HITTAN Bevezetés Célok és feladatok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HITTAN Bevezetés Célok és feladatok"

Átírás

1 HITTAN Bevezetés "Az ember értelme nagyobb, mint a világegyetem, épp ezért Isten annak egyetlen méltó tárgya." (Keresztes Szent János). Isten képségünk egyik összetevője az értelem, amellyel Istent a teremtett világból egyértelműen, biztosan felismerhetjük. A hittan tantárgy segíti a tanulókat abban, hogy a természetben és az emberi életben nap, mint nap találkozhassanak a Teremtővel. A tanulók átélhetik annak örömét, hogy Isten nevünkön szólít, megszerethetik az élő Isten élő üzenetét: a Bibliát. Felfigyelhetnek arra, hogy Isten, mint aranyszálat, az üdvösségtörténetet beleszőtte az emberi történelembe. Felfedezhetik a Szentlélek működését az Egyház életében és személyes életükben. A hittan életre szólóan alapozhatja meg azt, hogy a hit ésszerű hódolat legyen Isten előtt. A hittan helyi tantervet a Catechesi Tradendae (Budapest, Szent István Társulat) és az Országos Hitoktatási Bizottság által régebben kiadott kerettanterv irányelvei alapján igyekeztünk felépíteni és életre váltani, amely követendő célként jelöli meg a következőket: "A tanításnak kerek egésznek kell lennie... minden komolyságával és éltető erejével" (CT 30). "Az anyag épsége iránti igény nem zárja ki a különböző részek egyensúlyban tartását, megfelelő elrendezését és rangsorolását." - De "más nyelvet igényel a tanítás továbbadása az egyik embercsoport esetében, mint a másiknál" (CT 31). Az ismeretanyag kiválasztásánál figyelemmel voltunk a katolikus iskolák kerettantervében szereplő más tantárgyblokkok anyagmegjelölésére is, hogy a vallásismeretek kellő tapasztalati anyagot kapjanak, és az elért készségszintekre támaszkodhassanak a feldolgozás és az alkalmazás során. A tantárgyblokk cél- és követelményrendszerét természetesen a katolikus iskolatípus is meghatározza, amelyben a hitoktatás a tantárgyi rendszer szerves része kötelező óra-számmal: évi 74 órában, heti 2 órás bontásban. Az elért eredményeket érdemjeggyel minősítik, amelyet a tanulók bizonyítványában is feltüntetnek. Célok és feladatok A szakiskola hittan tantárgyban egyház- és vallástörténeti anyagokat, etikai és erkölcsi ismereteket és örök emberi értékeket találunk. Tanításunk alapja a Szentírásban gyökerezik. A Biblia Isten igéje, és az egyház által értelmezett isteni kinyilatkoztatás hitünk és életünk alapja. Szent Pál szavai szerint Minden Írás, amit az Isten sugalmazott, jól használható a tanításra, az érvelésre, a feddésre, s az igaz életre való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes legyen és minden jóra kész legyen. 2Tim 3,16-17 Az ismeretanyag átadása a keresztény ünnepek tekintetében koncentrikus bővülő rendszerben történik, mivel nem minden esetben építhetünk a korábban tanultakra, így a hiányzó részt pótoljuk, a meglévőt folyamatosan kiegészítjük. Az Ószövetségi és Újszövetségi történetek valamint szentek életének megismertetése egyszerre hordoz erkölcsi értéket és kulturális ismereteket. A tantárgy az anyag átadásán túl segít a mindenkor helyes keresztény magatartásformák, elvek megismerésében, elsajátításában, a mindennapok problémáira megoldást, eligazítást ad szentírási példákon keresztül. A tantárgy célja növendékeink személyiségének keresztény szellemiségűvé formálása, hogy az intézményünkből kikerülve felelősségteljesek és elkötelezettek legyenek embertársaik segítségére és keressék a kapcsolatot Istennel.

