Mátészalka Kossuth tér, Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó"

Átírás

1 Mátészalka Kossuth tér, Böjt Azért vannak a jó barátok Becseiné Kató Anikó Jézus mondja: "Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa." Imádkozzunk: Az Úr az én pásztorom, nem szőkölködöm. Füves legelıkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ı nevéért. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, Nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. És én mindig veled leszek, Mert Te fogod jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz engem, S végül dicsıségedbe fogadsz. Ha elenyészik is testem és szívem, Szívemnek kısziklája és örökségem Te maradsz Istenem, örökké. (Zsoltárok 23,1-4,73, ) Áradjon kegyelmed és segítsen engem! Megbocsátó Fényed tisztítson a létben! Áldj meg a gondviselés igaz erejével, S örök bölcsességed nagyszerő Lelkével! Legyek Veled, s társaimmal szép harmóniában, Segítsek, szeressek égi tisztaságban! Ámen. Ige: Sámuel 1. könyve 25: Dávid ezt mondta Jonatánnak, Saul király fiának: Mit követtem el, mi az én bőnöm apáddal szemben, hogy az életemre tör? İ azt felelte: Semmiképpen sem fogsz meghalni! Hiszen nem tesz apám semmit sem, amit föl ne tárna elıttem. De Dávid ezt mondta: Jól tudja apád, hogy te jóindulattal vagy hozzám, ezért azt gondolta: Ne tudja meg ezt Jonatán, mert elszomorodik. Életedre mondom, hogy csak egy lépés választ el a haláltól. Jonatán így felelt Dávidnak: Amit csak kívánsz, megteszem érted! Dávid ezt felelte: Nézd, holnap újhold lesz, és nekem az étkezésnél ott kellene ülnöm a király mellett. Engedj el engem, hadd rejtızzem el a mezın. Ha nagyon kérdezısködik apád, ezt mondd: Engedélyt kért tılem Dávid, hogy hazaszaladhasson a városába, Betlehembe... Ha erre azt mondja, hogy jól van, akkor békében lehet szolgád. De ha nagyon megharagszik, abból megtudod, hogy gonosz tettre határozta el magát. Akkor ezt mondta Jonatán Dávidnak: Holnap vagy holnapután ilyenkorra kipuhatolom apámtól, jóakarattal van-e irántad; és ha nem, akkor elküldök valakit hozzád, és megüzenem neked. Akkor elengedlek, menj el békével! Ha én meghalok, ne vond meg soha szeretetedet az én házam népétıl! Így kötött Jonatán szövetséget Dávid házával. Jonatán ismét megeskette Dávidot, hogy szeretni fogja ıt. Mert ı is egész lelkével szerette Dávidot. Azután ezt mondta Dávidnak: Három nap múlva menj arra a helyre, ahol elrejtıztél a múlt alkalommal, és tartózkodj az Ezel nevő kı mellett. Én pedig három nyilat lövök arra felé, mintha célba lınék. És majd utánuk küldök egy gyermeket. Ha ezt mondom a gyermeknek: Ott vannak melletted a nyilak, szedd föl azokat! - akkor elıjöhetsz, mert biztonságban vagy, és nincs semmi baj. Ha azonban ezt mondom a fiúnak: A nyilak messze elıtted vannak akkor menj el, mert az ÚR elküld téged. Dávid tehát elrejtızött a mezın. És amikor eljött az újhold, a király asztalhoz ült. Dávid helye üresen maradt. Saul semmit sem szólt azon a napon, mert azt gondolta, hogy történt vele valami. A következı napon azonban megint üres maradt Dávid helye, és akkor ezt kérdezte Saul a fiától, Jonatántól: Miért nem jött el Isai fia tegnap sem, ma sem az étkezéshez? Jonatán így

