Hittan 1-8. évfolyam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hittan 1-8. évfolyam"

Átírás

1 Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv XI. Hittan 1-8. évfolyam Miskolc, március 28.

2 GÖRÖG KATOLIKUS HITTAN 1-8. évfolyam Mily csodálatosak a Te műveid Uram, mindeneket bölcsességgel cselekedtél (103. Zsoltár) Hitoktatásunkkal kapcsolatban megfogalmazandó követelményrendszer, hogy megismertessük a diákokkal az Isten gondviselő szeretetét, Jézus örömhírét, tanítását és életét. Bemutatjuk és megismertetjük az Egyház életét. Bevezetjük a gyermekeket a keresztény életbe, hogy az Egyház öntudatos tagjai legyenek. Segítjük a fiatalokat abban, hogy a megismert keresztény értékek készséggé váljanak életükben. Megpróbáljuk rávezetni őket arra az életérzésre, hogy Isten szerető Atyjuk és Barátjuk. Fontos a tanulók életkorának megfelelő motiválása a napi imára, Szentírásolvasásra, a vasárnapi- és ünnepnapi szentmisén való részvételre, a gyakori szentáldozásra, a rendszeres szentgyónásra, a mindennapi szeretetre, önfegyelemre, önnevelésre, a becsületes munkára és kötelességteljesítésre való nevelés, továbbá az életkornak megfelelő bibliai ismeretek elsajátítása, az egyházi év ünnepeinek megismerése és megélése. Törekedni kell arra, hogy tanulóink a saját egyházközségükbe aktív tagként beépüljenek, hogy az iskolai közösség mellett legyen olyan közösségük, amely keresztény életüknek segítő keretet ad. Tudniuk kell: Nem az a jó keresztény, aki ismeri Jézus Krisztus tanítását, hanem az, aki Jézus tanítása szerint él, aki erre törekszik. Hitoktatásunknak és egész iskolai nevelésünknek sarkalatos pontja az, hogy diákjaiban készséggé váljon a keresztény erkölcsi élet. A tanuló minden egyes megnyilvánulását ennek a krisztusi útnak fényében szemléljük és irányítsuk. Erkölcsi nevelésünk fő összetevői: szeretet, felelősség, jó és rossz, önismeret, alázat, belső tartás, keresztény értékeink, szociális érzékenység, áldozatkészség, a jó keresése, a bűn kerülése (nem a büntetés miatt!), a többre való törekvés, erkölcsi és testi egészség. A Liturgia keresztény életünk csúcsa és forrása. Hogy ez valóban így legyen, erre lelkileg is rá kell vezetnünk a gyermekeket. A lelki életre nevelés mellett liturgikus életre is nevelnünk kell. Az alapvető gyakorlatok (keresztvetés, imádságok, köszönések, templomi viselkedés, stb.) elsajátítása mellett tanuljon meg a gyermek bekapcsolódni a Liturgiába úgy, hogy az végül is élete szerves részévé váljon. A hittanórák vissza-visszatérő témájának kell lenni a liturgikus év megünneplésének. Az iskola keretein belül az osztálymisék és az iskola egész közösségének ünnepi Liturgiája a közösség valódi ünnepe legyen. Az oktató-nevelő munkának igen fontos feladata tanítványaink munkájának folyamatos, rendszeres ellenőrzése és értékelése. Ez többféle módon is történhet: rendszeres szóbeli feleltetéssel, kikérdezéssel, időnkénti felmérő dolgozatok íratásával, máskor tesztlapok kitöltésével, stb. A tanár és a gyermek szempontjából egyformán nélkülözhetetlen, mert ez segíti a reális önismeretet, a helyes önellenőrzés és önértékelés kialakulását. Az értékelés alapelvei: Folyamatosan megfigyeljük, hogyan vesznek részt a tanulók a tanítás-tanulási folyamatban, milyen a figyelmük, az érdeklődésük és az aktivitásuk. Ellenőrizzük, hogy megértették-e az anyagot, hogyan vesznek részt a közösségi munkában, hogyan készítik el a házi feladatukat.

3 A feladatok szóbeli ellenőrzése beszélgetéssel összefüggő feleletek vagy írásbeli beszámolókkal történhet. Az ellenőrzésnek ezen megoldásait folyamatosan alkalmazzuk. Az első évfolyamon félévkor, tanév végén, és második évfolyamon félévkor szöveges értékelést alkalmazunk. Kiválóan megfelelt Jól megfelelt Megfelelt Felzárkóztatásra szorul Hittan ismeretei: Kiváló hittani ismeretekkel rendelkezik Biztos tudása van alapvető hittanból Bizonytalan a tudása alapvető hittanból Hitismeretei nem érik el a korosztályának megfelelő szintet Órai írásbeli munkája: Pontosan áttekinthetően elfogadhatóan dolgozik Pontatlanul hanyagul rendszertelenül dolgozik Órai aktivitása: Az órai munkában aktívan részt vesz, gyakran jelentkezik Az órai munkában részt vesz. És időnként jelentkezik Az órai munkában való bekapcsolódásra időnként figyelmeztetni kell Az órai munkába csak többszöri felszólításra kapcsolódik be Az órai munkában passzív A második évfolyamon év végén és a többi évfolyamon érdemjeggyel értékelünk. Szóbeli feleletek összefüggő felelet (tartalom, összefüggések, a szaknyelv megfelelő használata); rövid beszámoló az egyénileg vagy csoportmunkában végzett gyűjtőmunka tapasztalatairól, azok magyarázata; kiselőadás az olvasottakról stb.; Írásbeli munka témazáró dolgozatok, rövid írásbeli feleletek; önálló fogalmazás írása; házi dolgozatok; füzet vezetése. Az értékelés előre megadott szempontok alapján, pontosan meghatározott, a tanulók által is ismert követelmények alapján történik.

4 A Hittan tantárgy óraszáma évfolyam heti óraszám éves órakeret ÉVFOLYAMONKÉNTI TÉMAKÖRÖK 1.osztály: Isten családjában élünk (Keresztény környezetismeret: alapvető vallási ismeretek, bevezetés az Egyház életébe) 2.osztály: Az emberszerető Isten (Keresztény hitünk rövid áttekintése a Hitvallás alapján) 3.osztály: Jézus Krisztus Isten ígérete (Jézus Krisztus életének megismerése, felkészülés az első szentgyónásra és szentáldozásra) 4.osztály: Szentség a szenteknek (Az Egyház szentségei, az Egyház liturgikus élete) 5.osztály: az Írások szerint (Ószövetségi ismeretek) 6.osztály: Velünk az Isten! (Újszövetségi ismeretek) 7.osztály: Krisztus tovább él Egyházában (Egyháztörténeti ismeretek) 8.osztály: Hitünk és életünk (Alapvető erkölcsi ismeretek)