2 Cél továbbá a keresztény, családcentrikus ember kiformálása, test és lélek harmóniája, a krisztusi ember helyének, céljának megtalálása a társadalomban. A hit és az élet összhangjának felismerése. A tanuló tudja, hogy felelős önmaga és társai testi és lelki épségéért, cselekedetük, kimondott szavuk, gondolatuk által, tudja, hogy az élet érték, teste a Szentlélek temploma (vö. 1Kor 19) Törekedjenek szelektálni a rájuk áradó, vagy őket érintő információk, dolgok és cselekedetek között, az igazi Krisztusi értéket választva, figyelmüket az örök valóságra irányítva. Érzékeljék, hogy Krisztus a tökéletes ember és példakép, lénye fölötte áll az időnek. Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma, és mindörökké (Zsid 13,8), hiszen olyan értékeket képvisel, melyek örök érvényűek. Igazság, szeretet, hit, remény, testi-lelki tisztaság, megbocsátás, türelem, stb Tudatosuljon bennük, hogy feladatuk van a közösségben, a társadalomban, a munka által is saját saját- és társaik üdvösségén kell munkálkodniuk, Isten Országának építésén kell fáradozniuk. Ti elsősorban Isten Országát és annak igazságát keressétek, hogy elmondhassátok magatokról: élek, de már nem én, hanem Krisztus él bennem (Mt 6,33)? Fejlesztési követelmények Ismerje meg a tanuló az Ószövetségi történetek és Úr Jézus tanítása alapján a megváltás és az istengyermeki élet fogalmának egyes elemeit: üdvösség, bűn, áldozat, jóvátétel ; továbbá a kereszténységre jellemző alapvető ismereteket: erkölcsi törvény, lelkiismeret, szándékosság, a bűnök különböző fajtái, bűnbánat, szentgyónás, feloldozás, elégtétel oltáriszentség, Jézus jelenléte, Jézussal való együttlétünk öröme Ismerje fel Jézusban Isten üdvözítő szeretetét. Cél az isteni szeretet központú gondolkodás megismertetése. A tanulót hozzá kell segíteni ahhoz a felismeréshez, hogy a Krisztust követő ember válasza Isten szeretetére nem más, mint a Jézus Krisztus tanítása szerinti élet, melynek táplálója az Istennel való találkozás a lelkiismereten keresztül. Tárgyi tudásának építése a lelki fejlődését kell hogy szolgálja. Cél, hogy felismerje a környezetében a kereszténységből származó értékeket és így remélhetőleg követni tudja bensőjében megszólaló Isten szavát. Törekednünk kell arra, hogy értse és érezze az ima fontosságát. Segítenünk kell abban őket, hogy tudatosan válaszoljanak Jézus szeretetére, törekedjenek a jóra. A keresztény élet alapvető gyakorlatainak meggyökereztetése: imádság, áldozatvállalás, kötelességteljesítés, jócselekedetek, az egyházi év ünnepeinek megünneplése. Folytonosan bővülő témakörben ismerjék meg a katolikus hit legfontosabb ünnepköreit: a karácsonyi és húsvéti ünnepeket. Ismerje meg a tanuló az alapvető keresztény erkölcsi fogalmakat, ezeket a Biblia történetei az Úr Jézus csodái, példabeszédei által mutatjuk meg. Alapvető erkölcsi fogalmak: törvény, lelkiismeret, felelősség, bűn, önismeret, önnevelés. Az igazi boldogság feltétele a Jézus követése, Isten és az Egyház parancsainak megtartása. (Főparancs, tízparancsolat áldozatvállalás, a szenvedés és a kereszt értelme A nyolc boldogság, jócselekedetek, erények a munka becsülete, fiúk és lányok helyes kapcsolata, a keresztény családmodell, az önzetlenség) Kialakuló hívő világnézetükben váljék tudatossá, hogy az Egyház tanításában hűségesen őrzi és adja tovább az apostolok tanítását, a Jézustól kapott kinyilatkoztatást. Pedagógusaink legyenek elfogadóak a katolikus értékekre, tisztelettel vegyenek részt az iskola által szervezett lelki programokon.

3 Ajánlott taneszközök Tanulói segédletek: tankönyv, füzet, Szentírás, Hozsanna és más énekeskönyvek. Tanári segédletek: térképek, A katolikus egyház katekizmusa, Biblia, vallásos irodalom és folyóiratok, videó filmek, CD-ROM-ok Belépő tevékenységformák 9. évfolyam Találkozás Kereszténységgel és Ószövetség és 10 parancs Évi óraszám: 72 óra / heti 2 óra A tanuló ismerjen keresztény ünnepeket mint karácsony és húsvét. Ismerje fel a keresztény vallástól eltérő főbb vonásokat tudjon különbséget tenni a katolikus templom és mecset, minaret között. Ismerjen keresztény jelképeket kereszt, szentkép. Tudja, hogy a hit belső dolog, ami megnyilvánul külsődlegesen a magatartásban hat az életre. Az erkölcsi alapfogalmakkal legyen tisztában jó és rossz, segítség barátság, bűn a) Oktatási cél: A Szentírásra vonatkozó ismeretek megalapozása. Ebben az évben kell az egységes képet alkotni az Ószövetséről. Bibliai szemelvények segítségével bemutatjuk, hogy a zsidóság a maga történelmében hogyan tapasztalta meg az üdvösséget ígérő Isten jelenlétét, gondoskodó szeretetének,,működését'', és hogyan próbálta,,megrajzolni'' titokzatos Istenének arcát, amellyel a Messiás eljövetelét előkészítette. A tízparancsolat megismerése és tudatosítása az ószövetség kapcsán. b) Nevelési cél: Segítsük a tanulót annak tudatosításában, hogy az ő életében is jelen van a Gondviselő Isten, aki mindnyájunkat meghív az örök boldogságra. A mi életünkben is felismerhetjük azokat a jeleket, amelyek reményt és bizalmat adnak. Szeresse meg a Szentírást, annak ószövetségi könyveit. Témakörök Tartalmak Óraszám 1. Hitünk alapjai megismerése, imák 2. Erkölcs és hit találkozása A Tízparancsolat (Vö. Jézus a mi életünk o.) Van Isten. Teremtés. Katolikus keresztény hit a vallások között. Jézus. Keresztény hit gyökerei. Jézus zsidó volt. Isten szól könyvével a Szentírással (Biblia) Mi imával és viselkedésünkkel szólunk Istenhez. Többek vagyunk mint látszunk. Lelkünk is van. Ismerd meg Istent, imádd és szolgáld! Isten és a szentek nevét becsüld meg! Az Úr napját szenteld meg! Atyádat és anyádat tiszteld! Gyűlöletre Jézus megbocsátó szeretettel válaszolt Légy szemérmes! A mennyben gyűjtsünk kincseket! A keresztény ember mindenkor szavahihető legyen! 12 óra 12 óra

