyújtás... 12 Eszközök... 12 Alapozó zsírégetı edzés... 13 Haladó zsírégetı edzés... 14 Naplózás...

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Egy kollégista lány gondolata

Egy kollégista lány gondolata Egy kollégista lány gondolata bíztatni a gyengét s még bátrabb tettre bírni az erıset, de nem mások ellen, bajszítóként, hanem mindig testvérként, másokért. Kiss József: Kós Károlyhoz A vidéki általános

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

LÁSS! Perıcsény Projekt

LÁSS! Perıcsény Projekt LÁSS! A mai napon, pénteken (december 11-én) projektnap volt a Raoul Wallenberg iskolában, ahol a 11.-es osztályokból a diákok választhattak, hogy milyen programon vesznek részt. Mi a vakfocira jelentkeztünk,

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Ta r t a l o m. 9 Előszó. 14 Észak ösvényein. 150 Jegyzetek. 159 Térkép 160 松 尾 芭 蕉 おくのほそ 道

Ta r t a l o m. 9 Előszó. 14 Észak ösvényein. 150 Jegyzetek. 159 Térkép 160 松 尾 芭 蕉 おくのほそ 道 Ta r t a l o m 9 Előszó 14 Észak ösvényein 150 Jegyzetek 159 Térkép 160 松 尾 芭 蕉 おくのほそ 道 Előszó Macuo Basó (1644 1694) Észak ösvényein című verses útinaplóját tartja kezében az olvasó kétnyelvű kiadásban.

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: 26/2009.(VIII.31.) ÖH Felsılajos község közrend-és közbiztonsági

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete A szabadság ígérete 2. fejezet A szabadság törvénye S oha nem felejtem el Istennek azt a közvetlen válaszát, amit 1990 tavaszának elején kaptam tıle. Munkámból kifolyólag akkoriban sokat utaztam az országban,

Részletesebben

Korszerő és modern államháztartás a kihívások és az el nem kerülhetı reformok tükrében. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Korszerő és modern államháztartás a kihívások és az el nem kerülhetı reformok tükrében. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) MKKSZ Akadémia zárórendezvénye a Parlamentben Budapest, 2009. december 8. Korszerő és modern államháztartás a kihívások és az el nem kerülhetı reformok tükrében (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék

Részletesebben

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58.

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58. Bibliaolvasás: Ézs 58. Böjti gondolatok húsvét elıtti hat hetet, ami most kezdıdött el, böjti idıszaknak nevezik. Eredetileg úgy jött létre ez az egyházi hagyomány, hogy Jézus Krisztus kereszthalálának

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

BÁRKA HÍRMONDÓ. Tartalom. Tavaszköszöntı. 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ

BÁRKA HÍRMONDÓ. Tartalom. Tavaszköszöntı. 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ Itt a várva várt tavasz! Újjáéled a természet, virágba borul minden. Húsvét új erejével elkezd lüktetni az élet, amely

Részletesebben

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani?

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Esszé az Innováció és kommunikáció tantárgyhoz Készítette: Polgár Péter Balázs, 2007. január 16. A 21. század elejére még

Részletesebben

Az idvezítı kegyelem

Az idvezítı kegyelem Bibliaolvasás: Titus 2,11-14 Alapige: Titus 2,11 Elhangzott: 2008. december 14-én Advent harmadik vasárnapján A Az idvezítı kegyelem dvent harmadik vasárnapja van, miképpen egy évvel ezelıtt is. Ha Isten

Részletesebben

16. JAPÁNNYELVI SZÓNOKVERSENY 第16回日本語スピーチコンテスト PROGRAMFÜZET プログラム

16. JAPÁNNYELVI SZÓNOKVERSENY 第16回日本語スピーチコンテスト PROGRAMFÜZET プログラム 16. JAPÁNNYELVI SZÓNOKVERSENY 第16回日本語スピーチコンテスト PROGRAMFÜZET プログラム Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Külkereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola フンファルヴィ貿易 経済専門高校 2008. november 8. 平成20年11月8日

Részletesebben

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed:

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed: I: A házirend célja. Óvodai házirend l. A gyermeki jogok és kötelezettségek szülı általi gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos intézményi rendelkezések megállapítása, a szülıkkel

Részletesebben

MOTIVATION MAKING IN MINOR LANGUAGE EDUCATION: A CASE OF HUNGARIAN IN JAPAN. Mari OKAMOTO Osaka University, Japan

MOTIVATION MAKING IN MINOR LANGUAGE EDUCATION: A CASE OF HUNGARIAN IN JAPAN. Mari OKAMOTO Osaka University, Japan MOTIVATION MAKING IN MINOR LANGUAGE EDUCATION: A CASE OF HUNGARIAN IN JAPAN Mari OKAMOTO Osaka University, Japan FOUR TYPES OF HUNGARIAN EDUCATION IN THE WORLD 1 Hungarian within Hungary -- Foreigners

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft.

