Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. JEGYZŐKÖNYVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. JEGYZŐKÖNYVE"

Átírás

1 Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: július 5-én órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653 Bánk, Hősök tere 11., Polgármesteri iroda Az ülés vezetője: Jelen vannak: Ivanics Attila képviselő Pintér János képviselő Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az 5 fő képviselő testületi tagból 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitja. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője legyen. Javasolja, hogy az ülés 6. napirendjeként a Tekerj a tóra fesztivál szervezőivel történt megbeszélés alapján legyen felvéve az önkormányzati terület használata iránti kérelem megtárgyalása, valamint zárt ülés keretén belül egy polgármesteri átmeneti segélyre vonatkozó javaslat. 7. napirendként javaslom felvenni a Magyarország, szeretlek! című műsorban történő szereplésre vonatkozó pályázat benyújtási lehetőség megtárgyalását. A javasolt napirendi pontok tárgyalását és a jegyzőkönyv hitelesítő személyét a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta. A képviselő-testület - egyhangúlag elfogadva - az alábbi a napirendi pontokat tárgyalja: Napirend Előterjesztő 1. A közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 2. Rétság Kistérség Többcélú Társulás megszüntetése 3. Helyi esélyegyenlőségi program elfogadása 4. Víziközmű vagyonértékelése, üzletrész átruházás 5. Strand területének lezárása, kinyitása szóbeli előterjesztés 6. Bánkitó fesztivál rendezvényhez önkormányzati terület használatba adása 7. Magyarország szeretlek! televízió műsorban történő szereplés - pályázat benyújtása 1. Napirend A közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása A törvény értelmében, az önkormányzatok legkésőbb július 15-ig kötelesek a filmforgatási célú közterület használatra vonatkozó rendelkezéseket megalkotni. Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény? 1

2 Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, javaslat nem volt. lezárta a napirendet, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a közterületek és a Bánki-tó használatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló, előterjesztett rendelet-tervezet elfogadásra kerüljön, kérem, kézfeltartással szavazzon! A képviselő-testület megtárgyalta közterületek és a Bánki-tó használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést és rendelet-tervezetet, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta a következő rendeletet: Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (VII.8.) önkormányzati RENDELETE a közterületek és a Bánki-tó használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 2. Napirend Rétság Kistérség Többcélú Társulás megszüntetése A június 20-ai testületi ülésünkön a mi testületünk jóváhagyta határozatában a Rétság Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítását, ami csak akkor válik érvényessé, ha valamennyi képviselő-testület határozatában megerősíti. A társulás 25 önkormányzatából 3 önkormányzat ki kíván lépni, ezáltal nem hagyta jóvá a megállapodás módosítását. A Társulási Tanács, látva a társulás anyagi helyzetét, mi szerint a működés anyagi feltételei nem biztosítottak, döntést hozott, hogy 2013.szeptember 30-ával szűnjön meg a Testület, melynek feltétele, hogy a tagönkormányzatok lehetőleg június 20-ig hozzák meg az erről szóló határozatukat. Látjátok, ha a kistérség megszűnik, akkor igazából a szociális szolgáltató központ is megszűnik. A házi segítségnyújtás kötelező önkormányzati feladat, ezért el kell gondolkodnia az önkormányzatnak, ezt hogyan oldja meg a továbbiakban. Nálunk 1 fő, 8 órában, Csizmár Jánosné, szakképzettséggel nem rendelkező gondozónő látja el ezt a feladatot, és az ellátottak száma 10 fő. A házi segítségnyújtás önkormányzati feladat, lehetséges, hogy október 1-jétől az alkalmazott áthelyezésével történő átvétele esetén, esetleg új alkalmazott önkormányzathoz történő felvételéve ezt megoldjuk. Mivel kötelezően ellátandó feladat, ezért ezt az önkormányzatnak kell megoldani. Beszélve Csizmár Jánosnéval, elmondtam neki, ha esetleg úgy döntünk, hogy az önkormányzat saját maga oldja meg ezt a feladatot, vállalná e továbbra is ezt a gondozónői szerepet. Ő azt mondta, igen, vállalná. Neki nincs meg az ehhez szükséges szakképzettsége, ami gondot okoz esetleg a működési engedély megszerzésében, de biztosított róla, hogy megszerzi ezt a képesítést, annál is inkább, mivel fontos a bizalom, és az a 8-10 idős gondozott már megszokta Őt, és jó lenne, ha maradhatna. Felmerült kérdésként, hogy október 1-jétől az önkormányzatok meg tudják e majd ezt önállóan csinálni? Elvileg, igen. Elméletileg két hónap alatt meg lehet szerezni a működési engedélyt, és úgy gondolom, hogy meg lehet szerezni az engedélyt október 1-jéig. Az elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, javaslat? Ivanics Attila képviselő A határozatban szerepel a szeptember 30-ig felhalmozott hiány, és tartozás. Ez mekkora terhet ró lakosság arányosan ránk? Ellátott arányosan most Ft, és utána havi kb Ft lenne. Mibe fog ez nekünk kerülni? Ha átvesszük az alkalmazottat, ugyanazzal a bérrel kell átvenni, mint a jelenlegi bére. Ellátottanként Ft-ot ad az állam erre a feladatra, ami a 10 ellátott esetében, Ft egy évre, feltéve, ha minden ellátott minden nap 2

3 gondozásban van. Ha nincs, akkor az ellátási napok arányában jár a támogatás. A térítési díj meghatározása a testület hatásköre. A testületen múlik, hogy a díj meghatározásánál milyen szempontot helyez előtérbe, hogy minél több rászoruló részesüljön ebben az ellátásban, és alacsony díjat határoz meg, vagy hogy nullára kijöjjön ez a feladat, és akkor a kiadások és az állami támogatás közötti különbözetet egy esetleg viszonylag magas térítési díj formájában beszedjük. Fontos, hogy a társulás tartozásai rendezve legyenek, mert addig nem engedik megszűntetni, amíg az államkincstár felé tartozása van a társulásnak. Annyira nincs pénz a társulásban, hogy a júniusi bért nem kapták meg a gondozónők. Olyan levelet küldtünk az önkormányzatoknak, hogy aki befizeti a ráeső egyszeri díjat, annak a településnek a gondozónője megkapja a fizetést. Ez nem igazán jogszerű és szabályos, de hát pénz nélkül nem tudunk fizetni. Nálunk ez megtörtént, Bánk átutalta az egyszeri ráeső díjat. További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk Rétság Kistérség Többcélú Társulása jogutód nélküli megszüntetéséről szóló határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a Társulás megszűntetéséről szóló előterjesztést, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 74/2013. (VII.5.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Rétság Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban: Társulás) szeptember 30. napjával történő jogutód nélküli megszüntetéséről dönt. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Társulás fenntartásában működő Rétság Kistérség Szociális Szolgáltató Központ (továbbiakban: Szociális Szolgáltató Központ) által Bánk település tekintetében ellátott házi segítségnyújtás kötelező önkormányzati feladatot október 1-jétől saját hatáskörben Bánk Község Önkormányzata biztosítja és látja el. A képviselő-testület kijelenti, hogy a Rétság Kistérség Szociális Szolgáltató Központnál alkalmazásban álló, Bánk település területén a házi segítségnyújtást végző 1 fő gondozót (házi segítségnyújtást ellátó alkalmazott) Bánk Község Önkormányzata az önkormányzati feladatellátáshoz áthelyezéssel át kívánja venni. A képviselő-testület vállalja, hogy a Társulás és a Szociális Szolgáltató Központ szeptember 30. napjáig szükséges működéséhez, megszüntetéséhez, valamint a felhalmozódott hiány és tartozás rendezéséhez szükséges a Társulási Tanács 18/2013. (VI.27.) határozatában foglaltak szerint Bánk Község Önkormányzata részére megállapításra kerülő - hozzájárulást biztosítja és a Társulás részére megfizeti. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Társulás, és a Szociális Szolgáltató Központ szeptember 30.napjával történő megszüntetéséhez, valamint az Önkormányzat által ellátandó házi segítségnyújtás végzéséhez szükséges intézkedések megtételére, dokumentumok aláírására, képviselő-testületi döntések előkészítésére. Határidő: szeptember Napirend Helyi esélyegyenlőségi program elfogadása Törvényi változások miatt szükségessé vált a jelenleg hatályos esélyegyenlőségi program felülvizsgálata, július 1. után csak abban az esetben részesülhet az önkormányzat uniós, illetve állami támogatásban, ha a hatályos jogszabályoknak megfelelően kerül kidolgozásra az esélyegyenlőségi program. Én annyit tennék hozzá, hogy kiemelném a Detti munkáját, mert ez a szép anyag az Ő munkájának eredménye, nagyon nagy adatgyűjtés, és nagy munka van ez mögött! A másik, amit kiemelnék, hogy az államtól az önkormányzatok egy olyan nagyfokú segítséget kaptam ennek az anyagnak az összeállításában, és ez olyan jól szervezett munkával készült, például szakmai mentorral, aki irányította és végig követte az anyag elkészültét, ami szerintem sokszor, más területen is jól jönne. Ez példa értékű volt, jó volt, hogy az önkormányzatok nem voltak magukra hagyva ebben a munkában. 3

4 Pintér János képviselő Szeretném elmondani, hogy az üdülősök is nagyon jó véleménnyel vannak a Dettiről, én is szeretném megdicsérni Őt ezért a munkáért! További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk a Helyi Esélyegyenlőségi Programot és az erről szóló határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a helyi esélyegyenlőségi programot, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 75/2013. (VII.5.) Képviselő testületi határozat 1. Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 86/2009. (X.30.) számú határozatával elfogadott Bánk Község települési esélyegyenlőségi tervét. 2. Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel összhangban, Bánk Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja a Bánk Község Önkormányzat évekre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját. Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programban leírt kötelezettségeinek eleget tesz, az Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami intézményfenntartóira. Határidő: azonnal 4. Napirend Víziközművek vagyonértékelése, üzletrész átruházás Ezzel kapcsolatosan volt két taggyűlés is a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft-nél. Természetesen sok minden szóba került a taggyűléseken, olyan is, mint például, ha azt mondják ez a feladat, akkor miért nem adnak mellé feladat finanszírozásként összeget. Leegyszerűsítve, amennyit én ebből az egészből le tudtam szűrni, mivel én nem járok a taggyűlésekre: ahhoz, hogy a DMRV-vel üzemeltetési szerződést kössünk, a törvény előírja, hogy fel kell értékelni ezt az önkormányzati vagyont, ami több millió Ft-ba kerül. A Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. egy közbeszerzési eljárást hirdetett erre vonatkozóan, az összes településre vonatkozóan együtt, amire a beérkezett ajánlat 99 millió Ft. Ebből látszik, hogy ezt az önkormányzatok nem tudják finanszírozni, a Vízmű Kft. szintén nem tudja finanszírozni, ezért kitaláltak egy olyan megoldást, hogy a DMRV ilyen összegben tagi kölcsönt nyújt a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft-nek, és Ő ennek fejében kérte azt, hogy megkapja az önkormányzatoknak a Vízmű Kft-ben lévő üzletrészét. Megkapjuk a vagyonértékelést, ami ahhoz kell, hogy a DMRV-vel megköthessük az üzemeltetési szerződést, és ennek fejében oda adjuk a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft-ben lévő tulajdon részünket. A vagyon itt marad az önkormányzatnál, amit üzemeltetésre átadunk a DMRV-nek, de ahhoz, hogy megköthessük a szerződést, a törvény előírta, hogy lenni kell egy vagyonértékelésnek. Ezt kell finanszírozni most, amit a DMRV vállalt, de természetesen ingyen nem adja a pénzét. 4

5 Ha nem kerül a DMRV tulajdonába, az önkormányzat nem számol el rá amortizációt, mert ha elszámolna, akkor el kellene számolni a DMRV-nek, ezáltal emelnénk a vízdíjat, mert ha nullával bármilyen számot szorzunk, az csak nulla lesz. Ha azt írjuk rá, hogy a föld alatt lévő vagyon 1 Ft, akkor az 1Ft. További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk víziközmű vagyonértékeléséről, üzletrész átruházásról szóló határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta vízi közművek vagyonértékeléséről szóló előterjesztést, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 76/2013. (VII.5.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. taggyűlésének 7/2013. (V.30.) határozata alapján megbízza a tulajdonába áramlott viziközmű-vagyon üzemeltetési szerződéshez szükséges kötelező vagyonértékelésének megrendelésével és lebonyolításával a Nyugat-Nógrád Kft-t, melynek költségeit a társaságban tulajdonolt üzletrészének a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. részére névértéken történő átruházása útján térít meg, a vagyonértékelés költségeinek beszámításával. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi döntés szerinti megbízási és üzletrész átruházási megállapodás aláírására. Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Nyugat- Nógrád Vízmű Kft. valamennyi önkormányzati tagja névértéken átruházza üzletrészét a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. részére, és azokat a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. saját társasági üzletrész céljára megszerezze, amely üzletrész-átruházások során Bánk Község Önkormányzata nem kívánja gyakorolni elővásárlási jogát. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi döntés szerinti tagi nyilatkozatok megtételére. Határidő: azonnal 5. Napirend Strand területének lezárása, kinyitása szóbeli előterjesztés Megbíztatok engem, elmentem hozzá, a strandbérlő azt a verziót tudja elfogadni, hogy a készfizető kezességet kivesszük a szerződésből, és akkor este 20 órától, reggel 8-ig nyitva tartott strandon az esetleges kártért pedig az önkormányzat vállalja majd a felelőséget. Jönnek folyamatosan a levelek, ek ezzel kapcsolatosan, amihez már a Tó Hotel is csatlakozott, és én úgy látom, a legnagyobb súlya a készfizető kezességnek van. Azzal, hogy az úszási lehetőséget megadtuk, az úszni vágyóknak ez egy változási lehetőség. Többször voltunk a strandbérlőnél az Alpolgármester Úrral is, és érezve ennek a súlyát, én személy szerint azt javaslom, a készfizető kezességet vegyük ki a szerződésből, és az este 20 órától reggel 8-ig tartó nyitva tartásnál az esetleges károkozást vállaljuk fel. Kaptunk a héten a Horgászegyesülettől egy levelet, nem nekem szólt, de a tartalmát vizsgálva úgy ítéltem meg, hogy egy birtokvédelmi eljárásként tudnánk ezt kezelni. A Horgászegyesület, a horgászok eddig használták a tulajdonukban lévő stégeket, és ezt most megakadályozza valaki. A birtokvédelmi eljárás jegyzői hatáskör, de úgy ítéltem meg, hogy önkormányzati érintettség miatt fellép az elfogultság veszélye ebben az ügyben, ezért a Kormányhivataltól kértem egy kijelölést, hogy jelöljenek ki egy másik jegyzőt, aki ez ügyben eljár. Amikor megkapom a kijelölést, akkor egy birtokvédelmi eljárást el tudunk indítani. Én úgy ítélném, hogy a Horgászegyesület ilyen irányú kérelme alapján ennek a birtokvédelmi kérelemének helyt lehetne adni, mely során kérni lehetne a bérlő kötelezését arra vonatkozóan, hogy a horgászati lehetőséget a kapuk eddigi megnyitása szerinti gyakorlattal biztosítsa. És akkor a kijelölt jegyző megítélésem szerint kötelezné a bérlőt az eddigi használat biztosítására, hogy kinyissa a kapukat. Részünkről ezt az utat és megoldást 5

6 tudom elképzelni. És esetleg ehhez hasonlóan az Önkormányzat is kérhetné a sétálás lehetőségét. Nem támogatom a készfizető kezesség kivételét, mert ez számunkra veszélyes, elveszítjük a biztosítékot. A Bánki-tó az önkormányzat tulajdonában van. A stégek be vannak jegyezve kinek a tulajdonában van? A tulajdonjog vizsgálata csak a bírósági eljárásban számítana, a birtokvédelmi eljárásban a tulajdonjogot nem vizsgáljuk, csak az addigi használatot. A Horgászegyesület ebben az egész probléma körben, csak egy. A birtokvédelem nekem eszembe sem jutott, de ha belegondolok, tényleg logikus a dolog. Próbáljunk most tárgyalni, például ne 20 óra legyen a kapunyitás, hanem 19 óra. Az este 8 már késő van, nem érünk el vele semmit. Az egész tárgyalás onnan kezdődött, hogy becsukta a kaput, és nem hajlandó tárgyalni. A szerződés módosításában Ő azt kérte, hogy akkor tud partner lenni a szerződés módosításban, mint például, hogy kinyitja a kaput, és sétánynak használjuk, akkor mi takarítsunk utána. Az ott lévő kárt és őrzés védelmet vegyük ki a rendszerből, és erre biztosítsunk egy felelős személyt, akin ezt számon lehet kérni, ráadásul Ő ezt kedvezőtlen dolognak tartja, hogy kivegyük ami belekerült a szerződésbe, a készfizető kezesség. Mivel Kft., ezért én helyén valónak tartom, hogy ezt kivegyük! A másik fél nem így értékeli. A másik fél úgy értékeli, hogy a strandra, büfébe amit beletett, felszerelte, s ha neki megszűnik itt a tevékenysége, ezt fel tudja ajánlani az önkormányzat felé fedezetként, hogy itt marad a további üzemeltetők részére. Sikerült elérni Vele, ha kivesszük a károkozást, ami nem nagyon történ az elmúlt 20 évben, nem kell nekünk takarítani a strandon. 20 órakor bezárja a strandot, és úgy nyitná ki a kaput, mint sétányt. Eddig jutottunk el. Nem lehet mindig mással küldeni a polgármestert tárgyalni, mert úgy járunk, mint a Tó Hotelnél. Megkérdeztem erről a Bódis ügyvéd Úr véleményét. Egyrészt Ő is birtokvédelmi eljárást javasolt, másrészt és azt mondta, hogy ha mi olyan szándékkal nyittatjuk ki a kapukat, hogy ott fürdőzni is lehessen, akkor bármilyen baleset történik, benne van a gondatlan veszélyeztetés esete. Mindenképp azt javasolja, hogy kerüljön kitáblázásra a strand, hogy fürdeni kizárólag a strand nyitva tartási idejében lehet. Mi csak a sétálás lehetőségét biztosítjuk. A készfizető kezesség kivételével az utolsó év bérleti díjának megfizetését kockáztatjuk. Ha nem fizeti meg hisz nincs vesztenivalója akkor nem tudunk mit kezdeni, ismerjük, hogy egy Kft. tartozás behajtásának mekkora az esélye. Vegyük bele a szerződés módosításba, hogy az időjárás függvényében, amikor nincs strandolásra való idő, akkor egész nyissa ki mindkét kaput. Eddig mikor nyitotta ki? 6-kor. Jancsi, mondtam, gyere el Te is a megbeszélésünkre! Én a testületi ülésen elmondom a véleményem, tárgyalni Neked kell! Én ezt az álláspontot fogom támogatni, amit most elmondtam, este 19 órától, és strandidőn kívül folyamatosan nyisson ki. A tárgyalási alap most a 20 órától, reggel 8 óráig. A birtokvédelmi eljárás még ott van a kezünkben, ezzel lehetne kötelezni kapuk kinyitására! Könyörgöm, tartsuk meg a jó viszonyt! Miért feltételezzük, hogy nem akar fizetni? Eddig is mindig fizetett. 6