4 3. Karácsonyi ünnepkör. 4. Pátriárkák és Mózes fiatalságának erkölcsi üzenete 5. Nagyböjt, Húsvét megismerése és megünneplése 6. Szabadulás Egyiptomból Összesen: Ki a szent? Szent Miklós. Isten kiválasztja a Megváltó édesanyját És az Ige testté lőn. Jézus születése Mi hogyan várjuk jézust. Karácsonyi készület. Napkeleti bölcsek hódolnak Jézusnak Bábel tornya (egyetértés, összefogás Istennel is Noé története (Bűn és büntetés) Mi Isten terve énvelem? (Ábrahám meghívása türelem) Ábrahám minden hívő atyja Ábrahám könyörög a bűnösökért (Lót megmenekülése) Szabad-e veszélyeztetni örök életünket? (Jákob és Ézsau) Jákob idegenben (Jákob menekülése) Elkényeztetett és eladott József (József és testvérei) József Egyiptom kormányzója lesz, újabb álmfejtések Ábrahám családjából nagy nép lesz József is segít. Mózes születése Mózes menekülése és küldetése (A csipkebokor) Jézus példája a böjtre, negyven nap böjti idő. Rézkígyó története szembenézés bűneinkkel. Mire való a lemondás és a böjt? (Gedeon) Utolsó vacsora a szentmise mintája Pilátus ítélete és Jézus keresztútja és halála Jézus húsvét vasárnapi feltámadása, Jézus mennybemenetele, Szentlélek eljövetele Az egyiptomi csapások Ki szabadít meg bűneinktől? (A húsvéti bárány) Átkelés a Vörös-tengeren Számíthat-e rád az Isten? (A szövetségkötés 10 parancs) Bálvány az aranyborjú. (Legyünk olyanok mint mások?) Milyen táplálék erősíti a lelkünket? (A manna) Bűnbe vitt szerelem Sámson és Delila. Győzhetnek-e a kicsinyek is? (Dávid és Góliát) A salamoni ítélet (Az igazi okosság) Az élő Isten megmutatkozik (Illés áldozata, menekülése) Jónás története, Ninive megtérése. Szabad-e megtagadni az Istent? (Dániel és az oroszlánok) Szabad-e szent dolgokkal tréfálni? (Baltazár lakomája) Hogyan vallom meg hitemet? (Dániel és három társa) 8 óra 16 óra 8 óra 16 óra 72 óra

5 Követelmények, a továbbhaladás feltételei: Ismerje meg a tanuló az Istennel való szeretetkapcsolat alapvető fogalmát. Nagyon fontos ebben az alapozó évben a hit ébresztése és növelése. Ismerje meg a tanuló a keresztény élet legalapvetőbb tanait és az erkölcs közötti kapcsolatot. A vallásos élet gyakorlatait ismerje meg: napi imádság, szentmise alatti viselkedés, alapvető imádságok és parancsolatok ismerete: Miatyánk, Üdvözlégy, Tízparancsolat. Ezek az imák és parancsolatok a további években is követelményként jelennek meg! Ismerje Jézus születésének és halálának főbb történését a karácsonyi és húsvéti ünnepkört. Fel tudjon sorolni történeteket a Jézus előtti Ószövetségből és tudjon erkölcsi értéket kapcsolni hozzájuk. Váljon tudatossá benne, hogy ő is függ Istentől. Keresse a személyes kapcsolatot Istennel. A tantervhez illeszthető tankönyv: Bajtai Zsigmond: Régtől szólt hozzánk az Úr, Kiadja a Pécsi püspökség, Pécs. Bajtai Zsigmond: Jézus, a mi életünk, Kiadja a Pécsi püspökség, Pécs. Székely János: Könyvek könyve, kiadja a Szent István Társulat Belépő tevékenységformák 10. évfolyam Jézus örömhíre és a Szentek példája Évi óraszám: 72 óra / heti 2 óra Tudja Jézus életének főbb eseményeit: születése, szenvedése, halála és feltámadása. Ismerjen főbb történeteket az Ószövetségből. A keresztény élet alapvető gyakorlatainak ismerése: imádság, áldozatvállalás, kötelességteljesítés, jócselekedetek, az egyházi év legnagyobb két ünnepének ismerete. a) Oktatási cél: A újszövetségi Szentírásra vonatkozó ismeretek megalapozása, az evangéliumok jelentősége. Kialakuló hívő világnézetükben váljék tudatossá, hogy az Egyház tanításában hűségesen őrzi és adja tovább Jézus tanítását, a kinyilatkoztatást. A Bibliából bemutatjuk, hogy az első keresztények miként ismerték fel Jézus Krisztusban a megváló Messiást, az Urat. Megtanítjuk őket, hogyan kell értelmezniük az Úr Jézus példabeszédeit és csodáit, hogy minként váltsák életre Jézus tanítását. b) Nevelési cél: Tudatosan építse hívő világnézetét, alakítsa életét Jézus tanítása szerint, és találja meg helyét és feladatát a társadalomban. A szemelvények megfelelő alkalmazásával segítjük a tanulót abban, hogy bátran nyíljon meg az életében jelenlévő Jézus Krisztus felé és tudatosan kövesse őt, aki által utunk van az Atyához.

6 Témakörök Tartalmak Óraszám 1. Atya segít Az ország, ahol Jézus élt és tanított (Judea és Galilea) Isten megtestesül Jézus születésének Isteni előkészítése. felkészülni Gyermek Jézus. Egyiptomi menekülés, 12 éves Jézus. Jézustnak Keresztelő János előkészíti Jézus működését. 9 óra küldetésére Jézus megkeresztelkedése és megkísértése. Jézus tanítványokat gyűjt. 2. Jézus tanítása 3. Karácsony Jézus születése 4. Jézus örök értékekre tanít 5. Jézus megváltása húsvét Jézus a betegek orvosa. (Gyógyító csodái) Lelki vakság, betegség. Jézus Nem elítél, hanem megment. Elveszett bárány Jézus a megváltó. Názáret, Kafarnaumi százados Apostolok Jézus küldöttei és jutalmuk Élet Isten országában. Isten gondviselése. Isten országa lelkület. Nyolc boldogság. Jézus mai közössége az egyház Az angyali üdvözlet (Lk 1,26-38) Mária látogatása Erzsébetnél (Lk 1,39-57) Várakozásunk -- advent (Mt 3,1-12) Szent József a Szentcsalád őre (vö. Mt 1,18-25) Úton Betlehem felé, szálláskeresés (Lk 2,1-7) Jézus születése (vö. Róm 8, Tit 2,11) Az első látogatók, a pásztorok (Lk 2,1-20) Jézus bemutatása a templomban (Lk 2,22-35) A napkeleti bölcsek látogatása (Mt 2,1-12) A 12 éves Jézus a templomban (Lk 2,41-52) Összefoglaló ismétlés: Jézus a Fiúisten, aki értünk emberré lett (Róm 4,24-25) Isten országának példabeszédei Megtért emberekről szóló példabeszédek Kegyelmi élet Istenhez kapcsol és átformál. Kegyelmi élet Jézus teste élteti. (Oltáriszentség) Jézus Istennel való imádságos kapcsolatra tanít. Irgalmasságra tanít Jézus Szeretet és megbocsátás Végleges a menny. Földi gazdagság elmúlik. Isten számon kéri képességeinket. Jézus bebizonyítja Istenségét. Jézus ellen szervezkedők. Jézus elindul a szenvedés útján Az utolsó vacsora Jézus az olajfák hegyén és főtanács előtt Pilátus elítéli Jézust Jézus keresztútja Szent asszonyok Jézus sírjánál Jézus megjelenik az apostoloknak és Emmauszban Jézus Péternek adj át a vezetést és mennybe megy Szentlélek eljövetele 11 óra 12 óra 12 óra 12 óra

7 6. Szentek a példaképeink Összesen Az első szent a Jobb lator. Ki a szent? Szent Péter és Szent János apostolok Szent István diakónus és szent Pál Szent Jeromos és Cecília Szent Márton Szent Ágoston és Mónika Szent István több népet egy országba fogott. Szent László lovag és csodái Szent Ferenc a Isten szegénye Szent Antal Szent Erzsébet legendái Don Bosco Boldog Ceferino Kalkuttai Teréz anya 16 óra 72 óra Követelmények, a továbbhaladás feltételei Ismerje a tanuló Jézus életétnek, tanításának és a megváltás művének főbb mozzanatait. Tudjon felsorolni eseményeket Jézus életéből és tudjon példabeszédeiből sorolni. Ismerje fel Jézus csodáiban isteni erejét és irántunk való szeretetét és az őszinte jóra törekvéssel viszonozza. Természetes követelmény a rendszeres imádság, a megbízható kötelességteljesítés, az áldozatvállalás, figyelmesség és jócselekedetek, részvétel az egyházi év ünnepein Továbbiakban is követelmény az alapvető imádságok és parancsolatok ismerete: Miatyánk, Üdvözlégy, Tízparancsolat, Hét szentség, Szentháromság dicsőítése, Főparancs. Ezek az imák és parancsolatok a további években is követelményként jelennek meg! A tantervhez illeszthető tankönyv: Bajtai Zsigmond: Jézus evangéliuma, Kiadja a Pécsi püspökség, Pécs. Székely János: Könyvek könyve, Kiadja a Szent István Társulat

8 11. évfolyam Erkölcstan Évi óraszám 36 óra / kétheti 2 óra Belépő tevékenységformák a 11. évfolyamon: Tudja az alapvető erkölcsi fogalmakat: törvény, lelkiismeret, felelősség, bűn, önismeret, önnevelés. Tudjon felsorolni a Bibliából erkölcsi értékeket hordozó történeteket. Kialakuló hívő világnézetükben váljék tudatossá, hogy az Egyház tanításában hűségesen őrzi és adja tovább az apostolok tanítását, a Jézustól kapott kinyilatkoztatást. a) Oktatási cél: Ismerje meg a tanuló az alapvető keresztény erkölcsi fogalmakat, a krisztusi élet törvényeit. Megtanítjuk őket, hogy minként váltsák életre Jézus tanítását. A keresztény élethivatás: meghívás Jézus Krisztus követésére. Alapvető erkölcsi fogalmak: törvény, lelkiismeret, felelősség, bűn, önismeret, önnevelés. Az igazi boldogság feltétele a keresztény igényesség Jézus követésében, Isten és az Egyház parancsainak megtartásában. (Fiúk és lányok helyes kapcsolata, a keresztény családmodell, az önzetlenség) b) Nevelési cél: Élete legyen személyes válasz Isten üdvözítő szeretetére. Legyen meggyőződése, hogy minden igazi örömnek és boldogságnak alapja Isten törvényeinek megtartása, az Isten által számára kijelölt élethivatás elfogadása. Tudatosan vállalja a keresztény élet áldozatait, hogy élete végéig Krisztus követője maradjon. Készüljön fel a keresztény családi életre és a társadalom életében való részvételre. Témakörök Tartalmak Óraszám Erények 1 Pozitív Hit, remény szeretet isteni erényei erkölcsi képek a Sarkalatos erények 8 óra keresztényeknél Szeresd felebarátodat, mint magadat. Aranyszabály Nyolc boldogság. Vágyódás a jóra. 2. Örök élet Isten nem a holtak Istene Halál és feltámadás, örök élet Istennél Keresztség, Oltári szentség, Bérmálás szentségek Házasság, Egyházi rend 4 óra Hiszek Betegek kenete Advent készülünk Jézus eljövetelére 3. Karácsonyi Úton betlehembe, szállás keresés. Nem minden ideális. ünnepkör Jézus születése, Pásztorok hódolata és miénk. 4 óra Napkeleti bölcsek a karácsonyi ünnepkör vége. Nagy vallások és kereszténység a közösségről Társadalom peremén ma és Jézus korában 4. Közösségi hit Igazmondás, őszinteség, Mit osszunk meg a neten és erkölcs Fizikai tulajdon, lopás, mit osszunk meg az életben Cselekvő hit Fiatalok a családban, szülők, testvérek, hiányos család 8 óra o. Barátság, Szerelem Munka, Világ gazdasági erkölcsi kérdések Természet és környezetszennyezés Jézus elvonult én miért és miről mondok le? Jézus kísértései, Korunk kísértései. Mi lehet a válasz? Utolsó vacsora a szentmise mintája, Lábmosás 4 óra 5. Nagyböjt, Húsvét tudatos megünneplése Jézus keresztútja. Milyen kereszteket rakunk ma Jézusra? Jézus feltámadása., mennybemenetele, Szentlélek eljövetele

9 6. Egyéni hit és erkölcs Cselekvő hit 9-58 o. Összesen Miért kell hitoktatás A kereső ember. Ember test és lélek. Melyik irányít jobban? Divat, Sport Alkohol, cigi, drog Szabadság vakmerősége és korlátai Lelkiismeret irányít Bűn és megbocsátás 8 óra 36 óra Követelmények Ismerje az alapvető erkölcsi fogalmakat: törvény, lelkiismeret, felelősség, bűn, önismeret, önnevelés. Legyen helyes önismerete. Tudatosan, lelkiismeretesen élje saját keresztény életét. Készségesen segítsen rászoruló embertársainak. Ismerjék a tízparancsolatot és azt helyesen értelmezzék. Követelmény az alapvető imádságok és parancsolatok ismerete: Miatyánk, Üdvözlégy, Apostoli hitvallás, Tízparancsolat, Hét szentség, Anyaszentegyház öt parancsolata, Szentháromság dicsőítése, Főparancs. Felkészült legyen tudatos keresztény élet felvételére esetlegesen keresztség és bérmálás felvételére. A tantervhez illeszthető tankönyv: Bajtai Zsigmond: Tartsd meg a parancsokat! Kiadja a Pécsi püspökség, Pécs. Bognár Lajos - Kerényi Lajos: Hitünk és életünk Kiadja a Szent István Társulat CSLEKVŐ HIT Szakiskolások hittankönyve Kolping szövetség Fónagy István HISZEK Kis katolikus katekizmus (Kiadói jog: Kirche in Not, Königstein) Ellenőrzés, értékelés, minősítés valamennyi tanulónál Az oktató-nevelő munkának igen fontos feladata tanítványaink munkájának folyamatos, rendszeres ellenőrzése és értékelése. Ez többféle módon is történhet: rendszeres szóbeli feleltetéssel, kikérdezéssel, időnként felmérő dolgozatok írásával, máskor tesztlapok kitöltésével, tanórán kívüli jó keresztény cselekedetek is értékelhetőek stb. a tanár és a diák szempontjából egyformán nélkülözhetetlen, mert ez segíti a reális önismeretet, a helyes önellenőrzés és önértékelés kialakulását. Folyamatosan megfigyeljük, hogyan vesznek részt a tanulók a tanítás-tanulási folyamatban, milyen a figyelmük, az érdeklődésük és az aktivitásuk. Ellenőrizzük, hogy megértették-e az anyagot, hogyan vesznek részt a közösségi munkában, hogyan készítik el az esetleges házi feladatot. A gyakorlat igazolja, hogy a tanulókat különböző csoportokba lehet osztani tudásuk, hozzáállásuk szerint. Példás: Szorgalmasan tanulja a hittant Teljesítménye, tudása kiemelkedő Aktívan részt vesz a közösség életében Önként és rendszeresen ministrál, felolvas Szorgalmi feladatokat végez Példaként állítható a közösség elé

10 Jól megfelelt: Szorgalmasan tanulja a hittant Tudása pozitívan értékelhető Teljesítménye jó, de nem kiemelkedő A közösség életében részt vesz Megfelelt: Képességei alatt teljesít Tudása, teljesítménye ingadozó A közösség életében passzív magatartást tanúsít Önállótlan, irányításra szorul Nem felelt meg: Hitismeretei nem érik el a korosztályától követelhető szintet Ennek megváltoztatására nem törekszik Lelki dolgokat az iskolai körülmények közt is kényszernek érzi, megpróbálja kerülni Az osztályozás a pedagógiai gyakorlat megszokott összetevője, mely a pedagógustól lelkiismeretes mérlegelést kíván. A hittanár komoly probléma elé kerül az értékelésnél. A tanulók tudását viszonylag könnyű értékelni, lelki előrehaladásuk azonban már semmiképpen nem osztályozható. A katekézis nem lehet csupán tantárgy, amit jól vagy rosszul meg lehet tanulni, hanem elsősorban életre váltandó örömhír, amit kívülről nehezen lehet igazságosan megítélni. A hitbeli fejlődés foka, mértéke, annak őszintesége a kegyelem kérdése és Isten ítéletére tartozik. Alapszabályunk, hogy értékelésünk mindig nevelőértékű legyen. Érdemjegyekkel büntetni igen veszélyes, a személyiség fejlődése szempontjából nagyon káros, tantárgyunkhoz pedig méltatlan. Az osztályzatok bekerülnek a tanulók bizonyítványába.

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Előzetes gondolatok az etika tantárgy tantervéhez

Előzetes gondolatok az etika tantárgy tantervéhez Etika a négy, öt és hat évfolyamos osztályok számára Készítette: P. Andrásfalvy János SDB tanár Heti óraszámok: 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf. Négy évfolyamos 1 1 1 1 Öt évfolyamos

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Tanmenetek 2013/2014-as tanév

Tanmenetek 2013/2014-as tanév Tanmenetek 2013/2014-as tanév Tanév: 2013/2014 Tantárgy: katolikus hittan Tanár: Hunyadi László hitoktató Intézmény: Kiliti, Ságvár iskolák Osztályok: 1-8. évfolyamok Hitoktató Plébános 1 Általános Iskola

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

Tanmenetek 2014/2015-ös tanév

Tanmenetek 2014/2015-ös tanév Tanmenetek 2014/2015-ös tanév Tanév: 2014/2015 Tantárgy: katolikus hit- és erkölcstan Tanár: Hunyadi László hitoktató Intézmény: Kiliti, Ságvár iskolák Osztályok: 1-8. évfolyamok Hitoktató Plébános 1 Általános

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Hittan tanmenet 5. osztály

Hittan tanmenet 5. osztály Hittan tanmenet 5. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Könyvek Könyve című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél 1. I. Ószövetség Mi a Biblia? 2-3.

Részletesebben

Tanmenetek 2016/2017-es tanév

Tanmenetek 2016/2017-es tanév Tanmenetek 2016/2017-es tanév Tanév: 2016/2017 Tantárgy: katolikus hit- és erkölcstan Tanár: Hunyadi László hitoktató Intézmény: Kiliti, Ságvár iskolák Osztályok: 1-8. évfolyamok Hitoktató Plébános 1 Általános

Részletesebben

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra.

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra. Hittan kerettanterv. Általános iskola 1. osztály Téma: 1. Ismerkedés egymással, 2 óra. 1.hét: Gyerekek játékos ismerkedése egymással. 2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 2.hét:

Részletesebben

Függelék: Katolikus hittan kerettanterv. Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv

Függelék: Katolikus hittan kerettanterv. Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv Függelék: Katolikus hittan kerettanterv Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv Hittan 1-4. évfolyam H I T T A N 1. é v f o l y a m Célok és feladatok A foglalkozások segítsenek feldolgozni

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

1. évfolyam. Bevezető órák Isten-én témakör

1. évfolyam. Bevezető órák Isten-én témakör 1. évfolyam Órakeret: 36 óra Az éves óraszám felosztása: Bevezető órák Isten-én témakör Én témakör Emberi kapcsolataim témakör Egyház témakör Társadalom témakör Teremtett világ és tárgyi környezet témakör

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

HIT- ÉS ERKÖLCSTAN KAPCSOLÓDÁS A NEVELÉSI PROGRAMHOZ CÉLJA FELADATAI

HIT- ÉS ERKÖLCSTAN KAPCSOLÓDÁS A NEVELÉSI PROGRAMHOZ CÉLJA FELADATAI 1 HIT- ÉS ERKÖLCSTAN KAPCSOLÓDÁS A NEVELÉSI PROGRAMHOZ A katolikus iskola sajátos küldetésének megvalósítása közben - amely abban áll, hogy rendszeresen és kritikusan átadja a műveltséget a következő nemzedéknek

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

KATOLIKUS KERETTANTERV H I T T A N. tantárgy. 1-12. évfolyam

KATOLIKUS KERETTANTERV H I T T A N. tantárgy. 1-12. évfolyam KATOLIKUS KERETTANTERV H I T T A N tantárgy 1-12. évfolyam HITTAN TANTÁRGY A hittan kerettantervet a Catechesi Tradendae (Budapest, 1980. Szent István Társulat) és az Országos Hitoktatási Bizottság által

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET Készítette: Varga Enikő 1 EMBER-ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA Célok és feladatok Az etika oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson az emberi

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

HITTAN TANMENET 7. OSZTÁLY

HITTAN TANMENET 7. OSZTÁLY Heti óraszám: 1 Összes óra: 37 Oktatási cél: HITTAN TANMENET 7. OSZTÁLY Az Isten útján című hittankönyvhöz iskolai hitoktatás céljára A dogmatika tantárgy keretében a tanulók megtanulják pontosan megfogalmazni

Részletesebben

Gödöllői Református Líceum Gimnázium

Gödöllői Református Líceum Gimnázium Gödöllői Református Líceum Gimnázium OM azonosító: 032575 : 2100 Gödöllő, Szabadság tér 9. /Fax: 28/410-298 E-mail: refliceum@gmail.com A Gödöllői Református Líceum Gimnázium felvételi tájékoztatója Bemutatkozás

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12.

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12. Hó órasz Iskolai Plébániai Megjegyzés IX. 1. 2. 3. 4. X. 5. 6. 7. 8. Cím: Szervezési feladatok, ismerkedés könyvvel Nevelési cél: Egymásra figyelve, együtt lesz a közös munkánk eredményes Oktatási cél:

Részletesebben

5. évfolyam. Bevezető órák Isten-én témakör

5. évfolyam. Bevezető órák Isten-én témakör 5. évfolyam Órakeret: 36 óra Az éves óraszám felosztása: Bevezető órák Isten-én témakör Én témakör Emberi kapcsolataim témakör Egyház témakör Társadalom témakör Teremtett világ és tárgyi környezet témakör

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére Bibliaismeret Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére A tantárgy órakerete: Évfolyam Hetek száma Heti órakeret Évi órakeret 9. 36 1 36 10. 36 1 36 11. 36 1 36 12. 32 1

Részletesebben

RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014

RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014 RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014 HITOKTATÓ NEVE: Kóródiné Mikes Mónika PLÉBÁNIA: Eger Fájdalmas Anya Plébánia KOROSZTÁLY: 1. osztály AZ ÉVES CÉL: Fedezze fel a gyermek, hogy élete Isten

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 1. A katolikus társadalmi tanítás - követelmény és valóság 33 1.1 A katolikus társadalmi tanítás politikai funkciója 33 1.2 A katolikus

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa.

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. A HITOKTATÁSRÓL Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. (Mt 19,14) HIT ÉS ERKÖLCSTAN VAGY ERKÖLCSTAN? Az általános iskolai

Részletesebben

1. évfolyam. Bevezető órák Isten-én témakör

1. évfolyam. Bevezető órák Isten-én témakör 1. évfolyam Órakeret: 72 óra Az éves óraszám felosztása: Bevezető órák Isten-én témakör Én témakör Emberi kapcsolataim témakör Egyház témakör Társadalom témakör Teremtett világ és tárgyi környezet témakör

Részletesebben

10. évfolyam. Isten-én témakör 10 Én témakör 5 Emberi kapcsolataim témakör

10. évfolyam. Isten-én témakör 10 Én témakör 5 Emberi kapcsolataim témakör 10. évfolyam Órakeret: 72 óra Az éves óraszám felosztása: Isten-én témakör 10 Én témakör 5 Emberi kapcsolataim témakör 14 Egyház témakör 7 Társadalom témakör 7 Teremtett világ és tárgyi környezet témakör

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam 5. évfolyam ök Önismeret 6 Együtt élünk 4 A drog fogalma, hatásai 1 Személyes biztonság: jogaim, kötelességeim 2 Tanulási szokások 5 Szabad felhasználás 4 Összesen: 36 6.

Részletesebben

RÓMAI KATOLIKUS 1-8. ÉVFOLYAM BEVEZETÉS

RÓMAI KATOLIKUS 1-8. ÉVFOLYAM BEVEZETÉS RÓMAI KATOLIKUS 1-8. ÉVFOLYAM BEVEZETÉS A KATEKÉZIS OKTATÁSI CÉLJA: Megismertetni Jézus örömhírét, tanítását és életét, amint azt Egyházunk tanítja. A KATEKÉZIS NEVELÉSI CÉLJA: Az ifjúság bevezetése a

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Hittan 1-8. évfolyam

Hittan 1-8. évfolyam Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv XI. Hittan 1-8. évfolyam Miskolc, 2014. március 28. GÖRÖG KATOLIKUS HITTAN 1-8. évfolyam Mily csodálatosak a Te műveid Uram, mindeneket bölcsességgel

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Heti óraszám: 1 Összes óra: 40 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Hit és erkölcstan 1-4. osztály

Hit és erkölcstan 1-4. osztály Hit és erkölcstan 1-4. osztály 1. évfolyam Tankönyv: Lacknerné Puskás Sára: Isten hozott 1. félév Tudja, hogy Isten, teremtő ereje által, minden, ami a világ része, Isten munkája során jött létre. A Teremtéstörténet

Részletesebben

6. évfolyam. Isten-én témakör

6. évfolyam. Isten-én témakör 6. évfolyam Órakeret: 72 óra Az éves óraszám felosztása: Isten-én témakör Én témakör Emberi kapcsolataim témakör Egyház témakör Társadalom témakör Teremtett világ és tárgyi környezet témakör Világvallások,

Részletesebben

1. Jézussal találkozunk Mk 10, 13-16

1. Jézussal találkozunk Mk 10, 13-16 ll. OSZTÁLY 1. Jézussal találkozunk Mk 10, 13-16 Jézus, időszámításunk kezdetén élt Palesztinában, a zsidók országában. Bejárta a városokat és falvakat, tanított és sok beteget meggyógyított. Mindenki,

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 25. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

HITTAN TANTERV. Miskolci Görög Katolikus Iskola. Összeállította: Tóth Elek hittanár Átdolgozva 2008-ban Makkai László hittanár által

HITTAN TANTERV. Miskolci Görög Katolikus Iskola. Összeállította: Tóth Elek hittanár Átdolgozva 2008-ban Makkai László hittanár által HITTAN TANTERV Miskolci Görög Katolikus Iskola Összeállította: Tóth Elek hittanár Átdolgozva 2008-ban Makkai László hittanár által 808 BEVEZETÉS I. A katekézis oktatási célja: Megismertetni Isten gondviselő

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Hit- és erkölcstan tanmenet 5. osztály

Hit- és erkölcstan tanmenet 5. osztály Óraszám: 1 óra/hét 36 óra/év (2 óra/hét 72 óra/év) Felhasznált tankönyv: Székely János: A könyvek könyve. Bevetetés a Biblia világába, Szent István Társulat Bp. 2013. (A tantervhez tartozó részletesen

Részletesebben

Hit- és erkölcstan tanmenet 5. osztály

Hit- és erkölcstan tanmenet 5. osztály Óraszám: 1 óra/hét 36 óra/év (2 óra/hét 72 óra/év) Felhasznált tankönyv: Székely János: A könyvek könyve Bevetetés a Biblia világába Szent István Társulat Bp. 2013. (A tantervhez tartozó részletesen kidolgozott

Részletesebben

Elsőáldozási vizsgakérdések

Elsőáldozási vizsgakérdések 1. Mi a katolikus köszönés? Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké! Ámen 2. Milyen vallású vagy? Római katolikus keresztény. 3. Mikor lettél római katolikus keresztény? Amikor megkereszteltek. Elsőáldozási

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Katolikus hittan 1-8. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Katolikus hittan 1-8. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Katolikus hittan 1-8. évfolyam 2 1. Elöljáróban A hittan helyi tantervet a Catechesi Tradenae (Budapest, 1980. Szent István Társulat) és az Országos

Részletesebben

Célok és feladatok. Általános koncepció

Célok és feladatok. Általános koncepció HELYI TANTERV Bibliaismeret -. évfolyam Általános koncepció A bibliaismeret tantárgy tanterve az elsajátítandó ismeretanyagot a () év folyamán koncentrikus körökben dolgozza fel: ugyanazok a témák többször

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 9. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK

TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK 1. Miért élünk a világon? Azért élünk a világon, hogy Istent és szeretetét megismerjük, ezt viszonozzuk, és eljussunk az örök életre. 2. Hogyan szerette Isten a

Részletesebben

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Adventi idő olvasmányai... 1 Karácsonyi idő olvasmányai... 2 Nagyböjti idő olvasmányai... 3 Nagyheti olvasmányok... 4 Húsvéti idő olvasmányai... 5 Pünkösdi és ünnepi

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

VIZSGAKÉRDÉSEK BÉRMÁLKOZÓKNAK 2017

VIZSGAKÉRDÉSEK BÉRMÁLKOZÓKNAK 2017 VIZSGAKÉRDÉSEK BÉRMÁLKOZÓKNAK 2017 Mezőkövesd, 2017. KÉRDÉSEK BÉRMÁLÁSRA KÉSZŰLŐKNEK AZ ISTEN 1. Miért élünk a világon? Hogy Istent és szeretetét megismerjük, azt viszonozzuk, és eljussunk az örök életre.

Részletesebben

Magyar Katolikus Katekizmus

Magyar Katolikus Katekizmus PPEK 25 Magyar Katolikus Katekizmus Magyar Katolikus Katekizmus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az erkölcsi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az erkölcsi nevelés lényegében magatartásformálás, amelynek során a társadalom igényeinek megfelelő tartós magatartásformák kialakítására törekszünk.

Részletesebben

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára.

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára. HITTAN - ANYAG ÖSSZEFOGLALÁSA BÉRMÁLKOZÓK RÉSZÉRE 2016. 1. Ki az Isten? Az egész világ Ura és a mi Mennyei Atyánk 2. Hány személy az Isten? Az Isten három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek. 3. Mit jelent

Részletesebben

Erdő Péter. 1 Kiv 20,12. 2 A Katolikus Egyház Katekizmusa pont.

Erdő Péter. 1 Kiv 20,12. 2 A Katolikus Egyház Katekizmusa pont. 1 Erdő Péter A nagy misztérium. A család evangéliuma. Az emberség iskolája korunk számára Előadás a Szent István Bazilikában 2016. november 5-én, Andrea Bocelli koncertjének végén Dicsértessék a Jézus

Részletesebben

3. Csak egy nevet írj!(4p.) Mózes honfoglaló utóda: A 300 fős hadsereg vezére A megvakított bíra: Az ő botja virágzott ki

3. Csak egy nevet írj!(4p.) Mózes honfoglaló utóda: A 300 fős hadsereg vezére A megvakított bíra: Az ő botja virágzott ki HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: III. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám:91p. 2015. február 27 1. Sorold fel

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

LUKÁCS EVANGÉLIUMA io~- {. FORDÍTÁS ÉS MAGYARÁZAT DR. PRŐHLE KÁROLY. teológiai akadémiai tanár

LUKÁCS EVANGÉLIUMA io~- {. FORDÍTÁS ÉS MAGYARÁZAT DR. PRŐHLE KÁROLY. teológiai akadémiai tanár LUKÁCS EVANGÉLIUMA FORDÍTÁS ÉS MAGYARÁZAT 1990 - io~- {. DR. PRŐHLE KÁROLY teológiai akadémiai tanár EVANGÉLIKUS EGYETEMES SAJTÓOSZTALY Budapest, 1966 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés.,. 1. Lukács, a szerző 2.

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

1. osztály Isten szeret engem!

1. osztály Isten szeret engem! 1. osztály Isten szeret engem! Órakeret 39 Bevezető óra 1 óra Teremtés témakör 8 óra Szentek, Mindenszentek, Halottak Napja 4 óra Karácsonyi ünnepkör 6 óra Jézus az emberek között 5 óra Húsvéti ünnepkör

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Székely János: Bibliaismeret

Székely János: Bibliaismeret Székely János: Bibliaismeret Hittankönyv a középiskolák 9. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Mi a Biblia? Vedd, és olvasd! A Biblia isteni eredetének jelei Sugalmazás 02. A Szentírás Isten szava,

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben