Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egészséggazdaságtan és - biztosítás"

Átírás

1 Egészséggazdaságtan és - biztosítás 11. elıadás A magyar egészségügyi rendszer Történeti áttekintés 1945-tıl napjainkig 1 Tantárgyi tematika - emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák 2. Az egészségügyi rendszer felépítése, szereplıi, feladatai, lehetséges egészségügyi rendszerek 3. Az egészségügyi piac sajátos vonások, piaci kudarcok, kockázatok 4. Az egészségügy finanszírozási kérdései forrásteremtés és forrásallokáció, közösségi finanszírozás modelljei, a jóléti rendszerek alapmodelljei (Bismarck, Beveridge, Szemaskó) 5. A magánfinanszírozás típusai forrásteremtés. Magánbiztosítás, önrészesedés, kockázatmegosztás, piaci kudarcok, elınyök és hátrányok 6. A biztosítási piac modellje, egészségbiztosítási piacmodellek 7. Az állami szabályozás eszközei hozzájutást illetve tartalmat garantáló sztenderdek. Forrásallokációs mechanizmusok fizetés, fejkvóta, költségvetési korlát, kórházi napok díjazása, szolgáltatás finanszírozás, esetfinanszírozás 8. Szolgáltatások értékelése az egészségügyben az ellátás szintjei, egészségügyi termelési függvény, a hatékonyság értelmezései és mérése (allokációs, termelési, költség), a hatékonyság elérésének módjai. Verseny a szolgáltatók közt. Nemzetközi példák 9. Az egészségügyi közkiadások korlátozása A kiadásokat befolyásoló tényezık: gazdasági, társadalmi, demográfiai, ellátórendszertıl függı, és technikai fejlıdéstıl függı tényezık. Kiadáskorlátozó technikák. A gyógyszerpiac sajátos vonásai. 10. A klasszikus és a posztmodern egészségügy, az egészségügy kiadásait befolyásoló tényezık napjainkban. 11. A magyar egészségügyi rendszer történeti áttekintés , , idıszakok jellemzıi, reform-elképzelések 12. A magyar egészségügyi rendszer szereplıi, egészségpolitikai alternatívák, egészségfinanszírozás pillérei 2 1

2 A szocializmus idıszaka elıtt Történeti áttekintés ig Elsı magyar egészségügyi törvény: közegészségügy 1840: Szakmai és vállalati betegpénztárak (ágazati) 1891: betegbiztosítás kötelezı jelleggel (történelmi elızmény: XIII-XIV sz. ispotályok, 1469-bányásztársaságok társládái ) 1927: OTI (Országos Társadalombizt Intézet) Tb szakmánként tagolt Összlakosság 10 %-a, foglalkoztatottak 22 %-a (városlakók, munkások, alkalmazottak, de a parasztság nem!) Több, mint 50 biztosító intézet 3 A szocializmus idıszaka : Egészségügyi Minisztérium (Miniszter: Ratkó Anna) 1951: SZOT Szakszervezetek Országos Tanácsa a tb irányítása OTT (Orsz Tb Tanács): elvi irányító SZTK (Szakszerv Tb Központ): gyakorlati irányítás Egészségügyi ellátás: központosított A rendszer fı vonásai: Nincs magánbiztosítás, magánszolgáltató Természetbeni ellátások költségvetési finanszírozása Extenzív bıvítés, kapacitások felülrıl tervezve Hierarchikus, kötelezı beteg-utak Népegészségügy elsıdlegessége Falusi lakosság és városi kisiparosok kizárása Alacsony fizetések + hálapénz Orvostovábbképzés elkülönült rendszerben 4 2

