Hittan 5-8. évfolyam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hittan 5-8. évfolyam"

Átírás

1 Hittan 5-8. évfolyam

2 H I T T A N 5. é v f o l y a m Oktatási cél: A gyermekek ismerjék meg az üdvtörténet egyes eseményeit, és bennük Isten üzenetét. Csodálkozzanak rá az előképekre, ismerjék fel beteljesülésüket az újszövetségben. Legyen fogalmuk az ószövetség nagy korszakainak egyes eseményeiről. Ismerjék a tanító elbeszélések tanulságát, tudjanak nyitott lélekkel figyelni Isten üzenetére, és tudják azt megvalósítani saját életükben. Ehhez nyújtsanak segítséget azok a példák is, melyeket a közelmúlt eseményeiből válogatott a tankönyvbe a szerző. Nevelési cél: Tanítsuk meg a tanulót annak tudatosítására, hogy az ő életében is jelen van a Gondviselő Isten, aki mindnyájunkat meghív az örök boldogságra. Váljon a katolikus hit személyes meggyőződésévé, amit képes belátni, befogadni, megélni és másoknak továbbadni. Szeresse az Egyházat. Szívesen olvassa a Szentírást, tanulja meg azt az Egyház tanítása szerint értelmezni és alkalmazni.

3 Óraszám: 2 óra/hét 72 óra/év 5. évfolyam Ajánlás az éves óraszám felosztására 1. Az Ószövetség 2. Az Újszövetség Témakörök 10% Óraszám Az egyházi év ünnepeihez kapcsolódó aktuális foglalkozások, helyi vonatkozások 8 Év végi ismétlés, összefoglalás 4 Összesen 72

4 Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok Európai azonosságtudat egyetemes kultúra A szóbeli és írott szövegek megértése képességének Írásbeli szövegek alkotása Témák, tartalmak A Szentírásra vonatkozó ismeretek megalapozása Az Ószövetség (1. témakör) Az Ószövetség nagy korszakainak megismerése: - Teremtés Tanulói tevékenységek Tanórai beszélgetés a nép fogalmáról, a néppé válás folyamatáról, a közösségi kapcsolatokról, szövetségekről, a közösség felelős vezetőinek feladatairól Kapcsolódási lehetőségek Irodalom Történelem Technika Rajz Ének-zene Számítástechnika Szociális és állampolgári kompetencia Felkészülés a felnőtt lét szerepeire Alternatívaállítás. A lényegkiemelés és a rendszerzés képességének Hatékony, önálló tanulás A beszédkészség Az olvasási, az értő olvasási készség Az etikai érzék Digitális kompetencia Felkészülés a felnőtt lét szerepeire Írásbeli munka készítése képességének - Pátriárkák kora - Egyiptomból való kivonulás - Bírák kora - Királyok kora - Próféták kora - A fogság utáni kor Szentíráshasználat A bibliai elbeszélések egyéni, hangos, értő olvasása, illetve tanítói előadása; tartalmuk elmondása irányított tanítói kérdések segítségével; beszélgetés a történetek mondanivalójáról Tanári irányítással szómagyarázat Ismeretek közös jegyzetelése A tízparancsolat memorizálása Projektmunka: két nagy kőtábla készítése papírból, rajta a parancsokkal Aktualizálás: a történetek dramatizált előadása

5 Alapkövetelmények A tanuló tudjon tájékozódni, adott részeket ügyesen megkeresni a Szentírásban. Ismerje fel az üdvtörténet eseményeiben Isten üzenetét. Ismerje fel az előképek beteljesülését az Újszövetségben. Legyen fogalma az Ószövetség és az Újszövetség korszakainak egyes eseményeiről. Ismerje a tanítói elbeszélések tanulságát, és tudja azt megvalósítani saját életében. Ellenőrzés, értékelés, minősítés Az, értékelés a tantervi követelmények teljesítésére irányul, független a tanuló személyes meggyőződésétől, vallási elkötelezettségétől. Szóbeli feleletek és írásbeli dolgozatok formájában ellenőrizzük az elsajátított tudásanyagot. Tanegységenként témazáró dolgozatot íratunk. Értékeljük a tanulók órai aktivitását, házi és szorgalmi feladatait, füzetvezetését. A hittan tantárgyból is 5 osztályzattal minősítjük a tanulók tudását.

6 H I T T A N 6. évfolyam Oktatási cél: Az Egyház születésének és történelmének bemutatása kapcsán tudatosítjuk a tanulókban, hogy az Egyház történelme a Jézus Krisztusban kezdődő újszövetségi üdvtörténet folytatása. Megtanítjuk őket arra is, hogy hívő szemmel szemléljék ezeket az eseményeket, vegyék észre, hogy az Egyház életének valamennyi történésében Isten működik, és az eseményeken keresztül Ő készíti elő az emberiség üdvösségét. Nevelési cél: Rávezetjük tanítványainkat arra, hogy a történelmi eseményekben mindig az üdvösségünket munkáló Istent fedezzék fel. Megtanítjuk őket arra is, hogy saját életük eseményeit is annak fényében szemléljék, hogy Isten hozzájuk is közeledni akar csakúgy, mint az egyháztörténelem nagyjaihoz, és el akarja vezetni őket is az örök élet útjára. Az utolsó fejezet jövőképet is rajzol a fiatalok elé: bemutatja a megújuló Egyházat és kijelöli benne az ember feladatát és felelősségét a világ iránt.

