Az új közbeszerzési törvény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az új közbeszerzési törvény"

Átírás

1 Az új közbeszerzési törvény D r. N a g y Á g n e s f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s e k T a n á c s a

2 1 Nyílt eljárás Meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás - hirdetmény közzétételével induló - hirdetmény nélküli Versenypárbeszéd Keretmegállapodásos eljárás Dinamikus beszerzési rendszer

3 2 Tárgyalásos eljárás és versenypárbeszéd csak akkor alkalmazható, ha a Kbt. megengedi. Az eljárás során nem lehet áttérni egyik eljárási fajtáról a másikra. A tervpályázati eljárás és a dinamikus beszerzési rendszer fogalma az Értelmező rendelkezések között szerepel, a Kbt.-ben nincs részletezve, Kormányrendelet fogja a részletes szabályokat tartalmazni. A gyorsított eljárás nem külön eljárásfajta, hanem a meghívásos és a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás rövidebb határidőkkel lefolytatható változata.

4 Nyílt eljárás A közbeszerzési eljárás fajtái 3 egy szakaszból áll, minden érdekelt gazdasági szereplő tehet ajánlatot, ajánlati felhívással indul, az ajánlattal együtt kizáró okok és alkalmasság igazolásának benyújtása, nem lehet tárgyalni, ajánlattételi határidőre vonatkozó szabályozás (minimum határidő, rövidítési lehetőségek) azonos a hatályos Kbt-vel.

5 Nyílt eljárás A közbeszerzési eljárás fajtái 4 Új elem: Ajánlatkérő kötöttsége: kötve van a felhívásban és a dokumentációban foglalt feltételekhez, Ajánlattevő kötöttsége: kötve van az ajánlatához, a kötöttség kezdő időpontja: az ajánlattételi határidő lejárta, időtartama: maximum a kezdő időponttól számított 30 nap (építési beruházás vagy folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatott eljárás esetén 60 nap) cél: az ajánlatok elbírálásának gyorsítása.

6 Meghívásos eljárás két szakaszból áll, első, részvételi szakaszban: döntés az alkalmasságról/alkalmatlanságról, 5 bármely érdekelt gazdasági szereplő benyújthat részvételi jelentkezést, nem tehető ajánlat, második, ajánlattételi szakaszban csak az alkalmasnak minősített és ajánlattételre felhívott részvételre jelentkezők tehetnek ajánlatot, részvételi felhívással indul, nem lehet tárgyalni.

7 Meghívásos eljárás 6 Keretszám: alkalmazása nem kötelező, alkalmazása esetén a részvételi felhívásban meg kell adni a keretszámot (minimum 5) és a rangsorolás módját (a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, szakmai alkalmasság körében) ha az alkalmas jelentkezők száma nem éri el a keretszám alsó határát, az ajánlatkérő az alkalmas jelentkezőknek küldött ajánlattételi felhívással folytatja az eljárást (jelenlegi szabályozás szerint: folytathatja).

8 Meghívásos eljárás Részvételi határidő: 30 nap (kivételesen indokolt és sürgős esetben 10 nap = gyorsított eljárás) Eredményes részvételi szakasz esetén 7 az eredmény részvételi jelentkezőkkel történő közlésétől számított 5 munkanapon belül, de legfeljebb a jelentkezések felbontásától számított 30 (építési beruházás vagy folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatott eljárás esetén 60 ) napon belül meg kell küldeni az ajánlattételi felhívást az érvényes és alkalmas (keretszám esetén: a keretszám felső határáig terjedő számú) jelentkezőknek.

9 Meghívásos eljárás 8 az ajánlattételre felhívott jelentkezők közösen nem tehetnek ajánlatot, az ajánlattételi felhívás kötelező tartalmi elemei megegyeznek a jelenleg hatályos szabályozással (kivéve: hiánypótlás), az ajánlattételi határidő: szabályozás megegyezik a jelenlegivel (kivéve: az 5 napos rövidítéshez a dokumentációnak teljes terjedelemben, térítésmentesen, közvetlenül elektronikus úton már a részvételi felhívás közzétételének napjától elérhetőnek kell lennie).

10 Meghívásos eljárás Ajánlatkérő kötöttsége: 9 kötve van a részvételi felhívásban és dokumentációban foglalt feltételekhez a részvételi határidő lejártától, kötve van az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglalt feltételekhez az ajánlattételi határidő lejártától, Ajánlattevő kötöttsége: kötve van az ajánlatához - az ajánlattételi határidő lejártától, időtartama: maximum a kezdő időponttól számított 30 nap (építési beruházás vagy folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatott eljárás esetén 60 nap)

11 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás két szakaszból áll, első, részvételi szakaszban: döntés az alkalmasságról/alkalmatlanságról, 10 bármely érdekelt gazdasági szereplő benyújthat részvételi jelentkezést, nem tehető ajánlat, második, ajánlattételi szakaszban csak az alkalmasnak minősített és ajánlattételre felhívott részvételre jelentkezők tehetnek ajánlatot, az ajánlatkérő velük tárgyal a szerződéses feltétekről, részvételi felhívással indul.

12 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás Jogalap: taxatív felsorolás: csak akkor alkalmazható, ha valamennyi, az adott esetre felsorolt feltétel fennáll, alapvetően azonos a jelenleg hatályos szabályozással, a részvételi felhívásban fel kell tüntetni a jogalapot. 11 Keretszám: a szabályozás azonos a meghívásos eljárásnál tárgyaltakkal, kivéve: a keretszám minimum 3. Részvételi határidő, gyorsított eljárás, ajánlattételi felhívás megküldése: a szabályozás azonos a meghívásos eljárásnál tárgyaltakkal.

13 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás 12 Ajánlattételi felhívás tartalma azonos a meghívásos eljárásnál tárgyaltakkal, kiegészítve a tárgyalás lefolytatásának menetével, alapvető szabályaival és az első tárgyalás időpontjával. Többfordulós tárgyalás: alkalmazását, menetét, a kiválasztott ajánlattevői létszám felső határát a részvételi felhívásban jelezni kell, adott fordulót követően csak az értékelési szempontok szerint legkedvezőbb ajánlatot tevőkkel tárgyal tovább ajánlatkérő, ajánlatkérő számára csak kedvezőbb ajánlat tehető.

14 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás 13 Ajánlatkérő kötöttsége: kötve van a részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt feltételekhez a tárgyalások befejezésétől, Ajánlattevő kötöttsége: kötve van az ajánlatához - a tárgyalások befejezésétől, időtartama: maximum a kezdő időponttól számított 30 nap (építési beruházás vagy folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatott eljárás esetén 60 nap).

15 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás 14 ha az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel külön tárgyal, hozzájárulásuk nélkül a tárgyaláson az ajánlatról közölt semmilyen információ nem osztható meg a többi ajánlattevővel. A tárgyalások befejezéséig nincs ajánlati kötöttség, a felhívások és dokumentáció(k) feltételei változtathatóak, kiegészíthetőek, de ennek korlátja: az értékelés szempontja, módszere nem változhat, nem torzíthatja a versenyt, nem sértheti az esélyegyenlőséget (különösen: ha az új feltétel alapvetően befolyásolta volna a gazdasági szereplőket abban, tudnak-e jelentkezni az eljárásban, vagy ez alapján valamelyik ajánlattevő már nem lenne képes végleges ajánlatot tenni).

16 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás 15 Egyértelműen az ajánlattevők tudomására kell hozni, az ajánlatkérő mikor fogja a tárgyalásokat lezárni. A tárgyalások lezárásaként ajánlatkérő felhívhatja az ajánlattevőket egy végleges ajánlat írásban történő beadására határidő tűzésével, ennek hiányában a tárgyalások befejezését követő két munkanapon belül minden ajánlattevővel egyidejűleg ismertetni kell az ajánlatok azon számszerűsíthető adatait, amelyek értékelésre kerülnek.

17 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás Ajánlatok bírálata két lépcsőben: Első ajánlat a benyújtást követően: 16 megfelel-e a részvételi, az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció feltételeinek, érvénytelen az ajánlat, ha olyan okból érvénytelen, amely a tárgyalások során, és a hiánypótlás keretében nem hozható helyre, érvénytelen az ajánlat, ha a szakmai ajánlat olyan eleme tér el a felhívás/dokumentáció feltételeitől, amely elemről az ajánlatkérő nem kíván tárgyalni, egyéb hiányosság a tárgyalások befejezéséig pótolható.

18 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás 17 Ajánlatok bírálata: Végleges ajánlat a tárgyalások befejezését követően: megfelel-e a részvételi, az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció tárgyalások befejezésekori tartalmának és a jogszabályi feltételeknek., szükség esetén hiánypótlás, felvilágosítás kérés, indokolás kérés. Ezt követően kerülnek az érvényes végleges ajánlatok értékelésre.

19 Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 18 egy szakaszból áll, az ajánlatkérő az ajánlattételre felhívott és alkalmasnak minősített ajánlattevőkkel tárgyal a szerződéses feltétekről, ajánlattételi felhívás, vagy tárgyalási meghívó megküldésével indul, csak az ajánlattételre felhívottak tehetnek ajánlatot, az ajánlattételre egyedül felhívottak közösen nem tehetnek ajánlatot, de közös ajánlat tehető egy fel nem hívott gazdasági szereplővel.

20 Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 19 Jogalap: taxatív felsorolás, csak akkor alkalmazható, ha az adott eset vonatkozásában valamennyi felsorolt feltétel fennáll, alapvetően azonos a jelenleg hatályos szabályozással (eltérés: műszaki-technikai sajátosságok, művészeti szempontok vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott szervezettel, személlyel köthető meg a szerződés).

21 20 Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás az ajánlattételi felhívás kötelező tartalmi elemei megegyeznek a nyílt eljárásnál szabályozottakkal, kiegészítve: tárgyalásos eljárás jogcíme, tárgyalás menete, szabályai, első tárgyalás időpontja. dokumentáció készítése nem kötelező. Ha nem készül: a szerződéses feltételeket, a műszaki leírást, építési beruházásnál árazatlan költségvetést és az alapítandó gazdálkodó szervezetre vonatkozó előírásokat az ajánlattételi felhívásban kell szerepeltetni.

22 Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 21 Ajánlatkérő kötöttsége: kötve van az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt feltételekhez a tárgyalások befejezésétől, Ajánlattevő kötöttsége: kötve van az ajánlatához - a tárgyalások befejezésétől, időtartama: maximum a kezdő időponttól számított 30 nap (építési beruházás vagy folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatott eljárás esetén 60 nap).

23 Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 22 A tárgyalások befejezéséig nincs ajánlati kötöttség, a felhívás és dokumentáció feltételei változtathatóak, kiegészíthetőek, de ennek korlátja: az értékelés szempontja, módszere nem változhat, a szerződés tárgya, feltételei nem változhatnak úgy, hogy az már nem tenné lehetővé a tárgyalásos eljárás alkalmazását, a szerződés tárgya, feltételei nem változhatnak úgy, hogy azok alapján valamely ajánlattevő már nem lenne képes végleges ajánlatot tenni.

24 Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 23 Ajánlatok bírálata két lépcsőben: Első ajánlat a benyújtást követően: megfelel-e az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció feltételeinek, az ajánlattevő alkalmas-e a szerződés teljesítésére, az ajánlattevő nem tartozik-e a kizáró okok hatálya alá szakmai ajánlat bírálata.

25 Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 24 Az ajánlat érvénytelen: ha az ajánlattevő alkalmatlan, vagy az alkalmasságát nem lehet megállapítani, ha az ajánlattevő a kizáró okok hatálya alatt áll, ha az ajánlat olyan okból érvénytelen, amely a tárgyalások során, és a hiánypótlás keretében nem hozható helyre, ha a szakmai ajánlat olyan eleme tér el a felhívás/dokumentáció feltételeitől, amely elemről az ajánlatkérő nem kíván tárgyalni.

26 Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 25 Ajánlatok bírálata: Végleges ajánlat a tárgyalások befejezését követően: megfelel-e az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció tárgyalások befejezésekori tartalmának és a jogszabályi feltételeknek., szükség esetén hiánypótlás, felvilágosítás kérés, indokolás kérés. Ezt követően kerülnek az érvényes végleges ajánlatok értékelésre.

27 Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás - Rendkívüli sürgősség: 26 azzal/azokkal az ajánlattevőkkel kell tárgyalni és a tárgyalások befejezésekor írásban szerződést kötni, aki a szerződést a rendkívüli helyzet által megkívánt idő alatt képes teljesíteni (több gazdasági szereplőnek küldött ajánlattételi felhívás, tárgyalási meghívó esetén azzal, aki a legkedvezőbb ajánlatot tette), lehetőség szerint legalább 3 ajánlattevő felhívandó, nem kell alkalmassági feltételt előírni, az alkalmasságot nem kell külön igazolni, a kizáró okokról nyilatkozat, szerződéskötéstől 15 napon belül a nyertes benyújtja az igazolásokat, a Közbeszerzési Döntőbizottságot egyidejűleg tájékoztatni kell.

28 Versenypárbeszéd három szakaszos eljárás alkalmazásának feltételei azonosak a jelenlegi szabályozással részvételi szakasz: a részvételi felhívásban az alkalmazás jogcímét és adott esetben az alkalmazandó keretszámot és a rangsorolás módját meg kell adni (azonos a tárgyalásos eljárás szerinti feltételekkel), részvételi határidő 30 nap, csak összességében legelőnyösebb ajánlat lehet az értékelési szempont.

29 Versenypárbeszéd 2. Párbeszéd: 28 Eredményes részvételi szakasz esetén az eredmény részvételi jelentkezőkkel történő közlésétől számított 5 munkanapon belül, de legfeljebb a jelentkezések felbontásától számított 30 (építési beruházás vagy folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatott eljárás esetén 60 ) napon belül meg kell küldeni az ajánlattételi felhívást az érvényes és alkalmas (keretszám esetén: a keretszám felső határáig terjedő számú) jelentkezőknek.

30 Versenypárbeszéd 29 az ajánlattevők megoldási javaslatokat nyújtanak be, mely tartalmazza: a közbeszerzés tárgyára, műszaki leírásra, szerződéses feltételekre vonatkozó javaslatot, előzetes ajánlatot arra az esetre, ha a javasolt műszaki, jogi, pénzügyi feltételekkel kellene a szerződést teljesíteni, a megoldás mely része üzleti titok, hozzájárul-e ahhoz, hogy a megoldás teljes vagy részleges felhasználásához a közbeszerzés tárgyának követelményei kialakítása során. Az ajánlatkérő a megoldási javaslatok alapján folytat párbeszédet az ajánlattevőkkel.

31 Versenypárbeszéd 30 hozzájárulás esetén az ajánlatkérő a végső ajánlat elkészítéséhez egy vagy több javaslat alapján meghatározza a közbeszerzési műszaki leírást és a szerződéses feltételeket, hozzájárulás nélkül az ajánlattevők a saját megoldási javaslatukat véglegesítve tesznek ajánlatot. Ajánlatkérő az általa meghatározott feltételekhez, ajánlattevő a megoldási javaslatához nincs kötve, de változtatás csak az esélyegyenlőségre figyelemmel lehet, és nem változtatható a bírálat szempontja és módszere.

32 31 Versenypárbeszéd ha az ajánlatkérő a párbeszédet egyenként folytatja az ajánlattevőkkel, hozzájárulásuk nélkül semmilyen információ nem osztható meg a többi ajánlattevővel. 3. Ajánlattételi szakasz: Ajánlattevő kötöttsége: kötve van az ajánlatához az ajánlattételi határidő lejártától, időtartama: maximum a kezdő időponttól számított 30 nap (építési beruházás vagy folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatott eljárás esetén 60 nap).

33 Keretmegállapodásos eljárás 32 nyílt, meghívásos, vagy a Kbt. szerinti feltételek fennállása esetén tárgyalásos eljárás alkalmazható, legfeljebb 4 évre köthető, ajánlatkérő kötelezettséget vállalhat meghatározott mennyiség megvalósítására, időtartama és a beszerzett mennyiség nem haladhatja meg a keretmegállapodás időtartamát és az előirányzott teljes mennyiséget, 4 fajtája van, a felhívásban meg kell adni, az ajánlatkérő melyiket alkalmazza.

34 Keretmegállapodásos eljárás 1. egy ajánlattevővel kötött keretmegállapodás az annak alapján adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés minden feltételét kötelező erővel tartalmazza közvetlen megrendeléssel egy ajánlattevővel kötött keretmegállapodás az annak alapján adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés nem minden feltételét, vagy nem kötelező erővel tartalmazza konzultáció, ajánlat kiegészítése, csak azonos, vagy az ajánlatkérő szempontjából kedvezőbb ajánlat tehető

35 Keretmegállapodásos eljárás több ajánlattevővel kötött keretmegállapodás az annak alapján adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés minden feltételét kötelező erővel tartalmazza közvetlen megrendeléssel, a keretmegállapodásban meg kell határozni, mely objektív szempont alapján köt szerződést az ajánlatkérő valamely ajánlattevővel. 4. több ajánlattevővel kötött keretmegállapodás az annak alapján adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés nem minden feltételét, vagy nem kötelező erővel tartalmazza verseny újraindítása, elektronikus árlejtés

36 Keretmegállapodásos eljárás több ajánlattevővel kötött keretmegállapodás: felhívásban keretszámot kell meghatározni (minimum 3), értékelési szempont alapján választják ki az ajánlattevőket, 35 ha a keretszám felső határán több azonos ajánlat van, valamennyi ilyen ajánlattevővel keretmegállapodás kötendő, abban az esetben kell 3 ajánlattevővel megkötni, ha van ennyi érvényes és alkalmas ajánlat, a nem kötelező erővel kötött keretmegállapodásos eljárás eredménytelenné nyilvánítható, ha csak egy érvényes ajánlat van.

37 Építési koncesszió 36 Az eljárást megindító hirdetményben fel kell tüntetni, mely eljárás fajta kerül alkalmazásra, gyorsított eljárás nem alkalmazható, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás külön feltétel nélkül alkalmazható, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás csak a jogszabályi feltételek fennállása esetén, ha a koncesszióról szóló törvény hatálya alá is tartozik a beszerzés, a Kbt.-t és e törvényt is alkalmazni kell, szabályozás azonos a jelenleg hatályossal.

38 A közszolgáltatók eljárására vonatkozó különös szabályok 37 A Kbt. tartalmazza: az Ajánlatkérők meghatározása, a közszolgáltatói szerződés fogalmát (közszolgáltatási tevékenység biztosítása céljából kötik), a közszolgáltatói tevékenység fogalmát, a kivételeket. A szabályozás ezen része azonos a jelenleg hatályossal, a további részletszabályokat Kormányrendelet fogja tartalmazni.

39 K Ö S Z Ö N Ö M M E G T I S Z T E L Ő F I G Y E L M Ü K E T!

GYENESDIÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL Szabályozás száma: S Z 37. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. május 1. napjától CZIBOR ZOLTÁNNÉ Jegyző TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...6 1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

Részletesebben

A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZETE (4032 Debrecen, Böszörményi út 173.) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA. 2012. február 1.

A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZETE (4032 Debrecen, Böszörményi út 173.) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA. 2012. február 1. A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZETE (4032 Debrecen, Böszörményi út 173.) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2012. február 1. KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT I. rész PREAMBULUM A

Részletesebben

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző 1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 5. rendelkezik a törvény személyi és tárgyi hatályáról: Közbeszerzési eljárást az ajánlatkérőként

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET...

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET... Nyíregyházi Főiskola Közbeszerzési eljárással és közbeszerzési eljárás nélkül lebonyolított beszerzési eljárások szabályzata (A Gazdálkodási szabályzat 6. sz. melléklete) Elfogadva: 2012. április 24.,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 77/2013. (IX. 19.) Képviselő-testületi határozat. " Közbeszerzési szabályzat."

H A T Á R O Z A T. 77/2013. (IX. 19.) Képviselő-testületi határozat.  Közbeszerzési szabályzat. Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. H A T Á R O Z A T 77/2013. (IX. 19.) Képviselő-testületi határozat " Közbeszerzési szabályzat." Csárdaszállás Községi Önkormányzatának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 94/2013. (IX. 25.) Képviselő-testületi határozat. "Közbeszerzési Szabályzat megalkotása"

H A T Á R O Z A T. 94/2013. (IX. 25.) Képviselő-testületi határozat. Közbeszerzési Szabályzat megalkotása Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. H A T Á R O Z A T 94/2013. (IX. 25.) Képviselő-testületi határozat "Közbeszerzési Szabályzat megalkotása" Hunya Község Önkormányzat 94/2013. (IX.25.)

Részletesebben

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat Magyar Röplabda Szövetség Közbeszerzési Szabályzat A Magyar Röplabda Szövetség (továbbiakban MRSZ) Közbeszerzési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) - az alábbiak szerint állapítja meg: 1. A Szabályzat

Részletesebben

A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Szolnoki Törvényszék E l n ö k e 5001 Szolnok Pf. 100 2013. El. II. B. 3. szám A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. január 15. napjától Dr. Nánási Illés a Szolnoki Törvényszék

Részletesebben

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata S/69/2012 1/2012 Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata Dr. Ferenczi Mária jegyző Kelt: Kiskunhalas, 2012-01-19 1 Bevezető Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014.

TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014. TÁPSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014. Jóváhagyta a 2014.(07.28.) sz. határozat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT PREAMBULUM A közpénzek ésszerű felhasználása, átláthatóságának és széles

Részletesebben

Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 19-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2013. (VII.19.)

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat

Közbeszerzési Szabályzat Közbeszerzési Szabályzat 2015. Alsómocsolád Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata I. Fejezet A szabályzat célja A szabályzat célja a közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII tv. (továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület Közbeszerzési Szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezető...4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...5

Részletesebben

Bihartorda Község Önkormányzatának

Bihartorda Község Önkormányzatának Bihartorda Község Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 6 -a alapján 2009. 1 Jóváhagyta Bihartorda Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 71/2009.

Részletesebben

Az oktatási segédletek hatályosítása

Az oktatási segédletek hatályosítása Az oktatási segédletek hatályosítása I. Áttekintés a tantárgy helyzetéről A közszolgáltatások szervezése és igazgatása című jegyzet megírása és kiadása óta - a közszolgáltatások rendszerében (humán és

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA

DEBRECENI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA DEBRECENI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2005. március 24. A DEBRECENI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA I. rész PREAMBULUM A Debreceni Egyetem a közbeszerzésekről szóló 2003. évi

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével Újfehértó Város

Részletesebben

HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 141-235828. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 141-235828. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235828-2012:text:hu:html HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 141-235828 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1.. Lakitelek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010.(II.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről Lakitelek Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 Őriszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Jegyzője. 4/2012. (III. 9.) számú UTASÍTÁSA. I. A Szabályzat hatálya. A szabályozás jellege

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Jegyzője. 4/2012. (III. 9.) számú UTASÍTÁSA. I. A Szabályzat hatálya. A szabályozás jellege Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Jegyzője Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Jegyzőjének 4/2012. (III. 9.) számú UTASÍTÁSA Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő adatai Szervezet: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Címzett: Joó István polgármester Cím: Fő tér 3. Postai irányítószám:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

Sajólászlófalva Község Önkormányzata. Közbeszerzési szabályzata. Érvényes: 2012. március 01-től

Sajólászlófalva Község Önkormányzata. Közbeszerzési szabályzata. Érvényes: 2012. március 01-től a Érvényes: 2012. március 01-től Tartalomjegyzék I. fejezet A célja, hatálya... 4 II. fejezet Általános rendelkezések, alapelvek... 5 Alapelvek... 5 Dokumentálás, iratkezelés... 5 Hirdetmények feladása,

Részletesebben

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közpénzek törvényes és ésszerű módon történő felhasználásának, a közpénzből megvalósított beszerzések átláthatóságának és az esélyegyenlőségen alapuló

Részletesebben

Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2.

Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/92 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN IRODAI BÚTOROK BESZERZÉSE

A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN IRODAI BÚTOROK BESZERZÉSE A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN IRODAI BÚTOROK BESZERZÉSE Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Tömbkazánházak (kazánházak és hőközpontok) felújítási munkáihoz szükséges tervdokumentációk készítése és engedélyeztetése

Tömbkazánházak (kazánházak és hőközpontok) felújítási munkáihoz szükséges tervdokumentációk készítése és engedélyeztetése Tömbkazánházak (kazánházak és hőközpontok) felújítási munkáihoz szükséges tervdokumentációk készítése és engedélyeztetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/131 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: 06-99-360-012, e-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: 06-99-360-012, e-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: 06-99-360-012, e-mail: polgarmester@nagycenk.hu S Ü R G Ő S S É G I E L Ő T E R J E S Z T É S 8. N A P I R E N D I P

Részletesebben