Hittan 1-8. évfolyam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hittan 1-8. évfolyam"

Átírás

1 Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv XI. Hittan 1-8. évfolyam Miskolc, március 28.

2 GÖRÖG KATOLIKUS HITTAN 1-8. évfolyam Mily csodálatosak a Te műveid Uram, mindeneket bölcsességgel cselekedtél (103. Zsoltár) Hitoktatásunkkal kapcsolatban megfogalmazandó követelményrendszer, hogy megismertessük a diákokkal az Isten gondviselő szeretetét, Jézus örömhírét, tanítását és életét. Bemutatjuk és megismertetjük az Egyház életét. Bevezetjük a gyermekeket a keresztény életbe, hogy az Egyház öntudatos tagjai legyenek. Segítjük a fiatalokat abban, hogy a megismert keresztény értékek készséggé váljanak életükben. Megpróbáljuk rávezetni őket arra az életérzésre, hogy Isten szerető Atyjuk és Barátjuk. Fontos a tanulók életkorának megfelelő motiválása a napi imára, Szentírásolvasásra, a vasárnapi- és ünnepnapi szentmisén való részvételre, a gyakori szentáldozásra, a rendszeres szentgyónásra, a mindennapi szeretetre, önfegyelemre, önnevelésre, a becsületes munkára és kötelességteljesítésre való nevelés, továbbá az életkornak megfelelő bibliai ismeretek elsajátítása, az egyházi év ünnepeinek megismerése és megélése. Törekedni kell arra, hogy tanulóink a saját egyházközségükbe aktív tagként beépüljenek, hogy az iskolai közösség mellett legyen olyan közösségük, amely keresztény életüknek segítő keretet ad. Tudniuk kell: Nem az a jó keresztény, aki ismeri Jézus Krisztus tanítását, hanem az, aki Jézus tanítása szerint él, aki erre törekszik. Hitoktatásunknak és egész iskolai nevelésünknek sarkalatos pontja az, hogy diákjaiban készséggé váljon a keresztény erkölcsi élet. A tanuló minden egyes megnyilvánulását ennek a krisztusi útnak fényében szemléljük és irányítsuk. Erkölcsi nevelésünk fő összetevői: szeretet, felelősség, jó és rossz, önismeret, alázat, belső tartás, keresztény értékeink, szociális érzékenység, áldozatkészség, a jó keresése, a bűn kerülése (nem a büntetés miatt!), a többre való törekvés, erkölcsi és testi egészség. A Liturgia keresztény életünk csúcsa és forrása. Hogy ez valóban így legyen, erre lelkileg is rá kell vezetnünk a gyermekeket. A lelki életre nevelés mellett liturgikus életre is nevelnünk kell. Az alapvető gyakorlatok (keresztvetés, imádságok, köszönések, templomi viselkedés, stb.) elsajátítása mellett tanuljon meg a gyermek bekapcsolódni a Liturgiába úgy, hogy az végül is élete szerves részévé váljon. A hittanórák vissza-visszatérő témájának kell lenni a liturgikus év megünneplésének. Az iskola keretein belül az osztálymisék és az iskola egész közösségének ünnepi Liturgiája a közösség valódi ünnepe legyen. Az oktató-nevelő munkának igen fontos feladata tanítványaink munkájának folyamatos, rendszeres ellenőrzése és értékelése. Ez többféle módon is történhet: rendszeres szóbeli feleltetéssel, kikérdezéssel, időnkénti felmérő dolgozatok íratásával, máskor tesztlapok kitöltésével, stb. A tanár és a gyermek szempontjából egyformán nélkülözhetetlen, mert ez segíti a reális önismeretet, a helyes önellenőrzés és önértékelés kialakulását. Az értékelés alapelvei: Folyamatosan megfigyeljük, hogyan vesznek részt a tanulók a tanítás-tanulási folyamatban, milyen a figyelmük, az érdeklődésük és az aktivitásuk. Ellenőrizzük, hogy megértették-e az anyagot, hogyan vesznek részt a közösségi munkában, hogyan készítik el a házi feladatukat.

3 A feladatok szóbeli ellenőrzése beszélgetéssel összefüggő feleletek vagy írásbeli beszámolókkal történhet. Az ellenőrzésnek ezen megoldásait folyamatosan alkalmazzuk. Az első évfolyamon félévkor, tanév végén, és második évfolyamon félévkor szöveges értékelést alkalmazunk. Kiválóan megfelelt Jól megfelelt Megfelelt Felzárkóztatásra szorul Hittan ismeretei: Kiváló hittani ismeretekkel rendelkezik Biztos tudása van alapvető hittanból Bizonytalan a tudása alapvető hittanból Hitismeretei nem érik el a korosztályának megfelelő szintet Órai írásbeli munkája: Pontosan áttekinthetően elfogadhatóan dolgozik Pontatlanul hanyagul rendszertelenül dolgozik Órai aktivitása: Az órai munkában aktívan részt vesz, gyakran jelentkezik Az órai munkában részt vesz. És időnként jelentkezik Az órai munkában való bekapcsolódásra időnként figyelmeztetni kell Az órai munkába csak többszöri felszólításra kapcsolódik be Az órai munkában passzív A második évfolyamon év végén és a többi évfolyamon érdemjeggyel értékelünk. Szóbeli feleletek összefüggő felelet (tartalom, összefüggések, a szaknyelv megfelelő használata); rövid beszámoló az egyénileg vagy csoportmunkában végzett gyűjtőmunka tapasztalatairól, azok magyarázata; kiselőadás az olvasottakról stb.; Írásbeli munka témazáró dolgozatok, rövid írásbeli feleletek; önálló fogalmazás írása; házi dolgozatok; füzet vezetése. Az értékelés előre megadott szempontok alapján, pontosan meghatározott, a tanulók által is ismert követelmények alapján történik.

4 A Hittan tantárgy óraszáma évfolyam heti óraszám éves órakeret ÉVFOLYAMONKÉNTI TÉMAKÖRÖK 1.osztály: Isten családjában élünk (Keresztény környezetismeret: alapvető vallási ismeretek, bevezetés az Egyház életébe) 2.osztály: Az emberszerető Isten (Keresztény hitünk rövid áttekintése a Hitvallás alapján) 3.osztály: Jézus Krisztus Isten ígérete (Jézus Krisztus életének megismerése, felkészülés az első szentgyónásra és szentáldozásra) 4.osztály: Szentség a szenteknek (Az Egyház szentségei, az Egyház liturgikus élete) 5.osztály: az Írások szerint (Ószövetségi ismeretek) 6.osztály: Velünk az Isten! (Újszövetségi ismeretek) 7.osztály: Krisztus tovább él Egyházában (Egyháztörténeti ismeretek) 8.osztály: Hitünk és életünk (Alapvető erkölcsi ismeretek)

5 1. ÉVFOLYAM ISTEN CSALÁDJÁBAN ÉLÜNK (Keresztény környezetismeret) Célok és feladatok: Ismerkedjenek meg a gyermekek az Úr Jézus életének főbb eseményeivel. Ismerjék meg Jézus Krisztust, mint az Atya küldöttjét. Evangéliumi történetek segítségével ismerkedjenek meg a keresztény élet sarkalatos elemeivel (szeretet, megbocsátás, bűn, felelősség, ima, stb.). Váljanak ismerőssé és érthetővé számukra a vallási jelek, főbb szimbólumok, az egyházi élet személyei és eseményei. Tanulja meg a fontosabb imádságokat. Közös élmények és cselekvések kapcsán alakuljon ki a közösségekhez (család, osztály, iskola) és a krisztusi közösséghez való tartozás érzése. Váljon a gyermek képessé arra, hogy imádságai személyes kapcsolatot jelentsenek Istennel. Tudjon odafigyelni társaira, nevelőire és családjára, mint értük felelősséget érző ember. Témakörök: 1. Témakör: Isten családja Tervezett óraszám: 14 Ismerkedés. Kik vagyunk. Ima. Isten a mi teremtő Atyánk. Teremtés: mindent Istentől kaptunk. Látogatás a templomban. A templom Isten háza. A közösségek. Család, osztály, egyház. Ismerkedés a templom berendezéseivel. A pap és segítői. Az Istenszülő születésének ünnepe Szeptember 8. A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe Szeptember 14. A kereszt. Az Istenszülő oltalmának ünnepe Október 1. Ismétlés. Összefoglalás: Isten, templom, közösségünk. Kapcsolódási lehetőségek: Ének-zene, Vizuális kultúra, Környezetismeret 2. Témakör: Isten családjának élete Tervezett óraszám 12. Példaképeink: akiket szeretünk és utánzunk. Társaink: figyeljünk egymásra. Közösségerősítő játékok. Imádságaink. Hogyan kell imádkozni? Az egyéni ima. A közösség imája a Szent Liturgia. Milyen dolgokért imádkozunk? Az Evangéliumos könyv. A Biblia. Isten szavát hallgatjuk. Ismétlés. Összefoglalás: Közösségben élünk, felelősek vagyunk egymás iránt. Szent Mihály főangyal és a többi égi erők ünnepe November 8. Az Istenszülő templomba vezetésének ünnepe November 21. Szent Miklós püspök ünnepe December 6. Kapcsolódási lehetőségek: Ének-zene, Vizuális kultúra, Magyar nyelv 3. Témakör: Isten fia emberré lett Tervezett óraszám: 6 Örömhírvétel. Jézus Krisztus születése. Karácsonyi készület. Ismétlés. Összefoglalás: Karácsony eseményei. Kapcsolódási lehetőségek: Vizuális kultúra, Technika, Ének-zene

6 4. Témakör: Jézus Krisztus élete és tanítása Tervezett óraszám: 14 Jézus Krisztus megkeresztelkedése. A keresztelés. Hogyan történik a keresztelés? Az Egyház tagjai leszünk. Ki követ el bűnt? A bűn fogalma. Tudom akarom. A lélek tisztasága. Test lélek. Angyal, ember, állat különbségei. Jézus tanítványokat választ. Apostolok. A két főparancs. Az irgalmas szamaritánus története. A tékozló fiú története. Ismétlés. Összefoglalás: Jézus Krisztus közöttünk élt. Jézus megkeresztelkedésének ünnepe Január 6. A három főpap ünnepe Január 30. Jézus bemutatása a templomban Február 2. Közösségépítés és önfejlesztés. Kapcsolódási lehetőségek: Ének-zene, Magyar nyelv 5. Témakör: Jézus Krisztus élete és tanítása Tervezett óraszám: 14 A Nagyböjt. Mi a böjt és mi az értelme? Hogyan böjtölünk. Az Úrszínváltozás. Jézus Krisztus megmutatja tanítványainak, hogy ő Isten Fia. Példabeszédek. Az irgalmas szamaritánus. Jézus csodatételei. Kánai menyegző. Gyógyítások. Kenyérszaporítás. Lázár föltámasztása. Bevonulás Jeruzsálembe. A titkos vacsora. Nagyhét. Szent Liturgia. Jézus Krisztus kereszthalála. Jézus Krisztus feltámadása, megjelenései. Tamásvasárnap. Találkozás a Feltámadottal. Ismétlés. Összefoglalás: a Megváltás nagy eseményei, Nagyhét és Fényeshét. A Húsvéthoz kapcsolódó ünnepeink. Közösségépítés és önfejlesztés., Vizuális kultúra, 6. Témakör: Isten népe Tervezett óraszám: 12 Az Istenszülő Szűz Mária. Égi Édesanyánk. Mennybemenetel. Az apostolok küldetése és feladata. A Szentlélek eljövetele. Az Egyház születése. Jézus apostol püspök pap. Életünk felajánlása. Jézus önmagát adja nekünk. Velünk az Isten! Szükség van rám. Helyem a családban, a közösségben és az Egyházban. Ismétlés. Összefoglalás: Keresztény életünk a közösségben való élet. Az értékelés módjai: Kérdésfeltevéssel, beszélgetéssel ellenőrizzük, hogy az órán elmondottakat mennyire értették meg, illetve tették magukévá a gyermekek. Rendszeresen ellenőrizzük a tanulók füzeteiben végzett tanulói tevékenységet. A helyes válaszokat, jó meglátásokat dicséretben részesítjük: ez serkenti a gyermekeket igyekezetükben. A hibás feleletet azonnal javítjuk, de sohasem elmarasztaló módon, hanem nagy szeretettel, tapintattal. Az értékelés változatos módon történik: szóbeli dicséret, a jutalmazás különböző formái. Első osztályban nincs osztályzás, Szöveges értékelést alkalmazunk: A fejlesztés várt eredményei: Legyen a gyermeknek élményszerű fogalma Istenről mint gondviselő Atyáról, s ezt tudja is kifejezésre juttatni a maga értelmi-érzelmi szintjén. Ismerje és tudja elmondani Jézus életének főbb eseményeit kisebb segítséggel. Váljék tudatossá a gyermekben, hogy Jézus az Atya

7 küldötte. Ismerje a karácsony, húsvét, pünkösd ünnepeinek tartalmát. Ismerje és értse a legelemibb vallási jeleket, szimbólumokat. Ismerje és szeresse az egyházat mint Isten népét. Ismerje a templom főbb liturgikus tárgyait, s tudjon a templomban megfelelő módon viselkedni, illetve a közös liturgiában részt venni. Tudja az alapvető imádságokat, az egyszerűbb egyházi énekeket. Ismerje görög katolikus ünnepeink eseményeit. Továbbhaladás feltétele: Biztos tudása legyen az alapvető hittani ismeretekből, pontosan, áttekinthetően dolgozzon. Az órai munkába bevonható legyen. Egyházunk legnagyobb ünnepeit meg tudja nevezni, azok lényegét ismerje, meg tudja fogalmazni. Görög katolikus köszöntéseinket ismerje és alkalmazza. Miatyánk elsajátítása. Legyen tisztában a templomi viselkedés normáival.

8 2. ÉVFOLYAM AZ EMBERSZERETŐ ISTEN (Keresztény hitünk rövid áttekintése a Hitvallás alapján) Célok és feladatok: A második osztályos tanulóknak el kell sajátítani a hittel kapcsolatos alapvető tudnivalókat. Isten, Szentháromság, Egyház, bűn és bűnbocsánat. Tovább kell bővíteniük az üdvösségtörténet eseményeinek ismeretét. Meg kell tanulniuk alapvető imádságokat. Segíteni kell a gyermeket annak felismerésében, hogy Isten végtelenül szereti őt. Hívja követésére és az élet igazi értékeire tanítja őt. A szentségek iránti vágyat fel kell ébreszteni. Készséggé váljon benne az egyéni imádság, mint a Barátjával való beszélgetés. Témakörök: 1. Témakör: Hiszek egy Istenben Tervezett óraszám: 14 Ismerkedés a könyvünkkel. A füzetvezetés szabályai és gyakorlata. A templomi viselkedés. Hiszek. A hit és a vallásos hit. Hiszek Istenben. A teremtés Van Isten. Hiszek Istennek. Isten szól hozzánk: Ószövetség, Újszövetség. Hiszek Istenben. Személyes válaszom Isten megszólítására. Az egy Isten: Szentháromság. Ismétlés. Összefoglalás. Az Istenszülő születésének ünnepe Szeptember 8. A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe Szeptember 14. Az Istenszülő oltalmának ünnepe Október Témakör: Hiszek az Atyában Tervezett óraszám: 12 Az örök és mindenható Isten. Mennynek és földnek Teremtője. Hálaadás Isten szeretetéért. Kapcsolat Vele: Hogyan imádkozzunk? A közösség hálaadása a Szent Liturgia. A Tízparancsolat. A két fő parancs. Ismétlés. Összefoglalás. Szent Mihály főangyal és a többi égi erők ünnepe November 8. Az Istenszülő templomba vezetésének ünnepe November 21. Szent Miklós püspök ünnepe December 6. Szent Miklós Mikulás. Apostol, püspök, pap., Vizuális kultúra 3. Témakör: Hiszek Jézus Krisztusban, Megtestesülés Tervezett óraszám: 4 Jézus Krisztus az Úr. Emberré lett. Örömhírvétel. Karácsony eseményei. Jézus Krisztus születése, karácsonyi készület. Ismétlés. Összefoglalás: Megtestesülés., Technika, Környezetismeret

9 4. Témakör: Jézus Krisztus Tervezett óraszám: 14 Jézus tanít: milyen az Isten? A tékozló fiú története. Jézus imádkozni tanít Amit a Miatyánkról tudni kell. Jézus tanít: hogyan éljen az ember. Az irgalmas szamaritánus története. A gyógyító Jézus. Test és lélek orvosa. Mit tanultunk a bűnről? A megbocsátó Jézus. Zakeus története. Bűnbánat bűnbocsánat. Szűz Mária, az Úr Jézus édesanyja. Ismétlés, összefoglalás. Számonkérés. Jézus Krisztus megkeresztelkedésének ünnepe Január 6. A három főpap ünnepe Január 30. Jézus bemutatása a templomban Február 2. Közösségépítés és önfejlesztés, Vizuális kultúra 5. Témakör: Jézus Krisztus szenvedéstörténete és föltámadása Tervezett óraszám: 14 Nagyböjt. A készület és böjtölés. A Titkos Vacsora. Nagypéntek eseményei. A föltámadás. Húsvét eseményei. A mennybemenetel. Jézus Krisztus valóságos ember és valóságos Isten. És ismét eljövend dicsőséggel. Az ítélet alapja és a felebaráti szeretet. Isten országa Ismétlés. Összefoglalás. A húsvéti ünnepkör ünnepei. Nagyhét és Fényeshét. Közösségépítés és önfejlesztés., 6. Témakör:Hiszek a Szentlélekben. Az Egyház és a szentségek. Tervezett óraszám: 14 A Szentlélek. Örömhírvétel. Vízkereszt. Pünkösd. Az elevenítő lélek. Az Egyház: Isten népe. Egy, szent, katolikus, apostoli. Szentségek: Keresztség és bérmálás. Szentségek: Bűnbocsánat és Eukarisztia. Szentségek: Házasság, egyházi rend, betegek kenete. Hiszem az örök életet. A cél elvesztése. Hitvallás szavakban és tettekben. Ismétlés. Összefoglalás. Közösségépítés és önfejlesztés. A fejlesztés várt eredményei: A Hiszekegy pontos ismerete mellett annak életkornak megfelelő elmélyült elsajátítása is elvárható ebben az évfolyamban. A hitvallás által a gyerekek betekintést nyerhetnek hitünk legalapvetőbb titkaiba, az ima segítségével azokat bármikor képesek lesznek elsajátított tudásként felidézni, alkalmazni. Továbbhaladás feltétele: A Hiszekegy, a Miatyánk pontos ismerete és felmondása. Ismerje a Tízparancsot, a két Főparancsot. A Nagyhét eseményeinek felsorolása, a böjt és a lemondás lényegének megértése. A görögkatolikusság évközi ünnepeinek ismerete.

10 3. ÉVFOLYAM JÉZUS KRISZTUS ISTEN ÍGÉRETE (Jézus Krisztus életének megismerése. Felkészítés az első szentgyónásra és szentáldozásra) Célok és feladatok: A harmadik évfolyamban a gyermeknek már meg kell ismernie Jézus Krisztus életét, legfontosabb tanításait. El kell sajátítania a bűnbánat szentségével és az Eukarisztiával kapcsolatos tudnivalókat. Meg kell tanulnia a Szentírás használatát. A gyermeket arra az életérzésre kell rávezetni, hogy a Jézust követő ember válasza Isten végtelen szeretetére a Krisztus szerinti élet és a vele való rendszeres kapcsolat az imádságban és az Eukarisztiában. Arra kell nevelésének irányulnia, hogy lelkileg érett legyen a szentségek tudatos vételére. Témakörök: 1. Témakör: Isten ígérete: Jézus Krisztus. Tervezett óraszám: 15 Isten ígérete számunkra Isten Fia. Ki követ el bűnt? A bűn az útról való letérés. Isten megígéri, hogy segít visszatérni az útra. Mária és az ígéret beteljesedése. József és az ígéret beteljesedése. Jézus Krisztus születése. Jézus Krisztus bemutatása a templomban. Menekülés Egyiptomba. A 12 éves Jézus a templomban. Ismétlés. Összefoglalás. Az Istenszülő születése szeptember 8. A Szent Kereszt fölmagasztalása szeptember 14. Az Istenszülő oltalmának ünnepe október 1. Közösségépítés és önfejlesztés., Technika 2. Témakör: Jézus Krisztus tanítói életének kezdete Tervezett óraszám: 16 Keresztelő Szent János, az előhírnök. Jézus Krisztus megkeresztelkedése. A négy evangélista. Jézus megkísértése a pusztában. Jézus segít a kísértéseket legyőzni. Jézus 12 tanítványt választ. Jézus az Ígéret. Jézus első csodáját teszi. Ismétlés. Összefoglalás. Szent Mihály főangyal és az összes mennyei erők ünnepe november 8. Az Istenszülő bevezetése a templomba november 21. Szent Miklós püspök ünnepe december 6. Az Istenszülő szeplőtelen fogantatása december 8. Közösségépítés és önfejlesztés., Vizuális kultúra 3. Témakör: A tanító és gyógyító Krisztus Tervezett óraszám: 13 Jézus a mi tanítónk. Jézus a szívünkbe lát. Zakeus története. Jézus segít. A vihar lecsendesítése. A helyes imádság. Jézus új magatartásra tanít. Gondoskodás másokról. A kenyérszaporítás. Az alázat. Vámos és farizeus. A köszönet. A tíz leprás története. Jézus új magatartásra tanít. Jézus szavának fontossága. Mária és Márta. Az özvegyasszony adománya. Az apostolok versengése. A két testvér. Jézus meggyógyít minket. Péter anyósa. A béna meggyógyítása. Jézus lelkünk és testünk orvosa. A két fő parancs. Az irgalmas szamaritánus története. Jézus és a szombati nyugalom törvénye. Jézus megmutatja nekünk, kicsoda Ő. Az Úrszínváltozás. Ismétlés. Összefoglalás.