7 Ha fizetni akar, akkor Őt miért zavarja a készfizető kezesség? Ha fizet, akkor ennek nincs szerepe! Ha a birtokvédelmi eljárást megkezdjük, és nem írjuk alá addig a szerződést, akkor egy dolgot fogunk elérni, hogy nem fogja kinyitni a kapukat. Ha kötelezve lesz rá, ki kell nyissa, különben bírságolható. Én úgy gondolom, nem lehet az önkormányzat felelőssége, ha este kinyitja a kaput. Biztonsági őr nélkül nyissa ki a kapukat, és ha baj történik, akkor azt mi álljuk? Így van, igen! Ezt is valahogy jobban le kellene szabályozni, mert honnan fogjuk tudni, milyen kár történt éjjel, és mi nappal, stb. Nem lesz egyértelmű helyzet. További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy Bánk Község Önkormányzata és a Bánki-tó Strand bérlő közötti bérleti szerződés módosításra kerüljön úgy, hogy a bérlő a kapukat este 8-tól reggel 8-ig kinyitja, és a szerződésből kikerül a tulajdonosok készfizető kezességvállalása, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a bérleti szerződés módosításáról szóló javaslatot, és 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással meghozta a következő határozatot: 77/2013. (VII.5.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Bánki-tó körbesétálásának biztosítása érdekében úgy dönt, hogy a Bánki-tó Strand tekintetében az Önkormányzat, mint bérbeadó, valamint a T.H. Food Kft. (2051 Biatorbágy, Rákóczi út 35.), mint bérlő között fennálló bérleti szerződés következő tartalmú módosítását elfogadja és a szerződés ennek megfelelő tartalmú módosításához hozzájárul: a bérlő köteles a strand szezonális nyitvatartási időszakában minden nap órától másnap 8.00 óráig a strand Tóparti sétányon lévő úgynevezett oldalsó kapuit (2 db kapu) kinyitni és folyamatosan nyitva tartani, ezzel a Tó körbesétálásának lehetőségét biztosítani, a képviselő-testület a strand területének óra és 8.00 óra közötti nyitva tartási idején a strand területén bekövetkező esetleges károkért felelősséget vállal, a bérleti szerződés 6. pontjának azon rendelkezése, mely értelmében a bérlőnek a bérbeadóval szembeni, a bérleti jogviszonyból eredő valamennyi jövőbeni fizetési kötelezettsége teljesítéséért Babinecz László Zoltán és Babinecz Adrienn készfizető kezességet vállal, törlésre kerül és hatályát veszti. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentieknek megfelelő tartalmú bérleti szerződés módosítás aláírására. Határidő: azonnal Mit értünk el azzal, hogy ezt így elfogadtátok? Ugyan úgy nem lesz körbesétálási lehetőség megfelelő időben, és legalább esős, rossz időben nyitná ki egész nap! 7

8 Pintér János képviselő Rossz idő esetén nem nyitja ki? Ezért bántanak minket az üdülősök, hogy nem lehet körbesétálni a tavon, én úgy gondoltam, ezt így szavazzuk meg, hogy rossz idő esetén is ki kell nyitni, én ezt úgy értettem. Egyértelműen feltettem a kérdést! Engedjétek meg, hogy beszéljek vele azzal kapcsolatosan, hogy rossz idő esetén kinyisson, én úgy, gondolom ez neki is érdeke. 6. Napirend Bánkitó fesztivál rendezvényhez önkormányzati terület használatba adása A testületi ülés előtt itt voltak a Tekerj a tóra fesztivál szervezői, és beszélgettünk velük, és volt itt egy félreértés, egy konfliktus helyzet ezzel kapcsolatban, hogy a Tarcsiék melletti területet a fesztivál idejére sárorozásra odaadjuk. Nem sátorozásról volt szó eredetileg, hanem egy nagy sátrat állítanának fel, és ott fő sátorozna, mert attól féltek, nem jut mindenkinek sátorhely. Két lehetőség merült fel, az egyik, hogy megkeresik a Tó Hotelt, hogy a műfüves pálya helyén kérnek lehetőséget a sátorozásra. Nekünk van egy rendeletünk, hogy sátorozni csak a Kemping területén lehet. A másik lehetőség, nem tudom, a képviselő-testület tagjai azt a verziót tudnák e támogatni, hogy akkor lehessen ott sátorozni, ha más helyen már nincsen lehetőség, és akkor a mi katonai sátrunkat odaadjuk nekik Ft-ért a három napra. Az ott elhelyezett sátrakra személyenként a Nádas kemping díjának felét, 750 Ft-ot kérnénk. A vizesblokk használatát a Gáborral kell egyeztetniük. Pintér János képviselő Az a lényeg, hogy a Kemping teljen meg, és addig ne lehessen máshol sátorozni. További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy Bánk Község Önkormányzata a fesztivál idejére a Marom Klub Egyesület használatába adja az önkormányzat tulajdonát képező, a karsztkút melletti földterületet, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő ún. dupla katonai sátrat az elhangzott feltételekkel, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta az önkormányzati terület használatba adásáról szóló javaslatot, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 78/2013. (VII.5.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete az V. Bánkitó fesztivál ( Tekerj a tóra fesztivál) megrendezéséhez a rendező Marom Klub Egyesület (1073 Budapest, Akácfa utca 58.) részére július 19-től július 21-ig (3 nap) használatba adja az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Bánk 088 helyrajzi számú földterületet, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő úgynevezett dupla katonai sátrat, az alábbi feltételekkel: a katonai sátor bérleti díja: napi Ft + áfa, azaz a három napra Ft + áfa, melyet a bérbe vevő Marom Klub Egyesület a rendezvényt megelőzően az Önkormányzat által kiállított számla alapján köteles kiegyenlíteni; a földterület használati díja: a területen sátorban megszálló személyek létszáma után személyenként és éjszakánként 600 Ft Ft idegenforgalmi adó, azzal a feltétellel, hogy a területen kizárólag akkor lehet sátrazni, amennyiben a Nádas Kempingben (2653 Bánk, Petőfi út 85.) férőhely hiánya (un. teltház) miatt sátrazásra már nincs lehetőség. Határidő: július 19. 8

9 7. Napirend Magyarország, szeretlek! című televízió műsorban való részvétel pályázat benyújtása A Magyar Televízió meghirdetett egy felhívást, miszerint Magyarországgal kapcsolatos húszórás műsorfolyammal készül szeptember utolsó hétvégéjére a közmédia, szeptember 28-án és 29-én a Magyarország, szeretlek! című műsor adja majd a vezérfonalat, de a hétvége alatt számos más, hazánkkal kapcsolatos kisfilmbejátszás is látható lesz az M1 csatornán. Erről Rákay Philip, az M1/M2 intendánsa beszélt újságíróknak kedden Budapesten. Elmondta, szeptember utolsó hétvégéjén egy Magyarország, szeretlek! hétvégére invitálják a nézőket. Arra kérik az önkormányzatokat, ha szeretnének bekapcsolódni a műsorfolyamba, ha szeretnék vendégül látni a műsort, akkor írjanak egy egyoldalas pályázatot, amelyben indokolják meg, miért az ő településük szerepeljen a hétvégi televíziós közvetítésben. Pályázni augusztus 1-jéig lehet, majd kiválasztják azokat a településeket, amelyekről kisfilmek készülnek, vagy akár az élő műsor házigazdájaként számítanak rájuk. Szerintem ez egy nagyon jó ingyenes reklámozási lehetőség a falunak, feladatunk, hogy egy egyoldalas pályázatot nyújtsunk be, és vagy kiválasztanak, vagy nem. Helyszínt nem tudunk ehhez a műsorhoz biztosítani. Ott a víziszinpad! Szerintem ideális szabadtéri helyszín. További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, pályázatot nyújtsunk be, a Magyarország, szeretlek! című televíziós műsorban való szereplési lehetőségre, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta pályázat beadásáról szóló előterjesztést, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 79/2013. (VII.5.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a Magyarország, szeretlek! című, szeptember 28-án és 29-én az M1 televízió csatornán bemutatásra kerülő hétvégi műsorfolyamban való részvétel céljából. A képviselő-testület vállalja, hogy Bánk községben vendégül látja a műsort vagy a közmédia egyéb népszerű műsorait, és kinyilvánítja, hogy Bánk község szerepelni kíván a televíziós közvetítésben. Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az élő televízió műsor házigazdájaként a műsor helyszíneként elsősorban a Bánki-tó szabadtéri víziszínpadát tudja e célra biztosítani. A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtásával. Határidő: augusztus 1. További napirendi pont és hozzászólás nem volt, a képviselő-testület a napirendek tárgyalását zárt ülésen folytatta. Ivanics András polgármester Torma Andrea jegyző A jegyzőkönyv hiteles. Lomen János képviselő 9

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. május 11-én 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

1. Napirend Bánk Tó-Strand fejlesztése; megújítási-fejlesztési tervezés, pályázati lehetőség

1. Napirend Bánk Tó-Strand fejlesztése; megújítási-fejlesztési tervezés, pályázati lehetőség Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 3-án 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. december 20-án 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. március 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2014. december 17-én 15 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. szeptember 8-án 11 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2012. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2012. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2012. november 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2015. április 28-án 10 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. január 18-án a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:...../2010. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án 17 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2010. számú JEGYZŐ KÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2010. számú JEGYZŐ KÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010. számú JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2010. szeptember 15-én 16 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Tolmács Község Önkormányzat

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. július 21-én 17 30 órai kezdettel megtartott, személyesen (előző képviselő-testületi ülésen) és elektronikusan

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. JEGYZŐKÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. JEGYZŐKÖNYVE Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. február 14-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház tetőterében, a Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 14/2011. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2012. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2012. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2012. augusztus 24-én 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 35 39. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

2. A második Kútvölgyi fesztivál megrendezéséhez nyújtandó támogatás mértékének meghatározása

2. A második Kútvölgyi fesztivál megrendezéséhez nyújtandó támogatás mértékének meghatározása 1 Ügyszám:3470-1/2014/M J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2014. június 6-án,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám: 301/ 20-33 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2012. augusztus 27.-én a községi önkormányzat tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: - Szuha község polgármestere: Tóth Zoltán István - 4 fő települési

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/51/7/2015.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 39/2015. (V.27.) sz. Képviselőtestületi Határozat 40/2015.

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2008. december 16-án 14.00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2008. december 16-án 14.00 órakor megtartott üléséről AJ K A V ÁROS ÖNKO R M ÁN YZ AT A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 0 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-135 fax:(88) 212-794 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 01/00010-012/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 8. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 9/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 58/2015.(VI.03.)

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-4/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi Sándorné dr. és Hajas Lászlóné képviselő.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi Sándorné dr. és Hajas Lászlóné képviselő. Jegyzőkönyv Amely készült Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-án 7,30 órai kezdettel a Városháza polgármesteri irodájában megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 233-11/2015. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 27. napján 9 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: A 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke Tarnavölgyi László Lendák Lajos Zoltán

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-5/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2015.(II.24.) számú határozata

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. február 20-án 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Borsosberény Község

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 60/2011. (VIII.4.) kt. határozat: A 2011. augusztus 4-ei ülés napirendjének elfogadása 61/2011. (VIII.4.)

Részletesebben

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4. napján 17 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

Szám: 123-22/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-22/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-22/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án 17,00

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2010. számú JEGYZŐ KÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2010. számú JEGYZŐ KÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. számú JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2010. február 12-én 16 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Tolmács Község Önkormányzat

Részletesebben

Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án 18 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án 18 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án 18 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Fehér László polgármester, Benkőné

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-5/2010. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. szeptember 16-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. június 2-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Márkus László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. június

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

Szám: 1/3/8/2013. JEGYZŐKÖNYV

Szám: 1/3/8/2013. JEGYZŐKÖNYV Szám: 1/3/8/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 29-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontagh

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Monorierdő Községi Önkormányzat Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottságának 2007. június 14-én 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010. Önkormányzat Kapolcs Száma: 94-15/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. november 24-én 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2. Beszámoló Komárom város 2005. évi költségvetése I- III. negyedéves végrehajtásáról Előadók: Zatykó János polgármester 219

JEGYZŐKÖNYV. 2. Beszámoló Komárom város 2005. évi költségvetése I- III. negyedéves végrehajtásáról Előadók: Zatykó János polgármester 219 Komárom Város Polgármesteri Hivatala Komárom, Szabadság tér 1. Tel.541-300. Szám: JEGYZŐKÖNYV Készült Komárom Város Képviselő-testülete 2005. november hó 16-án megtartott ülésén. Jelen vannak: a csatolt

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan.

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan. J E GYZŐ KÖNYV Készült Kéthely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 26-án 14.00 órakor, a hivatalban tartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Fekete Csaba alpolgármester Havanecz

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 12-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 12-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 12-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György polgármester Csonka Csaba képviselő Dr.Jaskó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1011-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1011-4/2011. Iktatószám: 1011-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 31. napján 17:00 órakor, a Művelődési Ház kis tanácstermében (8123 Soponya, Petőfi S. u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 26-án (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. 1 Ikt. szám: 1/1240-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. Jelen vannak:, Balogh Balázs Markó Péter

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Ügyiratszám: 22-27/2010. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Szőlősgyörök község Önkormányzat 2008. október 29-én tartott képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Perpits László, Locker Lászlóné, Faragó József, Ballér József Lajosné,

Részletesebben

A Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal a kiegészítéssel együtt egyetértett a napirendekre tett javaslatokkal az alábbiak szerint:

A Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal a kiegészítéssel együtt egyetértett a napirendekre tett javaslatokkal az alábbiak szerint: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 29-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Csanádapáca Képviselő-testülete../2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szeptember hó 15. napján, 14 órakor tartott rendkívüli-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 6-án megtartott képviselő-testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 6-án megtartott képviselő-testületi üléséről JEGYZŐKÖNYV Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 6-án megtartott képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Papp János polgármester, Merena Lászlóné, Demeter János

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.február 5-én tartott soros, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.február 5-én tartott soros, nyilvános üléséről 1 JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.február 5-én tartott soros, nyilvános üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.február

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről 166-6//2011. ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 5/2011.(III.30.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Marton János képviselő: kijelenti, hogy személyes érintettség okán tartózkodni kíván a szavazástól.

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Marton János képviselő: kijelenti, hogy személyes érintettség okán tartózkodni kíván a szavazástól. Jegyzőkönyv Készült: a 2012. június 7. napján 16.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről a Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Békefi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Naszvadi Sándorné és Blahó Sándor képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Naszvadi Sándorné és Blahó Sándor képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Község Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2011. szeptember 22-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N YV

J E G Y Z Ő K Ö N YV J E G Y Z Ő K Ö N YV Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 7-én (hétfőn) 15.30 órai kezdettel tartott üléséről. A Képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel

Részletesebben

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Csömödéri Közös Önkormányzati

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 187 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. november 8. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 188 Határozat 84/2012. (XI. 8.) Közös önkormányzati

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 31-én 18 óra 00 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7838 VAJSZLÓ, SZÉCHENYI U. 13. 73/485-141. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7838 VAJSZLÓ, SZÉCHENYI U. 13. 73/485-141. J E G Y Z Ő K Ö N Y V VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7838 VAJSZLÓ, SZÉCHENYI U. 13. 73/485-141. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vajszló Nagyközség Önkormányzata képviselőtestületének 2013. július 10-én 17 00 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy Miklós Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. március 29-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Oltványi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a képviselő-testület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: által 2016. április 20-án 18.00 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: az Önkormányzat tanácskozó terme Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint Török Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. december 17- én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-2/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés

2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés 588-19 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 169/2013.(IX.12.) 170/2013.(IX. 12.) 171/2013.(IX. 12.) 172/2013.(IX.

Részletesebben