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft. Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány FECSKEVÉDELMI PROGRAM www.baranyamadar.hu A TERMÉSZET SZOLGÁLATÁBAN İszi fecskegyülekezés (Fotó: Losonczi Lajos) Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány

Részletesebben

Gál Kinga, EP-képviselı: Koszovó jövıje és az EU szerepe

Gál Kinga, EP-képviselı: Koszovó jövıje és az EU szerepe Gál Kinga, EP-képviselı: Koszovó jövıje és az EU szerepe (Az elıadás 2007. április 13-án az MTA Nemzeti Stratégiai Tanulmányok Programbizottsága és az Európa Intézet Budapest által szervezett a Függetlenség

Részletesebben

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve Társulási Tanács által a 126/2009. (VI. 29.) TKT és 161/2009. (VIII.31.) TKT számú határozattal elfogadva. Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatás-fejlesztési Terve 2009. június 29. Készült

Részletesebben

GÖDÖLLİ VÁROS KÖZLEKEDÉSI KONCEPCIÓJA

GÖDÖLLİ VÁROS KÖZLEKEDÉSI KONCEPCIÓJA JAVASLATOK 1. KÖZÚTI HÁLÓZAT FEJLESZTÉSI JAVASLATA 1.1. Javaslat az úthálózati funkciók fejlesztésére A Gödöllıt érintı országos hálózati elemek (gyorsforgalmi utak, országos fıutak) várható fejlesztése

Részletesebben

Mitıl függ vállalkozásod piacképessége?

Mitıl függ vállalkozásod piacképessége? Mitıl függ vállalkozásod piacképessége? Nemrég elkaptam egy beszélgetést az egyik közösségi portálon, de ez a beszélgetés egyáltalán nem volt egyedi, úgy érzékelem, sok helyen, - és nem csak az interneten,

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesülete

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesülete 1 Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesülete által 2008. év során kifizetett káresemények értékelése A Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesülete 2008. évi tevékenységérıl szóló, az Egyesület

Részletesebben

Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl

Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl A Jelentést készítették ez Eötvös Károly Közpolitikai Intézet és a Társaság a Szabadságjogokért munkatársai: Hegyi Szabolcs Hüttl

Részletesebben

Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel

Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel Nem minden gyermek lesz azonban iskolaérett 6 évesen. Sok szülınek problémát jelent eldönteni az iskolakezdés idıpontját. Bizonytalanok, hogy vajon

Részletesebben

Ezért egy, a témához kapcsolódó szakmai anyagot vizsgáltam meg tüzetesebben.

Ezért egy, a témához kapcsolódó szakmai anyagot vizsgáltam meg tüzetesebben. Napjainkban szerencsére egyre többen odafigyelnek az egészségesen táplálkozásra. Azonban sokan csak azt hiszik, hogy egészséges dolgokat választanak, valójában gyakran egészségtelen ételeket fogyasztanak,

Részletesebben

SZİKE ISTVÁN A BŐNÜLDÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI HATÁRİRSÉGI TAPASZTALATOK ALAPJÁN. 1. A Határırség bőnüldözıi feladatai

SZİKE ISTVÁN A BŐNÜLDÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI HATÁRİRSÉGI TAPASZTALATOK ALAPJÁN. 1. A Határırség bőnüldözıi feladatai SZİKE ISTVÁN A BŐNÜLDÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI HATÁRİRSÉGI TAPASZTALATOK ALAPJÁN 1. A Határırség bőnüldözıi feladatai A Határırség 1997. november 01-tıl kezdıdıen lát el bőnüldözési feladatokat

Részletesebben

A TERMİHELYI TÉNYEZİK ÉS A KÖLTSÉG-HOZAM ADATOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK

A TERMİHELYI TÉNYEZİK ÉS A KÖLTSÉG-HOZAM ADATOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK 1 A TERMİHELYI TÉNYEZİK ÉS A KÖLTSÉG-HOZAM ADATOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK Az ember tudatos gazdasági cselekedeteinek fı mozgatórugója a haszonra való törekvés. Ennek a célnak az eléréshez azonban nem hagyhatók

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Budaházy György TÉZISEK Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Címő Doktori (PhD)

Részletesebben

URBANIZÁCIÓ-IGAZGATÁS ÉS PÉNZÜGYI FÖDERALIZMUS

URBANIZÁCIÓ-IGAZGATÁS ÉS PÉNZÜGYI FÖDERALIZMUS Tér és Társadalom XXII. évf. 2008 1: 125 139 Kulcsszavak: URBANIZÁCIÓ-IGAZGATÁS ÉS PÉNZÜGYI FÖDERALIZMUS (Urban Management and Fiscal Federalism) pénzügyi föderáció közjavak közfeladat-ellátás HORVÁTH