11 Jézus Krisztus megkeresztelkedésének ünnepe január 6. A három főpap ünnepe január 30. Jézus Krisztus találkozása Simeonnal február 2. Az örömhírvétel ünnepe- március 25. Közösségépítés és önfejlesztés., 4. Témakör: Jézus Krisztus szenvedéstörténete és föltámadása Tervezett óraszám: 15 A nagyböjt. Készület. Jézus Krisztus az élet ura. A százados leánya. A naimi ifjú. Lázár föltámasztása. Jézus a mi Királyunk. Virágvasárnap. Jézus a mennyországról tanít. A Titkos vacsora. Nagypéntek. Húsvét eseményei. Mennybemenetel. Pünkösd. A Szentlélek. Ismétlés. Összefoglalás. Közösségépítés és önfejlesztés. Kapcsolódási lehetőségek: Ének-zene, Vizuális kultúra, Magyar nyelv 5. Témakör: Bűnbocsánat és Eucharisztia Tervezett óraszám: 13 Ki követ el bűnt? A bűn természete és fajai. A szentgyónás. Biblikus megalapozás. Zakeus története. A vámos és farizeus. A tékozló fiú. Az utolsó ítélet. A megbocsátás (Mt 6,14-21). Hogyan gyónjunk? Készület és gyakorlata. A Szent Liturgia és az áldozás. Amit az Eucharisztiáról tudni kell. Ismétlés. Összefoglalás. Közösségépítés és önfejlesztés. Elsőáldozók lettünk. Élményeink, benyomásaink, terveink. Nyári ünnepeink. A fejlesztés várt eredményei: Ismerje a tanuló Jézus életének legfontosabb eseményeit és tanítását. Sajátítsa el a bűnbocsánat szentségével és az oltáriszentséggel kapcsolatos tudnivalókat. Tudja fejből a tízparancsolatot. Ismerje a négy evangélium szerzőjét, az evangéliumok sorrendjét. Ismerje görög katolikus egyházunk sajátságait az Eucharisztia témakörében. A továbbhaladás feltétele: Jézus életének, legfontosabb tanításainak ismerete, szóban való elmondása. A négy evangélista, a 12 tanítvány biztos tudása, felsorolása. Jézus csodáinak ismerete, azok csoportosítása, egy-egy példával alátámasztva. A nagyheti és húsvéti események ismerete, felidézése. Képes legyen önszántából nagyböjti lemondásokat vállalni. Alapimádságaink biztos ismerete: Mi Atyánk, Hiszekegy, Üdvözlégy. A bűnbánat fogalma, a szentgyónás lényegének megértése, menetének ismerete. A liturgia iránti elkötelezettség megléte.

12 4. ÉVFOLYAM SZENTSÉG A SZENTEKNEK (A szentségek. Az Egyház liturgikus élete) Célok és feladatok: A tanulók ismereteinek bővítése a liturgikus cselekmények, helyek, idők, ünnepek területén. A Szentségek behatóbb megismerése. Bevezetés a Szent Liturgia és a szentségek teológiájába. Arra nevelni a tanulókat, hogy figyelmesen, odaadóan és értő módon vegyenek részt az Egyház liturgikus életében, s számukra ez élmény legyen. Témakörök: 1. Témakör: A keresztények közösségi élete és a templom Tervezett óraszám: 11 Mit tanultunk a szentségekről eddig? Az imádság. Az egyéni és közösségi ima. Liturgia. Az ősegyház liturgikus élete. A templom és berendezése. Az első keresztények élete. Ismétlés és összefoglalás. Az Istenszülő születése szeptember 8. A Szent Kereszt felmagasztalása szeptember 14. Az Istenszülő oltalmának ünnepe október 1. Közösségépítés és önfejlesztés. 2. Témakör: A keresztség szentsége Tervezett óraszám: 8 A keresztséggel az Egyházba lépünk, Távozz Sátán! Ragaszkodás Krisztushoz. Az olaj: öröm és gyógyítás. A víz: halál vagy élet? Az igazság köntöse. Ismétlés és összefoglalás. Szent Mihály és az összes mennyei erők ünnepe november 8. Az Istenszülő templomba vezetésének ünnepe november 21. Közösségépítés és önfejlesztés. Kapcsolódási lehetőségek: Magyar nyelv 3. Témakör: A bérmálás szentsége Tervezett óraszám: 11 Személyes pünkösdünk, A Szentlélek ajándékának pecsétje. Vég nélküli élet Isten Országában. Új életet élünk. Belépünk az Egyházba. Hitjelöltek régen és ma. Megkereszteltek vállalom. Ismétlés. Összefoglalás. A keresztség és bérmálás. Szent Miklós püspök ünnepe december 6. Az Istenszülő szeplőtelen fogantatásának ünnepe december 8. Jézus Krisztus születése december 25. Jézus Krisztus körülmetélése január 1. Közösségépítés és önfejlesztés.

13 4. Témakör: Az Eucharisztia szentsége A Szent Liturgia tanító része (hitjelöltek liturgiája) Tervezett óraszám: 12 Az Egyház összegyülekezik és imádkozik. A kenyér és bor előkészítése. A kezdő áldás. A békességi ekténia. Az antifónák. Istennek Egyszülött Fia A kisbemenet. Háromszorszent. Apostol. Evangélium. Prédikáció. Ismétlés és Összefoglalás. Jézus Krisztus megkeresztelkedése január 6. A három szent főpap ünnepe január 30. Jézus találkozása Simeonnal február 2. Közösségépítés és önfejlesztés. 5. Témakör: Az Eucharisztia szentsége A Szent Liturgia áldozati része (hívők liturgiája) Tervezett óraszám: 12 Kik a kerubokat Szeressük egymást Hitvallás. Felajánlás és átváltoztatás. Az Istenszülő személye a liturgiában. Valóban méltó Miatyánk és szentáldozás. A Szent Liturgia szentáldozás utáni része. Ismétlés és összefoglalás: A Szent Liturgia. Egész életünk liturgia. Napi imádságaink. Az Előszenteltek liturgiája. A Nagyhét liturgiája. A föltámadási liturgia. Közösségépítés és önfejlesztés. 6. Témakör: A bűnbocsánat szentsége és a betegek kenetének szentsége Tervezett óraszám: 5 A bűn és a bűnbánat. A bűnbocsánat szentségének kiszolgálása, a gyónás. A betegek kenete. A gyógyító Jézus Lelkek és testek orvosa Ismétlés és összefoglalás 7. Témakör: A házasság szentsége és az egyházi rend szentsége Tervezett óraszám: 5 A házasság szentsége. Isten vezetőket ad az Egyháznak. Az apostolutódok és segítőik. Isten népének szolgái. Ismétlés és összefoglalás. Szolgálatra készülünk. 8. Témakör: Szertartások és szentelmények Tervezett óraszám: 8 Az alkonyati istentisztelet (vecsernye). A reggeli istentisztelet (utrenye). A temetési szertartás. Egyéb szentelmények és szertartások. Összefoglalás: a szentségek. Közösségépítés és önfejlesztés.

14 A fejlesztés várt eredményei: Ismerje a tanuló az egyházi év fogalmát, a Szent Liturgia teológiáját alap szinten, a hét szentség és a szentelmények kiszolgáltatásának menetét. Tudja, mit, mikor, hogyan és miért ünneplünk az egyházban. Ismerje a liturgikus cselekmények, helyek, idők, kellékek, színek jelképrendszerét. A továbbhaladás feltétele: A Szent Liturgia részeinek ismerete. A templom és berendezési tárgyainak felsorolása. A szentségek kiszolgáltatásának menete. A szentségek életünkben betöltött szerepének megfogalmazása. A Szent Liturgia állandó részeinek tudása, eléneklése. Fő imáink biztos tudása. Az állandó és a változó ünnepek megnevezése.

15 5.ÉVFOLYAM AZ ÍRÁSOK SZERINT (Ószövetségi ismeretek) Célok és feladatok: Bemutatni és megismertetni a tanulókkal azt, hogy a zsidóság a maga történelmében hogyan tapasztalta meg az üdvösséget ígérő Isten jelenlétét, gondoskodó szeretetének működését, és hogyan próbálta megrajzolni titokzatos Istenének képét. Nyerjenek a gyermekek alapvető bibliai ismereteket. Segíteni a tanulót annak tudatosításában, hogy az ő életében is jelen van a gondviselő Isten, aki mindnyájunkat meghív az örök boldogságra. Szeresse meg, és rendszeresen olvassa a Szentírást, annak ószövetségi könyveit is. Tanulja meg az Egyház tanítása szerint értelmezni és alkalmazni. Témakörök: 1. Témakör: Általános bevezető a Szentírásba Tervezett óraszám: 9 Mi a Biblia? Az ószövetségi Szentírás könyveinek csoportosítása. A Biblia kezelése. Szükségünk van-e az Ószövetségre? Az Ószövetség földrajza. Ismétlés. Összefoglalás. Az Istenszülő születése szeptember 8. A Szent Kereszt felmagasztalása szeptember 14. Az Istenszülő oltalmának ünnepe október 1. Közösségépítés és önfejlesztés. Kapcsolódási lehetőségek: Magyar nyelv, Történelem 2. Témakör: A Törvény könyvei Az első öt könyv Tervezett óraszám 15 A világ teremtése. Az első teremtéstörténet. A második teremtéstörténet. Káin és Ábel. Noé története. Bábel tornya. Ábrahám és Sára. Izsák és Rebeka. Jákob és Ézsau. József és testvérei. Mózes. Az Egyiptomból való kivonulás. A pusztai vándorlás. Ismétlés. Összefoglalás. Közösségépítés és önfejlesztés. Kapcsolódási lehetőségek: Magyar nyelv, Történelem, Vizuális kultúra, Földrajz, Biológia 3. Témakör: A történeti könyvek Tervezett óraszám: 19 Az Ígéret Földjének elfoglalása. A Bírák kora: Gedeon. A Bírák kora: Sámson. Sámuel próféta. Saul. Dávid király. Salamon király. Ismétlés és összefoglalás: Honfoglalás, bírák, első királyok. Illés próféta. A fogság és hazatérés. Mattatiás és fiai. Judit története. Eszter története. Ismétlés és összefoglalás. Közösségépítés és önismeret Kapcsolódási lehetőségek: Magyar nyelv, Történelem, Földrajz 4. Témakör: A prófétai könyvek Tervezett óraszám: 15 Izaiás próféta. Jeremiás próféta. Ezekiel könyve. Dániel könyve. A kis próféták: Ámosz, Ozeás, Mikeás, Szofóniás. A kis próféták: Náhum, Habakuk,

16 Aggeus, Zakariás. A kis próféták: Makakiás, Abdiás, Joel. Jónás története. Ismétlés. Összefoglalás. Közösségépítés és önismeret. Kapcsolódási lehetőségek: Magyar nyelv, Történelem, Földrajz 5. Témakör: A bölcsességi könyvek Tervezett óraszám: 14 Jób könyve. Zsoltárok könyve. A bölcsességi könyvek. Ismétlés. Összefoglalás. Ószövetség és Újszövetség. Ismétlés: Mit tanultunk az Ószövetségi Szentírásról? Közösségépítés és önismeret A fejlesztés várt eredményei: Tudják elmesélni a hallott ószövetségi történeteket. A tanuló tudjon tájékozódni, adott részeket ügyesen megkeresni a Szentírásban. Ismerjék meg a legfőbb erényeket az ószövetségi történetek kapcsán. Ismerjék a főbűnöket, illetve az ezekkel ellentétes erényeket. Ismerjék az ószövetség népének Isten által kiválasztott kiemelkedő személyeit. Tudják hitünk fő igazságait. Ismerjék a választott nép történelmének legfontosabb eseményeit, mint az Üdvtörténet mozzanatait. Ismerjék az ószövetség előképi szerepét az újszövetség fényében. A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével) bemutatjuk, hogy a Krisztus előtti zsidóság történelme az egyetemes emberi üdvtörténet ószövetségi szakasza, amelynek folyamán Izrael fiai megtapasztalták a Messiás eljövetelét ígérő Isten jelenlétét, működését, és megpróbálták megrajzolni titokzatos Istenük arcát. Segítjük a tanulót annak tudatosításában, hogy az ő kicsiny történelmében is jelen van a messiási kor boldogságát ígérő és előkészítő Isten. A bibliai szemelvények tükrében bemutatjuk, hogy az üdvtörténet újszövetségi szakaszának kezdetét (és az egész üdvtörténet középpontját) Jézus Krisztus élete, tanítása, kereszthalála, feltámadása és egyházának születése alkotja. A továbbhaladás feltétele: Az ószövetségi szentírás könyveinek csoportosítása. A Biblia használatának elsajátítása, képes legyen megadott szakaszok önálló kikeresésére. Az ószövetségi személyek, és az üdvtörténet eseményeinek ismerete. Tudjon felsorolni csatlakozási pontokat az ó és újszövetség között: előképek ismerete. Minden könyvcsoportból képes legyen egy konkrét példát felhozni és összefüggően előadni. Keresztény ünnepeink ószövetségi vonatkozásainak ismerete.

17 6. ÉVFOLYAM VELÜNK AZ ISTEN! (Bevezetés az Újszövetségi Szentírásba) Célok és feladatok: Szerezze meg a tanuló az alapvető újszövetségi ismereteket. Kezelje otthonosan a Bibliát. A tanuló az Újszövetségi Szentírás szeretete által kerüljön még közelebb a mindenkit szerető Istenhez. Jézus Krisztusban találja meg az élete állandó útitársát. Témakörök: 1. Témakör: Bevezetés az Újszövetségi Szentírásba Tervezett óraszám: 14 Isten szava a Biblia. Ószövetség, Újszövetség. Evangélium. Az Újszövetség keletkezése. Az Újszövetség. Fordítások, kiadványok. A Biblia kezelése. Az Újszövetség könyvei. Az Újszövetség földrajza. Az Újszövetség történelmi kerete. Ismétlés. Összefoglalás. Közösségépítés és önismeret. Kapcsolódási lehetőségek: Magyar nyelv, Földrajz, Történelem, 2. Témakör: A szinoptikus evangéliumok Tervezett óraszám: 18 Szent Máté apostol és evangélista. Máté evangéliumának üzenete. A hegyi beszéd. Máté evangéliumában található példabeszédek. Szent Márk evangélista. A Márk evangélium üzenete. Szent Lukács evangélista írása. Az irgalmasság evangéliuma. Az Istenszülő a Lukács evangéliumban. Ismétlés. Összefoglalás. Közösségépítés és önismeret. Kapcsolódási lehetőségek: Magyar nyelv, Vizuális kultúra, Történelem, 3. Témakör: Szent János evangéliuma Tervezett óraszám: 10 János evangélista, a szeretett tanítvány. Képek János evangéliumából. A szenvedéstörténet. A húsvét örömhíre. Ismétlés. Összefoglalás., Vizuális kultúra 4. Témakör: Az Apostolok Cselekedetei Tervezett óra: 10 Az Apostolok Cselekedetei eseménysor szerinti felbontásban. Az Istenszülő alakja az Újszövetségi Szentírásban. Ismétlés. Összefoglalás. Kapcsolódási lehetőségek: Magyar nyelv, Történelem, Földrajz 5. Témakör: Az apostoli levelek Tervezett óraszám: 10 Szent Pál levelei (Római, Korintusi, Galata.). Szent Pál levelei (Efezusi, Filippi, Kolosszei, Tesszalonikai). Szent Pál levelei (Timóteus, Titusz, Filemon, Zsidó levél). A katolikus levelek. A Jelenések Könyve. Ismétlés és összefoglalás.

18 , Földrajz 6. Témakör: Az Újszövetség az Egyház életében Tervezett óraszám: 10 Az Ószövetség az Újszövetségben. Az Újszövetség az Egyházban. Az Újszövetség: mindennapi kenyerünk. Ismétlés. Összefoglalás. Közösségépítés és önismeret., Vizuális kultúra A fejlesztés várt eredményei: Tájékozott legyen az Újszövetségben, legyen megfelelő ismeretanyaga az Evangéliumok, az Apostoli levelek, és az Apostolok Cselekedetei, valamint a Jelenések Könyve főbb mozzanatairól. Jézus életének főbb mozzanatait tudja az egyes Evangélisták műveihez kötni. Tudjon felsorolni csodákat, valamint Jézus tanításának legfőbb elemeit. Az apostolok tanításának legalapvetőbb fogalmaival legyen tisztában. A továbbhaladás feltétele: Az újszövetségi könyvek kialakulásának ismerete, különös tekintettel a Kánon fogalmára. Az újszövetségi könyvek, valamint a 12 apostol felsorolása. A négy evangélista életének, műveinek ismerete. Szent Pál térítő útjainak vázlatos elmondása. Képes legyen az újszövetségből megadott részek önálló kikeresésére. Az ószövetségi előképeket tudja kötni az újszövetségi eseményekhez. Fő imáink biztos tudása.

19 7. ÉVFOLYAM KRISZTUS TOVÁBB ÉL EGYHÁZÁBAN (Egyháztörténeti ismeretek) Célok és feladatok: Az Egyházában tovább élő Krisztust mutatjuk be az Egyház életéből vett képek segítségével. Arra törekszünk, hogy a tanuló korszerű ismereteket szerezzen az Egyház alapításáról, lényegéről, isteni és emberi sajátosságairól, életéről, szervezeteiről és céljáról. Igazából nem egyháztörténelmet akarunk nyújtani, hanem az egyházfogalmat mutatjuk be a történelem segítségével. Kialakítani a fiatalban azt az érzületet, hogy szeresse és vállalja Egyházát. Legyen vágya komolyabban kötődni az Egyház közösségéhez, hogy később az egyházi közösség aktív és tevékeny tagjává válhasson. Témakörök: 1. Témakör: Az Egyház életének indulása Tervezett óraszám: 11 Jézus Krisztus alapította az Egyházat. Apostolok, küldetésük. Jézus Krisztus kora. Történelmi környezetismeret. A hit terjedésének elősegítő tényezői. Az apostolok Pünkösd után. Az apostoli atyák kora. A hitvallók kora. A vértanúk kora. A korai keresztény közösségek élete. Ismétlés. Összefoglalás: Az első három század. Kapcsolódási lehetőségek: Magyar nyelv, Történelem, Földrajz 2. Témakör: A nagy egyháztanítók kora Tervezett óraszám: 12 A kereszténység szabad Az Egyház gondjai. Az első egyetemes zsinat. Az egyiptomi remeték. Remete Szent Antal. A szerzetesség kezdetei: Nagy Szent Bazil. Aranyszájú Szent János. A nyugati egyházatyák: Szent Ambrus és Szent Ágoston. Az Egyház a római birodalom bukása után is él. Nagy Szent Gergely kora. Ismétlés. Összefoglalás., Történelem, Földrajz 3. Témakör: Kereszténnyé lesz Európa Tervezett óraszám: 14 Szent Benedek. A pápai állam létrejötte A frankok. A képrombolás. Damaszkuszi Szent János. Szent Cirill és Szent Metód. Az oroszok megtérése. A magyarság és a kereszténység a honfoglalás előtt. Kereszténység a Kárpátmedencében a honfoglalás előtt. Bizánci térítők Magyarországon. A római katolikus egyházszervezet hazánkban. Szent István király. Bizánci kapcsolatok az Árpádok korában. Magyar szentek. Ismétlés. Összefoglalás., Vizuális kultúra, Történelem

20 4. Témakör: Az egyházszakadások Tervezett óraszám: 17 A keleti egyházszakadás. A keresztes hadjáratok. Eretnekség és inkvizíció. Assisi Szent Ferenc és kora. Árpádházi Szent Erzsébet. Tatárjárás. Orosz szentek. A pápai tekintély hanyatlása a szorongatott bizánci egyház. Az egység keresése. Luther Márton. Az evangélikusok. Kálvin János. A reformátusok. Morus Szent Tamás. Az angol szakadás. Hitviták és katolikus megújulás. Szent Ignác, Pázmány Péter. Az egyház más földrészeken. A középkor meghatározó szerzetesrendjei. Ismétlés. Összefoglalás., Vizuális kultúra, Történelem, Földrajz 5. Fejezet: Az egység útján Tervezett óraszám: 18 Az Unió. A görög katolikusok helyzete a Munkácsi Egyházmegyében. A görög katolikusok Erdélyben és a Felvidéken. A Miskolci Apostoli Exarchátus létrejötte, múltja és jelene. Máriapócs. Az Egyház sorsa a felvilágosodás korában. A forradalmak és az Egyház. Megújul az egyházi élet. Don Bosco. Küzdelem a Hajdúdorogi Egyházmegye felállításáért. A Hajdúdorogi Egyházmegye felállítása. Első püspökei. A világháborúk és a keresztények. Az elhagyottak felkarolói. Korunk szentjei. Századunk hitvallói. A II. Vatikáni Zsinat. Az ökumenizmus. Görög katolikusok a világban. Hogyan él bennem Krisztus? Ismétlés. Összefoglalás. Kapcsolódási lehetőségek: Magyar nyelv, Történelem, Földrajz A fejlesztés várt eredményei: Sokrétű és korszerű ismereteket szerezzen az egyház alapításáról, lényegéről, életéről, szervezeteiről és céljáról. Felébresztjük a tanulóban az egyházi közösséghez tartozás vágyát, és felébresztjük felelősségérzetét is, amely később elvezetheti őt ahhoz a döntéshez, amelyben az egyház tudatos elfogadójává és az egyházi közösség tevékeny tagjává válik. Tudja megkülönböztetni a katolikus egyházara vonatkozó fogalmakat a többi vallás fogalmaitól. Ismerje az egyház alapításának körülményeit, az egyház lényegét, célját, szervezeti felépítését. Legyen tisztában az egyház üdvösségszerző küldetésével, ismerje, hogyan valósította és valósítja meg ezt a történelem különböző korszakaiban és napjainkban. A továbbhaladás feltétele: Az egyház kezdeteinek, apostoli küldetésének ismerete. Legyen tisztában a keresztényüldözések, a zsinatok, valamint a különböző eretnekmozgalmak történetével, eseményeivel. Tudja konkrétan megfogalmazni a katolikus egyház és más felekezetek tanítása közötti lényegi különbségeket. Ismerje a görögkatolikusság kialakulásának és történetének eseményeit. Tudja felsorolni a magyar görögkatolikusság volt és jelenlegi püspökeit. Görögkatolikus énekeink ismerete.

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8.

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. évfolyam Miskolc 2013 Római katolikus hitoktatás kerettanterve 1-8.

Részletesebben

Római Katolikus Hittan Tanterv A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához

Római Katolikus Hittan Tanterv A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához + A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához Budapest, 2013. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A tankönyvsorozat koncepciója... 4 Célok... 4 A megvalósítás pedagógiai koncepciója a koncentrikus tananyag

Részletesebben

Hittan 5-8. évfolyam

Hittan 5-8. évfolyam Hittan 5-8. évfolyam H I T T A N 5. é v f o l y a m Oktatási cél: A gyermekek ismerjék meg az üdvtörténet egyes eseményeit, és bennük Isten üzenetét. Csodálkozzanak rá az előképekre, ismerjék fel beteljesülésüket

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Kiskunhalas OM:027803. Helyi Tanterv. Alsó tagozat. 2013. március

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Kiskunhalas OM:027803. Helyi Tanterv. Alsó tagozat. 2013. március Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas OM:027803 Helyi Tanterv Alsó tagozat 2013. március TARTALOMJEGYZÉK KATOLIKUS HITTAN... 2 REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN... 11 MAGYAR NYELV ÉS

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG az 5 éves hittanári szakra Összeállította: Dr. Kránitz Mihály teológiai professzor SZENT ISTVÁN TÁRSULAT

Részletesebben

1. évfolyam heti 1 óra

1. évfolyam heti 1 óra 1. évfolyam heti 1 óra Bevezető órák Órakeret 1 óra Személyes elképzelések az iskoláról, tanulásról, a hittanóra kisebb közösségéről. Oldjuk fel az iskolakezdéssel járó szorongást. Teremtsünk bizalmi légkört

Részletesebben

Hit- és erkölcstan tanmenet 5. osztály

Hit- és erkölcstan tanmenet 5. osztály Óraszám: 1 óra/hét 36 óra/év (2 óra/hét 72 óra/év) Felhasznált tankönyv: Székely János: A könyvek könyve Bevetetés a Biblia világába Szent István Társulat Bp. 2013. (A tantervhez tartozó részletesen kidolgozott

Részletesebben

órakeret órakeret 1-4. évf. a. év 1 36 32 4 1-4. évf. b. év 1 36 34 2 1-4. évf. c. év 1 36 34 2 1-4. évf. d. év 1 36 34 2

órakeret órakeret 1-4. évf. a. év 1 36 32 4 1-4. évf. b. év 1 36 34 2 1-4. évf. c. év 1 36 34 2 1-4. évf. d. év 1 36 34 2 RPI kód: GYÜL09 Sukorói Református Missziói Egyházközség 8096 Sukoró, Fő u. 66. Sukorói Református Missziói Egyházközség hittanoktatási helyi tanterve a CXC. Tv. 35.. értelmében erkölcstan helyett választható

Részletesebben

HELYI TANTERV Bibliaismeret 1-13. évfolyam

HELYI TANTERV Bibliaismeret 1-13. évfolyam HELYI TANTERV Bibliaismeret -. évfolyam Általános koncepció A bibliaismeret tantárgy tanterve az elsajátítandó ismeretanyagot a () év folyamán koncentrikus körökben dolgozza fel: ugyanazok a témák többször

Részletesebben

A tananyag felépítése egyrészt lineáris, hiszen sorba veszi a Bibliai történeteket az Ószövetségben a Teremtéstől a Bírák koráig másrész pedig

A tananyag felépítése egyrészt lineáris, hiszen sorba veszi a Bibliai történeteket az Ószövetségben a Teremtéstől a Bírák koráig másrész pedig BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK

TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK 1. Miért élünk a világon? Azért élünk a világon, hogy Istent és szeretetét megismerjük, ezt viszonozzuk, és eljussunk az örök életre. 2. Hogyan szerette Isten a

Részletesebben

SZEMELVÉNYGYŰJTEMÉNY KPSZTI 2004. A LITURGIÁBÓL KIINDULÓ DOGMATIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEINEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ

SZEMELVÉNYGYŰJTEMÉNY KPSZTI 2004. A LITURGIÁBÓL KIINDULÓ DOGMATIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEINEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ SZEMELVÉNYGYŰJTEMÉNY A LITURGIÁBÓL KIINDULÓ DOGMATIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEINEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ KPSZTI 2004. 1 Útmutató a szemelvénygyűjtemény használatához A liturgiából kiinduló dogmatika tantervi anyagához

Részletesebben

Örömhír Jézus Krisztusról

Örömhír Jézus Krisztusról SOLYMÁR MÓNIKA SÓLYOM ANIKÓ Örömhír Jézus Krisztusról Bízzatok, én vagyok! Tanári kézikönyv LUTHER KIADÓ BUDAPEST, 2009 1 Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó

Részletesebben

3.2.1. A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZATÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

3.2.1. A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZATÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 3.2.1. A Bornemisza Péter Gimnázium Felnőttoktatási Tagozatának PEDAGÓGIAI PROGRAMja... 1 3.2.2. A Felnőttoktatási tagozat helyi tanterve... 3 3.2.2.6.1. Bibliaismeret tanterv A gimnázium

Részletesebben

Bábel Balázs. Az Isten országáért BESZÉDEK, INTERJÚK, ÍRÁSOK ANTOLÓGIA KIADÓ 2004.

Bábel Balázs. Az Isten országáért BESZÉDEK, INTERJÚK, ÍRÁSOK ANTOLÓGIA KIADÓ 2004. Bábel Balázs Az Isten országáért BESZÉDEK, INTERJÚK, ÍRÁSOK ANTOLÓGIA KIADÓ 2004. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 Főpásztori beköszöntő...5 KRISZTUS EGYHÁZÁNAK ÉPÍTÉSE VÉGETT...7 Hogyan boldogíthat

Részletesebben

EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT. TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17.

EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT. TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17. EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17. A törökbálinti Római Katolikus Egyházközség egyházközségi zsinatának dokumentumai Felelős kiadó: Bohn István esperes plébános Megjelent 2007-ben, 300

Részletesebben

Teológiai tanfolyam ERKÖLCSTEOLÓGIA. Összeállította: Dr. Veres András

Teológiai tanfolyam ERKÖLCSTEOLÓGIA. Összeállította: Dr. Veres András Teológiai tanfolyam ERKÖLCSTEOLÓGIA Összeállította: Dr. Veres András Eger, 1993 TARTALOM Erkölcsteológia I I. rész: Az erkölcsteológia alapfogalmai...11 1. A katolikus morálteológia lényege és feladata...11

Részletesebben

Szakmai vitaanyag 9-12. osztályok TERVEZET MEE Katechetikai munkacsoport ÓRA TÉMA BIBLIA EGYÉB

Szakmai vitaanyag 9-12. osztályok TERVEZET MEE Katechetikai munkacsoport ÓRA TÉMA BIBLIA EGYÉB 9. osztály TÉMA- CSOPORT Emberi kapcsolataim Ki a barátom? Egyház ÓRA TÉMA BIBLIA EGYÉB 1 Közösség Krisztus teste és tagjai (1Kor 12,12-31) 2 Közösség áldásai...egy szívvel, egy lélekkel (ApCsel 2,46-47)

Részletesebben

ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE. Zsinati Könyve

ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE. Zsinati Könyve ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE Zsinati Könyve Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Zsinati Könyve Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ZSINATI KÖNYVE SZENT ISTVÁN TÁRSULAT Az Apostoli Szentszék könyvkiadója

Részletesebben

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól zsinati homíliák a Váci EgyházmEgyEi zsinat témaköreihez Váci EgyházmEgyE, 2014. tartalom PüsPöki Előszó... 3 1. témakör: EVangElizáció... 4 2. témakör: szolgálattevők... 8 3. témakör: liturgia... 12 4.

Részletesebben

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét L E L K I S É G Pilinszky János: Úgy tanultuk Úgy tanultuk, hogy hitünk egyik legfőbb bizonyítéka Jézus halottaiból

Részletesebben

A MESSIÁS AZ ÜDVTÖRTÉNET ÚJSZÖVETSÉGI SZAKASZÁNAK KEZDETE TANMENET ÉS ÓRAVÁZLATOK

A MESSIÁS AZ ÜDVTÖRTÉNET ÚJSZÖVETSÉGI SZAKASZÁNAK KEZDETE TANMENET ÉS ÓRAVÁZLATOK A MESSIÁS AZ ÜDVTÖRTÉNET ÚJSZÖVETSÉGI SZAKASZÁNAK KEZDETE TANMENET ÉS ÓRAVÁZLATOK A 8. ÉVFOLYAM TANMENETE Az újszövetségi üdvtörténet kezdete Tanmenet (ajánlás) Tanítási egységek Évi óraszám: 74 óra (2

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ÖKUMENIKUS CHARTA IRÁNYELVEIHEZ

GONDOLATOK AZ ÖKUMENIKUS CHARTA IRÁNYELVEIHEZ UT UNUM SINT 60 ÉVE ALAKULT MEG AZ EGYHÁZAK VILÁGTANÁCSA GONDOLATOK AZ ÖKUMENIKUS CHARTA IRÁNYELVEIHEZ Félévszázados az EURÓPAI EGYHÁZAK KONFERENCIÁJA * * * 65 éve szolgálja a Krisztushoz tartozók egységét

Részletesebben

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS BÉKE PÁPAI TANÁCSA Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma ŐSZENTSÉGE II. JÁNOS PÁL PÁPÁNAK A TÁRSADALMI TANÍTÁS TANÍTÓMESTERÉNEK, AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS A BÉKE EVANGÉLIUMA TANÚSÁGTEVŐJÉNEK

Részletesebben

Gárdonyi Géza Katolikus. Általános Iskola. Óvoda. Nevelési Programja. Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné

Gárdonyi Géza Katolikus. Általános Iskola. Óvoda. Nevelési Programja. Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda Nevelési Programja Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné Tartalom I. BEVEZETŐ... 5 1. Az iskola hivatalos neve és címe... 5 2. TÖRVÉNYI

Részletesebben

Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt!

Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt! w w w. p l e b i. h u 2013. Karácsonya XIV. évf. 4. szám (53) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt! Múlóban az éjszaka, a nappal pedig

Részletesebben

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK 1. Mi a konfirmáció? Felfedező úthoz hasonlítottuk: megismerjük benne református keresztyén hitünk tanításait, egyházunk életét, valamint az egyház Urát, a mi Urunk Jézus

Részletesebben

Bevezetés AZ IMA TUDOMÁNYA

Bevezetés AZ IMA TUDOMÁNYA Bevezetés 1. Mi az élet? Legszembetűnőbb tulajdonsága az elevenség, élénkség, mozgás. Tudományosan szólva az élet a létezésnek az a formája, amelyet az anyagcsere, a növekedés és a szaporodás jellemez.

Részletesebben

Szent Margit Gimnázium. Pedagógiai Programja. Bizalom és felelősségtudat!

Szent Margit Gimnázium. Pedagógiai Programja. Bizalom és felelősségtudat! Szent Margit Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Bizalom és felelősségtudat! 1 TARTALOM I. BEVEZETŐ 1. Elöljáróban 3 2. A pedagógiai program törvényi háttere 4 3. Az iskola működésének törvényi alapja:

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK Célok és feladatok

OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK Célok és feladatok OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK Célok és feladatok Az iskola a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú gyerekeket együtt neveli. Érdeklődésüknek,

Részletesebben