7 Óraszám: 2 óra/hét 72 óra/év 6. évfolyam Témakörök Az őskeresztény egyházi élet A II-IV. század vége Megszületik a keresztény Európa Kora középkor: IV-X. sz. 3. A nyugati kereszténység virágkora 4. A széthulló keresztény egység 5. A forrongó Európa 6. Krisztus népe a modern világban 10% Óraszám Az egyházi év ünnepeihez kapcsolódó aktuális foglalkozások, helyi vonatkozások 8 Év végi ismétlés, összefoglalás 4 Összesen 72

8 Az őskeresztény egyházi élet A II-IV. század vége (1. témakör) Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés Az önértékelés és a nyitottság képességének A tanulás tanítása A szóbeli szövegek alkotása képességének Hatékony, önálló tanulás Testi, lelki egészség A szóbeli és írott szövegek megértése képességének Írásbeli szövegek alkotása Digitális kompetencia Felkészülés a felnőtt lét szerepeire Írásbeli munka készítése képességének Szociális és állampolgári kompetencia Énkép, önismeret Az etikai érzék és a felelősségvállalás képességének Témák, tartalmak Történeti bevezetés az egyház ókorának történetébe (Kr. u. 100-tól 325-ig) Az egyház ókorának története, mint üdvtörténet Az isteni bátorítás jelei az üldözés idején és a kereszténységet üldöző hatalom szemléletmódjának gyökeres változása (313-ig) A jézusi igazság győzelme az I. Niceai Zsinaton (325; az arianizmus bemutatása) Remeteség és az egyházatyák Tanulói tevékenységek Prezentációvetítéssel kísért tanulói kiselőadások az ókorról; előzetes történelmi ismeretek felelevenítése Önálló jegyzetelés Tanórai beszélgetés az ókori egyházüldözés jellemzőiről Korabeli zsinati dokumentumok egyéni irányított olvasása Tanári irányítással szövegértelmezés Az olvasott zsinati szövegek aktualizálása: az isteni munkálkodása az ember életében Tanórai beszélgetés az ókori egyházatyák megfontolásairól Kapcsolódási lehetőségek Irodalom Történelem Rajz Tánc és dráma Számítástechnika

9 Megszületik a keresztény Európa - Kora középkor: IV-X. sz. (2. témakör) Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok Hatékony, önálló tanulás Európai azonosságtudat egyetemes kultúra A lényegkiemelés és a kapcsolatba hozás képességének A tanulás tanítása A szóbeli szövegek alkotása képességének A szóbeli és írott szövegek megértése képességének Írásbeli szövegek alkotása Testi, lelki egészség Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség Felkészülés a felnőtt lét szerepeire Az önkifejezés képességének Szociális és állampolgári kompetencia Énkép, önismeret Az önkifejezés és a társas aktivitás képességének Témák, tartalmak Történelmi bevezetés az egyház középkorába Római Birodalom bukása Nagy Szent Leó és Nagy Szent Gergely pápa Szent Benedek és a bencés rend Iszlám vallás Képrombolás képtisztelet - II. Niceai zsinat Egyházi állam megalakulása Az evangélium erejének megnyilatkozása az új népek megtérésében és a clunyi reformban Látogatás a Bencés templomba Látogatás a Szent Benedek templomba Tanulói tevékenységek Az olvasott szövegek aktualizálása: válasz Isten hívására a felebaráti szeretet gyakorlása társadalmi szerepvállalással Prezentációvetítéssel kísért tanulói kiselőadások a történelmi személyekről Az isteni vezetés jelei a szent pápák működése idején Az evangélium erejének megmutatkozása a szerzetesség elterjedésében A korabeli szerzetesek és pápák által megfogalmazott szövegek egyéni irányított olvasása, szövegértelmezés Ismeretek közös jegyzetelése Ismeretek összefoglalása Fogalmazás készítése Kvízjáték Kapcsolódási lehetőségek Irodalom Történelem Ének-zene

10 A nyugati kereszténység virágkora (3. témakör) Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés Az önértékelés és a nyitottság képességének Énkép, önismeret Az önállóság képességének A tanulás tanítása A szóbeli szövegek alkotása képességének A szóbeli és írott szövegek megértése képességének Írásbeli szövegek alkotása Szociális és állampolgári kompetencia Felkészülés a felnőtt lét szerepeire A képi információ feldolgozása képességének A forráskezelés képességének Témák, tartalmak A keresztény hit terjedése A nagy egyházszakadás és következményei Az invesztitúraharc Szent István király és az egyházszervezet kiépítése Szent Imre herceg Szent Gellért Keresztes hadjáratok Eretnekmozgalmak - Inkvizíció Tanulói tevékenységek Csoportmunka: a történelmi események feltárása forrás: egyháztörténeti szakkönyvek és lexikonok Szentek életéből elbeszélések értő olvasása és irányított megbeszélése Csoportmunka: kiállítás készítése az osztályban az Árpád-házi szentekről A középkori szenteket ábrázoló képzőművészeti alkotások szemlélése, hatásukat tükröző zenedarabok hallgatása Ismeretek közös jegyzetelése Csoportmunka keretében: információk gyűjtése az interneten a keresztes hadjáratokról Kapcsolódási lehetőségek Irodalom Technika Ének-zene Rajz Történelem Számítástechnika

