Hittan 5-8. évfolyam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hittan 5-8. évfolyam"

Átírás

1 Hittan 5-8. évfolyam

2 H I T T A N 5. é v f o l y a m Oktatási cél: A gyermekek ismerjék meg az üdvtörténet egyes eseményeit, és bennük Isten üzenetét. Csodálkozzanak rá az előképekre, ismerjék fel beteljesülésüket az újszövetségben. Legyen fogalmuk az ószövetség nagy korszakainak egyes eseményeiről. Ismerjék a tanító elbeszélések tanulságát, tudjanak nyitott lélekkel figyelni Isten üzenetére, és tudják azt megvalósítani saját életükben. Ehhez nyújtsanak segítséget azok a példák is, melyeket a közelmúlt eseményeiből válogatott a tankönyvbe a szerző. Nevelési cél: Tanítsuk meg a tanulót annak tudatosítására, hogy az ő életében is jelen van a Gondviselő Isten, aki mindnyájunkat meghív az örök boldogságra. Váljon a katolikus hit személyes meggyőződésévé, amit képes belátni, befogadni, megélni és másoknak továbbadni. Szeresse az Egyházat. Szívesen olvassa a Szentírást, tanulja meg azt az Egyház tanítása szerint értelmezni és alkalmazni.

3 Óraszám: 2 óra/hét 72 óra/év 5. évfolyam Ajánlás az éves óraszám felosztására 1. Az Ószövetség 2. Az Újszövetség Témakörök 10% Óraszám Az egyházi év ünnepeihez kapcsolódó aktuális foglalkozások, helyi vonatkozások 8 Év végi ismétlés, összefoglalás 4 Összesen 72

4 Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok Európai azonosságtudat egyetemes kultúra A szóbeli és írott szövegek megértése képességének Írásbeli szövegek alkotása Témák, tartalmak A Szentírásra vonatkozó ismeretek megalapozása Az Ószövetség (1. témakör) Az Ószövetség nagy korszakainak megismerése: - Teremtés Tanulói tevékenységek Tanórai beszélgetés a nép fogalmáról, a néppé válás folyamatáról, a közösségi kapcsolatokról, szövetségekről, a közösség felelős vezetőinek feladatairól Kapcsolódási lehetőségek Irodalom Történelem Technika Rajz Ének-zene Számítástechnika Szociális és állampolgári kompetencia Felkészülés a felnőtt lét szerepeire Alternatívaállítás. A lényegkiemelés és a rendszerzés képességének Hatékony, önálló tanulás A beszédkészség Az olvasási, az értő olvasási készség Az etikai érzék Digitális kompetencia Felkészülés a felnőtt lét szerepeire Írásbeli munka készítése képességének - Pátriárkák kora - Egyiptomból való kivonulás - Bírák kora - Királyok kora - Próféták kora - A fogság utáni kor Szentíráshasználat A bibliai elbeszélések egyéni, hangos, értő olvasása, illetve tanítói előadása; tartalmuk elmondása irányított tanítói kérdések segítségével; beszélgetés a történetek mondanivalójáról Tanári irányítással szómagyarázat Ismeretek közös jegyzetelése A tízparancsolat memorizálása Projektmunka: két nagy kőtábla készítése papírból, rajta a parancsokkal Aktualizálás: a történetek dramatizált előadása

5 Alapkövetelmények A tanuló tudjon tájékozódni, adott részeket ügyesen megkeresni a Szentírásban. Ismerje fel az üdvtörténet eseményeiben Isten üzenetét. Ismerje fel az előképek beteljesülését az Újszövetségben. Legyen fogalma az Ószövetség és az Újszövetség korszakainak egyes eseményeiről. Ismerje a tanítói elbeszélések tanulságát, és tudja azt megvalósítani saját életében. Ellenőrzés, értékelés, minősítés Az, értékelés a tantervi követelmények teljesítésére irányul, független a tanuló személyes meggyőződésétől, vallási elkötelezettségétől. Szóbeli feleletek és írásbeli dolgozatok formájában ellenőrizzük az elsajátított tudásanyagot. Tanegységenként témazáró dolgozatot íratunk. Értékeljük a tanulók órai aktivitását, házi és szorgalmi feladatait, füzetvezetését. A hittan tantárgyból is 5 osztályzattal minősítjük a tanulók tudását.

6 H I T T A N 6. évfolyam Oktatási cél: Az Egyház születésének és történelmének bemutatása kapcsán tudatosítjuk a tanulókban, hogy az Egyház történelme a Jézus Krisztusban kezdődő újszövetségi üdvtörténet folytatása. Megtanítjuk őket arra is, hogy hívő szemmel szemléljék ezeket az eseményeket, vegyék észre, hogy az Egyház életének valamennyi történésében Isten működik, és az eseményeken keresztül Ő készíti elő az emberiség üdvösségét. Nevelési cél: Rávezetjük tanítványainkat arra, hogy a történelmi eseményekben mindig az üdvösségünket munkáló Istent fedezzék fel. Megtanítjuk őket arra is, hogy saját életük eseményeit is annak fényében szemléljék, hogy Isten hozzájuk is közeledni akar csakúgy, mint az egyháztörténelem nagyjaihoz, és el akarja vezetni őket is az örök élet útjára. Az utolsó fejezet jövőképet is rajzol a fiatalok elé: bemutatja a megújuló Egyházat és kijelöli benne az ember feladatát és felelősségét a világ iránt.

7 Óraszám: 2 óra/hét 72 óra/év 6. évfolyam Témakörök Az őskeresztény egyházi élet A II-IV. század vége Megszületik a keresztény Európa Kora középkor: IV-X. sz. 3. A nyugati kereszténység virágkora 4. A széthulló keresztény egység 5. A forrongó Európa 6. Krisztus népe a modern világban 10% Óraszám Az egyházi év ünnepeihez kapcsolódó aktuális foglalkozások, helyi vonatkozások 8 Év végi ismétlés, összefoglalás 4 Összesen 72

8 Az őskeresztény egyházi élet A II-IV. század vége (1. témakör) Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés Az önértékelés és a nyitottság képességének A tanulás tanítása A szóbeli szövegek alkotása képességének Hatékony, önálló tanulás Testi, lelki egészség A szóbeli és írott szövegek megértése képességének Írásbeli szövegek alkotása Digitális kompetencia Felkészülés a felnőtt lét szerepeire Írásbeli munka készítése képességének Szociális és állampolgári kompetencia Énkép, önismeret Az etikai érzék és a felelősségvállalás képességének Témák, tartalmak Történeti bevezetés az egyház ókorának történetébe (Kr. u. 100-tól 325-ig) Az egyház ókorának története, mint üdvtörténet Az isteni bátorítás jelei az üldözés idején és a kereszténységet üldöző hatalom szemléletmódjának gyökeres változása (313-ig) A jézusi igazság győzelme az I. Niceai Zsinaton (325; az arianizmus bemutatása) Remeteség és az egyházatyák Tanulói tevékenységek Prezentációvetítéssel kísért tanulói kiselőadások az ókorról; előzetes történelmi ismeretek felelevenítése Önálló jegyzetelés Tanórai beszélgetés az ókori egyházüldözés jellemzőiről Korabeli zsinati dokumentumok egyéni irányított olvasása Tanári irányítással szövegértelmezés Az olvasott zsinati szövegek aktualizálása: az isteni munkálkodása az ember életében Tanórai beszélgetés az ókori egyházatyák megfontolásairól Kapcsolódási lehetőségek Irodalom Történelem Rajz Tánc és dráma Számítástechnika

9 Megszületik a keresztény Európa - Kora középkor: IV-X. sz. (2. témakör) Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok Hatékony, önálló tanulás Európai azonosságtudat egyetemes kultúra A lényegkiemelés és a kapcsolatba hozás képességének A tanulás tanítása A szóbeli szövegek alkotása képességének A szóbeli és írott szövegek megértése képességének Írásbeli szövegek alkotása Testi, lelki egészség Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség Felkészülés a felnőtt lét szerepeire Az önkifejezés képességének Szociális és állampolgári kompetencia Énkép, önismeret Az önkifejezés és a társas aktivitás képességének Témák, tartalmak Történelmi bevezetés az egyház középkorába Római Birodalom bukása Nagy Szent Leó és Nagy Szent Gergely pápa Szent Benedek és a bencés rend Iszlám vallás Képrombolás képtisztelet - II. Niceai zsinat Egyházi állam megalakulása Az evangélium erejének megnyilatkozása az új népek megtérésében és a clunyi reformban Látogatás a Bencés templomba Látogatás a Szent Benedek templomba Tanulói tevékenységek Az olvasott szövegek aktualizálása: válasz Isten hívására a felebaráti szeretet gyakorlása társadalmi szerepvállalással Prezentációvetítéssel kísért tanulói kiselőadások a történelmi személyekről Az isteni vezetés jelei a szent pápák működése idején Az evangélium erejének megmutatkozása a szerzetesség elterjedésében A korabeli szerzetesek és pápák által megfogalmazott szövegek egyéni irányított olvasása, szövegértelmezés Ismeretek közös jegyzetelése Ismeretek összefoglalása Fogalmazás készítése Kvízjáték Kapcsolódási lehetőségek Irodalom Történelem Ének-zene

10 A nyugati kereszténység virágkora (3. témakör) Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés Az önértékelés és a nyitottság képességének Énkép, önismeret Az önállóság képességének A tanulás tanítása A szóbeli szövegek alkotása képességének A szóbeli és írott szövegek megértése képességének Írásbeli szövegek alkotása Szociális és állampolgári kompetencia Felkészülés a felnőtt lét szerepeire A képi információ feldolgozása képességének A forráskezelés képességének Témák, tartalmak A keresztény hit terjedése A nagy egyházszakadás és következményei Az invesztitúraharc Szent István király és az egyházszervezet kiépítése Szent Imre herceg Szent Gellért Keresztes hadjáratok Eretnekmozgalmak - Inkvizíció Tanulói tevékenységek Csoportmunka: a történelmi események feltárása forrás: egyháztörténeti szakkönyvek és lexikonok Szentek életéből elbeszélések értő olvasása és irányított megbeszélése Csoportmunka: kiállítás készítése az osztályban az Árpád-házi szentekről A középkori szenteket ábrázoló képzőművészeti alkotások szemlélése, hatásukat tükröző zenedarabok hallgatása Ismeretek közös jegyzetelése Csoportmunka keretében: információk gyűjtése az interneten a keresztes hadjáratokról Kapcsolódási lehetőségek Irodalom Technika Ének-zene Rajz Történelem Számítástechnika

11 A széthulló keresztény egység (4. témakör) Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség Testi, lelki egészség Az esztétikai érzék A tanulás tanítása A szóbeli szövegek alkotása képességének A szóbeli és írott szövegek megértése képességének Írásbeli szövegek alkotása Szociális és állampolgári kompetencia Felkészülés a felnőtt lét szerepeire A képi információ feldolgozása képességének Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés Énkép, önismeret Az önkifejezés képességének Témák, tartalmak Az avignoni fogság és hatása az Egyházra Pápák az Egyház élén Konstanzi zsinat (1414) Az Egyház a reneszánsz idején Új hitfelekezetek (evangélikusok, reformátusok ) Az egyházi megújulás és a Tridenti zsinat (1545) A megújult Egyház pápái és szentjei Tanulói tevékenységek A Szentírásból és egyházi iratokból vett szemelvények értő olvasása. Ismeretek közös jegyzetelése A reformáció és az ellenreformáció korához tartozó szövegek, illetve szentek és szerzetesek írásaiból vett szemelvények egyéni irányított olvasása Csoportmunka: interjúkészítés a különböző keresztény felekezetek képviselőivel Eredmények megosztása az osztályon belül Aktualizálás: a megismert szentekről, a tanulók védőszentjeiről rajzokkalképekkel illusztrált kiállítás készítése az osztályban Képek, DVD filmek Kapcsolódási lehetőségek Irodalom Ének-zene Történelem Rajz