3 A szocializmus idıszaka/ as és 1970-es évek 1960-as évek: a tsz-tagok is biztosított-tá válnak 1972: minden magyar dolgozó és minden kisiparos is biztosított lesz állampolgári alapjog az egészségügyi ellátás állami alapfeladat Probléma: kapacitások elégtelensége Kórházi fejlesztések, ágyszám növelések, minıségromlás Centralizált, progresszív betegellátás + pénzügyi integráció Önállóság csökkenése Orvoshiány de jó színvonalú orvosképzés Szükséglet-diktatúra : felülrıl meghatározott kapacitások révén Összességében: az ország fejlettségéhez képest mégis jó színvonalú ellátás! 5 A rendszerváltás utáni idıszak : : a magánpraxisok legalizálása, biztosítás-alapú finanszírozás (TB Alap létrehozása) 1989: MDF programja Betegjogok törvényi szabályozása, szabad orvosválasztás Egészségügyi vállalkozás szabadsága, privatizáció Betegbiztosítók versenye Pénzügyi források 4 alapba szervezése (nyugdíj, munkanélküliségi, munkaképtelenségi/rokkantsági, betegbiztosítási alapok) Szociálpolitikai kiadások elválasztása a társadalombiztosítástól 1990: a kórházprivatizáció leállítása Csak egy biztosító, non-profit Háziorvosi rendszer Kórházfenntartás helyi önkormányzati feladat normatív finanszírozás tényleges költségek szerint 1992: TAJ-kártya bevezetése, szabad orvosválasztás + háziorvosi rendszer 1994: Önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak, Magyar Orvosi Kamara 1995: Bokros-csomag: Eü hozzájárulás bevezetése, ingyenes ellátások szőkítése 1997: kötelezı egészségbiztosítás törvényileg szabályozva 6 3

4 A hazai gyógyszerpiac átalakulása A rendszerváltás utáni fı fejlemények: Import liberalizáció (külföldi gyógyszerek) Gyógyszergyárak privatizációja (Chinoin, Humán, Egis) Gyógyszertámogatási rendszer Járóbeteg ellátás, vényköteles gyógyszerek ártámogatással 50,70,90,100% krónikus betegségre, Nem krónikus betegségre akár 0 % is lehet Közgyógyellátás: ingyenes Kórházi ellátás során felhasznált gyógyszer a betegnek ingyenes A TB támogatás feltétele: a gyártó/importır elfogadja a TB által javasolt árat TB által nem támogatott gyógyszer: Recept nélkül forgalmazott Receptre felírt, de nem támogatott Ezeknél szabad termelıi ármegállapítás 7 A gyógyszerpiac problémája A gyógyszerkassza kiadásai túllépik a tervezett kereteket Ok: drágább - és hatékonyabb - gyógyszerek Forrás: OEP, Mihályi, 2003, 275.o. 8 4

5 Az ellátások privatizációja A 90-es évek közepétıl gyorsul fel a folyamat Dialízis állomások: a 90-es évek közepétıl magánberuházás Ma a betegek 85 %-át látják el Háziorvosi praxis privatizációja: a 90-es évek elején közalkalmazottakból vállalkozók lettek Házi otthonápolás: OEP finanszírozza, magánvállalkozások Diagnosztikai laborok privatizációja: kórházakban is gyakori Betegszállítás: OEP finanszírozza, magánvállalkozások De: mentés: állami feladat maradt! 9 Reformok és eredmények Visszatérés a Szemaskó modellbıl a Bismarck-i rendszerbe Cél: hatékonyabb gazdálkodási modell Eredmény: csak részleges siker Ok: Az ellátottak köre túl tág (1998. tv. szerint) Tényleges biztosítottak Kvázi-biztosítottak (nem járulékfizetı, de jogosult az ellátásra) Ellátási csomag definiálása pontatlan Kapacitások (intézmények és orvosok száma) nem csökkent 10 5