5 1. ÉVFOLYAM ISTEN CSALÁDJÁBAN ÉLÜNK (Keresztény környezetismeret) Célok és feladatok: Ismerkedjenek meg a gyermekek az Úr Jézus életének főbb eseményeivel. Ismerjék meg Jézus Krisztust, mint az Atya küldöttjét. Evangéliumi történetek segítségével ismerkedjenek meg a keresztény élet sarkalatos elemeivel (szeretet, megbocsátás, bűn, felelősség, ima, stb.). Váljanak ismerőssé és érthetővé számukra a vallási jelek, főbb szimbólumok, az egyházi élet személyei és eseményei. Tanulja meg a fontosabb imádságokat. Közös élmények és cselekvések kapcsán alakuljon ki a közösségekhez (család, osztály, iskola) és a krisztusi közösséghez való tartozás érzése. Váljon a gyermek képessé arra, hogy imádságai személyes kapcsolatot jelentsenek Istennel. Tudjon odafigyelni társaira, nevelőire és családjára, mint értük felelősséget érző ember. Témakörök: 1. Témakör: Isten családja Tervezett óraszám: 14 Ismerkedés. Kik vagyunk. Ima. Isten a mi teremtő Atyánk. Teremtés: mindent Istentől kaptunk. Látogatás a templomban. A templom Isten háza. A közösségek. Család, osztály, egyház. Ismerkedés a templom berendezéseivel. A pap és segítői. Az Istenszülő születésének ünnepe Szeptember 8. A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe Szeptember 14. A kereszt. Az Istenszülő oltalmának ünnepe Október 1. Ismétlés. Összefoglalás: Isten, templom, közösségünk. Kapcsolódási lehetőségek: Ének-zene, Vizuális kultúra, Környezetismeret 2. Témakör: Isten családjának élete Tervezett óraszám 12. Példaképeink: akiket szeretünk és utánzunk. Társaink: figyeljünk egymásra. Közösségerősítő játékok. Imádságaink. Hogyan kell imádkozni? Az egyéni ima. A közösség imája a Szent Liturgia. Milyen dolgokért imádkozunk? Az Evangéliumos könyv. A Biblia. Isten szavát hallgatjuk. Ismétlés. Összefoglalás: Közösségben élünk, felelősek vagyunk egymás iránt. Szent Mihály főangyal és a többi égi erők ünnepe November 8. Az Istenszülő templomba vezetésének ünnepe November 21. Szent Miklós püspök ünnepe December 6. Kapcsolódási lehetőségek: Ének-zene, Vizuális kultúra, Magyar nyelv 3. Témakör: Isten fia emberré lett Tervezett óraszám: 6 Örömhírvétel. Jézus Krisztus születése. Karácsonyi készület. Ismétlés. Összefoglalás: Karácsony eseményei. Kapcsolódási lehetőségek: Vizuális kultúra, Technika, Ének-zene

6 4. Témakör: Jézus Krisztus élete és tanítása Tervezett óraszám: 14 Jézus Krisztus megkeresztelkedése. A keresztelés. Hogyan történik a keresztelés? Az Egyház tagjai leszünk. Ki követ el bűnt? A bűn fogalma. Tudom akarom. A lélek tisztasága. Test lélek. Angyal, ember, állat különbségei. Jézus tanítványokat választ. Apostolok. A két főparancs. Az irgalmas szamaritánus története. A tékozló fiú története. Ismétlés. Összefoglalás: Jézus Krisztus közöttünk élt. Jézus megkeresztelkedésének ünnepe Január 6. A három főpap ünnepe Január 30. Jézus bemutatása a templomban Február 2. Közösségépítés és önfejlesztés. Kapcsolódási lehetőségek: Ének-zene, Magyar nyelv 5. Témakör: Jézus Krisztus élete és tanítása Tervezett óraszám: 14 A Nagyböjt. Mi a böjt és mi az értelme? Hogyan böjtölünk. Az Úrszínváltozás. Jézus Krisztus megmutatja tanítványainak, hogy ő Isten Fia. Példabeszédek. Az irgalmas szamaritánus. Jézus csodatételei. Kánai menyegző. Gyógyítások. Kenyérszaporítás. Lázár föltámasztása. Bevonulás Jeruzsálembe. A titkos vacsora. Nagyhét. Szent Liturgia. Jézus Krisztus kereszthalála. Jézus Krisztus feltámadása, megjelenései. Tamásvasárnap. Találkozás a Feltámadottal. Ismétlés. Összefoglalás: a Megváltás nagy eseményei, Nagyhét és Fényeshét. A Húsvéthoz kapcsolódó ünnepeink. Közösségépítés és önfejlesztés., Vizuális kultúra, 6. Témakör: Isten népe Tervezett óraszám: 12 Az Istenszülő Szűz Mária. Égi Édesanyánk. Mennybemenetel. Az apostolok küldetése és feladata. A Szentlélek eljövetele. Az Egyház születése. Jézus apostol püspök pap. Életünk felajánlása. Jézus önmagát adja nekünk. Velünk az Isten! Szükség van rám. Helyem a családban, a közösségben és az Egyházban. Ismétlés. Összefoglalás: Keresztény életünk a közösségben való élet. Az értékelés módjai: Kérdésfeltevéssel, beszélgetéssel ellenőrizzük, hogy az órán elmondottakat mennyire értették meg, illetve tették magukévá a gyermekek. Rendszeresen ellenőrizzük a tanulók füzeteiben végzett tanulói tevékenységet. A helyes válaszokat, jó meglátásokat dicséretben részesítjük: ez serkenti a gyermekeket igyekezetükben. A hibás feleletet azonnal javítjuk, de sohasem elmarasztaló módon, hanem nagy szeretettel, tapintattal. Az értékelés változatos módon történik: szóbeli dicséret, a jutalmazás különböző formái. Első osztályban nincs osztályzás, Szöveges értékelést alkalmazunk: A fejlesztés várt eredményei: Legyen a gyermeknek élményszerű fogalma Istenről mint gondviselő Atyáról, s ezt tudja is kifejezésre juttatni a maga értelmi-érzelmi szintjén. Ismerje és tudja elmondani Jézus életének főbb eseményeit kisebb segítséggel. Váljék tudatossá a gyermekben, hogy Jézus az Atya

7 küldötte. Ismerje a karácsony, húsvét, pünkösd ünnepeinek tartalmát. Ismerje és értse a legelemibb vallási jeleket, szimbólumokat. Ismerje és szeresse az egyházat mint Isten népét. Ismerje a templom főbb liturgikus tárgyait, s tudjon a templomban megfelelő módon viselkedni, illetve a közös liturgiában részt venni. Tudja az alapvető imádságokat, az egyszerűbb egyházi énekeket. Ismerje görög katolikus ünnepeink eseményeit. Továbbhaladás feltétele: Biztos tudása legyen az alapvető hittani ismeretekből, pontosan, áttekinthetően dolgozzon. Az órai munkába bevonható legyen. Egyházunk legnagyobb ünnepeit meg tudja nevezni, azok lényegét ismerje, meg tudja fogalmazni. Görög katolikus köszöntéseinket ismerje és alkalmazza. Miatyánk elsajátítása. Legyen tisztában a templomi viselkedés normáival.

8 2. ÉVFOLYAM AZ EMBERSZERETŐ ISTEN (Keresztény hitünk rövid áttekintése a Hitvallás alapján) Célok és feladatok: A második osztályos tanulóknak el kell sajátítani a hittel kapcsolatos alapvető tudnivalókat. Isten, Szentháromság, Egyház, bűn és bűnbocsánat. Tovább kell bővíteniük az üdvösségtörténet eseményeinek ismeretét. Meg kell tanulniuk alapvető imádságokat. Segíteni kell a gyermeket annak felismerésében, hogy Isten végtelenül szereti őt. Hívja követésére és az élet igazi értékeire tanítja őt. A szentségek iránti vágyat fel kell ébreszteni. Készséggé váljon benne az egyéni imádság, mint a Barátjával való beszélgetés. Témakörök: 1. Témakör: Hiszek egy Istenben Tervezett óraszám: 14 Ismerkedés a könyvünkkel. A füzetvezetés szabályai és gyakorlata. A templomi viselkedés. Hiszek. A hit és a vallásos hit. Hiszek Istenben. A teremtés Van Isten. Hiszek Istennek. Isten szól hozzánk: Ószövetség, Újszövetség. Hiszek Istenben. Személyes válaszom Isten megszólítására. Az egy Isten: Szentháromság. Ismétlés. Összefoglalás. Az Istenszülő születésének ünnepe Szeptember 8. A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe Szeptember 14. Az Istenszülő oltalmának ünnepe Október Témakör: Hiszek az Atyában Tervezett óraszám: 12 Az örök és mindenható Isten. Mennynek és földnek Teremtője. Hálaadás Isten szeretetéért. Kapcsolat Vele: Hogyan imádkozzunk? A közösség hálaadása a Szent Liturgia. A Tízparancsolat. A két fő parancs. Ismétlés. Összefoglalás. Szent Mihály főangyal és a többi égi erők ünnepe November 8. Az Istenszülő templomba vezetésének ünnepe November 21. Szent Miklós püspök ünnepe December 6. Szent Miklós Mikulás. Apostol, püspök, pap., Vizuális kultúra 3. Témakör: Hiszek Jézus Krisztusban, Megtestesülés Tervezett óraszám: 4 Jézus Krisztus az Úr. Emberré lett. Örömhírvétel. Karácsony eseményei. Jézus Krisztus születése, karácsonyi készület. Ismétlés. Összefoglalás: Megtestesülés., Technika, Környezetismeret