12 A forrongó Európa A XVII-XIX. század (5. témakör) Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség Testi, lelki egészség Az esztétikai érzék A tanulás tanítása A szóbeli szövegek alkotása képességének A szóbeli és írott szövegek megértése képességének Írásbeli szövegek alkotása Szociális és állampolgári kompetencia Felkészülés a felnőtt lét szerepeire A képi információ feldolgozása képességének Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés Énkép, önismeret Az önkifejezés képességének Témák, tartalmak Az Egyház a felvilágosodás idején A felvilágosodás fény- és árnyoldalai Az Egyház a francia forradalom és a napóleoni háborúk idején A katolikus megújulás Missziók A kor szentjei Európában (Szent Bernadett ) Tanulói tevékenységek A felvilágosodás korából származó néhány kép alapján a korszak jellemzőinek felelevenítése Tanórai beszélgetés a felvilágosodás kora egyházának jellemzőiről A felvilágosodás korához tartozó szövegek, illetve szentek és szerzetesek írásaiból vett szemelvények egyéni irányított olvasása Önálló jegyzetelés Az olvasott szövegek aktualizálása: pusztán a ráció nem ad boldogságot az embernek Kapcsolódási lehetőségek Irodalom Ének-zene Történelem Rajz

13 Krisztus népe a modern világban (6. témakör) Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség Testi, lelki egészség Az esztétikai érzék A tanulás tanítása A szóbeli szövegek alkotása képességének A szóbeli és írott szövegek megértése képességének Írásbeli szövegek alkotása Szociális és állampolgári kompetencia Felkészülés a felnőtt lét szerepeire A képi információ feldolgozása képességének Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés Énkép, önismeret Az önkifejezés képességének Témák, tartalmak Egyházmegújító pápák Tudomány és hit Az Egyház az I. világháború idején Az Egyház a II. világháború idején Vértanúink A megújult Egyház pápái és szentjei II. Vatikáni zsinat (1962) Tanulói tevékenységek Prezentációvetítéssel kísért tanulói kiselőadások a század eseményeiről; Előzetes történelmi ismeretek felelevenítése Önálló jegyzetelés Tanórai beszélgetés a század egyházának jellemzőiről Az I. és II. Vatikáni Zsinat korához tartozó szövegek, illetve szentek és szerzetesek írásaiból vett szemelvények egyéni irányított olvasása Az olvasott szövegek aktualizálása: a türelem és megértés szerepe az emberi közösségekben Szemléltetés: egy kiemelkedő 20. századi hitvalló életét feldolgozó játékfilm megtekintése Kapcsolódási lehetőségek Irodalom Történelem Rajz Számítástechnika

14 Alapkövetelmények Tudja megkülönböztetni a katolikus egyházra vonatkozó fogalmakat a többi vallás fogalmaitól. Ismerje az egyház alapításának körülményeit, az egyház lényegét, célját, szervezeti felépítését. Legyen tisztában az egyház üdvösségszerző küldetésével, ismerje, hogyan valósította és valósítja ezt a történelem különböző korszakaiban és napjainkban. Tisztelje a szenteket, ismerje meg életük történetét és ezeket alkalmazza a mindennapi életben. Ellenőrzés, értékelés, minősítés Az, értékelés a tantervi követelmények teljesítésére irányul, független a tanuló személyes meggyőződésétől, vallási elkötelezettségétől. Szóbeli feleletek és írásbeli dolgozatok formájában ellenőrizzük az elsajátított tudásanyagot. Tanegységekként témazáró dolgozatot íratunk. Értékeljük a tanulók órai aktivitását, szorgalmi feladatait, füzetvezetését. A hittan tantárgyból is 5 osztályzattal minősítjük a tanulók tudását.

15 H I T T A N 7. é v f o l y a m Oktatási cél: A dogmatika tantárgy keretében a tanulók megtanulják pontosan megfogalmazni a hitigazságokat. Ez megalapozza tudásukat, és előkészíti a továbbhaladást a hit útján. A mai világban nagyon sokféle hatás éri az embereket. Az erkölcstani fejezet segítségével rá kell ébreszteni a tanulókat arra, hogy az erkölcsi törvények az emberek személyes boldogságát és az egész közösség életének harmóniáját és javát szolgálják,és minden ember számára kötelező érvényűek. Így vezethetjük el őket a bérmálás szentségéhez, amelyben a Szentlélekbőséges kegyelmét kapják a saját üdvösségükre,az Anyaszentegyház és az egész emberiség javára. Az üdvtörténet erkölcsi tanulságainak feltárásával bemutatjuk a tanulónak, hogy a konkrét ember erkölcsös élete nem más, mint a személyére vonatkozó isteni terv felfedezése és szabad megvalósítása. Rámutatunk a személyre szóló isteni elgondolást szétziláló bűn veszélyeire és arra a tényre, hogy a lényünket romboló bűn okozta károk helyreállítása csak Jézus Krisztus megváltói halála és feltámadása által lehetséges. Nevelési cél: Az erkölcsi élet válasz Isten hívó szavára. Segítsük a tanulót, hogy felfedezze: az ő személyes boldogságának elérése Jézus Krisztusban lehetséges. Segítsük továbbá a helyes vallásosság kialakításában. Bátorítsuk, hogy bizalommal valósítsa meg életében az evangélium tanítását és élje meg az Isten és emberszeretetet.

