A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot."

Átírás

1 K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G Budapest, Margit krt Postafiók 166. Tel.: Fax: Ikt.sz.: D.789/ 11 /2009. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T ot. A Döntőbizottság a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság Elnöke (1024 Budapest, Margit krt. 85., továbbiakban: a Döntőbizottság Elnöke) által a GRÁNIT Gyógyfürdő Zrt. (8749 Zalakaros, Thermál u. 4., képviseli: Csetneki Ügyvédi Iroda dr. Csetneki Gábor ügyvéd 8800 Nagykanizsa, Sugár u. 42., továbbiakban: ajánlatkérő) "F" fogadóépület I. emeleti szolgáltató részének alaprajzi, valamint a fedett fürdő tetőtéri szolgáltató részlegének alaprajzi változása, kiegészítő építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárása ellen hivatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárásban megállapítja, hogy ajánlatkérő megsértette a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 41. (1) bekezdésére tekintettel a Kbt (2) bekezdés b) pontját, valamint a 125. (3) bekezdés a) pontját, valamint a Kbt át. A Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő ajánlattételi felhívását, és a közbeszerzési eljárásában ezt követően meghozott döntéseit. A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. A határozat ellen fellebbezésnek és újrafelvételi eljárásnak nincs helye. A határozat bírósági felülvizsgálatát annak kézbesítésétől számított 15 napon belül keresettel a Fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a Fővárosi Bírósághoz címezve, de a Döntőbizottsághoz kell benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. I N D O K O L Á S A Döntőbizottság a közbeszerzési eljárás iratai, ajánlatkérő nyilatkozata, továbbá az okirati bizonyítékok alapján az alábbi tényállást állapította meg.

2 2 Jelen közbeszerzési eljárást megelőzően ajánlatkérő július 24-én a TED-en 2008/S szám alatt közzétett hirdetménnyel meghívásos közbeszerzési eljárást indított a jelen eljárás tárgyával összefüggő építési beruházásra. A közbeszerzés tárgya a következő volt: Új fogadóépület gyógy- és wellness szolgáltatásokkal, fedett fürdő átalakítása (Zalakaros) tárgyú, kiemelt projekt generál-kivitelezési munkái. A részvételi felhívás II.2.1) pontja szerint a közbeszerzés tárgya és mennyisége a következő: "Projekt-cél: Az "F" új fogadó épület és a hozzá szervesen kapcsolódó fedett fürdő átalakítása feloldja a Gyógyfürdő jelenlegi szűk öltözői kapacitását, emellett lehetővé teszi a vendégek kulturált fogadását, valamint a gyógyászati és wellness szolgáltatások bővítését. Az új "F" épület 4 szinten valósul meg. Az "F" épület megvalósításával a fedett fürdő belső funkciói átalakulnak, területek szabadulnak fel. A felszabaduló helyekre: - a már bevezetett gyógyszolgáltatások kapacitásbővítése valósul meg - kialakításra kerülnek eddig még nem alkalmazott kezelések. Fontosabb adatok: 1) Megvalósítási időtartam: november március 31. között. 2) Építési helyszín: Gránit Gyógyfürdő, 8749 Zalakaros, Thermál út 4. alatti fürdő dokumentációban meghatározott építési területen. 3) Megvalósítandó építési munkák: a) 4 szintes új Fogadóépület építése: amely összeköttetésbe kerül alagúttal a Hotel FREYA-val, fedett hidakkal a fedett-, és élményfürdővel, mintegy 1200 m 2 szint területtel. Két szintben öltözőket, fogadószintet és iroda, szolgáltatási szintet foglal magában. Helyszíni építésű vb. épület igényes terekkel. b) Fedett fürdő felújítása (a fedett fürdő üzeme mellett szakaszosan, nagy részben a fogadó épület megépítését követően). A medencetértől D-re lévő földszinti területen a fürdő átépítése és felújítása és a tetőtérben az irodák helyén kezelőhelyiségek kialakítása. A részvételi és ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint." A felhívás szerinti teljesítési határidő március 31. Ajánlatkérő az eljárás eredményeként november 25-én szerződést kötött a ZÁÉV Zrt-vel Ft nettó ellenszolgáltatás mellett és február 14-i véghatáridővel, "Új fogadóépület gyógy- és wel1ness szolgáltatásokkal, fedett fürdő átalakítása (Zalakaros)" tárgyban. A szerződés kiterjed a közbeszerzés tárgyában korábban megjelöltekre: "Új fogadóépület gyógy- és wel1ness szolgáltatásokkal, fedett fürdő átalakítása" munkáinak generál kivitelezésére és járulékos munkáira, valamint a szorosan kapcsolódó árubeszerzésekre. A szerződés mellékletét képező tételes költségvetésben árubeszerzés tételek is szerepelnek, így az

3 3 "F" épülettel összefüggésben a kórháztechnika részeként a termográfia és a gyógyászati eszközök. A szerződés teljesítése folyamatban van. Az üzemeltető korszerűségi felülvizsgálatot végeztetett a Pannon Egyetem GTK Turizmus Tanszék munkatársaival, mely május 21.-én készült el. Az ajánlatkérő új reumatológus főorvosa június 30-án tett javaslatot a medical wellness szolgáltatások bevezetésére. Ajánlatkérő a fentiekre tekintettel döntött a szerződés műszaki tartalmának módosításáról, amelyet először az építési engedély módosítása, majd a támogatásban közreműködő szervezettel való egyeztetés követett. A közreműködő szervezettel történt több fordulós tárgyalások eredményeként elkészült a jelen közbeszerzési eljárás felhívása, amelyet a közreműködő szervezet november 12-i állásfoglalásával hagyott jóvá. Ajánlatkérő november 25-én postára adott, a Döntőbizottsághoz november 30-án érkezett tájékoztatása szerint a Kbt. IV. fejezete szerinti, a Kbt (2) bekezdés b) pontjára, valamint a 125. (3) bekezdés a) pontjára alapított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított november 25-én a rendelkező részben meghatározott tárgyban. Ajánlatkérő az eljárásfajta választásának indokolása körében előadta, hogy az ajánlatkérő a támogatás mértéke alapján nem minősülne a Kbt. alanyának, de a támogatás feltételei számára mégis előírták a kiemelt projekt esetében a Kbt. alkalmazását. A projekt: NyDOP / A , a támogatást nyújtó az NFÜ, a nevében eljáró közreműködő szervezet a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség. Ajánlatkérő közbeszerzési eljárás eredményeként november 25-én szerződést kötött a ZÁÉV Zrt.-vel, "Új fogadóépület gyógy- és wellness szolgáltatásokkal, fedett fürdő átalakítása (Zalakaros)" tárgyban. A kivitelezés folyamatban van, időközben az üzemeltető korszerűségi felülvizsgálatot végzett és ennek alapján műszaki pontosítások merültek fel. Ennek következtében a Kbt szerinti szerződésmódosítás igénye merült fel, erre folyik most a közbeszerzési eljárás, amelyen belül elmaradó és új munkákkal is számolnak. A közreműködő hatóság szeptember 29.-én kiadott állásfoglalásában jelezte, hogy a Kbt (3) bekezdés alkalmazásának van helye. Ugyanakkor egy november 12-i nyilatkozata szerint a szerződésmódosítás jogszerűen a Kbt a alapján történhet. A kiegészítő építési beruházás becsült értéke Ft. A kettős jogalap indokolása: A Kbt (2) bekezdés b) pont: A kivitelezőt az alapszerződés szerint

4 4 jótállási és szavatossági kötelezettségek terhelik, amelynek csak úgy felelhet meg, ha a kiegészítő építési beruházást is ő végzi. A Kbt (3) bekezdés a) pont: a kiegészítő munkát a kivitelező a saját munkaterületén végezheti és a kiegészítő munkák nem választhatók el a szerződött munkáktól. Ajánlatkérő a ZÁÉV Zrt-t (8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u ) hívta fel ajánlattételre. Ajánlatkérő tájékoztatásához mellékelte az ajánlattételi felhívást, amelynek b) pontjában megjelölte a tárgyalásos eljárás jogalapjaként a Kbt (2) bekezdés b) pontját és 125. (3) bekezdés a) pontját. Ugyanitt a már ismertetett indokokat fogalmazta meg az ajánlatkérő. A d) pontban határozta meg a közbeszerzés tárgyát és mennyiségét, amelyekből a következő feladatok fogalmazódnak meg: Az "F" Épület 1. emeletén (a korszerűségi tanulmány alapján): - gyermeksarok kialakítása - a szoláriumhoz tartozó nagyobb vizes blokk kialakítása - a szépségfarm területe csökken a gyermeksarok javára. Fedettfürdő tetőtere (az új szakorvos javaslatai alapján), a medical wellness szolgáltatások bővülése az OEP által finanszírozott szolgáltatások rovására a következők szerint: - termográf helyiség kettéosztása - termográf helyett más eszközök beszerzése a medical wellness szolgáltatások számára - zuhanyok beépítése a csokis, mézes, tőzeges kezelések kiszolgálására. A felhívás f) pontja szerint a szerződés időtartama: változatlan, befejezés február 14. napja. Ajánlatkérő a felhívás g) pontjában építési beruházást határozott meg. Az ajánlatkérő a j) pontban meghatározta az ajánlatok elbírálásának szempontját, amely az összességében legelőnyösebb ajánlat. A bírálati részszempontok és súlyszámok a következők: 1. Vállalási díj, nettó (Ft) Teljesítési határidő (nap/hónap/év) Minőség (Minőségellenőrzési terv) 20 A k) pont tartalmazta a kizáró okokat és azok igazolásának módját, az l) pont az alkalmassági követelményeket és az igazolási módot. A pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolásához ajánlatkérő előírta az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe

5 5 venni kívánt alvállalkozója által benyújtott, az összes számlavezető pénzintézetüktől származó, az ajánlat benyújtásának napját megelőző 60 napnál nem régebbi hiteles másolati formában benyújtott banki igazolások csatolását, melyben a következő információk szerepelnek: - a pénzintézet mióta vezeti a bankszámlát/bankszámlákat - volt-e sorbaállás az igazolás napját megelőző 1 évben. Az alkalmasság minimumkövetelményeként rendelte, hogy alkalmatlan az ajánlattevő, ha vele szemben, valamint, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával szemben megállapítást nyer, hogy az összes számlavezető pénzintézetétől benyújtott banki igazolás( ok) alapján bármely igazolásban az igazolás kiállításának napját megelőző 1 évben sorbaállás fordult elő. A műszaki, szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M/1. Az ajánlattevő mutassa be azokat a szakembereket, akik a beruházás teljesítéséért felelősek, illetve akiket be kíván vonni a teljesítésbe, különös tekintettel a felelős műszaki vezető és a minőségbiztosításért felelős személyek bemutatására; jogviszony igazolásával, a szakmai önéletrajz és hatósági nyilvántartásba vételt igazoló okirat csatolásával. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik: - 1 fő, alkalmazásában álló, legalább 5 éves gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetői névjegyzékbe bejegyzett felsőfokú végzettségű szakemberrel, - 3 fő (szakáganként legalább 1-1) építő, épületgépész, villamos szakági felsőfokú végzettséggel, legalább 5 éves gyakorlattal rendelkező szakemberrel az 51/2000. (VIII.9) FVM-GM-KÖVIM együttes rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelően, - 1 fő, alkalmazásban álló, minőségbiztosításért felelős szakemberrel. Az ajánlattételi határidő december 14. napja, ajánlatkérő december 15-én kívánta megkezdeni a tárgyalást, amelyet egy fordulóban tervezett, majd még ugyanezen a napon végleges ajánlatot kért. Az ajánlattételi dokumentáció tartalmazta az ajánlatkérő általános és részletes feltételeit, valamint a műszaki tartalmat illetően összefoglaló leírást és tételes árazatlan költségvetést. Ennek főösszesítője alapján a fogadóépület 1. emelet módosítása, a fedett fürdő emelet módosítása és opciós tételekként az asztalos munkák, a termográfia és a játszóház képezi a közbeszerzés tárgyát. Az orvosi és medical wellness szolgáltatásokhoz

6 6 tartozó eszközbeszerzés a K-tételek között jelenik meg összesen 6 tételben. Az ajánlattevő december 14-re benyújtotta ajánlatát, a tárgyalást lefolytatták a felek. Az ellenszolgáltatás mindösszesen nettó Ft volt. A medical wellness eszközök ára nettó 5,7 millió Ft. Eredményhirdetésre és szerződéskötésre nem került sor tekintettel a jogorvoslati eljárás megindulására. A Döntőbizottság Elnöke december 11-én DT.1366/5/2009. szám alatt hivatalból megindította a Döntőbizottság jogorvoslati eljárását a Kbt (1) bekezdése alapján. Az indító iratban rögzítette, hogy a rendelkezésére bocsátott iratok alapján megalapozottan feltételezhető a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályok megsértése, indítványozta, hogy az eljáró tanács vizsgálja meg a közbeszerzési eljárás jogalapját és az ajánlattételi felhívás jogszerűségét. A Döntőbizottság december 14-én D.789/2/2009. szám alatt értesítette ajánlatkérőt a jogorvoslati eljárás megindításáról. Ajánlatkérő kérte a jogsértés hiányának megállapítását és a jogorvoslati eljárás megszüntetését. A korábban előadottakat kiegészítette a részletes történeti tényállással. Ajánlatkérő úgy nyilatkozott, hogy a felek a szerződést nem kötik meg, ajánlatkérő eredményt sem hirdet a Döntőbizottság döntésének meghozataláig. A Kbt (2) bekezdés b) pontjának fennállását támasztja alá, hogy a ZÁÉV Zrt.-vel kötött szerződés teljesítése folyamatban van, a kiegészítő építési beruházást a ZÁÉV Zrt. végezheti, mivel a birtokában lévő munkaterületen történik a kivitelezés. A kiegészítő építési munkálatok a teljes létesítménybe illeszkedően, annak szerkezeti, gépészeti, villamos rendszereibe foglaltak, ezért műszakilag nem elválaszthatóak. A ZÁÉV Zrt.-t az általa végzett munkálatok tekintetében jótállási, szavatossági kötelezettségek terhelik, melynek csak abban az esetben tud teljes mértékben eleget tenni, ha a kiegészítő építési beruházást is azonos kivitelező végzi. A Kbt (3) bekezdés a) pontjának jogszerű alkalmazását indokolja, hogy a több év alatt megvalósuló létesítmény korszerűségi felülvizsgálatára évente folyamatosan kerül sor, tekintettel a gazdasági válsághelyzetből adódó fokozott gazdaságossági követelményekre is. A korszerűségi felülvizsgálat kiterjed műszaki-technikai szempontokra éppúgy, mint a

7 7 fürdővendégek szolgáltatási igényeire. Ajánlatkérő a tőle elvárható gondossággal járt el a korábbi közbeszerzési eljárás előkészítése során, rajta kívül álló, előre nem látható ok, hogy a fürdővendégek szolgáltatások iránti igénye a beruházás megkezdése óta is megváltozott. A gazdasági világválság olyan előre nem látható ok, amely alapvetően befolyásolja a beruházás gazdasági hatékonyságát, melynek hiányában az nem tudja megvalósítani ajánlatkérő eredeti célját. Megfelelő szakértelemmel nem - illetve csak a szerződéskötést követően rendelkezett. A korszerűségi felülvizsgálatot a Pannon Egyetem GTK Turizmus Tanszék tanulmánya, és ajánlatkérő új reumatológus szakorvosának Orvosszakmai módosító javaslata foglalta össze. Az építési engedély jogerős módosítása igazolta vissza, hogy a korszerűségi felülvizsgálat az orvosszakmai (ÁNTSZ) és valamennyi egyéb előírást a változó kor elvárásai szerint korszerűen elégít ki. A kiegészítő építési beruházást mind műszaki, mind gazdasági okokból az ajánlatkérő jelentős nehézség nélkül nem tudja elválasztani a korábbi szerződéstől, mivel a kiegészítő építési beruházás munkái a korábbi szerződés részeként gyógyászati és üzemeltetési szempontból korszerűtlen tartalommal szerepelnek, a korábbi szerződéssel elérni kívánt cél pedig korszerű, gazdaságosan működtethető létesítmény kialakítása volt. Az eredeti cél elérése érdekében történt a korszerűségi felülvizsgálat, melynek eredményeként elvégzendő kiegészítő építési beruházási munkák megvalósulása nélkül a kívánt cél nem valósulhatna meg. Ajánlatkérő számára nyilvánvalóan gazdaságosabb, ha a ZÁÉV Zrt. végzi a kiegészítő építési beruházást, így lehetősége van levonásokat érvényesíteni a kivitelezővel szemben, melynek összege előre láthatóan 12 millió Ft. Ajánlatkérő csatolta a támogatást nyújtó szervezet tájékoztatására és utasításainak betartására vonatkozó dokumentumokat. Előadta, hogy a beszerzés becsült értéke csupán 0,89%-a az eredeti építési beruházás értékének. Álláspontja szerint a Kbt (1) bekezdés szerinti szerződésmódosításnak minden feltétele adott és az eljárást jogszerűen folytatja. A szerződés módosítására mindenképpen szükség lesz a részhatáridő tekintetében. A korszerűségi vizsgálat eredménye május 21.-én vált ismertté, az Orvosszakmai módosító javaslat június 30.-én készült el, amelyet követően az ajánlatkérő mindent megtett, hogy a megvalósítani kívánt kiemelt projekt korszerűen készüljön el, betartott minden jogszabályt, előírást, szakvéleményt, szakmai javaslatot. A vizsgálat eredményét nem lehet figyelmen kívül hagyni, tekintettel a közben bekövetkezett világválságra sem. Előadta, hogy az ajánlattételi felhívás alkalmassági követelményeinek

8 8 meghatározását a korábbi közbeszerzési eljárás előírásaihoz kívánta igazítani. Ajánlatkérő úgy nyilatkozott, hogy faxon is megküldte a Döntőbizottság részére a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megindításáról szóló tájékoztatót az eljárás megindításának napján. A Döntőbizottság a közbeszerzési és jogorvoslati eljárásban keletkezett iratok és nyilatkozatok alapján, az alábbi indokokra tekintettel megállapította, hogy az ajánlatkérő által választott eljárásfajta feltételei nem állnak fenn. Ajánlatkérő a Kbt. IV. fejezetének hatálya alá tartozó közösségi eljárásrend szerint folytatott hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást. Ajánlatkérő a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás választásának jogalapjául a Kbt (2) bekezdés b) pontját, valamint a Kbt (3) bekezdés a) pontját jelölte meg. A Kbt. 3. szerint e törvény szabályaitól csak annyiban lehet eltérni, amennyiben e törvény az eltérést kifejezetten megengedi. A Kbt. 41. (1) bekezdés értelmében a közbeszerzési eljárás nyílt, meghívásos, tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd lehet. Tárgyalásos eljárást és versenypárbeszédet csak akkor lehet alkalmazni, ha azt e fejezet megengedi. A Kbt. 41. (1) bekezdése határozza meg a közösségi értékhatárú közbeszerzési eljárás fajtáit, amely szerint fő szabályként az ajánlatkérő nyílt, meghívásos vagy tárgyalásos eljárást köteles lefolytatni. A Kbt. kivételes eljárásnak tekinti a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást, amely csak akkor alkalmazható, ha azt a Kbt. kifejezetten megengedi. A Kbt a taxatív módon felsorolja, hogy mely feltételek fennállása szükséges a hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárás alkalmazásához. A Kbt (2) bekezdés b) pontja szerint az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha a szerződést műszaki-technikai sajátosságok, művészeti szempontok vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott szervezet, személy képes teljesíteni.

9 9 A Kbt (2) bekezdés b) pontja három vagylagos feltételt határoz meg az e pontra alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásához, vagy a műszaki-technikai sajátosságok, a művészeti szempontok vagy a kizárólagos jogok meglétére alapíthatja ajánlatkérő e jogalap alkalmazását. A közbeszerzés tárgyának minden eleme vonatkozásában kell a törvényi feltételeknek együttesen teljesülniük, azok bármelyikének hiánya, fenn nem állása esetén nem alkalmazható jogszerűen a Kbt (2) bekezdés b) pontja. Jelen közbeszerzési eljárásban ajánlatkérő hivatkozott a műszaki-technikai sajátosságok, valamint a kizárólagos jog fennállására. A Döntőbizottság a fentiek tükrében vizsgálta ajánlatkérő közbeszerzési eljárásának jogalapját. A Döntőbizottság először azt vizsgálta, hogy mi képezi ajánlatkérő közbeszerzésének a tárgyát, ugyanis ennek függvényében ítélhető meg a műszaki-technikai sajátosság, illetve a kizárólagos jog fennállta, az eljárásfajta jogszerű alkalmazása. A Döntőbizottság ajánlatkérő ajánlattételi felhívása és szóbeli nyilatkozata alapján megállapította, hogy jelen közbeszerzés tárgya: 1. Az "F" Épület 1. emeletén (a korszerűségi tanulmány alapján): - gyermeksarok kialakítása - a szoláriumhoz tartozó nagyobb vizes blokk kialakítása - a szépségfarm területe csökken a gyermeksarok javára 2. Fedettfürdő tetőtere (az új szakorvos javaslatai alapján), a medical wellness szolgáltatások bővülése az OEP által finanszírozott szolgáltatások rovására: - termográf helyiség kettéosztása - termográf helyett más eszközök beszerzése a medical wellness szolgáltatások számára - zuhanyok beépítése a különböző kezelések kiszolgálására. A Döntőbizottság álláspontja szerint ajánlatkérő által a felhívásban meghatározott beszerzési tárgy nem tartalmaz a törvény által meghatározott kizárólagos teljesítési képességet megalapozó tényt, körülményt. Ajánlatkérő különleges speciális műszaki követelményeket nem fogalmazott meg a felhívásban, nem hivatkozott olyan műszaki-technikai sajátosságra, melyet kizárólag az ajánlattételre felhívott tud megvalósítani a szerződés teljesítése során. A Döntőbizottság szerint az ajánlatkérő által a felhívásban megfogalmazott beszerzési igény önmagában a kizárólagos teljesítési képességet nem alapozza meg. Ezt támasztja alá az is, hogy ajánlatkérő alkalmassági feltételként csak azt írta elő, hogy a szerződés teljesítéséhez 1 fő, alkalmazásában álló, legalább

10 10 5 éves gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetői névjegyzékbe bejegyzett felsőfokú végzettségű szakemberrel, 3 fő építő, épületgépész, villamos szakági felsőfokú végzettséggel, legalább 5 éves gyakorlattal rendelkező szakemberrel az 51/2000. (VIII.9) FVM-GM-KÖVIM együttes rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelően, 1 fő, alkalmazásban álló, minőségbiztosításért felelős szakemberrel kell rendelkeznie ajánlattevőnek. Ilyen jellegű szakemberekkel számos kivitelezéssel foglalkozó szakág rendelkezik, tehát a beszerzés tárgya nem rendelkezik kifejezett műszaki-technikai sajátossággal. A Döntőbizottság nem fogadta el ajánlatkérő hivatkozását a ZÁÉV Zrt. birtokában lévő munkaterületen történő kivitelezésre, illetve a kiegészítő építési munkálatok műszaki egységességére, valamint a ZÁÉV Zrt.-t terhelő jótállási, szavatossági kötelezettségekre. A Kbt (2) bekezdés b) pontja abban az esetben alkalmazható, ha a szerződés teljesítésére egy meghatározott szervezet képes. A korábban kötött közbeszerzési szerződés kivitelezőjének birtokában lévő munkaterület nem jelent olyan kizárólagos jogot, az építési munkálatok egységessége nem teremt olyan műszaki sajátosságot, amely megalapozná, hogy más szervezet nem képes a szerződés teljesítésére. Az ajánlattételre felhívott korábbi szerződés alapján fennálló jótállási és szavatossági kötelezettsége szintén nem teremt jogalapot a Kbt (2) bekezdés b) pontjának alkalmazására. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek a korábbi vállalkozási szerződésben és a jogszabályban foglaltak alapján terhelik az ajánlattételre felhívottat, míg a kiegészítő építési beruházás esetleges más ajánlattevővel történő megvalósítására kötendő szerződésben a jogok és kötelezettségek pontosan meghatározhatóak, lehatárolhatóak. A Döntőbizottság álláspontja szerint ajánlatkérő által a beszerzési igénye vonatkozásában megjelölt fenti szempontok, előírások nem alapozzák meg azt, hogy beszerzési igénye kielégítésére csak és kizárólag egy konkrétan nevesített szervezet képes. A Kbt (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat építési beruházás vagy szolgáltatás megrendelése esetében, ha a korábban megkötött szerződésben nem szereplő, de előre nem látható körülmények miatt kiegészítő építési beruházás, illetőleg szolgáltatás megrendelése szükséges az építési beruházás, illetőleg a szolgáltatás teljesítéséhez, feltéve, hogy a kiegészítő építési beruházást, illetőleg szolgáltatást műszaki vagy gazdasági okok miatt az ajánlatkérőt érintő jelentős nehézség nélkül nem lehet elválasztani

11 11 a korábbi szerződéstől vagy ha a kiegészítő építési beruházás, illetőleg szolgáltatás elválasztható, de feltétlenül szükséges az építési beruházás, illetőleg a szolgáltatás teljesítéséhez, az ilyen kiegészítő építési beruházásra, illetőleg szolgáltatásra irányuló - a korábbi nyertes ajánlattevővel kötött - szerződés, illetőleg szerződések becsült összértéke azonban nem haladhatja meg az eredeti építési beruházás, illetőleg szolgáltatás értékének felét. Az idézett jogszabályi rendelkezés lehetővé teszi a Kbt (3) bekezdésében meghatározott esetben a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazását akkor, ha a kiegészítő építési beruházás becsült értéke nem haladja meg az eredeti építési beruházás értékének felét. A vállalkozói szerződésben rögzített ellenérték Ft, jelen beszerzés becsült értéke Ft. A Döntőbizottság megállapította, hogy jelen beruházás becsült összértéke nem éri el az eredeti beruházás összértékének felét. A Döntőbizottság ezt követően azt is megvizsgálta, hogy a Kbt.125. (3) bekezdés a) pontja alapján alkalmazható kiegészítő építési beruházás megvalósítására irányuló jogalap alkalmazásának további jogszabályi feltételei megvalósultak-e. A Kbt (3) bekezdés a) pontja több együttesen fennálló feltétel meglétéhez köti ezen eljárásfajta alkalmazását: I. a korábban megkötött szerződésben nem szereplő, előre nem látható okból kell felmerülnie a beszerzési igénynek, a kiegészítő építési beruházás szükséges az eredeti szerződés teljesítéséhez, feltéve, hogy a kiegészítő beruházást műszaki vagy gazdasági okok miatt az ajánlatkérőt érintő jelentős nehézség nélkül nem lehet elválasztani a korábbi szerződéstől. II. amennyiben a kiegészítő beruházás elválasztható, feltétlenül szükséges az eredeti szerződés teljesítéséhez, a kiegészítő építési beruházás becsült összértéke nem haladhatja meg az eredeti építési beruházás értékének felét. A beszerzés tárgya vonatkozásában kell e törvényi feltételeknek együttesen fennállniuk, azok bármelyikének hiánya, fenn nem állása esetén nem alkalmazható jogszerűen a Kbt (3) bekezdés a) pontja.

12 12 A jogszabályi rendelkezés mindkét fordulat esetében előírja, hogy a kiegészítő építési beruházásra az eredeti építési beruházási szerződés teljesítéséhez szükséges esetben kerülhet sor. Annak megítéléséhez, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges-e az eredeti szerződésben nem szereplő kiegészítő beruházás elvégzése, az eredeti közbeszerzési eljárás szerinti beruházás meghatározásából kell kiindulni. Ajánlatkérő úgy nyilatkozott, hogy a korábbi szerződés a korszerűségi felülvizsgálat és az orvosszakmai módosító javaslat ismeretében - már nem tudja betölteni a beszerzési igényét, a beruházás céljának megvalósulását. A Döntőbizottság - ajánlatkérő által sem vitatottan tényként állapította meg, hogy a kiegészítő építési beruházással nem az eredeti szerződést kívánta teljesíteni. Ajánlatkérő által a jelen eljárásban e körben megjelölt feladatok új beszerzési igényként merültek fel, amelyek megvalósítása az ajánlatkérőnek érdekében áll, ez azonban nem eredményezi az eljárásfajta választásának jogszerűségét. Jelen beruházás nélkül az eredeti szerződés teljesíthető, így hiányzik a törvényi tényállás azon eleme, amely szerint a kiegészítő építési beruházás nélkül az eredeti szerződés nem teljesíthető. Ajánlatkérő arra is hivatkozott, hogy a kiegészítő építési beruházás azért nem választható el a korábbi szerződéstől, mivel az annak eredményeként megvalósuló korszerűségi felülvizsgálat által indokolt módosítások nélkül a beruházás nem valósítja meg az eredetileg kívánt célt. Gazdaságilag sem elválasztható jelen beruházás, mivel ajánlatkérő abban az esetben tud levonást érvényesíteni a ZÁÉV Zrt.-vel szemben, amennyiben a kiegészítő építési beruházást is ő végzi. A jogszabály első fordulata előre nem látható okból felmerült esetben engedi alkalmazni a jogalapot. A Döntőbizottság álláspontja szerint a korábbi közbeszerzési szerződés teljesítése során végzett korszerűségi felülvizsgálat eredménye nem alapozza meg a Kbt.-ben foglalt előre nem láthatóság, az eredeti szerződés teljesítéséhez szükségesség, valamint elválaszthatatlanság követelményét. Az ajánlatkérő által megrendelt korszerűségi felülvizsgálat eredménye, melynek megvalósításáról ajánlatkérő döntött, nem tekinthető az ajánlatkérő által előre nem látható beszerzési igénynek. Az ajánlatkérő által megfogalmazott gazdaságossági cél nem értelmezhető olyan kiterjesztően, hogy annak következtében nem az eredeti szerződés kerül megvalósításra. Ajánlatkérőnek lehetősége volt az eredeti beruházás megtervezése során úgy alakítani beszerzési igényét, hogy az majd alkalmas legyen a fürdővendégek változó igényeinek kielégítésére. Ajánlatkérő nyilatkozata szerint a korábbi közbeszerzési eljárás előkészítése során nem rendelkezett megfelelő szakértelemmel, csak a szerződéskötést követően. A beszerzési igény pontos meghatározása, a közbeszerzési eljárás gondos, körültekintő előkészítése ajánlatkérő

13 13 kötelezettsége, melynek hiányosságait nem lehet előre nem látható oknak tekinteni. A Döntőbizottság megállapította, hogy a Kbt (3) bekezdés a) pontjában írt követelmények közül nem valósult meg az a kötelező feltétel, hogy előre nem látható okból merül fel a beszerzési igény, valamint arra a korábbi szerződés teljesítéséhez van szükség, továbbá az eredeti szerződéstől jelentős nehézség nélkül nem lehet elválasztani. A Döntőbizottság az előzőekben részletezett okok alapján megállapította, hogy a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában az ajánlatkérő által megjelölt Kbt (2) bekezdés b) pontja és a Kbt (3) bekezdés a) pontjában foglalt törvényi feltételek nem valósultak meg maradéktalanul, ezért ajánlatkérőnek a Kbt (2) bekezdés b) pontjára és a Kbt (3) bekezdés a) pontjára alapított közbeszerzési eljárása jogsértő volt. Tekintettel arra, hogy a Döntőbizottság a teljes ajánlattételi felhívást megsemmisítette, így a megsemmisített felhívás jogszerűségét nem vizsgálta. A Döntőbizottság megjegyzi, hogy az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól szóló 162/2004.(V.21.) Korm.rendelet 8/A. kötelezően határozza meg az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményeket, a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki és szakmai alkalmassági feltételek körében. A Kbt szerint a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megkezdése napján az ajánlatkérő köteles benyújtani a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz - telefaxon vagy elektronikus úton, vagy közvetlenül - az ajánlattételi felhívást, továbbá az ajánlattételre felhívni kívánt szervezetek (személyek) nevéről, címéről (székhelyéről, lakóhelyéről), valamint a tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülményekről szóló tájékoztatást. Ajánlatkérő november 25-én indította meg a közbeszerzési eljárását tekintettel arra, hogy a Kbt (1) bekezdése alapján a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás az ajánlattételi felhívás megküldésével kezdődik, az erről szóló tájékoztatást november 25-én adta postára a Döntőbizottság számára, amely december 30-án érkezett meg és került iktatásra. A Döntőbizottság megállapította, hogy ajánlatkérő nem a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megindításának napján tájékoztatta a

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi J<=?

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi J<=? érl ''SoS.od.oh I KUOAl'KST FŐVÁROS X. KKKOl\Y\ KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT '/.AT Polgármesteri I li.viiiiiln Iklsz.: D.363/ /2008. KÖZBESZERZÉSE^T^A'CS'A KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBI^gTADSi^ Budapest, Marg 'íkrt.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D.138/12

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.658/11/2010.

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D. 409/3/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Ikt.sz.: D.122/ 8/2010. 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Email: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta a következő. H A T Á R O Z A T-ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta a következő. H A T Á R O Z A T-ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 366-7778 Ikt.sz.: D.709/10 /2009. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.301/2/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.805/ 13 /2009. A Közbeszerzési

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZAKVÉLEMÉNY (a bíráló bizottság jogorvoslati eljárást követő ülésére)

KÖZBESZERZÉSI SZAKVÉLEMÉNY (a bíráló bizottság jogorvoslati eljárást követő ülésére) KÖZBESZERZÉSI SZAKVÉLEMÉNY (a bíráló bizottság jogorvoslati eljárást követő ülésére) Közbeszerzés tárgya: Szentendre Város Önkormányzata Vállalkozási szerződés Szentendre Duna-korzó árvízvédelmi gát programmal

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ot.

H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.31/ 6 /2011. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2013. (06.19.) Öh.

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt

Részletesebben

Az új közbeszerzési törvény

Az új közbeszerzési törvény Az új közbeszerzési törvény D r. N a g y Á g n e s f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s e k T a n á c s a 1 Nyílt eljárás Meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás - hirdetmény közzétételével

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.954/ 8/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt. 200.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt. 200. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt.

Részletesebben

A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban

A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban d r N a g y Á g n e s f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s e k T a n á c s a Közzététel és kommunikáció A hirdetmények

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérõ neve és címe: Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa György u. 55.-61. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: Prognosztizált, fixáras

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Eljárást lezáró döntés meghozatala a Vizesblokk kialakítása vállalkozási

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt. sz.: D. 511/ 8 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez 23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 E-mail: ertesitoaxelero.hu On-line

Részletesebben

Kivonat. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 111/2011. (05.26.)Öh. sz.

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AZ ÚJ ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK ÉS A KIZÁRÓ OKOK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA

AZ ÚJ ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK ÉS A KIZÁRÓ OKOK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA Szakmai nap és konzultáció közbeszerzők részére 2015. október 21. AZ ÚJ ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK ÉS A KIZÁRÓ OKOK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA Dr. Hubai Ágnes Hatályos Kbt. Új Kbt. 56. (1) bek. a) pont 62. (1)

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapesti Távhőszolgáltató Zrt., 1116 Budapest, Kalotaszeg u.3 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, 7300 Komló, Városház tér 3.

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, 7300 Komló, Városház tér 3. 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, 7300 Komló, Városház tér

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Heréd Község Polgármesterétől 11-17/2009. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. november 9-i ülésére Tárgy: Élelmezési nyersanyag beszerzés közbeszerzési eljárásban döntés Előadó: Kómár József polgármester

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.) 2. A

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX tv.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Belügyminisztérium (1051 Budapest, József Attila u. 2-4.)

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Belügyminisztérium (1051 Budapest, József Attila u. 2-4.) 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. z ajánlatkérő neve és címe: Belügyminisztérium (1051 Budapest, József ttila u. 2-4.) 2. közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:105047-2010:text:hu:html HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 2 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Kapcsolattartó: Molnár Zita Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató

Részletesebben

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: --

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -- 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: HungaroControl Zrt. (1185 Budapest, Igló utca 33-35.) 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM

SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM 1011 BUDAPEST, FŐ UTCA 14-18. Címzett: Kérelmező részére E-mail útján Másolatban: Valamennyi ajánlattevő részére E-mail útján Küldi: dr. Szterényi

Részletesebben

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata-Parkfenntartás konzultáció - XI. kör Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/24 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 67 Ajánlatkérő: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: CREO-Team Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Teljesítés

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. 1 Ikt. sz.: 635/ 8 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 e -mail cím:dont obi zottsag@ koz be szerzesek-tanac

Részletesebben

1. oldal, összesen: 8

1. oldal, összesen: 8 1. oldal, összesen: 8 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő

Részletesebben

Képviseleti jogosultság megléte [x] Egyéb közlemény: 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez

Képviseleti jogosultság megléte [x] Egyéb közlemény: 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 1/6 HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 6/1 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Tivadar Község Önkormányzata 4921 Tivadar, Petőfi u. 24. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Építési beruházás Tárgy: Vállalkozási

Részletesebben

4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S

4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Ajánlatkérő székhelye: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Ajánlatkérő székhelye: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Ajánlatkérő neve: Budapesti Gazdasági Főiskola Ajánlatkérő székhelye: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13. 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 19.-i rendkívüli ülésére Tárgy: Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola "F" épületének energetikai

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.834/ 11 /2009. A Közbeszerzési

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Szerződés odaítélése. HU-Siófok: Villamos energia 2010/S 58-085612

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Szerződés odaítélése. HU-Siófok: Villamos energia 2010/S 58-085612 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85612-2010:text:hu:html HU-Siófok: Villamos energia 2010/S 58-085612 SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY Árubeszerzés

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:46614-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérõ neve és címe: Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa György u. 55.-61. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: Prognosztizált, fixáras

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Halászi Község Önkormányzat (9228 Halászi, Kossuth Lajos u. 38) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Egy összegű, rögzített áras

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:144988-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában:

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2006. (III.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület december 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület december 16-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Javaslat a Művészetek Háza épületének energiahatékony és funkcióbővítő átalakítása beruházáshoz kapcsolódó

Részletesebben

A siófoki közbiztonság javítása érdekében kamerarendszer szállítása és telepítése

A siófoki közbiztonság javítása érdekében kamerarendszer szállítása és telepítése ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL a Kbt. 77. (2) bekezdés, illetőleg a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 1. Az Ajánlatkérő neve és címe: Siófok Város Önkormányzata 8600 Siófok,

Részletesebben

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐTÁV Zrt. (1116 Bp. Kalotaszeg u. 31.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: A FŐTÁV Zrt. és meghatározott konszolidált körbe tartozó

Részletesebben

Döntés az orvosi rendelő felújítása érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetéséről

Döntés az orvosi rendelő felújítása érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetéséről Az előterjesztés száma: 134/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. június 24-én 18-órakor megtartandó ülésére Döntés az orvosi

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Tolna Város Önkormányzata (7130 Tolna, Hősök tere 1.) 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1075 Budapest,

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134980-2010:text:hu:html HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft. (6000 Kecskemét, Olimpia u. 1/A.) 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ot

H A T Á R O Z A T ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.554/ 4 /2010. A Közbeszerzési

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén 19-21.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén 19-21. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; (1075 Budapest,

Részletesebben

Tájékoztatás a panelprogram kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményéről

Tájékoztatás a panelprogram kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményéről MÁTÉSZALKA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4701. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 44/501-358 Fax: 44/501-360 Száma: 304-29/2007 Tájékoztatás a panelprogram kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának 2009. november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 211/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának 2009. november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 211/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Kivonat Heréd Község Önkormányzatának 2009. november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből 211/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 1. Heréden ravatalozó magas

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027. Regionális/helyi szintű [ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] [ ]

Postai irányítószám: 1027. Regionális/helyi szintű [ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] [ ] KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt.

Részletesebben

HU-Kaposvár: Fogröntgen 2010/S 13-016623 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Kaposvár: Fogröntgen 2010/S 13-016623 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 HU-Kaposvár: Fogröntgen 2010/S 13-016623 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Somogy Megyei Önkormányzat Kaposi Mór Oktató Kórháza,

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 80 Ajánlatkérő: Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: Budapest Főváros XIX. kerület

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 80 Ajánlatkérő: Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: Budapest Főváros XIX. kerület Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 80 Ajánlatkérő: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: OTP Bank NyRt Budapesti Régió Önkormányzati Centrum Teljesítés helye:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére 219/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére Tárgy: A Pétfürdőn az Ifjúság utca út és közvilágításának kiépítése, Berhidai

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. 5/2009. (III.31.) IRM

1. 5/2009. (III.31.) IRM Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 127 Ajánlatkérő: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: KRISZAD Kft. Teljesítés helye: Sárrétudvari, Erzsébet u. 1. hrsz. 1057 Beszerzés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek -tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ot.

H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D.797/ 9 /2009. A

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér

Részletesebben

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli Közbeszerzési Értesítő Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 114 Ajánlatkérő: Marcali Városi Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: K+K Bau-Profil Kft. Teljesítés helye: Marcali 1629/2. hrsz. Beszerzés

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Római Katolikus Egyházközség, 4069 Egyek, Fő tér 26. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Veszprémi Főegyházmegye 8200 Veszprém, Vár utca

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki. A hirdetmény kézhezvételének dátuma. KÉ nyilvántartási szám

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki. A hirdetmény kézhezvételének dátuma. KÉ nyilvántartási szám TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma KÉ nyilvántartási szám I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT

Részletesebben

HU-Zalaegerszeg: Tejtermék 2010/S 143-220297 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Zalaegerszeg: Tejtermék 2010/S 143-220297 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:220297-2010:text:hu:html HU-Zalaegerszeg: Tejtermék 2010/S 143-220297 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:114847-2010:text:hu:html HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S

Részletesebben

2 Mbit/-s-os bérelt összeköttetések megrendelése

2 Mbit/-s-os bérelt összeköttetések megrendelése 2 Mbit/-s-os bérelt összeköttetések megrendelése Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/92 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (8-as minta) KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Kérdés. Válasz. Kérdés. A különböző típusú élelmiszerek beszerzését egybe kell-e számítani? Válasz

Kérdés. Válasz. Kérdés. A különböző típusú élelmiszerek beszerzését egybe kell-e számítani? Válasz Az előre nem látható és nem tervezhető, de az év folyamán felmerülő beszerzési szükségleteket az ajánlatkérőnek hogyan kell figyelembe vennie az egybeszámítás szempontjából? Az adott évben (tizenkét hónapban)

Részletesebben

Elektronikus iktató és dokumentumrendszer támogatása

Elektronikus iktató és dokumentumrendszer támogatása Elektronikus iktató és dokumentumrendszer támogatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2010/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta) KÉ Eljárás

Részletesebben