Részletesebben

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik TÁMOP 1.3.1-07/1-2008-0002 kiemelt projekt A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként Stratégiai irányítás és regionális tervezés támogatása komponens

Részletesebben

KI KIVEL (NEM) HÁZASODIK? A PARTNERSZELEKCIÓS MINTÁK VÁLTOZÁSA AZ EGYÉNI ÉLETÚTBAN ÉS A TÖRTÉNETI ID

KI KIVEL (NEM) HÁZASODIK? A PARTNERSZELEKCIÓS MINTÁK VÁLTOZÁSA AZ EGYÉNI ÉLETÚTBAN ÉS A TÖRTÉNETI ID Szociológiai Szemle 2002/2. 28-58. Bukodi Erzsébet KI KIVEL (NEM) HÁZASODIK? A PARTNERSZELEKCIÓS MINTÁK VÁLTOZÁSA AZ EGYÉNI ÉLETÚTBAN ÉS A TÖRTÉNETI IDİBEN * Bevezetés A különbözı társadalmi csoportok

Részletesebben

TAI GONG HAT TITKOS TANÍTÁSA

TAI GONG HAT TITKOS TANÍTÁSA TAI GONG HAT TITKOS TANÍTÁSA TAI GONG hat titkos tanítása 太 公 六 韜 2011 Fordította, a bevezetőt és a jegyzeteket írta Tokaji Zsolt Fapadoskonyv.hu Kft. Tokaji Zsolt Bevezetés A kínai történeti hagyomány

Részletesebben

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja.

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. A családunkban több, a falu által is elismert táncos volt. Az elsı az üknagymamám testvére, Szente Béniné Bárdos Zsófi nénasszony, aki szerepel

Részletesebben

Geofrámia kivonatok - Enoszuke

Geofrámia kivonatok - Enoszuke klzg Geofrámia kivonatok - Enoszuke A Bukott Császárság - Psz. 3700 után Történelem A Sinemos-tenger északi határán a századfordulón történtek után Enoszuke császársága a világ legnagyobb részének szemében

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Területi

Részletesebben

Jelentés. a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás helyzetérıl

Jelentés. a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás helyzetérıl NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSA H-1051 Budapest, Nádor u. 22. www.kisebbsegiombudsman.hu Iktatószám: NEK-411/2011. Jelentés a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség

Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség Churchill azt mondta: Ahol a tisztesség véget ér, ott kezdıdik a politika. Az utóbbi napok kiegészítették

Részletesebben

A bírósági eljárás elhúzódása miatti kifogásról

A bírósági eljárás elhúzódása miatti kifogásról A bírósági eljárás elhúzódása miatti kifogásról 1.) A jogintézmény bevezetésének indoka A 2006.évi XIX. tv. a bírói kar jelentıs részének komoly elvi és gyakorlati aggályai ellenére bevezette a bírósági

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i. nyílt ülésérıl

Jegyzıkönyv. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i. nyílt ülésérıl Jegyzıkönyv Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i nyílt ülésérıl Tartalomjegyzék 134/2013. (XI. 28.) Kt. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 4.o. 2013. október

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2012.szeptember 12-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2012.szeptember 12-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2012.szeptember 12-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

Szabó Júlia-Vízy Zsolt: A szaktanácsadói munka tapasztalatai a képesség- készségfejlesztés területén (Földünk és környezetünk mőveltségterület)

Szabó Júlia-Vízy Zsolt: A szaktanácsadói munka tapasztalatai a képesség- készségfejlesztés területén (Földünk és környezetünk mőveltségterület) Szabó Júlia-Vízy Zsolt: A szaktanácsadói munka tapasztalatai a képesség- készségfejlesztés területén (Földünk és környezetünk mőveltségterület) 1. Bevezetés (2. rész) A Budapesti Nevelı c. folyóirat 2007.

Részletesebben

2016, szeptember ハンガリー日本語教師会会報第 32 号 ご挨拶

2016, szeptember ハンガリー日本語教師会会報第 32 号 ご挨拶 ご挨拶 国際交流基金ブダペスト日本文化センター所長多田早苗皆様 いつも大変お世話になっております 国際交流基金ブダペスト日本文化センター所長の多田早苗です 2015 年 11 月に 岩永絵美の後任として着任致しました 私にとっては 11 年振りのしんじゅ国外赴任の地が ドナウの真珠と呼ばれる この美しい街であ ることを大変に幸運に思っております ゆいいつ 国際交流基金は 日本と海外の国際文化交流を担う

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13. Ügyszám: 9-132/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. szeptember 13. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3.