11 A széthulló keresztény egység (4. témakör) Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség Testi, lelki egészség Az esztétikai érzék A tanulás tanítása A szóbeli szövegek alkotása képességének A szóbeli és írott szövegek megértése képességének Írásbeli szövegek alkotása Szociális és állampolgári kompetencia Felkészülés a felnőtt lét szerepeire A képi információ feldolgozása képességének Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés Énkép, önismeret Az önkifejezés képességének Témák, tartalmak Az avignoni fogság és hatása az Egyházra Pápák az Egyház élén Konstanzi zsinat (1414) Az Egyház a reneszánsz idején Új hitfelekezetek (evangélikusok, reformátusok ) Az egyházi megújulás és a Tridenti zsinat (1545) A megújult Egyház pápái és szentjei Tanulói tevékenységek A Szentírásból és egyházi iratokból vett szemelvények értő olvasása. Ismeretek közös jegyzetelése A reformáció és az ellenreformáció korához tartozó szövegek, illetve szentek és szerzetesek írásaiból vett szemelvények egyéni irányított olvasása Csoportmunka: interjúkészítés a különböző keresztény felekezetek képviselőivel Eredmények megosztása az osztályon belül Aktualizálás: a megismert szentekről, a tanulók védőszentjeiről rajzokkalképekkel illusztrált kiállítás készítése az osztályban Képek, DVD filmek Kapcsolódási lehetőségek Irodalom Ének-zene Történelem Rajz

12 A forrongó Európa A XVII-XIX. század (5. témakör) Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség Testi, lelki egészség Az esztétikai érzék A tanulás tanítása A szóbeli szövegek alkotása képességének A szóbeli és írott szövegek megértése képességének Írásbeli szövegek alkotása Szociális és állampolgári kompetencia Felkészülés a felnőtt lét szerepeire A képi információ feldolgozása képességének Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés Énkép, önismeret Az önkifejezés képességének Témák, tartalmak Az Egyház a felvilágosodás idején A felvilágosodás fény- és árnyoldalai Az Egyház a francia forradalom és a napóleoni háborúk idején A katolikus megújulás Missziók A kor szentjei Európában (Szent Bernadett ) Tanulói tevékenységek A felvilágosodás korából származó néhány kép alapján a korszak jellemzőinek felelevenítése Tanórai beszélgetés a felvilágosodás kora egyházának jellemzőiről A felvilágosodás korához tartozó szövegek, illetve szentek és szerzetesek írásaiból vett szemelvények egyéni irányított olvasása Önálló jegyzetelés Az olvasott szövegek aktualizálása: pusztán a ráció nem ad boldogságot az embernek Kapcsolódási lehetőségek Irodalom Ének-zene Történelem Rajz

13 Krisztus népe a modern világban (6. témakör) Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség Testi, lelki egészség Az esztétikai érzék A tanulás tanítása A szóbeli szövegek alkotása képességének A szóbeli és írott szövegek megértése képességének Írásbeli szövegek alkotása Szociális és állampolgári kompetencia Felkészülés a felnőtt lét szerepeire A képi információ feldolgozása képességének Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés Énkép, önismeret Az önkifejezés képességének Témák, tartalmak Egyházmegújító pápák Tudomány és hit Az Egyház az I. világháború idején Az Egyház a II. világháború idején Vértanúink A megújult Egyház pápái és szentjei II. Vatikáni zsinat (1962) Tanulói tevékenységek Prezentációvetítéssel kísért tanulói kiselőadások a század eseményeiről; Előzetes történelmi ismeretek felelevenítése Önálló jegyzetelés Tanórai beszélgetés a század egyházának jellemzőiről Az I. és II. Vatikáni Zsinat korához tartozó szövegek, illetve szentek és szerzetesek írásaiból vett szemelvények egyéni irányított olvasása Az olvasott szövegek aktualizálása: a türelem és megértés szerepe az emberi közösségekben Szemléltetés: egy kiemelkedő 20. századi hitvalló életét feldolgozó játékfilm megtekintése Kapcsolódási lehetőségek Irodalom Történelem Rajz Számítástechnika

14 Alapkövetelmények Tudja megkülönböztetni a katolikus egyházra vonatkozó fogalmakat a többi vallás fogalmaitól. Ismerje az egyház alapításának körülményeit, az egyház lényegét, célját, szervezeti felépítését. Legyen tisztában az egyház üdvösségszerző küldetésével, ismerje, hogyan valósította és valósítja ezt a történelem különböző korszakaiban és napjainkban. Tisztelje a szenteket, ismerje meg életük történetét és ezeket alkalmazza a mindennapi életben. Ellenőrzés, értékelés, minősítés Az, értékelés a tantervi követelmények teljesítésére irányul, független a tanuló személyes meggyőződésétől, vallási elkötelezettségétől. Szóbeli feleletek és írásbeli dolgozatok formájában ellenőrizzük az elsajátított tudásanyagot. Tanegységekként témazáró dolgozatot íratunk. Értékeljük a tanulók órai aktivitását, szorgalmi feladatait, füzetvezetését. A hittan tantárgyból is 5 osztályzattal minősítjük a tanulók tudását.

15 H I T T A N 7. é v f o l y a m Oktatási cél: A dogmatika tantárgy keretében a tanulók megtanulják pontosan megfogalmazni a hitigazságokat. Ez megalapozza tudásukat, és előkészíti a továbbhaladást a hit útján. A mai világban nagyon sokféle hatás éri az embereket. Az erkölcstani fejezet segítségével rá kell ébreszteni a tanulókat arra, hogy az erkölcsi törvények az emberek személyes boldogságát és az egész közösség életének harmóniáját és javát szolgálják,és minden ember számára kötelező érvényűek. Így vezethetjük el őket a bérmálás szentségéhez, amelyben a Szentlélekbőséges kegyelmét kapják a saját üdvösségükre,az Anyaszentegyház és az egész emberiség javára. Az üdvtörténet erkölcsi tanulságainak feltárásával bemutatjuk a tanulónak, hogy a konkrét ember erkölcsös élete nem más, mint a személyére vonatkozó isteni terv felfedezése és szabad megvalósítása. Rámutatunk a személyre szóló isteni elgondolást szétziláló bűn veszélyeire és arra a tényre, hogy a lényünket romboló bűn okozta károk helyreállítása csak Jézus Krisztus megváltói halála és feltámadása által lehetséges. Nevelési cél: Az erkölcsi élet válasz Isten hívó szavára. Segítsük a tanulót, hogy felfedezze: az ő személyes boldogságának elérése Jézus Krisztusban lehetséges. Segítsük továbbá a helyes vallásosság kialakításában. Bátorítsuk, hogy bizalommal valósítsa meg életében az evangélium tanítását és élje meg az Isten és emberszeretetet.

16 7. évfolyam Óraszám: 2 óra/hét 72 óra/év Témakörök 1. Az ember istenképisége és az ősbűn 2. Isten megismerése Isten hív minket 3. Válasz Isten hívására A közvetlen istenszeretet 4. Válasz Isten hívására az embertársak szeretete által 10% Óraszám Az egyházi év ünnepeihez kapcsolódó aktuális foglalkozások, helyi sajátosságok 8 Év végi ismétlés, összefoglalás 4 Összesen 72

17 Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok Szociális és állampolgári kompetencia A társadalmi érzékenység Énkép, önismeret Hatékony, önálló tanulás A tanulás tanítása Az ismeretszerzési, a rendszerezési képesség A jegyzetelési képesség A szóbeli szövegek megértésének Az ember istenképisége és az ősbűn (1. témakör) Témák, tartalmak A dogmatika fontossága az egyéni és a közösségi élet eseményeinek alakításában A világ és az ember teremtése Az ősbűn és következményei Az istenkereső ember A hittani ismeretek szerepe a belső értékrend kialakításában Tanulói tevékenységek Tanórai megbeszélés, a tanulók hittani ismereteinek felelevenítése Tanórai beszélgetés a dogmatikáról és a liturgiáról Ismeretek közös jegyzetelése Páros és csoportos gyűjtőmunka keretében ismerkedés a bibliai könyvekkel: A Szentlélek jelenléte a kikeresett szentírási részletekben Szentíráshasználat Csoportmunka: Az első bűn és következményei érvelés, vita Képek, DVD filmek Kapcsolódási lehetőségek Irodalom Rajz Történelem

18 Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok A szóbeli szövegeket megértésének és a forráshasználat képességének Hatékony, önálló tanulás A tanulás tanítása Ismeretszerzés, információk szerzése, rendszerezése A kritikus gondolkodás, az összehasonlítás, jegyzetelési képesség Szövegértés képességének A szóbeli kifejezőkészség A kreatív nyelvhasználat Szociális és állampolgári kompetencia Énkép, önismeret Az erkölcsi érzék A pozitív gondolkodás képességének Isten megismerése Isten hív minket (2. témakör) Témák, tartalmak A teremtő Atya és a bűnös, de az Atya ígéretében bízó emberi lét a teremtés, a bűnbeesés és az ígéret dogmatikája A Fiú megtestesülésére emlékező karácsony a megtestesülés dogmatikája A Jézus megváltó halála, feltámadása és mennybemenetele a megváltás és a halálon túli lét dogmatikája A Szentlélek eljövetelére emlékező pünkösd a Szentlélekről szóló dogmatikai tanítás Mariológia A Mária-ünnepek a Mária-dogmák krisztológiai tartalma Tanulói tevékenységek Asszociációs előkészítés: szimbólumgyűjtés Tanórai beszélgetés: az ismeretek felelevenítése. Szövegértelmezés tanórai beszélgetés formájában Az ismeretek jegyzetelése a füzetbe Az értelmezett bibliai szövegeket saját személyes tapasztalataik alapján a mai ember életének, a család fontosságára vonatkoztatják. Az erkölcs fontossága ma az ember életében Fogalmazás írása Tanulói kiselőadások szakkönyvek felhasználásával Kapcsolódási lehetőségek Rajz Irodalom Történelem Ének

19 Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok Hatékony, önálló tanulás A tanulás tanítása Tájékozódás térben és időben Ismeretszerzés, információk szerzése, rendszerezése A kritikus gondolkodás, az összehasonlítás A jegyzetelési képesség Szóbeli szövegek megértésének Az olvasott szövegértés képességének A szóbeli kifejezőkészség A kreatív nyelvhasználat Szociális és állampolgári kompetencia Énkép, önismeret Az erkölcsi érzék A pozitív gondolkodás képességének Felkészülés a felnőtt lét szerepeire Válasz Isten hívására a közvetlen istenszeretet (3. témakör) Témák, tartalmak A törvény az Ószövetségben, a tízparancsolat A törvény az Újszövetségben: Jézus Krisztus mint a teljessé lett Törvény A jézusi Törvény az egyház tanításában Az értékek világában eligazító erkölcsi útmutatások és törvények (erények, útmutatások, szociális etika és társadalometikai törvények) Nyolc boldogság Anyaszentegyház öt parancsolata A bűn és következményei - Mi a bűn? - Az erkölcs - A lelkiismeret A bűn és következménye az Ószövetségben A bűn és halálos következménye az újszövetségi szimbolika alapján Erények isteni erények Tanulói tevékenységek Csoportmunka: - Mózes törvényei és a Jézus kegyelme Vita-játék segítségével annak feltérképezése, mekkora hatása, milyen következményei vannak a bűnös emberi döntéseknek Csoportmunka: Palesztina politikai és vallási helyzetének áttekintése; a Jézus korabeli vallási csoportosulások Szövegértelmezés tanórai beszélgetés formájában Az ismeretek jegyzetelése a füzetbe Bibliodráma módszer segítségével a döntéshelyzetbe jutott ember lehetőségeinek számbavétele Adománygyűjtés szervezése rászoruló emberek megsegítésére Kapcsolódási lehetőségek Történelem Irodalom

20 Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok Szociális és állampolgári kompetencia Az erkölcsi érzék A pozitív gondolkodás képességének Felkészülés a felnőtt lét szerepeire Hatékony, önálló tanulás Ismeretszerzés, információk szerzése, rendszerezése A kritikus gondolkodás, az összehasonlítás, az analógiák felismerési képességének A szövegalkotási képesség és a kreatív nyelvhasználat képességének Az értő olvasás gyakorlása Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Testi, lelki egészség Az önfejlesztés és a forráskezelés képességének Válasz Isten hívására az embertársak szeretete által (4. témakör) Témák, tartalmak Dogma- és erkölcsi fejlődés áttekintése Kötelességeink a társadalommal, embertársainkkal és önmagunkkal szemben. Részvétel a társadalmi életben - A közélet - Közösségi feladatok - Keresztény politikus A család, mint a társadalom alapja Az erkölcsi törvények - Különböző erkölcsi törvények - Az evangéliumi törvény - A főparancs - Az Egyház parancsai Tanulói tevékenységek Beszélgetés: A keresztény ember és az állampolgári jogok gyakorlása Szövegértelmezés tanórai beszélgetés formájában Az ismeretek jegyzetelése a füzetbe Az értelmezett bibliai szövegek aktualizálása: mennyire határozza meg az embert az a közösség, amelyben él. Kapcsolódási lehetőségek Történelem Irodalom Informatika

21 A továbbhaladás feltételei Ismerje meg a tanuló a Szentírás legfontosabb, hitünket meghatározó és érintő részeit, a parancsolatokat, ezeket alkalmazza a mindennapi életben. Álljon készen a Szentlélek ajándékainak fogadására és váljon érett, nagykorú kereszténnyé. Tudatosítsa, hogy a sajátos műfajokban és igehirdetői céllal megfogalmazott újszövetségi történetek arról tanúskodnak, hogy Jézus követői élményszerűen meggyőződtek arról: mesterük a megígért Messiás, s az ember üdvössége érdekében valóban legyőzte a halált, s tanításában, Igéjében, az egyház által közvetített tanításában Szentlelkével jelen van. Ismerje a keresztény erkölcsi értékeket, és azokat a mindennapi életben hasznosítsa. A tanulók értékelésének formái Szóbeli feleletek összefüggő felelet (tartalom, összefüggések, a szaknyelv megfelelő használata); rövid beszámoló az egyénileg vagy csoportmunkában végzett gyűjtőmunka tapasztalatairól, azok magyarázata; kiselőadás az olvasottakról stb.; vita, érvelés. Írásbeli munka témazáró dolgozatok, rövid írásbeli feleletek; házi dolgozatok; füzet vezetése; Az értékelés előre megadott szempontok alapján, pontosan meghatározott, a tanulók által is ismert követelmények alapján történjen.

22 Óraszám: 2 óra/hét 72 óra/év 8. évfolyam 1. Alapvető hittan 2. Łiturgia 3. Az Egyház szentségei 4. Az ima a hívők életében Ajánlás az éves óraszám felosztására Témakörök 10% Óraszám Az egyházi év ünnepeihez kapcsolódó aktuális foglalkozások,helyi vonatkozások 8 Év végi ismétlés, összefoglalás 4 Összesen 72

23 H I T T A N 8. évfolyam Oktatási cél: Az alapvető hittan fejezetben hitünk alapigazságait mutatjuk be. Megtanítjuk tanulóinkat arra, hogy életük tudatos viszonzása legyen Isten szeretetének, amely Jézus Krisztusban jelent meg. Isten kegyelmi erejével, irgalmasságával kitárult az ember felé, hogy megszentelje, és üdvösségre vezesse a benne hívőket. A tudatos lelkiélet és a liturgiában való részvétel nem választható el egymástól. A liturgia fejezet ahhoz nyújt segítséget, hogy a Krisztus misztériumát megjelenítő megemlékezésben hívő lélekkel tudjon részt venni a tanuló. Ismerje a szentségeket, amelyekkel él, mint a kegyelem látható, hatékony jeleit. Ismerje a leggyakoribb szentelményeket. Imaszokásai gazdagítsák lelki életét. Mélyítse el a Szűzanya és a szentek iránti tiszteletét. Nevelési cél: A hit alapigazságaira építve tudatosítjuk a tanulóban, hogy a Jézusba vetett hit nemcsak állásfoglalás, hanem megvalósítandó feladat is. Ezért építse tudatosan hívő világnézetét, alakítsa életét Jézus tanítása szerint, és találja meg helyét és feladatát az Egyházban, saját egyházközségében is.

