Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egészséggazdaságtan és - biztosítás"

Átírás

1 Egészséggazdaságtan és - biztosítás 10. elıadás A klasszikus és a posztmodern egészségügy, az egészségügy kiadásait befolyásoló tényezık napjainkban. 1 Tantárgyi tematika - emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák 2. Az egészségügyi rendszer felépítése, szereplıi, feladatai, lehetséges egészségügyi rendszerek 3. Az egészségügyi piac sajátos vonások, piaci kudarcok, kockázatok 4. Az egészségügy finanszírozási kérdései forrásteremtés és forrásallokáció, közösségi finanszírozás modelljei, a jóléti rendszerek alapmodelljei (Bismarck, Beveridge, Szemaskó) 5. A magánfinanszírozás típusai forrásteremtés. Magánbiztosítás, önrészesedés, kockázatmegosztás, piaci kudarcok, elınyök és hátrányok 6. A biztosítási piac modellje, egészségbiztosítási piacmodellek 7. Az állami szabályozás eszközei hozzájutást illetve tartalmat garantáló sztenderdek. Forrásallokációs mechanizmusok fizetés, fejkvóta, költségvetési korlát, kórházi napok díjazása, szolgáltatás finanszírozás, esetfinanszírozás 8. Szolgáltatások értékelése az egészségügyben az ellátás szintjei, egészségügyi termelési függvény, a hatékonyság értelmezései és mérése (allokációs, termelési, költség), a hatékonyság elérésének módjai. Verseny a szolgáltatók közt. Nemzetközi példák 9. Az egészségügyi közkiadások korlátozása A kiadásokat befolyásoló tényezık: gazdasági, társadalmi, demográfiai, ellátórendszertıl függı, és technikai fejlıdéstıl függı tényezık. Kiadáskorlátozó technikák. A gyógyszerpiac sajátos vonásai. 10. A klasszikus és a posztmodern egészségügy, az egészségügy kiadásait befolyásoló tényezık napjainkban. 11. A magyar egészségügyi rendszer történeti áttekintés , , idıszakok jellemzıi, reform-elképzelések 12. A magyar egészségügyi rendszer szereplıi, egészségpolitikai alternatívák, egészségfinanszírozás pillérei 2 1

2 Az orvoslás feladata Cél: hosszú és minıségi élet Meddig tart az élet? Ókori értelmezés: az utolsó lélegzetig Középkor: az utolsó szívdobbanásig Descartes-tól napjainkig: az agymőködés leállásáig Jogi értelmezés: nincs önálló meghatározás, az orvostudomány álláspontját fogadja el 3 A gyógyítás célja Mi a betegség? Klasszikus értelmezés: a betegség objektív állapot Következmény: az orvoslás is objektív tevékenység Az objektivitás alapja: a beteg panasza/fájdalma Az értelmezés problémája: A fájdalomérzés szubjektív, egyénenként eltér a fájdalomtőrı képesség, életkortól is függ! A gyógyítás célja a fájdalom megszüntetése Korlátja: maga a fájdalom elviselhetısége (az orvosi beavatkozás is fájdalmas!) A középkorban a gyógyítás = ápolás! 4 A kórház = a szegények, elesettek ápolásának helye 2

3 Modern gyógyászat Újdonság: a fájdalomcsillapítás/altatás módszere A beavatkozások köre bıvül A gyógyítás költségei is nınek Modern gyógyszeripar Új diagnosztikai eljárások Új kezelések, pl. géntechnológia A modern betegségfogalom: Nincs általánosan elfogadott egészség fogalom (kultúránként változik) Fejlett országok: fertızı betegségek kezelése egyre kisebb hányada az összes egészségügyi kiadásnak A betegségek egyre nagyobb hányada krónikus (elhúzódó, vagy gyógyíthatatlan, de kezelhetı) A gyógyítás költségeiben nı a részaránya a Életminıséget javító Öregedés hatásait csökkentı szépséghibákat korrigáló kezeléseknek Betegség: az átlagtól eltérı testi vagy lelki állapot Gyógyítható / gyógyítandó finanszírozási igénye van! 5 A modern orvoslás tevékenységei Gyógyítás Szenvedélybetegségek kezelése Idısorvoslás (geriátria) Fogamzásgátlás és mesterséges megtermékenyítés Szociális segítı hálózat (lelki sérültek) Egészséges emberek egészségügyi alkalmassági vizsgálata (munka, sport célra) Orvosok irányítása, ellenırzése mindez erıforrásokat igényel, költségeket jelent 6 3

4 A gyógyítás iránti igény Prevenciós szemlélet Agresszív marketing: az egészség önmagában is érték, sıt divatcikk! Minden szükségletet az egészségügyi biztosítások finanszírozzanak? Nem: szépségápolás, diabetikus és táplálékkiegészítı készítmények, stb Nincs mód a szükségletek objektív kontrollálására Ki döntse el, hogy mely ellátásokat kell finanszírozni közpénzbıl, vagy biztosításból? Példák: közérzetrontó fájdalom, vérnyomás, fogászat, természetgyógyászat, drága mőtéti eljárások, rehabilitáció, egészségturisztikai szolgáltatások 7 (Mihályi, 2003, 113. old.) Prediktív medicína Prevenció Programozható beavatkozás Azonnali beavatkozás Halasztható ellátás Példa Klasszikus egészségügy Gyógyító beavatkozások, kuratív medicína Modern egészségügy Hosszú távú betegellátás A klasszikus és modern egészségügyi ellátások összehasonlítása Életminıségjavító, gyógyító Beavatkozások, Orvosi indikáció nélküli beav. 8 4

5 Az egészségturizmus válfajai (Mihályi, 2003, 114 old.) Rehabilitáció, prevenció, életminıség javítás.. 9 A betegség költségei és az életkor összefüggései válfajai (Mihályi, 2003, 118 old.) A legdrágább kezelések: 0-1 éveseknek és 65 év felettieknek De: a kor elırehaladtával az eü költségek csak évi 0,03%-kal nınek! Az egészségügyi ellátás költségeinek 50 %-a az élet utolsó 2 évében (drága krónikus ellátások, + ápolás!) Nagy eltérések: nagyon betegek egészségesek Ma Magyarországon gon nincs egészs szséges ember!? 10 5

6 Orvosi felelısség A 20. szd. elejéig zárt mesterség, titoktartási kényszer Oka: a gyógyító tudás kezdetlegessége A beavatkozások fele inkább ártott, mint használt Az orvosi munka feltétele a beteg orvos iránti bizalma Változás: a 20 sz. közepétıl A kezelések költségei nınek A gyógyítás nyilvános közüggyé válik Az USA és Nyugat-Európa felfogása: az egészség-veszteség pénzzel kompenzálható 11 Egészségügyi minıségbiztosítás Rutineljárások technológiájának értékelése + A gyógyító eljárás eredményessége Ellátási hibák (mőhibák): A mőhibák miatti halálozási ráta magas: Kb a közlekedési balesetek, emlırák arányával egyezik, háromszorosa az AIDS halálozásoknak Két fı csoport: Ismerethiány (25%) Rendszerhibák (75%) Titoktartás: A 21. szd-ban egyre nehezebb betartani Információáramlás szükséges: rendelı labor kórház patika Az információ érték a harmadik fél számára (biztosítók, kutatók, gyógyszergyártók). 12 6

7 A csökkenı hozadék érvényesülése Értelme: a többletráfordítás (kiadás) hatása egyre kisebb a megnyert életévek számában Szerepe a klasszikus orvoslásban nem volt jelentıs ma igen! Példa: 1980-as évek USA egészségügyi kiadásai = a SZU ilyen kiadásainak 20 szorosa, míg a várható élettartam csak 5-7 évvel volt hosszabb A csökkenı hozadék okai: A technika fejlıdése nem jár munkaerı megtakarítással Az orvosszám növekedésével az orvos-beteg találkozások száma is nıhet A fejlett egészségügyi infrastruktúra további fejlesztésének nincs ilyen látványos hatása Az alapvetı feladatokat - védıoltások, egyéb olcsó eljárások - már meggyógyították, de drágább technikák alkalmazásával a költségek tovább nınek. Az orvosi ellátások erıs specializálódása miatt nincs méretgazdaságosság Az orvosi ellátásokkal kapcsolatban fellépı új betegségek aránya is nı! Kockázatos mőtétek, gyógyszer mellékhatások 13 Géntechnika szerepe A genetikai adottságok befolyásolják a betegségre való hajlamot Hosszú életőség és rövid életőség genetikailag kódolt Egyénre szabott elırejelzések lehetısége Biztosítók alkalmazhatják-e? (Magyarországon nem, néhány kivétel örökletes halálos betegségek esetén) Kötelezı genetikai tesztek? Út a posztmodern egészségügy felé Az elsıdleges cél nem a gyógyítás, hanem a megelızés! Génsebészet: Sok új eljárás: az örökletes adottságokon való javítás lehetısége Ki finanszírozza? beruházás az egészségbe! 14 7

8 Mitıl függnek az egészségügyi kiadások? Alulfinanszírozottság Az elvárásokhoz képest (a világon mindenhol) felülrıl zárt kasszák Más ágazatokhoz, vagy más vállalatokhoz képest? (nem igaz!) Maradékelv más ágazatoknál is! Statisztikai adatok: mekkora pénzösszeg jut az egészségügy finanszírozására A GDP-hez viszonyítva 1 fıre vetítve Költségrobbanás a 70-es évektıl Oka: árhatás (nem a volumen, hanem a szolgáltatások ára nı!) 1 feletti árrugalmasság: luxusjószágnak minısül (a 80-as és 90-es évektıl!) Az állam, a család és az egyház szerepe A betegápolást a családtól az egészségügy vette át A lelki segélynyújtásban az egyházak helyett ismét az egészségügy! 15 Az egészségügyi kiadások változását befolyásoló tényezık - Empirikus vizsgálatok (Mihályi, 2003) Magyarázó változó 1 %-os növekedésének hatása OECD (az eü kiadásban bekövetkezett %-os változás) Rugalmassági együttható Statisztikailag szignifikáns Közepesen fejlett, nem OECD (az eü kiadásban bekövetkezett %-os változás) Rugalmassági együttható Statisztikailag szignifikáns GDP/fı 1,5 1,0 Idıskori eltartottsági ráta (65 év felettiek aránya a népességben 0,75 5,0 Nem Kétkeresıs családmodell elterjedtsége (nöi/férfi foglalkoztatási arány) 0,4 0,1 Nem A közkiadások aránya az egészségügyi kiadásokon belül -0,09 Nem 0,7 16 8

Az egészségügyi rendszer

Az egészségügyi rendszer Az egészségügyi rendszer Egészséggazdaságtan és biztosítás, 2. elıadás Tantárgyi tematika- emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák 2. Az egészségügyi

Részletesebben

Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Egészséggazdaságtan és - biztosítás Egészséggazdaságtan és - biztosítás 6. elıadás: A biztosítási piac modellje, egészségbiztosítási piacmodellek Tantárgyi tematika - emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai

Részletesebben

Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Egészséggazdaságtan és - biztosítás Egészséggazdaságtan és - biztosítás 4. elıadás: Az egészségügy finanszírozási kérdései forrásteremtés és forrásallokáció, közösségi finanszírozás Tantárgyi tematika - emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi

Részletesebben

Globális és hazai egészségügyi kihívások és egészségpolitikai törekvések a 21. század elején 1

Globális és hazai egészségügyi kihívások és egészségpolitikai törekvések a 21. század elején 1 Orosz Éva Globális és hazai egészségügyi kihívások és egészségpolitikai törekvések a 21. század elején 1 A tanulmány áttekinti az egészségügy legsúlyosabb problémáit és az enyhítésükre kidolgozott stratégiákat

Részletesebben

GLOBÁLIS ÉS HAZAI EGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁSOK ÉS EGÉSZSÉGPOLITIKAI TÖREKVÉSEK A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Orosz Éva 1

GLOBÁLIS ÉS HAZAI EGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁSOK ÉS EGÉSZSÉGPOLITIKAI TÖREKVÉSEK A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Orosz Éva 1 GLOBÁLIS ÉS HAZAI EGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁSOK ÉS EGÉSZSÉGPOLITIKAI TÖREKVÉSEK A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Orosz Éva 1 Az előadásomban tárgyalt folyamatok, problémák három fő kérdéskör, kihívás köré csoportosíthatók:

Részletesebben

MUNKAFÜZET 2. NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR 2004. ÁPRILIS EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ LEPP-GAZDAG ANIKÓ:

MUNKAFÜZET 2. NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR 2004. ÁPRILIS EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ LEPP-GAZDAG ANIKÓ: MUNKAFÜZET 2. LEPP-GAZDAG ANIKÓ: NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ 2004. ÁPRILIS a legjobb, amit valamiről emberileg elmondani lehet, hogy meg kell azt reformálni, mert ez azt jelenti, hogy

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIAI JELENTÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEMRİL ÉS A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSRÓL 2008-2010

NEMZETI STRATÉGIAI JELENTÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEMRİL ÉS A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSRÓL 2008-2010 NEMZETI STRATÉGIAI JELENTÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEMRİL ÉS A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSRÓL 2008-2010 Tartalom Bevezetı... 3 1. Közös áttekintés... 4 1.1. Helyzetelemzés... 4 1.2. Átfogó stratégiai megközelítés...

Részletesebben

Félúton vagy tévúton?

Félúton vagy tévúton? OROSZ ÉVA Félúton vagy tévúton? Egészségügyünk félmúltja és az egészségpolitika alternatívái EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT EGYESÜLET OROSZ ÉVA Félúton vagy tévúton? Egészségügyünk félmúltja és az egészségpolitika

Részletesebben

Egészségpolitika. Szöveggyűjtemény

Egészségpolitika. Szöveggyűjtemény Egészségpolitika Szöveggyűjtemény Szöveggyűjtemény az ELTE TáTK Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterszakának hallgatói számára Az elektronikus kiadvány a TÁMOP 4.1.2-08/2/A/KMR keretében

Részletesebben

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM RÖVID PROGRAM. 2006. március. Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Rövid Program

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM RÖVID PROGRAM. 2006. március. Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Rövid Program GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM RÖVID PROGRAM 1 Tartalom 1. A GYERMEKSZEGÉNYSÉG CSÖKKENTÉSE A TÁRSADALOM KÖZÖS ÜGYE ÉS FELELİSSÉGE... 2 1.1. KIINDULÓ MEGGONDOLÁSOK... 2 1.2. A CÉLRENDSZERRİL -

Részletesebben

Az Emberi Erıforrások Minisztériuma szakmai irányelve az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez

Az Emberi Erıforrások Minisztériuma szakmai irányelve az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez Az Emberi Erıforrások Minisztériuma szakmai irányelve az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez 2013. EüK. 3. szám EMMI közlemény 2 (hatályos: 2013.03.01 - ) Elıszó A szakmai irányelv megjelentetése

Részletesebben

Bevezetés az egészségügy. gazdaságtanába. e-book. Pulay Gyula

Bevezetés az egészségügy. gazdaságtanába. e-book. Pulay Gyula TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Bevezetés az egészségügy gazdaságtanába e-book Pulay

Részletesebben

GAZDÁLKODÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÓRHÁZAK FINANSZÍROZÁSÁRA

GAZDÁLKODÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÓRHÁZAK FINANSZÍROZÁSÁRA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁSTAN ALPROGRAM GAZDÁLKODÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÓRHÁZAK

Részletesebben

FÜGGELÉK NEMZETKÖZI KITEKINTÉS TÖBB-BIZTOSÍTÓS RENDSZEREK AZ EU-BAN 1

FÜGGELÉK NEMZETKÖZI KITEKINTÉS TÖBB-BIZTOSÍTÓS RENDSZEREK AZ EU-BAN 1 FÜGGELÉK NEMZETKÖZI KITEKINTÉS TÖBB-BIZTOSÍTÓS RENDSZEREK AZ EU-BAN 1 1 Forrás: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, Egészségügyi Rendszertudományi Iroda, 2007 Társadalombiztosítási rendszerek Az EU

Részletesebben

Kommunikációs, kapcsolati és egyéni tényezők az egészségügyi szolgáltatások minőségében és kimeneteiben

Kommunikációs, kapcsolati és egyéni tényezők az egészségügyi szolgáltatások minőségében és kimeneteiben Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola Kincsesné Vajda Beáta Kommunikációs, kapcsolati és egyéni tényezők az egészségügyi szolgáltatások minőségében és kimeneteiben

Részletesebben

Egészségpolitika. Hallgatói kézikönyv

Egészségpolitika. Hallgatói kézikönyv Orosz Éva Egészségpolitika Hallgatói kézikönyv Hallgatói kézikönyv az ELTE TáTK Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterszakának hallgatói számára Az elektronikus kiadvány a TÁMOP 4.1.2-08/2/A/KMR

Részletesebben

A TÁRSADALMI BŐNMEGELİZÉS NEMZETI STRATÉGIÁJA

A TÁRSADALMI BŐNMEGELİZÉS NEMZETI STRATÉGIÁJA 1 Melléklet a 115/2003. (X. 28.) OGY. határozathoz A TÁRSADALMI BŐNMEGELİZÉS NEMZETI STRATÉGIÁJA 2 Tartalom 1. A BŐNMEGELİZÉS A TÁRSADALOM KÖZÜGYE... 3 2. HELYZETELEMZÉS A bőnözés helyzete Magyarországon...

Részletesebben

Egészségügyi szervezetelmélet és -rendszertudomány e-book Dr.Géher Pál, Dr. Jávor András

Egészségügyi szervezetelmélet és -rendszertudomány e-book Dr.Géher Pál, Dr. Jávor András TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Egészségügyi szervezetelmélet és -rendszertudomány e-book

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetıi mentálhigiénére

A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetıi mentálhigiénére ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Mészáros Géza ezredes A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése,

Részletesebben

TUDOMÁNYOS MOZAIK 1. kötet

TUDOMÁNYOS MOZAIK 1. kötet Tomori Pál Fıiskola TUDOMÁNYOS MOZAIK 1. kötet 2004 ISBN 978-963-06-3026-9 Ö ISBN 978-963-06-3027-6 Kiadó: Tomori Pál Fıiskola Felelıs vezetı: Dr. Meszlényi Rózsa Tomori Pál Fıiskola TUDOMÁNYOS MOZAIK

Részletesebben

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október BEVEZETÉS... 4 1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS... 4 1.1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS FOGALMA...4 1.2. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS ALAPELVEI...5

Részletesebben

Nemzetközi egészségügyi finanszírozási modellek és az állam szerepvállalása

Nemzetközi egészségügyi finanszírozási modellek és az állam szerepvállalása Nemzetközi egészségügyi finanszírozási modellek és az állam szerepvállalása Az állam redisztribúciós feladatával összefüggésben az egészségügy forrásait biztosítja, finanszírozza (pénzellátás). Részletesen

Részletesebben

A vállalati K+F és innovációs tevékenységek ösztönzésének lehetıségei Magyarországon*

A vállalati K+F és innovációs tevékenységek ösztönzésének lehetıségei Magyarországon* Tudomány- és Technológiapolitikai, Versenyképességi Tanácsadó Testület A vállalati K+F és innovációs tevékenységek ösztönzésének lehetıségei Magyarországon* Koordinátor: Dr. Somlyódy László, a 4T elnöke

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT, MINT KÖZSZOLGÁLTATÁS K+F+I STRATÉGIÁJA ÉS AZ ÁGAZAT INNOVÁCIÓS FOLYAMATAINAK VIZSGÁLATA AZ OKTATÁSI ÁGAZAT SZÁMÁRA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT, MINT KÖZSZOLGÁLTATÁS K+F+I STRATÉGIÁJA ÉS AZ ÁGAZAT INNOVÁCIÓS FOLYAMATAINAK VIZSGÁLATA AZ OKTATÁSI ÁGAZAT SZÁMÁRA AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT, MINT KÖZSZOLGÁLTATÁS K+F+I STRATÉGIÁJA ÉS AZ ÁGAZAT INNOVÁCIÓS FOLYAMATAINAK VIZSGÁLATA AZ OKTATÁSI ÁGAZAT SZÁMÁRA Készítette: Dr. Inotai András, Dr. Kaló Zoltán, Syreon Kutató

Részletesebben

A gyógyszerfinanszírozás módszertani alapjai és költség-hatékonysági elemzése

A gyógyszerfinanszírozás módszertani alapjai és költség-hatékonysági elemzése A gyógyszerfinanszírozás módszertani alapjai és költség-hatékonysági elemzése I. kötet Egészség-gazdaságtani- és technológiaelemzések eredményeinek általánosíthatósága, áthelyezhetısége és adaptációja

Részletesebben

Az egészség és egészségügyi rendszer fejlesztésének makrogazdasági szempontjai

Az egészség és egészségügyi rendszer fejlesztésének makrogazdasági szempontjai Az egészség és egészségügyi rendszer fejlesztésének makrogazdasági szempontjai Kató és Társa 2003. Tanácsadó Kft. Készült a Környezetgazdászok kiútkeresése című kutatás keretében a Foglalkoztatási és Szociális

Részletesebben

Az egészség és a pénz. Az egészség tervezhetı avagy a munkaadó szerepe az egészségfejlesztésben

Az egészség és a pénz. Az egészség tervezhetı avagy a munkaadó szerepe az egészségfejlesztésben Az egészség és a pénz Az egészség tervezhetı avagy a munkaadó szerepe az egészségfejlesztésben A Dunaferr Regionális Egészségpénztár mőködésének eredményei az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program

Részletesebben

A magyar egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozása

A magyar egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozása A magyar egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozása Doktori értekezés Írta: dr. HOMICSKÓ ÁRPÁD OLIVÉR Témavezető: PROF. DR. HAJDÚ JÓZSEF Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek részéhez készíttetett segédanyag

Pénzügyi ismeretek részéhez készíttetett segédanyag A Közbeszerzések Tanácsa által a közbeszerzési referens szakképesítés (OKJ 54 343 03 0000 00 00) Közbeszerzési vonatkozású gazdasági és pénzügyi tevékenység szakmai követelménymoduljának Pénzügyi ismeretek

Részletesebben