2 felelt: Engedélyt kért tılem Dávid, hogy elmehessen Betlehembe Akkor haragra gerjedt Saul Jonatán ellen, és ezt mondta: Te romlott és engedetlen fajzat! Jól tudom, hogy te Isai fiát pártolod a magad szégyenére és anyád gyalázatára. Mert míg Isai fia él a földön, nem lesz belıled és a királyságodból semmi! Küldj érte, és hozasd ide hozzám, mert a halál fia ı! Jonatán így válaszolt apjának: Miért kell meghalnia? Mit követett el? Erre Saul feléje dobta a lándzsáját, és át akarta vele ütni. Ekkor megértette Jonatán, hogy apja elhatározta Dávid megölését. Fölkelt az asztaltól izzó haraggal, nem evett semmit, mert bánkódott Dávid miatt, akit gyalázott az apja. Reggel azután kiment a mezıre a Dáviddal megbeszélt idıben, egy kisgyermekkel. Ezt mondta a gyermeknek: Fuss, keresd meg a nyilakat, amiket kilövök! A gyermek elfutott, ı pedig úgy lıtt ki egy nyilat, hogy túlmenjen rajta. Ezt kiáltotta Jonatán: Messze elıtted van a nyilam! Siess, fuss, meg ne állj! A gyermek fölkapta Jonatánnak a nyilát, és urához ment ı ezt mondta neki: Eredj, vidd be a városba. A gyermek elment, Dávid pedig fölkelt a kı mellıl, arcával a földig hajolt, és háromszor leborult. Azután megcsókolták egymást, megsiratták egymást, míg csak Dávid erıt nem vett magán. Akkor ezt mondta Jonatán: Eredj el békességgel. Az ÚR legyen tanú közöttünk és utódaink között mindörökre! Kedves Testvérem, ki böjtben megtisztulni vágysz! Az esıt felszárítani úgy sem tudod. A szelet megfordítani úgy sem tudod. Ujjaid közül a kor úgy száll, mint szürke por, és a perc hordja el Azért vannak a jó barátok, hogy a rég elvesztett álmot visszahozzák néked majd egy szép napon Azért vannak a jó barátok Miért is? A barátság életszükséglet, úgy kell, mint a friss levegı; felnıttnek és gyermeknek, családosnak, magányosnak, özvegynek és elhagyottnak egyformán! Dávid és Jonatán barátságának leírása nemcsak az ószövetség, hanem az egész világirodalom egyik legszebb, barátságról szóló története. A királyi trónért folytatott hatalmi harcok alatt, a kételyek és menekülés idején virágzik ki ez a barátság és tart mindhalálig; láthatatlan pajzsként felfogja a lándzsákat, leszereli az indulatokat, megmenti mindkettıjük családjának életét, és az országot is! Dávid reménytelen helyzetben van: csak egy lépés választja el a haláltól. Jonatán ígéri: Amit csak kívánsz, megteszem érted! Utolsó szava: MINDÖRÖKRE. Azt üzeni ezzel: Nem tudhatom, mi vár rád, de bármi történjen veled, én melletted maradok, és mindenben támogatlak! Semmi sem állhat közénk, barátságunkat még az életveszély, és a család indulatai sem semmisíthetik meg! Jonatán és Dávid története megmutatja: a baráti szeretet képes túlélni a legnehezebb idıket, kétely elboríthatja, de semmi meg nem ölheti! Dávid a királyi udvarban sikeres embernek számított, akinek voltak munkatársai, rajongói és megalkuvó hízelgıi mint mindenkinek, aki vezetı pozíció várományosa. Jonatán herceget is sokan veszik körül, de barátja csak egy van: Dávid. Meglepı, hogy éppen ı hiszen a legnagyobb riválisa a trónörökösnek. Az igaz barátság viszont úgy érkezik, mint a végzet, akár a szerelem. Nem lehet kikényszeríteni, vagy van, vagy nincs, Titok és ajándék Istentıl nem érdem vagy teljesítmény Életünk sokfajta közössége érdekközösség, melyekben közös tervek és célok tartanak össze minket. Jonatán nem önzı, nem számító. Nem akar hasznot húzni a Dáviddal létrejött kapcsolatából. İt maga Dávid érdekli, az ember nem a titulusa, vagyona, vagy leendı karrierje. Kívülrıl szemlélve érthetetlen, hogy Jonatán ennyire ragaszkodik hozzá, hiszen ez által mindent elveszít, ami az övé volt: a királyi trónt, családja és népe megbecsülését, helyét és rangját is! Tudjuk: Dávidnak ajándékozza felszerelését, fegyverzetét, és hercegi ruháját. Bizonyítja ez, hogy aligha jöhet létre ıszinte, mélyebb közösség, igaz barátság veszteségek vállalása nélkül. Ha mást nem is: a tökéletesség látszatát mely fenntartható felszínes kapcsolatokban egy mély kapcsolatban biztosan elveszítjük Az igaz barátság olyan kapcsolat, ahol senkinek semmilyen szerepet nem kell eljátszania. Itt mindenki önmaga lehet. Mivel nem kényszeríti össze ıket semmi, sem vagyon, sem a vér: az elıdökért vagy utódokért vállalt kötelesség, a barátság teljesen érdekmentes és teljesen szabad, önkéntes kapcsolata két embernek amely mély szimpátia és teljes bizalom alapján jön létre. S addig kell csak mőködnie, amíg mindketten jól érzik benne magukat a felek, amíg mindketten adni képesek a másiknak, önként értékelik, támogatják, formálják egymást, osztoznak örömben és bánatban. Az igaz barátságban lényünk legmélyén kötıdünk erısen össze, legmélyebb, legbensıbb titkainkat, érzéseinket, gondolatainkat is megosztjuk egymással,

3 gátlások, kényelmetlenség-érzés nélkül. Hiszen nincs anyagi, vagy erkölcsi tétje az ilyen kapcsolatnak, nem cél az egymás feletti uralkodás, a másik életének birtoklása, hiszen szabad, egyenjogú kölcsönkapcsolatról van szó. Emiatt egy barátság sokkal mélyebbre hatolhat, mint egy rokoni kötıdés A családi kapcsolatokban sokan érzik úgy, hogy nem mindig lehetnek teljesen ıszinték, nem mindig oszthatják meg minden érzésüket, véleményüket egymással, mert attól tartanak, hogy az a család felettes céljait veszélyeztetné, jobbnak látják a békesség kedvéért, a konfliktusok elkerüléséért inkább magukba zárkózni, és sok esetben emésztıdnek az egyedül hordozott terhek, sérelmek miatt. Mások a család érdekében lemondanak alapvetı személyes igényeikrıl, vágyaikról, megtagadják maguktól mindazt, ami szükséges lenne ahhoz, hogy valóban jól érezzék magukat. Mindenkit elırébb helyeznek önmaguknál és boldogtalanul szolgálják ki sokszor hálátlan, igazságtalan családtagjaikat. Pedig a befelé fojtott fájdalmak lassan nemcsak a család örömteli légkörét ássák alá, hanem az egészséget is. Szülı-gyermek, de még férj-feleség között is gyakran nagy a szakadék, s mivel ezt óriási munka áthidalni, többen lemondanak arról, hogy igazán megértsék a másikat, s tiszteletbıl az egymás-mellett élést választják az együtt-élés helyett; egymás megtőrését, elviselését az ıszinteség helyett hivatkozva arra, hogy a legfontosabb családi kötelességek elırébbvalók, mint a tagok bizalmas, jó kapcsolata. Ritka az a Jézus szeretetét megvalósító család, amelynek tagjai egymás számára igazi barátok tudnak lenni, annak ellenére, hogy egy házasság, vagy származás érdekekrıl és korlátokról is szól. Hiszen a szüleit nem válogathatja meg az ember, neveltetésének hibáit sem egyszerő kiheverni! A házasságból sem egyszerő kilépni azért, mert idıközben ellenkezı irányban fejlıdött a házastársak egyénisége; s akik egykor azt gondolták, mindenben összhangban vannak, késıbb a közös élet sok-sok próbatételében rájönnek: egyáltalán nincsenek egy hullámhosszon, teljesen másképp közelítenek mindent, és más dolgok teszik ıket boldoggá. De akkor már nem változtatnak. Nem vállalják fel, hogy ez így senkinek nem jó, hanem úgy tesznek, mintha mőködne. Legtöbbször az uralkodó fél önzésének és félelmeinek rendeli alá magát a másik, aki önfeláldozóan alkalmazkodik, hallgat, tőr ilyen áron van sok családban viszonylagos béke Olyan helyzetbe is kerülhet egy család, hogy a konfliktusok egyre győlnek a mélyben, s idınként kirobbannak. Az ilyen krízishelyzetben, amikor nem találnak megoldást, kiutat a harcokból, vagy játszmákból, milyen jól jön egy igaz barát! Aki minden érdek nélkül, pártatlanul, kívülrıl felmutatja az összefüggéseket, mindenkinek a helyzetét, igényeit figyelembe véve próbál segíteni, mert barátját önzetlenül szereti és segíteni akar neki, és szeretteinek is. Nem szembefordítja az amúgy is egymással küzdı családtagokat, hanem megpróbál úgy segíteni, hogy mindenkinek jó legyen. Úgy hőséges barátjához, hogy közben annak családját is támogatja. Legyen ez a barát akár a serdülı gyermek barátja, akár a szülık, vagy nagyszülık barátja. Mert nagyon gyakran, amikor nem megy egy probléma megoldása akárcsak Saul király családjában a trónörökös-probléma akkor nem mőködik jól a kommunikáció a családtagok között. Nem akarják, nem tudják igazán megérteni egymást, átérezni a másik lelkének rezdüléseit, ragaszkodnak saját meggyızıdésükhöz még ha az tévedésekbıl, félreértésekbıl született is, és nincs elırejutás. Mindig kell egy barát, akinek a lelke legmélyét feltárhatja az ember, akinél megértésre, elfogadásra talál, aki átérzi a bajban lévı helyzetét. De aki emellett kritikusan és ıszintén fel is nyitja a szemét az igazságra. S mivel ismeri barátja értékeit, erısségeit, tud azokra emlékeztetve kimozdítani, jó megoldások irányába terelni. A sikeres együttélés és az igaz barátság egyik titka a józan kritika, az építı visszajelzés gyakorlása. Dávid azt kéri Jonatántól, mondja a szemébe egyenesen, mit tett, amivel megbánthatta Sault, mivel váltotta ki féltékenységét. Segítsen ebben tisztán látni, ne ködösítsen. Jonatán elıször olyan naiv és jóhiszemő, hogy azt hiszi, eléggé ismeri apját, s alig akar hinni a fülének apja rosszindulatát illetıen. A baráti kritika az ilyen megalapozatlan feltételezéseket tisztázhatja. Kölcsönös megértésük és bizalmuk lehetıvé teszi, hogy felismerjék tévedéseiket és mulasztásaikat, és egymást mélyebb önismeretre segítsék. Amikor egy barátunkkal így megosztjuk magunkat, bajunkat, az nem árulás, hanem testvéri szeretet! Az segélykiáltás egy kilátástalan helyzetben; támasz- és megoldáskeresés mindenki javára. Hisz nem azért fordulunk hozzá, hogy lépjen harcba a mi oldalunkon, és segítsen eltiporni jelenlegi ellenségeinket, akik talán épp a hozzátartozóink Dávid és Jonatán képesek mindketten barátságukon túlra is látni. Kifelé, mások felé is nyitottak. Jonatánt nem kényszeríti

4 Dávid, hogy váljon hőtlenné családjához, nem fordítja szembe apjával. Jonatán így apjához is és Dávidhoz is hő marad, közvetít kettıjük között, amennyire csak lehet. Egyiknek sem válik ellenségévé, mindenkinek jót akar Nem tudunk egyszerre nagyon sok mély kapcsolatot ápolni, de ha van egy mély, ıszinte kapcsolatunk, az nem jelentheti azt, hogy teljesen megszőnik kettınk számára a külvilág! A párkapcsolatoknak igen nagy tévedése ez, hogy te már csak hozzám tartozol, senki sem létezhet számodra rajtam kívül. Egy kapcsolat mélysége nem jelenti azt, hogy kisajátítjuk egymást, és mással nem is törıdünk! Az igazi kötıdés alapja a bizalom és a szabadság. Egy kapcsolat sem mőködhet más kapcsolatok kárára! A szülı-gyermek viszony nem mehet a házastársi kapcsolat rovására, a párkapcsolat nem ölheti meg a barátságot, és a barátság sem teheti tönkre a szerelmet! Szükségünk van mindegyikre! Jonatán és Dávid barátságában a felek nem annyira hasonlók személyiségükben, mint azt gondolnánk igaz barátokról. Jonatánt fıként az érzelmei vezetik. Odaadása teljesebb és feltétel nélküli: egész lelkével szereti Dávidot. Dávid visszafogottabb. İ jelenlétét és csendes barátságát adja. Ezt is beárnyékolja a királyi házból rááradó fenyegetés-özön. Nincs akadálytalan átjárás egymáshoz a barátoknak. De hogy hővösebb viselkedése ellenére ez a barátság mennyire hordozta és védte Dávidot az életveszély idıszakában, arra késıbbi gyászéneke a bizonyíték, melyben Jonatánt siratja, aki harcban esett el. Dávid akkor már harmadik házasságában él, s azt mondja: A te baráti szereteted drágább volt nekem, mint az asszonyok szerelme. Mindenki mindenfajta közösségben azt adja, amije van segítséget, vagy rászorultságot. Két ember életében a fent és lent ritkán, vagy egyáltalán nem esik egybe. Egyszer az egyik szorul mélypontján a másik segítségére, máskor a másik. Magasságok és mélységek de együtt! S eközben nincs mit szégyellni egymás elıtt, s nincs mit felróni egymásnak. Lehet elérzékenyülni és erısnek lenni, lehet tétován leblokkolni és bölcsen válaszolni. Lehet összetörni és építeni. Ez az emberi élet megosztásának, a valódi együtt-élésnek a titka. Dávid és Jonatán harcedzett férfiak. Elég erısek ahhoz is, hogy érzelmeiket ıszintén felvállalják egymás elıtt. Nem akarják elfojtani a mások rosszindulata és az elszakítottság miatt érzett fájdalmukat: megölelik, megsiratják egymást, amikor elbúcsúznak, s kimondják: ez a kötelék köztük a síron túl is élni fog. Saul viszont, sok mai családhoz hasonlóan egyedül a családi kapcsolatot tartja értéknek, ezért lenéz és elpusztít mindent, ami más: Te romlott és engedetlen fajzat! Jól tudom, hogy te Isai fiát pártolod a magad szégyenére és anyád gyalázatára. Mert míg Isai fia él a földön, nem lesz belıled és a királyságodból semmi. Jonatán áttörte a családi kereteket. Nem kétséges, hogy a házasság és a család az a hely, ahová Isten bennünket helyezett. A legfontosabb feladat idınként mégsem e két körben adódik. Saul szemében a család sikere a végsı és legmagasabb cél. Ezért drágán megfizet. Családjából szinte mindenkit eltemet Jonatán elismerte és tisztelte családját, de nem áldozott fel mindent érte. A család határait barátságával kitágította, és így egy magasabb szintő küldetést teljesített be: Dávidnak, Isten választottjának támaszává, megmentıjévé vált, haláláig Az egyedül magukat fontosnak tartó, mindenki mást elutasító családok és népek elıbb-utóbb pusztulni kezdenek. Azok a népek és családok viszont, akik nyitottak mások felé, és más életértelmet, magasabb szintő életcélokat is választanak, újabb feladatokat vállalnak, megerısödnek és van jövıjük akkor is, ha messzire kirepültek már a gyermekeik! Jonatán rájött, hogy létezik nagyobb nyitottság is annál, mint amibe beleszülettünk, és kitárta szívét a kívülálló, betlehemi Dávid elıtt. A betlehemi Jézus pedig a legjobb barát felold minden családi köteléket, amikor minden létezı korlátot átlépve felteszi a kérdést az ıt kisajátítani akaró családtagjainak: Ki az én anyám és kik az én testvéreim? Akik Isten akaratát cselekszik! Jézustól megtanulhatjuk, hogy csak az emberi nyitottságnak, baráti közeledésnek van jövıje családon belül és kívül! Isten ereje ott van, ahol képessé válunk a korlátokon átlépni, a bezártságból elıjönni, legyen az családi, vagy nemzeti önzésünk, ellenállásunk, vagy féltékenységünk szők korlátja; esetleg félelem, vagy fájdalom. Ebben újuljunk meg, így kerüljünk közel létünk legfıbb alapjához: Istenhez, és egymáshoz életadó erıvé válva mások számára! Ámen.

5 Imádkozzunk! Mennyei Atyánk! Még ha elıled menekülünk is, magadhoz vonzol, nálad találjuk magunkat. Köszönjük, hogy megtisztítasz minket. Hogy Általad megbocsátást nyerhetünk és megbocsátást adhatunk, mert ez az az út, amely az igazi egészséghez és a teljes boldogsághoz vezet. Dicsérünk, hogy segítségeddel elengedhetjük a múltat, és a jövınket megszabadíthatjuk a félelmektıl. Te, aki mindenkiben a jót látod, s mindenkinek jót akarsz, segíts nekünk, hogy ne a bőnökön töprengjünk, hanem meggyızıdésünk biztonságával haladjunk kiteljesedı életünk felé. Magasztalunk, hogy így mindenki és minden helyzet tanítónkká, segítınkké lehet, s minden pillanat újabb lehetıséggé a boldogságban, békében és szeretetben való növekedésre. Dicsérünk Téged közösségeinkért. Hálát adunk családunkért, iskolánkért, gyülekezetünkért és városunkért, az ott végbemenı, örömteli változásokért és a hit növekedéséért; s hogy sok vészen-viharon úgy vezettél végig minket, hogy a keserőségeket javunkra fordítottad, a hiányokért és nehézségekért gazdagon kárpótoltál s bármi történjen, mindig velünk vagy! Köszönjük a barátainkat, a hőségesen szeretı, segítı testvérszíveket, akikben Jézus szeretete és gyógyító, fölemelı ereje közeljött hozzánk. Áldásod kísérje életünket! Ámen Áldás: Jézus mondja: Íme, az ajtó elıtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ı pedig énvelem. (Jelenések 3,20)

Mozgássérült Passió 2010

Mozgássérült Passió 2010 Mozgássérült Passió 2010 1. Bevezetı zene 2. Barabás Gyorsan jön a színre az oltár környékérıl Barabás Laci: Szabadon engedtek, engem, a lázadót!? İt, pedig keresztre feszítették! İt, aki semmi rosszat

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET Keresztút Ha jó emberekkel találkozol, megtapasztalod, milyen jó, ha szeretnek. Kérdezted már egyszer is magadtól: honnan ez a szeretet? Mi, emberek ezt nem az utcán találtuk valahol vagy a kereskedőnél

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK:

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK: Passió 2011. Éppen a hálónkat mostuk a parton, amikor ezt mondta: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Mi pedig azonnal otthagytuk hálóinkat és követtük ıt. Azóta sok minden történt

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 1. Gyakran félreértelmezett Igék

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 1. Gyakran félreértelmezett Igék ALAPTANÍTÁSOK A Biblia megértése 1. Gyakran félreértelmezett Igék Ma új sorozatot kezdünk, amelynek címe az lehetne, hogy: Kemény igei szólások egyensúlyba tétele. Azok a dolgok tartoznak ide, amikor Igéket

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2016 2 Tartalomjegyzék Napi változó részek a Reggeli áhítathoz - II.10 (Böjt 1. napja)

Részletesebben

HÁROM HANG AZ ÉJSZAKÁBAN

HÁROM HANG AZ ÉJSZAKÁBAN Pasarét, 2015. december 31. (óév este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza HÁROM HANG AZ ÉJSZAKÁBAN Énekek: 364; 280,1-3. 6; 274 Alapige: Zsolt 106 Dicsérjétek az Urat! Magasztaljátok az Urat,

Részletesebben

avagy a repedt nád és a pislogó gyertya

avagy a repedt nád és a pislogó gyertya avagy a repedt nád és a pislogó gyertya E Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki (Ésa 42:3) redetileg ezt a fejezetet nem akartam megírni, illetve hozzácsatolni a könyvhöz. Ercsi

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

A betegek tanítvánnyá tétele

A betegek tanítvánnyá tétele január 25 31. A betegek tanítvánnyá tétele A lecke rövid áttekintése ALAPIGE: Máté 15:30-31 A TANULÓ CÉLJA: Tudni: A betegség kéretlen látogató, az viszont jó lehet, hogy a betegek gyakran nyitottabbá

Részletesebben

DÓZERHIT 11. - Az átlag feletti hit Bor Ferenc Ságvár, 2013. 09. 23.

DÓZERHIT 11. - Az átlag feletti hit Bor Ferenc Ságvár, 2013. 09. 23. DÓZERHIT 11. - Az átlag feletti hit Bor Ferenc Ságvár, 2013. 09. 23. Hálaadással, magasztalással és dicsérettel járulunk Atyám a Te szent színed elé. Köszönjük az Úr Jézus Krisztus kiontott drága szent

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK ALAPTANÍTÁSOK A Biblia megértése 8. Nık a szolgálatban 3. Ez a tanítás arról szól, hogy szabad-e az asszonyoknak szólni a gyülekezetben, vagy csöndben kell-e maradniuk állandóan. 1Korinthus 14:34-36 A

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Ha a gyógyítás nem mőködik

Ha a gyógyítás nem mőködik Ha a gyógyítás nem mőködik 2009 Rue Anne Hass, M.A., Intuitive Mentoring és I-Mentoring, www.intuitivementoring.com. Látogasd meg Rue honlapját, ahol további cikkeket találsz Az EFT-rıl és az érzékeny

Részletesebben

m a g v e t é s ötletek

m a g v e t é s ötletek m a g v e t é s ötletek Kerékgyáró Klaudia kre-htk 2015 www.magvetes.wordpress.com 2 O l d a l Igeszakaszok egy évre j a n u á r 1. Jézus megkenetése Igeszakasz: Lk 7,36-50 Aranymondás: 1Tim 1,15 Igaz

Részletesebben

Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök

Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök A cím magyarázata Vedres István (1765-1830.) kinek az idén ünnepeljük születése 250., halála 185. évfordulóját, aki

Részletesebben

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete A szabadság ígérete 2. fejezet A szabadság törvénye S oha nem felejtem el Istennek azt a közvetlen válaszát, amit 1990 tavaszának elején kaptam tıle. Munkámból kifolyólag akkoriban sokat utaztam az országban,

Részletesebben

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04.

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal, lejött hozzátok Abban a pillanatban szólalt meg ez a dal a cédé lejátszómon, amikor belekezdtem ebbe az írásba az angyalokról.

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis csillag a milliárdnyi többi között állt fenn az égen. Végtelenül messzi kis fehér pont volt csupán. Senki sem vette észre - éppen ez volt bánata. Hajnalban

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása

A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása A szlovák politikusok figyelemmel követték a hadi és a politikai történéseket, ugyanis tisztában voltak vele, hogy ez a háború

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján Példa: Az engedelmesség Jónás könyve alapján Egy hív édesapa fia lelkipásztornak készült. A fiú elhatározta, hogy külföldre megy egy fels bb tanulmányi fokozat megszerzése érdekében. Az édesapa aggódott

Részletesebben

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el Vérfolyásos hívő Róm 12:1 Kérlek titeket testvérek, Isten irgalmára, adjátok oda a testeteket Isten számára élő, szent, és neki tetsző áldozatul, ez legyen a ti ésszerű, igeszerű istentiszteletetek, 12:2

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

Fájó szívvel gyújtottunk A Szűzanya minden anyai segítséget megad, hogy a tisztítótűzben szenvedő lelkeket megmentsük:

Fájó szívvel gyújtottunk A Szűzanya minden anyai segítséget megad, hogy a tisztítótűzben szenvedő lelkeket megmentsük: Fájó szívvel gyújtottunk mécsest az októberben elhunyt Jánosért, Sándorért és mennyei születésnapjukat novemberben ünneplő testvéreinkért, Istvánért (2010), Józsefért, Ágiért, Zitáért, Angéláért, Lászlóért,

Részletesebben

Mamaison - Andrássy Hotel

Mamaison - Andrássy Hotel 2 / 10 2014.03.25. 11:43 Regisztráció Miért regisztráljak? Emlékezz rám! E-mail cím Jelszó BELÉPÉS KERESÉS RÉSZLETES KERESÉS SZIGORÚAN İRZÖTT NYELVSTRATÉGIA Szupertitkos intézet 100 millió forintból Titkos,

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

- Példa: misszionárius és az alkoholista.

- Példa: misszionárius és az alkoholista. Isten egyik legnagyobb vágya, hogy boldogok legyünk. - Ezért szeretné megosztani velünk Önmaga szeretetét. - Ezért szeretne része lenni a mi életünknek. A mi legmélyebb vágyunk, hogy jók legyünk és szerethessünk.

Részletesebben

Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola. Kiskırösi Négyek

Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola. Kiskırösi Négyek Petıfi SándorS Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola Kiskırösi Négyek Apja: Petrovics István mészáros mester volt. Anyja: Hrúz Mária, szlovák anya nyelvő volt. Petıfinek volt egy fiú öccse, akit Istvánnak

Részletesebben

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ELMARADT BŰNBÁNAT Alapige: Lukács 11,37-54 Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement,

Részletesebben

Mennyei matematika. 20. fejezet. A békesség ígérete

Mennyei matematika. 20. fejezet. A békesség ígérete 20. fejezet Mennyei matematika C süggesztı a helyzet! Szép lassan nyolcmilliárd ember él a Földön, mi, adventisták pedig körülbelül tízmillióan vagyunk ezen a bolygón. Az emberek száma évente mintegy harminc

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét ALAPTANÍTÁSOK Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét Jelenések 8:1 És mikor felnyitotta a hetedik pecsétet, lett nagy csendesség a mennyben, mintegy fél óráig. Itt

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Havasiné Földi Zsuzsanna intézményegységvezetı Szécsény 2010-05-02 Az intézmény neve: II. Rákóczi Ferenc Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

Egy kollégista lány gondolata

Egy kollégista lány gondolata Egy kollégista lány gondolata bíztatni a gyengét s még bátrabb tettre bírni az erıset, de nem mások ellen, bajszítóként, hanem mindig testvérként, másokért. Kiss József: Kós Károlyhoz A vidéki általános

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

Miért szeretem a Haiku -t? Bevezetésképpen kis magyarázattal szolgálok, arról, hogy mi is a haiku!

Miért szeretem a Haiku -t? Bevezetésképpen kis magyarázattal szolgálok, arról, hogy mi is a haiku! Miért szeretem a Haiku -t? Bevezetésképpen kis magyarázattal szolgálok, arról, hogy mi is a haiku! A haiku egy rövid és összetett versforma, amelynek legfıbb jellemzıje, hogy a jelen pillanatot igyekszik

Részletesebben

Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24.

Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24. Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24. Nem lenne tanár, és azt is elmondja, miért nem. - Kipróbálná magát külföldön, de imád magyarul énekelni. - Interjú Molnár Ferenc Caramellel cigányságról, kirekesztésrõl,

Részletesebben

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Pasarét, 2013. február 17. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Alapige: Máté 13,45-46 Hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

T.Ágoston László A lovak állva álmodnak

T.Ágoston László A lovak állva álmodnak T.Ágoston László A lovak állva álmodnak Alszol, öreg? fordult a férje felé az asszony. Megigazította feje alatt a kispárnát, és lélekben felkészült a nagy beszélgetésre. Nem, nem alszom. Jár az agyam,

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelmérıl szóló 1997. évi XXXI. Törvény és azok végrehajtására kiadott jogszabályok

Részletesebben

A bölcsesség otthon: férj és feleség

A bölcsesség otthon: férj és feleség A bölcsesség otthon: férj és feleség Lekció: 1Pét. 3.1-9 Textus: Péld 5.15-23, 2.16-1, 14.1, 21.9, 21.19, 12.4, 11.22, 18.22, 19.14, 30.18-19 2013. okt. 20. A bölcsesség otthon. Mit tanít a Példabeszédek

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása

ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása Máté 8:17 Beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Pedig betegségeinket İ viselte, és fájdalmainkat hordozá Ez az Ige idézet az Ószövetségbıl,

Részletesebben

A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2008. október

A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2008. október A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2008. október Kiadja a Magyar Szentek Plébánia. Megjelenik minden hónap elsı vasárnapján. Ingyenes kiadvány. Egy jámbor szerzetes a XIII. században

Részletesebben

Sosem láttam oly termıfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének)

Sosem láttam oly termıfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) Sosem láttam oly termıfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) A Szent Kereszt templom tájékoztatója 2006 Karácsonya Minden kedves Testvérünknek

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl Száma: 04070/565-26/2011. ált. R E N D İ R K A P I T Á N Y S Á G S Z E G H A L O M 5520, Szeghalom Kossuth tér 1., PF:3 tel/fax: +36/66/371-555 Jóváhagyom: Szalai Zoltán r. alezredes kapitányságvezetı

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

A gyógypedagógia alkonya

A gyógypedagógia alkonya Faragó Ferenc: A gyógypedagógia alkonya Ha úgy vesszük az embert, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket. Ha úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, akiknek kellene lenniök, akkor segítjük őket azzá

Részletesebben

Oktatási Bizottság 2014-2015. évi Ügyvédiskola beszámoló tesztkérdések. Budapesti Ügyvédi Kamara

Oktatási Bizottság 2014-2015. évi Ügyvédiskola beszámoló tesztkérdések. Budapesti Ügyvédi Kamara 1 Büntetı ügyben ellenérték fejében védelmet ki láthat el? a) kizárólag ügyvéd b) bárki c) közeli hozzátartozó 2 Az ügyvéd ellenérték fejében foglalkozhat-e ingatlanközvetítéssel? c) csak engedéllyel 3

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58.

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58. Bibliaolvasás: Ézs 58. Böjti gondolatok húsvét elıtti hat hetet, ami most kezdıdött el, böjti idıszaknak nevezik. Eredetileg úgy jött létre ez az egyházi hagyomány, hogy Jézus Krisztus kereszthalálának

Részletesebben

Becseiné Kató Anikó. Mindenható Atyám, Szeretı Teremtım! Míg nem ismertelek, mindenhol kerestelek! Már

Becseiné Kató Anikó. Mindenható Atyám, Szeretı Teremtım! Míg nem ismertelek, mindenhol kerestelek! Már Mátészalka Kossuth tér, 2011.01.30. Kitörés Becseiné Kató Anikó "Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett", azt készítette el az Isten az ıt szeretıknek. (I Korinthus 2,9)

Részletesebben

Elég volt zene: Fazekas Gergely és Kárpáti László dal és szöveg: Magyar Zsolt

Elég volt zene: Fazekas Gergely és Kárpáti László dal és szöveg: Magyar Zsolt Elég volt zene: Fazekas Gergely és Kárpáti László Tv-ből hazudnak a népnek A rádióból ömlik a szenny Média sztárok a címlapon Zúdul ránk a genny Génmanipulált zöldségek És átcímkézett friss húsok Meg magukat

Részletesebben

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál!

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál! Gyújtsunk mécsest a 6 éve elhunyt Bálint József jezsuita atyáért, a két éve elhunyt Máriáért, Lászlóért és Júliannáért valamint az egy éve elhunyt Nándiért. Drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető

Részletesebben

EBED-MELEK DÍCSÉRETE

EBED-MELEK DÍCSÉRETE Pasarét, 2011. október 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Földvári Tibor EBED-MELEK DÍCSÉRETE Lekció: Jer 38,7-13 Meghallotta az etióp Ebed-Melek, a királyi palota egyik tisztje, hogy Jeremiást a ciszternába

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Elhangzott: 20 08. május 11-én, Pünkösd vasárnapján - Konfirmáción Pünkösd után? ézus tanítványainak az életében

Részletesebben

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal)

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) DALSZÖVEGEK (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) 14. Támaszd meg oldalad Két arany pálcával. Meg is simakodjál, Meg is mosakodjál, Beszélve: Töröld meg magad

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Akadályok a gyógyulás útján 4. Hamis szolgák

ALAPTANÍTÁSOK Akadályok a gyógyulás útján 4. Hamis szolgák ALAPTANÍTÁSOK Akadályok a gyógyulás útján 4. Hamis szolgák Hogyan lehet megismerni a hamis szolgálókat? Hét utat tanulunk ma erre! Szellemi szakértınek kell lenni ehhez, és teljesnek kell lenni Isten Szellemével.

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével Nekem ez az életem Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével A patika igényesen felújított, orvosi rendelôknek is helyet adó épületben található a kisváros egyik terének sarkán. A

Részletesebben

A legszebb mesék Mátyás királyról

A legszebb mesék Mátyás királyról A legszebb mesék Mátyás királyról Roland Tartalomjegyzék Mátyás király és a kolozsvári bíró / 4 Egyszer volt Budán kutyavásár / 8 Mátyás király és a huszár / 12 Mátyás király és a százesztendős ember /

Részletesebben

Bevezetés az asztrológiába. Mi az asztrológia? Meddig terjed az érvényessége?

Bevezetés az asztrológiába. Mi az asztrológia? Meddig terjed az érvényessége? Bevezetés az asztrológiába Ez a munka nem jöhetett volna létre Hajnal Albert máig kiadatlan munkájának, az Astrosophia Hermetica címő tanulmány kéziratának, ennek a nagyszerő, egységes, jól szerkesztett,

Részletesebben

Mi a virtuális valóság?

Mi a virtuális valóság? VIRTUÁLIS VALÓSÁG - KERESZTYÉNYSÉG Kol 2,20-23 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők:

Részletesebben

5 Tiszták, hősök, szentek. Tours-i szent márton

5 Tiszták, hősök, szentek. Tours-i szent márton 5 Tiszták, hősök, szentek Tours-i szent márton 2013 Mártonnak egy idős, keresztény szolgáló mesélt Istenről ( 2 ) Márton gyermekkora Márton a Római Birodalom területén, Savariában, a mai Szombathelyen

Részletesebben

JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN

JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN A keresztút állomásainak végigelmélkedése a család vonatkozásában. 1. Pilátus halálra ítéli Jézust Imádunk Téged Krisztus és áldunk

Részletesebben

Andorka Péter ÜZEN MÁRCIUS zenés ünnepi játék. 1. Koldusének (Arany János) /részlet/

Andorka Péter ÜZEN MÁRCIUS zenés ünnepi játék. 1. Koldusének (Arany János) /részlet/ Andorka Péter ÜZEN MÁRCIUS zenés ünnepi játék 1. Koldusének (Arany János) /részlet/ Küszöbrıl-küszöbre járok, hol be, hol ki Ne üzenjetek, hogy nincsen itthon senki, Ne uszítsátok az ebet, hogy letépjen,

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10 Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSZ: Az Úr Jézus példázatai A két adós Olvasd

Részletesebben

Cristiane Hourticq gondolatai a tisztítótűzről

Cristiane Hourticq gondolatai a tisztítótűzről Cristiane Hourticq gondolatai a tisztítótűzről A rend elnevezése: A Tisztítótűzben Szenvedő Lelkeket Segítő Nővérek Megélhető-e ma ez a név és ez a karizma? Meg tudjuk-e ezt érteni? A purgatoire szót a

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

Kovács Sándor 1. Advent Kolozsváron?

Kovács Sándor 1. Advent Kolozsváron? Kovács Sándor 1 Advent Kolozsváron? De te, Efrata Betlehemje kicsiny vagy ugyan Júda ezrei között; mégis belőled származik majd nekem Izraelnek jövendő uralkodója, származása az ősidőkre nyúlik vissza.

Részletesebben

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Embertárs (2005/1.) Tamásné Kollár Magdolna Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Esettanulmány. (a neveket és az adatokat természetesen megváltoztattuk) Klári 22 éves. Két kicsi gyermeke van:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án órai 16.30 órai kezdettel megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án órai 16.30 órai kezdettel megtartott ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 6/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról

Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról ADUNARE Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról A jövendőmondásról és boszorkányságról való tanítás nagyon fontos mert azok a Sátán művei és tudnunk

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Narkománia. Robert Yugovich NARKOMÁNIA

Narkománia. Robert Yugovich NARKOMÁNIA NARKOMÁNIA 1 2 Az én gyerekem nem olyan! Atlantic Press Kiadó Budapest, 2011 3 NARKOMÁNIA, 2011 Szerkesztette Bokor Pál Lektorálta Dr. Zacher Gábor Tipográfia, tördelés Soltész Attila Borítóterv Sobota

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben