Makó Város Egyesített Népjóléti Intézmény Makó Városi Gyámhivatal J e g y z ő j é t ő l vezetőjétől vezetőjétől

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Makó Város Egyesített Népjóléti Intézmény Makó Városi Gyámhivatal J e g y z ő j é t ő l vezetőjétől vezetőjétől"

Átírás

1 Makó Város Egyesített Népjóléti Intézmény Makó Városi Gyámhivatal J e g y z ő j é t ő l vezetőjétől vezetőjétől I. 2-79/2007. T á j é k o z t a t ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete M a k ó Tisztelt Képviselő-testület! Magyarországon az első, átfogó gyermekvédelemről szóló törvényt 1971-ben alkották meg. Ez a törvény a gyermekvédelem céljaként jelölte meg a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzését, a veszélyeztető okok feltárását, felszámolását védelmük és nevelésük mellett. A törvényben megfogalmazott szándék ellenére azonban a települések többségében nem épült ki olyan intézmény, amely a gyermekek és a családjaik problémáival, a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzésével foglalkozott volna, ezért szükségessé vált a gyermekvédelem céljainak, eszközrendszerének, szabályozásának megújítása. Így született meg a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény. A helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról évente átfogó értékelést készít a 149/1997. (IX.10.) Korm. rendeletben meghatározott tartalmi követelmények alapján. A Gyermekvédelmi törvény célja és alapelvei: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény /továbbiakban: Gyvt./ évi november 1-jén lépett hatályba. A Gyvt. tartalmazza a gyermeki jogokra és a gyermekvédelem rendszerére vonatkozó szabályozást, a gyermeket megillető ellátások szabályait, a hatósági gyermekvédelemre vonatkozó rendelkezéseket, a gyámügyi igazgatás szervezeti és eljárási szabályait, valamint az adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseket. Céljaként fogalmazza meg a gyermek veszélyeztetettségének mellőzését, megszüntetését, a hiányzó szülői gondoskodás pótlását, és a fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedésének elősegítését. A Gyvt. újdonságot jelentő alapelvei a következők: a.) A gyermek mindenek felett álló érdekének figyelembevétele és a hátrányos megkülönböztetés tilalma. b.) A gyermek nevelésére elsősorban a családja jogosult és köteles, amelyhez segítséget nyújt az állam és az önkormányzat. Az alapellátásoknak valamennyi rászoruló gyermek és gyermeket nevelő család számára hozzáférhetőeknek kell lenniük. Az ellátást biztosító szervek és személyek kötelesek együttműködni a gyermeket nevelő családdal. A szülő csak gyermeke érdekében, az ő veszélyeztetettsége esetén kötelezhető ellátások /bölcsőde, családi napközi/ igénybevételére. c.) A család életébe való hatósági beavatkozás kizárólag akkor engedhető meg, ha az a gyermek érdekében elkerülhetetlen, és csak anyagi okból fennálló veszélyeztetettség miatt gyermeket nem szabad családjától elválasztani. d.) A hatósági és szolgáltató jellegű feladatok következetes szétválasztása.

2 2 A gyermekvédelem rendszere: A gyermekek védelmét a pénzbeni ellátások, a személyes gondoskodást nyújtó alap-és szakellátások, a hatósági intézkedések, a javítóintézeti nevelésre utalt, illetve előzetes letartóztatásba helyezett fiatalkorúak intézeti ellátása, és a fiatalkorúak pártfogó felügyelete jelenti. A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. A feladatok megoszlását, az egyes ellátásokat és a hatósági intézkedéseket a tájékoztató 1. számú melléklete összefoglalóan tartalmazza. Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésénél át kell tekinteni a település demográfiai mutatóit, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. A lakónépesség számának és korcsoportonkénti megoszlásának alakulását a 2. és 3. sz. mellékletben található táblázatok mutatják. A tájékoztató készítésekor a január 1-jei adatok álltak a rendelkezésünkre. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatait az Egyesített Népjóléti Intézmény útján biztosítja, a hatósági jogköröket a jegyző és a Városi Gyámhivatal gyakorolja. I. Az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátások: A pénzbeli ellátások és a gyermekvédelmi alapellátások célja a családok szociális helyzetének és nevelési-gondozási funkciójának megerősítése, a gyermek helyes irányú fejlődésének elősegítése. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: A rendszeres gyermekvédelmi támogatást jétől a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény váltotta fel. E szerint az a gyermek, akinek szociális helyzete alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát igazolják, bölcsődében, óvodában az étkezéshez normatív kedvezményt, évi kétszer egyszeri egyösszegű támogatást, 2006-ban kétszer forint volt, valamint külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeket igényelhet, például ingyenesen kapják a tankönyvet a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: A települési önkormányzat képviselő-testülete a rendeletében meghatározott mértékben rendkívüli gyermekvédelmi támogatást nyújthat, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd. Azokat a gyermekeket, családokat kell rendkívüli támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról nem lehet más módon gondoskodni. Rendkívüli támogatásban ban 1039 gyermek részesült, melyből természetbeni ellátás formájában, tankönyvtámogatásban 941 gyermek, táboroztatásban 33 fő, pénzbeli támogatásban pedig 65 fő részesült. II. Gyermekétkeztetés megoldásának módjai-rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül csak az étkeztetésért állapítható meg térítési díj. A gyermekétkeztetés intézmény térítési díját a Képviselő-testület állapítja meg. A bölcsődések, az óvodások és a 1-4. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermekek étkeztetése ingyenes volt 2006-ban azon gyermekek számára, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesültek, továbbá 50 %-ot kellett fizetni azon családoknak, akiknél három vagy több gyerek van, illetve tartósan beteg vagy fogyatékos gyerek található.

3 3 Az 5-8. évfolyamon tanuló gyermekeknél 50 %-át fizették ki a gyermek étkezése után azok, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesültek, ha a család három vagy több gyermeket nevel, valamint ha tartósan beteg vagy fogyatékos a gyermek. Az elmúlt évben 11 fő bölcsődés korú gyermek részesült kedvezményben, amiből ingyenes étkeztetést 4 gyermek kapott, 50 %-os támogatottságban pedig 7 fő részesült. Az óvodás korú gyermekek közül 289 fő gyermek részesült kedvezményben 2006-ban, amiből ingyenes étkeztetést 148 gyermek kapott, 50 %- os támogatottságban pedig 141 fő részesült. Az általános iskolák esetében 50 %-os étkezési térítési kedvezményt az elmúlt évben 288 tanuló kapott, valamint ingyenesen étkezhetett 129 fő. III. Az önkormányzat által biztosított természetbeni ellátások Makó Város Önkormányzata az évi XXXI. Gyermekvédelmi törvényben foglaltaknak megfelelően biztosítja a gyermekjóléti alapellátásokat Makó városában a kisgyermekek nappali ellátása 2 telephelyen 70 férőhelyes bölcsődében biztosított. A gyermekjóléti szolgálat feladatait a családsegítő szolgálaton belül, de önálló szakmai egységként 4 diplomás szociális munkással látja el szeptembertől a 14 férőhelyes Családok Átmeneti Otthona nem csak makói, hanem kistérségi társulásban élő krízishelyzetben lévő családok számára nyújt átmeneti elhelyezést. Az Egyesített Népjóléti Intézmény által nyújtott gyermekjóléti szolgáltatásokban részt vállalnak a körzeti védőnői és az iskola-egészségügyi szolgálat munkatársai is. Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsőde A bölcsőde feladata a 3 éven aluli gyermekek gondozása, nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése, az életkor és egyéni sajátosságok figyelembe vételével. A bölcsődében a gyermek 20 hetes korától 3. életévének betöltéséig, illetve annak az évnek a december 31. napjáig vehető fel, amelyben a gyermek a 3. életévét betölti évben a két telephelyen működő bölcsődében a felvett gyermekek átlaglétszáma 80 fő volt. Bölcsődei elhelyezést elsősorban azok a gyermekek nyernek, akiknek mindkét szülője napi 8 órában munkaviszonyban áll. Az elmúlt évben kisgyermek felvételét nem kellett elutasítani, ennek következtében a május-június havi feltöltöttség meghaladta a 130 %-ot. A gyermekek a bölcsődékben ideális környezetben, magas szintű ellátásban részesülnek. A gyermekek szocializációját ingergazdag, biztonságos és a tevékenységre motiváló tárgyi környezet biztosítja. A saját konyháról történő élelmezés lehetőséget ad arra, hogy a kisgyermekek életkori sajátosságainak leginkább megfelelő élelmezésben részesüljenek. Minden évben a szülőknek ételbemutatót tartunk, ahol megízlelhetik a kicsinyeknek készített ebédeket, tízóraikat. A gyermekek által megszeretett ételek otthon történő elkészítéséhez megkapják a szükséges tanácsokat, recepteket. A bölcsőde keretein belül havi rendszerességgel működő baba-mama klubban szakemberek (orvos, pszichológus, védőnő, élelmezési szakember, bölcsődei gondozónő) tartanak előadásokat a gyermekeket érintő aktualitásokról. A több év óta folyamatosan működő fórumokat sokan látogatják, olyan szülők is, akik gyermeküket a későbbiek során kívánják bölcsődébe hozni. Gyermekjóléti Szolgálat A gyermekjóléti szolgálat fő feladatköre a családokkal való rendszeres kapcsolattartás, amely családgondozás keretében és ügyfélfogadással valósul meg. A családgondozó szükség szerint látogatja az ellátásban részesülő gyermekeket, valamint rendszeresen felkeresi a gyermekek óvodáját, iskoláját, ahol a gyermekkel való találkozás mellett lehetőség van informálódni a gyermekekkel

4 4 közvetlenül kapcsolatban lévő óvónőktől, osztályfőnököktől, ifjúságvédelmi felelősöktől. Mindezeken túl ügyfélfogadási idő áll a gyermekek és a szülők rendelkezésére. Az alapellátás során a gyermekjóléti szolgálat családgondozói segítik a családokat egységük megőrzésében. Feladatuk elsősorban a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése. Életvezetési tanácsadással próbálják motiválni a szülőket, a gyermekek testi-lelki egészségi szükségleteinek kielégítésére. Az alapellátásban részesült és a védelembe vett gyermekek számát mutatja a 4. számú melléklet első táblája. A gyermekjóléti szolgálat segítséget nyújt a szülőknek abban is, hogy az átmeneti nevelésbe vett gyermek mielőbb visszakerülhessen családja körébe. A gondozott családokra jellemző, hogy a problémák halmozottan fordulnak elő. A szolgálatot igénybe vevők legtöbb esetben gyermeknevelési problémával kerültek a szakemberek látókörébe. Ezt követi az anyagi, megélhetési, lakhatással összefüggő problémák gyakori előfordulása, valamint a családi konfliktusok. A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységét láthatjuk kezelt probléma típusa szerint a 4. számú melléklet második tábláján. A gyermekjóléti szolgálat munkáját nagymértékben segíti a városban kialakított kapcsolati háló, melynek tagjai: védőnői szolgálat, iskola-egészségügyi szolgálat, oktatási-nevelési intézmények ifjúságvédelmi felelősei, gyámhivatal, gyámhatóság, gyermekjogi képviselő, ügyészség, bíróság, egészségügyi intézmények, fiatalkorúak pártfogó felügyelője. A jelzőrendszer tagjaival az együttműködés évben is hatékony volt. Az elmúlt évben az egyik leggyakoribb problémaként jelent meg az oktatási-nevelési intézményekbe való beilleszkedési nehézségek. A gyermekek hiányzásaik vagy magatartásuk miatt kimaradnak az iskolából. Közülük sokan válnak magántanulóvá. A szülők, az esetek többségében nem ellenőrzik, hogy gyermekük napközben hol tartózkodik. Megszűnik az iskola felügyelete, a napi rendszeres elfoglaltság és számonkérés. A gyermekek nagyobb társaikhoz, vagy fiatal felnőttekhez csapódva olyan cselekedeteket követnek el, amelyek már fiatal korban megbélyegzik őket (kisebbnagyobb lopások, betörésben való részvétel). A gyermekjóléti szolgálat eszköztelen, hiszen a törvény csak a védelembe vételt és az ideiglenes elhelyezést adja a családgondozók kezébe. Amennyiben a szülő nem együttműködő, a gyermek viselkedésén, életvitelén a családgondozó sem tud változtatni. A melléklet 5. számú táblázata a szabálysértést vagy bűncselekményt elkövetett gyermekek gondozási számát, valamint a kapcsolatfelvétel módját mutatja. A gyermekjóléti szolgálat munkatársai évben is közreműködtek a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek nyári étkeztetésében, valamint a karácsonyi adománygyűjtésben. Minden lehetőséget megragadnak annak érdekében, hogy a családokhoz közelebb kerüljenek, hogy elfogadottá váljanak, hiszen így tudnak nagyobb ráhatást elérni a szülőknél és a gyermekeknél egyaránt. Családok Átmeneti Otthona A Családok Átmeneti Otthona a makói és a makói kistérségben élő, krízishelyzetben lévő anyák és gyermekeik lakhatási problémáját segíti megoldani. Az átmeneti szálló egy időben 14 fő számára tud szállást biztosítani, ahol az anya és a gyermek együttes lakhatását 3 szobában, otthonszerűen biztosítjuk. A pszichológiai tanácsadást a családsegítő szolgálat szakemberei nyújtják, a jogi tanácsadást alkalmanként, szükség szerint biztosítjuk. Az otthon szakmai tevékenysége a gyermekjóléti szolgálattal való szoros együttműködésen alapul. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az otthonba kerülő családok lakhatási problémái a törvény által meghatározott határidőn (12 hónap) megoldódnak. Általában rendeződnek a családi kapcsolatok, az anyagi gondok. Az életközösség