9 4. Témakör: Jézus Krisztus Tervezett óraszám: 14 Jézus tanít: milyen az Isten? A tékozló fiú története. Jézus imádkozni tanít Amit a Miatyánkról tudni kell. Jézus tanít: hogyan éljen az ember. Az irgalmas szamaritánus története. A gyógyító Jézus. Test és lélek orvosa. Mit tanultunk a bűnről? A megbocsátó Jézus. Zakeus története. Bűnbánat bűnbocsánat. Szűz Mária, az Úr Jézus édesanyja. Ismétlés, összefoglalás. Számonkérés. Jézus Krisztus megkeresztelkedésének ünnepe Január 6. A három főpap ünnepe Január 30. Jézus bemutatása a templomban Február 2. Közösségépítés és önfejlesztés, Vizuális kultúra 5. Témakör: Jézus Krisztus szenvedéstörténete és föltámadása Tervezett óraszám: 14 Nagyböjt. A készület és böjtölés. A Titkos Vacsora. Nagypéntek eseményei. A föltámadás. Húsvét eseményei. A mennybemenetel. Jézus Krisztus valóságos ember és valóságos Isten. És ismét eljövend dicsőséggel. Az ítélet alapja és a felebaráti szeretet. Isten országa Ismétlés. Összefoglalás. A húsvéti ünnepkör ünnepei. Nagyhét és Fényeshét. Közösségépítés és önfejlesztés., 6. Témakör:Hiszek a Szentlélekben. Az Egyház és a szentségek. Tervezett óraszám: 14 A Szentlélek. Örömhírvétel. Vízkereszt. Pünkösd. Az elevenítő lélek. Az Egyház: Isten népe. Egy, szent, katolikus, apostoli. Szentségek: Keresztség és bérmálás. Szentségek: Bűnbocsánat és Eukarisztia. Szentségek: Házasság, egyházi rend, betegek kenete. Hiszem az örök életet. A cél elvesztése. Hitvallás szavakban és tettekben. Ismétlés. Összefoglalás. Közösségépítés és önfejlesztés. A fejlesztés várt eredményei: A Hiszekegy pontos ismerete mellett annak életkornak megfelelő elmélyült elsajátítása is elvárható ebben az évfolyamban. A hitvallás által a gyerekek betekintést nyerhetnek hitünk legalapvetőbb titkaiba, az ima segítségével azokat bármikor képesek lesznek elsajátított tudásként felidézni, alkalmazni. Továbbhaladás feltétele: A Hiszekegy, a Miatyánk pontos ismerete és felmondása. Ismerje a Tízparancsot, a két Főparancsot. A Nagyhét eseményeinek felsorolása, a böjt és a lemondás lényegének megértése. A görögkatolikusság évközi ünnepeinek ismerete.

10 3. ÉVFOLYAM JÉZUS KRISZTUS ISTEN ÍGÉRETE (Jézus Krisztus életének megismerése. Felkészítés az első szentgyónásra és szentáldozásra) Célok és feladatok: A harmadik évfolyamban a gyermeknek már meg kell ismernie Jézus Krisztus életét, legfontosabb tanításait. El kell sajátítania a bűnbánat szentségével és az Eukarisztiával kapcsolatos tudnivalókat. Meg kell tanulnia a Szentírás használatát. A gyermeket arra az életérzésre kell rávezetni, hogy a Jézust követő ember válasza Isten végtelen szeretetére a Krisztus szerinti élet és a vele való rendszeres kapcsolat az imádságban és az Eukarisztiában. Arra kell nevelésének irányulnia, hogy lelkileg érett legyen a szentségek tudatos vételére. Témakörök: 1. Témakör: Isten ígérete: Jézus Krisztus. Tervezett óraszám: 15 Isten ígérete számunkra Isten Fia. Ki követ el bűnt? A bűn az útról való letérés. Isten megígéri, hogy segít visszatérni az útra. Mária és az ígéret beteljesedése. József és az ígéret beteljesedése. Jézus Krisztus születése. Jézus Krisztus bemutatása a templomban. Menekülés Egyiptomba. A 12 éves Jézus a templomban. Ismétlés. Összefoglalás. Az Istenszülő születése szeptember 8. A Szent Kereszt fölmagasztalása szeptember 14. Az Istenszülő oltalmának ünnepe október 1. Közösségépítés és önfejlesztés., Technika 2. Témakör: Jézus Krisztus tanítói életének kezdete Tervezett óraszám: 16 Keresztelő Szent János, az előhírnök. Jézus Krisztus megkeresztelkedése. A négy evangélista. Jézus megkísértése a pusztában. Jézus segít a kísértéseket legyőzni. Jézus 12 tanítványt választ. Jézus az Ígéret. Jézus első csodáját teszi. Ismétlés. Összefoglalás. Szent Mihály főangyal és az összes mennyei erők ünnepe november 8. Az Istenszülő bevezetése a templomba november 21. Szent Miklós püspök ünnepe december 6. Az Istenszülő szeplőtelen fogantatása december 8. Közösségépítés és önfejlesztés., Vizuális kultúra 3. Témakör: A tanító és gyógyító Krisztus Tervezett óraszám: 13 Jézus a mi tanítónk. Jézus a szívünkbe lát. Zakeus története. Jézus segít. A vihar lecsendesítése. A helyes imádság. Jézus új magatartásra tanít. Gondoskodás másokról. A kenyérszaporítás. Az alázat. Vámos és farizeus. A köszönet. A tíz leprás története. Jézus új magatartásra tanít. Jézus szavának fontossága. Mária és Márta. Az özvegyasszony adománya. Az apostolok versengése. A két testvér. Jézus meggyógyít minket. Péter anyósa. A béna meggyógyítása. Jézus lelkünk és testünk orvosa. A két fő parancs. Az irgalmas szamaritánus története. Jézus és a szombati nyugalom törvénye. Jézus megmutatja nekünk, kicsoda Ő. Az Úrszínváltozás. Ismétlés. Összefoglalás.

11 Jézus Krisztus megkeresztelkedésének ünnepe január 6. A három főpap ünnepe január 30. Jézus Krisztus találkozása Simeonnal február 2. Az örömhírvétel ünnepe- március 25. Közösségépítés és önfejlesztés., 4. Témakör: Jézus Krisztus szenvedéstörténete és föltámadása Tervezett óraszám: 15 A nagyböjt. Készület. Jézus Krisztus az élet ura. A százados leánya. A naimi ifjú. Lázár föltámasztása. Jézus a mi Királyunk. Virágvasárnap. Jézus a mennyországról tanít. A Titkos vacsora. Nagypéntek. Húsvét eseményei. Mennybemenetel. Pünkösd. A Szentlélek. Ismétlés. Összefoglalás. Közösségépítés és önfejlesztés. Kapcsolódási lehetőségek: Ének-zene, Vizuális kultúra, Magyar nyelv 5. Témakör: Bűnbocsánat és Eucharisztia Tervezett óraszám: 13 Ki követ el bűnt? A bűn természete és fajai. A szentgyónás. Biblikus megalapozás. Zakeus története. A vámos és farizeus. A tékozló fiú. Az utolsó ítélet. A megbocsátás (Mt 6,14-21). Hogyan gyónjunk? Készület és gyakorlata. A Szent Liturgia és az áldozás. Amit az Eucharisztiáról tudni kell. Ismétlés. Összefoglalás. Közösségépítés és önfejlesztés. Elsőáldozók lettünk. Élményeink, benyomásaink, terveink. Nyári ünnepeink. A fejlesztés várt eredményei: Ismerje a tanuló Jézus életének legfontosabb eseményeit és tanítását. Sajátítsa el a bűnbocsánat szentségével és az oltáriszentséggel kapcsolatos tudnivalókat. Tudja fejből a tízparancsolatot. Ismerje a négy evangélium szerzőjét, az evangéliumok sorrendjét. Ismerje görög katolikus egyházunk sajátságait az Eucharisztia témakörében. A továbbhaladás feltétele: Jézus életének, legfontosabb tanításainak ismerete, szóban való elmondása. A négy evangélista, a 12 tanítvány biztos tudása, felsorolása. Jézus csodáinak ismerete, azok csoportosítása, egy-egy példával alátámasztva. A nagyheti és húsvéti események ismerete, felidézése. Képes legyen önszántából nagyböjti lemondásokat vállalni. Alapimádságaink biztos ismerete: Mi Atyánk, Hiszekegy, Üdvözlégy. A bűnbánat fogalma, a szentgyónás lényegének megértése, menetének ismerete. A liturgia iránti elkötelezettség megléte.

12 4. ÉVFOLYAM SZENTSÉG A SZENTEKNEK (A szentségek. Az Egyház liturgikus élete) Célok és feladatok: A tanulók ismereteinek bővítése a liturgikus cselekmények, helyek, idők, ünnepek területén. A Szentségek behatóbb megismerése. Bevezetés a Szent Liturgia és a szentségek teológiájába. Arra nevelni a tanulókat, hogy figyelmesen, odaadóan és értő módon vegyenek részt az Egyház liturgikus életében, s számukra ez élmény legyen. Témakörök: 1. Témakör: A keresztények közösségi élete és a templom Tervezett óraszám: 11 Mit tanultunk a szentségekről eddig? Az imádság. Az egyéni és közösségi ima. Liturgia. Az ősegyház liturgikus élete. A templom és berendezése. Az első keresztények élete. Ismétlés és összefoglalás. Az Istenszülő születése szeptember 8. A Szent Kereszt felmagasztalása szeptember 14. Az Istenszülő oltalmának ünnepe október 1. Közösségépítés és önfejlesztés. 2. Témakör: A keresztség szentsége Tervezett óraszám: 8 A keresztséggel az Egyházba lépünk, Távozz Sátán! Ragaszkodás Krisztushoz. Az olaj: öröm és gyógyítás. A víz: halál vagy élet? Az igazság köntöse. Ismétlés és összefoglalás. Szent Mihály és az összes mennyei erők ünnepe november 8. Az Istenszülő templomba vezetésének ünnepe november 21. Közösségépítés és önfejlesztés. Kapcsolódási lehetőségek: Magyar nyelv 3. Témakör: A bérmálás szentsége Tervezett óraszám: 11 Személyes pünkösdünk, A Szentlélek ajándékának pecsétje. Vég nélküli élet Isten Országában. Új életet élünk. Belépünk az Egyházba. Hitjelöltek régen és ma. Megkereszteltek vállalom. Ismétlés. Összefoglalás. A keresztség és bérmálás. Szent Miklós püspök ünnepe december 6. Az Istenszülő szeplőtelen fogantatásának ünnepe december 8. Jézus Krisztus születése december 25. Jézus Krisztus körülmetélése január 1. Közösségépítés és önfejlesztés.

13 4. Témakör: Az Eucharisztia szentsége A Szent Liturgia tanító része (hitjelöltek liturgiája) Tervezett óraszám: 12 Az Egyház összegyülekezik és imádkozik. A kenyér és bor előkészítése. A kezdő áldás. A békességi ekténia. Az antifónák. Istennek Egyszülött Fia A kisbemenet. Háromszorszent. Apostol. Evangélium. Prédikáció. Ismétlés és Összefoglalás. Jézus Krisztus megkeresztelkedése január 6. A három szent főpap ünnepe január 30. Jézus találkozása Simeonnal február 2. Közösségépítés és önfejlesztés. 5. Témakör: Az Eucharisztia szentsége A Szent Liturgia áldozati része (hívők liturgiája) Tervezett óraszám: 12 Kik a kerubokat Szeressük egymást Hitvallás. Felajánlás és átváltoztatás. Az Istenszülő személye a liturgiában. Valóban méltó Miatyánk és szentáldozás. A Szent Liturgia szentáldozás utáni része. Ismétlés és összefoglalás: A Szent Liturgia. Egész életünk liturgia. Napi imádságaink. Az Előszenteltek liturgiája. A Nagyhét liturgiája. A föltámadási liturgia. Közösségépítés és önfejlesztés. 6. Témakör: A bűnbocsánat szentsége és a betegek kenetének szentsége Tervezett óraszám: 5 A bűn és a bűnbánat. A bűnbocsánat szentségének kiszolgálása, a gyónás. A betegek kenete. A gyógyító Jézus Lelkek és testek orvosa Ismétlés és összefoglalás 7. Témakör: A házasság szentsége és az egyházi rend szentsége Tervezett óraszám: 5 A házasság szentsége. Isten vezetőket ad az Egyháznak. Az apostolutódok és segítőik. Isten népének szolgái. Ismétlés és összefoglalás. Szolgálatra készülünk. 8. Témakör: Szertartások és szentelmények Tervezett óraszám: 8 Az alkonyati istentisztelet (vecsernye). A reggeli istentisztelet (utrenye). A temetési szertartás. Egyéb szentelmények és szertartások. Összefoglalás: a szentségek. Közösségépítés és önfejlesztés.

14 A fejlesztés várt eredményei: Ismerje a tanuló az egyházi év fogalmát, a Szent Liturgia teológiáját alap szinten, a hét szentség és a szentelmények kiszolgáltatásának menetét. Tudja, mit, mikor, hogyan és miért ünneplünk az egyházban. Ismerje a liturgikus cselekmények, helyek, idők, kellékek, színek jelképrendszerét. A továbbhaladás feltétele: A Szent Liturgia részeinek ismerete. A templom és berendezési tárgyainak felsorolása. A szentségek kiszolgáltatásának menete. A szentségek életünkben betöltött szerepének megfogalmazása. A Szent Liturgia állandó részeinek tudása, eléneklése. Fő imáink biztos tudása. Az állandó és a változó ünnepek megnevezése.

15 5.ÉVFOLYAM AZ ÍRÁSOK SZERINT (Ószövetségi ismeretek) Célok és feladatok: Bemutatni és megismertetni a tanulókkal azt, hogy a zsidóság a maga történelmében hogyan tapasztalta meg az üdvösséget ígérő Isten jelenlétét, gondoskodó szeretetének működését, és hogyan próbálta megrajzolni titokzatos Istenének képét. Nyerjenek a gyermekek alapvető bibliai ismereteket. Segíteni a tanulót annak tudatosításában, hogy az ő életében is jelen van a gondviselő Isten, aki mindnyájunkat meghív az örök boldogságra. Szeresse meg, és rendszeresen olvassa a Szentírást, annak ószövetségi könyveit is. Tanulja meg az Egyház tanítása szerint értelmezni és alkalmazni. Témakörök: 1. Témakör: Általános bevezető a Szentírásba Tervezett óraszám: 9 Mi a Biblia? Az ószövetségi Szentírás könyveinek csoportosítása. A Biblia kezelése. Szükségünk van-e az Ószövetségre? Az Ószövetség földrajza. Ismétlés. Összefoglalás. Az Istenszülő születése szeptember 8. A Szent Kereszt felmagasztalása szeptember 14. Az Istenszülő oltalmának ünnepe október 1. Közösségépítés és önfejlesztés. Kapcsolódási lehetőségek: Magyar nyelv, Történelem 2. Témakör: A Törvény könyvei Az első öt könyv Tervezett óraszám 15 A világ teremtése. Az első teremtéstörténet. A második teremtéstörténet. Káin és Ábel. Noé története. Bábel tornya. Ábrahám és Sára. Izsák és Rebeka. Jákob és Ézsau. József és testvérei. Mózes. Az Egyiptomból való kivonulás. A pusztai vándorlás. Ismétlés. Összefoglalás. Közösségépítés és önfejlesztés. Kapcsolódási lehetőségek: Magyar nyelv, Történelem, Vizuális kultúra, Földrajz, Biológia 3. Témakör: A történeti könyvek Tervezett óraszám: 19 Az Ígéret Földjének elfoglalása. A Bírák kora: Gedeon. A Bírák kora: Sámson. Sámuel próféta. Saul. Dávid király. Salamon király. Ismétlés és összefoglalás: Honfoglalás, bírák, első királyok. Illés próféta. A fogság és hazatérés. Mattatiás és fiai. Judit története. Eszter története. Ismétlés és összefoglalás. Közösségépítés és önismeret Kapcsolódási lehetőségek: Magyar nyelv, Történelem, Földrajz 4. Témakör: A prófétai könyvek Tervezett óraszám: 15 Izaiás próféta. Jeremiás próféta. Ezekiel könyve. Dániel könyve. A kis próféták: Ámosz, Ozeás, Mikeás, Szofóniás. A kis próféták: Náhum, Habakuk,

