PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény elérhetősége: www. Iskola/indesc.html

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény elérhetősége: 06-23-389-040 www. rakoczit@axelero www.tarnok.hu/iskola/ Iskola/indesc.html"

Átírás

1 II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT TÁRNOK, ISKOLA U. 1. OM: Fenntartója: Tárnok Nagyközség Önkormányzata Az intézményvezető neve, a dokumentum készítője: Bagdiné Dudog Orsolya igazgató PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény elérhetősége: www. Iskola/indesc.html

2 PEDAGÓGIAI PROGRAM Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezdd, hogy fát gyűjtesz, felvágod a deszkákat és kiosztod a munkát, hanem a férfiak vágyát ébreszd fel a nagy és határtalan tenger iránt. Saint- Exupery Kinek ajánljuk iskolánkat? - Olyan szülőknek, pedagógusoknak, akik az emberi, polgári és nemzeti értékek iránt elkötelezettek, ezek továbbadását fontosnak tartják. - Olyan szülőknek, pedagógusoknak, akik hisznek a művészetek és a sport személyiségformáló erejében. - Olyan gyermekeknek, akik számára a tanulás megerősítő tevékenység, akik felnőttként önállóan akarnak tanulni, becsülik, tisztelik társaikat és önmagukat céltudatosan tudják magukat irányítani, biztos idegen nyelvi tudással kívánnak rendelkezni. - Olyan pedagógusoknak, akik számára a nyugalom, a rend, fegyelem, a gyermekek biztonságának megőrzése elsőrendű feladat az igényes munkavégzésre. 2

3 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 5 1. A pedagógiai program megírása 5 2. Az intézményben ellátott feladatok 6 3. Jogszabályi háttér 7 4. Működési környezet 8 5. Az intézmény bemutatása 8 6. Iskolaszerkezet 15 II. NEVELÉSI PROGRAM Pedagógiai alapelveink Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Feladataink A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását szolgáló tevékenységi rendszer és szervezeti formák A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek A kulcskompetenciák fejlesztése A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése A szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek A szülők, a tanulók és a pedagógusok együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei 57 III. KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM Helyzetkép Alapelveink A környezeti nevelési programunk célkitűzései Kiemelt feladataink Tanulásszervezési és tartalmi keretek, a környezeti nevelés színterei Módszerek Taneszközök Továbbképzés Tanórán kívüli tevékenység Kommunikáció Elvárt eredmények A végrehajtásért felelős személyek 68 IV. EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Iskolánk céljai az egészségnevelés területén Helyzetkép Az egészségnevelés iskolai területei Alapelvek, célok Kiemelt feladataink 72 3

4 6. Tanulásszervezési és tartalmi keretek Továbbképzés Mindennapos testedzés 73 V. KÖZLEKEDÉSRE NEVELÉSI PROGRAM 75 VI. Fogyasztóvédelemmel összefüggő iskolai feladatok 76 VII. A Pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke Helyiségek Helyiségek bútorzata és egyéb berendezési tárgyai Nevelő-oktató munkát segítő taneszközök 81 VIII. Helyi tanterv A helyi tanterv jellemzői Tantervkészítésünk specifikumai Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámok, tananyag és követelmények 86 4.A tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei Az iskolába való felvétel és a magasabb évfolyamra lépés feltételei Az iskolai beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya Magatartás és szorgalom értékelésének követelményei, formái Az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt házi feladatok meghatározása, a tanulók munkaterhei A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek 102 IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A pedagógiai program érvényességi ideje A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata A pedagógiai program módosítása A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala A dokumentum véleményezése, elfogadási dokumentumai A pedagógiai program elfogadása és jóváhagyása 105 MELLÉKLETEK 1.SZ. MELLÉKLET Szöveges értékelés minta 4

5 1. A pedagógiai program megírása I. BEVEZETÉS Tárnok Nagyközség Önkormányzata az elmúlt években történt törvényi változások, módosítások, a demográfiai helyzet kedvezőtlen alakulása, a felhasználói igények módosulása alapján indokoltnak tartotta, hogy átgondolja a nevelés, oktatás és közművelődés terén vállalt feladatait. Meghatározó tényezők, amelyek hosszabb távra befolyásolják a helyi oktatáspolitikát - az Európai Unió elvárásai - a népesség alakulása - a gyermekek és tanulók létszámának alakulása - a munkaerő-piaci előrejelzés - az oktatási tradíciók - a vonzáskörzeti igények - szomszédos települések oktatásnevelési hatása - út és közlekedési viszonyok - pedagógusfoglalkoztatási igények - uniós pályázati lehetőségek - helyi közösségi hagyományok Szakpolitikai háttér Az Európai Unió oktatáspolitikai felfogásában új korszak köszöntött be, amikor új, átfogó oktatáspolitika, és ehhez igazodó dokumentumok születtek. Az oktatást, képzést és művelődést a humánerőforrás-fejlesztés pillérének tekintve az Európai Unió márciusi lisszaboni csúcsértekezletén megfogalmazta a Közösség stratégiai célját: a humán erőforrásokban rejlő lehetőségek legteljesebb kiaknázását. Az Európai Unió oktatáspolitikai szemlélete az egész életen át történő tanulás stratégiáján alapszik, ennek alapja a gyerekkortól kezdődően mindenki számára biztosított jó minőségű alapoktatás, melynek megvalósításához szükséges: - az oktatásra fordított költségek racionalizálása, koncentrálása - a társadalom érintett szereplőinek célirányos együttműködése - az oktatás folyamatos tartalmi, szervezeti megújulása - az iskola nyitottá tétele - az iskolák helyzetbehozása, hogy a helyi közösségek minden tagja számára a tanulás, az önképzés színtereit képezzék A magyar közoktatás napjainkban nagy változásokat él meg, cél a tudásalapú és versenyképes társadalom megteremtése, mely megköveteli az iskolától, hogy diákjait a változó világhoz való alkalmazkodás szellemében nevelje, oktassa. Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a település lakosságának helyben kívánja biztosítani az oktató-nevelő munka széles körű lehetőségét a település iskolájának feladatainak kibővítésével, az iskola átszervezésével. 5

6 2. Az intézményben ellátott feladatok Az általános iskola, Sportiskola és Pedagógiai Szakszolgálat a 2011/12. tanévtől az alábbi feladatokat látja el: - általános műveltséget megalapozó, 8 évfolyamos általános iskolai oktatás, nevelés - sajátos nevelési igényű tanulók oktatása, nevelése (beszédfogyatékosság tekintetében) - közoktatási típusú sportiskolai feladatok, emelt szintű testnevelés oktatás - művészeti nevelés-oktatás - emelt szintű idegen-nyelvoktatás - emelt szintű matematikaoktatás (kapcsolódó tantárgy az informatika) - emelt óraszámú ének oktatás - pedagógiai szakszolgálat működtetése (logopédia, fejlesztő felkészítés, gyógytestnevelés, iskolapszichológia) Ahhoz, hogy gyermekeink az életben boldogulni tudó felnőtté, hazánk és az Európai Unió szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges állampolgáraivá váljanak, feladatunk a Nemzeti Alaptanterv tartalmára alapozott kulcskompetenciák fejlesztése. Pedagógiai programunk módosítását a Képviselőtestület döntése alapján, a tágabb és szűkebb társadalmi környezet, a partnereink elvárásainak figyelembe vételével végeztük el. A profilváltás célja Tárnok Nagyközség oktatási centrummá válásának lehetősége a térségben - a tárnoki gyermekek számára a versenyképes tudást biztosító oktatás helyben történő megvalósítása - a szülők számára szélesebb oktatási kínálat biztosítása Az átszervezés elvei Az intézmény szakmai profiljának átalakítása az alábbi szempontok figyelembevételével történt: - a mindennapi életben való boldogulás alapképességeinek erősítése (matematika, anyanyelv, idegen nyelv, informatika, a művészetek személyiségformáló ereje) - az egyes évfolyamokon az átjárhatóság biztosítása - a kötelező és a kötelezően választható tantárgyi óraszámok együttes felhasználása a fenti célok megvalósításához - a tanulók terhelhetőségének törvényi előírásainak figyelembe vétele - a z egyéni fejlődés lehetőségének biztosítása a választhatóság növelésével - a tanulók biztos alaptudással történő felkészítése a középfokú tanulmányokra - az önkormányzat anyagi lehetőségeinek figyelembe vételével, a fenntarthatóság biztosítása érdekében a törvény által kötelezően biztosított órakeret kerül felhasználásra - a megtervezett iskolaszerkezet a gyermeklétszám alakulását mobilan követhesse, az átjárhatóság az egyes évfolyamok között biztosított legyen - a lassabban haladók számára az emelt óraszám lehetőséget ad a felzárkózásra 6

7 3. Jogszabályi háttér A program készítését szabályozó törvények, rendeletek: évi LXXIX. tv. a közoktatásról (és módosításai) továbbiakban Ktv évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról (és módosításai) 11/1994.(VI. 8.) MKM rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről és módosításai 14/1994 (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatról a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet évi XXXVIII. tv. az államháztartásról (és módosításai) 217/1998 (XII. 30.) kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról 138/1992. (X. 8.) kormányrendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről évi LXXVII. tv. a nemzeti és etnikai kisebbség jogairól 10/2003. (IV.28.) rendelet a a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 28/2000. (IX. 21) OM rendelet módosításáról a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 2/2005. (III. 1.) OM rendelet az iskolai sporttevékenységről szóló 16/2004. (V. 18.) OM-GYiSM rendelet az iskolai egészségügyi ellátásról szóló 26/1997.(IX. 3.) NM rendelet a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított évi XXXI. Tv. 202/2007. Kormányrendelettel módosított a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Kormányrendelet Áttekintett egyéb szakmai dokumentumok: Pest megye közoktatásának feladat ellátási intézményhálózat működési és fejlesztési terve c. dokumentum. A Budaörsi Kistérség demográfiai és iskolázottsági előreszámítása 2021-ig. Bp december A Közép Magyarországi Régió közoktatási fejlesztési stratégiája Bp Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Program 7

8 4. Működési környezet 4.1. A Nagyközség földrajzi elhelyezkedése Tárnok Budapesttől 20 km-re, a 7. sz. főközlekedési út és az M7-es autópálya között terül el. Szomszédos települések: Sóskút, Érd és Martonvásár, Pusztazámor. A település kül- és belterülete már az őskor óta folyamatosan lakott. A kitűnő természeti adottságok; a jó talaj, bővizű források és patakok letelepedésre csábították az embereket. Napjainkban a nagyközség az ország központi régiójának dinamikusan fejlődő települése. A lakosság száma az utóbbi években Budapest közelségének, a község jó fekvésének, nyugalmának, fejlődő infrastruktúrájának, természeti szépségének és érintetlen környezetének köszönhetően folyamatosan nőtt. A község belterülete három nagyobb részből áll. Az ősi mag a falu az új részektől elkülönülve, változatos táji környezetben érte meg a XXI. századot. Az újtelepi rész 1921-ben, a ligeti pedig 1930-ban keletkezett, a külterületről is egyre több tanulónk jár. /Öreghegy/ 4.2. Gazdasági, természeti infrastrukturális és társadalmi helyzetkép Tárnok természeti környezeti értékeit tekintve a legfontosabb összetevők közé tartozik fekvése, földrajzi helyzete. Természeti erőforrást jelentenek a dombság által határolt völgyes vidék, a csendes környezet, a hagyományosnak tekinthető mezőgazdasági területek. A jó fekvés, közlekedés miatt az üdüléshez, a szabadidő hasznos eltöltéséhez megfelelő színhelyet biztosít a település. Az épített környezet értékei között a falusi karaktert megőrző köz- és magánépületek jelenthetnek fontos szerepet az egyéni arculat kialakításában. A gazdasági életben többfajta ágazat van jelen: mezőgazdaság, kereskedelem, ipari termelés. A vállalkozások száma jelentős. Helyi jellegzetességek a lovas tanya, az állattenyésztő telep. A kereskedelem nem tudott megfelelő mértékben fejlődni, a település alvó jellege miatt. A fővárosi, érdi munkahelyek elszívó hatása gyengíti az idetartozást, a csendes lakóhely iránti vonzalom marad. A fejlesztés lehetőségei között a kereskedelem, a szolgáltatások erősítése, a vendéglátás, turizmus, a sport iránti kereslet kiaknázása a legfontosabb. A lakosságszám az utóbbi években a község jó fekvésének, nyugalmának, fejlődő infrastruktúrájának, természeti szépségének és érintetlen környezetének köszönhetően - fokozatosan nőtt. 5. Az intézmény bemutatása 5.1. Az iskola alapadatai Az intézmény neve: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Sportiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Székhelye, címe: 2461 Tárnok, Iskola u.1. Telephelye: 2461 Tárnok, Rákóczi út 78. Intézményegysége: Pedagógiai Szakszolgálat OM azonosítója: Típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény, közoktatási típusú sportiskola 8

9 Az intézmény elérhetősége: Az intézményvezető neve: Bagdiné Dudog Orsolya Alapítója és fenntartója: Tárnok Nagyközség Önkormányzata Alapító okiratának száma, 41/2011. (III. 24.) kelte: Alapításának éve: (jogutódlással) Jogállása: önállóan működő költségvetési szerv Gazdálkodásának formája: (2008-tól) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, előirányzatai feletti rendelkezés jogosultsága nem teljes körű Alapító Okirat szerinti tevékenysége: Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás 1-8 évfolyamon Napközi otthoni, iskolaotthoni és tanulószobai foglalkoztatás Közoktatási típusú sportiskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (logopédia, fejlesztő felkészítés, gyógytestnevelés, iskolai pszichológia) 5.2. Az iskola története, feltételrendszere Az iskola története a rendelkezésre álló kevés dokumentum alapján még nem került feldolgozásra, ez a feladat még sok kutatómunkát igényel. A település történetében írásos emléket az elemi iskola működéséről a XIX. század második felétől találunk, a Marton utcában. Az iskola jelenleg 2 telephelyen, 2 épületben működik. A tárnokligeti Rákóczi úti épület hagyományos téglaépület, családi ház jelleggel, 2002-ben újították fel, itt tanulnak az alsó tagozatos diákok. Az Iskola utcai épület új építésű, betonelemekből épült 1988-ban, ma a felső tagozatosok otthona. A zsibongóban található a névadó, II. Rákóczi Ferenc mellszobra, Domonkos Béla, érdi szobrászművész alkotása Tárgyi feltételek Helyiségek száma az Iskola utcai épületben: - 9 tanterem - 1 db technika terem - 1 db informatika terem - 1 kémia terem - 1 szertár - 1 tornaterem (öltözőkkel + szertár) egyéb, közvetlenül nem az oktatás célját szolgáló kisebb helyiségek - iroda helyiségek - igazgatói iroda - igazgatóhelyettesi iroda - gazdasági iroda - iskolatitkári iroda - nevelőtestületi szoba - 1 irattár Udvar: 9

10 - betonpálya - füves udvar Helyiségek száma a Rákóczi utcai épületben: - 12 tanterem - 1 szabvány méreten aluli tornaterem (öltözőkkel + szertár) - 1 ebédlő egyéb, közvetlenül nem az oktatás célját szolgáló kisebb helyiségek - igazgatóhelyettesi iroda - konyha udvar: - betonozott, gumitéglás és aszfaltozott terület váltja egymást Az épületek folyamatosan felújításra, rendszeres külső-belső karbantartásra szorulnak. Mindkét intézményrész rendelkezik udvarral, de sportpálya csak a felsősök által használt épülethez tartozik. A tornatermek kicsik, kihasználtságuk maximális, még hétvégeken is. A szűkös férőhelyek miatt szakköri foglalkozások a felsős nevelők tanári szobájában is folynak. Az iskolai műsorok, ünnepi megemlékezések színvonalas lebonyolításához nagyon hiányzik a teljes tanulói létszámot befogadó közösségi helyiség, a csoportbontásokhoz, kiscsoportos foglalkoztatáshoz a kisebb termek. Az épület az átlagosan felszerelt intézmények közé tartozik. A tantermi berendezések, az oktatástechnikai eszközpark az elmúlt években sokat fejlődött: a legtöbb tanterem színes televízióval, videóval felszerelt; számítógépek biztosítják a korszerű oktatási feltételek egy részét. A bútorzat cseréje és a szakmai eszközbeszerzés folyamatos feladat. A konyha teljesítőképessége elfogadható. Szemléltető és audiovizuális eszközök ellátottsága tekintetében iskolánk további fejlesztésre szorul. Pótlásukról, javításukról gondoskodunk anyagi lehetőségeinkhez mérten. A jelenlegi helyzet nem elégséges a szemléltetésben, bemutatásban egyébként esetenként bővelkedő oktatás megvalósításához. Az iskola könyvtárában közel darab kötet van. Jelentősebb pótlásra, új kötetek beszerzésére az éves költségvetések szorító volta miatt nem kerülhetett sor. Alkalmankénti beszerzést, illetve szülők, volt diákok adományát készséggel és hálával fogadtuk Személyi feltételek Az oktató-nevelő munka személyi feltételei biztosítottak, a szakos ellátottság megfelel a szakmai követelménynek. A tantestület létszám kerete: 45 álláshely Nem pedagógus álláshelyek száma: 18 álláshely A tantestületből - 1 fő igazgató, - 2 fő igazgatóhelyettes Az oktató-nevelő munkát segíti: - 1fő iskolatitkár - 1fő gazdasági ügyintéző - 1fő ügyintéző dolgozó - 1fő élelmezés-vezető - 9 fő konyhás - 6 fő takarító 10

11 - a karbantartást a KÖZ-ÉRT KFT. látja el helyi szinten Viszonylag kevés a pályakezdő munkatársunk, a meghatározó korosztály a negyven éveseké, akik már kellő tapasztalattal rendelkeznek. A munkaerőmozgás csekély, a nyugdíjazásokon kívül éves átlagban egy-két új be-, illetve kilépő volt az iskolában. A személyes kompetenciák fejlesztésére a NAT bevezetése óta kiemelt figyelmet fordítunk, hisz a pedagógusoktól folyamatos ismeret-megújítást követelnek az új módszerek, a szakma tartalmi ismereteinek korszerűsítése. A kihívásoknak való megfelelés érdekében élünk a továbbképzési lehetőségekkel. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segíti: - a könyvtáros - logopédusok / 2 fő/ - gyermekvédelmi felelős - DÖK vezetők szeptemberétől Tárnok Nagyközség Önkormányzata határozata alapján: - 1fő fejlesztő pedagógus - 1fő (0,5 álláshellyel) iskolai pszichológus 5.5. Gazdálkodási feltételek Iskolánk gazdálkodási formája januárjától átalakult részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervvé. A gazdasági-ügyviteli és technikai dolgozók biztosítják a zavartalan napi munka technikai hátterét. A költségvetés anyagi fedezetéről a fenntartó önkormányzat gondoskodik. Egyéb, az oktató-nevelő munkát támogató bevételi források: - önkormányzati pályázatokon való részvétel - országos szakmai pályázatokon való részvétel - iskola termeinek bérbeadása 5.6. Tanulóink, partnerkapcsolataink Beiskolázási körzetünk a község egész területe, de több tanulónk érkezik Érdnek a Tárnokhoz közel eső részéről. Ugyanakkor nagyközségünkből járnak Sóskútra 1. osztálytól közlekedési nehézségek miatt, az érdi iskolába különösen a 4. évfolyam elvégzése után. A sportiskola beindításával a sportosztály kistérségi beiskolázású, a tanulók felvétele alkalmassági vizsgához kötött. A gyerekek többsége átlagos szocio-kulturális körülmények között él, néhányan családi hátterük, szociális helyzetük miatt hátrányos helyzetben vannak. Tanulóink tanulmányi eredményei változatos képet mutatnak. Beiskolázási statisztikánk alapján megállapítható, hogy minden végzős diákjaink képességeiknek megfelelő középiskolába nyernek felvételt, ahol a visszajelzések alapján sikeresen helyt állnak Külső kapcsolatok - Korrekt, jó munkakapcsolat jellemzi az intézmény és a fenntartó közti viszonyt. - Társintézményekkel való kapcsolatunk megfelelő és folyamatos. - Az igazgató és igazgatóhelyettesek az értekezletek és szakmai fórumok, versenyek keretében tartanak kapcsolatot a társintézményekkel. 11

12 - Sportegyesületekkel való kapcsolatunk rendszeres, együttműködünk a diáksport szervezése terén az egyesületekkel. Ennek keretében iskolánk rendszeresen részt vesz a sportegyesület tehetségfelmérő versenyén, és a sportegyesület által adott útmutatás szerint kellő érdeklődő esetén a legtehetségesebb gyermekek részére külön szakköri foglalkozást szervez labdarúgás, judo és karate szakágakban. - A térségben működő gimnáziumokkal, szakiskolákkal kapcsolatunk folyamatos, továbbtanulás tekintetében működünk együtt. - A Pesovár Ferenc művészeti iskola tanárai gondoskodnak a növendékek, néptánc képzéséről. - A helyi óvodákkal kapcsolatunk a téli-tavaszi időszakban jelentős, iskolánkat bemutatjuk az érdeklődő szülőknek. - A százhalombattai Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal kapcsolatunk a tanulási és magatartási zavarokkal küzdő gyerekek tekintetében folyamatos. - A helyi önkormányzat szociális segélyekkel segíti munkánkat, a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű családok gondozása folyamatos. - A Gyermekjóléti Szolgálattal kapcsolatunk rendszeres. - Jó a kapcsolatunk az iskolánk közösségében élő és dolgozó történelmi egyházakkal, a hitoktatást ők biztosítják az iskolában. - Honismereti és környezetvédelmi munkánkban számíthatunk a Tárnoki Faluvédő Egyesület, Bentakör, Tárnokőr Egyesület támogatására. - Lővey Klára Gimnáziummal a Digitális középiskola kapcsán működünk együtt. Internetes honlapunkon, a helyi sajtóban, a Tárnokhír lapban, az érdi újságokban és a százhalombattai televízióban, rádióban rendszeresen tájékoztatjuk a közvéleményt az elért eredményeinkről. A partneri körben végzett mérésekkel gyűjtünk visszajelzést az iskolahasználók igényeiről, elégedettségéről Az iskola információs rendszere - A tanulók rendszeres tájékoztatását az iskolai hirdetőtábla szolgálja, amelyre kikerül minden olyan nevelőtestületi, igazgatói döntés, amely érinti a tanulókat. A hirdetőtábla kezelése az iskolai titkárság feladata. - A tanulók további tájékoztatáshoz juthatnak az iskola honlapjáról, a nevelők személyes közlendőiből. - A tanulók az őket érintő kérdésekben minden héten csütörtökön óráig az iskolatitkárhoz fordulhatnak. Egyébként a tanulók ügyeinek elintézéséhez az iskolatitkár a szünetben nyújt segítséget. - Az iskola igazgatója és az iskola igazgatóhelyettesei előzetes bejelentéssel fogadják a tanulókat és a szülőket. Időpont egyeztethető az igazgató, illetőleg az igazgatóhelyetteseknek az iskola titkárságán. - A szülői tájékoztatást az min. évente két ízben sorra kerülő szülői értekezletek és fogadóórák szolgálják Az iskola hagyományrendszere A tanév állandó, fontosabb programjai: - tanévnyitó értekezlet, tanévnyitó ünnepély - tankönyvárusítás 12

13 - tűzriadó, munkavédelmi bejárás évfolyam átmenők értekezlete - 5. osztályosok avatása - hulladékgyűjtés - október 23. ünnepély - nevelési értekezletek - havi magatartás-szorgalom konferencia - Mikulás látogatása az osztályokban - adventi koszorú készítés - karácsonyi ünnepség - 8. osztályosok belső vizsgája (idegen nyelv és magyar nyelvből) - körzeti idegen nyelvi verseny - helyi versenyek szervezése - részvétel országos, területi és körzeti versenyeken - az első félév lezárása - 8. osztályos beiskolázás - farsang, műsoros estek - háromnegyedévi magatartás-szorgalom konferencia - első osztályosok beíratása (Iskolakóstolgató) - Sport napja (Családi nap) - mezei futónap - tanulmányi kirándulások - Rákóczi napok - Egészség napok - Ki? Mit? Tud? - Tök jó napok - nyolcadikosok ballagása - osztályozó konferenciák, tanévzáró értekezlet - tanévzáró ünnepély - nyári táborok Az iskolai hagyományok ápolása 1. Az iskola névadójának emlékére - A névadó születésnapja alkalmából irodalmi-, művészeti versenyt rendezünk. - Igyekszünk ápolni és kapcsolatokat felvenni a névadónk nevét viselő iskolákkal. 2. Iskolazászlót készítünk. 3. Különböző tematikájú kiállításokat rendezünk (iskolatörténet, technika, képzőművészet stb. a) A tanulók számára - óvodások fogadása tanévenként egyszer - az első osztályosok fogadása, megajándékozása - osztályok közötti versenyek - ünnepek (Mikulás est, karácsony, farsang) - táborozások szervezése - Rákóczi-díj átadása a 8 éven át kimagasló tanulmányi eredményt elért tanulónak b) A felnőtt dolgozók számára - az új munkatársak köszöntése - közös kirándulás - nyugdíjba vonulók búcsúztatása 13

14 - egy-egy munkaközösség bemutatkozása szakmai programmal c) Szülők számára - A leendő 1. és 5. osztályosok szüleinek előzetes értekezlete, - rendezvényeken, értekezleteken, ünnepeken való részvételén való lehetőség - évente nyílt napokat tartunk az iskolában folyó oktatónevelő munka bemutatására Nevelőtestületünk elkötelezettsége, nevelő-oktató munkánk jellemzői A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Sportiskola és Pedagógiai Szakszolgálat egy komplex, új működési rendet, új lehetőséget és gondolkodásmódot kínáló intézmény lehet, mely meghatározhatja a település szellemiségét. A nagyközség általános iskoláskorú gyermekeinek nagy része ebbe az iskolába fog járni, itt fog tanulni, ezért közös felelősségünk, hogy diákjaink piacképes tudást szerezve tanuljanak szakmát, jussanak el középiskolákba. Esélyt kívánunk teremteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára is az integráció megvalósításával. Minden alkotó energiát felhasználunk az iskola arculatának, szellemiségének megformálásához, ennek érdekében: - Az oktatás során figyelmet fordítunk a tanulók egyéni képességeire, teljes személyiségének fejlesztésére, valamint a korszerű ismeretek, képességek, készségek kialakítására és bővítésére. - Hatékonyan használjuk fel a sport és a művészetek jellemformáló erejét tanulóink személyiségfejlesztésében. - Igyekszünk a nehéz körülmények között élő gyermekek hátrányait kompenzálni. - Fontosnak tartjuk, hogy használható tudással rendelkezve hagyják el diákjaink az iskolát. - Sajátítsák el a hatékony tanulási módszereket. - El kívánjuk érni, hogy a tanulók körében a szorgalomnak, tudásnak és a tisztességes munkának becsülete legyen. - Fontos, hogy iskolánk képviseltesse magát a különböző szintű sport, kulturális, művészeti és tanulmányi versenyeken. - Részt kívánunk venni a település kulturális és sport életében. - Az országos kompetencia - mérésen elért eredményeinken legalább a településre jellemző országos átlagot tartani kell. - Célunk, hogy az egyéni képességek kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengébb képességűek felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítsék. - Nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk az alapkészségek megszilárdítására, a tevékenykedtető munkaformák széles körű elterjesztésére. - Tanulóink viselkedés- és magatartáskultúrájának folyamatos fejlesztése kiemelt feladatunk. - A szünetekben (őszi, téli, tavaszi s a nyári egy részében) a szülők igényei szerint különböző programokkal várjuk a gyerekeket. - Az EU-integrációból adódó lehetőségeket kihasználjuk (pályázatok, idegennyelv-tanulás, testvérvárosi kapcsolat) 14

15 6. Iskolaszerkezet 6.1. Általános iskola A 8 évfolyamos iskolaszerkezet jellemzői: - az első évfolyamon kezdődő és a második évfolyam végéig tartó bevezető, - a harmadik évfolyamon kezdődő és a negyedik évfolyam végéig tartó kezdő, - az ötödik évfolyamon kezdődő és a hatodik évfolyam végéig tartó alapozó, - a hetedik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó fejlesztő szakasz. A pedagógiai munka középpontjában a személyre szóló, komplex fejlesztésre való törekvés áll. A bevezető szakasz óvja és továbbfejleszti az iskolába lépő kisgyermekben a megismerés, a megértés és a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot. Fogékonnyá teszi a saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, majd a tágabb társadalom értékei iránt. A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában elemi ismereteket közvetít, alapvető képességeket és alapkészségeket fejleszt. Ez a szakasz a kíváncsiságra és az érdeklődésre épít, és fejleszti a felelősségtudatot, a kitartás képességét. A kezdő szakasz az elsajátított elemi ismertekre épít, mintákat ad az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozza a tanulási szokásokat. Az iskola segíti az egyéni képességek kibontakozását, törődik azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermekek szociális-kulturális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadhatnak. A közvetlenül összefüggő két szakasz módot teremt minden tanuló számára, hogy képességeinek megfelelő tempóban haladva, bukásmentesen így súlyos kudarcok nélkül sajátítsa el az alapkészségeket és a továbbhaladáshoz szükséges elemi ismerteket. Az alapfokú nevelés-oktatás alapozó szakasza szervesen folytatja az első két szakasz nevelőoktató munkáját. Az 5-6. évfolyamokon integratív-képi gondolkodásra alapozó fejlesztés folyik, szorosan kapcsolódva az első két szakaszhoz. Vállaljuk, hogy a hatékony képességfejlesztéshez pedagógusaink részt vesznek továbbképzéseken, és felfrissítik, illetve kiegészítik módszertani, pedagógiai, pszichológiai ismereteiket. Az általános iskolai oktatás nevelés utolsó szakaszának alapvető tartalma a fejlesztés, 7-8. évfolyamokon előtérbe kerül az elvont fogalmi és az elemző gondolkodás elmélyítése. Az iskola ebben a szakaszban érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően felkészíti a tanulókat a továbbtanulásra. Fejlesztjük a tanulókban azokat a képességeket, amelyek a környezettel való harmonikus, konstruktív kapcsolathoz szükségesek. A tanulási tevékenységek közben és a közösségben való élet során fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét. Az iskola tudatosítja a közösség demokratikus működésének értékét és néhány általánosan jellemző szabályát. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Sportiskola és Pedagógiai Szakszolgálat iskolaszerkezete az átszervezés után a három párhuzamosan működő osztály tekintetében a következő: a.) sportosztály, emelt szintű testnevelés oktatással (5 óra/hét ) 1-8. évfolyamon, 1-4 évfolyamon iskolaotthon működik, 5-8. évfolyamon délután napközi indítás: felmenő rendszerben az 1, 5. évfolyamokon 2011/2012.-ben 15

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Székhely: 1105 Budapest, Kápolna tér 4. Tagintézmény: 1101 Budapest, Üllői út 118. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 I S KOLÁNKRÓL Iskolánk,

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA Nevelési Terv Helyi Tanterv Általános Iskola 2010. 2376 H E R N Á D F Ő ÚT 1 5 0. 2 3 7 8 P U S Z T A V A C S B É K E T É R 1 8. Nevelési Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013.

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Tartalomjegyzék Bevezető Településeink jellemzői 5. A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó

Részletesebben

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja Lázár Ervin Általános Iskola - 1/210 - Nevelési program LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 KLIK azonosító: 189009 web: http://www.lazaraltisk.hu, 36(1)369-3180; e-mail:

Részletesebben

A VERESEGYHÁZI FABRICZIUS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A VERESEGYHÁZI FABRICZIUS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A VERESEGYHÁZI FABRICZIUS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Felülvizsgálva: Veresegyház, 2013.március 31. 1 Bevezetés A köznevelés közszolgálat, amelyek általános kereteit és garanciáit az állam

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 037313 Az iskola székhelye: 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. Telefon,

Részletesebben

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A N Y É K L Á D H Á Z A 2015. 03. 30. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A köznevelési törvény alapján

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Inczédy György Nyíregyháza, Árok u. 53. PEDAGÓGIAI PROGRAM A.) B.) C.) D.) Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Nyíregyháza, 2004. május 2 Az Inczédy

Részletesebben

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724. Pedagógiai Program 2013.

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724. Pedagógiai Program 2013. Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724 Pedagógiai Program 2013. Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő

Részletesebben

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14.

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM H A T Á L Y B A L É P É S I DŐPONTJA: 2013. S Z E P T E M B E R 1. Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSCSABAI KAZINCZY FERENC

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. PEDAGÓGIAI PROGRAM B U D A P E S T XIV. K E RÜ L E T I HUNYAD I JÁNOS ÁLTALÁN O S ISKOL A 2014. 1 INTÉZMÉNYI ADATOK Hivatalos elnevezése: Budapest XIV. Kerületi Hunyadi János Általános Iskola Az intézmény

Részletesebben

Pedagógiai Program. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,

Pedagógiai Program. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, Tarczy Lajos Általános Iskola Székhely: 8500 Pápa, Jókai u. 18. Tel./Fax: 89/324-350 Telephely: 8500 Pápa, Jókai u. 37. E-mail: tarczy@papa.hu; tarczy1@tarczy-papa.sulinet.hu Honlap: www.tarczypapa.hu

Részletesebben

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja Készítette: Némethné Gerecs Judit igazgató TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ GONDOLATOK... 6 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 7 1.Az intézmény

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2013. Készült: Mezőzombor, 2013.03.24. Készítette: a KölcseyFerenc Általános Iskola tantestülete Jóváhagyta: Kiss Péterné igazgató Pedagógiai Program 2013 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Bevezető 4.oldal

Részletesebben

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom Tartalom N E V E L É S I P R O G R A M... 4 1.1 Pedagógiai alapelveink... 4 1.2 Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM 650 Mezőberény, Petőfi út 17-19. Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat TARTALOM Bevezetés 5. oldal I. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 0 Pedagógiai Program Gerlai Általános Iskola 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125 email: iskola@gerlai-bekes.sulinet.hu fax: 66/433-125 A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gerlai

Részletesebben

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 2 1.1 ISMERTETŐ AZ ISKOLÁNKRÓL... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 2.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2.2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd.

KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd. KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd.hu Intézményvezető: Weszprémy Barna Gábor PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 I. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

A KLIK Miskolc Tankerület selyemréti általános és MAgyAr-ANgol két TANíTásI Nyelvű IskolA 048053 Pedagógiai Programja (Nevelési Terv)

A KLIK Miskolc Tankerület selyemréti általános és MAgyAr-ANgol két TANíTásI Nyelvű IskolA 048053 Pedagógiai Programja (Nevelési Terv) PEDAGÓGIAI PROGRAM Miskolc, 2013.március 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Az iskola arculata... 5 1.2 A nevelő-oktatómunka tartalma... 8 1.3 Iskolánk küldetésnyilatkozata... 10 2. Az Iskola

Részletesebben

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 2013 0 Tartalomjegyzék Bevezető gondolatok Pedagógiai programunk elé 5. Preambulum 6. Helyzetelemzés

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 - 2 ISKOLÁNKRÓL... 3 N E V E L É S I P R O G R A M... 4 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 4 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI.. 6 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program. Magyarbánhegyes, 2013.

Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program. Magyarbánhegyes, 2013. Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program Magyarbánhegyes, 2013. 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K TARTALOMJEGYZÉK... 2 NEVELÉSI PROGRAM... 5 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 5 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ

Részletesebben