6 Önkormányzatiság az egészségügyben 1989: az állami rendszerbıl kivált a TB rendszer Országos TB Fıigazgatóság (OTF) NYUGIF, Nyugdíjbiztosítási Alap Egészségbiztosítási Önkormányzat, OEP, Egészségbiztosítási Alap, törvényi felhatalmazással a pénzügyi keretek túllépésére! Egészségbiztosítási Önkormányzat feladata: Szolgáltatók ellenırzése De: ellenérdekelt: ui. részt vettek benne az ágazati szakszervezetek, így az egészségügyi dolgozók is! Járulékfizetésben sem érdekelt Munkaadók, települési önkormányzatok az eü. kiadások expanziójában érdekeltek Lakosság ingyenes állami juttatásnak tekinti az ellátást Az eü. járulék fizetés a nyugdíjjárulékkal együtt történik: kevés fizetési hajlandóság (1998: 100 Ft bérbıl csak 45 Ft nettó marad!) OEP feladatai közt állami juttatások is (gyes, gyed, családi pótlék, közgyógyellátás) Zavarja a fı feladatot, a szolgáltatásvásárlást! Következmény: átláthatatlan, túlbonyolított rendszer (jogszabályok!) 11 AZ OEP ellátások rendszere Egészségbizt. Alapból finanszírozott ellátás Térítésmentes Betegségmegelızést szolgáló vizsgálatok Háziorvosi ellátás Fekvıbeteg gyógyintézeti ellátások Orvosi rehabilitáció Baleseti egészségügyi szolgáltatás Betegszállítás Szülészeti ellátás Járóbeteg szakellátás Fogászati ellátás alapesetei Részleges térítéses 18 év alattiak fogszabályozása 18 év felettiek fogmegtartó ellátás Fogpótlás Fekvıbeteg gyógyintézetben igény szerinti jobb étkezés és elhelyezés Szanatóriumi elhelyezés Támogatások Gyógyszer ártámogatás (50-100%) Gyógyászati segédeszköz ártámogatás (50-100%) Utazási költségtérítés Külföldi gyógykezelés költségeinek megtérítése Forrás: Mihályi, 2003, 288.o. Egészségbizt. Alapból finanszírozott pénzbeli ellátások Táppénz, terhességi és gyermekágyi segély, baleseti táppénz, baleseti járadék Központi költségvetésbıl finanszírozott ellátások Családi pótlék Anyasági támogatás Gyermekgondozási díj Gyermekgondozási segély Megváltozott munkaképességőek keresetkiegészítése Közgyógyellátás 12 6

7 Az egészségügyi kassza hiánya a kiadások növekedésének fı okai Hiányzik a gyógyító kiadások orvos-szakmai kontrollja Szakapparátus, Informatikai háttér Az egészségügyi szakapparátus (OEP) túlzott bürokráciája Az OEP hová tartozik? 1990-es évek eleje: szakszervezeti önkormányzat 1992: MDF-FKGP-KNDP kormány: települési önkormányzatok 1995: MSZP-SZDSZ kormány: vissza az államhoz 1998: Fidesz: TB önkormányzatok feloszlatása 1999: PM alá sorolják 2001: EüM alá sorolják 13 Reformtörekvések a hazai egészségügyi rendszerben 2007-tıl 2010-ig Okok: A társadalom járulékfizetési morálja rossz (tb-potyautasok, jövedelemeltitkolás) Elmaradó bevételek az EG. ALAPOKnál Kiadások pazarlóak Oka: ellátások strukturális problémái Fölös és egyenlıtlen kapacitások Kórházcentrikusság OEP nem tölti be a beteg ügynöke szerepét Következmény: Nincs verseny a szolgáltatók közt Gyógyszerkassza felülrıl nyitott Eg Alap fedezi a hiányát Az egészségbiztosítás javasolt három szintje 1. Alapcsomag: minden, jogszerően Magyarországon tartózkodó személynek jár biztosítási jogviszonytól függetlenül. 2. Biztosítási csomag: az az ellátási kör, amit a biztosítottak térítésmentesen vagy részleges térítés mellett vehetnek igénybe. 3. Kiegészítı csomag: az önkéntes díjfizetés, biztosítás útján megvásárolható többletszolgáltatások. 14 7