16 Aggeus, Zakariás. A kis próféták: Makakiás, Abdiás, Joel. Jónás története. Ismétlés. Összefoglalás. Közösségépítés és önismeret. Kapcsolódási lehetőségek: Magyar nyelv, Történelem, Földrajz 5. Témakör: A bölcsességi könyvek Tervezett óraszám: 14 Jób könyve. Zsoltárok könyve. A bölcsességi könyvek. Ismétlés. Összefoglalás. Ószövetség és Újszövetség. Ismétlés: Mit tanultunk az Ószövetségi Szentírásról? Közösségépítés és önismeret A fejlesztés várt eredményei: Tudják elmesélni a hallott ószövetségi történeteket. A tanuló tudjon tájékozódni, adott részeket ügyesen megkeresni a Szentírásban. Ismerjék meg a legfőbb erényeket az ószövetségi történetek kapcsán. Ismerjék a főbűnöket, illetve az ezekkel ellentétes erényeket. Ismerjék az ószövetség népének Isten által kiválasztott kiemelkedő személyeit. Tudják hitünk fő igazságait. Ismerjék a választott nép történelmének legfontosabb eseményeit, mint az Üdvtörténet mozzanatait. Ismerjék az ószövetség előképi szerepét az újszövetség fényében. A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével) bemutatjuk, hogy a Krisztus előtti zsidóság történelme az egyetemes emberi üdvtörténet ószövetségi szakasza, amelynek folyamán Izrael fiai megtapasztalták a Messiás eljövetelét ígérő Isten jelenlétét, működését, és megpróbálták megrajzolni titokzatos Istenük arcát. Segítjük a tanulót annak tudatosításában, hogy az ő kicsiny történelmében is jelen van a messiási kor boldogságát ígérő és előkészítő Isten. A bibliai szemelvények tükrében bemutatjuk, hogy az üdvtörténet újszövetségi szakaszának kezdetét (és az egész üdvtörténet középpontját) Jézus Krisztus élete, tanítása, kereszthalála, feltámadása és egyházának születése alkotja. A továbbhaladás feltétele: Az ószövetségi szentírás könyveinek csoportosítása. A Biblia használatának elsajátítása, képes legyen megadott szakaszok önálló kikeresésére. Az ószövetségi személyek, és az üdvtörténet eseményeinek ismerete. Tudjon felsorolni csatlakozási pontokat az ó és újszövetség között: előképek ismerete. Minden könyvcsoportból képes legyen egy konkrét példát felhozni és összefüggően előadni. Keresztény ünnepeink ószövetségi vonatkozásainak ismerete.

17 6. ÉVFOLYAM VELÜNK AZ ISTEN! (Bevezetés az Újszövetségi Szentírásba) Célok és feladatok: Szerezze meg a tanuló az alapvető újszövetségi ismereteket. Kezelje otthonosan a Bibliát. A tanuló az Újszövetségi Szentírás szeretete által kerüljön még közelebb a mindenkit szerető Istenhez. Jézus Krisztusban találja meg az élete állandó útitársát. Témakörök: 1. Témakör: Bevezetés az Újszövetségi Szentírásba Tervezett óraszám: 14 Isten szava a Biblia. Ószövetség, Újszövetség. Evangélium. Az Újszövetség keletkezése. Az Újszövetség. Fordítások, kiadványok. A Biblia kezelése. Az Újszövetség könyvei. Az Újszövetség földrajza. Az Újszövetség történelmi kerete. Ismétlés. Összefoglalás. Közösségépítés és önismeret. Kapcsolódási lehetőségek: Magyar nyelv, Földrajz, Történelem, 2. Témakör: A szinoptikus evangéliumok Tervezett óraszám: 18 Szent Máté apostol és evangélista. Máté evangéliumának üzenete. A hegyi beszéd. Máté evangéliumában található példabeszédek. Szent Márk evangélista. A Márk evangélium üzenete. Szent Lukács evangélista írása. Az irgalmasság evangéliuma. Az Istenszülő a Lukács evangéliumban. Ismétlés. Összefoglalás. Közösségépítés és önismeret. Kapcsolódási lehetőségek: Magyar nyelv, Vizuális kultúra, Történelem, 3. Témakör: Szent János evangéliuma Tervezett óraszám: 10 János evangélista, a szeretett tanítvány. Képek János evangéliumából. A szenvedéstörténet. A húsvét örömhíre. Ismétlés. Összefoglalás., Vizuális kultúra 4. Témakör: Az Apostolok Cselekedetei Tervezett óra: 10 Az Apostolok Cselekedetei eseménysor szerinti felbontásban. Az Istenszülő alakja az Újszövetségi Szentírásban. Ismétlés. Összefoglalás. Kapcsolódási lehetőségek: Magyar nyelv, Történelem, Földrajz 5. Témakör: Az apostoli levelek Tervezett óraszám: 10 Szent Pál levelei (Római, Korintusi, Galata.). Szent Pál levelei (Efezusi, Filippi, Kolosszei, Tesszalonikai). Szent Pál levelei (Timóteus, Titusz, Filemon, Zsidó levél). A katolikus levelek. A Jelenések Könyve. Ismétlés és összefoglalás.

18 , Földrajz 6. Témakör: Az Újszövetség az Egyház életében Tervezett óraszám: 10 Az Ószövetség az Újszövetségben. Az Újszövetség az Egyházban. Az Újszövetség: mindennapi kenyerünk. Ismétlés. Összefoglalás. Közösségépítés és önismeret., Vizuális kultúra A fejlesztés várt eredményei: Tájékozott legyen az Újszövetségben, legyen megfelelő ismeretanyaga az Evangéliumok, az Apostoli levelek, és az Apostolok Cselekedetei, valamint a Jelenések Könyve főbb mozzanatairól. Jézus életének főbb mozzanatait tudja az egyes Evangélisták műveihez kötni. Tudjon felsorolni csodákat, valamint Jézus tanításának legfőbb elemeit. Az apostolok tanításának legalapvetőbb fogalmaival legyen tisztában. A továbbhaladás feltétele: Az újszövetségi könyvek kialakulásának ismerete, különös tekintettel a Kánon fogalmára. Az újszövetségi könyvek, valamint a 12 apostol felsorolása. A négy evangélista életének, műveinek ismerete. Szent Pál térítő útjainak vázlatos elmondása. Képes legyen az újszövetségből megadott részek önálló kikeresésére. Az ószövetségi előképeket tudja kötni az újszövetségi eseményekhez. Fő imáink biztos tudása.

19 7. ÉVFOLYAM KRISZTUS TOVÁBB ÉL EGYHÁZÁBAN (Egyháztörténeti ismeretek) Célok és feladatok: Az Egyházában tovább élő Krisztust mutatjuk be az Egyház életéből vett képek segítségével. Arra törekszünk, hogy a tanuló korszerű ismereteket szerezzen az Egyház alapításáról, lényegéről, isteni és emberi sajátosságairól, életéről, szervezeteiről és céljáról. Igazából nem egyháztörténelmet akarunk nyújtani, hanem az egyházfogalmat mutatjuk be a történelem segítségével. Kialakítani a fiatalban azt az érzületet, hogy szeresse és vállalja Egyházát. Legyen vágya komolyabban kötődni az Egyház közösségéhez, hogy később az egyházi közösség aktív és tevékeny tagjává válhasson. Témakörök: 1. Témakör: Az Egyház életének indulása Tervezett óraszám: 11 Jézus Krisztus alapította az Egyházat. Apostolok, küldetésük. Jézus Krisztus kora. Történelmi környezetismeret. A hit terjedésének elősegítő tényezői. Az apostolok Pünkösd után. Az apostoli atyák kora. A hitvallók kora. A vértanúk kora. A korai keresztény közösségek élete. Ismétlés. Összefoglalás: Az első három század. Kapcsolódási lehetőségek: Magyar nyelv, Történelem, Földrajz 2. Témakör: A nagy egyháztanítók kora Tervezett óraszám: 12 A kereszténység szabad Az Egyház gondjai. Az első egyetemes zsinat. Az egyiptomi remeték. Remete Szent Antal. A szerzetesség kezdetei: Nagy Szent Bazil. Aranyszájú Szent János. A nyugati egyházatyák: Szent Ambrus és Szent Ágoston. Az Egyház a római birodalom bukása után is él. Nagy Szent Gergely kora. Ismétlés. Összefoglalás., Történelem, Földrajz 3. Témakör: Kereszténnyé lesz Európa Tervezett óraszám: 14 Szent Benedek. A pápai állam létrejötte A frankok. A képrombolás. Damaszkuszi Szent János. Szent Cirill és Szent Metód. Az oroszok megtérése. A magyarság és a kereszténység a honfoglalás előtt. Kereszténység a Kárpátmedencében a honfoglalás előtt. Bizánci térítők Magyarországon. A római katolikus egyházszervezet hazánkban. Szent István király. Bizánci kapcsolatok az Árpádok korában. Magyar szentek. Ismétlés. Összefoglalás., Vizuális kultúra, Történelem

20 4. Témakör: Az egyházszakadások Tervezett óraszám: 17 A keleti egyházszakadás. A keresztes hadjáratok. Eretnekség és inkvizíció. Assisi Szent Ferenc és kora. Árpádházi Szent Erzsébet. Tatárjárás. Orosz szentek. A pápai tekintély hanyatlása a szorongatott bizánci egyház. Az egység keresése. Luther Márton. Az evangélikusok. Kálvin János. A reformátusok. Morus Szent Tamás. Az angol szakadás. Hitviták és katolikus megújulás. Szent Ignác, Pázmány Péter. Az egyház más földrészeken. A középkor meghatározó szerzetesrendjei. Ismétlés. Összefoglalás., Vizuális kultúra, Történelem, Földrajz 5. Fejezet: Az egység útján Tervezett óraszám: 18 Az Unió. A görög katolikusok helyzete a Munkácsi Egyházmegyében. A görög katolikusok Erdélyben és a Felvidéken. A Miskolci Apostoli Exarchátus létrejötte, múltja és jelene. Máriapócs. Az Egyház sorsa a felvilágosodás korában. A forradalmak és az Egyház. Megújul az egyházi élet. Don Bosco. Küzdelem a Hajdúdorogi Egyházmegye felállításáért. A Hajdúdorogi Egyházmegye felállítása. Első püspökei. A világháborúk és a keresztények. Az elhagyottak felkarolói. Korunk szentjei. Századunk hitvallói. A II. Vatikáni Zsinat. Az ökumenizmus. Görög katolikusok a világban. Hogyan él bennem Krisztus? Ismétlés. Összefoglalás. Kapcsolódási lehetőségek: Magyar nyelv, Történelem, Földrajz A fejlesztés várt eredményei: Sokrétű és korszerű ismereteket szerezzen az egyház alapításáról, lényegéről, életéről, szervezeteiről és céljáról. Felébresztjük a tanulóban az egyházi közösséghez tartozás vágyát, és felébresztjük felelősségérzetét is, amely később elvezetheti őt ahhoz a döntéshez, amelyben az egyház tudatos elfogadójává és az egyházi közösség tevékeny tagjává válik. Tudja megkülönböztetni a katolikus egyházara vonatkozó fogalmakat a többi vallás fogalmaitól. Ismerje az egyház alapításának körülményeit, az egyház lényegét, célját, szervezeti felépítését. Legyen tisztában az egyház üdvösségszerző küldetésével, ismerje, hogyan valósította és valósítja meg ezt a történelem különböző korszakaiban és napjainkban. A továbbhaladás feltétele: Az egyház kezdeteinek, apostoli küldetésének ismerete. Legyen tisztában a keresztényüldözések, a zsinatok, valamint a különböző eretnekmozgalmak történetével, eseményeivel. Tudja konkrétan megfogalmazni a katolikus egyház és más felekezetek tanítása közötti lényegi különbségeket. Ismerje a görögkatolikusság kialakulásának és történetének eseményeit. Tudja felsorolni a magyar görögkatolikusság volt és jelenlegi püspökeit. Görögkatolikus énekeink ismerete.

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

HITTAN TANTERV. Miskolci Görög Katolikus Iskola. Összeállította: Tóth Elek hittanár Átdolgozva 2008-ban Makkai László hittanár által

HITTAN TANTERV. Miskolci Görög Katolikus Iskola. Összeállította: Tóth Elek hittanár Átdolgozva 2008-ban Makkai László hittanár által HITTAN TANTERV Miskolci Görög Katolikus Iskola Összeállította: Tóth Elek hittanár Átdolgozva 2008-ban Makkai László hittanár által 808 BEVEZETÉS I. A katekézis oktatási célja: Megismertetni Isten gondviselő

Részletesebben

Függelék: Katolikus hittan kerettanterv. Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv

Függelék: Katolikus hittan kerettanterv. Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv Függelék: Katolikus hittan kerettanterv Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv Hittan 1-4. évfolyam H I T T A N 1. é v f o l y a m Célok és feladatok A foglalkozások segítsenek feldolgozni

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Tanmenetek 2013/2014-as tanév

Tanmenetek 2013/2014-as tanév Tanmenetek 2013/2014-as tanév Tanév: 2013/2014 Tantárgy: katolikus hittan Tanár: Hunyadi László hitoktató Intézmény: Kiliti, Ságvár iskolák Osztályok: 1-8. évfolyamok Hitoktató Plébános 1 Általános Iskola

Részletesebben

Tanmenetek 2014/2015-ös tanév

Tanmenetek 2014/2015-ös tanév Tanmenetek 2014/2015-ös tanév Tanév: 2014/2015 Tantárgy: katolikus hit- és erkölcstan Tanár: Hunyadi László hitoktató Intézmény: Kiliti, Ságvár iskolák Osztályok: 1-8. évfolyamok Hitoktató Plébános 1 Általános

Részletesebben

Hittan tanmenet 5. osztály

Hittan tanmenet 5. osztály Hittan tanmenet 5. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Könyvek Könyve című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél 1. I. Ószövetség Mi a Biblia? 2-3.

Részletesebben

Tanmenetek 2016/2017-es tanév

Tanmenetek 2016/2017-es tanév Tanmenetek 2016/2017-es tanév Tanév: 2016/2017 Tantárgy: katolikus hit- és erkölcstan Tanár: Hunyadi László hitoktató Intézmény: Kiliti, Ságvár iskolák Osztályok: 1-8. évfolyamok Hitoktató Plébános 1 Általános

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12.

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12. Hó órasz Iskolai Plébániai Megjegyzés IX. 1. 2. 3. 4. X. 5. 6. 7. 8. Cím: Szervezési feladatok, ismerkedés könyvvel Nevelési cél: Egymásra figyelve, együtt lesz a közös munkánk eredményes Oktatási cél:

Részletesebben

RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014

RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014 RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014 HITOKTATÓ NEVE: Kóródiné Mikes Mónika PLÉBÁNIA: Eger Fájdalmas Anya Plébánia KOROSZTÁLY: 1. osztály AZ ÉVES CÉL: Fedezze fel a gyermek, hogy élete Isten

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

HIT- ÉS ERKÖLCSTAN KAPCSOLÓDÁS A NEVELÉSI PROGRAMHOZ CÉLJA FELADATAI

HIT- ÉS ERKÖLCSTAN KAPCSOLÓDÁS A NEVELÉSI PROGRAMHOZ CÉLJA FELADATAI 1 HIT- ÉS ERKÖLCSTAN KAPCSOLÓDÁS A NEVELÉSI PROGRAMHOZ A katolikus iskola sajátos küldetésének megvalósítása közben - amely abban áll, hogy rendszeresen és kritikusan átadja a műveltséget a következő nemzedéknek

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Heti óraszám: 1 Összes óra: 40 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005

Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005 1. VIZSGALAP A vizsgalap a X. osztályban használt tankönyv: Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005 alapján készült. Célja: általános teológiai ismeretek felmutatása.

Részletesebben

HITTAN. Alsó tagozat( bevezető és kezdő szakasz) 1 4. évfolyam

HITTAN. Alsó tagozat( bevezető és kezdő szakasz) 1 4. évfolyam HITTAN Alsó tagozat( bevezető és kezdő szakasz) 1 4. évfolyam H I T T A N 1. é v f o l y a m Oktatási cél: A hittanórák segítenek feldolgozni a gyermekek mindennapi tapasztalatait, élményeit. Élményszerű

Részletesebben

1. évfolyam. Bevezető órák Isten-én témakör

1. évfolyam. Bevezető órák Isten-én témakör 1. évfolyam Órakeret: 36 óra Az éves óraszám felosztása: Bevezető órák Isten-én témakör Én témakör Emberi kapcsolataim témakör Egyház témakör Társadalom témakör Teremtett világ és tárgyi környezet témakör

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

Székely János: Bibliaismeret

Székely János: Bibliaismeret Székely János: Bibliaismeret Hittankönyv a középiskolák 9. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Mi a Biblia? Vedd, és olvasd! A Biblia isteni eredetének jelei Sugalmazás 02. A Szentírás Isten szava,

Részletesebben

Célok és feladatok. Általános koncepció

Célok és feladatok. Általános koncepció HELYI TANTERV Bibliaismeret -. évfolyam Általános koncepció A bibliaismeret tantárgy tanterve az elsajátítandó ismeretanyagot a () év folyamán koncentrikus körökben dolgozza fel: ugyanazok a témák többször

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Református hittanból a tanulónak szóbeli osztályozó vizsgán kell részt vennie. A szóbeli vizsga időtartama 20 perc. A vizsgázónak.

Részletesebben

Hit- és erkölcstan tanmenet 6. osztály

Hit- és erkölcstan tanmenet 6. osztály Hit- és erkölcstan tanmenet 6. osztály : 1 óra/hét 33 óra/év (2 óra/hét 66 óra/év) Felhasznált tankönyv: Bajtai Zsigmond: Krisztus tanúi a történelemben, Pécsi Püspökség, Pécs, 1997. A tartalmi egységek

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

HITTAN Bevezetés Célok és feladatok

HITTAN Bevezetés Célok és feladatok HITTAN Bevezetés "Az ember értelme nagyobb, mint a világegyetem, épp ezért Isten annak egyetlen méltó tárgya." (Keresztes Szent János). Isten képségünk egyik összetevője az értelem, amellyel Istent a teremtett

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Hittan 1-4. évfolyam

Hittan 1-4. évfolyam Hittan Hittan 1-4. évfolyam H I T T A N 1. é v f o l y a m Célok és feladatok A foglalkozások segítsenek feldolgozni a gyermekek mindennapi tapasztalatait, élményeit. A fogalmi jellegű feldolgozást érzelmi

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

LUKÁCS EVANGÉLIUMA io~- {. FORDÍTÁS ÉS MAGYARÁZAT DR. PRŐHLE KÁROLY. teológiai akadémiai tanár

LUKÁCS EVANGÉLIUMA io~- {. FORDÍTÁS ÉS MAGYARÁZAT DR. PRŐHLE KÁROLY. teológiai akadémiai tanár LUKÁCS EVANGÉLIUMA FORDÍTÁS ÉS MAGYARÁZAT 1990 - io~- {. DR. PRŐHLE KÁROLY teológiai akadémiai tanár EVANGÉLIKUS EGYETEMES SAJTÓOSZTALY Budapest, 1966 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés.,. 1. Lukács, a szerző 2.

Részletesebben

1. osztály Isten szeret engem!

1. osztály Isten szeret engem! 1. osztály Isten szeret engem! Órakeret 39 Bevezető óra 1 óra Teremtés témakör 8 óra Szentek, Mindenszentek, Halottak Napja 4 óra Karácsonyi ünnepkör 6 óra Jézus az emberek között 5 óra Húsvéti ünnepkör

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

Hittan 5-8. évfolyam

Hittan 5-8. évfolyam Hittan 5-8. évfolyam H I T T A N 5. é v f o l y a m Oktatási cél: A gyermekek ismerjék meg az üdvtörténet egyes eseményeit, és bennük Isten üzenetét. Csodálkozzanak rá az előképekre, ismerjék fel beteljesülésüket

Részletesebben

Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI. Hittan 1-4. évfolyam

Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI. Hittan 1-4. évfolyam Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI Hittan 1-4. évfolyam H I T T A N 1. é v f o l y a m Célok és feladatok A foglalkozások segítsenek feldolgozni a gyermekek mindennapi tapasztalatait, élményeit.

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

5. évfolyam. Bevezető órák Isten-én témakör

5. évfolyam. Bevezető órák Isten-én témakör 5. évfolyam Órakeret: 36 óra Az éves óraszám felosztása: Bevezető órák Isten-én témakör Én témakör Emberi kapcsolataim témakör Egyház témakör Társadalom témakör Teremtett világ és tárgyi környezet témakör

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

10. évfolyam. Isten-én témakör 10 Én témakör 5 Emberi kapcsolataim témakör

10. évfolyam. Isten-én témakör 10 Én témakör 5 Emberi kapcsolataim témakör 10. évfolyam Órakeret: 72 óra Az éves óraszám felosztása: Isten-én témakör 10 Én témakör 5 Emberi kapcsolataim témakör 14 Egyház témakör 7 Társadalom témakör 7 Teremtett világ és tárgyi környezet témakör

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

HITTAN TANMENET 7. OSZTÁLY

HITTAN TANMENET 7. OSZTÁLY Heti óraszám: 1 Összes óra: 37 Oktatási cél: HITTAN TANMENET 7. OSZTÁLY Az Isten útján című hittankönyvhöz iskolai hitoktatás céljára A dogmatika tantárgy keretében a tanulók megtanulják pontosan megfogalmazni

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

1. évfolyam. Bevezető órák Isten-én témakör

1. évfolyam. Bevezető órák Isten-én témakör 1. évfolyam Órakeret: 72 óra Az éves óraszám felosztása: Bevezető órák Isten-én témakör Én témakör Emberi kapcsolataim témakör Egyház témakör Társadalom témakör Teremtett világ és tárgyi környezet témakör

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET Készítette: Varga Enikő 1 EMBER-ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA Célok és feladatok Az etika oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson az emberi

Részletesebben

2016/2017-es tanév rendje (programok)

2016/2017-es tanév rendje (programok) Augusztus Szeptember Október 23. kedd 9.00 Alakuló értekezlet 24. szerda 9.00 Munkaközösségi értekezletek 25. csütörtök 9.00 Javítóvizsgák 29. hétfő 9.00 Szent Liturgia / Nyitó értekezlet Tanári lelki

Részletesebben

H I T T A N BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ évfolyam

H I T T A N BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ évfolyam H I T T A N BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ 1-4. évfolyam H I T T A N A KATOLIKUS PEDAGÓGIAI SZERVEZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZETTŐL ADAPTÁLVA H I T T A N 1. é v f o l y a m Célok és feladatok A foglalkozások

Részletesebben

Kétszakos osztatlan tanári mesterképzés

Kétszakos osztatlan tanári mesterképzés Kétszakos osztatlan tanári mesterképzés I. Tanári szakpárok: 1) Az Evangélikus Hittudományi Egyetem az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közös képzés keretében hittanár-nevelő tanár közismereti tanár szakpáros

Részletesebben

Elsőáldozási vizsgakérdések

Elsőáldozási vizsgakérdések 1. Mi a katolikus köszönés? Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké! Ámen 2. Milyen vallású vagy? Római katolikus keresztény. 3. Mikor lettél római katolikus keresztény? Amikor megkereszteltek. Elsőáldozási

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m Hittan H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével) bemutatjuk, hogy a Krisztus előtti zsidóság

Részletesebben

5. évfolyam. Ajánlás az éves óraszám felosztására. témafeldolgozás. összefoglalás, ellenőrzés 2. témafeldolgozás. témafeldolgozás.

5. évfolyam. Ajánlás az éves óraszám felosztására. témafeldolgozás. összefoglalás, ellenőrzés 2. témafeldolgozás. témafeldolgozás. Óraszám: 2 óra/hét 72 óra/év 5. évfolyam Ajánlás az éves óraszám felosztására Témakörök Óraszám Bevezetés Biblia 2 Az ószövetségi üdvtörténet, teremtéstörténet, bűnbeesés, témafeldolgozás 9 a bűn elterjedésének

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

HIT- ÉS ERKÖLCSTAN KAPCSOLÓDÁS A NEVELÉSI PROGRAMHOZ CÉLJA FELADATAI

HIT- ÉS ERKÖLCSTAN KAPCSOLÓDÁS A NEVELÉSI PROGRAMHOZ CÉLJA FELADATAI HIT- ÉS ERKÖLCSTAN KAPCSOLÓDÁS A NEVELÉSI PROGRAMHOZ A katolikus iskola sajátos küldetésének megvalósítása közben - amely abban áll, hogy rendszeresen és kritikusan átadja a műveltséget a következő nemzedéknek

Részletesebben

Hit- és erkölcstan tanmenet 5. osztály

Hit- és erkölcstan tanmenet 5. osztály Óraszám: 1 óra/hét 36 óra/év (2 óra/hét 72 óra/év) Felhasznált tankönyv: Székely János: A könyvek könyve Bevetetés a Biblia világába Szent István Társulat Bp. 2013. (A tantervhez tartozó részletesen kidolgozott

Részletesebben

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8.

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. évfolyam Miskolc 2013 Római katolikus hitoktatás kerettanterve 1-8.

Részletesebben

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra.

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra. Hittan kerettanterv. Általános iskola 1. osztály Téma: 1. Ismerkedés egymással, 2 óra. 1.hét: Gyerekek játékos ismerkedése egymással. 2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 2.hét:

Részletesebben

VIZSGAKÉRDÉSEK BÉRMÁLKOZÓKNAK 2017

VIZSGAKÉRDÉSEK BÉRMÁLKOZÓKNAK 2017 VIZSGAKÉRDÉSEK BÉRMÁLKOZÓKNAK 2017 Mezőkövesd, 2017. KÉRDÉSEK BÉRMÁLÁSRA KÉSZŰLŐKNEK AZ ISTEN 1. Miért élünk a világon? Hogy Istent és szeretetét megismerjük, azt viszonozzuk, és eljussunk az örök életre.

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Elküldött engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek

Elküldött engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek 1 V Szűz Mária, Isten Anyja (Újév) - főünnep 2 H Nagy Szt. Vazul és Naziánzi Szt. Gergely püspökök és egyháztanítók 3 K 4 Sze Bayley Seton Szt. Erzsébet Anna 5 Cs 6 P Urunk megjelenése (Vízkereszt) - főünnep

Részletesebben

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld!

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld! Tudásdepó Expressz - A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében Kódszám: TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0043 Kedvezményezett: Békéscsabai Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési

Részletesebben

HIT- ÉS ERKÖLCSTAN KAPCSOLÓDÁS A NEVELÉSI PROGRAMHOZ CÉLJA FELADATAI

HIT- ÉS ERKÖLCSTAN KAPCSOLÓDÁS A NEVELÉSI PROGRAMHOZ CÉLJA FELADATAI HIT- ÉS ERKÖLCSTAN KAPCSOLÓDÁS A NEVELÉSI PROGRAMHOZ A katolikus iskola sajátos küldetésének megvalósítása közben - amely abban áll, hogy rendszeresen és kritikusan átadja a műveltséget a következő nemzedéknek

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

Urunk megjelene se ví zkereszt

Urunk megjelene se ví zkereszt Urunk megjelene se ví zkereszt 2014.01.06. Epifánia az Úr megjelenése. Már a név is idegen nekünk, nyugatiaknak. Nem tudjuk, mit kezdjünk vele. Nekünk, nyugatiaknak karácsony az ünnepünk. Mi tehát az epifániának

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa.

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. A HITOKTATÁSRÓL Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. (Mt 19,14) HIT ÉS ERKÖLCSTAN VAGY ERKÖLCSTAN? Az általános iskolai

Részletesebben

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje 3.1.1. Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje A beszámoltatás, számonkérés feladatai a) Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának

Részletesebben

6. évfolyam. Isten-én témakör

6. évfolyam. Isten-én témakör 6. évfolyam Órakeret: 72 óra Az éves óraszám felosztása: Isten-én témakör Én témakör Emberi kapcsolataim témakör Egyház témakör Társadalom témakör Teremtett világ és tárgyi környezet témakör Világvallások,

Részletesebben

BIBLIAISMERET. Általános koncepció. Célok és feladatok

BIBLIAISMERET. Általános koncepció. Célok és feladatok Helyi tanterv Bibliaismeret 9 1. évfolyam BIBLIAISMERET Általános koncepció A bibliaismeret tantárgy tanterve az elsajátítandó ismeretanyagot év folyamán dolgozza fel. A négyéves képzés az anyag mennyisége

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Gyülekezet: Felsőiváncsa 1 2007.

Gyülekezet: Felsőiváncsa 1 2007. Hittanoktatás helyi tanterve Gyülekezeti hit- és erkölcstan oktatás Gyülekezet: Felsőiváncsa 1 2007. 1 Fiktív név. Készítette: Kiskunhalasi Mátyás, lelkipásztor, Felsőiváncsa Szilágyi-Domokos Sarolta,

Részletesebben

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Adventi idő olvasmányai... 1 Karácsonyi idő olvasmányai... 2 Nagyböjti idő olvasmányai... 3 Nagyheti olvasmányok... 4 Húsvéti idő olvasmányai... 5 Pünkösdi és ünnepi

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

HITTAN TANMENET 6. OSZTÁLY

HITTAN TANMENET 6. OSZTÁLY A sziklára épült Egyház című hittankönyvhöz iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 1 Összes óra: 37 A leckék az elsajátítandó tudásanyagot tartalmazzák, az olvasmányok kiegészítő anyagként szolgálnak

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Hit- és erkölcstan tanmenet 5. osztály

Hit- és erkölcstan tanmenet 5. osztály Óraszám: 1 óra/hét 36 óra/év (2 óra/hét 72 óra/év) Felhasznált tankönyv: Székely János: A könyvek könyve. Bevetetés a Biblia világába, Szent István Társulat Bp. 2013. (A tantervhez tartozó részletesen

Részletesebben

Hittan 7-12. évfolyam

Hittan 7-12. évfolyam Hittan Hittan 7-12. évfolyam 2 H I T T A N 7-8. é v f o l y a m C é l o k é s f e l a d a t o k A tanuló életkorának megfelelően bemutatjuk, hogy a Krisztus előtti zsidóság történelme az egyetemes emberi

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 25. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben