HITTAN. Alsó tagozat( bevezető és kezdő szakasz) 1 4. évfolyam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HITTAN. Alsó tagozat( bevezető és kezdő szakasz) 1 4. évfolyam"

Átírás

1 HITTAN Alsó tagozat( bevezető és kezdő szakasz) 1 4. évfolyam

2 H I T T A N 1. é v f o l y a m Oktatási cél: A hittanórák segítenek feldolgozni a gyermekek mindennapi tapasztalatait, élményeit. Élményszerű fogalmat tudnak alkotni Istenről mint gondviselő Atyáról. A fogalmi jellegű feldolgozást érzelmi megközelítés egészíti ki. A gyermekek az imák tanulásának segítségével megismerkednek Jézus életének főbb eseményeivel és Szűz Máriával. Megtanulják a szentmisén használatos liturgikus tárgyak nevét, és a szentmiséhez kapcsolódó szövegeket, énekeket, imákat. Ismertté és érthetővé válnak számukra a vallási jelek, főbb szimbólumok; megismerkednek az egyházi élet személyeivel, eseményeivel és kellékeivel. Elsajátítják a keresztény viselkedésmód alapszabályait, és a rászorulókkal történő bánásmódot. A szentségimádáson való részvétel alkalmával a hittanár tudatosítja a gyermekekben, hogy Krisztus csodálatosan jelen van az Oltáriszentségben. Nevelési cél: Az első osztályos gyermek hitoktatásának nevelői feladata: bevezetés a hitbe és a keresztény életbe. A kisgyermek megtanulja, hogyan kell imádkozni, és az imán keresztül kapcsolatot teremteni Jézussal, és saját korának megfelelő szinten érteni és érezni az ima fontosságát. Segítsük őt abban, hogy szintjének megfelelően tudatosan válaszoljon Jézus szeretetére, törekedjen a jóra. Az imádkozás rendszeres és természetes tevékenységgé válik számára. A gyakorlati tevékenységek során a szerető és elfogadó közösségben vallásos élményekhez jut. A közös szentmiséken való részvétel elősegíti, hogy megtanuljon a gyermek szívből dicsőíteni, hálát adni, egyre hosszabb ideig odafigyelni a szentmise részeire, tanításaira.

3 Óraszám: 2 óra/hét 72 óra/év 1. évfolyam Beszélgetés Istennel: 1. Az imáról 2. Imádságok 3. Templomról 4. Szentmiséről Ajánlás az éves óraszám felosztására Témakörök Az egyházi év ünnepeihez kapcsolódó aktuális foglalkozások, helyi vonatkozások. témafeldolgozás összefoglalás, ellenőrzés témafeldolgozás összefoglalás, ellenőrzés témafeldolgozás összefoglalás, ellenőrzés témafeldolgozás összefoglalás, ellenőrzés 10% Óraszám Év végi ismétlés, összefoglalás 2 Összesen

4 Az imáról (1. témakör) Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Környezettudatosságra nevelés Testi, lelki egészség Anyanyelvi kommunikáció A beszédkészség A szóbeli szövegek megértése és értelmezése készségének Énkép, önismeret Szociális és állampolgári kompetencia Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés A nyitottság és társadalmi érzékenység képességének Hatékony, önálló tanulás A tanulás tanítása A kapcsolatba hozás képességének Témák, tartalmak Ismerkedés egymással, az iskolával, a hittannal A pápai Szent István vértanúról elnevezett Nagytemplom Iskolánk Boldog Gizella kápolnája Ismerkedés a teremtett világgal és az embertársakkal: Isten az élet ura A ránk bízott világ Élet a családban: családtagok, vendégszeretet; családi ima Élet az embertársak között: szomszédok, az utca népe Gyermekek egymás között: az együttélés szabályai Tanulói tevékenységek Tanítói irányítással kapcsolatteremtő játékokat játszanak Bemutatják családjaikat Imádkozni tanulnak énektanulással, gyertyagyújtással Bevezetés: fényképek gyűjtése a világról Tanórai beszélgetés a világról, az embertársi kapcsolatokról. Aktualizálás: rajzkészítés a családról; énektanulás, hogy otthon is hozzá tudjanak járulni az imához. Kapcsolódási lehetőségek Környezetismeret Rajz Ének-zene

5 Imádságok (2. témakör) Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok Anyanyelvi kommunikáció Európai azonosságtudat egyetemes kultúra A beszédkészség és a szóbeli szövegek megértésének, illetve alkotásának Hatékony, önálló tanulás A tanulás tanítása A megkülönböztetés képességének Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség Testi, lelki egészség Az esztétikai érzék Szociális és állampolgári kompetencia Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés Énkép, önismeret A felelősségérzet és társas aktivitás készségének fejleᡳ ztése Témák, tartalmak Helyes katolikus köszönés. Keresztvetés Térdhajtáᡳ Iᡳ merkedés az imádságokkal. A mindennapok megszentelése: imamódok, imaformák. A Nagytemplom Az angyali üdvözlet Mária és József várja a gyermeket Pásztorok látogatása A napkeleti bölcsek látogatása Betlehemek a városban Az iskolai betlehem Tanulói tevékenységek Imák szövege Énekelt imák Ismeretek szóbeli visszamondása, megszilárdítása Adventi áhítat és gyertyagyújtás Aktualizálás: történetek dramatizált előadása; társasjátékok (pl. betlehemi társasjáték) játszása; ima (Miatyánk), ének és versek tanulása Kapcsolódási lehetőségek Magyar kifejező szövegmondás Ének-zene Rajz

6 A templomról (3. témakör) Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok Anyanyelvi kommunikáció Európai azonosságtudat egyetemes kultúra A beszédkészség és a szóbeli szövegek megértésének, illetve alkotásának Hatékony, önálló tanulás A tanulás tanítása A reflektálás képességének Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség Az esztétikai érzék Szociális és állampolgári kompetencia Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés Énkép, önismeret A felelősségérzet és a társas aktivitás készségének Témák, tartalmak Ismerkedés a templommal. Helyes viselkedés Isten házában. Templomi liturgikus tárgyak és ruhák. Színek jelentése. Jézus pásztorokra bízta népét: papok, püspökök, pápa Szent István diakónus iskolánk névadója Isten családjának tagjai: a keresztelés Élet az egyházközségben. Tanulói tevékenységek Ismeretek szóbeli visszamondása, megszilárdítása. Rajz és makett készítése templomról. Templomlátogatások: Ferences templom Bencés templom Kapcsolódási lehetőségek Magyar Ének-zene Rajz Technika

7 A szentmiséről (4. témakör) Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok Anyanyelvi kommunikáció Európai azonosságtudat egyetemes kultúra Hon- és népismeret A beszédkészség és a szóbeli szövegek megértésének, illetve alkotásának Hatékony, önálló tanulás A tanulás tanítása A memória képességének Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség Testi, lelki egészség Az esztétikai érzék Szociális és állampolgári kompetencia Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés A felelősségérzet és a társas aktivitás készségének Témák, tartalmak Isten népének ünnepi együttléte: a szentmise. Nagyböjt Húsvéti felkészülés ideje Keresztút a Nagytemplomban Jézus szenvedése és halála Osztály- és évfolyammisék A ministrálás Jézus mennybemenetele Pünkösd Szentlélek eljövetele Tanulói tevékenységek A tanító bemutatja a szentírási elbeszéléseket Ismeretek szóbeli visszamondása, megszilárdítása Szolgálat a szentmisén Aktualizálás: történetek dramatizált előadása; társasjátékok (pl. csapatversenyek) játszása; ének és versek tanulása Kapcsolódási lehetőségek Ének-zene Olvasás

8 Alapkövetelmények Legyen a gyermeknek élményszerű fogalma Istenről mint gondviselő Atyáról, s ezt tudja is kifejezésre juttatni a maga értelmi-érzelmi szintjén. Váljék tudatossá a gyermekben, hogy Jézus az Atya küldötte. Ismerje a karácsony, húsvét, pünkösd ünnepeinek tartalmát. Ismerje és értse a legelemibb vallási jeleket, szimbólumokat. Ismerje és szeresse az egyházat mint Isten népét, a Jézus Krisztusban hívők nagy családját, amelynek látható feje a római pápa. Ismerje a templom főbb liturgikus tárgyait, s tudjon a templomban megfelelő módon viselkedni, illetve a közös liturgiában részt venni. Tudja az alapvető imádságokat, az egyszerűbb egyházi énekeket. Ellenőrzése, értékelés, minősítés Kérdésfeltevéssel, beszélgetéssel ellenőrizzük, hogy az órán elmondottakat mennyire értették meg, illetve tették magukévá a gyermekek. Rendszeresen ellenőrizzük a tanulók füzeteiben végzett tanulói tevékenységet. A helyes válaszokat, jó meglátásokat dicséretben részesítjük: ez serkenti a gyermekeket igyekezetükben. A hibás feleletet azonnal javítjuk, de sohasem elmarasztaló módon, hanem nagy szeretettel, tapintattal. Az értékelés változatos módon történik. Első osztályban nincs osztályzás, a megfelelt, jól megfelelt kiválóan megfelelt minősítést alkalmazzuk.

9 HITTAN 2. é v f o l y a m Oktatási cél: A hittanórán megtanulják a tanulók a Szentírás használatát, megismerik nyelvezetét és elsajátítják a legalapvetőbb bibliai történeteket, az órákon mintegy belenőnek a Szentírás rendszeres olvasásába. Az Ószövetségi Szentírás elbeszélései alapján megéreztetjük a gyermekekkel Istennek az egész történelmen végigvonuló végtelen, ajándékozó szeretetét, amellyel minden hűtlenség és engedetlenség ellenére sem hagyja az embert magára, hanem hű marad ígéreteihez, és nem vonja meg tőlünk gondoskodását. Az elbeszélések erkölcsi üzenetére is felhívjuk a figyelmet, és arra is, hogy a tanulók észrevegyék az elbeszélések Újszövetségre mutató jellegét. Az Újszövetségi Szentírásból megismerik a gyermekek, hogy Isten szeretete oly hatalmas, hogy az emberekért egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. A történeti Jézus életének főbb eseményeit már sokkal részletesebben tanulmányozzák, mint az első osztályban, ahol csak néhány kiemelkedően fontos eseményről volt szó. Néhány evangéliumi példabeszéd feldolgozásán keresztül bemutatjuk a gyermekeknek a jézusi tanítás lényegét. Nevelési cél: Ragadjuk meg a gyermekek bizalommal teli érdeklődését és irányítsuk azt Isten szeretetére. Tudatosítsuk bennük, hogy miként az ószövetségi ember élete, az ő életük is Isten kezében van. Segítsük őket abban, hogy mindennapi életükben bizalommal hagyatkozzanak a mennyei Atya gondviselő jóságára. Alakítsuk ki bennünk a készséget, hogy figyeljenek a népét féltő szeretettel vezető és a minden problémára válaszoló Úr szavára.

10 Közös élmények, cselekvések kapcsán az osztályközösség tagjai erősödnek összetartozásukban. Jézus tanításának ismeretében megtanulnak tudatosan reflektálni személyes életük eseményeire, feladataira. Segítsük a gyermeket annak felismerésében, hogy Jézus az ő barátja, aki hívja, szereti és tanítja őt. Tegyük készségessé a gyermeket a Jézussal való szentségi találkozásra.

11 Óraszám: 2 óra/hét 72 óra/év 2. évfolyam Ajánlás az éves óraszám felosztására 1. Történetek az Ószövetségből 2. Történetek az Újszövetségből Témakörök Az egyházi év ünnepeihez kapcsolódó aktuális foglalkozások, helyi vonatkozások. témafeldolgozás összefoglalás, ellenőrzés témafeldolgozás összefoglalás, ellenőrzés 10% Óraszám Év végi ismétlés, összefoglalás 4 Összesen

12 Történetek az Ószövetségből (1. témakör) Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok Anyanyelvi kommunikáció Európai azonosságtudat egyetemes kultúra A beszédkészség és a szóbeli szövegek megértésének, illetve alkotásának A másolási és a szövegértési képesség Hatékony, önálló tanulás A tanulás tanítása A lényegkiemelés képességének Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség Testi, lelki egészség Énkép, önismeret Az esztétikai érzék Témák, tartalmak Biblia Ószövetség Teremtés könyvének történetei Az ősatyákról szóló ószövetségi elbeszélések megismerése és értelmezése. A Mózesről és a szövetségkötésről szóló ószövetségi elbeszélések megismerése és értelmezése: Tízparancsolat A bírákról és az első királyokról szóló ószövetségi elbeszélések. Tanulói tevékenységek Szentírás használata Ismeretek közös, rövid jegyzetelése; lerajzolása Ismeretek szóbeli visszamondása, megszilárdítása Aktualizálás: történetek dramatizált előadása; tanórai beszélgetés: Jézus minden embert hív a közösségébe, a templomba A Tízparancsolat memorizálása Csoportmunka: két nagy kőtábla készítése papírból, rajta a parancsokkal; a kőtáblák kifüggesztése a teremben. Tanórai beszélgetés a történetek erkölcsi mondanivalójáról, a közösségi kapcsolatokról, szerződésekről, szövetségekről. Kapcsolódási lehetőségek Magyar Rajz Technika Ének

13 Szociális és állampolgári kompetencia Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés A felelősségérzet és a szervezőképesség Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Fenntarthatóság, környezettudatosság A szervezőképesség, a döntésképesség A legfontosabb ószövetségi próféták és prófétai iratok megismerése. A legfontosabb ószövetségi tanító jellegű elbeszélések megismerése, értelmezése. Tanórai beszélgetés a prófétaság intézményéről. Isten embereket küld akaratának kinyilvánítására. Tanórai beszélgetés a közösség felelős vezetőinek feladatairól. Isten minden embert felelősségteljes cselekvésre hív. Zenehallgatás (pl. Gavel testvérek: Sámuel) Énektanulás (pl. Küldelek én ) Tanórai beszélgetés a tanító jellegű elbeszélések fontosságáról A bátorságot adó történetek jelentősége.

14 Történetek az Újszövetségből (2. témakör) Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok Anyanyelvi kommunikáció Európai azonosságtudat egyetemes kultúra A beszédkészség és a szóbeli szövegek megértésének, illetve alkotásának A másolási és a szövegértési képesség Hatékony, önálló tanulás A tanulás tanítása Az összehasonlítás képességének Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség Testi, lelki egészség Énkép, önismeret Az esztétikai érzék Témák, tartalmak Biblia Újszövetség Keresztelő Szent János Jézus előhírnöke Jézus születésének eseményei Jézus gyermekkora Jézus megkeresztelkedése Jézus nyilvános működése Jézus csodái Jézus példabeszédei Jézus szenvedése, halála és feltámadása Jézus mennybemenetele Tanulói tevékenységek Szentíráshasználat Ismeretek szóbeli visszamondása, megszilárdítása Ismeretek közös, rövid jegyzetelése; lerajzolása Aktualizálás: történetek dramatizált előadása; tanórai beszélgetés: a csoda az ember életében a kapcsolatokban nyilvánul meg; Tanórai beszélgetés az újszövetségi példabeszédek értelméről. Kötetlen imák megfogalmazása. Közösségi játékok, társas játékok játszása hittanári irányítással. Kapcsolódási lehetőségek Magyar Rajz Ének-zene Technika

15 Szociális és állampolgári kompetencia Környezettudatosságra nevelés Az önkifejezés és a másokra való odafigyelés képességének Csoportmunka: óriási közös rajz készítése a történetekről az osztályterem díszítésére Alapkövetelmények Ismerje a tanuló a megbeszélt ószövetségi szentírási részeket és Jézus nyilvános működésének főbb eseményeit. Tudjon elmondani egy-egy evangéliumi történetet. Ismerje Jézus megváltói szerepét, tevékenységét. Ellenőrzése, értékelés, minősítés Folyamatosan számon kérjük az órán hallott és feldolgozott bibliai történetet vagy tanítást. Kérdésekkel, beszélgetéssel ellenőrizzük, mennyire értették meg, illetve sajátították el tanulóink Jézus tanítását. Értékelésünket dicsérettel, jutalmazással és osztályzattal fejezzük ki. A helytelen vagy pontatlan feleletet javítjuk, pontosítjuk.

16 H I T T A N 3. é v f o l y a m Oktatási cél: A harmadik évfolyamon az egyháztani ismereteket még csupán alapozzuk, és megindítjuk a gyermeket a keresztény életgyakorlatban. Az oktatásban a gyermekek közvetlen környezetükben (család, rokonok, emberek, osztály és templomi közösség) szerzett tapasztalataira építünk. A hittanárnak ügyelnie kell az elmélet és a keresztény élet összhangjára. A hangsúlyt arra fektetjük, hogy a gyermek ismerje és szeresse az egyházat mint Isten népét, a Jézus Krisztusban hívők nagy családját, amelynek látható feje a római pápa. Ismerje a templom főbb liturgikus tárgyait, és tudjon a templomban megfelelő módon viselkedni, illetve a közös liturgiában részt venni. Tudja az alapvető imádságokat, az egyszerűbb egyházi énekeket. A 3. évfolyamban a gyermekeknek ismerniük kell a hét szentség lényegét, el kell sajátítaniuk a bűnbánat szentségével, illetve az Oltáriszentséggel kapcsolatos tudnivalókat, mert ekkor készítjük fel őket az elsőáldozásra és a kiengesztelődés szentségére. A tanév során el kell a gyermekeknek sajátítaniuk a szentáldozáshoz és a szentgyónáshoz szükséges gyakorlati és elméleti alapismereteket, hogy méltó módon felkészülhessenek az Eucharisztia vételére. Nevelési cél: A Krisztus-központú gondolkodás, a rendszeres szentségi élet kialakítása, a hálaadás, az eucharisztikus és a bűnbánó lelkület megalapozása. A gyermekek számára példaképként állítjuk a szenteket, ezzel hozzásegítjük ahhoz a felismeréshez, hogy a Jézust követő ember válasza Isten szeretetére a Krisztus tanítása szerinti élet és a vele való találkozás az Eucharisztiában. A gyermek tárgyi tudásának építésével egy időben lelki fejlődését is segítjük, hogy a harmadik év

17 végére felkészült legyen az Eucharisztia tudatos vételére. Imaéletének formálásában arra kell törekednünk, hogy a saját korának megfelelő szinten értse és érezze az ima fontosságát. Segítenünk kell őt abban, hogy szintjének megfelelően tudatosan válaszoljon Jézus szeretetére, törekedjen a jóra.

18 Óraszám: 2 óra/hét 72 óra/év 3. évfolyam 1. Az Egyház születése és fejlődése 2. A teljes Egyház Legismertebb szentjeink 3. A liturgikus tér és a szentmise 4. A szentségek 5. Az egyházi év - ünnepeink Ajánlás az éves óraszám felosztására Témakörök Az egyházi év ünnepeihez kapcsolódó aktuális foglalkozások, helyi vonatkozások témafeldolgozás összefoglalás, ellenőrzés témafeldolgozás összefoglalás, ellenőrzés témafeldolgozás összefoglalás, ellenőrzés témafeldolgozás összefoglalás, ellenőrzés témafeldolgozás összefoglalás, ellenőrzés 10% Óraszám Év végi ismétlés, összefoglalás 4 Összesen

19 Az Egyház születése és fejlődése (1. témakör) Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok Anyanyelvi kommunikáció Európai azonosságtudat egyetemes kultúra A szóbeli szövegek megértésének és alkotásának Énkép, önismeret Hatékony, önálló tanulás A tanulás tanítása A beszédkészség A másolási és íráskészség Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség A felelősségérzet Felkészülés a felnőtt lét szerepeire Témák, tartalmak Az Egyház fogalma Ismerkedés az Egyház felépítésével Az Egyház születése fejlődése Az Egyház üldözése Az Egyház napjainkban Egyház vezetői Tanulói tevékenységek Tanórai beszélgetés a tananyagot érintő témakörökről. Ismerkedés a kapcsolódó szentírási részekkel. Szentírás használata. Tanári irányítással szómagyarázat: egyház, ősegyház, ministráns, lektor, agapé. Ismeretek közös, rövid lejegyzése a füzetbe. Csoportmunka: a vasárnapi szentmisékről rajz készítése egy füzetbe a füzetet az elsőáldozási szentmisén felajánláskor az oltárra teszik a gyerekek Kapcsolódási lehetőségek Magyar Rajz Technika

20 A teljes Egyház (2. témakör) Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok Anyanyelvi kommunikáció Európai azonosságtudat egyetemes kultúra A szóbeli szövegek megértésének és alkotásának Hatékony, önálló tanulás A tanulás tanítása A beszédkészség A másolási és íráskészség Szociális és állampolgári kompetencia A felelősségérzet Testi, lelki egészség Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség A harmóniára való készség Felkészülés a felnőtt lét szerepeire Témák, tartalmak A küzdő Egyház A szenvedő Egyház A megdicsőült Egyház Legismertebb szentjeink Boldog Gizella kápolna Tanulói tevékenységek Ismerkedés az Anyaszentegyház öt parancsolatával Rövid fohász megfogalmazása Ismeretek közös, rövid lejegyzése a füzetbe Rajzkészítés, színezés a szentek életéről. A szentek életének dramatizálása Szentekhez kapcsolódó énekek tanulása. Aktualizálás: imádságok megfogalmazása a füzetbe; mécses készítése Zenehallgatás Kapcsolódási lehetőségek Technika Rajz Olvasás Ének-zene Írás

21 Liturgikus tér és a szentmise (3. témakör) Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok Anyanyelvi kommunikáció A szóbeli szövegek megértésének és alkotásának Énkép, önismeret Hatékony, önálló tanulás A tanulás tanítása Beszédkészség A másolási és íráskészség Témák, tartalmak A templom mint Isten háza és az ünneplő közösség színhelye Legfontosabb liturgikus kellékek, szimbólumok: a templom berendezése, oltár, gyertya, liturgikus színek, liturgikus ruhák Egyházi művészet és egyházi zene. Tanulói tevékenységek Tanórai beszélgetés a templomi helyes viselkedésről. Berendezési tárgyak neve Ismeretek közös, rövid lejegyzése a füzetbe Csoportmunka: Templombelsőt ábrázoló képek gyűjtése, rendszerzése, tabló készítése Kapcsolódási lehetőségek Rajz Technika Magyar Ének Szociális és állampolgári kompetencia A felelősségérzet Az olvasási, az értő olvasási készség Szentmise és részei: -tanító rész -áldozati rész Templomlátogatások: Szent Anna templom és Szent Benedek templom megismerése Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség A harmóniára való készség

22 A szentségek (4. témakör) Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok Anyanyelvi kommunikáció Egyetemes kultúra A szóbeli szövegek megértése Énkép, önismeret Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség A harmóniára való készség Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Önállóságra nevelés Felkészülés a felnőtt lét szerepeire Hatékony, önálló tanulás A beszédkészség A tanulás tanítása Íráskészség Az olvasási, az értő olvasási készség Az etikai érzék Témák, tartalmak Belépés Krisztus közösségébe ismerkedés a szentségek fogalmával és liturgiájával: A keresztség, a bérmálás és az oltáriszentség mint a keresztény életbe bevezető titkok. Elsőáldozásra készülünk A gyógyulás szentségei: bűnbocsánat szentsége és a betegek kenete, mint Istenhez vezető út. Közösségi szolgálatok szentségei: Az egyházi rend és a házasság szentsége, mint az ember kibontakozását segítő ajándékok Tanulói tevékenységek Tanulói kiselőadások a hét szentség kiszolgálásának liturgiájáról Liturgikus szövegek hangos és értő olvasása; szövegelemzése Ismeretek közös jegyzetelése Csoportmunka: apró ajándékok készítése és eljuttatása idősek otthonába kifejezve, hogy a szentségek ajándékozó létre hívják meg az embert Kapcsolódási lehetőségek Ének-zene Rajz Technika Magyar

23 Az egyházi év ünnepeink (5. témakör) Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok Anyanyelvi kommunikáció A szóbeli szövegek megértésének Hatékony, önálló tanulás A beszédkészség A másolási és íráskészség Szociális és állampolgári kompetencia A felelősségérzet Az etikai érzék Testi, lelki egészség Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség Az esztétikai érzék Digitális kompetencia Képi információ létrehozása Témák, tartalmak Az egyházi év fogalma, felépítése A legfontosabb egyházi ünnepek vallási tartalmának megismerése: Vasárnap Karácsony: Jézus születésének ünnepe Nagyböjt Húsvét: Jézus megváltó kereszthalálának és feltámadásának ünnepe Pünkösd: a Szentlélek eljövetelének, az egyház születésének ünnepe Szűz Mária ünnepei: Gyümölcsoltó Boldogasszony, Nagyboldogasszony Tanulói tevékenységek Tanórai beszélgetés a keresztény ünnepek vallási mondanivalójáról A legfőbb keresztény ünnepek dramatizált megjelenítése kis csoportokban Ismereteket közös jegyzetelése Az egyházi év ünnepeihez kapcsolódó egyházi énekek gyakorlása Aktualizálás csoportmunka keretében: gyűjtőmunka az interneten: a legfontosabb magyar Mária-kegyhelyek felkutatása; történetükről képes beszámoló készítése a faliújságra Kapcsolódási lehetőségek Magyar Ének-zene Rajz Technika (számítástechnika) Környezet

24 Alapkövetelmények Ismerje a tanuló az Egyház működését és felépítését. Sajátítsa el a szentségekkel kapcsolatos tudnivalókat. Aktívan kapcsolódjon be a szentmise liturgiájába. Ismerje a miseszövegeket és válaszokat. Tudja fejből a tízparancsolatot. Ismerje Jézus új parancsát. Ismerje az egyházi év legfontosabb ünnepeit, legismertebb szentjeit. Ellenőrzés, értékelés, minősítés Kérdésekkel és megbeszéléssel ellenőrizzük, mennyire értették meg, illetve tették magukévá az órán elhangzott tanítást. A füzetvezetést, házi feladatokat is rendszeresen ellenőrizzük. A helyes válaszokat, az órai aktivitást, jó meglátásokat dicséretben részesítjük, jutalmazzuk. A hibát szeretettel és nagy tapintattal javítjuk. Az értékelés változatos módon történik: szóbeli feleletek, rajzok, memoriterek, szorgalmi feladatok jutalmazása, illetve osztályzattal történő minősítése. Az elsőáldozáshoz szükséges vizsgakérdéseket a tanév során folyamatosan magyarázzuk, tanítjuk, megtanulásukat ellenőrizzük.

25 H I T T A N 4. é v f o l y a m Oktatási cél: A negyedik évfolyamba járó gyermekek ismerjék az erény és a bűn fogalmát, az isteni erényeket, azok jelentőségét az ember életében. Ismerjék meg/fel a főbűnöket,illetve az ezekkel ellentétes sarkalatos erényeket. Tudatosítsák, hogy a szeretet Isten parancsainak hűséges követésében, jó cselekedetekben, a másokért való önzetlen áldozathozatalban, embertársaink javának előmozdításában nyilvánul meg. Értsék meg, hogy rossz tetteik sértik Istent, aki maga a Szeretet és azokat, akiket megbántottak vele. Ezt csak őszinte bánattal és bocsánatkéréssel tehetik jóvá. Ám azt is meg kell érteniük, hogy a rossz cselekedet az egész közösséget is sérti, megbontja egységét, harmóniáját, esetleg nem kívánt indulatot vált ki. Meg kell tanulniuk, hogy a rosszat jóvá kell tenni nemcsak szándékkal, hanem vagy szóval, vagy cselekedettel, vagy valami más módon. Mindez vonatkozik az egész keresztény életre. A bűnnel nemcsak embertársainkat, hanem Istent is megbántjuk. (Tízparancsolat) Jézus Krisztus mindezekért a bűneinkért szenvedte el a kereszthalált, hogy megváltson minket, nekünk pedig engesztelésünkkel kell megmutatni, hogy a jóvátételben mi is részt akarunk venni. A jóvátétellel tartozunk nemcsak Isten iránt, hanem az egyházi közösség iránt is. Ezeknek a céloknak az elérését segíti Isten tízparancsolata és az Egyház öt parancsa. Aki eszerint él, bátran tudja majd minden helyzetben megvallani keresztény hitét. Nevelési cél: A gyermekek bevezetése a keresztény életbe, hogy az Egyház öntudatos tagja legyen. Ismerje meg a keresztény értékeket, azokat a gyakorlati életben hasznosítsa. A gyermek tanuljon meg Isten jelenlétében élni, tanuljon meg Jézus tanítása szerint dönteni a mindennapi élet kérdéseiben. Nem az a jó keresztény, aki ismeri Jézus tanítását, hanem aki Jézus tanítása szerint él, aki erre törekszik. Nem elég tudni, mi a jó, mi a rossz, hanem a jót meg is kell tenni, a rosszat pedig el kell kerülni, Jézus tanítását életre kell váltani.

26 4. évfolyam Óraszám: 2 óra/hét 72 óra/év Ajánlás az éves óraszám felosztására 1. Erkölcsi élet alapfogalmai Témakörök 2. Tízparancsolat Főparancs - Boldogságok 3. Az Egyház öt parancs Az irgalmasság cselekedetei 4. A Katolikus Egyház hitvallása Az egyházi év ünnepeihez kapcsolódó aktuális foglalkozások, helyi vonatkozások témafeldolgozás összefoglalás, ellenőrzés témafeldolgozás összefoglalás, ellenőrzés témafeldolgozás összefoglalás, ellenőrzés témafeldolgozás összefoglalás, ellenőrzés 10% Óraszám Év végi ismétlés, összefoglalás 4 Összesen

27 Erkölcsi életünk alapfogalmai (1. témakör) Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok Anyanyelvi kommunikáció A szóbeli szövegek megértésének és alkotásának Hatékony, önálló tanulás A beszédkészség A másolási és íráskészség A tanulás tanítása Az olvasási, az értő olvasási készség Az etikai érzék Testi, lelki egészség Témák, tartalmak Az erény és a bűn fogalmának megismerése, jelentősége az ember életében. -bűn és következményei -a kegyelem és a kísértés -a bűnös ember és Isten -a bűnbánat és a megtérés Az erények A hét főbűn Tanulói tevékenységek Tanórai beszélgetés a bűnről, a bűnbánatról és a bocsánatról Tanórai beszélgetés az ember megváltozásának, a megtérésnek lehetőségéről Ismerje a bibliai elbeszéléseket; tartalmuk elmondása irányított kérdések segítségével; beszélgetés a történetek mondanivalójáról Ismeretek közös lejegyzése a füzetbe Kapcsolódási lehetőségek Magyar Ének-zene Környezetismeret Szociális és állampolgári kompetencia Önállóságra nevelés Felkészülés a felnőtt lét szerepeire Énkép, önismeret A pápai Szent József templom megismerése Bűnbánati imádságok megfogalmazása a füzetbe. Aktualizálás: történetek dramatizált előadása; tanórai beszélgetés Isten megtapasztalásáról, aki sohasem feledkezik el az emberről

28 Tízparancsolat Főparancs - Boldogságok (2. témakör) Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok Anyanyelvi kommunikáció Európai azonosságtudat egyetemes kultúra Gazdasági nevelés A szóbeli szövegek megértésének és alkotásának Énkép, önismeret Hatékony, önálló tanulás A beszédkészség A másolási és íráskészség A tanulás tanítása Az olvasási, az értő olvasási készség A memória Természettudományos kompetencia Testi, lelki egészség Szociális és állampolgári kompetencia Önállóságra nevelés Felkészülés a felnőtt létre Témák, tartalmak Isten és Jézus parancsainak megismerése, értelmezése, betartása a mindennapi életben. -Tízparancsolat -Főparancs -Boldogságok Tanulói tevékenységek Beszélgetés Isten és Jézus parancsainak mindennapi életben való követéséről, parancsolatok elleni bűnök leküzdéséről. Bibliai elbeszélések megismerése. Tízparancsolat memorizálása labdajátékkal. Lelkitükör Szituációs játékok. Kapcsolódási lehetőségek Magyar Környezetismeret Rajz Technika

29 Az Egyház öt parancsa Az irgalmasság cselekedetei (3. témakör) Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok Anyanyelvi kommunikáció A szóbeli szövegek megértésének és alkotásának Énkép, önismeret Hatékony, önálló tanulás A beszédkészség A másolási és íráskészség Az olvasási készség Az etikai érzék Szociális és állampolgári kompetencia Felkészülés a felnőtt lét szerepeire Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség Testi, lelki egészség A harmóniára való készség Témák, tartalmak Az Egyház parancsainak megismerése, értelmezése Az Egyház öt parancsa Az irgalmasság testi cselekedetei Az irgalmasság lelki cselekedetei Az Egyház támogatása Tanulói tevékenységek Beszélgetés arról, mit jelent az Anyaszentegyház öt parancsolatának megtartása. Vasárnap megszentelése. Bibliai történetek megismerése. Szentíráshasználat Ismeretek közös, rövid lejegyzése a füzetbe Aktualizálás: a történetek dramatizált előadása. Szent Antal persely Segíts a rászorulókon! Kapcsolódási lehetőségek Ének-zene Magyar Rajz

30 Katolikus Egyház hitvallása (4. témakör) Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok Anyanyelvi kommunikáció Európai azonosságtudat egyetemes kultúra A szóbeli szövegek megértésének és alkotásának Énkép, önismeret Hatékony, önálló tanulás A beszédkészség A másolási és íráskészség A tanulás tanítása Az etikai érzék Szociális és állampolgári kompetencia Önállóságra nevelés Felkészülés a felnőtt lét szerepeire Esztétikai tudatosság és kifejezőképesség Testi, lelki egészség A harmóniára való készség Témák, tartalmak A Katolikus Egyház hitvallásának megismerése, értelmezése. Mi a hitvallás? Hiszekegy imádság hitünk rövid foglalata Hit - a három isteni személyben - az Anyaszentegyházban - a bűnök bocsánatában - a feltámadásban és az örök életben Tanulói tevékenységek Hitünk rövid foglalatának, a Hiszekegy -nek memorizálása, hiányos szöveg kiegészítése A Hiszekegy imádság részenkénti értelmezése Beszélgetés arról, hogy a mindennapi életben bátran merje megvallani hitét A keresztény értékek megismertetése, azok gyakorlati életben való hasznosítása Kapcsolódó szentírási részek felolvasása, értelmezése Szentíráshasználat Kapcsolódási lehetőségek Ének-zene Magyar Rajz

Római Katolikus Hittan Tanterv A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához

Római Katolikus Hittan Tanterv A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához + A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához Budapest, 2013. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A tankönyvsorozat koncepciója... 4 Célok... 4 A megvalósítás pedagógiai koncepciója a koncentrikus tananyag

Részletesebben

Hittan 5-8. évfolyam

Hittan 5-8. évfolyam Hittan 5-8. évfolyam H I T T A N 5. é v f o l y a m Oktatási cél: A gyermekek ismerjék meg az üdvtörténet egyes eseményeit, és bennük Isten üzenetét. Csodálkozzanak rá az előképekre, ismerjék fel beteljesülésüket

Részletesebben

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8.

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. évfolyam Miskolc 2013 Római katolikus hitoktatás kerettanterve 1-8.

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Kiskunhalas OM:027803. Helyi Tanterv. Alsó tagozat. 2013. március

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Kiskunhalas OM:027803. Helyi Tanterv. Alsó tagozat. 2013. március Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas OM:027803 Helyi Tanterv Alsó tagozat 2013. március TARTALOMJEGYZÉK KATOLIKUS HITTAN... 2 REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN... 11 MAGYAR NYELV ÉS

Részletesebben

órakeret órakeret 1-4. évf. a. év 1 36 32 4 1-4. évf. b. év 1 36 34 2 1-4. évf. c. év 1 36 34 2 1-4. évf. d. év 1 36 34 2

órakeret órakeret 1-4. évf. a. év 1 36 32 4 1-4. évf. b. év 1 36 34 2 1-4. évf. c. év 1 36 34 2 1-4. évf. d. év 1 36 34 2 RPI kód: GYÜL09 Sukorói Református Missziói Egyházközség 8096 Sukoró, Fő u. 66. Sukorói Református Missziói Egyházközség hittanoktatási helyi tanterve a CXC. Tv. 35.. értelmében erkölcstan helyett választható

Részletesebben

Hit- és erkölcstan tanmenet 5. osztály

Hit- és erkölcstan tanmenet 5. osztály Óraszám: 1 óra/hét 36 óra/év (2 óra/hét 72 óra/év) Felhasznált tankönyv: Székely János: A könyvek könyve Bevetetés a Biblia világába Szent István Társulat Bp. 2013. (A tantervhez tartozó részletesen kidolgozott

Részletesebben

1. évfolyam heti 1 óra

1. évfolyam heti 1 óra 1. évfolyam heti 1 óra Bevezető órák Órakeret 1 óra Személyes elképzelések az iskoláról, tanulásról, a hittanóra kisebb közösségéről. Oldjuk fel az iskolakezdéssel járó szorongást. Teremtsünk bizalmi légkört

Részletesebben

A tananyag felépítése egyrészt lineáris, hiszen sorba veszi a Bibliai történeteket az Ószövetségben a Teremtéstől a Bírák koráig másrész pedig

A tananyag felépítése egyrészt lineáris, hiszen sorba veszi a Bibliai történeteket az Ószövetségben a Teremtéstől a Bírák koráig másrész pedig BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

BEVEZETÉS ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA ALSÓ TAGOZAT, 1-4. ÉVFOLYAM

BEVEZETÉS ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA ALSÓ TAGOZAT, 1-4. ÉVFOLYAM BEVEZETÉS ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA ALSÓ TAGOZAT, 1-4. ÉVFOLYAM Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK

TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK 1. Miért élünk a világon? Azért élünk a világon, hogy Istent és szeretetét megismerjük, ezt viszonozzuk, és eljussunk az örök életre. 2. Hogyan szerette Isten a

Részletesebben

A SÁTORALJAÚJHELYI V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SÁTORALJAÚJHELYI V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SÁTORALJAÚJHELYI V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA, 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 1 1.1. AZ ISKOLA ELNEVEZÉSE, FENNTARTÓJA,

Részletesebben

SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2300 RÁCKEVE, SZENT ISTVÁN TÉR 22. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2300 RÁCKEVE, SZENT ISTVÁN TÉR 22. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2300 RÁCKEVE, SZENT ISTVÁN TÉR 22. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalomjegyzék I. Hivatalos adatok... 3 II. Bevezető rész... 4 1. A pedagógiai program törvényi háttere

Részletesebben

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. A pedagógiai program célja,

Részletesebben

2.9.2 Idegen nyelvi kommunikáció... 28 2.9.3 Matematikai kompetencia... 28 2.9.4 Természettudományos kompetencia... 28 2.9.5 Digitális kompetencia...

2.9.2 Idegen nyelvi kommunikáció... 28 2.9.3 Matematikai kompetencia... 28 2.9.4 Természettudományos kompetencia... 28 2.9.5 Digitális kompetencia... TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ GONDOLATOK 1. Iskolatörténet... 11 2. Az iskola vallási, társadalmi környezete... 12 3. Iskolánk arculata, képzési rendje... 13 4. Intézményünk elvárásai katolikus iskolaként...

Részletesebben

EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT. TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17.

EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT. TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17. EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17. A törökbálinti Római Katolikus Egyházközség egyházközségi zsinatának dokumentumai Felelős kiadó: Bohn István esperes plébános Megjelent 2007-ben, 300

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. szeptember 1. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2013. augusztus 29. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HELYI TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA...

HELYI TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA... 1-4. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA... 4 ISKOLÁNK CÉLJÁRÓL, FELADATÁRÓL... 4 AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMAI... 11 MAGYAR

Részletesebben

HELYI TANTERV Bibliaismeret 1-13. évfolyam

HELYI TANTERV Bibliaismeret 1-13. évfolyam HELYI TANTERV Bibliaismeret -. évfolyam Általános koncepció A bibliaismeret tantárgy tanterve az elsajátítandó ismeretanyagot a () év folyamán koncentrikus körökben dolgozza fel: ugyanazok a témák többször

Részletesebben

Örömhír Jézus Krisztusról

Örömhír Jézus Krisztusról SOLYMÁR MÓNIKA SÓLYOM ANIKÓ Örömhír Jézus Krisztusról Bízzatok, én vagyok! Tanári kézikönyv LUTHER KIADÓ BUDAPEST, 2009 1 Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó

Részletesebben

Német nyelv. 1-4. évfolyam. Helyi tanterv

Német nyelv. 1-4. évfolyam. Helyi tanterv 4 Német nyelv 1-4. évfolyam Helyi tanterv Bevezető Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint

Részletesebben

Szent Margit Gimnázium. Pedagógiai Programja. Bizalom és felelősségtudat!

Szent Margit Gimnázium. Pedagógiai Programja. Bizalom és felelősségtudat! Szent Margit Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Bizalom és felelősségtudat! 1 TARTALOM I. BEVEZETŐ 1. Elöljáróban 3 2. A pedagógiai program törvényi háttere 4 3. Az iskola működésének törvényi alapja:

Részletesebben

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam HELYI TANTERV ANGOL NYELV 1-4/13. Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján (A plusz egy óra a szabadon tervezhető órakeret terhére lett beépítve.) Óraterv: Évfolyam: 4. Heti óraszám:

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Mezőföld Gimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAM

Dunavecsei Református Kollégium Mezőföld Gimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAM Dunavecsei Református Kollégium Mezőföld Gimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 200-984 2457 Adony, Rákóczi utca 39. Fenntartó: Dunavecsei Református Egyházközség Presbitériuma 6087 Dunavecse, Zrínyi

Részletesebben

BAKONYCSERNYEI EVANGÉLIKUS ÓVODA KÖRNYEZET SZERETETÉRE NEVELŐ HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BAKONYCSERNYEI EVANGÉLIKUS ÓVODA KÖRNYEZET SZERETETÉRE NEVELŐ HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BAKONYCSERNYEI EVANGÉLIKUS ÓVODA KÖRNYEZET SZERETETÉRE NEVELŐ HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ..5 Bakonycsernyei Evangélikus Óvoda helyi Környezet szeretetére nevelő pedagógiai

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola

Szent József Katolikus Általános Iskola Szent József Katolikus Általános Iskola Kiskunhalas OM:027803 Pedagógiai Program Nevelési Program 2010. október Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 2 1.1 Az iskola küldetésnyilatkozata... 2 1.2 Az iskola létrehozásának

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas OM:027803 Pedagógiai Program Nevelési Program 2013. március Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...4 I. AZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA...5 1. BEVEZETÉS...5

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG az 5 éves hittanári szakra Összeállította: Dr. Kránitz Mihály teológiai professzor SZENT ISTVÁN TÁRSULAT

Részletesebben

Osztályfőnöki órák helyi tanterve 5-8. évfolyam

Osztályfőnöki órák helyi tanterve 5-8. évfolyam Éves óraszám: 18,5 óra Heti óraszám: 0,5 óra H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a Osztályfőnöki órák helyi tanterve 5-8. évfolyam Kiemelt fejlesztési feladatok Az énkép és önismeret

Részletesebben

www.donboscoiskola.hu

www.donboscoiskola.hu Jóváhagyta: AZ ALBERTFALVI DON BOSCO KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA (1116 Budapest, Albertfalva u. 9-13.) OM: 034997 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA,. év. hónap. nap. Fenntartó TARTALOM 1. BEVEZETŐ...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 Bevezetés Óvodánk helyi pedagógiai programját a nevelőtestület írta. A legelső programunk írásánál (1996.) segítséget jelentett számunkra a Csempeszkovácsi nevelési program.

Részletesebben