8 Az OEP mőködési problémái Szociális feladatok ellátása (rokkantság, gyermekneveléshez kapcsolódó támogatások) Táppénz: az OEP teljes kiadásainak 6,4%-a - valószínőleg részben szociális feladatokat lát el Közalkalmazotti státusz: nincs mód a feladat és teljesítmény szerinti differenciálásra Az OEP helyszíni ellenırzésének hiánya Az egészségügyi intézmények önkormányzati tulajdonosi ellenırzése A modern állam hiánya: a szolgáltatások között nem jelenik meg az ápolás és a prevenció A évi sikertelen egészségbiztosítási reform A reform lényege: magántulajdonban is levı egymással versengı területi pénztárak létrehozása A kudarc oka: Életképtelen konstrukció (tulajdonrészek, a vállalat irányításának joga) EU-jogharmonizáció: hiány esetén nincs lehetıség állami támogatásra Idıkényszer: 6 hónap felkészülési idı +1: vizitdíj és kórházi napi térítés népszavazással való eltörlése Forrás: Lukács M, as elképzelés: félpillér Forrás: Lukács M,

9 A magyar egészségügy vezetıi (Forrás: Mihályi Péter elıadása, 50. Közgazdász-vándorgyőlés (Eger) szept Alapvetı változások a magyar egészségügyben : (Forrás: Mihályi Péter elıadása, 50. Közgazdász-vándorgyőlés (Eger) szept alkotmányos helyzet-az Alaptörvényben nem szerepel a szociális piacgazdaság és a társadalombiztosítás fogalma. 2. a kórházak és szakrendelők tulajdonjoga- önkormányzati tulajdonból állami tulajdon. 3. a teljes intézményrendszer centralizációja az OEP jövője? 4. a szabad kórházi orvosválasztás korlátozása-6 régió, a budapestiek megtartják jogaikat, börtön-egészségügy modellje 5. amerikai típusú magánbiztosítás adómentességének engedélyezése 2011-ben az szja-törvény módosítása: a munkáltató 100%-ban költségként számolhassa el a betegségbiztosítás díját, nem terheli sem szja, sem tb-járulék(magánbiztosítók állampapírokat vásárolnak!) 6. a paraszolvencia (hálapénz) jogi megítélése-munka Törvénykönyvének egy elrejtett paragrafusát módosították, a munkahelyi vezető írásban engedélyezheti a borravaló elfogadását. 7. a 62 éven felüli kórház-vezetők leváltása, orvosok, ápolók nyugíjazása egyedi engedéllyel tovább dolgozhatnak? 8. kórházbezárások és ágyszám-csökkentés-15 kórházban szűnt meg az aktív ellátás, az aktív ágyak száma 5%-kal csökkent. Jelentősen (81-re) csökkent 70-nél több aktív ággyal rendelkező kórházak száma (összevonások a költségek csak minimálisan csökkennek). 9. az otthoni pálinkafőzés engedélyezése, a dohánytermékek kisker. forgalmazásának állami monopóliummá tétele- 40 ezer dohány értékesítő üzlet helyett 7-8 ezer: fekete gazdaság. 10. Forráskivonás a magánnyugdíjpénztári vagyon elvétele miatt megszűnt a járulék, helyette szociális hozzájárulási adó. Az alapvető változások nem az egészségügyi rendszer problémái miatt születtek, hanem más területekenindokoltnak gondolt intézkedések nyomán. E. Alapból finanszírozott gyógyító-megelızı ellátások (a GDP %-ában) 18 9

10 Igazságos-e a magyar egészségügyi rendszer? Egyenlıtlenség az ellátásban Jövedelmi helyzet, képzettség, társadalmi státusz, terület alapján Egyenlıtlenség a hozzájárulásban Jelentıs társadalmi csoportok tényleges jövedelmüknél jóval kisebb arányban fizetnek járulékot Hálapénz: borravaló vagy korrupció? Orvos és gyógyszergyártó, orvosi mőszergyártó kapcsolata? 19 Orvosi hálapénz a mai magyar társadalomban Mihályi P: A hálapénzrıl - talán utoljára. Egészségügyi Gazdasági Szemle, 42.különszám, május,

11 21 Az ajándék, borravaló, orvosi hálapénz és vesztegetés jellemzıi az orvosi szakmával rokonítható szolgáltatásokban 22 11

12 Az orvosi hálapénz formái és valódi tartalma a magyar egészségügyben 23 12

Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Egészséggazdaságtan és - biztosítás Egészséggazdaságtan és - biztosítás 11. elıadás A magyar egészségügyi rendszer Történeti áttekintés 1945-tıl napjainkig 1 Tantárgyi tematika - emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája,

Részletesebben

Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Egészséggazdaságtan és - biztosítás Egészséggazdaságtan és - biztosítás 4. elıadás: Az egészségügy finanszírozási kérdései forrásteremtés és forrásallokáció, közösségi finanszírozás Tantárgyi tematika - emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi

Részletesebben

Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Egészséggazdaságtan és - biztosítás 1 Egészséggazdaságtan és - biztosítás 1. elıadás - Az egészségügyi rendszer problematikája Tantárgyi tematika - emlékeztetı 2 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák

Részletesebben

Az egészségügyi rendszer

Az egészségügyi rendszer Az egészségügyi rendszer Egészséggazdaságtan és biztosítás, 2. elıadás Tantárgyi tematika- emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák 2. Az egészségügyi

Részletesebben

Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Egészséggazdaságtan és - biztosítás Egészséggazdaságtan és - biztosítás 10. elıadás A klasszikus és a posztmodern egészségügy, az egészségügy kiadásait befolyásoló tényezık napjainkban. 1 Tantárgyi tematika - emlékeztetı 1. Bevezetés: az

Részletesebben

Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Egészséggazdaságtan és - biztosítás Egészséggazdaságtan és - biztosítás 8. elıadás Szolgáltatások értékelése az egészségügyben Tantárgyi tematika - emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák

Részletesebben

Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Egészséggazdaságtan és - biztosítás Egészséggazdaságtan és - biztosítás 6. elıadás: A biztosítási piac modellje, egészségbiztosítási piacmodellek Tantárgyi tematika - emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai

Részletesebben

Egészséggazdaságtan és - biztosítás. 3. elıadás: Az egészségügyi piac sajátos vonások, piaci kudarcok, kockázatok

Egészséggazdaságtan és - biztosítás. 3. elıadás: Az egészségügyi piac sajátos vonások, piaci kudarcok, kockázatok Egészséggazdaságtan és - biztosítás 3. elıadás: Az egészségügyi piac sajátos vonások, piaci kudarcok, kockázatok Tantárgyi tematika - emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája,

Részletesebben

FÜGGELÉK NEMZETKÖZI KITEKINTÉS TÖBB-BIZTOSÍTÓS RENDSZEREK AZ EU-BAN 1

FÜGGELÉK NEMZETKÖZI KITEKINTÉS TÖBB-BIZTOSÍTÓS RENDSZEREK AZ EU-BAN 1 FÜGGELÉK NEMZETKÖZI KITEKINTÉS TÖBB-BIZTOSÍTÓS RENDSZEREK AZ EU-BAN 1 1 Forrás: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, Egészségügyi Rendszertudományi Iroda, 2007 Társadalombiztosítási rendszerek Az EU

Részletesebben

Egészségbiztosítási rendszer

Egészségbiztosítási rendszer Az egészségügyi rendszer Egészségbiztosítási rendszer Célja: A lakosság minél tovább, minél jobb életminőségben éljen Eszközei: Megelőzés és gyógyítás EKF 2012. Biztosítás előre meghatározott esemény bekövetkezése

Részletesebben

A Political Capital egészségpolitikai elemzése

A Political Capital egészségpolitikai elemzése N Y O L C N A P O N T Ú L G Y Ó G Y U L Ó A Political Capital egészségpolitikai elemzése 2006. május 19. Tizenhat éve van napirenden az egészségügy reformja, tizenhat éve nincsen előrelépés a területen.

Részletesebben

Egészségügyi rendszerek tervezése, szervezése Minőségbiztosítás

Egészségügyi rendszerek tervezése, szervezése Minőségbiztosítás Egészségügyi rendszerek tervezése, szervezése Minőségbiztosítás Az egészségügyet meghatározó társadalmi behatások Az egyes országok egészségügyi rendszereinek felépítése függ: az adott társadalom történelmi

Részletesebben

MUNKAFÜZET 2. NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR 2004. ÁPRILIS EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ LEPP-GAZDAG ANIKÓ:

MUNKAFÜZET 2. NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR 2004. ÁPRILIS EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ LEPP-GAZDAG ANIKÓ: MUNKAFÜZET 2. LEPP-GAZDAG ANIKÓ: NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ 2004. ÁPRILIS a legjobb, amit valamiről emberileg elmondani lehet, hogy meg kell azt reformálni, mert ez azt jelenti, hogy

Részletesebben

Az egészségügyi rendszerek alapvető jellemzői és aktuális szakmapolitikai kérdések

Az egészségügyi rendszerek alapvető jellemzői és aktuális szakmapolitikai kérdések Az egészségügyi rendszerek alapvető jellemzői és aktuális szakmapolitikai kérdések Dr. Sinkó Eszter Egészségügyi Menedzserképző Központ sinko@emk.sote.hu Az előadás tartalma Alapmodellek az egészségügyben

Részletesebben

Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása. Dr. Hankó Balázs

Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása. Dr. Hankó Balázs Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása Dr. Hankó Balázs Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet 2014.

Részletesebben

A magyar egészségügy reformja az ÁRB feladatainak tükrében

A magyar egészségügy reformja az ÁRB feladatainak tükrében A magyar egészségügy reformja az ÁRB feladatainak tükrében 1 TARTALOM Mi a baj? Vízió I. Egészség-mérleg II. A közfinanszírozás problémái III. Sok vagy kevés a kórház? IV. Kiindulópont a Kormányprogram

Részletesebben

A MAGYAR TÁRSADLOMBIZTOSÍTÁS TÖRTÉNETE ÉS INTÉZMÉNYEI

A MAGYAR TÁRSADLOMBIZTOSÍTÁS TÖRTÉNETE ÉS INTÉZMÉNYEI A MAGYAR TÁRSADLOMBIZTOSÍTÁS TÖRTÉNETE ÉS INTÉZMÉNYEI A magyar társadalombiztosítás története a XIII-XIV. századig vezethető vissza. A munkahelyhez kapcsolódó szociális ellátások legkorábban a különösen

Részletesebben

Magán és kiegészítõ egészségbiztosítások lehetõségei Magyarországon

Magán és kiegészítõ egészségbiztosítások lehetõségei Magyarországon Magán és kiegészítõ egészségbiztosítások lehetõségei Magyarországon Készítette: Dr. Rékassy Balázs rekassy@t-online.hu Készült az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet megbízásából Egészségügyi Stratégiai

Részletesebben

JOTERV1-127.qxd 2005.12.09. 10:34 Page 1 ÉVKÖNYV 2005

JOTERV1-127.qxd 2005.12.09. 10:34 Page 1 ÉVKÖNYV 2005 ÉVKÖNYV 2005 ÉVKÖNYV 2005 KEDVES OLVASÓ! Intézetünk módosított alapító okirata értelmében 2004. márciusától feladatában és szervezetében megújult, és mint Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet folytatja

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI REFORMOK SZLOVÁKIÁBAN SZLOVÁKIA. Pozsony. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet

EGÉSZSÉGÜGYI REFORMOK SZLOVÁKIÁBAN SZLOVÁKIA. Pozsony. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet EGÉSZSÉGÜGYI REFORMOK SZLOVÁKIÁBAN Pozsony SZLOVÁKIA Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Budapest 2006 Tartalom A szlovák egészségügy rövid jellemzése... 2 Általános adatok... 2 Demográfia, egészségi

Részletesebben

Bevezetés... 1. 3. Az egészségbiztosítási ellátások szabályozása... 26

Bevezetés... 1. 3. Az egészségbiztosítási ellátások szabályozása... 26 Tartalomjegyzék Bevezetés... 1 1. Egészségbiztosítás... 5 Nemzetközi összehasonlítás... 5 Jogi szabályozás... 6 Jogosultság... 6 A biztosításból kizárt személyek... 19 2. Az egészségügyi ellátórendszer

Részletesebben

A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet 2005. évi költségvetése

A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet 2005. évi költségvetése A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet 2005. évi költségvetése Budapest, 2004. október hó - 2 - Az Egészségbiztosítási Alap 2005. évi költségvetésének előirányzott bevételi főösszege 1 181 465,4 millió

Részletesebben

Nyugdíjbiztosítás...42

Nyugdíjbiztosítás...42 Bevezetés...2 Egészségbiztosítás...7 1. Egészségbiztosítás...7 Nemzetközi összehasonlítás...7 Jogi szabályozás...7 Jogosultság...8 A biztosításból kizárt személyek...9 2. Az egészségügyi ellátórendszer

Részletesebben

A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának P R O G R A M J A

A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának P R O G R A M J A A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának P R O G R A M J A Készítették: Kelemen Melinda szociológus szakértő dr. Kéri Ádám munkajogi szakértő Bajor Tamás közgazdász szakértő Somlai Szilárd munkavédelmi

Részletesebben

A három magyar egészségfinanszírozási pillér (OEP, önkéntes egészségpénztár, üzleti betegségbiztosítás)

A három magyar egészségfinanszírozási pillér (OEP, önkéntes egészségpénztár, üzleti betegségbiztosítás) az előadás letölthető: www.patikapenztar.hu/magánszemélyeknek/corvinus A három magyar egészségfinanszírozási pillér (OEP, önkéntes egészségpénztár, üzleti betegségbiztosítás) 2013. november BCE, Biztosításmatematika

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZEREK AZ EURÓPAI UNIÓ RÉGI TAGÁLLAMAIBAN

EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZEREK AZ EURÓPAI UNIÓ RÉGI TAGÁLLAMAIBAN EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZEREK AZ EURÓPAI UNIÓ RÉGI TAGÁLLAMAIBAN Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZEREK AZ EURÓPAI UNIÓ RÉGI TAGÁLLAMAIBAN Szerkesztette: Borbás Ilona - Dr. Kincses Gyula

Részletesebben

A fekvőbeteg-ellátás 10 éve egy lehetséges terápia elemei

A fekvőbeteg-ellátás 10 éve egy lehetséges terápia elemei Fejlesztési és Módszertani Intézet A fekvőbeteg-ellátás 10 éve egy lehetséges terápia elemei 2003. augusztus Tanulmány TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 5 A TANULMÁNY CÉLJA, JELLEGE, FELÉPÍTÉSE ÖSSZEFOGLALÓ 8

Részletesebben

Ágazati változások. Keserű pirula: mi okozta a gyógyszerkassza elszállását az elmúlt 10 évben? Születésnapra. Egészségügyi reform: papíron kész

Ágazati változások. Keserű pirula: mi okozta a gyógyszerkassza elszállását az elmúlt 10 évben? Születésnapra. Egészségügyi reform: papíron kész Békés Karácsonyt és Bizakodó HUNGA COORD SAJTÓIRODA 50. évfolyam Boldog Új Évet Kíván valamennyi olvasójának a Látlelet szerkesztősége EGÉSZSÉGÜGYI KOMMUNIKÁCIÓS SZAKLAP mert a remény hal meg utoljára...

Részletesebben

A három magyar egészségfinanszírozási pillér (OEP, önkéntes egészségpénztár, üzleti betegségbiztosítás)

A három magyar egészségfinanszírozási pillér (OEP, önkéntes egészségpénztár, üzleti betegségbiztosítás) A három magyar egészségfinanszírozási pillér (OEP, önkéntes egészségpénztár, üzleti betegségbiztosítás) 2014. november BCE, Biztosításmatematika szakirány dr. Lukács Marianna BCE c. egyetemi docens az

Részletesebben

A magyar munkabaleset-biztosítási gyakorlat ráfordításai és közgazdasági hatékonysága nemzetközi viszonylatban. DOKTORI (Ph.D.

A magyar munkabaleset-biztosítási gyakorlat ráfordításai és közgazdasági hatékonysága nemzetközi viszonylatban. DOKTORI (Ph.D. A magyar munkabaleset-biztosítási gyakorlat ráfordításai és közgazdasági hatékonysága nemzetközi viszonylatban DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KIS RÓBERT Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2012. A magyar munkabaleset-biztosítási

Részletesebben