HELYI TANTERV / ALSÓ TAGOZAT / ANGOL NYELV 2 4. ÉVFOLYAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYI TANTERV / ALSÓ TAGOZAT / ANGOL NYELV 2 4. ÉVFOLYAM"

Átírás

1 HELYI TANTERV / ALSÓ TAGOZAT / ANGOL NYELV 2 4. ÉVFOLYAM Célok és alapelvek ANGOL NYELV 2 4. ÉVFOLYAM Az idegen nyelv tanítása elsősorban a gyakorlati készségek elsajátítását szolgálja. Egyben megismerteti egy másik kultúra sajátos értékeit. A tankötelezettség ideje alatt legalább egy idegen nyelvet kell megtanítani olyan fokon, hogy a tanuló hétköznapi helyzetekben, turisztikai, később munkavállalói, fogyasztói helyzetekben a nyelvet használni tudja. Egy élő idegen nyelv tanítását a negyedik évfolyamon, azaz legalább 10 éves korban meg kell kezdeni, s a tankötelezettség egész időtartama alatt folytatni kell. Magyarországon tehát minden iskolába járó gyereknek legalább hat éven keresztül egy élő idegen nyelvet kötelező tanulnia. A Minisztérium által kiadott kerettanterv a 4. osztálytól indítja az idegen nyelv oktatását. Mégis sok iskola biztosít erre lehetőséget az első-harmadik osztályban is. A Közoktatásról szóló törvény 52. -ának (7.) bekezdésében meghatározott időkeret terhére szervezhető nem kötelező tanórai foglalkozás lehet az elsőharmadik évfolyamon az idegen nyelv tanítását szolgáló tanórai foglalkozás. A szabadon tervezhető tanórai foglalkozások a készségek és képességek (kulcskompetenciák) fejlesztését, valamint a kerettantervben meghatározott követelményeket kiegészítő ismeretek elsajátítását szolgálják. Iskolánk előtérbe helyezi az idegen nyelvek oktatását. A NAT szerint, ha a személyi és tárgyi feltételek lehetővé teszik, különösen pedig ha az iskola hagyományai arra köteleznek, lehet, sőt kívánatos az idegen nyelv tanítását egy vagy több évvel korábban megkezdeni. Ha az életkori sajátosságoknak megfelelő anyagot biztosítunk az 1 2. osztályos tanulóknak, olyan eredményt érhetünk el, amely a későbbi nyelvoktatást segíti. Nem a 4. osztályos anyag előrehozása a cél, hanem olyan lehetőségek kiaknázása, amit az adott életkor, érdeklődési kör lehetővé tesz. Így lesz értelme az előkészítő időszak bevezetésének, az idegen nyelvi kommunikáció megalapozásának. Milyen lehetőségekre építhetünk a 6 10 éves gyermekeknél A fő tevékenységi forma még a játék, mely számukra érdekes, önmagában motiváló tevékenység, melybe szívesen bekapcsolódnak. A tananyag az általuk már ismert tartalmakra épülhet. A játékok, állatok, számok, színek, gyümölcsök, zöldségek, iskolai tárgyak és utasítások, a család és a vásárlás világa már ismerős számukra. Ezek konkrét helyzetekben, szituációs és szerepjátékokban, szemléltetéssel történő felhasználása a megfelelő szinten és módszerekkel már megvalósítható. A nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. Az utánzás során megismert nyelvi elemek, szavak, alapmondatok kész egységként felhasználhatóak kommunikációra. A gyermekek eszközként használják a nyelvet nem elvont tananyagként alkalmazzák. Szívesen és könnyen tanulnak verseket, mondókákat és dalokat Célok és fejlesztési feladatok Az angol nyelv tanulásának megszerettetése játékos megközelítéssel. A nyelv hangzásvilágának, zenéjének megismerése. Az artikulációs bázis fejlesztése, a speciális hangzók, hanglejtés, szóhangsúly megfigyelése. Mindez pozitív hatást gyakorol az anyanyelvi kommunikáció fejlődésére is. Az idegen nyelven való önkifejezés megismerése, a másokkal való kommunikáció az idegen A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 1

2 HELYI TANTERV / ALSÓ TAGOZAT / ANGOL NYELV 2 4. ÉVFOLYAM nyelvi kommunikáció mellett hozzájárul a szociális kompetencia fejlődéséhez is. Bepillantás más nép életébe, kultúrájába, szokásaiba a szociális és az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetenciáit fejlesztik. Néhány főbb nyelvtani alapegység tanulásának alapozása, illetve megkezdése. A továbbiakban erre koncentrikusan bővülve épülhet a tananyag. Dalok, versek megismerése, melyek tematikusan segítik a beszélt nyelv és nyelvtan elsajátítását. Aktív és passzív szókincs gyűjtése a dalokon, a játékokon keresztül is. Az utasítások megértése és végrehajtása. Mondatok átalakítása szócserével, használatuk élő helyzetekben is. Cselekvéssel összekötött szövegek, rímek, szerepjátékok tanulása. - Az órán alkalmazott feladatok és tevékenységek hozzájárulnak a természettudományos és a matematikai kompetenciák fejlődéséhez is.(alapműveletek,számfogalom, logikai feladatok.) - A hatékony, önálló tanulás kompetenciájának elősegítése érdekében tanítjuk az otthoni felkészülést segítő (szótanulás és az órán tanultak alkalmazása) technikákat. Témalista Üdvözlés: Bemutatkozás, köszönés. Iskola: az osztályterem tárgyai, személyek és tevékenységek. Számok: önálló értelmezésük és tárgyakhoz kapcsolódó használatuk. Gyümölcsök: ételek, gyümölcsök, zöldségek kérése, vásárlása udvarias formában. Állatok, kedvencek: ház körül élő állatok, otthoni kedvencek megnevezése, vadállatok. Játékok: gyerekjátékok, játékszerek nevei, kapcsolódó tevékenységekkel. Színek: megnevezésük, jellemző tárgyakkal való kapcsolásuk. Évszakok, időjárás: legfontosabb jellemzői, nevei. Napirend: mindennapos tevékenységeink megnevezése. Ételek és italok: megnevezéseik és kapcsolódó tevékenységek. Testünk és ruháink: a testrészek és a ruhadarabok nevei, kapcsolható cselekvésekkel. Vakáció: szünidei tevékenységek, helyek, ruházat. Anglofon országokkal való alapszintű ismerkedés A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 2

3 HELYI TANTERV / ALSÓ TAGOZAT / ANGOL NYELV 2 4. ÉVFOLYAM 2. ÉVFOLYAM 37 óra (heti 1 óra) Témakörök és tartalmak Kommunikációs szándékok: Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok köszönés, elköszönés, bemutatkozás, megszólítás, rövid utasítások, tanácsok a mindennapi tevékenységgel kapcsolatban. étel, ital kérése, kínálása, rövid, udvarias formában. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok mit szeret, mit nem szeret? rövid kérdés-feleletadás Információcsere információkérés és adás, dogok azonosítása, megnevezése, személyek, családtagok, személyek megnevezése, állatok, helymeghatározás. Fogalomkörök Létezés kifejezése: a to be ige jelen idejű állító, tagadó és kérdő alakjai Cselekvés, történés kifejezése: igék, jelenidejűség: folyamatos, egyszerű felszólítások Birtoklás kifejezése: birtokviszony (Mary s) a have got állító, tagadó, kérdő alakjai Térbeli viszonyok: viszonyszavak használata: a strandon, a hegyekben Időbeli viszonyok: évszakok, napszakok: reggel, este, télen, nyáron Mennyiségi viszonyok: határozatlan: sok, kevés határozott: tőszámnevek: 1-10 A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 3

4 HELYI TANTERV / ALSÓ TAGOZAT / ANGOL NYELV 2 4. ÉVFOLYAM Minőségi viszonyok: színek évszakok tulajdonságai: hideg, meleg Követelmények Ismerjék a tanulók a megadott szavakat és alapmondatokat. Magyarul is nevezzék meg ezek jelentését. A tanult kérdéseket és válaszokat párbeszédes játékban használják. A megtanult mintamondatokban helyesen mondják a szavakat és nyelvtani elemeket. Ezek segítségével, szócserével önálló mondatokat is képesek legyenek alkotni. Értsék meg és hajtsák végre a tanult utasításokat. Az írás és olvasás még nem követelmény, de a szóképek és mondatképek legyenek ismerősek. A tanult verseket, dalokat egyedül is mondják, énekeljék. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 4

5 Tanácsok az anyag feldolgozásához és értékeléséhez Ennek az életkornak az idegen nyelven való tanítását egészen másképp kell megközelíteni. Más célok, más módszerek, más típusú óravezetés és más nevelői hozzáállás szükséges. A gyermekek agya sok információt képes befogadni. Játékokkal izgalmasan, érdekesen, gyorsan kötődik az információ. A gyerekek akarnak angolul tanulni, de igazából a versek ritmusa, játékossága, a dalok zenéje, a történetek eljátszhatósága izgatja őket. Az a szó, kifejezés, dal vagy vers marad meg emlékezetükben, amelyhez valamilyen élmény, érzelem kapcsolódik. Ez az izgalmas, érdekes, érzelemdús csomagolás rögzíti be agyukba a tanultakat.. Ezekhez lehet a későbbiekben további ismereteket kapcsolnine a hagyományos nyelvoktatást kezdjük el koraibb életkorra kiterjeszteni.. Adjunk mintákat játékokon, rövid párbeszédeken, dalokon, verseken keresztül. A gyakorlatban ezek segítségével fejezzék ki magukat. Sok szót, kifejezést ismernek meg a gyerekek a dalokon keresztül. Aktív és passzív szókincsük is gyarapodik, nyelvtani fordulatokat kapnak készen, és könnyedén jön nyelvükre sok életszerű, sokat használt kifejezés. Szeretnek énekelni a gyerekek, szívesen és könnyen tanulják a dalokat. Tanításukkor segítségünkre lehet a fülbemászó dallam, az izgalmas ritmus, a mulatságos történet, könnyen felismerhető szavak, az ismétlések, tetszetős fordulatok, mókás mozdulatok. Mondjuk el magyarul, miről szól a dal. Ne értelmetlenül vésődjön be a szövege. Használjuk fel a megismert szöveget egy-egy cselekvés kifejezésére. A mesék világa is olyan motiváló erő ebben az életkorban, amit kár nem felhasználni az idegen nyelv oktatásában. A mesékben előforduló sok ismétlődés nagyon megkönnyíti a megtanulásukat. Folyamatos beszédre készteti a gyerekeket. Élő, eredeti nyelvtani fordulatokat tartalmazó mondatokból állnak. Ezek a mondatok az élő beszédben is felhasználhatók. Sokszor és szívesen hallgatják meg és játsszák el a gyerekek, ami nemcsak sikerélményt ad, de magabiztosságot is az idegen nyelv használatában. Az olvasás megtanulása előtti szakaszban is megfigyelhetjük, hogy a gyerekek szavakat, mondatokat képesek szövegképekhez kötni. Az így megtanult szöveget könnyen idézik fel.az írott szöveget látva szívesen próbálkoznak, lelkesen utánozzák az igazi olvasást. Mondjuk el, hogy az angolok másképp írják le a szavakat, mint ahogy halljuk. Mindig a fülükre hallgassanak, s ne akarják betű szerint kiolvasni azokat. Ha mégis nekiállnának kibetűzni, halkan mondjuk ki segítségül a helyes hangalakot. Ismételtessük el ezt, miközben szemükkel kövessék a leírt alakot is. A képolvasásnak sok hasznát vehetjük a szövegek felismerésénél, felidézésénél.. Nyelvet tanulni nem ugyanaz, mint egy hagyományos tantárgyat. Itt beszélni tanítunk. Saját gondolatok kifejezésére kell használniuk majd az idegen nyelvet. A kisgyermekek világa a játék, ezen keresztül ismerik meg a nagyvilágot is. Értékelés, ellenőrzés Bármilyen módot is választunk az értékelésre, adjunk sok dicséretet a jó szereplésekért. Ebben az életkorban még a pozitív megerősítés hoz eredményt, ellenkező esetben bezárkóznak a gyerekek a beszéd elől, és kialakulnak a felnőtteknél oly jól ismert gátlások. Az értékelő, gyakorló feladatok megoldásánál ne hagyjuk még magára a gyermekeket. Ha, bár segítséggel, de megoldja, jutalmazzuk szöveges dicsérettel, szóval, piros ponttal, jó jeggyel. Nem kell nagy mennyiségű szót, anyagot belesulykolnunk a tanulókba. Inkább keveset, de azt alaposan. A szavakat kérdezzük szóban. Írásban még adjunk lehetőséget a helyes szókép megkeresésére. A megértés ellenőrzésére jó módszer a rajzolás, összekötés, bekarikázás, kiválasztás. Hogy optimális ütemben fejlődhessenek, vegyük figyelembe egyéni képességeiket is. Az osztályok között is nagy lehet a különbség, ezért követelményeinkben ne legyünk túl szigorúak, de túl keveset se kérjünk számon, hiszen ezzel nem támogatjuk fejlődésüket. Ne feledjük, hogy tudásuk még csak most épül. Egy ház alapjai alig látszanak, de biztos alapozásra A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja 5