16 7. évfolyam Óraszám: 2 óra/hét 72 óra/év Témakörök 1. Az ember istenképisége és az ősbűn 2. Isten megismerése Isten hív minket 3. Válasz Isten hívására A közvetlen istenszeretet 4. Válasz Isten hívására az embertársak szeretete által 10% Óraszám Az egyházi év ünnepeihez kapcsolódó aktuális foglalkozások, helyi sajátosságok 8 Év végi ismétlés, összefoglalás 4 Összesen 72

17 Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok Szociális és állampolgári kompetencia A társadalmi érzékenység Énkép, önismeret Hatékony, önálló tanulás A tanulás tanítása Az ismeretszerzési, a rendszerezési képesség A jegyzetelési képesség A szóbeli szövegek megértésének Az ember istenképisége és az ősbűn (1. témakör) Témák, tartalmak A dogmatika fontossága az egyéni és a közösségi élet eseményeinek alakításában A világ és az ember teremtése Az ősbűn és következményei Az istenkereső ember A hittani ismeretek szerepe a belső értékrend kialakításában Tanulói tevékenységek Tanórai megbeszélés, a tanulók hittani ismereteinek felelevenítése Tanórai beszélgetés a dogmatikáról és a liturgiáról Ismeretek közös jegyzetelése Páros és csoportos gyűjtőmunka keretében ismerkedés a bibliai könyvekkel: A Szentlélek jelenléte a kikeresett szentírási részletekben Szentíráshasználat Csoportmunka: Az első bűn és következményei érvelés, vita Képek, DVD filmek Kapcsolódási lehetőségek Irodalom Rajz Történelem

18 Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok A szóbeli szövegeket megértésének és a forráshasználat képességének Hatékony, önálló tanulás A tanulás tanítása Ismeretszerzés, információk szerzése, rendszerezése A kritikus gondolkodás, az összehasonlítás, jegyzetelési képesség Szövegértés képességének A szóbeli kifejezőkészség A kreatív nyelvhasználat Szociális és állampolgári kompetencia Énkép, önismeret Az erkölcsi érzék A pozitív gondolkodás képességének Isten megismerése Isten hív minket (2. témakör) Témák, tartalmak A teremtő Atya és a bűnös, de az Atya ígéretében bízó emberi lét a teremtés, a bűnbeesés és az ígéret dogmatikája A Fiú megtestesülésére emlékező karácsony a megtestesülés dogmatikája A Jézus megváltó halála, feltámadása és mennybemenetele a megváltás és a halálon túli lét dogmatikája A Szentlélek eljövetelére emlékező pünkösd a Szentlélekről szóló dogmatikai tanítás Mariológia A Mária-ünnepek a Mária-dogmák krisztológiai tartalma Tanulói tevékenységek Asszociációs előkészítés: szimbólumgyűjtés Tanórai beszélgetés: az ismeretek felelevenítése. Szövegértelmezés tanórai beszélgetés formájában Az ismeretek jegyzetelése a füzetbe Az értelmezett bibliai szövegeket saját személyes tapasztalataik alapján a mai ember életének, a család fontosságára vonatkoztatják. Az erkölcs fontossága ma az ember életében Fogalmazás írása Tanulói kiselőadások szakkönyvek felhasználásával Kapcsolódási lehetőségek Rajz Irodalom Történelem Ének

19 Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok Hatékony, önálló tanulás A tanulás tanítása Tájékozódás térben és időben Ismeretszerzés, információk szerzése, rendszerezése A kritikus gondolkodás, az összehasonlítás A jegyzetelési képesség Szóbeli szövegek megértésének Az olvasott szövegértés képességének A szóbeli kifejezőkészség A kreatív nyelvhasználat Szociális és állampolgári kompetencia Énkép, önismeret Az erkölcsi érzék A pozitív gondolkodás képességének Felkészülés a felnőtt lét szerepeire Válasz Isten hívására a közvetlen istenszeretet (3. témakör) Témák, tartalmak A törvény az Ószövetségben, a tízparancsolat A törvény az Újszövetségben: Jézus Krisztus mint a teljessé lett Törvény A jézusi Törvény az egyház tanításában Az értékek világában eligazító erkölcsi útmutatások és törvények (erények, útmutatások, szociális etika és társadalometikai törvények) Nyolc boldogság Anyaszentegyház öt parancsolata A bűn és következményei - Mi a bűn? - Az erkölcs - A lelkiismeret A bűn és következménye az Ószövetségben A bűn és halálos következménye az újszövetségi szimbolika alapján Erények isteni erények Tanulói tevékenységek Csoportmunka: - Mózes törvényei és a Jézus kegyelme Vita-játék segítségével annak feltérképezése, mekkora hatása, milyen következményei vannak a bűnös emberi döntéseknek Csoportmunka: Palesztina politikai és vallási helyzetének áttekintése; a Jézus korabeli vallási csoportosulások Szövegértelmezés tanórai beszélgetés formájában Az ismeretek jegyzetelése a füzetbe Bibliodráma módszer segítségével a döntéshelyzetbe jutott ember lehetőségeinek számbavétele Adománygyűjtés szervezése rászoruló emberek megsegítésére Kapcsolódási lehetőségek Történelem Irodalom

20 Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok Szociális és állampolgári kompetencia Az erkölcsi érzék A pozitív gondolkodás képességének Felkészülés a felnőtt lét szerepeire Hatékony, önálló tanulás Ismeretszerzés, információk szerzése, rendszerezése A kritikus gondolkodás, az összehasonlítás, az analógiák felismerési képességének A szövegalkotási képesség és a kreatív nyelvhasználat képességének Az értő olvasás gyakorlása Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Testi, lelki egészség Az önfejlesztés és a forráskezelés képességének Válasz Isten hívására az embertársak szeretete által (4. témakör) Témák, tartalmak Dogma- és erkölcsi fejlődés áttekintése Kötelességeink a társadalommal, embertársainkkal és önmagunkkal szemben. Részvétel a társadalmi életben - A közélet - Közösségi feladatok - Keresztény politikus A család, mint a társadalom alapja Az erkölcsi törvények - Különböző erkölcsi törvények - Az evangéliumi törvény - A főparancs - Az Egyház parancsai Tanulói tevékenységek Beszélgetés: A keresztény ember és az állampolgári jogok gyakorlása Szövegértelmezés tanórai beszélgetés formájában Az ismeretek jegyzetelése a füzetbe Az értelmezett bibliai szövegek aktualizálása: mennyire határozza meg az embert az a közösség, amelyben él. Kapcsolódási lehetőségek Történelem Irodalom Informatika

21 A továbbhaladás feltételei Ismerje meg a tanuló a Szentírás legfontosabb, hitünket meghatározó és érintő részeit, a parancsolatokat, ezeket alkalmazza a mindennapi életben. Álljon készen a Szentlélek ajándékainak fogadására és váljon érett, nagykorú kereszténnyé. Tudatosítsa, hogy a sajátos műfajokban és igehirdetői céllal megfogalmazott újszövetségi történetek arról tanúskodnak, hogy Jézus követői élményszerűen meggyőződtek arról: mesterük a megígért Messiás, s az ember üdvössége érdekében valóban legyőzte a halált, s tanításában, Igéjében, az egyház által közvetített tanításában Szentlelkével jelen van. Ismerje a keresztény erkölcsi értékeket, és azokat a mindennapi életben hasznosítsa. A tanulók értékelésének formái Szóbeli feleletek összefüggő felelet (tartalom, összefüggések, a szaknyelv megfelelő használata); rövid beszámoló az egyénileg vagy csoportmunkában végzett gyűjtőmunka tapasztalatairól, azok magyarázata; kiselőadás az olvasottakról stb.; vita, érvelés. Írásbeli munka témazáró dolgozatok, rövid írásbeli feleletek; házi dolgozatok; füzet vezetése; Az értékelés előre megadott szempontok alapján, pontosan meghatározott, a tanulók által is ismert követelmények alapján történjen.

22 Óraszám: 2 óra/hét 72 óra/év 8. évfolyam 1. Alapvető hittan 2. Łiturgia 3. Az Egyház szentségei 4. Az ima a hívők életében Ajánlás az éves óraszám felosztására Témakörök 10% Óraszám Az egyházi év ünnepeihez kapcsolódó aktuális foglalkozások,helyi vonatkozások 8 Év végi ismétlés, összefoglalás 4 Összesen 72

23 H I T T A N 8. évfolyam Oktatási cél: Az alapvető hittan fejezetben hitünk alapigazságait mutatjuk be. Megtanítjuk tanulóinkat arra, hogy életük tudatos viszonzása legyen Isten szeretetének, amely Jézus Krisztusban jelent meg. Isten kegyelmi erejével, irgalmasságával kitárult az ember felé, hogy megszentelje, és üdvösségre vezesse a benne hívőket. A tudatos lelkiélet és a liturgiában való részvétel nem választható el egymástól. A liturgia fejezet ahhoz nyújt segítséget, hogy a Krisztus misztériumát megjelenítő megemlékezésben hívő lélekkel tudjon részt venni a tanuló. Ismerje a szentségeket, amelyekkel él, mint a kegyelem látható, hatékony jeleit. Ismerje a leggyakoribb szentelményeket. Imaszokásai gazdagítsák lelki életét. Mélyítse el a Szűzanya és a szentek iránti tiszteletét. Nevelési cél: A hit alapigazságaira építve tudatosítjuk a tanulóban, hogy a Jézusba vetett hit nemcsak állásfoglalás, hanem megvalósítandó feladat is. Ezért építse tudatosan hívő világnézetét, alakítsa életét Jézus tanítása szerint, és találja meg helyét és feladatát az Egyházban, saját egyházközségében is.

24 Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok Szóbeli szövegek megértésének és a forráshasználat képességének Az olvasott szövegértés képességének A szóbeli kifejezőkészség Hatékony, önálló tanulás A rendszerezési és a jegyzetelési képesség Egyetemes kultúra Szociális és állampolgári kompetencia Az erkölcsi érzék Énkép, önismeret Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia A társas aktivitás, a szervezőképesség, a felelősségérzet és a döntésképesség Környezettudatosságra nevelés A szövegalkotási készség Témák, tartalmak Alapfogalmak: -vallás -hit, hittudomány -kinyilatkoztatás -sugalmazás -Szentírás -szenthagyomány. Kinyilatkoztatás az Ó- és Újszövetségben Alapvető hittan (1. témakör) Kereszténység és más vallások ökumenizmus Isten megismerése Jézus Krisztus által -Jézus élete -Jézus csodái -Tanító Jézus -Jézus halála és feltámadása -Apostolok hite húsvét üzenete Egyház: -születése -ismertetőjegyei -a Szentlélek szerepe az Egyházban Tanulói tevékenységek Tanórai beszélgetés, az előzetes tanulói ismeretek felelevenítése: Történelmi atlasz használata Ismeretek átadása tanórai beszélgetés formájában Szóelemzés, szövegértelmezés tanórai beszélgetés formájában Az ismeretek jegyzetelése a füzetbe Az értelmezett bibliai szövegek aktualizálása. Szentíráshasználat DVD filmnézés Kapcsolódási lehetőségek Irodalom Történelem Földrajz Biológia Képzőművészetek Ének-zene

25 Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok Digitális kompetencia IKT alkalmazási képességének Hatékony, önálló tanulás A tanulás tanítása Ismeretszerzés, információk szerzése Tájékozódás térben és időben A kritikus gondolkodás, az összehasonlítás, az analógiák felismerése képességének fejlesztéᡳ e Szóbeli szövegek megértésének Az olvasott szövegértés képeᡳ ségének fejleᡳ ztése A ᡳ zóbeli kifejezőkészség A kreatív nyelvhasználat Szociális és állampolgári kompetencia Az erkölcsi érzék Énkép, önismeret A pozitív gondolkodás képességének Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség Környezettudatosságra nevelés Testi, lelki egészség A társas aktivitás és az önfejlesztés képességének Az egyetemes kultúra iránti tisztelet Témák, tartalmak Liturgia liturgika Biblia és a liturgia kapcsolata Łiturgia (2. témakör) Ünnep és ünneplés az egyházi évben: -karácsonyi ünnepkör -húsvéti ünnepkör -évközi idő A szentmise szerkezete: Igeliturgia Áldozati liturgia Az utolsó vacsora eseményei: A kenyér és a bor átváltoztatása Az eukharisztia szó (hálaadás) jelentése A liturgikus ünneplés helye, ideje és kellékei: A családi otthon mint a legfontosabb ünneplési hely A templom mint Isten háza és az ünneplő közösség színhelye Legfontosabb liturgikus kellékek, szimbólumok: a templom berendezése, oltár, gyertya, liturgikus színek, liturgikus ruhák Tanulói tevékenységek Tanórai beszélgetés az ünnepekről Gyűjtőmunka: fényképek gyűjtése az egyházközségi liturgikus szolgálatokról; az egyházi szolgálat mibenlétének tisztázása Szómagyarázat: egyház, ősegyház, ministráns, lektor, agapé, liturgia Ismeretek közös jegyzetelése Orgonazene-hallgatás, énektanulás (pl. Uram irgalmazz ) Tanórai beszélgetés a szentmise részeiről Aktualizálás: hálaadó ima írása. Templomlátogatás alkalmával a templom és a liturgikus tárgyak megtekintése. Kapcsolódási lehetőségek Történelem Irodalom Informatika Ének zene Rajz Képzőművészet

26 Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok Hatékony, önálló tanulás A tanulás tanítása Ismeretszerzés, információk szerzése Tájékozódás térben és időben A jegyzetelési képesség Európai azonosságtudat egyetemes kultúra Az értő olvasás gyakorlása Az olvasott szövegértés képességének A szóbeli kifejezőkészség Szociális és állampolgári kompetencia Az erkölcsi érzék Énkép, önismeret A szövegalkotási képesség és a kreatív nyelvhasználat Digitális kompetencia Önálló forráshasználat, szövegszerkesztés Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés Testi, lelki egészség A vitakészség Saját képességeinek megismerése, a kritika elfogadása Témák, tartalmak Az Egyház szentségei (3. témakör) Bevezetés: a szentségek liturgiájának fejlődése. A szentségek mint a bennünket halálával és feltámadásával megváltó Krisztushoz kapcsoló csatornák. Belépés Krisztus közösségébe ismerkedés a szentségek liturgiájával: A keresztség, a bérmálás és az oltáriszentség mint a keresztény életbe bevezető titkok A kiengesztelődés szentsége és a betegek kenete mint Istenhez vezető út Az egyházi rend és a házasság szentsége mint az ember kibontakozását segítő ajándékok Bérmálásra készülünk! A bérmálás szentsége Az elkötelezett, felnőtt keresztény Tanulói tevékenységek Tanulói kiselőadások a hét szentség kiszolgáltatásának liturgiájáról szakkönyvek felhasználásával Liturgikus szövegek hangos és értő olvasása; memorizálása Ismeretek közös jegyzetelése Aktualizálás csoportmunka keretében: apró ajándékok készítése és eljuttatása idősek otthonába kifejezve, hogy a szentségek ajándékozó létre hívják meg az embert A szentségekkel kapcsolatos legfontosabb szövegek értő olvasása tanórai beszélgetés keretében A katekizmus vizsgakérdéseinek és válaszainak gyakorlása. Aktualizálás csoportmunka: aktív (zenei, felolvasási, ministrálási szolgálat) részvétel egy keresztelőn; betegek látogatása Kapcsolódási lehetőségek Irodalom Történelem Biológia Számítástechnika

27 Krisztus követése A Szentlélek ajándékai - A bérmálás szertartása Szöveges és képes beszámoló készítése. Keresztény nagykorúság bérmálási ígéret A tanulók számot adnak felkészültségükről.

28 Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok Hatékony, önálló tanulás A tanulás tanítása Ismeretszerzés, információk szerzése Tájékozódás térben és időben A jegyzetelési képesség A kritikus gondolkodás, az összehasonlítás, az analógiák felismerése képességének A szóbeli szövegek megértésének Európai azonosságtudat egyetemes kultúra Az értő olvasás gyakorlása Az olvasott szövegértés képességének A szóbeli kifejezőkészség Szociális és állampolgári kompetencia Az erkölcsi érzék Énkép, önismeret Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés A pozitív gondolkodás Témák, tartalmak Az ima a hívők életében (4. témakör) Személyes kapcsolatunk Istennel Az ószövetségi ember imája Az újszövetség Jézus imája Közösségben Isten Anyjával Szűz Mária imádsága Rózsafüzér Imádság az Egyházban Az imádság forrásai Mi az imádság? - Közös imádságaink - Egyéni imádságaink - Legfontosabb imádságaink Tanulói tevékenységek Tanórai beszélgetés: az előzetes tanulói ismeretek felelevenítése Szentírási részek kikeresése, felolvasása, értelmezése Rózsafüzér titkai Egyes szövegek feldolgozása a hiányos szöveg kiegészítése módszerrel Kapcsolódási lehetőségek Történelem Irodalom Képzőművészet Ének-zene

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m Hittan H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével) bemutatjuk, hogy a Krisztus előtti zsidóság

Részletesebben

Hittan 7-12. évfolyam

Hittan 7-12. évfolyam Hittan Hittan 7-12. évfolyam 2 H I T T A N 7-8. é v f o l y a m C é l o k é s f e l a d a t o k A tanuló életkorának megfelelően bemutatjuk, hogy a Krisztus előtti zsidóság történelme az egyetemes emberi

Részletesebben

Hittan 1-4. évfolyam

Hittan 1-4. évfolyam Hittan Hittan 1-4. évfolyam H I T T A N 1. é v f o l y a m Célok és feladatok A foglalkozások segítsenek feldolgozni a gyermekek mindennapi tapasztalatait, élményeit. A fogalmi jellegű feldolgozást érzelmi

Részletesebben

Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI. Hittan 1-4. évfolyam

Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI. Hittan 1-4. évfolyam Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI Hittan 1-4. évfolyam H I T T A N 1. é v f o l y a m Célok és feladatok A foglalkozások segítsenek feldolgozni a gyermekek mindennapi tapasztalatait, élményeit.

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

HITTAN. Alsó tagozat( bevezető és kezdő szakasz) 1 4. évfolyam

HITTAN. Alsó tagozat( bevezető és kezdő szakasz) 1 4. évfolyam HITTAN Alsó tagozat( bevezető és kezdő szakasz) 1 4. évfolyam H I T T A N 1. é v f o l y a m Oktatási cél: A hittanórák segítenek feldolgozni a gyermekek mindennapi tapasztalatait, élményeit. Élményszerű

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Hittan 9-12. évfolyam

Hittan 9-12. évfolyam Hittan Hittan 9-12. évfolyam 2 H I T T A N 9. é v f o l y a m (4 osztályos képzés) C é l o k é s f e l a d a t o k A tanuló életkorának megfelelően bemutatjuk, hogy a Krisztus előtti zsidóság történelme

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 9. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

HITTAN TANMENET 7. OSZTÁLY

HITTAN TANMENET 7. OSZTÁLY Heti óraszám: 1 Összes óra: 37 Oktatási cél: HITTAN TANMENET 7. OSZTÁLY Az Isten útján című hittankönyvhöz iskolai hitoktatás céljára A dogmatika tantárgy keretében a tanulók megtanulják pontosan megfogalmazni

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

5. évfolyam. Ajánlás az éves óraszám felosztására. témafeldolgozás. összefoglalás, ellenőrzés 2. témafeldolgozás. témafeldolgozás.

5. évfolyam. Ajánlás az éves óraszám felosztására. témafeldolgozás. összefoglalás, ellenőrzés 2. témafeldolgozás. témafeldolgozás. Óraszám: 2 óra/hét 72 óra/év 5. évfolyam Ajánlás az éves óraszám felosztására Témakörök Óraszám Bevezetés Biblia 2 Az ószövetségi üdvtörténet, teremtéstörténet, bűnbeesés, témafeldolgozás 9 a bűn elterjedésének

Részletesebben

Függelék: Katolikus hittan kerettanterv. Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv

Függelék: Katolikus hittan kerettanterv. Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv Függelék: Katolikus hittan kerettanterv Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv Hittan 1-4. évfolyam H I T T A N 1. é v f o l y a m Célok és feladatok A foglalkozások segítsenek feldolgozni

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Heti óraszám: 1 Összes óra: 40 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

HITTAN TANMENET 6. OSZTÁLY

HITTAN TANMENET 6. OSZTÁLY A sziklára épült Egyház című hittankönyvhöz iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 1 Összes óra: 37 A leckék az elsajátítandó tudásanyagot tartalmazzák, az olvasmányok kiegészítő anyagként szolgálnak

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Hittan 1-8. évfolyam

Hittan 1-8. évfolyam Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv XI. Hittan 1-8. évfolyam Miskolc, 2014. március 28. GÖRÖG KATOLIKUS HITTAN 1-8. évfolyam Mily csodálatosak a Te műveid Uram, mindeneket bölcsességgel

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből Projektterv a bibliai ismeretek és az iskolai ethos összekapcsolási lehetőségeiről a tanítási gyakorlatban Gelniczkyné Teiszler Mária Bibliai ismeretek Cél: a bizalomjáték által érzelmileg átéljék a vezető

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 625 CÉLOK ÉS FELADATOK A társadalomismeret ahhoz segít hozzá, hogy tájékozódni tudjunk

Részletesebben

Hit- és erkölcstan tanmenet 5. osztály

Hit- és erkölcstan tanmenet 5. osztály Óraszám: 1 óra/hét 36 óra/év (2 óra/hét 72 óra/év) Felhasznált tankönyv: Székely János: A könyvek könyve. Bevetetés a Biblia világába, Szent István Társulat Bp. 2013. (A tantervhez tartozó részletesen

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

Azonosító jel: KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc

Azonosító jel: KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 28. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 28. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére Bibliaismeret Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére A tantárgy órakerete: Évfolyam Hetek száma Heti órakeret Évi órakeret 9. 36 1 36 10. 36 1 36 11. 36 1 36 12. 32 1

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 25. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli

Részletesebben

Hittan tanmenet 5. osztály

Hittan tanmenet 5. osztály Hittan tanmenet 5. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Könyvek Könyve című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél 1. I. Ószövetség Mi a Biblia? 2-3.

Részletesebben

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam ÖNISMERET (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY Éves óraszám: 37 óra 9. évfolyam Célok és feladatatok A tantárgy tanításával a hozzánk érkezõ tanulók legnagyobb problémájához, a tanulás megtanításához kívánunk segítséget

Részletesebben

Hit- és erkölcstan tanmenet 5. osztály

Hit- és erkölcstan tanmenet 5. osztály Óraszám: 1 óra/hét 36 óra/év (2 óra/hét 72 óra/év) Felhasznált tankönyv: Székely János: A könyvek könyve Bevetetés a Biblia világába Szent István Társulat Bp. 2013. (A tantervhez tartozó részletesen kidolgozott

Részletesebben

Hittan Érettségi Tételsor 2007-2008

Hittan Érettségi Tételsor 2007-2008 Hittan Érettségi Tételsor 2007-2008 1.A Tétel: Az üdvtörténet főszereplője: az ember (Ter 2,4-25) Témakör: Az ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig Mutassa be a második teremtés-elbeszélés

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Református hittanból a tanulónak szóbeli osztályozó vizsgán kell részt vennie. A szóbeli vizsga időtartama 20 perc. A vizsgázónak.

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 2 Tantárgyi struktúra és óraszámok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 11. évfolyam

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Fakultációs tanterv. a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz

Fakultációs tanterv. a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz Fakultációs tanterv a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz 4 / 5 /6 évfolyamos gimnázium, fakultációs csoportok Éves óraszámok évfolyamonként: 11. 72 óra 12. 60 óra 1. Célok és feladatok A magyar nyelv

Részletesebben

A víz szerepe a történelemben

A víz szerepe a történelemben Projektterv A víz szerepe a történelemben Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 7. és 8. évfolyam Készítette: Gerőcsné Berkes Judit Katalin Tiszaújváros, 2015. november 23. A projekt leírása:

Részletesebben

Tanmenetek 2014/2015-ös tanév

Tanmenetek 2014/2015-ös tanév Tanmenetek 2014/2015-ös tanév Tanév: 2014/2015 Tantárgy: katolikus hit- és erkölcstan Tanár: Hunyadi László hitoktató Intézmény: Kiliti, Ságvár iskolák Osztályok: 1-8. évfolyamok Hitoktató Plébános 1 Általános

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

KATOLIKUS KERETTANTERV H I T T A N. tantárgy. 5-8. évfolyam

KATOLIKUS KERETTANTERV H I T T A N. tantárgy. 5-8. évfolyam KATOLIKUS KERETTANTERV (római szertartású tanulók számára) H I T T A N tantárgy 5-8. évfolyam 2 HITTAN Bevezetés TANTÁRGY A katolikus iskola - fenntartója szerint - új iskolaszervezetként jelent meg napjainkban,

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Projekt az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Klasszikus balett tanszak (9-12. életév) Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Osztályfőnöki készült KPSZTI ajánlása alapján 9-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Osztályfőnöki készült KPSZTI ajánlása alapján 9-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Osztályfőnöki készült KPSZTI ajánlása alapján 9-12. évfolyam 2 Helyi tanterv Osztályfőnöki 9. évfolyam 3 Célok és feladatok A tanuló ismerje és fogadja

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Digitális kompetencia A tanulás tanulása Személyközi

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

FELNŐTTEK KATEKUMENÁTUSA. Amikor a felnőttek keresztény életbe való beavatásának közelmúltban

FELNŐTTEK KATEKUMENÁTUSA. Amikor a felnőttek keresztény életbe való beavatásának közelmúltban Liturgia online http://www.liturgia.hu Szerző Dolhai Lajos Cím Felnőttek katekumenátusa Megjelenés JEL 9 (1999) 301-303 Tárgyszavak Keresztség, liturgikus teológia, OICA, katekumenátus Dolhai Lajos FELNŐTTEK

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0804 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 28. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Előzetes gondolatok a hittan tantárgy tantervéhez

Előzetes gondolatok a hittan tantárgy tantervéhez Hittan a négy, öt és hat évfolyamos osztályok számára Készítette: P. Andrásfalvy János SDB tanár Heti óraszámok: 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf. Négy évfolyamos 1 1 1 1 Öt évfolyamos

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

Római Katolikus Hittan Tanterv A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához

Római Katolikus Hittan Tanterv A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához + A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához Budapest, 2013. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A tankönyvsorozat koncepciója... 4 Célok... 4 A megvalósítás pedagógiai koncepciója a koncentrikus tananyag

Részletesebben

Isten útján - 7. évfolyam

Isten útján - 7. évfolyam Isten útján - 7. évfolyam (Dogmatika, Erkölcstan) Óraszám: 2 óra/hét 72 óra/év A tantervhez tartozó részletesen kidolgozott tanmeneteket lásd a Hittansuli honlapon a Tanároknak/Tanmenetek menüpontban.

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

A mérés tárgya, tartalma

A mérés tárgya, tartalma A mérés tárgya, tartalma 1 A TUDÁS Az oktatás elméletének egyik legősibb problémája az ismeretek és a képességek viszonyának értelmezése. A tudás részei, elemei tekintetében számos álláspont alakult ki,

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tantárgy: Magyar irodalom Témakör: Történelmi arcképcsarnok Tananyag: Mátyás király és a pásztor című olvasmány feldolgozása, dramatizálása

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Társadalomismeret történelem

Társadalomismeret történelem HELYI TANTERV Társadalomismeret történelem SZAKISKOLA 9. 10. évfolyam KECSKEMÉT 2013 1 1. Célok, feladatok: A tantárgy tanításának céljai a szakiskolai közismereti tantárgyrendszerben a következők: - A

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben