HITTAN Bevezetés Célok és feladatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HITTAN Bevezetés Célok és feladatok"

Átírás

1 HITTAN Bevezetés "Az ember értelme nagyobb, mint a világegyetem, épp ezért Isten annak egyetlen méltó tárgya." (Keresztes Szent János). Isten képségünk egyik összetevője az értelem, amellyel Istent a teremtett világból egyértelműen, biztosan felismerhetjük. A hittan tantárgy segíti a tanulókat abban, hogy a természetben és az emberi életben nap, mint nap találkozhassanak a Teremtővel. A tanulók átélhetik annak örömét, hogy Isten nevünkön szólít, megszerethetik az élő Isten élő üzenetét: a Bibliát. Felfigyelhetnek arra, hogy Isten, mint aranyszálat, az üdvösségtörténetet beleszőtte az emberi történelembe. Felfedezhetik a Szentlélek működését az Egyház életében és személyes életükben. A hittan életre szólóan alapozhatja meg azt, hogy a hit ésszerű hódolat legyen Isten előtt. A hittan helyi tantervet a Catechesi Tradendae (Budapest, Szent István Társulat) és az Országos Hitoktatási Bizottság által régebben kiadott kerettanterv irányelvei alapján igyekeztünk felépíteni és életre váltani, amely követendő célként jelöli meg a következőket: "A tanításnak kerek egésznek kell lennie... minden komolyságával és éltető erejével" (CT 30). "Az anyag épsége iránti igény nem zárja ki a különböző részek egyensúlyban tartását, megfelelő elrendezését és rangsorolását." - De "más nyelvet igényel a tanítás továbbadása az egyik embercsoport esetében, mint a másiknál" (CT 31). Az ismeretanyag kiválasztásánál figyelemmel voltunk a katolikus iskolák kerettantervében szereplő más tantárgyblokkok anyagmegjelölésére is, hogy a vallásismeretek kellő tapasztalati anyagot kapjanak, és az elért készségszintekre támaszkodhassanak a feldolgozás és az alkalmazás során. A tantárgyblokk cél- és követelményrendszerét természetesen a katolikus iskolatípus is meghatározza, amelyben a hitoktatás a tantárgyi rendszer szerves része kötelező óra-számmal: évi 74 órában, heti 2 órás bontásban. Az elért eredményeket érdemjeggyel minősítik, amelyet a tanulók bizonyítványában is feltüntetnek. Célok és feladatok A szakiskola hittan tantárgyban egyház- és vallástörténeti anyagokat, etikai és erkölcsi ismereteket és örök emberi értékeket találunk. Tanításunk alapja a Szentírásban gyökerezik. A Biblia Isten igéje, és az egyház által értelmezett isteni kinyilatkoztatás hitünk és életünk alapja. Szent Pál szavai szerint Minden Írás, amit az Isten sugalmazott, jól használható a tanításra, az érvelésre, a feddésre, s az igaz életre való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes legyen és minden jóra kész legyen. 2Tim 3,16-17 Az ismeretanyag átadása a keresztény ünnepek tekintetében koncentrikus bővülő rendszerben történik, mivel nem minden esetben építhetünk a korábban tanultakra, így a hiányzó részt pótoljuk, a meglévőt folyamatosan kiegészítjük. Az Ószövetségi és Újszövetségi történetek valamint szentek életének megismertetése egyszerre hordoz erkölcsi értéket és kulturális ismereteket. A tantárgy az anyag átadásán túl segít a mindenkor helyes keresztény magatartásformák, elvek megismerésében, elsajátításában, a mindennapok problémáira megoldást, eligazítást ad szentírási példákon keresztül. A tantárgy célja növendékeink személyiségének keresztény szellemiségűvé formálása, hogy az intézményünkből kikerülve felelősségteljesek és elkötelezettek legyenek embertársaik segítségére és keressék a kapcsolatot Istennel.

2 Cél továbbá a keresztény, családcentrikus ember kiformálása, test és lélek harmóniája, a krisztusi ember helyének, céljának megtalálása a társadalomban. A hit és az élet összhangjának felismerése. A tanuló tudja, hogy felelős önmaga és társai testi és lelki épségéért, cselekedetük, kimondott szavuk, gondolatuk által, tudja, hogy az élet érték, teste a Szentlélek temploma (vö. 1Kor 19) Törekedjenek szelektálni a rájuk áradó, vagy őket érintő információk, dolgok és cselekedetek között, az igazi Krisztusi értéket választva, figyelmüket az örök valóságra irányítva. Érzékeljék, hogy Krisztus a tökéletes ember és példakép, lénye fölötte áll az időnek. Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma, és mindörökké (Zsid 13,8), hiszen olyan értékeket képvisel, melyek örök érvényűek. Igazság, szeretet, hit, remény, testi-lelki tisztaság, megbocsátás, türelem, stb Tudatosuljon bennük, hogy feladatuk van a közösségben, a társadalomban, a munka által is saját saját- és társaik üdvösségén kell munkálkodniuk, Isten Országának építésén kell fáradozniuk. Ti elsősorban Isten Országát és annak igazságát keressétek, hogy elmondhassátok magatokról: élek, de már nem én, hanem Krisztus él bennem (Mt 6,33)? Fejlesztési követelmények Ismerje meg a tanuló az Ószövetségi történetek és Úr Jézus tanítása alapján a megváltás és az istengyermeki élet fogalmának egyes elemeit: üdvösség, bűn, áldozat, jóvátétel ; továbbá a kereszténységre jellemző alapvető ismereteket: erkölcsi törvény, lelkiismeret, szándékosság, a bűnök különböző fajtái, bűnbánat, szentgyónás, feloldozás, elégtétel oltáriszentség, Jézus jelenléte, Jézussal való együttlétünk öröme Ismerje fel Jézusban Isten üdvözítő szeretetét. Cél az isteni szeretet központú gondolkodás megismertetése. A tanulót hozzá kell segíteni ahhoz a felismeréshez, hogy a Krisztust követő ember válasza Isten szeretetére nem más, mint a Jézus Krisztus tanítása szerinti élet, melynek táplálója az Istennel való találkozás a lelkiismereten keresztül. Tárgyi tudásának építése a lelki fejlődését kell hogy szolgálja. Cél, hogy felismerje a környezetében a kereszténységből származó értékeket és így remélhetőleg követni tudja bensőjében megszólaló Isten szavát. Törekednünk kell arra, hogy értse és érezze az ima fontosságát. Segítenünk kell abban őket, hogy tudatosan válaszoljanak Jézus szeretetére, törekedjenek a jóra. A keresztény élet alapvető gyakorlatainak meggyökereztetése: imádság, áldozatvállalás, kötelességteljesítés, jócselekedetek, az egyházi év ünnepeinek megünneplése. Folytonosan bővülő témakörben ismerjék meg a katolikus hit legfontosabb ünnepköreit: a karácsonyi és húsvéti ünnepeket. Ismerje meg a tanuló az alapvető keresztény erkölcsi fogalmakat, ezeket a Biblia történetei az Úr Jézus csodái, példabeszédei által mutatjuk meg. Alapvető erkölcsi fogalmak: törvény, lelkiismeret, felelősség, bűn, önismeret, önnevelés. Az igazi boldogság feltétele a Jézus követése, Isten és az Egyház parancsainak megtartása. (Főparancs, tízparancsolat áldozatvállalás, a szenvedés és a kereszt értelme A nyolc boldogság, jócselekedetek, erények a munka becsülete, fiúk és lányok helyes kapcsolata, a keresztény családmodell, az önzetlenség) Kialakuló hívő világnézetükben váljék tudatossá, hogy az Egyház tanításában hűségesen őrzi és adja tovább az apostolok tanítását, a Jézustól kapott kinyilatkoztatást. Pedagógusaink legyenek elfogadóak a katolikus értékekre, tisztelettel vegyenek részt az iskola által szervezett lelki programokon.

3 Ajánlott taneszközök Tanulói segédletek: tankönyv, füzet, Szentírás, Hozsanna és más énekeskönyvek. Tanári segédletek: térképek, A katolikus egyház katekizmusa, Biblia, vallásos irodalom és folyóiratok, videó filmek, CD-ROM-ok Belépő tevékenységformák 9. évfolyam Találkozás Kereszténységgel és Ószövetség és 10 parancs Évi óraszám: 72 óra / heti 2 óra A tanuló ismerjen keresztény ünnepeket mint karácsony és húsvét. Ismerje fel a keresztény vallástól eltérő főbb vonásokat tudjon különbséget tenni a katolikus templom és mecset, minaret között. Ismerjen keresztény jelképeket kereszt, szentkép. Tudja, hogy a hit belső dolog, ami megnyilvánul külsődlegesen a magatartásban hat az életre. Az erkölcsi alapfogalmakkal legyen tisztában jó és rossz, segítség barátság, bűn a) Oktatási cél: A Szentírásra vonatkozó ismeretek megalapozása. Ebben az évben kell az egységes képet alkotni az Ószövetséről. Bibliai szemelvények segítségével bemutatjuk, hogy a zsidóság a maga történelmében hogyan tapasztalta meg az üdvösséget ígérő Isten jelenlétét, gondoskodó szeretetének,,működését'', és hogyan próbálta,,megrajzolni'' titokzatos Istenének arcát, amellyel a Messiás eljövetelét előkészítette. A tízparancsolat megismerése és tudatosítása az ószövetség kapcsán. b) Nevelési cél: Segítsük a tanulót annak tudatosításában, hogy az ő életében is jelen van a Gondviselő Isten, aki mindnyájunkat meghív az örök boldogságra. A mi életünkben is felismerhetjük azokat a jeleket, amelyek reményt és bizalmat adnak. Szeresse meg a Szentírást, annak ószövetségi könyveit. Témakörök Tartalmak Óraszám 1. Hitünk alapjai megismerése, imák 2. Erkölcs és hit találkozása A Tízparancsolat (Vö. Jézus a mi életünk o.) Van Isten. Teremtés. Katolikus keresztény hit a vallások között. Jézus. Keresztény hit gyökerei. Jézus zsidó volt. Isten szól könyvével a Szentírással (Biblia) Mi imával és viselkedésünkkel szólunk Istenhez. Többek vagyunk mint látszunk. Lelkünk is van. Ismerd meg Istent, imádd és szolgáld! Isten és a szentek nevét becsüld meg! Az Úr napját szenteld meg! Atyádat és anyádat tiszteld! Gyűlöletre Jézus megbocsátó szeretettel válaszolt Légy szemérmes! A mennyben gyűjtsünk kincseket! A keresztény ember mindenkor szavahihető legyen! 12 óra 12 óra

4 3. Karácsonyi ünnepkör. 4. Pátriárkák és Mózes fiatalságának erkölcsi üzenete 5. Nagyböjt, Húsvét megismerése és megünneplése 6. Szabadulás Egyiptomból Összesen: Ki a szent? Szent Miklós. Isten kiválasztja a Megváltó édesanyját És az Ige testté lőn. Jézus születése Mi hogyan várjuk jézust. Karácsonyi készület. Napkeleti bölcsek hódolnak Jézusnak Bábel tornya (egyetértés, összefogás Istennel is Noé története (Bűn és büntetés) Mi Isten terve énvelem? (Ábrahám meghívása türelem) Ábrahám minden hívő atyja Ábrahám könyörög a bűnösökért (Lót megmenekülése) Szabad-e veszélyeztetni örök életünket? (Jákob és Ézsau) Jákob idegenben (Jákob menekülése) Elkényeztetett és eladott József (József és testvérei) József Egyiptom kormányzója lesz, újabb álmfejtések Ábrahám családjából nagy nép lesz József is segít. Mózes születése Mózes menekülése és küldetése (A csipkebokor) Jézus példája a böjtre, negyven nap böjti idő. Rézkígyó története szembenézés bűneinkkel. Mire való a lemondás és a böjt? (Gedeon) Utolsó vacsora a szentmise mintája Pilátus ítélete és Jézus keresztútja és halála Jézus húsvét vasárnapi feltámadása, Jézus mennybemenetele, Szentlélek eljövetele Az egyiptomi csapások Ki szabadít meg bűneinktől? (A húsvéti bárány) Átkelés a Vörös-tengeren Számíthat-e rád az Isten? (A szövetségkötés 10 parancs) Bálvány az aranyborjú. (Legyünk olyanok mint mások?) Milyen táplálék erősíti a lelkünket? (A manna) Bűnbe vitt szerelem Sámson és Delila. Győzhetnek-e a kicsinyek is? (Dávid és Góliát) A salamoni ítélet (Az igazi okosság) Az élő Isten megmutatkozik (Illés áldozata, menekülése) Jónás története, Ninive megtérése. Szabad-e megtagadni az Istent? (Dániel és az oroszlánok) Szabad-e szent dolgokkal tréfálni? (Baltazár lakomája) Hogyan vallom meg hitemet? (Dániel és három társa) 8 óra 16 óra 8 óra 16 óra 72 óra

5 Követelmények, a továbbhaladás feltételei: Ismerje meg a tanuló az Istennel való szeretetkapcsolat alapvető fogalmát. Nagyon fontos ebben az alapozó évben a hit ébresztése és növelése. Ismerje meg a tanuló a keresztény élet legalapvetőbb tanait és az erkölcs közötti kapcsolatot. A vallásos élet gyakorlatait ismerje meg: napi imádság, szentmise alatti viselkedés, alapvető imádságok és parancsolatok ismerete: Miatyánk, Üdvözlégy, Tízparancsolat. Ezek az imák és parancsolatok a további években is követelményként jelennek meg! Ismerje Jézus születésének és halálának főbb történését a karácsonyi és húsvéti ünnepkört. Fel tudjon sorolni történeteket a Jézus előtti Ószövetségből és tudjon erkölcsi értéket kapcsolni hozzájuk. Váljon tudatossá benne, hogy ő is függ Istentől. Keresse a személyes kapcsolatot Istennel. A tantervhez illeszthető tankönyv: Bajtai Zsigmond: Régtől szólt hozzánk az Úr, Kiadja a Pécsi püspökség, Pécs. Bajtai Zsigmond: Jézus, a mi életünk, Kiadja a Pécsi püspökség, Pécs. Székely János: Könyvek könyve, kiadja a Szent István Társulat Belépő tevékenységformák 10. évfolyam Jézus örömhíre és a Szentek példája Évi óraszám: 72 óra / heti 2 óra Tudja Jézus életének főbb eseményeit: születése, szenvedése, halála és feltámadása. Ismerjen főbb történeteket az Ószövetségből. A keresztény élet alapvető gyakorlatainak ismerése: imádság, áldozatvállalás, kötelességteljesítés, jócselekedetek, az egyházi év legnagyobb két ünnepének ismerete. a) Oktatási cél: A újszövetségi Szentírásra vonatkozó ismeretek megalapozása, az evangéliumok jelentősége. Kialakuló hívő világnézetükben váljék tudatossá, hogy az Egyház tanításában hűségesen őrzi és adja tovább Jézus tanítását, a kinyilatkoztatást. A Bibliából bemutatjuk, hogy az első keresztények miként ismerték fel Jézus Krisztusban a megváló Messiást, az Urat. Megtanítjuk őket, hogyan kell értelmezniük az Úr Jézus példabeszédeit és csodáit, hogy minként váltsák életre Jézus tanítását. b) Nevelési cél: Tudatosan építse hívő világnézetét, alakítsa életét Jézus tanítása szerint, és találja meg helyét és feladatát a társadalomban. A szemelvények megfelelő alkalmazásával segítjük a tanulót abban, hogy bátran nyíljon meg az életében jelenlévő Jézus Krisztus felé és tudatosan kövesse őt, aki által utunk van az Atyához.

6 Témakörök Tartalmak Óraszám 1. Atya segít Az ország, ahol Jézus élt és tanított (Judea és Galilea) Isten megtestesül Jézus születésének Isteni előkészítése. felkészülni Gyermek Jézus. Egyiptomi menekülés, 12 éves Jézus. Jézustnak Keresztelő János előkészíti Jézus működését. 9 óra küldetésére Jézus megkeresztelkedése és megkísértése. Jézus tanítványokat gyűjt. 2. Jézus tanítása 3. Karácsony Jézus születése 4. Jézus örök értékekre tanít 5. Jézus megváltása húsvét Jézus a betegek orvosa. (Gyógyító csodái) Lelki vakság, betegség. Jézus Nem elítél, hanem megment. Elveszett bárány Jézus a megváltó. Názáret, Kafarnaumi százados Apostolok Jézus küldöttei és jutalmuk Élet Isten országában. Isten gondviselése. Isten országa lelkület. Nyolc boldogság. Jézus mai közössége az egyház Az angyali üdvözlet (Lk 1,26-38) Mária látogatása Erzsébetnél (Lk 1,39-57) Várakozásunk -- advent (Mt 3,1-12) Szent József a Szentcsalád őre (vö. Mt 1,18-25) Úton Betlehem felé, szálláskeresés (Lk 2,1-7) Jézus születése (vö. Róm 8, Tit 2,11) Az első látogatók, a pásztorok (Lk 2,1-20) Jézus bemutatása a templomban (Lk 2,22-35) A napkeleti bölcsek látogatása (Mt 2,1-12) A 12 éves Jézus a templomban (Lk 2,41-52) Összefoglaló ismétlés: Jézus a Fiúisten, aki értünk emberré lett (Róm 4,24-25) Isten országának példabeszédei Megtért emberekről szóló példabeszédek Kegyelmi élet Istenhez kapcsol és átformál. Kegyelmi élet Jézus teste élteti. (Oltáriszentség) Jézus Istennel való imádságos kapcsolatra tanít. Irgalmasságra tanít Jézus Szeretet és megbocsátás Végleges a menny. Földi gazdagság elmúlik. Isten számon kéri képességeinket. Jézus bebizonyítja Istenségét. Jézus ellen szervezkedők. Jézus elindul a szenvedés útján Az utolsó vacsora Jézus az olajfák hegyén és főtanács előtt Pilátus elítéli Jézust Jézus keresztútja Szent asszonyok Jézus sírjánál Jézus megjelenik az apostoloknak és Emmauszban Jézus Péternek adj át a vezetést és mennybe megy Szentlélek eljövetele 11 óra 12 óra 12 óra 12 óra

7 6. Szentek a példaképeink Összesen Az első szent a Jobb lator. Ki a szent? Szent Péter és Szent János apostolok Szent István diakónus és szent Pál Szent Jeromos és Cecília Szent Márton Szent Ágoston és Mónika Szent István több népet egy országba fogott. Szent László lovag és csodái Szent Ferenc a Isten szegénye Szent Antal Szent Erzsébet legendái Don Bosco Boldog Ceferino Kalkuttai Teréz anya 16 óra 72 óra Követelmények, a továbbhaladás feltételei Ismerje a tanuló Jézus életétnek, tanításának és a megváltás művének főbb mozzanatait. Tudjon felsorolni eseményeket Jézus életéből és tudjon példabeszédeiből sorolni. Ismerje fel Jézus csodáiban isteni erejét és irántunk való szeretetét és az őszinte jóra törekvéssel viszonozza. Természetes követelmény a rendszeres imádság, a megbízható kötelességteljesítés, az áldozatvállalás, figyelmesség és jócselekedetek, részvétel az egyházi év ünnepein Továbbiakban is követelmény az alapvető imádságok és parancsolatok ismerete: Miatyánk, Üdvözlégy, Tízparancsolat, Hét szentség, Szentháromság dicsőítése, Főparancs. Ezek az imák és parancsolatok a további években is követelményként jelennek meg! A tantervhez illeszthető tankönyv: Bajtai Zsigmond: Jézus evangéliuma, Kiadja a Pécsi püspökség, Pécs. Székely János: Könyvek könyve, Kiadja a Szent István Társulat

8 11. évfolyam Erkölcstan Évi óraszám 36 óra / kétheti 2 óra Belépő tevékenységformák a 11. évfolyamon: Tudja az alapvető erkölcsi fogalmakat: törvény, lelkiismeret, felelősség, bűn, önismeret, önnevelés. Tudjon felsorolni a Bibliából erkölcsi értékeket hordozó történeteket. Kialakuló hívő világnézetükben váljék tudatossá, hogy az Egyház tanításában hűségesen őrzi és adja tovább az apostolok tanítását, a Jézustól kapott kinyilatkoztatást. a) Oktatási cél: Ismerje meg a tanuló az alapvető keresztény erkölcsi fogalmakat, a krisztusi élet törvényeit. Megtanítjuk őket, hogy minként váltsák életre Jézus tanítását. A keresztény élethivatás: meghívás Jézus Krisztus követésére. Alapvető erkölcsi fogalmak: törvény, lelkiismeret, felelősség, bűn, önismeret, önnevelés. Az igazi boldogság feltétele a keresztény igényesség Jézus követésében, Isten és az Egyház parancsainak megtartásában. (Fiúk és lányok helyes kapcsolata, a keresztény családmodell, az önzetlenség) b) Nevelési cél: Élete legyen személyes válasz Isten üdvözítő szeretetére. Legyen meggyőződése, hogy minden igazi örömnek és boldogságnak alapja Isten törvényeinek megtartása, az Isten által számára kijelölt élethivatás elfogadása. Tudatosan vállalja a keresztény élet áldozatait, hogy élete végéig Krisztus követője maradjon. Készüljön fel a keresztény családi életre és a társadalom életében való részvételre. Témakörök Tartalmak Óraszám Erények 1 Pozitív Hit, remény szeretet isteni erényei erkölcsi képek a Sarkalatos erények 8 óra keresztényeknél Szeresd felebarátodat, mint magadat. Aranyszabály Nyolc boldogság. Vágyódás a jóra. 2. Örök élet Isten nem a holtak Istene Halál és feltámadás, örök élet Istennél Keresztség, Oltári szentség, Bérmálás szentségek Házasság, Egyházi rend 4 óra Hiszek Betegek kenete Advent készülünk Jézus eljövetelére 3. Karácsonyi Úton betlehembe, szállás keresés. Nem minden ideális. ünnepkör Jézus születése, Pásztorok hódolata és miénk. 4 óra Napkeleti bölcsek a karácsonyi ünnepkör vége. Nagy vallások és kereszténység a közösségről Társadalom peremén ma és Jézus korában 4. Közösségi hit Igazmondás, őszinteség, Mit osszunk meg a neten és erkölcs Fizikai tulajdon, lopás, mit osszunk meg az életben Cselekvő hit Fiatalok a családban, szülők, testvérek, hiányos család 8 óra o. Barátság, Szerelem Munka, Világ gazdasági erkölcsi kérdések Természet és környezetszennyezés Jézus elvonult én miért és miről mondok le? Jézus kísértései, Korunk kísértései. Mi lehet a válasz? Utolsó vacsora a szentmise mintája, Lábmosás 4 óra 5. Nagyböjt, Húsvét tudatos megünneplése Jézus keresztútja. Milyen kereszteket rakunk ma Jézusra? Jézus feltámadása., mennybemenetele, Szentlélek eljövetele

9 6. Egyéni hit és erkölcs Cselekvő hit 9-58 o. Összesen Miért kell hitoktatás A kereső ember. Ember test és lélek. Melyik irányít jobban? Divat, Sport Alkohol, cigi, drog Szabadság vakmerősége és korlátai Lelkiismeret irányít Bűn és megbocsátás 8 óra 36 óra Követelmények Ismerje az alapvető erkölcsi fogalmakat: törvény, lelkiismeret, felelősség, bűn, önismeret, önnevelés. Legyen helyes önismerete. Tudatosan, lelkiismeretesen élje saját keresztény életét. Készségesen segítsen rászoruló embertársainak. Ismerjék a tízparancsolatot és azt helyesen értelmezzék. Követelmény az alapvető imádságok és parancsolatok ismerete: Miatyánk, Üdvözlégy, Apostoli hitvallás, Tízparancsolat, Hét szentség, Anyaszentegyház öt parancsolata, Szentháromság dicsőítése, Főparancs. Felkészült legyen tudatos keresztény élet felvételére esetlegesen keresztség és bérmálás felvételére. A tantervhez illeszthető tankönyv: Bajtai Zsigmond: Tartsd meg a parancsokat! Kiadja a Pécsi püspökség, Pécs. Bognár Lajos - Kerényi Lajos: Hitünk és életünk Kiadja a Szent István Társulat CSLEKVŐ HIT Szakiskolások hittankönyve Kolping szövetség Fónagy István HISZEK Kis katolikus katekizmus (Kiadói jog: Kirche in Not, Königstein) Ellenőrzés, értékelés, minősítés valamennyi tanulónál Az oktató-nevelő munkának igen fontos feladata tanítványaink munkájának folyamatos, rendszeres ellenőrzése és értékelése. Ez többféle módon is történhet: rendszeres szóbeli feleltetéssel, kikérdezéssel, időnként felmérő dolgozatok írásával, máskor tesztlapok kitöltésével, tanórán kívüli jó keresztény cselekedetek is értékelhetőek stb. a tanár és a diák szempontjából egyformán nélkülözhetetlen, mert ez segíti a reális önismeretet, a helyes önellenőrzés és önértékelés kialakulását. Folyamatosan megfigyeljük, hogyan vesznek részt a tanulók a tanítás-tanulási folyamatban, milyen a figyelmük, az érdeklődésük és az aktivitásuk. Ellenőrizzük, hogy megértették-e az anyagot, hogyan vesznek részt a közösségi munkában, hogyan készítik el az esetleges házi feladatot. A gyakorlat igazolja, hogy a tanulókat különböző csoportokba lehet osztani tudásuk, hozzáállásuk szerint. Példás: Szorgalmasan tanulja a hittant Teljesítménye, tudása kiemelkedő Aktívan részt vesz a közösség életében Önként és rendszeresen ministrál, felolvas Szorgalmi feladatokat végez Példaként állítható a közösség elé

10 Jól megfelelt: Szorgalmasan tanulja a hittant Tudása pozitívan értékelhető Teljesítménye jó, de nem kiemelkedő A közösség életében részt vesz Megfelelt: Képességei alatt teljesít Tudása, teljesítménye ingadozó A közösség életében passzív magatartást tanúsít Önállótlan, irányításra szorul Nem felelt meg: Hitismeretei nem érik el a korosztályától követelhető szintet Ennek megváltoztatására nem törekszik Lelki dolgokat az iskolai körülmények közt is kényszernek érzi, megpróbálja kerülni Az osztályozás a pedagógiai gyakorlat megszokott összetevője, mely a pedagógustól lelkiismeretes mérlegelést kíván. A hittanár komoly probléma elé kerül az értékelésnél. A tanulók tudását viszonylag könnyű értékelni, lelki előrehaladásuk azonban már semmiképpen nem osztályozható. A katekézis nem lehet csupán tantárgy, amit jól vagy rosszul meg lehet tanulni, hanem elsősorban életre váltandó örömhír, amit kívülről nehezen lehet igazságosan megítélni. A hitbeli fejlődés foka, mértéke, annak őszintesége a kegyelem kérdése és Isten ítéletére tartozik. Alapszabályunk, hogy értékelésünk mindig nevelőértékű legyen. Érdemjegyekkel büntetni igen veszélyes, a személyiség fejlődése szempontjából nagyon káros, tantárgyunkhoz pedig méltatlan. Az osztályzatok bekerülnek a tanulók bizonyítványába.

RÓMAI KATOLIKUS 1-8. ÉVFOLYAM BEVEZETÉS

RÓMAI KATOLIKUS 1-8. ÉVFOLYAM BEVEZETÉS RÓMAI KATOLIKUS 1-8. ÉVFOLYAM BEVEZETÉS A KATEKÉZIS OKTATÁSI CÉLJA: Megismertetni Jézus örömhírét, tanítását és életét, amint azt Egyházunk tanítja. A KATEKÉZIS NEVELÉSI CÉLJA: Az ifjúság bevezetése a

Részletesebben

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8.

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. évfolyam Miskolc 2013 Római katolikus hitoktatás kerettanterve 1-8.

Részletesebben

HITTAN TANTERV. Miskolci Görög Katolikus Iskola. Összeállította: Tóth Elek hittanár Átdolgozva 2008-ban Makkai László hittanár által

HITTAN TANTERV. Miskolci Görög Katolikus Iskola. Összeállította: Tóth Elek hittanár Átdolgozva 2008-ban Makkai László hittanár által HITTAN TANTERV Miskolci Görög Katolikus Iskola Összeállította: Tóth Elek hittanár Átdolgozva 2008-ban Makkai László hittanár által 808 BEVEZETÉS I. A katekézis oktatási célja: Megismertetni Isten gondviselő

Részletesebben

Hittan 1-8. évfolyam

Hittan 1-8. évfolyam Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv XI. Hittan 1-8. évfolyam Miskolc, 2014. március 28. GÖRÖG KATOLIKUS HITTAN 1-8. évfolyam Mily csodálatosak a Te műveid Uram, mindeneket bölcsességgel

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Katolikus hittan 1-8. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Katolikus hittan 1-8. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Katolikus hittan 1-8. évfolyam 2 1. Elöljáróban A hittan helyi tantervet a Catechesi Tradenae (Budapest, 1980. Szent István Társulat) és az Országos

Részletesebben

Római Katolikus Hittan Tanterv A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához

Római Katolikus Hittan Tanterv A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához + A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához Budapest, 2013. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A tankönyvsorozat koncepciója... 4 Célok... 4 A megvalósítás pedagógiai koncepciója a koncentrikus tananyag

Részletesebben

HIT- ÉS ERKÖLCSTAN KAPCSOLÓDÁS A NEVELÉSI PROGRAMHOZ CÉLJA FELADATAI

HIT- ÉS ERKÖLCSTAN KAPCSOLÓDÁS A NEVELÉSI PROGRAMHOZ CÉLJA FELADATAI 1 HIT- ÉS ERKÖLCSTAN KAPCSOLÓDÁS A NEVELÉSI PROGRAMHOZ A katolikus iskola sajátos küldetésének megvalósítása közben - amely abban áll, hogy rendszeresen és kritikusan átadja a műveltséget a következő nemzedéknek

Részletesebben

5. évfolyam. Ajánlás az éves óraszám felosztására. témafeldolgozás. összefoglalás, ellenőrzés 2. témafeldolgozás. témafeldolgozás.

5. évfolyam. Ajánlás az éves óraszám felosztására. témafeldolgozás. összefoglalás, ellenőrzés 2. témafeldolgozás. témafeldolgozás. Óraszám: 2 óra/hét 72 óra/év 5. évfolyam Ajánlás az éves óraszám felosztására Témakörök Óraszám Bevezetés Biblia 2 Az ószövetségi üdvtörténet, teremtéstörténet, bűnbeesés, témafeldolgozás 9 a bűn elterjedésének

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Kiskunhalas OM:027803. Helyi Tanterv. Alsó tagozat. 2013. március

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Kiskunhalas OM:027803. Helyi Tanterv. Alsó tagozat. 2013. március Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas OM:027803 Helyi Tanterv Alsó tagozat 2013. március TARTALOMJEGYZÉK KATOLIKUS HITTAN... 2 REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN... 11 MAGYAR NYELV ÉS

Részletesebben

Hittan 1-4. évfolyam

Hittan 1-4. évfolyam Hittan Hittan 1-4. évfolyam H I T T A N 1. é v f o l y a m Célok és feladatok A foglalkozások segítsenek feldolgozni a gyermekek mindennapi tapasztalatait, élményeit. A fogalmi jellegű feldolgozást érzelmi

Részletesebben

Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI. Hittan 1-4. évfolyam

Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI. Hittan 1-4. évfolyam Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI Hittan 1-4. évfolyam H I T T A N 1. é v f o l y a m Célok és feladatok A foglalkozások segítsenek feldolgozni a gyermekek mindennapi tapasztalatait, élményeit.

Részletesebben

HITTAN. Alsó tagozat( bevezető és kezdő szakasz) 1 4. évfolyam

HITTAN. Alsó tagozat( bevezető és kezdő szakasz) 1 4. évfolyam HITTAN Alsó tagozat( bevezető és kezdő szakasz) 1 4. évfolyam H I T T A N 1. é v f o l y a m Oktatási cél: A hittanórák segítenek feldolgozni a gyermekek mindennapi tapasztalatait, élményeit. Élményszerű

Részletesebben

Hittan 5-8. évfolyam

Hittan 5-8. évfolyam Hittan 5-8. évfolyam H I T T A N 5. é v f o l y a m Oktatási cél: A gyermekek ismerjék meg az üdvtörténet egyes eseményeit, és bennük Isten üzenetét. Csodálkozzanak rá az előképekre, ismerjék fel beteljesülésüket

Részletesebben

A tananyag felépítése egyrészt lineáris, hiszen sorba veszi a Bibliai történeteket az Ószövetségben a Teremtéstől a Bírák koráig másrész pedig

A tananyag felépítése egyrészt lineáris, hiszen sorba veszi a Bibliai történeteket az Ószövetségben a Teremtéstől a Bírák koráig másrész pedig BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

1. évfolyam heti 1 óra

1. évfolyam heti 1 óra 1. évfolyam heti 1 óra Bevezető órák Órakeret 1 óra Személyes elképzelések az iskoláról, tanulásról, a hittanóra kisebb közösségéről. Oldjuk fel az iskolakezdéssel járó szorongást. Teremtsünk bizalmi légkört

Részletesebben

TANTERV HIT ÉS ERKÖLCSTAN HIT GYÜLEKEZETE ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-8. ÉVFOLYAM

TANTERV HIT ÉS ERKÖLCSTAN HIT GYÜLEKEZETE ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-8. ÉVFOLYAM TANTERV HIT ÉS ERKÖLCSTAN HIT GYÜLEKEZETE ÁLTALÁNOS ISKOLA -8. ÉVFOLYAM Általános koncepció A Hit Gyülekezete általános iskolai hit- és erkölcstan óráinak tanterve nem egyedül az egyház tagjainak gyermekeihez

Részletesebben

MAGYAR KATOLIKUS KATEKIZMUS 1995.

MAGYAR KATOLIKUS KATEKIZMUS 1995. MAGYAR KATOLIKUS KATEKIZMUS 1995. Magyar Katolikus Katekizmus A MAGYAR KATOLIKUS HITTANKÖNYVEK KÉRDÉSEI A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSA alapján átdolgozott kiadás Készítette az OHB munkacsoportja 1995.

Részletesebben

Hit- és erkölcstan tanmenet 5. osztály

Hit- és erkölcstan tanmenet 5. osztály Óraszám: 1 óra/hét 36 óra/év (2 óra/hét 72 óra/év) Felhasznált tankönyv: Székely János: A könyvek könyve Bevetetés a Biblia világába Szent István Társulat Bp. 2013. (A tantervhez tartozó részletesen kidolgozott

Részletesebben

TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK

TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK 1. Miért élünk a világon? Azért élünk a világon, hogy Istent és szeretetét megismerjük, ezt viszonozzuk, és eljussunk az örök életre. 2. Hogyan szerette Isten a

Részletesebben

Tanmenetek 2014/2015-ös tanév

Tanmenetek 2014/2015-ös tanév Tanmenetek 2014/2015-ös tanév Tanév: 2014/2015 Tantárgy: katolikus hit- és erkölcstan Tanár: Hunyadi László hitoktató Intézmény: Kiliti, Ságvár iskolák Osztályok: 1-8. évfolyamok Hitoktató Plébános 1 Általános

Részletesebben

a keresztelendők szüleinek, keresztszüleinek, bérmálkozásra készülőknek, jegyeseknek és minden érdeklődőnek, aki hitének felfrissítésre törekszik.

a keresztelendők szüleinek, keresztszüleinek, bérmálkozásra készülőknek, jegyeseknek és minden érdeklődőnek, aki hitének felfrissítésre törekszik. Katolikus VALLÁSI KALAUZ Általános készületi anyag a keresztelendők szüleinek, keresztszüleinek, bérmálkozásra készülőknek, jegyeseknek és minden érdeklődőnek, aki hitének felfrissítésre törekszik. Péceli

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG az 5 éves hittanári szakra Összeállította: Dr. Kránitz Mihály teológiai professzor SZENT ISTVÁN TÁRSULAT

Részletesebben

órakeret órakeret 1-4. évf. a. év 1 36 32 4 1-4. évf. b. év 1 36 34 2 1-4. évf. c. év 1 36 34 2 1-4. évf. d. év 1 36 34 2

órakeret órakeret 1-4. évf. a. év 1 36 32 4 1-4. évf. b. év 1 36 34 2 1-4. évf. c. év 1 36 34 2 1-4. évf. d. év 1 36 34 2 RPI kód: GYÜL09 Sukorói Református Missziói Egyházközség 8096 Sukoró, Fő u. 66. Sukorói Református Missziói Egyházközség hittanoktatási helyi tanterve a CXC. Tv. 35.. értelmében erkölcstan helyett választható

Részletesebben

HELYI TANTERV Bibliaismeret 1-13. évfolyam

HELYI TANTERV Bibliaismeret 1-13. évfolyam HELYI TANTERV Bibliaismeret -. évfolyam Általános koncepció A bibliaismeret tantárgy tanterve az elsajátítandó ismeretanyagot a () év folyamán koncentrikus körökben dolgozza fel: ugyanazok a témák többször

Részletesebben

SZEMELVÉNYGYŰJTEMÉNY KPSZTI 2004. A LITURGIÁBÓL KIINDULÓ DOGMATIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEINEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ

SZEMELVÉNYGYŰJTEMÉNY KPSZTI 2004. A LITURGIÁBÓL KIINDULÓ DOGMATIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEINEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ SZEMELVÉNYGYŰJTEMÉNY A LITURGIÁBÓL KIINDULÓ DOGMATIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEINEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ KPSZTI 2004. 1 Útmutató a szemelvénygyűjtemény használatához A liturgiából kiinduló dogmatika tantervi anyagához

Részletesebben

ÖSSZESÍTETT TÉTELSOR A 2007. ÉVI ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA RÓMAI KATOLIKUS HITTAN. Kolping Katolikus Szakképző Iskola Szekszárd

ÖSSZESÍTETT TÉTELSOR A 2007. ÉVI ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA RÓMAI KATOLIKUS HITTAN. Kolping Katolikus Szakképző Iskola Szekszárd ÖSSZESÍTETT TÉTELSOR A 2007. ÉVI ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA RÓMAI KATOLIKUS HITTAN Kolping Katolikus Szakképző Iskola Szekszárd Összeállította: Kirsch János diakónus, Kollerné Schmidt Kinga, Szakállasné Schiszler

Részletesebben

A CSALÁD AZ EMBERI ÉS KERESZTÉNY ÉRTÉKEK ISKOLÁJA

A CSALÁD AZ EMBERI ÉS KERESZTÉNY ÉRTÉKEK ISKOLÁJA 1 A CSALÁD PÁPAI TANÁCSA A CSALÁD AZ EMBERI ÉS KERESZTÉNY ÉRTÉKEK ISKOLÁJA Elmélkedési és megbeszélendő témák előkészületül a Családok Hatodik Világtalálkozójára (Mexikó, 2009. Január 16-18.) 2 A Család

Részletesebben

Teológiai tanfolyam ERKÖLCSTEOLÓGIA. Összeállította: Dr. Veres András

Teológiai tanfolyam ERKÖLCSTEOLÓGIA. Összeállította: Dr. Veres András Teológiai tanfolyam ERKÖLCSTEOLÓGIA Összeállította: Dr. Veres András Eger, 1993 TARTALOM Erkölcsteológia I I. rész: Az erkölcsteológia alapfogalmai...11 1. A katolikus morálteológia lényege és feladata...11

Részletesebben

Gallay Lászlóné ÉLETÜNK KRISZTUS. Hittankönyv az általános iskolák 8. osztálya számára

Gallay Lászlóné ÉLETÜNK KRISZTUS. Hittankönyv az általános iskolák 8. osztálya számára Gallay Lászlóné ÉLETÜNK KRISZTUS Hittankönyv az általános iskolák 8. osztálya számára Eletunk Krisztus 8 osztaly.indd 1 2010.07.15. 16:39:13 A SZENT ISTVÁN TÁRSULAT HITTANKÖNYVEI Sorozatszerkesztő FÜLÖPNÉ

Részletesebben

3.2.1. A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZATÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

3.2.1. A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZATÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 3.2.1. A Bornemisza Péter Gimnázium Felnőttoktatási Tagozatának PEDAGÓGIAI PROGRAMja... 1 3.2.2. A Felnőttoktatási tagozat helyi tanterve... 3 3.2.2.6.1. Bibliaismeret tanterv A gimnázium

Részletesebben