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

ELO Magyar-Japán szótár エロ ハンガリー 語 日 本 語 辞 典

ELO Magyar-Japán szótár エロ ハンガリー 語 日 本 語 辞 典 Előszó A szótárban az ELO Japán nyelv kezdőknek könyvében található szavakat gyűjtöttem össze annak érdekében, hogy a kanjikkal együtt lehessen őket megtanulni. Ha valaki nem ismeri a kanjikat, ez elsőre

Részletesebben

Jaszukuni szentély, avagy a politikai csatatér

Jaszukuni szentély, avagy a politikai csatatér http://www.aljazeera.com/ Jaszukuni szentély, avagy a politikai csatatér Kuragane Kei 2015.11.28. 1. Röviden a Jaszukuni szentélyről 靖国神社 http://www.yasukuni.or.jp/ 1869: 1. Röviden a Jaszukuni szentélyről

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1-2.

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 26.5.2005 EP-PE_TC1-COD(2003)0262

EURÓPAI PARLAMENT ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 26.5.2005 EP-PE_TC1-COD(2003)0262 EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 26.5.2005 EP-PE_TC1-COD(2003)0262 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2005. május 26-án került elfogadásra

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a 153. WP.29 ülésrıl (Genf 2011. március 8-11.)

BESZÁMOLÓ. a 153. WP.29 ülésrıl (Genf 2011. március 8-11.) BESZÁMOLÓ a 153. WP.29 ülésrıl (Genf 2011. március 8-11.) A korábbi gyakorlatot követve az ülés adminisztratív-szakmai részérıl (EGB és GTR elıírások módosításai, új elıírások kezdeményezése, stb.) Deák

Részletesebben

Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat

Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Az iskola Az osztály A tanuló A tanuló neme: Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A Gardénia Csipkefüggönygyár Nyrt. 2007. április 27-én megtartott éves rendes közgyőlésérıl

Jegyzıkönyv. A Gardénia Csipkefüggönygyár Nyrt. 2007. április 27-én megtartott éves rendes közgyőlésérıl Jegyzıkönyv A Gardénia Csipkefüggönygyár Nyrt. 2007. április 27-én megtartott éves rendes közgyőlésérıl Peter Zelnik elnök-vezérigazgató üdvözli a részvényeseket, a részvényesek képviselıit, a testületek

Részletesebben

Ha a gyógyítás nem mőködik

Ha a gyógyítás nem mőködik Ha a gyógyítás nem mőködik 2009 Rue Anne Hass, M.A., Intuitive Mentoring és I-Mentoring, www.intuitivementoring.com. Látogasd meg Rue honlapját, ahol további cikkeket találsz Az EFT-rıl és az érzékeny

Részletesebben

Az emberi tudat vizsgálata. A halálfélelem és az értékrend változása a halálközeli élmény hatására

Az emberi tudat vizsgálata. A halálfélelem és az értékrend változása a halálközeli élmény hatására MAROSVÖLGYI ZSÓFIA MÁRIA Az emberi tudat vizsgálata. A halálfélelem és az értékrend változása a halálközeli élmény hatására TANULMÁNY Összefoglalás Kutatásom célja annak a feltárása volt, hogy a halálközeli

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Havasiné Földi Zsuzsanna intézményegységvezetı Szécsény 2010-05-02 Az intézmény neve: II. Rákóczi Ferenc Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok Becseiné Kató Anikó Jézus mondja: "Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa." Imádkozzunk: Az Úr az én pásztorom, nem szőkölködöm.

Részletesebben

A gépjármővek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvetı szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében

A gépjármővek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvetı szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A gépjármővek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvetı szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 a gépjármővek hivatali,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2008. április 30-án tartott ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros Sándor,

Részletesebben

Dél-dunántúli tanulók országképei déli szomszédainkról. Lakotár Katalin 1

Dél-dunántúli tanulók országképei déli szomszédainkról. Lakotár Katalin 1 Dél-dunántúli tanulók országképei déli szomszédainkról Lakotár Katalin 1 A kognitív térképek a világ megismerésének, abban való tájékozódásnak tudati eszközei. Az objektív földrajzi tér egyéni értelmezése,

Részletesebben

Mikor kezdje gyermekem az iskolát?

Mikor kezdje gyermekem az iskolát? Gyermekünk hatodik életéve felé közeledve meg kell barátkoznunk az iskola gondolatával. Az iskolaválasztás kérdése mellett felmerül bennünk: alkalmas-e gyermekünk az iskolakezdésre! Ennek a nehéz kérdésnek

Részletesebben

Kollégium Nevelıtestülete Tisztelt Kollégák!

Kollégium Nevelıtestülete Tisztelt Kollégák! A választásokról Egy szervezet ereje, életképessége abban is megmutatkozik, hogy - vezetıi testületeinek megújítása nem okoz törést a szervezet "üzemszerő" mőködésében; - biztosított a folyamatos személyi

Részletesebben