6 szükség van! A NAT 2003 az élő idegen nyelvek tanításának és tanulásának alapvető céljául a kommunikatív nyelvi kompetenciák kialakítását tekinti. Ennek során a legfontosabb feladat a tanulók érdeklődésének felkeltése és fenntartása a tanult nyelv és a célnyelvi országok kultúrája iránt. A kisiskoláskorban elkezdett nyelvoktatás során a nyelvtanulás megkedveltetése és a nyelvtanulás iránti motiváció kialakítása a legalapvetőbb feladat. Ez a gyerekek által ismert és kedvelt témakörök és fogalomkörök ill. az anyanyelven már rutinszerűen használt beszédszándékok és tevékenységek felhasználásával valósul meg. Gyermekkorban a nyelvtanulás a nyelv elsajátításának természetes folyamataira épül. Ennek során a célnyelvet hallva, azt a szituációban, kontextusban értelmezve haladnak előre a gyerekek a nyelvtanulásban. Ez a folyamat legtöbbször lassú és nem hoz túl látványos eredményeket a nyelvi kompetencia mérése során, de mégis rendkívül fontos az idegen nyelvek és kultúrák felé való viszony megalapozásában. Ebben az időszakban a receptív készségek fejlesztésén belül a hallott szöveg értése a legfontosabb. Ennek a készségnek a fejlődését több más jellegű kommunikációs eszköz segíti ( pl. képek, mimika, action story-k, testbeszéd, mutogatós játékok, rajz stb...),melyek használatának célja, hogy az idegen nyelvi megnyilvánulás jól köthető legyen a tanulók számára, az általuk ismert valósághoz. A produktív készségeken belül először a beszédkészség alakul ki fokozatosan, és az egyszavas válaszoktól ( igen, nem, színek, számok, nevek stb...) az emlékezetből elmondott elemezetlen, hosszabb szövegekig ( mondókák, dalok, történetek, action story-k stb...) terjed. A tanulók legtöbbször igénylik az írásbeli munkát is, amit a 3. évfolyam 2. félévétől vezetünk be, és melynek legfőbb célja az idegen nyelven történő írás felfedezésének öröme. Célok és fejlesztési feladatok Tudatosuljon a tanulóban, hogy az anyanyelvén kívül más nyelven is kifejezheti magát. Alakuljon ki a tanulóban pozitív hozzáállás a nyelvtanulás iránt. Fejlődjön az együttműködési készsége, és építő módon tudjon részt venni pár- és csoportmunkában. Ismerjen meg néhány alapvető nyelvtanulási stratégiát. Témalista (ajánlás) Az én világom: bemutatkozás, érzések kifejezése Család és barátok : személyek bemutatása, rokoni viszonyok Az otthon: ház, lakás bemutatása, szobák, bútorok, kedvenc játékok Iskola: bemutatása, Órai nyelvezet Étkezés: fő étkezések, kedvelt és kevésbé kedvelt ételek és italok Öltözködés: ruhadarabok télen, nyáron Az emberi test: testrészek és hozzájuk kapcsolódó mozgások, tevékenységek Állatok: kedvencek otthon, a ház körül és a vadonban Közlekedés: közlekedési eszközök, irány és helymeghatározás Szabadidő, szórakozás, kedvenc időtöltés Vásárlás: számok 100-ig, műveletek, pénznemek Idő: egész órák Ünnepek: Karácsony, Húsvét, születésnap A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja 6

7 3. ÉVFOLYAM 74 óra (heti 2 óra) Témakörök, tartalmak Kommunikációs szándékok Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: köszönés, elköszönés; megszólítás, bemutatkozás; érdeklődés: mások életkora iránt mások nemzetisége vizuális észlelésről mennyiségek iránt tárgyak helye iránt mások hogyléte felől mások ízlése iránt mások hobbija, kedvenc tárgyai, tevékenysége iránt jókívánságok, gratuláció, köszönet búcsúzás Személyes vélemény, beállítódás kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok véleménykérés, reagálás tetszés, nem tetszés akarat, kívánság öröm, tetszés, dícséret, csodálkozás sajnálkozás Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok információkérés, információadás dolgok megnevezése, azonosítása: személyek, családtagok tárgyak, állatok helységek, bútorok ételek, étkezések mennyiségek, számok dolgok, személyek leírása igenlő és nemleges válasz Fogalomkörök - Létezés kifejezése - a 'to be' ige jelen idejű állító, tagadó, kérdő alakjai - a 'there is' 'there are' szerkezet állító, kérdő, tagadó alakjai A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja 7

8 -Cselekvés, történés kifejezése - igék, jelenidejűség -Birtoklás kifejezése - birtokos névmási jelzők (my, your, etc.) - birtokviszony (Mary's) - a 'have got' állító, kérdő és tagadó alakjai -Térbeli viszonyok: - helymeghatározás.(where?) - elöljárószók (in, on, under,etc.) - Időbeli viszonyok: - időpont: egész órák (What's the time? It's...o'clock) - Modalitás: - a 'can' segédige állító, kérdő, tagadó alakjai - Mennyiségi viszonyok: - tőszámnevek 1-20-ig - főnevek egyes és többes száma - páros ill. egyes számú testrészek, ruhadarabok - Minőségi viszonyok: - melléknevek (nemzetiségek, színek, méretek, állapotok) -Logikai viszonyok: - az 'and' és a 'but' kötőszó használata - Szövegösszetartó eszközök: - mutató névmások (this, these, that, those ) - határozott, határozatlan névelők (a, an, the ) Követelmények Beszédértés A tanuló megért ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérést, utasítást, arra cselekvéssel válaszol ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdést, arra szóval, rövid kifejezéssel válaszol ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott leírást, anyanyelvén a lényeget össze tudja foglalni Beszédkészség A tanuló képes megnevezni ismert dolgokat 4-5 dalt, mondókát, kiszámolót reprodukálni, szavakat, egyszerű mondatokat ismételni a magyartól eltérő írásjegyeket felismerni és hangoztatni egy szóval vagy kifejezéssel válaszolni ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésre Írás A tanuló képes: egyszerű szöveget lemásolni ill. tollbamondás után leírni egyszerű szöveget emlékezetből leírni A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja 8

9 Olvasott szöveg értése A tanuló felismeri a tanult szavak írott alakját ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatot megért ismert nyelvi elemekből álló rövid szövegben fontos információt megtalál A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja 9

10 4. ÉVFOLYAM 111ÓRA (HETI 3 ÓRA) Témakörök, tartalmak Kommunikációs szándékok Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok.: köszönés, elköszönés megszólítás, bemutatás, bemutatkozás érdeklődés: mások hobbija, kedvenc tevékenysége iránt időjárás iránt időpont iránt mások nemzetisége felől mások telefonszáma felől mások hétköznapi és ünnepi tevékenysége iránt más nemzetek szokásai iránt - jókívánságok, gratulációk - búcsúzás Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok - akarat, kívánság - öröm, dicséret, csodálkozás - jókívánság, gratuláció - sajnálkozás, kritika - tetszés, nem tetszés Információcsere -információkérés és adás személyes adatokról útbaigazítás kérése és arra reagálás - dolgok azonosítása, megnevezése családtagok foglalkozások színek használati tárgyak állatok napok, hónapok, évszakok ruhaneműk idő kifejezése iskolai tárgyak szabadidős tevékenységek testrészek ház részei, bútorok a lakásban mindennapi és alkalmi tevékenységek A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja 10

11 - dolgok, események leírása: napi rutin tevékenységek kedvenc tárgyak helymeghatározás tudás, nem tudás Fogalomkörök Létezés kifejezése a 'to be' ige jelen, jövő és múlt idejű alakjai a 'there is' 'there are' szerkezet állító, tagadó és kérdő alakjai Cselekvés, történés kifejezése igék egyszerű jelenidő felszólító mód Birtoklás kifejezése birtokos névmási jelzők (my, your etc..) birtokos eset (Mary's ) Térbeli viszonyok: hely és irány meghatározása elöljárószók ( in, on, under, behind, in front of, between, ) Időbeli viszonyok: időpontok kifelyezése (at, half, a quarter...) napszakok ( at night, in the afternoon ) a hét napjai (on Tuesday ) gyakoriság kifejezése ( often, sometimes... ) időhatározók ( now, every week ) Modalitás a 'can' segédige állító, tagadó és kérdő alakjai 'must','mustn't' segédigék Mennyiségi viszonyok tőszámnevek: ig főnevek egyes, többesszáma páros és páratlan testrészek és ruhadarabok sorszámnevek törtszámnevek Minőségi viszonyok melléknevek (nemzetiségek, színek, méretek, állapotok) nemzetiség kifejezése ( from Hungary) Logikai viszonyok az 'and, what, but, or ' használata Szövegösszetartó eszközök mutató névmások ( this these, that, those,) névelők ( a, an, the ) A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja 11

12 személyes névmások mutató szavak 'some' Követelmények Beszédértés A tanuló az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid kéréseket, utasításokat megérti, azokra cselekvéssel válaszol megérti a hozzá intézett, gondosan megfogalmazott kérdéseket és azokra szóval, kifejezéssel, rövid mondattal válaszol. Beszédkészség A tanuló legyen képes: ismert dolgokat megnevezni 5-6 dalt, mondókát, kiszámolót reprodukálni kifejezni a tudást, nem tudást véleményt nyilvánítani (like, don't like ) néhány ismeretlen szót tartalmazó egyszerű, rövid szöveget érthetően felolvasni Olvasott szöveg értése A tanuló legyen képes felismerni a szavak írott alakját megérteni az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat megtalálni információkat, ismert nyelvi elemekből álló pár mondatos szövegben. Írás A tanuló legyen képes a tanult témakörhöz kapcsolódó rövid szöveget tollbamondás után lejegyezni a tanult témakörhöz kapcsolódóan önálló szöveg alkotására, minta alapján. Értékelés A tanulók értékelésének három célja van :- visszajelzést nyújtani az adott tananyagban való előrehaladásról, az erős és gyenge pontokról, illetve erősíteni és fenntartani a diákok motivációját, és hozzájárulni helyes önértékelésük kialakulásához. Az értékelésnél alapelv, hogy a gyakorlás során alkalmazott módszereket használjuk itt is, ill. a gyerekek értékelése folyamatosan történjen, ne váratlanul vagy alkalomszerűen. A számonkérés történhet egyénileg, csoportosan vagy párban, a gyakorláshoz hasonlóan. Kerüljük a hagyományos feleltetést, mert erősíti a gátlásokat. Negyedik osztályban számíthatunk a gyerekek önértékelésére is. Fontos alapelv: ne a nyelvről való tudást, hanem a nyelvi készségeket értékeljük. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja 12

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

Angol nyelv 1. évfolyam

Angol nyelv 1. évfolyam Angol nyelv 1. évfolyam Heti:1 óra, Évi 36 óra Célok és feladatok A nyelvtanulás első évében legfontosabb cél a nyelvtanulás megszerettetése, a nyelvtanuláshoz szükséges alapvető szóbeli készségek megalapozása,

Részletesebben

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam Helyi tanterv Kommunikáció német nyelven Szakiskola 9-10-11. évfolyam Fejlesztési követelmények A szakiskola 9-11. évfolyama számára készült idegen nyelv kerettanterv a tanulók sajtosságaihoz, nyelvi szintjének

Részletesebben

NÉMET NYELVBŐL. Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca /

NÉMET NYELVBŐL. Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca / NÉMET NYELVBŐL 1. osztály reagálásra. Bekapcsolódjon, és tevékenyen részt vegyen az órai játékokban, cselekvésekben. Ismerje a mindennapi üdvözlési és búcsúzási formákat. Ismerje a tanult témakörök szavait:

Részletesebben

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9.

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9. 1.Család 10 4.évf. 2.Otthon 9 3.Étkezés 8 4.Idő, időjárás 8 5.Öltözés 8 6.Sport 6 7.Iskola, barátok 9 8.Tanórai tevékenységek 9 9.Szabadidő 6 10. Természet, állatok 8 11.Ünnepek és hagyományok 8 12.Fantázia,

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: öröm, sajnálkozás, bánat, csodálkozás, remény

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: öröm, sajnálkozás, bánat, csodálkozás, remény Tantárgyi követelmények, angol nyelv 7. évfolyam képes követni a célnyelvi óravezetést, idegen nyelvű információt megérteni és adni, interakcióban sikerrel részt venni. Képes a tanárral és társaival együttműködni

Részletesebben

ANGOL NYELV MOZAIK. 3-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Krizsán Erika

ANGOL NYELV MOZAIK. 3-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Krizsán Erika MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 ANGOL NYELV 3-8. évfolyam Készítette: Krizsán Erika A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004 TARTALOM

Részletesebben

Helyi tanterv az angol nyelv mint 2. idegen nyelv tanításához normál tantervű osztályokban

Helyi tanterv az angol nyelv mint 2. idegen nyelv tanításához normál tantervű osztályokban Helyi tanterv az angol nyelv mint 2. idegen nyelv tanításához normál tantervű osztályokban Heti óraszámok: 11.évfolyam 12.évfolyam 2 óra 2 óra Javasolt tankönyv: New English File Elementary IDŐKERET, ÓRASZÁMOK

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam

HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam 2013 HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 NÉMET NYELV EMELT SZINT HELYI TANTERVE 4. évfolyam A német nyelv tantárgy

Részletesebben

Idegen nyelv évfolyam. Célok és feladatok

Idegen nyelv évfolyam. Célok és feladatok Idegen nyelv 5 8. évfolyam Célok és feladatok Az ötödik évfolyam megkezdésekor már minden diák (legalább) egy éve tanulja az idegen nyelvet. Megértik a tanár kéréseit, óravezetését, ismerősek a feladattípusok,

Részletesebben

Angol nyelv. nyelvet valós célok eléréséért, valamint a készségek gyakorlására, -kutatás) ődését a többiekkel,

Angol nyelv. nyelvet valós célok eléréséért, valamint a készségek gyakorlására, -kutatás) ődését a többiekkel, Angol nyelv A tantárgy célja A tanulóban alakuljon ki pozitív hozzáállás a nyelvtanulás iránt. A tanuló olyan szinten sajátítsa el az angol nyelvet, hogy a hétköznapi kommunikáció során sikeresen tudja

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

3. évfolyam minimum követelmények

3. évfolyam minimum követelmények 3. évfolyam minimum követelmények MATEMATIKA: Gondolkodási módszerek alapozása tudjon elhelyezni elemeket adott tulajdonságú halmazokba; ismerje az alaphalmaz, részhalmaz fogalmát; állapítsa meg egyszerű

Részletesebben

Idegen nyelv 1-3.évfolyam Célok és feladatok

Idegen nyelv 1-3.évfolyam Célok és feladatok Idegen nyelv 1-3.évfolyam Célok és feladatok Évi óraszám: Heti óraszám: 37 óra 1 óra Kedvet ébreszteni a nyelvek iránt, sikerélményhez juttatni a diákokat, másrészt megalapozni a későbbi nyelvtanulást.

Részletesebben

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok:

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok: 5-6. évfolyam Az 5-6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI OROSZ NYELV

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI OROSZ NYELV OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI OROSZ NYELV 9. ÉVFOLYAM ÍRÁS OLVASÁS a cirill-betűs írás és olvasás elsajátítása NYELVANI ISMERETEK a főnevek neme személyes névmások (ragozással) birtokos névmások (csak

Részletesebben

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam A kerettanterv az anyanyelven megismert témakörökre, beszédszándékokra, fogalomkörökre és tévékénységekre épül. A legfontosabb feladatok a következők: Az idegen nyelv

Részletesebben

Német nyelvi követelmények a 3. év végéig. A Hallo Max! c. tankönyv alapján

Német nyelvi követelmények a 3. év végéig. A Hallo Max! c. tankönyv alapján Német nyelvi követelmények a 3. év végéig A Hallo Max! c. tankönyv alapján Az ABC, család, lakás, állatok, számok 1-100-ig, évszakok, hónapok, iskola, osztály, barátok, német termékek, 3 dal, 3 versike.

Részletesebben

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem 2. évfolyam A 2. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.)

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.) Angol nyelv 1-2. évfolyam I. Hallott szöveg értése: Legyen képes követni a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére; ismerje fel és

Részletesebben

Angol nyelv. 5. évfolyam

Angol nyelv. 5. évfolyam Angol nyelv 5. évfolyam Témakör 1. Család 2. Otthon 3. Étkezés 4. Idő, Időjárás 5. Öltözködés 6. Sport 7. Iskola 8. Szabadidő 9. Ünnepek, Szokások 10. Város, Bevásárlás 11. Utazás, Pihenés 12. Egészséges

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően.

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. TANMENETJAVASLATOK Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. a) változat (heti 3 óra) Egy leckére átlagosan 3 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni.

Részletesebben

IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172

IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172 IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172 IDEGEN ANGOL NYELV 0. évfolyam5-8. évfolyam Célok és feladatok Az ötödik évfolyam megkezdésekor már minden diák (legalább) egy éve tanulja az idegen nyelvet.

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Angol

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Angol Bolyai János Általános, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52 420-377 Tel./fax: (52 429-773 Email: bolyai@bolyai-debrecen.sulinet.hu Angol Élő idegen nyelv

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

MY ENGLISH BOOK Class 4

MY ENGLISH BOOK Class 4 MY ENGLISH BOOK Class 4 heti 3 óra Egy leckére átlagosan 2 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni. A leckék 2 óra alatt kényelmesen elvégezhetők, de vannak, amelyek több gyakorlást igényelhetnek

Részletesebben

Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató

Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON KINEK AJÁNLJUK? Az angol nyelv kezdőknek csomagot kezdő és újrakezdő tanulóknak ajánljuk. A tanfolyam elvégzésével a tanuló képes erős alapfokú,

Részletesebben

Angol nyelv. 1-4. évfolyam

Angol nyelv. 1-4. évfolyam Angol nyelv 1-4. évfolyam 1. Az angol nyelv tanításának célja, feladata Az általános iskola 1 3. évfolyamán az élő idegen nyelv tanításának négy fontos célja van: Járuljon hozzá a gyermek személyiségének

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelv

Helyi tanterv Német nyelv Helyi tanterv Német nyelv 1. A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és tartalma összhangban állnak a Nemzeti

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható HELYI TANTERV NÉMET NYELV I. idegen nyelv Első idegen nyelv 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam KERszintben nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható TANTÁRGYI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf.

Részletesebben

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet

Részletesebben

IDEGEN NYELV ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

IDEGEN NYELV ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI IDEGEN NYELV ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI Az idegen nyelv érettségi vizsga célja Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó

Részletesebben

Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve francia mint második idegen nyelvből négy évfolyamos tantárgyi felosztásban(új)

Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve francia mint második idegen nyelvből négy évfolyamos tantárgyi felosztásban(új) Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve francia mint második idegen nyelvből négy évfolyamos tantárgyi felosztásban(új) 9 12. évfolyam Célok és feladatok A második idegen nyelv tanulásának célja, hogy

Részletesebben

Tanterv angol nyelv oktatásához 4. évfolyam számára

Tanterv angol nyelv oktatásához 4. évfolyam számára Tanterv angol nyelv oktatásához 4. évfolyam számára Célok és feladatok A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető célja lélektani és nyelvi: egyrészt kedvet ébreszteni a nyelvek tanulása iránt, sikerélményhez

Részletesebben

ANGOL NYELV. 1. osztály. köszönés, bemutatkozás és elköszönés számok elmondása 1-19-ig. a tanult dalok közül 3 eléneklése

ANGOL NYELV. 1. osztály. köszönés, bemutatkozás és elköszönés számok elmondása 1-19-ig. a tanult dalok közül 3 eléneklése ANGOL NYELV 1. osztály köszönés, bemutatkozás és elköszönés számok elmondása 1-19-ig a tanult dalok közül 1 eléneklése a tanult mondókák közül 1 elmondása 2. osztály köszönés, bemutatkozás és elköszönés

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 4. évfolyam... 2 Én és a családom... 2 Időjárás... 5 Étkezés... 7 Öltözködés... 9 Iskola... 12 Tágabb környezetünk... 15 Szabadidő, szórakozás... 18 1. oldal 4. évfolyam Én és a családom Bemutatkozás,

Részletesebben

IDEGEN NYELV. 5 8. évfolyam

IDEGEN NYELV. 5 8. évfolyam IDEGEN NYELV 5 8. évfolyam Célok és feladatok Az ötödik évfolyam megkezdésekor már minden diák (legalább) egy éve tanulja az idegen nyelvet. Megértik a tanár kéréseit, óravezetését, ismerősek a feladattípusok,

Részletesebben

Témakörök: 100 óra Gyakorlás, ismétlés: Összesen:111 óra

Témakörök: 100 óra Gyakorlás, ismétlés: Összesen:111 óra Angol nyelv 5. évfolyam Heti 3 óra, Évi 111 óra Célok és feladatok - Megértsék az órai tevékenységekre vonatkozó egyszerű utasításokat. - Ismerjenek hangzó és írott szövegeket. - Gondolataikat egyszerű

Részletesebben

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV A. Ruházati Vásárlási szituációk az alábbi témakörökben: 1. Méteráru üzlet 2. Férfi cipők 3. Női cipők 4. Rövidáruk / kemény rövidáru 5. Rövidáruk/ puha rövidáru 6.

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM C képzési kör C képzési kör

KÉPZÉSI PROGRAM C képzési kör C képzési kör KÉPZÉSI PROGRAM C képzési kör C képzési kör 2 KÉPZÉSI PROGRAM C képzési kör C képzési kör 1. A képzési program 1.1. Megnevezése Angol C2 1 1 018 - KER C1/CS30 1.2. OKJ azonosító -- 1.3. Nyelvi programkövetelmény

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 2. idegen nyelv (évi 72 óra) 9. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv és a középszintű

Részletesebben

Angol Fejlesztési terv

Angol Fejlesztési terv és a Angol Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására, 2014. január 2. és

Részletesebben

ÚÁMK SZÉKHELY INTÉZMÉNYI HELYI TANTERV III. Angol nyelvi előkészítő 1-3 évfolyam Angol nyelv 4-8 évfolyam Angol nyelv emeltszintű 4-8 évfolyam

ÚÁMK SZÉKHELY INTÉZMÉNYI HELYI TANTERV III. Angol nyelvi előkészítő 1-3 évfolyam Angol nyelv 4-8 évfolyam Angol nyelv emeltszintű 4-8 évfolyam ÚÁMK SZÉKHELY INTÉZMÉNYI HELYI TANTERV III. Angol nyelvi előkészítő 1-3 évfolyam Angol nyelv 4-8 évfolyam Angol nyelv emeltszintű 4-8 évfolyam 281 Angol nyelv 1-3. évfolyam ELŐKÉSZÍTŐ IDŐSZAK, BEVEZETŐ

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4. NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. Német nyelv és irodalom 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 Témakörök Tematikai egység

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete Idegen nyelvi kerettantervi tantárgyak, óraszámok, magasabb évfolyamba lépés

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Pedagógiai program Német nyelv tantárgy helyi tanterve A nevelőtestület

Részletesebben

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült a 2013.03.22 napon közzétett központi program alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

ANGOL NYELV Helyi tanterv

ANGOL NYELV Helyi tanterv ANGOL NYELV Helyi tanterv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Célok és feladatok Általános iskola 4. évfolyam Angol nyelv A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető

Részletesebben

Német nyelv. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1 Tótvázsonyi Tagiskola

Német nyelv. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1 Tótvázsonyi Tagiskola Német nyelv Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint az Európa Tanács ajánlásaival: Az

Részletesebben

Angol nyelv. 1.osztály

Angol nyelv. 1.osztály Angol nyelv 1.osztály Hallott szöveg értése ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést

Részletesebben

Osztályozóvizsga-tematika 12. évfolyam Angol nyelv

Osztályozóvizsga-tematika 12. évfolyam Angol nyelv Osztályozóvizsga-tematika 12. évfolyam Angol nyelv 1. félév Témakör /Kommunikációs szándék Nyári úticélok Különböző típusú nyaralások Utazási előkészületek Szállások Látnivalók Nyári élmények A tömegközlekedési

Részletesebben

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater)

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater) 4. évfolyam A 4. évfolyam megkezdésekor a tanulók még nem rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ANGOL NYELV Évfolyam: 5-8.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ANGOL NYELV Évfolyam: 5-8. IDEGEN NYELV Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-8. Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. nor. né. nor. né. nor. né. nor. né. Angol 3 2 3 2 3 2 3 2 Éves óraszám 108 72 108 72 108 72 108 72 Megjegyzés:

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat

NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat LECKE, 1. lecke 1-7. óra 2. lecke 8-14. óra 3. lecke 15-21. óra Az orosz nyelv helye a nyelvek közt, az ábécé Kiejtési szabályok Nemzetközi szavak Hétköznapi

Részletesebben

Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium

Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium Évfolyam 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 3 3 3 3 Éves óraszám 108 108 108 93 Érettségi felkészítés heti óraszáma 2 2 Érettségi felkészítés éves óraszáma 72 62

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Német nyelv

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Német nyelv Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 432 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 42-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu Német nyelv Német

Részletesebben

NÉMET NYELV HELYI TANTERV. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. A1 A2 B1 mínusz B1. 4. évfolyam TÉMAKÖRÖK, FOGALOMKÖRÖK

NÉMET NYELV HELYI TANTERV. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. A1 A2 B1 mínusz B1. 4. évfolyam TÉMAKÖRÖK, FOGALOMKÖRÖK FEJLESZTÉSI FELADATOK, NYELVI SZINTEK 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam Első idegen nyelv KER-szintben nem megadható A1 A2 B1 mínusz B1 4. évfolyam TÉMAKÖRÖK, FOGALOMKÖRÖK Éves

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

Három éves szakiskolai kerettanterv. Idegen nyelv Angol

Három éves szakiskolai kerettanterv. Idegen nyelv Angol Idegen nyelv Angol Készítette: Bugyinszki Adrienn Király Endre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Forrás: Szakiskolai közismereti program Oktatáskutató és Fejlesztő Központ http://szaki.ofi.hu/tajekoztatok-a-3-eves-szakiskolai-kerettantervrol/

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM TANULÁSMÓDSZERTAN HELYI TANTERV

PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM TANULÁSMÓDSZERTAN HELYI TANTERV SZÉCHENYI ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Hajdúböszörmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM... MOLNÁR MAGDOLNA ILONA

Részletesebben

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol 2015. Helyi tanterv A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve Angol Esti tagozat 2015.01.01. ANGOL NYELV 9 12. évfolyam (Esti tagozat) Az élő

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELV HELYI TANTERV ANGOL - NÉMET

ÉLŐ IDEGEN NYELV HELYI TANTERV ANGOL - NÉMET ÉLŐ IDEGEN NYELV HELYI TANTERV ANGOL - NÉMET BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ 4. évfolyam HELYI TANTERV ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL NÉMET 2013. oldal 1 BEVEZETŐ Európa népei sok, egymástól különböző nemzetből, közösségből,

Részletesebben

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja ANGOL NYELV - ESTI MUNKAREND Bevezető Az idegen nyelv tanításának és tanulásának céljait a tanulók szükségletei határozzák meg. Ahhoz, hogy a diákok hazánk és a nagyvilág mobilis, többnyelvű polgárai legyenek,

Részletesebben

Helyi tanterv. A Idegen nyelv-angol tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret. 4. évfolyam: vi óraszám

Helyi tanterv. A Idegen nyelv-angol tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret. 4. évfolyam: vi óraszám Helyi tanterv A Idegen nyelv-angol tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret Tematikai egység rövid címe 4. évfolyam: Kerettanter vi óraszám Én és a családom. Családtagok

Részletesebben

ANGOL. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

ANGOL. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) ANGOL BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) 1 BEVEZETŐ Európa népei sok, egymástól különböző nemzetből, közösségből, kultúrából és nyelvi csoportból egy egységes uniót alakítanak ki. Ez az unió a gondolatok

Részletesebben

IDEGEN NYELV: NÉMET. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (2 4. évfolyam)

IDEGEN NYELV: NÉMET. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (2 4. évfolyam) IDEGEN NYELV: NÉMET BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (2 4. évfolyam) BEVEZETŐ Európa népei sok, egymástól különböző nemzetből, közösségből, kultúrából és nyelvi csoportból egy egységes uniót alakítanak ki. Ez

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Francia nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A francia nyelv tantárgy helyi tanterve a többször

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Készítette: Angoltanár Jóváhagyta: Igazgató Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI

Részletesebben

ANGOL NYELV TANTERV AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA SPORTTAGOZATOS OSZTÁLYOK RÉSZÉRE

ANGOL NYELV TANTERV AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA SPORTTAGOZATOS OSZTÁLYOK RÉSZÉRE ANGOL NYELV TANTERV AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA SPORTTAGOZATOS OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Az angol nyelv tanításának céljai... 1 1 2. évfolyam... 3 1. évfolyam... 4 2. évfolyam... 6 3 4. évfolyam...

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Holland nyelv Készítette: a gimnázium humán szakmai munkaközössége 2015. A holland nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater)

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater) 3. évfolyam A 3. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015 1084 Budapest, Rákóczi tér 4 Tel: 313-0030, Tel/fax: 313-3182, Honlap: wwwjelkyhu Ez a vizsga előmérés az érettségi vizsga előtt IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11 ÉVFOLYAM 2014-2015 Célja: A tanuló képes-e

Részletesebben

Angol Tanmenet. Horizons 3

Angol Tanmenet. Horizons 3 Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Horizons 3 Tanmenet (Heti óraszám: 5) Haladási ütem hónap-hét Szeptember 1-5.óra 6-10. óra 11-15. óra 16-20. óra 21-25. óra Október 26-30. óra 31-35. óra 36-40. óra

Részletesebben

SOLUTIONS Elementary Angol nyelv

SOLUTIONS Elementary Angol nyelv SOLUTIONS Elementary Angol nyelv Kommunikációs szándékok, szókincs Introduction unit (Section A and B) Bemutatkozás (név, életkor, származás) Mások bemutatása Információ kérése, adása Az angol ábécé, betűzés

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Olasz nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. 1 Tartalom Olasz nyelv, második idegen nyelv, alapóraszámú képzés... 3 2 Kerettantervi

Részletesebben

Az osztályozóvizsgák témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019.

Az osztályozóvizsgák témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019. Az osztályozóvizsgák témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019. Ötévfolyamos nyelvi képzés 9.ny évfolyam : Beginner ( kezdő) szinten Tematikai egység, Témakör I. SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, SZÁRMAZÁS, CSALÁD

Részletesebben

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája A1 tanfolyam 1. A spanyol ABC 2. A spanyol főnév 3. Egyeztetés a spanyolban, melléknevek 4. Hangsúlyozás a spanyolban 5. A SER ige 6. Köszönések,

Részletesebben

Angol IMPLEMENTÁCIÓ 5. a 1 csoport

Angol IMPLEMENTÁCIÓ 5. a 1 csoport 01. 03. 07. 10. 15. 21. 24. 28. 01. 02. Az éves megszervezése Ismétlés Üdvözlés, bemutatkozás Üdvözlés, köszönési formák Üdvözlés, udvarias érdeklődés 1. IKT Az a/ an névelők használata Gyakorlás- Az osztályban

Részletesebben

HELYI TANTERVE. ALSÓ TAGOZAT ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL 4. évfolyam Saját innováció BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ 2015.

HELYI TANTERVE. ALSÓ TAGOZAT ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL 4. évfolyam Saját innováció BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ 2015. BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE ALSÓ TAGOZAT ÉLŐ IDEGEN NYELV ANGOL 4. évfolyam Saját innováció BEVEZETŐ

Részletesebben

Német nyelv Helyi tanterv

Német nyelv Helyi tanterv Német nyelv Helyi tanterv 5 8. évfolyam Német 5-8. évfolyam 1. A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és

Részletesebben

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL Ahhoz, hogy a tanuló elégséges osztályzatot szerezzen, az alábbi tudásanyag 60 százalékát el kell sajátítania. Vitás esetben vagy osztályozó vizsgánál az alábbi anyagot

Részletesebben

9. évfolyam szakgimnázium

9. évfolyam szakgimnázium OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI NÉMET NYELV 9. évfolyam szakgimnázium Az 1. félév követelményei: Írásbeli követelmények: Feladatlap megoldása Szóbeli követelmények: Társalgás, szituációk, önálló felelet

Részletesebben

Foglalkoztatás I. tantárgy Idegen nyelv

Foglalkoztatás I. tantárgy Idegen nyelv Szakiskola 11. évfolyam Foglalkoztatás I. tantárgy Idegen nyelv 64 óra A Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

Részletesebben

Élő idegen nyelv Angol 3-4. évfolyam

Élő idegen nyelv Angol 3-4. évfolyam Célok és feladatok Élő idegen nyelv Angol 3-4. évfolyam A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető célja lélektani és nyelvi: egyrészt kedvet ébreszteni a nyelvek tanulása iránt, sikerélményhez juttatni

Részletesebben

NYELVISKOLA. angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az ennek megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

Helyi tanterv javaslat IDEGEN NYELV Általános iskola 4.osztály- heti óraszám: 3 óra Magical World 1. alapján

Helyi tanterv javaslat IDEGEN NYELV Általános iskola 4.osztály- heti óraszám: 3 óra Magical World 1. alapján Helyi tanterv javaslat IDEGEN NYELV Általános iskola 4.osztály- heti óraszám: 3 óra Amit ebben az életkorban a nyelvtanulás, nyelvtanítás célja és amit a Magical World is nyújtani tud: 1. A tanított anyag

Részletesebben

9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch)

9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch) 9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch) Az alábbi nyelvtani szerkezeteket tudja alkalmazni írásban és szóban a Nemzeti Tankönyvkiadó KON-TAKT 1 című tankönyv és Munkafüzet alapján:

Részletesebben

ANGOL NYELV 1-4. évfolyam

ANGOL NYELV 1-4. évfolyam ANGOL NYELV 1-4. évfolyam 1 ANGOL NYELV 1-4. évfolyam Alsó tagozat Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1.

Részletesebben

4. évfolyam. Általános, sportiskola 4. évf. Idegen nyelv - angol

4. évfolyam. Általános, sportiskola 4. évf. Idegen nyelv - angol 4. évfolyam A 4. évfolyamon kezdődő idegennyelv-tanítás elsődleges ja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása. További fontos kitűzése, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését

Részletesebben

HELYI TANTERV Angol nyelv

HELYI TANTERV Angol nyelv HELYI TANTERV Angol nyelv 1. évfolyam Évi óraszám: 36 Ajánlott témakörök az 1. évfolyamra Ajánlott témakörök Órakeret Kapcsolódási pontok Család Én és a családom. Családtagok megnevezése, néhány tulajdonsággal

Részletesebben

A azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy

A azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy A 11497-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy 1. 1. A 11497-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz

Részletesebben