5 5 helyreállításával, nagyobb eséllyel tudnak albérlethez jutni. Az édesanyák általában törekednek a munkavállalásra, valamint arra, hogy a krízishelyzetet a lehető legrövidebb időn belül megoldja évben az otthonban összesen 20 fő ideiglenes elhelyezéséről gondoskodtunk. Az átlagos kihasználtság 50 %-os volt. A gyermekek ellátásában biztosított egészségügyi szolgáltatások Nagy előnyt jelent, hogy a bölcsőde, a gyermekjóléti szolgálat és az anyaotthon mellett intézményünkbe integráltan működik a területi védőnői szolgálat és az iskolai- és ifjúság-egészségügyi szolgálat is. Tevékenységük által a gyermekekről való gondoskodás, az odafigyelés 0 18 évig terjed. A területi védőnői szolgálat munkatársai a terhes anyák, az újszülöttek, valamint a 6 év alatti gyermekek egészségi állapotát, fejlődését kísérik figyelemmel. A védőnők fokozott gondozásban részesítik a veszélyeztetett családokat. Sajnálatos tény, hogy a várandós anyák 17,3 %-a rendszeresen dohányzik, és a gondozott családok 3,5 %-a rendszeresen fogyaszt alkoholt. A védőnői prevenció során próbálják az édesanyákat ezekről a káros szenvedélyekről leszoktatni, meggyőző tevékenységük azonban nem mindig célravezető. Nagyon fontos szerepet játszik a gyermekek testi-lelki egészségének megteremtésében az iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat. A két iskolaorvos és a három iskolavédőnő közel Makón élő, vagy itt tanuló fiatal egészséges életmódra nevelésében, a káros szenvedélyekre való rászokás megelőzésében nyújtanak segítséget. A fogadóórákon az általános iskola felső tagozatába és a középiskolába járó tanulók sok esetben olyan kérdésekkel keresik fel a védőnőket, amelyeket a családban vagy az iskolában nem mernek elmondani (családi problémák, szerelem, barátság, párkapcsolat). A szakemberek egészségnevelő órákon tájékoztatják a tanulókat az egészséges életmódról, a modern technikai eszközök (mobiltelefon, éjszakába nyúló internetezés, hajnalig tartó szórakozás) mértéktelen használatának káros hatásairól. IV. Védelembe vétel A védelembe vétel a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében tett hatósági intézkedés. Ezen hatósági intézkedést alapos, közös munka előzi meg a Gyermekjóléti- és a Védőnői Szolgálat, valamint az oktatási intézmények ifjúságvédelmi felelőseinek részéről. A védelembe vételi eljárásnál vizsgálatra kerül az is, hogy a védelembe vétel mennyire kerülhető el. Amennyiben a hatósági intézkedés nem indokolt, úgy a Gyermekjóléti Szolgálat alapellátás keretében gondozza tovább a gyermeket. A Gyermekjóléti Szolgálat bármikor javasolhatja az ismételt védelembe vételt, ha az alapellátás keretében működő családgondozás eredménytelen marad. A védelembe vétel kezdeményezése hivatalból, gyermekvédelmi, védőnői szolgálaton, oktatási, egészségügyi intézményen, vagy állampolgári bejelentésen keresztül történhet. Amennyiben az alapellátás keretében végzett családgondozás eredménytelen marad, a gyermek védelembe vételére kerül sor. Az ezt megelőző tárgyalás keretein belül a gyermek ellátásának segítésére, a szülő gondozási tevékenységének támogatására és a gyermek részére családgondozó kirendelésére kerül sor. A családgondozó rendszeresen tarja a családdal a kapcsolatot. A védelembe vétel és a hozzá kapcsolódó szociális munka- minden gyermek esetébenmeghatározott egyéni gondozási-nevelési terv alapján történik, melynek indokoltsága évente felülvizsgálatra kerül. Ennek feltétele, hogy a szülő az alapellátások önkéntes igénybevételével sem tudta, vagy nem akarta megszüntetni gyermeke veszélyeztetettségét, de a gyermek segítséggel a családban maradhat. Védelembe vételre környezeti, magatartási, anyagi, egészségi, alkoholizmus miatt veszélyeztetett, lakáskörülmények miatt veszélyeztetett gyermek esetén kerülhet sor.

6 6 A védelembe vétel keretében a szülő kötelezhető a napközbeni ellátás igénybevételére, a családvédelemmel foglalkozó szervezet felkeresésére, a szülőt figyelmeztetni lehet az életvezetése megváltoztatására, a gyermek számára pedig magatartási szabályokat lehet megállapítani. A december 31-én nyilvántartott védelembe vett kiskorú gyermek adatait az 5. számú melléklet első táblája tartalmazza. V. Ideiglenes hatályú elhelyezés A gyermek súlyos veszélyeztetettsége, illetve a védelembe vétel eredménytelensége esetén az ideiglenes hatályú elhelyezést a jegyző és a gyámhivatal mellett a bíróság, a rendőrség, az ügyészség és a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka is elrendelheti, azonban ezen intézkedésről értesíteni kell a gyámhivatalt. A gyámhivatal haladéktalanul megvizsgálja az ideiglenes hatályú elhelyezés megszüntetését, illetve fenntartását vagy megváltoztatását, és az indokolt perindítások lehetőségét. Az elhelyezési lehetőségek kiválasztásánál elsőbbséget kap a különélő másik szülő, más hozzátartozó vagy más személy, illetve ideiglenes feladatokat ellátó nevelőszülő, vagy otthont nyújtó intézmény. Az ideiglenes hatályú elhelyezések számát az 5. számú melléklet második táblája tartalmazza. A 2006-os évben az ideiglenes hatályú elhelyezések száma csökkent az előző évekhez képest. Tisztelt Képviselő-testület! VI. A Makó Városi Gyámhivatal működése és kapcsolódó feladatai A Makó Városi Gyámhivatal (továbbiakban: Gyámhivatal) tevékenységéről rendszeresen évente tájékoztatjuk a képviselő-testületet. A Gyámhivatal illetékességi területe a hivatal megalapítása óta változatlanul a makói kistérségre 16 községre - terjed ki. A hivatal székhelye Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában van, a községekben szükség szerint kihelyezett ügyfélfogadás történik. A Gyámhivatal szakmai irányítását és felügyeletét a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala látja el. A hivatal munkatársainak létszáma évek óta 4 fő, mindannyian felsőfokú végzettségűek és a munkakörhöz előírt képesítéssel rendelkeznek. A gyámhivatal mellett 2 hivatásos gondnok dolgozik, akik részmunkaidőben, megbízási szerződéssel vannak alkalmazva. Az elmúlt évben az iktatott ügyiratok száma 6432 db, főszámon 1062 db, alszámon 5370 db irat került iktatásra. A hozott határozatok száma 980 db volt. A fellebbezéssel megtámadott határozatok száma 5 db volt éves szinten. Az iktatott iratok száma évről-évre emelkedést mutat. 1. A Gyámhivatal intézkedései a gyermekvédelmi gondoskodás területén A Gyámhivatal tevékenysége több szálon és területen kapcsolódik az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelemi feladataihoz. A jegyzői gyámhatóság és a vele együttműködő családgondozó szakemberek a gyermek családból történő kiemelése iránt intézkednek, ha az eljárásuk nem vezetett eredményre. A gyakorlatban továbbra is fő cél a gyermek családban tartása, az intézményi elhelyezés kiküszöbölése. A szakemberek ennek érdekében elsősorban a családba fogadást vagy a gyermek elhelyezési pert készítik elő. A családba fogadás a szülők önkéntes elhatározásán alapul és kérésükre meg kell szüntetni. A családba fogadás fenntartása évente felülvizsgálatra kerül, de szükség esetén hosszú évekig fenntartható. Gyakran alkalmazott, jól bevált megoldás ez a gyermek családban tartására. (7. számú melléklet). Amennyiben a gyermek kiemelése szükséges a környezetéből és a családba fogadás sem megoldás, jegyzői, rendőrségi, bírósági, ügyészségi, vagy gyámhivatali hatósági intézkedéssel másik szülőnél, hozzátartozónál, nevelőszülőnél, vagy intézményben lehet a gyermeket elhelyezni. Az ideiglenesen elhelyezett gyermekek sorsának további alakulását a Gyámhivatal kíséri figyelemmel. Az intézmény, a család, a gyámhivatal és a családdal foglalkozó gyermekvédelmi szakemberek bevonásával 30 napon belül újra felméri, hogy a gyermek sorsának rendezése miképpen lehetséges. Amennyiben családba fogadás vagy gyermek elhelyezési per útján nem rendezhető a gyermek sorsa, az ideiglenes

7 7 elhelyezést az átmeneti nevelésbevétel követi. Erről a hatályos rendelkezések szerint 30 napon belül kell dönteni. A gyermeket befogadó intézmény a továbbiakban mindaddig biztosítja a kiskorú teljes ellátását, amíg a család képessé nem válik a gyermek visszafogadására. Ennek érdekében évente felül kell vizsgálni a feltételek fennállását. Ha a család fogadóképes, megszűnik az átmeneti nevelés és a gyermek a saját családjában nevelkedhet tovább. Amennyiben nincs szülői felügyeletet gyakorló szülő, a gyermek tartós nevelésbevételére kerül sor (7. számú melléklet). A nevelésbe vett gyermekek nemcsak otthont nyújtó intézményi ellátásában részesülhetnek, lehetőség van nevelőszülőkhöz való kihelyezésükre is. Az átmeneti, illetve tartós nevelésben lévő gyermekek vonatkozásában a gyámi tisztséget a gondozó intézmény (gyermekotthon vagy lakásotthon) vezetője, illetve a nevelőszülő tölti be. A speciális gyermekotthonok 3 éve működnek megyénkben. Ide kerülnek azok a kiskorúak, akik súlyos magatartási problémájuk miatt egyéb közösségben nem tarthatóak. Az intézményben, illetve nevelőszülői gondozásban nagykorúvá váló fiatalok kötelező alapellátásként legalább 1 éves időtartamú utógondozásban részesülnek. Sorsukat továbbra is figyelemmel kísérik, és segítséget kapnak az önálló életkezdéshez. Az utógondozás másik típusa az utógondozói ellátás, amely jelentősebb további gondoskodást nyújt a fiataloknak abban az esetben, ha létfenntartásukat önállóan biztosítani nem tudják, nappali tagozaton tanulnak, esetleg munkanélküliek. Ők továbbra is az intézményben, vagy a nevelőszülőnél teljes ellátást kapnak. Ha külön háztartásban élnek, albérleti támogatásban részesülhetnek, ha pedig saját otthonnal rendelkeznek, létfenntartásukhoz kaphatnak segítséget. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete júliusában határozatot fogadott el arról, hogy építési telek biztosításával segíti Makó városban egy pályázati forrásból megvalósuló utógondozó ház megépítését. A legtöbb nagykorúvá vált fiatalnak az utógondozói ellátás által biztosított segítségre van szüksége és ők élnek is ezzel a lehetőséggel. Ily módon lehetőségük van arra, hogy iskoláikat elvégezzék és akár több szakmát is megszerezhessenek. (7. számú melléklet). 2. A Gyámhivatal hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátások A Gyámhivatal hatáskörébe továbbra is kétfajta pénzbeli ellátás: a.) gyermektartásdíj megelőlegezése, b.) otthonteremtési támogatás. a.) A gyermektartásdíj állam általi megelőlegezésének szabályait a gyermekvédelmi törvény és a hozzá kapcsolódó kormányrendelet részletesen, pontosan meghatározza. Az ellátás megállapítására abban az esetben kerülhet sor, ha a bíróság a gyermektartásdíjat megállapította, de a kötelezett 6 hónapja nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, és a vele szemben lefolytatott végrehajthatás eredménytelen volt. A megelőlegzés legfeljebb 3 évig tarthat és a kötelezettnek a kifizetett összeget kamattal és a felmerült költségekkel együtt vissza kell térítenie az állam részére. A megelőlegzéssel kapcsolatosan hozott határozatokról minden esetben értesítést kap a városi ügyészség és a legtöbb esetben büntető eljárás indul a mulasztók ellen. Számos esetben ez önkéntes fizetésre készteti a kötelezetteket. A megelőlegezett tartásdíj kifizetéséről a helyi önkormányzat jegyzője gondoskodik és az általa kifizetett összeget 100%-os mértékben visszaigényli és kapja a hivatal az állami költségvetésből. Ezzel a támogatással jelenleg 29 család, összesen 48 gyermek kap segítséget létfenntartásához (7. számú melléklet). b.) Az otthonteremtési támogatás az átmeneti illetve tartós nevelésből kikerülő fiatal felnőtt lakáshoz jutását, saját otthonának megteremtését segíti elő. A támogatást az igényelheti, aki legalább 3 évet átmeneti illetve tartós nevelésben töltött és gondozása a nagykorúvá válásával szűnt meg. A jelenleg megállapítható maximális összeg Ft. A tárgyalt időszakban 7 fiatal vette igénybe ingatlanvásárlásra ezt a támogatást, elsősorban községekben családi ház vásárlására fordították a kapott összeget. Az ily módon vásárolt ingatlanra 5 évre elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre a Magyar Állam javára.

8 8 Ennek az ellátásnak a kifizetéséről is a helyi önkormányzat jegyzője gondoskodik, az állami költségvetés terhére, amely összeg szintén teljes egészében visszatérítésre kerül az állami költségvetésből. (7. sz. melléklet). 3. A Gyámhivatal egyéb feladatai A Gyámhivatal még számos további feladat ellátására köteles. Ezek között a legjelentősebbek a gondnoksági ügyek. Jelenleg nyilvántartásunkban 197 fő gondnokolt szerepel. A hivatal jár el a gondnokság alá helyezési és a gondnokság felülvizsgálatára irányuló perekben, intézkedik a gondnokok kirendeléséről, és figyelemmel kíséri tevékenységüket (pl.: évente számadás elbírálása, vagyonkezelésekhez kapcsolódó jóváhagyások). Az önkormányzat által alkalmazott 2 hivatásos gondnok jelenleg 57 gondnokolt törvényes képviseletét látja el. Jelentős a kiskorúak vagyoni ügyeiben történő intézkedések, eljárások száma is. A jogszabály pontosan meghatározza, hogy a törvényes képviselő mely jognyilatkozatai igényelnek gyámhivatali jóváhagyást. (Pl.: ingatlan megterhelése vagy eladása, az ingatlan lebontása, örökösödési eljárás során tett egyes nyilatkozatok, stb.) A december 31-i állapot szerint a készpénz vagyon, amellyel a gondnokoltak és a kiskorúak rendelkeznek 244 millió Ft. Ezen felül több száz fő az, aki ingatlanvagyonnal is rendelkezik. A Gyámhivatal hatáskörébe tartozik még a kiskorúak szülői, nagyszülői, rokoni kapcsolattartásának szabályozása, újra szabályozása illetve a szabályozás után annak érvényre juttatása. A gyermekek érdekében a szülők közötti megegyezés elérése a fő célunk. Szükség esetén figyelmeztetés kiadására és pénzbírság kiszabásának kilátásba helyezésére is sor kerül. Jelentős volt a jogszabályváltozás ezen a területen az utóbbi években. Az új jogszabály a 14 év feletti gyermeknek is lehetővé teszi, hogy e tárgyban eljárást indítson, és joga van nemet mondania is. A hatályos rendelkezések szerint a kapcsolattartás szabályozására (újraszabályozására) irányuló kérelem elutasítható, ha a szülő a szülői kötelezettségeit önhibájából tartósan nem teljesítette illetve elhanyagolta és magatartásán nem változtatott. A gyermeket nevelő szülővel szemben is szigorítást vezettek be: amennyiben a gyermeket a másik szülő ellen neveli és a kapcsolattartására vonatkozó határozatnak nem tesz eleget, a gyámhivatal pert indíthat a gyermek elhelyezésének megváltoztatására illetve feljelentést tesz kiskorú veszélyeztetése miatt. A gyámhivatal jár el továbbá a kiskorúak családi jogállásának rendezése érdekében. Ha apai elismerő nyilatkozattal nem rendezhető a kiskorú családi jogállása, a Gyámhivatal a perindításhoz hozzájárul és ennek lebonyolításához eseti gondnokot (ügyvédet) rendel ki. Az elmúlt évben 13 gyermek családi jogállásának rendezésében működtünk közre. A kiskorúak házasságkötésének engedélyezése iránt az utóbbi 2 évben nem indult eljárás. Az örökbefogadással kapcsolatos eljárás során a hivatal munkatársai gyorsan, soron kívül járnak el akár a saját, akár a társhatóság eljárásáról van szó. Tárgyidőszakban 3 gyermek örökbefogadására került sor. Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekvédelmi törvény alapján közös feladatunk, hogy a gyermek családban történő nevelkedését elősegítsük az ehhez szükséges szakmai és anyagi segítséget a szülőknek megadjuk, kötelességünk a gyermek alapvető jogainak védelme és a jogok érvényesítése. Mindezek érdekében több különböző területen dolgozó szakember együttműködésére van szükség, mely városunkban kialakult és jól működik. M a k ó, március 6. Dr. Bánfi Margit Rózsa Istvánné Benákné Bárdi Ilona jegyző intézményvezető gyámhivatal-vezető

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Egyesített Népjóléti Intézmény Makó Városi Gyámhivatal J e g y z ő j é t ő l vezetőjétől vezetőjétől I. 2-72/2008. T á j é k o z t a t ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Egyesített Népjóléti Intézmény Makó Városi Gyámhivatal J e g y z ő j é t ő l vezetőjétől vezetőjétől I. 2-213/2006. T á j é k o z t a t ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban:

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban: 29 I. számú melléklet 1. számú táblázat 0-18 éves gyermekek korcsoport szerinti megoszlása 2004. év 2005. év korosztály férfi (fő) nő (fő) összesen férfi (fő) nő (fő) összesen 0-2 éves 2265 2122 4387 2364

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról 1 / 8 Makó Város Egyesített Népjóléti Intézmény Makó Városi Gyámhivatal J e g y z ő j é t ő l és Pedagógiai Szakszolgálat v e z e t ő j é t ő l v e z e t ő j é t ő l I. 2-180/2004. az önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló 3/1998. (II. 02.) Makó ör. rendelete

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON dr. Radoszáv Miklós Fővárosi TEGYESZ GYERMEKI JOGOK A legalapvetőbb gyermeki jogok: az élethez való jog a származás megismerésének joga a családban

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2012. évi gyermekvédelmi tevékenységéről

Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2012. évi gyermekvédelmi tevékenységéről Előterjesztés a 2013 május 23-ai Képviselő-testületi ülésre Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2012. évi gyermekvédelmi tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2014. április 27.-i ülésére

Részletesebben

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2..

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2.. Szentpéterfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (IV. 11.) számú rendelete az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról 1 Szentpéterfölde Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő)

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő) 6724 Szeged, Huszár u. 1. (6701 Szeged, Pf.:485) Tel.: (62) 561-961 Fax: (62) 561-962 E-mail: titkarsag@ngsz.hu Web: www.ngsz.hu Adószám: 15484990-2-06 RAIFFEISEN BANK ZRt: 12067008-00103129-00100005 NYILATKOZAT

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Egyesített Népjóléti Intézmény Makó Városi Gyámhivatal J e g y z ő j é t ő l vezetőjétől vezetőjétől Ikt.sz.: 1/271-1/2010/I. T á j é k o z t a t ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről 3. egységes Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Részletesebben

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete Bocskaikerti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VII. 01.) KT. számú rendelete a gyermekek védelmével összefüggő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

8. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

8. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 8. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@somogy.hu Szám: T á j é k o z t a t ó A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

A tankötelezettség teljesítéséről újra

A tankötelezettség teljesítéséről újra A tankötelezettség teljesítéséről újra 2012. március 22. dr. Rácz Julianna DMJV PH Családvédelmi Osztály vezetője Az iskola teendői igazolatlan mulasztás esetén a) első mulasztás: szülő értesítése b) ismételt

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E- mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő- testület 2015. április 29-.i ülésére

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálata Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Kétpó 2013. Berettyó-Körös Többcélú

Részletesebben

Nyáregyháza Község Önkormányzatának

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Nyáregyháza Község Önkormányzatának 9/2006. (VI.21.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kosd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 12/2000. (V.23.) Önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről. / egységes szerkezetben /

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 12/2000. (V.23.) Önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről. / egységes szerkezetben / Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2000. (V.23.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről / egységes szerkezetben / Hatályos: 2014. január 1.-től Algyő Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I. HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA 1.. A RENDELET HATÁLYA 2..

A RENDELET CÉLJA 1.. A RENDELET HATÁLYA 2.. Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2004. (IV. 01.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátásáról. Tarnaméra Községi Önkormányzat

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Döbrököz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. E rendelet célja, hogy a többszörösen módosított

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Intézmény bemutatása

Intézmény bemutatása Intézmény bemutatása A Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat jelenleg egy székhelyen és két telephelyen működik. Az intézmény élén egy vezető áll, akinek a munkáját egy gazdasági vezető, egy élelmezésvezető,

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E Marcalgergelyi község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 2 1 Módosította az 5/l999.(IV.21.) és 7/2003.(VII.10.) rendelet

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

A gyermekvédelem helyi szabályairól

A gyermekvédelem helyi szabályairól Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2004. (II. 16.) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól [Módosította a 16/2004. (V. 28.), a 4/2005. (II. 16.) 1, a 24/2005. (XII.21.),

Részletesebben

3/2006. (II. 16.) rendelete

3/2006. (II. 16.) rendelete 1 Nagykörű Község Önkormányzatának 4/2007. (II. 15.) és 21/2007. (XI. 29.) rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2006. (II. 16.) rendelete a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi

Részletesebben

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani.

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani. Indokolás bölcsődei gondozási személyi térítési díj bevezetésére, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjak 2014. évre történő megállapításáról szóló

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Hatályos: 2015. szeptember 1-től SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község

Részletesebben