24 Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok Szóbeli szövegek megértésének és a forráshasználat képességének Az olvasott szövegértés képességének A szóbeli kifejezőkészség Hatékony, önálló tanulás A rendszerezési és a jegyzetelési képesség Egyetemes kultúra Szociális és állampolgári kompetencia Az erkölcsi érzék Énkép, önismeret Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia A társas aktivitás, a szervezőképesség, a felelősségérzet és a döntésképesség Környezettudatosságra nevelés A szövegalkotási készség Témák, tartalmak Alapfogalmak: -vallás -hit, hittudomány -kinyilatkoztatás -sugalmazás -Szentírás -szenthagyomány. Kinyilatkoztatás az Ó- és Újszövetségben Alapvető hittan (1. témakör) Kereszténység és más vallások ökumenizmus Isten megismerése Jézus Krisztus által -Jézus élete -Jézus csodái -Tanító Jézus -Jézus halála és feltámadása -Apostolok hite húsvét üzenete Egyház: -születése -ismertetőjegyei -a Szentlélek szerepe az Egyházban Tanulói tevékenységek Tanórai beszélgetés, az előzetes tanulói ismeretek felelevenítése: Történelmi atlasz használata Ismeretek átadása tanórai beszélgetés formájában Szóelemzés, szövegértelmezés tanórai beszélgetés formájában Az ismeretek jegyzetelése a füzetbe Az értelmezett bibliai szövegek aktualizálása. Szentíráshasználat DVD filmnézés Kapcsolódási lehetőségek Irodalom Történelem Földrajz Biológia Képzőművészetek Ének-zene

25 Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok Digitális kompetencia IKT alkalmazási képességének Hatékony, önálló tanulás A tanulás tanítása Ismeretszerzés, információk szerzése Tájékozódás térben és időben A kritikus gondolkodás, az összehasonlítás, az analógiák felismerése képességének fejlesztéᡳ e Szóbeli szövegek megértésének Az olvasott szövegértés képeᡳ ségének fejleᡳ ztése A ᡳ zóbeli kifejezőkészség A kreatív nyelvhasználat Szociális és állampolgári kompetencia Az erkölcsi érzék Énkép, önismeret A pozitív gondolkodás képességének Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség Környezettudatosságra nevelés Testi, lelki egészség A társas aktivitás és az önfejlesztés képességének Az egyetemes kultúra iránti tisztelet Témák, tartalmak Liturgia liturgika Biblia és a liturgia kapcsolata Łiturgia (2. témakör) Ünnep és ünneplés az egyházi évben: -karácsonyi ünnepkör -húsvéti ünnepkör -évközi idő A szentmise szerkezete: Igeliturgia Áldozati liturgia Az utolsó vacsora eseményei: A kenyér és a bor átváltoztatása Az eukharisztia szó (hálaadás) jelentése A liturgikus ünneplés helye, ideje és kellékei: A családi otthon mint a legfontosabb ünneplési hely A templom mint Isten háza és az ünneplő közösség színhelye Legfontosabb liturgikus kellékek, szimbólumok: a templom berendezése, oltár, gyertya, liturgikus színek, liturgikus ruhák Tanulói tevékenységek Tanórai beszélgetés az ünnepekről Gyűjtőmunka: fényképek gyűjtése az egyházközségi liturgikus szolgálatokról; az egyházi szolgálat mibenlétének tisztázása Szómagyarázat: egyház, ősegyház, ministráns, lektor, agapé, liturgia Ismeretek közös jegyzetelése Orgonazene-hallgatás, énektanulás (pl. Uram irgalmazz ) Tanórai beszélgetés a szentmise részeiről Aktualizálás: hálaadó ima írása. Templomlátogatás alkalmával a templom és a liturgikus tárgyak megtekintése. Kapcsolódási lehetőségek Történelem Irodalom Informatika Ének zene Rajz Képzőművészet

26 Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok Hatékony, önálló tanulás A tanulás tanítása Ismeretszerzés, információk szerzése Tájékozódás térben és időben A jegyzetelési képesség Európai azonosságtudat egyetemes kultúra Az értő olvasás gyakorlása Az olvasott szövegértés képességének A szóbeli kifejezőkészség Szociális és állampolgári kompetencia Az erkölcsi érzék Énkép, önismeret A szövegalkotási képesség és a kreatív nyelvhasználat Digitális kompetencia Önálló forráshasználat, szövegszerkesztés Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés Testi, lelki egészség A vitakészség Saját képességeinek megismerése, a kritika elfogadása Témák, tartalmak Az Egyház szentségei (3. témakör) Bevezetés: a szentségek liturgiájának fejlődése. A szentségek mint a bennünket halálával és feltámadásával megváltó Krisztushoz kapcsoló csatornák. Belépés Krisztus közösségébe ismerkedés a szentségek liturgiájával: A keresztség, a bérmálás és az oltáriszentség mint a keresztény életbe bevezető titkok A kiengesztelődés szentsége és a betegek kenete mint Istenhez vezető út Az egyházi rend és a házasság szentsége mint az ember kibontakozását segítő ajándékok Bérmálásra készülünk! A bérmálás szentsége Az elkötelezett, felnőtt keresztény Tanulói tevékenységek Tanulói kiselőadások a hét szentség kiszolgáltatásának liturgiájáról szakkönyvek felhasználásával Liturgikus szövegek hangos és értő olvasása; memorizálása Ismeretek közös jegyzetelése Aktualizálás csoportmunka keretében: apró ajándékok készítése és eljuttatása idősek otthonába kifejezve, hogy a szentségek ajándékozó létre hívják meg az embert A szentségekkel kapcsolatos legfontosabb szövegek értő olvasása tanórai beszélgetés keretében A katekizmus vizsgakérdéseinek és válaszainak gyakorlása. Aktualizálás csoportmunka: aktív (zenei, felolvasási, ministrálási szolgálat) részvétel egy keresztelőn; betegek látogatása Kapcsolódási lehetőségek Irodalom Történelem Biológia Számítástechnika

27 Krisztus követése A Szentlélek ajándékai - A bérmálás szertartása Szöveges és képes beszámoló készítése. Keresztény nagykorúság bérmálási ígéret A tanulók számot adnak felkészültségükről.

28 Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok Hatékony, önálló tanulás A tanulás tanítása Ismeretszerzés, információk szerzése Tájékozódás térben és időben A jegyzetelési képesség A kritikus gondolkodás, az összehasonlítás, az analógiák felismerése képességének A szóbeli szövegek megértésének Európai azonosságtudat egyetemes kultúra Az értő olvasás gyakorlása Az olvasott szövegértés képességének A szóbeli kifejezőkészség Szociális és állampolgári kompetencia Az erkölcsi érzék Énkép, önismeret Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés A pozitív gondolkodás Témák, tartalmak Az ima a hívők életében (4. témakör) Személyes kapcsolatunk Istennel Az ószövetségi ember imája Az újszövetség Jézus imája Közösségben Isten Anyjával Szűz Mária imádsága Rózsafüzér Imádság az Egyházban Az imádság forrásai Mi az imádság? - Közös imádságaink - Egyéni imádságaink - Legfontosabb imádságaink Tanulói tevékenységek Tanórai beszélgetés: az előzetes tanulói ismeretek felelevenítése Szentírási részek kikeresése, felolvasása, értelmezése Rózsafüzér titkai Egyes szövegek feldolgozása a hiányos szöveg kiegészítése módszerrel Kapcsolódási lehetőségek Történelem Irodalom Képzőművészet Ének-zene

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8.

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. évfolyam Miskolc 2013 Római katolikus hitoktatás kerettanterve 1-8.

Részletesebben

1. évfolyam heti 1 óra

1. évfolyam heti 1 óra 1. évfolyam heti 1 óra Bevezető órák Órakeret 1 óra Személyes elképzelések az iskoláról, tanulásról, a hittanóra kisebb közösségéről. Oldjuk fel az iskolakezdéssel járó szorongást. Teremtsünk bizalmi légkört

Részletesebben

A MESSIÁS AZ ÜDVTÖRTÉNET ÚJSZÖVETSÉGI SZAKASZÁNAK KEZDETE TANMENET ÉS ÓRAVÁZLATOK

A MESSIÁS AZ ÜDVTÖRTÉNET ÚJSZÖVETSÉGI SZAKASZÁNAK KEZDETE TANMENET ÉS ÓRAVÁZLATOK A MESSIÁS AZ ÜDVTÖRTÉNET ÚJSZÖVETSÉGI SZAKASZÁNAK KEZDETE TANMENET ÉS ÓRAVÁZLATOK A 8. ÉVFOLYAM TANMENETE Az újszövetségi üdvtörténet kezdete Tanmenet (ajánlás) Tanítási egységek Évi óraszám: 74 óra (2

Részletesebben

Ember és társadalom. műveltségterület. Történelem. 5-8. évfolyam

Ember és társadalom. műveltségterület. Történelem. 5-8. évfolyam Ember és társadalom műveltségterület Történelem 5-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás Az átdolgozásnál felhasznált dokumentumok: NAT 2012 (110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet

Részletesebben

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. A pedagógiai program célja,

Részletesebben

Osztályfőnöki órák helyi tanterve 5-8. évfolyam

Osztályfőnöki órák helyi tanterve 5-8. évfolyam Éves óraszám: 18,5 óra Heti óraszám: 0,5 óra H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a Osztályfőnöki órák helyi tanterve 5-8. évfolyam Kiemelt fejlesztési feladatok Az énkép és önismeret

Részletesebben

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Történelem tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanévben, felmenő

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok:

Részletesebben

3.2.1. A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZATÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

3.2.1. A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZATÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 3.2.1. A Bornemisza Péter Gimnázium Felnőttoktatási Tagozatának PEDAGÓGIAI PROGRAMja... 1 3.2.2. A Felnőttoktatási tagozat helyi tanterve... 3 3.2.2.6.1. Bibliaismeret tanterv A gimnázium

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM ALAPELVEK, CÉLOK Az Ember és társadalom műveltségi terület középpontjában az ember világa áll. Fő területei: történelem; erkölcstan, etika; hon- és népismeret; társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek,

Részletesebben

HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5 8. évfolyam Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget.

Részletesebben

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8.

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Célok és feladatok Az ember és társadalom műveltségi terület

Részletesebben

A SÁTORALJAÚJHELYI V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SÁTORALJAÚJHELYI V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SÁTORALJAÚJHELYI V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA, 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 1 1.1. AZ ISKOLA ELNEVEZÉSE, FENNTARTÓJA,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam)... 2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM...

TARTALOMJEGYZÉK. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam)... 2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... TARTALOMJEGYZÉK KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam)... 2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 9 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HON ÉS NÉPISMERET... 50

Részletesebben

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE Célok és feladatok Ebben a szakaszban az enyhén értelmi fogyatékos

Részletesebben

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése:

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése: Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola 1039 Budapest, Zipernowsky utca 4. SZAKKÖZÉPISKOLA A Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola fenntartója 2004. szeptember 1-e óta a Kelta Oktatási

Részletesebben

AZ ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Püspökladány, Kálvin tér 1-3.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014.

AZ ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Püspökladány, Kálvin tér 1-3.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. AZ ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Püspökladány, Kálvin tér 1-3.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. I. BEVEZETÉS 1 I.1. Bevezető gondolatok Nem lehet eredményes nevelőmunkát végezni anélkül, hogy a pedagógus

Részletesebben

és a világtörténelem az egyetemes emberi identitást formálja, erősíti. A történelmi folyamatok, jelenségek megismerése, megértése megalapozza a

és a világtörténelem az egyetemes emberi identitást formálja, erősíti. A történelmi folyamatok, jelenségek megismerése, megértése megalapozza a TÖRTÉNELEM A középiskolai történelemtanítás az általános iskolai ismeretekre és tevékenységekre épül, jellegét tekintve azonban már forrás- és tevékenységközpontú. Olyan nevelő-oktató tevékenység, amelynek

Részletesebben

ERKÖLCSTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyam)

ERKÖLCSTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyam) BEVEZETÉS ERKÖLCSTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyam) Alapelvek, célok Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek,

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. - 1 - Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb módszerhez és a legjobb körülményekhez,

Részletesebben

TANMENET BÁNHEGYI FERENC OLAJOSNÉ KÁDÁR ILONA: ERKÖLCSTAN 5 tankönyv az 5. Évfolyam számára. Erkölcstan tanmenet. I. fejezet: Test és lélek

TANMENET BÁNHEGYI FERENC OLAJOSNÉ KÁDÁR ILONA: ERKÖLCSTAN 5 tankönyv az 5. Évfolyam számára. Erkölcstan tanmenet. I. fejezet: Test és lélek TANMENET BÁNHEGYI FERENC OLAJOSNÉ KÁDÁR ILONA: ERKÖLCSTAN 5 tankönyv az 5. Évfolyam számára Erkölcstan tanmenet I. fejezet: Test és lélek Óra Téma, tananyag 1. I. téma Test és lélek Helyünk a világban

Részletesebben

HELYI TANTERV ERKÖLCSTAN 5-8. évfolyam

HELYI TANTERV ERKÖLCSTAN 5-8. évfolyam 2013 HELYI TANTERV ERKÖLCSTAN 5-8. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez

Részletesebben

Történelem és állampolgári ismeretek. 5-8. évfolyam

Történelem és állampolgári ismeretek. 5-8. évfolyam Történelem és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5. ÉVFOLYAM 1 Célok és feladatok Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való

Részletesebben

EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT. TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17.

EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT. TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17. EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17. A törökbálinti Római Katolikus Egyházközség egyházközségi zsinatának dokumentumai Felelős kiadó: Bohn István esperes plébános Megjelent 2007-ben, 300

Részletesebben

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 2013 0 Tartalomjegyzék Bevezető gondolatok Pedagógiai programunk elé 5. Preambulum 6. Helyzetelemzés

Részletesebben

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendeletre épülő helyi tantárgyi programok Fejlesztési területek nevelési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. / Fax: 22/372981 E-mail: tinodi@tinodi.hu Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református

Részletesebben

ISMERETET BÖLCSESSÉGGÉ KÉPESSÉGET JÁRTASSÁGGÁ

ISMERETET BÖLCSESSÉGGÉ KÉPESSÉGET JÁRTASSÁGGÁ Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon PEDAGÓGIAI PROGRAM ISMERETET BÖLCSESSÉGGÉ KÉPESSÉGET JÁRTASSÁGGÁ Miskolc, 204 Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon Tartalom A LÉVAY JÓZSEF REFORMÁTUS

Részletesebben

Gárdonyi Géza Katolikus. Általános Iskola. Óvoda. Nevelési Programja. Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné

Gárdonyi Géza Katolikus. Általános Iskola. Óvoda. Nevelési Programja. Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda Nevelési Programja Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné Tartalom I. BEVEZETŐ... 5 1. Az iskola hivatalos neve és címe... 5 2. TÖRVÉNYI

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK Célok és feladatok

OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK Célok és feladatok OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK Célok és feladatok Az iskola a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú gyerekeket együtt neveli. Érdeklődésüknek,

Részletesebben