Komplex szi ve s e rrendszeri karbantarto program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Komplex szi ve s e rrendszeri karbantarto program"

Átírás

1 Komplex szi ve s e rrendszeri karbantarto program a szi vműko de s optimaliza la sa ra e s az erek kitiszti ta sa ra E teled legyen az orvossa god! Hippokrate sz

2 A TA PLA LKOZA S EGE SZSE GKA ROSI TO HATA SAI Hogyan előzzu k meg a hala los szi v- e s e rrendszeri megbetegede seket Minden e lőle ny ke t legalapvetőbb biolo giai funkcio ja a szaporoda s e s a ta pla lkoza s. A szaporoda s a faj, a ta pla lkoza s pedig az egyed fennmarada sa t e s műko de se t biztosi tja. Az a llatok a no ve nyekkel szemben nem ke pesek szervetlen anyagokbo l szerves anyagokat előa lli tani, az e letu kho z szu kse ges szerves anyagokat ma s szerves anyagok a talaki ta sa re ve n biztosi tja k. Ezek a szerves anyagok a ta pla le kke nt elfogyasztott a llati vagy no ve nyi eredetű fehe rje k, sze nhidra tok e s zsi rok, valamint a szervetlen eredetű, de ne lku lo zhetetlen vi z. A ta panyagok lebonta sa t, a talaki ta sa t e s a salakanyagok kiu ri te se t anyagcsere ne ven foglaljuk o ssze. Az anyagcsere feladata, hogy biztosi tsa a szervezet sza ma ra azokat az e pi tőko veket, melyek a szervezet fele pi te se hez e s regenera lo da sa hoz szu kse gesek, valamint az, hogy energia t biztosi tson a testu nkben lezajlo bioke miai folyamatokhoz. Egy szervezet akkor nevezhető ege szse gesnek, ha a szervezet ta panyag- e s energiaige nye egyensu lyban van a bevitt ta pla le k ta panyag e s energia tartalma val. Ha to bb ta panyagot e s energia t viszu nk be, mint amire szervezetu nknek szu kse ge van, akkor szervezetu nk elkezdi rakta rozni a to bbletet. A szervezet ke t forma ban ke pes energia t rakta rozni: keme nyi tő (glikoge n) e s zsi r forma ja ban. A glikoge n a ma jban rakta rozo dik, de mennyise ge a ltala ban keve s, szemben a zsi rral, amelyből hihetetlen mennyise get vagyunk ke pesek elrakta rozni, egyes extre m esetekben aka r to bb sza z kilo t is! A mai civiliza lt ta rsadalmakban nagy proble ma, hogy to bb e lelmet fogyasztunk, mint amire szu kse gu nk lenne. Ezen belu l is sok zsi rt (hamburgerek, felva gottak, sonka, kolba sz, stb.), sok cukrot (su teme nyek, e desse gek, u di tő italok) e s sok finomi tott sze nhidra tot (fehe r lisztből ke szu lt pe ka ruk) fogyasztunk. Eko zben keve s gyu mo lcso t, sala ta t, zo ldse gfe le t eszu nk, e s ami szinte n komoly proble ma, nagyon keveset mozgunk. Ebből ado dik, hogy a lakossa g nagy re sze tu lsu lyos, sőt elhi zott e s sza mos betegse gben szenved, amely a tu lzott ta panyag e s energia bevitel, valamint a mozga sszege ny e letmo d ko vetkezme nye. A ta pla le kkal bevitt zsi rok nemcsak elhi za st okoznak, hanem jelentősen rontja k e letkila ta sainkat is, mivel su lyosan ka rosi tja k szi vu nket e s e rrendszeru nket is. Mindenki hallott ma r a koleszterinről, amely az erekben lerako dva e rszűku letet okoz, no veli a ve rnyoma st e s egy infarktus előide ze se a ltal hala lt is okozhat. A magas ve rzsi r szint (triglicerid-szint) szinte n ka rosi tja keringe su nket, rontja az e rfalak rugalmassa ga t e s permeabilita sa t. Magyarorsza gon a legto bb ember szi v- e s e rrendszeri betegse gre visszavezethető okbo l hal meg! Tegyu nk aze rt, hogy ez a jo vőben ne i gy legyen e s ne Magyarorsza gon legyen a legalacsonyabb a va rhato e letkor a Nyugat-Euro pai orsza goke val o sszehasonli tva. A Whitecollar kidolgozott egy olyan programot, e s kifejlesztett egy olyan e trendkiege szi tő csala dot, amelynek rendszeres fogyaszta sa val e s a vele kombina lt tudatos ta pla lkoza ssal megelőzhető a szi v e s e rrendszeri betegse gek kialakula sa, illetve jo ese llyel megtarthato a szi v e s az erek ege szse ges a llapota.

3 A FLOWGUARD TERME KEK BEMUTATA SA Mi a Flowguard? Szi v- e s e rrendszeri karbantarto program a szi vműko de s optimaliza la sa ra e s az erek kitiszti ta sa ra ko nnyen haszna lhato e trendkiege szi tő kapszula k e s tudatosan kialaki tott ta pla lkoza si szoka sok segi tse ge vel. Flowguard Phase 1 Szo jalecitin, Coenzim-Q-10 e s bu zacsi ra olaj tartalmu e trendkiege szi tő kapszula A koleszterin ma r-ma r szitokszo nak sza mi t, de tudni kell, hogy vannak jo e s rossz koleszterinek. A szo jababbo l előa lli thato szo jalecitin egy zsi rszerű anyag, melynek rendszeres fogyaszta sa klinikailag igazoltan cso kkenti a ve rben levő ka ros koleszterin (LDL) mennyise ge t, e s no veli a jo, ve dő koleszterin (HDL) mennyise ge t. Fontos tulajdonsa ga, hogy a ma r lerako dott koleszterint ke pes oldhato forma ju va alaki tani, e s kiu ri teni a szervezetből. A lecitin egyik fontos alkoto eleme, a kolin, az idegműko de sben, az idegsejtek ko zo tti ingeru let a tvitelben ja tszik fontos szerepet, eze rt javi tja az agyi (emle keze si, tanula si) folyamatokat is. A Coenzim-Q-10 nevű anyag egy u gynevezett ubiquinon ti pusu vegyu let. Ez a vegyu let a le gze si la nc (termina lis oxida cio ) egyik komponense, amely ko zponti szerepet ja tszik a szervezet energiatermele se ben. A szi vizom szervezetu nk legintenzi vebben műko dő izomszo vete, eze rt ku lo no sen magas az energiaszu kse glete. Korunk előrehaladta val szervezetu nk saja t Coenzim-Q-10 termele se cso kken, eze rt ha megfelelő mo don po toljuk mennyise ge t, biztosi tani tudjuk szi vu nk sza ma ra a mindig optima lis energia ella ta sa t. A megfelelő Coenzim-Q-10 ella ta s lassi tja a szervezet o regede si folyamatait is, eze rt rendszeres szede se hozza ja rul az a ltala nos ege szse gi a llapot megőrze se hez is. A terme k fontos o sszetevője a bu zacsi ra olaj. A bu zacsi ra olaj olyan terme szetes, esszencia lis teli tetlen zsi rsavakat tartalmaz, melyek szinte n hozza ja rulnak a szi v e s a keringe si rendszer ege szse ges műko de se hez, az ege szse ges o sszve rzsi r-szint fenntarta sa hoz. A terme k napi adagja 3x1 kapszula az e tkeze sek előtt, bőse ges folyade kkal beve ve! Flowguard Phase 2 Omega-3 la gyzselatin kapszula A magas koleszterin szinttel rendszeresen egyu tt ja r a ve r o sszve rzsi r-szintje is. Ez visszavezethető a sok a llati eredetű, teli tett zsi rsav-fogyaszta sa ra (serte shu s, szalonna, kolba sz, stb.) e s okozo ja az e relmeszesede s, e rszűku let a magas ve rnyoma s e s ku lo nbo ző szi vbetegse gek kialakula sa nak. Tudo sok megfigyelte k, hogy az eszkimo k esete ben ezek a betegse gek szinte ismeretlenek, holott szinte kiza ro lag a llati eredetű ta pla le kot fogyasztanak. Ez a ta pla le k azonban főleg tengeri halakbo l a ll, melyek zsi rja ku lo no sen gazdag to bbszo ro sen teli tetlen Omega-3 e s Omega-6 zsi rsavakban. Klinikai vizsga latokban bizonyi totta k, hogy a rendszeres halolaj fogyaszta s előnyo sen befolya solja a ve r koleszterin e s tri-glicerid szintje t. Hazai ta pla lkoza si szoka saink miatt, e trendu nkben keve s tengeri hal szerepel, eze rt ezeket az e rte kes anyagokat koncentra lt forma ban, e trendkiege szi tő kapszula ban ki na ljuk az O no k re sze re. A terme k aja nlott napi adagja 2x1 kapszula, a reggeli e s esti e tkeze s előtt, bőse ges folyade kkal beve ve!

4 Flowguard Phase 3 Szuper antioxida ns kapszula Az e rszűku let, a visszeresede s, a trombo zis szinte n ta pla lkoza si eredetű proble ma kra is visszavezethető. Ezenki vu l sok esetben ezek kialakula sa ban is szerepet ja tszanak az u n. szabadgyo ko k, melyek a szervezetu nkben lezajlo ke miai folyamatok melle kterme keke nt ke pződnek, e s rendki vu l erőteljesen ke pesek ka rosi tani szervezetu nk szo veteit e s sejtjeit, ezen belu l az e rfalakat is. Ta pla lkoza sunk sora n is ke pesek vagyunk olyan antioxida nsokat fogyasztani, melyek ke pesek ezeket a szabadgyo ko ket ko zo mbo si teni. A gyu mo lcso k e s zo ldse gek sok antioxida ns vegyu letet tartalmaznak, de nem fogyasztunk belőlu k eleget! Ennek po tla sa ra ke szi tettu k el a Szuper Antioxida ns kapszula t. Nagy tisztasa gu e s koncentra lt szőlőmag-kivonatot tartalmaz, mely polifenoljai ko zu l legfontosabb a resveratrol, mely klinikai vizsga latok a ltal bizonyi tottan tiszti tja az e rfalakat, oldja a kialakulo ve rro go ket, e s cso kkenti a trombo zis (e relza ro da s) kialakula sa nak vesze lye t. Ma sik hato anyaga a gra na talma-kivonat. Az ebben tala lhato ellag-sav az egyik legerősebb ismert antioxida ns. Azokon a vide keken, ahol rendszeresen fogyasztja k a gra na talma t, vagy annak kipre selt leve t, bizonyi tottan kevesebb a szi v e s e rrendszeri megbetegede s, e s magasabb a va rhato e letkor. A terme k harmadik terme szetes antioxida nsa egy 70 % polifenol tartalmu almakivonat, amely a vila gon jelenleg ismert legerősebb antioxida ns hata su terme szetes anyag. A terme kben me g tala lhato C-vitamin, E-vitamin e s szele n tova bb erősi tik a ke szi tme ny kiemelkedően magas antioxida ns kapacita sa t. A terme k napi aja nlott adagja 2x1 kapszula a reggeli e s esti e tkeze s előtt, bőse ges folyade kkal beve ve! Figyelem! 1. Ta rola s: Sza raz, hűvo s, fe nyve dett helyen! Gyermekek elől elza rva tartando! 2. A javasolt napi adagola st ne le pju k tu l! 3. A terme k fogyaszta sa nem helyettesi ti a va ltozatos, kiegyensu lyozott e trendet e s az ege szse ges e letmo dot! 4. A Flowguard alkalmaza sa sora n keru lju k a zsi ros e teleket, re szesi tsu k előnyben a pa rolt fehe r hu sokat e s tengeri halakat a zsi rban, olajban su ltek helyett, fogyasszunk sok zo ldse get e s gyu mo lcso t, ke- ru lju k az alkoholos italok e s a cukros e telek, italok fogyaszta sa t, ily mo don gyorsabban e rhetu nk el kedvező va ltoza st ege szse gi a llapotunkban! 5. A Flowguard terme kek nem gyo gyszerek, eze rt betegse gek kezele se re nem alkalmasak! Megle vő szi v e s e rrendszeri betegse g esete n ke rju k ki orvosunk tana csa t! 6. A terme kek ege szse g megőrze sre gyakorolt hata sa t rendszeres testmozga ssal tova bb erősi thetju k!

5 Amit a Flowguard kapszula kban tala lhato hato anyagokro l tudni kell Q10 koenzim Sejtjeink - i gy az ege sz szervezet - energia val valo ella ta sa t a Q10 koenzim szaba lyozza. A Q10 koenzim ubikinon ne ven ismert vitaminhoz hasonlo anyag. Ti zfe le ko zo nse ges Q- koenzim le tezik, de ko zu lu k egyedu l a Q10 tala lhato meg az emberi szo vetekben. A Q10-et szervezetu nk e ves kora ig maga a lli tja elő, de e kor uta n szintje hanyatlani kezd, e s ki vu lről kell bevinni. A Q10 hia nya a ltala nos panaszokat e s klinikai tu neteket is okoz A Q10 hia nynak egyre szt klinikai tu netei szembetűnőek, de a ltala nos panaszokat is okoz, mint fa radtsa g, enerva ltsa g, teljesi tőke pesse g cso kkene se. Szede se alkalmas az immunrendszer erősi te se re, az agyműko de s fokoza sa ra, ve dőhata sa van a gyomorra e s nyombe lre. Lassi tja az o regede st e s a ma r megle vő szi v- e s e rrendszeri panaszokat gyo gyi tja. Ha a Q10 mennyise ge aka r csak 25%-al cso kken, ma ris megbetegszu nk. A sokfe le rendellenesse g ko zu l a ke t lega ltala nosabb a magas ve rnyoma s e s a ku lo nbo ző szi vpanaszok. A szu kse ges szint fenntarta sa esete n betegse gmegelőző szerepe lehet. Legnagyobb hia nya t szi vbetegse g esete n mutatta k ki. Szede se vel a szi vritmuszavarok kezelhetők, a ve rnyoma s e s az e relmeszesede s pedig cso kken. Aki ve rnyoma scso kkentőt szed, po tolja a Q10 koenzimet! Vigya zat! Sza mos olyan ve rnyoma scso kkentő szer is lehet forgalomban, amelyek ga tolja k a Q10 keletkeze se t. Eze rt kifejezetten javasolt, hogy azok a betegek, akik u.n. be ta-blokkolo kat (ve rnyoma scso kkentőket) szednek, szedjenek rendszeresen Q10-et is. Az e relmeszesede s kialakula sa hosszu e vtizedekig tarto folyamat. A to rte ne sekben a koleszterinnek ko zponti szerepe van, hiszen a ve r magas koleszterin szintje bizonyi tottan elindi tja, e s gyorsi tja is az e relmeszesede shez vezető eseme nyeket. Ma ma r tudjuk, hogy az igaza n vesze lyes anyag a koleszterin csoporton belu l az LDL-koleszterin, amelynek szede se vel a koenzim hata sa fokozhato, hasznosula si folyamata jelentősen felgyorsi thato. A Q10 hata smechanizmusa Napi 60 mg szede se kb. 4 he t mu lva hozza meg a ki va nt eredme nyt, de a Q10 szint a szervezetben csak 8 he t uta n stabiliza lo dik. Onnanto l kezdve ma r ez a magasabb stabil szint szinte ma r aka rmeddig fenntarthato e s most ma r csak a napi mg szede se vel. Melle khata sa nem ismert. Terme szetes forra sai a szardi nia, a lazac, a makre la, a marhaszi v, a marhama j, a toja s, pisztra ng, brokkoli, speno t, mogyoro. FIGYELEM! O vjuk a melegtől e s a fe nytől! A tiszta Q10 koenzim minőse ge ugyanis 35 Celsius fok fo lo tti hőme rse kleten veszi t az e rte ke ből. Terhes e s szoptato anya k a Q10 koenzim szede se előtt ke rje k ki orvosuk ve leme nye t.

6 Szo jalecitin az agy karbantarto ja A lecitin egy le tfontossa gu terme szetes anyag, amely ne lku l szervezetu nkben semmi nem műko dne. Alkoto i - a kolin, az inozitol e s foszfa tok - 75%-a teli tetlen zsi rsavakbo l a ll. Az emberi testben ku lo no sen sok lecitint tartalmaz az agy, a ma j, az epe, a ko zponti idegrendszer, a sejtmembra nok, e s a hi mivarsejtek. Segi t az epekő kialakula sa nak megakada lyoza sa ban Az epesav e s a koleszterin ko zo tt le tfontossa gu egyensu ly uralkodik, amikor ege szse gesek vagyunk. A lecitin az epefolyade kban emulgea torke nt műko dik, a koleszterin olda sa e rdeke ben. I gy a felesleges koleszterin nem okoz elakada st az epevezete kben, cso kken az epekő kialakula sa nak kocka zata, mivel e trendu nk a szu kse gesne l jo val to bb zsi rt tartalmaz, a lecitin szinte mindenkinek aja nlott. A lecitinhia ny nehezen e szrevehető, mert semmi nem fa j. A ku lo nbo ző zavarokat ma civiliza cio s a rtalmaknak nevezzu k. Ilyenek pl: gyenge immunrendszer, magas koleszterinszint, e relmeszesede s, felede kenyse g, kro nikus fa radtsa g, alacsony szexua lis kedv Reumatikus fa jdalmakkal ku szko dőknek le tfontossa gu Idős, e tva gytalan kedvtelen embereknek robora lo e s toniza lo tulajdonsa gai miatt kimondottan aja n- lott a lecitin. Tova bba i zu leti, reumatikus fa jdalmak esete ben (sportolo knak, időseknek) illetve időja ra si frontra e rze kenyeknek is javasolt. Ma r kisgyerekkorban is fontos Kisgyermekekne l az agy fejlőde se hez ne lku lo zhetetlen, iskola s korban segi thet a jo koncentra cio hoz, emle kezőke pesse ghez. U jra e let ko lto zik a ha lo szoba ba A stressz a va gy e s a szerelem gyilkosa. A lecitin hozza ja rul, hogy ko nnyebben vegyu nk az ele nk tornyosulo akada lyokat. Kisimultabb idegekkel pedig u jra felfedezhetju k a ha lo szoba o ro meit! Bu zacsi ra olaj a koleszterinszintu nk ha ziorvosa B, E e s K vitaminokban, A e s D provitaminokban, a sva nyi anyagokban (ka lium, foszfor, magne zium) gazdag, de ezeken felu l enzimeket e s lecitint is tartalmaz. Az A provitamin a szervezetben a hidegen sajtolt bu zacsi ra olajjal kapcsolatba keru lve akti v A vitaminna alakul. Hato anyagai a ta pla lkoza s e lettanilag lege rte kesebb olaja va teszik. Hol tala ljuk meg a bu zacsi ra olajat? A bu zacsi ra a bu zamag embrio a llapotu alakja. Kis mennyise gben jelen van benne egy zsi rsav a bu zacsi ra olaj terme szetes a llapota ban. Az octacosanol egyike a bu zacsi ra olajban tala lhato sza - mos hosszu la ncu zsi ralkoholnak. A bu zacsi ra egyike a leggazdagabb octacosanol forra soknak, egy keve s tala lhato belőle a cukorna dban e s ne ha ny gabonafe le ben, dio ban, e s no ve nyi olajokban.

7 A bu zacsi ra fogyaszthato gabonake nt, vagy fel lehet haszna lni kenye r-vagy muffin su te sne l, vagy ba rmikor, amikor u jabb ta panyagokhoz ki va nunk jutni. A kiege szi tőket gya rto ce gek bu zacsi ra port e s koncentra tumot is ki na lnak. Komplex hata s a koleszterin egyensu lya nak megőrze se re A bu zacsi ra, sok ta panyag koncentra lt forra ske nt, hasznos e s ege szse ges e tel lehet mindenki sza ma ra. A bu zacsi ra olaj e rte kes E e s B-vitamin, valamint vas-, kalcium- e s a fehe rjeforra s. Az octacosanol, e s (me g inka bb hate konyan) a policosanol hasznos terme szetes anyagok a szi v- e s e rrendszer optimaliza la sa ra, ku lo no sen, ha a ve r koleszterin egyensu lya potencia lis kocka zatnak van kite ve. Sza mos panasz esete n kiva lo an alkalmazhato Kutata sok alapja n a bu zacsi ra olaj a ko vetkező betegse gek keletkeze sekor lehet hasznos: Bőrproble ma k, mint pl. az ekce ma vagy a pikkelyso mo r E ge sek Bőrfeke lyek Sza raz bőr Herpesz Szi v- e s e rrendszeri betegse gek Rossz keringe s Időszakos sa nti ta s Szőlőmagkivonat a terme szet leghate konyabb antioxida nsa Sok tanulma ny szerint az o regede si folyamat e s a test a ltala nos lee pu le si folyamata nak egyik fő oka a szabad gyo ko k jelenle te. A szabad gyo ko k immunrendszeru nk ellen hatnak e s ezzel fő szerepet ja tszanak a kro nikus betegse gek kialakula sa ban e s a szervezet lee pu le se hez vezető ka ros folyamatokban. Szerencse re a szabadgyo ko k a ltal okozott ka ros folyamatok antioxida nsok segi tse ge vel visszafordi thato k. Az antioxida nsok olyan vegyu letek, amelyek szaba lyozza k az oxida cio t, hogy ott e s akkor ja tszo djon le, ahol, e s amikor az a szervezet sza ma ra előnyo s, eza ltal megelőzik a szabad gyo ko k kialakula sa t. Az OPC majdnem 20-szor erősebb a C-vitamin antioxida ns hata sa na l A szőlő he ja ban e s magja ban a kutato k olyan oligomer procianidin vegyu leteket (OPC) tala ltak, amelyek erőteljes antioxida nske nt műko dnek. Ku lo no sen a szőlő magja ban tala ltak koncentra ltan az ege szse gre jo hata st gyakorlo vegyu leteket. A szőlőmag az OPC leggazdagabb forra sa a Fo ld o sszes no ve nye ko zu l. Az OPC ez ida ig a leghata sosabb szabadgyo k-so pro gető, ami megszu nteti a szabad gyo ko k a ltal okozott la ncreakcio kat, e s megakada lyozza az emberi sejtek e s szo vetek ka rosoda sa t. Kimutatta k, hogy antioxida nske nt 18,5-szer erősebb a C-vitaminna l, 50-szer erősebb az E-vitaminna l. Miben segi t az OPC? Az OPC-k a szabadgyo ko s la ncreakcio kat ko zo mbo si tik, megakada lyozza k az emberi sejtek, szo vetek ka rosoda sa t, időelőtti o regede se t. Ez a ltal erősi tik az e rfalakat, cso kkentik a szi v- e s e rrendszeri betegse geket az e relmeszesede st e s a daganatos megbetegede seket, tova bba aja nlott a la ta szavarok ellen e s gyullada sos folyamatok esete n.

8 Folyamatos szőlőmag-kivonat fogyaszta s hata sa ra cso kken a szem gyullada sa, nő az alkalmazkodo e s la to ke pesse ge, valamint a kontraszte rze kenyse g, illetve ga tolhato a sa rgafolt-sorvada s e s a szu rke ha lyog kialakula sa. Ku lo no sen aja nlott azok sza ma ra, akik sokat u lnek a sza mi to ge p ke pernyője előtt. A szőlő magja ban e s he ja ban koncentra lt forma ban vannak jelen a fenolos vegyu letek, a flavonoidok, a resveratrol, az A- e s C-vitaminok. A szőlőmag kivonat segi teni tud azoknak is, akiknek valamilyen allergia juk, i zu leti gyullada suk, vissze rta gulatuk, aranyeru k van. Ko tőszo veti betegse geket is gyo gyi t, mert ve di, erősi ti a bőrben le vő kollage nt. Ezeken tu lmenően szerepe van a bőr rugalmassa ga nak e s nedvesse gtartalma nak megőrze se ben, valamint ke slelteti a ra ncok kialakula sa t. A szőlőmag kivonatot ku lsőleg is alkalmazhatjuk A szőlőmag kivonata a sze pse g megőrze se ben nem csak a gyomron keresztu l segi thet. Specia lis bőrsze pi tő kezele sek, massza zsok főszereplőjeke nt a bőro n keresztu l felszi vo dva aja nde kozhat meg mindenkit csodasze p, u de, feszes, e s nem utolso sorban jo illatu bőrrel. Ege sze ben ve ve hozza ja rul az emberi e lettartam meghosszabbi ta sa hoz. Gra na talma a ra k ellen ve d A gra na talma (Punica granatum) gyo gya szati felhaszna la sa 3000 e vre nyu lik vissza - szellemi e s testi erősi tőnek tartotta k. Ma a tudoma ny akti van kutatja a gra na talma ege szse gmegőrző tulajdonsa ga t e s ma r sok te nyre fe nyt deri tett. Az egyik lege rte kesebb antioxida ns hata su gyu mo lcs To bb benne az antioxida ns, mint a zo ldtea ban. Ta mogatja az ege szse ges szi vműko de st. Kutata sok kimutatta k, hogy 20%-kal ke pes cso kkenteni a szervezet ka ros koleszterin szintje t. Ra kkutato k bizonyi tottnak tekintik, hogy hata sos a bőrra k, a prosztata, e s a mellra k elleni ku zdelemben. Gra na talma a szi v ege szse ge e rt A modern tudoma ny csak napjainkban fedezi fel ezt az elsőrendű antioxida nst, amely egyre nagyobb ne pszerűse get e r el a szi vbetegse gek e s a ra k megelőze se ben e s gyo gyi ta sa ban. Kutata si eredme nyek szerint a gra na talma fogyaszta sa 20 sza zale kkal cso kkenti az LDL (ka ros koleszterin) szintje t, illetve szignifika nsan no veli a HDL (hasznos koleszterin) mennyise ge t a ve rben. A ma r kialakult szi v- e s e rrendszeri megbetegede sben szenvedő pa ciensek ko re ben a szi vinfarktus to bb riziko faktora jelentős javula st mutatott a kontrollcsoporthoz ke pest. I gy a gra na talma-kivonat fogyaszta sa ma r ke t he t alatt jelentős me rte kben cso kkenti a szisztole s ve rnyoma st magas ve rnyoma su pa ciensek ko re ben, e s egy e v alatt a tlagosan 35%-kal cso kkenti a ma r meszesede st mutato arte ria k fala nak vastagsa ga t. A gra na talma a daganatmegelőze sben A legu jabb kutata sok szerint a gra na talma segi thet sza mos ra kbetegse g megelőze se ben e s kezele se ben. A kutata sok kiemelt teru letei a prosztatara k, emlőra k, bőrra k, tu dőra k. A Wisconsin Egyetem kutato i kimutatta k, hogy a gra na talma gyu mo lcskivonata ke pes megga tolni a bőrra k kialakula sa t egereken, tova bba hogy a tu dőra k terjede se t is lassi thatja vagy mega lli thatja.

9 Egy ma sik kutata s szerint a gra na talma bo l kivont anyagok jelentős ve dőhata st fejtenek ki a prosztatara k, illetve huma n ra kos emlősejtek ellen. Bebizonyosodott, hogy a gra na talma-kivonat elősegi theti a ra kos sejtek differencia lo da sa t, azaz azt a ke pesse ge t, hogy ege szse ges forma jukba viszszate rjenek. A gra na talma az ellagsavnak nevezett terme szetes anyag leggazdagabb forra sa, amely megakada lyozza a ra k kialakula sa t. A gra na talma flavonoidjairo l pedig bizonyi totta k, hogy cso kkentik a tumor ko rnye ke n to rte nő e rke pze st (angiogenezist), i gy daganatellenes hata st fejtenek ki. Omega-3 a tiszta ereinke rt Az omega-3 olajok t segi thetnek a szi vroham e s a sze lu te s megelőze se ben Az omega-3 olajok megakada lyozza k a fo lo sleges ve rro go k ke pződe se t aza ltal, hogy az AS omega-6 zsi rsavbo l le trejo vő thromboxan nevű eicosanoid szintje t szaba lyozza k. A norma lis szintű tromboxan a ltal kiva ltott ve rro gke pződe sre szu kse gu nk van ahhoz, hogy egy-egy se ru le s alkalma val ne ve rezzu nk el, a tu l sok tromboxan a ltal okozott rendellenes ve rro gke pződe s azonban vesze lyes. A felesleges ve rro go k akada lyozhatja k a keringe st, cso kkenthetik egy-egy testre sz ve rella ta sa t. Ha egy ro g (trombus) nem hagyja, hogy a szi vbe vagy az agyba ele g ve r jusson, szi vroham, vagy sze lu te s le phet fel. Az EPA nevű omega-3 olaj szintje nek no vekede se a ve rben az aszpirinhez hasonlo an megakada lyozhatja a ve rro go k ke pződe se t, e s i gy megelőzheti a szi vbetegse get, ra ada sul mindenfe le melle khata s ne lku l. Az omega-3 olajoknak megvan az a ku lo nleges ke pesse ge is, hogy egy ve rben tala lhato zsi r, a triglicerin magas szintje t cso kkenti. A megemelkedett triglicerinszint a szi vbetegse gek egyik fontos riziko faktora. Hogyan műko dik az omega-3 olaj? Az omega-3 e s az omega-6 olajok egyu ttesen alkotja k azokat a specia lis lipideket vagy zsi rokat, amelyek a testu nk minden egyes sejtje t fele pi tő membra nokat alkotja k. Ezek a membra nok olyanok, mint a ha z falai. Az omega-3 e s omega-6 olajok annak szaba lyoza sa ban is re szt vesznek, hogy mi keru l be a sejtjeinkbe, e s mi keru l ki belőlu k, azaz kapuke nt is műko dnek. Az omega-3 olajok no velik a vo ro sve rtest membra nja nak rugalmassa ga t, ennek eredme nyeke nt a vo ro sve rtestek ko nnyebben jutnak a t a hajsza lerek kanyarjain. Egyszo val a ve r folye konyabba va lik, ami nemcsak az ege sz test ve rkeringe se t javi tja, belee rtve az agyat is, hanem a szi v dolga t is megko nnyi ti. Az omega-3 megelőzheti a magas ve rnyoma st e s a szi vrohamot A magas ve rnyoma s sze lu te shez e s szi vrohamhoz egyara nt vezethet. Ennek egyik oka lehet, hogy tu l magas az egyik omega-6 eicosanoid, a thromboxan szintje. A thromboxan az erek egyik hate kony o sszehu zo ja. Az omega-3 olajok segi tenek a magas ve rnyoma s normaliza la sa ban aza ltal, hogy megakada lyozza k a thromboxan tu ltermelőde se t, e s i gy elősegi tik az erek megnyu la sa t e s e ernyede se t. A sze lu te ssel e s szi vrohammal o sszefu gge sbe hozott, megkeme nyedett e s beszűku lt arte ria kat az erek falainak kro nikus gyullada sa is okozhatja. Ezt a gyullada st az erek tu l akti v immunsejtjei fenntartja k, e s i gy egy eredetileg ve dekeze si mechanizmus rombola sba fordul. Azonban az omega-3 olajok me g azelőtt semlegesi tik az omega-6 olajokat, hogy azok az arte ria k gyullada sa hoz vezető la ncreakcio t indi thatna nak, s i gy eza ltal is fontos szerepet ja tszanak a szi vbetegse gek megelőze se ben. Az omega-3 olajok a szi vritmus szaba lyoza sa ban is segi tenek.

10 Az omega-3 megakada lyozhatja a szi vritmuszavar kialakula sa t is A szi vrohamok nem mindig hala losak, ko nnyen hala llal ve gződhetnek azonban, ha a szi v szaba lytalan, aritmikus rezge ssel, ami megakada lyozhatja, hogy a ve r eljusson az agyba. A halolajbo l sza rmazo omega-3 olajok segi tik megelőzni az aritmia (szi vritmuszavar) kialakula sa t. A tu l gyors szi vdoboga st is lelassi tja k aza ltal, hogy cso kkentik a szi vizmok sejtjeinek elektromos izgathato sa ga t. Az omega-3 olajok megle vő e rrendszeri betegse geken is segi t Az omega-3 olajok a ma r előrehaladott szi vkoszoru e r-betegse gben szenvedő embereken is segi thetnek. A bizonyi te kot ke t hi res ki se rlet szolga ltatja; az egyik az Anglia ban ve gzett DART-pro ba, a ma sik a franciaorsza gi Lyon-die ta val ve gzett szi vkutata s. Mindke t nagy kutata s szi vroham uta n fele pu lt embereket a lli tott be ke t ku lo nbo ző e trendre. Az emberek fele a szi vspecialista k e s az Amerikai Szi vbetegek Ta rsasa ga a ltal aja nlott, u n. okos die ta t ko vette, amely omega-6 olajokban: gazdag e s omega-3 olajokban szege ny volt. Az emberek ma sik fele omega-3 olajokban gazdag e trendet fogyasztott. Sokkal to bb beteg maradt e letben az omega-3 csoportban - olyannyira, hogy ke t e v uta n a francia felme re s etikai okok miatt hirtelen ve get e rt, hiszen az u j die ta annyival jobbnak bizonyult. Dr. Donald O. Rudin nem hivatalos felme re se ben ke t beteg, akik angina pectorisban (a mellkasban jelentkező fa jdalom, melyet a szi v ele gtelense ge okozza) minden fa jdalom teljes megszűne se ről sza moltak be ne ha ny ho nappal azuta n, hogy lenmagolajku ra t kezdtek - i rja Dr. Rudin. Egyik o nke nt jelentkezője keringe si proble ma i miatt me g arra is ke ptelen volt, hogy ro vid ta vokat gyalog megtegyen ane lku l, hogy ki nzo fa jdalmat ne erezzen. A lenmagolaj ne ha ny ho napon belu l itt is a fa jdalom megszűne se t eredme nyezte. Egy ma sik keringe si betegse g, az u n. Raynaud-betegse g - amely a ke z e s a la b ereinek rendellenes o szszehu zo da sa re ve n jeges ve gtagokat eredme nyez - ke t beteg esete ben is javare szt megszűnt - i rja Rudin. A GYU MO LCSEINK IS VITAMINHIA NYBAN SZENVEDNEK A vitaminok viszonylag kis molekulato megű, szerves vegyu letek, amelyek a szervezet sza ma ra igen kis mennyise gben, de felte tlenu l fontosak. A vitaminok bioke miai reakcio kban vesznek re szt, enzimatikus folyamatok la ncszemei, de sok funkcio juk me g nem felta rt. A vitaminokat a zsi r- ban oldo do e s a zsi rban nem oldo do vitaminokra osztjuk. Egyes vitaminok a be lben ke pződnek (pantote nsav, biotin, folsav, B12 vitamin), ma sok provitaminbo l (A-vitamin e s D-vitamin). Vitaminok - vitaminszu kse gletek, vitaminhia nyok forma i Optima lis vitaminszu kse glet az, amely teljes me rte kben kiele gi ti a szervezet vitamin ige nye t e s az enne l nagyobb bevitt vitamin mennyise g ma r nem javi tja a szervi funkcio kat. Minima lis vita- minszu kse glet az a vitamin mennyise g, melynek bevitele esete n vitaminhia ny tu netek me g nem jelentkeznek. Ha a minima lisna l kevesebb vitamin jut be a szervezetbe, egy idő mu lva vitaminhia nyos a llapot le p fel, melyne l ma r kezdeti tu netek jelentkeznek, mint pe lda ul a fertőze sre, gyullada sokra valo hajlam, eme szte si zavarok, fa rade konysa g. Az ele gtelen vitamin ella ta s tu neteinek nem kell okvetlenu l jellegzetes vitaminhia ny betegse gben jelentkezniu k, sőt gyakorlatilag az a ltala nosnak mondhato tu netek miatt nehezebben diagnosztiza lhato. A kifejezett e s jellegzetes tu netekkel ja ro avitaminozis (valo di vitaminhia ny) tu netei azonban jo l azonosi thato k.

11 Előszo r a B1-vitaminro l fedezte k fel, majd egyre to bb vitaminro l, hogy enzimek, enzimrendszerek fontos alkoto re szei. A hypovitaminosis teha t le nyege ben ezeknek az enzimeknek, enzimrendszereknek a műko de szavara t jelenti. A vitaminhoz ke miailag hasonlo, biolo giailag azonban velu k nem egyene rte kű vegyu letek elfoglalhatja k a vitaminok helye t ezekben az enzimekben (pl. a tiamina z, mely egyes halfe lese gekben tala lhato meg). Ezeket az anyagokat antivitaminoknak (vitaminellenes anyagok) nevezzu k, ilyenkor bőse ges vitamin ella tottsa g mellett is kialakulhat hypovitaminosis, esetleg avitaminosis. Az antivitaminok jelenle te azonban nem felte tlenu l alaki t ki hia nybetegse get, to bbse ge ben csak megno veli a vitaminszu kse gletet, leginka bb az egyoldalu ta pla lkoza s sora n alakulhat ki ez az a llapot. A vitaminhia nybo l ado do proble ma k Ha teljes vitaminhia ny a ll fenn, avitaminosisro l besze lu nk. Ez az a llapot jellegzetes tu netekkel ja r, melyek az adott vitamin hia nya to l fu ggnek (pl. angolko r - D3-vitamin hia nya, skorbut - C-vitamin hia nya, beriberi - B1-vitamin hia nya). Hypervitaminosis le p fel a zsi rban oldo do vitaminok tu ladagola sa esete n, mert ko tődnek a vitaminok e s nem u ru lnek ki, azaz kumula lo dnak (gyakori pe lda ul az A-vitamin tu ladagola sa, ekkor a bőr besa rgul) a szervezetben. A folyamatosan adagolt mesterse ges vitaminke szi tme nyek esete n eze rt mindig u gyelni kell a kontrolla lt e s optima lis vitamin mennyise gre. A vitaminok bevitele nek idea lis mo dja A vitaminok felve tele nek optima lis e s legegyszerűbb mo dja az e rett friss gyu mo lcs e s zo ldse g, valamint gyo gy- e s fűszerno ve nyek elfogyaszta sa val, savasi to -lu gosi to e telek, gyu mo lcso k, zo ldse gek, levek segi tse ge vel, illetve a kiegyensu lyozott ta pla lkoza ssal valo sul meg. A kiegyensu lyozott ta pla lkoza s e s vitamin ella tottsa g az ember energetikai egyensu lya t is biztosi tja. A friss e s nyers gyu mo lcso k, zo ldse gek, gyo gyno ve nytea k egyben biztosi tja k a szervezet e s a vi zben oldo do vitaminok sza ma ra a szu kse ges folyade kot is. Mivel ko zvetlen forma ban tartalmazza k vitaminokat e s az antioxida nsokat, i gy az immunrendszer sza ma ra is ez a leghate konyabb felve teli, illetve felhaszna lhato sa gi mo d. Azonban sajnos a mai zo ldse gek e s gyu mo lcso k a termeszte si folyamatok, a betakari ta s korai mivolta e s a termőfo ldek kihaszna ltsa ga miatt kora ntsem tartalmaznak ma r annyi vitamint, hogy puszta n terme szetes u ton szervezetu nkbe juttassuk a szu kse ges mennyise get. Eze rt van szu kse g kontrolla lt forma ban e trendkiege szi tő terme kek fogyaszta sa ra. Mi akada lyozhatja a vitaminok felszi vo da sa t Ka rosan befolya solja a vitaminok felszi vo da sa t e s bee pu le se t a doha nyza s (a doha nyfu sttel bekeru lő anyagok egy re sze megko t egyes vitaminokat - főleg a C-vitamint), az alkoholizmus (az alkoholista k eme sztőrendszere folyamatosan gyulladt, majd sorvadt a llapotban van, i gy ele gtelen az eme sztő-felszi vo mechanizmusa). A fertőze sek, fertőző betegse gek, a gyullada sos a llapotok, a gyakori ha nya sos e s hasmene ses a llapotok, e s az e lősko dők jelenle te szinte n ka rosan hat a vitaminok felszi vo da sa ra, mivel kivonja k a maguk sza ma ra a ve rből e s a testnedvekből a sza mukra szu kse ges vitaminokat. A Candida betegse gre ku lo n u gyelni kell Vitaminella tottsa g szempontja bo l is ku lo n emli te st e rdemel a Candida betegse g illetve a candida albicans gomba okozta fertőze ses a llapot.

12 Amikor a be lflo ra egyensu lya felborul, a szervezet ph-egyensu lya savas ira nyba tolo dik el, e s a felszaporodott gomba k a ltal le trehozott candida gombatelepek teljesen bevonja k a be lrendszert. A fehe r nya lka s gombatelepek akada lyozza k az eme szte si e s felszi vo da si folyamatot, egyben elvonja k a szervezettől a vitaminokat, ta panyagokat (főleg a sze nhidra tot). Ku lo no sen fontos te nyező a mielőbbi felfedeze s e s a kezele s, mert lappango e s elhu zo do jellegű a Candida betegse g. A stressz is vitaminhia nyt okoz Mivel a vitaminok szu kse gesek az idegrendszer optima lis műko de se hez is, i gy stressz esete n, szoronga sos, depresszio s a llapotban, illetve alva szavarok, reflux betegse g esete n felte tlenu l szu kse ges a megfelelő vitamin ella tottsa g (pl. B1-vitamin, B6-vitamin, B- komplex vitamin). Fogyo ku ra sora n felborulhat a teljes energetikai folyamat Fogyo ku ra sora n pedig egye rtelműen u gyelni kell a megfelelő mennyise gű vitamin biztosi ta sa ra, mivel egye bke nt is a trendeződe s alatt a ll a szervezet anyagcsere- e s energetikai folyamata. ZSI RBAN OLDO DO VITAMINOK A zsi rban oldo do vitaminok esete ben vigya zni kell a po tla sra sza nt mennyise g bevitele vel, mert felhalmozo dhatnak (kummula lo dnak) a szervezetben, ami a vitamin tu ladagola s (hypervitamino zis) tu neteinek kialakula sa hoz vezethet. Vitamin - D (kalciferol) A D3-vitamin sztearinsza rmaze k, provitaminja a 7-dehidrokoleszterin, mely ultraibolya suga rza s hata sa ra alakul a t D3-vitaminna. Fehe rje hez ko tődve a ma jba jut, majd tova bbi ke miai a talakula son megy a t, e s u jra fehe rje hez ko tődve eljut a be lbe, illetve a csontokba. A D-vitamin a be lben olyan kalciumko tő fehe rje (protein) szinte zise t segi ti elő, amely a be lfalon keresztu l transzporta lja a kalciumot. A D3 vitamin hata sa kettős: emeli a ve r kalcium- e s foszforszintje t (a kalcium felszi vo da sa t fokozza a be lből, u ru le se t a vese n a t cso kkenti), e s ko zvetlenu l befolya solja a csontke pződe st. A D2-vitamin no ve nyi eredetű, az ember keve sbe hasznosi tja. Mit okoz a hia nya A D-vitamin hia nya nemcsak a kalcium-anyagcsere t zavarja meg, hanem a ltala ko vetkezme nyes foszforhia ny is le trejo n. A D-vitamin hia nya egyben i zu leti gyullada sra, i zu leti merevse gre valo hajlamot, e s go rcske szse get eredme nyez, jellemző tu net lehet me g a ha tfa ja s, fogszuvasoda s, fa radtsa g, levertse g, e s a haj fokozott hulla sa. Mitől ve d A-vitamin e s C -vitaminnal egyu tt szedve segi ti a megfa za sos tu netek megelőze se t, elősegi ti a ko tőha rtya-gyullada s gyo gyula sa t. A Koppenha ga Egyetem tudo sai felfedezte k, hogy a D-vitamin szerepet ja tszik az immunve dekeze sben, a T-sejtek aktiviza lo da sa ban.

13 Ehhez az aktiviza lo da si funkcio hoz a T-sejtekben ku lo n D-vitamin receptorokat, antenna kat azonosi tottak be, ha alacsony a szervezetben a D-vitamin szint, akkor a T-sejtek inakti v a llapotban maradhatnak. A D-vitamin tu ladagola sa A D-vitamin tu ladagola sa szinte n le trejo het, ekkor a csontokban rendellenes, nagyfoku meszesede s jo n le tre, de ma s szervekben is fokozott meszesede s alakulhat ki (eze rt indokolt esetben a ce lzottan fokozott D-vitaminadagola st fokozott figyelem e s ellenőrze s mellett ce lszerű alkalmazni!). Milyen ta pla le kban fordul elő terme szetesen D-vitamin ta pla le k-forra s: leginka bb a toja ssa rga ja, vaj, tejszi n e s a csukama jolaj, szardi niakonzerv, vitaminozott margarinok, csiperkegomba, zabpehely, bu zacsi ra, e lesztő. Napi szu kse glet (RDA) D-vitamin napi szu kse glet: A D-vitamin szu kse glet az e letkor, vagyis a csontosoda si folyamatok szerint va ltozo. Gyermekeknek NE, terhesse g e s fokozott szu kse glet esete n NE, felnőtteknek (napfe ny felve tele től fu ggően) kb NE a szu kse ges D-vitamin mennyi- se g (RDA - OE TI alapja n). Vitamin - E (tokoferol) Az E-vitamin a kiserek (kapilla risok) fala ban ve dő funkcio t to lt be, ezen ki vu l a ma j elzsi rosoda sa val (e s a ma j me rgek okozta elfajula sa val) szemben is ve dőhata st fejt ki. Az E-vitamin cso kkenti a ve r koleszterinszintje t, szerepe van a szaporodo ke pesse g (spermake pze s, megterme kenyu le s, magzatkihorda s) folyamata ban. Mitől ve d Az E-vitamint a meddőse g, szexua lis proble ma k, koraszu le s, menstrua cio s zavarok, a nemi szervek fejlőde si zavaraiban, menopausa t ko vető zavarok, szi v e s e rrendszeri betegse gek, bőrproble ma k (pl. hegesede sek), a foglazula s gyo gyi ta sa ban elsődlegesen haszna lja k. Az E-vitamin antioxida ns szerepe t me g vizsga lja k, de jelentős antioxida ns hata ssal rendelkezik. Antioxida ns ve dő hata sa az A-vitaminra e s a teli tetlen zsi rsav molekula kra is kihat. Az E-vitamin hata sa t erősi ti a szele n, a vas azonban cso kkenti a hate konysa ga t (szerves ko te sű vassal egyu tt lehet szedni). Mit okoz a hia nya Az E-vitamin hia nya lassu sebgyo gyula st, fa rade konysa got, izomto nus-vesztese get, e s cso kkenő nemi va gyat eredme nyezhet. Milyen ta pla le kban fordul elő terme szetesen E-vitamin ta pla le k-forra s: a gabonafe le k csi raolaja ban (to k vagy napraforgo ), a zo ld no ve nyekben, főzele kfe le ben, a hu sban, a ma jban e s a toja sban, homokto visben, szo ja ban, csipkebogyo ban, gesztenye ben, dio ban, mogyoro ban, mandula ban, ma kban tala lhato meg.

14 Napi szu kse glet (RDA) E-vitamin napi szu kse glet (RDA - OE TI alapja n): nők esete ben 12 mg, fe rfiak esete ben 12 mg. Vitamin - K, fillokinon (antihemorra gia s-antive rze ses vitamin) A K-vitaminnak egyes ve ralvada s-akti v fehe rje knek az előa lli ta sa ban (szinte zise ben) van szerepe. A ma j sejtjei a K-vitamin jelenle te ben tudja k a ve ralvada s egyes faktorait szintetiza lni. Be lbakte riumok termelik (K1-vitamin), de megtala lhato a no ve nyek zo ld re szeiben (K2-vitamin) is. Mit okoz a hia nya K-vitamin hia nya esete n a ve ralvada si faktor cso kken, e s ve rze kenyse g alakul ki. A K-vitamin felszi vo da sa hoz elegendő epemennyise g szu kse ges. Ma j-epebetegse gekben nem tud felszi vo dni a K-vitamin, i gy K-vitaminhia ny (hypovitaminosis) le p fel, melynek fő tu nete a vastagbe lgyullada s, e s/vagy a nagyfoku hasmene s. A K-vitamin tu ladagola sa A mesterse ges K-vitamin tu ladagola sa gyermekekben agyka rosoda st, felnőttekben pedig ve rszege nyse get okozhat. Milyen ta pla le kban fordul elő terme szetesen K-vitamin ta pla le k-forra s: zo ld no ve nyek (kelka poszta, borso, fejes sala ta, ka poszta, paraj), tejterme kek, e s ma j, a su tőto k, a paradicsom, a paraj, kelka poszta, ka poszta, a lucerna, e s a tengeri hi na r. Napi szu kse glet (RDA) K-vitamin napi szu kse glet (RDA - OE TI alapja n): nők esete ben 70 μg, fe rfiak esete ben 80 μg. VI ZBEN OLDO DO VITAMINOK Vitamin - C (aszkorbinsav) A C-vitamin a szervezeten belu l a melle kveseke regben e s fehe rve rsejtekben mutathato ki a legnagyobb mennyise gben. A C-vitamin re szt vesz a ko ztes anyagcsere ben, jelenle te a be lcsatorna ban a vas stabiliza la sa hoz e s felszi vo da sa hoz szu kse ges. A C-vitamin erősi ti az adrenalin hata sa t, tova bba fokozza a ko tőszo veti sejtek fejlőde se t. Ta rola s, e s magas hő- e s oxida cio s folyamatok (főze s, forrala s) a C-vitamin gyors bomla sa t segi tik elő. Fokozott fizikai megterhele s, gyullada sos, la zas esetben, doha nyza s e s alkohol fogyaszta sakor, terhesse gben e s szoptata skor nagyobb a szervezet C-vitamin ige nye.

15 Mit okoz a hia nya A C-vitamin hia nya fa rade konysa got, ve gtagfa jdalmat, fogi nysorvada st, orrve rze st, fogi nyve rze st, lassu bb sebgyo gyula st (az u j sarjszo vetek is szakade konyabbak lesznek), fertőze sre valo hajlamot, su lyosabb esetben pedig skorbutot okozhat. A C-vitamin tu ladagola sa Nagy mennyise gű aszkorbinsav (C-vitamin tu ladagola s esete n) a ve ralvada st meggyorsi tja, e s izgatja a csontvelőt, eza ltal a ve rben reticulocyta k jelennek meg, melyek a vo ro sve rsejtek fiatal alakjai, i gy bizonyos ve rze kenyse gi e s leuke mia s betegse gekben tera pia s ce lzattal alkalmazza k a C-vitamin tu ladagola st. Ba r a vizelettel kiu ru l a szervezetből a fo lo sleges C-vitamin, de hirtelen valo tu ladagola s esete n hasi go rcs, felfu vo da s jo het le tre, e s fokozo dik a vesekő kialakula sa nak vesze lye - a felhalmozo dott C vitamin (vagy oxa lsav, so skasav) a kalciummal vi zben nehezen oldo do kalcium-so t ke pez, ami elza rhatja a vese tubulusait, e s veseko vet okozhat. Milyen ta pla le kban fordul elő terme szetesen C-vitamin ta pla le k-forra s: gyu mo lcso kben, főzele kfe le kben, a zo ldse gekben, nagyobb mennyise g- ben megtala lhato. A C-vitamin savanyu ko zegben őrződik meg bomla s ne lku l legtova bb, eze rt a citrom, grapefruit, a kivi, a ltala ban a citrusfe le k, a savanyu ka poszta, so ska e s a fekete ribiszke a legjobb forra sok. A terme szetes eredetű C-vitamin-forra sokban az aszkorbinsav to bbszo ro sen o sszetett forma ban tala lhato meg, i gy hata sa tarto sabb, mint az egyszerű szintetikus C-vitamin kivonatoke. Ginszenggel egyu tt nem ce lszerű a C-vitamin beve tele, mert cso kkentik egyma s ha- te konysa ga t. Napi szu kse glet (RDA) C-vitamin napi ige ny (RDA - OE TI alapja n): mg, doha nyza s esete n 150 mg, betegse g esete n: 500 mg 1000 mg C-vitamin felve tele szu kse ges. FORRA S: A forgalmazo nem va llal felelősse get a forra ske nt megjelo lt linkeken ko zze tett informa cio k helyesse ge e rt, ezen tartalmakat nem tekinti saja tja nak, i gy ezen tartalmake rt nem felelős.

16

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Speciális bútorok. Laborbútor. Oktatási bútor. Ipari bútor. Mérlegasztal. Laborszék

Speciális bútorok. Laborbútor. Oktatási bútor. Ipari bútor. Mérlegasztal. Laborszék Speciális bútorok Laborbútor Oktatási bútor Ipari bútor Mérlegasztal Laborszék JÖVŐT ÉPÍTÜNK A FUNKCIONALITÁS ÉS A DIZÁJN JEGYÉBEN A BESTLAB immáron 15 éves szakértelemmel komplett megoldá sokát kíná l

Részletesebben

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés Az éltetõ vitaminok A vitaminok olyan szerves vegyületek, amelyek feltétlenül szükségesek testünk kifogástalan mûködéséhez. A vitamin elnevezés a vita (élet) és az amin (NH2-tartalmú kémiai gyök) szavakból

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

RAP-4 ELEKTROMECHANIKUS SOROMPÓ

RAP-4 ELEKTROMECHANIKUS SOROMPÓ RAP-4 ELEKTROMECHANIKUS SOROMPÓ JELLEMZO K A RAP 4 egy elektromechanikus sorompo ami beja ratokhoz (auto parkolo, gya rak, ko rha zak stb.) haszna lando. A fe m doboz egy motort e s egy veze rlo egyse

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

PRCX PRCX. Perdületes mennyezeti befúvóelem

PRCX PRCX. Perdületes mennyezeti befúvóelem Perdületes mennyezeti befúvóelem PRCX PRCX befúvóelem TLS csatlakozódobozzal. TLS opciós tartozék, melyet külön kell megrendelni. Leírás PRCX perdu letes mennyezeti befu vo k fo eleme a re sekkel ella

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PRECÍZ Információs füzetek Informa cio k, Mo dszerek, O tletek e s Megolda sok a Precıź Integra lt U gyviteli Informa cio s rendszerhez T17. Évnyitás 2013. december Évnyitás Az e vnyita shoz szu kse ges

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

A vadon élő állatok természeti környezetükre gyakorolt terhelésének csökkentése az Ipoly Erdő Zrt. Börzsöny vadászterületén

A vadon élő állatok természeti környezetükre gyakorolt terhelésének csökkentése az Ipoly Erdő Zrt. Börzsöny vadászterületén A vadon élő állatok természeti környezetükre gyakorolt terhelésének csökkentése az Ipoly Erdő Zrt. Börzsöny vadászterületén A Börzsöny vadászati múltjának rövid bemutatása Ma r a ko ze pkorban is kedvelt

Részletesebben

VITAMINOK JELENTŐSÉGE ÉS FORRÁSAIK

VITAMINOK JELENTŐSÉGE ÉS FORRÁSAIK VITAMINOK JELENTŐSÉGE ÉS FORRÁSAIK KÉSZÍTETTE: GAÁL ELEONÓRA OKLEVELES TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI SZAKEMBER DEBRECENI EGYETEM Egészséges alapanyagok egészséges táplálkozás mintaprojekt a közétkeztetés minőségi

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Egészséges táplálkozás:

Egészséges táplálkozás: KORSZERŰ TÁPLÁLKOZÁS Egészséges táplálkozás: Az egészséges :egy megfelelően összeállított menü, a szervezetnek szükséges energia és tápanyag mennyiséget biztosítja ahhoz, hogy tartósan egészségesek maradjunk.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

Testünk építőkövei: A vitaminok

Testünk építőkövei: A vitaminok Testünk építőkövei: A vitaminok Vitamin A vitaminok az emberi szervezet számára nélkülözhetetlen, kis molekulájú, különféle kémiai összetételű biológiailag aktív szerves vegyületek. Az emberi szervezetbe

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A zöldségekben és gyümölcsökben megtalálható vitaminokról, ásványi anyagokról

A zöldségekben és gyümölcsökben megtalálható vitaminokról, ásványi anyagokról Iskolagyümölcs - program Oktatási segédanyag 2013/2014. tanév 1. félév/2. A zöldségekben és gyümölcsökben megtalálható vitaminokról, ásványi anyagokról Az egészség megőrzésben nagy fontossággal bírnak

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Hiánybetegsége: hajhullás és a fogak elvesztése. Fő forrásai: asztali kősó, olajbogyó, tengeri moszat.

Hiánybetegsége: hajhullás és a fogak elvesztése. Fő forrásai: asztali kősó, olajbogyó, tengeri moszat. Nyomelemek, ásványi anyagok: Nevükhöz hűen csak nyomokban, egészen icipici mennyiségben szükségesek a szervezet számára, ugyanakkor ez a nagyon kicsike mennyiség egyben létfontosságú is! Néhány rövid mondat

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016.(V.26.) önkormányzati rendelete

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016.(V.26.) önkormányzati rendelete Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016.(V.26.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁS BÉRLETÉNEK FELTÉTELEIRŐL Berente Ko zse g Önkorma nyzat Ke pviselő-testülete

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 9/2008. (I. 26.) Korm. r. Egyes épí té si tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 622 10/2008.

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

Informa cio k, Mo dszerek, O tletek e s Megolda sok a Precıź Integra lt U gyviteli Informa cio s rendszerhez. T31. Standolás. 2013.

Informa cio k, Mo dszerek, O tletek e s Megolda sok a Precıź Integra lt U gyviteli Informa cio s rendszerhez. T31. Standolás. 2013. Informa cio k, Mo dszerek, O tletek e s Megolda sok a Precıź Integra lt U gyviteli Informa cio s rendszerhez T31. Standolás 2013. július Tartalomjegyzék A speciális leltár... 3 Beállítások... 3 A standolás

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Bástya 2010. lakossági és kisvállalkozói biztosítások feltételek

Bástya 2010. lakossági és kisvállalkozói biztosítások feltételek Bástya 2010 lakossági és kisvállalkozói biztosítások feltételek BÁSTYA BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT ÉRTÉKKÖVETÉSES LAKOSSÁGI ÉS KISVÁLLALKOZÓI VAGYON-, FELELŐSSÉG-, BALESET- ÉS KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁS JELEN MÓDOZAT

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

Hírlevél. 2011. február. Fejleszte sek e s va ltoza sok a Precıź Integra lt U gyviteli Informa cio s rendszerben. 2011. I.

Hírlevél. 2011. február. Fejleszte sek e s va ltoza sok a Precıź Integra lt U gyviteli Informa cio s rendszerben. 2011. I. Hírlevél Fejleszte sek e s va ltoza sok a Precıź Integra lt U gyviteli Informa cio s rendszerben 2011. I. negyede v 2011. február Tartalom Tárgyi eszköz modul Eszko ze rte k kimutata s bo vı te se... 3

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE A felm r feladatsorok rt kel se A felm r feladatsorokat A, B, C, D v ltozatban k sz tett

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben